close

Enter

Log in using OpenID

Broj 4/11 - Grad Belišće

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
GRADA BELIŠĆA
Br. 4/11
Belišće, 31.3.2011.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11
stranica
86.
22
Gradsko vijeće grada Belišća na 14. sjednici, održanoj dana 29.3.2011. godine temeljem
članka 40. stavka 1. točke 30 Statuta grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ br.5/09), članka
83. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik Grada Belišća“ br.5/09) i
članka 16. stavka 1. i 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Belišća ("Službeni glasnik Grada
Belišća" br. 2/08), donijelo je
ODLUKU
o odobravanju Programa rada i Financijskog plana
Savjeta mladih grada Belišća
za 2011. godinu
Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća odobrava predloženi Program rada i Financijski plan Savjeta
mladih grada Belišća za 2011. god.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine i
objavit će se u "Službenom glasniku Grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 021-01/11-02/02
Urbroj: 2185/02-2-11-12
Belišće, 29. 3. 2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11
stranica
87.
Temeljem članka 16. Zakona o savjetima mladih (NN 23/07) i članka 16. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih grada Belišća ('' Službeni glasnik grada Belišća'' br. 2/08) Savjet mladih grada Belišća
donio je
PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH GRADA BELIŠĆA ZA 2011. GODINU
Savjet mladih grada Belišća (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća
grada Belišća koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada Belišća. U
okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o
pitanjima djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje Gradskom
vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.
Program rada Savjeta mladih sastoji se od 7 provedbenih mjera koje Savjet mladih ima zadaću
provesti u 2011. godini.
Poglavlja Gradskog programa djelovanja za mlade na kojima će biti naglasak u 2011. godini:
1. Zapošljavanje i poduzetništvo
2. Obrazovanje i informatizacija
3. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
4. Kultura mladih i slobodno vrijeme
5. Izgradnja civilnog društva i volonterski rad
6. Mobilnost, informiranje i savjetovanje
7. Zdravstvena zaštita i reprodukcijsko zdravlje.
Sastavni dio Programa rada Savjeta mladih je Plan aktivnosti Savjeta mladih grada Belišća za 2011.
godinu u kojem su navedene konkretne programske aktivnosti, odgovorne osobe, rokovi njihova
izvršavanja kao i potrebna financijska sredstva.
1. Zapošljavanje i poduzetništvo
Belišće spada onim lokalnim sredinama Republike Hrvatske s vrlo visoko izraženom stopom
nezaposlenosti. U ukupnoj nezaposlenosti, udio mladih je visok, u čemu, nažalost, pratimo gotovo sve
europske zemlje gdje je stopa nezaposlenosti mladih znatno viša u odnosu na odrasle. Zbog
nedovoljne upućenosti mladi često odabiru zanimanja za koja se unaprijed može predvidjeti
besperspektivnost zapošljavanja u našoj sredini, a vrlo je važna i činjenica koja doprinosi osjećaju
besperspektivnosti, da nije zaživio sustav informiranja o mogućnostima samozapošljavanja i poticanja
poduzetništva. Još uvijek su mladima najveće prepreke administracija, porezni sustav, česte promjene
propisa, kompliciranost i osjećaj nedostatka logističke podrške mladim poduzetnicima. Istovremeno,
pored vojske nezaposlenih mladih ljudi, ne postoji sustav vrednovanja "društveno korisnog"
volonterskog rada, kako na individualnoj, tako i na kolektivnoj razini, npr. udruga. Primjer za to je i
institucionalno ignoriranje volonterskog rada kao načina stjecanja radnog iskustva i načina
pridonošenja zajednici.
Provedbene mjere:
1. Razviti programe sufinanciranja dokvalifikacija i prekvalifikacija za deficitarna zanimanja
2. Organizirati javno predavanje za mlade na temu poduzetništva, u kojem će se mlade
informirati o mogućnostima pokretanja vlastitog posla
3. Sudjelovanje i suorganizacija projekta „Poduzetnička inicijativa“ sa Savjetom mladih Grada
Valpova i Savjetom mladih Osječko-baranjske županije koji će se održati u Valpovu gdje je
cilj informirati, potaknuti i educirati mlade kako pokrenuti vlastitu poduzetničku inicijativu.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
88.
2. OBRAZOVANJE I INFORMATIZACIJA
Obrazovanje je nedvojbeno jedan od glavnih prioriteta Gradskog programa djelovanja za mlade jer je
većina mladih uključena u sustav obrazovanja koje postaje najznačajniji društveni resurs svake
zajednice. Gradski program djelovanja za mlade daje tek okvirne smjernice za mjere koje je potrebno
poduzeti u segmentu obrazovanja u Gradu Belišću. Želi se podržati otvoreni i moderan sustav
formalnog i neformalnog obrazovanja i usavršavanja za sve te poticati društveno napredovanje prema
sposobnostima i znanju. Pitanje informatizacije ne smije se svesti na dobru opremljenost računalnih
učionica u školama, održavanje školskih Internet stranica i korespodenciju škole elektronskim putem,
te postojanje informatike kao obrazovnog predmeta, već treba dati naglasak na izobrazbi učenika i
nastavnika kako bi isti bili osposobljeni u nastavi primjenjivati informatizacijsko-komunikacijske
vještine i tehnologije i modernizirati usvajanje nastavnih sadržaja.
Provedbene mjere:
1. Poticati cjeloživotno učenje i promovirati ga kao jednu od temeljnih strateških odrednica
sustava obrazovanja
2. Poticati mlade na nastavak obrazovanja razvijanjem sustava povremenog informiranja i
potpore mladima za nastavak školovanja
3. Osigurati prilaze obrazovnim institucijama za mlade s posebnim potrebama
3. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU
Politiku možemo definirati kao kolektivnu djelatnost koja smjera donošenju odluka o rješavanju
problema i izvršenju tih odluka koje su obavezne za sve članove zajednice. Anketa koja je provedena
2006. g. među mladima s područja grada Belišća pokazuje da je 17% mladih član/ica neke političke
stranke. Taj postotak nije zanemariv, međutim uzme li se u obzir zastupljenost mladih u
predstavničkom tijelu grada Belišća - Gradskom vijeću dolazi se do poražavajuće činjenice da u
Gradskom vijeću samo jedan član Gradskog vijeća pripada kategoriji mladih.
Ciljevi ovog programa su pojasniti mladima funkcioniranje političkog sustava u cjelini, omogućiti im
neposredan uvid u rad tijela lokalne samouprave te stvoriti preduvjete za povezivanje svih organizacija
mladih s područja grada Belišća.
Provedbene mjere:
1. U okviru predmeta Politika i gospodarstvo u Srednjoj školi Valpovo organizirati
prisustvovanje učenika s prebivalištem na području grada Belišća na sjednicama Gradskog
vijeća grada Belišća
2. Organizirati predavanje za mlade na temu lokalne uprave i funkcioniranja vlasti općenito, s
ciljem da se mladima pojasne ustroj, zadaci i ovlasti pojedinih razina vlasti.
4. KULTURA MLADIH I SLOBODNO VRIJEME
Kultura mladih jedan je od osnovnih elemenata njihova identiteta i iznimno važno područje njihove
afirmacije, komunikacije i stila života. To je područje kroz koje mladi kritički preispituju tradicionalne
kulturne obrasce i nasljeđe kao dio svojeg identiteta, stvarajući nove obrasce i estetiku u kreiranju
prostora za vlastito prepoznavanje i djelovanje. Upravo stoga Savjet mladih želi potaknuti rad mladih
vezan uz kulturu. Grad je prepun kulturnih običaja koje treba sačuvati u nadolazećem razdoblju
miješanja kultura i običaja, kao rezultat globalizacije koja doseže neviđene razmjere.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
89.
Slobodno vrijeme mladih, pogotovo onih koji su izišli iz sustava formalnoga obrazovanja, poprilično
je neorganizirano područje na koje država ima zanemariv utjecaj. Organizirana briga o slobodnom
vremenu mladih ostaje na razini nevladinih organizacija, crkvenih zajednica i aktivnosti tijela lokalne i
regionalne samouprave.
Savjet mladih pružit će priliku svim mladima da uživaju u svojoj kulturi, te aktivno ili pasivno rade na
njenom očuvanju. Upravo stoga predlažemo sljedeće provedbene mjere:
1. Pružiti posebnu potporu odnosno financijsku pomoć u okviru sredstava osiguranih Gradskim
proračunom projektima koji pridonose promicanju rekreacije i svih drugih odgovarajućih
oblika tjelesne aktivnosti mladih ljudi.
2. Sufinancirati potrebe mladih na planu kulturnih aktivnosti i ostalih oblika organiziranog
korištenja slobodnog vremena iz gradskog proračuna osiguravanjem posebne stavke u
proračunu Grada Belišća za financiranje ovakvih potreba.
3. Educirati mlade o komunikacijskim i prezentacijskim vještinama, te vještinama odnosa s
javnošću.
4. Educirati i upoznati mlade sa kulturom i mogućnostima u zemljama EU
5. Poticati razvoj kulture mladih i umjetnosti novih medija i tehnologija osiguravanjem posebnih
gradskih proračunskih stavki za ovu namjenu.
5. IZGRADNJA CIVILNOG DRUŠTVA I VOLONTERSKI RAD
Sloboda udruživanja temelj je razvoja civilnog društva. Građani se udružuju zbog zaštite njihovih
opravdanih interesa ili zauzimanja za socijalna, gospodarska, politička, kulturna ili druga uvjerenja i
ciljeve. Volontiranje, odnosno volonterski rad može se definirati kao neplaćeni, slobodno izabrani rad
koji se obavlja u okviru organiziranih okolnosti, primjerice kroz rad u udrugama, u korist drugih i/ili
društva u cjelini. U većini razvijenih zemalja profesionalno osposobljavanje mladih kroz volontiranje
u javnim institucijama i privatnom sektoru opće je i dugo priznata pojava. Sustav volonterskog rada u
Hrvatskoj razvijen je gotovo isključivo u nevladinim organizacijama ili malom broju humanitarnih
ustanova. Informacije o mjestima za volontiranje nedostupne su široj javnosti što bitno smanjuje
interes mladih za volontiranje.
Provedbene mjere:
1. Poticati mlade na volonterski rad
2. Osigurati stručnu osobu (iz odjela društvenih djelatnosti) koja će pružati informacije o
mjestima volontiranja i zakonskoj regulativi
3. Poticati udruživanje građana i udruga za ostvarivanja ciljeva koji doprinose lokalnoj
zajednici a bazirani su na razvoju civilnog društva
6. MOBILNOST, INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE
Područje mobilnosti mladih obuhvaća obrazovnu, kulturnu i turističku pokretljivost te međunarodnu
suradnju i razmjenu mladih. Razina mobilnosti mladih preduvjet je komunikacijske otvorenosti prema
drugim društvima i sredinama. Mobilnošću se postiže protočnost ideja i obogaćuje iskustva.
Obrazovna mobilnost mladih u Belišću ograničena je prije svega socijalnim uvjetima života, što znači
da je odluka o formalnom ili neformalnom školovanju također ograničena financijskim mogućnostima
roditelja.
Kulturna mobilnost mladih je na nezadovoljavajućoj razini. Kako u Belišću ne postoji dovoljan broj
sadržaja koji bi bili zanimljivi te su primorani odlaziti u Osijek ili Zagreb. Pozitivno je što Grad
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
90.
Belišće ulaže sredstva za financiranje jednog dijela programa kulture udruga mladih čime se postiže
mogućnost široke participacije mladih kao sudionika kulturnih događaja.
Turistička mobilnost mladih bilježi stagnaciju zbog nepovoljnih socijalnih prilika. Mladima je nužna
primjerena razina informiranosti o mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude. Tu se
prvenstveno radi o školskim i izvanškolskim aktivnostima, oblicima dopunskog i neformalnog
obrazovanja, dobrovoljnom radu, mobilnosti, sportskim i kulturnim aktivnostima i omladinskom
turizmu.
Provedbene mjere:
1. Provoditi program aktivnosti za besplatno informatičko obrazovanje mladih.
2. Provesti predavanje o temi mobilnosti mladih
3. Mlade informirati i poticati na sudjelovanje u Youth programu Europske komisije
7. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I REPRODUKCIJSKO ZDRAVLJE
Zdravstveno stanje mladih uvelike ovisi o poremećajima i bolestima povezanim s određenim
ponašanjima, navikama i stilovima življenja. Na zdravlje mladih također utječu različite društvene
promjene. Dugogodišnja praćenja pokazuju da su konzumacija duhana, alkohola i drugih
psihoaktivnih sredstava u porastu. Isto tako u porastu su i spolno prenosive bolesti, a znanje mladih iz
područja spolnosti i reprodukcije je nezadovoljavajuće. Zdravstvena zaštita mladih teži osiguranju
nesmetanog rasta i razvoja, te tjelesnog i psihičkog sazrijevanja.
Značajno područje obuhvaća rad s mladima s poteškoćama u razvoju. U ovoj skupini se nalaze mladi s
poteškoćama u učenju i formalnog stjecanja znanja, psihičkim, emocionalnim i mentalnim
poteškoćama, smetnjama u ponašanju, osobe s invaliditetom i drugi. Predrasude o sposobnostima
osoba s teškoćama u razvoju i negativan stav prema njima značajno utječe na njihov školski uspjeh i
napredovanje u radu. Različiti oblici zlostavljanja i zanemarivanja mladih su ozbiljan javnozdravstveni
problem.
Provedbene mjere:
1. Poticati programe suzbijanja ovisnosti, pušenja i alkoholizma te provođenje aktivnosti
koje će biti usmjerene na mlade
2. Poticati pokretanje radionica, tribina i predavanja radi promicanja i unaprjeđenja zdravlja i
zdravog načina života mladih
3. Razviti program aktivne rekreacije mladih
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 021-01/11-02/02
Urbroj: 2185/02-2-11-12
Belišće, 29. 3. 2011.
Predsjednik Savjeta mladih:
Goran Mihaljević, v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
91.
PLAN AKTIVNOSTI I FINANCIJSKI PLAN
SAVJETA MLADIH GRADA BELIŠĆA ZA 2011. GODINU
Mjesec
održavanja:
OŽUJAK
TRAVANJ
SVIBANJ
Poglavlje:
1
PODUZETNIČKA INICIJATIVA
5
EDUKACIJA MLADIH I ČLANOVA
SAVJETA MLADIH U PISANJU
PROJEKATA I PROJEKTNIH
PRIJEDLOGA
5
LIPANJ
3
SRPANJ
2
KOLOVOZ
4
RUJAN
LISTOPAD
STUDENI
PROSINAC
Aktivnost:
Financijska
sredstva u
KN:
28,00
Odgovorna osoba:
DINO RUPIĆ
SLAVEN
RANOGAJEC
500,00
GORAN
MIHALJEVIĆ
PRIKUPLJANJE INFORMACIJA O
UDRUGAMA U GRADU KOJE NUDE
MOGUĆNOST VOLONTERSKOG RADA I
IZRADA BAZE PODATAKA
0,00
GORAN
MIHALJEVIĆ
AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U
DRUŠTVU (PRISUSTVOVANJE SJEDNICI
GRADSKOG VIJEĆA)
400,00
TEA JANČIKIĆ
INFORMATIZACIJA I OBRAZOVANJE
(TEČAJ)
500,00
IVAN
RADUNKOVIĆ
LJETNE VEČERI (KONCERT)
500,00
5
EDUKACIJA O VOLONTERIZMU
''BITI VOLONTER''
4
PLESNI TEČAJ
7
PREVENCIJA OVISNOSTI ZA MLADE
(RADIONICA I PREDAVANJE)
400,00
4
UPOZNAJ SVIJET
400,00
TROŠKOVI PROJEKATA
NEPREDVIĐENE AKTIVNOSTI I STREET BALL
SVEUKUPNA FINANCIJSKA SREDSTVA
500,00
1.772,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
SLAVEN
RANOGAJEC
GORAN
MIHALJEVIĆ
MARKO
PAVLOVIĆ
SANDA ROGAČ
MARKO
PAVLOVIĆ
MARKO PAVLOVIĆ
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
92.
23
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. god. temeljem
članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 40. stavka 1. točke 25. te članka 51.
stavka 2. alineje 2. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), članka 25.
stavka 3. alineje 2. te članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća br. 5/09), donijelo je
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća
I
Osniva se Odbor za obilježavanje Dana grada Belišća.
II
Odbor za obilježavanje Dana grada Belišća ima predsjednika i 8 članova.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III
Za predsjednika i članove Odbora za obilježavanje Dana grada Belišća imenuju se:
Zvonko Borić, dipl.ing. iz Belišća, I. G. Kovačića 4 - za predsjednika,
Marija Ilić iz Belišća, Kardinala Stepinca 25- za člana,
Dinko Huis, dipl.iur., Belišće, A.Mihanovića bb - za člana,
Vlado Jung iz Belišća, Bana Josipa Jelačića 31 - za člana,
Mirko Pavošević, dr.med., Belišće, A. Šenoe 15 - za člana,
Slavko Marjančević, dipl.ing. iz Belišća, V. Nazora 73 - za člana,
Ivan Kopjar, Gat, Kralja Zvonimira 13 - za člana,
Zlatko Adjulović, dipl.iur., Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 14A - za člana,
Domagoj Varžić, dipl.oec. iz Belišća, Lj. Posavskog 2 - za člana
IV
Nadležnost Odbora iz točke I ovog Rješenja određena je člankom 58. Statuta grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09).
V
Mandat predsjednika i članova Odbora traje do završetka obavljanja svih aktivnosti vezanih za
obilježavanje Dana grada Belišća tekuće godine.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 610-01/11-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-4
Belišće, 29.3.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11
stranica
93.
24
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. god. temeljem članka 35.
stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 40. stavka 1. točke 25. te članka 51. stavka 2.
alineje 1. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), članka 25. stavka 3.
alineje 1. te članka 26. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća br.
5/09), donijelo je
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova Odbora za javna priznanja
I
Osniva se Odbor za javna priznanja.
II
Odbor za javna priznanja ima predsjednika i 8 članova.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III
Za predsjednika i članove Odbora za javna priznanja imenuju se:
Zvonko Borić, dipl.ing. iz Belišća, I. G. Kovačića 4 - za predsjednika,
Marija Ilić iz Belišća, Kardinala Stepinca 25- za člana,
Dinko Huis, dipl.iur., Belišće, A.Mihanovića bb - za člana,
Mirko Petanović, Belišće, P. Svačića 17 - za člana,
Mirko Pavošević, dr.med., Belišće, A. Šenoe 15 - za člana,
dr. sc. Vladimir Jelkić, prof., Belišće, V. Nazora 55 - za člana,
Anica Mikolašević, ing. Bistrinci, Dravska 4 - za člana,
Zdenko Glasovac, prof. Bistrinci, Radnička 36 - za člana,
Tomislav Vukelić, dipl.ing., Belišće, M. Gupca 129 - za člana.
IV
Nadležnost Odbora iz točke I ovog Rješenja određena je člankom 57. Statuta grada Belišća
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09).
V
Mandat predsjednika i članova Odbora traje do završetka obavljanja svih aktivnosti vezanih za
dodjelu javnih priznanja tekuće godine.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 061-01/11-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-1
Belišće, 29.3.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11
stranica
94.
25
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. god. temeljem
članka 133 stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i
116/10) te članka 40. stavka 1. točke 29. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
5/09), donijelo je
RJEŠENJE
o upućivanju prijedloga kandidata za izbor sudaca porotnika
Općinskog suda u Valpovu
I
Gradsko vijeće grada Belišća upućuje prijedlog Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine
Osječko-baranjske županije da se kao kandidat u ime grada Belišća za izbor sudaca porotnika
Općinskog suda u Valpovu imenuje Dajana Petovari, dipl.iur. iz Belišća, A. M. Reljkovića 5.
II
Kandidatkinja iz točke I Rješenja ispunjava potrebite uvjete za obnašanje dužnosti sudaca
porotnika utvrđene člankom 131. stavka 1. Zakona o sudovima.
III
Sastavni dio ovog Rješenja čini preslika osobne iskaznice imenovane iz točke I te vlastoručno
potpisana izjava o prihvaćanju kandidature za suca porotnika Općinskog suda u Valpovu.
IV
Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 711-02/10-01/1
Urbroj: 2185/02-1-11-12
Belišće, 29.3.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11
stranica
95.
26
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. god. temeljem
članka 133 stavka 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09 i
116/10) te članka 40. stavka 1. točke 29. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br.
5/09), donijelo je
RJEŠENJE
o upućivanju prijedloga kandidata za izbor sudaca porotnika
Županijskog suda u Osijeku
I
Gradsko vijeće grada Belišća upućuje prijedlog Komisiji za izbor i imenovanja Skupštine
Osječko-baranjske županije da se kao kandidati u ime grada Belišća za izbor sudaca porotnika
Županijskog suda u Osijeku imenuju Bernardica Grubić, dipl.iur. iz Belišća, P. Preradovića 18 i
Romana Hudovernik, dipl.iur. iz Belišća, P. Svačića 6.
II
Kandidatkinje iz točke I Rješenja ispunjavaju potrebite uvjete za obnašanje dužnosti sudaca
porotnika utvrđene člankom 131. stavka 1. Zakona o sudovima.
III
Sastavni dio ovog Rješenja čine preslike osobnih iskaznica imenovanih iz točke I te
vlastoručno potpisane izjave o prihvaćanju kandidatura za suca porotnika Županijskog suda u Osijeku.
