μελέτη της Infobank Hellastat ΑΕ

INFOBANK HELLASTAT: ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης λόγω του Ε.Φ.Κ. – Μικρή τόνωση της εγχώριας παραγωγής το 2013
Ο εγχώριος κλάδος της παραγωγής & χονδρικού εμπο-
γωγή να αυξάνεται οριακά κατά 1% στα 167.860 εκατό-
ρίου αλκοολούχων ποτών εξετάζεται σε πρόσφατη
λιτρα, υπό την ευνοϊκή επίδραση των εξαγωγών. Επο-
μελέτη της Infobank Hellastat Α.Ε. Σύμφωνα με τον
μένως, οι εταιρείες του κλάδου -και κυρίως αυτές που
Νικολαΐδη Αλέξη, Economic Research & Sectoral
παράγουν ούζο- μπόρεσαν να προστατευθούν το τε-
Studies Analyst, η ύφεση που διέπει την ελληνική οικο-
λευταίο έτος από τη φθίνουσα εγχώρια κατανάλωση,
νομία έχει μειώσει την κατανάλωση των οινοπνευματω-
επωφελούμενες από τη ζήτηση από το εξωτερικό.
δών ποτών σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στην
εκτός σπιτιού διασκέδαση (εστιατόρια, μπαρ).
Το περιορισμένο εισόδημα και οι υψηλές τιμές
διαφοροποίησαν την καταναλωτική συμπεριφορά, η
Αρνητικά ωστόσο έχουν επιδράσει και οι διαδοχικές
οποία αποτυπώθηκε στη στροφή από τα ακριβότερα
αυξήσεις στη φορολογία, καθώς ο Ε.Φ.Κ. από τις αρχές
«ισχυρά» οινοπνευματώδη ποτά σε επιλογές
του 2009 έχει αυξηθεί κατά 125% και πλέον διαμορφώ-
χαμηλότερου κόστους, όπως η μπύρα και το κρασί,
νεται σε €25,50 ανά λίτρο. Στα τοπικά αποστάγματα ο
αλλά και σε ελληνικά προϊόντα (π.χ. τσίπουρο και
Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται στο ήμισυ του φόρου των εισαγό-
ούζο). Ωστόσο οι ποτοποιίες και οι εταιρείες χονδρικής
μενων αλκοολούχων (δηλαδή €12,75 ανά λίτρο).
εμπορίας δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευθούν πλήρως
Βάσει εκτιμήσεων της αγοράς, η συνολική κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών το 2013 διαμορφώθηκε σε επίπε-
αυτή την αλλαγή, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές
στράφηκαν κυρίως στις χύμα, φθηνότερες ποσότητες.
δο χαμηλότερο των 120.000 εκατόλιτρων, από 226.000
Η αύξηση της φορολογίας οδήγησε σε ραγδαία άνοδο
εκατόλιτρα το 2008, σημειώνοντας έτσι υποχώρηση
του λαθρεμπορίου και της νοθείας, γεγονός που προ-
μεγαλύτερη από 45% κατά την περίοδο αυτή. Πάντως,
καλεί αθέμιτο ανταγωνισμό και υψηλά διαφυγόντα έσο-
η κάμψη της τελευταίας χρονιάς ήταν αρκετά μικρότερη
δα από τα κρατικά ταμεία. Οι παράνομες πρακτικές ευ-
σε σχέση με τους ρυθμούς πτώσης των προηγούμενων
νοούνται ιδιαίτερα στον τομέα του τσίπουρου λόγω της
ετών. Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίστηκαν στο ουί-
ξεπερασμένης νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει την ανε-
σκι, το οποίο καταλαμβάνει πάνω από το 30% του συ-
ξέλεγκτη απόσταξη από χιλιάδες διήμερους παραγω-
νολικού όγκου, και ακολούθως στο ούζο.
γούς. Οι τελευταίοι διοχετεύουν στα κανάλια εμπορίας
Η κατανάλωση των εγχωρίως παραγόμενων ποτών
ακολουθεί την πτωτική πορεία που χαρακτηρίζει και τα
σημαντικές χύμα ποσότητες, καθώς δεν ελέγχονται για
τις ποσότητες που παράγουν και διακινούν.
εισαγόμενα προϊόντα. Το 2013 καταναλώθηκαν 57.371
Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, Διευθύνοντα
εκατόλιτρα, ποσότητα χαμηλότερη κατά 7,1% σε σχέση
Σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Ο κλάδος θα εξέλθει
με το 2012. Η κατανάλωση ούζου υποχώρησε περαιτέ-
του τέλματος των προηγούμενων ετών μέσω της σταδι-
ρω κατά 4,5%, στα 33.283 εκατόλιτρα, σημειώνοντας
ακής μείωσης του Ε.Φ.Κ., καθώς η υψηλή φορολόγηση
επιβράδυνση μετά την πτώση του 2012 (-27%).
έχει περιορίσει σημαντικά η κατανάλωση. Ακόμα, ζητεί-
Ωστόσο, η δραστηριότητα της εγχώριας ποτοποιίας το
2013 εμφάνισε σταθεροποίηση, με τη συνολική παρα-
ται η εντατικοποίηση των ελέγχων στα σύνορα και στην
εγχώρια αγορά, ώστε να περιοριστεί το μέγεθος του λα-
Με το παρόν σας παρέχεται το δικαίωμα χρήσης της παρούσας εκθέσεως και σε καμία περίπτωση δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωμα (ενδεικτικά αναφέρονται εμπράγματα
ή ενοχικά δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας) επί της εκθέσεως ταύτης. Η έκθεση δεν μπορεί να μεταβιβασθεί με κανένα τρόπο σε τρίτους.
Οι πληροφορίες, που εμπεριέχονται στην παρούσα έκθεση, δίδονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ορθότητα, πληρότητα,
ακεραιότητα ή καταλληλότητα κάθε πληροφορίας που βρίσκεται στην έκθεση. Σε καμία περίπτωση η Hellastat Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι σας ή οποιουδήποτε τρίτου για
καμία τυχούσα θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή μη, άμεση ή έμμεση ζημία προκληθείσα είτε από τη χρήση, είτε από τη για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία χρήσης της εκθέσεως ακόμα και αν η Hellastat Α.Ε. είναι προηγουμένως εις γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πιθανότητας προκλήσεως τέτοιας ζημίας, είτε εξαιτίας εγέρσεως όποιας απαίτησης από τρίτο.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
© 2014 Infobank Hellastat A.E. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
1 από 2
θρεμπορίου και της νοθείας, αλλά και η παράνομη ε-

