close

Enter

Log in using OpenID

7ο συνέδριο – Πρακτικά - e

embedDownload
7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΢ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ΢ ΣΠΕ
Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ
ςτη Διδακτική Πράξη
ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΘΡΗ΢ΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
΢φροσ
21-23 Ιουνίου 2013
΢χολικό ΢υγκρότημα "Μάννα"
Αίθουςα Πολλαπλών Χρήςεων «Κωνςταντίνοσ Σουλοφπησ»
-1-
7O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΢ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ΢ ΣΠΕ
Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Επικοινωνίαρ ζηη Διδακηική Ππάξη
Σσολικό Σςγκπόηημα Μάννα
Παπαζκεςή 21 Ιοςνίος 2013
16:00-17:30
Οινκέιεηα I
17:30-18:00
18:00-18:15
18:15-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
Οινκέιεηα II
18:45-19:00
19:00-20:00
Τποδοτή ΢σλέδρωλ, Δγγραθές, Γρακκαηεία ΢σλεδρίοσ
Πξνεδξείν: Μηραιόπνπινο Χ., Γιέδνπ Κ., ΢σηεξίνπ ΢., ΢αινληθίδεο Γ.
Πνιπγσληθή Αίζνπζα
Υαηρεηηζκοί
Σδηκόποσιος Νίθος
Πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ Σειεθπαίδεπζεο Ν. Αηγαίνπ
Γρεγορηάδοσ Μαρία, Καζεγήηρηα Παλεπηζηεκίοσ Αζελώλ
Πεξηβάιινληα κάζεζεο: Υξήζε θαη αμηνπνίεζε
Μεζζάρες Γηολύζηος, Περηθερεηαθός Γηεσζσληής Α/ζκηας θαη Β/ζκηας Δθπαίδεσζες Ν. Αηγαίοσ
΢ηξαηεγηθέο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ επλννχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε
Παπαδάθες ΢πύρος, ΢τοι. ΢ύκβοσιος Πιεροθορηθής Καζ. – ΢ύκβοσιος (΢ΔΠ) Αλοηθηού Παλ/κίοσ Κύπροσ
Αμηνπνίεζε πξνεγκέλσλ ΣΠΔ ζην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηψλα: απφ ην δηδαθηηθφ ζην καζεζηαθφ ζρεδηαζκφ
Πξνεδξείν: Οηθνλόκνπ Β., Κσηζάλεο Γ.
Αίζνπζα 7
Μσρωλάθε Ά., Ορθαλός ΢.
Βηνινγία Γ΄Γπκλαζίνπ: δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο «αλνζία» αμηνπνηψληαο ηηο ΣΠΔ.
Οηθολόκοσ Β., Παπαδοπούιοσ ΢.
"Απφ ην κέξνο ζην ...φινλ": Μηα Γηαζεκαηηθή, δηαβαζκηαθή θαη δηαζρνιηθή πξνζέγγηζε ζηα καζήκαηα: Νενει/θήο
Γιψζζαο, Βηνινγίαο, Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, Αγγιηθψλ, Πιεξνθνξηθήο θαη Φπζηθήο Αγσγήο.
΢άββαηο 22 Ιοςνίος 2013
Αίζ.
΢πλεδξία
09:00 -17:30
1
Γαζκάλων
09:00 -17:30
2
Γαζκάλων – Νηπιαγωγών
09:00 -19:00
3
Φιλολόγων
09:00 -18:00
4
Μαθημαηικών – Τεσνικών Διδικοηήηων
09:00 -14:15
5
Φςζικών Δπιζηημών
09:00 -17:45
6
Ξένων Γλωζζών
09:00 -14:00
7
Γικηςακών Τόπων – e Twinning
16:00 -19:00
7
Αξιοποίηζηρ ηων ΤΠΔ – Διδικήρ Αγωγήρ
09:00 -14:30
8
Πληποθοπικών – ΔΛΛΑΚ
16:00 -18:30
8
Δκπαιδεςηικήρ πολιηικήρ – Ένηαξηρ ηων ΤΠΔ
10:45 -14:00
9
Γιαδπαζηικών Πινάκων
09:00 -14:15 Πολςγ. Web 2.0 – Δπιμόπθωζηρ
09:00 -18:00
Δπγαζηήπια Γενικού Λςκείος, 13 ΣΔΚ
18:00 -19:00
19:00 -20:00
Γεληθή ΢πλέιεπζε ηεο Έλσζεο e-Γίθησο-ΣΠΔ, Δθινγέο
΢πλάληεζε Δπηκνξθσηψλ Β’ Δπηπέδνπ
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-14:00
14:00-14:30
Πνιπγσληθή Αίζνπζα
Πνιπγσληθή Αίζνπζα
Σσολικό Σςγκπόηημα Μάννα
Κςπιακή 23 Ιοςνίος 2013
Οινκέιεηα I
09:30-11:00
Σσολικό Σςγκπόηημα Μάννα
Πξνεδξείν
Βιαζηάξε Δ., Σζαιηθίδνπ Μ., ΢αρηλίδεο Κ., Μηραιόπνπινο Χ.
Παξακπζηώηνπ Μ., Κινπβάηνο Κ., ΢θάξθνο Χ.
Σεξδίδεο ΢., Εήθα Β., Πξνβειέγγηνο Π., Γνδνληζήο Μ.
Γνύλαβεο Α., Κνθθαιίδεο ΢., Εσγόπνπινο Δ., Ησάλλνπ ΢.
Ρνύκειεο Ν., Κνιηζάθεο Β., Κσλζηαληηλίδνπ Π.
Μαζηξνγηάλλεο Η., Χαηδεγηάλλνγινπ Θ., Βεξγίλεο Ζ.
΢ηαζηλάθεο Π., ΢αινληθίδεο Γ., Φαηζέα Α.
Καβαιηώηεο Π., Μαζηξνγηάλλεο Η., Ησαλλίδεο Γ.
Σζακπίθα Κ., ΢ηάρνο Η., Γιέδνπ Κ., Κσηζάλεο Γ.
Φαηζέα Α., Γνδνληζήο Μ.
Σδελλάξν Γ.
΢σηεξίνπ ΢., Παπαδάθεο ΢., Ησαλλίδεο Γ., Μαζηξνγηάλλεο Η.
Πξνεδξείν: Σδηκόπνπινο Ν., Φαηζέα Α., Γαγδηιέιεο Β., Πξνβειέγγηνο Π.
Πνιπγσληθή Αίζνπζα
Σδηκόποσιος Νίθος, Φαηζέα Αδακαληία, Προβειέγγηος Πέηρος, Φαραζζόποσιος Νεθηάρηος, Κόληοσ
Καηερίλα, Πόρποδα Αρηάδλε
΢ηξνγγπιό Σξαπέδη: Τινπνίεζε εμ απνζηάζεσο ζεκηλαξίνπ γηα ηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ
δηδαζθαιία καζεκάησλ, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ moodle ζε 36 λεζηά ηνπ Ν. Αηγαίνπ
Γηαθοσκάηοσ Σερέδα
Ηζηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Πξνθίι, θίλεηξα θαη πξαθηηθέο
Διάλειμμα
Παπαδάθες ΢πύρος, Μπίηζες Υρήζηος, Παραζθεσάς Απόζηοιος, Φαηζέα Αδακαληία, Σδηκόποσιος Νίθος,
Ματαηρίδοσ Μαρία, Κερθίρε Σάληα
Βραβεύζεις Διαγωνιζμού Στολικών Ιζηοζελίδων
Κξηηήξηα θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηζηφηνπσλ: 6νο δηαγσληζκφο ειιελφθσλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηζηφηνπσλ
Γαγδηιέιες Βαζίιες, Σδηκόποσιος Νίθος, Ιωαλλίδες Γεκήηρες
΢ηξνγγπιό Σξαπέδη: Δπηκφξθσζε Β΄ Δπηπέδνπ. Σν κηθηφ κνληέιν. Πξψηα δείγκαηα θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε.
Κιείζηκο ΢σλεδρίοσ
Οινκέιεηα II
10:30-11:30 ΢θίθος Νίθος, Αργσρός Μαλώιες, Βοσηζίλος Νίθος, Πασιάθος Μασροεηδής, Σδηκόποσιος Νίθος
Μέιε ηεο ΠΔΚΑΠ (Παλειιήληα Έλσζε Καζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο)
Οη ζέζεηο ηεο ΠΔΚΑΠ γηα ηα καζήκαηα ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο
-2-
Αίζνπζα 7
΢ςνεδπία Δαζκάλων
Πξνεδξείν: Βιαζηάξε Δηξήλε, Σζαιηθίδνπ Μαξία, ΢αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μηραιόπνπινο Χξήζηνο
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 16:00
16:00 –16:15
16:15 –16:30
16:30 –16:45
16:45 –17:00
17:00 –17:30
Αίθοςζα 1
Γθέληνπ Δπαγγειία, Μαξέδε Μαγδαιελή-Αξγπξώ
Αμηνιφγεζε ηεο Καηαιιειφηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ «Η΢ΣΟΠΟΛΗ΢» γηα Αμηνπνίεζε ζην Γεκνηηθφ
΢ρνιείν θαη Πξνηάζεηο Βειηηζηνπνίεζεο.
