close

Enter

Log in using OpenID

6ΕΠΘ469060-7ΗΠ ΩΡΛ -

embedDownload
ΑΔΑ: 6ΕΡΘ469060-7ΗΠ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Λάρισας-Γενικό νοσοκομείο Λάρισας
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Ταχ. Δ/νση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
Υποδ/νση: Οικονομικού
Τμήμα :
Γρ. Προμηθειών Νο6
Τηλέφωνο: 2413501152
FAX: 2413501153
E-mail: [email protected]
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.10.31 12:28:52
EET
Reason:
Location: Athens
Λάρισα
31/10/2014
Αρ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ :
49840
Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για τη δημιουργία παρακαταθήκης υλικών με
την διαδικασία ανάδειξης μειοδότη σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.151360/02-12-2010 άρθρο 4 παράγραφο 8 της
εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας , με σκοπό την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών της ΩΡΛ Κλινικής του
Π.Γ.Ν.Λάρισας πάντα σύμφωνα με την κωδικοποίηση των υλικών του παρατηρητηρίου τιμών της Ε.Π.Υ.
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του Π.Δ. 60/2007, (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και
υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,
2. του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών 4ημοσίου», όπου αναλογικά
εφαρμόζεται,
3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις»,
4. του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων
δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»
5. του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος»
6. της Υπουργικής απόφασης με αρ. 2037288/808/2006 (ΦΕΚ 433/Β/96) «Καθορισμός του επιτοκίου
προκαταβολών που δίδονται από το Δημόσιο για προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών ή εκτέλεση
συμβάσεων»,
7. του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10- 11-2005)
8. του Ν. 3867/2010, Άρθρο 27, Παρ 11<<Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών
διαγωνισμών>>.
9. την υπ’αριθμ.151360/02-12-2010 άρθρο 4 παράγρ.8 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
10. την αρ. 6881/10-10-2012 «Απόφαση Επιτροπής Προμηθειών Υγείας» κεφάλαιο Ζ, παραγρ. Ι4, ΙΙ6,7, ΙΙΙ.
11. την υπ’αριθμ. 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 213 (ΑΔΑ: 7ΓΔΠ469060-2ΓΝ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας-Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
12. την υπ’αριθμ. 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 39 (ΑΔΑ: 7ΜΥΛ469060-ΥΘ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας-Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΧΟΥΝ:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) Συνεταιρισμοί
γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι.
2. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
8 του 1559/1986 στην οποία θα δηλώνεται:
Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημοσίου
ΑΔΑ: 6ΕΡΘ469060-7ΗΠ
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τηρεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαπραγμάτευση πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου . Όσες προσφορές θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγισθούν.
2.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόμιμα στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι την προηγούμενη
εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επί ποινή απόρριψης.
3.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα
από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
4.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Όλα τα έγγραφα
της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσημη μετάφραση στην Ελληνική,
επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο επί ποινή απόρριψης.
5.Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
6. Τα στοιχεία των προσφορών θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προμηθευτή και θα συνοδεύονται με
τα λοιπά στοιχεία που ορίζει η διακήρυξη.
7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή
τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
8.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια

Ο αριθμός της διακήρυξης

Στοιχεία του αποστολέα
9. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:
Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Παράκληση: Τα τεχνικά και οικονομικά και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται μέσα σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD).
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
10. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

Επισημαίνεται ότι:

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο
όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας
μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1) Δήλωση χώρας καταγωγής των προσφερομένων ειδών. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις
προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
1α) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης
της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα
στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν
και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς
τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά διαθέτουν πιστοποιητικό ISO και CE MARK.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Στην οικονομική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή, η τιμή και ο κωδικός του
υλικού στο τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών καθώς και ο κωδικός GMDN ΚΑΙ ΕΚΕΒΥΛ
Η Τιμή βάση του Ν. 3918/11 όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4052/12, άρθρ.14 , §7. θα είναι επί ποινής
αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά την κατάθεση της προσφοράς.
Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.
ΑΔΑ: 6ΕΡΘ469060-7ΗΠ
Η προσφερόμενη τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα μέτρησης όπως ζητείται στη διακήρυξη (ανά
τεμάχιο, σετ κ.λ.π. ) επί ποινή απόρριψης.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή είναι ανώτερη από την τιμή του
Παρατηρητηρίου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την
αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.
Ο προμηθευτής θα αναφέρει εγγράφως ότι αποδέχεται το γεγονός ότι η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται
μετά την χρησιμοποίησή τους.
Ο προμηθευτής θα αναφέρει εγγράφως ότι αποδέχεται το γεγονός ότι σε περίπτωση σύμβασης των υλικών με
τη λήξη διαγωνισμού παύει να ισχύει η παραπάνω διαδικασία και παρακαταθήκη των υλικών.
Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς
όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. (Παρακαλούμε να
επισυνάπτετε τον αντίστοιχο πίνακα του Π.Τ. της ΕΠΥ). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το
παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προμηθεύτριες εταιρίες στις οικονομικές προσφορές θα αναφέρουν εγγράφως (ειδάλλως οι προσφορές θα
απορρίπτονται) το γεγονός ότι αν κατά τη διάρκεια παραμονής των υλικών στο Νοσοκομείο οι τιμές στο
Παρατηρητήριο Τιμών μεταβληθούν και είναι χαμηλότερες, οι τιμές των προσφορών που θα κατατίθενται
στην Υπηρεσία κατόπιν αιτήματός μας σύμφωνα με το
Α.Π.Φ.80000/οικ.20436/2382/3-8-10 έγγραφο της
Γ.Γ.Κ.Α., «σχετικά με τη τιμολόγηση των υλικών, θα πρέπει να εναρμονίζονται με την τελευταία τιμή που
έχει αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών».
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη:
1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
3. Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
Α/Α
57.170
57.171
Κατηγορία
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ
Α ΥΛΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ
Α ΥΛΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Υλικό
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΣΥΝΓΚΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ
Λαβίδα
ηλεκτροθερμικής
συγκόλλησης και
διατομής αγγείων
έως και 7 mm, μιας
χρήσεως διαμέτρου
στυλεού 10 mm με
ευθείες σιαγόνες με
κεραμικά στοπ
συγκράτησης του
ιστού με
ενσωματωμένη
λάμα, με αυτόματη
ολοκλήρωση του
κύκλου απολίνωσης
και ειδοποίηση
ηχητικά και οπτικά
χειροδιακόπτη
ενεργοποίησης,
κλείδωμα
χειρολαβής και
ξεχωριστή
σκανδάλη
μηχανικής κοπής.
Κωδικός
Παρακολούθη
σης
Κωδικοποίησ
η C.P.V.
Κωδικοπο
ίηση
G.M.D.N
-
Κωδικοπ
οίηση
Γενικής
Λογιστικ
ής
Κωδικο
ποίηση
Δημόσι
ου
Λογιστι
κού
24,01,01
35044
24.01.01
Αριθμός
αιτούμενω
ν
τεμαχίων
ανά μήνα
10
13.11
5
ΑΔΑ: 6ΕΡΘ469060-7ΗΠ
57.56
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ
Α ΥΛΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΓΛΥΦΑΝΟ XPS
ΗΘΜΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ
ΔΙΑΜ 4ΜΜ
-
24,01,01
10
57.76
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ
Α ΥΛΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΘΗΚΗ ΟΠΤΙΚΗΣ
ENDOSCRUB II 0
ΜΟΙΡΩΝ
-
24,01,01
14
17.1.41
ΑΝΤΑΛΛΑΚ
ΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
- ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ
ΕΝΔΟΤ/ΚΟΣ
ΣΩΛ.ΠΑΡ/ΣΗΣ
ΛΑΡΥΓΓ.ΝΕΥΡΩΝ
Νο6-7
-
24,01,01
12
4.2.24
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜ
Ο
ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙ
ΚΟ
ΣΕΤ ΔΙΕΓΕΡΤΗ
ΝΕΥΡΩΝ
-
24.01.01
5
24.01.01
25
55.7.84
ΛΑΠΑΡΟΣΚ
ΟΠΙΚΑ
59.2.17
ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΟΣ ΟΡΓΑΝΑ
Ω.Ρ.Λ
ΨΑΛΙΔΙ
ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ,
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ
55.5 KHZ ΜΗΚΟΥΣ
36 , 23 , ΚΑΙ 9 cm
Σετ Ραδιοχειρουργικής
μεθόδου για
συρίκνωση ρινικών
κογχών,αμυγδαλεκ
τομής, αφαίρεση
ογκιδίων στόματοςφάρυγγα και
φαρυγγοπλαστική
(ροχαλητό).[τεχνολ
ογία ραδιοκυμάτων
διπλής συχνότητας
4.0 MHz και 1,7
MHz-ηλεκτρόδια
συχνοτήτων 4.0
MHz]
10
ΑΔΑ: 6ΕΡΘ469060-7ΗΠ
59.1.32
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ
Ω.Ρ.Λ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ
ΝΕΥΡΟΙΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚ
ΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ/ΚΑΡΩΤΙ
ΔΑΣ/ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ
-
24.01.01
2
59.2.11
ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΟΣ ΟΡΓΑΝΑ
Ω.Ρ.Λ
ΟΣΤΕΟΓΛΥΦΑΝΟ
XPS
ΔΑΚΡΥΟΑΣΚΟΡΙΝΟΣ
ΤΟΜΙΑΣ (ΩΡΛ)
-
24.01.01
4
55.1.1.2
ΑΠΟΡΡΟΦ
ΗΣΙΜΟΙ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙ
ΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤ
ΕΣ
ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟ ΑΛΑΣ
ΟΞΕΙΔΟΥΜΕΝΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΒΥΝΥΛΧΛΩΡΙΔΙΟ (PVC) ΓΙΑ
ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ
2
Μέχρι τη Δευτέρα 10/11/2014 και ώρα 14:30 θα πρέπει να αποστείλετε κλειστή προσφορά στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Π.Γ.Ν.Λάρισας (όχι email) με παραλήπτη το Γραφείο Προμηθειών Νο6.
Η ημερομηνία διενέργειας της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί εκ νέου στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής
Περιφέρειας
Ο Διοικητής
του Π.Γ.Ν. Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο-Τριανταφύλλειο»
Αθανάσιος Β. Μητσιός
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content