ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΣΔ΢ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ
Α’ Λπθείνπ
Γηδάζθσλ θαζεγεηήο: Μήηαιαο
Αλδξέαο
ΔΘΙ΢ΜΟ΢
•
•
•
•
•
Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ αλζξώπσλ, κε θέληξν ηα παηδηά, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ
ππνινγηζηή νδεγνύληαη ζηνλ εζηζκό.
Νέα κνξθή εμάξηεζεο
Έθπησζε ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ή αθαδεκατθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ
αηόκνπ.
Καηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο λένπο
Ο εζηζκόο ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα θηάλεη ζην 8,2%
Γηαηάξαμε ηεο Φπρνινγίαο
Η κε ζπλεηή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή εγθπκνλεί ζνβαξνύο θηλδύλνπο πνπ
επηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ ςπρνινγία ηνπ αλζξώπνπ. Μεξηθνί από απηνύο
είλαη νη εμήο:
i)
Ο εζηζκόο
ii)
Αλσκαιίεο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αλζξώπνπ
iii)
Μηα ζεηξά από άιια πξνβιήκαηα, όπσο: κπνζθειεηηθέο παζήζεηο,
μεξνθζαικία θηι.
ΠΑΥΤ΢ΑΡΚΙΑ
• Οη αηέιεησηεο ώξεο ζηνλ ππνινγηζηή , επηδεηλώλνπλ ην
πξόβιεκα ηεο παρπζαξθίαο θαη έρνπλ άιιεο επηπηώζεηο ζην
ςπρηζκό θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ , θαζώο
αιιάδνπλ ηνλ ηξόπν πνπ δνπιεύεη ν εγθέθαιόο ηνπο.
•
Πέξαλ ησλ νπνησλδήπνηε άιισλ επηπηώζεσλ, είλαη θαη ν
θαζηζηηθόο ηξόπνο δσήο.
ΠΑΥΤ΢ΑΡΚΙΑ
• Αίτια:
α) οι ηλεκτρονικοί σπολογιστές εμαηηίαο ησλ εζηζηηθώλ
πξνγξακκάησλ ηνπο
Β) ώξεο πνπ μνδεύνπκε κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή
• Τρόποι αντιμετώπισης:
α) ε ππνρξεσηηθή θαηακέηξεζε ζηα ζρνιεία ηνπ ύςνπο θαη
βάξνπο ησλ καζεηώλ
β) ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε από ηνπο εηδηθνύο
ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΗΣΑ
• Έλα απ’ ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινύλ ηα
βηληενπαηρλίδηα, θαη γηα ην νπνίν γίλεηαη ιόγνο πνιύ ζπρλά ηα
ηειεπηαία ρξόληα, είλαη ε κύεζε ησλ παηδηώλ ζηε βία.
•
Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ βηληενπαηρληδηώλ γηα ηα παηδηά είλαη νη εμήο:
•
•
•
•
Πξνθαινύλ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά
Πξνθαινύλ επηζεηηθέο ζθέςεηο
Πξνθαινύλ ερζξηθέο πξνζέζεηο
΢πζρεηίδνληαη κε ηελ επηζεηηθή θαη εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά
Τπνινγηζηέο θαη Σξαπκαηηζκνί
•
•
•
•
Πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο θαη γεληθά άζρεκε ζπκπεξηθνξά
Απρέλαο θαη κέζε
Πξνβιήκαηα ζηνλ ώκν θαη ηελνληίηηδα
Πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη θαη κε ην γξάςηκν ζην πιεθηξνιόγην
Σξόπνη πξνζηαζίαο από ηελ εμάξηεζε ζηνλ ππνινγηζηή:
1) Όζνλ αθνξά ηα κάηηα , ζα πξέπεη θάπνηνο λα ζηγνπξεπηεί όηη γξάθεη κε
κεγάινπο ραξαθηήξεο, πνπ είλαη νξαηνί ζε απόζηαζε 50 εθ. από ηνλ νζόλε.
