null

1
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΡΙβύίη
ί:ΐ_ΕΑΝΙΝ6 Ρ Ρ Ο Ρ Ι Κ Τ δ
Η εταιρεία I. Α . Μ ο ο χ ο γ ιά ν ν η ς , μ ικρ ομ εα α ία επιχείρηση, ιδρύθηκε το
1998, με την εμπ ορική ο ν ο μ α σ ία Ρ ΙΕ ϋ ΙΝ Ο ΙΕ Α Ν ΙΝ Ο Ρ (? Ο 0 υ 0 Τ $ , στο
Παραλϊμνι της επαρχίας Αμμοχώ στου, α π ό τον Ιωάννη Μ οσχογιάννη.
Ιδρύθηκε ω ς εταιρεία εισ α γ ω γ ή ς υ γ ρ ώ ν γενικού κ α θ α ρ ισ μ ο ύ και
π ρ ο ϊό ντω ν και υ π η ρ εσ ιώ ν υγιεινής και κα θ α ρ ιό τη τα ς.
Κ9
123740560
νννν^.ρίΘοϋη.οοΓΠ
Λ
Το 2002, μετά α π ό έρ ευ να α γ ο ρ ά ς και εξέτα ση των α ν α γκ ώ ν των
πελατώ ν τη ς, και στα π λ α ίσ ια τη ς β ελτίω σ η ς τη ς π ο ιότητα ς των
π α ρ εχ ό μ ενω ν υ π η ρ εσ ιώ ν τ η ς, η εταιρεία διευρύνει τις δ ρ α στηρ ιό τη­
τες και σ υμ π ερ ιλα μ β ά νει σ το καθ ιερω μένο π ρ ό γ ρ α μ μ α τη ς την
π α ρα γω γή προϊόντω ν γενικού κσθαροσμού, συνεχίζοντας π α ρ ά λλη λα
τις εισ α γ ω γ ές και εμπ λο υτίζο ντας την γκά μ α των π ρ ο ϊό ντω ν της.
Το 2005 η εταιρεία αρχίζει να μελετά την δυνατότητα εν σ ω μ ά τω σ η ς
εν ό ς ερ γ ο σ τ α σ ίο υ ευ ρ ω π α ϊκώ ν π ρ ο δ ια γ ρ α φ ώ ν σ τ ο υφ ιστάμενο
ερ γ α σ ια κ ό τ η ς π ερ ιβ ά λ λ ο ν . Η ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η αυτού το υ ζω τικού και
κα θ ο ρισ τικού π λ έο ν , ω ς π ρ ο ς το π ρ ο φ ίλ τη ς εταιρείας στό χο υ,
πραγματοποιείται το 2007, ενώ τον Α ύ γ ο υ σ τ ο τ η ς ίδιας χ ρ ο ν ιά ς, της
χορηγείται α π ό το Υπ ο υ ρ γ είο Ε ρ γ α σ ία ς η Αδεια του Περί
Ε ρ γ ο σ τ α σ ίο υ Ν ό μ ο υ για την π λ ή ρ η κατασκευή και εμπ ο ρ ία των
π ρ ο ϊό ντω ν της.
Το 2010 η εταιρεία, α φ ο σ ιω μ έν η σ τ ο σ τό χο της να εξελιχθεί και να
αναδειχθεί σ το ν τομέα τη ς, δεσμεύεται ν α εφ α ρ μ ό σ ει το π ρ ό τυ π ο
»*β η Ο* (Ο,ρω*.) Ρι.64ί Οο ΙΜ
Γ»σιθΓΓθ(Γ|ΐι«Λ ΣΐΑψιτοχος
σ ύ σ τ η μ α διαχείρισης ποιότητα ς 150 9001 :2 0 0 8 , απ οδ εικνύ ο ντα ς για
ά λ λ η μια φ ο ρ ά την επιθυμία των στελεχώ ν της να π α ρ ά γ ο υ ν
ποιοτικά και π ισ το π ο ιη μ ένα π ρ ο ϊό ντα και να π α ρ έχ ο υ ν βελτιω μένες
και ο λο κ λ η ρ ω μ έν ες υ π η ρ εσ ίες .
Το 2011. με ιδιαίτερη π ερηφ άνια και ικα νο π ο ίη σ η , η εταιρεία εδραιώνει
τη θ έσ η τη ς α ν ά μ ε σ α σ τις καλύτερες τη ς χ ώ ρ α ς , λ α μ β ά ν ο ν τ α ς α π ό
το τμήμα Φ αρμακευτικώ ν Υ π η ρ εσ ιώ ν του Υ π ο υ ρ γ είο υ Υγεία ς, την
Αδεια Π α ρ α σ κ ευ ή ς Καλλυντικών Π ροϊόντω ν με α ρ ιθ μ ό 010. Π α ρ ά λ ­
λη λα , ο ρ γ α νώ νει Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου και Α ν ά π τ υ ξη ς Ν έω ν
Προϊόν
τη, η αυτονομία και η δυνατότητα π ο ντικο ύ ελέγχου, καθώ ς
>πτική α ν ά π τ υ ξη ς και υ λ ο π ο ίη σ η ς κα ινο φ α νώ ν ιδεών,
τα καινο ύρ για χαρακτηριστικά της εταιρείας, τα ο π ο ία τη
δικαιώ νουν για τις π ο λ ύ χ ρ ο ν ες και α κ α τά π α υ σ τες π ρ ο σ π ά θ ειες
α ν α β ά θ μ ισ η ς τη ς μέσ α α π ό τη δεκατετραετή πορεία της.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
112
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
Υ ΓΡ Α ΓΕΝ ΙΚΟ Υ Κ Α Θ Α ΡΙΣΜ Ο Υ
Α Φ Α ΙΡΕΣΗ ΛΙΠΩΝ
Π Λ ΥΣΙΜ Ο ΠΙΑΤΩΝ & ΣΚΕΥΩ Ν ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Α Υ ΤΟ Μ Α ΤΟ ΠΛΥΣΙΜ Ο
Α Φ Α ΙΡΕΣΗ ΠΕΤΡΑΣ
314
5 16
718
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
17118
ΚΑ Θ Α ΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΥΑ Λ ΕΤΑ Σ
Α Π Ο Λ ΥΜ Α Ν ΤΙΚ Α ΚΑΘ ΑΡΙΣΤΙΚΑ
Μ Α Λ Α Κ ΤΙΚ Α Ρ Ο ΥΧΩ Ν
ΑΠ Ο ΡΡΥΠ Α Ν ΤΙΚΑ ΠΛΥΝ ΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΧΩ Ν
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ
Σ Α Κ Ο Υ Λ Α Κ Ι ΑΠ Ο ΡΡΙΨ Η Σ ΣΕΡΒΙΕΤΑΣ
Σ Α Κ Ο Υ Λ Α Κ ΙΑ ΤΡΟ Φ ΙΜ Ω Ν
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Σ Α Κ Ο Υ Λ Ε Σ ΣΕ Ρ Ο Λ Ο
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Σ Α Κ Ο Υ Λ Ε Σ (Π Λ Α Κ Α )
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Α Π Ο Φ Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α ΣΩ ΛΗ Ν Ω ΣΕΩ Ν
ΕΞΕΙΔ ΙΚΕΥΜ ΕΝ Α Π ΡΟ ΪΟ Ν ΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ρ Ο Λ Ω Ν ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ρ Ο Λ Ω Ν ΤΟ ΥΑΛΕΤΑ Σ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κ Ρ ΕΜ Ο ΣΑ Π Ο Υ Ν Ο Υ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟ Μ Η ΧΑΝ ΙΚΩ Ν ΡΟ Λ Ω Ν
ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α Π Ο Λ ΥΜ Α Ν ΣΗ Σ ΤΟ ΥΑ Λ ΕΤΑ Σ
Η ΛΕΚΤΡΟ Ν ΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΧΑΡΤΙΚΑ
Ρ Ο Λ Α ΤΟ ΥΑ Λ ΕΤΑ Σ
Ρ Ο Λ Α ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
191 20
9110 ΧΑΡΤΙΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΔΟ ΧΕΙΑ & ΑΝΤΛΙΕΣ
Μ ΠΑΤΑΡΙΕΣ
Α ΡΩ Μ Α ΤΙΚ ΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ
Δ Ο Χ Ε ΙΑ
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΧΑ ΡΤΟ Μ Α Ν ΤΙΛΑ
ΒΙΟ Μ Η ΧΑΝ ΙΚΑ Ρ Ο Λ Α
ΙΑΤΡΙΚΑ Ρ Ο Λ Α
Υ ΓΡ Α Μ ΑΝ ΤΙΛΑΚΙΑ
ΧΑ ΡΤΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜ ΑΤΟΣ ΓΙΑ Φ ΑΓΗ ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΕΠ ΑΓΓΕΛ Μ Α ΤΙΚΟ Σ ΕΞΟ Π Λ ΙΣΜ Ο Σ ΣΦ Ο ΥΓΓΑ ΡΙΣΜ Α ΤΟ Σ
ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΣΚΟ ΥΠ ΕΣ & Φ ΤΕ Ρ Ο ΞΕΣΚΟ ΝΙΣΜ ΑΤΟ Σ
ΣΦ Ο ΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
21 122
ΥΑ Λ Ο Κ Α Θ Α ΡΙΣΤΗ Ρ ΕΣ Μ Ε ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ
(ΛΕΠ ΙΔ ΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ)
ΚΑΘ ΑΡΙΣΤΗ ΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ & Δ Α Π Ε Δ Ω Ν
ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ Δ Α Π ΕΔ Ω Ν
ΤΗΛΕΣΚΟ ΠΙΚΕΣ Λ Α ΒΕΣ
Π ΡΟ ΕΙΔΟ Π Ο ΙΗ ΤΙΚΟ ΣΗΜ Α
ΤΡ Ο Λ ΕΪ
11112 ΑΝΑΛΩΣΙΜ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΕΙΡΟ Λ Α Β ΕΣ
ΠΕΤΣΙΑ
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Σ Φ Ο Υ ΓΓΑ Ρ Α Κ ΙΑ
ΤΕΛ Α ΚΙΑ 5ΤΑΙΝ ΙΕ55 5ΤΕΕΙ
Α Λ Ο Υ Μ ΙΝ Ο Χ Α Ρ ΤΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Μ ΕΜ ΒΡΑΝ ΕΣ ΤΡΟ Φ ΙΜ Ω Ν
ΑΡΩΜΑΤΑ, ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
& ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Α Ρ Ω Μ Α Τ Α ΣΕ ΣΠΡΕΙΑ Ρ Ω Μ Α Τ Α ΣΕ ΥΓΡΗ Μ Ο ΡΦ Η
ΕΝ ΤΟ Μ Ο Α Π Ω Θ Η ΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΕΪ
Α Ρ Ω Μ Α Τ Α ΜΙΝΙ
Α Π Ο Λ ΥΜ Α Ν ΤΙΚ Α ΤΟ ΥΑ Λ ΕΤΑ Σ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Μ Ε ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
13 Π 4 ΑΝΑΛΩΣΙΜ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Κ Ο Υ Β Α Δ Ε Σ ΣΦ Ο ΥΓΓΑ ΡΙΣΜ Α ΤΟ Σ
Φ Α Ρ Α Σ ΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ Κ Α Δ Ο Ι Α Π Ο ΡΡΙΜ Μ Α ΤΩ Ν ΠΑ
Ο Λ Ε Σ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Κ Α Δ Ο Ι Α Π Ο ΡΡΙΜ Μ Α ΤΩ Ν 5ΤΑΙΝ ΙΕ55 5ΤΕΕΙ
Π Α Ο Λ Ε Σ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Κ Α Δ Ο Ι Α Π Ο ΡΡΙΜ Α ΤΩ Ν ΓΡ Α Φ ΕΙΟ Υ
15116 ΑΝΑΛΩΣΙΜ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Κ Α Λ Α Θ ΙΑ ΓΙΑ Α Π Λ ΥΤΑ
ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟ ΥΑΛΕΤΑ Σ
Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΑ
Α Π Ο Λ ΥΜ Α Ν ΤΙΚ Α ννθ
ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ
ΓΑΝΤΙΑ
Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α Κ Α Λ ΥΜ Μ Α ΤΑ Μ ΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
23124
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑΚΕ ΑννΑΥ
Μ Α Χ Α ΙΡ Ο Π Η Ρ Ο Υ Ν Α
Π ΛΑΣΤΙΚΑ Π ΙΑΤΑ-ΔΟ ΧΕΙΑ
ΞΥΛ ΙΝ Α ΣΤΙΚΣ-Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΓΛ ΥΦ ΙΔΕΣ
Κ Α Λ Α Μ Α Κ ΙΑ
ΚΟ ΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΕ Α\Ν ΑΥ
Π ΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
ΧΑΡΤΙΝ Α ΠΟΤΗΡΙΑ
Δ Ο Χ Ε ΙΑ Α Λ Ο Υ Μ ΙΝ ΙΟ Υ
Σ Α Κ Ο Υ Λ Ι Α Λ Ο Υ Μ ΙΝ ΙΟ Υ
Μ ΕΘ Α Ν Ο Λ Η
ΚΕΡΑ ΚΙΑ
Λ
/
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑ
ΡίΕϋΙΝ ΙΙίΤΡΑ ΙΕΜΟΝ.Υ0002
• ΥΓΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ υ ί Τ Ρ Α ί Α ν Ε Ν ϋ Ε Β ·Υ 0 0 0 4
Υγρό Γεν*ού Καθαρισμού
Υγρό Γενικού Καθαρισμού
• ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΙΠΩΝ
• ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ 4 ΣΚΕΥΩΝ Π Ο ΧΕΡΙ
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
• ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΤΡΑΣ
ΡΙ οΐίη
(ΖΙΕΑΝΙΝ6 Ρ Κ Ο ϋ Ι Κ Τ δ
41
ΡίΕϋΙΝ ίΙίΤΒΑ ΤΡΟΡΙΟΑί.ΥΟΟΟΙ
ΡίΕϋΙΝ ΡίίΙ$ ΒΐυΕ ΡΚΕ5Η.Υ0014
ΡίΕϋΙΝ Ρΐυ$ ΙΑνΕΝϋΕΚ.ΥΟΟΙδ
Υγρό Γενικού Κσθαρισμού
Υγρό Γενικού Καθαρισμού
Υγρό Γενικού Καθαρισμού
201
41
201
41
750ηιΙ
750πιΙ
ΡίΕϋΙΝ $ΡΕΝϋΟΚ Ρΐυ$·Υ0016
ΡίΕϋΙΝ 5ΚΚΙΤΖ-Υ0047
ΡίΕϋΙΝ ΟίΑ$5 ΟίΕΑΝΕΡ Υ0030
Ισχυρό Υγρό Γενικού Καθαρισμού
Κρέμα Γενικού Καθαρισμού
Καθοριστικό Τζαμιών & Επιφανειών
201
ΡίΕϋΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤ ΡΙΝΚ·Υ0019
ΡίΕϋΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤ Ρίυ$·Υ0017
Πολυκοθαρκττικό Υγρό για καμένα λήηη
Πολυκαθαρίσπκό Υγρό για καμένα λίπη
41
'
Λ.
