close

Enter

Log in using OpenID

Broj 140/141 - Udruženje obrtnika Labin

embedDownload
OBRTNIČKI FORUM
1852. – 2012.
Poticaji obrtništvu za oporavak
gospodarstva
Poštujući
tradiciju, ulažemo
u budućnost!
str. 3
Obrtničke novine
4. međunarodni skup o
trgovini
Domaće
proizvode na
police!
GLASILO HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
1994.
• OBNOVL
JE
EM
UT
BROJ 140/141 • OŽUJAK – TRAVANJ 2012. • ISSN 1332-7364
NA
ELJ
E N A 185
2. •
http://www.hok.hr • E-mail: [email protected]
PROGRAM PODUZETNIČKI IMPULS
Poticaji za rast
obrtništva
str. 8
ihm 2012.
Bavarski recept
za izlazak iz
krize
poreč: 5. susret
prijevoznika hok-a
str. 22
Pripreme
za ulazak
u EU
donacija godine 2012.
Tradicijskim
obrtima 300
tisuća kuna
str. 6
Ružica Mikačić
str. 21
str. 8
Obrtnik&partner
Obrtnički savjetnik
Županijska kronika
ik
vjetn
Obrtnički sa
VIII, BROJ
GODINA
41 – PRILOG
OBRTNIČKIH
LJ
EN
A 199
TE
4.
Županijska
kronika
Obrtničke
N
ICA
ELJE
SastanakMšest
područnih
Na
NOVINA
skupu se raspravlja
komora
lo o novim
aktivnostima
propisima i
u komorsko
m sustavu
VA ZA 2012.
NIŠT
NIŠTVA I OBRT
GODINU
Održan Obrtn
ički forum
Ministar poduzetn
ištva i
predstavio
je plan poticaja obrta Gordan Maras
»Poduzetnički
impuls«
LS PLAN
Str. 19
JA PODUZET
POTICAN
SVEČANO
OBILJEŽEN
Str. 18
DAN OBRTN
IČKE KOMO
ciklus
u
na dodjel
odnosi se
sredstava
bespovratnih
te
za projek
● Norinovacija
i primjena
e ● Gaze● Razvoj
tnik
znakovi kvalitet
mizacija i poduzetnica ● Poduze
tništvu
u poduze Cjele ● Žena
●
● Mladi
tništvo
početnik
za poduze
tvo
● Obrazovanje vanje za obrtniš
loživotno obrazo
2.
natječaja
ciklus
u
na dodjel
odnosi se
sredstava
bespovratnih
te
za projek
i umjetničkih
tradicijskih kompetenci● Očuvanje
Informatičke učenicima u
dije
obrta ●
a ● Stipen
● Opremanje
je obrtnik
njima
škozanima
obrtničkim obrtničkih strukovnihvanje
praktikuma rska škola ● Nauko no
la ● Majsto zanimanja ● Zadruž aka
poslov
za obrtnič
● Franšizno
poduzetništvo
projekt.
nje – Pilot
3.
natječaja
Grand prix
Grgur«
osvojila je Ugostitelj
Ove godine
ska škola Osijek.
u natjecanj
e su se uključili
i vinari.
RE ZAGRE
B
U
Izlagala
novim prostorija
ma Obrtničke
ko-križeva komore Koprivnič
čke županije
izloženi
s pisanim
priznanjem
priznaj
plaketu s
Ivana Ha
džija
pisanim
U ORGA
NIZACIJI
SEKCIJE
UGOSTITELJ
I AGROK
OR
su proizvodi
od keramike
izrađuje
Ivana Hadžija, koje
snica obrta
vlaTerra iz
Đurđevca
.
Poštovani obrtnici uključite se
U
i Vi u projekt obrtnik&partner
sa svojim ponudama!
ciklus
u
na dodjel
odnosi se
sredstava
bespovratnih
te
za projek
konkurencije
međunarodne
niranjem
● Jačanje
gije ● Pozicio ri – za● Nove tehnolo
a ● Klaste
ido uspjeh
ne instituc
na tržištu
a ● Potpor
Socijaljedno do uspjeh o u kulturi ●
etništv
je ● Poduz
tništvo
no poduze
Posjetili smo
osobno
poštom ili 10000
podnose
i obrta,
Zahtjevi se
osim za
poduzetništva
ra 78,
rstvu
 54. Minista
međunarodni
grada Vukova ik«, »Nove
Zagreb, Ulica
zetnik početn
na tržištu
e: »Podu
sajamprojekt
obrtništva
ioniranjem podnose
i
gije« i »Pozic
tehnolo
se zahtjev arstvo –
a«, za koje
malo gospod
 do
5.uspjeh
susret
agenciji za
Hrvatskoj
prijevoznika
HRVATSKA
OBRTNIČKA
KOMORA
Izložba keramike
je ujedno
prodajnog
proizvodim karaktera, a više i
a može
o
zgledavan
se,
je na izložbi, uz rati na web
vidjewww.terr stranici obrta Terra
a-kerami
ka.com.
Ivana Hadžija
je do sada
nekoliko samostaln
imala
izložbi. Ugledna ih i kolektivnih
je obrtnica,
je Skupštine
član
Obrtničke
Koprivničk
komore
o-križevač
drugih tijela
ke
Komore i županije,
obrtnika Đurđevac
Udruženja
.
– Ovom
izložbom
praksa Obrtničke
započinje
komore
privničkoKokriževačk
e županije
zainteresi
ranim
da
niziramo izložbe obrtnicima orgaproizvoda
storijama
u proKomore.
Izložbe
u trajanju
od mjesec
ća dana. će biti
Deželi
Cilj
G. ovih
izložbi je
, Prilaz
obrtničkih vanje
proizvoda promocija
10000 Zagreb
no obrazo
, a
proizvoda
HAMAG,
tradicijskih posebarodne
e »Cjeloživotnosuvenira,
obrta
međunrekao
jedo
Božo Barać,i
7. Za projekt i »Jačanje tajnik
Obrtničke
ni sukomore
tvo«
otvoreevačke
Koprivza obrtniš ti« javni poziviničko-križ
županije.
konkurentnos JA sredstava.
i uvjetima
k.hr
ISKORIŠTEN acija o kriterijima www.hoku.
jte u nastav
Više inform
i projekt pročita
za pojedin
Str. 16
Zlatnu statuu
IVAN DRAGIJA
priznanjem
iz Ivanić Grada; , obrtnik iz Vrbovca;
dobili su:
JOSIP
MARIJAN
MIKULČIĆ
IVAKOVIĆ
, obrtnik iz KAVIĆ, obrtnik iz
, obrtnik
Zagreba.
Sv. Ivana
Velike Gorice;
Zeline; VLADO
JOSIP RIOČKOV
IĆ, obrtnik
Zlatni krug
iz
Obrtničke
dodjeljuje
komore
se udruženji
u zaštiti i
ma obrtnika Zagreb s pisanim
promican
priznanje
za ostvarene
ju obrtništva
ranja sajamskih
m
posebne
, obrtničko
priredbi, modnih
rezultate
dodijeljen
g obrazova
je: KREŠI
nja, organiziDRAGI PRAHINU
BELJAKU revija te raznih drugih
, gradonač
aktivnosti
institucija
sko, trgovačko , gradonačelniku
elniku
,
ma u cilju
j i ugostiteljs
Grada Sv. Grada Samobora;
zaštite i razvoja
obrtništva
Dragutin
u dosadašradu
županije
.
Mikuljan,
Nedjelja;
koj
Stražimir
red ministraOvaj svečani skup,
Ekonomdonošenje predlagao je Vladi
vatske obrtničke predsjednik
iz Sv. Ivana školi SAMOBOR;
Zagreba.
poizmjena
poduzetn
RH
Hr- pisa,
Zeline; Udruženju Srednjoj školi
pozdravili
komore
zakonskih
Ranogaje
su i brojni ištva i obrta,
pro- gosti.
c, dužnosnic Dragutin Zakonmeđu kojim treba
obrtnika grada
visoki ugledni
komora i
spomenut
i područnih
Zlatnu
o zakupu
udruženja
i
slovnih prostora i kupoprodaji
U
gobrojni drugi
obrtnika i
uspješni rad diplomu Obrtničke
mno- i
po- cin ime obrtnika iz Poljske
i Zakon o
na promidžbi
komore
sprječava
Kusiak,
Predsjedn gosti.
revijama,
zabrani
Zagreb za
Marnju
obrtništva
te
more Lublin direktor Obrtničke
dugogodiš
nosti – kazao neregistriranih djelatZagreb Ivan ik Obrtničke komore
ništva Gradaosobama koje su svojim , sudjelovanju
nji
koi Mieczysl
Obad naglasio
na
kowsk uručili
Obrtnička
Napomen je Obad.
aw KwiatBANEK, obrtnikZagreba i Zagrebač radom pridonijele sajmovima i
je da dišnja
komora Zagreb
uo je da
su predsjedn
OKZ Ivanu
razvoju obrtpredstavl
ke županije
je dugogoiz Zagreba;
želja Komorsko
okuplja i
strebarsko
ja 23 tisuće
Obadu najviše
iku
dobili
MIROSLA
nje koje
g;
ostvarena
15 udruženja
obrtnika
g sustava
V JAN GOLUB, su: RUDOLF
priznapoljski obrtnici
GICA MILIĆ, MARIJA HALIĆ,
kroz osnivanje
HZZ-Podr
predstavn
radu Komora obrtnika. U kroz starstva poduzetn
dodjeljuju
učna služba obrtnik iz Jaicima
iz Zagreba; obrtnica iz Zaprešića
Mini- cija
svom izrazio
ištva i obrta
nose ne samo jača partnersk
Zagreb; DRAza uspješnu obrtničkih institu; ZLATKO
RUDOLF, STJEPAN PUHAR,
e od- starstvonadu da će Komora
te gospodar
PROSINE
suradnju
obrtnik iz
nih zemalja, s komorama susjedČKI, obrtnik
i razvoj
skih odnosa
zajedničk
i
Sv. Nedelje; obrtnik iz Jastrebar
mobora.
već iz čitave
im naporimaMini- sablju.
šiti pitanje
unije.
skog; BRANKO
– Lublinsku
MILJENK
Europske
rijeodgovorn
O TRKEŠ,
zaštitu tradicijski
osti obrtnika
Povodom
– U cilju
obrtnik iz
Dana Obrtničke
brže prilagodbe
Srebrna
Sai more
h obrta, a
no poduzeti
obrtnika europskom
Zagreb dodijeljen
diploma
posebkonaših obrazova
mjere za
doprinos
majstorsk
Obrtničke
smo se u
tržištu uključili
unapređe
u realizaciji
e su 94
e diplome
nja za obrtništvo
komore Zagreb
korištenje
nje rima
Gradu Zagrebu
programa
novim majstovotno obrazova
ropskih fondova.
sredstava
i visoka priznanja
očuvanja
dodijeljen
eu- vih
Grada.
nje obrtnikai cjeloži- obrtnicim
i poticanja za osobni
a je IVANU
učilišta provodimoPutem Obrtničko
radnika. Spomenu
uvaženim
obrtništva
a
i njihoPIŽIRU,
g suradnju
dugogodi za poslovne rezultate,
u
edukaciju
obrtniku
šnju uspješnu
naših Zagrebač s Gradom o je i odličnu u
iz Ivanić
Novčan
tijelima
Zagrebom
suradnju
a nagrad
Komorsko
kom županijom
i prinos
u radu i školovanj
g sustava,
au
zaštiti i razvoju
i drugim
doe učenika iznosu od 5.000,00
Srednjoj školi
doprinos
obrtništva
za strukovna
kuna za pomoć
obrazova
»DRAGU
vodjelsko
nju naučnika i
U PROST
zanimanja
TIN STRAŽIM
j školi iz Zagreba.
dodijeljen
.
ORIMA KOMO
IR« iz Sv.
Ivana Zeline a je
RE
i Dr-
natječaja
1.
9
broj 32
ožujak – travanj
2012.
e Komore),
(najviše
DARKO
dobili su:
iz Dugog BELUŠIĆ, obrtnik
iz Zagreba;
Sela; FRANJO
obrtnik iz
KUHTA, obrtnik JONČE ILIEVSKI,
Zagreba.
obrtnik
iz Zaprešića
; IVAN OBAD,
Zlatnu
U
str. 26
travanj 2012.
POŽEGA
7. kup ugost
itelja »Sveti
Veliki
vi
javni pozi Dodijeljene 94 majst
orske dip
Objavljeni ograma
lome
za 23 pr
TNIČKI IMPU
PODUZE
koje
kta, na
ici
23 proje
ukupno
i poduzetn
stava za
obrtnici
zahtjeve
vilo sred
eresirani
ati svoje svibnja
i obrta objaweb se zaint i, odnosno posl
, do 21.
j
zetništva
dvorani
ja
osam
Matice
na svojo
mogu javit
tvo podu
hrvatskih
obrtnika 23.
28. svibn
za prvih
travnja
te do
je obilježen ožujka
svečano
Ministars
Jutarnjem do 14. svibnja proje
kata Dan
kruga
komore Zagreb.
Obrtničke
20. i 27.
hr) i u
Ovom
trećeg
obilježava
izznačajnom
je 13.,
nju odazvali
w.minpo. iz Plana poticanja za drugih osamproje
stavnici kata
su
(ww
se
državne
prednu
m
čaja
Tako su među i lokalne vlasti.
stranici
za seda . dužnosnic
brojnim državnim
2012. godi
sa natje
ima skupu
ništva za Riječ je o
nazočili miničaja star poduzetni
listu 3 ciklu
obrt
i
natje
štva i obrta
Maras,
.«
ištva
Gordan Obrtnici
gradonač
elnik Grada
ls 2012
greba Milan
i dužnosnici
poduzetn
Zas plaketama
Bandić,
Skupštine
ovratnih
predsjedn
nički impu
ik članova
Bernardić Grada Zagreba Davor
»Poduzet a za dodjelu besp
kako bismo
, župan Zagrebač
rad na konkurent
panije Stjepan
ih osnažili
ke žuza
nom i europskom
Kožić,
tržištu.
Skupštine
natječajim
Zagrebač predsjednik njem Komorski sustav
Damir
ke
Komuniciranje
u kriznim
situacijama
ožujak –
VARAŽDIN
Predsjed
nik OK
Obad izrazio Zagreb Ivan
će Komora je nadu da
i
zajedničkimMinistarstvo
naporima
riješiti pitanje
odgovornosti
obrtnika
i zaštitu
obrta, a posebnotradicijskih
poduzeti
mjere za
obrazovanjaunapređenje
za obrtništv
o
Marko Pekica
novine
A
VIROVIT
U
Svinjski kotlet
kao turistička
ponuda
Državno
prvenstvo frizera
i kozmetičara u
Solarisu
Prilozi
5 2. •
uskoro
• OBNOV
KOLUMNE
18
str. 5
A
Održana VINA
edukacija
Akadem
ije vina
Sisku je
19. travnja
organizac
iji Sekcije 2012. u svojstva
UO Sisak
ugostitelja
vina, kategoriza
i Agrokor
zaštitu geografsk
estak sisačkih
vina, za petnaciju
og podrijetla, vina,
turu stola,
stručni seminar ugostitelja održan
Akademije
sljubljivan tehniku degustaci kulUgledni
vina.
je, te
je jela i vina.
mije vina, enolog i voditelj AkadePolaznici
kli uvjerenjesu po završetku
je ugostiteljimr. sc. Franjo Francem
steo sudjelova
osnovnoj
ne pojmovnema prezentirao osnov-basic edukaciji nju na
značajke
mije vina.
vezane uz
AkadePripremio
: Nenad Joksimov
ić
Potražite nas na
5. obrtničkim sportskim igrama
2
Obrtničke novine
NOVI PROPISI ZA POSLODAVCE
RIJEČ UREDNICE
Poštovani čitatelji,
Pred vama je novi proljetni broj
Obrtničkih novina. Iz mnoštva informacija, događaja, propisa i aktivnosti u proteklom razdoblju, izdvojili
smo one najvažnije i najinteresantnije za Vas. Upravo je u tijeku natječaj
za bespovratne poticaje Ministarstva
poduzetništva i obrta, a prijave se,
ovisno o projektu, primaju zaključno do 14. odnosno 28. svibnja. Na
snagu su stupili novi propisi, o čemu
možete podrobnije čitati u Obrtničkom savjetniku.
Nakon nastupa na najvećem europskom sajmu obrtništva IHM polovicom ožujka u Münchenu pratili
smo brojna događanja na 54. međunarodnom obrtničkom sajmu na
Zagrebačkom velesajmu, od kojih
izdvajam tradicionalni Obrtnički forum i Međunarodni skup o trgovini.
Sa Zagrebačkom bankom pokrenuli
smo projekt Donacija godine, a natječaj je otvoren do 25. svibnja. Donacija Zagrebačke banke dodijelit će
se obrtnicima za projektni prijedlog
osmišljavanja cjelokupnog originalnog proizvoda temeljenog na prepoznatljivom tradicijskom motivu, prepoznatljivoj obrtničkoj tehnici ili za
proizvode koji u sebi sadrže elemente tradicijskog i obrtničkog umijeća.
Iskoristite priliku! Projekt Obrtnik&
partner se razvija i poziva vas da se
uključite i ponudite usluge i proizvode svojim kolegicama i kolegama.
Do sljedećeg broja Obrtničkih novina, pratite novosti na www.hok.hr
A ako ste propustili neki broj novina,
možete ih pregledati on line na našoj web stranici.
Srdačan pozdrav,
glavna urednica
Snježana Tomić
XVI. nacionalno savjetovanje o
gospodarstvu i poduzetništvu
Ministarstvo poduzetništva i obrta,
pod visokim pokroviteljstvom Vlade
Republike Hrvatske, po šesnaesti puta
organizira Nacionalno savjetovanje
o gospodarstvu i poduzetništvu, na
temu »Malo gospodarstvo na korak
do integracije u jedinstveno europsko tržište«, koje će se održati od 31.
svibnja do 2. lipnja 2012. godine u
Toplicama sveti Martin. Savjetovanje
tradicionalno okuplja poduzetnike,
gospodarstvenike, predstavnike jedinica lokalne i regionalne (područne)
samouprave, Vlade Republike Hrvatske te ostalih institucija, agencija i
strukovnih udruženja. Prvi radni dan
Savjetovanja posvećen je temama
od nacionalnog značaja, a na tribini
»Pitajte Vladu«, sudionici Savjetovanja imat će priliku pred predstavnicima Vlade Republike Hrvatske iznijeti
svoje sugestije, prijedloge te upite
vezano uz trenutne gospodarske aktualnosti. Predstavnici Ministarstva
poduzetništva i obrta te relevantni
dionici sektora malog gospodarstva
sudionike Savjetovanja upoznat će
s aktivnostima koje su usmjerene na
podizanje konkurentnosti poduzetništva i obrtništva te predstaviti nove
mjere za poticanje razvoja i podršku
financiranju poduzetništva i obrtništva. Bit će riječi i o financiranju poduzetničkih projekata iz EU fondova.
5. obrtničke sportske igre
5. obrtničke sportske igare održavaju se od 10. do 13. svibnja u hotelskom
kompleksu »Solaris« kraj Šibenika,
sukladno Odluci Upravnog odbora
HOK-a od 17. veljače 2012. godine.
Kao i svake godine, natjecatelji
mogu odmjeriti snage u sljedećim
sportovima: mali nogomet (muškarci); tenis (pojedinačno muškarci i
žene); stolni tenis (pojedinačno muškarci i žene); kuglanje (ekipno muškarci i ekipno žene); potezanje užeta
(ekipu čini 6 muškaraca i 3 žene); pikado (ekipu čine 2 žene i muškarac).
Ove godine uvedena je nova disciplina belot – kartanje (svaka županija
ima pravo samo na 1 par – spol po
izboru).
Belot se u ovoj godini uvodi eksperimentalno. Pobjednici će dobivati nagrade, ali se natjecanje neće ubrajati u
sveukupni rezultat i neće imati utjecaja
na završni plasman. Igrat će se iz objek-
AKTUALNO
ožujak – travanj 2012.
tivnih razloga tzv. kartama »mađaricama«, pri čemu će biti dozvoljeno primorskim županijama u međusobnim
susretima igranje domicilnim kartama.
I ove godine suorganizator igara
je Turistička agencija Dubrovnik Sun
d.o.o. iz Dubrovnika.
Hrvatska obrtnička komora sufinancirat će područne obrtničke komore
čiji obrtnici sudjeluju na 5. obrtničkim
sportskim igrama plaćanjem jednog
pansiona (310 kuna) po sudioniku igara. Pravo sufinanciranja imaju samo one
komore čiji sudionici noće u Hotelima
Solaris, a to mogu dokazati ispisom računa ispostavljenog od strane agencije
Dubrovnik Sun. Sufinancirat se mogu
samo obrtnici članovi Komorskog sustava Hrvatske obrtničke komore koji
su izmirili svoje obaveze prema komorskom sustavu, zaposlenici Komorskog
sustava Hrvatske obrtničke komore,
zaposlenici kod obrtnika (čiji broj zaposlenika u obrtima ne smije prelaziti 20%
sudionika prijavljenih po POK-u).
Pravo nastupa (sudjelovanja) na natjecanjima imaju obrtnici koji su izmirili
svoje obveze prema komorskom sustavu, zaposlenici Komorskog sustava
Hrvatske obrtničke komore, zaposlenici kod obrtnika, članovi uže obitelji
(definirano prema Zakonu o obrtu),
umirovljeni obrtnici. Status zaposlenika kod obrtnika Područna obrtnička
komora će dokazati preslikom radne
knjižice zaposlenika, te priložiti ovjerenoj listi sufinanciranih sudionika na 5.
obrtničkim sportskim igrama.
(bk)
Nema isplate plaća
bez doprinosa
UU Neven Završki
V
lada RH na 23. sjednici donijela je Uredbu o načinu provedbe
plaćanja doprinosa prema plaći
(http://narodne-novine.nn.hr/clanci/
sluzbeni/2012_04_49_1167.html). U
Hrvatskoj je naime veliki broj poslodavaca koji ne plaćaju doprinose, a zbog
čega bi radnici mogli imati problema
s ostvarivanjem mirovina. Osim toga,
time se radi i nelojalna konkurencija
na tržištu, a i ugrožava se sustav punjenja Državnog proračuna. U Narodnim
novinama broj 49/2012. od 27. travnja
2012. objavljena je Uredba o načinu
provedbe plaćanja doprinosa prema
plaći, primicima uz plaću, odnosno
mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa. Uredba
stupa na snagu 1. svibnja 2012. Ovom
Uredbom se propisuje:
– način provedbe plaćanja doprinosa
prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun
doprinosa
– subjekte provedbe plaćanja doprinosa
– obveznike izvješćivanja te
– način, rok, oblik i sadržaj izvješća
o podnesenim nalozima za plaćanje
doprinosa prema plaći, primicima uz
plaću, odnosno mjesečnoj osnovici temeljem radnog odnosa.
Glavni subjekti i njihove obveze
koje proizlaze iz ove Uredbe su:
1. Poslodavci:
– Poslodavac mora naloge za plaćanje za isplatu plaće i naloge za plaćanje
za uplatu doprinosa predati u istu banku.
– Poslodavac je dužan na nalozima
za plaćanje za isplatu plaće, ovisno o
vrsti obrasca platnog prometa, u polje
»poziv na broj zaduženja« upisati: 67
OIB-MMGG-X gdje je:
67
broj modela
OIB
OIB obveznika plaćanja
javnih davanja
MMGG
MM – brojčana oznaka
mjeseca za koji se
isplaćuje plaća
GG – brojčana oznaka
godine za koju se isplaćuje
plaća
X
Podatak o plaći:
0 – isplata plaće u cijelosti
1 – isplata prvog dijela
plaće
2 – isplata drugog dijela
plaće
3 – isplata koja ne
podliježe uplati doprinosa
za mirovinsko osiguranje
temeljem individualne
kapitalizirane štednje
4 – isplata koja ne
podliježe uplati doprinosa
na osnovicu
– Navedeni elementi se obavezno upisuju na nalog za prijenos (bezgotovinsko
plaćanje) i na nalog za isplatu (gotovinsko plaćanje) kod svake isplate plaće.
– Odredba se ne odnosi na korisnike
proračuna koji plaće isplaćuju preko
jedinstvenog računa državnog proračuna.
2. Banke:
– Porezna uprava dostavlja, putem
Agencije, svim bankama podatke o poslodavcima koji ne uplaćuju doprinose.
– Na osnovi dostavljenih podataka
banka je dužna sastaviti listu poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.
– Prije provedbe zaprimljenog naloga za plaćanje za isplatu plaća banka je
dužna provjeriti nalazi li se poslodavac
na listi poslodavaca koji ne uplaćuju
doprinose.
– Ako se poslodavac nalazi na listi
banka je dužna izvršiti provjeru jesu li
osim naloga za plaćanje za isplatu plaće
predani i nalozi za plaćanje za uplatu doprinosa sa svim obveznim elementima.
– Ako poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nije predao naloge za plaćanje za
uplatu doprinosa iz članka 5. Stavka 4.
Ove Uredbe ili se isti ne mogu u cijelosti
provesti ili nalog ne sadrži sve elemente
propisane Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih
javnih potreba za godinu u kojoj se nalozi predaju, banka je dužna odbiti provesti
naloge za plaćanje za isplatu plaće.
– Banke su dužne, elektroničkim
putem, dnevno izvještavati Agenciju:
1. o odbijenim nalozima za plaćanje za
isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, 2. o provedenim nalozima za plaćanje za isplatu plaće poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, 3. o
provedenim nalozima za isplatu plaće
ostalih poslodavaca.
3. Mjere osiguranja naplate doprinosa prema plaći
– U slučaju da je banka detektirala i
odbila provedbu naloga za isplatu plaće
bez naloga za uplatu doprinosa Porezna
uprava određuje mjere osiguranja naplate.
– Mjere osiguranja naplate sastoje se
u zabrani raspolaganja sredstvima na
žiroračunu ili drugim računima poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose.
– Porezna uprava rješenjem određuje mjere osiguranja naplate.
– Rješenje Porezna uprava donosi po
službenoj dužnosti bez provedbe ispitnog postupka.
– Rješenje postaje izvršno danom
donošenja.
– Žalba podnesena protiv rješenja ne
odgađa njegovo izvršenje.
Upozoravaju se svi obrtnici da od 1.
svibnja 2012. obrate pažnju na način
ispunjavanja naloga za isplatu plaće i
pooštrene obveze kod isplate plaće.
UPOZORENJE OBRTNICIMA
Kontrole poreznih inspekcija
UU Sanja Želinski Matunec
U
medijima su učestale objave o izlascima poreznih inspekcija na teren
radi istraživanja nerazmjernog odnosa
između imovine poreznih obveznika
koja je u njihovom vlasništvu i službeno
prijavljenih dohodaka, kao i plaćenih poreznih davanja koja iz dohotka proizlaze.
I ove godine generalni sponzor Obrtničkih
sportskih igara je Vipnet, koji vas poziva da
se zabavite i osvojite nagradu na turniru u
virtualnom tenisu

www.hok.hr
Podsjećamo obrtnike, porezne obveznike koji svoj dohodak ostvaruju na osnovi obavljanja samostalne djelatnosti
da nije riječ ni o kakvim novim mjerama
Porezne uprave niti njihovih inspekcijskih službi, već o dužnosti Porezne
uprave koja proizlazi iz dosadašnjih
odredbi Zakona o porezu na dohodak
kao i Pravilnika o porezu na dohodak.
Tako je u članku 63. stavak 2. i 3.
Zakona o porezu na dohodak propisano:
– Porezna uprava je dužna dohodak
po osnovi nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i
drugog dohotka, a i druge neoporezive
primitke i potraživanja, uspoređivati s
podacima o nabavljenoj nepokretnoj,
pokretnoj i drugoj imovini te drugim
izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja.
Usporedbu obavlja na temelju podataka s kojima raspolaže, podataka koje
priopći porezni obveznik i podataka iz
drugih izvora.
– Ako Porezna uprava u tijeku postupka prikupljanja podataka i njihove
usporedbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da izvori za imovinu fizičkih
osoba nisu dokazani, utvrdit će po toj
osnovi dohodak, kao razliku između
vrijednosti imovine i dokazane visine
sredstava za njezino stjecanje.
Pravilnik o porezu na dohodak, temeljem navedene odredbe Zakona o
porezu na dohodak, utvrđuje u članku
92. obvezu Porezne uprave da vodi
evidenciju o osobnoj imovini poreznih obveznika u zemlji i inozemstvu u
koju osobito ulaze podaci o zemljištu,
o građevinama, o vozilima, plovilima i
zrakoplovima, o stanju gotovine i novčanih sredstava na osobnim računima
u iznosima iznad 100.000,00 kuna, o
vrijednosnim papirima, o ugovorenim
osiguranjima, te o potraživanjima i drugim oblicima imovine.
Dakle, ne radi se ni o kakvim izvanrednim akcijama Porezne uprave i Inspektorata već samo o redovitim aktivnostima propisanim Zakonom.
Obrtničke novine
54. MEĐUNARODNI SAJAM OBRTNIŠTVA
(MOS) U ZAGREBU
Najdugovječniji
obrtnički sajam
ožujak – travanj 2012.
3
OBRTNIČKI FORUM: POTICAJI OBRTNIŠTVU ZA OPORAVAK
GOSPODARSTVA
Trenutak je za snažnu
podršku obrtnicima
Tema ovogodišnjeg
Obrtničkog foruma
bila je »Poticaji
obrtništvu za oporavak
gospodarstva«
UU Renata Puljiz
U
organizaciji Hrvatske obrtničke
komore (HOK) i Zagrebačkog
velesajma (ZV), pod pokroviteljstvom Ministarstva poduzetništva
i obrta (MINPO), u okviru grupe proljetnih specijaliziranih sajmova Zagrebačkog velesajma, od 17. do 21. travnja
održan je 54. međunarodni sajam obrtništva (MOS). Na 500 m2 predstavila
su se 63 izlagača (obrtnici i institucije).
Sajmove graditeljstva i opremanja, strojeva i alata BIAM, zavarivanja i antikorozivne zaštite i međunarodni sajam
obrtništva otvorio je zamjenik ministra
poduzetništva i obrta Dražen Pros koji
je istaknuo kako će to ministarstvo, uz
zakonske inicijative kako bi se stvorilo bolje okružje za poduzetnike, kroz
program Poduzetnički impuls direktno
utjecati na razvoj tog sektora. Napomenuo je kako su i Vlada i ministarstvo
svjesni problema s kojima se susreću
obrtnici i mali poduzetnici, kao što su
nelikvidnost, regionalna nejednakost
poduzetničkih kapaciteta, težak pristup
Program Poduzetnički impuls
i nove sheme Hamaga
daju nadu da je sada pravi
trenutak za snažnu podršku
obrtništva, za vjetar u
leđa tom najfleksibilnijem
i najžilavijem dijelu
gospodarstva
Dragutin Ranogajec
predsjednik Hrvatske obrtničke
komore
kreditnim sredstvima te će se raditi na
ublažavanju i rješavanju tih problema.
Pros je istaknuo važnost kontinuiranog obrazovanja i osposobljavanja te
kazao kako je ulazak Hrvatske u EU
šansa za gospodarstvo, no kako je za
uspjeh potrebno jačati konkurentnost, a
to znači stalno se usavršavati, educirati,
pratiti najnovija dostignuća i trendove.
Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec kazao je
kako vjeruje da su najteže godine iza
nas, da smo na početku novog investicijskog ciklusa ulaganjem u moderne
tehnologije i kreiranje novih usluga te
da će se na pragu ulaska u EU osjetiti
pozitivni rezultati gospodarske i socijalne politike ove Vlade.
Već tradicionalno, prvoga dana sajma 17. travnja održan je Obrtnički
forum, kao prilika za dijalog obrtnika i
predstavnika vlasti. Od stručno-popratnih događanja izdvajamo i 4. međunarodni skup o trgovini održan 19. travnja, u organizaciji časopisa Suvremena
trgovina i portala suvremena.hr i Ceha
trgovine Hrvatske obrtničke komore,
zatim svečano potpisivanje Sporazuma
o suradnji HOK-a i HZZ-a i prezentaciju programa poticanja zapošljavanja, te
poslovne razgovore hrvatskih obrtnika
s poduzetnicima iz Privredne komore
Beograd, kao i niz radionica, predavanja
i poslovnih susreta. Spomenimo samo
neke: okrugli stol partnera na prekograničnom projektu IR-OVE – obnovljivi
izvori energije; predstavljanje kreditnih
programa HBOR-a i garancija HAMAG
INVEST-a; predavanje o HACCP sustavu; predstavljanje natječaja za Donaciju
godine 2012. Zagrebačke banke, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatskog društva za dizajn i dr.
državni inspektorat
Aktivniji u suzbijanju
neregistriranih
djelatnosti
P
rošle godine stupio je na snagu
Zakon o zabrani i sprječavanju
obavljanja neregistriranih djelatnosti, za koji se Hrvatska obrtnička komora u velikoj mjeri zalagala i
sudjelovala u njegovu kreiranju.
Od državnih tijela, najveću ulogu
u provedbi toga Zakona ima Državni
inspektorat koji nadzire najveći broj
gospodarskih djelatnosti.
Stoga je za pozdraviti odluku Vlade RH kojom se uređuje ustrojstvo
Državnog inspektorata, na način da
se unutar Sektora nadzora u području roba i usluga, Službe nadzora u
području roba, usluga, ugostiteljstva
i turizma, ustrojava poseban Odjel
nadzora neregistrirane djelatnosti.
Osnovni su zadaci Odjela nadzora neregistrirane djelatnosti poslovi
koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području neregistrirane djelatnosti:
● kad pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski ili
drugi odgovarajući registar;
● kad pravna osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju
uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti;
● kad fizička osoba obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela ili prijavila poreznim
tijelima;
● kad fizička osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju
uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti;
● kad pravna i fizička osoba
obavlja djelatnost unatoč zabrani
obavljanja djelatnosti.
Poseban Odjel moći će učinkovitije nego do sada provjeriti prijave
neregistriranih djelatnosti koje se
kroz komorski sustav upućuju Državnom inspektoratu.
(sžm)
S
udionici Obrtničkog foruma koji
se tradicionalno održava u okviru
Međunarodnog sajma obrtništva u
Zagrebu na Zagrebačkom velesajmu bili
su, uz predsjednika HOK-a Dragutina
Ranogajca, pomoćnik ministra poduzetništva i obrta Stjepan Koraj, predsjednik Uprave HAMAG INVEST-a
Darko Liović, predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika HUP-a Petar
Lovrić i Ivanka Maričković Putrić,
izvršna direktorica HBOR-a.
Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec napomenuo je uvodno da Hrvatska obrtnička komora ima dobru suradnju s Vladom, posebice s resornim
ministarstvom. Ipak, Vlada treba pokazati više spremnosti da odlučnijim mjerama riskira zajedno s nama, kako bismo osigurali razvoj, dodao je. Poručio
je da je broj zaposlenih u obrtu u odnosu na prošlu godinu pao sa 118.000
na 105.000, a broj obrta smanjen je za
2.000, na ukupno 85.000. Istaknuo je
kako vjeruje da će se negativni trend
zaustaviti, te kako program Poduzetnički impuls i nove sheme HAMAG-a
daju nadu da je sada pravi trenutak za
snažnu podršku obrtništvu.
Važnost obrazovanja
Ponovio je da se ulaskom Hrvatske
u EU obrtništvu i poduzetništvu otvaraju velike mogućnosti. No, za uspjeh
je potrebno raditi na povećanju konkurentnosti, jer nećemo moći zadržati
posao ni kod kuće. Istaknuo je važnost
strukovnog obrazovanja koje treba biti
bolje tretirano unutar hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a kazao je i kako bi
fleksibilniji ugovori o radu bili korisni i
za zaposlene i za poslodavce.
Pomoćnik ministra poduzetništva i
obrta Stjepan Koraj predstavio je program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Poduzetnički impuls, težak
376 milijuna kuna, napominjući kako
je cilj Ministarstva stvoriti povoljniju
klimu za razvoj tog gospodarskog sektora.
Predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika HUP-a Petar Lovrić
smatra kako je u razvoju poduzetništva
Veliki interes pokazuju
obrtnici za mikrokredite
i program namijenjen
poduzetnicama, s kamatom
od 2 posto i garancijom
HAMAG-a do 80 posto
iznosa sredstava
značajna uloga lokalne samouprave,
jer se poduzetništvo događa na terenu.
Vlada, kaže, mora dati Hamagu potpunu slobodu, a svi ministri moraju raditi
na otvaranju novih radnih mjesta.
Ivanka Maričković Putrić, izvršna
direktorica HBOR-a naglasila je da su
po pitanju financiranja zabilježeni pozitivni signali već tijekom 2011. godine, nakon dviju kriznih godina, jer su
zahtjevi za kreditiranje investicija porasli na 40 posto, nakon što su u kri-
znim godinama pali na samo 20 posto.
Najavila je i nove kreditne programe s
povoljnijim uvjetima poput produženih rokova plaćanja, duljeg počeka do
3 godine i dodatno sniženje kamatnih
stopa za ulaganja u turizmu, poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i u sektoru obnovljivih izvora energije. Veliki
interes pokazuju obrtnici za mikrokredite i program namijenjen poduzetnicama, s kamatom od tek 2 posto i garancijom HAMAG-a do 80 posto iznosa
sredstava.
Novosti HAMAG INVEST-a
Predsjednik Uprave HAMAG Investa Darko Liović najavio je da će se ova
agencija ubuduće baviti privlačenjem
investicija te uklanjanjem investicijskih
prepreka. Najavio je i nove programe
financiranja inovacija i jamstvene programe za postizanje likvidnosti. Kazao
je i kako će se jamstveni fond Hamaga povećati sa jedne na dvije milijarde
kuna, a najavio je i pojednostavljenje
procedure izdavanja jamstava.
Obrtnici su pozitivno ocijenili najavu iz Ministarstva poduzetništva i obrta
i HAMAG INVEST-a o jednostavnijoj
proceduri za dobivanje bespovratnih
potpora, kao i kontroli dodjele sredstava te kontroli učinaka poticajnih programa.
Dodijeljene nagrade »Vrijedne ruke«
V
eć tradicionalno, Ministarstvo
poduzetništva i obrta dodjeljuje
nagradu »Vrijedne ruke« najboljim hrvatskim poduzetnicima – izlagačima na Međunarodnom sajmu obrtništva u Zagrebu. Ove godine nagrada je
dodijeljena za najbolji proizvod, najbolji
izvozni proizvod, najbolji inovativni
proizvod, najbolji tradicijski/umjetnički
proizvod i najbolji proizvod ženskog poduzetništva. Svi nagrađeni poduzetnici
dobili su priznanje Ministarstva podu-
izvod dobila je Stolarija Verdi iz Ozlja,
vl. Damira Vergota za dizajnerski riješenu komodu od drva s rolo vratima.
Drugu nagradu u istoj kategoriji dobio
je obrt za proizvodnju hrane i suvenira
»Briks« iz Gospića, vl. Nikole Baričevića, za ličku štrudlu i ličku palačinku.
Nagradu za najbolji izvozni proizvod
dobio je obrt INOX S&M iz novigrada,
vl. Slavka Bilića za vrtni stol od mramora i inoksa. Prvu nagradu za najbolji
inovativni proizvod dobila je Umjetnič-
vl. Tomislava Mlinarića, za igračku
»DORA«, a druga nagrada pripala je
Bravarsko-kovačkoj radionici Stjepan
Mišak iz Sv. Križa Začretje, vl. Stjepana Mišaka, za ručno izrađenu kovanu
stolicu za ljuljanje. Najbolji proizvod
ženskog poduzetništva je tvrdi bombon
lizalica FANI MIX obrta za proizvodnju, trgovinu i usluge »Fantasia« iz Sesveta, vl. Štefice Blaženić, dok je druga
nagrada pripala Sanji Opačak, vlasnici
tvrtke Paprenjak d.o.o. iz Zagreba, za
Damir Vergot prima nagradu u
kategoriji Najbolji proizvod
Tomislav Mlinarić prima nagradu za
najbolji tradicijski obrt
Vrtni stol Slavka Bilića nagrađen je
kao najbolji izvozni proizvod
zetništva i obrta »Vrijedne ruke«, a uz to,
prvonagrađenima je pripala novčana nagrada u iznosu od 10 tisuća kuna, dok su
drugonagrađeni dobili plaćene troškove
sudjelovanja na XVI. nacionalnom savjetovanju o gospodarstvu i poduzetništvu.
Nagrade je dodijelio pomoćnik ministra
poduzetništva i obrta Stjepan Koraj.
Prvu nagradu u kategoriji Najbolji pro-
ka bravarija »Mastnak« iz Velike Gorice, vl. Mire Mastnak, za metalnu kovanu rešetku ugrađenu u IZO staklo, dok je
drugu nagradu dobio uslužni obrt »Andabak« iz Sesveta, vl. Hrvoja Andabaka za tuš za vanjsku upotrebu izrađen od
inoksa. Prva nagrada za najbolji tradicijski proizvod pripala je obrtu za izradu i
prodaju suvenira »Mikuš« iz Brezovice,
tradicionalni hrvatski kolač Paprenjak.
I Zagrebački velesajam, kao organizator specijaliziranih sajmova
Graditeljstvo, Obrtništvo, BIAM i
Zavarivanje dodijelio je priznanja najuspješnijim izlagačima. Među njima
je bila i Hrvatska obrtnička komora, a
priznanje je primio predsjednik HOK-a
Dragutin Ranogajec.

