close

Enter

Log in using OpenID

Broj: 03-36-2-170-1529-1/11 Sarajevo, 03.11.2011. godine

embedDownload
Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH
OSOBA I IZBJEGLICA
FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED
PERSONS AND REFUGEES
Broj: 03-36-2-170-1529-1/11
Sarajevo, 03.11.2011. godine
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije BiH“
broj : 35/05 ), tačka III i IV Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanje Programa utroška
sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ”Transfer za raseljena lica I povratnike” utvrđenih Budžetom
Federacije Bosne I Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica V. broj:
414/11 od 11.05.2011. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/11), člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 01-34-1354/05 od 24. novembra 2005.
godine, broj: 01-02-1463/06 od 29.juna 2006. godine, broj:01-34-2698-3/08 od 23.12.2008. godine i broj: 01-3453-6/11 od 21.02.2011.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za podnošenje
prijava/zahtijeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika iz Federacije
BiH u Republiku Srpsku broj: 03-36-2-170/11 od 20.04.2011.godine i u skladu sa Procedurama za izbor
korisnika pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, broj:
03-36-2-170-1-2/11 od 27.4.2011.godine, na prijedlog Komisije za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata po
Javnim oglasom za podnošenje prijava/zahtijeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju
zapošljavanja povratnika iz Federaciuje BiH u Republiku Srpsku imenovane rješenjem ministra broj: 03-36-2170-1/11 od 20.04.2011. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA
za Pograme pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku
NA PROSTORU RC SARAJEVO
I
Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći sa područja opština u okviru RC
Sarajevo po osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i posebnih kriterija odnosno ukupnog broja
bodova a nakon provođenja žalbenog postupka.
II
Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa raspoređeni prema
općinama i programima pomoći kako slijedi:
RANG
PREZIME/ IME OCA/ IME
PUNI NAZIV
OPĆINA
ADRESA
UKUPNO BODOVA
Čajniče
Pomoć za zapošljavanje u maloj privredi
DOO Čigor (Podružnica
Miljeno) Čajniče
Čajniče
Čajniče
P1c1 - Obnova i izgradnja poljoprivrednih objekata
1
Vesnić (Ifet) Midhat
Čajniče
Miljeno
29
2
Kulelija (Ramiz) Esad
Čajniče
Miljeno 138
29
3
Kulelija (Ramiz) Dževad
Čajniče
Miljeno 139
28
4
Aleta (Salih) Jusuf
Čajniče
Selo Ifsar bb
5
5
Drljo (Bešir) Safija
Čajniče
Rosomani bb
2
Čajniče
P2a1 - Dodjela sadnica voća
Zagrljača (Jusuf) Sulejmen
Čajniče
Čajniče
P2c1 - Dodjela motokultivatora
1
Hurić (Edhem) Idriz
Čajniče
Međurječje, Avlija bb
28
2
Paradžik (Sulejmen) Derviš
Čajniče
Batovo
16
1
1
Miljeno 138; Kulelija Esad
Rančići
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56
e-mail: [email protected]
23
10
3
Kovačević (Murat) Fikret
Čajniče
Karovići bb
10
4
Agović (Mustafa) Hamid
Čajniče
Borajno,Makotići
7
5
Šabanović (Vejsil) Izet
Čajniče
6
Kulelija (Džafer) Fadil
Čajniče
Miljeno bb
3
7
Halilagić (Hasib) Hanefija
Čajniče
Prvanj
2
Čajniče
P2c2 - Dodjela traktora
Žiga (Ibro) Muamer
Čajniče
Prvanj bb
27
Čajniče
P2d1 - Dodjela plastenika
Ridžal (Huso) Nusreta
Čajniče
