Οδηγίες Χρήσης 260710 7084376

Οδηγίες Χρήσης
Ψυγειοκαταψύκτης
260710
7084376 - 03
CN(es) ... 3
Η συσκευή με μία ματιά
Περιεχόμενα
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Η συσκευή με μία ματιά.......................................
Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού...................
Πεδίο εφαρμογής της συσκευής.............................
Συμμόρφωση...........................................................
Διαστάσεις τοποθέτησης.........................................
Εξοικονόμηση ενέργειας.........................................
2
2
2
3
3
3
2
Γενικές οδηγίες ασφαλείας................................
3
3
3.1
3.2
Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.....................
Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου...........................
Ένδειξη θερμοκρασίας............................................
4
4
4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Έναρξη λειτουργίας.............................................
Αλλαγή της φοράς ανοίγματος της πόρτας............
Εντοιχισμένη τοποθέτηση στην κουζίνα.................
Μεταφορά συσκευής...............................................
Τοποθέτηση συσκευής............................................
Απορρίψτε τη συσκευασία.......................................
Σύνδεση συσκευής..................................................
Ενεργοποίηση συσκευής.........................................
4
4
6
6
6
7
7
7
5
5.1
5.2
5.3
5.4
Χειρισμός...............................................................
Συναγερμός πόρτας................................................
Συναγερμός θερμοκρασίας.....................................
Τμήμα συντήρησης..................................................
Κατάψυξη................................................................
8
8
8
8
9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
11
11
11
12
6.5
Συντήρηση.............................................................
Απόψυξη με NoFrost................................................
Καθαρισμός συσκευής.............................................
Καθαρισμός IceMaker..............................................
Αντικαταστήστε τον εσωτερικό φωτισμό με
λαμπτήρα.................................................................
Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών...............................
7
Βλάβες.................................................................... 13
8
8.1
8.2
Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας
................................................................................. 14
Απενεργοποιήστε τη συσκευή................................. 14
Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας......... 14
9
Απόρριψη συσκευής............................................. 14
13
13
Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη
βελτίωση όλων των τύπων και μοντέλων συσκευών.
Επομένως παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι πρέπει να
διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στο σχήμα, τον
εξοπλισμό και την τεχνολογία της συσκευής.
Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής
σας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις
οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό.
Οι οδηγίες αφορούν διάφορα μοντέλα, είναι πιθανό να παρουσιάζονται αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
Οι οδηγίες χειρισμού επισημαίνονται με , τα αποτελέσματα χειρισμών με ένα .
1 Η συσκευή με μία ματιά
1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού
Υπόδειξη
u Τακτοποιήστε τα τρόφιμα όπως φαίνεται στην εικόνα. Με
αυτό τον τρόπο η συσκευή εξοικονομεί ενέργεια.
u Τα ντουλάπια, τα συρτάρια ή οι κάδοι πρέπει να βρίσκονται
στην κατάσταση κατά την παράδοση για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.
2
Fig. 1
(1) Λαβές μεταφοράς πίσω
(2) Στοιχεία λειτουργίας
και ελέγχου
(3) Θήκη βουτύρου και
θήκη τυριού
(4) Ανεμιστήρας*
(5) Θήκη πόρτας
(6) Εσωτερικός φωτισμός
(7) Ράφι, χωριζόμενο
(8) Εξάρτημα συγκράτησης μπουκαλιών
(9) Θήκη για μπουκάλια
(10) Επιφάνεια τοποθέτησης, μεταβλητή
τοποθέτηση
(11) Οπή αποστράγγισης
(12) Ψυχρότερη ζώνη
(13) Θήκη λαχανικών
(14) Πινακίδα στοιχείων
(15) Παγοκύστες*
(16) Variospace
(17) Συρτάρι κατάψυξης
(18) Παγοθήκη
(19) IceMaker*
(20) Σύστημα πληροφοριών
(21) Πόδια ρυθμιζόμενου
ύψους, λαβές μεταφοράς
μπροστά, τροχίσκοι στο
πίσω μέρος
1.2 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ψύξη τροφίμων.
Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης για ψύξη τροφίμων
πρέπει να τηρούνται οι σχετικές νομικές διατάξεις. Η συσκευή
δεν είναι κατάλληλη για αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων,
πλάσμα αίματος, εργαστηριακά σκευάσματα ή παρόμοιες
ουσίες και προϊόντα που υπόκεινται στην Οδηγία για ιατρικά
προϊόντα 2007/47/ΕΚ. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής
μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα τρόφιμα ή να
οδηγήσει στην αλλοίωση τους. Επιπλέον, η συσκευή δεν είναι
κατάλληλη για λειτουργία σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία
κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας δίνεται στην πινακίδα στοιχείων.
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
Υπόδειξη
u Τηρήστε τις συνιστώμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος,
διαφορετικά μειώνεται η απόδοση ψύξης.
Εύρος
κλίματος
για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN
10 °C έως 32 °C
N
16 °C έως 32 °C
ST
16 °C έως 38 °C
T
16 °C έως 43 °C
2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
1.3 Συμμόρφωση
Το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου έχει ελεγχθεί για πιθανές
διαρροές. Η συσκευή συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας καθώς και με τις Οδηγίες της ΕΚ 2006/95/
ΕΚ και 2004/108/ΕΚ.
1.4 Διαστάσεις τοποθέτησης
Fig. 2
Μοντέλο
Ύψος συσκευής H (mm)
CN(es) 35..
1817
CN 39..
2011
CN(es/esf) 40..
2011
1.5 Εξοικονόμηση ενέργειας
- Προσέχετε να εξασφαλίζεται πάντα καλός αερισμός και
-
Η συσσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας:
- Πρέπει να αφαιρείται η σκόνη από την
ψυκτική μηχανή με θερμικό εναλλάκτη μεταλλικό πλέγμα στο πίσω τμήμα της
συσκευής - μια φορά το χρόνο.
εξαερισμός της συσκευής. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή
τα πλέγματα εξαερισμού.
Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση επίδραση
ηλιακής ακτινοβολίας ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα
ή άλλη παρόμοια συσκευή.
Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε 1.2) .
Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο
διάστημα.
Τοποθετείτε τα τρόφιμα ταξινομημένα.
Να φυλάσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και
καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
Τοποθετήστε τα ζεστά φαγητά: αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν ως τη θερμοκρασία δωματίου.
Αποψύξτε τα κατεψυγμένα είδη στο χώρο συντήρησης.
Σε περιόδους διακοπών μεγάλης διάρκειας, αδειάστε και
απενεργοποιήστε το τμήμα συντήρησης.
Κίνδυνοι για το χρήστη:
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (και
παιδιά) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν
επαρκή εμπειρία και γνώσεις. Εκτός εάν εκπαιδεύτηκαν στη
χρήση της συσκευής ή επιβλέπονται αρχικά, από κάποιο
άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Σε περίπτωση βλάβης, βγάλτε το φις από την πρίζα (μην
τραβάτε από το καλώδιο σύνδεσης) ή απενεργοποιήστε την
ασφάλεια.
- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο μετασχηματιστή του καλωδίου παροχής ρεύματος πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από
άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό.
- Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο,
πρέπει να πιάνετε πάντα από το φις. Μην τραβάτε από το
καλώδιο.
- Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται και να συνδέεται
σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο και
φροντίστε να μεταβιβαστεί στον επόμενο χρήστη της
συσκευής.
- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στο IceMaker πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από
άλλο, κατάλληλα εκπαιδευμένο ειδικευμένο προσωπικό.*
- Οι ειδικές λάμπες (λάμπες πυρακτώσεως, LED, λάμπες
φθορισμούς) στη συσκευή εξυπηρετούν στο φωτισμό του
εσωτερικού της και δεν είναι κατάλληλες για φωτισμό
δωματίων.
