close

Enter

Log in using OpenID

AHMETSPAHIĆ PETROL» doo Saraje - Agencija za vodno područje

embedDownload
"AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"
SARAJEVO
Adresa:
"SAVA RIVER WATERSHED AGENCY"
SARAJEVO
tel.
+387 33 726 400
fax.
+387 33 726 423
e – mail: [email protected]
Ul. Hamdije Čemerlića 39a
71000 Sarajevo
http://www.voda.ba
Broj:
UP-I/25-3-40-076-4/14
Datum:
05.03.2014. god.
«Agencija za vodno područje rijeke Save» Sarajevo rješavajući po zahtjevu Investitora
«AHMETSPAHIĆ PETROL» d.o.o. Sarajevo za izdavanje vodne dozvole za skladištenje i
promet opasnih materija koje nakon upotrebe dospijevaju u vode i za ispuštanje tehnoloških
(industrijskih) otpadnih voda iz objekta benzinske stanice sa pratećim sadržajima, locirane u
naselju Stupine, općina Tuzla, na osnovu člana 109. stav 1. tačka 2., 3. i 13., člana 139. stav
1. tačka 3. i 4. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH», broj 70/06), člana 4.
stav 1. tačka 12. Pravilnika o sadržaju, obliku, uslovima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih
akata («Službene novine Federacije BiH, broj 06/08, 57/09, 72/09 i 68/12) i člana 200.
Zakona o upravnom postupku («Službene novine Federacije BiH», broj 2/98 i 48/99), donosi
R J E Š E NJ E
o vodnoj dozvoli
1. Investitoru, «AHMETSPAHIĆ PETROL» d.o.o. Sarajevo daje se vodna dozvola za
skladištenje i promet opasnih materija koje nakon upotrebe dospijevaju u vode i za
ispuštanje tehnoloških (industrijskih) otpadnih voda iz objekta benzinske stanice sa
pratećim sadržajima, locirane u naselju Stupine, izgrađenog na zemljištu označenom kao
k.č. 2374/7, 2374/8 i 2573/9 K.O. Tuzla III, općina Tuzla.
2. Vodna dozvola se daje na osnovu dostavljene dokumentacije, utvrđenog činjeničnog
stanja i uz slijedeće uslove:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Da se upotreba i korištenje predmetnog objekta vrši u skladu sa urađenom
investiciono tehničkom dokumentacijom, koja je služila kao podloga za davanje
ove vodne dozvole.
Da korisnik predmetnog objekta, za vrijeme trajanja ove dozvole, obezbjeđuje da
se onečišćene vode sa saobraćajnih i radnih površina nesmetano sakupljaju i
odvode do objekta predviđenog za tretman tehnoloških otpadnih voda (separator
ulja i masti), a zatim ovako tretirane vode ispuštaju u definisani recipijent-gradsku
kanalizaciju.
Objekte čija je svrha odvođenje i prečišćavanje onečišćenih voda (separator ulja i
masti, slivnici i rešetke, kanalizaciona mreža) treba redovno održavati i koristiti na
način koji će obezbijediti njihovu potpunu ispravnost i funkcionalnost.
Čišćenje i pražnjenje uređaja za tretman otpadnih voda, odnosno separatora ulja i
masti može vršiti isključivo firma ovlaštena za tu vrstu djelatnosti, prema
posebnom ugovoru.
Korisnik je obavezan da redovno vodi dnevnik o pražnjenju i odvozu sadržaja
taložnika i separatora ulja i masti, izdvojenim naftnim derivatima i talogu iz
taložnika i separatora ulja i masti.
Da se redovno vrši monitoring prečišćene otpadne vode iz okna za monitoring
shodno članu 12. stav (3) i (6) Uredbe o uslovima ispuštanja otpadnih voda u
prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije
BiH» broj 70/06), te pojedinačne i zbirni izvještaj putem labaratorije dostavi
Agenciji.
1
Izvještaje o ispitivanju i ocjeni kvaliteta otpadnih voda može uraditi isključivo
laboratorija ovlaštena od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva po osnovu člana 64. stav 3. Zakona o vodama i
Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati referentne odnosno ovlaštene
laboratorije za ispitivanje voda, sadržaj i način davanja ovlasti («Službene novine
Federacije BiH», broj 14/10).
3. Smještaj nafte i naftnih derivata vrši se u ukopanom čeličnom dvoplašnom rezervoaru
ukupne zapremine 100 m3.