www.hok.hr
4
Obrtničke novine
za žene poduzetnice
Kreće BAS WIB
program
U
okviru programa Europske banke
za obnovu i razvoj (EBRD) – Business Advisory Services (BAS) započinje
»Program za žene poduzetnice u Hrvatskoj« (Women in Business Programme
– WIB). WIB program će omogućiti
subvencije koje male i srednje tvrtke u
većinskom ženskom vlasništvu mogu
koristiti za savjetodavne usluge i treninge namijenjenih ženama poduzetnicama.
BAS je EBRD-ov program koji se
temelji na donacijama, a cilj mu je razvoj malog i srednjeg poduzetništva u
Hrvatskoj kroz subvencioniranje savjetodavnih usluga. BAS omogućava
mikro, malim i srednjim tvrtkama lakši
pristup širokom spektru lokalnih savjetodavnih usluga kroz proces sufinanciranja tih usluga. Subvencije BAS programa variraju od 25% do 90% ukupne
neto cijene projekta, ovisno o sjedištu
i veličini tvrtke, tipu savjetodavne usluge i očekivanom tranzicijskom učinku, a maksimalan iznos subvencije je
10.000 EUR.
Jedno od središnjih područja BAS-a
je podržati žene poduzetnice kao ključni mehanizam promicanja i uspostavljanja ravnopravnosti spolova.
EBRD BAS je prisutan u Hrvatskoj
od 2001. godine, podižući konkurentnost domaćeg malog i srednjeg poduzetništva kroz djelomično subvencioniranje savjetodavnih usluga tvrtkama.
Za više informacija molimo kontaktirajte: Renata Deiuri, Višnja Mrakovčić
Supek, EBRD Business Advisory Services, Preradovićeva 13/2, 10 000 Zagreb,
tel. +385 1 4922 491, -488, -487, [email protected], [email protected]
Projekt financiraju Luksemburg, Tajvan i Europska banka za obnovu i razvoj. BAS
WIB program će trajati 24 mjeseca i
odvijat će se kroz sljedeće aktivnosti:
● BAS projekti za žene poduzetnice (subvencioniranje savjetodavnih
usluga) ● Trening za žene poduzetnice početnice ● Specijalizirani trening za etablirane tvrtke u ženskom
vlasništvu ● Mentoring program
● Promoviranje umrežavanja stvaranjem partnerstva s lokalnim dionicima ● Aktivnosti promocije i širenja
informacija.

inistarstvo poduzetništva i obrta
priprema projekt besplatnih poslovnih usluga za poduzetnike početnike
koji bi trebao započeti prije ulaska Hrvatske u EU, najavio je ministar Gordan
Maras na završnoj konferenciji projekta
»E-poslovanje – poboljšanje poslovne
konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja«. U paketu besplatnih usluga za
start-up tvrtke i obrte trebalo bi biti knji-
MOS 2012.: SASTANAK S PODUZETNICIMA IZ SRBIJE
Brojne mogućnosti za
suradnju
Postoji svijest
poduzetnika iz
Hrvatske i Srbije o
jačanju udruživanja
radi sudjelovanja na
drugim svjetskim
tržištima
UU Renata Puljiz
D
elegacija Privredne komore Beograd i drugih srpskih udruženja
i komora, na čelu sa Svetozarom Krstićem, sekretarom Udruženja
industrije Privredne komore Beograd,
posjetila je izložbeni prostor Hrvatske
obrtničke komore na Međunarodnom
sajmu obrtništva, gdje je održan sastanak s predstavnicima Ministarstva poduzetništva i obrta i Hrvatske obrtničke
komore. Sastanak je organiziran u okviru posjeta stotinjak gospodarstvenika iz
Republike Srbije Zagrebačkom velesajmu koji su razgledali sajmove Obrtništvo, Graditeljstvo, BIAM i Zavarivanje.
Razvoj klastera
E-usluge smanjuju troškove
M
MEĐUNARODNA SURADNJA
ožujak – travanj 2012.
govodstvo, obrada tržišta, informatičke
i druge usluge s ciljem da poduzetnici
lakše pokrenu posao i smanje troškove,
kaže Maras. Očekuje da bi projekt Ministarstva trebao pridonijeti da što više
start-up tvrtki i obrta opstane, jer ih sada
prvu godinu preživi oko 20 posto.
Projekt »E-poslovanje – poboljšanje
poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja« prvi je projekt
sufinanciran sredstvima Europske unije
u Hrvatskoj koji je imao za cilj poboljšanje konkurentnosti malog i srednjeg
poduzetništva putem upotrebe elektroničkog poslovanja i elektroničkog trgovanja. Tijekom 22 mjeseca provedbe
educirano je 155 trenera e-poslovanja te
izrađena brošura za trenere. Organizirane su i lokalne kampanje za podizanje
informiranosti o prednostima elektroničkog poslovanja, a na informativnim
seminarima i radionicama sudjelovalo
je više od 1.200 polaznika.
Za sve korisnike ovog projekta izrađen je priručnik »E-poslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika« (u prilogu), a više o cjelokupnom
projektu može se pronaći na web-stranici http://eposlovanje.eu/
(HINA / HOK)
U srpskoj delegaciji bili su i Goran
Janković, sekretar Udruženja za turizam, Miodrag Veseli, sekretar Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije, Milivoje Kocić, predsjednik
Udruženja poslodavaca, Milivoje Armuš i Dragana Živković, savjetnici
predsjednika PK Beograd i Ranko Topić, potpredsjednik PK Banja Luka. Na
izložbenom prostoru HOK-a dočekali su
ih Stjepan Koraj, pomoćnik ministra
poduzetništva i obrta RH, Ana Vincent
Šepić, viša stručna savjetnica u Ministarstvu poduzetništva i obrta, Dragutin
Ranogajec, predsjednik HOK-a i Mario
Paliska, predsjednik Odbora za sajmove
i druge promidžbene aktivnosti HOK-a.
Pomoćnik ministra poduzetništva i
obrta Stjepan Koraj predstavio je Program poticanja poduzetništva i obrtništva »Poduzetnički impuls«, poticajne
mjere za razvoj klastera i druge aktivnosti s ciljem povezivanja svih hrvatskih klastera.
– Zadovoljni smo što je prihvaćanje
zahtjeva HOK-a za osnivanjem Ministarstva poduzetništva i obrta pozitivno
ocijenjeno i u Srbiji. Uvjeti za suradnju
između Srbije i Hrvatske su otvoreni,
nema nikakvih administrativnih prepreka. S obzirom na to da je Srbija u bliskim odnosima s Rusijom, s naše strane
postoji interes da preko njihovih komora
pokušamo ući i na to veliko rusko tržište
– napomenuo je Koraj nakon sastanka.
Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec izvijestio je o padu broja obrta u
iznosu od 15.000 u posljednje tri godine te o sedam zahtjeva postavljenih novoj hrvatskoj Vladi od strane obrtnika.
Vezano za organizaciju klastera, napomenuo je da je ključna odgovornost i
povjerenje partnera.
Zanimljiva iskustva
– Želja nam je također da omogućimo kontakt jedan na jedan između naših obrtnika i srpskih poduzetnika, kako
bi se ostvarile mogućnosti gospodarske
suradnje ili povezivanje u klastere, te
eventualno stvorili novi proizvodi za
plasman na treća tržišta.
Ana Vincent Šepić, viša stručna savjetnica u Ministarstvu poduzetništva
i obrta naglasila je da je suradnja Hrvatske i Srbije već uspostavljena kroz
projekte u okviru programa IPA – prekogranična suradnja.
Svetozar Krstić, sekretar Udruženja
industrije Privredne komore Beograd
ustvrdio je da se u Srbiji osjećaju posljedice gospodarske krize, a zanimala su ih
hrvatska iskustva u organizaciji klastera.
– U narednom periodu realno je očekivati da će doći do bitnog poboljšanja
suradnje između poduzetnika iz Hrvatske
i Srbije. Prije svega zbog toga što postoji
svijest o jačanju udruživanja radi učešća
na ozbiljnijim svjetskim tržištima i boljeg
popunjavanja s proizvodima iz čitave regije. Posebno nam je zanimljivo iskustvo
osnivanja Ministarstva poduzetništva i
obrta, jer bez posebne podrške države poduzetništvu i obrtništvu, ne može se očekivati izlazak iz krize – kazao je Krstić.
Suradnja na sajmovima
Mario Paliska, predsjednik Odbora
za sajmove i druge promidžbene aktivnosti HOK-a, prilikom dočeka srpskih
gospodarstvenika na Zagrebačkom velesajmu dao je naglasak na važnost sajmova zbog neposrednih kontakata koji
su temelj za uspostavu suradnje, razvijanje novih ideja kao podloga stvaranja
novih proizvoda i usluga.
– Hrvatska obrtnička komora redovito organizirano nastupa na beogradskom sajmu TEHNIKA i iskustva naših
obrtnika izlagača vrlo su pozitivna.
Planiramo doći na sajam i ove godine
– kazao je Paliska.
Uvjeti za suradnju između
Srbije i Hrvatske su
otvoreni, nema nikakvih
administrativnih prepreka
Stjepan Koraj
pomoćnik ministra poduzetništva i
obrta Republike Hrvatske
BILATERALNA RADIONICA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE
Mogućnosti financiranja projekata
IR-OVE
projekt
Europske
unije
U
okviru 54. međunarodnog sajma obrtništva na Zagrebačkom velesajmu 18. travnja održana
je bilateralna radionica poduzetnika iz
Slovenije i Hrvatske u okviru prekograničnog projekta »IR-OVE preko-
granična suradnja – obnovljivi izvori
energije«. Hrvatska obrtnička komora
uključena je u projekt Europske unije IR-OVE, financiran iz Operativnog
programa IPA Prekogranična suradnja
Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013.
Partneri u projektu su joj Ekonomski
institut Maribor, TECHPO, Območna
obrtno-podjetniška zbornica Šmarje pri
Jelšah, Agencija za razvoj Varaždinske županije, Međimurska energetska
agencija MENEA i Ženski poduzetnički centar iz Samobora. Cilj projekta
je povezivanje i jačanje poduzetničkih
kapaciteta iz područja obnovljivih izvora energije, a opći prekogranični cilj
projekta je povećanje konkurentnosti
i održivi razvoj cijelog prekograničnog područja kojeg pokriva projekt.
Na radionici je bilo riječi o domaćim i
međunarodnim programima poticaja i
drugim izvorima financiranja projekata
iz područja obnovljivih izvora energije
te potencijalima na tom području, posebice kada je riječ o energiji iz biomase.
Jasminka Keser iz Ministarstva poduzetništva i obrta govorila je poticajima
za ovu namjenu kroz program Poduzet-

www.hok.hr
nički impuls i pretpristupni program IPA,
kao i novim programima kreditiranja putem HBOR-a te uz jamstva HAMAG-a.
Poduzetnici se tako kroz program Nove
tehnologije mogu natjecati za dobivanje
bespovratnih sredstava za nabavu strojeva i opreme potrebne za proizvodnju iz
OIE, a iznosi se kreću od 70 tisuća kuna
do 500 tisuća kuna po projektu.
Mr. sc. Marija Šćulac Domac iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost govorila je o programima poticaja
i izvorima financiranja putem Fonda te je
najavila donošenje novog Zakona o obnovljivim izvorima energije, kojim će se
pojednostaviti procedura dobivanja statusa povlaštenog proizvođača energije.
Na temelju ulaganja tog fonda u projekte
korištenja obnovljivih izvora energije
koji su ostvareni od 2003. do kraja 2010.
godine, ostvarene su godišnje uštede od
363 GWh/godišnje, 250 milijuna kuna ili
33,5 milijuna eura i 480.000 CO2 manje.
U tijeku su programi financiranja obnovljivih izvora energije za kućanstva, javni
sektor i poduzetništvo.
Ivan Pržulj iz Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske
govoreći o natječajima za obnovljene izvore energije napomenuo je da
oni sada obuhvaćaju i pravne i fizičke
osobe. Novi natječaji su u pripremi, a
trenutno je otvoren natječaj Grada Zagreba do 31. svibnja. Sufinancira se
ugradnja solarnih, fotonaponskih sustava, toplinskih pumpi i slično.
Željko Sučić iz Šumske biomase,
tvrtke kćeri Hrvatskih šuma govorio je
o potencijalu biomase kao obnovljivog
izvora energije, posebno kroz proizvodnju drvne sječke i upravo tu vidi veliku
(rp)
priliku i za poduzetnike. CEHOVI
Obrtničke novine
ožujak – travanj 2012.
5
RASPISAN NATJEČAJ ZA »DONACIJU GODINE 2012.«
Tradicijskim obrtima 300 tisuća kuna
Iznos donacije za tri
najbolja projektna
prijedloga iznosi
150.000 kuna za
prvonagrađeni, 100.000
kuna za drugonagrađeni
i 50.000 kuna za
trećenagrađeni
prijedlog
predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.
»Iznimno mi je drago da je Zagrebačka banka ove godine svoju donaciju
godine namijenila upravo hrvatskim
obrtnicima. Ovim projektom želimo
dati svoju potporu domaćoj proizvodnji, plasmanu domaćih obrtničkih proizvoda na tržište kao i njihovom što boljem ukupnom uspjehu. Vjerujemo da
su hrvatski obrtnici važni u stvaranju
prepoznatljivog identiteta naše zemlje.
Ponosni smo što dobro surađujemo s
obrtnicima i ovo je još jedan od načina
nadogradnje naših odnosa«, izjavila je
na prezentaciji Donacije godine članica
Uprave Zagrebačke banke Daniela Roguljić Novak.
UU Snježana Tomić
H
rvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka objavile su 12.
travnja javni natječaj za dodjelu »Donacije godine 2012.« koji će biti
namijenjen najuspješnijim projektima
iz područja tradicijskog obrtništva. Na
predstavljanju ovog projekta, održanom u prostorima Hrvatske obrtničke
komore u Zagrebu sudjelovali su predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec,
članica uprave Zagrebačke banke Daniela Roguljić Novak, predsjednik
Odbora za tradicijske i umjetničke
obrte HOK-a Željko Vrbanus i predsjednica Upravnog odbora Hrvatskog
dizajnerskog društva Ira Payer.
Tri teme
»Donacija godine 2012.« Zagrebačke banke dodijelit će se obrtnicima za
projektni prijedlog osmišljavanja cjelokupnog originalnog proizvoda temeljenog na prepoznatljivom tradicijskom
motivu, prepoznatljivoj obrtničkoj tehnici ili za proizvode koji u sebi sadrže elemente tradicijskog i obrtničkog
umijeća. Iznos donacije za tri najbolja
projektna prijedloga iznosi 150.000
Ira Payer, Daniela Roguljić Novak, Dragutin Ranogajec i Željko Vrbanus
kuna za prvonagrađeni, 100.000 kuna
za drugonagrađeni i 50.000 kuna za
trećenagrađeni prijedlog. Teme unutar kojih je moguće prijaviti projektni
prijedlog su »Dom i prostor« (oprema
stola, predmeti za kućanstvo i za opremu interijera), »Odjeća, obuća i nakit« (predmeti od tekstila, vune, kože,
krzna, metala, stakla, papira i ostali) i
»Poslovna oprema i darovi« (raznovrsni materijali).
– Odluka Zagrebačke banke da se
Donacija godine ovaj put dodjeljuje obrtničkim projektima potvrda je
uspješne suradnje Hrvatske obrtničke
komore i Zagrebačke banke, koju smo
započeli prije gotovo dvije godine.
Obrtništvo u gospodarstvu Hrvatske
ima svoju značajnu ulogu i mjesto,
dugu tradiciju i prepoznatljivost, na što
želimo posebice ukazati u ovoj svečarskoj godini, kada obilježavamo 160.
OKRUGLI STOL NA SAJMU KVARNER EXPO U
OPATIJI
Mjesto tradicijskog
obrta u suvenirskoj
ponudi
UU Matija Duić
U
sklopu održavanja izložbe proizvođača suvenira Hrvatske »Kvarner expo 12«, koja je u Opatiji održana
od 4. do 7. travnja 2012. godine, održan
je i okrugli stol u Hotelu »Palace« na
temu »Mjesto tradicijskog obrta u suvenirskoj ponudi«.
Željko Vrbanus, predsjednik Odbora za tradicijske i umjetničke obrte
HOK-a prisutne je upoznao s dosadašnjim radom HOK-a u pogledu promocije tradicijskih i umjetničkih obrta te
dodjele Znaka i Uvjerenja tradicijskog
i umjetničkog obrta.
Iscrpno predavanje na temu tradicijskih obrta u suvenirskoj ponudi održala
je Ivančica Ivkanec, muzejska savjetnica Etnografskog muzeja u Zagrebu.
Ivkanec je prisutnima nastojala približiti
pojmovno određenje suvenira u kontek-
stu tradicijske obrtničke proizvodnje u
Hrvatskoj, te je ponudila svoje viđenje
načina na koji se suvenirska ponuda
može obogatiti, koji su najbolji načini za
promociju navedenih proizvoda te kako
u tom pogledu institucije mogu pomoći.
Dijana Marin, predstavnica Ministarstva turizma dala je pregled potpora
koje od strane Ministarstva turizma,
ali i ostalih ministarstava stoje na raspolaganju poduzetnicima i obrtnicima
za promociju i razvoj turističke i suvenirske ponude. Predstavila je i neke
od projekata koje Ministarstvo kontinuirano podupire, a koji su vezani uz
obrtništvo te proizvodnju i prodaju suvenira.
Matija Duić iz Odjela za organizaciju rada cehova HOK-a govorio je o
provedbi natječaja za dodjelu Donacije
godine 2012. Zagrebačke banke koji
provodi Hrvatska obrtnička komora.
godišnjicu organiziranog obrtništva.
Stoga podržavamo inicijative usmjerene na očuvanje tradicije i kulturne
baštine našeg podneblja, istaknuo je
Glasovanje putem
Facebooka
Sve projektne prijedloge pristigle na
natječaj procijenit će sedmočlana stručna natječajna komisija koja će odabrati
ukupno deset najkvalitetnijih projekata.
Ti će projekti potom ući u drugi krug i
biti prezentirani široj javnosti na službenim stranicama Natječaja na društvenoj mreži Facebook. Svi korisnici
Facebooka moći će glasovati za prijedloge, a iznos donacije bit će dodijeljen
trima projektima koji prikupe najviše
glasova putem Facebooka. U sklopu
Facebook aplikacije svaki od ukupno
10 projekata imat će vlastitu stranicu za
potrebe predstavljanja sudionicima, a
stranica projekta predstavlja prezentacijsku stranicu pojedinog projekta.
Na ovaj se natječaj mogu prijaviti svi
obrtnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a detalji o potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave za natječaj nalaze se
na internetskim stranicama Zagrebačke
banke (www.zaba.hr) i Hrvatske obrtničke komore (www.hok.hr). Rok za
predaju prijava je 25. svibnja 2012. godine. Objava pobjedničkog projekta bit
će upriličena 29. lipnja na svečanoj Akademiji HOK-a u povodu 160. obljetnice
organiziranog obrtništva.
MOS 2012.: Susret obrtnika i dizajnera
U okviru 54. MOS-a na Zagrebačkom velesajmu 20. travnja održan je
susret obrtnika i dizajnera, koji su
zainteresirani za dodjelu »Donacije
godine 2012.« Na predavanju je sudjelovalo 40-ak obrtnika i dizajnera,
što pokazuje veliko zanimanje za
ovaj natječaj, ali i dobru perspektivu suradnje obrtnika i dizajnera na
osmišljavanju i realizaciji novih proizvoda, s elementima tradicijskog
i obrtničkog umijeća. Ovaj susret
dizajnera i obrtnika bio je prilika da
se i jedni i drugi bolje informiraju o
uvjetima natječaja za donaciju, ali i
da uspostave međusobni kontakt i
bolje se upoznaju.
Obrtnici su imali mogućnost
predstaviti svoju djelatnost, a dizaj­
neri priliku da dobiju prve informacije o obrtničkim proizvodima, tehnikama izrade njihovih proizvoda i
drugim bitnim elementima, koji ih
mogu dovesti do toga da materijaliziraju svoje ideje. Cilj suradnje, kako
je napomenuto na ovom predavanju i susretu, nije samo osvajanje
donacije, već i dugoročna suradnja
te stvaranje novog proizvoda koji će
imati priliku za pozicioniranje na tržištu, a možda i serijsku proizvodnju.
R. Puljiz
POTPISAN DODATAK SPORAZUMA HOK-a I HZZ
Čvršće partnerstvo na
poticanju zapošljavanja
H
rvatska
obrtnička
komora
(HOK) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) sklopili su 20.
travnja Dopunu Sporazuma o poslovnoj
suradnji kojim učvršćuju zajedničko
djelovanje u promicanju gospodarskog
razvoja, smanjenju nezaposlenosti i poticanju zapošljavanja. Potpisnici ovog
Sporazuma su predsjednik Hrvatske
obrtničke komore Dragutin Ranogajec
i v.d. ravnateljica Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje Ankica Paun Jarallah.
Događaj je održan u okviru 54. MOS-a
na Zagrebačkom velesajmu.
Ovim činom nastavljaju se zajedničke aktivnosti određene temeljnim
Sporazumom od 4. studenoga 2010.
godine. Dopunom Sporazuma uređeni
su uvjeti i način proširenja poslovne suradnje između HZZ-a i HOK-a s namjerom predstavljanja usluga HZZ-a obrtništvu u cilju povećanja zaposlenosti, a
time i razvitka obrtništva na području
Republike Hrvatske. HZZ će tako provesti obučavanje djelatnika HOK-a
zaduženih za suradnju s HZZ-om, tj.
u suradnji s HOK-om održati predavanja za obrtnike u područnim obrtničkim komorama, a prema zajedničkom
Sporazum su potpisali Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke
komore i Ankica Paun Jarallah, v.d. ravnateljica Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
dogovoru i u udruženjima obrtnika o
mogućnostima korištenja sredstava za
provođenje mjera koje su u nadležnosti HZZ-a iz Nacionalnog plana za
poticanje zapošljavanja za 2012. godinu. HOK će po završetku obuke i predavanja za obrtnike od strane HZZ-a,
omogućiti izlaganje informativnih materijala HZZ-a u područnim obrtničkim
komorama, kako bi se svim sadašnjim
kao i budućim obrtnicima pružile informacije i savjeti o mogućnostima
Predstavljen Vodič za
slastičarstvo
U sklopu Međunarodnog obrtničkog sajma na Zagrebačkom velesajmu, 19. travnja predstavljen je Vodič za slastičarstvo. Uz predstavnike HOK-a, na prezentaciji je sudjelovala
načelnica u Ministarstvu zdravlja Ružica Vazdar i predstavnica Zavoda za javno zdravstvo PGŽ Vedrana Jurčević Podobnik. Ovaj Vodič je pozitivno procijenjen od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te se smatra nacionalnim
vodičem, koji je primjenjiv u sektoru slastičarstva. Vodič za
slastičarstvo kao elektroničko izdanje i sve potrebne upute
objavljeni su na www.hok.hr u modulu CEHOVI.

www.hok.hr
korištenja mjera koje su u nadležnosti
HZZ-a iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2012. godinu.
Nakon potpisivanja Sporazuma
rukovoditeljica Odsjeka za aktivnu
politiku zapošljavanja HZZ – PS Zagreb Ljiljana Špoljarić predstavila je
zainteresiranim obrtnicima glavne elemente Nacionalnog plana za poticanje
zapošljavanja u 2012. godini koji se odnose na potpore za zapošljavanje, koje
mogu dobiti obrtnici.
6
Obrtničke novine
CEHOVI
ožujak – travanj 2012.
U POREČU ODRŽAN 5. SUSRET PRIJEVOZNIKA HOK-a
Guše nas visoki troškovi poslovanja
Prijevoznike muče
visoki troškovi
poslovanja, koji su
i do 60 posto viši
nego u Europskoj
uniji, minimalna
profitabilnost i pad
prometa već četvrtu
godinu za redom
UU Nenad Klapčić
N
a 5. susretu prijevoznika Hrvatske obrtničke komore održanom
26. i 27. travnja 2012. u Poreču
– prvi puta do sada izvan Zagreba – 192
sudionika-prijevoznika imalo je priliku
razmijeniti iskustva i ukazati predstavnicima relevantnih institucija na probleme
s kojima su suočeni. U ime pokrovitelja
Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture 5. susret prijevoznika HOK-a
otvorio je pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Jasmin
Krizmanić, istaknuvši da će ovo ministarstvo pratiti zahtjeve prijevoznika i
prije i nakon ulaska Hrvatske u EU, te
u okviru hrvatskog i europskog zakonodavstva predlagati i utjecati na rješenja
koja će pomoći opstanku i razvoju hrvatskih prijevoznika.
Visoki troškovi
Pomoćnik ministra poduzetništva i
obrta Stjepan Koraj predstavio je »Poduzetnički impuls« kao paket poticaja
za koje se mogu prijaviti i prijevozničke djelatnosti.
– Činjenica da imamo Ministarstvo,
koje će s posebnom pažnjom pratiti hrvatske obrtnike, daje nadu da će obrtnički
zahtjevi i prijedlozi biti brže i uspješnije
rješavani, istaknuo je na svečanosti otvo-
renja Susreta predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec.
Predsjednik Ceha prijevoznika HOKa Vladimir Celiščak upozorio je da su
glavni zajednički problem 10.500 hrvatskih prijevoznika (9.000 cestovnih
i 1.500 »malih brodara«) visoki fiksni
troškovi, i do 60 posto viši od troškova
koje imaju prijevoznici u EU i u zemljama okruženja, te ako sada ti troškovi ne
budu smanjeni, ulaskom u EU bit će prekasno, odnosno znatan dio prijevoznika
će nestati. Profitabilnost gotovo svih prijevoznika je već dulje vrijeme minimalna
ili ispod te razine, upozoreno je na 5. susretu prijevoznika HOK-a, a već četvrtu
godinu hrvatski prijevoznici bilježe pad
količine prevezene robe i broja putnika.
Na domaćem tržištu ključni su problemi rad na crno i drugi oblici nelojalne konkurencije, pretovarivanje vozila,
neujednačeni troškovi osiguranja, »prijevoz za vlastite potrebe«, iza kojega se
skriva djelatnost koja oduzima poslove
prijevoznicima.
Status izvoznika
Ti se problemi nastoje rješavati djelovanjem, ne samo Ceha prijevoznika
HOK-a i sekcija pojedinih grupa prijevoznika (taksi prijevoza, autobusera i
brodara), nego i zajedničkim djelovanjem Koordinacije udruga i komora koje
predstavljaju prijevoznike, a koju pored
predstavnika HOK-a čine i predstavnici
Hrvatske udruge poslodavaca (HUP),
Hrvatskih cestovnih prijevoznika – gospodarsko interesne udruge (HCP g.i.u.),
Hrvatskih izvoznika (HIZ) te Hrvatske
gospodarske komore (HGK).
Uz većinu HOK-ovih zahtjeva ova
Koordinacija podupire i da se hrvatskim cestovnim prijevoznicima omogući status izvoznika, što bi im dalo
priliku da pristupe povoljnijim kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR).
Hrvatska obrtnička komora, istaknuto je na 5. susretu prijevoznika,
posvećuje posebnu pažnju edukaciji
prijevoznika pa je od 2010. do 2012.
održano više od 30 predavanja za više
od 1.000 prijevoznika (teme su bile
»Vođenje evidencije rada mobilnih
radnika« i »Kalkulacija cijene prijevoza robe«).
Na susretima su prezentirane informacije, viđenja i teme vezane uz prijevoz robe u cestovnom prometu, prijevoz
putnika u cestovnom prometu, autotaksi
prijevoz i prijevoz putnika malim turističkim brodovima, a sudionici su imali
i brojna pitanja za, pored navedenih, još
i predstavnike Ministarstva unutarnjih
poslova, Carinske uprave RH, inspekcija, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije i drugih. Obrtnička komora Istarske
županije bila je domaćin ovogodišnjeg
susreta prijevoznika koji je u Poreču
održan u hotelu Valamar Rubin.
Generalni sponzor ovogodišnjeg susreta prijevoznika je Croatia osiguranje
d.d., a u ulozi suorganizatora sudjelovali su Hrvatski telekom d.d., INA d.d. i
Laus International d.o.o.
Državna Strategija prometnog razvitka nužna za opstanak prijevoznika
Na konferenciji za medije održanoj
27. travnja tijekom 5. susreta prijevoznika predsjednik Ceha prijevoznika
Vladimir Celiščak, predsjednik Sekcije brodara Valter Grubica te predsjednik Sekcije taksi prijevoznika
Krešimir Marinčić iznijeli su zaključke Susreta.
1. Tražimo da Vlada RH hitno donese Odluku o izradi Strategije prometnog razvitka Republike Hrvatske
za razdoblje od 2013.-2023. godine, uz
ravnopravno sudjelovanje eksperata iz
gospodarstva i znanstvene zajednice.
2. Predlažemo izradu druge faze
Programa smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš, koja bi se primjenjivala za 2012., 2013. i 2014. g.
(različite subvencije za prijevoznike).
3. Predlaže se što prije ukidanje sadašnjih sedam zona rizika obveznog
osiguranja vozila i formiranje jedinstvene zone za cijelu RH, vodeći računa o
cijenama istog u zemljama u okruženju.
4. S obzirom na stalno povećanje
cijene goriva i činjenicu da gorivo čini
više od 30 posto ukupnih troškova, prijevoznicima koji se bave isključivo djelatnošću cestovnog prijevoza osigurati
povrat dijela trošarina koje su sadržane
u cijeni goriva.
5. Smatramo da je nužno zakonsko
definiranje osobnih vozila (8+1) kao
dopuštenu djelatnost obavljanja povremenog prijevoza putnika u javnom
cestovnom prometu te da se obavljanje
autotaksi prijevoza zakonski ograniči
na isključivo osobna vozila (4+1).
6. Traži se dosljedna primjena članka 154. Zakona o sigurnosti prometa na
cestama. Trenutno se za prekršaj opterećenja vozila iznad najveće dopuštene
mase ili dopuštenog osovinskog opterećenja sankcionira samo prijevoznike
i vozača, iako navedeni članak propisuje da nitko ne smije preopteretiti vozilo.
7. Traže se izmjene Zakona o radnom
vremenu, obveznim odmorima mobilnih
radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN 60/08 i 124/10).
8. Traži se preciznije definiranje uvjeta
za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza Zakonom o prijevozu u cestovnom
prometu te strože i učestalije kontrole
svih nadležnih inspekcijskih službi.
9. Traži se oslobođenje malih brodara od plaćanja trošarina za energente
koje koriste za pogon brodova i brodica
za prijevoz putnika na kružnim putovanjima, jednodnevnim ili višednevnim
putovanjima te za prijevoz tereta u
unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.
25. kongres ugostitelja i
turističkih djelatnika
C
eh ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore, 25. godinu zaredom,
organizirat će Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika. Ovogodišnji Kongres održat će
se 19. i 20. studenoga 2012. godine u Tuheljskim
toplicama. Domaćin ovogodišnjeg Kongresa je
Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije.
Za predsjednika Organizacijskog odbora imenovan je Stjepan Knežević, potpredsjednik Hrvatske obrtničke komore. Članovi organizacijskog
odbora su: Davor Pleško, predsjednik POK-a
Krapinsko-zagorske županije, Ante Mihić, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika
HOK-a, Branko Greblički, potpredsjednik Ceha
ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a, Dragica Horvat, članica Ceha ugostitelja i turističkih
djelatnika HOK-a i Zlatko Puntijar, član Ceha
ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a.
Kroz stručna izlaganja razmotrit će se stanje
ugostiteljske struke, pogotovo nakon ovogodišnje
turističke sezone od koje se puno očekuje. Ugostitelji u ovogodišnju sezonu ulaze s povećanim
PDV-om, neizvjesnom turističkom sezonom, kontinuiranim povećanjem ulaznih troškova, ali isto
tako i s jasnim naznakama o stopi PDV-a od 10%
koja će se primjenjivati od 1. siječnja 2013. godine, za čiju je primjenu Ceh itekako zaslužan. Tijekom Kongresa rezimirat će se dosadašnje stanje
u ugostiteljstvu, ali isto tako i temeljem Strategije
razvoja hrvatskog turizma ponuditi rješenja za
prevladavanje teškoća, te na taj način pridonijeti
S
17. susret ribara HOK-a
edamnaesti, tradicionalni Susret ribara HOK-a održat će se 25. i 26. listopada
2012. godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora HOK-a održanoj 16. travnja. Točno mjesto
održavanja Susreta odredit će se naknadno, nakon što se utvrde raspoloživi smještajni kapaciteti. Za predsjednika Organizacijskog odbora imenuje se Igor Vojinović, potpredsjednik

www.hok.hr
unapređenju poslovanja i podizanju kvalitete ugostiteljskih usluga. Osnovna tema koja će se protezati kroz rad Kongresa bit će ulazak u EU, s ciljem
što bolje pripremljenosti ugostitelja za nadolazeće
tržište.
Za vrijeme Kongresa održat će se tradicionalna Gastro izložba ugostitelja domaćina Kongresa,
s područja Krapinsko-zagorske županije. Više
uskoro na http://www.hok.hr/, te u vašim udruženjima i područnim obrtničkim komorama. Za
detaljnije informacije molimo obratiti se u Hrvatsku obrtničku komoru, na tel: 01/4806 631,
666; faks 01/ 4846 610, Krešimir Tomić; e-mail:
K. Tomić
[email protected]
Hrvatske obrtničke komore. Za članove Organizacijskog odbora imenuju se: Svetan Pejić, predsjednik OK Dubrovačko-neretvanske
županije; Vladan Bojić, predsjednik Ceha za
ribarstvo i akvakulturu HOK-a; Stjepan Nedoklan, potpredsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a; Mato Oberan, član Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a; Tonči Trevižan,
član Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a.
Obrtničke novine
ožujak – travanj 2012.
7
HUMANITARNI MODNI PROJEKT ZAGREBAČKIH OBRTNIKA
Groznica maturalne večeri
UU Renata Puljiz
D
evetu godinu za redom, Udruženje obrtnika Grada Zagreba – obrtnici, članovi sekcija
krojača, postolara, kožne galanterije,
frizera, kozmetičara i zlatara, uz podršku Obrtničke komore Zagreb i
Hrvatske obrtničke komore, organizirali su humanitarni modni projekt
»Groznica maturalne večeri«. Humanitarni projekt namijenjen je
maturantima – štićenicima domova
za djecu bez roditeljske skrbi s područja Zagreba.
Jedanaest obrtnika krojača, šest frizera, osam kozmetičara, dva postolara,
pet kožnih galanterista, sedam zlatara
izradili su i poklonili svečane modele
haljina i odijela, obuću, kožnu galanteriju, nakit, te šminku i frizure za 8 djevojaka i 9 mladića maturanata iz Doma
Antuna Gustava Matoša, Doma Ivana
Gorana Kovačića, Doma sv. Josipa i
Stambene zajednice.
Središnji događaj ovogodišnje Groznice maturalne večeri održan je u Ilici
49 u prolazu zgrade Matice hrvatskih
obrtnika, gdje je održana modna revija zagrebačkih obrtnika, a uz reviju
i disco program zagrebački maturanti
imali su priliku za druženje i proslavu
mladosti. Tom prigodom donacije štićenicima uručili su predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec, predsjednik Obrtničke komore
Zagreb Ivan Obad i predsjednik Udru-
ženja obrtnika Grada Zagreba Vlado
Crkvenac.
Na modnoj reviji zagrebački obrtnici
prikazali su program haljina, odijela, frizura, make up-a, kožne galanterije i pratećih proizvoda za maturalnu večer – od
svevremenskih modela do mladenački
nosivih konstrukcija, koje se mogu nositi tijekom dana, a s malim trikovima
pretvoriti u glamurozne kreacije.
– I ove godine željeli smo pomoći
maturantima štićenicima domova za
Bogata tradicija zagrebačkog zanatstva
 Hrvatska obrtnička komora ove godine obilježava 160 godina organiziranog obrtništva. Naime, 1852. godine osnovane su prve trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu, Rijeci i Osijeku. Obrtništvo kao tradicionalna djelatnost u Zagrebu spominje se u pisanim dokumentima još
u 13. stoljeću: »Na Griču je uto doba bilo “ciglara, kipara, lokotara,
strijelaca, iglara, rigožara, klobučara, tulara, krojača, točkara, vuzdara, ostrugara, mošnjara, vošćara i pivara«. Sve to svjedoči o bogatoj
tradiciji zanatstva u Zagrebu koja se održala do današnjih dana.