Κίνδυνος πυρκαγιάς:
- Το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το
περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το ψυκτικό μέσο που διαρρέει
μπορεί να αναφλεχθεί.
• Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.
• Μη χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα ή πηγές ανάφλεξης στο
εσωτερικό της συσκευής.
• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. συσκευές καθαρισμού με
ατμό, συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτού κλπ.).
• Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μέσο: Απομακρύνετε τη γυμνή
φλόγα ή τις πηγές ανάφλεξης από την περιοχή της
πηγής της διαρροής. Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
Αερίστε καλά το χώρο. Ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες και
εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο
κλπ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις
αναγραφόμενες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο
της φλόγας. Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα
μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της
συσκευής.
- Μην τοποθετείτε στη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες
λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες.
- Φυλάξτε τα ποτά με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ μόνο
σε στεγανά δοχεία και τοποθετημένα όρθια. Τυχόν ποτά
που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα
ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.
Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής:
3
Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων
- Μην πατάτε επάνω στη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ.
και μην τα χρησιμοποιείτε για στήριξη. Αυτό ισχύει ιδίως για
τα παιδιά.
Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης:
- Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα.
Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και πόνων:
- Αποφεύγετε παρατεταμένη επαφή του δέρματος με
ψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγμένα είδη ή
λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα, π.χ. χρήση γαντιών. Το
παγωτό και ιδιαιτέρως γρανίτες ή παγάκια, μην τα καταναλώνετε αμέσως και όχι όταν είναι πολύ κρύα.
Προσέξτε τις ειδικές υποδείξεις στα υπόλοιπα κεφάλαια:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία έχει ως
συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς
τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει
ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς
τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει
ως συνέπεια το ελαφρούς ή
μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν
αποτραπεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ
επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε αν έχει
ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν
αποτραπεί.
Υπόδειξη
επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και
συμβουλές.
3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων
3.1 Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου
(1) Πλήκτρο On/Off συντήρησης
(2) Πλήκτρο εξαερισμού
(3) Πλήκτρο ρύθμισης
τμήματος συντήρησης
(4) Ένδειξη θερμοκρασίας
χώρου συντήρησης
(5) Ένδειξη θερμοκρασίας
τμήματος κατάψυξης
Fig. 3
(6) Πλήκτρο ρύθμισης
τμήματος κατάψυξης
(7) Πλήκτρο SuperFrost
(8) Πλήκτρο συναγερμού
(9) Πλήκτρο On/Off τμήματος
κατάψυξης
3.2 Ένδειξη θερμοκρασίας
Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται:
- η ρυθμισμένη θερμοκρασία κατάψυξης
- η ρυθμισμένη θερμοκρασία ψύξης
Η ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου κατάψυξης αναβοσβήνει:
- η ρύθμιση θερμοκρασίας μεταβάλλεται
4
- η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει ακόμα σε επαρκή τιμή ψύξης
μετά την ενεργοποίηση
- η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά πολλούς βαθμούς
4 Έναρξη λειτουργίας
4.1 Αλλαγή της φοράς ανοίγματος της
πόρτας
Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το ακόλουθο εργαλείο:
q Torx 25
q Torx 15
q Κατσαβίδι
q αν χρειαστεί ηλεκτρικό κατσαβίδι
q ενδεχομένως δεύτερο άτομο για τις εργασίες συναρμολόγησης
4.1.1 Αφαίρεση της επάνω πόρτας
Υπόδειξη
u Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τις θήκες της πόρτας πριν αφαιρεθεί η πόρτα, ώστε να μην πέσουν τα τρόφιμα.
Fig. 4
u Κλείστε την επάνω πόρτα.
u Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 4 (1) προς τα εμπρός και πάνω.
u Τραβήξτε το κάλυμμα Fig. 4 (2).
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εν η πόρτα γείρει προς τα
έξω!
u Στερεώστε καλά την πόρτα.
u Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα.
u Ξεβιδώστε το επάνω στήριγμα εδράνου Fig. 4 (3)(2 βίδες
Torx 25) Fig. 4 (4) και αφαιρέστε το προς τα επάνω.
u Σηκώστε επάνω την πόρτα και τοποθετήστε τη στην άκρη.
4.1.2 Αφαίρεση της κάτω πόρτας
u Κλείστε την κάτω πόρτα.
u Αφαιρέστε το μεσαίο πείρο εδράνου Fig. 5 (11) από το
στήριγμα εδράνου και την κάτω πόρτα.
u Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα Fig. 5 (10).
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εν η πόρτα γείρει προς τα
έξω!
u Στερεώστε καλά την πόρτα.
u Τοποθετήστε προσεκτικά την πόρτα.
u Ανοίξτε την κάτω πόρτα.
Έναρξη λειτουργίας
u Αφαιρέστε το μεσαίο στήριγμα εδράνου Fig. 5 (13).
u Σηκώστε επάνω την πόρτα και τοποθετήστε τη στην άκρη.
4.1.3 Αλλαγή θέσης των εξαρτημάτων
εδράνου
u Γείρετε ξανά ελαφρώς
προς τα πίσω τη συσκευή
και τοποθετήστε ξανά τον
πείρο εδράνου Fig. 7 (22). Η
εγκοπή πρέπει να δείχνει
προς τα εμπρός.
u Τοποθετήστε το κάλυμμα
Fig. 6 (27) στην απέναντι
πλευρά.*
Fig. 7
Fig. 5
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού εν η πόρτα γείρει προς τα
έξω!
u Η ασφάλεια (21) πρέπει να ασφαλίσει πλευρικά στο
στήριγμα εδράνου, για να ασφαλίσει ο πείρος εδράνου και
συνεπώς η πόρτα.
u
u Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα Fig. 5 (12).
u Βιδώστε το μεσαίο στήριγμα εδράνου Fig. 5 (13) στη νέα
πλευρά του μεντεσέ, περιστρέφοντάς το κατά 180° (με
4 Nm).
u Ασφαλίστε ξανά το κάλυμμα Fig. 5 (12) στη νέα πλευρά της
λαβής, περιστρέφοντας το κατά 180°.
4.1.4 Αλλαγή θέσης των κάτω εξαρτημάτων
εδράνου
u Ασφαλίστε ξανά την ασφάλεια (21) στο στήριγμα εδράνου.
u Τοποθετήστε το χιτώνιο μεντεσέ Fig. 6 (20).
4.1.5 Αλλαγή θέση λαβής
u Ξεκουμπώστε το κλιπ με ελατήριο Fig. 8 (31) από την επάνω
πόρτα και τοποθετήστε το στη νέα πλευρά του μεντεσέ.
u Αφαιρέστε ανασηκώνοντας τα πώματα Fig. 8 (30) από τα
κουζινέτα των πορτών και τοποθετήστε τα στην άλλη
πλευρά.
u
u
u
u
u
u
u
u
u
Fig. 6
Αφαιρέστε προς τα εμπρός την ασφάλεια Fig. 6 (21).
Αφαιρέστε το κάλυμμα Fig. 6 (27).*
Στρέψτε τελείως το ρυθμιζόμενο πόδι Fig. 6 (22).
Ενδεχομένως γείρετε προς τα πίσω τη συσκευή με τη
βοήθεια δεύτερου ατόμου, για να απομακρύνετε τον πείρο
εδράνου.
Αφαιρέστε τον πείρο εδράνου Fig. 6 (22) προς τα κάτω και
μπροστά. Ταυτόχρονα προσέξτε το χιτώνιο μεντεσέ
Fig. 6 (20).
Ξεβιδώστε το στήριγμα εδράνου Fig. 6 (23)(3 x Torx 25)
Fig. 6 (24).
