Εδώ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ
ΛΤ∆
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ
2013
Σελίδα 1 από 40
1. Εισαγωγή
Αυτή είναι η έκτη Περιβαλλοντική ∆ήλωση που ετοιµάζεται από την Εταιρεία Σάββας
Χατζηγιώρκης και Υιοί Λτδ ως µέρος της δηµιουργίας και εφαρµογής του Συστήµατος
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της εταιρείας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισµού EMAS
1221/2009. Το Σύστηµα καλύπτει τον σχεδιασµό, την παραγωγή, την συσκευασία, τη
διανοµή και την πώληση προϊόντων αλευροποιίας και την εισαγωγή, τη διανοµή και την
πώληση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Η δήλωση αυτή αποσκοπεί στην παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό και σε
άλλους ενδιαφερόµενους, σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιδόσεις της
εταιρείας, καθώς επίσης και στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της
εταιρείας µας. Αποτελεί επίσης µέσο ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των ενδιαφερόµενων
µερών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητες µας.
Η Περιβαλλοντική ∆ήλωση καλύπτει ολόκληρο το έτος 2013, από τον Ιανουάριο µέχρι το
∆εκέµβριο και ετοιµάστηκε σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV του Ευρωπαϊκού Κανονισµού
1221/2009, για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).
Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Περιγραφή της Εταιρείας και σύνοψη των δραστηριοτήτων, προϊόντων και
υπηρεσιών της,
Περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας,
Σύντοµη περιγραφή του ΣΠ∆ που αναπτύχθηκε και εφαρµόζεται,
Περιγραφή όλων των σηµαντικών άµεσων και έµµεσων περιβαλλοντικών πλευρών
της Εταιρείας οι οποίες έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
επεξήγηση της φύσης της επίπτωσης που σχετίζεται µε αυτές τις πλευρές,
Περιγραφή των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων για την διαχείριση των
σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,
Σύνοψη των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε την επίδοση της Εταιρείας σε
σύγκριση µε τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της.
Παραποµπή στις εφαρµοστέες νοµικές απαιτήσεις για το περιβάλλον
Στοιχεία επικοινωνίας µας και
Όνοµα και αριθµό διαπίστευσης του επαληθευτή περιβάλλοντος.
2. Πληροφορίες για την εταιρεία
Το 1945 ο Σάββας Χατζηγιώρκης µαζί µε τη σύζυγο του Κατερίνα δηµιουργούν στη
Σωτήρα Αµµοχώστου µια µικρή µονάδα παραγωγής αλεύρου µε 3 πετρόµυλους, για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Το 1965 εισάγει την πρώτη κυλινδροµηχανή, η οποία ήταν σταθµός στην πορεία του
Σάββα Χατζηγιώρκη, αφού η επιθυµία του για δηµιουργία µεγαλύτερης µονάδας
παραγωγής αλεύρου γίνεται εντονότερη.
Το 1979 µαζί µε τον γιο του Κώστα αγοράζει υφιστάµενη µονάδα που λειτουργούσε στην
Πάφο και το όνειρο του για δηµιουργία σύγχρονης αλευροβιοµηχανίας γίνεται
πραγµατικότητα.
To 1981, µετά από δυο χρόνια δουλειάς στην Πάφο, η βιοµηχανία µεταφέρεται στις νέες
εγκαταστάσεις που δηµιουργήθηκαν στο Φρέναρος και ιδρύετε η εταιρεία µε την
επωνυµία «Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοί Λτδ».
Σελίδα 2 από 40
Ακολούθησαν έξι µεγάλες αναβαθµίσεις, το 1985, το 1991, το 1998, το 2002, το 2005 και
το 2012-2013. Η αλλαγή είναι µεγάλη και η ανάπτυξη ραγδαία µε την δηµιουργία
αποθηκευτικών χώρων σιλό για σιτηρά, µεγάλης αποθήκης πολλαπλών χρήσεων,
αναβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας µε προσθήκη νέου εξοπλισµού και γενικά
αντικατάστασης εξοπλισµού βάση νέων τεχνολογιών.
Η δυνατότητα παραγωγής από εξήντα τόνους ανά εικοσιτετράωρο (60t / 24hr) σήµερα
έχει διπλασιαστεί και φθάνει τους εκατόν είκοσι τόνους ανά εικοσιτετράωρο (120t /
24hr), µέσα από µια σύγχρονη, ευέλικτη και αποδοτική διαδικασία.
Μεγάλος σταθµός στην πορεία της εταιρείας ήταν η δηµιουργία του εργαστηρίου
ποιοτικού ελέγχου το 1991. Οι αναβαθµίσεις του εξοπλισµού στο εργαστήριο ποιοτικού
ελέγχου είναι διαρκείς και γίνονται παράλληλα µε την απαραίτητη επιµόρφωση του
προσωπικού που το στελεχώνει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το εργαστήριο σήµερα να
µπορεί να παρέχει τεχνική υποστήριξη στους πελάτες της εταιρείας και να σχεδιάζει νέα
προϊόντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τους.
Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας στην ανοδική πορεία της εταιρείας είναι και το
χάρτινο σακούλι. Η εταιρεία αγνοεί το πρόσθετο κόστος, εισάγει το Μάρτιο του 1998
αυτόµατη ενσακκιστική µηχανή και γίνεται η πρώτη αλευροβιοµηχανία στη Κύπρο που
προωθεί στην αγορά τα χάρτινα σακούλια των εικοσιπέντε και πενήντα κιλών (25kg και
50kg).
Παράλληλα τυποποιεί τα διάφορα προϊόντα της µε ονοµασίες και κωδικούς, και δίνει
στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωµένο από πλευράς συσκευασίας, και όχι µόνο,
προϊόν.
Το 2005 η εταιρεία υλοποιεί ένα από τους στρατηγικούς της στόχους και εξαγοράζει τη
φήµη και πελατεία άλλου αλευρόµυλου κάτι το οποίο της έδωσε την ευκαιρία να αυξήσει
το µερίδιο αγοράς της.
Σελίδα 3 από 40
Ένα χρόνο µετά η εταιρεία κατασκευάζει αποθηκευτικό χώρο 1400 τµ για την όσο το
δυνατό καλύτερη αποθήκευση των τελικών της προϊόντων ενώ το 2007 προχωρεί στην
ανέγερση οκτώ ( 8 ) σιλό αποθήκευσης σιτηρών, συνολικής χωρητικότητας 9,600 τόνων.
Το 2012 η εταιρεία επεκτείνει το χώρο αποθήκευσης των τελικών της προϊόντων µε τη
µεταφορά της σάλας συσκευασίας στο χώρο αυτό και την τοποθέτηση τελευταίας
τεχνολογίας µηχανήµατα και εξοπλισµό. Επίσης η εταιρεία αναβαθµίζει και υφιστάµενες
εγκαταστάσεις µε την αντικατάσταση εξοπλισµού π.χ εξοπλισµού στην αίθουσα
κυλίνδρων.
Όλες οι εργασίες αναβάθµισης στην αποθήκη γενικής χρήσεως και στο χώρο παραγωγής
ολοκληρώθηκαν µέχρι τον Απρίλιο του 2013. Με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών
λειτουργούν 3 µηχανές συσκευασίας 25 Kg, 1 µηχανή συσκευασίας 10 Kg και 1 µηχανή
συσκευασίας 1 και 5 Kg καθώς επίσης και εξοπλισµός παλεττοποίησης (paletiser).
Σηµειώνεται ότι στις γραµµές συσκευασίας, µεταξύ της µηχανής συσκευασίας 1 και 5 Kg
και του εξοπλισµού παλεττοποίησης (paletiser), έχουν εγκατασταθεί ανιχνευτές µετάλλων
(metal detectors) και αυτόµατο σύστηµα ζύγισης.
Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο, της ελληνικής εταιρείας KENFOOD
Τροφογνωσία ΑΒΕΕ, έχει εντάξει στην γκάµα της και προς τη διάθεση των πελατών της
ένα ευρύ φάσµα από πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
Έχοντας την αποκλειστική ευθύνη για τη ∆ιανοµή και Πώληση των προϊόντων της, η
εταιρεία έχει το δικό της οργανωµένο δίκτυο µε στόχο τη γρήγορη και έγκαιρη
εξυπηρέτηση των πελατών της σε ολόκληρη τη Κύπρο.
