close

Enter

Log in using OpenID

11. Μεντεσέδες επίπλων

embedDownload
11
11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
1
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ
11
Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της.
Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών
μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα
μεντεσέδων και μηχανισμών υψηλής ποιότητας, που
απευθύνονται στην παγκόσμια βιομηχανία επίπλων, σε
πάνω από 60 χώρες παγκοσμίως. Η ιστορία της ξεκινά
το 1926 στο Cantu, επαρχία του Como, όταν o Αrturo Salice
δημιουργεί την πρώτη του εμπορική δραστηριότητα, με
στόχο να καλύψει τις ανάγκες της Ιταλικής αγοράς. Στα τέλη
της δεκαετίας του ‘50, χτίζεται το πρώτο εργοστάσιο και
στις 22 Φεβρουαρίου 1957 η Salice κατοχυρώνει την
πατέντα της για την δημιουργία του πρώτου χωνευτού,
κυλινδρικού self-closing μεντεσέ.
Μια παγκόσμια πρωτοπορία που άλλαξε τα δεδομένα
στην κατασκευή επίπλων διεθνώς.
Η ταχύτατη ανάπτυξη και η επιτυχία της Salice, τόσο στην Iταλική όσο και στην παγκόσμια αγορά, την οδήγησαν το 1975 στην περιοχή του Novedrate σε μια έκταση 143.000m2 να χτίσει το υπερσύγχρονο εργοστάσιο της,
που καλύπτει 42.000m2.
2
11
SALICE - Τεχνικά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις
ÅöáñìïãÞ SALICE ìå ðüñôá
ðïõ êáëýðôåé üëï ôï ðëáúíü
ÅöáñìïãÞ SALICE ìå ðüñôåò ðïõ êáëýðôïõí ôï ìéóü ðëáúíü
S = ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
D = Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
Ô = ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Ê = Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß (áÝñáò)
Ç =¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
G = ÐÜôçìá ôçò êåöáëÞò ôïõ ìåíôåóÝ óôçí ðüñôá
ÅöáñìïãÞ SALICE ìå ìÝóá ðüñôá
¼ëá ôá æçôïýìåíá ðáôÞìáôá ôçò ðüñôáò óôï ðëáúíü
ìðïñïýí íá åðéôåõ÷èïýí ìå ôïí óõíäõáóìü ôùí
êáôÜëëçëùí ìåíôåóÝäùí êáé âÜóåùí SALICE, éêáíþí íá
ëýóïõí üëá ôá êáôáóêåõáóôéêÜ ðñïâëÞìáôá.
1. Κάθετη ρύθμιση πόρτας
1á
1á) ÊÜèåôç ñýèìéóç ðüñôáò ìå áðëÝò âÜóåéò SALICE
Îåâéäþíïíôáò ëßãï ôéò äýï âßäåò óõãκñÜôçóçò ôçò âÜóçò ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôçí ðüñôá ùò ðñïò ýøïò ±2mm.
Ïé ïâÜë ôñýðåò óôç âÜóç, ôçò åðéôñÝðïõí íá êéíçèåß åëåýèåñá êáé ðñïò ôéò äýï êáôåõèýíóåéò.
Óôï ôÝëïò ôçò ñýèìéóçò ïé âßäåò óõãêñÜôçóçò ôçò âÜóçò èá ðñÝðåé íá îáíáâéäùèïýí.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
3
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ
11
1â
1â) ÊÜèåôç ñýèìéóç ðüñôáò ìå êëéð âÜóåéò SALICE
Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá îåâéäþóåôå êáìßá âßäá. Ç ðüñôá ìðïñåß íá ñõèìéóôåß ùò ðñïò ýøïò ±2mm áðëÜ óôñÝöïíôáò
ôçí åéäéêÞ Ýêêåíôñç âßäá ðïõ âñßóêåôáé óå áõôÞ ôçí êáôçãïñßá âÜóåùí.
Ç ðüñôá ìåôáêéíåßôáé ðÜíù Þ êÜôù êáé óôáìáôÜåé óôáèåñïðïéçìÝíç áõôüìáôá åêåß ðïõ åðéèõìïýìå, ìüëéò
óôáìáôÞóïõìå ôç ñýèìéóç.
2. ΠλαJνή ρύθμιση πόρτας
2á
-1,5 +4,5mm (ìå óåéñÝò 200 êáé 700)
-0,5 +5,5mm (ìå óåéñÜ F)
2á) ÐëáúíÞ ñýèìéóç ôçò ðüñôáò ìå ìåíôåóåäÝò SALICE óåéñÝò 200, 700, F
¸íá επαναστατικό óýóôçìá ñýèìéóçò åðéôñÝðåé óôçí ðüñôá íá êéíåßôáé ðëÜãéá ÷ùñßò íá
ìåôáâÜëëåôáé êáèüëïõ ç áðüóôáóç ôïõ áÝñá (L) ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß (ç áðüóôáóç L 0,7mm ðáñáìÝíåé óôáèåñÞ).
H âßäá ñýèìéóçò ðïõ âñßóêåôáé óôï óþìá ôïõ
ìåíôåóÝ, ëåéôïõñãåß óå óõíäõáóìü ìå ôçí åóùôåñéêÞ
âÜóç ðïõ âñßóêåôáé óôçí ïõñÜ ôïõ ìåíôåóÝ.
Ç ðüñôá êéíåßôáé äåîéÜ Þ áñéóôåñÜ, ðáñÜëëçëá ðñïò
ôï êïõôß, ÷ùñßò íá ìåôáâÜëëåôáé ç áðüóôáóç ôïõ
áÝñá ôçò ðüñôáò (L) áðü ôï êïõôß.
Êáìßá åðéðëÝïí ñýèìéóç äåí ÷ñåéÜæåôáé ãéáôß ï áÝñáò
(L) ðáñáìÝíåé óôáèåñüò.
2á
4
11
3. Ρύθμιση βάθους πόρτας
3á
3á) Ñýèìéóç âÜèïõò ôçò ðüñôáò ìå áðëÝò âÜóåéò SALICE
Îåâéäþíïíôáò ëßãï ôç âßäá óõãêñÜôçóçò ôïõ ìåíôåóÝ ðÜíù óôç âÜóç ìðïñïýìå íá ôñáâÞîïõìå ôçí ðüñôá êáé íá ñõèìßóïõìå
ôïí áÝñá (L) Ýùò +2,8mm.