Ξεβιδώστε το εξάρτημα εδράνου Fig. 6 (26)(1 x Torx 25)
Fig. 6 (28) και τοποθετήστε το στην απέναντι οπή τοποθέτησης του στηρίγματος εδράνου, βιδώστε το ξανά.
Αφαιρέστε σηκώνοντας προσεκτικά το κάλυμμα Fig. 6 (25)
από την πλευρά της λαβής και τοποθετήστε το στην άλλη
πλευρά.
Βιδώστε ξανά το στήριγμα εδράνου Fig. 6 (23) στη νέα
πλευρά του μεντεσέ χρησιμοποιώντας ενδεχομένως
επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι (με 4 Nm).
Fig. 8
u Αφαιρέστε τις λαβές πόρτας Fig. 8 (32), τα πώματα
Fig. 8 (33) και τις πλάκες πίεσης Fig. 8 (34) και τοποθετήστε
τα στην απέναντι πλευρά.
u Κατά την τοποθέτηση των πλακών πίεσης στην απέναντι
πλευρά, προσέξτε τη σωστή ασφάλιση.
4.1.6 Τοποθέτηση κάτω πόρτας
u Τοποθετήστε την κάτω πόρτα από την επάνω πλευρά
επάνω στον κάτω πείρο εδράνου Fig. 6 (22).
u Κλείστε την πόρτα.
u Τοποθετήστε ξανά το πλαστικό κάλυμμα Fig. 5 (10) στο
μεσαίο στήριγμα εδράνου Fig. 5 (13).
5
Έναρξη λειτουργίας
u Τοποθετήστε το μεσαίο πείρο εδράνου Fig. 5 (11) στη νέα
πλευρά του μεντεσέ μέσω του μεσαίου στηρίγματος
εδράνου Fig. 5 (13) στην κάτω πόρτα.
4.1.7 Τοποθέτηση επάνω πόρτας
u Τοποθετήστε την επάνω πόρτα επάνω στο μεσαίο πείρο
εδράνου Fig. 5 (11).
u Τοποθετήστε το επάνω στήριγμα εδράνου Fig. 4 (3) στη νέα
πλευρά μεντεσέ της πόρτας.
u Βιδώστε το επάνω στήριγμα εδράνου (με 4 Nm)(2 βίδες
Torx 25) Fig. 4 (4). Ενδεχομένως τρυπήστε λίγο τις οπές για
τις βίδες ή χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι.
u Τοποθετήστε το κάλυμμα Fig. 4 (1) και το κάλυμμα
Fig. 4 (2) στην απέναντι πλευρά και ασφαλίστε τα.
4.1.8 Ευθυγράμμιση θυρών
u Ενδεχομένως ευθυγραμμίστε τις πόρτες μέσω των δυο
μακρόστενων οπών στο κάτω στήριγμα εδράνου
Fig. 6 (23) και στο μεσαίο στήριγμα εδράνου Fig. 5 (13) στο
ίδιο επίπεδο με το περίβλημα της συσκευής. Για το σκοπό
αυτό ξεβιδώστε τη μεσαία βίδα στο κάτω στήριγμα
εδράνου Fig. 6 (23).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω κλίσης της πόρτας προς τα έξω!
Εάν τα εξαρτήματα εδράνου δεν έχουν βιδωθεί αρκετά
σφιχτά, η πόρτα μπορεί να γέρνει προς τα έξω. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς. Επίσης, η πόρτα
ενδεχομένως δεν κλείνει και δεν ψύχει σωστά η συσκευή.
u Βιδώστε τα στηρίγματα εδράνου με 4 Nm.
u Ελέγξτε και ενδεχομένως συσφίξτε όλες τις βίδες.
4.2 Εντοιχισμένη τοποθέτηση στην
κουζίνα
Η συσκευή μπορεί να εντοιχιστεί σε σειρά επίπλων κουζίνας.
Για να προσαρμόσετε το ύψος της συσκευής Fig. 9 (2) με το
ύψος των εντοιχισμένων ντουλαπιών, μπορείτε να προσθέσετε ένα αντίστοιχο ντουλάπι κάλυψης Fig. 9 (1) πάνω από τη
συσκευή.
Κατά την ενσωμάτωση της συσκευής με τυπικές μονάδες
κουζίνας (μέγ. βάθους 580 mm) η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς δίπλα από το ντουλάπι της κουζίνας Fig. 9 (3).
Η πόρτα της συσκευής προεξέχει από την πρόσοψη των ντουλαπιών κουζίνας κατά 34 mm στις πλευρές και 50 mm στο
κέντρο της συσκευής. Αυτό επιτρέπει το εύκολο άνοιγμα και
κλείσιμο.
Σημαντικό για τον αερισμό:
- Στην πίσω πλευρά του ντουλαπιού κάλυψης και σε όλο το
πλάτος του θα πρέπει να παρέχεται ένα κενό εξαγωγής
αέρα βάθους τουλάχιστον 50 mm.
- Η διατομή αερισμού κάτω από την οροφή του χώρου πρέπει
να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 300 cm2.
Όταν τοποθετηθεί η συσκευή με τους μεντεσέδες δίπλα σε
τοίχο Fig. 9 (4), η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον τοίχο
πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm. Αυτό αντιστοιχεί στην
προεξοχή της χειρολαβής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.
4.3 Μεταφορά συσκευής
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω λανθασμένης μεταφοράς!
u Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία.
u Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.
u Μη μεταφέρετε τη συσκευή μόνη της.
4.4 Τοποθέτηση συσκευής
Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.
Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο
και επίπεδο.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση επίδραση
ηλιακής ακτινοβολίας ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή
άλλη παρόμοια συσκευή.
Τοποθετείτε τη συσκευή πάντα με την πίσω πλευρά απευθείας
στον τοίχο.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή χωρίς βοήθεια.
Ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής σας πρέπει σύμφωνα με
το πρότυπο EN 378 ανά 8 g ψυκτικού μέσου R 600a να διαθέτει
όγκο 1 m3. Εάν ο χώρος τοποθέτησης της συσκευής είναι πολύ
μικρός, μπορεί να προκύψει εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα σε
περίπτωση διαρροής στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου. Η ποσότητα του ψυκτικού δίνεται από την πινακίδα στοιχείων στο
εσωτερικό της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας!
Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο,
μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
u Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε
σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.
(1) Ντουλάπι κάλυψης
(2) Συσκευή
6
Fig. 9
(3) Ντουλάπι κουζίνας
(4) Τοίχος
Έναρξη λειτουργίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ψυκτικού υγρού!
Το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο R 600a είναι φιλικό προς το
περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το ψυκτικό μέσο που διαρρέει
μπορεί να αναφλεχθεί.
u Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος
ψύξης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών!
u Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που
εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων,
τοστιέρα, κλπ.!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς και πρόκλησης ζημιάς λόγω μπλοκαρισμένων ανοιγμάτων αερισμού!
u Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού.
Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός!
u Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης από την πίσω πλευρά της
συσκευής. Αφαιρέστε επίσης και την υποδοχή συγκράτησης καλωδίου, διαφορετικά προκύπτουν θόρυβοι λόγω
κραδασμών!
u Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από την εξωτερική πλευρά του πλαισίου.*
ΠΡΟΣΟΧΗ*
Οι πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν μια επικάλυψη
επιφάνειας υψηλής ποιότητας και δεν επιτρέπεται να καθαρίζονται με τη μέθοδο καθαρισμού που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία.
