Αρχαία Ελληνικά (Αδίδακτο Κείμενο)

1Ο ΓΕΛ ΙΛΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΑΞΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
15-3-2013
Διδάσκουσα: Παπαβασιλείου Αλεξάνδρα ΠΕ 2 Φιλόλογος
Σχέδιο μαθήματος
Αδίδακτο κείμενο: Ισοκράτους Περί ειρήνης, 34-35.
Γραμματικό φαινόμενο: Ανώμαλα παραθετικά.
Συντακτικό φαινόμενο: Δευτερεύουσες προτάσεις.
Χρόνος διδασκαλίας: 1 ώρα.
Μέθοδος: Καθοδηγούμενη, συνεργατική,
κειμενοκεντρική διδασκαλία.
Αφόρμηση – Εισαγωγή:
Αναφορά στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου έργου από το οποίο προέρχεται
το απόσπασμα.
1
Στόχοι:
-
Να εντοπίσουν οι μαθητές τις δευτερεύουσες προτάσεις και να
αναγνωρίσουν το συντακτικό τους ρόλο. Αναφορά – επανάληψη στις
ονοματικές και επιρρηματικές δευτερεύουσες προτάσεις.
-
Να επαναλάβουν, με αφορμή τύπους του κειμένου, τα ανώμαλα
παραθετικά και την κλίση τους.
-
Να επεξεργαστούν το λεξιλόγιο που τους δίνεται.
-
Να κατανοήσουν το νόημα του αποσπάσματος και να προσπαθήσουν
να ερμηνεύσουν τον τίτλο «Περί ειρήνης».
Στάδια διδασκαλίας:
-
Δίνεται σε φωτοτυπία το αδίδακτο κείμενο με το λεξιλόγιο.
-
Μετά την πρώτη ανάγνωση επιχειρείται γλωσσική εξομάλυνση με
παράλληλη χρήση του λεξιλογίου.
-
Εντοπίζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις και γίνεται προσπάθεια
χαρακτηρισμού τους.
-
Ζητείται από τους μαθητές να χαρακτηρίσουν γραμματικώς
συγκεκριμένους τύπους ανώμαλων παραθετικών και να αναφερθούν
στην κλίση τους.
-
Προσπάθεια μετάφρασης του κειμένου.
Αξιολόγηση:
Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων στην τάξη και με φύλλο εργασίας
που θα δοθεί για το σπίτι.
2
Αδίδακτο κείμενο:
ὁρῶ γὰρ τοὺς μὲν τὴν ἀδικίαν προτιμῶντας
καὶ τὸ λαβεῖν τι τῶν ἀλλοτρίων μέγιστον ἀγαθὸν νομίζοντας ὅμοια πάσχοντας τοῖς δελεαζομένοις τῶν ζῴων, καὶ
κατ’ ἀρχὰς μὲν ἀπολαύοντας ὧν ἂν λάβωσιν, ὀλίγῳ δ’ ὕστερον ἐν τοῖς μεγίστοις κακοῖς ὄντας, τοὺς δὲ μετ’ εὐσεβείας
καὶ δικαιοσύνης ζῶντας ἔν τε τοῖς παροῦσιν χρόνοις ἀσφαλῶς διάγοντας καὶ περὶ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἡδίους
τὰς ἐλπίδας ἔχοντας.
Καὶ ταῦτ’ εἰ μὴ κατὰ πάντων οὕτως εἴθισται
συμβαίνειν, ἀλλὰ τό γ’ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτον
γίγνεται τὸν τρόπον. χρὴ δὲ τοὺς εὖ φρονοῦντας,
ἐπειδὴ τὸ μέλλον ἀεὶ συνοίσειν οὐ καθορῶμεν, τὸ
πολλάκις ὠφελοῦν, τοῦτο φαίνεσθαι προαιρουμένους.
Ισοκράτους «Περί ειρήνης» 34-35
3
Λεξιλόγιο:
διάγοντας
διάγω: περνώ τον καιρό μου
+ κατηγορηματική μετοχή = διαρκώς*
εἴθισται
ἐθίζω: συνηθίζω
προαιρουμένους
δελεάζω
προαιροῦμαι τι = προτιμώ
εξαπατώ, συλλαμβάνω με δόλωμα
ἀπολαύοντας
ἀπολαύω = απολαμβάνω
εὖ φρονοῦντας
εὖ φρονῶ = σκέφτομαι λογικά
* ὁρῶ
διάγω
+ κατηγορηματική μετοχή
φαίνομαι
4
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
-
Να γραφεί η μετάφραση του κειμένου.
-
Μεγίστοις: να κλιθεί το ουδέτερο του επιθέτου στον θετικό βαθμό και
το θηλυκό στον συγκριτικό βαθμό.
-
Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:
ἡδίους
: αιτιατική πληθυντικού, ουδετέρου γένους, συγκριτικού
βαθμού.
καθορῶμεν
: απαρέμφατο ενεστώτα.
συμβαίνειν
: δεύτερο ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β΄.
συνοίσειν
: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο.
σύμπαντος
: δοτική πληθυντικού.
ἐλπίς
: κλητική ενικού.
5