II
201
41
11
750γπΙ (Κ)
ΡίΕϋΙΝ ϋΙ$ΗννΑ$ΗΙΝΟ ίΙΟ υΐϋ
•Υ0020
Υγρό Πιάτων
41
750τηΙ
201
ΡίΕϋΙΝ ϋΙ$Η\*/Α$ΗΙΝΟ ίΙΟυΐϋ ΟΟΝΟΕΝΤΡΑΤΕ.Υ0021
Υγρό Πιάτων Συνπυκνωμένο
500τηΙ
750 γπ Ι
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ ν ΐΝ Ε Ο Α Ρ ϋ Ι$ Η Μ Α 5 Η ΙΝ Ο
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ ν ΐ Ν Ε Ο Α Ρ ϋ Ι5 Η ν ν Α $ Η ΙΝ Ο
□ 0 1 )1 0 ννίίΗ Ρ Α $ Ρ Β Ε Κ Κ Υ ·Υ 0 0 2 3
Υγρό Πιάτων Συντηχνωμένο με ΞΥΔΙ
ίίο υ ΐϋ ννϊίΜΟΚΑΝΟΕ Υ0022
7 5 0 γπΙ
5 0 0 γπΙ
Ρ ί Ε ϋ Ι Ν Ο ϋ Ε ϋ Ι$ Η ν ν Α $ Η Ε Ρ ο Υ 0 0 6 5
Σαπούνι Επαγγελματικών Πλυντηρίων
Υγρό Πιάτων Συνπυκνωμένο με ΞΥΔΙ
750 γπ Ι
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ ν ΐ Ν Ε Ο Α Ρ ϋ Ι5 Η ν ν Α 5 Η ΙΝ Ο
ί ί ο υ ΐ ϋ ν /Μ Α Ρ Ρ Ι_Ε ·Υ 0 0 2 4
Υγρό Πιάτων Συνπυκνωμένο με ΞΥΔΙ
500 γπ Ι
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ Κ ΙΝ 5 Ε Α Ο ϋ .Υ Ο Ο ό ό
Στεγνωτικό Επαγγελματικών Πλυντηρίων
500πηΙ
7 5 0 γπ Ι
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ $ Ρ Ε Ν ϋ Ο Κ ·Υ 0 0 6 9
Υγρό Αφαίρεσης Πέτρας
Ρ ίΕ Ο ΙΝ
χ
-
4ί
4ί
41
11
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑ Θ Α ΡΙΠ ΙΚΑ
Ρ ΙΕ ϋ ΙΝ ν ν θ
• ΚΑΘ ΑΡΙΠΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
• ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
Υγρό Τουαλέτας
• ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ
• ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΡΟΥΧΩΝ
• ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ
(ΙΙΕ Α Ν ΙΝ 6 ΡΗΟϋυΟΤΒ
750 γπ Ι
Ρ Ι.Ε ϋ ΙΝ ν ν θ Ρ ΙΝ Ε
Αγ
Υγρό Τουαλέτας
Ρ ΙΕ ϋ ΙΝ ν ν ο Ρ Ο Τ Ρ Ο υ β β Ι Ο Ε ί Υ 0 0 3 2
Απολυπαντικό Αρωματικό Καθοριστικό
Υγρό Τουαλέτας
, ^
750 γπΙ
750 γπΙ
Ρ ΙΕ ϋ ΙΝ Α Ν Τ ΙΒ Α Ο Τ Ε Κ ΙΑ Ι Β ί Ι ) Ε
Αντιβακτηρ*ακό Καθορκχπκό Υγρό
Ρ ΙΕ ϋ ΙΝ Ρ ΙΕ 5 Τ 0 5 (Τ Η ΙΟ Κ Β ΙΕ Α Ο Η )
Υ0101
Παχύρειχππ Χλωρίνη
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ Τ Ο Υ 0 0 7 3
Απολυμαντικό Επιφανειών
201
41
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ Ρ Η Ο Υ 0 0 7 4
Απολυμαντικό Κοθαριοτικό Επιφανειών
>νννν/.ρΙβο1ιη.οοπΊ
*
I
•I
41
?3Α Ι Ο Ε Ι Υ0034
(αθαρση<ό
ί:
41.
750τπΙ
Ρ ΙΕ ϋ ΙΝ ϋ Ε Τ Τ ΥΟΟόθ
Απολυμαντικό Μικροβκ^κτόνο ΚαΘοριοτκό
Επιφανειών
ΡίΕϋΙΝ δΟΡΤ ΡΙΝΚ ΡΙΟΜΕΡ Υ0041
ΡΙΕϋΙΝ δΟΡΤ δΕΝδΙΜί ΥΙΑΝ Ο Υ0045
Μαλακτκό Ρούχων
Μαλακτικό Ρούχων
ΡΙΕϋΙΝ δΟΡΓ Κίννΐ Υ0046
ΡίΕϋΙΝ δΟΡΤ ΥΕίΙΟ νν ΡΙΟν^ΕΡ Υ0042
Μαλακτικό Ρούχων
Μαλακτικό Ρούχων
Μ
>>ΙΕΒΙΝ
Ο
201
ΡΙΕϋΙΝ ΙΑυΝ ϋΚΥ υ ο υ ΐϋ Υ0053
Υγρό Απορρυπαντικό Ρούχων
41
21
ΡίΕϋΙΝ ΙΑυΝ ϋΚΥ ΡΟννϋΕβ
Υ0076-10
ΟΧΥΡΕΚ ΒίΕΑΟΗΙΝΟ ΡΟνΥϋΕΚ
00085
Σκόνη Πλυντηρίου Ρούχων
Ενκτχυτκό Πλύσης
Ο ΧΥΡΕ Κ
Ρ Κ έ ύ ίη
»0Α04ΐν6ΡίΊνΜΒ
23740560
ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ ϋ Α $ Μ ΙΝ Ε Η Α Ν ϋ 5 0 Α Ρ · Υ 0 0 3 6
• ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Κρίμοσάπουνο χεριών
• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ρ ΙΕ Ο ΙΝ
ΡΙ οΐίη
I
»»«■%-·'
Φ
V
III
ΟΙΕΑΝΙΝΟ Ρ β ο ο υ ο τ δ
-
500 γπΙ
ίυχορ
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ
Η Α Ν ϋ 5 0 Α Ρ ·Υ 0 0 3 8
Κρεμοσσπουνο χερ*ών
500ΓηΙ (Κ)
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ Ρ Ε Α Ο Η ΑΝ ΤΙ5ΕΡΤΙ
5 0 Α Ρ .Υ 0 0 3 9
Ανπσυπτικό Κρψ οσσπουνο χι
ΡΙΕ Ο ΙΝ
Ο
ΐΰ ϋ Κ
4ί
500τηΙ
4ί
5 Η Ο Μ Ε Ρ Ο Ε ί·Α 0 0 9 8
Η Α ΙΡ $ Η Α Μ Ρ Ο Ο ·Α ( Χ ) 9 9
Μ ΙΝ Ι $ Ο Α Ρ Β Α Κ ·Α 0 1 0 0
Ατομικό τζελ μπάνου
Ατομικό σομπουόν
Ατομικό σαπουνάκι
·»
·»
3 0 γπ Ι
Ρ ί Ε ϋ Ι Ν Μ Ε ϋ ΙΟ Α ^ Η Α Ν Ρ
00 71
κό Σαπούνι
41
5
500 γπ Ι (Κ)
30 γπ Ι
1 Τεμάχιο χ 15 ς
Ρ ίΕ Ο ΙΝ Α Ν Τ ΙΒ Α Ο ΤΙΕΕΡΚΙΙΑ
Αί ΗΑΝϋ Ο Εί
Η Α Ν ϋ Ο ίΕ Α Ν Ε Ρ Υ Ε ί ί Ο ν ν Ρ Κ Ο
•Υ 0 075
Ανιι^ακτ
χερ*ών ΧΩΡΙΣ
ικτπαακό Καθορ<σηκό
Κα6
ΞΕΠΛΥ,
-
•Υ 0 2 0 3
Επαγγελματκό Κοθαριοτικό χφιών
41
500τηΙ
> ν ν ν ^ .ρ Ιβ ο 1 ΐη .ο ο Γ η
3 .8 ί
300 γπΙ
$ Ο Ν ΙΟ Ο Ε Ι υ ίΤ Ρ Α - δ Ο υ Ν Ο ννΗΙΤΕ
•Υ 0 3 0 1
$ΟΝΙΟ Ο Ε Ι υΐΤβΑ-$θυΝϋ ννΗΙΤΕ
•Υ0300
250τηΙ
Ρ ίΕ ϋ ΙΝ 0 5 Ο Ρ Λ Ιί
ΚΕΜΡΗ05 2001*00044
•Υ 0 0 8 0
Καθαοισπκο Αποχετεύσεων
Απολυμαντικό Χόρτων
ΚΕΜΡΗ05 2001
Ο 5 Α Ρ Ε ·Υ 0 0 0 6
κνωμένο Απολυμαντικό Χ ό ρ κ
Μυιτι ρυκρ
(1Ι5ΙΝΡ (!Τ
Ρ Ι Ε ϋ Ι Ν ϋ Ε ΙΟ Ν ΙΖ Ε Κ ν ν Α Τ Ε Ρ ·Υ 0 0 0 3
Απιονισμένο ν φ ό
Ρ ίΕ Ο ΙΝ 3 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 δ Τ Ε Ε Ι Ρ Ο ΙΙ5 Η
•0 0 072
Στιλ&ωτικό Επκρανειών
Ρ Ι.Ε Ο ΙΝ
123740560
Ρ ΙΕ ϋ ΙΝ Α ΙΚ Ρ Ρ Ε 5 Η ·Υ 0 0 7 8
Υγρό Αρωματικό χώρου
ΧΑΡΤΙΚΑ
• ΡΟΛΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
• ΡΟΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
ΡΗοΠη
Ο ίΕΑ ΝΙΝΘ ΡβΟϋυΟΤδ
Ρ Ο Λ Α Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Α Σ Α Σ Π Ρ Α Ρ ΙΟ Ρ Ε Χ
Χ 0001
1Χ6τεμ.Χ28τη
•
»
# Μ
•
.Λ - 50 ΡΟΛΑΧΑΠΙ ΤΓΒ^Ι
•
£ £ «
*
0
·
Ρ Ο Λ Α Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Α Σ Α Σ Π Ρ Α Ρ ίΟ Κ Ε Χ
•Χ 0 002
1Χ12τεμ.Χ28ηη
* ·.·
*
·
·
1
Α
·
φ
4
♦
♦
*
·
·
^
·
·
·
Λ
·>
!
