close

Enter

Log in using OpenID

Cyperb 10 EC

embedDownload
Cyperb 10 EC
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
΢ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 453/2010
Δλεκέξσζε: 09/05/2011
Τπεξηζρύεη ηνπ/ησλ: 09/05/2011
Έθδνζε: 9.0
ΤΜΗΜΑ 1: Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο
1.1.
Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο
Δκπνξηθή νλνκαζία/Υαξαθηεξηζκόο
: Cyperb 10 EC
Κσδηθόο πξντόληνο
: CA711348
΢πλώλπκα
: Cypermethrin 100 g/L EC
1.2.
Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο
1.2.1.
Σρεηηθέο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο
Κύξηα θαηεγνξία ρξήζεο
: Βηνκεραληθή
Πξνδ. βηνκεραληθήο/επαγγεικαηηθήο ρξήζεο
: Δληνκνθηόλν
1.2.2.
Δε ζπληζηώληαη ρξήζεηο ζε
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
1.3.
Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλσλ αζθαιείαο
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée - Belgium
T +32 (0)4 385 97 11 - F +32 (0)4 385 97 49
[email protected] - http://www.agriphar.com
1.4.
Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο
Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο
: +32 (0) 4 385 97 11 (8h - 16h35)
Χώξα
Επίζεκν ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν
Δηεύζπλζε
Διιάδα
Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ
11527 Αζήλα
Αξηζκόο ηειεθώλνπ
επείγνπζαο αλάγθεο
+30 210 779 3777
Ννζνθνκείν Παίδσλ "Αγιαΐα Κπξηαθνύ"
Worldwide
http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/di
rectory/en/
WHO
ΤΜΗΜΑ 2: Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο
2.1.
Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο
Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 67/548 ΕΚ ή 1999/45/ΕΕ
Xn, R22
Xn, R65
Xi, R36/37/38
N, R50/53
R10
R67
Πιήξεο θείκελν ησλ θξάζεσλ R: Βιέπε παξάξηεκα 16.
Αλεπηζύκεηεο θπζηθνρεκηθέο επηδξάζεηο, θαζώο θαη επηδξάζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
2.2.
Σηνηρεία επηζήκαλζεο
Επηζήκαλζε ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ
΢ύκβνια θηλδύλνπ
:
Xn - Δπηβιαβέο
N - Δπηθίλδπλν γηα
ην πεξηβάιινλ
Δπηθίλδπλν πεξηερόκελν
: Γηαιύηεο - Solvent
Φξάζεηο R
: R10 - Δύθιεθην.
R22 - Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο.
R36/37/38 - Δξεζίδεη ηα κάηηα, ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα.
R50/53 - Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο
δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.
R65 - Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
R67 - H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε.
Φξάζεηο S
: S24 - Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα.
S46 - ΢ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή
ηελ εηηθέηα.
S60 - Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απόβιεηα.
S61 - Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/Γειηίν
δεδνκέλσλ αζθαιείαο.
16/06/2011
EL (Διιεληθά)
1/8
Cyperb 10 EC
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
΢ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 453/2010
2.3.
Άιινη θίλδπλνη
Απηή ε νπζία/κίγκα δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα PBT/vPvB ηνπ θαλνληζκνύ REACH, Annex XIII.
ΤΜΗΜΑ 3: Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά
3.1.
Οπζίεο
Με εθαξκόζηκν.
3.2.
Μείγκαηα
Όλνκα
Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο
πξντόληνο
Γηαιύηεο - Solvent
%
Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ
νδεγία 67/548 ΕΚ
>= 80
Xn, R65
Xi, R37
N, R51/53
R10
R66
R67
θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60
(αξηζκόο CAS) 52315-07-8
(Κσδ.-ΔΔ) 257-842-9
(EC index no) 607-421-00-4
10 - 15
Xn, R20/22
Xi, R37
N, R50-53
Όλνκα
Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο
πξντόληνο
%
Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ
νδεγία 1272/2008 ΕΚ [EKGHS/CLP]
>= 80
Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
10 - 15
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Γηαιύηεο - Solvent
θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60
(αξηζκόο CAS) 52315-07-8
(Κσδ.-ΔΔ) 257-842-9
(EC index no) 607-421-00-4
Κείκελν ησλ θξάζεσλ R-, H-θαη EUH: Βιέπε παξάξηεκα 16.
ΤΜΗΜΑ 4: Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ
4.1.
Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξώησλ βνεζεηώλ
Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ γεληθά
: Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντόληνο ή ηελ εηηθέηα.
Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από εηζπλνή
: ΢Δ ΠΔΡΗΠΣΩ΢Ζ ΔΗ΢ΠΝΟΖ΢: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα θαη αθήζηε ηνλ λα
μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αλαπλνή. ΢ε δηαηαξαρέο αλαπλεπζηηθνύ ρνξεγείζηε
νμπγόλν. ΢ε πεξίπησζε αθαλόληζηεο αλαπλνήο ή ζπγθνπή αλαπλνήο λα θάλεηε ρξήζε ηερλεηήο
αλαπλνήο. ΢ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ή εάλ ηα ζπκπηώκαηα επηκέλνπλ, αλαδεηείζηε ηαηξηθή
βνήζεηα.
Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από επαθή κε ην : ΢ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, αθαηξέζηε ακέζσο όια ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε
δέξκα
ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκόο ηνπ δέξκαηνο:
΢πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό.
Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από επαθή κε ηα : Ξεπιύλεηε ακέζσο πξνζεθηηθά κε άθζνλν λεξό ή κε ληνπδ καηηώλ. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί
κάηηα
επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο, εθόζνλ είλαη εύθνιν. ΢πλερίζηε λα μεπιέλεηε. Δάλ δελ ππνρσξεί ν
νθζαικηθόο εξεζηζκόο: ΢πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξό.
Μέηξα πξώησλ βνεζεηώλ κεηά από θαηάπνζε
4.2.
: ΢ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, μεπιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό (κόλν εθόζνλ ην ζύκα δηαηεξεί ηηο
αηζζήζεηο ηνπ). Γελ πξνθαινύκε έκεην. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα.
Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο
΢πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από εηζπλνή
: Αλαπλεπζηηθέο δηαηαξαρέο. Γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα. Ναπηία. Ίιηγγνο. Τπεξβνιηθέο
ζπγθεληξώζεηο ίζσο πξνθαιέζνπλ θαηάπησζε ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο, πνλνθέθαιν θαη
αδπλακία πνπ νδεγεί ζε ιηπνζπκία.
΢πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από επαθή κε
ην δέξκα
: Κάςηκν/Δξεζηζκόο δέξκαηνο. Δξύζεκα (θνθθίληζκα).
΢πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από επαθή κε
ηα κάηηα
: Γάθξπα. Δξεζηζκόο ηνπ επηπεθπθόηα.
΢πκπηώκαηα/ηξαπκαηηζκνί κεηά από θαηάπνζε
: Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο. Κνηιηαθόο πόλνο, λαπηία. έκεηνο. Καηάπησζε ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ
ζπζηήκαηνο.
Υξόληα ζπκπηώκαηα
: Δξεζίδεη ηα κάηηα, ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα. Σα ζπκπηώκαηα ηεο ππεξέθζεζεο ζε
αηκνύο ζπκπεξηιακβάλνπλ μεξόηεηα, αδπλακία, πνλνθέθαιν, δαιάδα, λαπηία, εκεηό, κεηξίαζε
ηεο όξαζεο.
4.3.
Έλδεημε νηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο
Θεξαπεία ζύκθσλα κε ηε ζπκπησκαηνινγία.
ΤΜΗΜΑ 5: Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
5.1.
Ππξνζβεζηηθά κέζα
Καηάιιεια ππξνζβεζηηθά πιηθά
16/06/2011
: Αθξόο. ΢ηεξεό θαηαζβεζηηθό πιηθό. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). Πίδαθαο λεξνύ.
EL (Διιεληθά)
2/8
Cyperb 10 EC
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
΢ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 453/2010
Αθαηάιιειν ππξνζβεζηηθό κέζν
5.2.
: Γπλαηόο πίδαθαο λεξνύ.
Εηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα
Κίλδπλνο ππξθαγηάο
: Δύθιεθην.
Γξαζηηθόηεηα
: Όηαλ εθηίζεηαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα δηαζπαζηεί απειεπζεξώλνληαο επηθίλδπλα
αέξηα.
5.3.
Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο
Πξνιεπηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο
: Όρη γπκλά θώηα. Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα.
Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο
: Δθθελώζηε θαη πεξηνξίζηε ηελ πξόζβαζε. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξνζσπηθνύ θαη γηα ηελ ςύμε
ησλ δνρείσλ ζηελ πεξηνρή θηλδύλνπ ρξεζηκνπνηείζηε ζπξέπ λεξνύ.
Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο γηα ππξνζβέζηεο
: Φνξέζηε ελδπκαζία αλζεθηηθή ζε ρεκηθέο νπζίεο. ΢ε πεξίπησζε πνπ ε ηερληθή απνξξόθεζε ή ηα
κέηξα αεξηζκνύ δελ είλαη δπλαηά ή αλεπαξθή, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλαπλεπζηηθή
πξνζηαζία.
Άιιεο πιεξνθνξίεο
: Φπιάμηε μερσξηζηά ην κνιπζκέλν ππξνζβεζηηθό λεξό. Μελ ην αθήζεηε λα εηζέιζεη ζηα
επηθαλεηαθά ύδαηα θαη ζην απνρεηεπηηθό.
ΤΜΗΜΑ 6: Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο
6.1.
Πξνζσπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο
Γεληθά κέηξα
6.1.1.
: Όηαλ ζπκβαίλνπλ δηαξξνέο ή εθρύζεηο, πξέπεη λα παξακέλεη ζηελ πεξηνρή κόλν ην πξνζσπηθό
πνπ είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλν.
Γηα πξνζσπηθό κε έθηαθηεο αλάγθεο
Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο
: Φνξάηε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθό ξνπρηζκό, γάληηα θαη πξνζηαζία γηα ηα κάηηα θαη ην πξόζσπν.
΢ηελ πεξίπησζε κε επαξθνύο αεξηζκνύ θνξάηε ηνλ θαηάιιειν αλαπλεπζηηθό εμνπιηζκό.
Μέηξα έθηαθηεο αλάγθεο
: Δθθελώζηε ηελ πεξηνρή. Δμαιείςηε όιεο ηηο πεγέο αλάθιεμεο. Παξέρεηε επαξθή εμαεξηζκό γηα ηε
κείσζε ηεο ζθόλεο θαη / ή ηηο ζπγθεληξώζεηο αηκώλ. Καιέζηε έλαλ εηδηθό.
6.1.2.
Γηα άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ πξώηεο βνήζεηεο
Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο
6.2.
: Υξήζε αλεμάξηεηεο εηζπλεπζηηθήο πξνζηαζίαο θαη πξνζηαηεπηηθήο ελδπκαζίαο αλζεθηηθή ζε
ρεκηθέο νπζίεο.
Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο
Μελ αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε. Σν πιηθό απηό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ελαπνηεζνύλ ζε δεκόζην ρώξν ζπιινγήο
επηθηλδύλσλ ή εηδηθώλ απνβιήησλ. Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο εάλ ην πξντόλ δηεηζδύζεη ζηνπο απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο ή ζην δεκόζην δίθηπν λεξνύ.
6.3.
Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό
Γηα ηελ απνζήθεπζε
: Απνηξέςηε ηε δηαξξνή ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα. Κιείζηε ζε εηδηθό ρώξν θαη ζπιιέμηε ηε
κεγάιε δηαξξνή αλαθαηεύνληαο ηελ κε αδξαλή θνθθώδε ζηεξεά.
Μέζνδνη θαζαξηζκνύ
: ΢πγθεληξώζηε απηά πνπ έρνπλ ρπζεί θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζε θαηάιιειν δνρείν.
Άιιεο πιεξνθνξίεο
: Ηδηαίηεξνο θίλδπλνο νιίζζεζεο εμαηηίαο ρπκέλνπ/ζθνξπηζκέλνπ πξντόληνο ζην δάπεδν.
6.4.
Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα
Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία. ΢ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε.
ΤΜΗΜΑ 7: Χεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε
7.1.
Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό
: Υεηξίδεζηε ζύκθσλα κε ηε ζσζηή βηνκεραληθή πγηεηλή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο. Μαθξηά από
ζεξκόηεηα/ζπηλζήξεο/θιόγεο/ζεξκέο επηθάλεηεο. - Μελ θαπλίδεηε. Πξνθπιάμηε από ηελ εηζξνή
ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ή ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.
Θεξκνθξαζία ρεηξηζκνύ
: ΢ε ζεξκνθξαζηα δσκαηίνπ.