Η Εταιρεία πιστή στους στόχους της για την παραγωγή ποιοτικά αναβαθµισµένων
προϊόντων και ταυτόχρονα υγιή και ασφαλή προς το καταναλωτικό κοινό έχει
εγκαταστήσει, εφαρµόσει και πιστοποιήσει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, καθώς και Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας
Τροφίµων µε βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 (HACCP).
Για την Εταιρεία αποτελεί βασικό µέληµα, όχι µόνο για την βιωσιµότητα της επιχείρησης
αλλά και στοιχείο της εταιρικής της κουλτούρας ο σεβασµός στον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό έχει αναπτύξει και εφαρµόσει Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Επαγγελµατικής Ασφάλειας και Υγείας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας και του προτύπου OHSAS 18001:2007 καθώς και Σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισµού EMAS 1221/2009
και του προτύπου ISO 14001:2004.
Η εταιρεία αναλογιζόµενη τη σηµασία των συστηµάτων διαχείρισης έχει πιστοποιηθεί µε
τα πιο κάτω συστήµατα κατά χρονολογική σειρά:
1. ISO 9001 (συστήµατα διαχείρισης ποιότητας) – από το 2001
2. ΕΛΟΤ 1416 και ακολούθως µε το ISO 22000 (συστήµατα διαχείρισης της
ασφάλειας των τροφίµων) – από το 2003
3. OHSAS 18001 (συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στην
εργασία) – από το 2006
4. EMAS / ISO 14001 (συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης) – από το 2009.
Σήµερα απασχολεί σαράντα άτοµα προσωπικό και εξακολουθεί να αναβαθµίζεται και να
στελεχώνεται για να είναι σε θέση να παραµένει δυνατή στο ανταγωνιστικό περιβάλλον
της αγοράς.
Σελίδα 4 από 40
3. Σύντοµη περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας
1 . Εισαγωγή πρώτου
καθαρισµού σιταριού και
Tempering
2. ∆εύτερος καθαρισµός
3. Άλεση
4. Ανάµειξη
5. Συσκευασία
Σελίδα 5 από 40
4. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σελίδα 6 από 40
5. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
Η Εταιρεία καταβάλλοντας συνεχή και µεθοδική προσπάθεια έχει αναπτύξει και
εφαρµόζει ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
∆ιεθνές προτύπου ISO 14001:2004 και του Ευρωπαϊκού Κανονισµού για την Οικολογική
∆ιαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο EMAS 1221/2009.
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Εταιρείας χρησιµοποιείται για την
ανάπτυξη, καθιέρωση και εφαρµογή της Πολιτικής Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της
Εταιρείας και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών στοιχείων που έχουν αναγνωριστεί
κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
περιλαµβάνει την οργανωτική διάρθρωση, το σχεδιασµό, τις ευθύνες, τις πρακτικές, τις
διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους για τη χάραξη, την εφαρµογή, την επιτυχία,
την αναθεώρηση και τη διατήρηση της Πολιτικής Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Εταιρείας.
Το Σύστηµα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και πιο συγκεκριµένα τον
σχεδιασµό, παραγωγή, συσκευασία, διανοµή και πώληση προϊόντων αλευροποιίας και
εισαγωγή, διανοµή και πώληση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Το ΣΠ∆
αποσκοπεί στην µείωση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Εταιρείας και
συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά θέµατα.
Η δοµή του Συστήµατος ακολουθεί τα βήµατα της δυναµικής κυκλικής διεργασίας που
παριστάνεται στο ακόλουθο διάγραµµα.
Περιβαλλοντική
Πολιτική
Ανασκόπηση από
τη διοίκηση
ACT
PLAN
Σχεδιασµός
Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
CHECK
Έλεγχος και
διορθωτική
DO
Εφαρµογή και
λειτουργία
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Εταιρείας Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοί
Λτδ περιλαµβάνει τα εξής επίπεδα τεκµηρίωσης:
•
Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
•
∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Ολοκληρωµένου Συστήµατος, οι οποίες περιγράφουν την
ακολουθία των ενεργειών, την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και τα αντίστοιχα
έγγραφα.
Σελίδα 7 από 40
•
Αρχεία - Έντυπα και Έγγραφα του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και
όλα τα νοµοθετικά κείµενα ή κανονισµούς, περιβαλλοντικές άδειες κ.α.
Για την αποδοτική λειτουργία του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης λαµβάνεται
συνεχής µέριµνα ώστε ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και τα µέσα για τον έλεγχο να
είναι τα κατάλληλα, ενώ το ανθρώπινο δυναµικό να εκπαιδεύεται επί των αρµοδιοτήτων,
καθηκόντων και εργασιών που καλείται να εκτελέσει.
Η Εταιρεία έχει τεκµηριωµένες ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης Ολοκληρωµένου Συστήµατος,
όπως:
• ∆ιαδικασία εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καθορισµού
διαχειριστικού προγράµµατος (ΓΕ∆005)
• ∆ιαδικασία ελαχιστοποίησης επιπτώσεων από επείγοντα περιστατικά (ΓΕ∆005)
• ∆ιαδικασία ελαχιστοποίησης καταναλώσεων (ΓΕ∆005)
Οι παραπάνω διαδικασίες ανασκοπούνται και αναθεωρούνται σε κάθε περίπτωση που
υπάρχουν µεταβολές, λόγω κάποιας αλλαγής στην παραγωγική διαδικασία ή µεταβολής
των νοµοθετικών απαιτήσεων.
Η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει τα πιθανά ατυχήµατα που όταν συµβούν µπορεί να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και έχει καταγράψει αριθµό Σχεδίων ∆ράσης
(ΓΕΕ192) που ακολουθούνται σε αυτήν την περίπτωση µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η διαδικασία ελαχιστοποίησης επιπτώσεων από επείγοντα
περιστατικά (ΓΕ∆005) περιγράφει τον τρόπο αντίδρασης της εταιρείας σε περίπτωση
ύπαρξης ενός επείγοντος περιστατικού µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων
από αυτά στο περιβάλλον.
6. Αναγνώριση περιβαλλοντικών πλευρών
Η αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών της Εταιρείας γίνεται ετήσια. Αυτό
επιτυγχάνεται µε ανάλυση του χώρου και του περιβάλλοντος της και τη δηµιουργία των
πιο κάτω οικοχαρτών (ecomaps):
•
•
•
•
Γειτνιάζοντα κατάσταση,
Επικινδυνότητα,
Νερό,
Ενέργεια,
•
•
•
Απόβλητα,
Έδαφος / Μόλυνση Εδάφους,
Αέριες Εκποµπές, Θόρυβος, Οσµές και Σκόνη
Σελίδα 8 από 40
7. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων
Στο πλαίσιο του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης η Εταιρεία εντοπίζει τις
άµεσες και έµµεσες περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της και διαπιστώνει τη
σηµαντικότητά τους µέσα από την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τους.
Αυτό γίνεται στον πίνακα FLIPO (Flow Legislation Impact Practice Opinion) µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
•
•
•
•
•
ροή υλικών,
περιβαλλοντική νοµοθεσία,
σοβαρότητα επιπτώσεων,
υφιστάµενες πρακτικές και
γνώµη εργαζοµένων.
Στον πίνακα αυτό θα δηµιουργηθεί µια λίστα προτεραιότητας των περιβαλλοντικών
πλευρών / επιπτώσεων η οποία θα χρησιµοποιηθεί στον καθορισµό τελικών
περιβαλλοντικών σκοπών και χρονικά / ποσοτικά προσδιορισµένων στόχων.
Οι περιβαλλοντικές πλευρές / επιπτώσεις ανασκοπούνται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο
στα ecomaps και στο FLIPO, αντίστοιχα εκτός εάν υπάρξουν οποιεσδήποτε αλλαγές που
µπορεί να επιφέρουν περιβαλλοντική επίπτωση. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση αυτή
γίνεται νωρίτερα.
8. Περιβαλλοντικές Πλευρές / Επιπτώσεις σε λίστα προτεραιότητας
Έχει γίνει µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης της Εταιρείας και αξιολογήθηκαν οι
περιβαλλοντικές πλευρές / επιπτώσεις της όπως αναφέρεται πιο πάνω βάση της ροής των
υλικών, της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, της σοβαρότητας των επιπτώσεων, των
υφιστάµενων πρακτικών και της γνώµης των εργαζοµένων.