Ρ Ο Λ Α Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Α Σ Α Σ Π Ρ Α Ρ ίΟ Β Ε Χ
•Χ 0 004
1Χ50τεμ.Χ20
/
•
.
Ρ Ο Λ Α Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Α Σ Α Σ Π Ρ Α Ρ ΙΟ Κ Ε Χ
•Χ 0 0 0 3
ΙΧ24τεμ.Χ28ηι
·
^
•
.
·
Β
Λ
·
/
ν
;
·
·
·
·
Ρ Ο Λ Α Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Α Σ Α Σ Π Ρ Α Ρ ΙΟ Κ Ε Χ
•Χ 0 005
1Χ50τεμ.Χ42ίτι
<
ροζ
Κ ίτ ρ ιν α
•
♦
·Τ ·
♦ »
Α
·
-■
Σ ιέλ
Ρ ο δ α κ ιν ί
Ρ Ο Λ Α Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Α Σ Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Α
Ρ ΙΟ Κ Ε Χ Χ 0 0 0 6
1Χ50τεμ.Χ42Γη
Ρ Ο Λ Α ΤΟ Υ Α Λ ΕΤΑ Σ ΕΜ ΒΟ $ Χ0010
1Χ1()τεμ.Χ50θ9
ΐ'άΖ
^
Ρ Ο Λ Α Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Α Σ Α Κ ΙΑ Ν Α
0
00
0
0
Κ1ΤΟΗΕΝ
Ρ .Ο ί Ι ·
Κ Ο Υ Ζ ΙΝ #
II*
Ρ Ο Λ Ο Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ Χ 0 0 1 1
Ιτεμ.ΧΙΟ Ο ™
,
•
Β
#
9
9
^ ν ν ν ^ .ρ Ιθ ο ϋ η .ο ο π Ί
·
ν
·
Ρ Ο Λ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ Χ 0013-1
1 Χ 1 2Γεμ .Χ 10 0ΕΜ
Χ0584
1Χ10τεμ.Χ1309 (3ρ4γ)
Ρ Ο Λ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ ο Χ 0 0 1 2
1X 1ότεμ.Χ 1ΟΟτη
- : ;τ;·
ΚΟ ΥΪ'
Ρ Ο Λ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ ·Χ Ο Ο Ί 4
1 Χ 6 τ εμ .Χ 4 0 0 Γ η
Ρ Ο Λ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ ·Χ 0 0 1 3
1Χ9τεμ.Χ300
Ρ Ο Λ Ο Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ
Α Ρ ΙΑ Ν Α ·Χ 0 4 2 3
Ρ Ο Λ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ ·Χ 0 0 1 6
ΙΧ ό τ ε μ .Χ 1 3 0 0 9 ΕΜ
ΧΑ ΡΤΟ Π ΕΤΣΕΤΕΣ
Μ Α Λ Α Κ ΕΣ Α ΣΠ ΡΕΣ
(2 9 Χ 2 9 ο γ π ) · Χ 0021
1X100 φ ύ λλα
ΧΑ ΡΤΟ Π ΕΤΣΕΤΕΣ Μ Α Λ Α Κ ΕΣ
Α Σ Π Ρ Ε Σ Ρ ίΟ Ρ Ε Χ (2 9 Χ 2 9 θ Γ η )
•Χ 0 0 2 2
1X I Οτεμ.Χ 100 φ ύ λλα
Ρ Ο Λ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ Α Ρ ΙΑ Ν Α ·Χ 0 1 3 8
1Χ2τεμ.Χ4θθ9
ΧΑ ΡΤΟ Π ΕΤΣΕΤΕΣ Μ Α Λ Α Κ ΕΣ
Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Ε Σ (2 9 Χ 2 9 ο γ π )
•Χ 0 0 2 3
1X100 φ ύ λλα
ΧΑ ΡΤΟ Π ΕΤΣΕΤΕΣ Μ Α Λ Α Κ Ε Σ Α ΣΠ ΡΕΣ
(3 3 Χ 3 3 ο η ι) Χ 0 0 2 5
ΧΑ ΡΤΟ Π ΕΤΣΕΤΕΣ ΣΚΛ Η ΡΕΣ Α ΣΠ ΡΕΣ
(2 9 Χ 2 9 ο γ π ) Χ 0 0 5 2
ΙΧΙΟ τεμ.ΧΙΟ Ο φ ύ λλα
ΧΑ ΡΤΟ Π ΕΤΣΕΤΕΣ Μ Α Λ Α Κ ΕΣ
Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Ε Σ (3 3 Χ 3 3 ο γ π ) Χ0030
1X100 τεμάχια
Χ Α Ρ Τ Ο Π Ε Τ Σ Ε Τ Ε Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΦ Υ Λ Λ Ε Σ Α Σ Π Ρ Ε Σ (3 8 Χ 3 8 ο γ π ) Χ 0 031
ΧΑ ΡΤΟ Π ΕΤΣΕΤΕΣ Μ Α Λ Α Κ ΕΣ
Ε Σ Τ ΙΑ Τ Ο Ρ ΙΟ Υ Α Ρ ΙΑ Ν Α
1X750 φ ύ λλα
Χ0223
Χ Α Ρ Τ Ο Π Ε Τ Σ Ε Τ Ε Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε ΙΑ Σ
Δ ΙΦ Υ Λ Λ Ε Σ Α Σ Π Ρ Ε Σ (4 0 Χ 4 0 ο γ π )
Χ 0031-1
Χ Α Ρ Τ Ο Π Ε Τ Σ Ε Τ Ε Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΦ Υ Λ Λ Ε Σ Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΠ Ε Σ (3 8 Χ 3 8 θ Γ η )
Χ Α Ρ Τ Ο Π Ε Π Ε Τ Ε Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΦ Υ Λ Λ Ε Σ Τ Υ Π Ω Μ Ε Ν Ε Σ Α Σ Π Ρ Ε Σ (3 8 Χ 3 8 ο γ π )
Χ Α Ρ Τ Ο Π Ε Τ Σ Ε Τ Ε Σ Π Ο Λ Υ Τ Ε Λ Ε ΙΑ Σ Δ ΙΦ Υ Λ Λ Ε Σ Τ Υ Π Ω Μ Ε Ν Ε Σ Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΠ Ε Σ (3 8 Χ 3 8 ο γ π )
ΧΑΡΤΙΚΑ
• ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ
• ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΑ
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΛΑ
• ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΟΛΑ
• ΥΓΡΑ ΜΑΝΤΙΛΑΚΙΑ
• ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
>
• ΣΚΟΥΠΕΣ & ΦΤΕΡΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ
•ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ
ΙΝ Τ Ε Ρ Ρ Ο Ιϋ Α Σ Π Ρ Ε Σ ·Χ 0 0 5 0 - Α
40 00 τεμάχια
Ρ Ο Λ Ο Ν Ο τ ο υ ο Η .χ ο ο ιβ
1Χ6τεμ.Χ80θ9
ΙΝ Τ Ε Ρ Ρ Ο ΙΟ Π Ρ Α Σ ΙΝ Ε Σ ·Χ 0 0 5 0
ΙΝ Τ Ε Κ Ρ Ο ΙΟ Π Ρ Α Σ ΙΝ Ε Σ ·Χ 0 0 5 1
40 0 0 *5 0 0 0 τεμάχιο
ΙΝ Τ Ε Ρ Ρ Ο Ιϋ Γ Κ Ρ ΙΖ Ε Σ ·Χ 0 0 5 1 Α
5000 τεμάχια
Χ Α Ρ Τ Ο Μ Α Ν Τ ΙΛ Α Α Σ Π Ρ Α ή
Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Α ·Χ 0 0 3 5
1X150 φ ύ λλα
9
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Χ Α Ρ Τ Ι Σ Ε Ρ Ο Λ Ο
4 Κ 9 ·Χ 0 0 2 0
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Χ Α Ρ Τ Ι Σ Ε Ρ Ο Λ Ο
4 Κ 9 2 - Ρ ΙΥ Δ ΙΑ Τ Ρ Η Τ Ο ·Χ Ο Ο !9
ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ο Ρ Ο Λ Ο ΙΑ Μ ΙΝ Α Τ Ε ϋ Μ Π Λ Ε
• Χ 0 0 4 0 1Χ50 γπ
ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ο Ρ Ο Λ Ο ΙΑ Μ ΙΝ Α Τ Ε ϋ Μ Π Λ Ε
• Χ 0 0 4 0 - Α 1Χ50τπ <3Κ
ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ο Ρ Ο Λ Ο Α Σ Π Ρ Ο ·Χ (Χ )4 1
1Χ50τη
ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Ο Ρ Ο Λ Ο Ι Α Μ ΙΝ Α Τ Ε Ρ Α Σ Π Ρ Ο
•Χ0041-Α 1Χ50γπ ΟΚ
I»
'Ι λ ,
* ν #
Χ Α Ρ Τ Ι Π Ε Ρ ΙΤ Υ Λ ΙΓ Μ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ
Α Τ Ο Μ ΙΚ Α Δ Ρ Ο Σ Ο Μ Α Ν Τ Η Λ Α
Α Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Μ Ε Ν Α ·Χ 0 0 5 5 - 1
9
Μ Ω Ρ Ο Μ Α Ν Τ ΙΛ Α Ε Α 5 Υ Ο Α Ρ Ε 2+1
• Α 0 2 0 2 - 1 1x72 φ ύ λ λ α
>ννν^.ρΙβο1ΐη.οοπΊ
Σ Ο Υ Β Λ Α Κ ΙΑ Μ ΙΚ Ρ Ο ·Χ ( Χ )5 3
Χ Α Ρ Τ Ι Π Ε Ρ ΙΤ Υ Λ ΙΓ Μ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ
Σ Ο Υ Β Λ Α Κ ΙΑ Μ Ε Γ Α Λ Ο ·Χ 0 0 5 4
Λ Α Δ Ο Κ Ο Λ Α Ρ Ο Λ Ο ·Χ 0 0 2 7
Σ Κ Ο Υ Π Α Μ Α Ρ Υ ·Α 0 0 0 1
Σ Κ Ο Υ Π Α Β 0 5 Α ·Α 0 0 0 1 - 1
Σ Κ Ο Υ Π Α Μ Ο Ρ Α Τ Ε Χ ·Α 0 0 0 9 - 3
Σ Κ Ο Υ Π Α Ρ Ι Α ·Α 0 0 0 9 - 0 1 1 0 5 Ρ Ι
Σ Κ Ο Υ Π Α ΙΡΙ5 Μ Ο Ρ Α Τ Ε Χ
•Α 0 0 0 9 -4
Σ Κ Ο Υ Π Α Ρ Ι Ο Ρ Α ·Α 0 0 0 2
Β Ο Υ Ρ Τ Σ Α Π Α Π ΙΑ Τ Α ·Α 0 0 0 3
Σ Κ Ο Υ Π Α Γ ΙΑ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ Σ
Χ Ω Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Ε Ρ Η Α Ν Τ ·Α 0 0 0 4
Σ Κ Ο Υ Π Α Κ Ι Γ ΙΑ Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΑ
•Α 00 07
Σ Κ Ο Υ Π Α Σ Κ Λ Η Ρ Η Γ ΙΑ
Χ Α Λ ΙΑ Κ Α Ι Π Ε Ρ ΙΜ Ε Τ Ρ Ο
Π ΙΣΙΝ Α Σ Ρ Ρ Α Τ Τ Α Ζ Ζ Ο
•Α 0 0 0 5
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Κ Ο Υ Π Α
Ρ Ο Ν Ο Α Ι Σ Κ Λ Η Ρ Η 4 0 ο γπ
·Α 0 0 0 9 - 1
^ ^
.