Αβδεκηώηεο ΢πλόδηνο
Μεηάβαζε απφ έλα κνληέιν γεληθήο ρξήζεο ζηελ εμαηνκίθεπζε κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ζηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε: βαζηθέο θαη πξφζζεηεο δπλαηφηεηεο, παηδαγσγηθά νθέιε
θαη ζπκπεξάζκαηα.
Μαξία Λάηζε
΢ηξίβνληαο ηε ρειψλα ζηνλ ηξηζδηάζηαην πξνζνκνηνχκελν ρψξν.
Μηραειίδεο Ησάλλεο
Μηα Έξεπλα Γξάζεο γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο κέζσ ηεο Καηαζθεπήο Φεθηαθψλ Κφκηθο θαη ηεο
Υξήζεο ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο.
Σσδήηεζε
΢αινληθίδεο Ησάλλεο, Αζαλαζηάδεο Κνζκάο, Αλησλίνπ Αληώληνο, Κισλάξε Αηθαηεξίλε, Κσηζάλεο Γηάλλεο,
Μαλνπζαξίδεο Εαραξίαο, Σάηαξεο Γεώξγηνο
Φεθηαθφ ΢ρνιείν: Έξγν ηεο Οκάδαο εκπινπηηζκνχ ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιίσλ Γεσγξαθίαο θαη Μειέηεο
Πεξηβάιινληνο
Β. Γεσξγαληά
Γηαζεκαηηθφ Project: «Σν καγηθφ θαη πεξηπεηεηψδεο ηαμίδη ησλ ήρσλ»
Κίηζηνο Β. Γεώξγηνο,, Δπαγγέινπ Β. Φίιηππνο, Σξαγνπδάξα Λ. Κσλζηαληίλα
΢ελάξην δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Δ΄ θαη ΢Σ΄ Γεκνηηθνχ ΢ρνιείνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ «Δξεπλψ
ην Φπζηθφ θφζκν» θαη κε ηίηιν: Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα
Βαζηιείνπ Μαιακαηέληα, Κόδα Χξπζάλζε, Ψαξάο Χαξάιακπνο, Παλαγησηίδεο Κπξηάθνο
Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη θιηκαηηθή αιιαγή, αηηίεο – ζπλέπεηεο κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Καξαγησξγάθε Δηξήλε, Γηώηε Λακπξίλα
Μία Ηζηνεμεξεχλεζε (webquest) ζηε γιψζζα ηεο Β΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ ΢ρνιείνπ κε ζέκα: «Παιηά επαγγέικαηα»
Φηιηππή Μαξία, Λάηδνο Κξίζηηαλ, ΢θπξόεξα Μαξία
«Με ηηο ιέμεηο παίδνπκε» Έληαμε παηρληδηψλ καζεζηαθνχ ζθνπνχ κε αληηθείκελν ηε γιψζζα ζε Μαζεηέο
Γεκνηηθνχ
Ψαξξά Δηξήλε, Βιαράθνπ Μαξία
Δθπαηδεπηηθφ Λνγηζκηθφ κε ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ δεκνθηινχο έξγνπ ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ «Ο Γχξνο ηνπ
Κφζκνπ ζε 80 εκέξεο».
Γεσξγία Κισζηξάθε, Ζιίαο Μαηζαγγνύξαο
Οη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ λα ζπλεξγάδνληαη – ηξφπνη αλάπηπμεο ηνπο- δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ
Φαξαζόπνπινο Νεθηάξηνο
U4energy - Ζιεθηξνληθή θακπάληα ελεκέξσζεο γηα ηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο από καζεηέο Γεκνηηθνύ
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
Γεσξγαληά Βίθπ, Μαπξνπνύινπ Δκκαλνπέια
Δθπαηδεπηηθή Παξέκβαζε: «Αηζζάλνκαη - Δθθξάδνκαη - Γε θνβάκαη»
Χαηδεγηαλλάθεο Κπξηαδήο, Καζέξε Διέλε, Κόδα Χξπζάλζε, Αλαζηαζηάδεο Αλαζηάζηνο
Γηαδξαζηηθή παξέκβαζε νδηθήο αζθάιεηαο κε ηε ρξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ
Παπαλαγηώηνπ Βαζηιηθή, Κνπθώιε Μαξία, Σζέθνο Βαζίιεηνο
Ο δηαδξαζηηθφο πίλαθαο σο βαζηθφ εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε ζηελ εθπαίδεπζε
Μπαζκαηδίδεο Γεώξγηνο
Ζ ηζηνεμεξεχλεζε σο κέζν ελίζρπζεο ηεο Φηιαλαγλσζίαο.
Σσδήηεζε
-3-
΢ςνεδπία Δαζκάλων - Νηπιαγωγών
Πξνεδξείν: Παξακπζηώηνπ Μαξθέιια, Κινπβάηνο Κώζηαο, ΢θάξθνο Χξήζηνο
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45-14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 –16:15
16:15 –16:30
16:30 –16:45
16:45 –17:00
17:00 –17:30
Αίθοςζα 2
Αλδξεάδνπ Χαξίθιεηα, Μηραειίδεο Ησάλλεο, Σεξδίδεο ΢σηήξηνο
Μλήκεο Παηρληδηψλ, Αθεγήζεηο Αλζξψπσλ: πξνθνξηθέο ηζηνξίεο, δηαδηθηπαθέο ζπλεξγαζίεο
΢ηπιηαλόο Σζηπνύξαο, Μάξζα Κνπηζηνύκπα – Παηνλίδε, Αηθαηεξίλε ΢νπζακίδνπ - Καξακπέξε
Xξήζε ΣΠΔ ζηελ Α’ βάζκηα εθπαίδεπζε: Πξνβιεκαηηζκνί
θαη δηαπηζηψζεηο απφ κηα επηκνξθσηηθή εκεξίδα
Πνιπρξόλνπ Εσή
«Σν άγαικα πνπ θξχσλε» ηνπ Υξήζηνπ Μπνπιψηε. Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο
Γιψζζαο «Σα Μνπζεία» ΢η΄ Γεκνηηθνχ
Γεώξγηνο Παρίδεο
Παξνπζίαζε ηζηνζειίδαο κε δηαδξαζηηθφ πιηθφ – Γηδαζθαιία κε smart notebook 11 ζηε Γιψζζα Α’ Γεκνηηθνχ.
Σσδήηεζε
΢θάξθνο Χξήζηνο
Γηεξεχλεζε Σεο Γεσκεηξηθήο ΢θέςεο Σσλ Απνθνίησλ Σνπ Γεκνηηθνχ:
Δπίπεδα Van Hiele Καη Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε Με Λνγηζκηθφ Γπλακηθήο Γεσκεηξίαο
Ξαθάθνο Δπζηάζηνο, Μπαληάλεο Χξήζηνο, Παπαειεπζεξίνπ Αζαλαζία
«Θεξκφηεηα Υσξίο Φσηηά…!!!» Γηδαθηηθφ ΢ελάξην κε ηελ Αμηνπνίεζε ηνπ Ζ/Τ
Αζελά Εύκαξε, Δύα Νηθνιαΐδνπ, Διηζάβεη Σζνβαιηδή, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο
Απφ ηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα ζην Μαξαζψλην δξφκν. Μηα δηαζεκαηηθή, δηαβαζκηαθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ
ηεο Ηζηνξίαο θαη ηεο Φ. Αγσγήο ζηε Γ’ Γεκνηηθνχ θαη ζηελ Α’ Γπκλαζίνπ
Γηαλλέινο Σάζνο, Καξπζηηλνύ Μάξζα, Εήζε Νηθνιέηα, Γηαλλαθνύξε Γηάλλα, Γηαλλαθνγηώξγνο Νίθνο, Οηθνλόκνπ
Βαζίιεο
Ο Θαιαζζνπφξνο. Μηα δηαζεκαηηθή, δηαηκεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Γιψζζαο ζηε ΢η’ Γεκνηηθνχ
Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δηξήλε ΢ππξάηνπ, Γηάλλεο Κσηζάλεο
«Πνχ πήγε ην θεγγάξη απφςε;» Δθπαηδεπηηθφ ζελάξην γηα ηε ΢ειήλε θαη ηηο θάζεηο ηεο ζην Φεθηαθφ ΢ρνιείν.
Πνηκελίδεο, Γ.1, ΢αρηλίδεο Κ.