Foča (RS)
P1c1 - Obnova i izgradnja poljoprivrednih objekata
1
Bajrović (Uzeir) Esad
Foča (RS)
Tođevac, Rakitnica(Tukovi 88
Ilidža)
26
2
Podrug (Osman) Fehim
Foča (RS)
Kremin
19
3
Beganović (Fehim) Ferid
Foča (RS)
Rodijelj, Kozja Luka
17
4
Džamalija (Zahir) Azem
Foča (RS)
Ćurevo, Tjentište
9
5
Puriš (Omer) Ferhat
Foča (RS)
Godijeno, Puriši
1
6
Šorlija (Suljo) Azem
Foča (RS)
Kozija luka, Kremin
0
Foča (RS)
P2c1 - Dodjela motokultivatora
1
Mekić (Bajro) Ismet
Foča (RS)
Mjetvina bb
22
2
Tuzlak (Bego) Ramiz
Foča (RS)
Jeleč, Lazan
17
3
Džemidžić (Meho) Ifet
Foča (RS)
Jošanica- Lubarde
12
4
Humić (Šaban) Bećir
Foča (RS)
Popov Most
12
5
Kurtović (Himzo) Jusuf
Foča (RS)
Čelikovo Polje, Hum
10
6
Nasić (Alija) Dinka
Foča (RS)
Ćurevo
9
7
Nezir (Mujo) Sulejman
Foča (RS)
Igoče bb
8
8
Karović (Zahir) Ramiz
Foča (RS)
Mrkalji bb
7
9
Mešak (Zulfo) Ibro
Foča (RS)
Ćurevo bb
6
10
Humić (Omer) Hajrudin
Foča (RS)
Popov Most
6
11
Foča (RS)
Ljubina
5
12
Čolo (Kasim) Omer
ZAVIČAJ (udr.za OP i zaštitu
živ.sredin)
Foča (RS)
Braće Bućana 34 Ilidža
5
13
Bunda (Bajro) Hajro
Foča (RS)
Šadići
5
14
Borčak (Osman) Hasan
Foča (RS)
Šuljci bb
4
15
Milatović (Latif) Esad
Foča (RS)
Humsko bb
4
16
Memić (Ramiz) Rasim
Foča (RS)
Puriši Godijeno
3
17
Bajraktarević (Asim) Enver
Foča (RS)
Paunci
2
18
Đuderija (Safet) Nail
Foča (RS)
Susješno
2
19
Podrug (Alija) Mujo
Foča (RS)
Radojevići, Kozja Luka
2
20
Frašto (Meho) Suhbija
Foča (RS)
Selo Paunci bb
2
21
Sinanović (Ibro) Mujo
Foča (RS)
Dragočevo, Šuljci
2
22
Čengić (Dževad) Damir
Foča (RS)
Jošanica, Čaira
2
23
Humić (Zulfo) Jusuf
Foča (RS)
Humići bb
2
24
Karup (Suljo) Uzeir
Foča (RS)
Gornja Dragočava
1
25
Humić (Hamid) Edhem
Foča (RS)
Humići, Popov most
0
1
1
5
Vihnići
4
2
Foča (RS)
P2c2 - Dodjela traktora
Frašto (Hasan) Ekrem
Foča (RS)
Foča (RS)
P2c3 - Dodjela ostale poljoprivredne mehanizacije
Tuzlak (Ćamil) Šefik
Foča (RS)
Foča (RS)
P2c3 - Dodjela priključaka za traktore
Mušanović (Salko) Halil
Foča (RS)
Foča (RS)
P2d1 - Dodjela plastenika
1
Bostandžić (Tahir) Himzo
Foča (RS)
Tečići
15
2
Varajić (Mušan) Derviš
Foča (RS)
Selo Varajići
1
Han Pijesak
P1c1 - Obnova i izgradnja poljoprivrednih objekata
1
Hajdarević (Ahmo) Mevludin
Han Pijesak
Nevačka bb
19
2
Subašić (Ibrahim) Samir
Han Pijesak
Krivače
8
Han Pijesak
P2c1 - Dodjela motokultivatora
Hasanović (Rasim) Mehmed
Han Pijesak
Istočna Ilidža
P2c1 - Dodjela motokultivatora
Crnčević (Hasib) Murčo
Istočna Ilidža
Novo Goražde
Pomoć za zapošljavanje u maloj privredi
DOO Okac (Novo Goražde)
Novo Goražde
Novo Goražde
P2c1 - Dodjela motokultivatora
1
Močević (Sedo) Hasan
Novo Goražde
Kopači bb
16
2
Bogdanić (Idriz) Muniba
Novo Goražde
Kanlići
12
3
Mašić (Juso) Hatidža
Novo Goražde
Mašići bb
9
4
Dučić (Taib) Mirsad
Novo Goražde
Slatina bb
9
5
Ćulov (Salko) Ibrahim
Novo Goražde
Kopači, Slatina
7
6
Tafili (Dželil) Ramadan
Novo Goražde
Kostenik
7
7
Živojević (Nezir) Husein
Novo Goražde
Živojevići bb
4
8
Rahman (Ibrahim) Zineta
Novo Goražde
Selo Baljići
4
9
Pleh (Meho) Hasnija
Novo Goražde
Trebeško brdo bb
4
10
Dučić (Salko) Nezir
Novo Goražde
Podmašići 17
3
11
Mašić (Sejdo) Sejfo
Novo Goražde
Mašići bb
3
12
Zorlak (Hasib) Bajro
Novo Goražde
Zorlaci
1
Novo Goražde
P2c2 - Dodjela traktora
1
Kanlić (Fehim) Tifo
Novo Goražde
Kostenik
6
2
Šalo (Fehim) Fatima
Novo Goražde
Novakovići bb
1
Novo Goražde
