close

Enter

Log in using OpenID

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća

embedDownload
2014
Barometar poslovnog okruženja malih i
poslovnog
okruženja malih
i srednjih
srednjih Barometar
preduzeća
u ekonomskoj
regiji
preduzeća u sjeveroistočnoj BiH
sjeveroistočna BiH
Sektor metaloprerade
Udruženje za razvoj NERDA
Dokument priredio:
Stajković Slaviša, menadžer za projektno planiranje
Sadržaj
Uvodne napomene.............................................................................................................................. 2
Definicija ............................................................................................................................................. 3
Primjena .............................................................................................................................................. 3
Korisnost ............................................................................................................................................. 3
Metoda rada ....................................................................................................................................... 4
Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima................................................................................... 5
Statistički podaci koji se odnose na SI BiH ........................................................................................ 16
Uporedna analiza SI BiH / BiH ........................................................................................................... 23
Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme 27
Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja električne opreme .................................................... 28
Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja mašina i uređaja ....................................................... 29
Najuspješnije kompanije u BiH – popravak i instaliranje mašina i opreme ...................................... 30
1
Uvodne napomene
U okviru projekta CREDO, Udruženje za razvoj NERDA je 2009 godine pokrenulo aktivnost
uspostave poslovnog Barometra za područje regije koju pokriva. Želja nam je bila da kroz
uvođenje popularne metode za ocjenu poslovnog okruženja pružimo kvalitetan i
vjerodostojan prikaz poslovnog okruženja u regiji, posmatran kroz prizmu samih privrednika.
Ovaj način procjene poslovnog okruženja pruža obilje korisnih informacija svim onim
pojedincima, organizacijama i institucijama koji se bave problematikom ekonomskog razvoja.
Također, budući da je metoda usklađena sa svjetskom praksom praćenja ekonomskih
kretanja i procjene poslovnog okruženja, ovaj dokument može predstavljati i koristan izvor
informacija za sve one zainteresovane strane iz inostranstva koje imaju ili planiraju ostvariti
poslovne kontakte u sjeveroistočnoj BiH.
Da bismo korisnicima ove publikacije pružili što kvalitetniji uvid u stanje razmatranih
industrijskih sektora odlučili smo se za kombinaciju podataka iz više izvora, pritom
razvrstanih na više različitih načina.
U tom smislu, dokument je sadržan iz 4 dijela. Prvi se odnosi na stavove ispitanika,
prikupljenih kroz razgovore/ankete; drugi predstavlja stanje u SI BiH po određenim
ekonomskim parametrima (sa prikazima stanja po administrativnim jedinicama), uporedni
prikaz stanja u SI BiH sa stanjem na nivou BiH te prikaz najuspješnijih kompanija u
razmatranim sektorima/podsektorima.
Obilje informacija će, nadamo se, zainteresovanim čitaocima pružiti osnovu za kvalitetnije
sagledavanje stanja u razmatranim sektorima.
Autori publikacije se ovom prilikom nisu upuštali u podrobnije komentarisanje prikazanih
parametara, ostavljajući čitaocima da donesu svoje stavove i zaključke na osnovu prikazanih
informacija.
2
Definicija
Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu,
ispitivanje i određivanje stavova, mišljenja i vrijednosti definirane grupe ispitanika
Primjena
•
Istraživanje trendova na tržištu
•
Istraživanje trendova unutar preduzeća
•
Interna (stavovi zaposlenih, saradnja među odjelima, razvoj kompetencija,
profesionalna orijentacija itd.)