Αζηηθφ βηψζηκν πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο. Μειέηε πεξίπησζεο. Μηα πξνζέγγηζε ζην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο
καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηε Ρφδν κε ρξήζε ΣΠΔ
Χαηδεθσλζηαληίλνπ Δ., ΢αρηλίδεο Κ.
Νέεο ηερλνινγίεο κε Γιψζζα θαη Μνπζηθή: Μηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε
Κσλζηαληίλνο Παξδάιεο, Άλλα Γηακαληάθνπ
Γίαπινη επηθνηλσλίαο ζηελ εθπαίδεπζε: Αηζζεηηθή αγσγή, Νέα Οπηηθναθνπζηηθά Μέζα,
εκςχρσζε (animation), ζρεδίαζε ραξαθηήξα (character design) θαη βηληενηέρλε. Μία ελδεηθηηθή εθαξκνγή ζηελ
πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Σξπθηάηεο Ησάλλεο, ΢ηηβαθηάθε Μαξία
Αμηνπνίεζε ησλ wikis ζην δεκνηηθφ ζρνιείν: Παξαδείγκαηα ζπγγξαθήο ειεθηξνληθψλ ηζηνξηψλ ζηελ Γ΄
Γεκνηηθνχ
΢παή Αγγειηθή, Κνύηζηθνο Λνπθάο, Νηόβα Μαξία, Μαξθνπνύινπ Φσηεηλή, Παηξηθάθεο Χαξάιακπνο, Ραγθνύζε
Μαξία
Πξνζέγγηζε Δλλνηψλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Πξνζρνιηθή Δθπαίδεπζε κε ηελ αμηνπνίεζε ΢χγρξνλσλ
Πξνγξακκαηηζηηθψλ Πεξηβαιιφλησλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
Κξηθιάλε Μαξία, Σδνβάξα Ναηαιία, Σζαπάξα Μαξία
«E-motions» Παξέκβαζε κε ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ παηρληδηψλ γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ζην
λεπηαγσγείν
Θαιαζζηλνύ Έιζα, Γάθε Ράληα, Παγθάινπ Δπδνθία
Γηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο θαη ζπλεξγαηηθέο δξάζεηο κε ηάμεηο Νεπηαγσγείσλ Διιάδαο θαη Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ
΢σηεξάθε ΢νθία
You and me and Christmas tree! Έλα πξφγξακκα eTwinning ζην Νεπηαγσγείν
Μαξίλνπ Γαλάε, ΢ηακπαλνπνύινπ Δπγελία, Σάηζε Χξηζηίλα, Φηιηππή Μαξία, Γθνύζθνο Γεκήηξεο, Μετκάξεο
Μηράιεο
«Ο Παγνβηφιεο Καη Ζ Οξρήζηξα Σνπ Υηνληνχ»Δθαξκνγή Υσξνεπαίζζεηνπ Φεθηαθνχ Παηρληδηνχ ΢ε Παηδηά
Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο
Σσδήηεζε
-4-
΢ςνεδπία Φιλολόγων
Πξνεδξείν: Σεξδίδεο ΢σηήξηνο, Εήθα Βάγηα, Πξνβειέγγηνο Πέηξνο, Γνδνληζήο Μηιηηάδεο
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 –16:15
16:15 –16:30
16:30 –16:45
16:45 –17:00
17:00 –17:15
17:15 –17:30
Αίθοςζα 3
Σζηκπιή Παξαζθεπή
Δληζρχνληαο Σελ Πνιιαπιή Ννεκνζχλε ΢ε ΢πλεξγαηηθά Πεξηβάιινληα Μέζσ Γηακεζνιαβεηηθψλ Φεθηαθψλ
Δξγαιείσλ Ο Μηθξφθνζκνο “Κνίηα Με, Μηιάσ!”
Γατηάλε Κ. Μαξηάλζε, Γαζπαξηλάηνο Α. Αληώληνο
Φηινζνθία – Δπηζηήκε – Κνηλσλία. Όηαλ ν Αξραίνο Φηιφζνθνο «δηαιέγεηαη» κε ην ζχγρξνλν ζηνραζηή πάλσ ζε
δεηήκαηα εξκελείαο ηνπ Κφζκνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ βίνπ». Σν παξάδεηγκα ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ ηνπ
Ζξάθιεηηνπ πεξί ελφηεηαο ησλ αληηζέησλ: Μηα δηδαθηηθή πξφηαζε γηα δηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ζηε Φηινζνθία
ηεο Β΄ Λπθείνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ.
Γήκνπ Χαξάιακπνο
Ζ Σέρλε ηεο Αξρατθήο Δπνρήο κε δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα ή πεξί ηεο ακεραλίαο ηνπ δηδάζθνληα κπξνζηά ζηελ Σέρλε
Μαθξή Δπαγγειία
Γηδαθηηθφ ζελάξην γηα ην κάζεκα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο Σίηινο: Ζ νκνξθηά δελ είλαη ην παλ
Σσδήηεζε
Κνθθίλνπ Διέλε, Παπαρξήζηνπ Μαξία
“Μαζαίλσ Ηζηνξία κε Wiki” ην παξάδεηγκα ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Β’ Λπθείνπ
Παπαρξήζηνπ Μαξία, Κνθθίλνπ Διέλε
«΢πλδπάδσ θαη ζπλζέησ ζηελ Ηζηνξία»: κηα «ελαιιαθηηθή» αμηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη ησλ ηζηνξηθψλ
πεγψλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο.
Κνκλελνύ Αζελά
«Σάρα γηα ηηκή θαη δφμα, Θεέ κνπ ν πφιεκνο ηη ιφμα» Γηδαθηηθφ ζελάξην γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ ζην γπκλάζην κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ
Δηξήλε Εαδάλε
Έλαο Φχιινο ζηνλ Κφξθν ηνπ Project, ηεο Λνγνηερλίαο θαη ησλ ΣΠΔ: κία Γηδαθηηθή Πξφηαζε γηα ηελ Α΄ Σάμε
Γπκλαζίνπ
Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Βαθαινύδε Αλαζηαζία, Γαγδηιέιεο Βαζίιεηνο
Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηε δηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ «ΑΒΑΚΗΟ Δ-SLATE.
Μηθξφθνζκνο “Μπθήλεο”»
Μάξθνγινπ Αγγειηθή
Δλδεηθηηθέο πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Γιψζζαο απφ ην πξσηφηππν ηεο Α’
Γπκλαζίνπ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Θεσξία & Πξάμε.
Δηξήλε Εαδάλε
Μία δηδαθηηθή πξφηαζε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην πιαίζην
ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ
Μηράιεο Παππάο, Χξηζηίλα Αξακπαηδή
Γηδαθηηθή πξφηαζε ζην κάζεκα Έθθξαζε –Έθζεζε Α’ Λπθείνπ κε ηίηιν: «Μα ηί γξάκκα λα ζνπ ζηείισ;»
Κνθνιάθε Μαξία
«Σν καχξν θχκα»: Πνιιαπιέο Αλαπαξαζηάζεηο θαη Μεηαζρεκαηηζκνί ελφο Λνγνηερληθνχ Κεηκέλνπ. ΢ελάξην ζηα
Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο κε Δπέθηαζε ηε Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε κε ηε Νενειιεληθή Γιψζζα.
