close

Enter

Log in using OpenID

CURRICULUM VITAE

embedDownload
CURRICULUM VITAE
1. Lični podaci:
Naida Hadžiabdić (Sulejmanagić) rođena u Sarajevu 09.05.1974. godine.
2. Obrazovanje:
- Srednju školu “ Prvu Gimnaziju” u Sarajevu završila 1992. godine, sa
odličnim uspjehom.
- Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu diplomirala 2001. godine sa
prosječnom ocjenom 9,85.
- Stručni ispit nakon završenog pripravničkog staža za doktora
stomatologije položila 18.07.2002.godine.
- Postdiplomski studij upisala na Stomatološkom fakultetu akademske
2001/02. godine. Položila sve ispite sa prosječnom ocjenom 10.
3. Učešće u nastavnom procesu i usavršavanje:
- demonstrator na predmetu Ortodoncija akademske 2000/ 01. godine.
- demonstrator na predmetu Oralna hirurgija akademske 2001/02. godine.
4. Zaposlenje: Zaposlena na Stomatološkom Fakultetu na Katedri za oralnu
hirurgiju u zvanju asistenta za naučnu oblast oralne hirurgije i dentalne
implantologije od 2001.god.
5. Odbranila magistarski rad pod naslovom „ Uticaj oralne antikoagulantne
terapije na oralno-hirurške zahvate“ 15.06 2005. godine.
6. Položila specijalistički ispit iz oralne hirurgije 22. 12. 2005. godine.
7. Odlukom NNV na sjednici održanoj 21.3.2006. godine izabrana u zvanje
višeg asistenta za naučnu oblast Oralna hirurgija i dentalna implantologija
8. 25.04 07.godine održala prvo predavanje u akademskoj 2006/07. godini za
studente VI semestra na temu ekstrakcije zuba pod mentorstvom Prof. Dr
sci. Toška Gojkova
9. Završila kurs iz Oralne implantologije sistema „Paraplant 2000“ na
implantološkom institutu Stomatološkog fakulteta u Sarajevu 28/29 Juna
2002.
10.Prisustvovala kursu kontinuirane edukacije po nazivom: „ Panoramna
radiografija stomatognatog sistema“ Sarajevo 2002.
11.Završila kurs iz dentalne implantologije: Concept, Indication and Handling
of the ANKYLOS® Implant system; at DENTSPLY Friadent,
Hanau/Frankfurt University, Germany July 12/13, 2005. Kurs realiziran u
okviru :“ Implantology in South Eastern Europe“. International Project.
Project supported by DAAD. Participants: Dental faculties at the
Universitas of Belgrade-Serbia, Sarajevo-BiH, Skopje-Macedonia, Sofia-
1
Bulgaria, Tibingen-Germany. Head of the Project Prof. Dr sc J. Geis
Gerstorfer.
12.E net centar: Učestvovala i uspješno završila edukaciju:“ Usavršavanje
nastavnog osoblja“ septembar-decembar 2007.god.
13.Učestvovala i uspješno završila edukaciju na seminaru:“ Pedagoško
obrazovanje nastavnika i saradnika“ mart 2009.
14.Učestvovala na teorijskoj i praktičnoj nastavi za ANKYLOS CX
implantate u trajanju od jednog dana, Banja Luka 26.06.2009.god.
15.Učesvovala u: 1st Training and Proposal Building Meeting of the Medical
Research Initiative South Eastern Europe ( MedResin SEE) at the Medical
faculty, University in Maribor, Slovenia from 21-23 October 2006.
16.Priznanja:
- Za postignute rezultate tokom studija, odlukom Nastavno naučnog vijeća
dobila Zlatnu plaketu.
17.Stručni i naučni radovi:
1. Sulejmanagić H, Šečić S, Sulejmanagić N.
Postoperative Pain Treatment After Periapical Root Resections. Poster
prezentacija 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, Kuşadasi /
Turkey March 28-30 2002. PP053 Abstract book str. 172
2. Prohić S, Sulejmanagić N.
Mogućnosti apikotomije višekorjenih zuba. Saopšten na VI sastanku sekcije
oralnih hirurga u Sarajevu 2002 godine. Objavljen: Bilten Stomatologa BiH
Vol.5.br.14 i 15/2002 str. 15-20.
3. Prohić S, Sulejmanagić N.
Savremeni pristup replantaciji traumatski ekstrahiranih zuba. Saopšten na II
Stomatološkim danima BiH sa internacionalnim učešćem, Sarajevo 2-4
oktobar 2003; Knjiga sažetaka str. 33. Objavljen: Medicinski Žurnal 2004;
10(1-2):53-58.
4. Sulejmanagić H, Sulejmanagić N, Prohić S.
Traumatske povrede zuba – frakture korijena. Saopšten na VII sastanku
sekcije oralnih hirurga Mostar 2004, II stomatološkim danima BiH sa
internacionalnim učešćem u Sarajevu 2003 i Međunarodnom kongresu