IV
Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 711-02/10-01/1
Urbroj: 2185/02-1-11-13
Belišće, 29.3.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11
stranica
96.
27
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. godine temeljem članka
40. stavka 1. točke 25. i članka 116. stavka 3. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“
broj 5/09), donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju člana Povjerenstva za utvrđivanje stanja imovinsko - pravnih odnosa
na području grada Belišća
I.
Na osnovu podnijetog zahtjeva od 3.3.2011. god. razrješuje se, na osobni zahtjev, dužnosti
člana Povjerenstva za utvrđivanje stanja imovinsko - pravnih odnosa na području grada Belišća Višnja
Požar, dipl.ing. iz Belišća, V. Nazora 64.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom Glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 940-01/10-01/02
Urbroj:2185/02-1-11-18
Belišće, 29.3.2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
28
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. godine temeljem
članka 40. stavka 1. točke 25. i članka 116. stavka 3. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada
Belišća“ broj 5/09), donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje stanja imovinsko - pravnih odnosa
na području grada Belišća
I.
Umjesto Višnje Požar, dipl.ing. iz Belišća, V. Nazora 64, koja je razrješena dužnosti, za člana
Povjerenstva za utvrđivanje stanja imovinsko - pravnih odnosa na području grada Belišća imenuje se
Robert Šuštar, dipl.ing. iz Belišća, V. Nazora 26.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom Glasniku grada
Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 940-01/10-01/02
Urbroj:2185/02-1-11-19
Belišće, 29.3.2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11
stranica
97.
29
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2010-31.12.2010. god.
I.
Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.201031.12.2010. god. podneseno od strane ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku Grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 612-04/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-1
U Belišću, 29.3.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće
K. Tomislava 206, Belišće
Belišće, 17. veljače 2011. g.
IZVJEŠĆE O RADU
GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE BELIŠĆE
ZA RAZDOBLJE 1. 1. 2010. - 31. 12. 2010. GODINE
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće, prema svojoj namjeni i sadržaju knjižničnog fonda je
narodna knjižnica, a prema zadacima trajnog i sustavno organiziranog rada na razvitku i
unapređivanju knjižničarstva, nadležna je za pokrivanje i svih korisnika i potencijalnih korisnika na
području grada Belišća. Prema navedenim karakteristikama, podnosim izvještaj o radu u 2010. godini.
1. Nabava knjižnične građe
U 2010. godini, prema Knjizi inventara, nabavljeno je 1337 svezaka. Na dan 31.12.2009.
godine Knjižnica prema knjizi inventara ima ukupno 30.910 knjiga. Knjige su se nabavljale na tri
načina: kupovinom (vlastitim sredstvima, sredstvima Ministarstva kulture i sredstvima Grada Belišća),
otkupom Ministarstva kulture i poklonima građana. Otkupom Ministarstva kulture nabavljene su 403
knjige, a ostalim poklonima 124 knjiga, dok je 810 knjiga kupljeno.
Knjige se nabavljaju iz svih područja prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji te prema
Standardima za narodne knjižnice u RH (NN 58/99). Standardi govore da knjižni fond gradske
narodne knjižnice treba sadržavati (u broju svezaka): 45% beletristike, 25% znanstvene i popularnoznanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% priručne literature.
Prema gore navedenim standardima, u zbirci igračaka treba biti najmanje 200 jedinica, tako da
smo od 2009. godine uveli novinu i kao igračke počeli nabavljati „kartonke“, vodootporne/zvučne
slikovnice i drugo. Inventarna knjiga igračaka na dan 31.12.2010. brojala je 54 jedinice.
Tijekom 2010. godine od časopisa/novina smo primali: četiri dnevnih (Jutarnji list, Večernji
list, Glas Slavonije i Sportske novosti), četiri tjednih (Valpovština info, Gloria, Globus, Nacional),
jedne mjesečne novine (Drvo Znanja) te Unikat kao dvomjesečnik.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
98.
Na natječaj Ministarstva kulture prijavili smo se za sljedeće programske djelatnosti:
- Nabava knjižne i neknjižne građe
tražena sredstva od MKRH – 100.000,00
- Informatizacija tražena sredstva od MKRH –
60.000,00
- Opremanje Knjižnice
tražena sredstva od MKRH –
15.000,00
- Manifestacije u Knjižnici
tražena sredstva od MKRH –
20.000,00
- Razvojni programi u Knjižnici
tražena sredstva od MKRH –
5.000,00
uz dodatna tražena sredstva od Grada Belišća i Županije osječko-baranjske.
Nažalost, sredstva za knjižnu i neknjižnu građu također su nam odobrena u necjelovitom
iznosu – samo 30.000 kuna za nabavu knjižne i neknjižne građe, dok nas je Županija podržala s 2.000
kuna za izvođenje programa/projekta Programi u Knjižnici.
2. Korisnici
Ukupno je u 2010. godini bilo učlanjeno 548 članova.
Od tog broja, najviše je učenika osnovne i srednje škole, zatim studenata, a najveću skupinu odraslih
članova čine umirovljenici te korisnici s višom i visokom stručnom spremom uz nezaposlene članove.
Članarina za sve skupine iznosila je 80,00 kuna.
Najviše se posuđuju romani, lektira za osnovnu i srednju školu te publicistika. U 2010. godini izdano
je 13.030 knjiga, a to znači da je mjesečni prosjek izdanih knjiga bio 1.086 svezaka, s napomenom da
je tijekom ljetnih mjeseci slabija posjećenost knjižnici.
3. Djelatnici
U 2010. godini, u Knjižnici rade dvije djelatnice s visokom stručnom spremom cijelu godinu.
Time je situacija u Knjižnici ostala ista iako svakodnevno poboljšavamo efikasnost našeg djelovanja
za korisnike, a uspjeli smo uvesti i pozitivno ostvariti neke nove aktivnosti.
4. Kulturna i javna djelatnost
Pošto je Knjižnica dobila još jednu zaposlenicu, lakše je bilo planirati i provoditi i mnoge
aktivnosti. Tako je tijekom prošle godine održano sljedeće:
¨ nagrađene najljepše božićne čestitke
(7.1.)
¨ potpuno nova radionica, po prvi puta „shabby chic“
(4.3.)
¨ koncert jazz gitarističkog dueta „Guitar date“
(5.3.)
¨ predstavljanje knjige „I obični ljudi imaju snove“ Ive Hlavač u suradnji s književnom
udrugom Vers iz Belišća
(17.3.)
¨ uskrsna radionica za djecu iz belišćanske osnovne škole
(24.3.)
¨ sudjelovanje u izložbi pisanica povodom Uskrsa
¨ kreativna radionica za djecu (gips)
(4.4.)
¨ književni susret sa Zdenkom Andrijić
(26.4.)
¨ predavanje „Zbrinjavanje kroničnih rana bez boli i traume„
(5.5.)
¨ održana radionica „Gluhoslijepa osoba – moj prijatelj“ u sklopu programa
"Uloga knjižnica i obrazovnih ustanova u integraciji osoba sa senzoričkim oštećenjima"
za djecu predškolske dobi u suradnji s Udrugom gluhoslijepih
osoba Dodir iz Osijeka
(20.5.)
¨ aktivacija korisničkog profila Knjižnice na Facebook-u
(20.6.)
¨ promocija rada i izdavačke djelatnosti „Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra
domovinskog rata“
(2.7.)
¨ projekt „U ponoru diskriminacije“ provela je Udruga gluhoslijepih osoba Dodir iz
Osijeka, uz dvije radionice „Gluhoslijepa osoba – moj prijatelj“ (13.9.)
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
99.
¨ sudjelovanje na Festivala bundeva u Belišću (organizira Udruga djece i mladih s
poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća
(9.10.)
¨ kreativna radionica za djecu (mobili)
(20.10.)
¨ Mjesec hrvatske knjige
(15.10.-15.11.)
¨ predavanje o Vukovaru u suradnji s Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom
Domovinskog rata
(17.11.)
¨ Anđeli u knjižnici, književni susret sa Zdenkom Andrijić
(25.11.)
¨ Božićni sajam, Knjižnica kao organizator i sudionik
(16.-18.12.)
¨ Izložba božićnih čestitki
(20.12.-13.1.)
¨ Božićno čitanje, organizirali članovi Kluba ljubitelja knjige „Dalmatiner“(21.12.)
¨ književna večer poezije u suradnji s književnom udrugom „Vers“ (23.12.)
¨ kreativne radionice za sve zainteresirane
(tijekom cijele godine)
Mjesec hrvatske knjige (15.10.-15.11.)
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće imala je brojne aktivnosti tijekom cijele godine, a
naročito u Mjesecu hrvatske knjige (MHK). Ove godine je MHK bio u znaku međunarodne godine
biološke raznolikosti pa je tako i velik broj aktivnosti bio na tu temu. Mjesec hrvatske knjige u našoj
smo knjižnici otvorili izložbom fotografija „Biološka raznolikost“ belišćanskih fotoamatera udruge
ZUM iz Belišća. Također smo organizirali i predavanje „Priroda Valpovštine“ koje je održao
Zdravko Pavlović.
Imali smo i izložbu unikatnog eko-etno nakita Mile Bungić, izložbu najstarijih knjiga iz fonda
knjižnice, izložbu ručno uvezanih knjiga (bookbinding) pod nazivom Džepne uspomene te izložbu
fotografija o Gregory Pecku.
Zoran Vidaković održao je kreativnu radionicu pod nazivom "Izradimo sami knjige svoje" za
učenike osnovnoškolskog uzrasta. Predstavljena je knjiga o Gregory Pecku „Dani slave“ Ilije
Matića, uz filmsku projekciju.
Posebno zadovoljstvo bilo je ugostiti tada najčitaniju autoricu u Hrvatskoj Ivanu Bodrožić Simić,
koja je predstavila svoj roman „Hotel Zagorje“. Belišćanske knjižničarke nisu zaboravile ni
najmlađe sugrađane, za koje je bila organizirana pričaonica i kreativna radionica s dječjom
spisateljicom Dubravkom Pađen Farkaš pod nazivom „Gospodin Otto i stari naslonjači“. Naša
knjižničarka održala je i kreativna radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Tijekom
obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige, korisnici belišćanske knjižnice koji nisu na vrijeme vratili
knjige, mogli su to učiniti tijekom tih mjesec dana bez plaćanja zakasnine. I književna udruga Vers
uključila se u obilježavanje MHK-a kroz program poticanja čitanja “Čitajmo pod zvijezdama“ koji
se istovremeno odvijao u čitavoj Hrvatskoj.
Osim svega navedenog, primili smo desetak skupina djece/učenika s njihovim odgajateljima iz
dječjeg vrtića i s nastavnicima koje smo informirali o knjižnici, knjižničnom radu i djelatnosti.
Možemo zaključiti da je ovogodišnji MHK bio vrlo bogat aktivnostima, no nažalost,
posjećenost nekima od njih bila je vrlo slaba.
5. Radionice
Kreativne radionice u Gradskoj knjižnici i čitaonici Belišće počele su prije nešto više od godinu
dana, tj. negdje oko Mjeseca hrvatske knjige 2009. Budući da smo preseljenjem u novi prostor
knjižnice dobili i mjesto gdje se takve radionice mogu održavati, odlučili smo obogatiti naš rad i
nečim takvim.
Prva radionica bila je namijenjena djeci, a radili smo naljepnice za staklo pomoću boja za staklo
(tzv. windows colors) i to povodom Noći vještica. Zatim su sljedile ostale radionice koje su sve
povezane sa salvetnom tehnikom, a održavale su se za odrasle.
Knjižničarka Jasna Andrišić, inače zaposlena u knjižnici, išla je na različite tečajeve u Osijek kako
bi usavršila neke tehnike, a zainteresiranih za takve radionice bilo je sve više.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
100.
Usporedo s radionicama za odrasle, u knjižnici su se i dalje održavale besplatne radionice za djecu,
npr. radionica na kojoj su djeca ukrašavala stiroporna jaja, zatim izrada mobila od starih cd-ova,
izrada anđela od folije ...itd.
Kroz svo to vrijeme, dosta kreativnih ljudi završilo je naše radionice i interes za takav vid korištenja
slobodnog vremena i dalje traje, tako da smo mi i u ovoj godini nastavili s radionicama.
Ciklus kreativnih radionica podijeljen je u pet dijelova, a to su:1) početna salvetna tehnika, 2)crackle
radionica, 3)shabby chic i patiniranje,4) oslikavanje čipkom i dekupaž papiri te 5) trodimenzionalna
salvetna tehnika.
Da ne bi sve ostalo samo na tim radionicama, naša knjižničarka i dalje ide na različite tečajeve i
nada se da će to rezultirati i nekom, sasvim novom, radionicom.
Radionice su izazvale dobar odaziv naših sugrađanki i čini nam se da je ovo pokazatelj da smo na
pravom putu te da ovakvih aktivnosti treba biti i više.
6. Stručni poslovi
Zbog obujma stručnih poslova u knjižnici, navest ćemo samo neke:
o procjena ponude knjižne i neknjižne građe na tržištu, naručivanje
o tehnička obrada knjižne i neknjižne građe: žigovi, džepići, naljepnice, datumnici
o stručna obrada građe: inventarizacija, klasifikacija, signiranje, katalogizacija
o unošenje podataka o članovima
o informiranje korisnika putem web stranice facebook o aktualnostima u Knjižnici
o izrada statistika i ostali administrativni poslovi
o procjena knjižnog fonda (evaluirati postojeći knjižni fond, izlučiti zastarjelu, dotrajalu i
oštećenu građu, pripremiti za otpis te nabaviti novu građu istog naslova)
o posudba knjižne i neknjižne građe korisnicima (pomoć/preporuke korisnicima pri odabiru
građe) te slaganje istih radi bolje preglednosti
o kontinuirani rad na poticanju korisnika za što češće korištenje knjižničnih prostora i usluga
(primjerice, studijska čitaonica i korištenje računala)
o redovita međuknjižnična posudba s NSK i Gisko.
o redovito oglašavamo aktivnosti i novosti o Knjižnici; pišemo članke za net i lokalne novine te
informiramo građane putem radija
o smišljanje tematskih zanimljivosti uz određene datume koje izlažemo u našoj novoj vitrini u
izložbenom prostoru te na panoima u knjižnici (rubrika „Jeste li znali…“)
o svakodnevno pregledavanje svih novina/časopisa i arhiviranje članaka o Belišću kronološkim
redom prema novinama u kojima je izašla vijest
o planiranje manifestacija za cijelu godinu, posebice Mjesec hrvatske knjige
o ostale aktivnosti tijekom godine s obzirom na datume različitih događaja, obilježavanja i
obljetnice, značajne za događanja u Belišću (Dan Grada, Uskrs, Božić, sportske i kulturne
manifestacije, Festival bundeva,…)
7. Stručno usavršavanje
Tijekom 2010. prisustvovali smo na svim stručnim sastancima i seminarima knjižničara, koje
organizira GISKO. Izvrsno smo surađivali s Razvojnom službom GISKO i drugim knjižnicama
(narodnim i školskim knjižnicama na području našeg djelovanja).
U studenom, ravnateljica je službeno posjetila Interliber, međunarodni sajam knjiga i učila te
uz stručni odabir napravila desetak narudžbi i procijenila ostalu ponudu na tržištu knjižne i
neknjižne građe, u skladu s daljnjom nabavom knjižne i neknjižne građe.
Kontinuirano smo pratili propise i literaturu iz područja knjižničarstva te se sukladno tome
usavršavali i djelovali.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
101.
8. Prostor, oprema i radno vrijeme
Novim prostorom Knjižnica je, kao novinu, dobila dvoranu za predavanja, izložbeni prostor i
dječji odjel, a zadržala posudbeni odjel, studijsku čitaonicu i čitaonicu tiska. Prostor je suvremeno
opremljen novim policama u kombinaciji s ponekom prijašnjom, sve prostorije su sada i osvjetljenjem
prilagođene korisnicima, a nabavili smo i novu staklenu vitrinu te dva panoa na koje stavljamo
različite obavijesti i prigodne izložbe i zanimljivosti.
Kupili smo jedan pisač-kopirka-skener uređaj. Pomoću novog uređaja naši korisnici u
mogućnosti su isprintati si ono što im je potrebno.
Knjižnica je za korisnike otvorena 58 sati tjedno i to svim radnim danima od 8 do 19 te
subotom od 9 do 12 sati. Takvom otvorenošću knjižnice znatno smo iznad prosjeka ostalih knjižnica u
našoj županiji, a pogotovo s obzirom na činjenicu da su samo dvije zaposlene osobe (od 1.11. tri).
Tijekom ljeta radili smo skraćeno, kao i svake godine, jer zbog godišnjih odmora radi samo jedna
osoba, a i posjećenost opadne. Ljetno radno vrijeme bilo je : tri radna dana od 8 do 15 sati, a dva radna
dana od 13 do 19 sati, dok se subotom radilo kao i inače, od 9 do 12.
Navedene djelatnosti knjižnice provode se na općem odjelu – odjelu posudbe, na kojem
knjižničarke ujedno rade i kao služba nabave i obrade te paralelno u svojoj smjeni rade i na dječjem
odjelu te u studijskoj prostoriji, preko puta, uvode knjige u računalni program.
Zbog svega navedenog moram napomenuti da smo izuzetno zadovoljni postignutim u 2010.
godini, ali težimo ostvariti još više u 2011. godini.
Ravnateljica
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
Vlasta Vicić
30
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća"
br. 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Financijskog izvješća
Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2010. - 31.12.2010. god.
I.
Usvaja se Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za razdoblje 1.1.2010. 31.12.2010. god. podneseno od strane ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće.
II.
Ovaj zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku Grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 612-04/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-2
U Belišću, 29.3.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
102.
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
BELIŠĆE
Financijski izvještaj za 2010. godinu
PRIHODI
konto
6
63
633
6331
64
Naziv računa
Plan za
2010.
OSTVA
-RENO
PRIHODI POSLOVANJA
444.790
403.796
Gradski
proračun
Samostalni
prihodi
Državni proračun
i Županija
317.550
52.246
34.000
Pomoći iz inozemstva i od
subjekata unutar opće države
Pomoći iz proračuna
4.150
150
4.000
4.150
150
4.000
Tekuće pomoći iz proračuna
4.150
150
4.000
Prihodi od imovine
90
59
59
641
Prihodi od financijske imovine
90
59
59
6413
Kamata na depozit po viđenje
65
652
6526
6526
6526
66
661
6612
664
6641
6642
6643
Prihodi od administrativnih
pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi po posebnim propisima
Prihod od sufinanciranja građanačlanarina
Prihodi od sufinanciranja građanazakasnine
Prihod od sufinanciranja građanaradionice
Ostali prihodi
59
50.000
UKUPNO
52.117
43.963
43.963
1.794
1.794
6.360
6.360
50.000
394.700
Prihodi koje proračuni i pror.
korisnici ostvare obavljanjem
poslova na tržištu
Prihodi od vlastite djelatnosti
Prihodi iz proračuna za financiranje
redovne djelatnosti korisnika
proračuna
Prihodi za financiranje rashoda
poslovanja iz proračuna Grada
Prihodi za financ.rashoda za nabavu
nefinancijske imovine
Prihodi na temelju ugovornih
obveza
52.117
394.700
347.470
317.400
70
70
70
70
70
347.400
287.400
317.400
287.400
30.000
30.000
30.000
30.000
444.790
403.796
30.000
30.000
317.550
52.246
34.000
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
103.
RASHODI
konto
3
Naziv računa
Plan za
2010.
OSTVARENO
Rashodi poslovanja
301.605
286.876
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
32
321
3211
Rashodi za zaposlene-ukupno
Plaća
Plaće za zaposlene – dvije djelatnice
Ostali rashodi za zaposlene
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za zapošljavanje
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
3212
3213
322
Naknade za prijevoz
Stručno usavršavanje zaposlenih
Rashodi za materijal i energiju
3221
3222
3225
Uredski materijal i ostali mat. rashodi
Materijal i sirovine
Sitni inventar
323
3231
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
3232
3233
Usluge tekućeg i inv.održ.post.
Usluge promidžbe i informiranja
(novine)
Intelektualne i ostale usluge
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
Reprezentacija
Članarine
Ostali nespomenuti rashodi
Financijski rashodi
3237
3238
329
3293
3294
3299
34
343
3431
3434
4
42
422
4221
424
4241
426
4262
Ostali financijski rashodi
Bankarske usluge
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske
imovine
Nabava proizvedene dugotrajne
imovine
Postrojenja i oprema
Uredska oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti
Nabava knjiga
Nematrijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
UKUPNO
Izvori financiranja
Gradski
Samostal
Državni
proračun ni prihodi proračun i
Županija
263.415
21.310
2.150
256.440
213.345
213.345
6.400
6.400
36.695
32.000
4.695
42.710
11.075
246.899
205.545
205.545
6.000
6.000
35.354
31.856
3.494
37.812
10.741
245.499
205.545
205.545
4.600
4.600
35.354
31.860
3.494
16.974
6.650
1.400
18.687
4.091
1.930
6.595
2.550
4.251
6.490
0
1.930
4.720
2.321
1.770
6.320
5.000
0
10.138
8.694
543
2.957
2.056
7.181
6.638
543
1.320
23.215
901
15.594
901
7.214
6.230
1.500
1.730
678
2.152
678
1.730
422
8.300
6.685
5.000
9.360
3.404
0
3.821
985
5.539
269
2.100
2.000
100
0
1.339
1.135
100
104
154
54
100
1.185
1.081
2.455
2.455
2.085
370
2.165
2.165
2.165
0
942
942
942
1.223
1.223
1.223
143.185
88.407
26.000
30.407
32.000
143.185
20.200
20.200
88.407
0
0
26.000
30.407
32.000
114.985
114.985
8.000
8.000
444.790
79.490
79.490
8.917
8.917
375.283
22.000
22.000
4.000
4.000
289.415
25.490
25.490
4.917
4.917
51.717
32.000
32.000
1.400
1.400
2.150
2.150
2.150
104
34.150
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
104.