΢πξνύθε Θώκε
Ζ πξφζιεςε θαη ε παξαγσγή ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ κέζα απφ πνιπηξνπηθά θείκελα κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ
εξγαιείσλ ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
Εήθα Βάγηα, Μπηηδειέξε Παλαγηώηα-Κπξηαθή, Πξεβεδάλνπ Μαγδαιελή
Δκπεηξίεο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Κνηλφηεηα ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ηνπ Γηαιφγνπ ηνπ
Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο
Εήθα Βάγηα
΢θελέο απφ ηελ Ηιηάδα: έλα ηζηνιφγην, έλα πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο γξαθήο, έλαο άιινο «ιφγνο» γηα ηε
δηδαζθαιία ησλ Οκεξηθψλ Δπψλ
Διεπζέξηνο Βέηζηνο, Φηινζέε Κνιίηζε
Ο κηθξαζηαηηθφο πφιεκνο (1919-1922) κέζα απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο»
Φηινζέε Κνιίηζε, Διεπζέξηνο Βέηζηνο,
«Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζηε Λνγνηερλία: Δηθφλεο ησλ Αιεζκφλεησλ Παηξίδσλ, ηνπ Δαπηνχ & ηνπ
Άιινπ» 12σξν δηδαθηηθφ ζελάξην κε βάζε ην Νέν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα
Παδαξιή Μαξία, Παπαρξήζηνπ Μαξία,
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ραξηψλ θαη ηεο ραξηνγξαθηθήο θιεξνλνκηάο ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο:
Σν παξάδεηγκα ηεο Αξραίαο Οιπκπίαο
Πινύηνγινπ Νόπε, Παδαξιή Μαξία
-5-
17:30 –17:45
17:45 –18:00
18:00 –18:15
18:15 –18:30
18:30 –19:00
Ζ αμηνπνίεζε ησλ ραξηψλ θαη ηεο ραξηνγξαθηθήο θιεξνλνκηάο ζηo κάζεκα ησλ project: Έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα ηεο Δζληθήο Υαξηνζήθεο
Βαζηιείνπ Βαζίιεο, Κνινβνύ Αιεμάλδξα
Γεκηνπξγία θαη ρξήζε ειεθηξνληθψλ δηαδξαζηηθψλ ραξηψλ ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Α΄ Λπθείνπ
Βιαρνζηέξγηνπ Δπαγγειία, Γεζπληώηεο Κσλ/λνο
Σν Παξειζφλ, ν πην Κνληηλφο καο Γείηνλαο
Δπζηαζίνπ Ησάλλα, ΢ηέθνο Δπζηάζηνο
Σν κάζεκα ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο ζην Γπκλάζην. Ζ ζπκβνιή ησλ εηθνληθψλ Μνπζείσλ
Μαξία ΢ηπιηαλνύ, Αλζή Ζιηνπνύινπ
«Όηαλ νη ΢ειελίηεο ζπλάληεζαλ ηνλ Μηθξφ Πξίγθηπα» : Ζ κέζνδνο project ζηε δηδαζθαιία ηεο Αξραίαο Διιεληθήο
Γιψζζαο ζην Γπκλάζην
Σσδήηεζε
-6-
Αίθοςζα 4
΢ςνεδπία Μαθημαηικών – Σεσνικών ειδικοηήηων
Πξνεδξείν: Γνύλαβεο Αληώλεο, Κνθθαιίδεο ΢ηαύξνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Ησάλλνπ ΢ηέιηνο
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00 –16:15
16:15 –16:30
16:30 –16:45
16:45 –17:00
17:00 –17:15
17:15 –17:30
17:30 –18:00
Κηνύθηε Ρντδνύια
Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ηεο ΢πλάξηεζεο y=a/x θαη ησλ Ηδηνηήησλ ηεο κε ηε Βνήζεηα ηνπ Λνγηζκηθνχ Geometer’s
Sketchpad
Καινγεξία Διηζάβεη, Πεξπζηλάθε Δηξήλε
Ζ απφδεημε σο δηαδηθαζία, κέζα απφ αλνηρηέο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηβάιινληα δπλακηθήο γεσκεηξίαο
Αξδαβάλε Καιιηόπε, Πεξπζηλάθε Δηξήλε
Ο ξφινο ηνπ ινγηζκηθνχ δπλακηθήο Γεσκεηξίαο ζηε δεκηνπξγία αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηε κεηάβαζε απφ ην
«θαίλεζζαη» ζην «είλαη» ησλ πεξίπινθσλ δνκψλ ηνπ θφζκνπ καο
Ξελαξίνπ Καιιηόπε
Δηζάγνληαο ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ ηεο Γ Γπκλαζίνπ …- Ζ θηινζνθία, ν ζρεδηαζκφο,
ε αλάπηπμε θαη ε πινπνίεζε κηαο δηδαθηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ
καζεκαηηθψλ ηεο β/ζκηαο εθπαίδεπζεο
Σσδήηεζε
Εάληδνο Ησάλλεο, Κπλεγόο Χξόλεο
Απφ ηε ΢ηαζεξή Πνιπγσληθή Γξακκή ζηελ Πξνζέγγηζε Κακπχιεο ηνπ Υψξνπ κε Βάζε ηελ Αλαδξνκή Οπξάο
Αβδεκηώηεο ΢πλόδηνο
Γηδαζθαιία ελφο καζήκαηνο γεσκεηξίαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα ηνπ Λνγηζκηθνχ Γπλακηθήο
Γεσκεηξίαο Geogebra
Αξγύξε Παλαγηώηα
Ζ δηδαζθαιία ηνπ γεσκεηξηθνχ ηφπνπ ησλ ζεκείσλ ηεο έιιεηςεο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο κε ινγηζκηθφ δπλακηθήο
γεσκεηξίαο
Σσδήηεζε
Γνύλαβεο Αληώλεο, ΢ρνιηθόο ΢ύκβνπινο Μαζεκαηηθώλ Κπθιάδσλ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Λενληίδεο Μάθεο, Παπαδάθεο ΢πύξνο
Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ Τιηθνχ θαη Μαζεζηαθψλ Γξαζηεξηνηήησλ γηα Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία ζηo LAMS
Αξγύξε Παλαγηώηα
Ζ δηδαζθαιία ηεο ηξηγσλνκεηξίαο ζηελ Β΄ Λπθείνπ κε ρξήζε ινγηζκηθνχ δπλακηθήο γεσκεηξίαο (Sketchpad)
Διέλε Παπαγεσξγίνπ, Έθε Παπαξηζηνδήκνπ, Αλαζηαζία Παλαγίδνπ
Απφ ηελ εκπεηξηθή ζηε ζεσξεηηθή πηζαλφηεηα κέζσ πξνζνκνηψζεσλ πεηξακάησλ ηχρεο: Γπλαηφηεηεο
κνληεινπνίεζεο ηνπ θαλφλα ησλ κεγάισλ αξηζκψλ
Εαραξηάδεο Γεκήηξηνο, Μαηνζζηάλ Νηηθξάλ
Ζ Πεξίπησζε ηνπ Οξζνχ Κπθιηθνχ Κπιίλδξνπ Δγγεγξακκέλνπ ζε Γνζέληα Οξζφ Κπθιηθφ Κψλν: Μειέηε ησλ
Αθξνηάησλ κηαο ΢πλάξηεζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ Λνγηζκηθνχ Geogebra
Κσηζάλε Ναηαιία, Παλαγησηόπνπινο Αξηζηνηέιεο, Παπαληθνιάνπ Απνζηόιεο, Μαπξνκκάηεο Άξεο
Σέρλε & Μαζεκαηηθά: Ο ζαπκαζηφο θφζκνο ησλ fractals
΢ηαύξνο Κνθθαιίδεο, Αξγύξεο Γακβξέιιεο
Σξηγσλίδνληαο ηνλ θχθιν…
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
Μαξία Λάηζε
Τπνινγίδνληαο ην κέγεζνο ηεο πεξηζηξνθήο ησλ δεηθηψλ αλαινγηθψλ ξνινγηψλ ζηα πιαίζηα ππνινγηζηηθψλ
κηθξνθφζκσλ
΢ακαξά Χάηδσ, Χαηδεκαπξνπδή Διέλε, Εαραξνπνύινπ Βαζηιηθή
Ζ επίδξαζε ησλ ινγηθψλ γξίθσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηε ζρνιηθή
επίδνζε ησλ καζεηψλ
Παζραιίδεο Γεκνζζέλεο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο
Φεθηαθφο γξακκαηηζκφο θαη απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζή ηνπ ζηε Γεκφζηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε
Πηηζηθάιεο ΢ηαύξνο, Οπαζίηζα Ηιόλα-Διεπζεξία
NASA Podcasting: Τπνζηεξίδνληαο ηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία κε ηελ Αμηνπνίεζε Καηλνηφκσλ Δθαξκνγψλ
Μνιαζηώηε ΢ηπιηαλή, Πλεπκαηηθόο Γεώξγηνο, Γθίξινπ Γήκεηξα, Παπαζηακνύιεο Αζαλάζηνο
Παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ ζε ςεθηαθή κνξθή, γηα ηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε
΢θαινρσξίηνπ Γεσξγία, Νείξνο Αληώληνο, Κνπηζθνπδήο Παλαγηώηεο, Κνπθνύηα Βαξβάξα
Γξάζε eTwinning κε ηίηιν «Maths in Art: beyond chalk and talk»
Σσδήηεζε
-7-
΢ςνεδπία Φςζικών Επιζηημών
Πξνεδξείν: Ρνύκειεο Νίθνο, Κνιηζάθεο Βαγγέιεο, Κσλζηαληηλίδνπ Πόπε
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 16:00
Αίθοςζα 5
Καξνύκπαιεο ΢πύξνο
Ζ νξγάλσζε ελφο ζχγρξνλνπ εξγαζηεξίνπ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ
΢όθνπηεο Γεκήηξηνο, Σδακηδήο Αζαλάζηνο, Παπιάηνπ Δπαγγειία
Παξνπζίαζε Πνιπκεζηθψλ Δθαξκνγψλ σο ΢ηνηρεία Δκπινπηηζκνχ ησλ Φεθηαθψλ Βηβιίσλ (e-books) Υεκείαο
Σνιαλνύδεο Μηραήι, Παπιάηνπ Δπαγγειία
Παξαγσγή δηαθόξσλ ηύπσλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηεο Χεκείαο.