Óôï ôÝëïò ôçò ñýèìéóçò èá ðñÝðåé ç âßäá óõãêñÜôçóçò ôïõ ìåíôåóÝ ìå ôç âÜóç íá îáíáâéäùèåß.
3â
3â) Ñýèìéóç âÜèïõò ôçò ðüñôáò ìå êëéð âÜóåéò SALICE
Äåí ÷ñåéÜæåôáé íá îåâéäþóåôå êáìßá âßäá. Ç ðüñôá ìðïñåß íá ñõèìéóôåß ùò ðñïò âÜèïò -0,5 +2,8mm áðëÜ óôñÝöïíôáò ôçí åéäéêÞ
Ýêêåíôñç âßäá ðïõ âñßóêåôáé óå áõôÞ ôçí êáôçãïñßá âÜóåùí. Ç ðüñôá ìåôáêéíåßôáé ìÝóá Þ Ýîù êáé óôáìáôÜåé óôáèåñïðïéçìÝíç
áõôüìáôá åêåß ðïõ åðéèõìïýìå, ìüëéò óôáìáôÞóïõìå ôç ñýèìéóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
5
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94°
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ãéá ðüñôåò ðÜ÷ïõò Ýùò 32mm.
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóÝäåò áíÜëïãá
ìå ôéò äéáóôÜóåéò & ôï âÜñïò ôçò ðüñôáò.
ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
ÐëáúíÞ ñýèìéóç: -1,5mm Ýùò +4,5mm
ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm
Ñýèìéóç âÜèïõò ðüñôáò:
+2,8mm ìå áðëÝò âÜóåéò
-0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð
âÜóåéò Salice
ÂÁÓÅÉÓ SALICE
Ïé ìåíôåóÝäåò Salice ÓåéñÜ 200
óõíäõÜæïíôáé ìå üëåò
ôéò âÜóåéò Salice áðëÝò & êëéð).
¼ëåò ïé ðáñáðÜíù ôéìÝò
Ý÷ïõí õðïëïãéóôåß ìå ôçí
õðüèåóç ðùò ç αêμή ôçò
ðüñôáò åßíáé êáñÝ.
Ïé ôéìÝò ìåéþíïíôáé áí ç
αêμή ôçò ðüñôáò Ý÷åé καμπυλότητα (ñÜäéï).
S =
D=
Ô =
Ê =
Á =
L =
Ç=
Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò
ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
6
11
11.01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94°
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 94° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110101.0009 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110101.0006* τεμ.
300
* Κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΙΣΙΟΣ RAPIDO Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0004* τεμ.
300
* Κατόπιν παραγγελίας
RAPIDO Φ10mm
Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
7
11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94°
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 94° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110101.0010 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110101.0003 τεμ.
300
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm RAPIDO Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0008* τεμ.
300
* Κατόπιν παραγγελίας
RAPIDO Φ10mm
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
8
Hettich
11
11.01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94°
Άνοιγμα 94° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110101.0011 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110101.0004 τεμ.
300
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DB Φ8mm (ΚΕΝΤΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110101.0005 τεμ.
300
Κέντρα Blum
DUBEL Ö8mm
Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
9
11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.01 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 94°
Άνοιγμα 94° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 ΓΟΝΑΤΟ 17mm RAPIDO Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0009* τεμ.
300
* Κατόπιν παραγγελίας
RAPIDO Φ10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 ΓΟΝΑΤΟ 17mm RAPIDO Φ10mm (KENΤΡΑ 52mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0002* τεμ.
300
* Κατόπιν παραγγελίας
Κέντρα Hettich
RAPIDO Φ10mm
Salice Rapido
1. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìåíôåóÝ Rapido
óôçí ðüñôá åýêïëá ìå ôï ÷Ýñé.
2. ÓôñÝøôå ôá Ýêêåíôñá äåîéÜ
1800 ìÝ÷ñé να ασφαλίσουν.
3. Áðáóöáëßóôå óôñÝöïíôáò
áíôßóôñïöá êáôÜ 1800.
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
10
Hettich
4. ÁöáéñÝóôå ôï ìåíôåóÝ
ðïëý åýêïëá.
11
11.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 110°
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ãéá ðüñôåò ðÜ÷ïõò Ýùò 26mm.
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
Όταν επιθυμούμε μεγαλύτερη γωνία
ανοίγματος.
Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóÝäåò áíÜëïãá
ìå ôéò äéáóôÜóåéò & ôï âÜñïò ôçò ðüñôáò.
ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
ÐëáúíÞ ñýèìéóç: -1,5mm Ýùò +4,5mm
ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm
Ñýèìéóç âÜèïõò ðüñôáò:
+2,8mm ìå áðëÝò âÜóåéò
-0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð
âÜóåéò Salice
ÂÁÓÅÉÓ SALICE
Ïé ìåíôåóÝäåò Salice ÓåéñÜ 200
óõíäõÜæïíôáé ìå üëåò
ôéò âÜóåéò Salice áðëÝò & êëéð).
¼ëåò ïé ðáñáðÜíù ôéìÝò
Ý÷ïõí õðïëïãéóôåß ìå ôçí
õðüèåóç ðùò ç αêμή ôçò
ðüñôáò åßíáé êáñÝ.
Ïé ôéìÝò ìåéþíïíôáé áí ç
αêμή ôçò ðüñôáò Ý÷åé καμπυλότητα (ñÜäéï).
S =
D=
Ô =
Ê =
Á =
L =
Ç=
Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò
ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
11
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 110°
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 110° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110102.0000 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110102.0001 τεμ.
300
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ8mm (ΚΕΝΤΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110102.0004 τεμ.
300
Κέντρα Blum
DUBEL Ö8mm
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
12
Hettich
11
11.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 110°
S
D
Ô
Ê
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 110° ΙΣΙΟΣ
=
=
=
=
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm (KENΤΡΑ 52mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110102.0006 τεμ.
300
DUBEL Ö10mm
Κέντρα Hettich
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 ΙΣΙΟΣ RAPIDO Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0003 τεμ.
300
RAPIDO Φ10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 ΙΣΙΟΣ RAPIDO (ΚΕΝΤΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0005 τεμ.
300
Κέντρα Blum
RAPIDO Φ10mm
Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
13
11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 110°
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 110° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 ΙΣΙΟΣ RAPIDO (ΚΕΝΤΡΑ 52mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0000 τεμ.