4. Vlasnik odnosno korisnik objekta je obavezan vršiti plaćanje posebne vodne naknade za
ispuštanje otpadnih voda u skladu sa Zakonom o vodama («Službene novine Federacije
BiH» broj 70/06) i Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za
obračunavanje i plaćanje i kontrolu izmirivanja obaveza na osnovu opšte vodne naknade i
posebnih vodnih naknada («Službene novine Federacije BiH», broj 92/07, 46/09, 79/11 i
88/12).
5. U periodu važenja ove dozvole, Investitor je dužan provoditi sve mjere i aktivnosti
propisane istom.
6. Ukoliko radom predmetnog objekta dođe do šteta ma kakvog karaktera, korisnik vodne
dozvole je dužan uzroke nastalih šteta otkloniti, a nastale štete trećim licima nadoknaditi.
7. Prava stečena po ovoj dozvoli ne mogu se prenositi na treća lica.
8. Ova vodna dozvola, shodno članu 117. stav 1. Zakona o vodama («Službene novine
Federacije BiH» broj 70/06) se daje sa rokom važenja od 5 (pet) godina od dana
izdavanja ovog rješenja, odnosno ova vodna dozvola vrijedi do 05.03.2019. godine.
9. Prije isteka važnosti ove dozvole Investitor je dužan da zatraži njeno produženje ili
podnese zahtjev za izdavanje nove vodne dozvole.
O b r a z l o ž e nj e
Investitor «AHMETSPAHIĆ PETROL» d.o.o. Sarajevo, dana 06.02.2014. godine, podnio
je zahtjev za izdavanje vodne dozvole za skladištenje i promet opasnih materija koje nakon
upotrebe dospijevaju u vode i za ispuštanje tehnoloških (industrijskih) otpadnih voda iz
objekta benzinske stanice sa pratećim sadržajima, lociranog u naselju Stupine, izgrađenog na
zemljištu označenom kao k.č. k.č. 2374/7, 2374/8 i 2573/9 K.O. Tuzla III, općina Tuzla.
U provedenom postupku dostavljena je i pregledana sljedeća dokumentacija:
-
-
Ovjerena kopija Rješenja o izmjenama podataka broj: 065-0-Reg-13-003448 od
13.12.2013. godine izdatog od Općinskog suda u Sarajevu,
Ovjerena kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika
indirektnih poreza broj: 04/1-17-1-UPJR/1-7469-2/13 od 08.10.2013. godine izdatog
od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka,
Ovjerena kopija Uvjerenja o poreskoj registraciji izdatog od Porezne upraveKantonalni porezni ured Sarajevo, od 24.09.2013. godine,
Dokaz o uplaćenoj upravnoj i administrativnoj taksi,
Kopija Odluke o povećanju kapitala i Ugovor o izmjeni Ugovora o osnivanju društva
sa ograničenom odgovornošću broj: OPU-IP-1154/2013 od 29.08.2013. godine,
Glavni projekat benzinske pumpne stanice „Stupine“ – urađen od Projektni biro
«ARHITEKT» d.o.o. Tuzla, juni 2007. godine (na uvid),
2
-
-
-
-
-
Kopija Rješenja o odobrenju za upotrebu benzinske pumpne stanice „Stupine“ broj:
06/4-23-9622/07 od 21.08.2008. godine izdatog od Službe za prostorno uređenje i
zaštitu okoline Općine Tuzla,
Kopija Rješenja o okolinskoj dozvoli broj: 12/01-1-23-30342/13 od 19.12.2013.
godine izdatog od Ministarstva prostornog uređenja i zaštitu okolice Tuzlanskog
kantona,
Kopija Rješenja o vodoprivrednoj saglasnosti broj: 04/1-13-25-3611/07 od
07.08.2007. godine izdatog od Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i
vodoprivredu Tuzlanskog kantona,
Kopija Rješenja o vodnoj dozvoli broj: UP-I/25-3-40-256-4/09 od 19.08.2009. godine
izdatog od «Agencije za vodno područje rijeke Save» Sarajevo,
Kopija Saglasnosti na priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu broj: 3437/1
od 21.11.2007. godine izdate od JKP «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Tuzla,
Kopija Zemljišnoknjižnog izvatka broj. 12254/2013 od 18.12.2013. godine izdatog od
Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Tuzli,
Kopija Izvješća broj: II-M-OV-02-10-259/13 o ispitivanju otpadnih voda i rezultatima
monitoringa od oktobra 2013. godine urađen od «HERKON» d.o.o. Mostar,
Kopija Elaborata temeljem rezultata monitoringa otpadnih voda u 2013. godini
urudžbeni broj: EGM-OV-02-13-047/14 od januara 2014. godine urađen od
«HERKON» d.o.o. Mostar
Kopija Ugovora o preuzimanju, skladištenju i zbrinjavanju opasnog otpada broj:
04/14 od 28.01.2014. godine zaključen sa «KEMOKOP» d.o.o. Tuzla
Kopija Jamstvenog lista sa separator ulja.