Θενδσξόπνπινο Κώζηαο, Ρνύκειεο Νηθόιανο
Υξήζε ζπλεξγαηηθψλ Δξγαιείσλ Γηαδηθηχνπ -Web 2.0 – Wiki ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο Β’ Γπκλαζίνπ
Σσδήηεζε
Βιάζζε Μαξία, Κνξαθάθεο Γεώξγηνο, Παπιάηνπ Α. Δπαγγειία
Γεκηνπξγία θαη δηδαθηηθή αμηνπνίεζε δηαδξαζηηθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ Φεθηαθνχ ΢ρνιείνπ γηα ην
θεθαιαίν «Οξγάλσζε ηεο δσήο – Βηνινγηθά ζπζηήκαηα» ηεο Βηνινγίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ
΢σηεξίνπ ΢νθία, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο
Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θπζηθψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
Ληζνμντδνπ Αιεμάλδξα
Μηα Γηεπηζηεκνληθή Πξνζέγγηζε κε ηε Υξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηνλ Άλζξαθα θαη ην Ππξίηην ηεο Υεκείαο ηεο Γ΄
Γπκλαζίνπ
΢κπξλή ΢νθία
Ζ Αμηνπνίεζε ηνπ LAMS ζηε Γηδαζθαιία ηεο Υεκείαο ζην Γπκλάζην ζηε ΢χγρξνλε Διιεληθή Δθπαηδεπηηθή
Πξαγκαηηθφηεηα.
Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ενξκπάο Αιέμηνο - Αζαλάζηνο, Ρνύκειεο Νηθόιανο
Αξρή δηαηήξεζεο ζηξνθνξκήο - Ρνπέο αδξάλεηαο θπιίλδξσλ θαη ηξνραιηψλ κε ρξήζε αηζζεηήξα ζηξνθηθήο θίλεζεο
MBL - ΢πζηήκαηνο ΢πγρξνληθήο Λήςεο θαη Απεηθφληζεο
Καινγεξόπνπινο Νηθόιανο, Γαιαθώζηα Κσλζηαληίλα, Κνξαθάθεο Γεώξγηνο, Παπιάηνπ Δπαγγειία
Σα ςεθηαθά παηρλίδηα σο δηδαθηηθά εξγαιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ
ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο
΢ηπιηάδεο Κσλζηαληίλνο
Μηα Ηζηνεμεξεχλεζε γηα ηε Φσηνζχλζεζε
Νηθόιανο Γίληζηνο, ΢ηακαηία Αξηέκε, Χαξίησλ Πνιάηνγινπ
Ζ εμ Απνζηάζεσο Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε θαη πσο κπνξεί λα Δλζσκαησζεί ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία ζήκεξα.
Δθαξκνγή: Τπνινγηζκφο ηεο ζηαζεξάο ηνπ Planck κε ρξήζε θσηνδηφδσλ
Αιεμάλδξα Γθηόθα, Γεκήηξηνο ΢ηαπξίδεο, Φαλή ΢έξνγινπ
Γηαδξαζηηθέο αθεγήζεηο θαη δηαδξαζηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα γηα ηε βηνθιηκαηηθή θαη ηελ αεηθνξία
Αικπαλάθε Ξαλζή
Ζ ζεσξία ηεο εμέιημεο κέζα απφ ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Έλα δηεπηζηεκνληθφ project ζε ζπλεξγαζία κε ην
Cern
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
f
-8-
΢ςνεδπία Ξένων Γλωζζών
Πξνεδξείν: Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, Χαηδεγηάλλνγινπ Θάιεηα, Βεξγίλεο Ζιίαο
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 –16:15
16:15 –16:30
16:30 –16:45
16:45 –17:00
17:00 –17:15
17:15 –17:30
17:15 –17:45
Αίθοςζα 6
Χαηδεγηώζε Μαξία
Web 2.0 θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε ζηελ εθκάζεζε ηεο Ξέλεο Γιψζζαο. Παξνπζίαζε εθαξκνγψλ Web 2.0 &
δξαζηεξηνηήησλ.
Κιάδε- Κνθθίλνπ Μαξία, Σζηθαιάθε Ησάλλα, Φαιίδα Διέλε, Νηάθινπ Αηθαηεξίλε
Δλζσκάησζε ησλ Γηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ θαη ηνπ Ίληεξλεη ζηελ δηδαζθαιία ησλ Ξέλσλ Γισζζψλ Οη απφςεηο ησλ
θαζεγεηψλ-ρξεζηψλ
Αηθαηεξίλε Λ. ΢ηακάηε
Γεηγκαηηθφ ζελάξην δηδαζθαιίαο Γαιιηθήο γιψζζαο θαη δξαζηεξηφηεηεο κέζσ Ζιεθηξνληθνχ ππνινγηζηή
Κνθνιάθε Μαξία, Κνπινπξηώηε Λίδα
Αξραίνη Διιεληθνί Μχζνη θαη ΢χγρξνλε Οηθνινγηθή ΢πλείδεζε: Αλαπαξαζηάζεηο ζε Πεξηβάιινλ Wiki. Project
ζην Μάζεκα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο.
΢σλεδρία ζηρογγσιής ηράπεδας
΢πληνλίζηξηα: Θάιεηα Χαηδεγηάλλνγινπ
Πνιέκε Λαζθαξίλα
«Europia: Ζ Δπξψπε Αχξην: Με ην Βιέκκα ζην Παξφλ γηα έλα Καιχηεξν Μέιινλ»-Έξγν etwinning ζηελ Αγγιηθή
Γιψζζα, ζην Πιαίζην ηεο Αλαθήξπμεο ηνπ 2013 σο ηνπο ηνπ Δπξσπαίνπ Πνιίηε
Χαιθηά Ησάλλα
«[email protected] Bits and Bytes!!!» - ΢πλζεηηθή Δξγαζία Σχπνπ Project γηα Μαζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ ζην Πιαίζην ηνπ
ΠΔΑΠ
Κσλζηαληηληά Αλησλίνπ
«Μαζαίλνληαο Αγγιηθά κε ηελ Πέππα» - ΢πλζεηηθή Δξγαζία Σχπνπ Project γηα Μαζεηέο ηεο Β΄ Γεκνηηθνχ ζην
Πιαίζην ηνπ ΠΔΑΠ
Πειεθνύδα Βαζηιηθή
«Ο Ηδαληθφο Δπξσπαίνο Γείηνλαο» - ΢πλζεηηθή Δξγαζία Σχπνπ Project γηα Μαζεηέο ηεο ΢Σ΄ Γεκνηηθνχ ζην
Πιαίζην ηνπ etwinning
Βελέηε Φσηεηλή
«Somehow different-somehow equal in Europe» Δξγαζία ηχπνπ Project γηα Μαζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνχ, ζηo
Πιαίζην ηνπ etwinning
Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Διέλε Πάλνπ-Παπαζενδώξνπ
΢ρεδηαζκφο ζπλεξγαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ κε ρξήζε εξγαιείσλ ηνπ δηαδηθηχνπ
Μπνπκπνύηζε Διηζάβεη
Ζ αμία ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ: Web 2.0 ζηελ αλάπηπμε ηεο Δπηθνηλσληαθήο Γεμηφηεηαο ζηηο Ξέλεο
Γιψζζεο
΢ύβαθα Σξηαληαθπιιηά, Γθηλνύδε Αζελά
΢πλεξγαζία Μαζεηψλ απφ Απφζηαζε γηα ηε Βειηίσζε ηεο ΢ρνιηθήο Εσήο
Βεξγίλεο Ζιίαο, Σζέιηγθα Ησάλλα, Γηδαζθάινπ Διέλε, Γξεγνξηάδνπ Μαξία
Δθπαηδεπηηθφ Τιηθφ γηα Δηζαγσγηθά καζήκαηα Σερλνινγίαο Γηαδηθηχνπ πνπ βαζίδεηαη ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε
CLIL
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
Καξαΐζθνπ Βαζηιηθή, Εαθεηξνύδε ΢νθία
Γηδαθηηθή θαη Παηδαγσγηθή Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ: «Αγγιηθά γηα Πξνρσξεκέλνπο, Α’ Β’ Γ’
Γπκλαζίνπ» ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ
΢ύβαθα Σξηαληαθπιιηά
Σα Γαιιηθά κέζα απφ ηελ Σέρλε θαη ηελ Σερλνινγία
Γαξγέληα Γέζπνηλα-Διέλε
΢πκβνιή ζηνλ πεηξακαηηζκφ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο: κειέηε
πεξίπησζεο γηα ηα Γαιιηθά ζηελ Κνκκσηηθή ηεο ΔΠΑ.΢. επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε)
Batsila Marianthi
Integrating ICTs into the teaching of learners’ receptive and productive skills in E.S.P. classes
Λενληαξίδνπ Νηόξα
Αλάπηπμε δεμηνηήησλ κε ηε κέζνδν πξφηδεθη θαη ηηο ΣΠΔ ζηελ ηάμε ησλ γαιιηθψλ
Γηαζζάθε ΢νθία
Edmodo: Ζ θνηλσληθή δηθηύσζε σο κέζν γλσξηκίαο κε άιιεο γιώζζεο, άιινπο αλζξώπνπο, άιινπο πνιηηηζκνύο
Σσδήηεζε
-9-
΢ςνεδπία ΢σεδίαζηρ δικηςακών ηόπων – e twinning
Πξνεδξείν: ΢παλόο Πέηξνο, ΢αινληθίδεο Γηάλλεο, Φαηζέα Αδακαληία
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
Αίθοςζα 7
Πόζνο Γηνλύζεο, Μήηθαο Κπξηάθνο
Παλ/λην ΢ρνι. Γίθηπν: Ζ δπλαηφηεηα θηινμελίαο Ηζηνζειίδσλ ζρνιηθψλ Μνλάδσλ. Ζ πεξίπησζε ηνπ Ν. Εαθχλζνπ
Κνύηξεο Θεόδσξνο, Βαζηιάθεο Κπξηάθνο, ΢ηέθνο Δπζηάζηνο
΢ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ Γπκλαζίνπ Ηαιπζνχ. Έξεπλα κε ηε ρξήζε πνζνηηθψλ κεζφδσλ.