Μέηξα πγηεηλήο
: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηό ην πξντόλ. Βγάιηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα
θαη πιύλεηέ ηα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ηηο άιιεο εθηεζεηκέλεο
πεξηνρέο κε απαιό ζαπνύλη θαη λεξό πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε θαη όηαλ θύγεηε από ηελ
εξγαζία ζαο.
7.2.
Σπλζήθεο γηα ηελ αζθαιή θύιαμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ αζπκβίβαζησλ
Σερληθά κέηξα
: Γεηώζηε θαιά. Υξεζηκνπνηείζηε κόλν αληηζπηλζεξηζηηθέο κεραλέο, ζπζθεπέο, απνξξνθεηήξεο,
εξγαιεία θιπ.
΢πλζήθεο θύιαμεο
: Πξνθπιάμηε από ζεξκόηεηα θαη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία.
Αζπκβίβαζηα πξΐόληα
: Γπλαηό νμύ. Γπλαηέο βάζεηο. Ομεηδσηηθή (έο) νπζία, ηζρπξό.
Μέγηζηνο ρξόλνο θύιαμεο
: 3 έηε
Πεξηνρή θύιαμεο
: Γηαηεξείζηε ην δνρείν εξκεηηθά θιεηζηό ζε δξνζεξό, θαιά αεξηδόκελν ρώξν. Να έρεηε έηνηκν έλα
δνρείν, π.ρ. ιεθάλε ρσξίο βαιβίδα εθθέλσζεο.
Τιηθά ζπζθεπαζίαο
: Γηαηεξείηαη κόλν κέζα ζην αξρηθό δνρείν. Φπιάμηε ην θιεηζηό.
7.3.
Εηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
16/06/2011
EL (Διιεληθά)
3/8
Cyperb 10 EC
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
΢ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 453/2010
ΤΜΗΜΑ 8: Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία
8.1.
Παξάκεηξνη ειέγρνπ
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
8.2.
Έιεγρνη έθζεζεο
Αηνκηθή πξνζηαζία
: Γάληηα. Πξνζσπίδα θαηά αζθπμηνγόλσλ αέξησλ. Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά.
Πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ
: Φνξάηε ηα θαηάιιεια γάληηα, αλζεθηηθά ζηε ρεκηθή δηείζδπζε. NBR (θανπηζνύθ ληηξηιίνπ).
΢πληζηάηαη λα ελεκεξσζείηε από ησλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ αλζεθηηθόηεηα ησλ
πξναλαθεξόκελσλ πξνζηαηεπηηθώλ γαληηώλ εηδηθήο ρξήζεσο.
Πξνζηαζία νθζαικώλ
: Αζπίδα πξνζηαζίαο πξνζώπνπ. Υεκηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά ή γπαιηά αζθαιείαο.
Πξνζηαζία δέξκαηνο θαη ζώκαηνο
: Πξέπεη λα παξέρεηαη πξνζηαζία γηα ην δέξκα θαηάιιειε γηα ηηο ζπλζήθεο ρξήζεο.
Πξνζηαζία ησλ αλαπλεπζηηθώλ
: ΢ε πεξίπησζε πνπ ε ηερληθή απνξξόθεζε ή ηα κέηξα αεξηζκνύ δελ είλαη δπλαηά ή αλεπαξθή,
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αλαπλεπζηηθή πξνζηαζία.
Οξηνζέηεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο
πεξηβαιινληνινγηθήο έθζεζεο ζε θίλδπλν
: Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο εάλ ην πξντόλ δηεηζδύζεη ζηνπο απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο ή ζην δεκόζην
δίθηπν λεξνύ.
Άιιεο πιεξνθνξίεο
: Πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ άκεζε εγγύηεηα θάζε πηζαλήο έθζεζεο πίδαθεο πιύζεο καηηώλ
επείγνπζαο αλάγθεο θαη ληνπο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ.
ΤΜΗΜΑ 9: Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
9.1.
Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο
Μνξθή
: Τγξό
Υξώκα
: Κίηξηλν.
Οζκή
: Αξσκαηηθή.
Όξην νζκώλ
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
pH
: 5,3 (1%)
΢εκείν ηήμεο / πεξηνρή ηήμεο
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
΢εκείν ζηεξενπνίεζεο
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Θεξκνθξαζία βξαζκνύ
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
΢εκείν αλάθιεμεο
: 44,2 °C
΢ρεη. ξπζκόο εμάηκ. ζε ζύγθξ. κε ην
βνπηπιεζηέξα
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Αλάθιεμε (ζηεξεό, αέξην)
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Δθξεθηηθά όξηα
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Πίεζε αηκνύ
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
΢ρεηηθή ππθλόηεηα αηκώλ ζηνπο 20 °C
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
΢ρεηηθή ππθλόηεηα
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Ππθλόηεηα
: 0,912 g/ml
Γηαιπηόηεηα
: Νεξό: Γαιάθησκα.