www.hok.hr
djecu bez roditeljske skrbi da se na
tako važan dan u njihovim životima ne
razlikuju od onih koji imaju punu roditeljsku ljubav i skrb. Ovom revijom
ujedno smo htjeli javnosti pokazati da
su naši modni dizajneri ravnopravni s
najpoznatijim svjetskim imenima, da
prate trendove te da iza hrvatskog proi-
Realizacijom projekta
Groznica maturalne
večeri zagrebački
obrtnici još jednom su
potvrdili da ni u teškim
uvjetima poslovanja
nisu izgubili osjećaj
za društveni i socijalni
trenutak
zvoda stoji kvaliteta izrade i jedinstveni
modni izričaj. Također, važno je istaknuti da kupnjom hrvatskih proizvoda
pomažemo našem gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta – kazala je ovom
prigodom Branka Jengić, predsjednica Revijskog odbora.
Realizacijom projekta Groznica
maturalne večeri zagrebački obrtnici
još jednom su potvrdili da ni u teškim
uvjetima poslovanja nisu izgubili osjećaj za društveni i socijalni trenutak te
da pružaju pomoć onima kojima je najpotrebnija, posebice djeci i mladima.
Manifestaciju »Groznica maturalne
večeri« podržao je i HDS ZAMP.
8
Obrtničke novine
CEHOVI
ožujak – travanj 2012.
ODRŽAN 4. MEĐUNARODNI SKUP O TRGOVINI
DRŽAVNO
PRVENSTVO FRIZERA
I KOZMETIČARA
Predloženo uvođenje koncesija
U lipnju u Solarisu
Otvaranje trgovina
bez mjere dovelo je do
neplaćanja radnika, ali
i obveza prema državi
i dobavljačima. Stoga
predlažem uvođenje
koncesija za trgovine,
poručio je Boris
Vukelić, predsjednik
Ceha trgovine HOK-a
Državno prvenstvo frizera i kozmetičara RH održat će se u hotelskom naselju Solaris, 18. lipnja 2012.
godine u organizaciji Ceha frizera
i kozmetičara HOK-a. Na natjecanju su dobro došli i pozvani frizeri,
kozmetičari, djelatnici u salonima,
umjetnici, učenici, škole, zaljubljenici u estetiku, svi koji žele doživjeti
novo iskustvo i svjedočiti umijećima naših natjecatelja. Svi natjecatelji ovisno o plasmanu na državnom prvenstvu, imaju mogućnosti
postati dio Internacionalnog tima
Ceha frizera i kozmetičara, te na taj
način nastupati na međunarodnim
natjecanjima u organizaciji OMC-a,
europskim prvenstvima, svjetskom
individualnom i ekipnom prvenstvu. Prvo sljedeće natjecanje na
kojem će nastupiti Internacionalni
tim Ceha frizera i kozmetičara je
Svjetsko prvenstvo koje se održava
u Milanu od 6. do 8. listopada 2012.
Domaćin ovogodišnjeg događanja
frizera i kozmetičara je Obrtnička
komora Šibensko-kninske županije. U sklopu ovogodišnjeg Državnog prvenstva bit će organizirana i
izložba frizerske i kozmetičke opreme i pribora, koja će biti postavljena u Hotelu »Ivan«.
Natjecanje će se održati u kategorijama seniora i juniora, modnim kategorijama kao što su vjenčana frizura, fantazija, ulična moda
za ženske i muške frizere, ekstenzijama, noktima, šminka, body painting i dr. Više informacija možete
pronaći na http://www.hok.hr/cro/
cehovi - Državno prvenstvo frizera
i kozmetičara.
(kt)
CEH RIBARA
O donošenju
planova
upravljanja
Ceh ribara HOK-a na sjednici 3.
svibnja posebno se osvrnuo na
izradu planova upravljanja ribolovnim područjem, koji se moraju
dovršiti i dostaviti Europskoj uniji
najkasnije do ulaska Hrvatske u
EU, tj. do 1. srpnja 2013. godine.
Na pitanja o izradi planova upravljanja, kao i o drugim temama, članovima Ceha odgovarali su Josip
Marković iz Ministarstva poljoprivrede i Lav Bavčević iz Hrvatske poljoprivredne komore. Planovi upravljanja zasebno se donose za pojedine
tipove ribolova (za kočare, plivaričare odnosno korisnike poteznih
alata) radi usklađivanja mjera regulacije ribolova sa Uredbom Vijeća
(EC 1967/2006) - tzv. „Mediteranska
uredba“. Očekuje se da će kao prijedlozi dokumenta planovi upravljanja biti napravljeni do jeseni, nakon
čega slijedi rasprava o njima i usvajanje. Članovi Ceha zaključili su da
je potrebno, radi zaštite i tog dijela
ribolova, izraditi planove upravljanja
i za mreže stajaćice.
Ceh je imao priliku raspravljati i
o Pravilniku o ribolovnim alatima
te o stajalištima nadležnih tijela o
mogućnosti ukrcaja posade na ribarski brod bez matrikule.
Potpredsjednik Ceha za ribarstvo i marikulturu Dubrovačkoneretvanske županije te savjetnik
za marikulturu ovog Ceha Antun
Pavlović upozorio je na administrativne i druge poteškoće, na koje
u Malostonskom zaljevu nailaze
nositelji i tražitelji koncesije na pomorskom dobru za marikulturu. Na
sjednici je posebna počast odana
naglo preminulom članu Ceha u
prošlom mandatu Zlatku Boroviću.
(nk)
K
ao jedno od tradicionalnih događanja tijekom 54. međunarodnog sajma obrtništva, 19. travnja
održan je 4. međunarodni skup o trgovini, u organizaciji izdavačke kuće i časopisa »Suvremena trgovina«, portala suvremena.hr, Hrvatske obrtničke komore
i Zagrebačkog velesajma, a pod visokim
pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i
obrta i Gradske skupštine Grada Zagreba. U okviru skupa, pod tematskim
okvirom aktualna problematika trgovaca obrtnika, organizirana su dva panela:
prvi o suradnji velikih i malih, logistici i
sljedivosti proizvoda u trgovini, a drugi
o utjecaju zakonske regulative na trgovinu. Brojne sudionike skupa pozdravio je
predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec, istaknuvši važnost obrtničke trgovine, kao i aktivnosti i inicijative HOK-a u
cilju osiguranja kvalitetnih uvjeta poslovanja obrtnika.
Kupujmo hrvatsko
Najviše nas muči udjel sive ekonomije u Hrvatskoj koji iznosi 29 posto, jer se
time izravno izbija novac iz državne bla-
mošnji trgovački lanac Delta završio je
u belgijskim rukama za milijardu eura,
kojem treba dodati i 300 milijuna eura
Deltina duga.
Koncesije za trgovce
gajne, rekla je zamjenica ministra gospodarstva Tamara Obradović Mazal.
Napomenula je kako je zbog pokušaja
zaštite malih trgovaca hrvatska država
dvaput bila pred Ustavnim sudom, a
takve prakse, kako joj se čini, nije bilo
u susjednim državama. Prema njezinim
riječima, država daje pravni okvir, a ne
okove za razvoj trgovačke djelatnosti.
Dakle, udruživanje ili internetska trgovina mogu biti izlaz za trgovačku djelatnost na otvorenom tržištu. Obradović
Mazal je kazala da lanjske izmjene zakonskog okvira za trgovinu nisu uvele
neke velike novine. One i nisu moguće,
jer bi se radilo o ograničavanju slobode
kretanja roba i usluga, odnosno uvođenju planske ekonomije. No, omogućena je ušteda novca i vremena ako novi
zakupac ulazi u prostor koji je već prije
bio trgovački. Ona se uzda u povjerenje domaćih potrošača prema domaćim
robnim markama, tj. hrvatskim brendovima.
Predsjednik Ceha trgovine HOK-a
Boris Vukelić upozorio je da su u dvije krizne godine u Hrvatskoj zatvorena
992 trgovačka obrta i bez posla je ostalo
4.212 trgovaca. Sad imamo 14.000 malih trgovaca u čijim radnjama u prosjeku
radi dvoje radnika, a još prije pet godina
bilo ih je 20.000. Više od 4.000 naselja
u Hrvatskoj, istaknuo je Vukelić, nema
ni jednu trgovinu, a opstojnost ruralnih
područja, prije svega otoka, vezana je uz
obrtničke trgovine. Naglasio je i da su
države u našem okruženju pokušale naći
svoj put u trgovini, svaka na svoj način,
ali s različitim uspjehom. Dodao je da je
u Sloveniji maloprodajni sektor konsolidiran, jer pet najvećih trgovačkih lanaca
drži 80 posto tržišta. No, iako Slovenija
nije štitila malu trgovinu, štitila je domaću trgovinu, što se najbolje vidi po udjelu Mercatora koji ima tisuću prodajnih
mjesta samo u matičnoj zemlji. S druge
strane, Srbija je bezuspješno pokušala
zaštititi domaću trgovinu, a najveći ta-
Prema Vukelićevim riječima, Hrvatska je i po kvadraturi trgovačkog prostora u odnosu na broj stanovnika nadmašila
prosjek EU-a. No, otvaranje trgovina bez
mjere dovelo je i do neplaćanja radnika,
ali i obveza prema državi i dobavljačima.
Predložio je uvođenje koncesija za trgovine, kao što je to slučaj s taksistima, ali
na njegov prijedlog državna regulativa
ne gleda baš blagonaklono. Rješenje za
nagomilane probleme u domaćoj trgovini Vukelić vidi u okretanju domaćoj proizvodnji i povećanom izvozu.
Dinko Crkvenac iz Konzuma najavio je da se najveći domaći trgovački
maloprodajni lanac, nakon završene
faze preuzimanja, okrenuo ulaganju u
Velpro. U posljednje dvije godine uložio je milijardu kuna u logističku infrastrukturu. Konzum će, kaže Crkvenac,
nakon otvaranja logističkih centara širiti taj segment poslovanja i na otoke.
Više od 50 posto dobiti Konzum ostvari
u dva ljetna turistička mjeseca, pa je taj
iskorak sasvim logičan. Predstavnik zagrebačkog Ekonomskog fakulteta upozorio je da treba paziti na posljedice poduzetih mjera u trgovini. U Hrvatskoj
su mali trgovci snaga jer ih ima puno.
No, uz povezivanje s Velproom, ima
i alternativnih rješenja, drže stručnjaci.
Srbija je, na primjer, nakon propasti 875
malih trgovina i gubitka 3.430 radnih
mjesta na šest mjeseci ograničila maržu na brašno, ulje, mlijeko, meso, ribu
i jogurt na najviše 10 posto. To znači da
ti proizvodi ne mogu poskupjeti više od
10 posto.
(HOK, Vjesnik)
POVODOM SVJETSKOG DANA ZAŠTITE POTROŠAČA ODRŽANA KONFERENCIJA O SIGURNOSTI
PROIZVODA
Nužna edukacija potrošača i trgovaca
Sustav nadzora
kvalitete mora biti
rigorozan uz uvažavanje
najviših standarda
u tom području,
naglašeno je na skupu
UU Renata Puljiz, HGK
S
igurnost proizvoda važna je za
konkurentnost i za zaštitu potrošača. Samo sigurni proizvodi
smiju se stavljati u tržišni promet, a
potrošači se moraju osjećati sigurnima
i zaštićenima, pri čemu im informacije
koje se odnose na sigurnost proizvoda
moraju biti dostupne. Nužno je dalje
poboljšavati infrastrukturu na koju se
oslanja Državni inspektorat u svom
radu.
Treba naći mjeru
Poručeno je na Konferenciji o sigurnosti proizvoda povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite potrošača, održanoj 15. ožujka u Hrvatskoj
gospodarskoj komori. Organizatori
Konferencije bili su Ministarstvo gospodarstva, Državni inspektorat, HGK
i HOK, a u radu Konferencije su sudjelovali predstavnici mjerodavnih
vladinih tijela, trgovaca i obrtnika,
gospodarskih i obrtničkih asocijacija
te drugih stručnih institucija koje provode ispitivanja sigurnosti proizvoda,
kao i predstavnici akademske zajednice i udruga za zaštitu potrošača.
– Maksimiziranje profita pod svaku
cijenu često rezultira štetnim proizvodima za zdravlje odnosno sigurnost
potrošača, a to je nedopustivo – rekao
je predsjednik HGK Nadan Vidošević.
Dodao je da treba pronaći mjeru između želje za profitom i sigurnosti proizvoda, a 4,4 milijuna hrvatskih potrošača ne smije biti slaba karika i zato je
važno educirati potrošače, zalažući se i
za zaštitu domaće proizvodnje.
Boris Vukelić, izaslanik predsjednika HOK-a i predsjednik Ceha trgovaca
naglasio je da je sigurnost proizvoda
jedan od prioriteta djelovanja HOK-a
jer članice nemaju posebne službe, ali
ni pojedince koji bi se isključivo bavili
tom problematikom.
– Zbog toga educiramo naše članice
s ciljem stalnog poboljšavanja sigurnosti proizvoda i usluga što nije samo od
financijskog značaja. U tom pogledu
zaokruženi zakonodavni okvir je od
izuzetno velike važnosti. Potrebno je
pojednostavniti proceduru podizanja
tužbe zbog zaštite kolektivnog interesa
potrošača, što je iznimno značajno za
jeftinije proizvode – kazao je Vukelić,
napomenuvši da HOK brine o zaštiti
Iskustva obrtnika
 U raspravi su iznesena iskustva trgovaca,
potrošača, obrtnika proizvođača i predstavnika laboratorija za ispitivanje sigurnosti
proizvoda. Mirjana Tkalčec-Valek, vlasnica
obrta Cipele Valek iz Zagreba, kazala je da
u postupku proizvodnje tri puta provjeravaju sigurnost, u početnoj fazi, međufazi i u
finalnoj fazi. Materijal za dječje cipelice koje
samostalno dizajniraju i proizvode nabavlja
od domaćih proizvođača kože, koji imaju
potrebne certifikate kvalitete i sigurnosti,
pa im je to garancija sigurnosti. Sigurnost
proizvoda u ovoj radionici posebno je važna zato što je riječ o ortopedskim cipelicama
koje se proizvode po mjeri.

www.hok.hr
interesa obrtnika i potrošača kroz djelovanje Centra za mirenje i Suda časti.
Trgovci su pridonijeli stvaranju naše
zakonske regulative koja štiti prava
potrošača, a što je još važnije ona se
primjenjuje u praksi, rekla je Ljerka
Puljić, predsjednica Udruženja trgovine
HGK. Trgovci su vrlo važna spona između proizvođača i potrošača, pri čemu
tržišne tendencije sve veću važnost daju
potrošaču. Ekonomska kriza rezultira
gubljenjem potrošačkog povjerenja, a
od toga nisu izuzeti ni domaći potrošači.
Zbog toga trgovačke tvrtke moraju pojačati napore u pogledu podizanja kvalitete usluge te plasiranja što kvalitetnijih
proizvoda, a ulazak Hrvatske u EU pripomoći će u realizaciji tih procesa.
Briga inspekcije
Božena Vrbanić, glavna državna
inspektorica naglasila je kako Državni
inspektorat ulaže velike napore da potrošači imaju što manje problema.
– Inspektori shvaćaju da su potrošači
zasebna kategorija o kojoj treba voditi
stalnu i sustavnu brigu. Novom Uredbom o unutarnjem ustrojstvu uvodi se
Služba zaštite potrošača. Inspektore
smo obučili da rade u skladu s najvišim
standardima kako bi maksimalno zaštitili potrošače. Jedan dio proizvoda namijenjenih djeci povukli smo s tržišta
te se trudimo razinu zaštite naših potrošača podići na europsku razinu koja
je među najvišima u svijetu – dodala
je Božena Vrbanić. Recesija pogoduje
smanjivanju kvalitete proizvoda, ali to
se ne smije tolerirati, rekao je Miki Huljić, pomoćnik ministra gospodarstva.
Zbog toga je edukacija potrošača vrlo
važna jer omogućuje brzo prepoznavanje i reagiranje na uočene propuste.
Sustav nadzora kvalitete mora biti rigorozan uz uvažavanje najviših standarda
u tom području, ustvrdio je Huljić.
Obrtničke novine
Županijska kronika
9
ožujak – travanj 2012.
broj 32
ožujak – travanj
2012.
virovitica
varaždin
požega
Sastanak šest područnih komora
Održan Obrtnički forum
7. kup ugostitelja »Sveti Grgur«
Na skupu se raspravljalo o novim propisima i
aktivnostima u komorskom sustavu
Str. 19
Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras
predstavio je plan poticaja »Poduzetnički impuls«
Str. 18
Veliki Grand prix osvojila je Ugostiteljska škola Osijek.
Ove godine u natjecanje su se uključili i vinari.
Str. 16
SVEČANO OBILJEŽEN DAN OBRTNIČKE KOMORE ZAGREB
Dodijeljene 94 majstorske diplome
Predsjednik OK Zagreb Ivan
Obad izrazio je nadu da
će Komora i Ministarstvo
zajedničkim naporima
riješiti pitanje odgovornosti
obrtnika i zaštitu tradicijskih
obrta, a posebno poduzeti
mjere za unapređenje
obrazovanja za obrtništvo
Zlatnu statuu s pisanim priznanjem (najviše
priznaje Komore), dobili su:
DARKO BELUŠIĆ, obrtnik iz Zagreba; JONČE ILIEVSKI, obrtnik
iz Dugog Sela; FRANJO KUHTA, obrtnik iz Zaprešića; IVAN OBAD,
obrtnik iz Zagreba.
Zlatnu plaketu s pisanim priznanjem dobili su:
IVAN DRAGIJA, obrtnik iz Vrbovca; MARIJAN IVAKOVIĆ, obrtnik
iz Ivanić Grada; JOSIP KAVIĆ, obrtnik iz Sv. Ivana Zeline; VLADO
MIKULČIĆ, obrtnik iz Velike Gorice; JOSIP RIOČKOVIĆ, obrtnik iz
Zagreba.
U
dvorani Matice hrvatskih
obrtnika 23. ožujka svečano
je obilježen Dan Obrtničke
komore Zagreb. Ovom značajnom
obilježavanju odazvali su se predstavnici državne i lokalne vlasti.
Tako su među brojnim državnim
dužnosnicima skupu nazočili ministar poduzetništva i obrta Gordan
Maras, gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, predsjednik
Skupštine Grada Zagreba Davor
Bernardić, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, predsjednik
Skupštine Zagrebačke županije
Damir Mikuljan, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin
Ranogajec, dužnosnici područnih
komora i udruženja obrtnika i mnogobrojni drugi gosti.
Predsjednik Obrtničke komore
Zagreb Ivan Obad naglasio je da
Obrtnička komora Zagreb okuplja i
predstavlja 23 tisuće obrtnika kroz
15 udruženja obrtnika. U svom
radu Komora jača partnerske odnose ne samo s komorama susjednih zemalja, već iz čitave Europske
unije.
– U cilju brže prilagodbe naših
obrtnika europskom tržištu uključili
smo se u korištenje sredstava europskih fondova. Putem Obrtničkog
učilišta provodimo edukaciju naših
Obrtnici i dužnosnici s plaketama
članova kako bismo ih osnažili za
rad na konkurentnom i europskom
tržištu. Komorski sustav u dosadašnjem radu predlagao je Vladi RH
donošenje izmjena zakonskih propisa, među kojim treba spomenuti
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora i Zakon o zabrani
i sprječavanju neregistriranih djelatnosti – kazao je Obad.
Napomenuo je da je dugogodišnja želja Komorskog sustava
ostvarena kroz osnivanje Ministarstva poduzetništva i obrta te
izrazio nadu da će Komora i Ministarstvo zajedničkim naporima riješiti pitanje odgovornosti obrtnika i
zaštitu tradicijskih obrta, a posebno poduzeti mjere za unapređenje
obrazovanja za obrtništvo i cjeloživotno obrazovanje obrtnika i njihovih radnika. Spomenuo je i odličnu
suradnju s Gradom Zagrebom i
Zagrebačkom županijom i drugim
institucijama u cilju zaštite i razvoja
obrtništva. Ovaj svečani skup, pored ministra poduzetništva i obrta,
pozdravili su i brojni visoki ugledni
gosti.
U ime obrtnika iz Poljske Marcin Kusiak, direktor Obrtničke komore Lublin i Mieczyslaw Kwiatkowsk uručili su predsjedniku
OKZ Ivanu Obadu najviše priznanje koje poljski obrtnici dodjeljuju
predstavnicima obrtničkih institucija za uspješnu suradnju i razvoj
gospodarskih odnosa – Lublinsku
sablju.
Povodom Dana Obrtničke komore Zagreb dodijeljene su 94
majstorske diplome novim majstorima i visoka priznanja uvaženim
obrtnicima za poslovne rezultate,
dugogodišnju uspješnu suradnju
u tijelima Komorskog sustava, doprinos zaštiti i razvoju obrtništva i
doprinos obrazovanju naučnika.
Zlatni krug Obrtničke komore Zagreb s pisanim priznanjem
dodjeljuje se udruženjima obrtnika za ostvarene posebne rezultate
u zaštiti i promicanju obrtništva, obrtničkog obrazovanja, organiziranja sajamskih priredbi, modnih revija te raznih drugih aktivnosti,
dodijeljen je: KREŠI BELJAKU, gradonačelniku Grada Samobora;
DRAGI PRAHINU, gradonačelniku Grada Sv. Nedjelja; Ekonomsko, trgovačkoj i ugostiteljskoj školi SAMOBOR; Srednjoj školi
Dragutin Stražimir iz Sv. Ivana Zeline; Udruženju obrtnika grada
Zagreba.
Zlatnu diplomu Obrtničke komore Zagreb za dugogodišnji
uspješni rad na promidžbi obrtništva, sudjelovanju na sajmovima i
revijama, te osobama koje su svojim radom pridonijele razvoju obrtništva Grada Zagreba i Zagrebačke županije dobili su: RUDOLF
BANEK, obrtnik iz Zagreba; MIROSLAV JAN GOLUB, obrtnik iz Jastrebarskog; MARIJA HALIĆ, HZZ-Područna služba Zagreb; DRAGICA MILIĆ, obrtnica iz Zaprešića; ZLATKO PROSINEČKI, obrtnik
iz Zagreba; STJEPAN PUHAR, obrtnik iz Jastrebarskog; BRANKO
RUDOLF, obrtnik iz Sv. Nedelje; MILJENKO TRKEŠ, obrtnik iz Samobora.
Srebrna diploma Obrtničke komore Zagreb za osobni
doprinos u realizaciji programa očuvanja i poticanja obrtništva u
Gradu Zagrebu dodijeljena je IVANU PIŽIRU, obrtniku iz Ivanić
Grada.
Novčana nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna za pomoć
u radu i školovanje učenika za strukovna zanimanja dodijeljena je
Srednjoj školi »DRAGUTIN STRAŽIMIR« iz Sv. Ivana Zeline i Drvodjelskoj školi iz Zagreba.
U organizaciji sekcije ugostitelja
i Agrokor vina
U prostorima Komore
Izlagala Ivana Hadžija
U
novim prostorijama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije izloženi
su proizvodi od keramike koje
izrađuje Ivana Hadžija, vlasnica obrta Terra iz Đurđevca.
Izložba keramike je ujedno i
prodajnog karaktera, a više o
proizvodima može se, uz razgledavanje na izložbi, vidjeti na web stranici obrta Terra
www.terra-keramika.com.
Ivana Hadžija je do sada imala
nekoliko samostalnih i kolektivnih
izložbi. Ugledna je obrtnica, član
je Skupštine Obrtničke komore
Koprivničko-križevačke županije,
drugih tijela Komore i Udruženja
obrtnika Đurđevac.
– Ovom izložbom započinje
praksa Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije da
zainteresiranim obrtnicima organiziramo izložbe proizvoda u prostorijama Komore. Izložbe će biti
u trajanju od mjesec dana.
Cilj ovih izložbi je promocija
obrtničkih proizvoda, a posebno proizvoda tradicijskih obrta i
suvenira, rekao je Božo Barać,
tajnik Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije.

www.hok.hr
U
Održana edukacija
Akademije vina
Sisku je 19. travnja 2012. u
organizaciji Sekcije ugostitelja
UO Sisak i Agrokor vina, za petnaestak sisačkih ugostitelja održan
stručni seminar Akademije vina.
Ugledni enolog i voditelj Akademije vina, mr. sc. Franjo Francem
je ugostiteljima prezentirao osnovne pojmovne značajke vezane uz
svojstva vina, kategorizaciju vina,
zaštitu geografskog podrijetla, kulturu stola, tehniku degustacije, te
sljubljivanje jela i vina.
Polaznici su po završetku stekli uvjerenje o sudjelovanju na
osnovnoj-basic edukaciji Akademije vina.
Pripremio: Nenad Joksimović
10
Obrtničke novine
XXI.
I.
ZAGREB
ŽUPANIJE
ožujak – travanj 2012.
OK ZAGREB
GRAD ZAGREB
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
10000 ZAGREB
Ilica 49/II
Telefon:
01/48 46 741
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Miran Šoić
Telefaks:
01/48 46 615
Predsjednik:
Ivan Obad
stranicu pripremiLA:
Lidija Mesarić
POVODOM DANA OK ZAGREB ODRŽAN OKRUGLI STOL
Klasteri – put do
konkurentnosti
5. zagrebački sajam poslova
U
organizaciji zagrebačke Područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Pučkom otvorenom učilištu 27. ožujka 2012. održan je
5. zagrebački sajam poslova. U sklopu ovogodišnjeg Sajma poslova HZZ
– Područna služba Zagreb organizirala je i okrugli stol na temu »Potrebne
kompetencije i obrazovni programi za uspješno zapošljavanje u idućih
sedam godina«, a cjelokupni Sajam održavao se u znaku cjeloživotnog
učenja. Sudionici okruglog stola – predstavnici obrazovnih ustanova,
agencija te ostalih institucija donijeli su zaključak kako je potrebno obrazovati na zahtjev poslodavaca, usuglašeni su stavovi oko liste zanimanja
koja će biti primamljiva i tražena u budućem razdoblju, a naglasili su i potrebu uvođenja poduzetništva u programe obrazovanja odraslih. Uz predstavnike Obrtničke komore Zagreb sudjelovali su predstavnici Udruženja
trgovaca, UO Ivanić Grada, UO Grada Zagreba i Obrtničkog učilišta. Zbog izuzetne važnosti klastera
u razvoju gospodarstva RH
Ministarstvo poduzetništva
i obrta pokrenulo je izradu
Strategije razvoja klastera
za razdoblje 2011. do 2020.
godine, najavio je pomoćnik
ministra Stjepan Koraj
UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE
O
brtnička komora Zagreb 23.
ožujka 2012. organizirala je
okrugli stol „Klasteri – put
do konkurentnosti – primjeri dobre
prakse“. U radu okruglog stola sudjelovali su predstavnici Obrtničke komore Lublin: Marcin Kusiak,
Mieczyslaw Kwiatkowski i dr. Waldemar Capala, predstavnica slovenskih klastera Mateja Dermastia,
predstavnica Drvnog klastera Hrvatske Sandra Hižak, mr. Krunoslav
Pilko iz Zagrebačke županije, Nela
Jurić, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, te
pionir klastera dr. sc. Đuro Horvat.
U radu okruglog stola sudjelovao
je i Stjepan Koraj, pomoćnik ministra poduzetništva i obrta koji je
nazočne upoznao s modelima poticanja razvoja klastera, za koje je
država izdvojila u četiri godine više
od 30 milijuna kuna. Zbog izuzetne
važnosti klastera u razvoju gospodarstva RH Ministarstvo je pokrenulo izradu Strategije razvoja klastera
za razdoblje od 2011. do 2020. godine, kojom su predviđene potpore
za razvoj klastera na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
Aktivnosti OK Zagreb i
udruženja obrtnika
Sudionici okruglog stola
Učinci udruživanja u klastere su
višestruki, kako je naglasio Đuro
Horvat, koji je svoj doprinos dao i u
knjizi o klasterima. U EU danas ima
oko dvije tisuće klastera koji zapošljavaju oko 38 posto radne snage.
U Hrvatskoj ih ima oko 150, a neki
su vrlo uspješni, poput klastera Vinska Hrvatska, kojoj je cilj pozicioniranje Hrvatske na svjetskoj vinskoj
mapi.
U konkurentnosti Hrvatska još
nije dostigla razinu inovacija, nego
smo još u stadiju učinkovitosti. Potrebno je povećati obujam ekonomskih aktivnosti te raditi na jačanju
konkurentnosti postojećih i osnivanju novih kompanija, naglasio je
Đuro Horvat.
Gosti iz Poljske prezentirali su
prednosti proizvođača udruženih u
klastere, kako bi bili konkurentniji
u odnosu na EU i kako bi ponudili
4. zlatni ruž
U sklopu sajma Dani ljepote na Zagrebačkom velesajmu 3. ožujka održan
je 4. kup kozmetičara »Zlatni ruž«. Po drugi put za redom prvu nagradu, odnosno statuu Zlatni ruž osvojila je Viktorija Glavak iz Sesveta. Drugu nagradu
dobila je Branka Kovač, djelatnica Kozmetičkog salona »Dora«, a 3. mjesto i
brončanu medalju u šminkanju lica osvojila je Iva Burić Mogulić iz Samobora.
Uspješna Renata Šviglin
Na 9. međunarodno natjecanje u oblikovanju noktiju u Celju »Nail design 2012«, Renata Šviglin iz Sesveta, vlasnica studija za nokte »Frenchi«
osvojila je 1. mjesto, a također je osvojila 1. mjesto u kategoriji Fantasy3D i
2. mjesto kategorija Nail Box na međunarodnom natjecanju u sklopu Dana
ljepote 2012 na Zagrebačkom velesajmu.
Vrbovečki obrtnici u Gudovcu
Iz UO Vrbovec na 15. proljetnom međunarodnom sajmu u Gudovcu od
23. do 25. ožujka 2012. nastupili su: HIDRO-SPOJ, vl. Zdravko Sohora,
TEHNOMETAL, vl. Brankica Beclin, LIKTIN, vl. Ivan Leščić, JENDRIŠ, vl.
Draženka Dautanec i LJILJANA, vl. Ljiljana Iverović.
Na Sajmu vjenčanja
Obrtnici i gospodarstvenici iz Velike Gorice na 14. sajmu vjenčanja, održanom od 17. do 19. veljače 2012. u Areni Zagreb uspješno su predstavili svoju
ponudu, razmijenili kontakte i promidžbene materijale. Na sajmu su izlagali:
»MARKULIN«, vl. Josip Markulin, »VESELI DUĆAN«, vl. Snježana Obrazović, »SALIX«, vl. Mihaela Brčić. Nastupile su Zlatarna Križek i Zlatarnica
Prahir koje su tradicionalno među najzapaženijim izlagačima nakita. Izložbeni prostor Zlatarnice Prahir proglašen je najljepšim izložbenim prostorom.
Tečajevi u Sv. Ivanu Zelini
Za 18 obrtnika iz Udruženja Sv. I. Zeline organizirani su, u suradnji s
Obrtničkim učilištem, osnovni i napredni informatički tečajevi, a tri polaznika osposobljena su za operatera na računalu. Potvrde o uspješno položenom tečaju svečano su dodijeljene 24. veljače.
Uspjeh Jelke Mešić u noćnom
slalomu
Jelka Mešić na ovogodišnjem noćnom slalomu na Sljemenu, 25. veljače
2012. osvojila je brončanu medalju osvojivši treće mjesto, dok je na natjecanju u Kupresu u BiH 25. i 26. Veljače osvojila zlatnu medalju.
nižu cijenu. Europska unija također
u posljednje vrijeme dosta ulaže u
razvoj ovakvog oblika organiziranja,
a sufinancira se obrazovanje, otvaranje tvrtki, inovacije, kupnja licenci, završetak istraživanja, regionalni
projekti za razvoj ljudskih resursa i
drugi bitni segmenti koji su ključni u
djelovanju klastera.
Svoja iskustva na okruglom stolu
prenijeli su i gosti iz Slovenije – Mateja Dermastia, kao i predstavnica
domaćih klastera Sandra Hižak iz
Drvnog klastera sjeverozapadne
Hrvatske.
Savjetnik župana Zagrebačke
županije mr. Krunoslav Pilko i zamjenica pročelnika Gradskog ureda
za gospodarstvo Nela Jurić prezentirali su izlaganje o ulozi jedinica područne uprave i samouprave u poticanju klastera na području Zagreba
i Zagrebačke županije.
Predsjednici udruženja obrtnika Jastrebarsko, Samobor, Sesvete,
Velika Gorica i Sveti Ivan Zelina, u suradnji s Obrtničkom komorom
Zagreb, organizirali su sastanke s ravnateljima osnovnih škola u cilju
upoznavanja učenika osnovnih škola sa značajem obrtničkih zanimanja i popularizacijom istih. Dogovoreno je da obrtnici i predstavnici
udruženja posjete osnovne škole na svojim područjima te da kroz zajedničke sastanke detaljno upoznaju učenike i roditelje sa značajem
obrtništva i obrtničkih zanimanja. Predstavnici područnih službi HZZ-a
upoznali su ravnatelje osnovnih škola s pomoći, koju ispostave pružaju za obrtnička zanimanja, a ravnatelji srednjih škola s uvjetima upisa
u srednje strukovne škole za obrtnička zanimanja.
8. samoborski proljetni sajam
U
šatoru na glavnom samoborskom Trgu kralja Tomislava 31. ožujka
i 1. travnja održan je 8. samoborski proljetni sajam, na kojemu je
sudjelovalo više od 70 izlagača. Na sajmu je predstavljena bogata autohtona gastronomska ponuda Samobora. Atraktivnim aranžmanima
otvorenje je uljepšala Sekcija cvjećara iz Samobora. Sajam su otvorili
ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras i predsjednik Hrvatske
obrtničke komore Dragutin Ranogajec. Sajmu su nazočili predsjednik
Obrtničke komore Zagreb Ivan Obad s potpredsjednicima Miroslavom
Čihakom i Marijom Komerički te gosti iz Udruženja obrtnika Pula.
DELEGACIJA OK ZAGREB U MOSTARU
Susret s predstavnicima Vlade i Obrtničke komore
T
emeljem potpisanog Sporazuma o suradnji 28. ožujka 2012.
u Mostaru je održan susret predstavnika Vlade i Obrtničke komore
Hercegovačko-neretvanske županije s predstavnicima Obrtničke komore Zagreb. Tom prilikom izmijenjena su iskustva u obrazovanju za
obrtnička zanimanja te raspravljene
mogućnosti oko korištenja sredstava EU fondova za prekograničnu
suradnju.
Okrugli stol otvorio je predsjednik Vlade HNK Denis Lasić, a
nazočne su pozdravili Vlado Bevanda, predsjednik Obrtničke komore HNŽ i predsjednik Obrtničke
komore Zagreb Ivan Obad. U delegaciji Obrtničke komore Zagreb
bili su potpredsjednici Stipe Bučar,
Miroslav Čihak i član Upravnog
odbora OKZ Mirza Šabić, te tajnik
Miran Šoić, a iz Obrtničkog učilišta u radu su sudjelovali ravnatelj
Dražen Maksimović i prof. Ana
Grubišić.
Ministar gospodarstva HNŽ Amer
Zagorčić i pomoćnica za obrt Senita Babović upoznali su nazočne sa
Sa sastanka delegacije OK Zagreb i predstavnika Vlade i Obrtničke komore
Hercegovačko-neretvanske županije
stanjem u obrtništvu HNŽ. Unatoč
recesiji, obrt u 2010. godini bilježi
porast od 3 posto. Krajem 2010.
bilo je 6.278 obrta, a broj pravnih
osoba iznosio je 6.049, dok je u Federaciji BIH ukupni broj obrta iznosio 52.539, a trgovačkih društava
43.772.
O strukovnom obrazovanju u
srednjim strukovnim školama govorili su Zlatko Hadžiomerović, ministar prosvjete, znanosti i športa i Karmela Zlomislić, stručna savjetnica za srednje obrazovanje koji su
nazočne upoznali s institucionalnim
okvirom koji brine o obrazovanju u
HNŽ.
Prof. Ana Grubišić iz Obrtničkog
učilišta upoznala je sudionike okruglog stola s modelom obrazovanja
obrtnika za obrtnička zanimanja u
RH te o ulozi i važnosti Obrtničke
komore Zagreb u redovnom i cjeloživotnom obrazovanju obrtnika.
Ravnatelj Obrtničkog učilišta Dražen
Maksimović iznio je mogućnosti suradnje dviju država u različitim programima Europske unije, a ostvareni
su i prvi dogovori oko ostvarivanja
suradnje na budućim natječajima.
Najave događanja
 7. svibnja – Susret predstavnika Obrtničke komore Kantona Sarajevo i OKZ
 25. – 27. svibnja – 10. proljetni sajam u Velikoj Gorici, info: UO Velika Gorica, Kurilovečka 5,
tel: 6222-110, www.obrtnici-vg.hr
 27. svibnja – 5. Hair show VG 2012, info: UO Velika Gorica, Kurilovečka 5, tel: 6222-110, www.obrtnici-vg.hr
 9. lipnja – 8. obrtnički sajam »Tradicija, gastronomija, turizam«, Ivanić Grad 2012, info: UO Ivanić
Grad, Kralja Tomislava 42, tel: 2888-475
 15. lipnja – Dan obrtnika i Dan grada Vrbovca, info: UO Vrbovec, Križevačka 4, tel: 2791-424,
www.obrtnicivrbovec.hr
 17. lipnja – Dan obrtnika grada Zagreba, info: UO Zagreb, Trg Mažuranića 13, tel: 4877-888,
www.obrtnici-zagreb.hr
 lipanj 2012. Svetoivanjski dani – Dan grada Zeline, info: UO Sv. I. Zelina, Zagrebačka 9, tel: 2060-110