300
RAPIDO Φ10mm
Κέντρα Hettich
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΒΙΔΩΤΟΣ ΣΕΙΡΑ Β
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111600.0000 τεμ.
150
* Δυνατότητα τρυπήματος Κ στην πόρτα από 3 έως 18mm.
ÂÉÄÙÔÏÓ
Ο μεντεσές Salice Σειρά Β,
προσφέρει λύσεις σε ειδικές
κατασκευές όπως π.χ. φάλτσο
κουτί-φάλτσο πορτάκι.
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
14
Hettich
11
11.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 110°
S
D
Ô
Ê
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 110° ΓΟΝΑΤΟ
=
=
=
=
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ8mm (KENΤΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110102.0005 τεμ.
300
Κέντρα Blum
DUBEL Ö8mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ10mm (KENΤΡΑ 52mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110102.0007* τεμ.
300
* Κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö10mm
Κέντρα Hettich
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm RAPIDO (KENTΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0006* τεμ.
300
* Κατόπιν παραγγελίας
RAPIDO Φ10mm
Blum
Κέντρα Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
15
11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.02 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 110°
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 110° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm RAPIDO (KENTΡΑ 52mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110107.0001* τεμ.
300
* Κατόπιν παραγγελίας
RAPIDO Φ10mm
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΜΑΥΡΗ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΛΥΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΝΙΚΕΛ
ΕΑΝ
Μ.Μ.
110108.0005 τεμ.
Κέντρα Hettich
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110108.0037* τεμ.
150
3000
* Κατόπιν παραγγελίας
BIΣΜΑ ΜΕΝΤΕΣΕ Φ10 (DUBEL)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
150801.0000 τεμ.
ΕΑΝ
500
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
150802.0000 τεμ.
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
16
ΒΙΔΑ ΓΙΑ DUBEL
Hettich
500
11.03 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 165° & Γωνιακός
11
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μεντεσές με μεγάλη γωνία ανοίγματος.
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóÝäåò áíÜëïãá
ìå ôéò äéáóôÜóåéò & ôï âÜñïò ôçò ðüñôáò.
ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
ÐëáúíÞ ñýèìéóç: -1,5mm Ýùò +4,5mm
ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm
Ñýèìéóç âÜèïõò ðüñôáò:
+2,8mm ìå áðëÝò âÜóåéò
-0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð
âÜóåéò Salice
ÂÁÓÅÉÓ SALICE
Ïé ìåíôåóÝäåò Salice ÓåéñÜ 200
óõíäõÜæïíôáé ìå üëåò
ôéò âÜóåéò Salice áðëÝò & êëéð).
¼ëåò ïé ðáñáðÜíù
ôéìÝò Ý÷ïõí
õðïëïãéóôåß ìå ôçí
õðüèåóç ðùò ç αêμή
ôçò ðüñôáò åßíáé êáñÝ.
Ïé ôéìÝò ìåéþíïíôáé áí
ç αêμή ôçò ðüñôáò
Ý÷åé καμπυλότητα
(ñÜäéï).
S =
D=
Ô =
Ê =
Á =
L =
Ç=
Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò
ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
17
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.03 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 165° & Γωνιακός
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 165° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1650 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110103.0000 τεμ.
100
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1650 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110103.0002 τεμ.
100
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1650 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ8mm (ΚΕΝΤΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110103.0003* τεμ.
100
* κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö8mm
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
18
Κέντρα Blum
Hettich
11.03 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 165° & Γωνιακός
11
Άνοιγμα 165° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1650 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110103.0004* τεμ.
100
* Κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
Άνοιγμα 165° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1650 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110103.0001* τεμ.
100
* Κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
19
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.03 Μεντεσέδες Salice S200 άνοιγμα 165° & Γωνιακός
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Διάμετρος êåöáëÞò ìåíôåóÝ 35mm.
Άνοιγμα της πρώτης πόρτας 70°.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç
ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0008 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0012* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ DUBEL Φ8mm (ΚΕΝΤΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0009* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö8mm
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
20
Κέντρα Blum
Hettich
11
11.04 Μεντεσέδες Salice S200 για κολωνάκι
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Διάμετρος êåöáëÞò ìåíôåóÝ 35mm.
Άνοιγμα 94°.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí
Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Διάμετρος êåöáëÞò ìåíôåóÝ 35mm.
Άνοιγμα 94°.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí
Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå βιδωτή âÜóη 9mm,
με κωδικό 110601.0005 σελ.: 64.
ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0021 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΣ DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0013 τεμ.
150
* Kατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ Φ35 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0020 τεμ.
150
* Συνδυάζεται με την βάση 9mm (Κωδ.: 110601.0005 Σελ.: 64)
ÂÉÄÙÔÏÓ
Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
21
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.05 Μεντεσέδες Salice S200 Ειδικών μοιρών
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Διάμετρος êåöáëÞò ìåíôåóÝ 35mm.
Άνοιγμα 94°.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí
Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 150 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΦΑΛΤΣΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0014 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 300 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΚΑΡΕ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0024 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 370 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΚΑΡΕ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0011* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
22
Hettich
11.05 Μεντεσέδες Salice S200 Ειδικών μοιρών
11
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 450 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΚΑΡΕ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0002 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 300 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΦΑΛΤΣΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0022 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 450 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΦΑΛΤΣΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0025 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ -300 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΦΑΛΤΣΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0023 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ -450 ΒΙΔΩΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΦΑΛΤΣΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110104.0026 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
23
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.06 Μεντεσέδες Salice Σειρά F
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ãéá ðüñôåò ðÜ÷ïõò Ýùò 40mm.
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 13mm.
ÄéÜìåôñïò κεφαλής μεντεσέ 40mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 15mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóÝäåò
áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò & ôï âÜñïò ôçò ðüñôáò
ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
ÐëáúíÞ ñýèìéóç : -0,5mm Ýùò +5,5mm
ÊÜèåôç ñýèìéóç : ±2mm
Ñýèìéóç âÜèïõò ðüñôáò :
+2,8mm ìå áðëÝò âÜóåéò Salice
-0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âÜóåéò
ÂÁÓÅÉÓ SALICE
Ïé ìåíôåóÝäåò Salice ÓåéñÜ F
óõíäõÜæïíôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò
Salice, áðëÝò & êëéð
Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï
ýøïò ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
S =
D=
Ô =
Ê =
Á =
L =
Ç=
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò
âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
24
11
11.06 Μεντεσέδες Salice Σειρά F
Οι μεντεσέδες Salice σειρά F, αποτελούν την
ιδανική λύση στις περιπτώσεις που έχουμε
πόρτες και πλαJνά μεγάλου πάχους.