Διαφορετικά θα διαβρωθεί η επικάλυψη επιφάνειας.
u Σκουπίστε τις επιστρωμένες επιφάνειες της πόρτας
αποκλειστικά με μαλακό, καθαρό πανί.
u Εφαρμόστε ένα μέσο περιποίησης ανοξείδωτου χάλυβα
μόνο στα πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο
χάλυβα, ομοιόμορφα και με κυκλικές κινήσεις. Έτσι θα είναι
ευκολότερος ο μεταγενέστερος καθαρισμός.
u Σκουπίστε τα βαμμένα πλευρικά τοιχώματα αποκλειστικά με μαλακό, καθαρό πανί.
u Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τις διακοσμητικές ράβδους κι το μπροστινό μέρος των συρταριών.*
u Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς.
u Απορρίψτε τη συσκευασία. (βλέπε 4.5) .
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω συμπύκνωσης νερού!
u Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από άλλο
ψυγειοκαταψύκτη.
u Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί και ένα αλφάδι για
να
ευθυγραμμίσετε
τη
συσκευή σε σταθερή και
οριζόντια θέση μέσω των
ρυθμιζόμενων ποδιών (Α).
u Έπειτα στερεώστε την πόρτα:
Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο
πόδι από το στήριγμα εδράνου
(B), μέχρι να ακουμπήσει στο
δάπεδο, έπειτα στρέψτε το
ακόμα 90°.
Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υγρασία,
μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην εξωτερική
πλευρά της συσκευής.
u Προσέχετε να εξασφαλίζεται πάντα καλός αερισμός και
εξαερισμός στο σημείο τοποθέτησης της συσκευής.
4.5 Απορρίψτε τη συσκευασία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις
μεμβράνες!
u Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:
- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
- Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
- Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
- Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
u Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής.
4.6 Σύνδεση συσκευής
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηλεκτρονικό κύκλωμα!
u Μη χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφέα τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ή/και τριφασικό ρεύμα) ή φις εξοικονόμησης ενέργειας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς και υπερθέρμανσης!
u Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή πολύμπριζο.
Το είδος του ρεύματος (εναλλασσόμενο) και η τάση στο σημείο
εγκατάστασης πρέπει να συμφωνούν με τις πληροφορίες στην
πινακίδα στοιχείων (βλέπε Η συσκευή με μία ματιά).
Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο με πρίζα εγκατεστημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η οποία
διαθέτει επαφές προστασίας. Η πρίζα πρέπει να
προστατεύεται με ασφάλεια 10 A ή μεγαλύτερη.
Πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα
η συσκευή από το ρεύμα.
u Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση.
u Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 6.2) .
u Βάλτε το φις ρευματοληψίας στην πρίζα.
4.7 Ενεργοποίηση συσκευής
Υπόδειξη
u Για να ενεργοποιήσετε όλη τη συσκευή, πρέπει να ενεργοποιηθεί μόνο το τμήμα κατάψυξης. Τότε ενεργοποιείται
αυτόματα και το τμήμα συντήρησης.
Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία περίπου 2 ώρες πριν τοποθετήσετε για πρώτη φορά σε αυτή κατεψυγμένα τρόφιμα.
4.7.1 Ενεργοποίηση τμήματος κατάψυξης
u Πιέστε το πλήκτρο On/Off τμήματος κατάψυξης Fig. 3 (9).
w Η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί. Η ένδειξη θερμοκρασίας
τμήματος συντήρησης δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Η ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης και το
πλήκτρο συναγερμού αναβοσβήνουν μέχρι να φθάσει η
θερμοκρασία στην επιθυμητή ψύξη.
7
Χειρισμός
4.7.2 Ενεργοποίηση τμήματος συντήρησης
Υπόδειξη
u Όταν ενεργοποιηθεί η κατάψυξη τότε αυτόματα ενεργοποιείται και η συντήρηση.
u Πιέστε το πλήκτρο On/Off τμήματος συντήρησης Fig. 3 (1).
w Ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα.
w Η ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει. Συντήρηση και κατάψυξη
έχουν ενεργοποιηθεί.
5 Χειρισμός
5.1 Συναγερμός πόρτας
Για τμήμα συντήρησης και κατάψυξης
Εάν η ανοίξει η πόρτα για χρόνο μεγαλύτερο από 60 δευτερόλεπτα, ηχεί η ηχητική προειδοποίηση.
Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται αυτόματα σε σίγαση, όταν
κλείσει η πόρτα.
5.1.1 Θέστε σε σίγαση το συναγερμό πόρτας
Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε σίγαση όταν η
πόρτα είναι ανοιχτή. Ο συναγερμός θα συνεχίσει να είναι
ενεργός, εφόσον η πόρτα παραμένει ανοιχτή.
u Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού Fig. 3 (8).
w Ο συναγερμός πόρτας τίθεται σε σίγαση.
5.2 Συναγερμός θερμοκρασίας
Όταν η θερμοκρασία κατάψυξης δεν είναι αρκετά χαμηλή ηχεί
ο ήχος προειδοποίησης.
Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρασίας και το
πλήκτρο συναγερμού.
Η αιτία για μια τόσο υψηλή θερμοκρασία μπορεί να είναι:
- έχουν τοποθετηθεί ζεστά νωπά τρόφιμα.
- η εισροή θερμού αέρα κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση κατεψυγμένων τροφίμων
- υπάρχει διακοπή ρεύματος για μεγάλο διάστημα
- η συσκευή είναι ελαττωματική.
Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται αυτόματα σε σίγαση, το
πλήκτρο συναγερμού Fig. 3 (8) σβήνει και η ένδειξη θερμοκρασίας σταματά να αναβοσβήνει, όταν η θερμοκρασία μειωθεί
επαρκώς.
Αν η κατάσταση συναγερμού συνεχίζεται: (βλέπε Βλάβες).
Υπόδειξη
Αν η θερμοκρασία δεν είναι επαρκώς χαμηλή μπορεί να
αλλοιωθούν τα τρόφιμα.
u Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνετε
τα αλλοιωμένα τρόφιμα.
5.2.1 Απενεργοποίηση του συναγερμού
θερμοκρασίας
Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε σίγαση. Όταν η
θερμοκρασία μειωθεί ξανά επαρκώς, ενεργοποιείται ξανά η
λειτουργία συναγερμού.
u Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού Fig. 3 (8).
w Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται σε σίγαση.
5.3 Τμήμα συντήρησης
Ως αποτέλεσμα της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα στο χώρο
του ψυγείου, υπάρχουν περιοχές με διαφορετική θερμοκρασία. Ακριβώς επάνω από τα συρτάρια λαχανικών και κοντά
στο πίσω τοίχωμα βρίσκονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
8
Στο επάνω εμπρόσθιο τμήμα και στην πόρτα βρίσκονται οι
υψηλότερες θερμοκρασίες.
5.3.1 Συντήρηση τροφίμων
Υπόδειξη
Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση
ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.
u Τα ανοίγματα του ανεμιστήρα πρέπει να μένουν πάντα
ελεύθερα.
u Τοποθετήστε τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως
μαγειρεμένα φαγητά, κρέατα και αλλαντικά στην ψυχρότερη ζώνη. Τακτοποιήστε στην επάνω περιοχή και στην
πόρτα το βούτυρο και τις κονσέρβες. (βλέπε Η συσκευή με
μία ματιά)
u Για τη συσκευασία χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιήσιμα
σκεύη από πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο, γυαλί και
μεμβράνες συντήρησης τροφίμων.
u Χρησιμοποιήστε την μπροστινή επιφάνεια του πυθμένα
τμήματος συντήρησης μόνο για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση τροφίμων προς συντήρηση, π.χ. κατά την τακτοποίηση ή το ξεκαθάρισμα των ειδών. Ωστόσο, μην αφήνετε
σε όρθια θέση τα τρόφιμα συντήρησης, διαφορετικά μπορεί
να σπρωχτούν προς τα πίσω ή να ανατραπούν κατά το κλείσιμο της πόρτας.
u Μην τοποθετείτε στριμωγμένα τα τρόφιμα, ώστε να μπορεί
να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας.
u Ασφαλίστε τα μπουκάλια έναντι ανατροπής: Μετακινήστε
το εξάρτημα συγκράτησης μπουκαλιών.