U 2010. godini ukupno je ostvareno 403.796 kuna prihoda i u istom razdoblju 375.283 kuna rashoda.
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće je u promatranom razdoblju ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu
od 28.513 kuna. U prethodnom proračunskom razdoblju (2009. godina) ostvarila je manjak prihoda u iznosu od
27.984 kune te je ukupan financijski rezultat za 2010. godinu pozitivan u iznosu od 529 kuna.
Stanje na žiro računu 31.12.2010. godine je 23.560,46 kuna dok su obveze iznosile 23.031,43 kune.
U Belišću, 28.02.2011. g.
ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
Vlasta Vicić
31
Gradsko vijeće grada Belišća na 14. sjednici održanoj 29. ožujka 2011. godine temeljem članka 28.
stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07 i 38/09) i članka 40. Statuta grada
Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br.5/09), donosi
ANALIZA STANJA
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU
GRADA BELIŠĆA U 2010. GODINI
UVOD
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u
reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga
zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica
katastrofa i velikih nesreća. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih
prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode
zaštitu i spašavanje.
Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09) definirano je da
predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje,
ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose
smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te
obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
Osnova za izradu analize stanja sustava zaštite i spašavanja i drugih dokumenata iz područja zaštite i
spašavanja je Procjena ugroženosti koju je donijelo Gradsko poglavarstvo grada Belišća 23.lipnja
2004.godine, ali zbog učestalih izmjena zakonskih propisa u tijeku je izrada nove Procjene koja će
sadržavati podatke o svim ugrozama područje nadležnosti, osobito ako su u proteklom razdoblju
imale za posljedicu veće nesreće i katastrofe.
1. PLANSKI DOKUMENTI
Zakonske odredbe iz područja zaštite i spašavanja su:
- Zakon o zaštiti i spašavanju
- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Zakon o policiji
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
- Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite ispašavanja
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
- Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
105.
- Pravilnik o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup
- Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
- Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i
spašavanja
- Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima
- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
- Uredba o znakovima za uzbunjivanje
Planski provedbeni dokumenti
Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04, 79/07 i 38/09),
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svoje područje donose procjenu ugroženosti i
planove zaštite i spašavanja. Izrada planskih dokumenata može se povjeriti ovlaštenim pravnim
osobama za stručne poslove u području planiranja zaštite i spašavanja, dok grad Belišće može
samostalno obavljati poslove na izradi planskih dokumenata u ovom području.
U skladu s važećim zakonskim propisima iz područja zaštite i spašavanja grad Belišće, kao jedinica
lokalne samouprave, do sada je izradio i donio sljedeće planske i provedbene dokumente:
· Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg
nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa,
· Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija,
· Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,
· Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
Zbog učestalih izmjena zakonskih propisa, postojeća Procjena ugroženosti, koju je donijelo Gradsko
poglavarstvo grada Belišća 23. lipnja 2004. godine, zahtjevala je nužne promjene i donošenje novog
planskog dokumenta. Grad Belišće odlučio je samostalno putem svojih stručnih službi izraditi novu
Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih
nesreća. Tijekom 2010.godine stručne službe prikupile su potrebne podatke od nadležnih službi i
institucija te temeljem podataka kojima raspolaže grad Belišće izrađen je nacrt Procjene koja je
dostavljena Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje na ishođenje prethodne suglasnosti. Međutim,
temeljem provedene analize Državna uprava zatražila je od Grada Belišća određene nadopune i
ispravke o čemu su dostavljene smjernice za izradu. Nakon toga, intenzivno se nastavilo raditi na
upotpunjavanju podataka kako bi se stvorili preduvjeti za dobivanje suglasnosti i usvajanje Procjene
od strane predstavničkog tijela.
Temeljem odluke Gradskog poglavarstva, postojeća Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških
eksplozija, donesena 2001.godine te Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, koje je donijelo
Gradsko vijeće 27.6.2002.godine, dana je na reviziju za što je odabrana tvrtka ZaštitaInspekt d.o.o. iz
Osijeka. U suradnji s navedenom tvrtkom tijekom 2010. godine prikupljena je i dostavljena sva
potrebna dokumentacija i podaci temeljem koje će se provesti revizija ova dva planska dokumenta iz
područja zaštite i požara na području grada Belišća.
Sukladno Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti tijekom 2010. godine provedena je
deratizacija u Belišću i prigradskim naseljima te djelomična dezinsekcija na svetištu Sv.Ane u
Bistrincima.
2. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Sukladno odredbama čl. 7. Zakona o zaštiti i spašavanju, na području grada Belišća djeluju sljedeće
operativne snage:
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
106.
2.1. Stožer zaštite i spašavanja
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br. 174/04, 79/07 i 39/09) i Pravilnika o
mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (“Narodne novine” br.40/08), Gradsko
vijeće grada Belišća na svojoj 4. sjednici, održanoj dana 11.11. 2009. godine, donijelo je Odluku o
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Belišća kao stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Gradonačelnik. Stožer
zaštite i spašavanja osnovan je za područje grada Belišća, a aktivira se kada se proglasi stanje
neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. U Stožer je imenovano 9 osoba. Tijekom 2010. godine
umjesto dotadašnjeg predsjednika Gradskog vijeća Zorana Uranjeka, kao člana Stožera, zamjenio je
novoizabrani predsjednik Gradskog vijeća Dinko Huis. Također, dotadašnjeg člana Vladu Šokca
zamjenio je Slavko Marjančević ispred tvrtke Kombel d.o.o. Belišće.
Tijekom 2010.godine Stožer za zaštitu i spašavanje aktiviran je u dva navrata. Prvi puta sjednica je
održana 7.lipnja 2011.godine zbog proglašenje elementarne nepogode izazvane velikim količinama
oborina, a druga 23. rujna 2010. godine zbog utvrđivanja ispravnosti i kvalitete vode za piće.
Odmah neposredno uslijed pojave velike količine oborina, povećanja vodotoka i pojave poplave u
pojedinim prigradskim naseljima Gradonačelnik je dana 2. lipnja sazvao sastanak Operativnog tijela
za sanaciju šteta od poplava na kojem su sudjelovali predsjednici mjesnih odbora, zapovjednik VZ
Grada Belišća Dubravko Čovčić, direktor Kombela, pročelnik Boris Karša. Nakon analize stanja na
sastanku su doneseni zaključci temeljem kojih su predsjednici mjesnih odbora zaduženi za
koordinaciju sanacije po prigradskim naseljima, izradu popisa neispravnih kolnih ulaza i oborinskih
kanala. Za potrebe rada Grad Belišće kupio je 10 motornih pumpi za ispumpavanje vode u
podrumskim prostorijama i dvije motorne pile koje su podjeljene vatrogasnim društvima. Kombel
d.o.o stavio je na raspolaganje svu potrebnu mehanizaciju.
Nakon provedenih aktivnosti, održana je dana 7. lipnja 2010. godine i sjednica Stožera na kojoj ne
provedena analiza cjelokupnog stanja. Zapovjednik VZ Grada Belišća Dubravko Čovčić upoznao je
članove kako su sve aktivnosti započele na području grada Belišća 31.svibnja u poslijepodnevnim
satima i trajale sve do 7. lipnja. U tom periodu odrađeno je ukupno 289 intervencija, od čega u Belišću
80, u Bocanjevcima 4, u Gorici Valpovačkoj 3, u Kitišancima 5, u Vinogradcima 1, u Tiborjancima
13, u Veliškovcima 67 i u Gatu 116 intervencija. Na intervencijama vatrogasci su ispumpali 2398m3
vode, sudjelovalo je prosječno 945 vatrogasaca po akcijama, dok je 35 vatrogasaca bilo dnevno
aktivno s prosječno 10 sati rada dnevno. Na intervencija je utrošeno i 250L goriva za rad motornih
pumpi. Zbog nastale poplave u Baranji 13 vatrogasaca i 3 vozila bilo je 4. lipnja u pripravnosti gdje je
pripremana evakuacija stanovništva. Na navedenoj sjednici donesena je i odluka o potrebi nabavke
osobne opreme za sve članove Stožera, Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite. Dana 11. lipnja
podjeljeno je 50 pari gumenih čizama, kabanica i kombinezona.
Dana 23. lipnja Župan OBŽ donio je Rješenje o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplava na
slivnom području Karašica Vučica, a vezano na nagli porast vodostaja rijeke Vučice, ali se nastalo
stanje odnosilo na područje valpovačkog prigraskog naselja Marjančaci. Takvo stanje trajalo je do 29.
lipnja do 11 sati kada je prekinuto izvanredno stanje.
2.2. Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva
U okviru vatrogasne zajednice grada Belišća imenovano je zapovjedništvo koje broji 9 članova, a koje
čine zapovjednici vatrogasnih postrojbi vatrogasnih društava s područja grada Belišća te zapovjednik i
dozapovjednik VZ grada Belišća prema svojoj funkciji.
Zapovjedništvo VZ grada Belišća čine:
1. Dubravko Čovčić – zapovjednik VZ grada Belišća,
2. Ivan Vincetić – dozapovjednik VZ grada Belišća,
31.3.2011.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
107.
Siniša Ledinščak- zapovjednik DVD-a Bistrinci,
Dominik Nemec-pomoćnik zapovjednika DVD-a Belišće,
Josip Pavoković – zapovjednik DVD-a Bocanjevci,
Željko Berečić – zapovjednik DVD-a Vinogradci,
Ivica Talafuk – zapovjednik DVD-a Tiborjanci,
Josip Kozina – zapovjednik DVD-a Veliškovci,
Tomislav Guljaš – zapovjednik DVD-a Gat.
Grad Belišće, Vatrogasna zajednica grada Belišća, Područni ured za zaštitu i spašavanje Osijek, uz
suglasnost Vatrogasne zajednice OBŽ, Službe za vatrogastvo DUZS i Službe za sustav 112 DUZS
sklopili su dana 11.ožujka 2010.godine i Sporazum o preusmjeravanju svih poziva iz javne
komunikacijske mreže s područja grada Belišća upućene na broj 93 na broj žurne pomoći 112.
Grad Belišće u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom grada Belišća i središnjom vatrogasnom
postrojbom DVD Belišće kroz postupak javne nabave putem operativnog leasinga nabavilo je novo
manje navalno vozilo sa HDL modulom vrijednosti oko 400.000,00 kn koje će biti korišteno na manjim
požarima, a posebno u stanovima, gdje u gradu Belišću postoji oko 700 stambenih jedinica u
četverokatnim zgradama.
2.3. Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite
Zapovjedništvo civilne zaštite
Za zapovjedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike
nesreće na području grada Belišća, sukladno odredbama članka 17. i 19. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, Gradsko vijeće na svojoj 7. sjednici održanoj
18.3.2010.godine donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite u koje su
imenovani Josip Koprivnjak za zapovjednika, Slavko Milekić za načelnika, Damir Barišić za
operativca. Za pomoćnike za mjere CZ-a imenovani su Zdravko Vuksanić, Danijel Kardoš i Ivan
Vincetić te za članove Josip Sitarić, Mirko Blažević, Zlatko Adjulović, Željko Vidaković, Pavo Milekić
i Željko Čakalić.
Postrojba civilne zaštite opće namjene
U suradnji s Uredom za obranu Valpovo i Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, a sukladno
Zakonu o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" br.174/04 i 79/07) te Pravilniku o ustrojstvu, popuni i
opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine" br.111/07), Gradsko
poglavarstvo na svojoj 64.sjednici, održanoj 16.ožujka 2009.godine donijelo je odluku o osnivanju
navedene postrojbe. Kao zborište, mjesto za okupljanje postrojbe, određeno je pomoćno igralište NK
"Belišća" u Belišću.
Struktura Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Belišća je sljedeća:
- ekipa se sastoji od 3 pripadnika,
- skupina se sastoji od 3 ekipe i zapovjednika skupine,
- tim se sastoji od 3 skupine, zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.
U okviru osnovane postrojbe Tim civilne zaštite opće namjene čine:
- zapovjednik: Slaven Tatić, zamjenik zapovjednika: Kristijan Šošić i bolničar: Saša Rapan.
I skupina:
- zapovjednik: Daniel Žaja
1. ekipa:
Josip Hata, Davor Kaučić i Nikola Ivanović
2. ekipa:
Andrej Šokac, Miroslav Maričić, Perica Borić
3. ekipa:
Krešo Čolaković, Silvio Šargač, David Šomođi
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
108.
II skupina:
- zapovjednik: Damir Barišić
1. ekipa:
Damir Birovljević, Dario Lopušić, Domagoj Tomić
2. ekipa:
Dinko Jelkić, Željko Kovačić, Tihomir Čorba
3. ekipa:
Dragan Anušić, Mario Cving, Igor Horvat
III skupina:
- zapovjednik: Goran Kupčerić
1. ekipa:
Siniša Švec, Hrvoje Kraljik, Igor Bednaić
2. ekipa:
Saša Matoković, Marko Špoljarić, Darko Sokolović
3. ekipa:
Miodrag Špoljarić, Željko Čakalić, Velimir Gumbas
2.4. Službe i postrojbe središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u
svojoj redovitoj djelatnosti
2.4.1. MUP - Policijska postaja Valpovo
Na području grada Belišća djeluje Policijska postaja Valpovo, a od 2004. godine i kontakt policajac s
osnovnim zadatkom rješavanja problema građana u lokalnoj zajednici, te obavljanje različitih
preventivnih aktivnosti usmjerenih na smanjenje protupravnog ponašanja stanovništva. Tijekom
2010.godine u suradnji s gradom Belišće organizirano je nekoliko akcija uređenja objekata koje su
oslikavane grafitima i to na području nogometnih terena u Belišću, Osnovnoj školi, Bazenu i zgradi
stare željeznice u Belišću. Trenutni prioritet rada kontakt policajca je suzbijanje nasilja među mladima
te u tu svrhu ostvarivanje još bolje suradnje s obrazovnim institucijama na području grada Belišća. U
2010. godini u središtu Grada obilježen je Dan policije, gdje su se svi građani imali prilike upoznati sa
radom svih postrojbi i odjela u okviru Policijske uprave Ministarstva unutarnjh poslova Osječkobaranjske županije.
U cilju učvršćivanja suradnje jedinice lokalne samouprave s policijom i praćenju, uočavanju
negativnih pojava ili ponašanja te predlaganje konkretnih rješenja tijekom 2010. godine održane su
dvije sjednice Vijeća za prevenciju na kojim su članovi analizirali rezultate provedene ankete o
stavovima mladih o pojedinim vrstama ovisnosti i ankete o stavovima i iskustvima mladih vezanih uz
nasilje među mladima koje su provedene među učenicima viših razreda osnovnih škola na području
Valpovštine, valpovačkim srednjoškolcima te štićenicima centra za specijalnu skrb. Razmatran je i
prijedlog o osnivanju zajedničkog Vijeća gradova Belišća i Valpova, imenovana je i radna grupa sa
ciljem finalizacije Programa rada Vijeća za prevenciju a članovi su upoznati i sa preventivnim
aktivnostima u cilju suzbijanja činjenja prekršaja nereda na športskim terenima i natjecanjima.
2.4.2. MORH - Ured za obranu Valpovo
U okviru Ministarstva obrane za područje grada Belišća djeluje Ured za obranu čije je sjedište u zgradi
Ureda državne uprave u Valpovu. Ured trenutno obavlja poslove vođenja evidencije vojnih obveznika,
a u slučaju ratnog stanja i neposredne ugroženosti i neovisnosti nacionalnog teritorija Ured za obranu
Valpovo nadležan je za mobilizaciju postrojbi Hrvatske vojske.
U slučaju civilizacijskih katastrofa koji bi imali za potrebu angažiranja svih raspoloživih snaga zaštite i
spašavanja, Ured za obranu Valpovo u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje obavlja
mobilizaciju osoba upisanih u vojnu evidenciju s područja djelovanja.
2.5. Službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj
djelatnosti
Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju
okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u
vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, imaju obvezu uključivanja u sustav
zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima ugroza.
Na području grada Belišća angažirane su određene službe koje se zaštitom i spašavanjem bave u
okviru svoje redovite djelatnosti.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
109.
2.5.1. Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Tijekom 2010.godine rad ovog Društva obilježile su različite aktivnosti usmjerene na zaštitu i
spašavanje, a veliki dio aktivnosti odnosio se na provođenje 51 tečaja prve pomoći za vozače, mladež i
zaštitu na radu. Zatim poslovi na prikupljanju humanitarne pomoći, program pomoć u kući te priprema
obroka i opskrba korisnika Centra za socijalnu skrb i starijih članova Crvenog križa. Posebna
pozornost posvećuje se radu sa mladima gdje djeluje i Klub mladih koji broji 15 članovi koji su
proveli veliki broj akcija tijekom 2010.godine.
Veliki posao obavilo je Gradsko društvo Crvenog križa tijekom lipnja i srpnja kod poplava na
području Valpovštine organiziranjem članova na punjenju vreća sa pjeskom, ispumpavanjem vode u
koordinaciji sa vatrogascima, podjelom pitke vode po kućanstvima i paketa za održavanje higijene,
poslovima evakuacije, snabdjevanja, podjele pomoći, zbrinjavanja osoba koje su morale napustiti
svoje kuće te koordiniranje korištenja aparata za isušivanje.
a) Osposobljavanje za pružanje pomoći i prevencija ovisnosti
Pri Gradskom društvu Crvenog križa Valpovo osnovan je Tim za prevenciju ovisnosti kojeg čini četiri
člana i to liječnik, psiholog, pedagog i socijalni radnik čiji je rad usmjeren prema obrazovnim
institucijama i edukaciji učenika. Tijekom 2010.godine održana su savjetovališta za učenike 8. razreda
osnovne škole temeljem čega je utvrđeno kako je komunikacija između roditelja i djece dosta slaba i
više od polovice djece se ne povjerava svojim roditeljima. Tim je kontaktirao i s manjim brojem
članova obitelji evidentiranih korisnika, a održano je i predavanje o tuberkulozi, HIV-u, raku dojke i
vrata maternice
b) Dobrovoljno davalaštvo krvi
Društvo Crvenog križa Valpovo organizira i provodi redovite akcije davanja krvi u Veliškovcima i
Belišću. U 2010. godini u Belišću je akcijama darivanja krvi pristupilo 875 osoba od čega je 137
osoba odbijeno iz zdravstvenih razloga, a od planiranih 740 doza krvi prikupljeno je 738 doza dok je
19 osoba prvi puta dalo krv. U Veliškovcima je akcijama darivanja krvi pristupilo ukupno 58 osoba,
gdje je 15 osoba odbijeno, a od planiranih 60 doza krvi prikupljeno je 43 doze.
c) Spašavanje života na vodi
Služba spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa osposobljava spasioce, čije su licence
priznate u cijelome svijetu (u sustavu ILS-a) s ciljem razvoja praktičnih znanja u osposobljavanju,
prevenciji i spašavanju na/u vodi, osiguranje nadzora i sigurnosno označavanja svih kupališta te
poticanje ekološke zaštite okoliša. Za područje županije tečajevi i osposobljavanja organiziraju se pri
Crvenom križu u Osijeku.
d) Služba traženja
Sadržaj rada Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa danas, još uvijek se najvećim dijelom odnosi na
traženje nestalih u Domovinskom ratu, drugim oružanim sukobima u svijetu, uključujući i pitanja u
svezi II. svjetskog rata (provjere i izdavanje potvrda za vrijeme provedeno u zarobljeništvu i
internaciji), na traženje nestalih u prirodnim nepogodama i na tzv. mirnodopska traženja članova
obitelji koji su izgubili kontakt vezano za ekonomske, turističke i druge migracije. Pri Gradskom
društvu Crvenog križa Valpovo djeluju osobe osposobljene za ove aktivnosti. Tijekom 2010. godine
članovi službe sudjelovali su na seminaru za predavače, a nabavljena je i potrebna oprema za rad
(računalni program i druga uredska oprema)
e) Pročišćavanje bunarskih voda
S obzirom na još postojeću upotrebu vode iz zdenaca, na području grada Belišća i Slavonije djeluju
stručnjaci Crvenog križa za čišćenje bunarskih voda. Tijekom 2010. godine obavljena su čišćenja i
tretiranja dva javna bunara u Belišću u suradnji s timom za sanaciju pri Gradskom društvu Crvenog
križa u Belom Manastiru.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
110.
f) Edukacija u borbi protiv mina
U suradnji s ravnateljem Gradskog društava Crvenog križa Valpovo instruktor Stjepan Koški
organizirao je u mjesecu travnju – mjesec borbe protiv mina nekoliko predavanja i radionica za
učenike Osnovne škole I.Kukuljevića Belišće u cilju stalnog učenja, ponavljanja i podsjećanja na
opasnosti od mina. Također u suradnji s Hrvatskim radiom Valpovština medijski se upozoravalo na
ovaj problem kroz zvučni i govorni spot.
g) Priprema i odgovor na katastrofe
Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo formiralo je Interventni tim za djelovanje u katastrofama koji
čini 11 članova. S područja grada Belišća u tim su uključeni volonteri Boris Karša i Stevo Hosi koji su
ujedno i članovi Skupštine.