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 14:00
14:15 – 16:00
Πεηξνπνύινπ Οπξαλία, Γεκόπνπινο Ησάλλεο, Καξαγγειήο Κσλζηαληίλνο, Ρεηάιεο ΢πκεώλ
Οη εθπαηδεπηηθνί σο δεκηνπξγνί ξνπκπξηθψλ αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζε ηερλνινγηθψο
ππνζηεξηδφκελα ζπλεξγαηηθά-δηεξεπλεηηθά ζελάξηα κάζεζεο
΢ηάθεο Βεζζαξίσλ, Κνθθηλάθε Αγγειηθή
Αμηνιφγεζε Πιαηθφξκαο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα Πξνγξακκαηηδφκελνπο Λνγηθνχο Διεγθηέο (e-PLC)
Σσδήηεζε
Ληάθνπ Χαξίθιεηα, ΢θξέηα Μαξία
Γξάζε eTwinning: πψο ζπκβάιιεη ζηελ απηφλνκε κάζεζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ
Λακπάθε Οιπκπία, Αλησλίνπ Παλαγηώηεο
Αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. γηα ζέκαηα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ αδειθνπνηεκέλσλ ζρνιείσλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο
Γνιηθίδνπ Λεκνληά, Ληαθέαο Παλαγηώηεο, ΢πκεσλίδνπ Εσή, Γεκήηξνπιαο Ησάλλεο
Δλζσκάησζε Έξγνπ etwinning σο Δθπαηδεπηηθνχ ΢ελαξίνπ ζην κάζεκα ΣΠΔ-Πιεξνθνξηθή ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο ΢πνπδψλ
Καιθάλεο Θσκάο, Σαιάξε Αλαζηαζία
Chamilo: Όηαλ ηα Project, νη Δξγαζίεο θαη νη ΢πλεξγαζίεο Αλαδεηθλχνπλ ηα ΢πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Μάζεζεο
(LMS) σο Απαξαίηεηα Δξγαιεία ΢πλεξγαζίαο θαη Δπηθνηλσλίαο
Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, ΢πξγθάλε Κπξηαθή, Γεκεηξηάδε Μαξία
Καη 1 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ θαη 1.000 ΛΔΞΔΗ΢
΢ηαζηλάθεο Παλαγηώηεο, Μνίξα Πνιίλα
Υξήζε ηεο Πιαηθφξκαο Σειεθπαίδεπζεο Moodle, γηα ηελ Οξγάλσζε, ΢ρεδίαζε θαη Τινπνίεζε κίαο
Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Project)
Παηεξάθε Δηξήλε
“Expert Talks”: ΢χγρξνλεο Γηαδηθηπαθέο ΢πλεδξίεο ζην Πιαίζην ηεο eTwinning Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο
«Γεκηνπξγηθή Σάμε»
Νείξνο Αληώληνο, ΢πξξήο Ησάλλεο
Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Παηρληδηψλ ζηα πιαίζηα ηεο Γξάζεο eTwinning
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
΢ςνεδπία Αξιοποίηζηρ ηων ΣΠΕ – Ειδική Αγωγή
Πξνεδξείν: Παζράιεο Καβαιηώηεο, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, Ησαλλίδεο Γεκήηξεο
16:00 –16:15
16:15 –16:30
Αίθοςζα 7
Μαπξάθε Μειπνκέλε, ΢έξεζιε Αλησλία, Φξαγθίζθνπ Αηθαηεξίλε, Γθνύζθνο Γεκήηξεο, Μετκάξεο Μηράιεο
Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κέζα απφ ην ςεθηαθφ παηρλίδη Go Recycle ζε καζεηέο κε απηηζκφ
Παζράιεο Καβαιηώηεο
΢χλδξνκν Asperger θαη ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζηελ εθπαίδεπζε: Ηζνξξνπία κεηαμχ αμηνπνίεζεο θαη εκκνλήο
16:30 –16:45
16:45 –17:00
17:00 –17:15
17:15 –17:30
17:30 –17:45
Μηραιόπνπινο Χξήζηνο
Υξήζε δηαδηθηχνπ θαη ΣΠΔ ζην κάζεκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ
Bίγθνπ Αηθαηεξίλε, Γθόηδνο Γεκήηξηνο, Πνηακηάο Γεώξγηνο, ΢ηακαηνπνύινπ Γεσξγίηζα
Αμηνπνίεζε δπλακηθψλ ηζηνινγίσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ππεξκεζηθήο θνπιηνχξαο ζηελ εθπαίδεπζε.
Πεηξνύιεο Ησάλλεο, Παξαζθεπά Φσηεηλή
Ζ αμηνπνίεζε ςπρνινγηθψλ ινγηζκηθψλ ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο
Γεώξγηνο ΢ηώδνο
«Μάζεκα Solfège» ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν (Μνπζηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία κε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ.)
Πξηβαξηηηζάλεο Πέηξνο
Γηδαθηηθή Πξφηαζε Αμηνπνίεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ
17:45 –18:00
18:00 –18:15
18:15 –18:30
18:30 –18:45
18:45 –19:00
Μαθξή Γήκεηξα
Ζ αμηνπνίεζε ηνπ web 2.0 ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο: κάζεκα Οηθ. Οηθνλνκίαο
Πεηξνπνύινπ Βαζηιηθή, Λαιηώηε Δπζπκία
Παξαγσγή καζεηηθήο ηαηλίαο σο πείξακα πεδίνπ γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο
΢ηαπξνπνύινπ Παλαγηώηα, Σατιαρίδεο ΢άββαο
Σεθκεξίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ e-Twinning ζηελ Δηδηθή & Πξνζρνιηθή Αγσγή: ΢πλεξγαζία κε Γεληθά Διιεληθά
΢ρνιεία θαη κε ΢ρνιεία ηεο Δπξψπεο
Αλαζηαζνπνύινπ Μαιακαηή
Lifestyle physical activity, Οη ΣΠΔ ζηε δσή καο
Σσδήηεζε
- 10 -
΢ςνεδπία Πληποθοπικών - ΕΛΛΑΚ
Πξνεδξείν: Σζακπίθα Καξάθηδα, ΢ηάρνο Ησάλλεο, Γιέδνπ Καηεξίλα, Κσηζάλεο Γηάλλεο
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 16:00
Αίθοςζα 8
Σίγθαο Οδπζζέαο, Ψαζνπνύινπ Παγώλα – Ξαλζή, Ραληνπιέζθνπ Κάξια Χξηζηίλα, Λειηόπνπινο Παλαγηώηεο
Ζ ρξήζε ηνπ MS Expression Blend γηα ηελ δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ ζηελ Αλψηαηε Σερλνινγηθή
Δθπαίδεπζε
Παπαθιενβνύινπ Αλδξέαο, Μπόληηα Χξπζνύια
Σν ΔΛ/ΛΑΚ σο Δπηινγή γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε: Μηα Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε
Γεξάθεο Βαζίιεηνο, Ληγθαλάξε Γήκεηξα
Αμηνιφγεζε ηεο Δπρξεζηίαο ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο Α.΢.ΠΑΗ.Σ.Δ. Κξήηεο
Κνπηξνύιεο Πέηξνο
Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζηελ πιαηθφξκα Google Course Builder: ε πεξίπησζε LOSMMES.