www.hok.hr
ŽUPANIJE
XIX.
DUBROVNIK
Obrtničke novine
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
Promocija deficitarnih zanimanja
U
travnju je završen i ovogodišnji ciklus predavanja u sklopu projekta
promocije deficitarnih obrtničkih zanimanja po osnovnim školama Dubrovačko-neretvanske županije. I ove godine partneri u projektu bili su
HZZ, srednje strukovne škole, te HGK – ŽK Dubrovnik. Cilj nam je bio
informirati roditelje i učenike, posebice one neodlučne, o prednostima i mogućnostima koja pružaju obrtnička zanimanja, razbiti predrasude koje postoje u društvu, te im pomoći u odabiru budućeg zanimanja. Prezentacije je
posjetilo više od 1.000 djece i roditelja, koji su dobili informacije o stanju na
tržištu rada, mogućnostima i načinu obrazovanja u obrtničkim zanimanjima
i mogućnostima zapošljavanja. Centralni dio svih prezentacija bila su
izlaganja obrtnika
– predstavnika deficitarnih zanimanja
koji su sa svojim pričama iz života pokazali što se sve može
postići s obrtničkim
zanimanjima i koliko
daleko se može na(js)
predovati.
Uskrs u Pločama
N
a Uskrsni ponedjeljak Udruženje obrtnika Ploča, preko Sekcije ugostitelja, organiziralo je uskrsni domjenak na trgu ispred pločanske
crkve. Ponuda je bila bogata, od fritula, kajgane, palačinki, torti, voća i kolača pa do pršuta, kava i
sokova. Osim toga bojana su jaja (predsjednik i
tajnik udruženja) koja su
poslužila za 4. svjetsko
prvenstvo u gađanju pisanica kovanicama. Uz
odličan odaziv građana
pobjedu i naslov svjetskog prvaka u gađanju
jaja kovanicama osvojio
je Denis Batinović.
BJELOVAR
VII.
G
4. SJEDNICA SKUPŠTINE OBRTNIČKE KOMORE BJELOVAR
Konačno u vlastitom prostoru
S
kupština OK Bjelovarsko-bilogorske županije održala je 26. travnja 2012.
godine svoju 4. sjednicu. Sjednica je održana kao prvi službeni skup u
vlastitom, kupljenom i novouređenom prostoru u Bjelovaru, Junija Palmotića
1 – nakon dugog razdoblja podstanarstva koje je trajalo od samog osnutka
Komore 1994. godine. Odlukom skupštinskih delegata krajem 2002. godine i
namjenskim povećanjem komorskog doprinosa stvoreni su prvi uvjeti za kupnju prostora, a osim prikupljenim vlastitim sredstvima, prostor je kupljen i uz
pomoć Hrvatske obrtničke komore, te donacijama Bjelovarsko-bilogorske županije, Grada Bjelovara, Udruženja obrtnika Bjelovar i samih obrtnika, koji su
izvodili radove na preuređenju prostora Komore. Na sjednici su jednoglasno
usvojeni Izvještaj o radu OKBBŽ za 2011. godinu i Godišnji obračun Komore
za 2011. godinu. Posebnu
pozornost i posljedičnu raspravu izazvale su prezentacije novih mjera Vlade
RH na području zapošljavanja i bespovratnih poticaja poduzetništvu, koje
su održale R. Hrga, pročelnica HZZ-PS Bjelovar i
A. Zobundžija, direktorica
bjelovarske razvojne agencije LORA.
OK DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
Telefon:
020/323 550
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Nikola Kalafatović
20000 DUBROVNIK
Široka 4/2
Telefaks:
020/323 560
Predsjednik:
Svetan Pejić
STRANICU PRIPREMIO:
Nikola Kalafatović
S ministrom Jakovinom o
problematici marikulture
Osim dobro organiziranog
programa, velike ponude
malostonskih kamenica, lokalnih
vina i ostalih proizvoda ribarstva
Hrvatske, zabilježen je velik
posjet domaćih i stranih gostiju
U
oči Sv. Josipa, 18. ožujka
tradicionalno je obilježen
Dan kamenica u Malom Stonu. Ovom prilikom je predstavljen i
projekt Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja, HOK-a i
HGK, »Riba Hrvatske – jedi što vrijedi«, a Mali Ston je posjetio i ministar
Tihomir Jakovina sa suradnicima.
Osim dobro organiziranog programa, velike ponude malostonskih
kamenica, lokalnih vina i ostalih
proizvoda ribarstva Hrvatske, zabilježen je velik posjet domaćih i
stranih gostiju. Tom prigodom je
ministar Jakovina održao sastanak
s predstavnicima lokalnih zajednica
i gospodarstvenicima koji se bave
marikulturom na ovom području. Pažljivo su od strane ministra Jakovine
zabilježeni prijedlozi predstavnika u
marikulturi, koji se odnose na budućnost ove djelatnosti u Hrvatskoj.
Tu posebno treba istaknuti uvođenje jedinstvenog sustava u dodjeli koncesija na pomorskom dobru za marikulturu, gdje se svakako
treba izbjeći nespretno ispreplitanje
nadležnosti pojedinih ministarstava
u dugotrajnom postupanju u dodjeli
koncesija na pomorskom dobru za
ovu djelatnost. Predloženo je da se
poticaji za uzgoj bijele ribe i školjaka za 2012. godinu i do ulaska Hrvatske u EU 2013. godine, isplate
u 100-postotnom iznosu, te da se
nakon toga definiraju nove strukturne mjere podrške poslovanja i
investiranja u uzgoju i plasmanu bijele ribe i školjaka, koje će omogu-
ćiti zadržavanje sredstava sadašnje
potpore kroz transformaciju u one
koje prepoznaje EU. Nadalje, predloženo je i da se strukturna podrška
marikulturi definira i proširi pored
Europskog fonda za ribarstvo (EFF
– European fishery Fund) i na ostale fondove, kao što su regionalni,
socijalni i kohezijski fondovi.
Za budućnost marikulture u Malostonskom zaljevu i Malom moru
predloženo je da se izvrši zaokret u
zaštiti ovog prostora, sukladno Zakonu o zaštiti prirode, umjesto Posebnog rezervata u kojem je režimu
zaštite danas, ovo područje proglasiti Parkom prirode. Zatražena
je pomoć ministra u sufinanciranju
izgradnje kanalizacijskog sustava
u Malostonskom zaljevu za koji je
nakon više desetljeća, konačno
dobivena pravomoćna građevna
dozvola. Izgradnja regionalne kanalizacijske mreže Neum – Mljetski
kanal značila bi spas ovog zaljeva i
garanciju da će u njemu opstati marikultura i njezina perjanica – malostonska kamenica.
A. Pavlović
OK BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
Telefon:
043/242 242
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Davorin Vezmarović
43000 BJELOVAR
Junija Palmotića 1
Telefaks:
043/241 280
Predsjednik:
Franjo Pal
stranicu pripremio:
Davorin Vezmarović
5. MEĐUNARODNI PROLJETNI BJELOVARSKI SAJAM
Podržan plan upisa
odstupanja gdje se čeka rješenje
resornog Ministarstva, pa je takav
plan jednoglasno podržan. Prema
informacijama stručne suradnice za obrazovanje u Obrtničkoj
komori Bjelovar Martine Bogat
analiza telefonske ankete licenciranih poduzetnika glede prijema
naučnika i slobodnih naučničkih
mjesta pokazala je kako ti podaci
uglavnom korespondiraju s planovima upisa, osim kod zanimanja
automehaničar, elektroničar-mehaničar i donekle, konobar.
11
na tradicionalnom danu kamenica u malom stonu
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
lavna tema 3. sjednice Odbora za strukovnu izobrazbu
Obrtničke komore Bjelovar održane 11. travnja bila je rasprava o
planovima upisa učenika u srednje strukovne škole u županiji u
školskoj godini 2012./2013. po
jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO). Nazočni ravnatelji i
njihovi suradnici redom su isticali
kako je njihov plan upisa u iduću
školsku godinu po JMO konceptu
prema iskustvu i dostupnim saznanjima realno ostvariv, uz sitna
ožujak – travanj 2012.
Gudovačke impresije
Manifestaciju je posjetilo 32
tisuće posjetitelja iz cijele
Hrvatske i inozemstva, a i
broj izlagača je zadržan na
prošlogodišnjoj razini
N
akon što je u nedjelju 25.
ožujka zatvoren jubilarni 15.
proljetni međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu, pristupilo
se analizi rezultata. Prema službenim podacima organizatora tvrtke
Bjelovarski sajam, tijekom tri dana
održavanja ovu manifestaciju je posjetilo 32 tisuće posjetitelja iz cijele
Hrvatske i inozemstva, a i broj izlagača je zadržan na prošlogodišnjoj
razini. Među njih 400 našlo se i više
obrta raznih branši koji su uglavnom nastupili individualno.
Izlagalo se na 1.600 m2 zatvorenog, 770 m2 poluzatvorenog i
17.500 m2 otvorenog prostora, a
izlagali su poduzetnici iz 17 županija i iz 10 stranih zemalja.
Poslovna atmosfera koja je, unatoč do tada još neisplaćenim poljoprivrednim poticajima prožimala ovaj
sajam, rezultirala je izravnim prometom od oko 8 milijuna kuna. Pažnju
privlači prodaja najskupljih traktora iz
obilja ponuđene mehanizacije i druge robe na ovom nadasve poljoprivrednom, a potom i gospodarskom
sajmu. Kao suorganizator sajma
Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije je već tradicionalno
organizirano nastupila na prostoru
hale 7 na 400 m2 sa 24 svoja člana,

www.hok.hr
Panoramski snimak štanda Obrtničke komore
3 srednje strukovne škole s područja
županije i s 1 obiteljskom zadrugom.
Na prostoru hale 7 okupili su se
uglavnom poznati obrtnici iz OK Bjelovarsko-bilogorske županije na čelu
s predsjednikom Franjom Palom i
kolegama iz raznorodnih branši: tu
su bili i naši tradicijski užari i licitar,
pa usluga veza po uzorku i narudžbi,
i mnogi drugi. Razne miomirisne delicije – i slane i slatke se tu kušaju, pa
se zaliju domaćim ili uvoznim pivom,
te se za desert zaslade sladoledom
kod čuvenoga Bože Zagorca. Posjetitelja nikad dovoljno – no na kraju – i
još dugo potom – se zbrajaju rezultati. Štandovi srednjih strukovnih škola
uvijek su nam atraktivni – već zbog
samih učenika/naučnika i njihove plahosti, pa hvalimo i njihove uratke.
Iako su sajmovi u Gudovcu naglašeno poljoprivredni, značajna im
je i gospodarsko-proizvodna komponenta, pa su naznake i informacije o ostvarenim poslovima ohrabrujuće. Tako je gudovački sajam i opet
u kontekstu doprinosa oporavku
našeg gospodarstva – u dijelu gdje
smo nesumnjivo autohtoni i gdje su
nam komparativne prednosti velike
– napravio novi iskorak.
Zatvaranjem sajma započete su
pripreme za nadolazeći set sajmova
krajem svibnja: LOREKO (lov, ribolov
i kontinentalni turizam), SKOK (konji i
oprema za konje) i SPOREK (sport i
rekreacija), a kruna svega bit će isto
tako jubilarni 20. jesenski međunarodni bjelovarski sajam u Gudovcu
od 7.do 9. rujna 2012. godine.
12
Obrtničke novine
XII.
SLAVONSKI BROD
ŽUPANIJE
ožujak – travanj 2012.
BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA
OK BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
Telefon:
035/447 017
E-mail:
[email protected]
Tajnica:
Željka Pergl
35000 SLAVONSKI BROD
Petra Krešimira IV. 46/1
Telefaks:
035/407 441
Predsjednik:
Zvonimir Ćirić
STRANICU PRIPREMIO:
Marijan Vrkljan
PROJEKT OBNOVE GRADSKE TRŽNICE U SLAVONSKOM BRODU
Obrtnici strahuju za
radna mjesta
U
povodu 19. obljetnice Brodsko-posavske županije podijeljena su
priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima, ustanovama i tvrtkama. Zlatna plaketa Brodsko-posavske županije dodijeljena je Ivanu
Cindriću iz Slavonskog Broda, dugogodišnjem predsjedniku Udruge
roditelja poginulih branitelja i trgovačkom društvu Clarum d.o.o. iz
Nove Gradiške. Plaketu Brodsko-posavske županije, koja se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja u gospodarskim i društvenim djelatnostima za 2011. godinu dobili su TÜV Croatia
d.o.o. iz Slavonskog Broda, OPG Dinka Bilešića iz Zapolja, TD Martex
d.o.o. iz Nove Gradiške, Udruga Eko-etno selo Stara Kapela, Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije, Šahovski klub Posavac
Festung iz Ruščice i Muški pjevački sastav Starotopoljani iz Starog
Topolja. Godišnju nagradu Kovanica od zlata dobili su Ivan Kadić iz
Gundinaca, Vojislav Nikolić iz Slavonskog Šamca, Ljubo Ivošević-Pavić iz Nove Gradiške, Ana Glivetić iz Nove Kapele, Jozo Bungić iz
Gornjih Bogićevaca i Mirko Sečić iz Slavonskog Broda.
Obrtnici procjenjuju kako će
premještanjem kiosci, koje
su sami kupili i platili njihovu
infrastrukturu, izgubiti važeće
lokacijske dozvole, a potom i
njihovi obrti dozvole za rad
J
edan od nezaobilaznih simbola svakog grada su tržnice,
tako je i u Slavonskom Brodu.
Popularni naziv »trbuh grada« za
slavonskobrodsku gradsku tržnicu
ima višestruko značenje. Ondje se
Brođani opskrbljuju namirnicama,
a svoj kruh zarađuju brojni obrtnici
i poljoprivrednici. Zato i ne čudi što
je projekt obnove tržnice privukao
veliku pažnju. Političari u projektu
vide priliku za promociju, a obrtnici
znajući za kratak dah njihova interesa strahuju da bi novi ustroj gradske tržnice mogao ugroziti njihovu
egzistenciju.
– Na tržnici se nalazi 130 kioska,
to jasno govori koliko obrtnika svoju
egzistenciju veže za tržnicu. Zato
mislimo da je pri izradi s projektom
trebalo upoznati i obrtnike koji koriste i rade na gradskoj tržnici, ističe
Anka Šakić, predsjednica Udruženja obrtnika Slavonski Brod.
Početkom veljače obrtnici su o
svojim strahovima razgovarali s
gradonačelnikom Mirkom Dusparom i izrađivačima projekta. Sa straXVIII.
Novogradiščani među najboljima
I
ne Grada istaknuto je kako nitko od
obrtnika neće ostati bez mjesta na
gradskoj tržnici, ali da će zbog novog projekta biti promjena u rasporedu. Nakon sastanka nastupilo je
kratkotrajno zatišje. Međutim, u aktualnoj teškoj gospodarskoj situaciji
u kojoj obrtnici imaju svakodnevnu
borbu za preživljavanje ponovno je
ojačao strah od nesigurne budućnosti.
– Iz grada su nas informirali i dijelom zatekli s informacijama. Kad
smo nakon sastanka sagledali činjenice, vlasnici TIBO kioska ipak
procjenjuju da će biti oštećeni. Ne
sumnjamo mi u gradonačelnikovu
riječ, ali ako projekt bude išao ova-
ISTARSKA
ŽUPANIJA
PAZIN
Županijske nagrade
ko kako je planiran, mi ćemo biti
100 posto oštećeni, jer TIBO kioska
nema u projektu, kaže Ivica Tolić,
vlasnik trgovačkog obrta u jednom
od kioska na tržnici.
Vlasnici kioska na tržnici strahuju
kako će novim projektom izgubiti i
legalnost rada. Obrtnici procjenjuju
kako će premještanjem kiosci, koje
su sami kupili i platili njihovu infrastrukturu, izgubiti važeće lokacijske dozvole, a potom i njihovi obrti
dozvole za rad u samim kioscima.
Vlasnici kioska na tržnici ističu kako
nisu protiv rekonstrukcije gradske
tržnice, ali u slučaju da njihov rad
bude ugrožen, planiraju pokrenuti i
pravnu bitku.
ndustrijsko-obrtnička škola iz Nove Gradiške bila je domaćin 14. državnog
natjecanja učenika u zanimanjima vodoinstalater i instalater grijanja i klimatizacije. Nakon višesatnog odmjeravanja znanja i vještina sudionici natjecanja ostvarili su sljedeće rezultate: u kategoriji vodoinstalateri 1. mjesto
osvojili su Luka Lemac i Marin Zrilić, Industrijsko-obrtnička škola Šibenik,
2. mjesto osvojili su domaćini Josip Juraković i Tihomir Čalić, Industrijskoobrtnička škola Nova Gradiška, 3.mjesto osvojili su Bojan Đekić i Kristijan
Vuković, Industrijsko-obrtnička škola Slatina. U kategoriji instalateri grijanja i klimatizacije 1.
mjesto osvojili su
Luka Horvat i Matija
Škrnjug, Graditeljska škola Čakovec,
2. mjesto osvojili su:
Branko Ružić i Ivan
Tomičić, Obrtnička
škola Split, a 3. mjesto pripalo je Aleksandru Mazuloviću
i Stipi Rajkoviću, Industrijsko-obrtnička
škola Sisak.
Telefon:
052/216 153
OK ISTARSKE
ŽUPANIJE
52100 PULA
Mletačka 12/1
Telefaks:
052/383 744
E-mail:
[email protected]
Web: www.ok-istre.hr
Predsjednik:
Mario Paliska
SVEČANO OBILJEŽEN DAN OK ISTARSKE ŽUPANIJE
Dodijeljene Istarske zlatne ruke
Priznanje Istarske zlatne
ruke dodijeljene su Franku
Ferenčiću, vlasniku obrta
FERENČIĆ iz Pazina, te
Klaudiji Radovan i Marinu
Pilatu, vlasnicima pekare
CONCETTINO iz Poreča
Sa svečane sjednice Skupštine OK Istre
P
rigodnom svečanošću u
porečkom Domu obrtnika
30. ožujka obilježen je,
drugi po redu, Dan Obrtničke
komore Istarske županije. Program je započeo radnim dijelom
– sjednicom Skupštine OK, a u
nastavku svečano je potpisan
Sporazum o suradnji s Privrednom komorom Beograd i dodijeljena su priznanja zaslužnim
obrtnicima i institucijama. Ovoj
svečanosti istarskih obrtnika
bili su nazočni brojni uzvanici,
a među njima Stipe Knežević,
potpredsjednik HOK-a i izaslanik predsjednika Komore, biskup porečko pulski mons. Ivan
Milovan, predsjednik Skupštine
Istarske županije Dino Kozlevac,
zamjenik župana Istarske županije Vedran Grubišić, delegacija
Privredne komore Beograd koju
je predvodio predsjednik Komore dr. Milan Janković, saborska
zastupnica Nansi Tireli i ostali.
Aktivnosti POK-a
Predsjednik OK Istarske županije Mario Paliska govorio
je o najvažnijim aktivnostima
OK u protekloj godini. U prvom
planu je istaknuo 14. obrtnički
sajam Istre, vrlo uspješan usprkos teškoj gospodarskoj situaciji
te podsjetio da je upravo na toj
sajamskoj manifestaciji započela suradnja i dogovori temeljem
kojih je potpisan Sporazum o
suradnji s Privrednom komorom
Beograd. Upravo su Beograd i
Srbija veliko i važno tržište koje
dobro poznaje i cijeni istarske
proizvode, a među istarskim
obrtnicima postoji veliki interes
Priznanja zaslužnim obrtnicima i institucijama
Povodom Dana OK zaslužnim obrtnicima i institucijama za
uspješno poslovanje i uzornu suradnju dodijeljena su priznanja
Komore Istarske zlatne ruke: Franku Ferenčiću, vlasniku Obrta za proizvodnju bezalkoholnih pića FERENČIĆ iz Pazina, te
Klaudiji Radovan i Marinu Pilatu, vlasnicima Zajedničkog obrta –
pekare CONCETTINO iz Poreča. Dodijeljene su i Povelje Komore za doprinos na promidžbi, poticanju i unapređenju obrtničkih
asocijacija, organiziranja strukovno-cehovskog rada, strukovnog
obrazovanja za potrebe obrtnika, rada na solidarnosti u obrtništvu i humanitarnim aktivnostima. Dobitnici su: Nikola Žeravica iz
Rovinja, urarski obrt, Zagrebačka banka d.d., Grad Pula, Grad
Pazin i Valter Flego, gradonačelnik Buzeta.

www.hok.hr
za suradnju s obrtnicima i poduzetnicima iz Srbije i posebno
Beograda.
Među brojnim lanjskim aktivnostima Komore, Paliska je podvukao da je OK podupirala, sufinancirala i organizirala nastup
istarskih obrtnika na sajmovima
u zemlji i inozemstvu. Također,
ponovno je pokrenula održavanje manifestacije Gastro – Okusi
Istre, koja je lani u travnju održana u Rovinju. Broj obrta u cijeloj
RH, pa tako i u Istarskoj županiji
u padu je već nekoliko godina,
a gospodarska situacija je vrlo
složena i obrtnike prisiljava na
maksimalne napore da bi opstali.
Stanje u obrtništvu
OK je u proteklom razdoblju
obavila mnoge aktivnosti radi
olakšanja položaja obrtnika, a
izrađen je i materijal Aktualno
stanje u obrtništvu. U njemu su
naznačeni problemi poslovanja
obrtnika s posebnim osvrtom na
državnu razinu s vrlo konkretnim
prijedlozima za izmjene zakonske
regulative. Također, Komora je
organizirala više edukativnih predavanja i radionica, a u planu su i
tečajevi za sommeliere za kavu i
sommeliere za vino. Osnovan je i
Odbor za međunarodnu suradnju
i fondove EU, s ciljem da se što
više istarsko obrtništvo uključi u
realizaciju različitih međunarodnih projekata, koji se financiraju
sredstvima EU.
Tajnik:
Eros Sorić
STRANICU PRIPREMIO:
Asim Čabaravdić
svečanost u ok istre
Diplome novim
majstorima
M
ajstorska su zvanja vrlo cijenjena u RH
i Europi, a u našoj zemlji majstorsko
zvanje steklo je do sada 11.447 kandidata,
istaknuo je predsjednik OK Istarske županije Mario Paliska na podjeli majstorskih diploma, upriličenoj 29. ožujka u prostorijama
Komore.
Pozdravljajući nove mlade majstore, Paliska je podsjetio da se majstorski ispiti u
Obrtničkoj komori Istre održavaju već 15 godina. U tom je periodu održano 29 ispitnih
rokova kojima je majstorsko zvanje steklo
743 kandidata u 21 zanimanju.
U proteklom zimskom roku (2011.) ispit
je položio 41 kandidat i to pet frizera, jedan
graditelj broda, osam kuhara, četiri natkonobara, jedan vodoinstalater – instalater grijanja i klimatizacije, tri vodoinstalatera, pet
elektroinstalatera, jedan klesar, jedan zidar,
dva fotografa, četiri automehaničara i šest
plinoinstalatera.
Novi majstori s predsjednikom OK Istre Mariom
Paliskom i tajnikom Erosom Sorićem
ŽUPANIJE
KARLOVAC
IV.
Obrtničke novine
KARLOVAČKA
ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJSKE OBRTNIČKE KOMORE
Uručena priznanja zaslužnima
N
a sjednici Skupštine Obrtničke komore Karlovačke županije pod
predsjedanjem predsjednika Darka Stankovića usvojena su izvješća o radu Komore u protekloj godini te financijski dokumenti ove obrtničke institucije za 2011. godinu.
– Protekla godina bila je jedna od najtežih, ako ne i najteža za obrtnike. Tako je zadnjeg dana 2011. godine u usporedbi s godinom prije zabilježeno 49 obrta manje, rekao je Stanković. Još alarmantnije
zvučale su riječi tajnika Vlade Jelkovca koji je naveo da se i u tri prva
mjeseca trend zatvaranja obrta nastavlja, a to je potkrijepio podatkom
o 44 obrta manje u odnosu na početak godine.
Osim radnog dijela Skupština je imala i svečani karakter tijekom
kojeg su podijeljena priznanja zaslužnima za razvoj obrtništva i obrtničkih institucija.
Povelje su zaslužili karlovački ugostitelj Miro Prugovečki, dugoreški autoprijevoznik Tomislav Šebalj, vlasnik građevinskog obrta Nikola
Špelić iz Slunja te dožupan Ivan Banjavčić.
Diplomama su nagrađeni: vlasnica računovodstvenog obrta u
Karlovcu Nikolina Kružić-Lončarić, građevinar Rudolf Delač, Branko
Palajsa, vlasnik elektromehaničarsko-trgovačkog obrta, Vlado Škrtić
stolar iz Duge Rese, Duško Grgurić ugostitelj iz Ozlja i Marijan Lončar,
ugostitelj iz Slunja.
ožujak – travanj 2012.
13
OK KARLOVAČKE
ŽUPANIJE
Telefon:
047/612 058
E-mail: [email protected]
Web: www.obrtnicka--komora-karlovac.hr
Tajnik:
mr. Vlado Jelkovac
47000 KARLOVAC
J. Haulika 14
Telefaks:
047/611 742
Predsjednik:
Darko Stanković
STRANICU PRIPREMIO:
Zdenko Živčić
ŽUPANIJSKE OBRTNIČKE SPORTSKE IGRE U JOSIPDOLU
Okupilo se stotinjak obrtnika
Dugorešanima nogomet,
Slunjankama pikado, a
Ozljanima belot
S otvaranja igara
U
organizaciji Obrtničke komore Karlovačke županije
20. travnja u Josipdolu su
održane su 8. obrtničke sportske
igre. Izuzetan domaćin igara je bilo
Udruženje obrtnika Ogulin. Predstavnici Udruženja obrtnika Karlovca, Slunja, Ozlja, Duge Rese,
domaćina Ogulina i gostiju iz Vrbov-
skog odmjerili su snage u tri discipline i to nogometu, belotu i pikadu.
Natjecanja su održana na igralištu i
prostorima NK Josipdol.
U nogometnim nadmetanjima najbolji su bili Dugorešani koji su u neizvjesnoj finalnoj utakmici tek nakon
izvođenja kaznenih udaraca nadvisili
momčad Slunja. Treće mjesto osvo-
jili su Ogulinci. Za najboljeg igrača je
proglašen Dugorešanin Livio Bišćan.
U natjecanju igranja belota okušalo se 17 parova, a u ozaljsko-ogulinskom finalu lovorikama su se okitili
Ozljani Bartolac i Muže, koji su bili
bolji od para Pavlić i Salopek. Treći
je bio ogulinski par Marković-Žanić.
Obrtnice su se okušale u natjecanju u pikadu i tu su cure iz slunjskog
Udruženja bile najbolje, a odmah do
njih bile su Ogulinke dok su treće bile
obrtnice iz Duge Rese. U pojedinačnoj konkurenciji zlato je otišlo u Slunj,
srebro u Ogulin, a bronca u Karlovac.
Pored natjecanja na razini Obrtničke komore, obrtničke igre organiziraju se i na razini Hrvatske
obrtničke komore. Ove godine domaćin igara bit će Šibenik i to od
10. do 13. svibnja. Na tom će natjecanju i naši obrtnici imati svoje
predstavnike.
SKUPŠTINA KARLOVAČKOG UDRUŽENJA OBRTNIKA
Nastavlja se trend zatvaranja obrta
– U zadnja tri mjeseca u Karlovcu je zabilježen manjak od 28 obrta, što samo potvrđuje trend s kojim se
već duže razdoblje susreće obrtništvo. No unatoč tome
još nekako preživljavamo, a očekujemo da će se i taj
negativni trend zaustaviti, rekao je Davor Vinski, predsjednik karlovačkog Udruženja obrtnika na Godišnjoj
Svi nagrađeni
KOPRIVNICA
VI.
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA
Dogovoren plan upisa
Nova zanimanja u školama
R
avnatelji županijskih srednjih
strukovnih škola, Obrtničke škole Koprivnica, Strukovne škole Đurđevac i Srednje škole Ivan Seljanec
iz Križevaca održali su sastanak s
predstavnicima OK Koprivničko-križevačke županije. Na sastanku je
usuglašen prijedlog plana upisa u
novu školsku godinu 2012./2013. za
koji će Komora dati svoju suglasnost.
Za novu školsku godinu predviđaju
se i nova zanimanja i to automehatroničara u Koprivnici i Đurđevcu te
instalatera kućnih instalacija u koprivničkoj Obrtničkoj školi. Ukupno će se
upisati više od šest stotina učenika.
Predstavnici Komore i škola obilazit
će osnovne škole te na taj način pokušati približiti obrtnička zanimanja
djeci koja su pred upisima.
Sekcija trgovaca
S
Problemi na tržnici
jednica Sekcije trgovaca pri Udruženju obrtnika Koprivnica sazvana je na prijedlog onih koji posluju na Gradskoj tržnici u Koprivnici
zbog zahtjeva za sniženjem cijena zakupa i nekih problema u funkcioniranju tržnice.
– Komunalac kao koncesionar je smanjio cijenu zakupa za drvene
kućice, ali nije za kioske i klupe pa tamošnji obrtnici to smatraju nepravednim. Smatraju da je glavni problem u velikom smanjenju broja
ljudi koji dolaze na tržnicu, a što je započelo postroženjem propisa i
izbacivanjem ‘kumica’ sa zelene tržnice. Zakupci na tržnici predložili
su programe oživljavanja tržnice kao što je web stranica, reklamni letci
i oglašavanje te davanje prostora povremenim izlagačima raznih vrsta
robe te su ujedno zatražili preispitivanje radnog vremena – prenijela je
zaključke Jasmina Markota, tajnica koprivničkog Udruženja.
Seminar za knjigovođe
U
OK KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
48000 KOPRIVNICA
Bjelovarska cesta 75 a
Telefon:
048/623 408
Telefaks:
048/623 408
skupštini te dodao kako je na lokalnoj razini obrtnicima
najvažniji partner Grad Karlovac, a promidžba obrtnika
ostaje i dalje jedan od najvažnijih zadataka. Vinski je
rekao kako se ove godine, nakon dvogodišnjeg prekida, očekuje ponovno organiziranje Sajma obrtništva u
sklopu Karlovačkih dana piva.
E-mail:
[email protected]
Web: www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr
Predsjednik:
Zvonko Pecikozić
Tajnik:
Božo Barać
STRANICU PRIPREMILA:
Adela Sočev
Održan šesti sajam poslova u Đurđevcu
Stop nezaposlenosti!
Predstavljene mogućnosti
zapošljavanja i obrazovanja
ĐURĐEVAC – U organizaciji HZZ
– Područne službe Križevci, a pod
pokroviteljstvom Koprivničko-križevačke županije i Grada Đurđevca,
u tom gradu je održan šesti po redu
Sajam poslova u Koprivničko-križevačkoj županiji. Namijenjen je bio
nezaposlenim osobama, tražiteljima
zaposlenja, poslodavcima, studentima, maturantima, učenicima završnih razreda osnovnih škola, te osobama koje žele graditi svoju karijeru.
Na sajmu su se predstavile brojne tvrtke kao potencijalni poslodavci, obrazovne institucije, partneri u
organizaciji te predstavnici civilnog
sektora. Posjetiteljima su na ovaj
način na jednom mjestu bile dostupne informacije o slobodnim radnim
mjestima i mogućnostima dodatnog
obrazovanja. Nezaposlene osobe
imale su mogućnost izravno kontaktirati s potencijalnim poslodavcima i
ispuniti upitnike te predati svoje ži-
Na sajmu poslova u Đurđevcu predstavili su se Obrtnička komora Koprivničkokriževačke županije i Obrtničko učilište POUKA
votopise i zamolbe za zaposlenje. I
ove godine posjetitelji su mogli koristiti računalni program Moj izbor. Posebna pažnja bila je usmjerena na
važnost predstavljanja kompetencija
s ciljem povećanja konkurentnosti
na tržištu rada. Obrtnička komora
Koprivničko-križevačke županije i
Obrtničko učilište POUKA također
su se predstavili na sajmu. Posebno
su predstavljeni programi edukacija
iz područja cjeloživotnog učenja i
programi stručnog osposobljavanja
Obrtničkog učilišta. Ujedno su promovirani upisi u obrtnička zanimanja
u Koprivničko-križevačkoj županiji.
Tradicionalno nastupili u Mostaru
organizaciji Udruženja obrtnika
Koprivnica i Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije u prostorijama Komore održan je seminar za
knjigovođe, trgovce zlatom i agencije za promet nekretnina koji su to
obvezni odslušati prema Zakonu o
sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma. Seminar su održali ovlašteni
stručnjaci Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika iz Zagreba.
O
brtnička komora Koprivničko-križevačke županije, HGK Županijska komora Koprivnica i PORA tradicionalno su organizirali nastup obrtnika
i poduzetnika iz Koprivničko-križevačke županije na 15. međunarodnom
sajmu gospodarstva u Mostaru. Na zajedničkom štandu, veličine 80 četvornih metara, svoje proizvode je predstavilo 12 obrtnika iz Koprivničko-križevačke županije: Vražja krv, Tepka, Pampa-tea, Špičko, Kuki-pal, Kamiva,
Pro-med, Kebet, Gajba, Zdenkini medenjaci, Jara i Kupin.
 Božo Barać, tajnik Obrtničke komore, Jasmina Markota i Miroslav Tremski,
tajnica i predsjednik Udruženja obrtnika Koprivnica

