close

Enter

Log in using OpenID

CV Mario Bogdanović - Ekonomski Fakultet

embedDownload
Životopis Marija Bogdanovića ažuriran 28. 05. 2014.
Dr. sc. Mario Bogdanović, dipl. oec., prof. psih., rođen je 18. 05. 1971. u Varaždinu gdje završava
osnovnu školu i Prvu gimnaziju 1989. Obavezni vojni rok odslužio je 1989./1990. u jednogodišnjem
trajanju.
 2010. stječe doktorat ekonomskih znanosti iz područja menadžmenta ljudskih resursa s temom
„Organizacijska klima u hrvatskim proizvodnim poduzećima“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta
u Splitu.
 2002. završava znanstveni poslijediplomski studij Menadžment, smjer Opći menadžment na
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, magistriravši s temom iz menadžmenta ljudskih resursa
i organizacije.
 2000.-2002. uspješno studira na sveučilišnom studiju prava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
gdje apsolvira dvije akademske godine studija.
 2001. stječe zvanje profesora psihologije (diplomirani psiholog uz pedagoško-didaktičke ispite) na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 1994. stječe zvanje diplomiranog ekonomista kao prvi u svojoj generaciji na Fakultetu za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci.
Do sada objavljeno mu je samostalno i u koautorstvu pedeset (N=50) cjelovitih znanstvenih i stručnih
radova („in extensio“) i to: a) u poglavljima međunarodnih znanstvenih knjiga (Integrity in
Organizations: Building the Foundations for Humanistic Management) i domaćih znanstvenih
knjiga (Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja poslovnih procesa); b)
časopisnim publikacijama (Društvena istraživanja, Ekonomija/Economics, Ekonomski pregled,
Ekonomski vjesnik, FBIM Transactions, International Journal of Management Cases, MEST
Journal, Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, Poslovna analiza i upravljanje,
Radovi zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, Transition: Journal of Economics and Politics
of Transition, Veterinarska stanica, Zbornik radova EF Mostar, Zbornik radova EF Sarajevo) te c)
Zbornicima radova sa međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, gdje je održao
dvadesetak izlaganja.
Izabran je u više nastavnih, suradničkih, dva znanstveno te jedno naslovno znanstveno-nastavno
zvanje:
 Znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti-polje
ekonomije (14. 02. 2014.).
 Naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomije,
grana organizacija i menadžment (27. 03. 2013.).
 Znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti-polje
ekonomije (18. 07. 2012.).
 Matično povjerenstvo za društvene znanosti dalo je mišljenje da dr. sc. Mario Bogdanović ispunjava
uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske za izbor u nastavno zvanje višeg
predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomije, grana organizacija i menadžment (18.
07. 2011.).
 Suradničko zvanje višeg asistenta za područje organizacije i menadžmenta
fakultetu Sveučilišta u Splitu (08. 06. 2010.).
na Ekonomskom
 Suradničko zvanje sveučilišnog asistenta za područje menadžmenta i upravljanja na Ekonomskom
fakultetu Sveučilišta u Splitu (13. 11. 2007.).
 Naslovno nastavno zvanje predavača iz područja posebnih psihologija (psihologija stresa,
psihologija kriza, psihofiziologija rada) na Veleučilištu Velika Gorica (26. 04. 2007.). Pristupnik je
u navedenom izboru održao nastupno predavanje iz područja psihofiziologije rada koje je pozitivno
ocijenjeno.
 Nastavno zvanja predavača iz područja menadžmenta i upravljanja na Visokom gospodarskom
učilištu u Križevcima (14. 09. 2006.) te Veleučilišta u Požegi (23. 03. 2007.). Pristupnik je u
navedenom izboru održao nastupno predavanje iz područja managementa i upravljanja koje je
pozitivno ocijenjeno.
 Suradničko zvanje naslovnog sveučilišnog asistenta za područje psihologije Filozofskog fakulteta
Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (01. 10. 2005.).
