Αίτηση για χορήγηση άδειας φωτογράφησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Συµ̟ληρώνεται ο τίτλος
της υ̟ηρεσίας ̟ρος την
ο̟οία α̟ευθύνεται η αίτηση)
ΠΡΟΣ:
Α Ι Τ Η Σ Η
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
(Βάσει του άρθρου 46 του Ν. 3028/02 και της Κοινής Υ̟ουργικής Α̟όφασης µε αριθµ.
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12.09.2005, Φ.Ε.Κ.
1491/B/27.10.2005)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ /ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Ονοµατε̟ώνυµο:
Ταχ. ∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Τηλεοµοιότυ̟ο (FAX):
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Το υλικό της φωτογράφησης θα χρησιµο̟οιηθεί για/σε:
Έντυ̟η έκδοση ευρείας κυκλοφορίας, ό̟ως ενδεικτικά: εγκυκλο̟αίδεια, λεξικό,
αρχαιολογικός – τουριστικός οδηγός, βιβλίο τέχνης, ιστορικό – αρχαιολογικό βιβλίο,
εκ̟αιδευτικό – αρχαιολογικό βιβλίο, ̟εριοδικό κ.λ.̟.
Γνωστο̟οιείστε τα ακόλουθα
• Τίτλος έκδοσης:
• Χώρα έκδοσης:
γλώσσα/ες:
• Χώρα/ες διάθεσης:
γλώσσα/ες:
Ηλεκτρονική έκδοση (ψηφιακός δίσκος) ο̟οιασδή̟οτε µορφής (CD-I, CD- ROM,
Photo-CD, CD-XA, DV-I, DVD-ROM, BLUE-RAY DISC, κ.λ.̟.):
Συµ̟ληρώνεται η αντίστοιχη αίτηση για την χορήγηση της σχετικής άδειας.
∆ιαφάνειες (slides) 135 χλστ. για ̟ροβολή, εκ̟αιδευτική ταινία, ο̟τικοακουστικό
̟ρόγραµµα ενηµερωτικού χαρακτήρα κ.λ.̟. (γνωστο̟οιείστε):
Κάρτα, ̟ολύ̟τυχο, αφίσα, ηµερολόγιο, φωτογραφικό λεύκωµα, εξώφυλλο βιβλίου/
δίσκου, ολοσέλιδη ένθετη φωτογραφία σε βιβλίο κ.λ.̟. (γνωστο̟οιείστε):
Εµ̟ορικό – διαφηµιστικό σκο̟ό ό̟ως ενδεικτικά φίρµα, ετικέτα, στάµ̟α σε
ύφασµα, διαφήµιση σε Μ.Μ.Ε., κ.λ.̟. (γνωστο̟οιείστε):
Άλλο σκο̟ό (γνωστο̟οιείστε):
Σελίδα 1 από 4
∆.Μ.Ε.Ε.Π. / Γ2 / 2010
1
Ε Ξ Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Υ Σ Η
Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ
I. ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
A. Αρχαιολογικοί Χώροι
Αναφέρατε το συνολικό αριθµό των αρχαιολογικών χώρων ̟ου θα φωτογραφηθούν οι ο̟οίοι
̟ροσδιορίζονται στην κατάσταση ̟ου ε̟ισυνά̟τεται στην ̟αρούσα έντυ̟η αίτηση.
Αριθµός:
Χρονική διάρκεια (σε ηµέρες):
B. Μουσεία – Αρχαιολογικές Συλλογές
Αναφέρατε ̟όσα αντικείµενα θα φωτογραφηθούν, τα ο̟οία ̟ροσδιορίζονται στην κατάσταση ̟ου
ε̟ισυνά̟τεται στην ̟αρούσα έντυ̟η αίτηση.
Με µετακίνηση αντικειµένων / άνοιγµα ̟ροθηκών
•
Με ρευµατοληψία
•
Χωρίς ρευµατοληψία
Χωρίς µετακίνηση αντικειµένων / άνοιγµα ̟ροθηκών
•
Με ρευµατοληψία
•
Χωρίς ρευµατοληψία
Αριθµός:
Αριθµός:
Γ. Γενικές φωτογραφικές λήψεις µεµονωµένων µνηµείων σε αρχαιολογικούς χώρους καθώς και
στον εσωτερικό ή στον αύλειο χώρο µουσείων και αρχαιολογικών συλλογών χωρίς εστιασµό σε
µεµονωµένο αντικείµενα.
Τα µεµονωµένα µνηµεία, ο εσωτερικός ή ο αύλειος χώρος των µουσείων και των αρχαιολογικών
συλλογών ̟ροσδιορίζονται στην κατάσταση ̟ου ε̟ισυνά̟τεται στην ̟αρούσα έντυ̟η αίτηση.
Χρονική διάρκεια (σε ηµέρες):
Σελίδα 2 από 4
∆.Μ.Ε.Ε.Π. / Γ2 / 2010
2
II. ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ – ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ
(γνωστο̟οιείστε τους σκο̟ούς)
Χρονική διάρκεια (σε ηµέρες):
III. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(γνωστο̟οιείστε τους σκο̟ούς)
Χρονική διάρκεια (σε ηµέρες):
IV. ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
(γνωστο̟οιείστε τους σκο̟ούς)
Χρονική διάρκεια (σε ηµέρες):
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ: Ο υ̟ογράφων / Η υ̟ογράφουσα δηλώνω υ̟εύθυνα ότι:
1. Κάθε είδους φωτογράφηση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σύµφωνα µε τους όρους και τις
̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου θα καθορισθούν α̟ό την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο ή
το Το̟ικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο ή το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο.
2. Πριν τη φωτογράφηση θα καταβάλλω τα υ̟έρ του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Α̟αλλοτριώσεων δικαιώµατα φωτογράφησης ό̟ως αυτά καθορίζονται στην Κοινή
Υ̟ουργική
Α̟όφαση
µε
αριθµ.
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-5254/81397/2199/12-09-2005, Φ.Ε.Κ. 1491/B/27-10-2005.
3. Το υλικό της φωτογράφησης θα χρησιµο̟οιηθεί α̟οκλειστικά για τον σκο̟ό ̟ου
δηλώνεται στην ̟αρούσα έντυ̟η αίτηση και δεν θα ̟αραχωρηθεί σε τρίτους χωρίς την
̟ροηγούµενη έγκριση του Υ̟ουργείου Πολιτισµού & Τουρισµού.
4. Για την τελική χρήση του υλικού της φωτογράφησης ό̟ως αυτή δηλώνεται στην ̟αρούσα
έντυ̟η αίτηση, θα καταβάλλω ε̟ίσης τα υ̟έρ του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και
Α̟αλλοτριώσεων δικαιώµατα ό̟ως αυτά καθορίζονται στην Κοινή Υ̟ουργική Α̟όφαση µε
αριθµ.
ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12-09-2005,
Φ.Ε.Κ.
1491/B/27-10-2005.
5. Για ο̟οιαδή̟οτε άλλη ή διαφορετική χρήση του συνόλου ή µέρους του υλικού της
φωτογράφησης, θα υ̟οβάλλω εκ νέου αίτηση για τη χορήγηση άδειας α̟ό το Υ̟ουργείου
Πολιτισµού & Τουρισµού.
Ο/Η ∆ηλ….………
Σελίδα 3 από 4
∆.Μ.Ε.Ε.Π. / Γ2 / 2010
3
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΝΗΜΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ
Σελίδα 4 από 4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ
∆.Μ.Ε.Ε.Π. / Γ2 / 2010
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ /
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ /
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
4