P2c3 - Dodjela ostale poljoprivredne mehanizacije
Pavlović (Uglješa) Ostoja
Novo Goražde
Novo Goražde
P2d1 - Dodjela plastenika
1
Mehović (Alija) Rašid
Novo Goražde
Slatina bb, Kopači
17
2
Oković (Mušan) Asim
Novo Goražde
Zidine 57
7
3
Ramović (Adil) Fatima
Novo Goražde
Hubijeri T. Brdo, Novo Goražde
6
4
Dučić (Emin) Rasim
Novo Goražde
Silos bb
2
Pale (RS)
P2c1 - Dodjela motokultivatora
Tatlić (Hamid) Hamed
Pale (RS)
1
1
1
1
1
1
1
1
Paunci
JELEČ
Drače
Krivače
Ravnogorska 55 -tel 057 317 525
Kopači bb; Oković Halil
Donja Sopotnica
Kamenica
10
8
27
20
3
38
1
22
3
Tatlić (Hamed) Nazif
Pale (RS)
Rogatica
Pomoć za zapošljavanje u maloj privredi
Doo Slap (Žepa) Rogatica
Rogatica
Rogatica
P1c1 - Obnova i izgradnja poljoprivrednih objekata
1
Kapo (Sinan) Ilijas
Rogatica
Kramer Selo
26
2
Feriz (Mehmed) Suljo
Rogatica
selo Kujundžijevići 061 746 204
9
3
Puhalo (Zajko) Fikret
Rogatica
D.Kosorići
5
4
Karić (Bekrija) Nurko
Rogatica
Pašić Kula
2
Rogatica
P2c1 - Dodjela motokultivatora
1
Kadrić (Meho) Sulejman
Rogatica
Golubovići 065 829-571
10
2
Herceglija (Zejnil) Nedžad
Rogatica
Bjelogorci
10
3
Čavčić (Abid) Šemso
Rogatica
Pašić Kula
8
4
Džananović (Ramo) Hasan
Rogatica
Starčići bb
4
5
Redžić (Galib) Mesud
Rogatica
Dobromerovići
4
6
Makaš (Zajko) Kasim
Rogatica
Surovi bb
3
7
Makaš (Jusuf) Esad
Rogatica
D.Kukavice
1
Rogatica
P2c2 - Dodjela traktora
Smajović (Omer) Amir
Rogatica
Rudo
P2c2 - Dodjela traktora
2
PZ Ekol.Limski biser (Rudo)
Rudo
V.Karađorđa Petrovića 5
30
3
doo Polidol (Sarajevo)
Rudo
Timurhanova br.1 Polimac Ešref, ovl.osoba
10
Sokolac
Pomoć za zapošljavanje u maloj privredi
Bukva (Nusret) Ibrahim
Sokolac
Sokolac
P1c1 - Obnova i izgradnja poljoprivrednih objekata
Ivojević (Asif) Tajib
Sokolac
Sokolac
P2c1 - Dodjela motokultivatora
1
Topalović (Suno) Hasan
Sokolac
Pediše bb
15
2
Hasanović (Abid) Sarija
Sokolac
Šahbegovići
12
3
Popara (Mujo) Ramo
Sokolac
selo Šahbegovići
7
Sokolac
P2c2 - Dodjela traktora
1
Vrabac (Hilmija) Enes
Sokolac
Knežina, Turkovići bb
29
2
Vrabac (Fehim) Ejub
Sokolac
Huti
21
2
1
1
1
1
Sokolac
1
Durgut (Zuhdija) Asim
Trnovo (RS)
1
2
1
Pediše
Ivojevići
Sokolac
Kuti 33
20
13
8
25
P2c1 - Dodjela motokultivatora
P2c3 - Dodjela priključaka za traktore
Ozdić (Seid) Zineta
Trnovo (RS)
Fejzić (Dervo) Ragib
67
P2c3 - Dodjela priključaka za traktore
Trnovo (RS)
Višegrad
1
Kukavice, Napomena: mijenjao LK u postupku
izdavanja
Trnovo (RS)
Krilaš (Refik) Edina
12
Plandište b.b. Rogatica, Muhamed Tabaković
Bunar (Vejsil) Omer
Udruženje povr. Ostanak
(Trnovo)
Višegrad
1
Kamenica
Trnovo (RS)
Jablanica bb, Kijevo, Trnovo RS
Trnovo bb
Karić Miralem, ovl.osoba
Turovi bb
20
18
19
Pomoć za zapošljavanje u maloj privredi
Višegrad
Međeđa bb
18
P1c1 - Obnova i izgradnja poljoprivrednih objekata
Višegrad
Babin Potok br 5
7
4
2
Šeta (Mehmed) Šaban
Višegrad
Višegrad
P2a1 - Dodjela sadnica voća
Tvrtković (Hamdija) Mehmed
Višegrad
Višegrad
P2c1 - Dodjela motokultivatora
1
Džanko (Avdulah) Himzo
Višegrad
Džankići
31
2
Brko (Abdulah) Mensur
Višegrad
Nezuci bb
17
3
Kurspahić (Hašim) Mirza
Višegrad
Koritnik
15
4
Karić (Adem) Omer
Višegrad
Holinjaci
12
5
Hodžić (Šećo) Meho
Višegrad
Donja brštanica
12
6
Duran () Rifet
Višegrad
Međeđa bb
12
Demir (Smajo) Abid
Višegrad
Jelačići bb
9
Višegrad
P2c2 - Dodjela traktora
1
Valjevac (Salih) Ramiz
Višegrad
Žlijeb bb
17
2
Karišik (Alija) Nail
Višegrad
Save Kovačevića 62