•
Eksterna (stavovi i potrebe i navike kupaca, tržišna pozicija i svijest o proizvodu,
istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda, mjerenje zadovoljstva kupaca)
Korisnost
Permanentnim tržišnim istraživanjima, eksternim ili internim, korisnik Barometra ostvaruje
brojne koristi od kojih ističemo:








ostvarivanje komunikacije s klijentom u cilju poboljšavanja proizvoda i izgrađivanje
lojalnosti
ostvarivanje komunikacije sa zaposlenima u cilju poticanja timskog rada i
poboljšavanja učinkovitosti organizacije
povratna informacija o mišljenju i zadovoljstvu potrošača, o imidžu brenda ili
kompanije, o učinku promotivnih aktivnosti, o trendovima, o konkurenciji
pristup rezultatima u realnom vremenu i mogućnost brze reakcije i prilagodbe
zahtjevima potrošača
upoznavanje javnosti / kupaca / zaposlenika s novostima u ponudi / poslovanju
preduzeća
identifikacija segmenata poslovanja u kojima je nužno uvesti promjene
upravljanje i donošenje odluka na osnovu točnih informacija (činjenica)
potpunu kontrolu istraživanja – pouzdavanje u rezultate
3
Metoda rada
•
Kreiranje upitnika
Upitnik obrađuje mišljenja ispitanika o segmentu prodaje, zaliha, uposlenih, iskorištenju
instaliranih kapaciteta, identifikaciji prepreka za razvoj kao i procjenama rezultata poslovanja
u proteklom periodu kao i očekivanja o istim u narednom periodu.
•
Formiranje liste MSP
Analizom baze podataka MSP-a, kreiranom za potrebe projekta CREDO, selektirana su
preduzeća koja će biti uvrštena u proces istraživanja i procjene poslovnog okruženja na nivou
regije SI BiH.
•
Fokus na izabrane industrijske sektore
U procesu formiranja liste MSP koji će biti uključeni u ovu aktivnost fokus je bio na MSP koji
pripadaju drvoprerađivačkom, metaloprerađivačkom, prehrambenom te sektoru plastike i
alata.
•
Distribucija i prikupljanje upitnika
Predstavnici NERDA-e posjetili sve MSP koji se nalaze na listi, prezentirali proces i korisnost
provođene metode Barometra te prikupili popunjene upitnike.
•
Analiza podataka
Odjel za podršku i promociju poduzetništva, organizaciona jedinica NERDA-e, je izvršio
analizu dobijenih rezultata te pripremio ovo izdanje MSP Barometra
•
Statistički podaci
Da bi se omogućio sveobuhvatan uvid u problematiku kojom se bavimo, smatrali smo da je
potrebno podatke dobijene od predstavnika kompanija obogatiti sa zvaničnim statističkim
podacima, kako za SI BiH tako i za područje cijele Bosne i Hercegovine izuzev područja Brčko
distrikta, za koje nismo uspjeli obezbjediti podatke.
4
Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima
Ukupni finansijski rezultati 2012. u odnosu
na 2011.
Znatno
veće
12.5 %
50 %
Veće
37.5 %
Isto
Manje
Znatno
manje
Ukupni finansijski rezultati 2013. u odnosu
na 2012. (prognoza)
Znatno
veće
25 %
Veće
12.5 %
62.5 %
Isto
Manje
Znatno
manje
5
Rezultati ostvareni na domaćem tržištu
2012. u odnosu na 2011.
25 %
Znatno
veće
25 %
Veće
50 %
Isto
Manje
Znatno
manje
Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2013.
u odnosu na 2012. (prognoza)
Znatno
veće
37.5 %
50 %
12.5 %
Veće
Isto
Manje
Znatno
manje
6
Rezultati ostvareni na inostranom tržištu
2012. u odnosu na 2011.
Znatno
veće
12.5 %
Veće
25 %
62.5 %
Isto
Manje
Znatno
manje
Rezultati ostvareni na inostranom tržištu
2013. u odnosu na 2012. (prognoza)
Znatno
veće
25 %
50 %
25 %
Veće
Isto
Manje
Znatno
manje
7
Ukupna prodaja 2013. u odnosu na 2012.
25 %
75 %
% učešća na
domaćem tržištu
% učešća na
stranom tržištu
Ukupna prodaja 2014. u odnosu na 2013.