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Κ Ο Υ Π Α
Ρ Ο Ν Ο Α ί Μ Α Λ Α Κ Η 5 0 ο γπ
•Α 0 0 0 9 -2
Φ Τ Ε Ρ Ο Ξ Ε Σ Κ Ο Ν ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
•Α 00 08
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Π ΕΤΣΙΝ Η ΤΙΡ Τ Ο Ρ
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Π ΕΤΣΙΝ Η Τ ΙΡ Α δ .Α Ο Ο ΙΟ - 2
•Α 00 15
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Μ Ε Ν Η Μ Α
2 2 0 9 Β Α Μ Β Α Κ Ε Ρ Η Π Ρ Α Σ ΙΝ Η
•Α 0 0 1 6
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Μ Ε Ν Η Μ Α
2 5 0 9 ΒΑ Μ ΒΑ ΚΕΡΗ ΑΣΠ ΡΗ
•Α 0 0 1 2 -0 1 2 5
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Π ΕΤΣΙΝ Η Τ ΙΚ Α 5
•Α 0 0 1 2 -0 1 3 6
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Μ Ε Ν Η Μ Α
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Μ Ε
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Μ Ε
2 2 0 9 Β Α Μ ΒΑ ΚΕΡΗ ΡΟΖ
•Α 00 11
Ν ΗΜ Α 2209 ΒΑΜ ΒΑΚΕΡΗ
Μ Π Ε Ζ ·Α 0 0 1 2 - 0 1 3 3
Ν ΗΜ Α 25 09 ΒΑΜ ΒΑΚΕΡΗ
Α Σ Π Ρ Η .Α 0 0 1 2 - 0 1 1 8
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α
Μ ΙΟ Κ Ο Ρ ΙΒ Ε Κ Μ Ο Ρ Α Τ Ε Χ
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Μ ΙΟ Κ Ο Ρ ΙΒ Ε Ρ 1 5 5 9 Ν Η Μ Α Π Ρ Α Σ ΙΝ Η -
•Α 00 13
Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η - Μ Π Λ Ε ·Α Ο Ο ! 3 -0 1 5 3
1
Α Ν ΑΛΩ ΣΙΜ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΞΥΛΙΝΗ 120Χ0,22θΓη
• ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
•Α 00 2Ι
• ΠΕΤΣΙΑ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 130Χ0,22ογϊι
• ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
•Α 00 22
• ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΙΕΟΑΝΤ 140Χ0,22ογτί
• Α0026-0218
• ΤΕΛΑΚΙΑ 5ΤΑΙΝΙΕ55 5ΤΕΕΙ
• ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ
• ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΡΟΦΙΜΟΝ
ΡΙ ςΐίη
€ 1_ Ε Α Ν ι ν ο ρ κ ο ο υ < : τ $
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΙΤΑΝίυΜ 140Χ0,22ογπ
•Α0026-0220
π ίνα
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 125Χ0.22ογτί
•Α0020
—
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 150Χ0.22ογπ
•Α0026-0212
---------ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΙίΙΜΙΝΙΙΜ ΡΟΚΡΑϋΟ 140Χ0,22ογπ
•Α0026-0206
ΠΕΤΣΙ Τ Υ Π Ο Υ ΒΕΤΤΕΞ
Σ Τ Ε Γ Ν Ο Ν ο .2 2 4 Χ 2 5 ο γ π
•Α 0 0 4 0
ΠΕΤΣΙ ΤΥΠΟΥ ΒΕΤΤΕΞ
ΣΤΕΓΝΟ Νο.3 30Χ25θΓη
•Α0042
Α Υ Θ Ε Ν Τ ΙΚ Ο ΠΕΤΣΙ Μ Ε Τ Τ Ε Χ
Ν ο .2 ·Α 0 0 3 0
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΕΤΣΙ ΜΕΤΤΕΧ
Νο.3·Α0032
ΠΕΤΣΙ ΡΟΛΟ 0.40Χ8 γπ
ΜΟΡ (ΜΠΛΕ. ΠΡΑΣΙΝΟ)
•Α0050-310146
ΠΕΤΣΙ Ρ ΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ 40Χ36ΟΓΠ
•Α0044-2904
ΠΕΤΣΙ Ρ ίΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ
40Χ38θΓη· Α0044-0618
ΠΕΤΣΙ $υΡΕΙ? ΚΑΡΟ
50Χ60ο γπ · Α0048
(τΤΨΞ)
> ·® '
βΛΥΠΛ ϋΐνΐΙΙΙί*
ΠΕΤΣΙ ΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ & ΣΚΕΥΗ 40Χ45οηι
(613)·Α0044-Ρ150
!
« Μ
τ
ν
η
ΠΕΤΣΕΤΑ ΡΙΑ ΜΙΟΡΟΡΙΒΕΒ ΓΙΑ
ΤΖΑΜΙΑ 40Χ38ογπ Α0045-0677
ΠΕΤΣΕΤΑ ΡΙΑ Μ Ο Ο ΡΙΒ ΕΚ
(ΕΟΟ) 40Χ38ογπ «Α0046-2670
.
Ι. |
ΠΕΤΣΙ ΔΙΛΤΡΗΤΟ ΓΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 6ΧΟ,4(^\ΑΟΟ
I ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΣΗ 8X0,4
-1002
ΕΤΣΙΑ ΝΟΝ-51ΙΡ ΜΑΤ ΣΕ ΡΟΛΟ
,65Χ3γπ Α0050310144
Π Ε Τ Σ Ε Τ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ Ρ Ι Α
Α Ο 1 9 5 -0 7 0 2
Π Ε Τ Σ Ε Τ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ Ρ Ι Α ΙΜ Ρ Ε Ρ ΙΑ Ι
Α Ο 1 9 5 -0 8 0 9
40Χ40οηι
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ Α Κ Ι & Τ Ε Λ Α Κ Ι 5ΤΑΙΝ Ι_Ε55
5ΤΕΕΙ Μ Ο ΡΑ ΤΕΧ· Α0094
Π Ε Τ Σ Ε Τ Α Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ Ρ Ι Α Κ Α Ρ Ο
■>Α019 5 -0 8 0 2
4 5 X 4 0 0 ιτι
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ Α Κ ΙΑ Μ ΙΚ Ρ Α 1Χ 12τεμ
•Α 0 0 8 1
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ Α Κ ΙΑ Μ ΙΚ Ρ Α Ο ΙΙΤ Ζ Ι 1 X 1 2τε|
Α0084 .
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ Α Κ ΙΑ Μ Ε Γ Α Λ Α Ο ίΙΤ Ζ Ι
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ Α Κ ΙΑ 5 ΙΜ Β Α Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Α
1 Χ 1 2 τ ε μ .° Α 0 0 8 5
1 Χ 5 τ ε μ .·Α 0 0 9 3
Τ Ε Λ Α Κ Ι 5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 5ΤΕΕΙ_ Μ Α Λ Α Κ Ο
1 Χ 1 2 τ ε μ .·Α 0 0 9 0
Α Λ Ο Υ Μ ΙΝ Ο Χ Α Ρ Τ Ο Μ ΙΚ Ρ Ο ·Α Ο Ο ό Ο -Α
Τ Ε Λ Α Κ Ι 5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 5 Τ Ε Ε Ι
4 0 9 ·Α 0 0 9 2 - 1 9 4 4
Τ Ε Λ Α Κ Ι 5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 3 5 Τ Ε Ε Ι
6 0 9 Α 0 0 9 2 -1 9 4 6
Α Λ Ο Υ Μ ΙΝ Ο Χ Α Ρ Τ Ο Μ Ε Γ Α Λ Ο » Α 0 0 6 1-Α
Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Η Μ Ε Μ Β Ρ Α Ν Η Τ Ρ Ο Φ ΙΜ Ω Ν Μ ΙΚ Ρ Η · Α 0 0 7 0 - Α
Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Η Μ Ε Μ Β Ρ Α Ν Η Τ Ρ Ο Φ ΙΜ Ω Ν Μ Ε Γ Α Λ Η οΑ 0 0 7 1 - Α
123740560
12
1
Α Ν ΑΛΩ ΣΙΜ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ
• ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Κ Ο Υ Β Α Σ Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ Ρ Ι Α
Κ Ο Υ Β Α Σ Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
• ΦΑΡΑΣΙΑ
Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Ο Σ ·Α 0 1 0 2 - 1 3 1 0
Ι _ Ο Κ 0 0 5 ·Α 0 1 0 2
• ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 5ΤΑΙΝΙΕ55 5ΤΕΕΙ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
• ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΡΙ οΙιη
(ΖΙΕΑΝΙΝ6 ΡΡΟϋυΟ ΤΒ
Π Ω Μ Α Κ Ο Υ Β Α Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
Ιέ
Κ Ο Υ Β Α Σ Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
Δ Ι Π Λ Ο Σ ·Α 0 1 0 5
Ι Ο Ρ ϋ Ο $ ·Α 0 1 0 3
Κ Ο Υ Β Α Σ Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε
Ρ Ο Δ Ε Σ · Α 0 1 0 2 -Ρ Ο Ν
Κ Ο Υ Β Α Σ 101
•Α 0 1 4 0
Κ Ο Υ Β Α Σ 171
•Α 0 1 4 1
101/101
Φ Α Ρ Α Σ Ι Ι Ο Ρ 0 0 5 ·Α 0 1 60
Φ Α Ρ Α Σ Ι Μ Ε Χ Ε ΙΡ Ο Λ Α Β Η Ρ Ι Α
· Α 0 1 6 1 -1 3 0 2
Φ Α Ρ Α Σ Ι Μ Ε Χ Ε ΙΡ Ο Λ Α Β Η Κ Α Ι
Σ Κ Ο Υ Π Α ·Α 0 0 0 9
Φ Α Ρ Α Σ Ι Μ Ε Λ Α Σ Τ ΙΧ Ο
ΚΑΙ Λ Α Β Η Π Ο Υ
Α Ν Ο ΙΓ Ο Κ Λ Ε ΙΝ Ε Ι Ρ Ι Α
• Α 0 1 6 0 -1 3 1 9
Φ Α Ρ Α Σ Ι Μ Ε Λ Α Σ Τ ΙΧ Ο · Α 0 1 60-1
Φ Α Ρ Α Σ Ι Μ Ε Λ Α Σ Τ ΙΧ Ο
ΚΑΙ Π Ω Μ Α ΚΑΙ ΣΚ Ο Υ Π Α
Ρ Ο Ν Ο Α Ι·Α Ο !6 2
Φ Α Ρ Α Σ Ι Μ Ε Σ Κ Ο Υ Π Α Κ Ι Μ ΙΚ Ρ Ο
•Α 0 1 6 3
13
Φ Α Ρ Α Σ Ι Μ Ε Τ Α Λ Λ ΙΚ Ο Μ Ε
Λ Α Β Η Ρ Ι_ Α ·Α 0 1 6 1 -1 3 1 8
>ννν^.ρΙβο1ιη.οοπΊ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ·Α0122
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ.Α0120
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ
ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΩΜΑ
ΡΟ Ν Ο ΑΙ·Α0130
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ ΕΝ/ΕΡΕ$Τ·Α0197
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Κ Α Δ Ο Σ Μ Ε
ΑΝ ΑΣΤΡΕΦ
Ο Μ ΕΝ Ο
ΡΟΜΕΝΟ
Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Σ Κ Α Δ Ο Σ Μ Ε
Π Ε Ν Τ Α Λ ΕνΕΡΕ$Τ·Α0 199
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΛ ΕΥΕΡΕ$Τ·Α0198