12
3
Memišević (Habib) Jusuf
Višegrad
Omeragići
4
Višegrad
P2c3 - Dodjela ostale poljoprivredne mehanizacije
Džafić (Rasim) Sejad
Višegrad
Višegrad
P2c3 - Dodjela priključaka za traktore
Husović (Salko) Fadil
Višegrad
Višegrad
P2d1 - Dodjela plastenika
Muhić (Rasim) Muđeim
Višegrad
1
7
1
1
1
Klašnik
2
Cara Lazara 30 A
20
Holijaci
2
Babin potok bb
13
Dobrun bb
6
III
Lista podnosioca prijava/zahtjeva/projekata koji ne ispunjavaju opće kriterije raspoređeni po
općinama kako slijedi:
R.b
PREZIME/IME OCA/IME
OPĆINA
ADRESA
OBRAZLOŽENJE/ RAZLOZI ODBIJANJA
1
Bašić (Hamid) Himzo
Čajniče
Unčari
Nedostaje: lk FBiH Sarajevo
2
Bašić (Uzeir) Almasa
Čajniče
Janjina
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
3
Kostić (Zajko) Asim
Čajniče
Ganje
4
Mićević (Slobodan) Krsto
Čajniče
5
MZ Međuriječje (Čajniče)
Čajniče
Međurječje
Hajrudin
Dizdarević,
preds.MZ
Nedostaje: izjava o sufinansiranju projekta
Nedostaje: nejasno mjesto iz kojeg je ostvaren
povratak, izjava o sufinansiranju
6
Ražanica (Ibrahim) Izet
Čajniče
Miljeno
Asima
Behmena 45
Sarajevo
7
DOO Vijogor (RJ Čajniče)
Čajniče
8
Čorbo Muradif
Foča
9
Mizdrak Emin
Foča
Nedostaje: samo ispunjen obrazac bez
dokumentacije.
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
Nedostaje: registracija preduzeća, izjava o
spremnosti sufinansiranja, samo popunjeni
obrasci za fizička lica za 2 brata takođe sa
nekompletnom dokumentacijom
Izvan roka
10
Bajrović (Redžo) Salko
Foča (RS)
11
Barak (Redžo) Zaim
Foča (RS)
12
Bostandžić (Tahir) Omer
Foča (RS)
Popov Most,
Vina
Humsko
Godijeno
Brod na Drini,
Tečići
13
Džanko (Husein) Mustafa
Foča (RS)
Puriši
14
Frašto (Muradif) Mina
Foča (RS)
15
Fulurija (Abid) Remza
Foča (RS)
Paunci
Popov Most
Ćurevo
Izvan roka
Nedostaje: LK Sarajevo- Novi Grad, sve 3 izjave
i kućna lista neovjerene
Nedostaje: lk Sarajevo FBiH, izjava o
sufinansiranju
Nedostaje: izjava o sufinansiranju
( traži i mtk)
Nedostaje: lk Novo Sarajevo FBiH, izjava o
sufinansiranju
Nedostaje: uvjerenje općine o povratku i izjava o
sufinansiranju, lk Foča neovjerena
Nedostaje: LK Ilidža FBiH, izjava o
spremn.sufinansiranja
5
16
Harba (Meho) Hamid
Foča (RS)
Zubovići
17
Hasanbegović (Rašid) Asim
Foča (RS)
Ćurevo
Nedostaje: LK Ilidža FBiH (ima potvrda općine o
povratku), izjava o spremnosti sufinansiranja
Nedostaje: kopija LK (ima kopoija vozačke
dozvole izdata u Sarajevo- Novi Grad), izjava o
sufinansiranju (naznačio je nečitko na obrascu)
18
Jusufović (Hasan) Salem
Foča (RS)
Susješno
Nedostaje: LK FBiH, izjava o sufinansiranju
19
Klapuh (Ramo) Zajko
Foča (RS)
Humska
20
Klinac (Hilmo) Safet
Foča (RS)
Grbavička 72
Nedostaje: LK- Sarajevo, nema sve izjave
Nedostaje: LK FBiH Sarajevo, izjava o
spremnosti sufinansiranja
21
Kovač (Meho) Sulejman
Foča (RS)
Tođevac
Nedostaje: lk HNK Konjic, sve 3 izjave
22
Mešak (Salko) Omer
Foča (RS)
Ćurevo
23
MZ Popov most () Foča
Foča (RS)
24
Nukić (Šerif) Suada
Foča (RS)
Jeleč, Močila
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja i
akt o registraciji ima izvod iz zavoda za
statistiku
Nedostaje: uvjerenje općine o statusu
povratnika, izjava o spremnosti sufinansiranja
projekta
25
Pištov (Omer) Ibrahim
Foča (RS)
Putojevići
Nedostaje: izjava o sufinansiranju
26
Podrug (Osman) Munib
Foča (RS)
27
Puriš (Hamid) Hasan
Foča (RS)
Kozija Luka
PurišiGodijeno
Nedostaje: lk Vogošća FBiH
