close

Enter

Log in using OpenID

1. Zakonodavne aktivnosti Ministarstva poduzetništva i obrta

embedDownload
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OBRTU
Stjepan Koraj, pomoćnik ministra
www.minpo.hr
CILJEVI
 Priprema Zakona:
 Javna rasprava (20. veljače – 20. ožujka) – 236 prijedloga i

mišljenja zainteresirane javnosti
Provedeno relevantno istraživanje o uklanjanju
administrativnih barijera uz konzultante
 stvaranje zakonodavnog okvira koji de stimulativno djelovati
na razvoj obrtništva
 dovođenje obrtnika u ravnopravan položaj s ostalim
gospodarskim subjektima
www.minpo.hr
OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU
 odgovornost obrtnika za obveze nastale u obavljanju obrta
 uvođenje instituta prijenosa obrta
 pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti
 standardi za strukovno organiziranje obrtnika
 obavljanje obrta od strane pravne osobe
 obavljanje domade radinosti i sporednog zanimanja bez
ograničenja
www.minpo.hr
ODGOVORNOST OBRTNIKA ZA OBVEZE
NASTALE U OBAVLJANJU OBRTA
 prema važedem Zakonu mogude je ovršiti cjelokupnu imovinu obrtnika
(fizičke osobe)
CILJ:
- ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se
provesti na nekretnini za stanovanje nužnoj za zadovoljavanje osnovnih
životnih potreba obrtnika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati,
odnosno na nekretnini za obavljanje samostalne djelatnosti koja je
njegov glavni izvor sredstava za život
- dovođenje obrtnika ravnopravniji položaj u odnosu na trgovačka
društva
www.minpo.hr
UVOĐENJE INSTITUTA PRIJENOSA OBRTA
 prema važedem Zakonu nije mogud prijenos obrta za života obrtnika
CILJ:
- omogudavanje prijenosa obrta na bračnog druga i krvne srodnike u
ravnoj lozi (primjerice kod odlaska obrtnika u mirovinu)
www.minpo.hr
PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA NEZAPOSLENE OSOBE
 prema važedim propisima obrtnik ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu
za nezaposlene u slučaju odjave obrta
CILJ:
- u Nacrtu prijedloga Zakona o obrtu utvrđuje se da obrtnik temeljem
obavljanja obrta ostvaruje sva prava i obveze
- u suradnji s nadležnim tijelom, Ministarstvom rada i mirovinskoga
sustava kroz Izmjene i dopune Zakona o posredovanju pri zapošljavanju,
definirati de se pravo vlasnika obrta na naknadu za vrijeme
nezaposlenosti, u slučaju kada odjavi obrt
- uspostavlja se obveza pladanja doprinosa za zapošljavanje kako bi obrtnik
mogao ostvarivati sva prava u vezi s radnim odnosom
U razdoblju 2008.-2013. odjavljeno je 50.000 obrta čiji vlasnici u slučaju nezaposlenosti
nisu imali pravo na naknadu za nezaposlene
www.minpo.hr
STANDARDI ZA STRUKOVNO ORGANIZIRANJE OBRTNIKA
 prema važedem Zakonu utvrđeni su različiti iznosi komorskog doprinosa
(od 60 do 160 kuna), izbor za predsjednika Hrvatske obrtničke komore i
područnih obrtničkih komora je delegatski te više od 90% obrtnika ne
sudjeluje u izboru, a sezonski obrti doprinos pladaju cijelu godinu
CILJ:
- uvodi se jedinstvena stopa komorskog doprinosa radi vede transparentnosti u
korištenju i pradenju korištenja sredstava
- rasteredenje obrtnika-obveznika komorskog doprinosa na način da isti ne može
biti viši od 4% osnovnog osobnog odbitka iz dohotka, sukladno Zakonu o porezu
na dohodak
- u cilju transparentnosti Hrvatska obrtnička komora de jednom godišnje podnositi
Hrvatskom saboru izvješde o svom radu
- neposredni izbor predsjednika Hrvatske obrtničke komore i predsjednika
područnih obrtničkih komora s ciljem osiguranja vedeg udjela obrtnika u
odlučivanju o čelnim ljudima komorskog sustava koji zastupaju i promiču interese
svojih članova –> povedanje participacije obrtnika
- sezonski obrti (ukupno: 6.200) pladaju komorski doprinos samo za vrijeme
trajanja sezonskog obrta, ali ne krade od 6 mjeseci
www.minpo.hr
PRECIZNIJE DEFINIRANJE OBAVLJANJA OBRTA
OD STRANE PRAVNE OSOBE

prema važedem Zakonu pravna osoba koja obavlja obrt na neindustrijski
način član je i Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore
(temeljem Zakona o trgovačkim društvima)
CILJ:
- pravna osoba koja obavlja djelatnost na “obrtnički način” upisuje se u
evidenciju pravnih osoba koje obavljaju obrt samo ukoliko želi provoditi
program naukovanja i time ne uspostavlja obvezu članstva u Hrvatskoj
obrtničkoj komori
U evidenciji ukupno: 1.400 pravnih osoba
www.minpo.hr
POGODNOST ZA OSOBE KOJE REGISTRIRAJU OBRT
NA PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA

prema važedem Zakonu fizičke osobe koje imaju završeno odgovarajude
srednje strukovno obrazovanje mogu 2 godine od dana upisa obrta u
obrtni registar obavljati vezani obrt bez obveze polaganja majstorskog
ispita
CILJ:
- omoguditi obavljanje vezanih obrta uz uvjet polaganja majstorskog ispita
u roku od 3 godine
www.minpo.hr
OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI I SPOREDNOG
ZANIMANJA BEZ OGRANIČENJA

prema važedem Zakonu određena je ograničavajuda lista proizvoda/usluga
koji se mogu izrađivati u domadoj radinosti/sporednom zanimanju, što se
u praksi pokazalo neživotnim i rezultiralo je nedovoljnim korištenjem tih
oblika obavljanja djelatnosti
CILJ:
- omogudavanje obavljanja svih dopuštenih gospodarskih djelatnosti u
smislu domade radinosti i sporednog zanimanja
- osobito usmjereno prema osobama u mirovini koje imaju želju biti
aktivne i osigurati si dodatne prihode (do maksimalno 78.630 kuna)
- smanjenje sive ekonomije
www.minpo.hr
NEKE OD NAJZNAČAJNIJIH MJERA MINISTARSTVA I VLADE RH
ZA POTICANJE OBRTA U ZADNJIH GODINU DANA
 Povedanje praga za ulazak u sustav PDV-a s 85.000 na 230.000 kuna (cca
25.000 obrtnika obuhvadeno mjerom)
 Ukupno 1.387 obrta ostvarilo je potporu iz Poduzetničkog impulsa 2012.
u iznosu od 23.673.367 kuna
 346 stipendiranih učenika koji se školuju za obrtnička zanimanja
 Povedanje praga za ulazak u paušalno oporezivanje (s 85.000 na 150.000
kuna, cca 7.000 obrtnika obuhvadeno mjerom)
 Povedanje ukupne vrijednosti Poduzetničkog impulsa u dvostrukom
iznosu u odnosu na 2012. godinu
 Snižena stopa PDV-a za ugostiteljstvo na 10% (obuhvadeno 14.000
obrtnika)
 Zakon o obročnoj otplati poreznog duga koji se odnosi i na obrtnike
(obročna otplata sa smanjenom kamatnom stopom ili jednokratno bez
kamate te s dužim rokom otplate)
www.minpo.hr
Zahvaljujem na pažnji!
www.minpo.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
495 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content