Χαρακτηριστικά με την σειρά F μπορούμε
να πατήσουμε και να καλύψουμε πλαJνό,
πάχους έως και 34mm.
Άνοιγμα 94 ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ40 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110401.0000 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
Άνοιγμα 94 ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ40 ΓΟΝΑΤΟ 11mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110401.0001 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
Άνοιγμα 94 ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 940 Φ40 ΓΟΝΑΤΟ 22mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110401.0002 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
25
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia
Silentia, ο μεντεσές με το ενσωματωμένο φρένο στην κεφαλή του που
αποτελεί τεχνολογική επανάσταση. Δίνει άψογη αισθητική καθώς το φρένο
δεν φαίνεται, προσφέρει μοναδική λειτουργία φρεναρίσματος της πόρτας
κατά το κλείσιμο και προσδίδει ιδιαίτερη υπεραξία στα έπιπλα σας.
26
11.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia
11
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ãéá ðüñôåò ελάχιστου ðÜ÷ïõò 16mm.
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 13.5mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóÝäåò áíÜëïãá
ìå ôéò äéáóôÜóåéò & ôï âÜñïò ôçò ðüñôáò.
ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
ÐëáúíÞ ñýèìéóç : -1,5mm Ýùò +4,5mm
ÊÜèåôç ñýèìéóç : ±2mm
Ñýèìéóç âÜèïõò ðüñôáò : +2,8mm ìå áðëÝò
âÜóåéò Salice
-0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âÜóåéò
ÂÁÓÅÉÓ SALICE
Ïé ìåíôåóÝäåò Salice ÓåéñÜ F
óõíäõÜæïíôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò
Salice, áðëÝò & êëéð
Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò
¼ëåò ïé ðáñáðÜíù
ôéìÝò Ý÷ïõí
õðïëïãéóôåß ìå ôçí
õðüèåóç ðùò ç
αêμή ôçò ðüñôáò
åßíáé êáñÝ.
Ïé ôéìÝò ìåéþíïíôáé
áí ç αêμή ôçò
ðüñôáò Ý÷åé καμπυλότητα (ñÜäéï).
S =
D=
Ô =
Ê =
Á =
L =
Ç=
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò
ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
27
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 110° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0002 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0005 τεμ.
300
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ8mm (KENΤΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0013* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
Κέντρα Blum
DUBEL Ö8mm
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
28
Hettich
11
11.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 110° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0004 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0017 τεμ.
300
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DB Φ8mm (KENΤΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0015* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
Κέντρα Blum
DUBEL Ö8mm
Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
29
11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia
S =
D=
Ô =
Ê =
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò
ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
Á = ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
L = Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
Ç = ¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
Άνοιγμα 110° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0014 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0018* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö10mm
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DUBEL Φ8mm (KENTΡΑ 45mm)
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0016 τεμ.
300
Κέντρα Blum
DUBEL Ö8mm
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
30
Hettich
11
11.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia
Για κολωνάκι
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ãéá ðüñôåò ελάχιστου ðÜ÷ïõò 16mm.
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 13.5mm.
Άνοιγμα 110°.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí
Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
Ãéá ðüñôåò ελάχιστου ðÜ÷ïõò 16mm.
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 13.5mm.
Άνοιγμα 110°.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí
Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΙΚΡΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0009 τεμ.
150
* Συνδυάζεται με την βάση 9mm (Κωδ.: 110601.0005)
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕΓΑΛΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0010 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ “SILENTIA”
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0003 τεμ.
1200
* Χρησιμοποιείται όταν δεν έχουμε απαραίτητο βάθος
στην πόρτα 13,5mm. Η φλάντζα έχει πάχος 1,5mm.
Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
31
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.07 Μεντεσέδες Salice με φρένο Silentia
Eιδικών μοιρών
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 16mm.
Διάμετρος êåöáëÞò ìåíôåóÝ 13.5mm.
Άνοιγμα 110°.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí
Üêñç ôçò ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 300 ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΚΑΡΕ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0007 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 450 ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΚΑΡΕ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0008* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 300 ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΦΑΛΤΣΟ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0011* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ME ΦΡΕΝΟ SILENTIA 450 ΓΙΑ ΠΛΑ_ΝΟ ΦΑΛΤΣΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111700.0012 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
32
11
11.07 Μεντεσέδες Salice Silentia Τιτάνιο
Άνοιγμα 110 ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ SILENTIA ΤΙΤΑΝΙΟ S700 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111710.0000 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
Άνοιγμα 110 ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ SILENTIA ΤΙΤΑΝΙΟ S700 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111710.0001 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
33
11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.07 Μεντεσέδες Salice Silentia Τιτάνιο
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ 3mm ΜΕ 2 ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΤΙΤΑΝΙΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110612.0000 τεμ.
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ SILENTIA ΤΙΤΑΝΙΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110118.0000
τεμ.
ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ SILENTIA ΤΙΤΑΝΙΟ
ΕΑΝ
34
300
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110118.0001
τεμ.
11
11.08 Μεντεσέδες Salice Logica
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) ãéá 1100 áðü 3 Ýùò 6mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) ãéá 940 áðü 3 Ýùò 8mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE, áðëÝò
& êëéð, êáèþò êáé ìå ôéò âÜóåéò Salice Logica.
Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóÝäåò áíÜëïãá
ìå ôéò äéáóôÜóåéò & ôï âÜñïò ôçò ðüñôáò.
ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
ÐëáúíÞ ñýèìéóç : -1,5mm Ýùò +4,5mm
ÊÜèåôç ñýèìéóç : ±2mm
Ñýèìéóç âÜèïõò ðüñôáò : +2,8mm ìå
áðëÝò âÜóåéò Salice
-0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âÜóåéò
ÂÁÓÅÉÓ SALICE
Ïé ìåíôåóÝäåò Salice ÓåéñÜ Logica
óõíäõÜæïíôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò
Salice, áðëÝò & êëéð
H σειρά Logica ασφαλίζει στην πόρτα, πιέζοντας προς τα κάτω το καπάκι της κεφαλής του μεντεσέ.