(prognoza)
31 %
69 %
% učešća na
domaćem tržištu
% učešća na
stranom tržištu
8
Predviđanje za naredni period (broja
zaposlenih)
12.5 %
37.5 %
povećanje
50 %
isto
smanjenje
Nedostatak radne snage
25 %
75 %
Da
Ne
9
Iskorištenost kapaciteta
0%
Da
100 %
Ne
Najvažnije prepreke za rast
Nema prepreka
13.33 %
20 %
53.33 %
13.33 %
Nedostatak narudžbi
(potražnje)
Mašine/zgrade
Radna snaga
Vanjski kapital
10
Stopa profitabilnosti
2013. u odnosu na 2012.
25 %
25 %
Bolja
50 %
Ista
Lošija
Stopa profitabilnosti
2014. u odnosu na 2013. (prognoza)
25 %
25 %
Bolja
50 %
Ista
Lošija
11
Dostupnost i
infrastruktura
25 %
75 %
zadovoljan
nezadovoljan
Razvijenost sektora
37.5 %
62.5 %
zadovoljan
nezadovoljan
12
Ekonomsko i
poslovno okruženje
0%
zadovoljan
100 %
nezadovoljan
Mogućnost umrežavanja
sa drugim sektorima
50 %
50 %
zadovoljan
nezadovoljan
13
Marketing, promocija
50 %
50 %
zadovoljan
nezadovoljan
Posjedujete li web stranicu
50 %
50 %
Da
Ne
14
 Kada su u pitanju procjene o ukupnim finansijskim rezultatima, primjetan je trend
rasta o čemu govori i optimizam iskazan u pogledu rezultata u dolazećem periodu.
 Prosječni broj uposlenih je 34, polovina anketiranih ne planira nova zaposljavanja dok
čak 25% anketiranih planira smanjenje broja zaposlenih u narednom periodu.
 Preko 70% prihoda se ostvaruje na domaćem tržištu uz evidentan rast izvoza u
promatranim periodima.
 Kako je i očekivano, 90% ispitanika ne koristi kapacitete u potpunosti, dok je
prosjećna iskorištenost kapaciteta vrlo visoka, 70%.
 Nedostatak narudžbi, vanjski kapital, i mašine/zgrade su najčešći pominjani problemi
u poslovanju.
 50% ispitanika posjeduje web stranicu
 Pored ovih pitanja koja su obrađena kroz gore prikazane upitnike, pitali smo
ispitanike i o njihovim planovima za investiranje u narednom periodu: 30% ispitanika
je odgovorilo potvrdno, planiraju se investicije u izgradnju novih ili proširenje
postojećih postrojenja i nabavku opreme.
 Prosječna vrijednost ulaganja je 800 000 KM.
 Ovi podaci se podudaraju sa podacima iskazanim u anketi, posebno onima o rastu
izvoznih aktivnosti u promatranim periodima.
 Da bi korisnicima ove publikacije omogučili potpuniji uvid u stanje sektora
metaloprerade u produžetku dokumenta pružamo mogučnost uvida u rezultate
ostvarene u protekle tri godine.
 Izvor podataka je Statistički zavod BiH.