5.3.2 Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία στο τμήμα συντήρησης και κατάψυξης* εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:
- τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα
- τη θερμοκρασία χώρου του σημείου τοποθέτησης
- το είδος, τη θερμοκρασία και την ποσότητα των τροφίμων
Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: 5 °C
Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάζει διαδοχικά. Αν η ρύθμιση
φτάσει στους 1 °C θα αρχίσει ξανά από τους 9 °C.
u Ανάκτηση ρύθμισης θερμοκρασίας: Πιέστε μια φορά το
πλήκτρο ρύθμισης τμήματος συντήρησης Fig. 3 (3).
u Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης τμήματος συντήρησης
Fig. 3 (3) μέχρι να ανάψει το LED της επιθυμητής θερμοκρασίας.
Υπόδειξη
u Πιέζοντας για περισσότερο χρόνο το πλήκτρο ρύθμισης
ρυθμίζεται εντός μιας μικρής περιοχής θερμοκρασιών (π.χ.:
μεταξύ "5" και "7") ρυθμίζεται μια ελαφρώς χαμηλότερη
τιμή, ωστόσο δεν είναι ορατή στην ένδειξη.
5.3.3 Ανεμιστήρας
Με τον ανεμιστήρα μπορείτε να ψύξετε γρήγορα μια μεγάλη
ποσότητα φρέσκων τροφίμων ή να επιτύχετε μια σχετικά
ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας σε όλα τα επίπεδα
αποθήκευσης των τροφίμων.
Η ψύξη με επανακυκλοφορία αέρα συνιστάται:
- σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος (από περ. 30 °C )
- σε περίπτωση υψηλής υγρασίας
Η ψύξη με επανακυκλοφορία αέρα συνοδεύεται από κάπως
αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Για να εξοικονομείται ενέργεια, ο ανεμιστήρας σβήνει αυτόματα όταν ανοίγει η πόρτα.
Ενεργοποίηση ανεμιστήρα
u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο εξαερισμού Fig. 3 (2).
w Το πλήκτρο εξαερισμού ανάβει.
w Έχει ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας. Ενεργοποιείται αυτόματα όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.
Χειρισμός
u Αφαιρέστε το καπάκι: Ανοίξτε 90° και
ξεκουμπώστε προς τα πάνω.*
Απενεργοποίηση ανεμιστήρα
u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο εξαερισμού Fig. 3 (2).
w Το πλήκτρο εξαερισμού σβήνει.
w Ο ανεμιστήρας έχει απενεργοποιηθεί.
5.3.4 Μετακίνηση ραφιών
*
Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να
τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.
u Σηκώστε τα ράφια και τραβήξτε τα
προς τα εμπρός.
u Ωθήστε το ράφι με το πλαίσιο τερματισμού στο πίσω μέρος
να βλέπει προς τα επάνω.
w Τα τρόφιμα δεν ακουμπούν στο πίσω τοίχωμα για να παγώσουν.
5.3.7 Αφαίρεση εξαρτήματος συγκράτησης
μπουκαλιών*
u Πιάνετε πάντα το εξάρτημα συγκράτησης μπουκαλιών από το πλαστικό
τμήμα.
5.3.5 Χρήση χωριζόμενων επιφανειών τοποθέτησης
5.4 Κατάψυξη
Στην κατάψυξη μπορείτε να διατηρήσετε τρόφιμα βαθιάς
ψύξης και κατεψυγμένα είδη, να δημιουργήσετε παγάκια και
να καταψύξετε νωπά τρόφιμα.
5.4.1 Κατάψυξη τροφίμων
Fig. 10
u Η γυάλινη επιφάνεια (2) με το άκρο τερματισμού πρέπει να
τοποθετηθεί στο πίσω μέρος.
5.3.6 Μετακίνηση θηκών πόρτας.
u Αφαιρέστε τη θήκη σύμφωνα με την
εικόνα.
Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να
καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τύπου
ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg ανά 24 ώρες".
Το μέγιστο βάρος που μπορείτε να τοποθετήσετε σε κάθε
συρτάρι είναι 25 kgκαι σε κάθε ράφι 35 kg.
*
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω υαλοθραυσμάτων!
Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να
σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.
u Μην καταψύχετε τα μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυκτικών!
*
Για να εξασφαλίζεται η γρήγορη κατάψυξη των τροφίμων
μέχρι τον πυρήνα τους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε τις
ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:
- φρούτα, λαχανικά έως 1 kg
- κρέας έως 2,5 kg
u Συσκευάζετε τα τρόφιμα ανά μερίδες σε σακούλες κατάψυξης, επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη από πλαστικό,
μέταλλο ή αλουμίνιο.
Οι θήκες κουτιά μπορούν να αφαιρεθούν και να συναρμολογηθούν στο τραπέζι.*
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μία ή και οι δύο θήκες. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε μπουκάλια με μεγάλο ύψος, αναρτήστε
μόνο την πλατιά θήκη πάνω από τη θήκη μπουκαλιών.*
Μπορείτε να λάβετε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
τρεις μικρές θήκες ως ειδικό εξοπλισμό αντί μια πλατιά και μια
μικρή.*
u Μετακίνηση θήκης: Αφαιρέστε τη
προς τα πάνω και τοποθετήστε τη
ξανά όπου επιθυμείτε.*
*
5.4.2 Απόψυξη τροφίμων
u
Στη συντήρηση
σε θερμοκρασία δωματίου
στο φούρνο μικροκυμάτων
στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
Καταψύξτε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
5.4.3 Ρύθμιση θερμοκρασίας
Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: -18 °C
Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάζει διαδοχικά. Αν η ρύθμιση
φτάσει στους -32 °C θα αρχίσει ξανά από τους -15 °C.
9
Χειρισμός
u Ανάκτηση ρύθμισης θερμοκρασίας: Πιέστε μια φορά το
πλήκτρο ρύθμισης τμήματος κατάψυξης Fig. 3 (6).
u Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης τμήματος κατάψυξης
Fig. 3 (6) μέχρι να ανάψει το LED της επιθυμητής θερμοκρασίας.
Υπόδειξη
u Πιέζοντας για περισσότερο χρόνο το πλήκτρο ρύθμισης
ρυθμίζεται εντός μιας μικρής περιοχής θερμοκρασιών (π.χ.:
μεταξύ -15 °C και -18 °C) ρυθμίζεται μια ελαφρώς χαμηλότερη τιμή, ωστόσο δεν είναι ορατή στην ένδειξη.
5.4.4 SuperFrost
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παγώσετε γρήγορα τα
νωπά τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους. Η συσκευή λειτουργεί
με μέγιστη απόδοση ψύξης, έτσι μπορεί να είναι προσωρινά
δυνατότεροι οι θόρυβοι του συστήματος ψύξης.
Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να
καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τύπου
ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg ανά 24 ώρες". Αυτή η μέγιστη
ποσότητα που μπορείτε να τοποθετήσετε στην κατάψυξη ανά
ημέρα εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής και από την
κατηγορία κλίματος.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν πρέπει να ενεργοποιείτε το
SuperFrost:
- όταν βάζετε στη συσκευή ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα
Κατάψυξη με SuperFrost
u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 3 (7).
w Το πλήκτρο SuperFrost ανάβει.
w Η θερμοκρασία ψύξης πέφτει και η συσκευή λειτουργεί με
τη μεγαλύτερη εφικτή απόδοση ψύξης.