www.hok.hr
14
Obrtničke novine
KRAPINA
II.
ŽUPANIJE
ožujak – travanj 2012.
OK KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJA
49000 KRAPINA
Magistratska 2
Telefon:
049/300 545
Telefaks:
049/370 616
prostorijama HGK-ŽK Krapina 20. ožujka održana je
konferencija za novinare,
na kojoj je predstavljen Katalog
metaloprerađivačke industrije Krapinsko-zagorske županije. Na predstavljanju Kataloga sudjelovali su
predstavnici Hrvatske gospodarske
komore-ŽK Krapina, Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije
i predstavnici Krapinsko-zagorske
županije.
Prilikom prezentacije Kataloga
istaknuta je važnost ovog zajedničkog projekta vođenog s ciljem
kvalitetnog i zajedničkog objavljivanja i promoviranja te međusobnog
povezivanja i suradnje svih obrtnika i poduzetnika naše Županije iz
sektora metaloprerađivačke djelatnosti. Od važnosti je informacija
kako će se Katalozi moći dobiti na
izložbenim prostorima HOK-a na
svim međunarodnim i regionalnim
sajmovima. Katalog metaloprerađivačke industrije KZŽ predstavlja
značajan korak naprijed
u nastojanjima očuvanja
dugogodišnje
tradicije,
iskustva, fleksibilnosti i
kontinuiranog ulaganja u
opremu i kadrove gospodarstvenika koji se bave
metaloprerađivačkom
djelatnošću u Krapinsko-zagorskoj
županiji. Obrtnička komora KZŽ 2.
K
ako bi se naučnicima strukovnih
škola s područja Krapinsko-zagorske županije pružila mogućnost
obavljanja kvalitetne praktične nastave, Obrtnička komora uložila
je značajna financijska sredstva u
opremanje praktikuma za obavljanje
stručne prakse SŠ Konjščina, SŠ
Krapina, SŠ Zabok, SŠ Bedekovčina i SŠ Oroslavje. Da je važno ulagati u obrazovanje budućih kadrova
za obrtništvo i cjelokupno gospodarstvo naše županije, potvrđuju i vrlo
T
ukladno informacijama s web stranice www.hak.
hr/info/radari-i-zabrane, koja se tiče zatvaranja državne ceste D1 na dionici Veliko Trgovišće – Luka (od
4.+600 do 7.+500 km), Obrtnička komora Krapinskozagorske županije uputila je inicijativu mjerodavnim institucijama za hitno rješavanje aktualne problematike
nastale privremenim zatvaranjem za promet navedene
državne ceste.
IX.
GOSPIĆ
OK LIČKO-SENJSKE
ŽUPANIJE
Telefon:
053/573 012
E-mail:
[email protected]
Tajnica:
Ankica Šubarić
53000 GOSPIĆ
Ulica Ante Starčevića 17
Telefaks:
053/573 012
Predsjednica:
Ana Šerić-Konjikovac
STRANICU PRIPREMIO:
Željko Mataija
Zaustavljen trend
opadanja broja obrta
P
od predsjedavanjem Ane
Šerić Konjikovac u gospićkom KIC-u održana je Skupština područne obrtničke komore.
Skupštinari su prihvatili izvješće o
radu i financiranju za 2011. godinu.
Prošlu godinu Komora je završila
sa 1.216 obrtnika i kako je rečeno,
gotovo je zaustavljen trend opadanja broja obrta u odnosu na nekoliko prethodnih godina. Po zastupljenosti najbrojniji su obrti uslužne
djelatnosti i ugostitelji, potom slijede prijevoznici i trgovci, dok je u
Ličko-senjskoj županiji najmanje
ribara.
I ove godine na GAST-u
latarni Vrančić, vlasnika Hrvoja
Vrančića iz Zaboka dodijeljena je
prva nagrada za umjetnički i dekorativni suvenir »licitarsko srce« na 9. izložbi suvenira Kvarner Expo u Opatiji.
Obrtnička komora Krapinsko-zagorske
županije i ove je godine omogućila nastup svojim članovima, a uz Zlatarnu
Vrančić nastupili su: Atelier »VARGA«
vl. Darko Varga iz Zlatara, B. M. DEKORACIJE unikatne dizajnerske dekoracije, vl. Branka Iveković iz Klanjca,
L ART, vl. Lilijana Javorić Ilić iz Tuhlja.
ODRŽANE SKUPŠTINE OK LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE I UO GOSPIĆ
Pad broja obrta je
gotovo zaustavljen,
što je dobar
znak stabilizacije
gospodarstva u regiji
značajni rezultati koje svake godine
ostvaruju učenici srednjih strukovnih
škola, stoga OK Krapinsko-zagorske županije s osobitim zadovoljstvom podržava značajne rezultate
koje su u 2012. godini ostvarili učenici sljedećih zanimanja: elektromehaničar SŠ Konjščina, frizer SŠ
Krapina, kuhar i konobar SŠ Zabok
te instalater grijanja i klimatizacije
SŠ Bedekovčina. Detalji o postignutim rezultatima dostupni su na web
stranicama OKKZŽ www.okkzz.hr.
Nagrađen suvenir Zlatarne Vrančić
Z
Ističući pritom kako novonastali troškovi goriva i poslovanja, kao i poteškoće u cjelokupnom gospodarstvu
koje su osobito pogodile obrtništvo na razini županije i
cijele države, predstavljaju značajan i opravdan razlog
da se uvaži prijedlog, da se što hitnije omogućiti besplatno prometovanje autocestom A2 između čvorova
Zaprešić i Zabok u oba smjera za sva vozila s registracijskom oznakom KR.
LIČKO-SENJSKA
ŽUPANIJA
STRANICU PRIPREMILA:
Renata Vranić
uristička zajednica i Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije
predstavile su se na tradicionalnom, 17. međunarodnom sajmu GAST
2012. u Splitu. Sajam je ove godine posjetilo više od 40 tisuća posjetitelja,
a iz Obrtničke komore KZŽ nastupili su sljedeći članovi: Stolarija »Frenki«, vl. Davor Franc, »Bobo« trgovina i ugostiteljstvo, vl. Marina Bobovečki, »Montex« mehanika, tekstil i trgovina, vl. Kvež Mario, Bačvarska
i kačarska radnja, vl. Drago Petek, Bravarija »Piljek«, vl. Franjo Piljek.
travnja
održala
je i prezentaciju
»Priručnika
za
bavljenje seoskim
turizmom – korak
po korak od ideje
do uspješnog poslovanja«. Svi zainteresirani članovi komore priručnik
mogu podići u prostorijama komore.
Prijevoznička inicijativa
S
Tajnica:
Renata Vranić
Ulaganja u praktikume
srednjih strukovnih škola
KATALOG METALOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE
Veliki gospodarski potencijal
U
E-mail:
[email protected]
Web: www.okkzz.hr
Predsjednik:
Davor Pleško
Prema riječima Ane Šerić Konjikovac prošle godine 13 obrtnika je
položilo ispit za majstora, 32 ispit
stručne osposobljenosti, a izdate su
i tri licence za prijam naučnika.
Skupština Udruženja obrtnika
Gospić pod predsjedavanjem Marka
Sokolića prihvatila je koncem travnja
izvješće o radu i financiranju za 2011.
godinu s izvješćem Nadzornog odbora. Zaključeno je kako broj obrta za
razliku od proteklih godina pokazuje
tendenciju zaustavljanja opadanja,
što je dobar znak stabilizacije gospodarstva u regiji. U slobodnoj raspravi
ponovno je bilo riječi o zlouporabi prijevoza za vlastite potrebe, uvođenju
prireza, nastupanju na sajmovima,
informiranju na nekoliko regionalnih
portala, lokalnim televizijama i novinama. Predsjednica OK LSŽ i član
Upravnog odbora HOK-a Ana Šerić
Konjikovac odgovarala je na pitanja
obrtnika koje je zanimala i saborska
rasprava o Zakonu o ugostiteljstvu.
Proba pred maturu
P
od stručnim vodstvom Marije Vojvodić i Sandre Brkić, učenici ugostiteljsko turističke struke Strukovne škole Gospić za zanimanje kuhar i konobar imali su
kontrolni ispit za završni ispit kojemu će pristupiti iduće
godine. Praktični dio se priprema po programu Hrvatske
obrtničke komore, a odvija se u licenciranim ugostiteljskim objektima Ana, Maki, Kosinjski Raj, Kod Juke, Kiza
i drugima.

www.hok.hr
C
Preskup beneficirani staž
eh prijevoznika OK Ličko-senjske županije održao je radnu sjednicu
na kojoj se raspravljalo o prijedlogu beneficiranog radnog staža za
vlasnike prijevozničkog obrta. Kako su izvijestili predsjednik Ceha Nikola
Vrselja i tajnica OK LSŽ Ankica Šubarić, trenutačno vlasnici obrta, odnosno
kamiona težih od 7,5 tona, za razliku od vozača nemaju pravo na uvećani
radni staž. Sad im se ovom svojevrsnom javnom raspravom nudi mogućnost uvećanog radnog staža uz dodatnu uplatu koja bi, npr., za 5041 kunu
osnovice iznosila 395 kuna mjesečno. Ceh je pozdravio inicijativu o uvećanom radnom stažu, ali i zaključio da u situaciji kada su uglavnom bez posla
dodatno izdvajanje oko 5 tisuća kuna godišnje, uz ionako povećane tekuće
troškove nije za sada prihvatljivo, priopćeno je iz OK LSŽ.
Suradnja Opatije i Gospića
N
aše su dodirne točke u predstavljanju i zastupanju obrtnika njihovo
dodatno povezivanje kroz strukovne interese, prilagođavanje obrazovanja stvarnim potrebama obrtništva, stručno usavršavanje obrtnika,
veće uvažavanje od strane lokalne samouprave i drugo usmjereno u boljitak obrtništva, rečeno je na sastanku predstavnika UO Opatija i Gospić,
predvođenih Josipom Dedićem i Markom Sokolićem. Povod sastanku bio
je nastup Ličana na 12. prodajnoj izložbi proizvođača suvenira u Opatiji.
U
Održan bal obrtnika
organizaciji OK Ličko-senjske županije u Gospiću je održan deseti bal
obrtnika koji su, osim njih samih, uveličali brojni predsjednici područnih
komora, nekoliko udruženja, predstavnici županije i drugi. Nakon predsjednice OK LSŽ Ane Šerić Konjikovac obrtnike su pozdravili zamjenik gospićkog
gradonačelnika Ivan Biljan,
savjetnik
ličko-senjskog
župana Dražen Peranić te
predsjednik HOK-a Dragutin
Ranogajec. Bal su otvorili
predsjednica Ana Šerić Konjikovac i predsjednik UO
Gospić, Marko Sokolić, a
nastupila je formirana klapa
predvođena predsjednicima
ceha trgovine i ugostitelja te
savjetnikom župana Vukelić,
Mihić, Peranić...
ŽUPANIJE
ČAKOVEC
XX.
Obrtničke novine
MEĐIMURSKA
ŽUPANIJA
PRIPREME ZA MESAP 2012.
Niža cijena izlaganja
S
obzirom na to da je HOK središnju sajamsku
manifestaciju MESAP 2012., koja će se održati
u Nedelišću od 15. do 17. lipnja 2012. uvrstila u
Kalendar regionalnih sajmova, obrtnicima-izlagačima na sajmu pružena je mogućnost sufinanciranja
izlagačkog prostora do 50 posto. Pravo na sufinanciranu cijenu izlaganja na unutarnjem prostoru do
površine 9,1 m2, odnosno vanjski prostor do 15 m2 imaju izlagači koji uredno
podmiruju obveze prema komorskom sustavu i koji dostave kopiju prijavnice
u OK Međimurske županije. Dužnici prema komorskom sustavu po bilo kojoj
osnovi nemaju pravo na sufinanciranje HOK-a. Detaljne informacije: Robert
Varga, stručni suradnik za informiranje i sajmove; tel/fax 040 311 515; e-mail
[email protected]
E-mail poslovna komunikacija
K
valitetna, vjerodostojna i pravovremena informacija jedna je od
najvažnijih komponenti za učinkovito poslovanje i razvoj svakog
poslovnog subjekta. Mnogi obrtnici ne znaju za mogućnosti da najaktualnije informacije iz svoje djelatnosti sumirano dobiju na jednom
mjestu, odnosno mogućnosti da im Stručna služba Obrtničke komore Međimurske županije informacije iz njihove branše prosljeđuje putem elektronske pošte. Stoga pozivamo obrtnike da na e-mail
[email protected] pošalju svoje ime i prezime, te naziv
obrta kako bi u pravo vrijeme dobili informacije koje im uvelike mogu
pomoći u svakodnevnom radu. Ujedno obavještavamo cijenjene obrtnike da će Obrtnička komora Međimurske županije i ove godine početkom jeseni održavati informatički tečaj za početnike.
S
OSIJEK
XIV.
U
Telefon:
040/312 643
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Anđelko Crnčec
40000 ČAKOVEC
Ulica I. G. Kovačića 4
Telefaks:
040/312 643
Predsjednik:
Slavko Faltak
STRANICU PRIPREMIO:
Robert Varga
SAJAM POSLOVA ODRŽAN I U ČAKOVCU
Prilika za nezaposlene
U čakovečkoj dvorani
Graditeljske škole u organizaciji
Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje – Područne
službe Čakovec održan je 5.
sajam poslova
U
trenutku kada se broj nezaposlenih Međimuraca opasno približio brojki od 8.000,
ne čudi veliki interes nezaposlenih
osoba i tražitelja zaposlenja, koji
su na jednom mjestu mogli izravno
kontaktirati s više od 45 poslodavaca, odnosno asocijacija poslodavaca na samostalnim štandovima, dok
se dio poslodavaca promovirao i na
štandovima gradova, komora, udruga i turističkih zajednica.
Na svoje su došli i učenici koji traže
svoje buduće zanimanje, kojima su
informacije dali predstavnici srednjih
škola i ostalih obrazovnih institucija.
Na Sajmu poslova je već tradicional-
Sa sajma poslova u dvorani Graditeljske škole
no svoje aktivnosti predstavila i Obrtnička komora Međimurske županije
na čijem se štandu moglo saznati sve
o aktivnostima Komore, polaganju
majstorskih ispita i ispita o stručnoj
Seminari u Đakovu i
Našicama
vanje pod nazivom »Zakonske obveze poduzetnika u gospodarenju
otpadom«, o čemu je govorio Tomo
Trstenjak, inspektor zaštite okoliša.
Predavanju je bilo nazočno 45 obrtnika.
Svi poduzetnici – obrtnici koji
imaju djelatnost s utjecajem na
stanje okoliša dužni su voditi dokumentaciju o emisijama u okoliš,
kazao nam je Zoran Vitez, tajnik
Udruženja. Seminar o istoj temi
održan je i u Udruženju obrtnika
Đakovo, na kojem je prisustvovalo
40 obrtnika.
Skupštine udruženja
Valpovo i Baranja
a skupštini UO Valpovo, održanoj 30. ožujka, podneseno je izvješće o radu u 2011. godini. Pri tome je naglašeno kako se uočava
blago povećanje broja obrtnika, što ulijeva nadu u početak oporavka
obrtnika koji, istaknuto je, i dalje teško posluju i povećava se njihova
insolventnost.
Na skupštini valpovačkog Udruženja novim je članom imenovan
Veljko Bošnjak, koji je imenovan i članom Skupštine OK Osječko-baranjske županije.
U Upravni odbor imenovan je Nikola Novoselić, a za člana Skupštine
HOK-a Stjepan Lokner, doznajemo od Josipa Ćosića, tajnika Udruženja obrtnika Valpovo. Udruženje obrtnika Baranje svoju je izvještajnu
skupštinu održalo 11. travnja, kada je usvojen Izvještaj o radu Udruženja za 2011. godinu i godišnji obračun Udruženja za 2011., doznajemo
od Marine Petranović, tajnice Udruženja.
Za novog je člana Skupštine UO Baranje i člana Upravnog odbora UO Baranje izabran novi predsjednik Građevinske sekcije UO
Baranje, Mario Dominić, vlasnik stolarskog obrta »Element« iz Petlovca.
osposobljenosti, o redovnom strukovnom obrazovanju za obrtnička
zvanja i stipendiranju učenika u deficitarnim zanimanjima, te o obrtnicima
koji nude mogućnost zapošljavanja.
Promocija na sajmovima
sve kvalitetnija
U
proljetnom ciklusu prezentacije na sajmovima, nakon predstavljanja na međunarodnim obrtničkim sajmovima u Ljubljani i Mostaru, međimurski su obrtnici svoje proizvodne programe, u organizaciji i uz sufinanciranje Obrtničke komore Međimurske županije
predstavili posjetiteljima Izložbe suvenira Kvarner EXPO 2012. u
Opatiji i Međunarodnom obrtničkom sajmu u Zagrebu. Posebno raduje činjenica da interes za nastup na sajmovima i predstavljanje na
novim tržištima pokazuju novi izlagači, a i prezentacije postaju sve
kvalitetnije, pa su već započele prijave za nastupe na sajamskim
manifestacijama koje će se održavati u jesenskom dijelu godine.
Međimurski obrtnici na sajmu Kvarner expo
OK OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA
organizaciji OK Osječko-baranjske županije, u đakovačkom je Udruženju obrtnika u ožujku
održan seminar »Računovodstvo
obrtnika i slobodnih zanimanja«.
Obrtnici su, prema riječima Blaženke Bogdan, tajnice OK Osječko-baranjske županije, upoznati s problematikom računovodstva obrtnika,
pri čemu je naglasak bio na analizi
specifičnih računovodstvenih situacija u obrtništvu.
Na seminaru su bila nazočna
22 obrtnika. U Udruženju obrtnika
Našice u ožujku je održano preda-
N
no obrazovanje za obrtništvo« Ministarstva poduzetništva i obrta pruža
mogućnost povrata 80 posto utrošenih sredstava. Detaljne informacije
možete saznati od Koleta Mihajlova,
stručnog suradnika za obrazovanje
u Obrtničkoj komori Međimurske županije na broj telefona 040/ 313-971,
e-mail [email protected]
15
OK MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE
Majstorski ispiti
vi zainteresirani za polaganje
majstorskih ispita u sljedećem,
jesenskom roku koji će se održati
u rujnu ove godine, trebaju se javiti najkasnije 45 dana prije početka
roka, odnosno do 1. kolovoza 2012.
godine. Cijena ispita iznosi 2.600
kuna, a novim majstorima se kroz
javljanje na javni poziv »Cjeloživot-
ožujak – travanj 2012.
31000 OSIJEK
Svilajska 35/2
Telefon:
031/310 160
Telefaks:
031/310 161
E-mail:
[email protected]
Web: www.okobz.hr
Predsjednik:
Dragutin Grabrović
Tajnica:
Blaženka Bogdan
STRANICU PRIPREMILA:
Ivana Rab-Guljaš
POSJET SAJMU »HABITAT, OFFICE, GARDEN, FURNITURE« U PRAGU
Mogućnost nastupa u Pragu
Predloženo je da se u
Veleposlanstvu RH u Pragu
organizira izložba hrvatskih
vina, na koju bi bili pozvani i
češki trgovci
O
brtnici s područja Osječkobaranjske županije posjetili
su, u organizaciji područne
Obrtničke komore, sajam »HABITAT, OFFICE, GARDEN, FURNITURE« koji se od 22. do 25. ožujka
održavao u Pragu.
Na tom je specijaliziranom sajmu
petstotinjak izlagača predstavilo građevinski materijal, namještaj, uredsku opremu i uredski namještaj, vrtnu
opremu, biljke i vrtni namještaj. Posjet
Pragu bio je prigoda i za susret s Tomislavom Vlahutinom, ekonomskim
savjetnikom Republike Hrvatske Veleposlanstvu RH u Pragu. S njim su o
stanju i položaju obrtništva Republike
Hrvatske ulaskom u Europsku uniju,
te o interesu češkog tržišta za hrvatske proizvode kao što su vino, med,
proizvodi tradicijskih obrta i suvenira,
razgovarali predsjednik Obrtničke
komore Osječko-baranjske županije
Dragutin Grabrović, pročelnica Odjela za poljoprivredu i gospodarstvo
Osječko-baranjske županije Silva
Wendling, dopredsjednici Komore
Stjepan Birović i Andrija Pleli, te Ma-
rina Petranović, tajnica Udruženja
obrtnika Baranje i članica EU tima
Hrvatske obrtničke komore.
Predloženo je da se u Veleposlanstvu organizira izložba hrvatskih vina, na koju bi bili pozvani
i češki trgovci. Ideju je podržala i
Silva Wendling, istaknuvši kako
vjeruje da će i Osječko-baranjska
županija sudjelovati u tom projektu.
Isto se izaslanstvo na Praškom
sajmu susrelo i s direktorom Sajma Danielom Bartošem te Janom
Judovom, menadžericom za odnose s javnošću s inozemstvom.
Tema razgovora bili su uvjeti nastupa naših obrtnika na sajmovima u
Pragu, te mogućnosti izlaganja čeških tvrtki na sajmu Osijek Expo. Predstavnici sajma tom su prigodom ponudili 30 posto popusta za izlaganje
svim tvrtkama iz Republike Hrvatske.
UDRUŽENJE OBRTNIKA NAŠICE I RADIO NAŠICE
R
Emitirana 200. obrtnička emisija
adio Našice 4. travnja emitiralo je jubilarnu 200. obrtničku emisiju. Prva je emisija emitirana 19. svibnja
2004. godine i sve je njih do sada uredio tajnik UO Našice
Zoran Vitez, a vodio novinar Kristijan Katarinček. U njoj je
do sada gostovalo više od 300 osoba. Svih su 200 emisija
sufinancirali Grad Našice i Općina Koška. U jubilarnoj su

www.hok.hr
emisiji sudjelovali našički gradonačelnik Krešimir Žagar,
predsjednik OK Osječko-baranjske županije Dragutin
Grabrović, putem telefona predsjednik HOK-a Dragutin
Ranogajec, te predsjednik UO Našice Darko Knežević, direktorica Radija Našice Katica Šimašek i bivši predsjednik
našičkog Udruženja, obrtnik Zdenko Ocelić.
16
XI.
Obrtničke novine
POŽEGA
ŽUPANIJE
ožujak – travanj 2012.
POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA
OK POŽEŠKOSLAVONSKE ŽUPANIJE
Telefon:
034/272 457
E-mail:
[email protected]
34000 POŽEGA
Ulica Franje Thauzyja 7
Telefaks:
034/272 457
Predsjednik:
Stipo Barukčić
7. TRADICIONALNI KUP UGOSTITELJA »SVETI GRGUR«
Zavidna spretnost i vještina
Veliki grand prix Kupa sv. Grgur
osvojila je Ugostiteljska škola
Osijek
Stipendiranje kuhara i konobara
U
provođenju Sporazuma o međusobnoj suradnji između Ministarstva turizma i Obrtničke komore
Požeško-slavonske županije, te u
realizaciji Programa obrazovanja
i obuke kadrova u turizmu, Obrt-
Poduzetničkom centru Pakrac, 2. travnja 2012. godine obrtnicima
Pakraca i Lipika i ostalim poduzetnicima predstavljeno je korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja putem mjera aktivne politike
zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja u 2011.
i 2012. godini. Obrtnici Pakraca i Lipika su i prošle godine koristili ove
poticajne mjere, najviše u dijelu stručnog osposobljavanja za rad bez
zasnivanja radnog odnosa. Na taj su način mladim nezaposlenim osobama omogućili stjecanje prvog radnog iskustva.
postati obrtnici u našem kraju i
uključiti se u kontinentalni turizam.
Ravnateljica Obrtničke škole Iva
Šnajder naglasila je da zanimanje za
ovim natjecanjem raste iz godine u
godinu, te da je i sama priredba sve
bogatija sadržajima. Ove godine, uz
prigotovljavanje jela natjecatelji su
sljubljivali vina naših vinara – rekla je
Pobjednici Kupa
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
ravnateljica Šnajder. Zamjenik župana Požeško-slavonske županije za
gospodarstvo Željko Jakopović podsjetio je kako je Županija pomogla da
se preko Ministarstva turizma stipendiraju učenici za zanimanje kuhar i
konobar, izrazivši nadu kako će se s
tom praksom nastaviti i ubuduće.
Povodom Dana Grada Požege, kao generalni pokrovitelj, Kup
ugostitelja proglasio je otvorenim
mr. sc. Ivan Čolak, izaslanik gradonačelnika Grada Požege. U ime
HOK-a natjecatelje je pozdravio
Ivan Klarić, potpredsjednik HOK-a,
koji je čestitao obrtnicima Požege
koji sedam godina pripremaju ovu
manifestaciju. U ulozi sponzora
Kup je pratilo 20-ak obrtnika i predstavnika trgovačkih društava. Na
otvorenju je održana mini modna
revija pobjednica prošlogodišnjeg
natjecanja na Danima odjeće.
Promocija novih majstora
O
brtnička komora Požeško-slavonske županije organizirala je 5. travnja
svečanost podjele diploma kandidatima koji su uspješno položili ispit
za majstorska zvanja u prosinačkom roku 2011. godine. Diplome novim
majstorima uručio je u ime gradonačelnika Zdravka Ronka mr. sc. Ivan Čolak, njegov savjetnik. Dodjela je održana u novim prostorijama Županijske
obrtničke komore u Thauzyjevoj 7 u Požegi. Mr. sc. Ivan Čolak poželio je
novim majstorima da nastave pronositi slavnu tradiciju požeškoga obrtništva, po kojem je Požega oduvijek bila poznata.
OK PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
Telefon:
051/325 599
51000 RIJEKA
Zanonova 1/III
Telefaks:
051/325 590
JUBILEJ OBRTNIČKE KOMORE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
160 godina obrtništva
Obrtnička komora Primorskogoranske županije danas
okuplja 8.500 vlasnika obrta,
koji zapošljavaju 7.800 radnika
H
rvatska obrtnička komora u
2012. godini nizom aktivnosti obilježava 160. godišnjicu
uspostave obrtničkog komorskog
sustava. U obilježavanje ovog značajnog jubileja uključila se i Obrtnička
komora Primorsko-goranske županije, gdje je u petak, 9. ožujka održana
proširena sjednica Upravnog odbora
te komore. Trgovačko-obrtnička komora u Rijeci osnovana je 11. ožujka
1852. godine na osnivačkoj skupštini
za gradove Rijeku i Bakar te tadašnje kotareve Crikvenicu, Čabar, Vr-
nička komora Požeško-slavonske
županije organizirala je 23. ožujka
2012. godine potpisivanje aneksa
Ugovora o stipendiranju. U programu stipendiranja obuhvaćeno je 26
učenika zanimanja kuhar i konobar.
U
Veliki grand prix Kupa sv. Grgur osvojila je Ugostiteljska škola Osijek. Pobjednici su nagrađeni zlatnom, srebrnom i brončanom statuom
fra Luke Ibrišimovića Sokola. U kategoriji Flambiranje slatkog jela, kao
i Flambiranje slanog jela pobjedu su odnijeli Tomislav Budimir i Luka
Cvilinder iz Osijeka. Natjecanje u serviranju vina donijelo je 1. mjesto juniora sommeliera Ivanu Martinjaku iz Osijeka. Najbolji u pripremi
kratkih barskih mješavina bio je Ivan Đanić iz Pitomače, u pripremi
dugih barskih mješavina Darko Škorvaga iz Našica, u pripremi bezalkoholnih mješavina Pavica Bošnjak iz Virovitice, a u pripremama
mješavina slobodnim stilom Matej Krizmanić iz Požege.
RIJEKA
VIII.
STRANICU PRIPREMILI:
Zvonko Martinović, Slavica
Milevoj i Francisko Didović
Prezentacija mjera HZZ-a
O
brtnička komora Požeškoslavonske županije u suradnji s Obrtničkom školom iz
Požege organizirala je tradicionalni
7. kup ugostitelja »Sveti Grgur«. Četrdeset učenika iz 5 slavonskih županija, završnih razreda strukovnih
škola iz Osijeka, Grubišnog Polja,
Županje, Pitomače, Virovitice, Našica, Vukovara i Požege pokazali su
svoje vještine u sedam kategorija.
Predsjednik OK Požeško-slavonske županije Stipo Barukčić tom je
prilikom podsjetio kako je cilj komore da sadašnji učenici koji će pokazati svoje znanje i umijeće kroz
samozapošljavanje, budu i sami
jednoga dana obrtnici. Za sada će
oni uglavnom otići raditi na more,
tamo će steći i potrebno iskustvo,
rekao je Barukčić, a poslije mogu
Tajnik: Zvonko Martinović
bovsko i Delnice. Obrtnička komora
Primorsko-goranske županije danas
okuplja 8.500 vlasnika obrta, koji zapošljavaju 7.800 radnika. Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore Dragutin
Ranogajec kazao je da je u odnosu
na prošlu, u ovoj godini broj obrta
smanjen za njih 1600, a zaposlenih
je 6000 manje. Obrtnici ostvaruju
ukupno 102 milijuna dolara izvoza,
najviše u Italiju, Sloveniju i Njemačku,
rekao je. Rekao je da su prošle godine donesena za obrtnike dva važna
zakona, zakon o prodaji poslovnih
prostora, koji treba provoditi, te zakon
o zabrani i sprječavanju neregistriranih djelatnosti, koji treba urediti tzv.
rad na crno. Tijekom sjednice govorilo se o strukovnom obrazovanju u
obrtničkim zanimanjima, a kao gosti
pozvani su ravnatelji obrtničkih škola
i saborski zastupnici s područja Primorsko-goranske županije.
Istaknuto je da obrtnici podupiru uvođenje financijske discipline,
da smatraju da trebaju imati veću
ulogu u obrazovanju kadrova te da,
ako im se omoguće uvjeti, mogu
više pridonijeti ukupnom gospodarstvu. Među problemima su isticali
pitanje zapošljavanja, odljeva kadrova, opstanka obrta, te, kako je
rečeno, uvođenja stope PDV-a od
25 posto, što je, drži dio obrtnika,
kratkoročno nužan, ali dugoročno
negativan potez.
Cres i Lošinj u Sloveniji
Č
lanovi UO Cres – Lošinj pozvani su na 20. tjedan poduzetništva
i obrtništva u Jesenice. Cres i Lošinj su omiljene destinacije slovenskih gostiju koji su u prošloj godini ovdje ostvarili oko 29 posto noćenja. Drvene rezbarene ukrase za namještaj izložio je Dario Dlaka,
stolar iz M. Lošinja (obrt DAST), a ostali su bili predstavljeni promotivnim materijalima. Posebno su se predstavili ugostitelji na vrlo zapaženoj prezentaciji gastro ponude Lošinja i Cresa koja je naglasak
imala na miomirisima i okusima otoka.

www.hok.hr
E-mail:
[email protected]
Web: www.obrtnicka-komora-rijeka.hr
Predsjednik:
Boris Vukelić
Tajnik:
Željko Dimitrić
STRANICU PRIPREMIO:
Željko Dimitrić
UDRUŽENJE OBRTNIKA
VIŠKOVO – KASTAV – KLANA – JELENJE
U
Što ću radit’ u životu?
druženje obrtnika Viškovo – Kastav – Klana – Jelenje potaknuto pomanjkanjem kvalitetnih kadrova na tržištu radne snage, te nezainteresiranošću učenika da upisuju obrtnička zanimanja pokrenulo je projekt
Prezentacija obrtničkih zanimanja u osnovnim školama.
Cilj projekta je upoznati učenike završnih razreda osnovne škole s paletom obrtničkih zanimanja i obrtničkih škola koje mogu upisati. U sklopu projekta snimljen je prezentacijski film »Što ću radit’ u životu?« i tiskana brošura
u kojima je predstavljeno dvadesetak obrtničkih zanimanja, odnosno radionice naših obrtnika, te je učenicima
prezentirana svaka
pojedina
djelatnost. Udruženje je
potkraj ožujka za
učenike šestog i
sedmog
razreda
OŠ Jelenje-Dražice
organiziralo edukativnu radionicu za
učenike.
SEMINAR ZA PRIJEVOZNIKE
U
Propisi usklađeni s EU
prostorijama edukacijskog centra Udruženja obrtnika Rijeka 13.
travnja održan je seminar za prijevoznike, na kojem su se vlasnici
prijevozničkih obrta i vozači upoznali s novinama u propisima kojima
se regulira evidencija radnog vremena i odmora vozača. Povod seminaru je pooštravanje kontrole primjene propisa koji se odnose na
mobilne radnike sudionike u domaćem i međunarodnom cestovnom
prometu, a koje je Republika Hrvatska uskladila s Europskom unijom i obvezala se primjenjivati ih. Seminar je uspješno organizirala
Sekcija prijevoznika Udruženja obrtnika Rijeka u suradnji s POK Primorsko-goranske županije, a održao ga je predavač Mario Crnković
iz HIVIA d.o.o Zagreb, tvrtke za ispitivanje ispravnosti vozila i ateste.
Pedesetak obrtnika prijevozničke struke, kroz predavanja su stekli potrebna znanja za daljnji rad vezano uz AETR sporazum, EU direktiva
561/2006, Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih
radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (tahografu).
ŽUPANIJE
SISAK
III.
Obrtničke novine
OK SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE
SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA
DULJA NAPLATA PARKIRANJA U SREDIŠTU SISKA
Obrtnici reagiraju peticijom
O
dluka o produženju parkiranja u
Sisku radnim danom do 19 sati,
te subotom do 12 sati, drastično se
odrazila na poslovanje obrtničkih
radnji u gradskom središtu. Novom
odlukom najviše su pogođeni trgovci i ugostitelji, te frizeri i kozmetičari
koji su najzastupljeniji u centru grada.
Stoga su obrtnici putem strukovnih
sekcija odlučili peticijom gradsku
vlast upozoriti na pogubne posljedice
takve odluke. Smatraju da je produljenje vremena naplate i proširenje
zone naplate napravljeno bez ozbiljne studije, koja je morala temeljem
ispitivanja javnog mnijenja i konzultacija s udruženjem obrtnika Sisak
sagledati negativne učinke te odluke.
44000 SISAK
Ulica Ante Starčevića 13
Telefon:
044/521 134
Telefaks:
044/522 487
ožujak – travanj 2012.
E-mail:
[email protected]
Web: www.ok-smz.hr
Predsjednik:
Željko Vrbanus
z financijsku podršku HOK-a i Sisačko-moslavačke županije organiziran je besplatan nastup za izlagače suvenira iz naše županije
na Kvarner Expo 2012. u Opatiji. Nagradu za umjetnički suvenir dobila
je ručno izrađena lutka »Dimnjačar« obrta Velvet iz Siska. Iz izvrsnog
raspoloženja i obiteljskog duha našeg štanda proizašla je inicijativa za
osnivanjem Ceha proizvođača suvenira naše županije.
U
natoč smanjenju prihoda i svim posljedicama krize, grad Kutina i dalje
će poticati investicije i zapošljavanje. Istaknuo je to gradonačelnik Kutine Davor Žmegač na sastanku s Upravnim odborom Udruženja obrtnika
Kutina. Uskoro će biti raspisani natječaji za radove na novom autobusnom
kolodvoru i gradskom trgu u Kutini. U Kutini se priprema i novo zemljište
koje će se po povoljnim uvjetima ponuditi zainteresiranim ulagačima. Novi
proizvodni pogoni maksimalno su oslobođeni svih davanja prema gradu.
Također, grad Kutina potiče i nova zapošljavanja. U slučaju zapošljavanja za svakog radnika grad Kutina poslodavcima isplaćuje poticaje u visini
5.000, 7.500 i 10.000 kuna ovisno o stručnoj spremi zaposlenog radnika.
– Prilika je to za obrtnike da se udruže i jave na natječaj. Zakon o javnoj
nabavi gradove obavezuje da posao daju najpovoljnijem ponuđaču. Vjerujem da udruživanjem kutinski obrtnici mogu biti konkurentni za poslove
koji će se otvarati u novom investicijskom ciklusu koji pokreće grad Kutina,
istaknuo je gradonačelnik.
SPLIT
XVII.
D
ipl. ing. Zdenko Marčelja,
vlasnik građevinskog obrta
»GRAS« iz Siska obavijestio
je Obrtničku komoru da njegov obrt
izvodi radove na restauraciji drvene
kapelice sv. Martina, sagrađene u
S
isačko-moslavačka županija 19. travnja objavila je
javne pozive za projekte »Tradicijski i umjetnički
obrti« i »Nove investicije u proizvodne obrte«, na temelju Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u
Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2012. godine.
Maksimalni iznos pojedinačne bespovratne potpore je
10.000 kuna. Za realizaciju oba projekta Županija će
Obrtničke sportske igre 2012.
O
vogodišnje 5. obrtničke sportske igre održat će se u hotelskom
kompleksu Solaris u Šibeniku od 10. do 13. svibnja 2012. godine.
Natjecanje će se održati u sljedećim sportskim disciplinama:
 MALI NOGOMET (muškarci)
 TENIS (pojedinačno žene i muškarci)
 STOLNI TENIS (pojedinačno žene i muškarci)
 KUGLANJE (ekipno žene i ekipno muškarci)
 POTEZANJE UŽETA (ekipu čini 6 muškaraca i 3 žene)
 PIKADO (ekipu čine 2 žene i 1 muškarac)
 BELOT – KARTANJE (svaka županija ima pravo samo na 1 par
– spol po izboru). Belot se ove godine uvodi eksperimentalno. Pobjednici će dobivati nagrade, ali se natjecanje neće ubrajati u sveukupni
rezultat i neće imati utjecaja na završni plasman.
Ako ste obrtnik ili zaposlenik u obrtu, a uz svoj rad bavite se jednim
od gore navedenih sportova, javite se svom Udruženju obrtnika, kako
bi Vas na vrijeme prijavili za sudjelovanje na Obrtničkim sportskim
igrama.
Sudeći prema velikom interesu obrtnika, sigurno znamo da će naša
komora nastupiti u svim sportovima.
iz proračuna uložiti ukupno 500.000 kuna. Na natječaj
u prvospomenutom projektu mogu se javiti obrtnici 41
djelatnosti tradicijskog ili umjetničkog karaktera. Potpore se mogu utrošiti za poboljšanje uvjeta rada obrtničke
radionice, nabavu strojeva, alata i pribora za rad i dr.
Subvencije za nove investicije u proizvodnju obrtnici
mogu dobiti za nabavu strojeva, uređaja i opreme, te
izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju radionice.
OK SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE
Telefon:
021/470 114
E-mail:
[email protected]
Tajnica:
Katija Šabić
21000 SPLIT
Ruđera Boškovića 28-30
Telefaks:
021/470 115
Predsjednik:
Miljenko Kardum
STRANICU PRIPREMILA:
Nada Brezec
NA IZLOŽBI SUVENIRA KVARNER EXPO 29 IZLAGAČA
JAVNI POZIV MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA
inistarstvo poduzetništva i obrta temeljem »Poduzetničkog impulsa« –
plana poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu, objavilo je
na svojim web stranicama: www.minpo.hr javne pozive za uključivanje u
poticajne projekte Ministarstva. Objavljena su tri kruga natječaja za ukupno
23 programa.
Zahtjevi se podnose poštom ili osobno Ministarstvu poduzetništva i obrta, na adresu: Ulica grada Vukovara 78, a za dio projekata zahtjevi se podnose Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo – HAMAG, na adresi: Prilaz
G. Deželića 7, 10000 Zagreb.
Zahtjevi i popis potrebne dokumentacije objavljeni su na web stranici
Ministarstva: www.minpo.hr.
Obavještavamo sve obrtnike da kod popune formulara zatraže pomoć
svog matičnog Udruženja obrtnika ili svoje Područne obrtničke komore.
prvoj polovici 17. stoljeća u Starom
Brodu te da se krov pokriva drvenom
šindrom, što se vrlo rijetko može vidjeti. Ova se kapelica ubraja među
značajnije spomenike drvene sakralne arhitekture sjeverozapadne Hr-
vatske i trajno je zaštićeno kulturno
dobro Republike Hrvatske. Radovi
na restauraciji provode se pod budnim okom Konzervatorskog zavoda.
Gosp. Marčelja pozvao je sve
učenike krovopokrivače da dođu
vidjeti i naučiti kako se krov pokriva
drvenom šindrom. Komora je odmah
obavijestila Obrtničku školu te je ravnatelj dozvolio da se teorijska nastava zamijeni odlaskom na praksu, te
je u petak 20. travnja organiziran odlazak učenika krovopokrivača na jedan dan prakse u Stari Brod. Učenici
su taj dan naučili da se drvena šindra proizvodi od čvrstog i kvalitetnog
drva (crnogorica na sjeveru, hrast i
bukva u kontinentalnim krajevima),
da se izrađuje postupkom kalanja
od trupaca te da je najkvalitetnija i
najdugotrajnija šindra iskalana od
sredine trupca. Kod samoga postavljanja drvene šindre najprije su
slušali upute majstora, a potom se i
sami okušali u pokrivanju.
Poticajne mjere Sisačko-moslavačke županije
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
Potražite pomoć udruženja
ili područne komore
M
STRANICU PRIPREMILA:
Violeta Jelić
Sudjelovali u restauraciji
zaštićene kapelice
Osniva se Ceh
Investicije grada Kutine
Tajnik:
Violeta Jelić
UČENICI KROVOPOKRIVAČI NA DJELU
proizvođači suvenira
U
17
N
Nagrada suveniru od
bračkog kamena
a devetoj izložbi proizvođača
suvenira održanoj od 4. do
7. travnja u Opatiji zapaženi
nastup imali su obrtnici proizvođači suvenira iz Splitsko-dalmatinske
županije, njih ukupno 29, koji su
imali skupni nastup na zajedničkom štandu županijske Obrtničke
komore. Na sajmu su se predstavili obrtnici koji izrađuju suvenire iz
kamena, proizvođači lavande, proizvođači nakita, skulptura od maslinova drva, proizvođači suvenira od
tekstila, izrada rukotvorina kao motiva na narodnim nošnjama, izrada
sapuna…
Na estetski vrlo lijepom štandu
koji je upadao u oko mnogobrojnim
posjetiteljima, koji su usprkos kiši
i lošem vremenu našli za shodno
posjetiti sajam i ponijeti sa sobom
neki od autohtonih suvenira, najveće zanimanje izazvali su suveniri i
proizvodi od kamena. Ocjenjivački
sud je kod dodjela nagrada, između
mnogobrojnih suvenira nagradio i
U
kamenicu od kamena bračkog obrtnika Olega Samardžića, vlasnika
obrta »PIO« iz Supetra, i to zlatnom
medaljom i prvim mjestom u kategoriji uporabnog suvenira. Ovakav
nastup koji je u cijelosti financirala
Obrtnička komora Splitsko-dalma-
tinske županije izazvao je veliki
interes kod naših obrtnika, ali i kod
javnosti i medija, stoga su obrtnici
proizvođači suvenira odlučili prionuti radu i za idući jubilarni 10. sajam
suvenira Kvarner EXPO 2013. pokazati još više.
Priprema turističke sezone
prostorijama Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije 24. travnja 2012. godine održan
je sastanak s predstavnicima inspekcijskih službi radi
što kvalitetnije pripreme predstojeće turističke sezone.
Sastanku su prisustvovali članovi Ceha ugostitelja te
predstavnici ugostiteljske branše, koji su predstavnicima inspektorata postavljali mnogobrojna pitanja u sve-