Για την αποσύνδεση σηκώνετε το καπάκι.
S =
D=
Ô =
Ê =
Á =
L =
Ç=
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò
ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
35
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.08 Μεντεσέδες Salice Logica
Άνοιγμα 110° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ LOGICA 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111401.0000* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
Άνοιγμα 110° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ LOGICA 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111401.0001* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
Άνοιγμα 94° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ LOGICA 940 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111401.0002* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
Blum
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
36
Hettich
11.09 Μεντεσέδες Salice Push
11
Push, τεχνολογία που επιτρέπει να ανοίγουν οι πόρτες
με ένα απλό άγγιγμα του χεριού. Οι μεντεσέδες Push
είναι ιδανικοί για έπιπλα minimal χωρίς λαβές.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
37
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.09 Μεντεσέδες Salice Push
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 6mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò & êëéð.
Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóÝäåò áíÜëïãá
ìå ôéò äéáóôÜóåéò & ôï âÜñïò ôçò ðüñôáò.
ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
ÐëáúíÞ ñýèìéóç: -1,5mm Ýùò +4,5mm
ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm
Ñýèìéóç âÜèïõò ðüñôáò:
+2,8mm ìå áðëÝò âÜóåéò
-0,5mm Ýùò +2,8mm ìå êëéð âÜóåéò
ÂÁÓÅÉÓ SALICE
Ïé ìåíôåóÝäåò Salice ÓåéñÜ 200
óõíäõÜæïíôáé ìå üëåò ôéò
âÜóåéò Salice, áðëÝò & êëéð.
Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò
¼ëåò ïé ðáñáðÜíù
ôéìÝò Ý÷ïõí
õðïëïãéóôåß ìå ôçí
õðüèåóç ðùò ç
αêμή ôçò ðüñôáò
åßíáé êáñÝ.
Ïé ôéìÝò ìåéþíïíôáé
áí ç αêμή ôçò
ðüñôáò Ý÷åé καμπυλότητα (ñÜäéï).
S =
D=
Ô =
Ê =
Á =
L =
Ç=
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò
ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
38
11
11.09 Μεντεσέδες Salice Push
Άνοιγμα 110° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 1100 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111501.0000 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
Άνοιγμα 110° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111501.0002 τεμ.
300
Άνοιγμα 110° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 1100 Φ35 ΓΟΝΑΤΟ 17mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111501.0003 τεμ.
300
ÂÉÄÙÔÏÓ
Άνοιγμα 165° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 1650 Φ35 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111501.0004* τεμ.
100
* κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
Blum
Hettich
Oé ìåíôåóÝäåò Salice äéáôßèεíôáé åðßóçò êáé óôá
êÝíôñá ìåñéêþí áðü ôïõò ðéï ãíùóôïýò åõñùðáúêïýò
ìåíôåóÝäåò (âë.ó÷Ýäéá), Ýôóé þóôå ðïëý ãñÞãïñá,
÷ùñßò êáíÝíá ðñüâëçìá óôçí ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá
íá ìðïñåß íá ãßíåé áíôéêáôÜóôáóç.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
39
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.09 Μεντεσέδες Salice Push
ΜΕΝΤΕΣΕΣ PUSH 940 Φ35 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111501.0006* τεμ.
150
Συνδυάζεται με τη βάση 9mm (Κωδ.: 110601.0005)
* κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΓΚΡΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111502.0000 τεμ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΚΡΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111502.0006 τεμ.
300
300
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΩΝΕΥΤΟ, ΓΚΡΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111502.0001 τεμ.
300
* Χρησιμοποιείται για εφαρμογές με μεντεσέ push ίσιο και γόνατο.
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΓΓΥΛΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111502.0002 τεμ.
100
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ ΒΙΔΩΤΟ , ΓΚΡΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111502.0003 τεμ.
300
* Χρησιμοποιείται για εφαρμογές με μεντεσέ push μέσα πόρτα.
40
11
11.09 Μεντεσέδες Salice Push
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ, ΜΠΕΖ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
111502.0007 τεμ.
1500
Α. Διατρήσεις για εφαρμογή πόρτας που πατάει στο πλαJνό.
D = Πάτημα πόρτας στο πλαJνό και
στο πάνω μέρος του κουτιού.
Απόσταση τρυπήματος = D + 8
Β. Διατρήσεις εξαρτημάτων για εφαρμογή μέσα πόρτας.
Γ. Τοποθέτηση εξαρτήματος δέσμευσης & αποδέσμευσης, ρυθμιζόμενο.
D = Πάτημα πόρτας στο πλαJνό
και στο πάνω μέρος του κουτιού.
Υ = Ελάχιστο 8.5mm
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
41
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.10 Μεντεσέδες Salice για πόρτες κρυστάλλου
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διάμετρος τρύπας 26mm.
Για κρύστάλλο πάχους από 4 έως 6mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) áðü 5,5 Ýùò 6,5mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE,
áðëÝò êáé êëéð.
×ñçóéìïðïéÞóôå ôéò åîéóþóåéò που ακολουθούν ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí
áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí
ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
Άνοιγμα 94° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 940 Φ26 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0000 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
Άνοιγμα 94° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 940 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0001 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
Άνοιγμα 94° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ 940 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0003 τεμ.
150
ÂÉÄÙÔÏÓ
42
11
11.10 Μεντεσέδες Salice για πόρτες κρυστάλλου
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΟΒΑΛ ΧΡΩΜΙΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0004 τεμ.
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0007 τεμ.
300
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΟΒΑΛ ΧΡΥΣΑΦΙ
ΕΑΝ
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΩΜΙΟ
ΕΑΝ
Μ.Μ.
110108.0000 τεμ.
300
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
ΕΑΝ
300
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0008* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΟΒΑΛ ΑΣΗΜΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0005 τεμ.
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΣΗΜΙ
ΕΑΝ
300
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0010* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΟΒΑΛ ΜΑΥΡΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0006 τεμ.