Π Ω Μ Α Ρ Ο) Ν
Ν (Ο2 Α
ί ΚΟ
0 }Κ2 7 - 4 0
Λ ΐ^
401
51
Κ Α Δ Ο Σ 5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 5 Τ Ε Ε Ι Μ Ε Π Ε Ν Τ Α Λ ·Α 0 1 2 8 - 7
Κ Α Δ Ο Σ 5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 5 Τ Ε Ε Ι Μ Ε Π Ε Ν Τ Α Λ .Α 0 1 2 8 - 1 2
Κ Α Δ Ο Σ 5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 $ΤΕΕΙ_ Μ Ε Π Ε Ν Τ Α Λ ·Α 0 12 8 -2 0
Κ Α Δ Ο Σ 5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 5 Τ Ε Ε Ι Μ Ε Π Ε Ν Τ Α Α ·Α 0 1 2 8 -3 0
Κ Α Δ Ο Σ 5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 5 Τ Ε Ε Ι Μ Ε Τ Α Σ Α Κ Ι ·Α 0 1 2 9
301
Κ Α Δ Ο Σ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ Ν ο .1 ·Α 0 1 2 5
Α Ν ΑΛΩ ΣΙΜ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜ ΟΥ
• ΚΑΛΑΘΙΑ ΓΙΑ ΑΠΛΥΤΑ ΡΟΥΧΑ
Κ Α Λ Α Θ Ι Γ ΙΑ Α Π Λ Υ Τ Α
Κ Α Λ Α Θ Ι Γ ΙΑ Α Π Λ Υ Τ Α
ΒΟ ΥΡΤΣΑ ΤΟ ΥΑΛΕΤΑ Σ Μ Ε
• ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Ο Ρ Θ Ο Γ Ω Ν Ι Ο ·Α Ο ! 3 3
Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ο ·Α Ο !2 5 - 1
Θ Η Κ Η Α Κ Μ Ο Ν Ι ·Α 0 1 5 6
• ΣΚΥΒΑΛΟΔΟΧΕΙΑ
• ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ Υ/0
ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ
>ΓΑΝΤΙΑ
•ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΒΟ ΥΡΤΣΑ ΤΟ ΥΑΛ ΕΤΑ Σ
Μ Ε Ο Η Κ Η Ν θ .3 ·Α 0 1 5 4
ΒΟ ΥΡΤΣΑ ΤΟ ΥΑΛΕΤΑ Σ Μ Ε
Ο Η Κ Η Ε Υ Ε Κ Ε 5 Τ .Α 0 1 5 5
Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Χ Ω Ρ ΙΣ
Π Ω Μ Α ·Α 0 1 2 4
Π Ω Μ Α Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Υ
5 6 ί·Α 0 1 2 3
ΒΟ ΥΡΤΣΑ ΤΟ ΥΑΛ ΕΤΑ Σ
(Μ Ο Ν Ο Χ Ε ΙΡ Ο Λ Α Β Η )
•Α 01 53
Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε
Π Ε Ν Τ Α Λ ·Α 0 1 2 7
Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε
ΡΟ ΔΕΣ Ρ Ο Ν Ο Α Ι
Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε
Ρ Ο Δ Ε Σ ΚΑ Ι Π ΕΝ ΤΑΛ
Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε
Ρ Ο Δ Ε Σ ΚΑ Ι Π ΕΝ ΤΑΛ
• Α Ο 12 7-85
• Α Ο 1 2 7 -1 0 0
Ρ Ο Ν Ο Α ί · ΑΟ 1 2 7 -1 2 0
15
>ννν^.ρΙβοϋη.οοπΊ
ΒΕΝ ΤΟ ΥΖΑ Ξ Ε Β Ο Υ Λ Ω Μ Α ΤΟ Σ
•Α 0 1 9 3
Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε
Π Ε Ν Τ Α Λ Ρ Ο Ν Ο Α Ι · Α Ο 127-60
Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε
Ρ Ο Δ Ε Σ Κ Α Ι Π Ε Ν Τ Α Λ ·ΑΟ 126
Α Π Ο Σ Μ Η Τ ΙΚ Ε Σ Τ Α Μ Π Λ Ε Τ Ε Σ
ν^Ο 3 Ι< 9 ·Α 0 2 0 1
υ Κ ΙΝ Α Ι 5 0 Κ Ε Ε Ν
ϋ Ε Ο ϋ Ο β ΙΖ Ε β
Α Π Ο Σ Μ Η Τ ΙΚ Η Τ Α Μ Π Λ Ε Τ Α
ν ν θ Κ ΙΤ Ρ ΙΝ Η ·Α 0 2 0 1 -1
Τ Α Μ Π Λ Ε Τ Α Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Μ Ο Υ
ΚΑΙ Λ ΕΥΚΑΝ ΣΗ Σ 5Α Ν Ο
•Α 02 02
Γ Α Ν Τ ΙΑ Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ (5 -Μ -ί)
Γ Α Ν Τ ΙΑ Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ
Ε Ν ΙΣ Χ Υ Μ Ε Ν Α Μ Α Υ Ρ Α
(5 -Μ -Ι_-Χ Ι_ )·Α 0 1 75
•Α 02 03
Α Π Ο Ρ Ρ Υ Π Α Ν Τ ΙΚ Ο 5 Α Ν Ο
Β ί υ Ε Γ ΙΑ Κ Α Ζ Α Ν Α Κ Ι·Α 0 2 0 8
ννθ Μ Π ΛΟ Κ 5ΑΝ Ο ΒΟ Ν
Β ί ϋ Ε ·Α 0 2 0 7
•Α 0 1 7 0
-
Γ Α Ν Τ ΙΑ ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Α Α Σ Π Ρ Α (5 - Μ - ί- Χ Ι)·Α 0 1 7 1
Δ ΙΑ Φ Α Ν Η Γ Α Ν Τ ΙΑ
Γ Α Ν Τ ΙΑ ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Α Μ Π Λ Ε (5 - Μ - 1 - Χ Ι) ·Α 0 1 7 2
Μ ΙΑ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ (Μ - 1 ) ·Α 0 1 7 3
Π Ο Δ ΙΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΑ Κ Η /Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Η
Μ ΙΑ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ·Α 0 1 7 9
Ρ Ο ΙΥ Τ Η Ε Ν Ε 0 Ι 8 Ρ 0 5 Α Β Ι Ε Β 1 0 Υ Ε 8
ΙΧΙΟΟ τεμόχια
Π Ο Δ ΙΑ Μ Α Γ Ε ΙΡ ΙΚ Η Σ Μ ΙΑ Σ
Χ Ρ Η Σ Η Σ Α Σ Π Ρ Η ·Α 0 1 8 1
ΙΧΙΟΟτεμόχια
Κ Α Λ Υ Μ Μ Α Τ Α Μ Α Ν ΙΚ ΙΩ Ν
Μ ΙΑ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Μ Π Λ Ε
•Α 01 82
Κ Α Λ Υ Μ Μ Α Τ Α Π Α Π Ο Υ Τ Σ ΙΩ Ν
Μ ΙΑ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Μ Π Λ Ε ·Α 0 1 9 4
ΙΧΙΟΟτεμόχια
Κ Α Π Ε Λ Ο Μ Α Γ Ε ΙΡ Α Μ Ε
Μ Π Λ Ε Γ Ρ Α Μ Μ Η Μ ΙΑ Σ
Χ Ρ Η Σ Η Σ ·Α 0 1 9 0
Π Α Ν Τ Ο Φ Λ Ε Σ Α Ν Ο ΙΧ Τ Ε Σ
·Τ - Α Ο $ ΙΙ1 2 1
1X 1ΟΟτεμάχια
Κ Α Π Ε Λ Α Φ ΙΛ Ε Μ Ε
Χ Α Ρ Τ Ο Ν Ι Μ ΙΑ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ
•Α 01 92
Κ Α Π Ε Λ Α Φ ΙΛ Ε Μ ΙΑ Σ
Χ Ρ Η Σ Η Σ ·Α 0 1 9 1
ΙΧΙΟΟτεμόχια
Μ ΑΣΚΕΣ Π ΡΟ ΣΩ Π Ο Υ
Μ ΙΑ Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ·Α 0 183
I Χ50τεμάχια
Π Ε Τ Σ Ε Τ Α Μ Α Λ Λ ΙΩ Ν Τ Ο Υ Ρ Π Α Ν Ι Μ ΙΟ Κ Ο Η Β Κ Α
• Α Ο 1 9 5 -3 1 0 4 5 0
V ΐοθΙΙθ Ιυί&βηΙβ
ϋ§- Ο
%
V
I X 1ΟΟτεμάχια
1X 1ΟΟτεμάχια
123740560
16
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
• ΣΚΥΒΑΛΟΣΑΚΟΥΛΑ ΣΕ ΡΟΛΟ
• ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΕΡΒΙΕΤΑΣ
• ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ϋ ΣΚΥΒΑΛΟ ΣΑΚΟ ΥΛΑ
2 0 τ ε μ ./ Ρ Ο Λ Ο 7 5 X 7 5 X 0 ,0 1 5 Μ Α Υ Ρ Α
«Ρ0001
• ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ
Η ϋ ΣΚΥΒΑ ΛΟ ΣΑ ΚΟ ΥΛΑ Μ Ε ΚΟΡΔΟ ΝΙ
2 0 τ ε μ ./Ρ Ο Λ Ο 7 6 X 8 0 X 0 ,0 1 5 Μ Α Υ Ρ Α
« Ρ0002
ΡΙ^οΙΙη
• ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ [ΠΛΑΚΑ]
Ρ Ι« ο Ιΐη
Κ β |
Ο ΙΛ Μ ΙΜ © Ρ Β Ο Ο ϋ ίΤ ί
ϋ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Η ϋ Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Σ Α Κ Ο Υ Λ Α Μ Ε Κ Ο Ρ Δ Ο Ν Ι ΗΟ Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Σ Α Κ Ο Υ Λ Α Μ Ε Κ Ο Ρ Δ Ο Ν Ι
2 0 τ ε μ ./ Ρ Ο Λ Ο 7 6 X 8 0 X 0 ,0 2 0 Μ Π Λ Ε
15 τ ε μ ./ Ρ Ο Λ Ο 8 0 X 8 5 X 0 ,0 3 0 Π Ο Ρ Τ Ο Κ Α Λ Ι
« Ρ0003
·Ρ 0 0 0 5
• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΩΝ
• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Ρ Ι β οΜΟΟίΚΤί
Ιίη
ίΙΙΛ*
• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ
• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ
• ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Η ϋ Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Σ Α Κ Ο Υ Λ Α 1Ο τ ε μ ./Ρ Ο Λ Ο
8 5 X 1 1 0 X 0 ,0 3 0 Π Ρ Α Σ ΙΝ Α Ρ 0 0 0 7
Η ϋ Σ Κ Υ Β Α Λ Ο Σ Α Κ Ο Υ Λ Α 15 τ ε μ ./ Ρ Ο Λ Ο
1 0 0 X 1 2 5 X 0 ,0 3 0 Ε Ν ΙΣ Χ Υ Μ Ε Ν Α Π Ρ Α Σ ΙΝ Α
Ρ0011
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Ρ Ι« ο Ιΐη
111ΑΜΙΜΙι ►ΜΙΙΙΜΙΙ Κ
Η ϋ ΣΚΥΒΑΛΟ ΣΑΚΟ ΥΛΑ
2 0 τ ε μ ./ Ρ θ Λ θ 4 4 X 4 6 X 0 ,0 1 5
Α Σ Π Ρ Α ή ΡΟ Ζ- Ρ 0 0 2 0
Η ϋ ΣΚΥΒΑ ΛΟ ΣΑ ΚΟ ΥΛΑ Μ Ε ΚΟΡΔΟ ΝΙ
2 0 τ ε μ ./ Ρ Ο Λ Ο Μ Ε Α Ρ Ω Μ Α
5 4 X 7 0 X 0 ,0 2 8 Κ Α Φ Ε'- Ρ 0 0 0 8
Η ϋ ΣΚΥΒΑ ΛΟ ΣΑ ΚΟ ΥΛΑ Μ Ε ΚΟΡΔΟ ΝΙ
2 0 τ ε μ ./Ρ Ο Λ Ο Μ Ε Α Ρ Ω Μ Α 7 6 X 8 0 X 0 ,0 1 5
Μ Π ΕΖ Ρ 0 0 1 0
ι Λ ηα ηζβΜ
Ρ Ιο ο Ιΐη
Ρ Ι^ ο ΙΙη
αΐ«ΜΝ«ΝΟΜ(Π
ε ΐί.« Μ ΐΓ < ο ρ κ ο ο ι κ τ *
Σ Α Κ Ο Υ Λ Α Κ ΙΑ Α Π Ο Ρ Ρ ΙΨ Η Σ
Σ ΕΡ Β ΙΕΤ Ω Ν ΙΧΙΟ Ο Ο τεμ. Α Σ Π Ρ Α Ρ 0 0 2 2
Η ϋ Σ Α Κ Ο Υ Λ Α Κ ΙΑ Τ Ρ Ο Φ ΙΜ Ω Ν
1 Ο Ο τεμ ./Ρ Ο Λ Ο 2 0 X 3 0 X 0 ,0 1 2
Δ ΙΑ Φ Α Ν Η Ρ 0 0 4 0
Η ϋ Σ Α Κ Ο Υ Λ Α Κ ΙΑ Τ Ρ Ο Φ ΙΜ Ω Ν
ΙΟ Ο τ ε μ ./Ρ Ο Λ Ο 2 5 X 3 8 X 0 ,0 1 2
Δ ΙΑ Φ Α Ν Η Ρ0041
Ρ Ι^ ο ίΙπ
1
,
Π Λ Α ΣΤΙΚ ΕΣ Σ Α Κ Ο Υ Λ Ε Σ Α 3
ΙΟ Ο τ ε μ ./Ρ Ο Λ Ο Ρ Ο Ζ Ρ0031
Π Λ Α ΣΤΙΚ ΕΣ Σ Α Κ Ο Υ Λ Ε Σ Α 5
ΙΟ Ο τ ε μ ./Ρ Ο Λ Ο Π Ρ Α ΣΙΝ Ε Σ ή Μ Π Λ Ε
Ρ0033
Ρ Ι^ ο Ιΐη
(Κ Α Ν ΙΝ ΰ »*Ο Ο ΙΧ Τ 4
Π Λ Α ΣΤΙΚ ΕΣ Σ Α Κ Ο Υ Λ Ε Σ Α1 ΙΟΟΟτεμ.