2) Πξηλ μεθηλήζεη θάπνηνο ηελ δνπιεηά ζηνλ ππνινγηζηή, πξέπεη λα ζηγνπξεπηεί
όηη ν θαξπόο δελ είλαη ζε θακπύιε πάλσ από ην πιεθηξνιόγην. Μηα απιή
άζθεζε γηα λα μεθνπξάζεη θάπνηνο ηνλ θαξπό ηνπ θαη ηα δάρηπια είλαη λα ηα
ζθίγγεη ζε γξνζηά θαη ζηελ ζπλέρεηα λα αλνίγεη ηελ παιάκε ηεληώλνληαο ηα.
3) Η νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζα πξέπεη λα είλαη ζε ειαθξώο ρακειόηεξν επίπεδν
από εθείλν ησλ καηηώλ.
4) Σν πιεθηξνιόγην πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζέζε ηέηνηα ώζηε ην θάησ κέξνο ησλ
βξαρηόλσλ θαη ησλ θαξπώλ λα είλαη παξάιιεια κε ην έδαθνο.
5) Σν θάζηζκα είλαη απαξαίηεην λα έρεη ξπζκηδόκελα κέξε ώζηε λα
πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.
Τπνινγηζηέο θαη Σξαπκαηηζκνί
6) Οη κεξνί πξέπεη λα είλαη επίζεο παξάιιεινη κε ην έδαθνο, όπσο θαη ηα
ρέξηα.
7) Η αληίζεζε θαη θσηεηλόηεηα ηεο νζόλεο πξέπεη λα είλαη ξπζκηζκέλεο ζηνλ
επηζπκεηό γηα ην ρξήζηε βαζκό, ώζηε λα αηζζάλεηαη άλεηα θαη λα κελ
θνπξάδνληαη ηα κάηηα ηνπ.
8) Ο θσηηζκόο ηνπ ρώξνπ πξέπεη λα είλαη 3 θνξέο εληνλόηεξνο από απηόλ ηεο
νζόλεο.
9) Πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε θίιηξνπ νζόλεο.
10)Δίλαη ζεκαληηθό λα εξγάδεηαη θαλείο ζε κεγάιε νζόλε ώζηε λα κελ
ΑΠΟΜΟΝΧ΢Η
• Ο εζηζκόο ζην Γηαδίθηπν πξνθαιεί απνκόλσζε θαη θαηάζιηςε.
• Σάζε ζηελ απνκόλσζε θαη ηελ εζσζηξέθεηα εθδειώλνπλ ηα άηνκα
πνπ είλαη εζηζκέλα ζην Γηαδίθηπν , ελώ ππάξρνπλ ελδείμεηο όηη απηά
ηα άηνκα αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα!
• Όζν πην πνιύ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ππνινγηζηή ηόζν απμάλνληαη ηα
πξνβιήκαηα ηεο ςπρνθπζηνινγηθήο δηαηαξαρήο ηνπ άηνκνπ.
ΠΗΓΔ΢-Ι΢ΣΟΣΟΠΟΙ
•
•
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF
%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE
%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
http://ethismosstodiadiktio.blogspot.gr/2012/11/blog-post_4148.html
• http://e-psychology.gr/addictions/611-ethismos-st0-diadiktyo-mianea-morfh-eksarthshs
http://ygeia.tanea.gr/default.asp?pid=8&ct=1&articleID=10676&la=1
•
•
•
•
•
•
http://erevnitikiergasia.wordpress.com/2011/12/21/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2
%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84/
http://www.0-6.gr/gr/articles/first-school-age/Baby-hood-age-growth-schoolage/videogames.html
http://www.miclub.gr/index.php/2010-04-02-16-50-16/62-2010-04-02-16-41-29/277-201206-10-05-19-28
http://www.eyeclinic.com.gr/ofthalmologiko-iatreio-laser-/xirofthalmia.html
http://greekvoices.blogspot.gr/2013/11/blogpost_388.hthttp://greekvoices.blogspot.gr/2013/11/blog-post_388.htmlml
http://greekvoices.blogspot.gr/2013/11/blog-post_388.html
Μαθητές ποσ σσμμετείταν
στο project
•
•
•
•
•
Γηαλλνπνύινπ Δπγελία
Γηαθνγηάλλε Θενδνζία
Κηαπόθα Διέλε
Μήια Δπγελία
Οπξαλόο Κσλζηαληίλνο