Σε περίπτωση μικρής ποσότητας τροφίμων:
u περιμένετε περ. 6 ώρες.
u Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα στα επάνω ράφια.
Σε περίπτωση μέγιστης ποσότητας τροφίμων (βλέπε πινακίδα στοιχείων):
u περιμένετε περ. 24 ώρες.
u Τοποθετήστε τα τρόφιμα στα συρτάρια.
w Το SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περ. 65
ώρες.
w Το πλήκτρο SuperFrost σβήνει.
w Η συσκευή λειτουργεί ξανά σε κανονική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
5.4.5 Συρτάρια
Υπόδειξη
Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση
ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.
Στις συσκευές με NoFrost:
u Αφήστε το κάτω ράφι στη συσκευή!
u Τα ανοίγματα του ανεμιστήρα στο πίσω τοίχωμα πρέπει να
μένουν πάντα ελεύθερα!
5.4.6 Ράφια τροφίμων
u Αφαιρέστε το ράφι τροφίμων: ανασηκώστε το μπροστά και τραβήξτε το.
u Τοποθετήστε ξανά το ράφι τροφίμων:
ωθήστε απλά μέχρι τέρμα.
5.4.7 VarioSpace*
Εκτός από τα συρτάρια,
μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε
τις θήκες. Έτσι θα έχετε περισσότερο χώρο για τρόφιμα.
Πουλερικά,
κρέας,
μεγάλα
κομμάτια κυνηγιού καθώς και
ψηλά είδη αρτοποιίας μπορούν
να καταψυχθούν χωρίς να
κοπούν σε μέρη και μπορούν να
μαγειρευτούν.
u Το μέγιστο βάρος που
μπορείτε να τοποθετήσετε σε
κάθε συρτάρι είναι 25 kg και
σε κάθε ράφι 35 kg.
5.4.8 Σύστημα πληροφοριών*
(1) Έτοιμα γεύματα,
παγωτό
(2) Χοιρινό, ψάρια
(3) Φρούτα, λαχανικά
Fig. 11
(4) Αλλαντικά, ψωμί
(5) Κυνήγι, μανιτάρια
(6) Πουλερικά, μοσχάρι/
βοδινό
Οι αριθμοί δίνουν το χρόνο διατήρησης σε μήνες, για περισσότερα του ενός είδη κατεψυγμένων τροφίμων. Οι χρόνοι
διατήρησης που δίνονται είναι ενδεικτικές τιμές.
5.4.9 Παγοκύστες
Οι παγοκύστες αποτρέπουν την πολύ γρήγορη αύξηση της
θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Χρήση παγοκυστών
u Τοποθετήστε τις παγοκύστες
στο επάνω τμήμα κατάψυξης για
να εξοικονομήσετε χώρο.
u Τοποθετήστε τις παγωμένες
παγοκύστες στην επάνω, μπροστινή περιοχή του χώρου κατάψυξης, επάνω στα κατεψυγμένα
τρόφιμα.
5.4.10 IceMaker*
u Για να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα απευθείας στα
ράφια: Τραβήξτε το συρτάρι προς τα εμπρός και αφαιρέστε
το.
Με το μηχάνημα παραγωγής παγοκύβων με δοχείο νερού
μπορείτε να παράγετε παγάκια μέσω του δοχείου νερού που
βρίσκεται στο χώρο συντήρησης, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δοχείο νερού για το πάγωμα του πόσιμου νερού.
Το IceMaker βρίσκεται στο πάνω συρτάρι του χώρου κατάψυξης. Στο συρτάρι αναγράφεται η επιγραφή "IceMaker".
Διασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
- Η συσκευή στέκεται οριζόντια.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
10
Συντήρηση
- Το τμήμα κατάψυξης είναι ενεργοποιημένο.
- Το δοχείο νερού έχει πλυθεί με νερό και είναι πλήρες.
Γεμίστε το δοχείο νερού*
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος δηλητηρίασης!
u Η ποιότητα νερού πρέπει να ανταποκρίνεται στον κανονισμό πόσιμου νερού της αντίστοιχης χώρας (π.χ. 98/83/
ΕΕ), στην οποία θα τεθεί σε λειτουργία η συσκευή.
u Το IceMaker χρησιμεύει αποκλειστικά για τη δημιουργία
πάγου σε ποσότητες οικιακής χρήσης και συνεπώς πρέπει
να λειτουργεί με κατάλληλο νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο IceMaker!
Τα σακχαρώδη υγρά, όπως αναψυκτικά, χυμοί φρούτων κ.λπ.
κολλούν την αντλία και συνεπώς οδηγούν σε πλήρες σταμάτημα της λειτουργίας της αντλίας και ακολούθως σε ζημιά του
μηχανήματος παραγωγής παγοκύβων.
u Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με πόσιμο νερό! Μη χρησιμοποιείτε σακχαρώδη υγρά, όπως αναψυκτικά, χυμούς
φρούτων κ.λπ.!
Η τροφοδοσία νερού για το IceMaker πραγματοποιείται μέσω
ενός δοχείου νερού στο χώρο συντήρησης (βλέπε Η συσκευή
με μία ματιά).
Πριν τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά:
u Καθαρίστε καλά με νερό το δοχείο νερού, ώστε να απομακρυνθεί η σκόνη.
u Αφαιρέστε το δοχείο νερού
προς τα εμπρός.
u Ανοίξτε το μπροστινό καπάκι
και γεμίστε το δοχείο με νερό.
Υπόδειξη
u Το IceMaker παράγει παγάκια, μόνο όταν το συρτάρι είναι
εντελώς κλειστό.
Απενεργοποίηση IceMaker*
Όταν δεν χρειάζεστε παγάκια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε
το IceMaker ανεξάρτητα από το τμήμα κατάψυξης.
Όταν είναι απενεργοποιημένο το IceMaker, το συρτάρι του
IceMaker μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κατάψυξη και
διατήρηση των τροφίμων.
u Πιέστε το πλήκτρο On/Off για περίπου1 δευτερόλεπτο,
μέχρι να σβήσει το LED.
u Καθαρίστε το IceMaker.
w Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται, ότι δεν θα παραμείνει
νερό ή πάγος στο IceMaker.
Φτιάξτε παγάκια*
Η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια μπορούν να παραχθούν σε ένα καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
Τα παγάκια πέφτουν από το IceMaker στο συρτάρι. Όταν
επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο ύψος πλήρωσης, δεν παράγονται πλέον άλλα παγάκια. Το IceMaker δεν γεμίζει το συρτάρι
μέχρι επάνω.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε μεγάλες ποσότητες από
παγάκια, μπορείτε να αντικαταστήσετε ολόκληρο το συρτάρι
του IceMaker με το διπλανό συρτάρι. Όταν κλείσει το συρτάρι,
το IceMaker ξεκινά ξανά αυτόματα την παραγωγή.
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί το IceMaker, μπορεί να
χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα
παγάκια.
Υπόδειξη
Όταν χρησιμοποιείται η συσκευή για πρώτη φορά και όταν δεν
χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, το IceMaker πρέπει να
καθαριστεί για να απομακρυνθούν τα ενδεχομένως υπάρχοντα σωματίδια.
u Συνεπώς μην καταναλώνετε ή χρησιμοποιείτε τα παγάκια
που παράγονται τις πρώτες 24 ώρες.
u Τοποθετήστε το γεμάτο
δοχείο νερού στην υποδοχή
και ωθήστε το μέχρι τέρμα
πίσω.
6 Συντήρηση
Υπόδειξη
u Το δοχείο νερού πρέπει να τοποθετηθεί μέχρι τέρμα στην
προβλεπόμενη υποδοχή (κονσόλα) του χώρου συντήρησης!
Το σύστημα NoFrost κάνει απόψυξη στη συσκευή αυτόματα.
