Φιλοσοφικές Εταιρείες

Γηάλλε Σδαβάξα (Δπηκ.)
[email protected]
΢ΤΓΥΡΟΝΔ΢ ΔΛΛΖΝΗΚΔ΢
ΦΗΛΟ΢ΟΦΗΚΔ΢ ΔΣΑΗΡΔΗΔ΢
+ ΚΔΝΣΡΑ-ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑ ΦΗΛΟ΢ΟΦΗΚΖ΢ ΔΡΔΤΝΑ΢
(Σειεπηαία ελεκέξσζε: Γεθέκβξηνο 2014)
1. Γηεζλέο Κέληξνλ Διιεληθήο Φηινζνθίαο θαη Πνιηηηζκνύ (1990- )
Τπεύζπλνο: Κσλζηαληίλνο Βνπδνύξεο
Ηζηνζειίδα: http://www.icpc.gr/
2. Γηεζλέο Κέληξν Φηινζνθίαο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ
Έδξα: Αξθαξά Ννκνύ Μεζζελίαο
Πξόεδξνο: Κσλζηαληίλνο Νηάξρνο
3. Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Αξραίαο Διιεληθήο Φηινζνθίαο
Πξόεδξνο: Κσλζηαληίλνο Νηάξρνο
Ηζηνζειίδα: http://deeaef.gr/
4. Γηεζλήο Δηαηξεία Διιεληθήο Φηινζνθίαο (1989- )
Ηζηνζειίδα: http://www.hri.org/iagp/tieinai.iagp.html
5. Γηεζλήο ΢ρνιή ηνπ Υξπζνύ Ρνδόζηαπξνπ
Οδόο Βαηάηδε 4, Αζήλα
Ηζηνζειίδα: http://www.esoterica.gr/guests/rodostavros/rodostavros.htm
6. Γηεπηζηεκνληθό Κέληξν Αξηζηνηειηθώλ Μειεηώλ
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Πξόεδξνο: Γήκεηξα ΢θελδόλε-Μέληδνπ
Ηζηνζειίδα: http://www.auth.gr/units/2108
7. Διεπζέξα ΢ρνιή Φηινζνθίαο «Ο Πιήζσλ» (1975-1981)
Μαγνύια Λαθσλίαο. Ηδξπηήο: Ησάλλεο Ν. Θενδσξαθόπνπινο (1900-1981)
- Φίινη ηεο Διεπζέξαο ΢ρνιήο Φηινζνθίαο – ν Πιήζσλ
8. Διιεληθή Δθθιεζία ηεο ΢αεεληνινγίαο
Ηζηνζειίδα: http://www.esoterica.gr/guests/scientology/scientology.htm
9. Διιεληθή Δηαηξεία Ζζηθήο – Hellenic Society for Ethics (2006- )
Ηζηνζειίδα: http://www.ethics.gr/content.php?category=11
Πεξηνδηθό: Ηθική. Σεύρε 1-2, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
http://www.ethics.gr/content.php?category=16
10.
Διιεληθή Δηαηξεία Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο
Φπρνζεξαπείαο (2004- )
Ηζηνζειίδα: http://yparxiakianalysi.wordpress.com/
Αλάιπζεο
θαη
11. Διιεληθή Δηαηξεία Φηινζνθηθήο Φπρνινγίαο θαη Φπρνζεξαπείαο (2000- )
΢πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο – Τπεξεζίεο γηα επηρεηξήζεηο
Ηζηνζειίδα: http://www.psychophil.gr/
Ηδξπηήο-Τπεύζπλνο: Γηώξγνο Ρίδνο
Γξαθεία: Αιθκάλνο 6, Ηιίζηα (Αζήλα)
12. Διιεληθή Κνηλνηηθή Φηινζνθία – Διιεληθόο Κνηλνηηζκόο
Ηζηνζειίδα: http://ellinikoskoinotismos.blogspot.gr/
Τπεύζπλνο: Αζαλάζηνο Ν. Μηραιόπνπινο
13. Διιεληθή Φηινζνθηθή Δηαηξεία
Πεξηνδηθό: «Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση» (1987- ):
http://www.e-f-e.gr/efe_publication.php
Ηζηνζειίδα: http://www.e-f-e.gr/about.php
14. «Δλζόθηνλ». Απηνεζεινληηθή – Βηνζνθηθή – Δθπαηδεπηηθή – Νενπνιηηηζκηθή
– Θεξαπεπηηθή – Οηθνινγηθή Κνηλόηεηα – Χο κηα Δλνπνηεηηθή Μνλάδα ηεο
Δληαίαο Παγθόζκηαο Εσήο
Δκςπρσηήο-΢πληνληζηήο: Υάξε Υνκάξν Βαθάι
Ηζηνζειίδα: http://www.esoterica.gr/guests/ensofion/ensofion.htm
15. Έλσζε Καζεγεηώλ γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φηινζνθίαο ζηελ Δθπαίδεπζε
(= ΔΚΓΔΦ, 1982- )
Πξόεδξνο: ΢πύξνο Γ. Μνζρνλάο
Πεξηνδηθό: «Φηινζνθία θαη Παηδεία»
Ηζηνζειίδα: http://ekdef.gr/site/?page_id=8
16. Δξγαζηήξην Βηνεζηθήο (2009- )
Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ ΢πνπδώλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
Γηεπζύληξηα: ΢ηαπξνύια Σζηλόξεκα
Ηζηνζειίδα:http://bioethics.fks.uoc.gr/docs/Odigos2008-2009/Ergasthrio.pdf
17. Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζηελ Πξαθηηθή θαη Δθαξκνζκέλε Φηινζνθία
Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ΢ρεδηαζκνύ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
Γηεπζύληξηα: Έιελα Θενδσξνπνύινπ
Ηζηνζειίδα:
http://www.pse.aegean.gr/index_el.asp?cmd=articles_el&MenuID=18&Me
nu=6
18. Δξγαζηήξην Δξεπλώλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο (2002- )
Παιηόηεξα: Κέληξν Δξεπλώλ Νενειιεληθήο Φηινζνθίαο
Γηεπζπληήο: Κσλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο
Ηζηνζειίδα: http://www.kenef.phil.uoi.gr/index.php?text_id=203
19. Δξγαζηήξην Πιαησληθώλ θαη Αξηζηνηειηθώλ Δξεπλώλ
Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
Γηεπζπληήο: Ησάλλεο Πξεινξέληδνο
Ηζηνζειίδα: http://pep.uoi.gr/erparm/index.html
20. Δξγαζηήξην Πισηηληθώλ Δξεπλώλ
Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο
Σνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
Γηεπζύληξηα: Γεσξγία Απνζηνινπνύινπ
Ηζηνζειίδα: http://pep.uoi.gr/
21. Δξγαζηήξην Σεθκεξίσζεο θαη Μειέηεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Κνηλσληθώλ
θαη Πνιηηηθώλ Ηδεώλ
Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
Γηεπζπληήο: Παλαγηώηεο Ννύηζνο
Ηζηνζειίδα: http://pep.uoi.gr/
22. Δξγαζηήξην Φηινζνθηθήο Έξεπλαο θαη Μεηάθξαζεο (2002- )
Σκήκα Φηινζνθηθώλ θαη Κνηλσληθώλ ΢πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
Γηεπζπληήο: Κσλζηαληίλνο Καβνπιάθνο
Ηζηνζειίδα:
http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1052/corr_paroysiasi_ergastirio
u_filosofias_istoselida_3_14.pdf
23. Δηαηξεία Αξηζηνηειηθώλ Μειεηώλ «Σν Λύθεηνλ» (1994- )
Πξόεδξνο: Γεκήηξηνο Ν. Κνύηξαο
Πξαθηηθά
΢πλεδξίσλ:
http://www.politeianet.gr/ekdotis/etaireiaaristotelikon-meleton-to-lukeion-2542
24. Δηαηξεία Φηινζνθηθώλ Μειεηώλ θαη Πνιηηηζκνύ
Ηζηνζειίδα: http://efimep.wordpress.com/
25. Ηδεν-ζέαηξνλ. Κέληξνλ Αξραίνπ Διιεληθνύ Θεάηξνπ
Μπζνινγίαο, Φηινζνθίαο θαη Γιώζζαο
Τπεύζπλνο: Ραδάκαλζπο Αλαζηαζάθεο
Ηζηνζειίδα: http://www.ideotheatron.gr/el/
– Διιεληθήο
26. Ηλζηηηνύην Φηινζνθηθώλ Δξεπλώλ
Γηεζλή ΢πκπόζηα - Δξεπλεηηθά έξγα - ΢εκηλάξηα
Έδξα: Πάηξα. Ηδξπηήο-Γηεπζπληήο: Απόζηνινο Πηεξξήο
Ηζηνζειίδα: http://www.philosophical-research.org/
27. Κέληξν Μεηαθπζηθήο Δλεκέξσζεο
Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 60, Αζήλα
Ηζηνζειίδα:
http://www.esoterica.gr/guests/metaphysical_cntr/metaphysical_cntr.htm
28. Κέληξνλ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο (1966- )
ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. Ηζηνζειίδα:
http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=68&nt=109&lang=1
29. Κίλεζε Φηινζνθηθώλ θαη Μεηαθπζηθώλ Οκάδσλ γηα Διεύζεξε Πλεπκαηηθή
Έθθξαζε (1995- )
Ηζηνζειίδα: http://www.esoterica.gr/guests/guests_main.htm
30. Νέα Αθξόπνιε. Φηινζνθία – Πνιηηηζκόο – Δζεινληηζκόο
Ηζηνζειίδα: http://www.nea-acropoli.gr/
Πεξηνδηθό: “Lapis Philosophorum” (= Φηινζνθηθή ιίζνο), http://www.neaacropoli.gr/magazine/
31. Οιπκπηαθό Κέληξν Φηινζνθίαο θαη Παηδείαο
(Αξρηθά: Γηεζλέο Κέληξν Φηινζνθίαο θαη Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο)
Πξόεδξνο: Λεσλίδαο Μπαξηδειηώηεο
Ηζηνζειίδα: http://ocpcul.blogspot.gr/
32. «Οκαθνείν» (1976- )
Ηδξπηήο: Νηθόιανο Α. Μαξγησξήο (1913-1993)
Οκαθνείν Σξηθάισλ, Γηεπζπληήο: Ζιίαο Λ. Καηζηάκπαο
Οκαθνείν Αζελώλ, Γηεπζύληξηα: ΢καξώ Κνζκάνγινπ
Οκαθνείν Λακίαο, Γηεπζπληέο: Γεκήηξεο θαη Κνύια Σζαπάξα
Ηζηνζειίδα: http://www.omakoio.gr/indexgreek.htm
33. Όκηινο Φηινζνθηθώλ Δξεπλώλ (2008-2013) - Philosophica
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Ηζηνζειίδα: http://www.philosophica.gr/ofe
34. Ππζαγόξεην Ηλζηηηνύην Φηινζνθηθώλ Δξεπλώλ γηα ηελ Αζαλαζία ηνπ
Αλζξώπνπ
Ηζηνζειίδα: http://gavdosinstitute.wordpress.com/
35. ΢εκηλάξην Κνζκά Φπρνπαίδε
Γηαξθέο ΢εκηλάξην Θεσξίαο θαη Δπηζηεκνινγίαο ησλ Κνηλσληθώλ
Δπηζηεκώλ
Ηζηνζειίδα: http://seminario-psychopedis.blogspot.gr/
36. Φηινζνθηθό Καθελείν Dasein Lab.
Τπεύζπλνο: Αιθηβηάδεο Γνύλαξεο
Λεσθόξνο Κεθηζίαο 14, Ακπειόθεπνη. Σει. 210-7788778
Ηζηνζειίδα: http://www.ethics.gr/content/content/print.php?id=93