ΚΑΠΑΚΙ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΥΡΟ
ΕΑΝ
300
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110105.0009* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
43
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.11 Μεντεσέδες Salice για πόρτες με προφίλ αλουμινίου
ÌåíôåóÝò åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíïò ãéá ðñïößë áëïõìéíßïõ
ìå óõãêåêñéìÝíç äéÜôñçóç.
ÓõíäõÜæåôáé ìå üëåò ôéò âÜóåéò SALICE, áðëÝò êáé êëéð.
Άνοιγμα 105° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1050 ΙΣΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0000* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
Άνοιγμα 105° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1050 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0002* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
Άνοιγμα 105° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1050 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0003* τεμ.
* κατόπιν παραγγελίας
44
150
11.11 Μεντεσέδες Salice για πόρτες με προφίλ αλουμινίου
11
Σύστημα Practical - Προφίλ αλουμινίου & συρταρωτοί μεντεσέδες
* Óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï ðñïößë ãéá ôæÜìé, ôï ðÜ÷ïò ôïõ õëéêïý που μπαίνει στο προφίλ Practical (ð.÷. ðÜíåë
îýëïõ) èá ðñÝðåé íá åßíáé 5mm.
Άνοιγμα 105° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1050 PRACTICAL ΙΣΙΟΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0004
τεμ.
150
Άνοιγμα 105° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1050 PRACTICAL ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0012* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
Άνοιγμα 105° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ 1050 PRACTICAL ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0011* τεμ.
150
* κατόπιν παραγγελίας
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
45
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.11 Μεντεσέδες Salice για πόρτες με προφίλ αλουμινίου
Σύστημα Practical - Προφίλ αλουμινίου & συρταρωτοί μεντεσέδες
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PRACTICAL 3000mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0007
τεμ.
120
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0006
τεμ.
600
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0009
τεμ.
600
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0008
τεμ.
120
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΑΣΟ
ΕΑΝ
46
12
ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ 3000mm ΓΚΡΙ
ΕΑΝ
τεμ.
ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΦΙΛ PRACTICAL ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΕΑΝ
110106.0005
ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ PRACTICAL ΜΕ 4 ΒΙΔΕΣ
ΕΑΝ
Μ.Μ.
ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙ 4mm/3000mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110106.0010
τεμ.
150
11
11.11 Μεντεσέδες Salice για πόρτες με προφίλ αλουμινίου
Σύστημα Practical - Οδηγίες συναρμολόγησης συστήματος Salice Practical
1. Êüøôå ôá ðñïößë óýìöùíá ìå ôç
äéÜóôáóç ôçò ðüñôáò êáé óôç óõíÝ÷åéá
êüøôå ôéò Üêñåò ôïõò óå 450 ãùíßá.
2. Ôïðïèåôåßóôå ôç ãùíßá óýíäåóçò 900
óôçí åéäéêÞ õðïäï÷Þ ôùí ðñïößë êáé óößîôå
ôéò åéäéêÝò 4 âßäåò. Ãéá ìåãáëýôåñç åíßó÷õóç
ôçò ðüñôáò óõíéóôÜôáé ç ÷ñÞóç êáé ôùí
åéäéêþí åíéó÷õôéêþí ãùíéþí (ìéêñÝò
öùôïãñáößåò).
3. ÅðáíáëÜâåôå ôçí ßäéá äéáäéêáóßá êáé óôá
õðüëïéðá ðñïößë ðïõ ó÷çìáôßæïõí ôçí
ðüñôá. Ôï ôæÜìé ðñÝðåé íá ôïðïèåôçèåß
ðñéí âéäþóåôå ôï ôÝôáñôï êáé ôåëåõôáßï
ðñïößë.
4. ÔïðïèåôÞóôå ôïí åéäéêü ìåíôåóÝ ðñþôá
óôç âÜóç ôïõ ìåíôåóÝ êáé êáôüðéí óôçí
åéäéêÞ õðïäï÷Þ ôïõ ðñïößë.
5. Ìåôáêéíþíôáò ðïëý åýêïëá ôï ìåíôåóÝ
ìÝóá óôçí åéäéêÞ õðïäï÷Þ ôïõ ðñïößë
âñßóêïõìå ôï åðéèõìçôü óçìåßï ôïðïèÝôçóçò.
6. Óôï óçìåßï áõôü, áóöáëßóôå ôï ìåíôåóÝ
óôï ðñïößë áðëÜ ãõñíþíôáò ôá åéäéêÜ
Ýêêåíôñá êáôÜ 900.
7. ÂãÜëôå ôçí ðüñôá ìå ôï ìåíôåóÝ
ôïðïèåôçìÝíï. ÌåôñÞóôå êáé êüøôå êáôÜ
ìÞêïò ôï åóùôåñéêü äéáêïóìçôéêü êÜëõììá.
8. Ïëïêëçñþóôå ôçí ðñïåôïéìáóßá ôçò
ðüñôáò ôïðïèåôþíôáò ôï äéáêïóìçôéêü
êÜëõììá, ðéÝæïíôÜò ôï áðáëÜ þóôå íá
êïõìðþóåé óôçí åéäéêÞ õðïäï÷Þ ôïõ
ðñïößë.
9. Êüøôå ôï äéáêïóìçôéêü êÜëõììá óôï
óçìåßï ðïõ åßíáé ôïðïèåôçìÝíïò ï ìåíôåóÝò.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
47
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.12 Μεντεσέδες Salice Mini
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ÂÜèïò êåöáëÞò ìåíôåóÝ 11.5mm.
Διάμετρος τρύπας 26mm.
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò
ðüñôáò (Ê) áðü 3 Ýùò 8mm.
ÓõíäõÜæåôáé ìå απλές âÜóåéò SALICE.
Aðáéôïýìåíïé ìåíôåóÝäåò áíÜëïãá
ìå ôéò äéáóôÜóåéò & ôï âÜñïò ôçò ðüñôáò.
ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ
ÐëáúíÞ ñýèìéóç: +5mm
ÊÜèåôç ñýèìéóç: ±2mm
Ñýèìéóç âÜèïõò ðüñôáò: +2,5mm
ÂÁÓÅÉÓ SALICE
Ïé ìåíôåóÝäåò Salice ÓåéñÜ S600
Mini óõíäõÜæïíôáé ìå απλές
âÜóåéò Salice.
Áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò
¼ëåò ïé ðáñáðÜíù
ôéìÝò Ý÷ïõí
õðïëïãéóôåß ìå ôçí
õðüèåóç ðùò ç
αêμή ôçò ðüñôáò
åßíáé êáñÝ.