Τμήμα συντήρησης:
Το νερό από την απόψυξη εξατμίζεται από τη θερμότητα του
συμπιεστή. Ο σχηματισμός σταγονιδίων νερού στο πίσω
τοίχωμα είναι λειτουργικά απαραίτητος και απόλυτα φυσιολογικός.
u Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης για να είναι
εφικτή η εκροή του νερού απόψυξης. (βλέπε 6.2)
Τμήμα κατάψυξης:
Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστήρα, αποψύχεται περιοδικά
και εξατμίζεται.
u Η συσκευή δεν πρέπει να αποψύχεται χειροκίνητα.
6.1 Απόψυξη με NoFrost
Ενεργοποίηση IceMaker*
6.2 Καθαρισμός συσκευής
Πριν τον καθαρισμό:
Fig. 12
u Τραβήξτε έξω το συρτάρι.
u Πιέστε το πλήκτρο On/Off Fig. 12 (1), για να ανάψει το
LED Fig. 12 (2).
u Εισάγετε το συρτάρι.
11
Συντήρηση
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω ζεστού
ατμού!
Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις επιφάνειες
και να οδηγήσει σε εγκαύματα.
u Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο λάθος καθαρισμός προκαλεί ζημιές στη συσκευή!
u Μη χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα καθαριστικά μέσα.
u Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή
συρμάτινο σφουγγάρι.
u Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που περιέχουν άμμο,
χλωρίδια, χημικά ή οξέα.
u Μη χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες.
u Μην προκαλείτε ζημιές και μην αφαιρείτε την πινακίδα στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι
σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
u Μην κόβετε, λυγίζετε ή προκαλείτε ζημιές σε καλώδια ή
άλλα εξαρτήματα.
u Μην αφήσετε να να τρέξει νερό καθαρισμού στο αυλάκι
αποστράγγισης, τις γρίλιες αερισμού και στα ηλεκτρικά
μέρη.
u Αδειάστε τη συσκευή.
u Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε μαλακά πανιά καθαρισμού και
καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερη τιμή pH.
- Στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιείτε
μόνο απορρυπαντικά και μεθόδους καθαρισμού
ασφαλή για χρήση με τρόφιμα.
u Καθαρίζετε συχνά τις γρίλιες αερισμού και εξαερισμού.
w Η συσσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
Εξωτερικές επιφάνειες και εσωτερικός χώρος:
u Καθαρίστε τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες
από πλαστικό με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό με
λίγο απορρυπαντικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ*
Οι πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτουν μια επικάλυψη
επιφάνειας υψηλής ποιότητας και δεν επιτρέπεται να καθαρίζονται με τη μέθοδο καθαρισμού που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία.
Διαφορετικά θα διαβρωθεί η επικάλυψη επιφάνειας.
u Σκουπίστε τις επιστρωμένες επιφάνειες της πόρτας
αποκλειστικά με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση
επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε λίγο νερό ή ουδέτερο
καθαριστικό. Προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης
ένα πανί με μικροΐνες.
u Σε περίπτωση λεκέδων, καθαρίστε τα πλευρικά τοιχώματα από ανοξείδωτο χάλυβα με καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Έπειτα
επιστρώστε ομοιόμορφα ένα μέσο περιποίησης ανοξείδωτου χάλυβα με κυκλικές κινήσεις.
u Σκουπίστε τα βαμμένα πλευρικά τοιχώματα αποκλειστικά με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων
λεκέδων, χρησιμοποιήστε λίγο νερό ή ουδέτερο καθαριστικό. Προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ένα
πανί με μικροΐνες.
u Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης:
Απομακρύνετε τα ιζήματα με ένα
λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. με μια
μπατονέτα.
Τμήματα εξοπλισμού:
12
u Καθαρίστε τα μέρη του εξοπλισμού με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.
u Για τον καθαρισμό, αφαιρέστε τα υποστηρίγματα για τις
μισές γυάλινες επιφάνειες.
*
u Αφαιρέστε τα ράφια: Αφαιρέστε τις
προστατευτικές ράβδους και τα
πλευρικά στοιχεία.*
u Αφαιρέστε τις θήκες της πόρτας:
Αφαιρέστε τις προστατευτικές
μεμβράνες από τις διακοσμητικές
ράβδους.*
*
u Ανασηκώστε τα κουτιά και αφαιρέστε το καπάκι, αφού το ανασηκώσετε.*
*
u Εκκενώστε το δοχείο συλλογής
νερού: Αφαιρέστε το δοχείο
νερού. Απασφαλίστε προσεκτικά
τη θήκη προς τα εμπρός και έπειτα
αφαιρέστε τη προς τα κάτω.*
*
Μετά τον καθαρισμό:
u Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να
στεγνώσει.
u Συνδέστε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη.
u Ενεργοποιήστε το SuperFrost (βλέπε 5.4.4) .
Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
u Τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα.
6.3 Καθαρισμός IceMaker*
Fig. 13
Το IceMaker πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί.
u Τραβήξτε έξω το συρτάρι και αφαιρέστε τον πάγο.
u Καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
u Έχοντας αφαιρέσει το συρτάρι, κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο On/Off (για περίπου 10 δευτερόλεπτα).
w Μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο σβήνει το LED, το
IceMaker απενεργοποιείται.
w Μετά από περίπου 10 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει το LED
για περίπου 60 δευτερόλεπτα.
u Ωθήστε το συρτάρι, καθώς αναβοσβήνει το LED.
w Η παγοθήκη του IceMaker στρέφεται σε λοξή θέση.
u Αφαιρέστε το συρτάρι.
u Καθαρίστε την παγοθήκη με ζεστό νερό. Εάν χρειάζεται,
χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα ξεπλύντε.
Ενεργοποιήστε ξανά το IceMaker:
Βλάβες
u Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF μέχρι να ανάψει το LED, έπειτα
ωθήστε μέσα το συρτάρι.
w Το IceMaker ξεκινά να παράγει παγάκια.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό:
u Πετάξτε τα τρία πρώτα γεμίσματα από παγάκια, ώστε να
απομακρυνθούν τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.
6.4 Αντικαταστήστε τον εσωτερικό
φωτισμό με λαμπτήρα
Στοιχεία λάμπας
μέγ. 25 W
Ντουί: E14
Το είδος του ρεύματος και η τάση ρεύματος πρέπει να
συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα στοιχείων
u Απενεργοποιήστε
τη
συσκευή.
u Τραβήξτε το φις από την
πρίζα ή απενεργοποιήστε
την ασφάλεια.
u Πιάστε
το
κάλυμμα
Fig. 14 (1) από μπροστά
και απαγκιστρώστε το
από πίσω.
u Αντικαταστήστε
τη
λάμπα Fig. 14 (2).
Fig. 14
u Τοποθετήστε ξανά το
κάλυμμα Fig. 14 (1).
6.5 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας
τη βλάβη. (βλέπε Βλάβες). Εάν δεν είναι δυνατόν να συμβεί
αυτό, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
Τη διεύθυνση θα την βρείτε στον κατάλογο που σας παρείχε
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη επαγγελματικής επισκευής!
u Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο
παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά στο
(βλέπε Συντήρηση), πρέπει να εκτελείται μόνο από το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
u Διαβάστε
γραφή
την περισυσκευής
Fig. 15 (1), τον Αρ.
σέρβις Fig. 15 (2) και
τον
Αρ.
σειράς
Fig. 15 (3) από την
πινακίδα στοιχείων. Η
πινακίδα
στοιχείων
βρίσκεται
στην
αριστερή εσωτερική
πλευρά της συσκευής.