Sudjelovao je u više studija i projekata: Studiji Strategija razvoja Osječko-baranjske županije;
TEMPUS projektu usklađivanja nastavnih programa s programima europskih visokih učilišta kao
istraživač i izlagač radne skupine u suradnji s europskim visokim učilištima: Harper Adams University
College (Velika Britanija), Van Hall Larenstein University of Professional Education Wageningen
(Nizozemska) i Georgikon Faculty University of Pannonia (Mađarska); na projektu MZOŠ Uloga
ljudskih resursa u izvođenju projekata unaprjeđenja poslovnih procesa, te više samostalnih
znanstveno-stručnih projekata.
Kao predsjednik i koordinator Povjerenstva sudjelovao je u izradi nastavnog plana i programa
Specijalističkog diplomskog studija Menadžment u poljoprivredi koji je dobio dopusnicu MZOŠ te je
zaživio kao samostalni diplomski specijalistički studij na Visokom gospodarskom učilištu u
Križevcima. Akademske 2009./2010. boravio je pet i po mjeseci na Alpen-Adria Universität
Klagenfurt-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften u Austriji za potrebe stručnog i znanstvenog
usavršavanja.
Za svoj rad asistenta i izniman uspjeh u akademskoj 2009./2010. dobio je priznanje Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Recenzent je međunarodnih znanstvenih časopisa, međunarodnih knjiga i sveučilišnih udžbenika. Član
je znanstvenih odbora i recenzent međunarodnih časopisa. U okviru Erasmus usavršavanja nastavnika
održava nastavu na inozemnim visokoškolskim institucijama.
Područja interesa dr. sc. Marija Bogdanovića su: menadžment, menadžment ljudskih resursa, strateški
menadžment ljudskih resursa, poslovno vođenje, organizacijska klima i kultura, organizacijski razvoj,
organizacijsko ponašanje, poslovna etika, psihologija rada, organizacijska psihologija, ergonomija,
psihologija stresa i krize, socijalna psihologija, metodologija društvenih istraživanja, makroekonomski
menadžment, ekonomika poljoprivrede, turizam, marketing.
Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom (c1 razina), francuskim pasivno. Član je više
strukovnih organizacija (EAEPE, HDE i dr.). Rekreativno se bavi šahom, planinarstvom i
gljivarstvom, ljubitelj je dobre knjige.
Radovi („in
extensio“
N=33)
Razdoblje:
01. 02. 2008.28. 05. 2014.
(Zaposlen na
Ekonomskom
fakultetu
Sveučilišta u
Splitu)
(1) Bogdanović, M. (2014.), By spirituality management against stupidity
management in a function of accelerated development, 3rd International
Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth,
Croatia, Osijek, 22nd – 24th May 2014., p. 572-593.
(2) Bogdanović, M., Požega, Ž. (2014.), Relationship between education and
economic system: How to educate, what to educate and whom to educate example of Croatia, 3rd International Scientific Symposium Economy of
Eastern Croatia - Vision and Growth, Croatia, Osijek, 22nd – 24th May 2014.,
p. 124-142.
(3) Bogdanović, M., Cingula, D., Ivanišević, Z. (2014.), In a search of ethical
protocol for manager decision check. Proceedings of the 6th International
Scientific Conference on Economic and Social Development and 3rd Eastern
European ESD Conference: Business Continuity, Austria, Vienna, 24-25
April 2014, p. 75-84.
(4) Bogdanović, M. (2014.), Winning team creation in crisis condition: Case study
of professional basketball club, MEST Journal, 15 01 2 (1), p. 37-56.(Rad u
časopisu)
(5) Bogdanović, M., Svržnjak, K. (2011.-2013.), Management social responsibility
of Croatian agricultural enterprises, In: Eva Malovics i Beata Kincsesne Vajda
(eds.) Proceedings of the Scientific Management and Management Science
Today International Scientific Conference, Conference held in Szeged 4-5
November 2011. in Szeged, Hungary. Published by University of Szeged
Faculty of Economics and Business Administration 30. September 2013., p. 7392.
(6) Bogdanović, M., Filipović, I. (2013.), Efficacy verification of some motivation
strategies on clothing company example, MEST Journal, 15 07 1(2), p. 1-15.
(Rad u časopisu)
(7) Bogdanović, M. (2013.) Basic Roots of Managers' Ethical Competencies, In:
(Wolfgang Amann & Agata Stachowicz-Stanusch (Editors): Integrity in
Organizations: Building the Foundations for Humanistic Management,
Palgrave MacMillan, International Edition, p. 541-575. (Poglavlje u knjizi)
(8) Bogdanović, M. (2013.), How to get more integrity in managerial behaviour?