Ïé ôéìÝò ìåéþíïíôáé
áí ç αêμή ôçò
ðüñôáò Ý÷åé καμπυλότητα (ñÜäéï).
S =
D=
Ô =
Ê =
Á =
L =
Ç=
ÐÜ÷ïò ðëáúíïý ôïõ êïõôéïý
Æçôïýìåíï ðÜôçìá ðüñôáò óôï ðëáúíü
ÐÜ÷ïò ðüñôáò
Áðüóôáóç ôñõðÞìáôïò áðü ôçí Üêñç ôçò ðüñôáò Ýùò ôçí áñ÷Þ ôçò ôñýðáò ôïõ ìåíôåóÝ (øùìÜêé)
ÅëÜ÷éóôç áðáñáßôçôç áðüóôáóç ãéá íá áíïßîåé ç ðüñôá
Áðüóôáóç áÝñá ôçò ðüñôáò áðü ôï êïõôß
¾øïò ôçò âÜóçò ôïõ ìåíôåóÝ
×ñçóéìïðïéÞóôå ôις åîισώσεις που ακολουθούν óå óõíäõáóìü ìå ôïõò ðßíáêåò “ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ”, ãéá íá ïñßóåôå ôïí ôýðï ôïõ ìåíôåóÝ, ôçí áðüóôáóç (Ê) êáé ôï ýøïò
ôçò âÜóçò (Ç) üðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá íá ëõèïýí ïðïéáäÞðïôå ðñïâëÞìáôá åöáñìïãþí.
48
11
11.12 Μεντεσέδες Salice Mini
Άνοιγμα 94° ΙΣΙΟΣ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 940 Φ26 ΙΣΙΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110201.0000
τεμ.
600
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 940 Φ26 ΙΣΙΟΣ DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110201.0003* τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö10mm
Άνοιγμα 94° ΓΟΝΑΤΟ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 940 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 9mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110201.0001
τεμ.
600
ÂÉÄÙÔÏÓ
0
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 94 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 9mm DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110201.0004* τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö10mm
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
49
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.12 Μεντεσέδες Salice Mini
Άνοιγμα 94° ΜΕΣΑ
ΠΟΡΤΑ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 940 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 17mm ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110201.0002
τεμ.
600
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 940 Φ26 ΓΟΝΑΤΟ 17mm DUBEL Φ10mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110201.0005* τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
DUBEL Ö10mm
Ειδικές μοίρες
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 300 Φ26 ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110202.0000* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI 450 Φ26 ΒΙΔΩΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110202.0001* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ MINI ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110202.0002* τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
ÂÉÄÙÔÏÓ
50
11
11.13 Βάσεις μεντεσέδων Salice απλές
ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110601.0012
0mm
τεμ.
600
110601.0013
3mm
τεμ.
600
110601.0014
6mm
τεμ.
600
110601.0009
9mm
τεμ.
600
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110601.0015
0mm
τεμ.
600
110601.0016
3mm
τεμ.
600
110601.0024*
4mm
τεμ.
600
110601.0017
6mm
τεμ.
600
110601.0025*
9mm
τεμ.
600
ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΟΥΠΑΤ Φ5mm
ΕΑΝ
* κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110601.0019*
0mm
τεμ.
600
110601.0020
3mm
τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
51
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.13 Βάσεις μεντεσέδων Salice απλές
ΒΑΣΗ ΙΣΙΑ ΖΑΜΑΚ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110601.0000*
0mm
τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΣΗ ΖΑΜΑΚ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm & 1 EKKΕΝΤΡΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
119901.0018*
0mm
τεμ.
600
110601.0004*
3mm
τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΟΥΡΑ
ΕΑΝ
Μ.Μ.
110601.0005
9mm
τεμ.
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110601.0010
τεμ.
600
ΒΑΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ +7,5° - 7,5°
ΕΑΝ
52
ΥΨΟΣ
ΒΑΣΗ 150
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110601.0011
τεμ.
600
600
11
11.13 Βάσεις μεντεσέδων Salice απλές
ΒΑΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ +7,5° - 7,5 ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110601.0018* τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
Βάσεις Salice με “έξυπνη” ρύθμιση ύψους
Για να ρυθμίσετε την βάση ως προς ύψος, δεν χρειάζεται να χαλαρώσετε και τις δύο βίδες.
Χαλαρώνοντας μόνο τη μία βίδα, με το εξάγωνο κεφάλι, μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα ως προς ύψος.
ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕ BΙΔΕΣ Φ3mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110601.0007*
3mm
τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110601.0021*
3mm
τεμ.
600
* κατόπιν παραγγελίας
1. Προσαρμόστε την βάση στο πλαJνό του
επίπλου, σφίγκοντας και τις δύο βίδες.
2. Για να ρυθμίσετε ως προς ύψος,
χαλαρώστε μόνο την βίδα με το εξάγωνο
κεφάλι.
3. Αφού ρυθμίσετε, ξανασφίξτε την ίδια βίδα.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
53
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.14 Βάσεις μεντεσέδων Salice κλιπ
Βάσεις Salice clip με 2 έκκεντρα
Η παραπάνω σειρά βάσεων Salice, διαθέτει 2 έκκεντρα
που μας δίνουν την δυνατότητα να ρυθμίσουμε την
πόρτα μας πολύ εύκολα ως προς βάθος από -0.5mm
έως +2.8mm και ως προς ύψος ± 2mm.
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΙΣΙΑ ΜΕ 2 EKKΕΝΤΡΑ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0023
0mm
τεμ.
300
110602.0025
2mm
τεμ.
300
110602.0022
3mm
τεμ.
300
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΙΣΙΑ DUBEL Φ10mm ΜΕ 2 EKKΕΝΤΡΑ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0024*
0mm
τεμ.
300
110602.0020
3mm
τεμ.
300
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0017*
0mm
τεμ.
300
110602.0019
3mm
τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΙΣΙΑ ΜΕ 2 EKKΕΝΤΡΑ
ΕΑΝ
* κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΟΥΠΑΤ Φ5mm KAI 2 EKKENΤΡΑ
ΕΑΝ
54
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0021
3mm
τεμ.