www.hok.hr
zi inspekcijskih kontrola i primjene propisa i zakonske
regulative.
Ovakva vrsta sastanaka je pokazatelj da na terenu,
tj. u ugostiteljskim objektima ima puno nedorečenosti
te suradnja s inspekcijskim službama pomaže u otklanjanju istih, na dobrobit naših ugostitelja i zadovoljstvo
njihovih gostiju.
18
Obrtničke novine
XV.
ŠIBENIK
ŽUPANIJE
ožujak – travanj 2012.
ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA
OK ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
Telefon:
022/311 715
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Slaven Jakelić
22000 ŠIBENIK
Ulica Stjepana Radića 77 a
Telefaks:
022/336 641
Predsjednik:
Ante Mihić
STRANICU PRIPREMIO:
Nikola Urukalo
Provedba HACCP sustava
u trgovini
O
UDRUŽENJE OBRTNIKA VODICE
Zatražena pomoć
gradske vlasti
brtnička komora Šibenskokninske županije u suradnji sa
Županijskom gospodarskom komorom organizirala je u šibenskoj
Gradskoj knjižnici »Juraj Šižgorić«
predavanje o praktičnoj provedbi
HACCAP sustava u trgovini.
Vodički obrtnici suočeni su od
početka godine s povećanjem
cijene energenata, goriva,
struje, vode, što u konačnici
dovodi do povećanja troškova
proizvodnje, pa i cijene njihovih
gotovih proizvoda
O
VARAŽDIN
V.
da se zbog sveopćeg lošeg stanja u
gospodarstvu, u posljednjih nekoliko
godina u Vodicama zatvara puno
više obrta, nego što se otvara novih.
Zbog takvog stanja predstavnici obrtnika su istaknuli nekoliko prijedloga
čijim bi udovoljavanjem bile barem
djelomično otklonjene neke prepreke za njihovo pozitivno poslovanje.
Zatražena je izmjena odluke o komunalnoj naknadi koja je na snazi od
prvog dana ove godine. Stoga je dogovoreno da se vlasnicima trgovina
prehrambenom robom i proizvodnih
obrta koji posluju na otoku Prviću, a
koji su otvoreni tijekom cijele godine,
ne naplaćuje komunalna naknada u
zimskim mjesecima, kad je promet
znatno slabiji. Također je dogovoreno
smanjenje komunalne naknade za
25% onima koji se bave proizvodnom
ili poljoprivrednom djelatnošću.
VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA
Obrtnici su još zatražili i izmjenu
odluke o komunalnom redu koja se
odnosi na zabranu izvođenja građevinskih radova u ljetnim mjesecima.
Takva je zabrana još više ugrozila
ionako teško stanje u građevinskom
obrtu, jer ima sve manje narudžbi za
obavljanje ovih vrsta poslova. Stoga
je zatraženo da se promijeni dosadašnji termin zabrane izvođenja građevinskih radova. Za prvu gradsku
zonu, odnosno uži centar grada, zabrana bi stupila na snagu 1. srpnja i
trajala bi do 31. kolovoza, a za drugu gradsku zonu ona bi trajala nešto
kraće, od 10. srpnja do 20. kolovoza.
Ovaj prijedlog će biti najprije upućen
Vijeću Turističke zajednice koji prema zakonu treba dati svoje mišljenje, a zatim će svi ovi prijedlozi biti
predloženi Gradskom vijeću Grada
Vodica na usvajanje.
OK VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE
42000 VARAŽDIN
Vodnikova 4
Uspješni u suzbijanju
neregistriranih djelatnosti
O
brtnička komora Šibenskokninske županije bilježi odličnu suradnju s Državnim inspektoratom u suzbijanju neregistriranih
djelatnosti, odnosno rada na crno.
Aktivnosti se provode u suradnji
sa samim obrtnicima koji prijavljuju
POK-u rad na crno, a dalje se ove
prijave prosljeđuju HOK-u, koji potom angažira Državni inspektorat.
Telefon:
042/320 986
Telefaks:
042/320 949
OBRTNIČKI FORUM: Ministar poduzetništva i obrta Gordan
Maras obznanio mjere pomoći obrtništvu
Bespovratna pomoć od
376 milijuna kuna
Šezdeset posto bespovratnih
sredstava dodjeljivat će se
prilikom odabira projekata, a 40
posto nakon realizacije projekta
– rekao je ministar Maras
U
sklopu Vladinog projekta
»Poduzetnički impuls« za
poticanje poduzetništva i
obrtništva za četiri mjeseca obrtnici
i poduzetnici mogu računati na 376
milijuna kuna bespovratne pomoći – obznanio je ministar Gordan
Maras na obrtničkom forumu u Varaždinu koji je u organizaciji Varaždinske županije održan u prepunoj
skupštinskoj dvorani, 13. travnja.
Kako je rekao ministar, u prvom
ciklusu zainteresirani se mogu javiti na natječaj za dodjelu sredstava
namijenjenih za razvoj i primjenu
inovacija u iznosu od 11 milijuna
kuna, zatim za projekt normizacija i
znakovi kvalitete, projekt »Gazele«
namijenjen brzorastućim tvrtkama
u vrijednosti od 5,6 milijuna kuna,
zatim za program »Žena poduzetnica« u iznosu od 8 milijuna kuna,
»Poduzetnik početnik« za koji je
planirano tri milijuna kuna, kao i za
program »Mladi u poduzetništvu«,
te za programe »Obrazovanje u
poduzetništvu« u iznosu od 6 milijuna kuna i za »Cjeloživotno obrazovanje u obrtništvu« za koje su
predviđena 2,5 milijuna kuna. Osim
za tih osam navedenih programa,
ministar je najavio još dva ciklusa
raspisivanja natječaja. Šezdeset
posto bespovratnih sredstava dodjeljivat će se već prilikom odabira
dostavljenih projekata, a 40 posto
nakon realizacije projekta za koji se
obrtnik prijavio – rekao je ministar
Maras, te istaknuo da se cjelokupna vrijednost pomoći obrtnicima i
poduzetnicima planira realizirati za
četiri mjeseca. Bespovratna sredstva za svaki od projekata iznose
od 50 do 700 tisuća kuna, a participacija od 15 posto vlastitih tražit će
se samo za projekt razvoj i primjena
inovacija.
Kako je naglasio predsjednik
HOK-a Dragutin Ranogajec, posebno raduje što je Vlada prihvatila prijedloge obrtnika za stvaranje obrtničke konkurentnosti prije ulaska u
EU. – U dogovoru s Ministarstvom
pokrenuti su i novi projekti kao,
primjerice, za poticanje tradicijskih
obrta i obrtničko obrazovanje – rekao je Ranogajec uz pohvale ministru Marasu, kao »najboljem glasnogovorniku obrtništva«.

www.hok.hr
Predavanje za vozače
brtnička komora Šibensko-kninske županije, Županijska gospodarska komora i tvrtka Tahograf bili su organizatori stručno informativnog predavanja o obvezama vozača i poslodavaca temeljem
Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i
uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.
Predavanje je održano u šibenskoj Gradskoj knjižnici, a odazvalo
mu se dvadesetak sudionika koji su imali prigodu saznati kako voditi evidenciju radnih aktivnosti, kako uporabljivati tahografske listiće,
kada bilježiti aktivnosti na poleđini listića ili kako zabilježiti svoje aktivnosti na neki drugi način. Na predavanju je istaknuto kako je nužno
poznavati odredbe zakona, jer su zbog nepoštivanja propisane vrlo
visoke novčane kazne.
P
redstavnici Udruženja obrtnika Vodica održali su s gradonačelnicom Vodica Brankom
Juričev Martinčev sastanak, na kojem su prihvaćeni zahtjevi obrtnika
koji će im omogućiti nešto lakše poslovanje u sadašnjim teškim gospodarskim prilikama.
Obrtnici su se gradonačelnici požalili na negativno poslovanje tijekom
prošle godine. Također, izrazili su i
svoju bojazan da im i ova turistička
sezona neće donijeti bitne pomake
na bolje. Naime, gospodarska kriza
koja se očituje u cijeloj zemlji pogodila je najbrže male i srednje poduzetnike na čitavom području Hrvatske, pa tako i Grada Vodica. Vodički
obrtnici suočeni su od početka godine s povećanjem cijene energenata,
goriva, struje, vode, što u konačnici
dovodi do povećanja troškova proizvodnje, pa i cijene njihovih gotovih
proizvoda. Sve to smanjuje konkurentnost obrtnika na tržištu, donosi im
manju zaradu, što u konačnici rezultira s nemogućnošću redovitog podmirivanja obaveza. I brojke pokazuju
Na predavanju koje je okupilo
oko četrdesetak sudionika predstavljen je i Vodič dobre higijenske
prakse za trgovinu u poslovanju s
hranom i HACCAP vodič – praktična provedba HACCAP sustava za
trgovinu.
Na taj je način prijavljeno dosta onih
koji obavljaju rad na crno, posebice među frizerima, kozmetičarima
i automehaničarima. Jedan dio tih
prijava rezultirao je pečaćenjem i
zatvaranjem takvih objekata, kao i
naplatom novčanih kazni sukladno
Zakonu o zabrani i sprječavanju
obavljanja neregistriranih djelatnosti.
E-mail:
[email protected]
Web: www.obrtnicka-komora-vz.hr
Predsjednik:
Vladimir Habek
Tajnik:
Ivan Vusić
STRANICU PRIPREMIO:
Ivica Njegovec
jedinstveni projekt u županiji
P
Odaberi svoju školu
rezentacijom 16 javnih i privatnih srednjih škola Varaždinske
županije, te partnera u projektu –
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PJ Varaždin, Obrtničke komore
Varaždin, Hrvatske gospodarske
komore – Županijske komore Varaždin i tvrtke Zagorje – Tehnobeton
za 2.094 učenika osmih razreda varaždinskih osnovnih škola završila
je ovogodišnja kampanja za upise
u prve razrede srednjih škola. O
potrebi za takvom vrstom kampa-
nje, kao i njenom velikom uspjehu
govori i podatak o sudjelovanju više
od 3.500 učenika i njihovih roditelja.
Upisna kampanja koja se provodi
u Varaždinskoj županiji pod nazivom Odaberi svoju školu, jedinstven
je projekt u Hrvatskoj. Na jednom
mjestu učenicima se prezentiraju
svi podaci o upisima, stipendiranju i
mogućnostima srednjoškolskog obrazovanja u Varaždinskoj županiji.
Završna prezentacija održana je
u dvorani 2. gimnazije Varaždin.
Zlato za »Ludberginu utjehu«
L
udbrežanka Sanja Stručić osvojila je zlatnu medalju za svoje voćno
vino od višnje »Ludbergina utjeha« na 17. međunarodnom sajmu
gastronomije »Gast« 2012. održanom od 21. do 25. ožujka na splitskom
Žnjanu. Na Sajmu vina Dionizijana »Ludbergina utjeha« nagrađena je
zlatom u konkurenciji 300-tinjak izlagača vina i voćnih vina. Sanja Stručić inače je članica ludbreškog Udruženja i uspješno se bavi vinogradarstvom i vinarstvom o čemu svjedoče odličja na vinarskim sajmovima.
U
Ugostitelji u Sarajevu
organizaciji varaždinskog Udruženja ugostitelja i turističkih djelatnika,
pedesetak ugostitelja iz Varaždina, Novog Marofa, Ivanca i Maribora
posjetilo je krajem ožujka međunarodni Sajam turizma i ugostiteljstva u
Sarajevu, u dvorani Skenderija. Upoznali su se s bosansko-hercegovačkim
i inozemnim ugostiteljskim i turističkim
sadržajima, a susreli
su se i s čelništvom
Udruženja ugostitelja Sarajevskog kantona.
Središnja
tema
razgovora bila je
problematika fiskalnih blagajni.
ŽUPANIJE
VIROVITICA
X.
P
Obrtničke novine
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA
37 kandidata za majstore
ri POK-u Virovitica održan je
proljetni ispitni rok za polaganje
majstorskih ispita. Ispit je ukupno
polagalo 37 kandidata iz Virovitičko-podravske i drugih županija u 17
različitih zanimanja. Pred ispitnom
komisijom uz nazočnost predsjednika POK-a Virovitica Vladimira Ivoša
i savjetnika za obrazovanje Franje
Petrića, među prvima je praktični
dio ispita za majstora kuhara polagala Jasna Vrbos iz Virovitice i
pokazala izvanredno znanje. Drugi
ovogodišnji rok održat će se na jesen, prijave POK-u primat će se do
kraja rujna.
Nagrada »Škrinjici s blagom«
U
organizaciji POK-a Virovitica na ovogodišnjoj izložbi suvenira »Kvarner expo« u Opatiji sudjelovala su 3 obrta: »MOC« iz Virovitice,
»Slavonski suvenir« iz Bakića i »VEKI« iz Slatine. Obrt »MOC«, vlasnika
Marka Moslavca iz Virovitice osvojio je 2. nagradu u kategoriji »Suvenir – uporabni predmet« za svoj proizvod »Škrinjica s blagom«. Škrinjica
predstavlja originalan hrvatski suvenir ručno izrađen od dvije vrste domaćeg drveta, pažljivo izrezbaren i likovno dobro osmišljen koji u sebi sadrži
autohtone proizvode u mini ambalaži, med, lavandu, školjkice i privjesak.
Posjetili Sloveniju
N
a poziv predsjednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo Mesto
Adolfa Zupančiča, predstavnici POK-a Virovitica bili su 22. i 23. ožujka
u posjetu slovenskim kolegama. Domaćin prvoga dana bio je Jože Bevc u
Šentjerneju, predsjednik Nadzornog odbora OOPZ Novo Mesto i vlasnik tvrtke
»Plastika Bevc«. O mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova upoznali smo se razgledajući moderne pogone obrta »Lok orodjarstvo« i tvrtke
»L-TEK« d.o.o., koji se bave proizvodnjom alata i dijelova za elektronsku industriju. Drugi dan boravka
iskorišten je za kratki sastanak u općinskoj upravi Novog Mesta, gdje su
Alojz Muhič, župan Novog Mesta i Vladimir Ivoš,
predsjednik naše komore dogovorili proširenje
suradnje. Posjet je završio odlaskom u Ljubljanu
na 2. sajam »LOS«.
VUKOVAR
XVI.
N
OK VIROVITIČKOPODRAVSKE ŽUPANIJE
Telefon:
033/721 258
33000 VIROVITICA
Pavla Radića 3
Telefaks:
033/726 028
ožujak – travanj 2012.
E-mail:
[email protected]
Web: www.okvpz.hr
Predsjednik:
Vladimir Ivoš
Kod nas vladaju duboka
gospodarska, ali i moralna kriza
jer je »normalno« ne platiti, a
sankcija nema, rekao je Dragutin
Ranogajec, predsjednik HOK-a
M
inistar poduzetništva i obrta
Gordan Maras predstavio je
krajem ožujka Program poticanja poduzetništva i obrtništva za
ovu godinu »Poduzetnički impuls«,
vrijedan 376 milijuna kuna. To je
za predsjednika HOK-a, Dragutina
Ranogajca, vrijeme kad se s riječi
prelazi na djela.
– Mi smo tražili stvaranje konkurentnosti u obrtničkim i drugim
radionicama jer želimo da se uvedu ISO standardi. HAMAG-u će biti
na raspolaganju više od 53 milijuna kuna, što nam je drago jer smo
upravo mi, HOK, tražili da HAMAG
i HBOR preuzmu vodeću ulogu u
kreditiranju, odnosno jamstvu – kazao je Ranogajec.
S predsjednikom Ranogajcem
razgovarali smo 30. ožujka u Virovitici kada je Obrtnička komora
Virovitičko-podravske županije bila
domaćin sastanka predstavnika 6
područnih komora sjevernih hrvatskih županija, Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničkokriževačke,
Krapinsko-zagorske,
Međimurske i Virovitičko-podravske
županije.
Na skupu se raspravljalo o novim
poreznim propisima, analizirana je
provedba Zakona o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja
djelatnosti, te aktivnostima vezanima za funkcioniranje komorskog
sustava i dr.
Vezano za nove porezne propise, Ranogajec kaže da su obrtnici
zadovoljni u dijelu koji se odnosi na
povećanje limita za ulazak u PDV,
jer je to šansa za sve one koji se
žele baviti obrtništvom i poduzetništvom, no žalosti, kao i građane,
povećanje PDV-a za dva posto.
Prošle godine stupio je na snagu
Zakon o zabrani i sprječavanju
Sastanak sa županom i gradonačelnikom
Predsjednika i tajnika HOK-a Dragutina Ranogajca i Krešimira Jušića, te predsjednika POK-a Virovitica,Vladimira Ivoša, predsjednika UO
Virovitice Zdravka Šarića i komorskog tajnika Božidara Jeremića, primili su župan Tomislav Tolušić sa suradnicima i gradonačelnik Virovitice
Ivica Kirin. Razmijenjena su iskustva o suradnji i partnerstvu obrtničkih
asocijacija s nadležnim ministarstvima i jedinicama regionalne i lokalne
samouprave.
OK VUKOVARSKOSRIJEMSKE ŽUPANIJE
Telefon:
032/333 304
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Đuro Kadoić
32100 VINKOVCI
Ljudevita Gaja 17
Telefaks:
032/338 239
Predsjednik:
Ivan Klarić
STRANICU PRIPREMILA:
Anica Fridl
Početak suradnje
Ovim posjetom otvorit će se
vrata svim poduzetnicima
koji žele međuregionalnu
suradnju, rekao je Ivan Klarić,
predsjednik OK Vukovarskosrijemske županije
Ušteda energije u graditeljstvu
Poticaj otvaranju obrta
I ove je godine Gradska uprava Vinkovaca donijela odluku kako će poticati otvaranje novih obrta, te je u skladu s time odlučila refundirati troškove
otvaranja obrta u iznosu do 2.000 kn. Tako je barem malo olakšala početak
novim obrtnicima.
obavljanja neregistriranih djelatnosti, no, dosadašnja provedba
zakona nije dala očekivane rezultate kako na razini HOK-a, tako i
područnih komora, jer, požalili su
se predstavnici komora, Državna
inspekcija navodi brojne razloge
zbog kojih ne može postupiti po
prijavama. U odnosu na broj prijava nadzor je proveden u premalom
broju slučajeva, a prekršaji utvrđeni u daleko manjem broju od očekivanog.
izaslanstvo OK VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE POSJETILo
PRIVREDNU KOMORU BEOGRADA
a sjednici Ceha prijevoznika, održanoj 7. ožujka u Vinkovcima, najviše je bilo riječi o radu na crno i načinima kako bi policija mogla više
učiniti po tom pitanju. Stoga su sastanku, osim prijevoznika, te predsjednika i tajnika POK-a nazočili i predstavnici policijskih postaja iz Vukovara,
Vinkovaca i Županje. Predsjednik Ceha Đuro Curić ukazao je na vlasnike
vozila »za vlastite potrebe« koji prevoze sve i svašta, bez dokumentacije,
bilo da je riječ o putničkom ili teretnom prometu. Policija kaže da se uhvaćeni u prekršaju prijavljuju inspektoru, ali oni nemaju povratnih informacija što se dalje događa s prekršiteljem. Nazočni su se složili da je veliki
problem nejedinstvo prijevoznika i velike razlike u cijenama. Predsjednik
Područne komore Ivan Klarić zahvalio je policiji koja je pokazala dosta
tolerantnosti prema prijevoznicima, no predstavnik vinkovačke Prometne
policije Tomislav Pandža upozorio je da u buduće, kad budu uvedeni digitalni tahografi, neće biti moguća tolerancija.
U Iloku je 14. travnja održan 2. turnir u malom nogometu između četiri
UO Vukovarsko-srijemske komore. Izgleda kako su Iločani stvarno najbolji
nogometaši među obrtnicima, s obzirom na to da su već drugu godinu pobijedili. Drugo mjesto zauzela je ekipa Vinkovaca, treći su bili Vukovarci, a
zaleđe drži ekipa iz Županje.
STRANICU PRIPREMILA:
Katica Kovačević
Nema reda na tržištu
Prijevoznici s policijom
2. turnir u malom nogometu
Tajnik:
Božidar Jeremić
SASTANAK ŠEST PODRUČNIH KOMORA U VIROVITICI
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA
U UO Vinkovci održan je sastanak Sekcije građevinaca koji je sazvao
predsjednik Sekcije i Ceha građevinaca Zoran Štefanac. Tema je bila energetska učinkovitost u zgradarstvu, a prezentaciju Projekta energetske učinkovitosti (EE) zajednički su proveli Mandica Sanković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša grada Vinkovaca
i Goran Pichler, koordinator UNDP SGE projekta u Slavoniji. Predstavljene
su obveze Hrvatske u uštedi energije po direktivama EU, te primjeri izgradnje niskoenergetskih i pasivnih kuća.
19
P
redstavnici OK Vukovarskosrijemske županije i UO Vinkovci posjetili su 10. travnja
Privrednu komoru Beograd. Cilj
posjeta bila je međukomorska i
međuregionalna suradnja, kako bi
malim i srednjim obrtnicima i tvrtkama omogućili lakše i brže poslovno
povezivanje, a time i širenje poslovanja. Delegaciju OK Vukovarskosrijemske županije činili su: Ivan
U
Klarić, predsjednik, Đuro Kadoić,
tajnik komore, te Tomislav Tomičić,
predsjednik UO Vinkovci i Antun
Lombarović, tajnik UO Vinkovci.
Goste iz Hrvatske dočekao je Milan Janković, predsjednik Privredne
komore Beograda sa suradnicima,
predsjednici republičkih Privrednih
komora Valjevo i Kraljevo, predsjednici općinskih udruženja poduzetnika Beograda, te predsjed-
nik Skupštine komore. Janković je
naglasio kako su obrtnici iz Vukovarsko-srijemske županije uvijek
dobrodošli jer poduzetništvo ne
zna za granice i sa sobom nosi napredak svakom nacionalnom gospodarstvu. Ivan Klarić, predsjednik
OK Vukovarsko-srijemske županije
istaknuo je kako je za njega i njegove suradnike posebno zadovoljstvo što će ovim posjetom otvoriti
vrata svim poduzetnicima koji žele
međuregionalnu suradnju, a Privredna komora Beograda je upravo most kojim će oni ići. Delegacija
OK Vukovarsko-srijemske posjetila
je i Srijemsku privrednu komoru u
Srijemskoj Mitrovici. Dočekao ih je
predsjednik Milan Božić sa suradnicima.
Ministar Maras u Vukovaru i Županji
vukovarskoj Gradskoj vijećnici 21. ožujka ministar
poduzetništva i obrta Gordan Maras održao je sastanak s poduzetnicima i obrtnicima Vukovarsko-srijemske županije. Sastanku su nazočili predsjednici i tajnici
POK-a i UO Ilok, Vinkovci i Vukovar te tridesetak obrtnika
i poduzetnika. Obrtnici su govorili o stanju poduzetništva
i obrtništva na području županije i svojim očekivanjima u

www.hok.hr
provođenju mjera za poboljšanje stanja. Ministar je najavio uvođenje reda na tržištu i otvaranje novih mogućnosti, pogotovo obrtnicima. Također je najavio program
poticanja poduzetništva „Poduzetnički impuls“. Ministar
je, u pratnji saborskih zastupnika posjetio i Županju, gdje
je također s obrtnicima razgovarao o istoj temi, te im
obećao pomoć oko projekata iz europskih fondova.
20
Obrtničke novine
XIII.
ZADAR
ŽUPANIJE
ožujak – travanj 2012.
OK ZADARSKE
ŽUPANIJE
ZADARSKA
ŽUPANIJA
23000 ZADAR
Široka ulica 1/III
Telefon:
023/319 224
Telefaks:
023/311 383
ministar poduzetništva i obrta gordan maras u zadarskoj
županiji
Najteže trpe obrtnici
M
inistar poduzetništva i obrta
Gordan Maras posjetio je Zadarsku županiju, gdje se sastao s direktorima tvrtki, poduzetnicima i obrtnicima. Bila je ovo prilika za
predstavljanje projekta »Poduzetnički impuls«, kao i ostalih mjera Vlade
s ciljem oporavka i poticanja investicija. Ministra je dočekao značajan broj
gospodarstvenika, njih gotovo 150
koji su napunili salu hotela Kolovare.
– Zadarsko gospodarstvo proživljava sudbinu hrvatskog gospodarstva od 2008. godine, otkako je, posebno u investicijama, uz sve ostale
negativne pokazatelje, investiranje
palo 10 puta. Mjerama nastojimo razbiti jednu nepoduzetničku klimu, kao i
pobuditi neophodan nam optimizam,
kazao je među ostalim ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras.
Dario Jurin i Stipe Knežević,
predsjednik HGK-GK Zadar i OK
Zadarske županije sazvali su svoja
upravna tijela u proširenom sastavu
prvi put na zajedničkom skupu. Ministar je napomenuo da bi ova sredstva iz državnog proračuna, koja se
U
E-mail:
[email protected]
Web: www.obrtnicka-komora-zadar.hr
Predsjednik:
Stjepan Knežević
ulažu kroz Poduzetnički impuls trebala biti i višestruko oplođena, jamčiti
snižavanje kamata za jedan posto,
donijeti i za 40 posto manje traženje
jamstva od samih tvrtki.
Dinko Basioli predstavio je do sada
dostupne podatke o poslovanju gospodarstva Zadarske županije, gotovo
redom negativne na čelu s manjim
prihodima, većim rashodima, viškom
akon niza drugih tvrtki, struka i grupa, u Zadru su
prvi put prosvjedovali i taksisti. Prosvjed je na zadarskom Autobusnom kolodvoru organizirala Sindikalna podružnica Samostalnog sindikata taksista Zadar.
Predrag Šimunov, sindikalni predstavnik samostalnih
taksista u Zadarskoj županiji, istaknuo je da zadarski
Sporazum o suradnji
prostorijama
UO Zadar organizirano je potpisivanje sporazuma o
suradnji između UO
Zadar i prijateljskih
udruženja iz Osijeka
i Zagreba. Navedena
udruženja potpisnici
su Sporazuma o suradnji na promicanju,
usklađivanju i unapređenju gospodar- Sporazume su potpisali predsjednici udruženja
skih, stručnih i drugih Zagreba, Zadra i Osijeka
interesa obrtništva iz 2002. godine, stoga je ovo bila prilika da se nakon 10 godina između istih obnovi suradnja.
gubitaka nad dobiti, propadanjem posebice graditeljstva, izostankom investicija, propadanjem industrijske proizvodnje. Iznimka su pozitivni trendovi
u turizmu, poljoprivredi i ribarstvu, odnosno podržavanju »pozitive« u trgovini. Do sada su najviše stradali obrtnici s nizom zatvorenih obrta i bitnim
smanjenjem zaposlenih, istaknuto je
na skupu.
taksisti prosvjeduju zbog nelojalne konkurencije. Najveći je problem što je Grad Zadar izdao 110 dozvola.
Pola tih dozvola koristimo mi, samostalni taksisti, a druga polovica taksista zaposlena je kod ostalih obrtnika.
Oni preko zime odjavljuju svoje zaposlenike, no zadržavaju izdane dozvole – kazao je Šimunov.
U
Poticaj kreativnosti
Muzeju antičkog stakla u Zadru održan je 2. festival suvenira Zadarske
županije. Uz Udrugu inovatora Zadarske županije, u organizaciji izložbe sudjelovali su i Zadarska županija, TZ Zadarske županije, HGK – Županijska komora Zadar te Obrtnička komora Zadarske županije. Izloženo je
185 izložaka od 37 izlagača prijavljenih putem natječaja.
Autorica haljine inspirirane Morskim orguljama, kao i haljinice u suvenirskoj dimenziji Ada Duka
osvojila je Grand Prix za
suvenir Zadarske županije za 2012. godinu, a riječ je o vrijednoj obrtnici
i istaknutoj aktivistici UO
Zadar i POK-a. Natječući
se s kompletom ekološki
proizvedenih ulja, Dragica i Rade Nekić (PTO
Nekić) osvojili su Grand
Prix proizvođača županije, kao i Grand Prix za
suvenir grada Biograda
za 2012. godinu.
PREDSTAVLJEN VODIČ S KORISNIM SAVJETIMA ZA SIGURNO, KVALITETNO I EKONOMIČNO
STANOVANJE
Postupanje s nekretninama
pažnjom dobrog gospodara
K
oordinacija udruga stanara
Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom obrtničkom
komorom organizirala je 14. ožujka
konferenciju »Upravljanje, održavanje,
STRANICU PRIPREMIO:
Damir Maričić
2. FESTIVAL SUVENIRA ZADARSKE ŽUPANIJE
Prosvjed taksista protiv nelojalne konkurencije
N
U vodiču su opisani
pravni, građevinski,
ekonomski,
energetski, ekološki
i psihosocijalni
aspekti stanovanja
i upravljanja
stambenim zgradama
Tajnik:
Ive Marin
društveni i gospodarski odnosi u zgradarstvu RH«.
Konferencija je održana u prostorijama Hrvatske obrtničke komore, a
na njoj je predstavljeno drugo izdanje
publikacije Vodič s korisnim savjetima
za sigurno, kvalitetno i ekonomično
stanovanje.
Projekt izdavanja vodiča ostvaren
je u suradnji s predstavnicima iz javnog sektora, gospodarstva, ustanova
i institucija s područja Republike Hrvatske.
– Krajem 2011. godine u Hrvatskoj
je sudjelovalo više od 86 tisuća aktivnih obrta s više od 111 tisuća zaposlenih. Veliki broj njih vezan je uz djelatnost graditeljstva.
Cilj nam je pomoći u podizanju razine informiranja i edukacije građana,
kako bismo postupali s nekretninama
pažnjom dobrog gospodara, te kako
bismo na zadovoljavajući način brinuli o nekretninama koje predstavljaju
nacionalno bogatstvo. Također, posebnu pažnju posvećujemo edukaciji
i informiranju obrtnika, kako bi im se
podigle razina stručnosti i kvaliteta
njihovih usluga te kako bi bili konkurentniji – kazao je tom prigodom Karlo Kabelka, predsjednik Ceha graditeljstva Hrvatske obrtničke komore.
Zamjenik predsjednika Udruge
gradova u RH, vukovarski gradonačelnik Željko Sabo, kazao je da
prema nekim procjenama više od 60