Nedostaje: lk Sarajevo FBiH, izjava o
sufinansiranju
28
Rešidović (Edhem) Mehmed
Foča (RS)
Kruševo
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
29
Spirjan (Hajro) Izet
Foča (RS)
30
Šadinlija (Mušan) Muharem
Foča (RS)
Šuljci bb
Popov most,
Tođevac
31
Šljivo (Halim) Mensur
Foča (RS)
Dragočava
32
Tahto (Šukrija) Ramadan
Foča (RS)
33
UG povratnika i raselj (u
opštinu) Foča
Foča (RS)
Bastasi bb
Krajiška bb,
Kundo Izet,
predsjednik
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja. 2
izjave ovjerene od strane udruženje
Nedostaje: lk FBiH Goražde, izjava o
sufinansiranju
Nedostaje: kopija lk, tražio ovce što nije
predviđeno prema Javnom oglasu
34
Džano (Mujo) Ibro
Foča RS
35
Germović (Bajro) Ibro
Foča RS
36
Skorupan (Fehim) Atif
Foča RS
Jošanica
OcrkavljeMiljevina
Mazoče,
Čelikovo polje
37
Suljević (Kasim) Šefik
Foča RS
Jeleč bb
38
Vejo (Jusuf) Alija
Foča RS
Šabići
39
Baljić (Hamšo) Juso
Goražde
Baljići
40
Maslan (Murat) Safet
Goražde
Bučije
41
Ramović (Salih) Smajil
Goražde
42
Smailović (") Hamed
Goražde
43
Terzić (Radisav) Dragoslav
44
Hozić (Omer) Jusuf
45
Smajić (Redžo) Enver
Goražde
Gornji Vakuf Uskoplje
Gornji Vakuf Uskoplje
selo Pacjane
Odložen zbog
dokumenta
Kopači, Centar
II
46
Isić Nedžmija
Hadžići
47
Hodžić (Hamed) Safet
48
Nedostaje: Tražena pomoć nije predviđena
prema Javnom oglasu
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja,
kućna lista, supruga i djeca na BPK FBiH
Nedostaje: LK izdata FBiH Ilidža (ima potvrdu
općine o povratku)
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja,
LK Goražde FBiH, žena i kćerka na Foča RS
Bistrica bb
Nedostaje: LK FBiH, , nije naveo % učešća
Nedostaje:sve 3 izjave (na obrascu označio 5%
sufin, kućna l. U FBiH Goražde
Nedostaje: potvrda o povratku nadležnog
organa, LK-RS, izjave -nema
Nedostaje: uvjerenje općine o povratku, izjave
neovjerene i nema izjave o sufinansiranju
Nedostaje: nije naznačen % spremnosti
sufinansiranja, nejasno odakle je povratnik
Nedostaje: lk FBiH Gornji Vakuf i svi papiri na
G.Vakuf, nema sve 3 izjave
Nedostaje. Izjave,
Povratnik u F BiH-
Han Pijesak
Podžeplje bb
Izvan roka
Nedostaje: 3izjave prema javnom oglasu nisu
ovjerene
Jusupović (Hamid) Ramiz
Han Pijesak
Plane bb
49
Rađo (Meho) Medo
Han Pijesak
Panjevo bb
50
Sejfić (Zejnil) Nazif
Han Pijesak
Stoborani
Nedostaje: sve 3 izjave - ovjerene od strane MZ
Nedostaje: lk FBiH Banovići (svi članovi
domaćinstva), izjava o sufinansiranju ovjerena
od MZ
Nedostaje: potvrda općine o povratku, kućna
lista, sve 3 izjave
51
Šehić Hurem
Han Pijesak
Izvan roka
Nedostaje: kopija lk napisao da je izdata FBiH
Ilidža, potvrda općine o povratku, sve 3 izjave
Nedostaje: lk Ilidža FBiH, sve 3 izjave, uslovnost
Uzričje
52
Muhić (Redžep) Sakib
Ilidža
Osjek 49,
Ilidža
53
Zilić (Mumin) Osman
Ilidža
K.Zaimovića
6
12
kuće, potvrda o povratku, raseljena osoba
Sovrle 57
Nedostaje: lk FBiH Ilijaš i svi ostali dokumenti
54
Kreštalica (Mehmedalija)
Mehmed
Ilijaš
55
Memić Ahmed
Ilijaš
56
Ramić (Huso) Seid
Ilijaš
Vukosavići,
Srednje
57
Đipa (Sadik) Ahmet
Kalinovik
Jezero bb
58
Jašarević (Edhem) Ramiz
Kalinovik
Bukvica bb
59
Šito (Šećo) Fata
Kalinovik
Jablanići bb
Nedostaje: LK Ilidža, potvrda općine o povratku
Nedostaje: sve 3 izjave, nije spremna za
sufinansiranje
60
Arnautović (Nedžib) Rašid
Novo Goražde
61
Dolovčić (Hasib) Vejsil
Novo Goražde
Selo Bučje
Centar II br.