Log Pow
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Θεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο
: 465 °C (+/- 5°C)
Θεξκνθξαζία δηάζπαζεο
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Ημώδεο, θηλεκαηηθόο (ή)
: 1,24 mm²/s (40°C)
Ημώδεο, δπλακηθόο
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Δθξεθηηθέο ηδηόηεηεο
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
Ομεηδσηηθά ραξαθηεξηζηηθά
: Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία
9.2.
Άιιεο πιεξνθνξίεο
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
ΤΜΗΜΑ 10: Σηαζεξόηεηα θαη δξαζηηθόηεηα
10.1.
Δξαζηηθόηεηα
Όηαλ εθηίζεηαη ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία κπνξεί λα δηαζπαζηεί απειεπζεξώλνληαο επηθίλδπλα αέξηα.
10.2.
Χεκηθή ζηαζεξόηεηα
΢ηαζεξό ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο.
10.3.
Πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ αληηδξάζεσλ
Κακία ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο. Αλαηξέμηε ζηελ ελόηεηα 10.1 ζρεηηθά κε ηελ αληηδξαζηηθόηεηα.
16/06/2011
EL (Διιεληθά)
4/8
Cyperb 10 EC
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
΢ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 453/2010
10.4.
Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ
Πξνθπιάμηε από ζεξκόηεηα θαη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Μαθξηά από ζεξκόηεηα/ζπηλζήξεο/θιόγεο/ζεξκέο επηθάλεηεο. - Μελ θαπλίδεηε.
10.5.
Με ζπκβαηά πιηθά
Γπλαηό νμύ. Γπλαηέο βάζεηο. Γπλαηνί νμεηδσηηθνί παξάγνληεο.
10.6.
Επηθίλδπλα πξντόληα απνζύλζεζεο
Όηαλ ζεξκαίλεηαη γηα ηε δηάζπαζε, εθπέκπεη επηθίλδπλνπο θαπλνύο. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα. Ομείδην ηνπ αδώηνπ.
ΤΜΗΜΑ 11: Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
11.1.
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο
Ομεία ηνμηθόηεηα
: Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο. Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο
πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
Cyperb 10 EC
LD50 από ηνπ ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο
LD50 κέζσ ηνπ δέξκαηνο ζε αξνπξαίνπο
LC50 εηζπλνήο ζε αξνπξαίνπο (mg/l)
1850 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 3,37 mg/l/4h
θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
LD50 από ηνπ ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο
287 mg/kg
LD50 κέζσ ηνπ δέξκαηνο ζε αξνπξαίνπο
> 2000
LC50 εηζπλνήο ζε αξνπξαίνπο (mg/l)
3,28 mg/l/4h
Δηαιύηεο - Solvent
LD50 από ηνπ ζηόκαηνο ζε αξνπξαίνπο
LD50 κέζσ ηνπ δέξκαηνο ζε αξνπξαίνπο
> 3000 mg/kg
> 3160 mg/kg
Δξεζηζηηθόηεηα
: Δξεζίδεη ηα κάηηα, ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα.
Γηαβξσηηθόηεηα
: Με ηαμηλνκεκέλν
Δπαηζζεηνπνίεζε
: Με ηαμηλνκεκέλν
Δπαλαιακβαλόκελε δόζε ηνμηθόηεηαο
: Με ηαμηλνκεκέλν
Ηθαλόηεηα θαξθηλνγέλεζεο
: Με ηαμηλνκεκέλν
Μεηαιιαμηνγόλνο δξάζε
: Με ηαμηλνκεκέλν
Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή
: Με ηαμηλνκεκέλν
pH: 5,3 (1%)
pH: 5,3 (1%)
ΤΜΗΜΑ 12: Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο
12.1.
Τνμηθόηεηα
Cyperb 10 EC
LC50 ζηα ςάξηα 1
EC50 Γάθληεο 1
< 1 mg/l (96h)
< 1 mg/l (48h)
θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
LC50 ζηα ςάξηα 1
EC50 Γάθληεο 1
NOEC (ρξόληνο)
ErC50 (θύθηα )
0,0028 mg/l (96h; Salmo gairdneri)
0,0003 mg/l (48h; Daphnia magna)
0,00003 mg/l (34d; Pimephales promelas)
> 0,1 mg/l (96h; Selenastrum capricornutum)
12.2.
Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε
θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε
Γελ είλαη εύθνια βηναπνηθνδνκήζηκε.
Δηαιύηεο - Solvent
Αλζεθηηθόηεηα θαη απνηθνδόκεζε
12.3.
Δύθνιε βηνινγηθή δηάζπαζε (ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ OECD).
Δπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο
θππεξκεζξίλε cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
΢πληειεζηήο βηνζπζζώξεπζεο ζηα ςάξηα 1
1204 mg/l (Salmo gairdneri)
Log Pow
5,3-5,6 (25°C)
12.4.
Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο
Cyperb 10 EC
Δπηθαλεηαθή ηάζε
16/06/2011
30,6 mN/m (25°C)
EL (Διιεληθά)
5/8
Cyperb 10 EC
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
΢ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 453/2010
12.5.
Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο PBT θαη vPvB
Cyperb 10 EC
Απηή ε νπζία/mίγκα δελ ηεξεί ηα θξηηήξηα PBT/vPvB ηνπ θαλνληζκνύ REACH, Annex XIII.
12.6.
Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο
ΤΜΗΜΑ 13: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απόξξηςε
13.1.
Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήησλ
Σνπηθή λνκνζεζία (απόβιεηα)
: Ζ απόξξηςε ελδέρεηαη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο επίζεκνπο θαλνληζκνύο.
Μέζνδνο γηα ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ
: Σν πιηθό απηό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ελαπνηεζνύλ ζε ρώξν ζπιινγήο επηθηλδύλσλ ή εηδηθώλ
απνβιήησλ.
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο
: Με ξίρλεηε ηελ νπζία θαη/ή ηα δνρεία ηνπο ζηα επηθαλεηαθά ύδαηα. (κελ θαζαξίδεηε ηηο ζπζθεπέο
απεκπινθήο θνληά ζε επηθαλεηαθά ύδαηα/ πεξηνξίζηε ηελ έκκεζε εηζξνή από ηα θξεάηηα).
Δηδνπνηήζηε ηηο αξρέο εάλ ην πξντόλ δηεηζδύζεη ζηνπο απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο ή ζην δεκόζην
δίθηπν λεξνύ.
ΤΜΗΜΑ 14: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά
΢ύκθσλα κε ηα αθόινπζα ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA
14.1.
Αξηζκόο ΟΗΕ
UN-Aξ.
14.2.
: 1993
UN proper shipping name
Δπίζεκε Οδεγία γηα ηελ κεηαθνξά
: Δύθιεθηα πγξά, ε.α.ν.
Πεξηγξαθή εγγξάθσλ κεηαθνξάο
: UN 1993 Δύθιεθηα πγξά, ε.α.ν. (Solvent naphtha (petroleum), light aromatic (64742-95-6)), 3, III,
(D/E)
14.3.
Τάμε/ηάμεηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά
Καηεγνξίεο (OHE)
: 3
εηηθέηεο θηλδύλνπ (OHE)
: 3
14.4.
Οκάδα ζπζθεπαζίαο
Καηεγνξία ζπζθεπαζίαο (OHE)
14.5.
: III
Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη
Μνιπζκαηηθόο παξάγνληαο γηα ην πδάηηλν
πεξηβάιινλ
14.6.
Εηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε
14.6.1.
Επίγεηα κεηαθνξά
:
Κσδηθόο ραξαθηεξηζκνύ επηθίλδπλσλ
πιηθώλ(Νν Κέκιεξ)
: 30
Κώδηθαο ηαμηλόκεζεο
: F1
Πνξηνθαιί δίζθνη
:
θώδηθαο πεξηνξηζκνύ ζήξαγγαο
: D/E
Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (ADR)
: LQ07
Δμαηξνύκελεο πνζόηεηεο (ADR)
: E1
14.6.2.
κεηαθνξά κέζσ ζαιάζζεο
Κσδηθόο EmS (1)
: F-E
Κσδηθόο EmS (2)
: S-E
14.6.3.