www.hok.hr
posto građana u Hrvatskoj živi u stanovima i da je rješavanje stambenog
pitanja jedno od ključnih čimbenika
za zdravlje čovjeka.
Dodao je da je ovaj vodič štivo koje
će sigurno mnogima biti podsjetnik
na njihova prava i obveze vezane za
upravljanje imovinom.
Predsjednik Koordinacije udruga
stanara RH Vladimir Stanić kazao je
da je cilj Koordinacije da u ovim složenim trenucima ukažu na nužnost suradnje svih relevantnih subjekata za održivi razvoj i kvalitetne odnose u urbanim
sredinama.
– Koordinacija želi pomoći građanima i dokazati da je stambena problematika socijalno, gospodarsko i političko
pitanje, posebno od kada je uvedeno
privatno vlasništvo, koje je građanima
donijelo određena prava, ali i obveze,
koje još nisu svi prihvatili – kazao je
Stanić.
U vodiču su opisani pravni, građevinski, ekonomski, energetski, ekološki i psihosocijalni aspekti stanovanja i
upravljanja stambenim zgradama.
Vlasnicima, suvlasničkim zajednicama i upraviteljima stambenih
zgrada Vodič donosi niz korisnih informacija o upravljanju zgradama i
održavanju zajedničkih dijelova i uređaja, energetskoj učinkovitosti, uštedama, modernim građevinskim tehnikama, sigurnosti, zdravom životu u
stanovima i harmoničnim odnosima
sa susjedima – suvlasnicima stambenih zgrada.
Renata Puljiz
2. radionica
EU projekta
»SAFEHAIR 2.0«
U Berlinu je održana 2. radionica
»SafeHair 2.0« projekta, na kojoj su
iz Hrvatske sudjelovali dr. Jelena
Macan i Boris Lukovnjak kao predstavnik Ceha frizera i kozmetičara
HOK-a. U sklopu radionice održane
su prezentacije o dosadašnjoj provedbi projekta u nekim zemljama
sudionicama, uključujući prezentacije iz Francuske, Danske, Austrije i
Hrvatske. Na radionici je prihvaćena
završna verzija dokumenta u kojem
su opisani medicinski aspekti profesionalnih bolesti kože u frizera i koji
bi trebao postati standardni dokument za prenošenje znanja o profesionalnim bolestima kože za frizere
u EU. Dosadašnje sudjelovanje hrvatskih frizera u »SafeHair 2.0« projektu ocijenjeno je vrlo uspješnim,
zbog visokog odaziva frizera u ispunjavanju ankete u odnosu na druge
zemlje (jedino njemački frizeri su se
odazvali u većem broju), te kvalitetne prezentacije dosadašnjeg rada
na radionici. Sljedeći koraci u sklopu projekta uključuju u narednim
mjesecima dovršenje ispunjavanja
anketa te analizu dobivenih informacija. Rezultati analize planiraju
se prezentirati frizerima tijekom lipnja 2012. godine, najvjerojatnije u
sklopu Državnog prvenstva frizera
i kozmetičara u Šibeniku, te objaviti
i u pisanom obliku u stručnom časopisu. Osim toga, planira se prevođenje usvojenog medicinskog dokumenta na hrvatski, kako bi se po
završetku projekta mogao prezentirati obrazovnim institucijama. Ova
etapa rada na projektu završit će na
3. radionici koja je planirana za kraj
rujna ove godine. Više informacija o
projektu možete pronaći na
http://www.safehair.eu/
GASTRO & ENO
Turističke agencije traže od ugostitelja obrok za
organizirane grupe gostiju po cijeni od 50 kuna
za tri slijeda jela! To znači da se za manje od 7
eura u Hrvatskoj mora dobiti predjelo, glavno
jelo i desert, za što se u Europi jedva može popiti
kava ili pojesti sendvič.
du kompletnog obroka za organizirane
grupe gostiju, ali po cijeni od nevjerojatnih 50 kuna za tri slijeda jela!
To znači da se za manje od 7 eura u
Hrvatskoj mora dobiti predjelo, glavno
jelo i desert, žele li ugostitelji imati organizirane grupe turista za svojim stolovima ovog ljeta.
Ponižavajući aranžmani
 Piše: Ružica Mikačić,
novinarka Slobodne Dalmacije
Š
to se može u Europi pojesti za 7-8
eura? U većini europskih turističkih metropola tek toast-sendvič
ili kroasan uz kavu, skromna salata ili
tek komad pizzete, vrlo rijetko tanjur
tjestenine ili prepečeni kruh sa sirom
kao toplo predjelo. O obroku, pa makar
i u najjeftinijim pizza-hut verzijama samoposluživanja u restoranu, ne može se
ni sanjati za cijenu manju od 10 do 12
eura, a ako se želi doista pojesti nešto
toplo i svježe pripravljeno, valja biti
spreman izdvojiti najmanje 20-ak eura
samo za jedno jelo. I nema u tome za
one koji putuju iz Hrvatske u svijet ničega neobičnog, jer onaj tko to sebi ne
može priuštiti, jednostavno ne putuje u
inozemstvo.
E, pa zašto su onda ti kriteriji kada je
hrvatska turistička i ugostiteljska usluga
u pitanju, potpuno okrenuti naglavačke,
pitanje je koje sebi postavljaju stotine
ugostitelja ovih predsezonskih dana. Turističke agencije im, naime, traže ponu-
ožujak – travanj 2012.
21
Svinjski kotlet kao turistička ponuda
Svaka domaćica lako će izračunati kako joj je takva matematika nevjerojatna, a obrtnici kojima su liste
davanja sve duže, a cijene namirnica
u nabavi sve veće, ne mogu vjerovati
svojim ušima da se takvo nešto od njih
uopće traži.
I ne bi u takvoj želji agencija koje
kalkuliraju sa što nižim i prihvatljivijim
cijenama bilo ničega neobičnog, jer tržište je tržište, da ne postoje i ugostitelji
koji takva traženja agencija – prihvaćaju! I eto najnovije turističke ponude na
Jadranu: kompletan ručak za grupu za
50 kuna. A u ručku, naravno, što bi drugo osim svinjskog kotleta i krompira.
Jer, za tu cijenu ne može biti ni govora
o nekoj drugoj namirnici ili pripremi
koja bi barem malo odisala morem.
I sve to u isto vrijeme i u istoj zemlji koja je tek koji dan ranije ugostila
i na međunarodno natjecanje primila
više od 300 vrsnih svjetskih kuhara iz
18 zemalja koji su mahom bili zadivljeni izborom naših svježih namirnica,
te posebno voćem i povrćem koje ima
i miris i okus, za razliku od onog »plastičnog« europskog.
I umjesto da iskoristimo tu svoju
prirodnu prednost ekološki očuvane europske oaze u kojoj pod toplim suncem,
a ne grijaćim lampama, rastu i dozrijevaju svi plodovi, a svježe meso i riba su
nadohvat ruke, dio ugostitelja u utrci za
zaradom pristaje na ponižavajuće aranžmane kojima će tek (loše) nahraniti
goste koji se ni po čemu dobrom neće
nikada sjetiti toga obroka. Jer, ne radi se
u tom slučaju o povremenoj i promotivnoj akciji poput one zagrebačkih ugostitelja kada pozovu svoje sugrađane
u restorane na ručak od stotinu kuna u
kojemu su predjelo, glavno jelo, desert
i čaša vina.
To je, kao i niz sličnih sezonskih akcija u Istri, Dalmaciji ili Slavoniji poti-
PIXSELL
TURISTIČKA RUŽA
VJETROVA
Obrtničke novine

www.hok.hr
cajna akcija kojoj je cilj vratiti ljude u
restorane i na kojoj se svjesno gubi u
ime dugoročnog boljitka. Što je u slučaju svinjskog kotleta s krumpirom cilj,
smisao i svrha, to nitko ne zna.
Zna se tek da će tako ovog ljeta, nastave li ugostitelji pristajati na takva traženja agencija, biti nahranjeno gotovo 3
milijuna turista koji će stići u Hrvatsku
organizirano i putem nekog izletničkog
aranžmana ili obilaska, imati uključen
jedan obrok u cijenu. To nije tek izdvojeni slučaj, to nije tek loša egzibicija nekog početnika u ugostiteljstvu ili fast-food vratolomija. To je opasno srozavanje
hrvatske gastronomije na razinu svinjske
»bržole«, protiv koje nitko ništa nema
ako je dobra, svježa i kvalitetna.
Ali, ona je predaleko od bilo kakve
life-style i gourment zemlje, kakvom se
Hrvatska posljednjih godina intenzivno predstavlja u svijetu, pokušavajući
potencijalnim gostima skrenuti pažnju
i na gastro-ponudu kao jedan od naših
aduta. Sa svinjskim odreskom ili kotletom, to će teško ići.
Ako se već mora tražiti način najjeftinijeg turističkog jelovnika, zašto
ugostitelji ne posegnu za prženim giricama ili srdelama uz krompir salatu,
tunu na žaru ili lešo mol s blitvom?
Zašto to nije brudet od sitne ribe s palentom?
Nisam gastro-stručnjak i ne usudim
se olako dijeliti savjete ljudima od
struke koji znaju svoj posao. No, svaka bi domaćica u besparici maštovitije
složila jelovnik usred ljeta od ovoga s
tim nesretnim svinjskim kotletom.
Gdje je kraj?
A najtužnije od svega jest što će većina javno negodovati na takva traženja,
ali potiho ipak dogovoriti s agencijama
takve aranžmane, jer, kažu, od nečega
se treba živjeti.
Ali, gdje je kraj spuštanju cijena i
kvalitete usluge? Ako se je lani i moglo nešto kako-tako staviti u tanjur za
taj novac, kako pristati i ove godine uz
viši PDV za 2 posto i veće cijene svih
namirnica i energenata na tako sramnu
ponudu?!
Pitanje je to na koje bi odgovor morali dati oni koji su spremni na takve
aranžmane koji nikome ne donose ništa
dobro.
Ni ugostiteljima zaradu, ni gostima
užitak ni hrvatskom turizmu kvalitetu
usluge. Štoviše, na takvoj ponudi svi
kolektivno samo – gube.
22
Obrtničke novine
SAJMOVI
ožujak – travanj 2012.
HRVATSKI IZLAGAČI NA SAJMU OBRTNIŠTVA U MÜNCHENU
Potencijal za izvoz i nove investicije
zirati road show, na kojem će biti i predstavnici nekih hrvatskih tvrtki, a na kojem će predstaviti potencijale Hrvatske.
Moramo biti proaktivni, tražiti prostor
za naše tvrtke u zemljama kao što je Njemačka i pokrenuti investicijski ciklus u
Hrvatskoj, istaknuo je Maras. Napomenuo je da ima puno potencijala te da će za
godinu i pol investitorima biti svejedno je
li im tvornica blizu Münchena, Zagreba,
Osijeka ili Dubrovnika. To je velika šansa
za Hrvatsku koju moramo iskoristiti.
Burza suradnje
o energetskoj
učinkovitosti
U sklopu 64. međunarodnog
obrtničkog sajma u Münchenu
(IHM), 15. ožujka održani su poslovni razgovori bavarskih, hrvatskih i slovenskih obrtnika i poduzetnika, vezani uz energetsku
učinkovitost u zgradarstvu. Burzu
suradnje organizirala je Obrtnička komora za München i Gornju
Bavarsku (HWK), u svjetlu dugogodišnje partnerske suradnje s
Hrvatskom obrtničkom komorom
i Obrtno-podjetniškom zbornicom
Slovenije. Iz Hrvatske je bilo prijavljeno pet obrta, s namjerom
ispitivanja mogućnosti suradnje s
kolegama iz Bavarske i Slovenije,
kao i primjene modela energetske
učinkovitosti u Hrvatskoj, u području primjene solarne energije,
izolacijskih materijala i prirodnih
resursa. Predstavnici HWK istaknuli su kako se bavarsko obrtništvo trenutačno nalazi u fazi rasta,
posebice u području građevinarstva, a veliku zaslugu za to imaju, osim povećanog interesa za
ulaganje, i investicije u području
obnovljive energije i energetski
učinkovito saniranje zgrada.
na
9. sajmu
er
kvarn
expo
S
Mjesto na EU tržištu
Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec istaknuo je kako se ove godine
na münchenskom sajmu predstavlja 13
obrtnika, od kojih devet prvi puta, što
znači da je HOK uspio potaknuti one koji
Ove se godine na sajmu predstavilo
13 obrtnika, od kojih devet prvi puta
N
a 64. međunarodnom sajmu
obrtništva (IHM), koji se održavao od 14. do 20. ožujka u
Münchenu, među više od tisuću izlagača
sudjelovalo je i 13 hrvatskih obrtnika u
organizaciji i uz sufinanciranje Hrvatske
obrtničke komore (HOK). To je bio 20.
nastup hrvatskih obrtnika na tom najvećem obrtničkom sajmu u Europi, a hrvatski izlagači predstavili su se na izložbenoj površini od 40 četvornih metara.
Važan nastup
Sajam je posjetio i hrvatski ministar
poduzetništva i obrta Gordan Maras
koji je na štandu HOK-a izjavio kako
je za obrtnike bitno pojavljivati se na
ovakvim sajmovima te zaželio da ih
svake godine bude što više, jer imaju
što ponuditi na inozemnim tržištima.
Nastup hrvatskih obrtnika ovdje je važan, sigurno će se ostvariti neki poslovi, a Vlada mora stati iza obrtnika na
ovakvim sajmovima, rekao je Maras.
Ministar Maras u Münchenu je imao
i niz bilateralnih sastanaka, pa se tako
sastao s njemačkim ministrom gospo-
HOK je uspio potaknuti one
koji imaju što pokazati i
žele naći svoje mjesto na
europskom tržištu
Dragutin Ranogajec
predsjednik Hrvatske obrtničke
komore
darstva i tehnologije Philippom Roeslerom, s predsjednikom Obrtničke
komore za München i Gornju Bavarsku
Heinrichom Traublingerom, povjerenikom Europske komisije za energetiku Güntherom Oettingerom te hrvatskim i bavarskim gospodarstvenicima i
ulagačima.
Povećati investicije
Maras je nakon sastanka s Roeslerom izjavio kako je siguran da će Hrvatska u budućnosti još intenzivnije
surađivati s Njemačkom, a Roesler je
kazao kako će Njemačka nastojati pojačati gospodarsku suradnju te povećati
investicije u Hrvatsku.
Njemačka je važan hrvatski gospodarski partner posebno u kontekstu ulaska
Hrvatske u EU, kazao je Maras. S Roeslerom je, kako je napomenuo, otvorio
mnoge teme, razgovarali su o potencijalnim njemačkim investicijama u Hrvatsku, mogućnostima suradnje u energetici,
turizmu i drugim područjima, a razmotrena je i problematika rada hrvatskih tvrtki
u Njemačkoj i mogućnost olakšavanja
kretanja radne snage.Maras je Roesleru
najavio i kako će do kraja godine organi-
imaju što pokazati i žele naći svoje mjesto na europskom tržištu. Najavio je kako
će hrvatski obrtnici ove godine prvi put
nastupiti na sajmovima u Turskoj i Makedoniji, s ciljem probijanja na ta tržišta.
Na sajmu u Münchenu ove su se godine na štandu HOK-a predstavili hrvatski obrtnici koji se bave proizvodnjom i
servisom strojeva i opreme za prehrambenu industriju, izradom unikatnog i
dizajnerskog namještaja, suvenira, proizvodnjom inox i mesing galanterije,
preradom i proizvodnjom ambalaže od
plastike, proizvodnjom i obradom kera(st)
mike, metala, drva, itd.
Umjesto uvoznih domaće suvenire na police
večanim rezanjem vrpce v.d. župana PGŽ Vidoje Vuić, dogradonačelnica Grada Opatije Marina Gašparić i predsjednik Hrvatske
obrtničke komore Dragutin Ranogajec
otvorili su 4. travnja na opatijskoj Slatini
9. sajam proizvođača suvenira Kvarner
Expo 2012. Otvorenju sajma nazočio je
i savjetnik ministra turizma Ivo Bašić.
»Kvarner expo 12« ove se godine
održavao u terminu od 4. do 7. travnja
na prostoru plaže »Slatina« u Opatiji
pod velikim šatorom na površini od
1.000 metara četvornih, a okupio je
250 izlagača. Vrlo je značajna činjenica da su se, osim samostalnih izlagača,
uključila udruženja obrtnika, područne
obrtničke komore, Hrvatska gospodarska komora, turističke zajednice i druge asocijacije. Ovaj sajam održan je u
organizaciji Obrtničke komore Primor-
»Kvarner expo 12«
održan je od 4. do 7.
travnja na prostoru
plaže »Slatina« u
Opatiji pod velikim
šatorom na površini
od 1.000 četvornih
metara
sko-goranske županije, Udruženja obrtnika Opatija i Alpe Adria Expo te uz
suorganizaciju i sufinanciranje Hrvatske obrtničke komore. Naime, Kvarner
Expo je uvršten u Plan sajmova Hrvatske obrtničke komore za 2012. godinu.
Ideja da se na jednom mjestu okupe
proizvođači originalnih – izvornih suvenira iz čitave Hrvatske, rodila se prije
desetak godina, a na prvoj izložbi 2004.
godine, okupilo se stotinjak izlagača.
Cilj izložbe je iznjedriti izvorne – autohtone suvenire, tržišno prihvatljive,
Cilj izložbe je iznjedriti
izvorne – autohtone
suvenire, tržišno
prihvatljive, koji će preuzeti
primat na policama
suvenirnica diljem Hrvatske
koji će preuzeti primat na policama suvenirnica diljem Hrvatske, a na kojima
još uvijek, na žalost, dominiraju uvozni
kičasti suveniri, čime se obmanjuju turisti i ini posjetitelji Lijepe naše. Usporedni cilj projekta je i želja da ova
manifestacija postane tradicionalna i
prepoznatljiva kao originalan turistički
proizvod, a vrijeme održavanja svake
godine u tjednu uoči Uskrsa kada u
Opatiji boravi veći broj turista, kako
domaćih tako i stranih, ukupnoj turističkoj ponudi daje poseban značaj.
Za vrijeme trajanja izložbe predviđen je okrugli stol na temu »Mjesto tradicijskog obrta u suvenirskoj ponudi«,
koji je održan u četvrtak, 5. travnja u
kongresnoj sali hotela »Palace« preko
puta same izložbe.
Kao trajan proizvod svake dosadašnje izložbe, i ove je godine izrađen Katalog izložbe »Kvarner expo 12«, u kojem su na prigodan način predstavljeni
svi izlagači i njihovi proizvodi. Katalog
se distribuira na više stotina adresa diljem Hrvatske, a služi kao poveznica
između onih koji suvenire proizvode
i onih koji će suvenire prezentirati i
omogućiti njihov plasman.
Sajam su otvorili v.d. župana Vidoje Vuić, dogradonačelnica Opatije Marina
Gašparić, predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec i savjetnik ministra
turizma Ivo Bašić

www.hok.hr
Grand prix Pekarnici
slastica Vilma
Grand prix kao ukupni pobjednik izložbe »KVARNER EXPO
12« osvojila je Pekarnica slastica
Vilma iz Raba, za novu široku
slasnu paletu autohtonih i originalnih jestivih kreacija. Nagrade
su dodijelili zamjenica gradonačelnika Grada Opatije Marina
Gašparić, predsjednik Obrtničke
komore Primorsko-goranske županije Boris Vukelić i predsjednik
Udruženja obrtnika Opatije Josip
Dedić. Prvu nagradu u kategoriji
prehrambeni suvenir osvojila je
Pekarnica slastica Vilma iz Raba,
drugu obrt za tradicionalnu proizvodnju Đanić iz Podgorača, a
treću Pčelarstvo Daruvar iz Daruvara. U kategoriji uporabni
predmet ili suvenir prvu nagradu
osvojio je Obrt za izradu suvenira
od bračkog kamena PIO s otoka
Brača, drugu Domaća radinost
Dragica Moslavac iz Virovitice, a
treću Obrt Katja iz Zaprešića. U
kategoriji umjetnički – dekorativni suvenir prvu nagradu odnijela
je Zlatarna Vrančić iz Zaboka,
drugu obrt BE CRAFT iz Dubrovnika, a treću obrt za proizvodnju
suvenira i lutaka Velvet iz Siska.
Posebno priznanje po izboru komisije TZ Kvarnera za paletu proizvoda kao najoriginalniji suvenir
Kvarnera dodijeljeno je SUZA – T.
B. d.o.o. – Bregi.
SAJMOVI
Obrtničke novine
ožujak – travanj 2012.
USUSRET JESENSKOJ SEZONI SAJMOVA
H
15. MEĐUNARODNi
SAJAM U MOSTARU
Prijavite svoj nastup na vrijeme
rvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup svojih
članova na međunarodnim sajmovima. U nastavku Vam dostavljamo
osnovne podatke o sajmovima iz Plana
Hrvatske obrtničke komore za 2012. godinu, koji će biti sufinancirani na jesen
od strane Hrvatske obrtničke komore
sukladno važećem Pravilniku o nastupu
članova HOK-a na sajmovima u zemlji
i inozemstvu (Pravilnik dostupan na internetskoj stranici HOK-a: www.hok.hr
pod rubrikom SAJMOVI):
45. međunarodni obrtnički sajam
u Celju, www.ce-sejem.si
Vrijeme održavanja: 12. – 18. 9.
2012.; Adresa sajma: Dečkova 1, 3102
Celje, Slovenija; Robne grupe na sajmu: strojevi i oprema za metal, plastiku, drvo, električne naprave, namještaj i
unutrašnja dekoracija, sanitarije, strojevi
i oprema, elektronika i energetika, obnovljivi izvori energije, građevinarstvo,
suveniri, umjetničko zanatstvo, obrtništvo, inozemne izložbe. Radi se o središnjoj sajamskoj manifestaciji obrtništva i
malog poduzetništva u Republici Sloveniji, koja s više od 700 izlagača i gotovo
150.000 posjetioca sajma, predstavlja
središnji gospodarski događaj u Republici Sloveniji.
Međunarodni jesenski sajam Graz
– HERBSTMESSE 2012.,
www.messecentergraz.at
Vrijeme održavanja: 26. 9. – 1. 10.
2012.; Adresa sajma: Messeplatz 1,
A-8010 Graz, Austrija; Robne grupe
na sajmu: roba široke potrošnje, keramika, metal, plastika, drvo, koža, oprema za građevinarstvo, oprema za dom,
namještaj, uređenje interijera, građevinarstvo, ugostiteljstvo i slično. Najveći
i najznačajniji međunarodni sajam poslovne jeseni u Republici Austriji, mjesto susreta poslovnih ljudi i izlagača iz
cijele Europe i svijeta, sa širokom paletom robnih grupa: od prehrane do alata
i elektroničkih uređaja, te već tradicionalnim »Danom Hrvatske« – centralnom prezentacijom hrvatskog obrtništva i poduzetništva na sajmu u Grazu.
Međunarodni specijalizirani sajam
MAKTEK EURASIA Istanbul 2012.,
www.tuyap.com
Vrijeme održavanja: 2. – 07. 10.
2012.; Adresa sajma: Tüyap Fair Convention and Congress Center, E5 Karayolu Űzeri, Gürpinar Kavsagi 34500,
Istanbul Turkey; Robne grupe na sajmu: Obrada metala, CNC obrada metala, CNC strojevi i oprema, CAD/CAM
tehnologije, strojevi, oprema, alati za
rezanje, savijanje i oblikovanje metala,
proizvodi od metala, sistemi kontrole
kvalitete proizvoda… Najveći i najznačajniji specijalizirani sajam obrade metala i strojeva i opreme za obradu metala u
Republici Turskoj. Novi sajam u ponudi
sajmova HOK-a za 2012. godinu, koji
s više od 500 renomiranih izlagača na
izložbenoj površini od 35.000 m2 i s posjetom od preko 55.000 specijaliziranih
posjetioca predstavlja centralno mjesto
prezentacije obrtnika i poduzetnika iz
domene metaloprerađivačkog sektora.
19. generalni BH sajam ZEPS
2012., www.zeps.com
Vrijeme održavanja: 2. – 6. 10.
2012.; Adresa sajma: Kučukovići 2/VI,
p.p. 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina; Robne grupe na sajmu: građevinarstvo, elektro-industrija, roba široke
potrošnje, strojogradnja, proizvodnja i
prerada metala, drvo, plastika, guma, tekstil, koža… Najveći i najznačajniji gospodarski i sajamski događaj u Republici
Bosni i Hercegovini, sajam koji brojem
sudionika, poslovnih posjetitelja i sudionika iz stranih država predstavlja respektabilnu međunarodnu sajamsku izložbu.
Međunarodni sajam metalurgije,
elektronike, nemetala i
graditeljstva TEHNOMA 2012.,
Skoplje; 16. – 20. 10. 2012.,
www.skopjefair.com.mk
Vrijeme održavanja: 16. – 20. 10.
2012.; Adresa sajma: Skopski sajam,
Belasica 2, 1130 Skopje, Makedonija;
23
Robne grupe na sajmu: metalurgija,
prerada metala, izrada strojeva i opreme od metala, elektronika, energetika,
građevinarstvo, sigurnost i zaštita objekata, prerada drva, prerada plastičnih
masa i gume, obrtništvo, malo i srednje
poduzetništvo, inovacije… Najveći i
najznačajniji gospodarski i sajamski
događaj u Republici Makedoniji, sajam
koji s više od 265 inozemnih i preko
350 makedonskih izlagača, poslovnom
posjetom od preko 48.000 posjetioca iz
Makedonije i stranih država, predstavlja respektabilnu međunarodnu sajamsku izložbu.
Nakon 2002. godine, Hrvatska obrtnička komora putem prezentacije i sufinanciranog nastupa svojih članova,
ponovno pomaže kvalitetno predstavljanje hrvatskih obrtnika i poduzetnika
na makedonskom tržištu. Zainteresirani
obrtnici/poduzetnici mogu prijave interesa izlaganja poslati u svoje područne
obrtničke komore, udruženja obrtnika
ili direktno u Hrvatsku obrtničku komoru: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, fax: 01/4846 610.
Za sva ostala pitanja i
prijave izlaganja na raspolaganju zainteresiranim
obrtnicima/poduzetnicima stoji stručna služba
Hrvatske obrtničke komore: g. Dražen
Horvat; tel: 01/48 06 650, e-mail: [email protected] i g. Darko Prister; tel: 01/48 06 639, e-mail: darko.
[email protected] te u slučaju interesa
za nastupom na sajmu u Grazu; g. Boris Kardum; tel: 01/48 06 623, e-mail:
[email protected] Iskoristite prigodu, te prezentirajte svoje proizvode i
usluge u organizaciji i uz sufinanciranje
i logističku potporu Hrvatske obrtničke
komore na inozemnim tržištima!
Hrvatski izlagači
plijenili pažnju
H
rvatska obrtnička komora (HOK)
petu godinu za redom organizirala je i sufinancirala nastup obrtnika i
poduzetnika na 15. međunarodnom
sajmu gospodarstva u Mostaru, održanom od 27. do 31. ožujka 2012. godine. Riječ je o jednom od najvažnijih
mjesta susreta obrtnika, poduzetnika
i prateće industrije u Bosni i Hercegovini. Na izložbenoj površini od 30
tisuća m2 svoje proizvode i usluge
predstavilo je više od 700 izlagača iz
40 država. Hrvatska obrtnička komora
sufinancirala je nastup svojih članova
i organizirala izložbu u paviljonu 2
mostarskog sajma, tradicionalnom
mjestu izlaganja hrvatskih obrtnika.
Na izložbenom prostoru od 31 m2 nastupilo je 19 hrvatskih izlagača, od
čega 9 novih izlagača, iz djelatnosti
proizvodnje metala, plastike, strojeva
i opreme za preradu plastičnih masa,
obrade metala, tekstilnih proizvoda,
hidraulike i pneumatike, poljoprivrede i turizma. Budući da je Republika
Hrvatska ove godine zemlja partner
sajma, posebna pozornost usmjerena
je na izlagače iz Hrvatske, a izložbeni
prostor HOK-a posjetio je i generalni
konzul Republike Hrvatske u Mostaru Velimir Pleša.
RENT
RENT•A•CAR
www.gt-rent.com
Prednosti�dugoročnog�najma�vozila�ispred�leasinga
Koristeći GT-rent vozila za dugoročni najam Vi i Vaša tvrtka ostvarujete uštedu u novcu i vremenu. GT- rent je tvrtka s dugogodišnjim
iskustvom u iznajmljivanju i davanju vozila u dugoročni najam sa svim troškovima uključenim u cijenu mjesečnog najma. GT-rent se brine o
kompletnoj administraciji oko svakog vozila, dogovaranjem servisa, popravaka, produženja registracije itd. Mi ćemo za Vas vozilo odvesti na
servis, te ga nakon servisa vratiti u Vašu tvrtku. Na raspolaganju smo Vam 24 sata 7 dana u tjednu. U svakom trenutku na raspolaganju Vam
je zamjensko vozilo u slučaju kvara ili nezgode koje ćemo Vam dostaviti u najkraćem mogućem roku.
Uzimajući vozilo u dugoročni najam nema učešća (cca. 20% kod leasinga), kod nas vozilo preuzimate prilikom uplate prve rate najma.
U rati najma uključeni su svi troškovi: osiguranje AO i AK, trošak registracije i tehničkog pregleda, kompletnog održavanja vozila, zamjena i
nabava guma, asistencija 24 sata i zamjensko vozilo. Mjesečna rata je fiksna za cijelo vrijeme trajanja najma, tako da imate potpunu
mjesečnu kontrolu troškova po vozilu, bez dodatnih troškova i rizika.
Auto-logistika�d.o.o.,�Stanka Vraza�2,�10�434�Strmec Samoborski, Tel. 01�3385�482���������01�3385�483
,�Fax
,�Mob 091�135�6651

www.hok.hr
24
Obrtničke novine
PREDSTAVLJANJE
SUSTAVA
OBRAZOVANJA
ZA OBRTNIČKA
ZANIMANJA
NA RADIONICI U OKVIRU EU PROJEKTA »IZ DOMA NA SVOJE« OBRTNICI PORUČILI MLADIMA
Trudom, odricanjem i
inovativnošću do uspjeha
Najbolji način
strukovnog
obrazovanja
Redovno srednjoškolsko obrazovanje za obrtnička zanimanja koje
se provodi i u nadležnosti je Ministarstva poduzetništva i obrta te Hrvatske obrtničke komore, specifično
je po broju sati koje učenici provode
na praktičnom dijelu naukovanja u
licenciranim obrtničkim i drugim
radionicama. Radi se o učenju u
pravom radnom okruženju koje je u
brojnim dokumentima i inicijativama EU proglašeno najboljim načinom strukovnog obrazovanja.
Razlozi tome su jer se njime između ostalog osigurava:
● lakše i bolje stjecanje potrebnih vještina za zanimanja u gospodarstvu (tržištu rada) te stjecanje
poduzetničkih i brojnih socijalnih
kompetencija »na licu mjesta« –
u gospodarstvu koje učenici ne
mogu steći u školskim praktikumima i kabinetima
● bolje razumijevanje i usvajanje stručno teorijskih sadržaja koje
učenici uče u školi, jer je među
ostalim dio strukovnih predmeta
integriran u praksu
● brzo uključivanje u posao nakon završenog školovanja, jer su tijekom redovnog srednjoškolskog
obrazovanja učenici već veliki dio
vremena proveli i radili u gospodarstvu
● lakšu zapošljivost učenika koji
su završili te programe što dokazuju i preporuke HZZ-a za upisnu politiku i politiku stipendiranja (koja
pokazuje da su skoro sva zanimanja s liste vezanih obrta tražena na
tržištu rada) te izvješće Eurostata
iz listopada 2011. godine koje je
pokazalo da su zemlje koje imaju
najveće stope zapošljavanja mladih
od 15. do 24. godine upravo one
zemlje koje imaju sustave obrazovanja koji se temelje na naukovanjima prema potražnji gospodarstva
(to su Njemačka, Austrija i Danska).
Navedene specifičnosti i prednosti ovakvog načina obrazovanja,
način usavršavanja majstora stručnih učitelja te rezultate istraživanja
koje je provela Hrvatska obrtnička
komora predstavila je šefica Odjela
za obrazovanje HOK-a mr. sc. Mirela
Lekić na 1. međunarodnom savjetovanju, održanom u Opatiji pod
nazivom Obrazovanje za poduzetništvo u obrazovnom sustavu RH –
Poduzetništvo i EU te na Proljetnoj
andragoškoj konferenciji održanoj
u Zagrebu.
M. Lekić
OBRTNIČKO
UČILIŠTE POUKA
Upisuju se nova
zanimanja
KOPRIVNICA – Obrtničko učilište
Pouka objavilo je poziv za upis u
programe stručnog osposobljavanja. Za one sa završenom srednjom
školom nude se nova zanimanja, a
to su maser, monter energetskih sustava iz obnovljivih izvora energije,
monter solarnih sustava te visažist.
Za one, pak, s osnovnom školom,
nova zanimanja su rukovatelj malim
strojevima u poljoprivredi i gospodarstvu, a tu su i dosadašnja zanimanja cvjećar-aranžer, elektrozavarivač, fasader za strojno žbukanje,
monter suhe gradnje, poslužitelj jela
i pića, priprematelj jednostavnih jela
i slastica i zavarivač plinom.
A. Sočev
OBRAZOVANJE
ožujak – travanj 2012.
Uspješni obrtnici Spomenka Krebsz i Miljenko
Vuk mladima su kroz niz praktičnih informacija
i korisnih savjeta približili svoja zanimanja i
obrtništvo uopće
 Mirela Lekić, Nenad Klapčić
H
rvatska obrtnička komora aktivno se uključila u provedbu EU
projekta »Iz doma na svoje«
koji se provodi u organizaciji Otvorene
medijske grupacije (OMG). Projekt čiji
je nositelj Hrvatska, a koji je Europska
komisija odabrala kao jedan od deset najboljih projekata u cijeloj Europi, provodi
se paralelno u četiri zemlje (Hrvatska,
Makedonija, Srbija i Slovenija). Njime
se želi ukazati na nezavidnu situaciju u
kojoj se nalaze mladi općenito, a pogotovo mladi iz domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi te je usmjeren na
rješavanje problema nezaposlenosti mladih iz domova kroz edukaciju i medije.
u domovima za djecu s neodgovarajućom roditeljskom skrbi i Zapošljavanje
mladih – program i mogućnosti, koja
ima za cilj osigurati potrebno dodatno
obrazovanje i osposobljavanje te nove
mogućnosti zapošljavanja ove osobito
ranjive društvene skupine.
Krajem travnja započeto je s prvim
aktivnostima – radionicama za mlade
koje se organiziraju u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom te uz potporu Ministarstva socijalne politike i
mladih. Prva radionica »Promijeni svoj
(radni) status« u organizaciji Otvorene
medijske grupacije (OMG) održana je
24. travnja u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Predavačice iz Odjela ljudskih resursa Kauflanda Ana Zrinski i Martina
Trslić podučile su mlade kako napisati
kvalitetan životopis, koristiti društvene
mreže u potrazi za poslom, uspješno se
predstaviti na prvom razgovoru, kako se
profesionalno i odgovorno ponašati na
poslu i što je sve potrebno znati o radnim
pravima i obvezama. Potom su uspješni
obrtnici mladima kroz niz praktičnih
informacija i korisnih savjeta približili
svoja zanimanja i obrtništvo uopće.
Obrtnička iskustva
Vlasnica zagrebačkog frizerskog salona »Beauty« Spomenka Krebsz istaknula je važnost cjeloživotnog učenja,
edukacije i usavršavanja koje mlade
može učiniti konkurentnijima na tržištu
rada te je napomenula kako je uspjeh
moguć jedino uz velika odricanja i trud
te vjeru u vlastite sposobnosti. Obrtnik
Miljenko Vuk je, govoreći o svojoj
Torbarskoj radionici Rešetić-Vuk, potaknuo mlade na inovativnost u svakom
Radionice za mlade
Glavne aktivnosti projekta provode se
u dvije paralelne faze: Medijska kampanja koja ima za cilj podizanje javne
svijesti o problemima mladih odraslih
EU PROJEKT „IZ DOMA NA SVOJE“
Promijeni svoj
(radni)
status!
na besplatnu radionicu koja
Otvorena medijska grupacija poziva te
e komore s početkom
će se održati u prostorima Hrvatske obrtničk
iz sustava državne
mladima
u 14:00 sati. Radionica je namijenjena
ili novim poslom. Osmišljena je
skrbi koji su u potrazi za prvim, boljim
pronađeš posao.
brže
da
učiniti
možeš
ti
sve
s ciljem da ukaže što
naučiti:
Uz pomoć voditelja radionice moći ćeš
D Napisati kvalitetan životopis
D Koristiti društvene mreže u potrazi za poslom
za posao
D Uspješno se predstaviti na prvom razgovoru
na poslu
D Kako se profesionalno i odgovorno ponašati
posloprimca
kao
obveze
i
prava
tvoja
su
Koja
D
D Kako osnovati tvrtku ili obrt
D Doškolovati
Osigurani su ti putni troškovi, sendviči i osvježavajuća pića.
Utorak, 24.04.2012., Zagreb, Ilica 49
Srijeda, 25.04.2012., Zagreb, Ilica 49
Petak, 27.04.2012., Rijeka, Zanonova 1/III
Srijeda, 09.05.2012., Split, Ruđera Boškovića 28-30
Petak, 11.05. 2012., Osijek, Svilajska 35/II
Molimo da svoj dolazak potvrdiš na e-mail adresu [email protected]
omg.hr, broj telefona 01/4828776 ili na facebook stranici
projekta „Iz doma na svoje“.
Vidimo se!
HRVATSKA
OBRTNIČKA
KOMORA
Projekt čiji je nositelj
Hrvatska, a koji je Europska
komisija odabrala kao jedan
od deset najboljih projekata
u cijeloj Europi, provodi
se paralelno u Hrvatskoj,
Makedoniji, Srbiji i Sloveniji
poslu kojim će se baviti te pojasnio
kako su obrti neophodni ekonomskom
razvoju kao rijetke oaze koje su odoljele
ekonomskoj krizi zbog racionalnog poslovanja. Po završetku radionice najavljen je događaj »Informativni program
za zapošljavanje« koji će se održati 13.
lipnja 2012. u Zagrebu, kada će mladi
sve naučeno na radionici moći primijeniti na prvim razgovorima za posao s
poslodavcima. Planiraju se još u Osijeku, Rijeci i Splitu u prostorijama Obrtničkih komora. Planiran je i Mentorski
program u okviru kojeg će iskusni poslodavci moći podijeliti svoje praktično
znanje i stručnost s mladima iz domova.
Oni bi trebali nadgledati, nadahnjivati,
savjetovati i ohrabriti mlade osobe u razvoju vlastite vizije za budućnost i vještina potrebnih za napredak u karijeri.
PREDSTAVLJAMO MAJSTORE-STRUČNE UČITELJE Krešimir Blažević, vl. Obrta KAMPAK iz Požege
Stjecanje iskustva budućih automehaničara
Izuzetan značaj za razvoj i konkurentnost
našeg obrtništva odnosno gospodarstva u
cjelini ima ulaganje u osiguranje podmlatka u
struci, tj. izobrazbu kvalificirane radne snage
D
anas kada su svi gospodarstvenici suočeni s posljedicama gospodarske krize, ali isto tako i užurbanim pripremama za ulazak u EU, taj
značaj se još više povećava. U procesu
izobrazbe veliku ulogu imaju majstori
– stručni učitelji u obrtničkim radionicama. Mi smo razgovarali s Krešimirom
Blaževićem, vlasnikom obrta KAMPAK iz Požege. Majstor Blažević vlasnik
je trgovine od 1996. godine, a od 2005.
godine i servisa automobila, te zapošljava sedam radnika. Rješenje o obavljanju
djelatnosti automehaničarskoga zanata
dobio je 2007. godine. Školu je završio
1983. godine u Požegi. Kao učenik odrađivao je praktičnu nastavu u tvornici kamina i peći »Plamen« u Požegi.
 Zašto uzimate naučnike na naukovanje? Koja je Vaša motivacija?
– Motivacija za naučnicima je u
meni, i sam sam bio naučnik i znam što
je ljubav za mehanikom.
 Kako učenici mogu postati naučnici u Vašem obrtu?
– Pitanjima, telefonskim pozivima,
mailovima, preporukama ili dolascima u
servis. Mogućnosti dobivanja mjesta su
ograničene, kada potpišemo ugovore s
budućim naučnicima, mjesta su popunjena. Međutim, učenici se mogu javljati za
naukovanje cijele godine.
 Koje zadaće i aktivnosti naučnik može očekivati na naukovanju u
Vašem obrtu?
– Svaki naučnik mora ispunjavati
obaveze u servisu, od dolaska na vrijeme, prikladnog odijevanja do prikupljanja znanja od majstora. Naukovanje
je organizirano tako da svaki naučnik
radi s majstorom i prati ga u radu, postavlja određena pitanja, pomaže mu da
kasnije može sam odraditi posao.