Οι πιο σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές / επιπτώσεις κατά σειρά προτεραιότητας
είναι οι ακόλουθες:
Σελίδα 9 από 40
Α/Α
1
∆ραστηριότητα
Λειτουργία εγκατάστασης σχεδιασµός, παραγωγή,
συσκευασία, διανοµή και πώληση
προϊόντων αλευροποιίας και
εισαγωγή, διανοµή και πώληση
πρώτων υλών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής (παραγωγική
διαδικασία).
Εισροές
Εκροές
Θόρυβος
Πρώτες ύλες
∆ιάφορα υλικά
Νερό
Στερεά
απόβλητα
Σκόνη
Υγρό απόβλητο
Περιβαλλοντικές Πλευρές
Παραγωγή στερεών
αποβλήτων (π.χ ηλεκτρικός
και ηλεκτρονικός εξοπλισµός,
συσκευασίες, άδεια δοχεία
µελανιών και toner, scrap
metals, µπαταρίες, ξύλινες
παλέτες, οργανικά απόβλητα
κλπ)
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Αύξηση όγκου αποβλήτων σε
χωµατερές
Πιθανότητα µόλυνσης εδάφους
και υπόγειων υδάτων
Οπτική ρύπανση
Χρήση γης
Επίδραση στη βιοποικιλότητα
Θόρυβος
Ασφάλεια και Υγεία
Παραγωγή υγρού αποβλήτου
Σκόνη
Σκόνη
2
3
4
Αποθήκευση και χρήση χηµικών
ουσιών στις εγκαταστάσεις της
Εταιρείας (π.χ για pest control,
µελάνια, toner, χηµικά
καθαριστικά, µπογιές κλπ)
∆ιεξαγωγή κάποιων συντηρήσεων
στο µηχανουργείο
Χρήση αερίων για τα κλιµατιστικά
Χηµικές ουσίες
Υγρά απόβλητα
Παραγωγή υγρών αποβλήτων
Λάδι
Μεταχειρισµένα
µηχανέλαια
Στουπιά
Στουπιά µε λάδι
Εξαρτήµατα
Μεταχειρισµένα
εξαρτήµατα
Παραγωγή στερεών
αποβλήτων π.χ άχρηστα
σιδερικά
Αέρια
∆ιαρροές αερίων
Αέριες εκποµπές
Παραγωγή επικίνδυνων
αποβλήτων π.χ
µεταχειρισµένων
µηχανέλαιων και στουπιά µε
λάδι
Πιθανότητα µόλυνσης εδάφους
και υπόγειων υδάτων
Πιθανότητα µόλυνσης εδάφους
και υπόγειων υδάτων
Αύξηση όγκου αποβλήτων σε
χωµατερές
Ατµοσφαιρική ρύπανση
Σελίδα 10 από 40
5
Χρήση οχηµάτων από την
Εταιρεία και τρίτους για
µεταφορές υλικών, προϊόντων και
πρώτης ύλης.
Η συντήρηση των οχηµάτων
αυτών γίνεται από εξωτερικούς
συνεργάτες.
Το πλύσιµο των οχηµάτων της
Εταιρείας γίνεται εντός των
εγκαταστάσεων.
Μεταχειρισµένα
µηχανέλαια
Παραγωγή
µεταχειρισµένων
µηχανέλαιων
Υγρό απόβλητο
Παραγωγή υγρών αποβλήτων
Νερό
Αέριες εκποµπές
Εξαρτήµατα
Μεταχειρισµένα
εξαρτήµατα π.χ
µπαταρίες, φίλτρα
καυσίµου, ελαστικά
Παραγωγή στερεών
αποβλήτων π.χ. µπαταρίες,
φίλτρα καυσίµου, ελαστικά
Ατµοσφαιρική ρύπανση
Αέριες εκποµπές
Εξάντληση φυσικών πόρων
Λάδι
Πιθανότητα µόλυνσης εδάφους
και υπόγειων υδάτων
Αύξηση όγκου αποβλήτων σε
χωµατερές
Κατανάλωση νερού
Πιθανότητα µόλυνσης εδάφους και
υπόγειων υδάτων
Αέριες εκποµπές
6
Αποθήκευση και χρήση
πετρελαίου για εφοδιασµό
οχηµάτων Εταιρείας (µεταφοράς
υλικών, forklift)
Κατανάλωση πετρελαίου
Πετρέλαιο
7
Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας
Ηλεκτρική
Ενέργεια
8
Χρήση υγραερίου για τις ανάγκες
του χηµείου
9
Χρήση νερού για το προσωπικό
Πιθανές
διαρροές
πετρελαίου κατά
τον εφοδιασµό
Αέριες εκποµπές
Εξάντληση µη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας
Ατµοσφαιρική ρύπανση
-
Κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας
Εξάντληση µη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας
Υγραέριο
∆ιαρροές
υγραερίου
Κατανάλωση υγραερίου
Εξάντληση µη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας
Νερό
Υγρά απόβλητα
προσωπικού
Κατανάλωση νερού
Εξάντληση φυσικών πόρων
Σηµείωση: Βάση της αξιολόγησης της σηµαντικότητας των περιβαλλοντικών πλευρών / επιπτώσεων που έγινε από την Εταιρεία καθορίστηκε µια λίστα
προτεραιότητας σύµφωνα µε την οποία καθορίστηκαν σκοποί και στόχοι για µείωση των περιβαλλοντικών πλευρών / επιπτώσεων.
Οι σηµαντικές περιβαλλοντικές πλευρές / επιπτώσεις παρουσιάζονται στον πιο πάνω πίνακα µε κόκκινο.
Σελίδα 11 από 40
9. Σκοποί και Στόχοι 2013 – 2014
Σκοπός: Εξοικονόµηση Νερού
Αρ
Στόχος
Ενέργειες
Χρ/διάγραµµα
Αξιολόγηση
1
Μείωση κατανάλωσης νερού κατά
1% το 2014 σε σχέση µε το 2013
Συλλογή όµβριων υδάτων από στέγες αποθήκης
γενικής χρήσεως και αποθήκευση σε στεγανή
δεξαµενή
Σεπτέµβριος 2014
Θα γίνει βάση
χρονοδιαγράµµατος
Να γίνει διερεύνηση πιθανής χρήσης του νερού
που θα συλλέγεται
∆εκέµβριος 2014
Θα γίνει βάση
χρονοδιαγράµµατος
Χρ/διάγραµµα
Αξιολόγηση
∆εκέµβριος 2014
Έχει αντικατασταθεί
περίπου το 50% των
φλορέντζων από
σωλήνες φθορισµού σε
LED. Γίνεται όταν
χρήζουν
αντικατάστασης.
Αλλαγές στις υποδοµιακές εγκαταστάσεις
Σεπτέµβριος 2013
Έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι αλλαγές στις
υποδοµιακές
εγκαταστάσεις της
εταιρείας
Σταδιακή ανανέωση στόλου οχηµάτων για τα
οχήµατα που κρίνεται αναγκαίο
∆εκέµβριος 2014
Θα γίνει βάση
χρονοδιαγράµµατος
Σκοπός: Εξοικονόµηση Ενέργειας
Αρ
1
2
Στόχος
Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας κατά 2% το 2014 σε
σχέση µε το 2013
Μείωση κατανάλωσης πετρελαίου
κατά 1% το 2014 σε σχέση µε το
2013
Ενέργειες
Αντικατάσταση όλων των φλορέντζων που
υπάρχουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας από
σωλήνες φθορισµού σε λαµπτήρες LED
Σελίδα 12 από 40
Ιανουάριος 2014
Έχει ολοκληρωθεί η
εκπαίδευση σε θέµατα
οδικής ασφάλειας από
λοχία τροχαίας και
έχουν ενηµερωθεί τα
αρχεία εκπαίδευσης του
προσωπικού
Μελέτη για χρήση βελτιωτικών καυσίµων στον
στόλο της εταιρείας και χρήση πιλοτικά σε ένα
όχηµα
∆εκέµβριος 2014
Θα ολοκληρωθεί βάση
χρονοδιαγράµµατος.