15
Statistički podaci koji se odnose na SI BiH
Broj kompanija SI BiH
263
248
246
239
2010
2011
2012
2013
Broj kompanija SI BiH - subregije
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
Tuzlanski kanton
2010
157
2011
165
2012
173
2013
166
Posavska županija
20
14
17
15
RS (BiH)
62
67
73
67
16
Ukupan broj zaposlenih SI BiH
6124
5881
5623
5325
2010
2011
2012
2013
Ukupan broj zaposlenih SI BiH - subregije
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
2012
2013
Tuzlanski kanton
2010
3714
2011
3633
2012
3639
2013
3530
Posavska županija
103
101
97
107
RS (BiH)
2307
1591
1887
2244
17
Prosječan broj zaposlenih SI BiH
25.6
23.7
21.6
2010
21.4
2011
2012
2013
Prosječan broj zaposlenih SI BiH - subregije
40
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
Tuzlanski kanton
2010
23.7
2011
22
2012
21
2013
21.3
Posavska županija
5.2
7.2
5.7
7.1
RS (BiH)
37.2
23.7
25.8
33.5
18
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH
379.5
374
364.9
307.8
2010
2011
2012
2013
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH subregije
300
200
100
0
2010
2011
2012
2013
Tuzlanski kanton
2010
227.9
2011
271.8
2012
266
2013
258.2
Posavska županija
6.4
9.7
10.6
14
RS (BiH)
73.5
98
97.4
92.7
19
Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH
163.6
137.7
135
95.9
2010
2011
2012
2013
Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH
120
100
80
60
40
20
0
2010
2011
2012
2013
Tuzlanski kanton
2010
64.4
2011
88.8
2012
91.4
2013
104.7
Posavska županija
4.8
7.5
8.2
12.7
RS (BiH)
26.7
38.7
38.1
46.2
20
Prosječan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH
1.5
1.5
1.4
1.3
2010
2011
2012
2013
Prosječan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH
- subregije
2
1.5
1
0.5
0
2010
2011
2012
2013
Tuzlanski kanton
2010
1.5
2011
1.6
2012
1.5
2013
1.6
Posavska županija
0.3
0.7
0.6
0.9
RS (BiH)
1.2
1.5
1.3
1.4
21
Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH
11.1
1.9
2010
2011
2012
2013
-6.6
-7.3
Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH - subregije
15
10
5
0
-5
2010
2011
2012
-10
2013
Tuzlanski kanton
2010
0.8
2011
-0.2
2012
10.7
2013
1.4
Posavska županija
0.1
0.9
1.1
2.2
RS (BiH)
-8.2
-7.3
-0.7
-1.7
22
Uporedna analiza SI BiH / BiH
Da bi upotpunili sliku o stanju prehrambenog sektora, u narednim redovima možete pronaći
usporedbu stanja u ekonomskoj regiji SI BiH sa podacima za BiH.
Broj kompanija SI BiH / BiH
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
2013
Broj kompanija SI BiH
2010
239
2011
246
2012
263
2013
248
Broj kompanija BiH
1122
1182
1219
1120
Ukupan broj zaposlenih SI BiH / BiH
25000
20000
15000
10000
5000
0
2010
2011
2012
2013
Ukupan broj zaposlenih SI BiH
2010
6124
2011
5325
2012
5623
2013
5881
Ukupan broj zaposlenih BiH
22808
23610
24934
23760
23
Prosječan broj zaposlenih SI BiH / BiH
30
25
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
2013
Prosječan broj zaposlenih SI BiH
2010
25.6
2011
21.6
2012
21.4
2013
23.7
Prosječan broj zaposlenih BiH
20.3
20
20.5
21.2
Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH /
BiH
2000
1500
1000
500
0
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Ukupan prihod od prodaje (mil.
KM) SI BiH
307.8
379.5
374
364.9
Ukupan prihod od prodaje (mil.