Nakon pregleda
sadržaju, obliku
Federacije BiH»,
tom prilikom je
godine.
dostavljene dokumentacije, u skladu sa članom 21. stav 5. Pravilnika o
i uvjetima i načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata («Službene novine
br. 06/08, 57/09, 72/09 i 68/12), izvršen je obilazak poslovnog objekta i
sačinjen Zapisnik o uviđaju broj: UP-I/25-3-40-076-3/14 od 26.02.2014.
Objekat benzinske pumpe sa pratećim sadržajima je smješten u naselju Stupine, općina
Tuzla. Objekat benzinske pumpe se sastoji od upravnog objekta sa prodajnim prostorom i
kafeom, nadstrešnice za istakanje goriva, boksa za smještaj plinskih boca, rezervoara za
skladištenje goriva.
Oborinske voda sa krova objekta i nadstrešnice se zasebnim sistemom kanalizacije
prikupljaju i i odvode u gradsku kanalizaciju.
Zauljene oborinske vode sa saobraćajnih i manipulativnih površina se sistemom betonskoh
kanala sa rešetkom i kanalizacionih cijevi prikupljaju i odvode do tipskog separatora masti i
ulja. Separator masti i ulja tip AS TOP 20RC proizvođača BOR PLASTIKA. Ispust je u gradsku
kanalizaciju. Saobraćajne i manipulativne površine su završno obrađene asfaltom odnosno
betonom, sa padovima prema slivnicima. Odvodnja oborinskih voda je urađena u skladu sa
dostavljenom projektnom dokumentacijom.
Smještaj goriva se vrši u ukopanom čeličnom dvoplašnom rezervoaru kapaciteta 100 m3.
Monitoring otpadnih voda nakon separatora se radi redovno. Dostavljen je Izvještaj o
rezultatima monitoringa od oktobra 2013. godine urađen od «HERKON» d.o.o. Mostar.
Rezultati monitoringa zadovoljavaju MDK propisane Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih
voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanalizacije («Službene novine Federacije BiH»
broj 04/12).
Na osnovu provedenog postupka konstatuje se da je podnosilac zahtjeva «AHMETSPAHIĆ
PETROL» d.o.o. Sarajevo, ispunio minimum uslova za izdavanje vodne dozvole, kako je to
regulisano članom 115. do člana 118. Zakona o vodama («Službene novine Federacije BiH»
broj 70/06) i članom 21. i 22. Pravilnika o sadržaju, obliku i uvjetima i načinu izdavanja i
3
čuvanja vodnih akata («Službene novine Federacije BiH», br. 06/08, 57/09, 72/09 i 68/12),
te je riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.
Podnosilac zahtjeva je uplatio upravnu i administrativnu taksu u iznosu od 70 plus 3 KM u
skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o federalnim upravnim taksama i tarifi
federalnih upravnih taksi («Službene novine Federacije BiH» broj 43/13). Uplaćeni su i
posebni troškovi prema Zaključku ove Agencije broj: UP-I/25-3-40-076-2/14 od 17.02.2014.
godine.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva u roku od petnaest dana od dana prijema Rješenja.
Žalba se predaje ovom organu neposredno ili preporučeno poštom. Žalba se taksira sa 15
KM administrativne takse prema tarifnom broju 3. Tarife federalnih administrativnih taksi.
Obrađivač akta:
Sanja Miličić, građ.ing.
Po ovlaštenju
Rukovodilac sektora za
izdavanje vodnih akata
_______________________
Haris Ališehović, dipl.inž.građ.
Dostaviti:
- «AHMETSPAHIĆ PETROL» d.o.o.,
Lužansko Polje 40a, 71210 Ilidža
- FU za insp. poslove, vodna inspekcija,
- AVP Sava, ISV-vodna knjiga
- sektor 50
- sektor 40 – arhiva
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
212 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content