www.hok.hr
 Koja su Vaša očekivanja od naučnika?
– Moja očekivanja od naučnika su
realna s obzirom na mogućnosti naukovanja. Učenici, na žalost, obavljaju
praksu u školskim radionicama koje su
opremljene starim modelima motora iz
osamdesetih godina.
 Pružate li svojim naučnicima
podršku u pripremi za ispite?
– Naučnici praktično u servisu
mogu vježbati za ispit. Imamo dokumentaciju, što na CD-u ili u katalozima.
Sudjelujemo u grupnome radu, znači
dva do tri naučnika u grupi majstoru
postavljaju pitanja, majstor odgovara
i kasnije postavlja pitanja da utvrdimo
koliko je znanja ostalo od rada.
 Koliko ste do sada imali naučnika?
– Do sada je kroz moju radionicu
prošlo oko dvadesetak naučnika. Sada
imamo osam, ali na žalost, izgledi da
naučnici ostanu raditi u servisu su mali.
 Koje su dobre strane praktičnog dijela naukovanja?
– Prednost praktične nastave je u
tome, što se naučnik treću, zadnju godinu susreće sa svim obavezama u servisu, od rješavanja prijema stranaka,
pisanja radnih naloga, slanja računa i
ostalih radnih operacija.
SUD ČASTI I CENTAR ZA MIRENJE
Obrtničke novine
ožujak – travanj 2012.
25
CENTAR ZA MIRENJE HOK-a PREDSTAVLJEN NA SIMPOZIJU HRVATSKE LIJEČNIČKE KOMORE
Podrška medijaciji u sporovima liječnika i pacijenata
Umjesto dugotrajnim
sudskim postupcima,
sporni slučajevi vezani
uz profesionalnu
odgovornost liječnika
mogli bi se rješavati
medijacijom
dugotrajnih sudskih postupaka, rješavaju mirenjem putem centra za mirenje
koji bi se ustrojio pri komori, čime bi
se izbjegli dugotrajni sudski postupci.
Najznačajniji doneseni
zaključci
H
rvatska liječnička komora
pod visokim pokroviteljstvom
predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Josipovića organizirala je 5. simpozij »Pravna zaštita
liječnika u obavljanju liječničke djelatnosti – osiguranje, medijacija, vještačenje« koji je održan u Opatiji, od 23. do
25. ožujka 2012. godine.
Glavne teme Simpozija bile su razmatranje važeće regulative na području
osiguranja liječnika od profesionalne
odgovornosti u obavljanju liječničke
djelatnosti, mogućnost korištenja medijacije te pitanje odgovornosti liječni-
ka u obavljanju poslova sudsko-medicinskih vještačenja, s ciljem donošenja
zaključaka koji bi trebali rezultirati
učinkovitim rješenjima na području
osiguranja liječnika od profesionalne
odgovornosti, kao i razmotriti alternativne načine rješavanja sporova.
Na skupu je sudjelovalo 200 sudionika uglavnom liječnika, ali i drugih
struka, koji su se založili za unapređenje postojećih propisa koji uređuju
odnos između pružatelja i korisnika
zdravstvenih usluga.
Predsjednik Hrvatske liječničke komore prim. dr. Hrvoje Minigo istaknuo
je kako je namjera da se sporni slučajevi kada je u pitanju profesionalna
odgovornost liječnika, umjesto putem
 potreba unapređivanja postojećih
propisa koji uređuju odnos između
pružatelja i korisnika zdravstvenih
usluga i postupaka
 izmjene postojeće legislative u cilju
zaštite liječnika u obavljanju djelatnosti
 osiguranje od liječničke odgovornosti i uvođenje modela obveznog
osiguranja liječnika
 usavršavanje i edukacije sudskih
vještaka medicinske struke koji u velikoj mjeri mogu pridonijeti brzini i
kvaliteti rješavanja odštetnih zahtjeva
u sudskim i izvansudskim postupcima
 rješavanje spornih situacija arbitražom ili medijacijom
Istaknuta je namjera da se u zdravstvenom sustavu promoviraju upravo
spomenute metode alternativnog rješavanja sporova.
Na simpoziju je u ime Hrvatske obrtničke komore sudjelovala tajnica Centra za mirenje Suzana Kolesar, dipl.
iur., koja je održala predavanje o organizaciji i djelovanju HOK-ovog Centra za mirenje s prikazom osnivanja,
opisom i prednostima samog postupka
medijacije te prikazom medijacije u
Hrvatskoj danas.
Predsjednik HLK prim. Hrvoje
Minigo, dr. med. zahvalio je na spremnosti Hrvatske obrtničke komore da
Hrvatskoj liječničkoj komori savjetima
svojih stručnjaka pomogne u osnivanju
Centra za mirenje HLK.
Predavanje tajnice Centra za mirenje
pri HOK-u Suzane Kolesar prezentirano je kao članak i objavljeno u supstratu Liječničkih novina, glasilu HLK.
Suzana Kolesar
Josip Đelagić
OKRUGLI STOL U HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE (HUO)
Mirenje u sporovima naknade štete
 Suzana Kolesar
 Josip Đelagić
U
organizaciji Centra za mirenje
pri Hrvatskom uredu za osiguranje 16. travnja 2012. godine održan je okrugli stol na temu »Mirenje u
sporovima naknade štete«. Na okruglom
stolu koji je bio namijenjen sucima, odvjetnicima, djelatnicima ureda za osiguranje, predstavnicima centara za mirenje
i udruga za mirenje te predstavnicima
potrošača, razmatrano je pitanje mirenja
u sporovima naknade štete iz aspekta
pravosuđa, osiguranja i odvjetništva te
su prikazana strana iskustva na tom području, kao i mogućnosti za daljnji razvoj mirenja u Republici Hrvatskoj.
Na okruglom stolu su sudjelovali, među ostalima, dr. sc. Vanja Bilić,
pomoćnik ministra pravosuđa, mr. sc.
Nina Betetto, zamjenica predsjednika
Vrhovnog suda Republike Slovenije,
Vitomir Boić, predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici, Ivica Veselić, sudac Županijskog suda u Zagrebu,
Tanja Hučera, sutkinja Općinskog
građanskog suda u Zagrebu te Branimir Tuškan odvjetnik i predstavnik
Hrvatske odvjetničke komore.
Istaknute su brojne
prednosti mirenja u
odnosu na sudsko
rješavanje sporova,
ali i nedovoljna
upoznatost javnosti
s mogućnostima
alternativnog
rješavanja sporova
Istaknute su brojne prednosti mirenja u odnosu na sudsko rješavanje sporova, ali i nedovoljna upoznatost građana i šire javnosti te dijela profesionalne
javnosti s mogućnostima alternativnog
rješavanja sporova.
Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa istaknuo je kako se svi sporovi
mogu riješiti postupkom mirenja prije nego što dođu do suda te je stoga
potrebno što bolje upoznati javnost s
mogućnostima mirenja te je naglasio
kako kampanja koju provodi Centar
za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje zasigurno pridonosi rasterećenju
sudova.
Nina Betetto, zamjenica predsjednika Vrhovnog suda Republike Slovenije,
medijatorica i trenerica medijatora s međunarodnim ugledom koja je u Hrvatskoj u sklopu Phare 2005 projekta »Jačanje mirenja kao alternative sudskom
rješavanju sporova« održala treninge i
educirala oko 200 novih medijatora, u
svom je izlaganju istaknula brojne prednosti izvansudskog mirenja, pri centrima za mirenje kao i prednosti mirenja u
odnosu na sudski postupak. Što se tiče
mirenja pri hrvatskim sudovima, Tanja
Hučera, sutkinja i izmiriteljica sa zagrebačkog Općinskog građanskog suda,
istaknula je kako se mirenje na tom sudu
provodi od 1. srpnja 2006. godine te da
je od tada do kraja 2011. godine provedeno je 1884 postupaka mirenja, te je
postignuto 497 sudskih nagodbi.
Sudionici okruglog stola raspravljali
su i o tome, da li, kao što se to pokušava
u Europskoj uniji, određenim zakonskim
izmjenama uvesti obvezatnost mirenja
u određenim postupcima. Složili su se
kako bi svakako trebalo napraviti jedan
pilot projekt za određene kategorije sporova (naknade štete, sporovi iz obiteljskog i radnog prava) u kojima bi se uveo
obvezan postupak mirenja prije nego što
se ide u sudsku parnicu te je razmatran
i prijedlog upućivanja na mirenje sa sudova u izvansudske centre za mirenje.
Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu
za osiguranje osnovan je 2007. godine
i uspješno je proveo mirenje u brojnim
sporovima iz osiguravateljnih i odštetnih
odnosa temeljem ugovora o osiguranju
i zakona, istaknuo je direktor HUO Hrvoje Pauković, te je istaknuo doprinos
društava za osiguranje općem razvitku
mirenja navodeći da centar snosi trošak
mirenja čime je za oštećene osobe postupak mirenja pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje besplatan.
Zaključeno je kako je nužno i dalje, ovakvim i sličnim inicijativama,
građane upoznavati s mogućnostima i
prednostima mirenja, kako bi u što skorije vrijeme zaživjela ideja da mirenje
postane primaran izbor pri rješavanju
eventualnih sporova, pri čemu je interesantna informacija o mjerama koje
namjerava poduzeti Vlada RH kojima
bi se potaknulo mirenje, iako nije rečeno o kojim se konkretno mjerama radi.
SUD ČASTI
Hrvatske obrtničke komore
Zagreb, Ilica 49/II
Broj: Op-I-67/10
Zagreb, 5. travnja 2011. godine
SUD ČASTI
Hrvatske obrtničke komore
Zagreb, Ilica 49/II
Broj: Op-I-66/10
Zagreb, 2. veljače 2011. godine
SUD ČASTI
Hrvatske obrtničke komore
Zagreb, Ilica 49/II
Broj: O-I-7/11
Zagreb, 3. svibnja 2011. godine
PRESUDA
Sud časti Hrvatske obrtničke komore u vijeću sastavljenom od sudaca N. R., kao predsjednika vijeća, te F. S. i C.
I. R. M., kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara J.
Đ., odlučujući po prijavi prijaviteljice Lj. K. iz Zagreba, protiv prijavljenog Dragutina Vitkovića, vlasnika građevinskog
obrta »Vito« iz Sv. Ivana Zeline, Bedenica, Turkovčina 76,
radi povrede trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju
obrta, nakon rasprave održane i zaključene u prisutnosti
prijaviteljice i prijavljenog dana 5. travnja 2011. godine
PRESUDIO JE
Prijavljeni Dragutin Vitković, vlasnik građevinskog obrta
»Vito« iz Sv. Ivana Zeline, Bedenica, Turkovčina 76
ODGOVORAN JE
što je protivno pravilima struke ispunio svoje obveze iz
ugovora o djelu zaključenog s prijaviteljicom 22. 5. 2010.
g. čime je učinio povredu trgovačkih i poslovnih običaja u
obavljanju obrta prema čl. 10 st. 1 toč. Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore (NN 11/07, 81/08 i 145/10),
pa mu se temeljem članka 14 st. 1 toč. 3 istog Pravilnika
izriče mjera
JAVNA OPOMENA UZ OBJAVU U GLASILU KOMORE
I NA WEB STRANICI KOMORE U TRAJANJU OD 60
DANA
Obrazloženje ispušteno kao nepotrebno.
Presuda je pravomoćna i izvršna s danom 21. 4. 2012. g.
PRESUDA
Sud časti Hrvatske obrtničke komore u vijeću sastavljenom od sudaca N. R., kao predsjednika vijeća te Z. B. i M.
D., kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara J. Đ.,
odlučujući po prijavi prijavitelja M. S. iz Kravarskog, protiv
prijavljenog Nikole Blaževića, vlasnika obrta »Instalacije
Blažević« iz Novog Čića, Ščitarjevska 13 radi povrede
trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta, nakon
rasprave održane i zaključene u prisutnosti prijavitelja i prijavljenog dana 2. veljače 2011. godine
PRESUDIO JE
Prijavljeni Nikola Blažević, vlasnik obrta »Instalacije
Blažević« iz Novog Čića, Ščitarjevska 13
ODGOVORAN JE
što nije po pravilima struke izdao prijavnicu električne instalacije br. 21019 jer prethodno nije obavio pregled električnih instalacija za koje je izdao prijavu čime je učinio
povredu trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta
prema čl. 10 st. 1 toč. Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore (NN 11/07, 81/08 i 145/10), pa mu se temeljem članka 14 st. 3 istog Pravilnika izriče mjera
JAVNA OPOMENA UZ OBJAVU U GLASILU KOMORE
I NA WEB STRANICI KOMORE U TRAJANJU OD 60
DANA
Obrazloženje ispušteno kao nepotrebno.
Presuda pravomoćna i izvršna s danom 2. 3. 2012. g.
PRESUDA
Sud časti Hrvatske obrtničke komore u vijeću sastavljenom
od sudaca N. R., kao predsjednika vijeća, te F. S. i M. Š.,
kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara J. Đ., odlučujući po prijavi prijavitelja T.M., vlasnika obrta »I. i z. g. r.« iz
Zagreba, protiv prijavljenog Mladena Škrleca, vlasnika Građevinskog obrta iz Zagreba, Jablanska 64, radi povrede trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta, nakon rasprave
održane i zaključene u prisutnosti prijavitelja, a u odsutnosti
uredno pozvanog prijavljenog dana 3. svibnja 2011. godine
PRESUDIO JE
Prijavljeni Mladen Škrlec, vlasnik Građevinskog obrta
iz Zagreba, Jablanska 64
ODGOVORAN JE
što nije ispunio svoje obveze iz ugovora o djelu zaključenog s
prijavljenim 17. 11. 2010. g., jer nije u pretežitom dijelu isplatio
limarske radove koje je prijavitelj izveo na stambenoj zgradi
u Zagrebu, Fausta Vrančića 1, 2, 3 i 4 čime je učinio povredu
trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta prema čl. 10
st. 2 toč. 2 toč. Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore (NN 11/07, 81/08 i 145/10), pa mu se temeljem članka
14 st. 1 toč. 3 istog Pravilnika izriče mjera
JAVNA OPOMENA UZ OBJAVU U GLASILU KOMORE
I NA WEB STRANICI U TRAJANJU OD 60 DANA
Obrazloženje ispušteno kao nepotrebno.
Presuda pravomoćna i izvršna s danom 25. 2. 2012. g.

www.hok.hr
26
Obrtničke novine
ožujak – travanj 2012.
Komuniciranje u kriznim situacijama
 Piše: Marko Pekica
K
rize u našem poslovnom životu pojavljuju se u dva oblika.
Prvi oblik je takozvana kobra.
Pojavljuje se iznenada i neočekivano
i zna biti smrtonosna. Drugi oblik je
piton. On se šulja polako, ali je njegov
učinak jednako opasan. U jednom
i drugom slučaju moramo reagirati
brzo, odlučno, objektivno i istinito, jer
kriza odnosno uskrsli problem, može
strahovito naškoditi nama osobno,
ugledu naše tvrtke ili institucije. Međutim, ako reagiramo pravovremeno i
na pravi način, mi pravilnim informiranjem javnosti možemo čak i povećati naš ugled. Dakle, da bismo izbjegli sve eventualne nepogode, mi već
ranije moramo formirati tim za krizno
komuniciranje koji će promptno moći
reagirati i reducirati moguće štete izazvane nečijom nepažnjom, nepromišljenošću ili nemarom.
Dobar odnos s novinarima u vrijeme »mirnog života«, može nam biti od
velike koristi u rješavanju naše krize.
Grešku priznajmo odmah
U pojavi krize od izuzetne je važnosti ODMAH PRIZNATI GREŠKU
i posebnim izvješćem javnost informirati što ćemo i u kojem roku učiniti da
otklonimo našu grešku. Mnogo je to
bolje učiniti u našem službenom izvješću, nego da o tome govori od medija
nasumce izabran predstavnik naše tvrt-
ke koji može svojom izjavom proizvesti nove štete. Da se to ne bi dogodilo,
svi naši djelatnici moraju biti upoznati
s novonastalom situacijom, ali o tome
ne smiju javno govoriti, a pogotovo ne
u medijima. O tome će nakon našeg
službenog izvješća GOVORITI OSOBA KOJA POZNAJE PROBLEM I
KOJA IMA ISKUSTVA U RADU S
MEDIJIMA. Moramo biti svjesni činjenice da će odabrani put i način za
informiranje javnosti od samog početka umnogome pridonijeti sudu i stavu
javnosti u odnosu na nastali problem.
Od pojave problema mi smo u istom
trenutku u fokusu javnosti. Sva svjetla
uperena su u nas i opasnosti vrebaju sa
svih strana. Što učiniti i kako zaustaviti
širenje loših vijesti te još više mogućih
šteta? Prvo što moramo znati je da javnost upravo od nas očekuje odgovore u
vezi nastalog problema. Što brže budemo reagirali, to bolje po nas i zato naš
krizni tim mora vrlo brzo (bez panike i
bilo kakvih spekulacija) biti u mogućnosti odgovoriti na sljedeća tri pitanja.
1. Što se dogodilo?
2. Zašto se to dogodilo?
3. Što smo učinili u vezi s nastalim problemom?
Naši odgovori na ova pitanja moraju biti: istiniti, otvoreni, odgovorni i
konkretni. Jedino tako će naše pozicije u očima javnosti od samog početka
biti na pravome mjestu. Naš krizni
tim mora odmah znati koga moramo
informirati o novonastaloj situaciji.
Da bismo bili uspješni u rješavanju nastalog problema, mi moramo
za svaku od ciljanih grupa pripremiti
poseban pristup. Naše glavne ciljane
grupe su: mediji, naši potrošači, naši
partneri, vanjski eksperti i suradnici
te državne službe naše gospodarske
grane. Mediji su, bez dvoumljenja najvažniji u svakoj krizi, jer oni formiraju
Važne točke koje moramo
imati na umu u vrijeme krize
Vodeći računa o našim ključnim
javnostima, mi moramo razviti i realizirati
pravi način komuniciranja.
Svi članovi kriznoga tima moraju djelovati
svojim znanjima (instrumentima) poput
orkestra, a naša komunikacija mora
djelovati kao komunikacijska simfonija.
U vrijeme krize mediji su naš najvažniji
auditorij i oni će, nedaj Bože, da nam
se tako nešto dogodi, kontaktirati prvo
nas. Upravo zbog toga mi moramo od
samog početka biti spremni dati pravu
informaciju o nastalom problemu.
U trenutku nastanka incidentne situacije,
moramo biti mirni i reagirati bez panike
– iskreno i sa željom da damo svoj
maksimalni doprinos da javnost bude
objektivno informirana.
Moramo zadržati autoritet naše tvrtke
u vrijeme trajanja krize, bez obzira
na nastalu štetu i nemir, svim našim
javnostima moramo davati prave (istinite
informacije). U protivnom ćemo izgubiti naš
kredibilitet i pridonijeti pojačanju razvoja
raznih spekulacija i negativnih informacija.
Moramo biti centralna točka svih
informacija. Ukoliko se ne budemo tako
ponašali, novinari će informacije potražiti
na drugom, POGREŠNOM mjestu.
Ako ne znamo sve činjenice, novinarima
recimo ono što znamo i obećajmo im da
ćemo im više informacija dati odmah čim
za njih budemo saznali odnosno s njima
raspolagali. ODRŽIMO TO OBEĆANJE!!!
Nikada nemojmo spekulirati (umovati,
mozgati, razmišljati) – držimo se istinitih
činjenica vezanih uz nastali problem.
Naša sigurnost u činjenice s kojima
raspolažemo, omogućit će nam proaktivnu
i uvjerenu komunikaciju – JAVNOST ĆE
NAM VJEROVATI i stati na našu stranu.
IBA 2012. U MÜNCHENU
Svjetski sajam
pekarstva i
konditorstva
U
Münchenu će se od 16. do 21.
rujna 2012. održati IBA 2012.,
svjetski sajam pekarstva i konditorstva koji će pretvoriti München
u »metropolu međunarodne pekarske
branše« istaknuto je na press konferenciji 24. travnja u Zagrebu, u organizaciji tvrtke Belimpex, zastupnice ovog
sajma za Hrvatsku. Na konferenciji su
bili potpredsjednik Njemačkog pekarskog saveza i predsjednik Obrtničke
komore na München i Gornju Bavarsku
(HWK) Heinrich Traublinger i Dieter
Dohr, predsjednik Uprave GHM društva za obrtničke sajmove. U Münchenu će predstaviti novosti iz područja
pekarstva i konditorstva – od novih
vrsta prehrane izvan kuće, preko proizvodne tehnike (za pečenje, hlađenje,
i klimatizaciju) do sirovina i optimizacije procesa (uključujući IT hardware i
software), čišćenja i higijene, prodaje i
logistike, uređenja trgovina i ambalažne tehnike u pekarstvu i konditorstvu.
Ove će godine prvi put biti organizirana
posebna izložba »Kava, kolači & više«
jer je kava postala unosan dodatan
posao za pekare i slastičare. Poznate
tvrtke predstavit će novosti vezane uz
pripremu i prženje kave, informirat će
sajamsku publiku o različitim aromama
sorti kave, kao i o novim generacijama
aparata za kavu i espresso. Sajam IBA
se održava svake tri godine pa je tako
2009., na prošloj IBA-i, izlagalo 1059
tvrtki iz 55 zemalja, a posjetilo ga je
više od 79.500 stručnih posjetitelja (od
kojih su 46 posto obrtnici) iz 157 zemalja i prema dosadašnjim prijavama,
ovi će pokazatelji na IBA-i 2012. biti
premašeni.
Sve informacije o posjetu ili nastupu
na sajmu zatražite putem e-maila: [email protected]
i prenose vijesti o nastalom problemu
cjelokupno. U kriznom komuniciranju
od izuzetne je važnosti voditi računa
o potrebama javnosti da sazna prave
razloge i pravu istinu o nastalom problemu, jer će jedino tako moći zauzeti
pravi pogled na nastali problem i razumjeti naše nastojanje da ga riješimo.
Kada smo definirali relevantne ciljane grupe kriznog slučaja u našem
kriznog timu moramo za svaku ciljanu grupu odrediti odgovornu osobu.
Nemojmo nikada smetnuti s uma
da javnost najviše zanima naša reakcija u odnosu na »bombu« koja je potresla javnost. Što im budemo davali
više vremena u pružanju naših odgovora, to će oni sve dublje i dublje, iz
različitih uglova, gledati i negativno
doživljavati nastali problem te nam
kasnije postavljati pitanja na koje
ćemo moći vrlo teško odgovoriti.

Kada davati naše odgovore
Vrijeme za davanje pravih odgovora najbolje ćemo »kupovati«, razmišljajući o nastalom problemu očima
javnosti (posebno novinara) te promišljati koja bismo mi pitanja postavljali
njima kada bismo mi bili u njihovoj
ulozi. Upamtimo, mi ne govorimo i
mi se ne obraćamo novinarima zbog
njihove volje – mi to činimo zbog nas,
a oni predstavljaju važan segment naših javnosti. I, što im mi budemo bolje
pripremili naše informacije, to će oni
bolje i objektivnije informirati svoj
auditorij. To će funkcionirati još bolje
ako smo, kako smo to već prije rekli,
u »mirno vrijeme« s novinarima njegovali prave odnose i ako smo im uvijek bili na raspolaganju. U zavisnosti
od toga kako djelujemo u novonastaloj situaciji ovisit će s kakvim će štetnim posljedicama kriza potrajati.
Svi oni koji me žele kontaktirati radi konzultacija i unapređenja
svog poslovanja, mogu to učiniti putem e-maila
[email protected]
OKRUGLI STOL NA FESTIVALU »HAIRSTYLE NEWS 2012« U OPATIJI
K
Kako ojačati hrvatsku
frizersku scenu?
valitetnija srednjoškolska edukacija, kontinuirano cjeloživotno
profesionalno usavršavanje te
aktivniji zajednički angažman frizera u
rješavanju gorućih tema koje im otežavaju poslovnu svakodnevicu, ojačat će
hrvatsku frizersku struku – glavni su
zaključci okruglog stola »Hrvatski frizeri u Europskoj uniji«, održanog u sklopu međunarodnog frizerskog festivala
»Hairstyle News 2012« u Opatiji. Deveti
međunarodni frizerski festival okupio je
u opatijskim hotelima Kvarner i Milenij
brojne frizere iz Hrvatske i regije, koji su
u sklopu okruglog stola »Hrvatski frizeri
u Europskoj uniji« raspravljali o tome,
kako ojačati frizersku struku u Hrvatskoj
i podići ju na europsku razinu. Tim su se,
za hrvatske frizere, aktualnim pitanjem
bavili: Ivica Zanetti, predsjednik Ceha
frizera i kozmetičara Hrvatske obrtničke
komore, Spomenka Krebsz, predsjednica Ceha Obrtničke komore Zagreb,
Aleksandra Oparov, predsjednica kluba frizera Primorsko-goranske županije,
Mitja Sojer, predsjednik Upravnog odbora sekcije frizera pri Obrtnoj zbornici
Slovenije i Silva Baruca Jakomin, pot-

www.hok.hr
predsjednica Upravnog odbora sekcije
frizera pri Obrtnoj zbornici Slovenije i
članica Upravnog odbora europskog frizerskog udruženja Coiffure EU.
Pitanje porezne politike s kojom se
frizerska struka susreće osobito je bilo
zanimljivo s obzirom da nedavno povećanje PDV-a sa 23% na 25% utječe i na
poslovanje frizerskih salona. – Predložit
ćemo vodećim institucijama i zakonodavcu smanjenje PDV-a na frizerske usluge, što smatram opravdanim s obzirom
na to da će se naša porezna regulativa
ulaskom u EU prilagođavati europskim
standardima, poručio je Ivica Zanetti,
predsjednik Ceha frizera i kozmetičara
pri HOK-u. Naime, članstvo u EU omogućit će Hrvatskoj uvođenje jedinstvene
standardne stope PDV-a, ne niže od 15%,
te jedne ili dviju sniženih stopa, koje nisu
manje od 5%, koje se mogu primjenjivati
na određene proizvode i usluge. Ceh se
zalaže za kvalitetniji obrazovni sustav
frizera, odnosno podizanje razine potrebne za polaganje majstorskog ispita sa
sadašnjih dvije na pet godina te smanjenje upisnih kvota u frizerske škole zbog
hiperprodukcije frizera.
Najveći frizerski happening u
Hrvatskoj i regiji
 U opatijskim hotelima Milenij i
Kvarner te dvorani Gorovo 24. i 25.
ožujka održan je 9. međunarodni
frizerski festival »Hairstyle News
2012«. Ovogodišnja frizerska manifestacija bila je bogata frizerskim sadržajima, a tradicionalno je naglasila
značaj daljnje edukacije frizerskih
stručnjaka. Održan je i okrugli stol
»Hrvatski frizeri u Europskoj uniji«,
na kojem su frizerski predstavnici iz
Slovenije i Hrvatske, te Europskog saveza frizera Coiffure EU, raspravljali
o potencijalima koje veliko europsko
frizersko tržište donosi hrvatskim frizerima. U sklopu izložbeno-prodajnog sajma posjetiteljima su predstavljeni najnoviji proizvodi i oprema za
frizerske salone, a na Look&Learn seminarima demonstrirane su kreativne
tehnike stiliziranja kose.
Poznate domaće i regionalne frizerske akademije – IDEA Academy, MI
Hair Academy, MIČ Styling Art Academy, ZGAT Academy predstavile su
maštovite i inovativne frizerske kolekcije. Svoja frizerska umijeća i vještine
demonstrirala su brojna zvučna hrvatska frizerska imena, poput Ivane
Bajsić, najbolje hrvatske frizerke u
2011. godini, Maria Treščeca, Ivane
Špicer, ali i regionalni frizerski gurui,
poput Tomaža Turka, Matjaža Okorena, Mateja Komara, Steve Pavlovića
i dr. Na kraju prvog dana Festivala
održana je hrvatska premijera dokumentarca Vidal Sassoon the Movie.
Obrtničke novine
ožujak – travanj 2012.
27
NOVE TEHNOLOGIJE
Internet kao ideja za novi posao
Prema istraživanju GfK krajem
2011. godine skoro dvije trećine
građana starijih od 15 godina
koristi internet. Više od 70 posto
kućanstava posjeduje računalo.
Njih 74 posto internet koristi
za informiranje o dnevnim
događajima, a 69 posto na
internetu traži informacije o
proizvodima i uslugama.
U
natoč tome, velik broj hrvatskih obrtnika
još uvijek nema internetsku stranicu ili
je ona svedena na ‘elektroničku vizitku’.
Prepoznavši njihove potrebe, dvije novinarke i
zaljubljenice u pisanje, Željka Bilandžija i Ni-
kolina Mucko, udružile su se i pokrenule obrt
Netopis kako bi obrtnicima i malim tvrtkama
ponudile uslugu pisanja i ažuriranja internetskih stranica. »U današnje vrijeme, internetska
stranica je imperativ i profesionalno ogledalo
poslovanja, interaktivna brošura koja klijentu
omogućuje da je prolista 24 sata dnevno, sedam
dana u tjednu, 365 dana godišnje«, poručuju iz
Netopisa. (www.netopis.com)
Drugi portal »Ja tebi, ti meni« fokusirao se
na rješavanje problema naplate uz mogućnost
razmjene roba i usluga. Portal umrežava obrtnike i male poduzetnike na jednom mjestu. Osim
oglašavanja, na portalu se ostvaruje međusobna
razmjena roba i usluga među klijentima. Obrtnici i poduzetnici na ovoj web stranici mogu povećati prodaju svojih proizvoda, smanjiti vrijeme
naplate potraživanja, osigurati sigurnu naplatu
i upoznati nove potencijalne poslovne partnere.
(http://jatebi-timeni.hr)
Daljinsko upravljanje i senzorska vrata.
Oglasite svoje usluge i
proizvode u Obrtničkim
novinama!
KUGLE ROZETE POLUKUGLE IZDUŽENE POLUKUGLE
NEMEC ART, 10296 Luka, Posavci 5a tel/fax: 01/339 42 42
Javite nam se na tel:
01/48 06 643, 48 12 262,
INFOKOM
E-mail:
SOFTWARE & CONSULTING
[email protected], [email protected]
hr
Pogledajte nas na webu:
www.hok.hr http://www.hok.hr/cro/
publikacije/marketing
www.korp.hr, [email protected], 021/395-999
POSLOVNI PROGRAMI KORP:
OBRT (rm ili posl. knjige)
NETOPIS
pisanje i ažuriranje, lektura i korektura te
prijevodi sadržaja za internetske stranice
e-mail: [email protected]
www.netopis.com
mob. 091-546-8120
od 1600,00 kn
PLAĆE
od 900,00 kn
PUTNI NALOZI
400,00 kn
RECEPCIJA
od 1500,00 kn
TURISTIČKA AGENCIJA
od 3900,00 kn
i ostali programi – tražimo zastupnike u prodaji
SUD ČASTI
Hrvatske obrtničke komore
Zagreb, Ilica 49/II
Broj:Op-I-14/11
Zagreb, 13. prosinca 2011. godine
SUD ČASTI
Hrvatske obrtničke komore
Zagreb, Ilica 49/II
Broj:Op-I-9/11
Zagreb, 3. svibnja 2011. godine
PRESUDA
Sud časti Hrvatske obrtničke komore u vijeću sastavljenom od
sudaca T. M. M. kao predsjednice vijeća te A. T. i I. V. kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara J. Đ., odlučujući po prijavi
prijavitelja D. F. iz Ivanić Grada, protiv prijavljenog Darka Belića,
vlasnika obrta za proizvodnju i ugradnju PVC stolarije »EKOPROFIL« iz Gornjeg Stupnika, Gornjostupnička 17b, radi povrede trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta, nakon
održane glavne i javne rasprave zaključene 13. prosinca 2011.
godine u prisutnosti punomoćnice prijavitelja I. F., supruge prijavitelja, a u odsutnosti uredno pozvanog prijavljenog, istog dana
PRESUDA
Sud časti Hrvatske obrtničke komore u vijeću sastavljenom od sudaca N. R., kao predsjednika vijeća, te F.
S. i C. I. R. M., kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara J. Đ., odlučujući po prijavi prijaviteljice Ž. Z.
iz Zagreba, protiv prijavljene Loredane Čubrilović, vlasnice obrta za izradu odjevnih predmeta, izradu rublja
i trgovinu »Lora« iz Zagreba, Dežmanov prolaz 2, radi
neizvršenja obveza iz nagodbe sklopljene u postupku
pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore, nakon rasprave održane i zaključene u prisutnosti prijaviteljice, a
u odsutnosti uredno pozvane prijavljene dana 3. svibnja
2011. godine
PRESUDIO JE
Prijavljeni Darko Belić, vlasnik obrta za proizvodnju
i ugradnju PVC stolarije »EKO-PROFIL« iz Gornjeg
Stupnika, Gornjostupnička 17b
ODGOVORAN JE
što nije ispunio svoju obvezu iz Ugovora kojim se obvezao
da će izraditi i montirati PVC stolariju u stanu prijavitelja, a za
taj posao je primio od prijavitelja iznos od 4.000,00 kn, čime
je počinio povredu trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju
obrta prema čl. 9 st. 1 točka 1 Pravilnika Suda časti Hrvatske
obrtničke komore (»Narodne novine« 11/07, 81/08 i 145/10)
pa mu se temeljem čl. 28 st.1 toč. 3 i toč. 6 istog Pravilnika
izriču sljedeće mjere
JAVNA OPOMENA UZ OBJAVU U GLASILU KOMORE
I NA WEB STRANICI KOMORE U TRAJANJU OD 60 DANA
I
ODLUKA O PRESTANKU OBAVLJANJA OBRTA U
TRAJANJU OD 6 (ŠEST) MJESECI
Obrazloženje ispušteno kao nepotrebno.
Presuda pravomoćna i izvršna s danom 18. 2. 2012. g.
PRESUDIO JE
Prijavljena Loredana Čubrilović, vlasnica obrta za
izradu odjevnih predmeta, izradu rublja i trgovinu
»Lora« iz Zagreba, Dežmanov prolaz 2
ODGOVORNA JE
što nije u cijelosti ispunila svoje ugovorene obveze iz
nagodbe zaključene pred ovim Sudom dana 30. studenog 2010. g. čime nije izvršila obveze kao član Komore
sukladno čl. 12 toč. 3 Pravilnika Suda časti Hrvatske
obrtničke komore (NN 11/07, 81/08 i 145/10), pa joj se
temeljem članka 14 st. 1 toč. 3 istog Pravilnika izriče
mjera
JAVNA OPOMENA UZ OBJAVU U GLASILU
KOMORE
I NA WEB STRANICI KOMORE U TRAJANJU OD 60
DANA
Obrazloženje ispušteno kao nepotrebno.
Presuda pravomoćna i izvršna s danom 20. 2. 2012. g.

www.hok.hr
Metalia Jakopec d.o.o.
Nudi usluge strojne obrade metala, te gotove
proizvode. Montiramo pokretne stepenice i liftove,
te nudimo servis i popravke istih.
Tel.: 2929–329, 099/4424–200, 099/4424–201
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA OBRTNIKE
već 12 godina – za uredne poslovne knjige
Božica Gajić, 10090 Zagreb, Gupčeva 27
4855–128 [email protected]
www.mediacom.hr
Poslovno-knjigovodstveni Windows programi za
obrtnike, poduzeća i ugostitelje.
Tel. 051/283-031, 098/328-029
Obrtničke novine
NAKLADNIK:
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA,
PP 166, 10000 Zagreb
Tel: 01/4806 666; fax: 01/4846 610;
e-mail: [email protected]
ZA NAKLADNIKA:
DRAGUTIN RANOGAJEC,
PREDSJEDNIK HOK-a
REDAKCIJA:
tel: 01/4812 262, 4806 695, 670, 643; fax: 01/4812
268;e-mail: [email protected]
GLAVNA UREDNICA:
SNJEŽANA TOMIĆ
IZVRŠNA UREDNICA:
RENATA PULJIZ
ADMINISTRATOR:
SUZANA MAMIĆ
MALI OGLASI (OBRTNIČKA BURZA):
SUZANA MAMIĆ, tel: 01/4812 262, 4806 643,
e-mail: [email protected]
UREĐIVAČKI KOLEGIJ: Odbor za informiranje
Hrvatske obrtničke komore
GRAFIČKA PRIPREMA, TISAK:
VJESNIK d.d., Zagreb
MARKETING I DISTRIBUCIJA:
PARK AVENIA d.o.o., Zagreb
tel: 01/3775 230;
[email protected]
NAKLADA: 90.000
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
38
File Size
5 751 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content