Σσδήηεζε
Ησάλλεο ΢ηάρνο, Άιθεο Γεσξγόπνπινο, Φώηηνο Σζάκεο, Ηάζνλαο Παπαλαγηώηνπ, Διεπζέξηνο Νηθόιηζηνο
Μία αξρηηεθηνληθή γηα ηελ παξνρή MS-Windows πεξηβάιινληνο κέζα απφ ην LTSP ζηα ΢ρνιηθά Δξγαζηήξηα
Πέιιαο Νηθόιανο, Πεξνπηζέαο Δπζηξάηηνο
Αλαδήηεζε ζπζρεηηζκψλ ησλ δεηθηψλ παξνπζίαο εθπαηδεπφκελσλ ρξεζηψλ ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο δηεξεχλεζεο
γηα ηελ κάζεζε βαζηθψλ αιγνξηζκηθψλ δνκψλ κέζσ ηεο δηαζχλδεζεο ησλ πεξηβαιιφλησλ Open Simulator θαη
Scratch4OS: Μηα πηινηηθή κειέηε πεξίπησζεο
Γηώξγνο Γώγνπινο, Κνπηζνπξειάθεο Χαξάιακπνο, Λαγνπδάθε Μαξία, Φξαγθνληθνιάθεο Μαλόιεο, Χίλνπ
Παλαγηώηα
Μαζεηηθή Γεκηνπξγία θαη ΢χγρξνλα Γηαδηθηπαθά Δξγαιεία –Πεξηβάιινληα (Web 2.0)
Γεσξγίνπ Αλαζηαζία, Γαζαξγύξε Χξπζή, Λαιάο Χξήζηνο, Ραλέιινο Δπάγγεινο
Έλαο ηνπξηζηηθφο νδεγφο κε ρξήζε θφκηθο
Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γιέδνπ Καηεξίλα, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο, ΢σηεξίνπ ΢νθία
Αμηνπνίεζε θαη θαηαζθεπή πξνζνκνηψζεσλ Κηλεκαηηθήο ζην Scratch απφ καζεηέο Λπθείνπ
Βεξβειάθεο Γεώξγηνο, ΢ππξηδάθεο Κσλζηαληίλνο, ΢καξδάο Αληώληνο, Γαιάηεο Παλαγηώηεο
Δθαξκνγή Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο Κέληξσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ (ΚΔΠΛΖΝΔΣ) θαη
Τπεπζχλσλ ΢ρνιηθψλ Δξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ (΢ΔΠΔΖΤ)
Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Παζραιίδεο Γεκνζζέλεο
Κξηηηθή απνηίκεζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο « Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο » Α΄ ηάμεο
ΔΠΑΛ
Πέιιαο Νηθόιανο, Πεξνπηζέαο Δπζηξάηηνο
Γηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο ζε πνιπρξεζηηθνχο εηθνληθνχο θφζκνπο «αλνηθηνχ» θψδηθα & Scratch4OS:
Δλλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο θαη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο θαηλνηφκσλ πεξηβαιιφλησλ γηα ηελ νηθνδφκεζε
βαζηθψλ πξνγξακκαηηζηηθψλ ελλνηψλ
Καξακνιέγθνο Παληειήο, Αγγειόπνπινο Κσλζηαληίλνο – Μάξηνο, Φίιηνο Γαβξηήι, Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο,
Νηθνιεηζέαο ΢σηήξεο, ΢ππξάθεο Παύινο
Γεκηνπξγία Γηαλνκήο Λεηηνπξγηθνχ ΢πζηήκαηνο Linux Πξνζαξκνζκέλε ζε Πξνθιήζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηελ
Αζθάιεηα ζην ΢ρνιηθφ Γηαδηθηπαθφ Πεξηβάιινλ
Γνπθάθεο Γεκήηξηνο, Φξάγθνπ ΢ηαζηλή
Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή ζηελ Eπνρή ηεο Oηθνλνκηθήο Kξίζεο
Γεσξγίνπ Αλαζηαζία, Γαζαξγύξε Χξπζή, Λαιάο Χξήζηνο, Ραλέιινο Δπάγγεινο
Έλαο νδεγφο e-Μνπζείσλ ζηα πιαίζηα έξγνπ ηνπ eTwinning
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
- 11 -
΢ςνεδπία Web 2.0 - Επιμόπθωζη
Πξνεδξείν: ΢σηεξίνπ ΢νθία, Παπαδάθεο ΢πύξνο, Ησαλλίδεο Γεκήηξεο, Μαζηξνγηάλλεο Ηάθσβνο
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45– 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 16:00
Μεηζώλε Φσηεηλή, Σνιπκέλνπ Μαξία, Καξακπίλεο Σάζνο
Γπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ Moodle θαη web2 εξγαιείσλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Μηράιε Γθαλά «΢ηα
Κακέλα», κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δπν ζρνιηθέο κνλάδεο.
Αιηζαβάθεο Δκκαλνπήι
Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud Computing) : Θα Μπνξνχζε λα Βνεζήζεη ζηελ Δθπαίδεπζε;
Αξηέκε ΢ηακαηία, Γίληζηνο Νηθόιανο, Πνιάηνγινπ Χαξίησλ
΢πλεξγαζία ηκήκαηνο Φπζηθήο ΑΠΘ κε 1ν ΓΔΛ Γηαλληηζψλ απφ απφζηαζε - Υξήζε ζχγρξνλσλ θαη αζχγρξνλσλ
κέζσλ επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην εξεπλεηηθήο δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο
Μαραηξίδνπ Μαξία, Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Φαηζέα Αδακαληία
Γηεξεχλεζε Γλσζηηθψλ Λεηηνπξγηψλ ζε Δμ Απνζηάζεσο Δπηκνξθσηηθφ Πξφγξακκα κε Αμηνπνίεζε ηεο
Σερλνινγίαο ησλ Ηζηνινγίσλ
Σσδήηεζε
΢αιαβαζίδεο Πέηξνο
Σειεθπαίδεπζε κέζσ Γηαδηθηχνπ (Web-based e-Learning)
΢αιαβαζίδεο Πέηξνο
Γηαδηθηπαθή – Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ΢πλαηζζήκαηα θαη e-tivities
΢νθόο Αιηβίδνο, Μνπζέιιεο Αλαζηάζηνο
Αζθαιήο Πινήγεζε ζην Γηαδίθηπν: «Έξεπλα ζηηο Σερλνινγίεο Διέγρνπ Πεξηερνκέλνπ»
Βαξζακίδνπ Αγάζε, ΢ηέιηνο Οξθαλόο
Γηεχξπλζε ηεο παηδαγσγηθήο έληαμεο ησλ ΣΠΔ ζε Νεζησηηθέο πεξηνρέο
Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Πηηζηθάιεο ΢ηαύξνο, Οπαζίηζα Ηιόλα-Διεπζεξία
[email protected]: Έλα Καηλνηφκν Γηαδηθηπαθφ Δθπαηδεπηηθφ ΢χζηεκα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο γηα ηελ
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηψλ
Σζνπιήο Μηιηηάδεο, Μήηθαο Κπξηάθνο
Δπηκφξθσζε Β’ Δπηπέδνπ: Απφ ηε Θεσξία ζηελ Πξάμε
Διέλε Γηαλλαθνπνύινπ
Σν PowerPoint κπνξεί λα βιάςεη ζνβαξά ηε δηδαζθαιία: Οθέιε θαη πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε θαη ηελ θαηάρξεζή
ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.
