close

Enter

Log in using OpenID

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μπουτακίδης ΟΝΟΜΑ

embedDownload
1. ΓΔΝΙΚΔ΢ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ΢
ΔΠΩΝΤΜΟ
: Μπνπηαθίδεο
ΟΝΟΜΑ
: Γεκνζζέλεο
ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ
: Διιεληθή
ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Η
: Έγγακνο κε δπν παηδηά
΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ΢ ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢
: Δθπιεξσκέλεο
ΠΑΡΟΤ΢Α ΘΔ΢Η
: Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο
ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η
:Οζίαο Φηινζέεο 10, 54351 Θεζζαινλίθε
ΣΗΛΔΦΩΝΟ
: 2310 - 913 993/791 347
FΑΥ
: 2310 - 791 450
E - mail
: [email protected]
2. ΢ΠΟΤΓΔ΢
1979
Πηπρίν Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ
1985
Πηπρίν ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Σερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ
΢ρνιώλ (Π.Α.Σ.Δ.΢. - ΢.ΔΛ.Δ.Σ.Δ.)
Παξαθνινύζεζε ΢εκηλαξίνπ κε ζέκα «Πξνγξακκαηηζκόο
Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ» ηνπ ΔΛΚΔΠΑ δηάξθεηαο 400 σξώλ
Παξαθνινύζεζε ΢εκηλαξίνπ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Β-20
operations ηεο Burroughs-Hellas S.A.
1987
Δμάκελε κεηεθπαίδεπζε ζηελ 5ε Γεσηερληθή Δπηζεώξεζε
Θεζζαινλίθεο θαη ζην Σκήκα κεραλνξγάλσζεο ηεο Αγξνηηθήο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, Σαπηόρξνλε εθπόλεζε εξγαζίαο κε ζέκα
«Η Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ν ξόινο ηεο ζηελ αλάπηπμε
ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο»
΢εκηλάξην εμεηδίθεπζεο γηα ηελ εμέιημε από ηε βαζκίδα ηνπ
«Δπηκειεηή» ζηε βαζκίδα ηνπ «Καζεγεηή Δθαξκνγώλ», δηάξθεηαο
έμη κελώλ ζην ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο
1990
Πηζηνπνηεηηθό Ιζνηηκίαο ΣΔΙ
1992
Μεηά από δηαγσληζκό πνπ δηεμήγαγε ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ
Τπνηξνθηώλ (Ι.Κ.Τ.) γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθό,
ζηελ εηδίθεπζε ηεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, αλαθεξύρζεθα
ππνςήθηνο ππόηξνθνο
Παξαθνινύζεζε
εηήζηνπ
Κύθινπ
Δθπαίδεπζεο
(Corso
Istituzionale) ζηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία θαη εθαξκνγέο
πιεξνθνξηθήο ζηε Γεσξγία, ζην Σκήκα Οηθνλνκίαο - Γηαρείξηζεο
Γεσξγίαο θαη Γαζώλ ηεο Γεσπνληθήο ΢ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
ηεο Φισξεληίαο - Ιηαιίαο
1994
2006
Πεξάησζε
πηζηνπνηεκέλνπ
πξνγξάκκαηνο
Δθπαίδεπζεο
Δθπαηδεπηώλ ηνπ ΔΚΔΠΙ΢ - Δζληθνύ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο
Γνκώλ δηα βίνπ Μάζεζεο.
2007
Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ
Παλεπηζηήκηνπ «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο»
Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη
Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ» ηνπ Σκήκαηνο
ΓΑ΢ΟΛΟΓΙΑ΢ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙ΢Η΢ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ ΚΑΙ
ΦΤ΢ΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ
ΘΡΑΚΗ΢
2011
3. ΓΝΩ΢ΔΙ΢ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩ΢΢ΩΝ
ΔΛΛΗΝΙΚΑ
: Μεηξηθή
ΙΣΑΛΙΚΑ
: Καηαλόεζε - Έθθξαζε γξαπηή θαη πξνθνξηθή άξηζηε.
ΑΓΓΛΙΚΑ
: Καηαλόεζε - Έθθξαζε γξαπηή θαη πξνθνξηθή πνιύ θαιή.
4. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ
1979-1981
Οκνζπνλδία Γεσξγηθώλ ΢πλεηαηξηζκώλ Θεζζαινλίθεο
1981-1984
Αλώηεξε ΢ρνιή Σερλνιόγσλ Γεσπνλίαο ηνπ
Θεζζαινλίθεο ζαλ Έθηαθηνο Βνεζόο Δξγαζηεξίνπ ησλ
Πξνζηαζία Φπηηθήο Παξαγσγήο Ι θαη ΙΙ, Δκπνξίαο
Πξντόλησλ, ΢ηαηηζηηθήο, Γεσξγηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Δθαξκνγώλ
1984-2000
΢ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο, ζαλ
Δπηκειεηήο θαη ζαλ Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, δηδάζθσ ηα καζήκαηα
Πξνγξακκαηηζκόο Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ Ι (Δηζαγσγή ζηνπο
Η/Τ, Windows, Word, Power Point, Internet) θαη Οξγάλσζε
Γξαθείνπ
1998-2000
Πξόγξακκα ΢πνπδώλ Δπηινγήο (Π.΢.Δ.) Καηλνηνκηθέο Δθαξκνγέο
ζηε Γεσξγία θαη ζηε Βηνκεραλία ηνπ ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο δίδαμα ην
κάζεκα Πνιπκέζα Ι
2001-ζήκεξα
΢ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο, ζαλ
Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ, δηδάζθσ ηα καζήκαηα Πιεξνθνξηθή Ι
(ππνρξεσηηθό), Πιεξνθνξηθή ΙΙ (ππνρξεσηηθό) θαη Πνιπκέζα
(Δπηινγήο Τπνρξεσηηθό) ζην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Γηνίθεζεο Αγξνηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (πξώελ Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ
Δθκεηαιιεύζεσλ) θαη Υξήζε Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ
(ππνρξεσηηθό) ζην Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο.
1991-2011
Κ.Α.Σ.Δ.Δ.
καζεκάησλ
Γεσξγηθώλ
Γεσξγηθώλ
΢εκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλνληαη από ην ΣΔΙ Θεζζαινλίθεο, εηαηξείεο
κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, δήκνπο ή Αλαπηπμηαθνύο
΢πλδέζκνπο, δίδαμα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πιεξνθνξηθή
θαη ηνπο Ηιεθηξνληθνύο Τπνινγηζηέο.
(MS-DOS, BASIC,
WS1,WS6, Σξάπεδεο Πιεξνθνξηώλ, Υξήζε VIDEOTEXTAGROTEL, WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT,
INTERNET θ.ι.π.)
5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΢Δ ΢ΔΚ
2002
Δγγξαθή ζηα κεηξώα εθπαηδεπηώλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ
Πηζηνπνίεζεο (ΔΚΔΠΙ΢) ζηελ θαηεγνξία έληαμεο ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ
ΜΔΡΟ΢ - ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ΢ - ΒΑ΢ΙΚΔ΢ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ΢ θαη ΢ΣΔΠ
2420, 2313, 2131, 2139
2003
Δγγξαθή ζηνλ θαηάινγν επηκνξθσηώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ
(Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) γηα ηελ «Δπηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ
ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ
(Σ.Π.Δ.) ζηελ Δθπαίδεπζε» θαη πξαγκαηνπνίεζε δύν θύθισλ
εθπαίδεπζεο Κ΢Δ.
6. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ - ΔΠΙΣΡΟΠΔ΢
2003
ΑΡΥΙΜΗΓΗ΢ ΑΣΔΙΘ: Η ζπκβνιή ησλ γπλαηθείσλ αγξνηνπξηζηηθώλ
ζπλεηαηξηζκώλ θαη ησλ γπλαηθώλ επηρεηξεκαηηώλ ζηελ ηνπηθή
αγξνηηθή αλάπηπμε
2004-2007
Υξεκαηνδόηεζε έξγσλ εμνπιηζκνύ γηα ππνζηήξημε πξάμεσλ
αλακόξθσζεο πξνγξακκάησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ Σκήκαηνο
Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ» ΔΣΠΑ - ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, 20042007.
(Δπηζηεκνληθόο
ππεύζπλνο
Καζεγεηήο
Δθαξκνγώλ
Γεκνζζέλεο Μπνπηαθίδεο).
2005-2007
«΢πκπιεξσκαηηθόο Δθπαηδεπηηθόο Δμνπιηζκόο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο
Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ» ΔΣΠΑ - ΔΠΔΑΔΚ ΙΙ, 2005-2007.
(Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο Δπ. Καζεγεηήο Δθαξκνγώλ Γεκνζζέλεο
Μπνπηαθίδεο).
2008- ΢ΗΜΔΡΑ
Δπηηξνπή Αηζνπζώλ θαη Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο
7. ΓΗΜΟ΢ΙΔΤ΢ΔΙ΢
1985
Η Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο θαη ν ξόινο ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο
γεσξγίαο
1991
Γηδαθηηθέο ΢εκεηώζεηο - Δθαξκνγέο Δπεμεξγαζηή θεηκέλνπ WS1
1992
Σξάπεδεο Πιεξνθνξηώλ
1993
VIDEOTEX-AGROTEL (ΥΡΗ΢Η MINITEL)
1994
Programma per l analisi a «Fonti e Flussi» della produzione nel settore agricolo,
Φισξεληία-Ιηαιία
Γηδαθηηθέο ΢εκεηώζεηο Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ γηα ηνπ θνηηεηέο
ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο
2000
2002
2003
2004
2008
Γηδαθηηθέο ΢εκεηώζεηο Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ γηα ηνπ θνηηεηέο
ηνπ Σκήκαηνο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο
Γηδαθηηθέο ΢εκεηώζεηο ηνπ καζήκαηνο Οξγάλσζε Γξαθείνπ γηα ηνπ θνηηεηέο ηνπ
Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Γεσξγηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο
Γηδαθηηθέο ΢εκεηώζεηο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΓΓΔ γηα ην κάζεκα
«Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο»
Γηδαθηηθέο ΢εκεηώζεηο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΓΓΔ γηα ην κάζεκα
«Πνιπκέζα»
΢πγγξαθή Αζθήζεσλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ ECDL
Αλδξνπιηδάθε Μ., ΢ακαζξαθήο Β., ΢αιακπάζεο Μ. θαη Μπουτακίδης Δ. «Η
γπλαηθεία δξαζηεξηόηεηα ζηνλ αγξνηνπξηζκό όξγαλν ηεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ:
Η ραξηνγξάθεζε, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο
κε ηε ρξήζε ησλ ΓΠ΢», Πξαθηηθά Ηκεξίδαο Παλειιήληνπ ΢πιιόγνπ Αγξνλόκσλ θαη
Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ, «Γεσγξαθηθά ΢πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη Αγξνηηθή
Αλάπηπμε», Αζήλα, 8 Γεθεκβξίνπ 2004.