The role of moral learning in management moral crisis condition, In: (Valerij
Dermol et al.) MakeLearn 2013: Active Citizenship by Knowledge
Management & Innovation, Book of Preceedings Management, Knowledge
and Learning International Conference 2013; 19-21 June 2013 in Zadar.
Published by Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress 2013., p. 987-995.
(9) Bogdanović, M. (2013.), Održivi razvoj i djelotvornost srednjih i malih
poduzeća, FBIM Transactions, 15 07 1(2), str. 27-36. (Rad u časopisu)
(10) Bogdanović, M., Živković, S. (2013.), Integration of the Human Resource
Management and the Strategic Business Planning Process: Case of Companies
in Serbia, In: (Davor Filipović and Anita Goltnik Urnaut) Economic and Social
Development, 2nd International Scientific Conference, Book of Preceedings,
Paris, 05. April 2013., France, p. 902-913.
(11) Bogdanović, M., Cingula, D. (2013.), Making Decision in Company Dismissal
Process, In: (Davor Filipović and Anita Goltnik Urnaut) Economic and Social
Development, 2nd International Scientific Conference, Book of Preceedings
Paris, 05. April 2013., France, p. 914-921.
(12) Bogdanović, M. (2013.), Economic development in transition economies:
What and how is needed to be improved in the area of social values? , In: 2nd
REDETE 2012 Conference, International Scientific Conference: „Economic
Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A Search For
New Paradigms“, Conference Proceedings Banja Luka October 25.-27.
2012.(managing editors Jovo Ateljević, Dragana Došenović), Banja Luka:
Faculty of Economics 2013.- p. 291-305.
(13) Bogdanović, M. (2013.) Organizacijska klima u funkciji unaprjeđenja
menadžmenta ljudskih resursa, FBIM Transactions, 15 01, (1), p. 1-17. (Rad u
časopisu)
(14) Bogdanović, M., Cingula, D. (2012.), Institutional cultural adjustment in a
function of economic development, In: Proceedings of the 3rd Review of
Management and Economic Engineering International Management
Conference A new dilemma: between East and West, Cluj-Napoca 13.-15.
September 2012., p. 35-41.
(15) Goić, S., Bogdanović, M. (2008.-2012.), Economic (non-)efficiency of
mobbing witnessed in occupational settings, In: (Jadranka Mustajbegović and
Andrea Russo, editors) Age of new economy and new jobs: stress and
mobbing,Conference held in Split 7-11 November 2008., Croatia. Published in
May 2012., p. 65-91. (Odabrani radovi u knjizi s međunarodne znanstvene
konferencije)
(16) Bogdanović, M. (2012.), In a search of integral management theory: the need
for the balance of hard and soft management approaches, In: (Davor Filipović
and Anita Goltnik Urnaut) Economic and Social Development, 1st
International Scientific Conference, Book of Preceedings Frankfurt am Main,
12.-13. April 2012., p. 39-48.
(17) Bogdanović, M. (2012.), Eksterna i interna strategijska razvijenost hrvatskih
proizvodnih poduzeća, U: Zbornik radova 4. međunarodne naučne
konferencije Menadžment 2012, Beograd-Mladenovac 20.-21. Aprila 2012.,
str. 66-72.
(18) Jerčinović, S., Bogdanović, M. (2012.), Održivi razvoj i djelotvornost srednjih
i malih poduzeća: primjer poduzeća Bjelovarsko-Bilogorske županije u
Republici Hrvatskoj, U: Zbornik radova 4. međunarodne naučne konferencije
Menadžment 2012, Beograd-Mladenovac 20.-21. Aprila 2012., str. 322-327.
(19) Bogdanović, M., Ateljević, J. (2012.), Planiranje edukacije za turistički
razvoj, U: Zbornik radova prve naučno-stručne konferencije “Razvoj
kompetitivnih ljudskih resursa za potrebe turizma u zemljama regiona JIE”,
Jahorina 28- 31. 03. 2012., Istočno Sarajevo: Ekonomski fakultet Univerziteta u
Istočnom Sarajevu, str. 258-271.