KM) BiH
1592
1815
1868
1854
24
Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / BiH
1000
800
600
400
200
0
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Prihod od izvoza (mil. KM) SI
BiH
95.9
135
137.7
163.6
Prihod od izvoza (mil. KM) BiH
724
856
933.9
948.6
Prosječan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH
/ BiH
2
1.5
1
0.5
0
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Prosječan prihod od prodaje
(mil. KM) SI BiH
1.3
1.5
1.4
1.5
Prosječan prihod od prodaje
(mil. KM) BiH
1.4
1.5
1.5
1.7
25
Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH / BiH
60
50
40
30
20
10
0
-10
2010
2011
2012
2013
Ukupna dobit (mil. KM) SI BiH
2010
-7.3
2011
-6.6
2012
11.1
2013
1.9
Ukupna dobit (mil. KM) BiH
56.5
17.2
59.1
37.8
26
Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja gotovih metalnih
proizvoda, osim mašina i opreme
Naziv kompanije
Prihod
2011
2012
2013
1
FEAL d.o.o ŠIROKI BRIJEG
105,934,655
100,085,307
100,529,699
2
IGMAN d.d. kONJIC
28,414,477
63,279,887
47,533,127
3
BEKTO-PRECISA D.O.O. GORAŽDE
27,362,645
41,270,794
42,945,526
4
PRESAL EXTRUSION d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
57,303,505
48,687,068
37,149,416
5
TRGOVIR d.o.o. GRAČANICA
51,117,740
30,227,638
27,587,950
6
METALEX
20,790,561
22,167,735
21,716,245
7
FEMIS d.o.o. Posušje
21,296,489
22,260,161
21,683,744
8
ALFE-MI d.o.o. ŽIVINICE
20,450,110
18,980,819
21,044,822
9
UNIS-TOK d.o.o. KALESIJA
16,787,140
17,338,353
20,260,268
10
METAL
19,107,012
18,342,185
19,242,559
11
ALTERNATIVA d.o.o. Sarajevo
15,193,720
14,904,702
18,904,441
12
GRAEWE TADIV d.o.o. Konjic
24,956,743
16,607,150
18,738,299
13
ENERGOINVEST-TDS, d.d. Sarajevo
7,734,171
16,008,913
18,640,521
14
TMD GROUP d.o.o. GRADAČAC
10,998,728
9,844,959
17,772,101
15
NT FORGING d.o.o. Novi Travnik
14,087,064
11,279,758
15,907,774
16
SWISSLION IAT TREBINJE
20,997,246
17,815,151
15,861,501
17
FUEL BOSS, D.O.O.
12,193,250
10,041,128
15,574,426
18
METALRAD D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
12,585,536
14,984,099
15,160,267
19
PIRNAR d.o.o. Bosanski Petrovac
2,585,923
4,618,282
14,014,975
20
INDEX d.o.o. GRAČANICA
10,642,905
10,757,226
13,470,946
27
Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja električne opreme
Naziv kompanije
Prihod
2011
2012
2013
1
T T KABELI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
6,409,972
16,526,910
37,044,990
2
M I V I K O d.o.o. POSUŠJE
13,354,310
28,553,766
33,084,770
3
KOLEKTOR BOSNA
22,975,903
26,549,176
30,369,208
4
KAPIS d.o.o. Tomislavgrad- U STEČAJU
62,819,972
60,043,444
19,894,252
5
KALDERA COMPANY LAKTASI
24,970,244
25,681,772
19,013,118
6
BIRA d.d. Bihać
26,571,706
11,302,804
13,905,919
7
ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo
8,822,969
8,762,178
12,862,927
8
MEGAMONT CELINAC
9,179,967
10,922,154
11,976,990
9
JP Elektroprivreda BiH ddSarajevo ZD Eldis Tehnika d.o.o.
9,823,702
9,321,010
10,657,550
10
ELSTA MOSDORFER BOSNIA d.o.o. TUZLA
8,646,629
10,256,887
10,379,728
11
IONIX SYSTEMS BH d.o.o.
1,259,151
10,277,108
12
TEM MANDEKS d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
6,308,405
6,918,368
7,754,132
13
ANELSIS BH d.o.o. Sarajevo
14,420
710,814
6,912,353
14
LAFAT KOMERC d.o.o. KALESIJA
3,050,950
4,236,490
6,671,592
15
TRAKTIONSSYSTEME BOSNIA d.o.o. TUZLA
3,326,116
4,145,967
5,009,021
16
ETI Sarajevo, d.o.o. Sarajevo
6,801,827
5,273,763
4,760,671
17
TMD-DOMMERS LIGHTING d.o.o. GRADAČAC
5,572,584
6,147,245
3,792,201
18
TEO D.D. SARAJEVO
3,024,950
2,558,204
3,766,934
19
MEHANIZMI B GRADIŠKA
1,885,479
3,078,767
3,227,644
20
UNILAB d.o.o. Sarajevo
1,857,968
1,775,761
2,373,136
28
Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja mašina i uređaja
Naziv kompanije
Prihod
2011
2012
2013
1
LAGER D.O.O. POSUŠJE
47,589,551
54,444,995
30,869,037
2
STANDARD
21,363,468
17,965,002
26,346,631
3
ITC ZENICA, D.O.O.