Hrvatskih stomatologa u Zagrebu 06.-08. XI 2003 godine. Objavljen:
Medicinski žurnal 2004;10(1-2):47-52.
2
5. Sulejmanagić H, Sulejmanagić N, Prohić S, Šečić S, Mišeljić S.
Dental treatment of patients with kidney diseases – rewiew. Saopšten na
Međunarodnom kongresu Hrvatskih stomatologa u Zagrebu 2003 godine.
Objavljen: Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2005;5(1):52-56.
6. Sulejmanagić N, Sulejmanagić H, Ljutović Z, Salihagić D, Sijerčić M
Combined Application of Amoxicillin and Clavulanic Acid After Oral
Surgical interventions.Saopšten na VIII sastanku oralnih hirurga BiH
Sarajevo 2004. god. Objavljen: Bosnian Journal Of Basic Medical Sciences
2005;5(1):61-68.
7. Sulejmanagić N, Haračić M, Bašić V, Rizvanbegović R.
The effects of high-impact dose of amoxicillin antibiotic on the laboratory
value of the INR: oral-surgical impact. Saopšten na award session Congress
of the Balkan Stomatological Society Belgrade 11-14 May 2005. Rad
nagrađen trećom nagradom. 10th Congress of the BaSS Belgrade, May 2005.
Abstract book str 27. Objavljen: Balkan Journal of Stomatology 2005; 9(2):
102-107.
8. Prohić S, Sulejmanagić H, Sulejmanagić N.
OurExperiences with Endosseous Dental Implant. 10th Congress of the BaSS
Belgrade, May 2005. Abstract book str 17. Saopšten i na Simpozijumu:
Stomatologija danas, Jahorina, juni 2005.god, Zbornik abstrakta str. 17/2005.
9. Hadžiabdić N, Sulejmanagić H, Rizvanbegović R, Bašić V.
Preporučene vrijednosti INR za izvođenje oralno-hirurških intervencija”
Saopšten na 11. Kongresu BaSS-a Sarajevo Maj 11-14, 2006, te saopšten i na
X sastanku oralnih hirurga na Vlašiću 24 .6 2006.god.) Objavljen: Health
MED. 2011; 5(6) Suppl: 2243-2251.
10.Hadžiabdić N, Sulejmanagić H.
Terapijski pristup velikim viličnim cistama Therapeutic Approach to Large
Jaw Cysts. Rad izložen kao poster prezentacija na ACBID kogresu u Turskoj
– Antalija16-20 Maja 2007 godine, PP 54 Abstract book of AÇBID 2007
strana 35. Saopšten na XI sastanku oralnih hirurga BiH sa međunarodnim
učešćem, Sarajevo 30.06.2007. Bjelašnica Hotel “Maršal”. Objavljen:
HealthMED. 2011; 5(6): 1793-1799.
3
11.Lačević A, Jurić N, Hadžiabdić N, Ljutović Z.
Cytologycal and Microbial Investigation of the Periapical Tissuae after
apicectomy.Poster presentation; PP 53 Abstract book of AÇBID 2007 strana
34.
12.Hadžiabdić N, Sulejmanagić H.
Protokol za oralno-hirurško zbrinjavanje pacijenata pod oralnom
antikoagulantnom terapijom” Saopšten na II kongresu Stomatologa Bosne i
Hercegovine, Teslić, Banja Vrućica 18-21 oktobar 2007. Zbornik radova
strana 41.
13.Sulejmanagić H, Hadžiabdić N, Hadžiaefendić N
Cistične tvorevine čvrstih tkiva orofacijalne regije. Saopšten na 5.
Simpozijumu „ Stomatologija danas“, Teslić, Banja Vrućica, decembar
2008.god.
14.Sulejmanagić H, Halilagić A, Ljutović Z, Hadžiabdić N
Terapijska i profilaktička upotreba antibiotika u oralnoj hirurgiji. Saopšten
na XIII sastanku oralnih hirurga sa međunarodnim učešćem, Banja Luka
27.06.2009.god
15.Ljutović Hajrović Z, Hadžiabdić N, Salihagić D. Periferni
gigantocelularni granulom. ( na eng. Peripheral gigantocellular
granuloma) 12th Congress of the Bass Istanbul Türkiye 12-14 April
2007, PP467 str 234.
16. Hadžiabdić N, Bilalović N, Sulejmanagić H, Sulejmanagić N.
Odontogena keratocista- savremeno razmatranje. 3. međunarodni
simpozijum iz opšte stomatologije 26-28.03.2010.god Fojnica BiH.
BISBIH 2010; 36(12)str 93.
17.Maxillary Tuberosity Fracture as a Postoperative Complication – case
study. Hadzibadic N, Komsic S, Sulejmanagic H. Objavljen: Health
MED. 2011; 5(6) Suppl: 2272- 2278.
7. Profesionalna članstva:
• Član Komore liječnika doktora stomatologije BiH
• Član Udruženja Stomatologa BiH
4
• Član Naučnog komiteta 11. Kongresa BaSSA Sarajevo, 11-14 maj,
2006.
• 2005-2009 Generalni sekretar Sekcije oralnih hirurga
• Član Editorial board časopisa:” Balkan Journal of Stomatology”
18.Porodični status: - udata, jedno dijete
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content