Έχει ξεκινήσει η
πιλοτική εφαρµογή των
βελτιωτικών καυσίµων
σε όχηµα της εταιρείας
Τακτική συντήρηση οχηµάτων εταιρείας
∆εκέµβριος 2014
Γίνεται ετήσια από
εξωτερικά συνεργεία
Αξιοποίηση στο µέγιστο των καθορισµένων
δροµολογίων
∆εκέµβριος 2014
Συνεχής διεργασία
∆ιεξαγωγή εκπαίδευσης σε θέµατα οδικής
ασφάλειας στην πλειοψηφία του προσωπικού
της εταιρείας
Σκοπός: Εξοικονόµηση Χαρτιού
Αρ
Στόχος
Ενέργειες
Χρ/διάγραµµα
Αξιολόγηση
1
∆ιατήρηση καταναλώσεων χαρτιού
στα ίδια επίπεδα
Χρήση emails για αλληλογραφία όπου είναι
δυνατόν
∆εκέµβριος 2014
Συνεχής διεργασία
Εκτύπωση και από τις 2 πλευρές του χαρτιού
∆εκέµβριος 2014
Συνεχής διεργασία
Απευθείας αποστολή στον παραλήπτη
εγγράφων αντί εκτύπωσης και αποστολής µε fax
∆εκέµβριος 2014
Συνεχής διεργασία
Σελίδα 13 από 40
Χρήση χαρτιού τυπωµένου από τη µια πλευρά
για πρόχειρες σηµειώσεις και φωτοτυπίες
∆εκέµβριος 2014
Συνεχής διεργασία
Σκοπός: Μείωση Αέριων Εκποµπών
Αρ
Στόχος
Ενέργειες
Χρ/διάγραµµα
Αξιολόγηση
1
Μείωση αέριων εκποµπών
οχηµάτων
Σταδιακή ανανέωση στόλου οχηµάτων για τα
οχήµατα που κρίνεται αναγκαίο
∆εκέµβριος 2014
Θα γίνει βάση
χρονοδιαγράµµατος
∆εκέµβριος 2014
Χρήση ad blue το οποίο
µειώνει τις εκποµπες
NΟx σε κάποια οχήµατα
της εταιρείας
Ιανουάριος 2014
Έχει ολοκληρωθεί η
εκπαίδευση σε θέµατα
οδικής ασφάλειας από
λοχία τροχαίας και
έχουν ενηµερωθεί τα
αρχεία εκπαίδευσης του
προσωπικού
Μελέτη για χρήση βελτιωτικών καυσίµων στον
στόλο της εταιρείας και χρήση πιλοτικά σε ένα
όχηµα
∆εκέµβριος 2014
Θα ολοκληρωθεί βάση
χρονοδιαγράµµατος.
Έχει ξεκινήσει η
πιλοτική εφαρµογή των
βελτιωτικών καυσίµων
σε όχηµα της εταιρείας
Τακτική συντήρηση οχηµάτων εταιρείας
∆εκέµβριος 2014
Γίνεται ετήσια από
εξωτερικά συνεργεία
Χρήση οχηµάτων τα οποία συµµορφώνονται µε
την ευρωπαϊκή οδηγία για χρήση ad blue το
οποίο µειώνει τις εκποµπές NΟx
∆ιεξαγωγή εκπαίδευσης σε θέµατα οδικής
ασφάλειας στην πλειοψηφία του προσωπικού
της εταιρείας
Σελίδα 14 από 40
Αξιοποίηση στο µέγιστο των καθορισµένων
δροµολογίων
2
Μείωση Σκόνης
∆εκέµβριος 2014
Συνεχής διεργασία
Ιούνιος 2013
Έχουν γίνει µετρήσεις
σκόνης τον Μάιο του
2013 και τα
αποτελέσµατα ήταν
εντός των νοµοθετικών
ορίων
Σεπτέµβριος 2013
Έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι αλλαγές στις
υποδοµιακές
εγκαταστάσεις. Έχουν
τοποθετηθεί καινούρια
µηχανήµατα, καινούριες
σωληνώσεις και λόγω
διαφοράς στην
τεχνολογία έχουν
ελαχιστοποιηθεί οι
απώλειες σκόνης.
∆ιεξαγωγή µετρήσεων σκόνης
Αλλαγές στις υποδοµιακές εγκαταστάσεις
Σκοπός: Ορθολογιστική ∆ιαχείριση Αποβλήτων
Αρ
1
Στόχος
Ενέργειες
Ορθολογιστική διαχείριση
αποβλήτων
Να υπάρχουν κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία
από τους συνεργάτες της εταιρείας σχετικά µε
τη διαχείριση ελαστικών, µεταχειρισµένων
µηχανέλαιων, µπαταριών και φίλτρων καυσίµου
που προκύπτουν από τα οχήµατα της εταιρείας
Χρ/διάγραµµα
Αξιολόγηση
Ιούνιος 2014
Έχει γίνει επικοινωνία
µε τους συνεργάτες της
εταιρείας και έχουν
συλλεχθεί τα
απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Σελίδα 15 από 40
Να δίνονται τα µεταχειρισµένα µηχανέλαια και
τα στουπιά µε λάδι σε αδειοδοτηµένο
διαχειριστή µέσω του συνεργείου - εξωτερικού
συνεργάτη της εταιρείας
∆εκέµβριος 2014
∆εν έχουν προκύψει
µεταχειρισµένα
µηχανέλαια µέχρι
στιγµής
Σκοπός: Μείωση πιθανότητας µόλυνσης εδάφους και υδάτων
Αρ
1
Στόχος
Ενέργειες
Χρ/διάγραµµα
Αξιολόγηση
Μείωση πιθανότητας µόλυνσης
εδάφους και υδάτων
Να υπάρχουν κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία
από τους συνεργάτες της εταιρείας σχετικά µε
τη διαχείριση ελαστικών, µεταχειρισµένων
µηχανέλαιων, µπαταριών και φίλτρων καυσίµου
που προκύπτουν από τα οχήµατα της εταιρείας
Ιούνιος 2014
Έχει γίνει επικοινωνία
µε τους συνεργάτες της
εταιρείας και έχουν
συλλεχθεί τα
απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Να δίνονται τα µεταχειρισµένα µηχανέλαια και
τα στουπιά µε λάδι σε αδειοδοτηµένο
διαχειριστή µέσω του συνεργείου - εξωτερικού
συνεργάτη της εταιρείας
∆εκέµβριος 2014
∆εν έχουν προκύψει
µεταχειρισµένα
µηχανέλαια µέχρι
στιγµής
Να συλλεγχθούν και να ελεγχθούν όλα τα MSDS
χηµικών ουσιών για αντικατάσταση µε πιο
φιλικά προς το περιβάλλον όπου είναι δυνατό
Ιούνιος 2014
Θα γίνει βάσει
χρονοδιαγράµµατος.
Σηµείωση: Οι στόχοι που έχουν καθοριστεί το 2013 θα συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα του 2014.
Σελίδα 16 από 40
10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η εταιρεία µας, Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοί Λτδ, η οποία ασχολείται µε το σχεδιασµό,
την παραγωγή, τη συσκευασία, τη διανοµή και την πώληση προϊόντων αλευροποιίας και την
εισαγωγή, τη διανοµή και την πώληση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (πεδίο
εφαρµογής ολοκληρωµένου συστήµατος), δεσµεύεται να προσφέρει τα προϊόντα της
ικανοποιώντας πλήρως τους πελάτες της µε συνέπεια και επαγγελµατισµό διατηρώντας το
καλό όνοµα που δηµιουργήσαµε στην κυπριακή αγορά από το 1945.
Για να πετύχουµε τα πιο πάνω, δεσµευόµαστε να:
•
Εφαρµόζουµε ένα σύστηµα λειτουργίας σύµφωνο µε τα πρότυπα ISO 9001:2008,
OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, ISO 14001:2004 και τον Ευρωπαϊκό
Κανονισµό 1221/2009 (EMAS), το οποίο και θα βελτιώνουµε συνεχώς.
•
Παρέχουµε τους απαραίτητους πόρους για την πιστή εφαρµογή του ολοκληρωµένου
συστήµατος της Εταιρείας.
•
Ικανοποιούµε τη νοµοθεσία που αφορά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας µας
συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων ποιότητας, ασφάλειας των τροφίµων, ασφάλειας και υγείας
στην εργασία και περιβαλλοντικής διαχείρισης και όλες τις άλλες απαιτήσεις στις οποίες η
εταιρεία προσυπογράφει.