14,589,925
20,897,596
20,316,877
4
POBJEDA D.D. TEŠANJ
17,246,764
16,246,785
17,704,149
5
PMP JELŠINGRAD FMG GRADIŠKA
17,225,477
16,629,141
17,631,368
6
RFK VALJČIĆI d.d. Konjic
14,730,129
12,936,844
14,569,251
7
G -TMT d.d. Travnik
6,117,690
10,662,060
13,468,968
8
INTERCLIMA d.o.o. Sarajevo
5,198,562
7,637,648
12,890,678
9
UNIKLIMA d.d. Sarajevo
10,356,439
9,323,136
8,683,992
10
TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA D.D. TUZLA
8,116,139
11,962,691
7,296,503
11
EURO PROST d.o.o. GRAČANICA
6,106,978
6,717,447
6,524,281
12
DD TRD VAREŠ
4,281,264
8,476,640
6,059,949
13
RUDSTROJ D.D. KAKANJ
12,167,976
5,594,042
5,062,076
14
TRI BEST
3,723,775
3,448,815
4,319,095
15
SAN G GRADIŠKA
2,590,516
2,883,844
3,730,808
16
HELIOS d.d. BANOVIĆI
3,231,209
3,632,738
3,524,598
17
BNT-HIDRAULIKA D.D. Novi Travnik
3,066,705
3,106,238
3,134,218
18
TEVE VARNOST ELEKTRONIKA D.O.O. VISOKO
2,636,127
2,130,142
3,044,185
19
HIDRAULIKA FLEX LAKTASI
2,761,691
2,700,982
2,821,849
20
URSUS BIJELJINA
0
2,762,425
29
Najuspješnije kompanije u BiH – popravak i instaliranje mašina i
opreme
Naziv kompanije
Prihod
2011
2012
2013
1
SCAI ADAPTER BROD
23,175,247
21,554,519
24,274,246
2
AD ZA PROIZ.I REMONT ORAO
10,329,244
9,384,601
12,687,642
3
EIB INTERNATIONALE
9,772,096
10,984,071
12,629,474
4
SIK d.o.o. Mostar
6,365,833
7,656,284
8,566,474
5
ISO TEC DERVENTA
6,638,351
10,447,882
8,364,768
6
CIMOS SREBRENICA
8,146,385
6,759,569
8,063,177
7
TERMOGRADING GACKO
5,214,082
4,531,843
7,832,589
8
ALF OM
7,318,490
6,581,287
6,273,446
9
PIMS ELEKTRO OPREMA d.o.o. Odžak
2,547,616
3,704,809
4,882,296
10
ELEKTROREMONT d.d. BANOVIĆI
3,719,425
3,973,052
4,429,459
11
TEHNOPETROL d.o.o. TUZLA
3,093,138
9,267,942
3,981,693
12
ELCOM d.o.o. TUZLA
7,322,909
7,752,311
3,541,523
13
KMM d.o.o.
0
1,895,340
3,306,666
14
MONTING ENERGETIKA
2,331,228
2,107,602
3,069,278
15
GREDELJ-REVOM d.o.o. DOBOŠNICA
693,617
1,300,671
2,319,220
16
RM-LH D.O.O. ZENICA
4,727,688
996,100
2,054,687
17
MN FLEX
1,081,484
1,014,772
1,574,053
18
C-SERVIS D.O.O. SARAJEVO
896,376
908,061
1,494,878
19
KMC
718,520
891,580
1,256,089
20
ENIKON MONT
3,660,107
2,573,801
1,152,948
30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 810 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content