11
Nedostaje: sve 3 izjave
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS i
ima od MZ)
62
Džaferović (Hakija) Fadil
Novo Goražde
Mašići bb
Nedostaje: Potvrda nadlažne općine o povratku
63
Gigović Jadranka
Novo Goražde
Izvan roka
64
Kanlić Nazif
Novo Goražde
Izvan roka
65
Kanlić Nazif
Novo Goražde
Izvan roka
66
Mašić Zaim
Novo Goražde
67
Pršeš (Ahmet) Salko
Novo Goražde
Pršeši
Izvan roka
Nedostaje: dokaz o uslovnosti kuće, potvrda o
povratku je iz 2002, 3 izjave
68
Radović (Đorđo) Čedomir
Novo Goražde
Kostenik bb
69
Starhonić (Emin) Edhem
Novo Goražde
Kopači
70
Tutić (Agan) Agan
Novo Goražde
71
STR Mašići (Novo Goražde)
Novo Goražde
72
DOO Mašić comapny (Novo
Goražde)
Novo Goražde
Brijest bb
Mašići bb;
Mašić
Elvedina,
ovl.osoba
Podmašići,
Mašić Edin,
ovl.lice
73
Živojević (Arif) Suada
Novo Goražde
Prvi maj 28
74
Šogolj (Ešef) Samir
Novo Goražde
Zidine, Kopači
75
Tatlić Husein
Pale
76
Bajić (Adem) Adil
Rogatica
Vratar; Žepa
77
Bičić (Ibro) Adem
Rogatica
Žepa -Borovac
78
Bogdanić (Ramo) Hamid
Rogatica
Kukavice bb
79
Cocalić (Husein) Nezim
Rogatica
Žepa
Izvan roka
Nedostaje: lk FBiH, potvrda općine o povratku,
sve 3 izjave (na obrascu 10% učešće), kućna
lista
Nedostaje: lk FBiH, potvrda općine o povratku
(ima od MZ)
Nedostaje: lk Ilidža FBiH, (potvrda općine
Rogatica o povratku, kućna lista Rogatica)
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS i
ima uvj.od MZ)
80
Čavčić (Selman) Mina
Rogatica
Pašić Kula
Nedostaje: Potvrda nadlžne Općine (LK RS)
81
Česko Nedžib
Rogatica
82
Devedžija (Avdo) Suad
Rogatica
Žepa; Vratar
83
Gazija (Ibro) Jusuf
Rogatica
Selo Gazije
84
Gluhić (Avdaga) Himzo
Rogatica
Purtići bb
85
Heljić (Agan) Salih
Rogatica
86
Hodžić (Omer) Idriz
Rogatica
Žepa
Komatin 10,
Sarajevo
Žepa,
Rogatica
87
Hurko (Abdulah) Muhamed
Rogatica
Kozići
88
Kadrić (Adem) Ifet
Rogatica
Golubovići
89
Katica (Rasim) Senad
Rogatica
selo Burati bb
Izvan roka
Nedostaje: lk Ilijaš FBiH
Nedostaje: kopija lk, potvrda općine o povratku,
sve 3 izjave, dokaz o uslovnosti kuće
Povratak iz FBiH??, papiri uredni
Nedostaje: Potvrda o povratku nadležnog
organa, LK-FBiH, nema izjave
Nedostaje: Potvrda nadležnog organa o
povratku
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
neovjerena
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja,
nema planirani iznos u KM
Nedostaje: lk FBiH Goražde, potvrda općine o
povratku, izjava o sufinansiranju
Nedostaje: LK FBiH BPK Goražde (svi članovi
domaćinstva)
Izvan roka
Nedostaje: lk FBiH Sarajevo, Nedostaje: potvrda
općine o povratku ( ima uvj.od MZ)
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja i
potvrda općine o povratku (LK Rogaticaovjerena)
Nedostaje: potvrda općine o povratku i izjava o
spremnosti sufinansiranja projekta
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk
Sarajevo nema kopije -naveo u obrascu)
Nedostaje: uvjerenje o povratku, LK Sarajevo,
sve 3 izjave
Nedostaje: Potvrda o povratku nadležnog