μπορία τσίπουρου από τους διήμερους παραγωγούς».
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Α) Παραγωγή αλκοολούχων ποτών
Ο εμπορικός κύκλος του δείγματος διαμορφώθηκε
στο ευνοϊκό επίπεδο των 48 ημερών.
Για περισσότερες πληροφορίες
Γραφείο τύπου Infobank Hellastat Α.Ε.
Μπαζιώτου Αγλαΐα e: [email protected] , t: 210 8939023
Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 32 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2013 σημείωσε ήπια άνοδο 3,3%, στα €95,63 εκ.

Τα ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκαν σε €11,70 εκ., έχοντας
αυξηθεί κατά 9% σε σχέση με το 2012, ενώ τα προ
φόρων κέρδη ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 70%,
στο ύψος των €5,36 εκ.

Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ αυξήθηκε σε 9,5%, ενώ ο
αντίστοιχος δείκτης των ΚΠΦ ενισχύθηκε σε 3,8%.

Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε περαιτέρω
φτάνοντας στο 0,9 προς 1.

Ο εμπορικός κύκλος διαμορφώθηκε σε 153 ημέρες.
Β) Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών
Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 121
επιχειρήσεων χονδρικής εμπορίας. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

Το 2013 οι Πωλήσεις σημείωσαν επιβράδυνση του
ρυθμού κάμψης σε 3,1%, στο ύψος των €715,44 εκ.

Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκαν σε €46,30 εκ.,
(+6,6%), ενώ τα ΚΠΦ ενισχύθηκαν σημαντικά κατά
51%, σε €26,35 εκ.

Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ ενισχύθηκαν σε
4,9% και 2,1% αντίστοιχα.

Ο δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε το 2013 σε 1,7 προς 1.
Με το παρόν σας παρέχεται το δικαίωμα χρήσης της παρούσας εκθέσεως και σε καμία περίπτωση δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωμα (ενδεικτικά αναφέρονται εμπράγματα
ή ενοχικά δικαιώματα ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας) επί της εκθέσεως ταύτης. Η έκθεση δεν μπορεί να μεταβιβασθεί με κανένα τρόπο σε τρίτους.
Οι πληροφορίες, που εμπεριέχονται στην παρούσα έκθεση, δίδονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ορθότητα, πληρότητα,
ακεραιότητα ή καταλληλότητα κάθε πληροφορίας που βρίσκεται στην έκθεση. Σε καμία περίπτωση η Hellastat Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι σας ή οποιουδήποτε τρίτου για
καμία τυχούσα θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή μη, άμεση ή έμμεση ζημία προκληθείσα είτε από τη χρήση, είτε από τη για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία χρήσης της εκθέσεως ακόμα και αν η Hellastat Α.Ε. είναι προηγουμένως εις γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πιθανότητας προκλήσεως τέτοιας ζημίας, είτε εξαιτίας εγέρσεως όποιας απαίτησης από τρίτο.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
© 2014 Infobank Hellastat A.E. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
2 από 2