(20) Bogdanović, M. (2011.), Organizational Climate and Organizational Efficacy
in Croatian Manufacturing Enterprises, In: International Journal of
Management Cases/Vignali, Gianpaolo (ur.).-Darwen, Lancashire, UK: Access
Press UK, 2011., p. 185-190. (Rad u časopisu s međunarodne znanstvene
konferencije)
(21) Bogdanović, M. (2011.), Prilagodba hrvatske kulturne klime za ekonomski
razvoj, Ekonomski pregled, 62, 1-2, str. 67-85. (Rad u časopisu)
(22) Bogdanović, M., Zelenika, R. (2011.), Strateški menadžment u funkciji
ubrzanog razvoja Republike Hrvatske, Ekonomija/Economics, 17, 2, str. 357387. (Rad u časopisu)
(23) Bogdanović, M., Mateljak, Ž. (2011.), Working conditions and efficency in
manufacturing enterprises of the Split-Dalmatia County (Republic of Croatia),
In: Economic Development and Enterpreneurship in Transition Economies,
Conference Proceedings Banja Luka October 27.-29. 2011., p. 357-372.
(24) Bogdanović, M., Mateljak, Ž. (2010.), Ekonomska kriza i ljudski resursi:
Studija slučaja za Hrvatsku, Zbornik radova Sarajevo Business and
Economics Review, 30/2010, 16, str. 486-502. (Rad u časopisu)
(25) Bogdanović, M. (2010.), Organizacijska kultura kao faktor uspjeha projekata
unapređenja poslovnih procesa, U: (Nikša Alfirević et al., urednik Marin Buble,
ur.) Utjecaj organizacijskih varijabli na uspjeh programa unapređenja
poslovnih procesa, Split: Ekonomski fakultet, str. 195-216. (Rad u monografiji)
(26) Bogdanović, M. (2009.), Organizacijska klima u hrvatskom organizacijskom
prostoru: Što i kako razvijati?, Transition: Journal of Economics and Politics
of Transition, vol. 11, No. 23-24, prosinac-1, str. 143-156. (Rad u časopisu)
(27) Bogdanović, M. (2009.), Primarna profesionalna orijentacija: Kako do bolje
povezanosti sa stvarnim životom?, Napredak: časopis za pedagogijsku teoriju i
praksu, vol. 150, (2) str.224-249.(Rad u časopisu)
(28) Bogdanović, M. (2009.), Profitni model hrvatske poljoprivrede: Kako i gdje ga
primijeniti?, Ekonomija/Economics, vol. 16, (1) str. 75-110. (Rad u časopisu)
(29) Žugaj, M., Bogdanović, M. (2009.), Organizacijska klima trgovačkih društava
Grada Varaždina. U: M. Šicel, Slobodan Kaštela (ur.), Zbornik radova
međunarodnog znanstvenog skupa „800. godina privilegija kraljevskog
slobodnog grada Varaždina (1209.-2009.) održan 3.- 4. prosinca 2009. u
Varaždinu, Zagreb-Varaždin: HAZU Zavod za znanstveni rad Varaždin,
Posebna izdanja, knjiga 20., str. 471-482.
(30) Bogdanović, M. (2009.), Prilog stvaranju ekonomski isplative poljoprivrede
Republike Hrvatske, Zbornik radova (Collected papers) XV., Mostar:
Sveučilište u Mostaru Ekonomski fakultet , vol. XV, str. 97- 124. (Rad u
časopisu)
(31) Bogdanović, M. (2008.), Čimbenici utjecaja na etičnost poslovnog sustava,
Radovi zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, br. 19, str. 295-318. (Rad u
časopisu)
(32) Bogdanović, M. (2008.), Prilog teoriji ljudskog kapitala: Koja svojstva radne
snage
treba
smatrati
bitnim
sastojcima
ljudskog
kapitala?,
Ekonomija/Economics, vol. 15, (1), str. 45-81. (Rad u časopisu)
(33) Bogdanović, M., Svržnjak, K., Kamenjak, D. (2008.), Poduzetnička svojstva
voćara i vinogradara Sjeverozapadne Hrvatske. U: M. Pospišil (ur.), Zbornik
radova 43. hrvatskog i 3. međunarodnog simpozija održanog u Opatiji 18.-21.
veljače 2008., Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 185-189.
Radovi („in
extensio“
N=17) prije
zaposlenja na
Ekonomskom
fakultetu
Sveučilišta u
Splitu.