Ελαέξηα κεηαθνξά
Οδεγίεο γηα κεηαθνξά "cargo" (ΓΟΠΑ)
16/06/2011
: 366/220L
EL (Διιεληθά)
6/8
Cyperb 10 EC
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
΢ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 453/2010
Οδεγίεο γηα κεηαθνξά ζηελ θακπίλα επηβαηώλ
(ΓΟΠΑ)
: 355/60L
Οδεγίεο γηα κεηαθνξά ζηελ θακπίλα επηβαηώλ Πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο (ΓΟΠΑ)
: Y344/10L
14.7.
Μεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κεγάινπ βάξνπο ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηεο ζπκθσλίαο MARPOL 73/78 θαη ζύκθσλα κε ηνλ
θσδηθό IBC
Με εθαξκόζηκν.
ΤΜΗΜΑ 15: Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία
15.1.
Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα
15.1.1.
Καλνληζκνί ΕΕ
Γελ πεξηέρεη νπζία ππνςήθηα REACH.
15.1.2.
Eζληθέο δηαηάμεηο
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
15.2.
Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο.
ΤΜΗΜΑ 16: Άιιεο πιεξνθνξίεο
Καηάηαμε ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 1272/2008 ΔΚ [EK-GHS/CLP]:
Flam. Liq. 3
H226
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
Eye Dam. 1
H318
STOT SE 3
H335
STOT SE 3
H336
Asp. Tox. 1
H304
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 2
H411
Κείκελν ησλ θξάζεσλ R-, H-θαη EUH:
------ Acute Tox. 4
Ομεία ηνμηθόηεηα (αλαπλεπζηηθή) Καηεγνξία 4
(Inhalation)
------ Acute Tox. 4 (Oral)
Ομεία ηνμηθόηεηα (από ζηόκαηνο) Καηεγνξία 4
------ Aquatic Acute 1
Δπηθίλδπλν γηα ην πδαηηθό πεξηβάιινλ - νμύο θίλδπλνο Καηεγνξία 1
------ Aquatic Chronic 1
Δπηθίλδπλν γηα ην πδαηηθό πεξηβάιινλ - ρξόληνο θίλδπλνο Καηεγνξία 1
------ Aquatic Chronic 2
Δπηθίλδπλν γηα ην πδαηηθό πεξηβάιινλ - ρξόληνο θίλδπλνο Καηεγνξία 2
------ Asp. Tox. 1
Κίλδπλνο αζθπμίαο Καηεγνξία 1
------ Flam. Liq. 3
Δύθιεθηα πγξά Καηεγνξία 3
------ STOT SE 3
Σνμηθόηεηα γηα ζηνρεπκέλα όξγαλα (εθάπαμ έθζεζε) Καηεγνξία 3
------ STOT SE 3
Σνμηθόηεηα γηα ζηνρεπκέλα όξγαλα (εθάπαμ έθζεζε) Καηεγνξία 3
------ H226
Τγξό θαη αηκνί εύθιεθηα.
------ H302
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
------ H304
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο.
------ H332
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.
------ H335
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνύ.
------ H336
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία ή δάιε.
------ H400
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
------ H410
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
------ H411
Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κε καθξνρξόληεο επηπηώζεηο.
------ R10
Δύθιεθην.
------ R20/22
Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο.
------ R22
Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο.
------ R36/37/38
Δξεζίδεη ηα κάηηα, ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα.
------ R37
Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.
------ R50
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.
------ R50/53
Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην
πδάηηλν πεξηβάιινλ.
------ R51/53
Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν
πεξηβάιινλ.
------ R53
Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.
------ R65
Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.
------ R66
Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν.
------ R67
H εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε.
ΓΓΑ ΔΔ (Καλνληζκόο REACH παξάξηεκα II)
16/06/2011
EL (Διιεληθά)
7/8
Cyperb 10 EC
Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο
΢ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) Αξ. 453/2010
Ασηές οη πιεροθορίες βαζίδοληαη ζηης ηρέτοσζες γλώζεης κας θαη προορίδοληαη γηα λα περηγράυοσλ ηο προχόλ αποθιεηζηηθά γηα ιόγοσς σγείας, αζθαιείας θαη περηβαιιοληηθώλ απαηηήζεφλ.
Σσλεπώς, δε ζα πρέπεη λα ζεφρεζεί όηη εγγσάηαη οποηαδήποηε ζσγθεθρηκέλε ηδηόηεηα ηοσ προχόληος.
16/06/2011
EL (Διιεληθά)
8/8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
317 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content