•
Εκτιµούµε συνεχώς τους κινδύνους που αφορούν τις δραστηριότητες µας και τη
συνεχή λήψη µέτρων ελέγχου διασφαλίζοντας την πρόληψη των επαγγελµατικών
συµβάντων και ασθενειών στους χώρους της εταιρείας µας για το προσωπικό µας, των
πελατών µας αλλά και τρίτων.
•
Αναγνωρίζουµε και αξιολογούµε συνεχώς τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις
που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας µας µε απώτερο σκοπό και στόχο την
πρόληψη της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
•
Αναγνωρίζουµε τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου που επηρεάζουν την ασφάλεια των
προϊόντων µας, και τον έλεγχο τους, στα διάφορα στάδια διεργασίας και στις διάφορες
συνθήκες παραγωγής.
•
Εργοδοτούµε ικανό προσωπικό και να παρέχουµε συνεχή εκπαίδευση σε όλους τους
υπαλλήλους µας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στις
συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών µας.
•
Παρέχουµε κατάλληλες εγκαταστάσεις και κατάλληλο εξοπλισµό / µηχανήµατα
σύµφωνα µε την υπάρχουσα τεχνολογία, τα πρότυπα ασφάλειας και τους νόµους και
κανονισµούς.
•
Καθορίζουµε στόχους ποιότητας, ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ασφάλειας των
τροφίµων και περιβαλλοντικής διαχείρισης για να διασφαλίζεται η βελτίωση της
επιχειρηµατικής µας λειτουργίας και τους αναθεωρούµε κατά τις ανασκοπήσεις της
διοίκησης.
•
Να διατηρούµε ανοιχτή επικοινωνία µε το προσωπικό µας, πελάτες µας, προµηθευτές
µας και τρίτους για όλα τα θέµατα που µας αφορούν.
•
Να ελαχιστοποιήσουµε την χρήση των φυσικών πόρων και της ενέργειας, στοιχεία που
είναι απαραίτητα συστατικά της αειφόρου ανάπτυξης.
•
Να κοινοποιήσουµε σε όλους τους υπαλλήλους, πελάτες, εργολάβους, υπεργολάβους
και προµηθευτές µας την πολιτική µας.
Η προσπάθεια αυτή δεσµεύει όλο το προσωπικό και τη διεύθυνση της εταιρείας.
Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
καταλληλότητα της και είναι διαθέσιµη σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
Σάββας Κοσιής
01 Ιουνίου 2011
Σελίδα 17 από 40
11. Επικοινωνία µε ενδιαφερόµενα µέρη
Για την Εταιρεία είναι σηµαντικό να υπάρχει ανοικτός διάλογος µε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη σε θέµατα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση σύµφωνα και µε την
Πολιτική των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της.
Οι εργαζόµενοι συµµετέχουν στο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης είτε µέσω της
συλλογικής προσπάθειας και της χρήσης διαφόρων εργαλείων, όπως κατά την ετήσια
εκτίµηση των περιβαλλοντικών πλευρών της Εταιρείας στους οικοχάρτες και την
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον πίνακα FLIPO. Παράλληλα το
προσωπικό λαµβάνει µέρος στην ετήσια δηµοσκόπηση (χάρτης περιβαλλοντικών
καιρικών συνθηκών) που γίνεται ετήσια και κατά τη διάρκεια των τριµηνιαίων
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος. Οποιεσδήποτε
εισηγήσεις, παρατηρήσεις, γνώµες και απόψεις των εργαζοµένων παρουσιάζονται από
τους Υπεύθυνους τµηµάτων στις συνεδρίες της Επιτροπής Ασφάλειας, Υγείας και
Περιβάλλοντος στην οποία είναι µέλη.
Οι χάρτες περιβαλλοντικών καιρικών συνθηκών έχουν δοθεί σε όλο το προσωπικό και
έχει επιστραφεί περίπου το 50%. Αυτοί αναλύονται από την Εταιρεία όπως φαίνεται πιο
κάτω:
Στην δηµοσκόπηση που διεξάγει η Εταιρεία ετήσια συµµετέχουν εκτός από το προσωπικό
η τοπική κοινότητα, προµηθευτές, εργολάβοι και πελάτες και στοχεύει στην καθιέρωση
ανοιχτού διαλόγου, στην συλλογή απόψεων για καλυτέρευση της περιβαλλοντικής
επίδοσης της Εταιρείας και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στα
ενδιαφερόµενα µέρη.
Λόγω του ότι η εταιρεία δε βαθµολογήθηκε χαµηλά σε καµία ερώτηση δεν έχει γίνει
περαιτέρω διερεύνηση των αποτελεσµάτων.
Σελίδα 18 από 40
12. Περιβαλλοντική Επίδοση για το 2013
Κύρια επιτεύγµατα:
•
Υπάρχει εγκατεστηµένο «power factor» για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της
ηλεκτρικής ενέργειας.
•
Ο φωτισµός της περιµέτρου αποτελείται από οικονοµικούς λαµπτήρες.
•
Αντικατάσταση φλορέντζων µε λαµπτήρες LED όταν χρειαστούν αντικατάσταση.
•
Οι εργασίες προγραµµατίζονται και εκτελούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
κρατείται η µέγιστη ζήτηση (maximum demand) στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο.
•
Αντικατάσταση του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα για ελαχιστοποίηση των
απωλειών µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας.
•
Καλύτερη διαχείριση των δροµολογίων των οχηµάτων της εταιρείας, ιδιαίτερα σε
µακρινές αποστάσεις µε αποτέλεσµα την µείωση της κατανάλωσης καυσίµων.
•
Κατάλληλος διαχωρισµός στερεών αποβλήτων αστικού τύπου και παραλαβή από
αδειοδοτηµένη εταιρεία για ανακύκλωση από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.
•
Σύναψη συµφωνιών µε αδειοδοτηµένους διαχειριστές αποβλήτων για
ορθολογιστική διαχείριση αποβλήτων π.χ µεταχειρισµένα µηχανέλαια, scrap
metals, µη κατάλληλη πρώτη ύλη, άδεια δοχεία µελανιών και toner κλπ.
•
Επέκταση και αντικατάσταση των υποδοµιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
αντίστοιχα, για βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, ελαχιστοποίηση
ατυχηµάτων, ελαχιστοποίηση απωλειών σκόνης, µείωση επιπέδων θορύβου,
ελαχιστοποίηση σκάρτης πρώτης ύλης κλπ.
•
Επίσης η Εταιρεία συνεργάζεται µε κοινότητες και συνδέσµους για τη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων και υποβολή επιχορηγήσεων που έχουν τόσο πολιτιστικό όσο και
περιβαλλοντικό περιεχόµενο. Κάποια παραδείγµατα είναι τα εξής:
- Μηνιαία παροχή τροφίµων στο Επαρχιακό Συµβούλιο Εθελοντισµού
Αµµοχώστου
- Υποστήριξη διαφόρων συνδέσµων περιοχής για πολιτιστικές και
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
•
Aδειοδότηση:
-
Άδεια Οικοδοµής
Άδεια Λειτουργίας
Άδεια Γεώτρησης
Άδεια Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών
Πιστοποιητικό Εγγραφής σύµφωνα µε τους περί πωλήσεως τροφίµων και
φαρµάκων και περί υγιεινής τροφίµων νόµους
Πιστοποιητικό Εγγραφής για παραγωγή, συσκευασία προϊόντων
αλευροποιίας σύµφωνα µε τον περί εργοστασίων νόµο
Σελίδα 19 από 40
13. Παραποµπή στις εφαρµοστέες νοµικές απαιτήσεις για το περιβάλλον
Η Εταιρεία αναγνώρισε όλες τις νοµικές της απαιτήσεις και δηµιούργησε ένα Αρχείο
Νοµικών Απαιτήσεων το οποίο παρουσιάζεται πιο κάτω. Η συµµόρφωση προς τη
νοµοθεσία επαληθεύεται στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου και της διοικητικής
ανασκόπησης.
Ο ∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Συστηµάτων Ποιότητας (∆∆ΣΠ) ενηµερώνεται σχετικά µε τις
εξελίξεις της νοµοθεσίας είτε µέσω προσωπικών επαφών, είτε µέσω διαδικτύου και
εξειδικευµένων εντύπων και στην συνέχεια ενηµερώνει κατάλληλα το Αρχείο Νοµικών
Απαιτήσεων.
Σελίδα 20 από 40
Αρ.
Σύντοµη Περιγραφή της Νοµοθεσίας
1
Νόμος που προνοεί για την Ασφάλεια και Υγεία στην
Εργασία
2
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος
Κωδικός
Έκδοση
/ Ηµερ
Απόδειξη Εφαρµογής
Συµµόρφωση µε τις
απαιτήσεις της
νοµοθεσίας
89(Ι), Αρ. 3096
1996
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
39, Αρ. 3120
1997
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
Υπάρχει επιτροπή
Ασφάλειας, Υγείας και
Περιβάλλοντος η οποία
συνεδριάζει κάθε τρεις
μήνες.
3
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία νόμος του
1996 - Επιτροπές Ασφάλειας
134, Αρ. 3145
1997
Σύσταση Επιτροπής Ασφάλειας &
Υγείας, Πρακτικά συνεδριάσεων
Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας
4
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του
1996 - Ελάχιστων προδιαγραφών για τη σήμανση
ασφάλειας και υγείας στην εργασία κανονισμοί του 2000
212, Αρ. 3420
2000
Σημάνσεις, Έκθεση
Επικινδυνότητας
√
5
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία νόμος Χειρονακτική διακίνηση φορτίων κανονισμοί του 2001
267, Αρ. 3512
2001
Έκθεση Επικινδυνότητας, Οδηγίες
Ασφάλειας & Υγείας
√
2001
Έκθεση Επικινδυνότητας, MSDS,
Διαδικασία Επικοινωνίας Χημικών
Κινδύνων
Υπάρχουν τα MSDS των
χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της
Εταιρείας.
2010
Έκθεση Επικινδυνότητας, MSDS,
Διαδικασία Επικοινωνίας Χημικών
Κινδύνων
Υπάρχουν τα MSDS των
χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της
Εταιρείας.
6
7
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία νόμος Χημικοί Παράγοντες κανονισμοί του 2001
Ο περί χημικών ουσιών νόμος του 2010
268, Αρ. 3512
Ν. 78(Ι) / 2010
Σελίδα 21 από 40
8
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία - Βιολογικοί
Παράγοντες κανονισμοί του 2001
ΚΔΠ 144 - 2001
2001
Εκθέσεις Επικινδυνότητας,
Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας
√
2012
Εκθέσεις Επικινδυνότητας,
Οδηγίες Ασφάλειας & Υγείας,
Χρήση εξοπλισμού ατομικής
προστασίας, Εκθέσεις
Επικινδυνότητας / Σχέδια
Ασφάλειας και Υγείας Εργολάβων
√
Έχουν δοθεί στο
προσωπικό τα ΜΑΠ τα
οποία χρειάζεται για την
ασφαλή διεξαγωγή της
εργασίας του.
9
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Κώδικας
Πρακτικής για την Εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος)
Διάταγμα του 2012
10
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του
1996 - Χρησιμοποίηση κατά την εργασία εξοπλισμού
εργασίας Κανονισμοί του 2001
444, Αρ. 3551
2001
Έκθεση Επικινδυνότητας, Οδηγίες
Ασφάλειας & Υγείας, Χρήση
εξοπλισμού ατομικής προστασίας
11
Ο περί Ασφάλειας και υγείας στην εργασία νόμος Εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης
Κανονισμοί του 2001
455, Αρ. 3556
2001
Έκθεση Επικινδυνότητας, Οδηγίες
Ασφάλειας & Υγείας
√
12
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του
1996 - Χρήση στην εργασία εξοπλισμών ατομικής
προστασίας Κανονισμοί του 2001
470, Αρ. 3558
2001
Έκθεση Επικινδυνότητας, Οδηγίες
Ασφάλειας & Υγείας, Χρήση
εξοπλισμού ατομικής προστασίας
Έχουν δοθεί στο
προσωπικό τα ΜΑΠ τα
οποία χρειάζεται για την
ασφαλή διεξαγωγή της
εργασίας του.
13
Νόμος που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Νόμο
158(Ι), Αρ. 3565
2001
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
14
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία νόμοι του
1996 και 2002 - Ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρινά
ή κινητά εργοτάξια
172, Αρ. 3592
2002
Διαδικασία Διαχείρισης Θεμάτων
Ασφάλειας & Υγείας για Εργοτάξια,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
ΚΔΠ 131 - 2012
Σελίδα 22 από 40
15
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νόμοι του
1996 και 2002
173, Αρ. 3592
2002
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
16
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του
1996 και 2002 - Ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και
υγείας στους χώρους εργασίας κανονισμοί του 2002
174, Αρ. 3592
2002
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
17
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας νόμοι του 1996 έως 2002 Προστασία από το Θόρυβο Κανονισμοί του 2002
230, Αρ. 3601
2002
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Μετρήσεις
Έχουν γίνει μετρήσεις
θορύβου στην εγκατάσταση
και έχουν δοθεί στο
προσωπικό ακουστικά για
το θόρυβο.
18
Νόμος που προνοεί τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νόμος του 1996 και 2001 - Τροποποιητικός του
2002
25(Ι), Αρ. 3590
2002
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
19
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νόμοι του
1996 έως (Αρ.2) του 2003 - Χημικοί Παράγοντες
(τροποποιητικός)
55, Αρ. 3805
2004
Έκθεση Επικινδυνότητας, MSDS,
Διαδικασία Επικοινωνίας Χημικών
Κινδύνων
Υπάρχουν τα MSDS των
χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της
Εταιρείας.
20
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία νόμοι του
1996 έως 2003 - Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2004
494, Αρ. 3852
2004
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
21
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας
(Τροποποιητικό) Κανονισμοί του 2004
497, Αρ. 3852
2004
Έκθεση Επικινδυνότητας, Οδηγίες
Ασφάλειας & Υγείας, Χρήση
εξοπλισμού ατομικής προστασίας
Έχουν δοθεί στο
προσωπικό τα ΜΑΠ τα
οποία χρειάζεται για την
ασφαλή διεξαγωγή της
εργασίας του.
22
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος Προστασία από τους Κραδασμούς Κανονισμοί του 2005
332, Αρ. 4015
2005
Έκθεση Επικινδυνότητας
√
Σελίδα 23 από 40
23
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία νόμος Προστασία από το Θόρυβο Κανονισμοί του 2006
317, Αρ. 4124
2006
Σήμανση - Μέτρα μείωσης,
Μετρήσεις
Έχουν γίνει μετρήσεις
θορύβου στην εγκατάσταση
και έχουν δοθεί στο
προσωπικό ακουστικά για
το θόρυβο.
24
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος Γνωστοποίηση επαγγελματικών ασθενειών Κανονισμοί
του 2007
530, Αρ. 4243
2007
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
25
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος Γνωστοποίηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων
Κανονισμοί του 2007
531, Αρ. 4243
2007
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
Δεν έχουν προκύψει
οποιαδήποτε
γνωστοποιήσιμα
ατυχήματα εντός του 2014
(μέχρι στιγμής)
26
Νόμος που καταργεί τον περί ατυχημάτων και
επαγγελματικών νόσων (γνωστοποίηση) νόμο, Κεφ. 176
157(Ι), Αρ. 4149
2007
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
Βλέπε ΚΔΠ 157
Η Εταιρεία είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot, της ΑΦΗΣ
Κύπρου και της WEEE
Electrocyclosis και έχει
επίσης συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων.
27
Νόμος που προνοεί για τη διαχείριση των στερεών και
επικίνδυνων αποβλήτων
215(Ι), Αρ. 3666
2002
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Σχέδια Δράσης σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης
28
Ο περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Μητρώο
Αποβλήτων)
ΚΔΠ 158 - 2003
2003
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Έχουν γίνει συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων για
ορθολογιστική διαχείριση
των διάφορων ρευμάτων
αποβλήτων που
παράγονται.
Σελίδα 24 από 40
29
Ο περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Κατάλογος
Αποβλήτων)
ΚΔΠ 157 - 2003
2003
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Βλέπε ΚΔΠ 157 και 158
30
Ο περί Αποβλήτων Νόμος
Ν.185(Ι)/2011
2011
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Σχέδια Δράσης σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης
31
32
33
34
Ο περί Συσκευασιών και Απόβλητων Συσκευασιών
Νόμος του 2002
Ο περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών
(τροποποιητικός) νόμος του 2003
Νόμος που τροποποιεί τους περί συσκευασιών και
αποβλήτων νόμους (Τροποποιητικός)
Νόμος που τροποποιεί τους περί συσκευασιών και
αποβλήτων νόμους (Τροποποιητικός)
Ν 32(Ι) 2002
133(Ι), Αρ. 3758
Ν.159(Ι), Αρ.