Razdoblje:
2000. - 31. 01.
2008. (34) Bogdanović, M., Bogdanović, I. (2007.), Projekt priključenja Europskim
pješačkim putevima u funkciji unaprijeđenja turističke ponude RH. U: R. Baćac
(ur.), Zbornik radova Prvog hrvatskog kongresa ruralnog turizma
“Perspektive razvoja ruralnog turizma” s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar,
17.-21. listopada 2007., Zagreb: Hrvatski farmer, str. 141-155.
(35) Svržnjak, K., Bogdanović, M. (2007.), Poduzetnički potencijali u stočarstvu.
Zbornik radova 42. hrvatskog i 2. međunarodnog simpozija agronoma,
Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 152-155.
(36) Bilokapić, A., Bogdanović, M. (2006.), Ciljano liječenje eksudativnog
epidermitisa prasadi na sisi, Veterinarska stanica/Scientific Veterinary
Journal, 37, 3-4, str. 151-156. (Rad u časopisu)
(37) Bogdanović, M. (2005.), Sviđanje i prepoznavanje afektivnog materijala u
različitim uvjetima prezentacije, Društvena istraživanja, 14, 3, str. 483-508.
(Rad u časopisu)
(38) Bogdanović, M. (2005.), Ekonomska demokracija Hrvatskog gospodarstva,
Ekonomski pregled, 56,1-2, str. 79-91. (Rad u časopisu)
(39) Bogdanović, M. (2005.), Ljudski kapital u funkciji razvoja sjeverozapadne
Hrvatske, U: Prometna povezanost Hrvatske s Evropskim zemljama u funkciji
društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske, ZagrebVaraždin: HAZU, str. 265-282.
(40) Bogdanović, M. (2004.), Analiza profitne funkcije: metoda graničnih
vrijednosti, diferencijalnog računa te prihodno-troškovni pristup, Ekonomski
vjesnik, 17, 1-2, str. 127-132. (Rad u časopisu)
(41) Bogdanović, M. (2003.), Dijagnosticiranje organizacijske klime, Ekonomski
pregled, 54, 9-10, str. 829-856. (Rad u časopisu)
(42) Bogdanović, M. (2003.), Dijagnosticiranje organizacijske kulture, Poslovna
analiza i upravljanje, VIII, 10-12, str. 3-17. (Rad u časopisu)
(43) Bogdanović, M. (2003.), Menadžment moći i konflikata, Poslovna analiza i
upravljanje, VIII, 8-9, str. 3-13. (Rad u časopisu)
(44) Bogdanović, M. (2003.), Strateška analiza restorana brze prehrane xy,
Poslovna analiza i upravljanje, VIII, 4-5, str. 13-19. & Bogdanović, M.
(2003.), Strateška analiza restorana brze prehrane xy (2), Poslovna analiza i
upravljanje, VIII, 6-7, str. 13-17. (Rad objavljen u dva broja časopisa)
(45) Bogdanović, M. (2003.), Vođenje (leadership) u funkciji menadžmenta,
Poslovna analiza i upravljanje, VIII, 4-5, str. 3-12. (Rad u časopisu)
(46) Bogdanović, M. (2003.), Teorije motivacije u funkciji menadžmenta, Poslovna
analiza i upravljanje, VIII, 2-3, str. 3-8. (Rad u časopisu)
(47) Žugaj, M., Bogdanović, M. (2003.), Modeling of organizational climate,
Collection of papers from 22th International Scientific Conference on
Developement of organizational Sciences, Management and organization
development. Kranj: University of Maribor, Faculty of organizational sciences,
p. 169-175.
(48) Bogdanović, M. (2003.), Menadžment i stvarenje pobjedničkog tima, Poslovna
analiza i upravljanje, VIII, 1, str. 12-17. (Rad u časopisu)
(49) Bogdanović, M. (2002.), Menadžment ljudskih potencijala, Poslovna analiza i
upravljanje, VII, 10-12, str. 3-8. (Rad u časopisu)
(50) Bogdanović, M. (2000.), Strategija nastupa na tržištu brze prehrane
McDonalds Rijeka, Marketing forum 2, Rijeka: Društvo za marketing Rijeka,
str. 139-153.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content