close

Enter

Log in using OpenID

CURRICULUM VITAE Prim dr AJŠA ISMAILOVIĆ

embedDownload
CURRICULUM VITAE Prim dr AJŠA ISMAILOVIĆ-SULEJMANAGIĆ
1. Lični podaci:
Ajša Sulejmanagić (rođena Ismailović) rođena u Sarajevu 22 07 1944 god.
Adresa: Avdage Šahinagića br 11 Sarajevo Tel ordinacija 033 236 118 i
Mobilni 061 532 447.
2. Obrazovanje:
Osnovno i gimnazijsko obrazovanje završila u Sarajevu 1964 god.
Diplomirala na Medicinskom fakultetu – odsjek stomatologija u Sarajevu
1967 godine.
Zasnovala stalni radni odnos sa Domom Zdravlja Sarajevo u školskoj
poliklinici 1968 godine
Specijalistički ispit iz Dječije i preventivne stomatologije položila na
Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. 1979 god
U zvanju specijaliste radi u Domu zdravlja Sarajevo na Odjeljenju za
predškolsku djecu i trudnice sve do 1994 godine.
Od 1994 godine i danas radi u vlastitoj stomatološkoj ordinaciji kao
specijalista više od 40 godina provela u radu sa predškolskom, školskom
djecom i trudnicama
. U počasno zvanje primarijus promovirana je 1995 godine.
Učestvovala je na mnogim stručnim i naučnim skupovima kako u zemlji
tako i u inostranstvu Objavila je četiri stručna i dva naučna rada.
3. Stručni i naučni radovi:
•
•
•
Sulejmanagić H.,Ismailović A.:
Modifikacija rasta zuba i mandibule pod uticajem vodenog i hloroformsko
ekstrakta zuba i parodoncijuma. Rad saopšten na VIII stručnom Kongresu
studenata medicine i stomatologije u N Sadu, 1966 god. Nagrađen II
nagradom.
Ismailović A., Sulejmanagić H.:
Brzina prolaza otopine kroz kanal izoliranog zuba pod uticajem pritiska i
aktivnih supstanci. Rad saopšten na IX stručnom Kongresu studenata
medicine i stomatologije u Beogradu 1967 god.
Cvetković Kerić B. Ismailović A., Sulejmanagić H.:
Cerebrovaskularni inzult Saopšten na II Naučnom Simpozijumu oralnih
hirurga Jugoslavije u Ohridu 1990. Objavljen u Zborniku radova II naučnog
Simpozijuma oralnih hirurga Jug Ohrid,1990 str.39.
•
Hrvačanin S., Sulejmanagić H., Sulejmanagić A.:
Premedikacija oralno hirurških pacijenata
Objavljen u Zborniku radova II Naučnog Simpozijuma oralnih hirurga Jug.
Ohrid,1990 str 47.
•
Ljutović Z.,Sulejmanagić H.,Ismailović A.:
Stomatološki tretman pacijenata sa disfunkcijom tireoidne žlijezde
Objavljen u Zborniku radova II Naučnog Simpozijuma oralnih hirurga
Jugoslavije Ohrid,1990 str 38
•
Sulejmanagić H.,Sulejmanagić A., Mlinar J.:
Urgentna stanja u stomatološkoj ambulanti: prevencija i terapija.
Zdravstveni rad 1990; 17(37-38):3740-1 sažetak
4. Profesionalna članstva:
• Član Komore liječnika doktora stomatologije F/ BiH
• Član Udruženja stomatologa F/BiH
5.Porodični status:
Udata, dvoje djece kćerka i sin obadvoje stomatolozi i specijalisti Oralne
hirurgije
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content