Fig. 15
u Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τη βλάβη, την περιγραφή της συσκευής Fig. 15 (1), τον
Αρ. σέρβις Fig. 15 (2) και τον Αρ. σειράς Fig. 15 (3).
w Αυτό επιτρέπει να παρασχεθεί η τεχνική υποστήριξη
γρήγορα και με ακρίβεια.
u Αφήστε τη συσκευή κλειστή, μέχρι να φτάσει η υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών.
w Τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο διάστημα.
u Βγάλτε το φις από την πρίζα (μην τραβάτε από το καλώδιο
σύνδεσης) ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
7 Βλάβες
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη ειδικά για να έχει ασφάλεια
λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά,
παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε
ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς,
ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Τις
ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας:
Η συσκευή δεν λειτουργεί.
→ Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί.
u Ενεργοποίηση συσκευής.
→ Το φις δεν τοποθετείται σωστά στην πρίζα.
u Έλεγχος φις.
→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.
u Έλεγχος ασφάλειας.
Ο συμπιεστής λειτουργεί για πολλή ώρα.
→ Ο συμπιεστής αλλάζει σε λειτουργία χαμηλότερου αριθμού
στροφών σε περίπτωση μικρότερης ανάγκης ψύξης. Αν και
ο χρόνος λειτουργίας αυξάνεται, γίνεται εξοικονόμηση
ενέργειας.
u Σε μοντέλα με εξοικονόμηση ενέργειας, αυτό είναι φυσιολογικό.
→ Το SuperFrost ενεργοποιήθηκε.
u Για να αποψυχθούν γρήγορα τα τρόφιμα, ο συμπιεστής
λειτουργεί περισσότερη ώρα. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Οι θόρυβοι είναι πολύ δυνατοί.
→ Οι συμπιεστές που ρυθμίζονται βάσει αριθμού στροφών*
ενδέχεται να προκαλέσουν διαφορετικούς θορύβους
λειτουργίας λόγω των διαφορετικών αριθμών στροφών ..
u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.
Φυσαλίδες και κελάρυσμα
→ Αυτός ο θόρυβος προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού
μέσου στο ψυκτικό κύκλωμα.
u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.
Ένας χαμηλός ήχος κλικ
→ Ο θόρυβος προκαλείται πάντα, από την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ψυκτικού συστήματος
(μοτέρ).
u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.
Ένας ήχος μοτέρ. Είναι για λίγο κάπως πιο δυνατός, όταν
ενεργοποιηθεί το ψυκτικό σύστημα (το μοτέρ).
→ Όταν είναι ενεργή η λειτουργία SuperFrost, όταν τοποθετούνται φρέσκα τρόφιμα ή όταν η πόρτα μένει ανοιχτή για
αρκετό χρονικό διάστημα η απόδοση ψύξης αυξάνεται
αυτόματα.
u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.
→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
u Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.2)
Ένας χαμηλός βόμβος
→ Ο θόρυβος προκαλείται λόγω θορύβων ροής αέρα του
ανεμιστήρα.
u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.
Θόρυβοι κραδασμών.
→ Η συσκευή δεν στέκεται καλά στο δάπεδο. Έτσι τα διπλανά
έπιπλα ή αντικείμενα δονούνται από τη λειτουργία της
μονάδας ψύξης.
u Μετατοπίστε λίγο τη συσκευή, στηρίξτε τη καλά στα ρυθμιζόμενα πόδια.
u Ξεχωρίστε τα μπουκάλια και τα σκεύη μεταξύ τους.
Θόρυβος στην αντλία δοχείου νερού.*
→ Όταν προωθείται νερό από το δοχείο νερού, γίνεται αντιληπτό μέσω ενός θορύβου που ακούγεται από την αντλία.
u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.
Το πλήκτρο SuperFrost αναβοσβήνει μαζί με την ένδειξη
θερμοκρασίας.
→ Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη.
13
Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας
u Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
(βλέπε Συντήρηση).
Το IceMaker δεν ενεργοποιείται.*
→ Η συσκευή και συνεπώς το IceMaker δεν έχουν συνδεθεί.
u Συνδέστε τη συσκευή (βλέπε Έναρξη λειτουργίας).
Το IceMaker δεν δημιουργεί παγάκια.*
→ Το IceMaker δεν έχει ενεργοποιηθεί.
u Ενεργοποιήστε το IceMaker.
→ Το συρτάρι του IceMaker δεν έχει κλείσει σωστά.
u Κλείστε σωστά το συρτάρι.
→ Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
u Ωθήστε το δοχείο νερού.
→ Δεν υπάρχει επαρκές νερό στο δοχείο νερού.
u Γεμίστε το δοχείο νερού.
Το LED του IceMakers αναβοσβήνει.*
→ Δεν υπάρχει επαρκές νερό στο δοχείο νερού.
u Γεμίστε το δοχείο νερού.
→ Όταν το LED αναβοσβήνει και το δοχείο νερού είναι
γεμάτο, υπάρχει βλάβη στο IceMaker.
u Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
(βλέπε Συντήρηση).
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.
→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.
u Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
→ Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν.
u Απελευθερώστε τις γρίλιες εξαερισμού.
→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
u Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.2) .
→ Ανοίγετε τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή
ώρα ανοιχτή.
u Περιμένετε λίγη ώρα, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία
ρυθμιστεί αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στην υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών. (βλέπε Συντήρηση).
→ Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων
χωρίς ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost.
u Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 5.4.4)
→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας.
u Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε Έναρξη λειτουργίας).
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.
→ Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί.
u Ενεργοποίηση συσκευής.
→ Έμεινε η πόρτα ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.
u Ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από
άνοιγμα της πόρτας για 15 περίπου λεπτά.
→ Εάν δεν ανάβει ο εσωτερικός φωτισμός, αλλά ανάβει η
ένδειξη θερμοκρασίας, έχει καεί η λάμπα.
u Αντικαταστήστε το λαμπτήρα. (βλέπε Συντήρηση).
8 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας
8.1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή
Υπόδειξη
u Για να απενεργοποιήσετε όλη τη συσκευή, πρέπει να
απενεργοποιηθεί μόνο το τμήμα κατάψυξης. Τότε απενεργοποιείται αυτόματα και το τμήμα συντήρησης.
8.1.1 Απενεργοποίηση τμήματος κατάψυξης
u Πιέστε το πλήκτρο On/Off τμήματος κατάψυξης Fig. 3 (9) για
τουλάχιστον 3s.
w Οι ενδείξεις θερμοκρασίας θα σβήσουν. Απενεργοποιείται
όλη η συσκευή.
14
8.1.2 Απενεργοποίηση τμήματος συντήρησης
u Πιέστε το πλήκτρο On/Off τμήματος συντήρησης Fig. 3 (1)
για τουλάχιστον 3s.
w Ο εσωτερικός φωτισμός θα σβήσει.
w Η ένδειξη θερμοκρασίας συντήρησης θα σβήσει.
Υπόδειξη
u Αν πρέπει να απενεργοποιήσετε μόνο τη συντήρηση, π.χ.
σε περίοδο διακοπών, τότε θα πρέπει πάντα να προσέχετε
το εξής: θα πρέπει να ανάβει η ένδειξη θερμοκρασίας της
κατάψυξης.
8.2 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας
u Αδειάστε τη συσκευή.
u Φέρτε το IceMaker στη θέση καθαρισμού (βλέπε Συντήρηση).
u Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
u Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε 6.2) .
u Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην προκληθούν δυσάρεστες οσμές.
9 Απόρριψη συσκευής
Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται
με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με
επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους
ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.
Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου κατά
τη μεταφορά της παλιάς συσκευής προς απόρριψη, ώστε να
μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο και
το λάδι (πληροφορίες στην πινακίδα στοιχείων).
u Θέστε τη συσκευή εκτός δυνατότητας χρήσης.
u Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
u Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης.