close

Enter

Log in using OpenID

304_Rački Javna nabava kroz Oracle EBS.pdf

embedDownload
Javna nabava kroz
Oracle EBS
Mirjana Rački,
Rovinj, 28.09.2010.
1
Agenda
‰
Kratko predstavljanje IN2
ƒ IN2 Grupa
ƒ IN2 projekti implementacije EBS-a
‰
Oracle EBS rješenje – Nabava
‰
Zakon o javnoj nabavi
‰
Prilagodbe EBS vezane za Zakon o javnoj nabavi
‰
Za kraj … pitanja
2
Grupa
‰
18 godina poslovanja
‰
12 tvrtki u grupi, u 6 država
‰
Zaposlenici
ƒ 340 zaposlenih u grupi, 290 u Hrvatskoj
ƒ Preko 1500 inženjer godina iskustva
ƒ Više od 90 certificiranih stručnjaka
‰
Snažna tehnološka partnerstva
ƒ Najveći Oracle poslovni partner u regiji u segmentu tehnoloških rješenja i
poslovnih aplikacija
ƒ Višestruki Microsoft Gold partner
‰
Vodeća softverska grupacija u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi
3
projekti implementacije Oracle EBS-a
4
Proces nabave u EBSu
Početak
postupka
nabave
Plaćanje
Naručivanje
Zahtjevi za
Odabir
Zahtjevnice Narudžbe i
ponudu i dobavljača
ugovori
Ponude
Analiza
Primanje
Primke
Likvidatura i
plaćanje
Analiza
7
Zakon o javnoj nabavi
‰
Narodne novine 110/07 i 125/08
‰
Obveza donošenja godišnjeg Plana nabave u skladu s
usvojenim Proračunom
‰
Postupci javne nabave
‰
Odluka o početku postupka
‰
Odabir najpovoljnije ponude
‰
Poništavanje postupka
‰
Izvještaji i analize
8
Od nabave do plaćanja
Početak
postupka
Plan nabave
Zahtjevnica
nabavi
Narudžba
ili ugovor
Odabir ili
Poništenje
Zahtjev za
ponudu
Primka
Ponuda
Plaćanje
9
Planiranje
nabave
Sredstva su
planirana?
Suglasnost
Uprave Društva
DA
Odobravanje
zahtjevnice
NE
Ispis
zahtjevnice
Pisanje
zahtjevnice
nabavi
NE
Raspoređiva
nje
zahtjevnica
po
referentima
Odluka o
početku
postupka
javne
nabave
DA
Ponuda
Prikupljanje
ponuda
Ispis
zapisnika o
otvaranju
ponuda
Biranje
najpovoljnije
ponude
Ispis
zapisnika o
pregledu i
ocjeni
ponuda
Poništenje?
Odobravanje
narudžbe /
ugovora
NE
DA
Da li je
zahtjevnica
potpuna?
Početak
postupka
(kreiranje
ZZP)
Unos
najpovoljnije
ponude
Ispis odluke
o poništenju
Ispis
narudžbe /
ugovora
Ispis odluke o
nedopustivosti
sudjelovanja
Ispis
odluka o
početku
postupka
Ispis upita
Slanje upita
dobavljaču
Slanje
narudžbe /
ugovora
dobavljaču
Ispis odluke o
odabiru
Izrada
narudžbe
/ ugovora
10
Narudžbe i ugovori
Standardna
narudžba
Planirana
narudžba
Opća
narudžba
Kupoprodajni
ugovor
Zaglavlje
Zaglavlje
Zaglavlje
Zaglavlje
Stavke
Stavke
Stavke
Otpreme
Otpreme
Distribucije
Distribucije
Plan nabave
Standardna
narudžba
Dispozicija
Otpreme
Distribucije
Dispozicija
Zaglavlje
Stavke
Otpreme
Distribucije
11
Automatsko kreiranje i kopiranje
‰
automatsko kreiranje zahtjevnice u zahtjev za ponudu
‰
kopiranje zahtjeva za ponudu u ponudu
‰
automatsko kreiranje narudžbe/ugovora iz zahtjevnice
‰
kopiranje ponude u narudžbu/ugovor
Zahtjevnica
nabavi
Narudžba
ili ugovor
Zahtjev za
ponudu
Ponuda
Primka
Plaćanje
12
Zahtjev za ponudu i Ponuda
Zahtjev za ponudu
Dobavljač A
Dobavljač B
Početak postupka/Poništenje
Dobavljač C
Dobavljač D
Ponude
Odabir
13
Proširivanje funkcionalnosti EBS-a
‰
Programiranje
ƒ Novi objekti u bazi – tablice, vieowi, procedure
ƒ Nove ekranske forme ili izmjene standardnih formi
ƒ Novi izvještaji
ƒ Nove procedure za obradu podataka
‰
Korištenjem fleksibilnosti ebs-a
ƒ Neovisne liste vrijednosti (novi šifarnici)
ƒ Opisna flex polja
ƒ Personalizacija formi
ƒ XML publisher
14
Opisna fleks polja
‰
‰
‰
‰
Na formi se pojavljuju kao uglate zagrade
Unaprijed programirani pop –up prozor koji ima onoliko polja
(segmenata) koliko ih je omogućeno u postavkama forme
Svako polje ima prompt i postavljene kontrole
Kontrole:
ƒ neovisne liste vrijednosti
ƒ vrijednosti koje su rezultat SQL naredbi
ƒ polje može biti obavezno ili neobavezno
ƒ kontrola na format podatka (date, number, duljina)
‰
Fizički realizirana kao unaprijed definirani skup kolona (15) u
tablicama
15
Početak i odabir postupka javne nabave
‰
Članak 13.:
ƒ Naručitelj smije započeti postupak javne nabave kada ima planirana sredstva za
nabavu, a postupak započinje donošenjem odluke o početku postupka javne
nabave.
‰
Odluka sadrži podatke o:
javnom naručitelju
predmetu nabave
procijenjenoj vrijednosti nabave
izvoru planiranih sredstava
zakonskoj osnovi za provođenje postupka javne nabave ili za sklapanje ugovora
o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona,
ƒ odabranom postupku javne nabave
ƒ ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave
ƒ odgovornoj osobi javnog naručitelja (ime i prezime)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
16
Plan nabave
‰
Planirana narudžba
ƒ rok
ƒ odobravanje
ƒ verzije
ƒ artikli ili kategorije
ƒ planirane količine i vrijednosti
ƒ distribucija budućeg troška
Zaglavlje
Stavke
Otpreme
Distribucije
17
Veza zahtjevnice i plana nabave
18
Postupci javne nabave
‰
otvoreni postupak javne nabave
‰
ograničeni postupak javne nabave
‰
pregovarački postupak javne nabave
ƒ s prethodnom objavom
ƒ bez prethodne objave
‰
natječaj
‰
natjecateljski dijalog
19
Postupci nabave male vrijednosti
‰
DA
ƒ otvoreni postupak javne nabave
ƒ ograničeni postupak javne nabave
ƒ pregovarački postupak javne nabave
‰
NE
ƒ natječaj
ƒ natjecateljski dijalog
20
Postupci nabave u EBSu
21
Otvoreni postupak javne nabave
‰
odluka o početku postupka javne nabave
‰
priprema dokumentacije za nadmetanje i poziv na nadmetanje
‰
objava poziva u Elektroničkom oglasniku javne nabave u NN
‰
dokumentacija za nadmetanje stavlja se na raspolaganje gospodarskim
subjektima
‰
ponuditelji predaju ponude
‰
javno otvaranje ponuda - zapisnik
‰
pregled, ocjena i isključenje ponuda - zapisnik
‰
odluka o odabiru / odluka o poništenju
‰
sklapanje ugovora o javnoj nabavi / poništenje postupka
‰
obavijest o sklopljenom ugovoru o javnoj nabavi u Elektroničkom
oglasniku javne nabave
22
Ograničeni postupak
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
naručitelj donosi odluku o početku postupka javne nabave
objava poziva na nadmetanje u ograničenom postupku javne nabave u Elektronički
oglasnik javne nabave u NN
gospodarski subjekti dostavljaju zahtjeve za sudjelovanje
naručitelj ocjenjuje sposobnost natjecatelja
naručitelj šalje poziv na dostavu ponuda odabranim natjecateljima i stavlja na
raspolaganje dokumentaciju za nadmetanje
ponuditelji predaju ponude
javno otvaranje ponuda - zapisnik
pregled, ocjena i isključenje ponuda - zapisnik
odluka o odabiru / odluka o poništenju
sklapanje ugovora o javnoj nabavi / poništenje postupka
obavijest o sklopljenom ugovoru o javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne
nabave
23
Pregovarački postupak
‰
Postupak u kojem se naručitelj obraća gospodarskim
subjektima po vlastitom izboru i dogovara uvjete
ugovora s jednim ili s više gospodarskih subjekata
ƒ Pregovarački postupak s prethodnom objavom
ƒ Pregovarački postupak bez prethodne objave
‰
Odabir ponuditelja s prethodnom objavom je sličan
ograničenom postupku
24
Zahtjev za ponudu (početak postupka) i
Odluka o početku postupka
25
Odluka o početku postupka
26
Odabir najpovoljnije ponude
27
Odluka o odabiru
28
Poništavanje
29
Odluka o poništenju
30
Izvještaji i analize
‰
po postupcima nabave
‰
po kategorijama artikala
‰
...
31
Hvala na pažnji!
Ima li pitanja?
[email protected]
32
IN2 d.o.o.
Marohnićeva 1/1
10000 Zagreb, HR
tel: +385 1 6386 800
www.in2.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
511 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content