Γηδαθηηθέο ΢εκεηώζεηο γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΦΠ γηα ην κάζεκα «Υξήζε
Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ»
Dimosthenis Boutakidis, Sophia Vassiliadou and Theodore Amygdalas,
Technological Educational Institution of Thessaloniki «Assessing the attitudes of
Agricultural students of Technological Educational Institutions towards ICT
education», 14th Panhellenic Conference on Informatics, 10-12 September 2010,
Tripoli, Greece
2010
2011
Δημοσθένης Μπουτακίδης, ΢νθία Βαζηιεηάδνπ, Θεόδσξνο Ακπγδαιάο,
Μαξγαξίηα Βνγηαηδή, «ΔΠΙΠΣΩ΢ΔΙ΢ ΣΗ΢ ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΚΡΙ΢Η΢
΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΔ ΓΙΑ
ΣΗ ΜΔΣΑΒΑ΢Η ΢ΣΗΝ «ΝΔΑ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», 11ν Γηεζλέο ΢πλέδξην ηεο Δηαηξίαο
Οηθνλνκνιόγσλ Θεζζαινλίθεο, 25-27 Ννεκβξίνπ 2010
Δημοσθένης Μπουτακίδης, ΢νθία Βαζηιεηάδνπ, Θεόδσξνο Ακπγδαιάο,
Μαξγαξίηα Βνγηαηδή, «ΔΠΙΠΣΩ΢ΔΙ΢ ΣΗ΢ ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΚΡΙ΢Η΢
΢ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΣΠΔ ΓΙΑ
ΣΗ ΜΔΣΑΒΑ΢Η ΢ΣΗΝ «ΝΔΑ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», 11ν Γηεζλέο ΢πλέδξην ηεο Δηαηξίαο
Οηθνλνκνιόγσλ Θεζζαινλίθεο, 25-27 Ννεκβξίνπ 2010
Boutakidis D., Vassiliadou, S., Amygdalas, T. (2010). Assessing the attitudes of
agricultural students of technological educational institutions towards ICT
education. 14th National congress on Informatics. Pci 2010, in Tripolis, Greece, pp
218-222, ISBN 978-1-4244-7838-5.
Vassiliadou S., Boutakidis D. (2011). “ICT adoption in Farm management“.
Chapter book in Agricultural and Environmental Informatics, Governance, and
Management: Emerging Research Applications. Editors Andreopoulou, Manos,
Polman, Viaggi, IGI Global , 2011, pp 172-181, ISBN 978-1-60960-622-0.
Vassiliadou S., Boutakidis D, Karikas M. (2011). Application of Relational
Databases in Listing Pesticides used in Greece according to their Hazards in
Human Health and the Environment. 5th International Conference on Information
and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA
2011),Skiathos, 8-11 September, Greece
Vassiliadou, S., Vogiatzi, M., Amygdalas, T., Boutakidis D. (2011). The Use of
Social Media among Students of Technology Agriculture and their Role in
Promoting Agribusiness. 5th International Conference on Information and
Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA
2011),Skiathos, 8-11 September, Greece
Μπουτακίδης, Δ., Βαζηιεηάδνπ, ΢., Ακπγδαιάο, Θ., ΢ηαγηόπνπινο, Π.,
΢αξαληίδνπ, Α. Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε εθπαίδεπζε ησλ Γεσηερληθώλ Δηδηθνηήησλ
ησλ ΔΔΔΔΚ. CIE2011-Conferenceon Informatics in Education,Παλεπηζηήκην
Πεηξαηώο, Αζήλα, 7-9 Οθησβξίνπ 2011
2012
Amygdalas, Th., Vouzas, F., Mpoutakidis, D., Survey of ISO 9001
Implementation in Greek Software Companies, 16-ICIT & 8-C&C: 11-13/7/12 in
Sweden ST-2: ISO 9000 / 14001 / 50001, etc. Paper #: 2-3 P- 81
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content