organa,
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS ,3
izjave, dokaz o uslovnosti kuće
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS i
ima uvjerenje od MZ), izjava o sufinansiranju i
7
korištenju ličnih podataka
90
Kozadra (Meho) Enver
Rogatica
Pašić Kula 12
91
Kujović (Alija) Kasim
Rogatica
Mesići
92
Kulovac (Himzo) Hilmo
Rogatica
93
Makaš (Rasim) Faid
Rogatica
Žepa polje
Selo Kukavice
bb
94
Omanović (Bajro) Esed
Rogatica
Žepa-Cenar
95
Omanović (Hamdo) Nedžad
Rogatica
Kramer Selo
bb
96
Omanović (Hilmo) Munib
Rogatica
97
Omanović (Rasim) Ahmo
Rogatica
98
Torlak (Jusuf) Bajro
Rogatica
99
Torlak (Mehmed) Alija
Rogatica
Žepa, Laze
Laze bb, MZ
Žepa
100
Vatreš (Hakija) Ismet
Rogatica
Ribioč
101
Vražalica (Omer) Zuhra
Rogatica
Karačići
102
Zukić (Suljo) Mejra
Rogatica
Gazije bb
103
Zulfić (Ibrišim) Husein
Rogatica
Borovac
104
Kulovac (Suljo) Hajrudin
Rogatica
Kula Žepa
105
Alić (Muhamed) Mirza
Rudo
Mioče bb
106
Bećirović (Ševko) Mujo
Rudo
Kula
107
Beštić Ismet
Rudo
108
Đuzo (Hasan) Halil
Rudo
Mioče bb
109
Hasečić (Hajro) Hedajeta
Rudo
Mioče bb
110
Hasečić (Juso) Hajro
Rudo
Mioče
111
Hasečić (Kadrija) Esad
Rudo
Mioče
112
Hasečić (Muharem) Senad
Rudo
Mioče bb
113
Mehanović (Hasan) Halid
Rudo
D.Strumica
114
Zulčić (Ibro) Vahid
Rudo
115
Ćato (Vejsil) Omer
Rudo
Setihovo
S.Donja
Strumica
116
Mehanović Ahmed
Rudo
117
Pohara Muhamed
Kalinovik,
Vrhovnik
Žepa
Donja Zimča,
Visoko
Nedostaje: Potvrda Općine o povratku, izjave
neovjerene
Nedostaje: LK Goražde FBiH ( izvadio novu LK u
Rogatici 29.07.2011, dostavio 22.08.2011.-izvan
roka), potvrda o povratku izdata od MZ
Nedostaje: potvrda općine o povratku i dokaz o
uslovnosti kuće
Nedostaje: potvrda općine o povratku, na
obrascu LK Novo Sarajevo popunjeno
Nedostaje: lk FBiH, potvrda općine o povratku
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS i
ima uvj.od MZ na ime oca -Hamdo) Na ime oca
donacija MTK i štala 2007.
Nedostaje: potvrda općine o povratku i kopija lk
FBiH Sarajevo
Nedostaje: uvjerenje o povratku, LK Visoko
FBiH, sve 3 izjave
Nedostaje: potvrda općine o povratku, lk FBiH,
dokaz o uslovnosti kuće
Nedostaje: potvrda općine o povratku i sve 3
izjave
Nedostaje: potvrda općine o povratku
Nedostaje: kopija lk, potvrda općine o povratku,
sve 3 izjave
Nedostaje: sve 3 izjave - neovjerene, kopija lknema, kućna lista iz 2008
Nedostaje: LK Zenica, nema potvrde općine o
povratku, sve 3 izjave
Nedostaje: lk Ilijaš FBiH, potvrda općine o
povratku (ima od MZ)
Nedostaje: potvrde o povratku nadležnog
organa, LK-RS, ipotvrda o prijemu zahtjeva LK u
Općini Rudo
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS),
sve 3 izjave Nabavka osnovnog stadaProizvodnja mlijeka, štala i mehanizacija
Izvan roka
Nedostaje:potvrda o povratku od MZ, izjava o
sufinansiranju -nije naznačen procenat, LK- RS
Samo popunjen obrazac prijave ima. Zahtjev oca
Hajre na broju 89/11 sa kompletnijom dok.