ΡΟ Ζ Ρ0028
Π Λ Α ΣΤΙΚ ΕΣ Σ Α Κ Ο Υ Λ Ε Σ Α 3 ΙΟΟΟτεμ.
ΡΟ Ζ Ρ0029
Π Λ Α ΣΤΙΚ ΕΣ Σ Α Κ Ο Υ Λ Ε Σ Α 5 ΙΟΟΟτεμ.
Π Ρ Α ΣΙΝ ΕΣ ή Μ Π Λ Ε Ρ 0034
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η Ρ Ο Λ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ
100 γ τ ί Ο Ρ 0 5 2 8 Α Σ Π Ρ Η
00001
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η Ρ Ο Λ Ο Υ Κ Ο Υ Ζ ΙΝ Α Σ
500τη Ο Ρ05 21 Α Σ Π Ρ Η
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η ΓΙΑ Χ Β Ρ Ο Π Ε Τ Σ Ε Τ Ε Σ
Α Σ Π Ρ Η ϋ 0 0 10
00002
Σ Υ Σ Κ ΕΥ Η Π Α ΧΕΙΡ Ο Π ΕΤΣΕΤΕΣ
Ν Ο ΤΟ υΟ Η 00012
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η ΓΙΑ ΧΕΙΡ Ο Π ΕΤΣΕΤΕΣ
0 0 0 1 0 4 5ΤΑ1ΝΙΕ55 5ΤΕΕ1.
ϋΟΟΙ 1
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η Π Α ΧΕΙΡ Ο Π ΕΤΣΕΤΕΣ
Α υ τ ο ο υ τ 00013
ΣΥΣΚΕΥΗ Ρ Ο Λ Ο Υ
·
ΤΟ Υ Α Λ ΕΤΑ Σ ΑΣΠ ΡΗ 0 0 0 2 0
&
ΣΥΣΚ
το υ-
104ΒΙ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κ Ρ Ε Μ Ο Σ Α Π Ο Υ Ν Ο Υ
00036
Δ ΙΑ Φ Α Ν Η Σ ή Α ΣΠ ΡΗ
0ϋ1006 00033
Ο Β Α Λ ΑΣΠ ΡΗ
0 .1 1 0 0 3 ϋ 0 0 3 7
Ο ΒΑΛ
5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 5 Τ Ε Ε Ι
Ο ϋΙΟ Ο Ι-1 0 0 0 3 8
5 Τ Α ΙΝ ΙΕ 5 5 5 Τ Ε Ε Ι
Ο.Λ1008-1 [30031
Ν Ο Τ Ο ϋ Ο Η ΑΣΠ ΡΗ
0 .1 1 0 0 5 0 0 0 3 2
ζύισνχ
5 0 0 γπ Ι
ΙΟΟΟπί Ι
Σ Υ Σ Κ ΕΥ Η Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Υ
Ρ Ο Λ Ο Υ Ο Ρ 0 5 2 3 -Κ 0 0 0 0 3
ΙΟΟΟγπΙ
ΙΟΟΟγπΙ
ΑπΟΜΑΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
ΑΠ Ο ΛΥΜ ΑΝ ΣΗ Σ
ΛΕΚΑ Ν Η Σ
ΤΟ ΥΑΛ ΕΤΑ Σ
ΑΠ Ο Λ ΥΜ Α Ν ΣΗ Σ
Κ Α Θ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
ΤΟ ΥΑΛ ΕΤΑ Σ
00061
ΑΠ Ο ΛΥΜ ΑΝ ΣΗ Σ
Κ Α Θ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
ΤΟ ΥΑΛ ΕΤΑ Σ Μ Ε
Α Ν 1 ΊΒ Α Ο Τ Ε Κ ΙΑ Ι
00060-1
Σ Υ Σ Κ ΕΥ Η
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Υ
ΡΟΛΟ Υ
Ο Ρ0524 00004
ΙΟΟΟπ ί Ι
7 0 0 γπ Ι
ΑΥΤΟ Μ ΑΤΟ Σ
ΣΤΕΓΝ Ω ΤΗ ΡΑ Σ
Χ Ε Ρ ΙΩ Ν 0 5 - 5 0 0
00062
Β ΐυ Ε 0 0 0 3 9
ΑΥΤΟ Μ ΑΤΟ Σ
ΣΤΕΓΝ Ω ΤΗ ΡΑ Σ
Χ Ε Ρ ΙΩ Ν 0 5 - 2 0 0
ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ
ΜΑΛΛΙΩΝ
00063
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ
00082
0 0 0 6 2 -1
& ιοχοι
23740560
1
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ & Δ Ο Χ ΕΙΑ
Α Λ Κ Α Λ ΙΚ Ε Σ Μ Π Α Τ Α Ρ ΙΕ Σ Μ ΙΚ Ρ ΕΣ
Α 0 2 0 0 -4
Α Λ Κ Α Λ ΙΚ Ε Σ Μ Π Α Τ Α Ρ ΙΕ Σ Μ Ε Σ Α ΙΕ Σ
• ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
• ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
• ΑΝΤΛΙΕΣ
Α Ρ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η
Α Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ Μ ΙΝ Ι 5ΕΤ 0 0 0 5 1
Α 0 2 0 0 -5
Α Λ Κ Α Λ ΙΚ Ε Σ Μ Π Α Τ Α Ρ ΙΕ Σ Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ
• ΔΟΧΕΙΑ
Α 0 2 0 0 -2
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΛΛΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
• ΠΑΡΚΕΤΕΖΕΣ
[
Η31,
Α Ρ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η
Α Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ 5 Α Ν Ι Α ΙΚ
00041
Α Ρ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η
Ψ Η Φ ΙΑ Κ Η Α Ρ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η
Α Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ Σ Π Ρ £ ί· 0 0 0 4 0
Σ Υ Σ Κ Ε Υ Η Α Ρ Ω Μ Α Τ Ο Σ Σ Π Ρ ΕΙ
«00050
Ρ Κ ζ ά Ιη
$
I
Π Λ Α ΣΤ ΙΚ Η Χ Ε ΙΡ Ο Κ ΙΝ Η Τ Η Α Ν Τ Λ ΙΑ
Τ Ο ΙΧ Ο Υ Γ ΙΑ Π Α Χ Υ Ρ Ε Υ Σ Τ Α Υ Γ Ρ Α Κ 0 0 3 3
Χ Ε ΙΡ Ο Κ ΙΝ Η Τ Η Δ Ο Σ Ο Μ Ε Τ Ρ ΙΚ Η
Α Ν Τ Λ ΙΑ Γ ΙΑ Δ Ο Χ Ε Ι Α Κ 0 0 3 4
4 ί 3 0 γπ Ι
20 ί 3 0 γπ Ι
Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε Χ Ε ΙΡ Ο Κ ΙΝ Η Τ Η Α Ν Τ Λ ΙΑ
5 0 0 Γη ί. Κ 0 4 0
Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε Ψ Ε
11 Κ 0 5 0
Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Ε Π Ω Μ Α Υ Γ Ρ Ο Υ Π ΙΑΤ
1ί
Κ060
*
> ν ν ν ^ .ρ ΐΘ α ιπ .ο ο Γ η
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Κ ΙΝ Η Τ Η Δ Ο Σ Ο Μ Ε Τ Ρ ΙΚ Η
Α Ν Τ Λ ΙΑ Π Α Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ ΙΟ Π ΙΑ Τ Ω Ν
Κ0070
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ Κ Ο Υ Β Α Σ
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε
Π ΡΕΣΑ ΚΑΙ Ρ Ο Δ Ε Σ 2 α
ΕΟΟΟΙ
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ Κ Ο Υ Β Α Σ
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε
Π Ρ Ε Σ Α Κ Α Ι Ρ Ο Δ Ε Σ 251
Μ Ο Ρ Α ΤΕΧ Ε0004
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ Κ Ο Υ Β Α Σ
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε
Π Ρ Ε Σ Α Κ Α Ι Ρ Ο Δ Ε Σ 321
Ε0005
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Ο Σ Κ Ο Υ Β Α Σ
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ Δ ΙΠ Λ Ο Σ
Μ Ε Π Ρ ΕΣΑ ΚΑΙ Ρ Ο Δ Ε Σ ΕΚ Ο
2x251 Ε 0 0 0 3
Α
Ο Α υ ΤΙΟ Ν
ννιτ ηοοκ
ΒΑ ΣΗ Ε Π Α Γ ΓΕ Λ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Σ
•Ε 0 0 7 0 -0 5 5 0
Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α Τ ΙΚ Η
Π ΡΕΣΑ
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
•Ε 0 0 1 1
Χ Ε ΙΡ Ο Λ Α Β Η Ε Π Α Γ ΓΕ Λ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α Σ Ε 0 0 8 0
Ε Π Α ΓΓΕ Λ Μ Α ΤΙΚ Η
Σ Φ Ο Υ Γ Γ Α Ρ ΙΣ Τ Ρ Α 3 5 0 9 Μ Π ΕΖ
« Ε 0 0 6 0 -0 5 0 3
Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Μ ΙΟ Ρ Ο Ρ ΙΒ Ε Κ Μ Ε Π Λ Α ΙΣ ΙΟ
4 7 ο γ π Ε 0 0 2 9 -0 4 2 4
Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Μ Ε Π Λ Α ΙΣ ΙΟ
4 5 ο ΓΠ Ε 0 0 2 9 -0 4 2 0
Ν Η Μ Α Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Σ Μ ΙΟ Κ Ο Ρ ΙΒ Ε Ρ
4 7 ο γ π (Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο ) Ε 0 0 3 2 - 0 4 2 7
Ν Η Μ Α Π Α ΡΚΕΤΕΖΑ Σ
Ν Η Μ Α Π ΑΡΚΕΤΕΖΑΣ
4 5 0 ΙΠ (Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο )
Ε 00 3 2 -04 2 6
Ν Η Μ Α Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Σ Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Ο
4 5 ογτί (Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο ) Ε 0 0 3 2 - 2 0 3 1 4 5
Ν Η Μ Α Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Σ Χ Ρ Ω Μ Α Τ ΙΣ Τ Ο
6 0 θ Γ η (Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο ) Ε 0 0 3 2 - 2 0 3 1 6 0
ΣΠ ΡΕΙ Π Α ΤΩ Μ Α ΤΟ Σ
Γ ΙΑ Χ Ρ Η Σ Η Μ Ε Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α
Ρ19001501Ρ
3 0 ο γ π (Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο )
Ε 00 3 2 -04 0 6
Ν Η Μ Α Π Α ΡΚΕΤΕΖΑ Σ
60ΟΓΠ (Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο )
Ε 0 0 3 2 -0 4 0 9
Ν Η Μ Α Π Α ΡΚΕΤΕΖΑ Σ
ΙΟΟογπ (Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο )
Ε 0 0 3 2 -0 4 1 1
*
.