4064
Ν 48(Ι) 2006
2002
2003
2005
2006
Έχουν γίνει συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων για
ορθολογιστική διαχείριση
των διάφορων ρευμάτων
αποβλήτων που
παράγονται.
Η Εταιρεία είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot, της ΑΦΗΣ
Κύπρου και της WEEE
Electrocyclosis και έχει
επίσης συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων.
Μέλος GreenDot
Η Εταιρεία σαν
προμηθευτής συσκευασίας
στην αγορά είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot.
Μέλος GreenDot
Η Εταιρεία σαν
προμηθευτής συσκευασίας
στην αγορά είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot.
Μέλος GreenDot
Η Εταιρεία σαν
προμηθευτής συσκευασίας
στην αγορά είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot.
Μέλος GreenDot
Η Εταιρεία σαν
προμηθευτής συσκευασίας
στην αγορά είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot.
Σελίδα 25 από 40
35
36
Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
(Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμοί του 2003
Νόμος που τροποποιεί τους περί συσκευασιών και
αποβλήτων νόμους (Τροποποιητικός)
ΚΔΠ 747/2003
Ν.159(Ι), Αρ.
4064
2003
2005
Μέλος GreenDot
Η Εταιρεία σαν
προμηθευτής συσκευασίας
στην αγορά είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot.
Μέλος GreenDot
Η Εταιρεία σαν
προμηθευτής συσκευασίας
στην αγορά είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot.
37
Νόμος που προνοεί τον περί στερεών και επικίνδυνων
αποβλήτων νόμο (τροποποιητικός)
17(Ι), Αρ. 4071
2006
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Η Εταιρεία είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot, της ΑΦΗΣ
Κύπρου και της WEEE
Electrocyclosis και έχει
επίσης συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων.
38
Πρότυπο για τη διαχείριση συστημάτων ποιότητας
ISO 9001:2008
2008
Έγγραφα ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης
√
39
Πρότυπο για τη διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
ISO
22000:2005
2005
Έγγραφα ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης
√
40
Πρότυπο για τη διαχείριση Επαγγελματικής Ασφάλειας και
Υγείας
OHSAS
18001:2007
2007
Έγγραφα ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης
√
41
Πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση
ISO
14001:2004
2004
Έγγραφα ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης
√
Σελίδα 26 από 40
42
Ο περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων νόμος του
2002 (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτέλαιων)
43
Κανονισμός του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε
Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και
Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του
κανονισμού 761/2001 και των αποφάσεων της επιτροπής
2001/681/ΕΚ & 2006/193/ΕΚ
44
Περί Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό
Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού
Ελέγχου (EMAS)
45
Οι Περί ελέγχου της ρύπανσης των νερών (Απόρριψη
αστικών λυμάτων) κανονισμοί
46
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης
Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση,
την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ,
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ
ΚΔΠ 637/2002
2002
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Δεν έχουν προκύψει
μεταχειρισμένα μηχανέλαια.
Οι προμηθευτές της
εταιρείας (συνεργεία
οχημάτων) έχουν
συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων
αυτής της κατηγορίας
1221/2009
2009
Εγχειρίδιο Περιβάλλοντος
√
N 122(I)/2004
2004
Εγχειρίδιο Περιβάλλοντος
√
_
Τα αστικά λύματα
διοχετεύονται σε 2
απορροφητικούς λάκκους
και σηπτικές δεξαμενές.
MSDS
Υπάρχουν τα MSDS των
χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται στις
εγκαταστάσεις της
Εταιρείας.
ΚΔΠ 772/2003
1907/2006
2003
2006
Σελίδα 27 από 40
47
Νόμος που προνοεί για την αξιολόγηση και τη διαχείριση
του περιβαλλοντικού θορύβου
Ν.224 (Ι) - 2004
2004
Αποτελέσματα μετρήσεων
θορύβου
Έχουν γίνει μετρήσεις
θορύβου στην εγκατάσταση
και έχουν δοθεί στο
προσωπικό ακουστικά για
το θόρυβο. Δεν υπάρχει
θόρυβος στα όρια της
εγκατάστασης.
48
Περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμος του 1989
Ν. 225(Ι) / 1989
1989
Επαγγελματικές Άδειες Οδηγού
για όλους τους οδηγούς
Όλοι οι οδηγοί φέρουν
επαγγελματικές άδειες
οδηγού
49
Περί Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Κανονισμοί του
1991
Κ.Δ.Π. 53/1991
1991
Επαγγελματικές Άδειες Οδηγού
για όλους τους οδηγούς
Όλοι οι οδηγοί φέρουν
επαγγελματικές άδειες
οδηγού
50
Ο περί αρχικής Επιμόρφωσης και της περιοδικής
κατάρτισης των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα
οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων
ή επιβατών νόμο του 2007
Ν. 3(Ι) / 2007
2007
Κατάρτιση Οδηγών
Γίνεται τακτική εκπαίδευση
των οδηγών
Κατάρτιση Οδηγών
Γίνεται τακτική εκπαίδευση
των οδηγών και όλοι οι
οδηγοί φέρουν
επαγγελματικές άδειες
οδηγού
51
Ο περί οδικής ασφάλειας νόμος του 1986
Ν. 174(Ι) / 1986
1986
Σελίδα 28 από 40
52
Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και τροχαίας κίνησης
Νόμος του 1972
Ν. 86(Ι) / 1972
Κ.Δ.Π. 66 /
1984
1972
Κατάρτιση Οδηγών
Γίνεται τακτική εκπαίδευση
των οδηγών και όλοι οι
οδηγοί φέρουν
επαγγελματικές άδειες
οδηγού
Κατάρτιση Οδηγών
Γίνεται τακτική εκπαίδευση
των οδηγών και όλοι οι
οδηγοί φέρουν
επαγγελματικές άδειες
οδηγού
53
Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και τροχαίας κίνησης
κανονισμοί του 1984
54
Περί ελέγχου των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης των
οδηγών ορισμένων οχημάτων νόμο του 2007
Ν. 86(Ι) / 2007
2007
Έλεγχος δεδομένων ταχογράφων
Γίνεται έλεγχος των
δεδομένων των
ταχογράφων σε τακτική
βάση
55
Περί άδειας οδήγησης νόμο του 2001
Ν. 94(Ι) /2001
2001
Άδειες οδήγησης
Υπάρχουν άδειες οδηγών
56
Περί άδειας οδήγησης κανονισμοί του 2004
ΚΔΠ 196/2004
2004
Άδειες οδήγησης
Υπάρχουν άδειες οδηγών
1984
Σελίδα 29 από 40
57
Ο περί φρεάτων νόμος
Κεφ. 351
_
Άδεια γεωτρήσεων
Υπάρχει άδεια γεώτρησης.
58
Ο περί της ποιότητας του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμος του
2001
Ν 87(Ι)/2001
2001
Αποτελέσματα χημικών και
μικροβιολογικών αναλύσεων
Το πόσιμο νερό παρέχεται
στην εγκατάσταση από το
δίκτυο του χωριού.
59
Ο περί Πετρελαιοειδών νόμος
ΚΔΠ 74/2010
2010
Άδεια αποθήκευσης
πετρελαιοειδών
Υπάρχει επικαιροποιημένη
άδεια αποθήκευσης
πετρελαιοειδών.
60
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία νόμος
ΚΔΠ 198/2009
2009
Κουτιά Πρώτων Βοηθειών
Υπάρχουν κουτιά πρώτων
βοηθειών τα οποία
ελέγχονται βάσει
νομοθεσίας.