2.5.2. Dom zdravlja Valpovo i Hitna medicinska pomoć
Dom zdravlja Valpovo obavlja djelatnost pružanja zdravstvene zaštite stanovništva s područja
Valpovštine u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini.
Dom zdravlja u svom sastavu, a u skladu sa osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti ima
opću/obiteljsku medicinu, patronažnu zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, laboratorijsku,
sanitetski prijevoz te u okviru specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i dijagnostike obavlja
radiološku, ultrazvučnu i oftalmološku dijagnostiku. Dio djelatnosti Doma zdravlja obavlja se putem
privatne prakse odnosno davanjem u zakup dijelova domova zdravlja ( opća/obiteljska medicina,
stomatologija, medicina rada, zdravstvena zaštita žena, zubotehnički laboratorij).
Trenutno u okviru Doma Zdravlja Valpovo djeluju ambulatne u Belišću, Bizovcu i Petrijevcima.
U Domu zdravlja Valpovo obavljaju se sljedeće zdravstvene djelatnosti: patronaža –6 patronažnih
sestara gdje je 3 raspoređeno za područje grada Belišća, RTG djelatnost, fizikalna medicina i
specijalist fizijatar te 5 stomatoloških timova
U Domu zdravlja Valpovo nalaze se i privatne ordinacije koje su zakupile dio prostora i to: privatna
stomatološka ordinacija, pedijatrijska ordinacija, pulmološka ordinacija, ortodont, ginekološka
ordinacija, medicionsko-biokemijski laboratorij, Hitna medicinska pomoć, Ljekarna, 5 ordinacija opće
obiteljske medicine.
U ambulanti u Belišću koja djeluje u okviru Doma zdravlja Valpovo nalaze se sljedeće ordinacije:
oftamološka ordinacija, 2 stomatološke ordinacije, ordinacija opće obiteljske medicine i fizikalna
medicina.
Osim navedenih zdravstvenih ordinacija koje djeluju u okviru Doma zdravlja Valpovo u ambulatni u
Belišću djeluju i sljedeće privatne ordinacije: medicinsko-biokemijski laboratorij, zubotehnički
laboratorij, 3 ordinacije opće obiteljske medicine, medicina rada, internistička ordinacija, ginekološka
ordinacija, mikrobiološki odjel Zavoda za javno zdravstvo pri kojem djeluje i školska medicina i
ljekarna.
2.5.3. Gradska komunalna tvrtka Kombel d.o.o.
Za područje grada Belišća usvojen je Plan i Program zimske službe za period 15.11.2010.godine do
15.3.2011.godine koji se podnosi nadležnoj Policijskoj postaji na suglasnost. Navedeni Plan dostavljen
je i Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Osijek. Poslove na izvršenju Plana i Programa zimske
službe obavlja gradska tvrtka Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti koja posjeduju svu potrebitu
mehanizaciju za kvalitetno obavljanje aktivnosti. Vrijeme djelovanja zimske službe određuje se na
temelju dnevnih prognoza vremena koja ukazuje na minimalne i maksimalne dnevne temperature
zraka, prognoze vjetrovitosti, vrste padalina, prognoze trajanja i intenzitet padalina.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
111.
2.5.4. Dobrovoljna vatrogasna društva
Na području grada Belišća osnovana je Vatrogasna zajednica koju čini sedam Dobrovoljnih vatrogasnih
društava i to DVD Belišće kao središnja vatrogasna postrojba koja je glavna interventna postrojba za
područje cijeloga grada, DVD Bistrinci, DVD Bocanjevci, DVD Vinogradci, DVD Tiborjanci, DVD
Veliškovci i DVD Gat. U okviru navedenih 7 dobrovoljnih vatrogasnih društava djeluje 461 član, od
toga 190 aktivnih vatrogasaca. Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu tvrtke Belišće d.d.
kao jedina vatrogasna organizacija sa isključivo profesionalnom jezgrom također je uključena u rad VZ
grada Belišća.
Tijekom 2010.godine na području grada Belišća bilo je ukupno 345 vatrogasnih intervencija, a od toga
17 intervencija gašenja požara te 328 tehničkih intervencija od čega 1 spašavanje životinje, 2 potrage za
osobama i 1 cestovnim promet, 3 pripreme za evakuaciju i 321 intervencija ispumpavanja vode.
Prema vrstama požari su sljedeći: 3 požara stambene građevine, 2 požar gospodarske građevine, 5
požara dimovodnih kanala, 1 požar javne građevine, 1 požara poljoprivredne površine, 2 požara vozila,
1 požar drvenih građevinskih provizorija i 2 požara ostalih objekata. Na vatrogasnim intervencijama
pored središnje vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće sudjelovali su i vatrogasci iz DVD-a Bistrinci,
DVD-a Bocanjevci, DVD-a Veliškovci, DVD-a Gat i vatrogasci profesionalne postrojbe tvrtke Belišće
d.d.
Župan Osječko-baranjske županije donio je dana 4. svibnja 2010. godine i Plan operativne provedbe
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području OBŽ u 2010. godini
kojim su određene obveze JLS i rokovi njihove provedbe. Temeljem toga, Zapovjedništvo Vatrogasne
zajednice Grada Belišća izradilo je Plan zaštite od požara za žetvu 2010. godine kojim je uspostavljena
motrilačko - dojavna služba u okviru DVD-a Belišće, Veliškovci i Bocanjevci u vremenu početka
zriobe žetve sve do završetka žetvenih radova. Dežurstvo je organizirano svakodnevno u vremenu od
22 sata navečer do 5 sati ujutro. Navedeni Plan usvojilo je i Gradsko vijeće dana 20. travnja
2010.godine na svojoj 8. sjednici.
2.5.5. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Osijek
Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja osnovana je
2.travnja 2009.godine stanica u Osijeku. Gorska služba spašavanja specijalizirana je za spašavanje s
nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama. Pored planinskih područja, Gorska služba
spašavanja često djeluje i u urbanim sredinama (npr.akcije na visokim objektima, tunelima, cijevima,
ekstremnih sportova i sl.). Sukladno zakonskim odredbama Gradonačelnik je sa Hrvatskom gorskom
službom spašavanja Stanica Osijek dana 26. travnja 2010. godine sklopio Sporazum kojim je utvrđeno
postojanje zajedničkog interesa za djelovanje ove službe, a uređuje se način suradnje u provedbi
unapređivanja sigurnosti u vanurbanim i drugim nepristupačnim područjima izvan javnih prometnica
te aktivnosti spašavanja, zaštite života i imovine na prostorima na kojima treba primjeniti posebno
znanje, opremu i kadrove kojima raspolaže HGSS. U 2010. godini Grad Belišće u Proračunu je
izdvojio ukupno 5.000,00 kn za potrebe obavljanja redovne djelatnosti HGSS-a Stanice Osijek.
Potreba za angažiranjem postrojbi HGSS-a uslijedila je 26.9.2010.godine kada je Centar 112 zaprimio
dojavu oko 3 sata iza ponoći o nestanku Josipa Kovača iz Gata (1989.godište). HGSS je aktiviran
26.9.2010.godine u 21,45 sati. Gradonačelnik je osigurao prostor Stare škole u Gatu za stožer i
logistiku u vidu prehrane i napitaka za sve sudionike potrage. Potraga je nastavljena 27.9.2010.godine
kada je pretraženo ukupno 750ha zemljišta. Pored članova HGSS-a stanice Osijek, u potrazi su
sudjelovali i članovi iz Vinkovaca i Požege s jednim potražnim psom te vatrogasci DVD-a Veliškovci,
Gat, Tiborjanci, djelatnici PP Valpovo, ronioci RK Mursa te mještani prigradskih naselja Gata i
Veliškovaca. U potrazi je ukupno sudjelovalo 108 osoba, 2 ronica i 2 osobe iz Hrvatskih voda. Potraga
je nastavljena 28.9.2010.godine kada je sudjelovalo 44 osobe. Pretraženo je ukupno 950ha zemljišta i
220ha močvara. Navedenog dana u suradnji sa Hrvatskim vodama poduzete su aktivnosti na
smanjenju vodostaja rijeke Karašice koje su rezultirale pronalaskom tijela u rijeci Karašici, a gdje je
postupkom indentifikacije nedvojbeno utvrđeno da je riječ o osobi za kojom se traga. Službenom
potvrdom od strane DUZS-Područni ured Osijek i službeno je završena potraga za nestalom osobom.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
112.
Tijekom perioda pretrage ukupno je pretraženo 1920ha zemljišta i cca 10km riječnih površina.
Osim navedenog, pripadnici HGSS-a Stanica Osijek sudjelovali su tijekom 2010.godine na brojnim
edukacijama i potragama. Oko 90% aktivnosti ove službe odnosi se na pripremu i preventivu, a 10%
na aktivno spašavanje jer upravo je priprema najteži dio posla. Četvorica pripadnika krenuli su na
osposobljavanje za voditelje potraga čime će biti spremni voditi sve tipove akcija spašavanja uz
pomoć sofiisticiranih programa digitalne kartografije. U Slavoniji se HGSS specijalizirao za potrage u
pristupačnim i nepristupačnim područjima izvan naselja i javnih prometnica. U budući rad stanice
Osijek biti će uključeno i dva belgijska ovčara koji će biti angažirana na potragama, a koji u takvim
okolnostima zamjenjuju čak i 20-tak ljudi.
2.5.6. Ostale pravne osobe
Na području Grada Belišća registrirane su i djeluju različite druge udruge od značaja za zaštitu i
spašavanje koje se u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati za navedene potrebe:
Lovačko društvo Vepar Belišće, Udruga športskih ribolovaca Belišće, Udruga športskih ribolovaca
Podravac, Udruga športskih ribolovaca Virje-Gat, Kinološko društvo Belišće, Hrvatsko planinarsko
društvo „Belišće“, Radio klub Belišće 9A1KDE i Udruga centar mladih
3. MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNOM PLANIRANJU
Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću
mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja,
uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja
postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.
Temeljem važećeg Prostornog plana grada Belišća sadržane su sljedeće odredbe vezane uz planirane
mjere zaštite i spašavanja na području grada Belišća.
3.1. Okoliš
3.1.1. Kakvoća zraka
Preporučena vrijednost kakvoće zraka s obzirom na rezultate mjerenja onečićenja zraka taložnom tvari
iznosi 20g/100 m2/dan. Ispitivanja kakvoće zraka potrebno je dopuniti utvrđivanjem koncentracije
olovnih spojeva, dušikovih oksida, ugljik-oksida kao i konačnih produkata izgaranja goriva u
motorima te količine lebdećih čestica u zraku. Uz to potrebno je nastaviti mjerenja, te načiniti katastar
emisija kako bi se kompletiralo poznavanje kakvoće zraka na području Županije.
Zbog kontinuirane pojave nesnošljivog mirisa u zraku dana 11.10.2010.godine Grad Belišće
kontaktirao je inspektor zaštite okoliša resornog ministarstva koji je obavijestio o zaprimljenim dojava
većeg broja građana na broj 112 zbog pojave prisutnosti nesnoščjivog mirisa u zraku. U cilju
utvrđivanja sigurnog uzroka i izvora nastanka štetnih mirisa, Gradonačelnik je istoga dana uputio
pisanih zahtjev prema Zavodu za javno zdravstvo iz Osijeka kako bi se provelo potrebno ispitivanje.
Međutim, službeno očitovanje od strane nadležnog Zavoda nije dobiveno, dok se tvrtka Belišće d.d.
nakon nastalog događaja oglasila putem medija i potvrdila da je uzrok nesnošljivog mirisa upravo iz
tvrtke te se javno ispričala građanima za nastali događaj i napomenula kako ništa od navedenog nije
opasno za ljudsko zdravlje. Osim toga, ubrzo nakon toga Gradonačelnik je stupio i u kontakt sa
Institutom za energetiku i zaštitu okoliša EKONERG iz Zagreba radi utvrđivanja mogućnosti
realizacije projekta postavljanja mjernih stanica za kontrolu kakvoće zraka na području užeg središta
grada.
3.1.2. Zaštita voda
Zaštita voda propisana je Zakonom o vodama, a ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće voda i
izvorima onečišćenja, sprečavanjem, ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koji mogu
utjecati na onečišćenje voda i stanja okoliša u cjelini te drugim djelovanjima usmjerenim očuvanju i
poboljšanju kakvoće i namjenske uporabljivosti voda. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u
Belišću saniran je u kolovozu 1997.godine i od tada radi kontinuirano.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
113.
Područja na kojima se nalaze izvorišta moraju biti zaštićena od namjernog ili slučajnog zagađenja i od
drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njenu izdašnost.
Nakon izrade Studije razvitka vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije utvrdit će se sva
izvorišta kao i zone sanitarne zaštite.
Zbog velikih količina oborina i pojave poplava, uslijed čega je došlo od povećanja razine podzemnih
voda, dana 1. lipnja Osječko-baranjski Župan donio je i Naputak kojim je preporučena obveza
prokuhavanja bunarske vode zbog problema ispravnosti vode za piće što je uzrokovala elementarna
nepogoda podzemne vode uslijed velike količine oborina i poplava. Svi građani koji sa područja grada
koriste bunarsku vodu za piće jedan duži period nisu bili u mogućnosti koristiti vodu za piće a svi su
bili upućeni u Zavod za javno zdravstvo kako bi se ispitala kontrola njezine ispravnosti.
Uslijed naglog povećanja vodostaja rijeke Drave i zamućenja vode došlo je do pojave povećanog broja
čestica određenog kemijskog sastava, Gradonačelnik je dana 23.9.2010.godine sazvao sjednicu
Stožera. S obzirom da se u tom trenutku nije moglo sa sigurnošću znati da li navedene okolnosti mogu
utjecati na zdravlje stanovništva, sa distributerom pitke vode dogovorena je privremena obustava
opskrbe vodom za stanovništvo sa područja grada Belišća dok Zavod za javno zdravstvo ne utvrdi da
je voda ispravna za piće. Na sjednici Stožera dogovoreno je obveza obavještavanja predsjednika
mjesnih odbora da u što je moguće kraćem roku obavijeste stanovnike u svome mjestu o nastalom
događaju. Putem HRV-a cjelokupno građanstvo obaviješteno je o ovom problemu. U vrlo kratkom
vremenu potvrđeno je iz Zavoda za javno zdravstvo da je voda ponovno ispravna za piće, a nakon
nekoliko dana ponovno je započela distribucija vode.
3.1.3. Utjecaj na tlo
Sve površine tla sposobne za poljoprivrednu proizvodnju raspoređene su prema plodnosti u osam
bonitetnih klasa i dvije potklase u svakoj klasi (Pravilnik o bonitiranju zemljišta, NN 47/82, 50/82).
Procjena kakvoće šumskih tala utvrđuje se bodovanjem trajnih svojstava njihove plodnosti. Uzme li se
u obzir podjela tala između poljoprivrede i šumarstva, tada šumarstvu pripadaju V., VI. i VII.
bonitetna klasa.
Procjenjeni oblici i uzroci oštećenja tala pokazuju da je na području istočne Hrvatske prisutno srednje
i jako oštećenje tala uzrokovano pesticidima i drugim biocidima, komunalnim i industrijskim
otpadnim vodama, smanjenjem humusa, stagnacijom vode u tlu, kvarenjem strukture i zbijanjem tla,
izgradnjom naselja, tvornica te trajnih građevinskih objekata. Radi očuvanja tala mora se uspostaviti
sustav trajnog motrenja kojim bi se prikupile podrobne informacije o stanju tala i utjecaju prirodnih
čimbenika i ljudskih aktivnosti na tlo kao i procesima oštećenja i onečišćenja tala.
3.2. Smjernice za zaštitu od požara i elementarnih nepogoda
Prostornim planom grada Belišća predviđene su sve mjere zaštite od požara i eksplozije u skladu s
važećim hrvatskim propisima i normama koje reguliraju ovu problematiku i pravilima tehničke prakse
prilikom projektiranja građevina. Osim toga, propisani su i uvjeti kojih se, u skladu s važećim
zakonskim propisima, mora pridržavati prilikom izrade detaljnih planova, izgradnje građevina i
postrojenja u kojima će se skladištiti i koristiti zapaljive tekućine ili plinovi, mjesta za gradnju
građevina u kojima se obavlja proizvodnja, smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari te mjesta za civilna
strelišta, poslovne prostore za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te popravljanje i
prepravljanje oružja. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine, kao i gašenja požara na
građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom
propisu, a prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji,
predvidjeti hidrantska mreža.
3.3. Smjernice za zaštitu od ratnih opasnosti
Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva grade se u skladu s Pravilnikom o tehničkim
normativima za skloništa (SL 55/83) obavezno u gradovima i naseljenim mjestima u kojima živi preko
2.000 stanovnika. Prema stupnju ugroženosti od ratnih opasnosti i opasnosti u miru naseljena mjesta
svrstavaju se u I. do IV. stupnja ugroženosti koja se potom razvrstavaju u jednu ili više zona u kojima
se grade skloništa određene otpornosti ili osigurava zaštita stanovništva na drugi način. Grad Belišće
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
114.
ulazi u kategoriju naselja III. stupnja ugroženosti (malo ugroženi gradovi) u kojima živi preko 5.000
do 10.000 stanovnika. U skladu s navedenim Pravilnikom, a na osnovu određenih zona ugroženosti,
područje grada Belišća potrebno je razdijeliti na zone u kojima se osigurava zaštita stanovništva:
- u gusto naseljenim dijelovima grada (jedna ili više zona) grade se skloništa za zaštitu od radijacije
koja moraju štititi od zračenja radioaktivnih padavina gustinom zbijenog materijala na stropnoj ploči
ukupne težine ploče 750 kg/m2 ako se grade izvan zgrade ili 500 kg/m2 ako se grade u zgradi.
- na preostalom području grada (jedna ili više zona) zaštita stanovništva osigurava se u zaklonima.
Porodična skloništa otpornosti od 30 kPa grade se u svim zonama u kojima je obvezna izgradnja
skloništa bilo koje otpornosti. Skloništa se ne grade u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih materija,
ispod zgrada viših od 10 etaža, u razini nižoj od podruma zgrade i u plavnim područjima.
Grad Belišće određuje zone ugroženosti, na određenoj daljini omeđenoj krivuljama drugog reda od
građevina koje bi mogle biti cilj napada u ratu i od građevina kod kojih bi veliki kvarovi (havarije) na
postrojenjima mogli uzrokovati kontaminaciju zraka i okoliša, a prema procjenama ugroženosti i
stupnju ugroženosti grada.
Na području grada Belišća postoje tri skloništa za zaštitu i spašavanje stanovništva.
1. Sklonište osnovne zaštite - adresa: Belišće, Vijenac J.J.Strossmayera 56.
Voditelj skloništa: Slobodan Soldo, Belišće, Vij.J.J.Strosmayera 56
Otpornost skloništa:100 kPa, Kapacitet: 200-500 osoba.
2. Sklonište osnovne zaštite - adresa: Belišće, Vijenac J.J.Strossmayera 61.
Voditelj skloništa: Monja Miholjčević, Belišće, Vij.J.J.Strosmayera 62
Otpornost skloništa:100 kPa, Kapacitet: 80-200 osoba, Ukupna površina skloništa: 80m2
3. Sklonište osnovne zaštite - adresa: Belišće, A.G.Matoša 4.
Voditelj skloništa: Željko Eberl, Belišće, K.Tomislava 53.
Otpornost skloništa:100 kPa, Kapacitet: 200-500 osoba, Ukupna površina skloništa: 120m2
4. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Financijska sredstva koja su planirana i utrošena za razvoj sustava zaštite i spašavanja prema pojedinim
sudionicima utvrđena su Proračunom grada Belišća za 2010.godinu. Za vatrogasnu zajednicu grada Belišća u
2010.godini isplaćen je iznos od 300.718,50 kn. Za potrebe obavljanja djelatnosti Gradskog društva Crvenog
križa Valpovo isplaćen je iznos od 30.000,00 kn te za financiranje zdravstvene djelatnosti medicinskobiokemijski laboratorij ambulante u Belišću iznos od 30.000,00 kn godišnje. Za potrebe rada HGSS-a stanice
Osijek isplaćen je iz Proračuna Grada Belišća iznos od 5.000,00 kn.
Udruge koje su navedene kroz ovu analizu koje se kroz svoje redovite aktivnosti direktno ili
indirektno bave poslovima zaštite i spašavanja financiraju se proračunskim sredstvima grada Belišća
kroz Program javnih potreba.
5. ZAKLJUČNE OCJENE
Prema podacima koji su navedeni u ovoj analizi razvidno je da grad Belišće raspolaže sa snagama koje
je moguće angažirati u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara kako u vrijeme ratnog stanja i
neposredne ugroženosti i neovisnosti teritorija RH, tako i u vrijeme nastanka nepredvidivih
civilizacijskih katastrofa, osobito u slučaju potresa, poplava i sličnih vremenskih nepogoda.
Osnivanjem Zapovjedništva civilne zaštite stvoreni su tehnički preduvjeti za angažiranje i djelovanje
postrojbi civilne zaštite. Opremanjem postrojbi osobnom zaštitnom opremom osigurano je njihovo
djelovanje. Osnovani Stožer zaštite i spašavanja kao operativno tijelo sastavljeno je od osoba koje
upravo dolaze iz službi koje se na neposredan ili posredan način bave poslovima zaštite i spašavanja
uz stalnu edukaciju članova, dok vatrogasne postrojbe na području grada Belišća djeluju na odličnoj
razini organiziranosti čemu doprinosi redovita osposobljavanja vatrogasnih kadrova od strane
Vatrogasne zajednice grada Belišća. Organizirano djelovanje gradskih postrojbi posebno se pokazalo
tijekom prošlogodišnjih složenih akcija zaštite i spašavanja u svezi nezapamćenih oborina i poplava na
području grada. Bitno je i naglasiti kako tijekom svih provedenih akcija zaštite i spašavanja nije bilo
ozljeda kako stručnih osoba tako i velikog broja volontera koji su bili uključeni u obavljanje poslova.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
115.
Djelovanje Vijeća za prevenciju grada Belišća pokazalo se vrlo korisno u području rada sa mladima, a
ostvarena je još čvršća suradnja između lokalne samouprave i policije na suzbijanju kriminaliteta i
delikvetnog ponašanja.
Osim toga, u gradu aktivno djeluje značajan broj udruga koje se u okviru svoje djelatnosti susreću sa
nekim od oblika zaštite i spašavanje i koje sa svojim ljudskim resursima mogu doprinijeti sigurnosti i
kvaliteti sustava.
Revizija postojećih planskih dokumenata zasigurno će doprinijeti određivanju pravaca djelovanja i
rada svih formiranih službi u sustavu zaštite i spašavanja, a nesumnjivo je potrebno provoditi
prventivu u smislu osiguranja određene razine osposobljenosti i spremnnosti za djelovanje svih
raspoloživih snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području grada Belišća.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
KIasa: 810-01/09-03/01
Ur. broj: 2185/02-1-11-3
U Belišću, 29. ožujak 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
32
Gradsko vijeće grada Belišća na 14. sjednici održanoj 29. ožujak 2011. godine temeljem
članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07 i 38/09) i članka 40. Statuta
grada Belišća (Službeni glasnik grada Belišća br.5/09), donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA BELIŠĆA U 2011. GODINI
Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području nadležnosti, te sukladno
razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom
ugroženosti ljudi, materijalnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i
okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja donose se smjernice za
organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2011. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće:
1. PLANSKI DOKUMENTI
Temeljem odredbi čl. 28. do 29.b. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br.174/04, 79/07 i 38/09),
potrebno je u narednoj 2010. godini provesti sljedeće aktivnosti:
- temeljem revizije Procjene i Plana ugroženosti od požara od strane tvrtke ZaštitaInspekt iz
Osijeka, istu uputiti Vatrogasnoj zajednici Grada Belišća i MUP-u na ishođenje suglasnosti,
- temeljem smjernica i prijedloga Državne uprave za zaštitu i spašavanje izraditi novu Procjenu
ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od mogućeg
nastanka katastrofa i velikih nesreća u skladu s važećim zakonskim propisima,
- uputiti nakon izrade planske dokumente na razmatranje i usvajanje predstavničkom tijelu,
- donijeti i provesti Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti (dezinsekcija,
dezinfekcija i deratizacija) za 2011.godinu,
- donijeti Plan i Program rada zimske službe,
- donijeti Poslovnik o radu Stožera i Zapovjedništva civilne zaštite sa jasno definiranim
obvezama pojedinih članova koji su imenovani na određene dužnosti u tijelima,
- donijeti Plan mobilizacije operativnih snaga zaštite i spašavanja.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
116.
2. CIVILNA ZAŠTITA (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne
zaštite)
Za osnovanu postrojbu civilne zaštite opće namjene organizirati stručno predavanje u cilju
upoznavanja sa obvezama i pravima članova u slučaju potrebe za njihovim angažiranjem.
Provesti osiguranje svih članova Stožera, Zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite od nesretog
slučaja i ozljede kod ovlaštenih osiguravajućih tvrtki.
Organizirati javnu vježbu u kojoj bi zajednički sudjelovali pripadnici Stožera zaštite i
spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite, Postrojbe civilne zaštite opće namjene, vatrogasci, HGSS
te Gradsko društvo crvenog križa Valpovo
3. VATROGASTVO (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)
Bitne odrednice razvoja vatrogasnih postrojbi prema planu Vatrogasne zajednice grada Belišće za
2011. godinu su sljedeće:
- ostvarivanje Programa Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara (Plan zaštite od požara
za vrijeme žetve)
- osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova prema Planu osposobljavanja i usavršavanja za
zvanje i specijalnosti te organiziranje vježbi radi pripreme vatrogasnih postrojbi za provođenje
planova zaštite od požara,
- ostvarivanje još bolje povezanosti i organiziranosti vatrogasnih postrojbi
- poticanje razvojnih programa za povećanje broja vatrogasne mladeži te intenzivirati informativnopromidžbenu djelatnost,
- ustrajati na izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu u svrhu sustavnog i trajnog rješenja načina
financiranja vatrogastva,
- prilagodba organizacije i ustroja vatrogastva prema europskim standardima,
- aktivnosti usmjerene na nabavku nove i poboljšanje postojeće vatrogasne tehnike, opreme i sredstava
za gašenje prema tipizaciji i normizaciji koja je predviđena Planom zaštite od požara grada Belišća s
ciljem podizanja razine operativne sposobnosti vatrogasnih postrojbi
- osigurati trajni prostor za djelotvoran rad središnje vatrogasne postrojbe i vatrogasne zajednice grada
Belišća.
4. SKLONIŠTA
U suradnji s voditeljima skloništa, a prema utvrđenom postojećem stanju, u 2011. godini planirana su
financijska sredstva za tekuće održavanje, tehničku kontrolu i investicijsko održavanje tri skloništa
opće namjene koja se nalaze na adresi u Belišću, Vijenac J.J.Strossmayera 56, Vijenac
J.J.Strossmayera 61 i A.G.Matoša 4. Redovito tijekom godine kontrolirati ispravnost skloništa.
5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
5.1 Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Osijek
Prema propisanom načinu školovanja u gorskoj službi organizira se po jedan sedmodnevni tečaj, dvije
dvodnevne vježbe godišnje (tečaj prve pomoći, tečaj ljetnih tehnika spašavanja, speleo spašavanja i
tečaj komisije za potrage)
Osim toga, prisutna je i preventivna djelatnost kroz nazočnost spašavatelja na terenu tijekom masovnih
akcija i manifestacija (dežurstva) te edukacija građana i planinara kroz planinarske škole, predavanja,
izložbe, instruktaže, pokazne vježbe i sl.
U 2011. godini za aktivnosti HGSS-a stanice Osijek u Gradskom proračunu planirana su financijska
sredstva u iznosu od 5.000,00 kn.
5.2. Udruge
Na području Grada Belišća registrirane su i djeluju različite druge udruge od značaja za zaštitu i
spašavanje koje se, u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu angažirati za navedene potrebe:
Lovačko društvo Vepar Belišće, Udruga športskih ribolovaca Belišće, Udruga športskih ribolovaca
Podravac, Udruga športskih ribolovaca Virje-Gat, Kinološko društvo Belišće, Hrvatsko planinarsko
društvo „Belišće“, Radio klub Belišće 9A1KDE, Udruga Centar mladih.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
117.
Udruge navedene kroz ove smjernice, koje se kroz svoje redovite aktivnosti direktno ili indirektno
bave poslovima zaštite i spašavanja, financiraju se proračunskim sredstvima grada Belišća kroz
Program javnih potreba.
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
U Proračunu grada Belišća za 2011.godinu planirana su financijska sredstva za financiranje službi i
pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovite djelatnosti, kako slijedi:
a) zdravstvena djelatnost medicinsko - biokemijskog laboratorija ambulatne u Belišću u iznos od 30.000,00
kn godišnje.
b) za redovitu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Valpovo temeljem zakonskih obveza izdvaja se iznos
od 45.000,00 kn u 2011.godini iz kojih će se financirati planirane aktivnosti vezane za pripreme djelovanja u
katastrofama
7. ANALIZA KAKVOĆE ZRAKA
U suradnji s nadležnim državnim institucijama i tijelima poduzimati aktivnosti vezane uz realizaciju projekta
postavljanja mjernih stanica na odgovarajućem mjestu u Belišću u svrhu kontrole kakvoće zraku na području
grada Belišća.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
KIasa: 810-01/09-03/01
Ur. broj:2185/02-1-11-4
U Belišću, 29. ožujak 2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2011. GODINI
R.BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OPIS POZICIJE
PLANSKI DOKUMENTI
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti
(dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija)
ukupno
CIVILNA ZAŠTITA (osposobljavanje)
Stožer zaštite i spašavanja
Postrojbe civilne zaštite
ukupno
VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica grada Belišća
Redovita djelatnost
Nabavka vatrogasne opreme
ukupno
SKLONIŠTA
Tekuće održavanje
ukupno
UDRUGE GRAĐANA
Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Osijek
ukupno
SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE REDOVITA
DJELATNOST
Ambulanta Belišće
Gradskog društva Crvenog križa Valpovo
ukupno
SVEUKUPNO SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
PLANIRANO ZA 2011. god.
100.000,00 kn
100.000,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn
284.200,00 kn
55.000,00 kn
339.200,00 kn
2.000,00 kn
2.000,00 kn
5.000,00 kn
5.000,00 kn
30.000,00 kn
45.000,00 kn
75.000,00 kn
523.200,00 kn
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA
BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
118.
33
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011.god. temeljem
članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine “broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 59/01, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09), članka
39., članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada
Belišća” broj 5/09.) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Belišća za 2010. god.
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Belišća
za 2010. god.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 363-01/11-05/07
Urbroj: 2185/02-5-11-2
Belišće, 29.3.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
GRAD BELIŠĆE
Upravni odjel za komunalno-stambene
djelatnosti i uređenje naselja
Belišće, ožujak 2011.god.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA BELIŠĆA ZA 2010.GODINU
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Mjesto/djelatnost/vrsta rada
420. BELIŠĆE
I. ZONA
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1.održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
( taložnice i uljevi )
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Broj 4/11 stranica
Program
2010.god.
Izvršenje
2010.god.
2.225.000
1.916.018
86
791.500
666.023
84
10.000
1.806
18
1.806
388.000
II.1. REDOVNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.čišćenje javno prometnih površina,trga,dječjih igrališta i pražnjenje
koševa ( 6 puta tjedno tijekom cijele godine )
337.540
87
96.432
2.pranje trga jednom mjesečno u razdoblju od 1.4. do 30.9.
0
3.čišćenje fontane u razdoblju od 1.4. do 30.9.
0
II.2. REDOVNO ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA
1.čišćenje javno zelenih površina ( sakupljanje papira i ostalih otpadaka 6
puta tjedno tijekom cijele godine )
2.košenje zelenih površina ( 10 puta 62.097 m2 tijekom godine u sezoni
košnje )
3.proljetno grabljanje travnjaka sa utovarom i odvozom otpada na
deponiju
96.432
101.299
4.002
4.jesensko grabljanje lišća sa utovarom i odvozom otpada na deponiju
24.920
5.čišćenje i prorjeđivanje grmova ( 1 puta godišnje )
464
6.pročišćavanje suhih i bolesnih grana, te izboja na stablima
1.631
7.rezanje slomljenih,bolesnih i preraslih stabala
103
8.okopavanje i pljevljenje ukrasnog grmlja u betonskim kazetama
( 4 puta godišnje )
1.935
9.okopavanje i pljevljenje živice ( 1 puta godišnje )
10.orezivanje živice sa utovarom i odvozom otpada na deponiju
( 3 puta godišnje )
11.okopavanje,pljevljenje i čišćenje trajnica sa utovarom i odvozom
otpada na deponiju ( 2 puta godišnje )
12.zalijevanje trajnica i sezonskog cvijeća ( ovisno o vremenskim
prilikama )
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Indeks
0
10.322
0
0
124.000
83.792
1.popravak igrala na dječjim igralištima i izmjena pjeska u pješćaniku
4.667
2.dobava i sadnja sadnica ( stablašice i grmlje )
7.834
3.obnova horizontalne signalizacije na parkiralištima
4.121
4.sanacija parkirališta
0
5.sanacija pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina
6.zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i
pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala )
0
61.503
68
119.
7.popravak i održavanje komunalne opreme ( klupe,stalci za bicikle,
koševi za smeće)
5.011
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Mjesto/djelatnost/vrsta rada
Broj 4/11 stranica
Program
2010.god.
8.održavanje javnih satova na trgu i autobusnom kolodvoru
Izvršenje
2010.god.
0
9.tekuće održavanje fontane na trgu
410
10.održavanje javnih bunara
246
11.dovoz zemlje,ravnanje terena i uređenje zelene površine
0
12.sanacija pješačke staze kod autobusnog kolodvora
0
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
1.saniranje udarnih rupa, oštećenih rubnjaka i podizanje ulegnutih
kanalskih poklopaca
98.000
3.282
7.325
57.235
0
0
171.500
175.043
1.potrošnja električne energije
88.456
2.održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
86.587
II. ZONA
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1.održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
( taložnice, uljevi i oborinski kanali )
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
984.095
83
19.000
723
4
723
520.000
466.940
59.625
II.2. REDOVNO ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA
1.čišćenje javno zelenih površina ( Vij.J.J.Strosmayera,A.G.Matoša,Kralja
Tomislava )
59.625
2.košenje zelenih površina ( tijekom godine u sezoni košnje )
3.pročišćavanje suhih i bolesnih grana, te izboja na stablima
4.okopavanje i pljevljenje ukrasnog grmlja (ij.J.J.Strosmayera,V.Nazora )
5.okopavanje i pljevljenje živice u ul. Kralja Tomislava
102
1.180.400
II.1. REDOVNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.čišćenje javno prometnih površina,dječjih igrališta i pražnjenje koševa
( Vij.J.J.Strosmayera,A.G.Matoša,Kralja Tomislava )
-10x190.245 m2
-košenje površina pod ambrozijom
-košenje oborinskih kanala ( 8 x 21.667 m2 tijekom godine u sezoni
košnje)
69
0
5.zimska služba (dežurstvo,strojno i ručno čišćenje prometnica od snijega
uz upotrebu posipala)
VI. JAVNA RASVJETA
67.842
0
2.obnova horizontalne prometne signalizacije
3.popravak oštećene i dotrajale, te zamjena otuđene vertikalne
prometne signalizacije
4.čišćenje asfaltnih cesta uz rubnjake i odvoz otpada na deponiju
( 3 puta tijekom godine )
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
- ne postoji u I. zoni
Indeks
260.636
0
33.079
12.856
0
2.628
90
120.
6.orezivanje živice u ul. Kralja Tomislava ( 3 puta godišnje )
38.491
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Mjesto/djelatnost/vrsta rada
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Broj 4/11 stranica
Program
2010.god.
Izvršenje
2010.god.
185.000
66.426
1.popravak igrala na dječjim igralištima i izmjena pijeska u pješćaniku
0
3.obnova horizontalne signalizacije na parkiralištima
0
4.sanacija pješačke prolaza od Reljkovićeve ul. do I.B.Mažuranić
0
5.sanacija pješačke staze od ul. K.Tomislava do Doma umurovljenika
0
6.sanacija pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina
1.404
7.sanacija parkirališta izrađenih od travnih ploča
6.zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i
pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala )
7.popravak i održavanje komunalne opreme ( klupe,stalci za bicikle,
koševi za smeće)
4.689
46.234
2.157
8.održavanje javnih bunara
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
- ne postoji u I. zoni
VI. JAVNA RASVJETA
6.435
140.500
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1.održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
( strojno i ručno uređenje i ravnanje oborinskih kanala )
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
158.268
12.724
4.061
0
0
137.229
0
0
315.900
291.738
92
147.427
144.311
253.100
265.900
5.000
0
105
0
59.000
59.582
II.1. REDOVNO ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.čišćenje javno prometnih površina od starog papira i ostalih otpadaka
-NKV radnik
-traktor
113
4.254
0
1.potrošnja električne energije
2.održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
III. ZONA
36
5.507
2.dobava i sadnja sadnica ( stablašice i grmlje )
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
1.saniranje udarnih rupa, oštećenih rubnjaka i podizanje ulegnutih
kanalskih poklopaca
2.obnova horizontalne prometne signalizacije
3.popravak oštećene i dotrajale te zamjena otuđene vertikalne
prometne signalizacije
4.čišćenje asfaltnih cesta uz rubnjake i odvoz otpada na deponiju
( 2 puta tijekom godine )
5.strojno čišćenje i ravnanje zole oborinskih kanala i ravnanje bankine
na istima sa odvozom viška zemlje na deponiju
6.ručno čišćenje i ravnanje zole oborinskih kanala sa odvozom viška
zemlje na deponiju
7.zimska služba (dežurstvo,strojno i ručno čišćenje prometnica od snijega
uz upotrebu posipala)
Indeks
12.465
0
101
121.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Mjesto/djelatnost/vrsta rada
Program
2010.god.
Broj 4/11 stranica
Izvršenje
2010.god.
Indeks
II.2. REDOVNO ČIŠĆENJE ZELENIH POVRŠINA
1.čišćenje javno zelenih površina
-NKV radnik
-traktor
12.465
0
2.košenje zelenih površina ( tijekom godine u sezoni košnje )
-2 x 9036 m2
-košenje površina pod ambrozijom
27.963
6.689
3.pročišćavanje suhih i bolesnih grana, te izboja na stablima i rušenje
suhih stabala
4.krčenje izraslina stablašica na zapuštenim površinama
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
0
0
16.000
1.sanacija pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina
2.zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i
pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala )
3.popravak i održavanje komunalne opreme ( stalci za bicikle, koševi
za smeće)
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
1.saniranje udarnih rupa, oštećenih rubnjaka i podizanje ulegnutih
kanalskih poklopaca
15.589
6.765
8.160
664
57.000
71.036
125
6.227
2.obnova horizontalne prometne signalizacije
3.popravak oštećene i dotrajale, te zamjena otuđene vertikalne
prometne signalizacije
4.zimska služba (dežurstvo,strojno i ručno čišćenje prometnica od snijega
uz upotrebu posipala)
0
3.266
61.543
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
1.radovi na groblju po dogovoru sa "Kombelom" u tijeku godine prema
jediničnim cijenama
25.500
VI. JAVNA RASVJETA
90.600
2.999
12
2.999
116.694
1.potrošnja električne energije
58.970
2.održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
57.724
SVEUKUPNO I., II. I III. ZONA
97
129
2.225.000
1.916.018
86
REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
34.000
2.529
7
967.000
864.062
89
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
325.000
295.500
165.808
297.145
51
101
25.500
2.999
12
578.000
583.475
294.853
288.622
101
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
VI. JAVNA RASVJETA
1.potrošnja električne energije
2.održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
122.
SVEUKUPNO BELIŠĆE
2.225.000
1.916.018
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Mjesto / djelatnost / vrsta rada
430. BISTRINCI
II ZONA
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
2. čišćenje zole (dna jarka) odvodnih kanala sa utovarom i odvozom na
deponiju
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
Broj 4/11 stranica
Program
2010.god.
Izvršenje
2010.god
152.000
48.250
1.750
166.873
59.259
1.246
1.246
11.000
6.500
11.818
107
6.538
101
0
1.000
5.538
0
0
8.000
1. saniranje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama
2. zimska služba (strojno i ručno čišćenje nerazvrstanih cesta od snijega
uz upotrebu posipala)
15.565
195
0
15.024
3. popravak i održavanje vertikalne signalizacije
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
110
123
71
10.798
0
1.020
1. održavanje pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina
2. obnova habajućeg sloja pločnika asfaltnim zastorom
3. zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza i
pješačkih površina od snijega uz upotrebu posipala)
4. popravak igrala na dječjim igralištima
5. ostali poslovi u 2009.god.
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Indeks
0
1. košenje zelenih površina bez sakupljanja otkosa (6 puta godišnje x 7.261m2)
2. orezivanje suhih i bolesnih grana na stablima
3. odvoz otpada kamionom
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
86
541
0
0
21.000
24.092
-ne postoji u II zoni
VI. JAVNA RASVJETA
1. potrošnja električne energije
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
III. ZONA
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
2. čišćenje zole (dna jarka) odvodnih kanala sa utovarom i odvozom na
deponiju
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1. košenje zelenih površina bez sakupljanja otkosa (6 puta godišnje x
10.493m2)
11.913
12.179
103.750
107.614
104
2.750
615
0
22
615
12.000
1. održavanje pješačkih staza, javnih prolaza i pješačkih površina
2. zimska služba (strojno i ručno čišćenje pješačkih staza,
pješačkih površina i parkirališta od snijega uz upotrebu posipala)
21.909
182
12.151
2. orezivanje suhih i bolesnih grana na stablima
3. ostali poslovi (odvoz granja i otpada nakon crkvenih godova,tabla zabrane
i ostalo
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
115
0
9.758
11.000
6.970
1.433
384
63
123.
3. popravak igrala na dječjim igralištima
5.153
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Mjesto / djelatnost / vrsta rada
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
1. saniranje udarnih rupa na nerazvrstanim cestama
Broj 4/11 stranica
Program
2010.god.
Izvršenje
2010.god
15.000
35.675
4.000
2. zimska služba (strojno i ručno čišćenje nerazvrstanih cesta
uz upotrebu posipala)
VI. JAVNA RASVJETA
1. potrošnja električne energije
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
238
30.575
3. popravak i održavanje vertikalne signalizacije
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
1. radovi na groblju po dogovoru sa "Kombelom" tijekom godine
Indeks
1.101
6.000
1.958
1.958
33
57.000
40.487
17.869
22.618
71
REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA (BISTRINCI)
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
4.500
1.861
41
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
23.000
33.727
147
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
17.500
13.508
77
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
23.000
51.240
222
6.000
1.958
33
78.000
64.579
83
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
VI. JAVNA RASVJETA
1. potrošnja električne energije
29.781
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
34.798
152.000
166.873
110
47.000
41.475
88
3.000
2.608
2.608
87
5.000
2.075
2.075
42
2.000
98
98
0
5
0
0
0
0
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
1. košenje zelenih površina
2.odvoz otpada sa groblja (4 puta godišnje)
3.sanacija pješačke staze na groblju
17.000
13.477
11.896
1.581
0
79
VI. JAVNA RASVJETA
20.000
23.217
116
SVEUKUPNO BISTRINCI
430. BOCANJEVCI
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.košenje zelenih površina,odvoz kabastog otpada
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.popravak igrala i demontaža ograde na dječjem igralištu
2.sanacija parkirališta ispred Hrvatskog doma kamenom mješavinom
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
-radovi nisu planirani
124.
1. potrošnja električne energije
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
31.3.2011.
12.092
11.125
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Mjesto / djelatnost / vrsta rada
430. GAT
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.košenje zelenih površina (strojno 45.430m2 i trimerom 6950 m2)
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Broj 4/11 stranica
Program
2010.god.
Izvršenje
2010.god
Indeks
54.500
58.885
108
3.000
1.076
36
1.076
7.000
11.875
11.875
70
4.500
209
5
1.popravak igrala na dječjem igralištu
2.popravak prijelaza preko oborinskih kanalana križanjima ulica
S.Radića i M.Gupca i Kolodvorske i 30.svibnja
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
-radovi nisu planirani
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
209
0
0
0
0
0
13.000
13.274
1. košenje zelenih površina
2.odvoz otpada sa groblja (4 puta godišnje)
VI. JAVNA RASVJETA
11.897
1.377
27.000
1. potrošnja električne energije
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
430. GORICA VALPOVAČKA
32.451
21.017
500
0
0
6.000
4.759
4.759
1.500
0
0
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
-radovi nisu planirani
0
0
0
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
0
0
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.košenje zelenih površina
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.popravak igrala na dječjem igralištu
-ne postoji u mjestu
VI. JAVNA RASVJETA
1. potrošnja električne energije
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
120
17.999
14.452
22.000
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
102
96
79
0
14.000
16.258
4.762
11.496
116
125.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
Program
2010.god.
Izvršenje
2010.god
Indeks
26.000
21.182
82
1.000
0
0
11.000
9.605
9.605
87
4.000
578
578
0
0
15
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
-radovi nisu planirani
0
0
0
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
0
0
Mjesto / djelatnost / vrsta rada
430. KITIŠANCI
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.košenje zelenih površina
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.popravak igrala na dječjem igralištu i orezivanje grana na dječjem igralištu
2.popravak oglasnih ormarića
3.izrada i postavljanje klupa
-ne postoji u mjestu
0
VI. JAVNA RASVJETA
1. potrošnja električne energije
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
10.000
10.999
4.618
6.381
110
430. TIBORJANCI
27.500
32.961
120
0
0
0
5.000
3.019
3.019
1.500
0
0
0
0
0
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
-radovi nisu planirani
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.košenje zelenih površina i odvoz kabastog otpada
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1.popravak igrala na dječjem igralištu
2.popravak koševa za smeće
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
-radovi nisu planirani
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
1. košenje zelenih površina
VI. JAVNA RASVJETA
1. potrošnja električne energije
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
60
0
7.000
11.896
11.896
170
14.000
18.046
129
6.741
11.305
126.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Mjesto / djelatnost / vrsta rada
430. VELIŠKOVCI
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1. održavanje i obnova sustava odvodnje atmosferskih voda
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.košenje zelenih površina
2.orezivanje živice
3.odvoz kabastog otpada
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Broj 4/11 stranica
Program
2010.god.
Izvršenje
2010.god
Indeks
92.000
91.046
99
3.000
8.361
8.361
279
19.000
35.406
32.122
1.980
1.304
186
16.000
0
1.popravak igrala na dječjem igralištu
2.sanacija pješačke staze u ul.Kralja Tomislava
3.postavljanje ograde na pješačkim mostovima
4.popravak oglasnog ormarića
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
0
0
0
0
0
-radovi nisu planirani
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
0
18.000
1. košenje zelenih površina
2.orezivanje živice i košnja trimerom
3.odvoz otpada
VI. JAVNA RASVJETA
0
16.790
11.897
2.904
1.989
36.000
30.849
1. potrošnja električne energije
16.546
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
14.303
430. VINOGRADCI
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
-radovi nisu planirani
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1.košenje zelenih površina
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
30.000
33.265
0
0
0
5.000
0
0
0
0
-radovi nisu planirani
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
-radovi nisu planirani
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
86
111
0
0
0
0
8.000
10.470
1. košenje zelenih površina
2.odvoz otpada
3. Materijal za groblje i uređenje groblja
VI. JAVNA RASVJETA
93
131
8.276
1.479
715
17.000
22.795
134
127.
1. potrošnja električne energije
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
9.676
13.119
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
REKAPITULACIJA PO VRSTAMA RADOVA (PRIGRADSKA
NASELJA)
I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
15.000
13.906
92
II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA
ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
81.000
98.912
122
III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
47.000
14.394
31
IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
23.000
51.240
222
V. ODRŽAVANJE GROBLJA
69.000
67.865
98
216.000
219.194
101
VI. JAVNA RASVJETA
1. potrošnja električne energije
102.215
2. održavanje postojeće javne rasvjete i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela
116.979
SVEUKUPNO PRIGRADSKA NASELJA
451.000
465.511
103
128.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
129.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
130.
34
Gradsko vijeće Grada Belišća na 14. sjednici, održanoj dana 29. 3. 2011. godine, temeljem
članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 - proč.tekst, 82/04, 110/04,
178/04, 38/09 i 79/09) te članka 39. i članka 40. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Belišća (“Službeni
glasnik grada Belišća” br. 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2010. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.
godinu.
II.
Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Belišća za
2010. godinu daje se u sljedećim cjelinama:
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: nerazvrstane ceste, javne površine, groblja i
javnu rasvjetu;
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za: opskrbu pitkom vodom,
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda;
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za: javni prijevoz, održavanje
čistoće i odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo;
III.
Izvršenje Programa građenja za nerazvrstane ceste, javne površine, groblja i javnu rasvjetu prikazano
je u tablici 1. na 2. strani ovog Programa.
IV.
Izvršenje Programa građenja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
prikazano je u tablici 2. na 2. strani ovog Programa.
V.
Izvršenje Programa građenja za javni prijevoz, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada i
tržnice na malo prikazano je u tablici 3. na 3. strani ovog Programa.
VI.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-02/09-03/05
Urbroj: 2185/02-3-11-8
Belišće, 29. ožujka 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
131.
NERAZVRSTANE CESTE, JAVNE POVRŠINE, GROBLJA I JAVNA RASVJETA
Račun
4214
4126
4214
4126
4126
4214
4214
4126
4214
3861
NAZIV INVESTICIJE
Sanacija pješačkih i
biciklističkih staza u
Belišću
Uređenje novog naselja uz
M.P.Katančićaprojektiranje
Uređenje novog naselja izgradnja komunalne
infrastrukture - ceste i
javne rasvjete
Ukupno novo naselje
Belišće
Projektiranje ceste u
I.G.Kovačića
Ukupno naselje Bistrinci
Biciklistička staza BelišćeGat projektna
dokumentacija
Ukupno biciklistička
staza
Uređenje romskog naseljaizgradnja komunalne
infrastrukture
Ukupno romsko naselje
Javna rasvjeta - izgradnja
(do sv. Ane i do
spomenika)
Ukupno javna rasvjeta
Uređenje centra Belišća projektna dokumentacija
Uređenje centra Belišća radovi na uređenju
Ukupno uređenje centra
Uređenje groblja u Belišću
SVEUKUPNO
Ostvareno
do 2010.
Novi
plan
2010.
(2.izmj.)
1
2
Izvori financiranja 2010.
Ostvareno
2010.
%
ostvarenja
(3/2*100)
Proračun
grada
Žup.
proračun
3
4
5
6
Ostali
7
692.249
0
0
0
0
0
0
81.232
30.250
30.249
100
30.249
0
0
104.786
6.221
6.221
100
6.221
0
0
186.018
36.471
36.470
100
36.470
0
0
23.000
23.000
15.375
15.375
67
67
15.375
15.375
0
0
0
0
323.896
0
0
0
0
0
0
323.896
0
0
0
0
0
48.800
48.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
20.000
18.190
18.190
91
91
18.190
18.190
0
0
0
0
69.495
0
0
0
0
0
0
0
69.495
81.476
1.401.934
40.000
40.000
20.300
139.771
49.022
49.022
20.300
139.357
123
123
100
100
49.022
49.022
20.300
139.357
0
0
0
0
0
0
0
0
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
132.
2. OPSKRBA PITKOM VODOM, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Izvori financiranja 2010.
Račun
4126
4214
3861
NAZIV INVESTICIJE
Ostvareno
do 2010.
Novi plan
2010.
(2.izmj.)
Ostvareno
2010.
% ostvarenja
(3/2*100)
Proračun
grada
Žup.
proračun
Hrvatske
vode
1
2
3
4
5
6
7
Vodoopskrbna i
kanalizacijska mreža u
novom naselju uz
M.P.Katančića-projektiranje
Vodoopskrbna i
kanalizacijska mreža u
novom naselju uz
M.P.Katančića-izgradnja
Ukupno naselje uz
M.P.Katančića
Vodoopskrba
Sanacija hidrantske mreže na
području grada
SVEUKUPNO
16.470
0
0
0
0
0
0
0
5.873
5.873
100
5.873
0
0
16.470
5.873
5.873
100
5.873
0
0
0
125.000
125.000
100
0
125.000
0
130.873
130.87
3
100
5.873
125.000
0
16.470
3.
JAVNI PRIJEVOZ, ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA, TRŽNICE NA MALO
Projekt
Račun
680
NAZIV INVESTICIJE
4124
Odlagalište otpada - pravo
građenja
3861
Program sanacije odlagališta
otpada
Projektna dokumentacija i
geodetske usluge
3861
Sanacija odlagališta otpada
680
Izvori financiranja 2010.
Ostvareno
do 2010.
Novi plan
2010.
(2.izmj.)
Ostvaren
o 2010.
% ostvarenja
(3/2*100)
Proračun
grada
FZOEU
Kombel
d.o.o.
1
2
3
4
5
6
7
62.268
31.010
31.008
100
31.008
0
0
431.075
166.667
166.667
100
166.667
0
0
0
5.132.970
64.752
1
64.752
0
0
Ukupno sanacija odlagališta
431.075
5.299.637
231.419
4
231.419
0
0
SVEUKUPNO
493.343
5.330.647
262.427
5
262.427
0
0
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
133.
35
Na temelju članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" br.
152/08. i 21/10.) i članka 40., stavka 1., točke 30. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 5/09.) Gradsko vijeće grada Belišća na 14. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2011. godine
donijelo je
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području grada Belišća
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se agrotehničke mjere kojima su vlasnici, odnosno ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni poljoprivredno zemljište obrađivati ne umanjujući njegovu vrijednost,
kao i slučajevi u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo
poljoprivrednu proizvodnju te mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
Članak 2.
Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. zaštita od erozije,
2. sprječavanje zakorovljenosti,
3. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,
4. suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
5. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka.
1. Zaštita od erozije
Članak 3.
Erozija tla je površinska migracija, uklanjanje materijala s površine tla klimatskim faktorima
(površinska voda, vjetar i pokretanje mase tla).
U svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije utvrđuju se sljedeće agrotehničke mjere:
- ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
- ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina ispaše,
- zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo
pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
- zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
- određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
- zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i
višegodišnjih kultura.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i
višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.
2. Sprečavanje zakorovljenosti
Članak 4.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su primjenjivati odgovarajuće agrotehničke
mjere obrade tla i njege usjeva i nasada u cilju sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim
korovom poljoprivrednog zemljišta.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
134.
Članak 5.
U svrhu sprječavanja zakorovljenosti vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:
- uređivati poljoprivredno zemljište i održavati ga obradivim,
- sprečavati zakorovljenost i obrastanje zemljišta višegodišnjim korovom i raslinjem i to jesenskim
dubokim oranjem te suzbijanjem korova, a napose ambrozije, kemijskim i mehaničkim sredstvima.
3. Zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području
Članak 6.
Radi zaštite poljoprivrednog zemljišta na određenom području može se posebnom odlukom odrediti
obveza, odnosno zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja.
Odluku iz stavka 1. ovog članka donosi gradonačelnik grada Belišća na prijedlog nadležnog Upravnog
odjela.
4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina
Članak 7.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su pravilnom primjenom sredstava za
zaštitu bilja suzbijati biljne bolesti i štetočine primjenjujući odgovarajuće agrotehničke mjere te na taj
način spriječiti njihovo širenje.
Članak 8.
U cilju suzbijanja bolesti i štetočina vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su:
- provoditi postupke za sprečavanje širenja biljnih štetočina, a posebice su dužni odmah nakon
provedenih agrotehničkih mjera (rezidbe, berbe usjeva) ukloniti sa zemljišta sav biljni otpad koji bi
mogao biti uzrokom biljnih štetočina,
- ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu bilja uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su
priložene uz ta sredstva.
5. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
Članak 9.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke
koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetočina u određenom agrotehničkom roku
sukladno biljnoj kulturi.
Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju sljedeće:
- kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,
- obvezno uklanjanje biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu,
- obvezno uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima,
- obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom
zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,
Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom i šumskom zemljištu može se
obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih propisanih preventivnih mjera zaštite od požara, što
podrazumijeva i prethodno obavješćivanje nadležnog vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja
biljnog otpada i korova.
U vremenskom razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada, a kada je na području grada Belišća proglašena
velika i vrlo velika opasnost od požara, zabranjuje se spaljivanje biljnih otpadaka te korova.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Članak 10.
Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
135.
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
1. Održavanje živica i međa
Članak 11.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su je redovito
održavati i obrezivati.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su obrađivati i uređivati živice na svom
zemljištu, na način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove te
zasjenjivanje susjednih površina prerastanjem živice.
Živice moraju biti uređene na način da se ne umanji njihova vrijednost u sveukupnom prirodnom
sustavu, da ne nagrđuju krajolik te da su dovoljno odmaknute od susjedne čestice radi neometanog
obrađivanja poljoprivrednog zemljišta.
Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi najmanje 1,00 m od ruba poljskog puta, odnosno
0,50 m od međe, a živica ne smije biti šira od 0,50 m. U cilju sprečavanja zasjenjivanja susjednih
parcela živica se mora orezivati na način da njena visina ne prelazi 1,80 m.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo
označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja te da ne ometaju provedbu agrotehničkih
zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
2. Održavanje poljskih putova
Članak 12.
U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi. Održavanje poljskih putova
od interesa je za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom
održavanju.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati poljske putove koje koriste
najmanje u opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim strojevima.
Održavanjem poljskih putova smatra se naročito:
- nasipavanje kamenim materijalom (šljunak, drobljeni kamen i dr.),
- čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
- sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
- sječa pojedinih stabala ili grana koje sprečavaju prijevoz odnosno korištenje puta,
- sprečavanje oštećenja putova njihovim nepravilnim korištenjem,
- sprečavanje uzurpacije putova i zemljišta u zaštitnom pojasu.
Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.
3. Uređivanje i održavanje kanala
Članak 13.
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, kroz koja prolaze prirodni ili umjetni kanali
oborinskih voda, obvezni su iste čišćenjem održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, kako bi se
omogućilo prirodno otjecanje oborinskih voda.
Pravne osobe osnovane radi upravljanja vodnim objektima kanale iz svoje nadležnosti čiste i
održavaju u skladu s posebnim propisima.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
136.
4. Sprečavanje zasjenjivanja susjednih čestica
Članak 14.
Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja,
zabranjena je sadnja visokog raslinja neposredno uz među.
Pojedinačna stabla i trajni nasadi sade se na način da ne nanose štetu susjednim česticama
zasjenjivanjem, odmaknuta na propisanu, odnosno odgovarajuću udaljenost od međe, ovisno o vrsti
stabla ili nasada.
Kako bi se spriječilo zasjenjivanje susjednih čestica sadnjom živice, vlasnici, odnosno ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta, dužni su saditi i održavati živice sukladno članku 11. ove Odluke.
5. Sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa
Članak 15.
Utvrđuje se vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta obveza sadnje vjetrobranih pojasa na
područjima na kojima je zbog izloženosti poljoprivrednog zemljišta vjetru većeg intenziteta ili duljeg
trajanja poljoprivredna proizvodnja otežana ili umanjena. Vjetrobrani pojas može se izvesti sadnjom
živice ili drugih dugogodišnjih visokih nasada.
IV. NADZOR
Članak 16.
Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja poljoprivredni redar i poljoprivredna inspekcija nadležnog
ministarstva.
Članak 17.
Za sve povrede ove Odluke poljoprivredni redar zapisnikom utvrđuje nepravilnosti i nedostatke te
upozorava na uklanjanje istih u određenom roku.
Ako nakon poduzetih mjera od strane poljoprivrednog redara, vlasnik ili ovlaštenik i dalje ne postupa
sukladno odredbama ove Odluke, poljoprivredni redar dužan je izvijestiti poljoprivrednu inspekciju,
odnosno postupati sukladno Prekršajnom zakonu.
V. KAZNENE ODREDBE
Članak 18.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba - vlasnik ili
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom
Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.
Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba
koja obavlja drugu samostalnu djelatnost - vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj
počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.
Članak 20.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će pravna osoba - vlasnik ili
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta za prekršaj počinjen neizvršenjem mjera propisanih ovom
Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane Zakonom.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama za korištenje poljoprivrednog
zemljišta u gradu Belišću ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/03).
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
137.
Članak 22.
Ova Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 320-01/11-03/01
Ur. broj: 2185/02-3-11-5
Belišće, 29. ožujka 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur. v.r.
36
Gradsko vijeće grada Belišća na 14. sjednici održanoj dana 29. 3. 2011. godine, temeljem
članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka
44., 45. i 46. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća („Službeni glasnik 5/09“), donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba
na području grada Belišća
Članak 1.
U Odluci o zadovoljavanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća
(„Službeni glasnik grada Belišća“ 7/09), članak 10. Odluke mijenja se i glasi:
„Visina pomoći za subvenciju troškova vode iznosi 40% od osnovne cijene vodne usluge, a najviše do
iznosa mjesečne potrošnje za:
- samca - 5 m3
- dvočlanu obitelj - 8 m3
- tročlanu obitelj - 10 m3
- četveročlanu obitelj - 12 m3
- peteročlanu obitelj i obitelj s više od pet članova – 14 m3“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku grada Belišća“, a primjenjuje se od
1. siječnja 2011.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 550-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-30
Belišće, 29. 3. 2011.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
138.
37
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 29.3.2011. godine, temeljem članka
40. stavka 1. točke 14. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) te
članka 83. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09)
donijelo je
ODLUKU
o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima
Članak 1.
Grad Belišće koji ima 100% uloga u trgovačkom društvu ima pet (5) predstavnika u Skupštini.
Članak 2.
Gradonačelnik grada Belišća je predstavnik Grada Belišća u trgovačkom društvu po funkciji, a ostale
predstavnike Grada Belišća u Skupštini bira Gradsko vijeće iz reda gradskih vijećnika te ostalih osoba.
Predsjednik Skupštine bira se iz redova imenovanih predstavnika Grada Belišća u Skupštini.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima
("Službeni glasnik grada Belišća" br. 1/10, 7/10).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa:021-05/10-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-8
Belišće, 29.3.2011.god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
38
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 29.3.2011. godine, temeljem članka
40. stavka 1. točke 14. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09) te
članka 83. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09)
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju predstavnika Grada Belišća u Skupštini trgovačkog društva
Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
Članak 1.
U sastav Skupštine trgovačkog društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće imenuju se
sljedeći predstavnici Grada Belišća:
1. Gradonačelnik grada Belišća Zvonko Borić, dipl.ing., Belišće, I.G.Kovačića 4 – član po funkciji,
2. Dražen Andrašić, dipl.ing., Belišće, Vij. J.J. Strossmayera 58 - član
3. Vlado Jung, Belišće, Bana Josipa Jelačića 31 - član
4. Anica Mikolašević, ing., Bistrinci, Dravska 4 - član
5. Zvonimir Hajnc, Belišće, Kralja Tomislava 151 - član
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju članova Skupštine u trgovačkom
društvu Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 1/10, 7/10).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa:021-05/10-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-9
Belišće, 29.3.2011.god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
139.
39
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29.3.2011. godine,
temeljem članka 40. stavka 1. točke 30., članka 63. stavka 1. i članka 116. stavka 1. Statuta grada
Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu gradonačelnika
za razdoblje srpanj - prosinac 2011. god.
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2011.
god. u predloženom tekstu.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 023-01/11-01/02
Urbroj: 2185/02-1-11-1
Belišće, 29.3.2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur.
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE GRADONAČELNIKA
za razdoblje od srpnja do prosinca 2010. godine
Izvješće se odnosi na razdoblje od srpnja do prosinca 2010. godine, a koncipirano je prema pet
gradskih upravnih odjela.
Ured gradonačelnika
-
pripremanje sjednica Gradskog vijeća (izrada materijala, poziva, dostava istih, izrada
zapisnika sa sjednica, otpravci akata i dr.),
-
izrada "Službenog glasnika grada Belišća", gradskog biltena i održavanje gradskog portala,
pružanje stručne pomoći i suradnja s radnim tijelima Gradskog vijeća
izrada i dostava akata gradonačelnika,
pomoć pri organizaciji obilježavanja značajnih datuma (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i
Dan hrvatskih branitelja - 5.8., Dan neovisnosti - 8.10., Božić i Nova godina),
obavljanje poslova za održavanje sjednica VMO Belišća (izrada poziva za sjednice i materijala,
dostava materijala i dr.),
pružanje stručne pomoći u radu ostalim mjesnim odborima te koordinacija VMO
obavljanje poslova u svezi rada Vijeća za prevenciju grada Belišća (priprema sjednica, dostava
poziva, izrada zapisnika i dr.),
pružanje pomoći udrugama i institucijama u korištenju prostora Gradske uprave,
-
-
obavljanje svih poslova vezanih za vatrogastvo, CZ, zaštitu i spašavanje i dr. (suradnja sa DUZS),
obavljanje priprema za provođenje inspekcijskih nadzora,
izrada Procjene ugroženosti od požara, tehnoloških eksplozija, Plana zaštite od požara,
obavljanje svih radnji vezanih za osnivanje Turističke zajednice grada Belišća (organiziranje
Skupštine TZ grada Belišća, izrada Statuta i Poslovnika o radu TZ, izrada zapisnika o radu i svih
donesenih akata Skupštine i dr.)
usklađivanje akata TZ s novim zakonskim propisima,
31.3.2011.
-
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
140.
obavljanje poslova odnosa s javnošću te suradnja s medijima u cilju informiranja o djelatnostima
u upravnim odjelima grada,
organizacija i provođenje poslova službenog protokola,
osiguravanje suradnje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave,
obavljanje kadrovskih poslova za potrebe Gradske uprave,
poslovi s nadležnim državnim tijelima i stručnim službama u postupku provedbe etažiranja
stanova u društvenom vlasništvu na području grada Belišća,
pružanje stručne pomoći ostalim upravnim odjelima Gradske uprave.
Upravni odjel za financije i proračun
- izrada financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 30.6. 2010.
- izrada 2. izmjena i dopuna proračuna za 2010. te prijedlog proračuna za 2011.
- obavljali su se redovni poslovi iz djelokruga rada upravnog odjela.
Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo
Sustav navodnjavanja Gat
- vezano uz primopredaju izgrađenog sustava Gradonačelnik razgovorao s predstavnicima
Hrvatskih voda te s predstavnicima Osječko-baranjske županije o budućem upravljanju sustavom
Sanacija odlagališta otpada Belišće
- započeli radovi na sanaciji odlagališta otpada,
- završena izrada elaborata o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš – 1. korak prema
preprojektiranju.
Gospodarske zone
Detaljni plan uređenja (DPU) gospodarske zone Zagajci
- Gradonačelnik je 17. prosinca 2010. godine donio Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga
DPU gospodarske zone Zagajci,
- Detaljni plan uređenja gospodarske zone Zagajci donijet je na 13. sjednici Gradskog vijeća
održanoj 29. prosinca 2010. godine.
Detaljni plan uređenja (DPU) gospodarske zone «Kod pruge»
- Gradonačelnik je 30. rujna 2010. godine donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga DPU
gospodarske zone «Kod pruge»,
- javna rasprava o Prijedlogu DPU «Kod pruge» trajala je od 22. listopada do 21. studenog 2010.
godine,
- javno izlaganje Prijedloga DPU «Kod pruge» održano je 3. studenog 2011. godine.
Biciklistička staza Belišće-Gat
U postupku ishođenja dozvole za gradnju upućeni su zahtjevi za davanje suglasnosti:
a) na parcelaciju k.č.br. 28/1 i 28/3 u k.o. Belišće, Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja - suglasnost dobivena 8. srpnja 2010. godine
b) na parcelaciju k.č.br. 28/2 k.o. Belišće, Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom
imovinom – nije riješena.
Novo naselje uz ulicu M.P. Katančića u Belišću
- HEP Elektroslavonija d.o.o. Osijek ishodio potvrdu glavnog projekta za gradnju distributivnog
voda niskonaponske mreže,
- HEP Plin d.o.o. Osijek ishodio potvrdu glavnog projekta za gradnju vodova plina.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
141.
Izmjene i dopune PPUG Belišće
- Gradonačelnik je 30. rujna 2010. godine donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i
dopuna PPUG Belišća,
- u razdoblju od 25. listopada do 9. studenog 2010. trajala je javna rasprava o prijedlogu Izmjena i
dopuna,
- javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna održano je 28. listopada 2010. godine,
- Gradonačelnik je 27. prosinca 2010. godine donio Zaključak o utvrđivanju Nacrta konačnog
prijedloga Izmjena i dopuna PPUG Belišća.
Urbanistički plan uređenja(UPU) dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima
- 22. studenog 2010. godine održana je prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga UPU
dijela Ulice Marka Oreškovića u Bistrincima.
Projektiranje ceste u I.G.Kovačića u Bistrincima - provedena parcelacija k.č.br. 802 u k.o. Bistrinci
- završena izrada glavnog projekta izgradnje ceste na k.č.br. 802/2 u k.o. Bistrinci.
Javna rasvjeta od mosta na rijeci Dravi do spomenika 107. brigade
- 22. prosinca 2010. godine Povjerenstvo za imovinu Vlade RH donijelo Odluku o osnivanju
služnosti u korist Grada Belišća na k.č.br. 1627/1 u k.o. Baranjsko Petrovo selo za izgradnju javne
rasvjete šetnice.
Sportsko-rekreacijski centar Zagajci - izrađena izmjena projekta rekonstrukcije zgrade
Poslovni prostori kojima upravlja grad - provedeni natječaji za zakup poslovnih prostora u Belišću
Elementarna nepogoda
- odlukom Vlade RH o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje posljedica od elementarnih
nepogoda 1. prosinca 2010. godine Gradu Belišću dodijeljena je pomoć u iznosu 2.259.707,00 kn,
- temeljem zaprimljenih i potvrđenih prijava šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama kao i šteta
na ostalim dobrima, pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u 2010. godini
isplaćena je fizičkim (125) i pravnim (8) osobama do kraja prosinca.
Poljoprivreda
- suradnja s županijskim Upravnim odjelom za poljoprivredu i gospodarstvo – dostava podataka i
suradnja u provedbi zajedničkih projekata: analiza tla, obrana od tuče avionskim generatorima,
izrade i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina,
- zaprimanje zahtjeva stranaka za sufinanciranjem umjetnog osjemnjivanja u 2010. godini.
Državno poljoprivredno zemljište
- suradnja i dostava podataka nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Valpovu u svezi
podnijetih zahtjeva za ovrhu dužnika za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta,
-
-
obavljani su poslovi iz nadležnosti JLS vezani uz povrat poljoprivrednog zemljišta ovlaštenicima
naknade za oduzetu imovinu u vrijeme jugoslavenske komunističke vlasti (potvrde, zapisnici),
izrada aneksa ugovora o zakupu drž. poljoprivrednog zemljišta temeljem izvršenog povrata te
dostava u Županijsko državno odvjetništvo na suglasnost,
knjižene su knjigovodstvene promjene na žiro-računima prihoda od prodaje državnog
poljoprivrednog zemljišta i prihoda od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta temeljem
uplata prema zaključenim ugovorima o prodaji i zakupu te je praćena naplata,
dostavljani su, na zahtjev, podaci o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem nadležnom
županijskom upravnom odjelu kao i nadležnom ministarstvu.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
142.
EU fondovi
- prisustvo radionicama i forumima za pronalazak partnera za natječaje iz IPA programa
prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija i Mađarska-Hrvatska,
- priprema projekata za nominiranje,
- sudjelovanje na radionicama IPA Mađarska-Hrvatska «Krovni plan turizma za prekogranično
područje Mađarska – Hrvatska».
Upravni odjel za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja
Komunalne djelatnosti
- obavljani su radovi prema Programu održavanja komunalne infrastrukture grada Belišća i
prigradskih naselja za 2010. godinu,
- održavanje komunalne infrastrukture u prigradskim naseljima obavljano je sukladno pristizanju i
količini raspoloživih financijskih sredstava te u dogovoru s predsjednicima VMO,
- naglasak je na radovima odvodnje u prigradskim naseljima, održavanju čistoće i javnih površina,
održavanju groblja i održavanju postojeće javne rasvjete,
- posebna pažnja posvećena je čišćenju divljih deponija,
Održavanje nerazvrstanih cesta prigradskih naselja obuhvatilo je sljedeće radove:
- održavanje makadamskih cesta,
- održavanje oborinske odvodnje,
- održavanje vertikalne signalizacije,
- poslovi zimske službe.
Javni radovi
- u prvoj polovini godine izrađeno i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje predloženo provođenje tri
projekta na zapošljavanju nezaposlenih osoba u javnim radovima na komunalnim poslovima,
- sva tri projekta su prihvaćena od strane Zavoda,
- u projektima Romi za lokalnu zajednicu, Romi za Rome i Grad Belišće-uredan i čist grad
zaposleno je u Kombelu d.o.o. 28 nezaposlenih osoba s područja grada Belišća za razdoblje od 4
do 6 mjeseci,
- Hrvatski zavod za zapošljavanje je financirao u drugom polugodištu navedene javne radove.
Investicijsko održavanje domova i sportskih objekata
Sukladno Programu investicijskog održavanja izvršeni su sljedeći radovi:
- u Belišću je sanirano: cesta od mlina do groblja, ulice P. Zrinskog, Željeznička, E. Kvaternika, A.
Stepinca, M. Gupca, Vij. J. J. Strossmayera i oštećenja u centru Belišća,
- u Bistrincima je sanirana je cesta kod crkve u Bistrincima te ulice Radićeva, Dravska, A.
Starčevića, Nazorova i Gajeva te pješačke staze u M.Gupca i Radničkoj ulici,
- u Veliškovcima je popravljano krovište na Hrvatskom domu,
- Nabavljena je samohodna kosilica za potrebe košenja groblja u Veliškovcima i Gatu.
Komunalno redarstvo
- komunalni redar je izdavao pisana upozorenja zbog raznih prekršaja temeljem Odluke o
komunalnom redu grada Belišća (najčešće su to bili prekršaji nedozvoljenog parkiranja na javnim
prometnim i zelenim površinama),
-
usmeno je opomenuto stotinjak građana koji su nakon upozorenja izvršili radnje sukladno Odluci
o komunanom redu te protiv njih nije bilo potrebe za daljnjim sankcijama,
suradnja s Veterinarskom stanicom Slatina d.o.o. na zbrinjavanju pasa lutalica, sukladno Zakonu,
u njihovom skloništu za pse.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
143.
Stambena djelatnost
-
tekuće održavanje gradskih stanova, većih ulaganja u investicijsko održavanje nije bilo,
usluga upraviteljstva suvlasnicima stanova u stambenim zgradama u Belišću.
Naplata potraživanja
- izrađene i poslane opomene za različita dugovanja gradu Belišću,
- pokrenute su prisilne naplate građanima i poslovnim subjektima koji nakon ponovljenih opomena
i upozorenja o pokretanju ovrha nisu izvršili svoje obveze.
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Provođenje poslova iz svog djelokruga, Upravni odjel temelji na sljedećim programima:
- Programu javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2010.g.
- Programu javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u
2010. g.
- Programu javnih potreba u kulturi grada Belišća za 2010.g.
- Programu javnih potreba u sportu grada Belišća za 2010.g.
- Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2010.g.
Socijalna skrb
U području socijalne skrbi, tijekom izvještajnog razdoblja rad sa strankama odnosio se na
zaprimanje zahtjeva i izradu rješenja:
- za jednokratne pomoći za novorođenčad
- za jednokratne novčane pomoći
- za subvenciju troškova stanovanja
- za subvenciju troškova prehrane učenika
- za ogrjev ( zaprimljeno 350 od čega je Grad podmirio 19.950,00 kn za 21 korisnika)
Ukupno je korisnika socijalne pomoći 146.
- Odbor za socijalnu skrb sastao se dva puta (10.9. i 2.12.) i odobrio 16 zahtjeva za dodjelu
jednokratne pomoći,
- suradnja s Udrugom umirovljenika na provođenju programa Pomoć u kući koji financira
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (Program zapošljava 12 djelatnika
koji skrbe o 200 štićenika na području grada Belišća i prigradskih naselja),
- sudjelovanje na radionici Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u
Vinkovcima o provedbi strategije za osobe s invaliditetom.
Predškolski odgoj i obrazovanje
- nastavak aktivnosti za uključivanje Belišća u akciju Grad prijatelj djece prikupljanjem informacija
od udruga i institucija prema propisanim pravilima akcije,
- sudjelovanje u radu Odbora za dodjelu studentskih stipendija i u izradi novog pravilnika za
stipendiranje studenata te obavljanje svih tehničkih poslova vezanih uz objavu javnog natječaja,
-
prikupljanje prijava, izradu liste prvenstva kandidata i izradu ugovora koje je gradonačelnik
potpisao s pet novih stipendista.
povodom Međunarodnog dana mladih (12. kolovoza) u suradnji s Turističkom zajednicom 6.
kolovoza organizacija koncerta grupe Fireball na ljetnoj pozornici,
predavanje prof.dr.sc. Danijele Bratković „Suvremena načela pružanja podrške mladima u
odrastanju i ostvarivanje uloga odrasle dobi“ u organizaciji Udruge za djecu i mlade s
poteškoćama u razvoju „Zvono“ održano je u Velikoj vijećnici, 24. rujna,
organizacija prijema kod gradonačelnika za darovite i uspješne učenike i studente – Matka
Muževića, Jurja Jurlinu, Tamaru Dadić i Martinu Sudar,
pružanje podrške Centru mladih koji u sklopu projekta Droga? Ne, hvala! 25. studenog
organizira koncert Belišće On Rock uz nastup mladih bendova: Minuta šutnje, Inkvizicija, Iva &
Boki, IMP, Dida, Livio Berak Trio,
31.3.2011.
-
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
144.
povodom međunarodnog dana volontera, 6. prosinca, odjel i Centar mladih organiziraju
predavanje o volonterstvu Lejle Šehić Relić iz Volonterskog centra iz Osijeka,
13. prosinca u suradnji s Centrom mladih odjel organizira predstavljanje programa „Mladi na
djelu“ i „Programa za cjeloživotno učenje“,
izrada i slanje izvještaja o provedbi Zakona o savjetima mladih, pokretanje izbora za novi Savjet
mladih i pružanje tehničke podrške.
Kultura
- organizacija i suorganizacija kulturnih događanja: koncert Jurja Jurline i zvijezda HTZ-a (16.
srpnja), biciklijada „Biciklom do spomenika“ (5. kolovoza), belišćanska jesenja noć, Cocktail
bend i gosti (10. kolovoza), klavirski koncert Nataše Milić (24. rujna), humanitarna utakmica s
predsjednikom RH Ivom Josipovićem (30. rujna), Maestro, hvala za sve – neka glazba dalje teče
(29. listopada), predavanje Povijest kroz pića – dr. Dinko Župan (19.studenoga), susret sjećanja na
Matiju Ljubeka (22. studenoga), 34. Rombergove glazbene večeri (3., 10. i 17. prosinca), Božićni
sajam (16. - 18. prosinca), koncert učenika glazbene škole iz Valpova (21. prosinca), doček Nove
2011. godine – Cocktail bend (31. prosinca).
- redovito dežurstvo u Muzeju utorkom i četvrtkom od 9 do 12 sati, a za skupne posjete prema
dogovoru.
- 14. 7. inspekcijski nadzor u muzeju – o osiguranju prijema priopćenja nadležnog centra 112 o
vrstama opasnosti i mjerama koje treba poduzeti.
- suradnja s udrugama i institucijama u provođenju programa: Poezija pod zvijezdama KU Vers 14.
kolovoza, Izložba fotografija i predavanje – Šova u našem sjećanju 16. rujna, Smotra folklora
„Bocanjevci 2010.“ 26. rujna, Fišijada u Tiborjancima 8. listopada, Festival bundeva 9. listopada,
Mjesec hrvatske knjige 15. studeni do 25. prosinca, izložba udruge Bel art 8. prosinca,
predstavljanje časopisa „Scrinia Slavonica“ br. 10 9. prosinca, božićne predstave DND-a i
osnovne škole 22. i 23. prosinca.
Sport, udruge građana
- pripreme i provedba natječaja za udruge te sudjeluje u radu Odbora za procjenu prijedloga
projekata u šest programskih područja: kultura (7 udruga), tehnička kultura i informatika (6
udruga), zdravlje i socijalno-humanitarna zaštita (8 udruga), ljudska prava i slobode (5 udruga),
djeca i mladi (4 udruge) i očuvanje okoliša (4 udruge), ukupno 34 udruge.
- suradnja s predstavnikom romske nacionalne manjine za grad Belišće u provođenju
predstavnikovog programa (poklon paketići za djecu, izrada plana rada i izvještaja…)
- ažuriranje kataloga udruga na webu koji sadrži osnovne podatke i djelatnosti udruga koje djeluju
na području grada Belišća, a trenutačno ih je upisano 86.
-
o aktivnostima u gradu vezanim za područje društvenih djelatnosti, kao i o korisnim
informacijama i vijestima odjel građane izvještava putem lokalnih medija (Hrvatski radio
Valpovština, Glas Slavonije, Valpovština info), a posebno putem gradske web stranice
www.belisce.net.
Umjesto zaključka
Kriza je u velikom zamahu, socijalne potrebe su sve veće, prihodi proračuna sve manji, kapitalne
pomoći izostaju. Treba se okrenuti sebi, smanjiti sve troškove, omogućiti normalno funkcioniranje,
bez nepotrebnog trošenja. Grad nije kreditno zadužen u poslovnim bankama, ali ima ugovorne obveze
prema komunalnom poduzeću koje se uredno izvršavaju.
Veliki dio stavki proračuna su izdaci koji su unaprijed zadani – zakonom obvezna financiranja.
Primljene pomoći se namjenski troše. Stoga je vrlo malo slobodnih sredstava i sve ih je manje. Iako se
izvješće odnosi na drugu polovinu 2010., priliv sredstava u I kvartalu tekuće godine je znatno ispod
planiranog. Zato molim gradske vijećnike, predsjednike i članove VMO, udruge i sportske klubove da
uvaže tu činjenicu i racionalno se ponašaju u trošenju sredstava.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
145.
40
Temeljem članka 32. stavka 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 142/98, 65/09) te
sklopljenog Ugovora o upravljanju zgradom i zbirkom Muzeja Belišće d.d. od 21. prosinca 2007.,
Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Antonija Andrašek Barić donijela je dana
10.3.2011. sljedeću
ODLUKU
o visini cijene suvenira (šalice) u Muzeju „Belišće“
Članak 1.
Određuje se jedinstvena cijena suvenira (šalice) za posjetitelje muzeja u iznosu od 35,00 kn.
Članak 2.
Sredstva ostvarena prodajom šalica koristit će se isključivo za poboljšanje uvjeta rada Muzeja
"Belišće".
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku grada Belišća“.
Klasa: 612-05/10-02/01
Ur.broj: 2185/02-2-11-8
Belišće, 10.3.2011. god.
Pročelnica:
Antonija Andrašek Barić, prof., v.r.
41
Gradonačelnik Grada Belišća na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08) i članka 55. Pravilnika o unutarnjem redu i radnim
odnosima Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/08 i 6/10) dana 17. ožujka 2011.
godine donosi sljedeći
PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
ZA RAD NEZAPOSLENIH OSOBA U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNO STAMBENE
DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA
GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA
OPĆE ODREDBE
I.
Ovim programom utvrđuje se stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravnom odjelu za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave Grada Belišća u
sklopu Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010.godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba kroz praktični rad i učenje za samostalno obavljanje
poslova struke i polaganja državnog stručnog ispita.
II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
• način praćenja rada za vrijeme trajanja osposobljavanja
• poslovi i zadaće što ih je osoba u tijeku osposobljavanja dužna obavljati
• obrazovanje i stručno osposobljavanje osobe za vrijeme trajanja osposobljavanja
• prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osposobljavanja
• prava i obveze osobe tijekom trajanja osposobljavanja
NAČIN PRAĆENJA RADA OSOBE ZA VRIJEME TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
III.
Osoba se osposobljava za samostalno obavljanje poslova više stručne spreme pravnog smjera u Upravnom
odjelu za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave Grada Belišća pod stalnim
nadzorom mentora.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
146.
Mentor kontinuirano prati rad osobe, upućuje na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku
obradu pismena.
POSLOVI I ZADAĆE KOJE OSOBA OBAVLJA U TIJEKU TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
IV.
Poslovi i zadaće što ih je osoba u tijeku trajanja osposobljavanja dužna obavljati u Upravnom odjelu za
komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave Grada Belišća su:
- - prati zakonske propise iz djelokruga rada Upravnog odjela,
- sudjeluje u izradi prijedloga odluka i normativnih akata iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva,
- sudjeluje u izradi rješenja za komunalnu naknadu i ostale upravne i pravne akte iz djelokruga rada odjela
- prati propise iz stambene djelatnosti i sudjeluje u pripremi materijala i zaključaka za rad Komisije za
davanje stanova u najam
- sudjeluje u vođenju evidencije svih stanova u vlasništvu Grada i stanova danih Gradu na upravljanje
- sudjeluje u izradi prijedloga Odluke o komunalnom redu i drugih akata na temelju Zakona o komunalnim
djelatnostima
- obavlja i druge poslove po nalogu mentora.
OBRAZOVANJE I STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJA
OSPOSOBLJAVANJE
OSOBE
ZA
VRIJEME
TRAJANJA
V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje osobe za vrijeme trajanja osposobljavanja odnosi se na stručnu izobrazbu
za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje poslova i zadaća.
Prema Uredbi o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita, stručna izobrazba iz općeg
dijela državnog stručnog ispita obuhvaća predmete:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni poslovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije
Stručna izobrazba iz posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća pozitivne propise iz djelokruga poslova
Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave Grada Belišća.
PRAVA I OBVEZE MENTORA U PROVOĐENJU I NADZORU OSPOSOBLJAVANJA
VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osposobljavanja sastoje se u:
• pružanju stručne pomoći osobi i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
• kontinuiranom provođenju nadzora nad radom osobe tijekom trajanja osposobljavanja,
• osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje osposobljavanja i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita,
• upoznavanju sa važećim zakonima, drugim propisima i stručnom literaturom,
• kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela
PRAVA I OBVEZE OSOBE TIJEKOM TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
VII.
Za vrijeme trajanja stručnog i praktičnog osposobljavanja osoba ima sva prava i obveze u pogledu obavljanja
posla koje imaju i ostali službenici u Upravnom odjelu za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja
Gradske uprave Grada Belišća.
VIII.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Belišća“.
Klasa: 112-01/10-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-17
U Belišću, 18. ožujka 2011. godine
31.3.2011.
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
147.
42
Gradonačelnik Grada Belišća na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08) i članka 55. Pravilnika o unutarnjem redu i radnim
odnosima Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/08 i 6/10) dana 17. ožujka 2011.
godine donosi sljedeći
PROGRAM
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NEZAPOSLENIH OSOBA
U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE I PRORAČUN
GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA
OPĆE ODREDBE
I.
Ovim programom utvrđuje se stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave Grada Belišća u sklopu Nacionalnog plana za
poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010.godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod kojim se podrazumijeva
stručna i praktična izobrazba kroz praktični rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja
državnog stručnog ispita.
II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
• način praćenja rada za vrijeme trajanja osposobljavanja
• poslovi i zadaće što ih je osoba u tijeku osposobljavanja dužna obavljati
• obrazovanje i stručno osposobljavanje osobe za vrijeme trajanja osposobljavanja
• prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osposobljavanja
• prava i obveze osobe tijekom trajanja osposobljavanja
NAČIN PRAĆENJA RADA OSOBE ZA VRIJEME TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
III.
Osoba se osposobljava za samostalno obavljanje poslova visoke stručne spreme ekonomskog smjera u
Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave Grada Belišća pod stalnim nadzorom mentora.
Mentor kontinuirano prati rad osobe, upućuje na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku
obradu pismena.
POSLOVI I ZADAĆE KOJE OSOBA OBAVLJA U TIJEKU TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
IV.
Poslovi i zadaće što ih je osoba u tijeku trajanja osposobljavanja dužna obavljati u Upravnom odjelu za financije
i proračun Gradske uprave Grada Belišća su:
- sudjeluje u pripremi akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela,
-
-
sudjeluje u pripremi nacrta proračuna i ostalih pratećih financijskih dokumenata
sudjeluje u izradi predinvesticijskih studija, u izradi ugovora o investicijama
sudjeluje u praćenju dinamike priljeva prihoda proračuna i sudjeluje u kontroliri izvršenja planiranih
izdataka proračuna
sudjeluje u izradi mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela gradske uprave, te
sudjeluje u izradi periodičnih i godišnjih financijskih izvješća proračuna
sudjeluju u vođenju evidencije poreznih obveznika grada
sudjeluje u izradi rješenja poreza iz nadležnosti lokalne samouprave,
sudjeluje u poduzimanju mjera za poboljšanje naplativosti – opomene te pripremi podataka o nenaplaćenim
prihodima iz domene drugih upravnih odjela Grada prema njihovim zahtjevima, a koji provode postupak
prisilne naplate potraživanja
sudjeluje u vođenju financijskog knjigovodstva
sudjeluje u vođenju analitičke knjigovodstvene evidencije svih danih zajmova i praćenju otplate primljenih
zajmova
sudjeluje u knjigovodstvenom praćenju naplate prihoda od poreza i drugih
sudjeluje u pripremi podataka za izradu kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća te za
izradu mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela
gradske uprave
31.3.2011.
-
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
148.
sudjeluje u vođenju pomoćnih knjiga ulaznih računa i knjigovodstvenom praćenju plaćanja tih računa
sudjeluje u vođenju pomoćnih knjiga izlaznih računa te prati naplatu tih računa
obavlja i druge poslove po nalogu mentora.
OBRAZOVANJE I STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJA
OSPOSOBLJAVANJE
OSOBE
ZA
VRIJEME
TRAJANJA
V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje osobe za vrijeme trajanja osposobljavanja odnosi se na stručnu izobrazbu
za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje poslova i zadaća.
Prema Uredbi o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita, stručna izobrazba iz općeg
dijela državnog stručnog ispita obuhvaća predmete:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni poslovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije
Stručna izobrazba iz posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća pozitivne propise iz djelokruga poslova
Upravnog odjela za financije i proračun.
PRAVA I OBVEZE MENTORA U PROVOĐENJU I NADZORU OSPOSOBLJAVANJA
VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osposobljavanja sastoje se u:
• pružanju stručne pomoći osobi i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
• kontinuiranom provođenju nadzora nad radom osobe tijekom trajanja osposobljavanja,
• osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje osposobljavanja i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita,
• upoznavanju sa važećim zakonima, drugim propisima i stručnom literaturom,
• kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela
PRAVA I OBVEZE OSOBE TIJEKOM TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
VII.
Za vrijeme trajanja stručnog i praktičnog osposobljavanja osoba ima sva prava i obveze u pogledu obavljanja
posla koje imaju i ostali službenici u Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave Grada Belišća.
VIII.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Belišća“.
Klasa: 112-01/10-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-18
U Belišću, 17. ožujka 2011.godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
149.
43
Gradonačelnik Grada Belišća na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08) i članka 55. Pravilnika o unutarnjem redu i radnim
odnosima Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/08 i 6/10) dana 17. ožujka 2011.
godine donosi sljedeći
PROGRAM
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NEZAPOSLENIH OSOBA
U UPRAVNOM ODJELU ZA FINANCIJE I PRORAČUN
GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA
OPĆE ODREDBE
I.
Ovim programom utvrđuje se stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave Grada Belišća u sklopu Nacionalnog plana za
poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010.godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod kojim se podrazumijeva
stručna i praktična izobrazba kroz praktični rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja
državnog stručnog ispita.
II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
• način praćenja rada za vrijeme trajanja osposobljavanja
• poslovi i zadaće što ih je osoba u tijeku osposobljavanja dužna obavljati
• obrazovanje i stručno osposobljavanje osobe za vrijeme trajanja osposobljavanja
• prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osposobljavanja
• prava i obveze osobe tijekom trajanja osposobljavanja
NAČIN PRAĆENJA RADA OSOBE ZA VRIJEME TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
III.
Osoba se osposobljava za samostalno obavljanje poslova visoke stručne spreme ekonomskog smjera u
Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave Grada Belišća pod stalnim nadzorom mentora.
Mentor kontinuirano prati rad osobe, upućuje na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku
obradu pismena.
POSLOVI I ZADAĆE KOJE OSOBA OBAVLJA U TIJEKU TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
IV.
Poslovi i zadaće što ih je osoba u tijeku trajanja osposobljavanja dužna obavljati u Upravnom odjelu za financije
i proračun Gradske uprave Grada Belišća su:
-
-
sudjeluje u pripremi akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela,
sudjeluje u pripremi nacrta proračuna i ostalih pratećih financijskih dokumenata
sudjeluje u izradi predinvesticijskih studija, u izradi ugovora o investicijama
sudjeluje u praćenju dinamike priljeva prihoda proračuna i sudjeluje u kontroliri izvršenja planiranih
izdataka proračuna
sudjeluje u izradi mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela gradske uprave, te
sudjeluje u izradi periodičnih i godišnjih financijskih izvješća proračuna
sudjeluju u vođenju evidencije poreznih obveznika grada
sudjeluje u izradi rješenja poreza iz nadležnosti lokalne samouprave,
sudjeluje u poduzimanju mjera za poboljšanje naplativosti – opomene te pripremi podataka o nenaplaćenim
prihodima iz domene drugih upravnih odjela Grada prema njihovim zahtjevima, a koji provode postupak
prisilne naplate potraživanja
sudjeluje u vođenju financijskog knjigovodstva
sudjeluje u vođenju analitičke knjigovodstvene evidencije svih danih zajmova i praćenju otplate primljenih
zajmova
sudjeluje u knjigovodstvenom praćenju naplate prihoda od poreza i drugih
sudjeluje u pripremi podataka za izradu kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća te za
izradu mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela
gradske uprave
31.3.2011.
-
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
150.
sudjeluje u vođenju pomoćnih knjiga ulaznih računa i knjigovodstvenom praćenju plaćanja tih računa
sudjeluje u vođenju pomoćnih knjiga izlaznih računa te prati naplatu tih računa
obavlja i druge poslove po nalogu mentora.
OBRAZOVANJE I STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJA
OSPOSOBLJAVANJE
OSOBE
ZA
VRIJEME
TRAJANJA
V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje osobe za vrijeme trajanja osposobljavanja odnosi se na stručnu izobrazbu
za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje poslova i zadaća.
Prema Uredbi o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita, stručna izobrazba iz općeg
dijela državnog stručnog ispita obuhvaća predmete:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni poslovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije
Stručna izobrazba iz posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća pozitivne propise iz djelokruga poslova
Upravnog odjela za financije i proračun.
PRAVA I OBVEZE MENTORA U PROVOĐENJU I NADZORU OSPOSOBLJAVANJA
VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osposobljavanja sastoje se u:
• pružanju stručne pomoći osobi i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
• kontinuiranom provođenju nadzora nad radom osobe tijekom trajanja osposobljavanja,
• osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje osposobljavanja i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita,
• upoznavanju sa važećim zakonima, drugim propisima i stručnom literaturom,
• kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela
PRAVA I OBVEZE OSOBE TIJEKOM TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
VII.
Za vrijeme trajanja stručnog i praktičnog osposobljavanja osoba ima sva prava i obveze u pogledu obavljanja
posla koje imaju i ostali službenici u Upravnom odjelu za financije i proračun Gradske uprave Grada Belišća.
VIII.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Belišća“.
Klasa: 112-01/10-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-18
U Belišću, 17. ožujka 2011.godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
31.3.2011.
Broj 4/11 stranica
151.
44
Gradonačelnik Grada Belišća na temelju članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08) i članka 55. Pravilnika o unutarnjem redu i radnim
odnosima Gradske uprave grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br.6/08 i 6/10) dana 17. ožujka 2011.
godine donosi sljedeći
PROGRAM
STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NEZAPOSLENIH OSOBA
U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO
GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA
OPĆE ODREDBE
I.
Ovim programom utvrđuje se stručno osposobljavanje nezaposlenih osoba za rad bez zasnivanja radnog odnosa
u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave Grada Belišća u sklopu Nacionalnog
plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010.godinu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod kojim se
podrazumijeva stručna i praktična izobrazba kroz praktični rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i
polaganja državnog stručnog ispita.
II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
• način praćenja rada za vrijeme trajanja osposobljavanja
• poslovi i zadaće što ih je osoba u tijeku osposobljavanja dužna obavljati
• obrazovanje i stručno osposobljavanje osobe za vrijeme trajanja osposobljavanja
• prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osposobljavanja
• prava i obveze osobe tijekom trajanja osposobljavanja
NAČIN PRAĆENJA RADA OSOBE ZA VRIJEME TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
III.
Osoba se osposobljava za samostalno obavljanje poslova visoke stručne spreme pravnog smjera u Upravnom
odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Grada Belišća pod stalnim nadzorom mentora.
Mentor kontinuirano prati rad osobe, upućuje na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku
obradu pismena.
POSLOVI I ZADAĆE KOJE OSOBA OBAVLJA U TIJEKU TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
IV.
Poslovi i zadaće što ih je osoba u tijeku trajanja osposobljavanja dužna obavljati u Upravnom odjelu za
prostorno planiranje i gospodarstvo su:
- praćenje propisa iz područja rada lokalne samouprave
- sudjelovanje u pripremi akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela
- sudjelovanje u izradi programa rada Upravnog odjela
- sudjelovanje u pripremi stručne podloge odnosno prijedloge razvojnih programa i projekata
- sudjeluje u praćenju natječaja iz europskih predpristupnih fondova te pomaže i sudjeluje u i izradi prijedloga
kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način
- sudjeluje u rješavanju imovinsko–pravnih odnosa u svezi imovine grada i imovine RH na području grada
- sudjeluje u poslovima vođenja evidencije i upravljanja imovinom: gradskim zemljištem, poslovnim
prostorima, javnim površinama
- sudjeluje u pripremi i provedbi natječaja za zakup i prodaju gradske imovine te poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu RH
- sudjeluje u provođenju postupka prisilne naplate potraživanja
- sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave
- sudjeluje u zaprimanju i obrađivanju prijava šteta od elementarnih nepogoda,
- sudjeluje i pomaže u pripremi i izradi rješenja u upravnom postupku iz nadležnosti Upravnog odjela
- obavlja i druge poslove po nalogu mentora.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
OBRAZOVANJE I STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJA
OSPOSOBLJAVANJE
OSOBE
Broj 4/11 stranica
ZA
VRIJEME
152.
TRAJANJA
V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje osobe za vrijeme trajanja osposobljavanja odnosi se na stručnu izobrazbu
za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje poslova i zadaća.
Prema Uredbi o postupku, načinu polaganja i programu državnog stručnog ispita, stručna izobrazba iz općeg
dijela državnog stručnog ispita obuhvaća predmete:
1. Ustavno uređenje
2. Sustav državne uprave
3. Službenički odnosi
4. Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
5. Upravni postupak i upravni poslovi
6. Uredsko poslovanje
7. Osnove sustava Europske unije
Stručna izobrazba iz posebnog dijela državnog stručnog ispita obuhvaća pozitivne propise iz djelokruga poslova
Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo.
PRAVA I OBVEZE MENTORA U PROVOĐENJU I NADZORU OSPOSOBLJAVANJA
VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru osposobljavanja sastoje se u:
• pružanju stručne pomoći osobi i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
• kontinuiranom provođenju nadzora nad radom osobe tijekom trajanja osposobljavanja,
• osiguravanju uvjeta za uspješno obavljanje osposobljavanja i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita,
• upoznavanju sa važećim zakonima, drugim propisima i stručnom literaturom,
• kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga Upravnog odjela
PRAVA I OBVEZE OSOBE TIJEKOM TRAJANJA OSPOSOBLJAVANJA
VII.
Za vrijeme trajanja stručnog i praktičnog osposobljavanja osoba ima sva prava i obveze u pogledu obavljanja
posla koje imaju i ostali službenici u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave
Grada Belišća.
VIII.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Belišća“.
Klasa: 112-01/10-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-16
U Belišću, 17. ožujka 2011.godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
153.
45
Na temelju članka 207. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine" br.153/09), članka 61.
stavka 4. točke 18. i članka 117. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09),
Gradonačelnik grada Belišća, dana 31.3.2011. godine donosi sljedeću
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
Članak 1.
Ovom se odlukom određuju vrste vodnih usluga koje se pružaju na vodoopskrbnom području grada
Belišća i prigradskih naselja, visina cijene, način obračuna i plaćanja usluge i iskaz javnih davanja
koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu usluge.
Članak 2.
Na vodoopskrbnom području isporučitelja vodne usluge koje čine Grad Belišće i prigradska naselja ,
pružaju se usluge javne vodopskrbe.
Članak 3.
Gradonačelnik grada Belišća daje prethodnu suglasnost za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
prema zahtjevu isporučitelja vodne usluge tvrtke Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće broj:
05-19-1/2011 od 30.03.2011. god. kojom se tarifa vodnih usluga određuje kako slijedi:
- za stambene prostore u Belišću, Bistrincima i prigradskim naseljima
fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
1
6,31 kn/mj
2.
osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)
4,19 kn/m3
3.
osnovna cijena vodne usluge sakupljanja otpadnih voda (varijabilna)
1,37 kn/m3
4.
osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)
1,72 kn/m3
5.
cijena usluga javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za
količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva ( 60% fiksni dio +
60% varijabilni dio)
8,15 kn/m3
6.
cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
- za stambene prostore u naseljima bez kanalizacije
fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
1
-
kn/_
6,31 kn/mj
4,19 kn/m3
2.
osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)
3.
osnovna cijena vodne usluge sakupljanja otpadnih voda (varijabilna)
-
kn/m3
4.
osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)
-
kn/m3
5.
cijena usluga javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi građani za
količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva (60% fiksni dio +
60%varijabilni dio)
6,30 kn/m3
6.
cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
-
kn/_
- za korisnike u poslovnim prostorima u Belišću, Bistrincima i prigradskim naseljima
fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
6,31 kn/mj
1
2.
osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)
7,01 kn/m3
3.
osnovna cijena vodne usluge sakupljanja otpadnih voda (varijabilna)
3,69 kn/m3
4.
osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna)
1,58 kn/m3
5
cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
-
kn/_
Broj 4/11 stranica
154.
- za korisnike u poslovnim prostorima bez kanalizacije
1.
fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga
6,31 kn/mj
2.
osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna)
7,01 kn/m3
Članak 4.
Potrošnja vode za stambene prostore, mjeri se, očitava i obračunava najmanje dva puta godišnje u
jedinici mjere m3 na vodomjeru, a naplaćuje se temeljem isporučenih akontacijskih uplatnica sukladno
Odluci o vodoopskrbi (Sl. glasnik Grada Belišća br. 7/01).
Za korisnike poslovnih prostora potrošnja vode mjeri se i očitava dvanaest puta godišnje u jedinici
mjere m3 na vodomjeru, a naplaćuje se i obračunava temeljem isporučenih računa.
Članak 5.
Korisnici vodnih usluga javne odvodnje nemaju mjerač protoka ispuštene otpadne vode, a priključeni
su na komunalne vodne građevine javne vodoopskrbe – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda
i cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda se naplaćuje prema članku 4. ove odluke.
Članak 6.
Količina vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznosi 5m3/mjesečno po članu kućanstva sukladno
Odluci o vodoopskrbi (Sl. glasnik Grada Belišća br. 7/01).
Pod kućanstvom se podrazumijevaju sve fizičke osobe koje dijele isti stambeni prostor.
Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi jedinica lokalne
samouprave.
Članak 7.
Uz cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost, naknada za korištenje voda i
naknada za zaštitu voda.
Članak 8.
Ova Odluka dostavlja se na donošenje isporučitelju vodne usluge tvrtki Kombel d.o.o. za komunalne
djelatnosti Belišće.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju prethodne suglasnosti na povećanje
cijene vodnih usluga (pitke i otpadne vode) za domaćinstva na području grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br.8/10).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom Glasniku grada
Belišća“.
GRADONAČELNIK
Klasa: 325-03/10-01/01
Urbroj: 2185/02-1-11-10
Belišće, 31.3.2011. godine
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
Broj 4/11 stranica
155.
SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
str.
22. Odluka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih grada
Belišća za 2011. godinu
23. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Odbora za obilježavanje Dana grada
Belišća
24. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Odbora za javna priznanja
25. Rješenje o upućivanju prijedloga kandidata za izbor sudaca porotnika Općinskog suda
u Valpovu
26. Rješenje o upućivanju prijedloga kandidata za izbor sudaca porotnika Županijskog
suda u Osijeku
27. Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za utvrđivanje stanja imovinsko-pravnih
odnosa na području grada Belišća
28. Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje stanja imovinsko-pravnih
odnosa na području grada Belišća
29. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
za razdoblje 1.1 2010. - 31.12.2010. god.
30. Zaključak povodom razmatranja Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice
Belišće za razdoblje 1.1 2010. - 31.12.2010. god.
31. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Belišća u 2010. godini
32. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada
Belišća za 2011. godinu
33. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture grada Belišća za 2010. godinu
34. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu
35. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
na području grada Belišća
86-91
92
93
94
95
96
96
97-101
101-104
104-115
115-117
118-129
130-132
133-137
36. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju socijalnih potreba
socijalno ugroženih osoba na području grada Belišća
37. Odluka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima
38. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Belišća u Skupštini trgovačkog društva
Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
39. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj prosinac 2010. godine
31.3.2011.
SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA
137
138
138
139-144
Broj 4/11 stranica
156.
AKTI GRADONAČELNIKA
40. Odluka o visini cijene suvenira (šalice) u muzeju "Belišće"
41. Program stručnog osposobljavanja za rad nezaposlenih osoba u Upravnom odjelu za
komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja Gradske uprave grada Belišća
42. Program stručnog osposobljavanja za rad nezaposlenih osoba u Upravnom odjelu za
financije i proračun Gradske uprave grada Belišća
43. Program stručnog osposobljavanja za rad nezaposlenih osoba u Upravnom odjelu za
financije i proračun Gradske uprave grada Belišća
44. Program stručnog osposobljavanja za rad nezaposlenih osoba u Upravnom odjelu za
prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća
45. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Odluke o cijeni vodnih usluga
145
145-146
147-148
149-150
151-152
153-154
Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Ivan Paloh, dipl.iur. Uredništvo i uprava:
Grad Belišće, Kralja Tomislava 206, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog
osobnog dohotka isplaćenog u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
767 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content