*
»■
Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Σ
3 0 ο γπ Ε 0 0 3 6 - 0 4 0 6
Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Σ
4 5 ο ηη Ε 0 0 3 6 -0 4 6 2
Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Σ
όΟοηη Ε 0 0 3 6 - 0 4 6 3
Π Α Ρ Κ Ε Τ Ε Ζ Α Ν Η Μ Α Μ Ε Π Λ Α ΙΣ ΙΟ Σ Ε Τ ΙΟΟ οΓη Ε 0 0 3 2 - 0 4 0 5
23740560
20
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
• ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ
Λ Ε Π ΙΔ Α Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν 2 5 ο ιύ ι ·Ε 0 0 5 0
ΒΡΕΚΤΗΡΕΣ (ΛΕΠΙΔΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ)
• ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
• ΞΥΣΤΡΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ
Λ Ε Π ΙΔ Α Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν Κ Α Ι
4 5 ο γ π ·Ε 0 0 5 9 - 4 7 0 3 0 2
ΣΑΠΟΥΝΙΣΤΙΡΙ
Λ Ε Π ΙΔ Α Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν 3 5 ο γ τ ι ·Ε 0 0 5 8
Λ Ε Π ΙΔ Α Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν 4 5 ο π ί ·Ε 0 0 5 9
• ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ
• ΤΡΟΛΕΪ
ΑΡΩΜΑΤΑ,
ΕΝΤΟΠΟ ΑΠΩΘΗΤΙΚΑ
8. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
I
• ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΠΡΒ
• ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ
• ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΠΡΒ
Σ Α Π Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΡ Ι Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν 2 5 ο η η ·Ε 0 0 5 4
• ΑΡΩΜΑΤΑ ΜΙΝΙ
• ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
Σ Α Π Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΡ Ι Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν 3 5 ο γ τ ί ·Ε 0 0 5 5
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο Λ Α Σ Τ ΙΧ Ο
Λ Ε Π ΙΔ Α Σ Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν 4 5 ο γ π
•Ε005 7
ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Χ Ε ΙΡ Ο Λ Α Β Η Γ ΙΑ Λ Ε Π ΙΔ Α Κ Α Ι
Σ Α Π Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΡ Ι Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν ·Ε 0 0 7 1
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο Σ Ν Η Μ Α
Σ Α Π Ο Υ Ν ΙΣ Τ ΙΡ ΙΟ Υ 3 5 ο π ί
•Ε005 6
Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ Α Σ Δ Α Π Ε Δ Ο Υ Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Σ
5 5 € Γ Π ·Ε 0 0 4 7
Κ Α Θ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ Α Σ Δ Α Π Ε Δ Ο Υ Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Σ
7 5 € Γ Π ·Ε 0 0 4 6
Ξ Υ Σ Τ Ρ Α Γ ΙΑ Τ Ζ Α Μ ΙΑ Κ Α Ι Δ Α Π Ε Δ Α
•Ε003 9
V
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ε Σ Λ Ε Π ΙΔ Ε Σ Ξ Υ Σ Τ Ρ Α Σ
Γ ΙΑ Τ Ζ Α Μ ΙΑ Κ Α Ι Δ Α Π Ε Δ Α ·Ε 0 0 3 8
1X10 τεμάχια
Τ Η Λ Ε Σ Κ Ο Π ΙΚ Η Λ Α Β Η Α ί υ Μ Ι Ν Ι ΙΜ 1,2 0 ο η η ·Ε 0 1 0 0
Τ Η Λ Ε Σ Κ Ο Π ΙΚ Η Λ Α Β Η ( Α ί ϋ Μ Ι Ν ί ΙΜ 2 ,4 0 ο γ π ·Ε 0 1 0 1
Π Ρ Ο Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Ο Σ Η Μ Α Γ ΙΑ
Β Ρ Ε Γ Μ Ε Ν Ο Π Α Τ Ω Μ Α .Α 0 2 0 5
^'ΛϋΤΐ0 \
Ετ η ο ο κ
Τ Η Λ Ε Σ Κ Ο Π ΙΙ
21
ΒΗ Α ΐυ Μ Ι Ν υ Μ 3 ,6 0 ο γ π Α Ν Α Δ ΙΠ Λ Ο Υ Μ Ε Ν Η ·Ε 0 1 0 3
>ννν^.ρΙβο1ιη.οοπΊ
ΤΡΟΛίτί ΠΟΛΛΑΠΛΟΝ ΧΡΗΣΕΩΝ.Ε0010
ΤΡΟ Λίϊ ΠΑ ΑΠΛΥΤΑ ΡΟΥΧΑ·ΕΟ<Χ)9
ΤΡΟΛΕΪ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ· Ε0013
ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΠΡό'
ΚΕϋ ΡΑ$5ΙΟΝ·ΡΙ 12
νΑΝ ΙΙΙ_Α·Ρ115
τυττι ρκυτι·ρΐ23
ΚΑ$ΡΒΕ(?ΚΥ·Ρ118
ΟΚΑΝΟΕ Β10$δ0Μ·Ρ121 *
ΕΑ5Τ ΒΡΕΕΖΕ·Ρ117
ο υ ο ο ι $0 Ρ Τ·Ρ Π 3
Ο Κ Ο Ο ί ϋ · Ρ 1 19
ϋ Κ Ν Υ ·Ρ 0 2 6
ϋ Α 5 Μ ΙΝ Ε ·Ρ 0 5 2
Ο Α Β ϋ Ε Ν ΙΑ ·Ρ 0 2 4
5 Μ Ε Ε Τ ν Α Ν ΙΙ_ Ι_ Α ·Ρ 115
0ί0 νν·Ρ 18 1
ϋ Ευοιουδ ρκυιτ.ροΐό
ϋ ΙΙΙΟ Υ Μ Α Ν Ο Ο ·Ρ 0 2 5
Ρ Α Ν Ο Υ Ο Η Ο Ο ό Ο Ρ Α Ν Ο Ε ·Ρ 1 14
Β ΙΑ Ο Κ Ο Η Ε Κ Κ Υ ·Ρ 0 1 3
Ο θ ν Ε ί·Ρ 0 1 1
$ Τ Ρ Α ν ν Β Ε β β Υ ·Ρ 0 2 3
ο ο ο ο Ν υ τ .ρ ο ιζ
Ρ 0 5 Ε ·Ρ 1 16
Μ ϋ $ Κ ·Ρ 0 2 7
ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ
ΑΡΩΜΑΤΑ ΜΙΝΙ 50ΕΝΤ5
ΒΙΙΒΒΙΕ θυΜ ·Ρ111
Ο Α ί? Ο Ε Ν ΙΑ ·Ρ 1 5 0
Ο Α Κ ϋ Ε Ν ΙΑ ·Ρ 1 0 7
Ο Η Ε Κ Ι? Υ ·Ρ 1 5 1
ϋ Α 5 Μ ΙΝ Ε ·Ρ 1 10
ν Α Ν ΙίΙΑ ·Ρ 1 5 6
Ο Η Ε Κ Ρ Υ ·Ρ 1 0 1
ϋ Α $ Μ ΙΝ Ε ·Ρ 1 5 3
Ε Ν Τ Ο Μ Ο Α Π Ω Θ Η Τ ΙΚ Ο
Σ Π Ρ Ε Ϊ 7 5 0 γπ Ι·Ρ 1 9 1 -1
Κ Α Τ Σ Α Ρ ΙΔ Ο Κ Τ Ο Ν Ο
Σ Π Ρ Ε Ι 5 0 0 γπ Ι· Ρ 191 -2
Β
Χ -Τ Κ Α ΙΝ 5 ΕΟ Τ 5 Ρ Ρ Α Υ
Ε Ν Τ Ο Μ Ο Α Π Ω Θ Η Τ ΙΚ Ο ·Ρ 1 2 4
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο
Α Π Ο Λ Υ Μ Α Ν Τ ΙΚ Ο
ΛΕΚΑ Ν Η Σ ΤΟ ΥΑΛ ΕΤΑ Σ
• Ρ 190-1
Ρ Ι« ο Π η
ςιίΛΝΙΝ© (·Βοουεΐϊ
Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ο
Α Π Ο Λ Υ Μ Α Ν Τ ΙΚ Ο
Κ Α Θ ΙΣ Μ Α Τ Ο Σ
Τ Ο Υ Α Λ Ε Τ Α Σ ·Ρ 1 9 2
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑΚΕ ΑΥΥΑΥ
• ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ
• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΙΑΤΑ-ΔΟΧΕΙΑ
• ΞΥΛΙΝΑ ΣΤ1ΚΣ-ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΕΣ
• ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
• ΚΟΥΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑΚΕ Α\Λ/ΑΥ
• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
• ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ
• ΔΟΧΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• ΣΑΚΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• ΜΕΘΑΝΟΛΗ
• ΚΕΡΑΚΙΑ
Ρ ΙΑ Τ Ε Ρ ΙΑ 3 Τ ΙΟ - Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Π ΙΑ Τ Ο
2 2 ο π ί 1X1 ρ ο ·Τ ·Α ϋ Ρ Ρ 1 0 2 0
Ο υ Τ ί Ε Ρ Υ Ρ Α Ο Κ 5 / 1 - Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ ΙΑ Κ Ο Υ Β Ε Ρ 5 Τ Ε Μ ·Τ - Α Α θ υ Τ 0 5 0
^ > 1
5 Α ί Α ϋ Β ΙΑ Ο Κ Β Ο ν ν ί- Σ Τ Ρ Ο Γ Γ .