300
11
11.14 Βάσεις μεντεσέδων Salice κλιπ
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm KAI 2 EKKΕΝΤΡΑ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0026*
0mm
τεμ.
300
110602.0018
3mm
τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm KAI 2 EKKΕΝΤΡΑ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0016*
2mm
τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
Βάσεις Salice clip με 1 έκκεντρο
Η παραπάνω σειρά βάσεων Salice, διαθέτει 1 έκκεντρο που μας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσουμε την πόρτα
μας πολύ εύκολα ως προς βάθος από -0.5mm έως +2.8mm.
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΜΕ 1 EKKΕΝΤΡΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0005
0mm
τεμ.
300
110602.0007
3mm
τεμ.
300
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ΜΕ 1 EKKENΤΡΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0006*
3mm
τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
55
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.14 Βάσεις μεντεσέδων Salice κλιπ
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΟΥΠΑΤ Φ5mm KAI 1 ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0012
0mm
τεμ.
300
110602.0008
3mm
τεμ.
300
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm KAI 1 ΕΚΚΕΝΤΡΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
110602.0009
0mm
τεμ.
300
110602.0011
3mm
τεμ.
300
110602.0013*
6mm
τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
ΒΑΣΗ ΚΛΙΠ ME ΕΥΡΩΒΙΔΕΣ Φ5mm KAI 1 EKKΕΝΤΡΟ ME ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΗ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΨΟΣ
Μ.Μ.
119901.0043*
0mm
τεμ.
300
110602.0010*
3mm
τεμ.
300
* κατόπιν παραγγελίας
56
11
11.15 Φρένο μεντεσέδων Salice
1
2
3
4
Πολύ εύκολη τοποθέτηση και καταπληκτική αίσθηση κλεισίματος της πόρτας.
ΦΡΕΝΟ D0S8SNG ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121102.0000 πορτοκαλί
τεμ.
300
ΦΡΕΝΟ D0S9SNG ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
121102.0001
Γυρνώντας τη βίδα προς την ένδειξη (+)
αυξάνεται η επιβράδυνση κλεισίματος
της πόρτας.
Μ.Μ.
μπεζ
τεμ.
300
Γυρνώντας τη βίδα προς την ένδειξη (-)
μειώνεται η επιβράδυνση κλεισίματος
της πόρτας.
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
57
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.15 Φρένο μεντεσέδων Salice
Θήκες φρένων που βιδώνουν σε βάσεις μεντεσέδων απλές και με 1 έκκεντρο
ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ D2VX09 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΙΣΙΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121102.0002
τεμ.
ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ D2VX99 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΓΟΝΑΤΟ
ΕΑΝ
300
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121102.0003
τεμ.
300
ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ D2VXP9 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121102.0004
τεμ.
150
Θήκες φρένων που βιδώνουν σε βάσεις μεντεσέδων με 2 έκκεντρα
ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ DARX09 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΙΣΙΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121102.0005
τεμ.
ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ DARX99 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΓΟΝΑΤΟ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121102.0006
τεμ.
300
ΒΑΣΗ ΦΡΕΝΟΥ DARXP9 ΓΙΑ ΜΕΝΤΕΣΕ SALICE ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121102.0007*
τεμ.
* κατόπιν παραγγελίας
58
300
150
1 1.16 Αντιθορυβικό αμορτισέρ Smove Salice
11
SMOVE 5
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ SMOVE 5 ΓΚΡΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121101.0009 τεμ.
250
Τοποθετείται στο πλαJνό του κουτιού απέναντι από τους μεντεσέδες, σε ύψος περίπου στην
μέση.Η τοποθέτηση γίνεται με τρύπα, κατευθείαν στο πλαJνό ή με χρήση της ειδικής βάσης.
ΒΑΣΗ SMOVE ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΓΚΡΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121101.0010 τεμ.
500
SMOVE 6
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ SMOVE 6 ΜΠΕΖ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121101.0011 τεμ.
250
Τοποθετείται στο καπάκι του κουτιού , περίπου στην μέση του. Η τοποθέτηση γίνεται με
τρύπα, κατευθείαν στο καπάκι ή με χρήση της ειδικής βάσης.
ΒΑΣΗ SMOVE ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΜΠΕΖ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121101.0012 τεμ.
500
SMOVE 8
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ SMOVE 8 ΓΚΡΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
121101.0013* τεμ.
250
Τοποθετείται στην πλευρά του μεντεσέ σε απόσταση 27mm
εσωτερικά από το πλαJνό.
* κατόπιν παραγγελίας
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
59
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.17 Μεντεσέδες κρυφοί
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 89x25mm
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
110801.0000
ΚΩΔΙΚΟΣ
110801.0001
τεμ.
20
Μ.Μ.
νίκελ
τεμ.
20
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
110801.0005
60
νίκελ
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ 33x11mm
ΕΑΝ
Μ.Μ.
Μ.Μ.
χρυσαφί
τεμ.
50
11
1 1.17 Μεντεσέδες κρυφοί
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΡΥΦΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΙ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
Μ.Μ.
110801.0002
Ø 12mm
τεμ.
50
110801.0003
Ø 14mm
τεμ.
50
110801.0004
Ø16mm
τεμ.
50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø 12 Ø 14 Ø 16
Amm
12 14 16
Βmm
8 9.5 11
Cmm
14 16.5 18.3
TçëÝöùíï Ðáñáããåëéþí: 210 2888700, Fax: 210 2888699, email:[email protected]
61
1 1. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
11
11.18 Μεντεσέδες πλάκα και μίλια
ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΛΑΚΑ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
110705.0000 γαλβανιζέ
ΚΩΔΙΚΟΣ
110702.0011 μαύρο
Μ.Μ.
ζεύγος
25
110702.0012 χρώμιο ζεύγος
25
110702.0013 χρυσαφί ζεύγος
25
ΚΩΔΙΚΟΣ
110702.0006 χρυσαφί
Μ.Μ.
τεμ.
25
MIΛΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΜΕΣΑ ΠΟΡΤΑ
ΕΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ
110703.0007 μαύρο
62
1
ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ
ΕΑΝ
τεμ.
MIΛΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΑΠΛΟ
ΕΑΝ
Μ.Μ.
Μ.Μ.
ζεύγος
25
110703.0009 οξυντέ ζεύγος
25
110703.0010 χρυσαφί ζεύγος
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
3 482 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content