Βνπιηζίδεο Παληειήο, Βηηζηιάθε- ΢νξσληάηε Χξπζή
Ζ εθαξκνγή ησλ ηερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Παπαδάθεο ΢πύξνο, Φξαγθνύιεο Ησζήθ
Ζ αμηνπνίεζε έξγσλ ηέρλεο κέζσ ΣΠΔ ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο ησλ καζεηψλ ζηε εθπαηδεπηηθή πξάμε
Σσδήηεζε
ΓΕΤΜΑ
΢ςνεδπία Εκπαιδεςηικήρ Πολιηικήρ – Θεωπίερ και Μονηέλα Ένηαξηρ ηων ΣΠΕ
Πξνεδξείν: Φαηζέα Αδακαληία, Γνδνληζήο Μίιηνο, Αγγειόπνπινο Σάθεο
16:00 –16:15
16:15 –16:30
16:30 –16:45
16:45 –17:00
17:00 –17:15
17:15 –17:30
Πολςγωνική Αίθοςζα
Αίθοςζα 8
Σαγθάινπ Αγγειηθή, Μαζνύξνπ Βαξβάξα, Δπζπκηόπνπινο Αρηιιέαο,Χνλδξνύ Δπαγγειία
Οη Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ
Παληαδήο Αζαλάζηνο, Καλειιόπνπινο Βαζίιεηνο, ΢ηαζαθόπνπινο, Γηώξγνο, Παηεινδήκνπ Κσλζηαληία, Αγγειόπνπινο
Παλαγηώηεο
“Πξνκήζεηεο” Πιεξνθνξηαθφ ΢χζηεκα Τπνζηήξημεο Έξγσλ Δ΢ΠΑ ζην ΤΠΑΗΘΠΑ
Λάδαξε ΢ηέιια, ΢ηάρνο Ησάλλεο, Καξατζθάθεο Γηνλύζηνο, Παπαληθνιαΐδε Ησάλλα, Αξβαλίηεο Γεξάζηκνο
Ζ Αλαιπηηθή Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ ζηα δεδνκέλα ηνπ Π.΢. Helpdesk
Κινπβάηνο Κσλ/λνο, Λπθνπξνπνύινπ Δκκαλνπέια
Οη ΣΠΔ σο «ζπλεξγάηεο» δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζην νιηγνζέζην ζρνιείν: παξαδνρέο θαη δεηνχκελα
Σζνπιήο Μηιηηάδεο, Σζνιαθίδεο Κσλζηαληίλνο
Ο ξφινο ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζηελ ελζσκάησζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηδαθηηθή πξάμε
Μπαηάθε Δηξήλε, Σζακαλή Γήκεηξα, Μπνύζηνπ Θεόδσξνο
Δληάζζνληαο Δθαξκνγέο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη Δξγαιεία Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ζην Μάζεκα ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο
17:30 –17:45
17:45 –18:00
΢ηαθνβέιε Παλαγηώηα
Οη Παξάγνληεο πνπ Απνηεινχλ Δκπφδηα ζηελ Οινθιεξσκέλε Έληαμε ησλ Φνξεηψλ Μαζεηηθψλ Τπνινγηζηψλ ζηελ
Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία
΢ηαθνβέιε Παλαγηώηα
Πηζαλφηεηεο Γηάρπζεο θαη Δγθαζίδξπζεο ηεο Υξήζεο ησλ Φνξεηψλ Μαζεηηθψλ Τπνινγηζηψλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πξάμε
18:00 –18:30
Σσδήηεζε
- 12 -
Αίθοςζα 9
΢ςνεδπία Διαδπαζηικών πινάκων
Πξνεδξείν: Σδελλάξν Γεξαθηόο
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:00
Μάκκνο Κώζηαο, Παπαδεκεηξίνπ Παλαγηώηα, Παηδάθεο Χξήζηνο
Γηάρπζε ηεο ρξήζεο ησλ Γηαδξαζηηθψλ Πηλάθσλ ζηε Β΄ Δθπαίδεπζε: Ζ πεξίπησζε ησλ Γπκλαζίσλ ηνπ Πεξηζηεξίνπ
Βαθεηάδεο Αλαζηάζηνο Π., ΢ηγάιαο Μηράιεο
Γηαδξαζηηθνί Πίλαθεο. ΢ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα Γπκλάζηα ηεο Διιάδαο
Ησαλλίδεο Γεκεηξηνο, Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Αγγεινύζεο Νηθόιανο, Κνπξηέζεο Θσκάο
Δκβηνκεραληθή θαη δηαδξαζηηθφο πίλαθαο
Σδελλάξν Γεξαθηόο
Λχζεηο πξνβνιήο, δηάδξαζεο θαη εθηχπσζεο ηεο ΔPSON
Καηεληώηεο Παληειήο, Αξγπξάθεο Δπάγγεινο, Κνηζαιίδεο Φώηεο, Γνπδίλα Μαξίιε, Νάθε ΢ηέιια, Αλδξεαδάθε ΢ηέιια,
Σδώξηδε Άλλα
Σν κνληέιν ελζσκάησζεο ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηα Αξζάθεηα Γπκλάζηα
Μάκκνο Κώζηαο
΢χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία κε δηαδξαζηηθφ πίλαθα
11:30 – 12:00 Σσδήηεζε
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:00 – 12:30
Κσηζάλε Ναηαιία, Παπαληθνιάνπ Απνζηόιεο
12:30-14:00
Σέρλε & Μαζεκαηηθά: Σα fractals, ε κνπζηθή, νη ακθηζεκίεο ηεο ηέρλεο θαη ηα παξάδνμα ηεο ινγηθήο
ΓΕΤΜΑ
14:00 – 16:00
Επγαζηήπια Γεν. Λςκείος, 13 ΣΕΚ
Επγαζηήπια
΢άββαην 22/06/2013, Δξγαζηήξην Γεληθνύ Λπθείνπ
10:00 –11:00 Παπαδεκεηξίνπ ΢νθία, Μεγάινπ Διίλα
Σν δηα-κεζηθφ έξγν Energy-bits θαη ην Δθπαηδεπηηθφ Παηρλίδη “Δλέξγεηα 2020”
11:00 –12:00 Καπξάινπ Χξύζα, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Μπίηζεο Χξήζηνο
eTwinning: H θνηλφηεηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Δπξψπεο
14:00 – 16:00
ΓΕΥΜΑ
16:00 –18:00 Γιέδνπ Καηεξίλα, Ησζεθίδνπ Μαξία
Scratch Day, Δηζαγσγή ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ Scratch 2.0
΢άββαην 22/06/2013, Δξγαζηήξην 13 ΢ΔΚ
09:00 –10:00 Καιιηγηάλλε Μαξίλα
Αμηνπνίεζε ησλ WEB2.0 εξγαιείσλ ζην κάζεκα ησλ μέλσλ γισζζψλ ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο
eTwinning (voki, prezi, toondoo)
10:00 –11:00 Εαξθάδα Μαξία, Ληγνύηζηθνπ Έθε, Ρέιιηα Μαξία
Hot Potatoes Suite – Microsoft Mouse Mischief:
Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ ζην Γεκνηηθφ ΢ρνιείν
11:00 –12:00 Μαπξνπνύινπ Δκκαλνπέια
Αλάπηπμε Φεθηαθψλ Παηρληδηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ Game Maker
12:00 –13:00 Μαπξνπνχινπ Δκκαλνπέια
Γεκηνπξγψληαο Γηαδξαζηηθέο Αθίζεο κε ην GlogsterEDU
13:00 –14:00 Ψαζνπνύινπ Παγώλα - Ξαλζή, ΢αξξεγηάλεο Αληώλεο, Ψαζνπνύινπ Κσλζηαληίλα, Πάθνπ Οπξαλία
Σν πξίζκα ηεο ηερλνινγίαο αλαιχεη ηελ πνίεζε ηεο θχζεο
14:00 – 16:00 ΓΕΥΜΑ
16:00 –18:00 Ησάλλεο ΢ηάρνο, Γεσξγόπνπινο Άιθεο, Σζάκεο Φώηηνο, Παπαλαγηώηνπ Ηάζνλαο, Νηθόιηζηνο Διεπζέξηνο
Σν λέν πεξηβάιινλ ησλ ΢.Δ.Π.Δ.Ζ.Τ. κε ηε ρξήζε ηνπ Ubuntu 12.04, ην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο
΢.Δ.Π.Δ.Ζ.Τ. sch-scripts, ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηάμεο Δπφπηεο θαη ε παξνρή MS-Windows πεξηβάιινληνο σο
ηδεαηή κεραλή
Κπξηαθή 23/06/2013, Δξγαζηήξην Γεληθνύ Λπθείνπ
09:00 – 11:00
Πεξνπηζέαο Δπζηξάηηνο
Ζ Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα ζην ΢ρνιείν: Δγθαηάζηαζε, Λεηηνπξγία θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε Δηθνληθνχ Κφζκνπ
ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο
11:00 –13:00 Βνζηλάθεο ΢πύξνο
Δξγαζηεξηαθή Παξνπζίαζε ηεο πιαηθφξκαο Δηθνληθψλ Κφζκσλ OpenSimulator
Επιμέλεια Προγράμμαηος: Νίκος Τδιμόποσλος, Γιάννες Κωηζάνες
http://www.e-diktyo.eu/
- 13 -
ΓΙΟΡΓΑΝΩ΢Η
Δλληνική Ένωζη για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΔ ζηην Δκπαίδεςζη e-Γίκηςο-ΤΠΔ-Δ (www.e-diktyo.eu)
Πανελλήνια Ένωζη Δκπαιδεςηικών για ηιρ Φςζικέρ Δπιζηήμερ «Μισάληρ Γεπηούζορ» (www.ekped.gr)
Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Νοηίος Αιγαίος
Πανεπιζηήμιο Αιγαίος (Τμήμα Μησανικών Σσεδίαζηρ Πποϊόνηων και Σςζηημάηων, Σύπορ)
Σύλλογορ Δπιμοπθωηών για ηην Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηων
Δπικοινωνιών ζηην Δκπαίδεςζη (ΣΔΠ - ΤΠΔ@Δ)
ΥΟΡΗΓΟΙ
ΔΚΓΟ΢Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ΢
- 14 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
972 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content