Δ Ο Χ Ε ΙΟ Μ Α Υ Ρ Ο Σ Α Λ Α Τ Α Σ &
Κ Α Π Α Κ Ι 8 0 0 θ θ ·Τ - Α Ε Β θ ν ν 5 0 4
υ ϋ ρ ο ρ β ι α ο κ $ Α ΐ Α ϋ Β ο ν ν ιΚ Α Π Α Κ Ι Γ ΙΑ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ο Δ Ο Χ Ε ΙΟ
δΟ Ο οο^ Τ-Α ΕΒΟ ννδΟ δ
ΡΟΚΚ-ΠΗΡΟΥΝΗ 16ογπ 1X100 ρθ5·Τ-ΑΑθΙΙΤ200
ΚΝΙΡΕ-ΜΑΧΑΙΡΙ Ιόοηπ 1X100 ρθ5·Τ-ΑΑΟΙΙΤ100
5ΡΟΟΝ-ΚΟΥΤΑΛΙ 16ογπ 1X100 ρο5·Τ-ΑΑθυΤ330
ΟΟΡΡΕ 5ΡΟΟΝ-ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΚΑΦΕ 12,5ο ύι 1X1000 ρθ5·Τ-ΑΑθυΤ300
5ΤΙΚΚΕΡ ΡΟΡ ΟΟΟΚΤΑΙ15-ΑΝΑΔΕΦΤΗΡΑΣ 17ογπ 1X200 ρθ5·Τ-Α05Τ1003
ΡΟΚΚ ΡΟΚ ΡΚυΐΤ-ΠΗΡΟΥΝΑΚΙ ΟΡΕΚΤΙΚΩΝ 1Ι ο γ π 1X1000 ρθ5·Τ-ΑΑθυΤ220
5 Α ΙΑ ϋ ΒΟννί-ΣΤΡΟΓΓ. ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΛΑΤΑΣ
& ΚΑΠΑΚΙ 500οο·ΤΑΕΒθνν602
$ Α ίΑ ϋ ΒΟννί-ΣΤΡΟΓΓ. ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΛΑΤΑΣ
& ΚΑΠΑΚΙ 600οο·ΤΑΕΒθνν603
$ Α ΙΑ ϋ ΒΟννί-ΣΤΡΟΓΓ. ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΛΑΤΑΣ
& ΚΑΠΑΚΙ 1000οο·ΤΑΕΒθνν604
$ Α Ι Α ϋ Β Ο Χ - Δ ΙΑ Φ . Δ Ο Χ Ε Ι Ο Γ ΙΑ Σ Α Λ Α Τ Α
Μ Ε Κ Α Π Α Κ Ι 4 5 0 ο ο ·Τ - Α Ε Β Ο Χ 4 9 5
$ Α Ι Α ϋ Β Ο Χ - Δ ΙΑ Φ . Δ Ο Χ Ε Ι Ο Γ ΙΑ Σ Α Λ Α Τ Α
Μ Ε Κ Α Π Α Κ Ι 7 5 0 ο ο ·Τ - Α Ε Β Ο Χ 7 5 0
δ Α Ι Α ϋ Β Ο Χ - Δ ΙΑ Φ . Δ Ο Χ Ε Ι Ο Γ ΙΑ Σ Α Λ Α Τ Α
Μ Ε Κ Α Π Α Κ Ι 1 0 0 0 ο ο ·Τ - Α Ε Β Ο Χ 9 9 9
Β Α Μ Β Ο Ο 5 Τ ΙΟ Κ -Ξ Υ Λ Α Κ Ι ΓΙΑ
Σ Ο Υ Β Λ Α Κ Ι 18 ο γ π 1 X 1 0 0 ρ ο $
•Τ -Α Α ν ν Ο Ο Ο Ι
ν ν Ο Ο ϋ Ε Ν Τ Ο Ο Τ Η Ρ ΙΟ Κ Ο Δ Ο Ν Τ Ο Γ Λ Υ Φ ΙΔ Ε Σ 1Χ 2 0 0 ρ ο $
• Τ -Α Α Τ Ο ν ν Ο ΙΟ
Ρ Κ ΙΟ Ο Ο Ο Ν Τ Α ΙΝ Ε Κ - Δ ΙΑ Φ . Ο Ρ Θ Ο Γ Ω Ν ΙΟ
Δ Ο Χ Ε Ι Ο 5 0 0 ο ο ·Τ - Α Ε Ρ Κ 1525
Ρ Κ ΙΟ Ο Ο Ο Ν Τ Α ΙΝ Ε Κ - Δ ΙΑ Φ . Ο Ρ Θ Ο Γ Ω Ν ΙΟ
Δ Ο Χ Ε Ι Ο 7 0 0 ο ο ·Τ - Α Ε Ρ Κ 1 7 2 5
Ρ Κ ΙΟ Ο Ο Ο Ν Τ Α ΙΝ Ε Κ - Δ ΙΑ Φ . Ο Ρ Θ Ο Γ Ω Ν ΙΟ
Δ Ο Χ Ε Ι Ο 10 0 0 θ θ ·Τ - Α Ε Ρ Κ 19 25
1 0 Ρ Ο Κ 5 0 0 - 7 0 0 - ΙΟ Ο Ο ο ο -Δ ΙΑ Φ Α Ν Ε Σ
Κ Α Π Α Κ Ι Γ ΙΑ Ο Ρ Θ Ο Γ Ω Ν ΙΟ Δ Ο Χ Ε ΙΟ
• Τ - Α Ε Ρ Κ 1826
ΡΚΙΟΟ ΚΟυΝϋ-ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
5ΤΚΑνν$ (ΡΙΕΧΙΒΙΕ)-ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ
1X500 ρθ5·Τ-ΑΟ$ΤΚΟΟΟ
23
Δ Ο Χ Ε Ι Ο 2 5 0 θ θ ·Τ - Α Ε Ο Ο Ν 2 5 5
Ρ Ρ ΙΟ Ο Κ Ο υ Ν Ο - Δ ΙΑ Φ Α Ν Ε Σ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ο
Δ Ο Χ Ε Ι Ο 5 0 0 θ θ ·Τ - Α Ε Ο Ο Ν 4 5 5
Ρ Β ΙΟ Ο Κ Ο υ Ν ϋ - Δ ΙΑ Φ Α Ν Ε Σ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ο
Δ Ο Χ Ε Ι Ο ό Ο Ο θ Ο ·Τ - Α Ε Ο Ο Ν 6 2 5
Ι Ι ϋ Ρ Ο Ρ Ρ Ο υ Ν ϋ - Δ ΙΑ Φ Α Ν Ε Σ Σ Τ Ρ Ο Γ Γ Υ Λ Ο
Κ Α Π Α Κ Ι·Τ - Α Ε Ο Ο Ν 2 5 6
>ννν^.ρΙβοϋη.οοπΊ
ΗΡ3-ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ & ΠΑΤΑΤΕΣ
•Τ-ΑΡΗΡ3000
ΗΡ4,ΗΡ4/2,ΗΡ4/3- ΚΟΥΤΙ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
•Τ-ΑΡΗΡ4030
ΗΤ1-ΚΟΥΤΙ ΠΟΛ. ΓΕΥΜΑΤΟΣ
230Χ230Χ75·Τ-ΑΡΗΤ 1000
ΧΧί-ΚΟΥΤΙ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.ΧΧΛ
32.5Χ28.8Χ7.8·Τ-ΑΡΗΤ5000
ΗΡ6-ΚΟΥΤΙ ΠΟΛ.ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ
ΧΑΜΠΟΥΡΓΕΡ·Τ-ΑΡΗΡόΟΟΟ
ννΑΤΕΡ ΟυΡ ννΗΙΤΕ-ΠΟΤΗΡΙ
ΝΕΡΟΥ 250γπΙ·Τ-ΑΟΡΙΑ190
ΒΕΕΡ ΟυΡ-ΠΟΤΗΡΙ Μ Π Υ Ρ Α Σ
400ηηΙ·Τ-ΑΟΟίΕ400
Α ίυΜ .
Α ίυ Μ .
Α ίυΜ .
Α ίυ Μ .
Α ίυ Μ .
Α ίυΜ .
ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ
ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ
ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ
ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ
ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ
ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ
11Ο-ΔΟΧΕΙΟ
129-ΔΟΧΕΙΟ
131-ΔΟΧΕΙΟ
145-ΔΟΧΕΙΟ
149-ΔΟΧΕΙΟ
162-ΔΟΧΕΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
15Χ12.5Χ4.4·Τ-ΑΙΟΟΝ110
22.5X17.5Χ3.5·Τ-ΑΙΟΟΝ 129
33Χ26Χ6·Τ-ΑΙΟΟΝ131
20.4Χ13.9Χ4.9·Τ-ΑΙΟΟΝ145
31.5Χ21.4Χ4.3·Τ-ΑΙΟΟΝ149
20.2Χ13.7Χ5·Τ-ΑΙΟΟΝ162
ΟΟνΕΡ ΡΟΡ Α ίυ Μ . ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ 129-ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΟ Υ.·Τ-ΑΙίΙ0129
ΟΟνΕΡ ΡΟΡ ΑΟΙΜ. ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ 131-ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ Α Λ Ο Υ.·Τ-ΑΙίΙ0131
ΟΟΥΕΡ ΡΟΡ Α ίυ Μ . ΟΟΝΤΑΙΝΕΡ 162-ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΟ Υ.·Τ-ΑΙίΙ0162
ϋΟΜΕ ίΐϋ ΡΟΡ 0υΡ$-ΚΑΠΑΚΙ
ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ 40θΓΠΐ·Τ-ΑΟΟίΕ301
ΑίυΜ. ΟΗΙΟΚΕΝ ΒΑΟ
18Χ33-ΣΑΚΟΥΛΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Γ ΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛθ·Τ-ΑΗΑίυ003
ΡΑΡΕΡ ΟυΡ 4 ΟΖ ΗΟΤΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ·Τ-ΑΟΡΑΡ040
ΡΑΡΕΡ ΟυΡ 8 ΟΖ ΗΟΤΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ·Τ-ΑΟΡΑΡ092
ΡΑΡΕΡ ΟυΡ 12 ΟΖ ΗΟΤΧΑΡΤΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙ·Τ-ΑΟΡΑΡ129
ίΐϋ ΡΟΡ 8 ΟΖ ΟΟΡΡΕΕ ΤΟ ΟΟΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ ΠΑ ΧΑΡΤΙΝΟ
•Τ-ΑΟΡΑΡ093
ίΐϋ ΡΟΡ 8 ΟΖ ΟΟΡΡΕΕ ΤΟ ΟΟΚΑΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑ ΠΑ ΧΑΡΤΙΝΟ
•Τ-ΑΟΡΑΡ128
Ο Ο Α 5 Τ Ε Ρ - Σ Ο Υ Β Ε Ρ ·Τ - Α Ο Ο Ο Α 1 11
Η
19
·
ΟυβΙίΙγ Τ-Ι Μ 0»η(31θ5 , ^ Ι
ΡυΕί ΟΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟ ΟΡΑ
ΜΕΘΑΝΟΛΗ 225γπΙ·Τ-ΑΑΟΗΑ005
Ο I 23740560
ΟΑΝϋΕί-ΚΕΡΑΚΙΑ 1X100
•Τ-ΑΟΑίυΟΟΟ
ΡΙ'ύΐη Ο ί Ε Α Ν Ι Ν Θ
ΡβΟΡυΟΤδ
β δ I Τ.Θ . 33211. 5312 Π α ρ ολίμνι. Βιοτεχνική Περιοχή Σ ω τήρ α ς
I Α γ ίο υ Α ν α σ τ α σ ίο υ 13. 5390 Σω τήρ α , Α μ μ ό χ ω σ το ς - Κ ύ π ρ ο ς
I Ρ .Ο .Β ο χ 33211, 5312 ΡαΓαΙϊηιηΐ. δοίϊτα ΙηΡυ$ίπαΙ Α ίβ α
I 13, Α ς ΐο υ Αηα$ϊα5ΐου 51τ.. 5390 $οίΐΓα. Ραηπαςυδία - ΟγρΓυδ
Β
| +357 23740560
£
| +357 23825786
@
| ρ Ιβ ό ίη @ ο γία η β Ι.ο ο Γη .α ν
ν/νννν.ρίθίϋη.οοηη