Nedostaje: potvrda općine o povratku (LK su
ovjerene na Rudo)
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk na
Rudo ovjer.)
Nedostaje: potvrda općine o povratku, lk Ilidža
Nedostaje: Potvrda o povratku od nadležnog
organa, LK-RS, od ostalih
članova porodice LK- Ilidža
Nedostaje: predao samo nekoliko popunjenih
obrazaca za razne vrste pomoći i više povratnika
iz MZ Setihovo bez potrebne dokumentacije
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS
Rudo), sve 3 izjave, uslovnost kuće
Izvan roka
118
Kreho (Mujo) Vejsil
Rudo
Sarajevo - Novi
Grad
119
Babić (Jusuf) Rahman
Sokolac
Gire bb
120
Bukva (Atif) Izet
Sokolac
Pedište
121
Hrnjić (Asim) Ajiša
Sokolac
122
Imamović (Pašan) Sulejman
Sokolac
Borovac
Imamovići,
Sokolac
123
Katica Amir
Sokolac
124
Lelo (Nail) Hilmija
Sokolac
Izvan roka
Nedostaje: potvrda o povratku, lk je na SarajevoNovi Grad, kućna lista.
Nedostaje: lk Sarajevo FBiH, uvjerenje da kuća
nije uslovna
Nedostaje: lk FBiH Sarajevo, izjava o
sufinansiranju
Nedostaje: sve 3 izjave ( imaju 2 neovjerene),
potvrda općine o povratku (lk RS ima prijavu za
dobr. Povratak iz 2003), kućna lista iz
2007.godine
Nedostaje: sve 3 izjave, LK Olovo FBiH, potvrda
općine o povratku ok.2008
Izvan roka
Pediše bb
Nedostaje: nije spreman za sufinansiranje
8
125
Murtić (Arif) Sead
Sokolac
Mičivode
126
Vražalica (Avdija) Asim
Sokolac
Pediše
127
Vražalica (Avdija) Mustafa
Sokolac
Pediše
128
Ćosić (Osman) Mirsad
Trnovo (RS)
Kijevo
129
Arnautović (Zajko) Hajrudin
Višegrad
Jelačići bb
130
Bajraktarević Rasim
Višegrad
131
Demir Rašid
Višegrad
132
Džafo (Salko) Refik
Višegrad
133
Džanko (Omer) Ismet
Višegrad
134
Hodžić (Mujo) Adem
Višegrad
135
Hodžić (Salko) Fadil
Višegrad
136
Hodžić (Šećo) Meho
Višegrad
137
Hodžić Fadil
Višegrad
138
Katović (Ibro) Adem
139
Nedostaje: kućna lista, sve 3 izjave
Nedostaje: izjava o sufinansiranju. Šehidska
porodica
Nedostaje: izjava o sufinansiranju
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS i
ima prijavu za dobrovoljni povratak iz 2001.),
izjava o sufinansiranju
Nedostaje: potvrda općine o povratku (lk RS
Višegrad)
Izvan roka
Izvan roka
Hajrudina
Šabanije,
Gornja
Brštanica
Nedostaje: lk na Sarajevo, kućna lista i sve 3
izjave, traži novčanu pomoć, dokaz o uslovnosti
kuće
Međeđa bb
Donja
Brštanica
Nedostaje. Izjava o spremnosti sufinansiranja
Kotuš-Međeđa
Donja
brštanica
Nedostaje: Sva prateća dokumentacija,
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja.
Višegrad
Međeđa bb
Izvan roka
Nedostaje: izjava o sufinansiranju, potvrda
općine o povratku
Lemezan (Rasim) Enes
Višegrad
Međeđa bb
140
Memišević (Ismet) Meša
Višegrad
141
Jašarević (Šećo) Rasim
Višegrad
Dušće bb
Međeđa,
Zapotak 74
142
Velić Abida
Višegrad
Nedostaje: izjava o spremnosti sufinansiranja
Nedostaje: Izjava o sufinansiranju
Nedostaje: tražio pomoć koja nije u programu
prema Javnom oglasu
Nedostaje: ovjera svih dokumenata je 2 i više
godina stara, kućna lista
Izvan roka
IV
Komisija će, po potrebi, izvršiti obilazak potencijalnih korisnika iz člana II i utvrditi spremnost za
potrebno sufinansiranje, kao i provjeru stvarnog stanja radi predlaganja odluke o izboru korisnika
donacija.
Konačnu listu korisnika donacija odobrava federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PRAVNA POUKA: Ova odluka je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dozvoljena žalba.
.
MINISTAR
mr. Adil Osmanović
Dostavljeno:
-
Podnosiocima prijava/projekata/ zahtjeva
Sektoru za razvoj održivosti povratka
Komisiji za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata
a/a
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
239 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content