61
Νόμος που προνοεί για τις Βασικές Απαιτήσεις που
πρέπει να πληρούν Καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων
σε σχέση με την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον
30 ( Ι ) / 2002
2002
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας και
Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
√
62
Οι περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ( Ελάχιστες
Απαιτήσεις για την Προστασία από Κινδύνους από
Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες ) Κανονισμοί
291 / 2002
2002
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας,
Μελέτη ATEX
Η εταιρεία έχει διεξάγει
μελέτη ATEX και λαμβάνει
όλα τα μέτρα ασφαλείας
σύμφωνα με τη μελέτη αυτή
63
Οι περί Ηλεκτρισμού εις Εργοστάσια Ειδικοί Κανονισμοί
του 1981
ΚΔΠ 315 - 1981
1981
Εκθέσεις Επικινδυνότητας,
Οδηγίες Ασφάλειας και Υγείας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
2003
Έκθεση Επικινδυνότητας, Οδηγίες
Ασφάλειας & Υγείας, Χρήση
εξοπλισμού ατομικής προστασίας
Έχουν δοθεί στο
προσωπικό τα ΜΑΠ τα
οποία χρειάζεται για την
ασφαλή διεξαγωγή της
εργασίας του.
64
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων ( ΜΑΠ ) Κανονισμοί
315 / 2003
Σελίδα 30 από 40
65
66
67
Ο περί Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Νόσων
(Γνωστοποίηση ) Νόμος
Ο περί εργοστασίων νόμος
Ο περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) κανονισμοί του
2004
Κεφ. 176
Κεφ 134
ΚΔΠ 668 - 2004
_
_
2004
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
Η εταιρεία κατέχει
πιστοποιητικό εγγραφής
για την παραγωγή,
συσκευασία προιόντων
αλευροποιίας από το
Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Η Εταιρεία είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot, της ΑΦΗΣ
Κύπρου και της WEEE
Electrocyclosis και έχει
επίσης συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων.
68
Οι περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Ηλεκτρικές
στήλες ή Συσσωρευτές) κανονισμοί του 2009
ΚΔΠ 125 - 2009
2009
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Η Εταιρεία είναι μέλος του
συλλογικού συστήματος
GreenDot, της ΑΦΗΣ
Κύπρου και της WEEE
Electrocyclosis και έχει
επίσης συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων. Οι
προμηθευτές της εταιρείας
(συνεργεία οχημάτων)
έχουν συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων
αυτής της κατηγορίας.
69
Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό
Πίεση) Κανονισμοί του 2003
ΚΔΠ 311 - 2003
2003
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
Έχουν επιθεωρηθεί από το
ΤΕΕ και έχουν εγκριθεί
Σελίδα 31 από 40
70
Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό
Πίεση) Γνωστοποίηση του 2004
ΚΔΠ 289 - 2004
2004
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
Έχουν επιθεωρηθεί από το
ΤΕΕ και έχουν εγκριθεί
71
Εναρμονισμένα Πρότυπα (Εξοπλισμός υπό Πίεση) που
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
_
_
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
Έχουν επιθεωρηθεί από το
ΤΕΕ και έχουν εγκριθεί
72
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Απλά Δοχεία Πίεσης)
Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 312/2003)
ΚΔΠ 312 - 2003
2003
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
Έχουν επιθεωρηθεί από το
ΤΕΕ και έχουν εγκριθεί
73
Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας
Πρακτικής για Μικρές Εγκαταστάσεις Υγραερίου)
Διάταγμα του 2011
ΚΔΠ 201 - 2011
2011
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
74
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση
Αποβλήτων Ελαστικών) Κανονισμοί του 2011
ΚΔΠ 61/2011
2011
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα/εγκατάσταση
Οι προμηθευτές της
εταιρείας (συνεργεία
οχημάτων) έχουν
συμφωνίες με
αδειοδοτημένους
διαχειριστές αποβλήτων
αυτής της κατηγορίας
75
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμοι του
2002 έως 2011 και ο περί των Οχημάτων στο τέλος του
Κύκλου Ζωής τους Νόμος του 2003
_
2002 2011
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα/εγκατάσταση
√
76
Οι περί στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων (Διαχείριση
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις)
κανονισμοί του 2011
ΚΔΠ 159 - 2011
2011
Παράδοση αποβλήτων για
διαχείριση σε αδειοδοτημένο
φορέα / εγκατάσταση
Δεν έχουν προκύψει τέτοιου
είδους απόβλητα εντός του
2014 (μέχρι στιγμής)
77
Νόμος που τροποποιεί τον περί Ασφάλειας και Υγείας
στην Εργασία Νόμο
N33(Ι) - 2011
2001
Έκθεση Επικινδυνότητας,
Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας
√
Σελίδα 32 από 40
78
Commission Decision of 4 March 2013 establishing the
user’s guide setting out the steps needed to participate in
EMAS, under Regulation (EC) No 1221/2009 of the
European Parliament and of the Council on the voluntary
participation by organisations in a Community ecomanagement and audit scheme (EMAS)
131/2013
2013
Εγχειρίδιο Περιβάλλοντος και
έγγραφα Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
√
79
Οδηγία για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης
98/83/ΕΚ
1998
Αποτελέσματα χημικών και
μικροβιολογικών αναλύσεων
Το πόσιμο νερό παρέχεται
στην εγκατάσταση από το
δίκτυο του χωριού.
Σελίδα 33 από 40
14. Περιβαλλοντική Επίδοση σε σχέση µε Νοµοθετικές ∆ιατάξεις
•
Υγρά απόβλητα – τα υγρά απόβλητα της εταιρείας χαρακτηρίζονται ως µη-επικίνδυνα
µιας και δεν διαφέρουν από τα οικιακά, άρα δεν απαιτείται η οποιαδήποτε υποβολή
αίτησης για εξασφάλιση άδειας απόρριψης αποβλήτων.
•
Στερεά και επικίνδυνα απόβλητα – η εταιρεία εφαρµόζει αποτελεσµατικό σύστηµα
διαχείρισης όλων των στερεών αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της,
καλύπτοντας τα γραφεία, την παραγωγή και τους εξωτερικούς της συνεργάτες.
Η εταιρεία είναι µέλος του συλλογικού συστήµατος διαχείρισης συσκευασιών και
αποβλήτων συσκευασιών Green Dot Cyprus µε αριθµό πιστοποιητικού 151/2006, το οποίο
αναλαµβάνει να διαχειρίζεται τα απόβλητα συσκευασιών που προµηθεύει η εταιρεία στην
αγορά.
Στα πλαίσια αυτά και βάσει των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι της
νοµοθεσίας περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών του 2002 έως 2012, εντός του
πρώτου τριµήνου κάθε έτους συντάσσει αναλυτική έκθεση για το προηγούµενο έτος µε τις
ποσότητες αποβλήτων που έχει προµηθεύσει την αγορά. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο
Τµήµα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) και στην
εταιρεία Green Dot Cyprus.
•
Αέριες εκποµπές θερµοκηπίου – ο συντηρητής κλιµατιστικών (εξωτερικός συνεργάτης
της Εταιρείας) βρίσκεται στις λίστες του Τµήµατος Περιβάλλοντος ως εγκεκριµένος
ψυκτικός για διαχείριση των ψυκτικών αερίων.
•
Αέριοι ρύποι από οχήµατα – όλα τα οχήµατα της εταιρείας δέχονται την απαραίτητη
συντήρηση και επισκευή από αρµόδια συνεργεία. Επίσης όλα τα οχήµατα υποβάλλονται σε
τεχνικό έλεγχο (ΜΟΤ) όποτε ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της δηµοκρατίας.
•
Αέριες εκποµπές σκόνης από τις διεργασίες προκαθαρισµού και παραλαβής – η
εταιρεία έχει εξασφαλίσει σχετική βεβαίωση από το Τµήµα Περιβάλλοντος µέσω της
οποίας εγκρίνεται η υφιστάµενη µέθοδος απόρριψης χωρίς την εξασφάλιση σχετικής
άδειας απόρριψης αποβλήτων.
•
Αποθήκευση πετρελαιοειδών – η εταιρεία κατέχει άδεια αποθήκευσης πετρελαίου για
το έτος 2013 (εκδότρια αρχή – Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου).
•
∆ιαχείριση συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών – η εταιρεία είναι µέλος του
συλλογικού συστήµατος διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών Green Dot
Cyprus µε αριθµό πιστοποιητικού 151/2006, το οποίο αναλαµβάνει να διαχειρίζεται τα
απόβλητα συσκευασιών που προµηθεύει η εταιρεία στην αγορά. Στα πλαίσια αυτά και
βάσει των συµβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι της νοµοθεσίας περί
συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών του 2002 έως 2012, εντός του πρώτου τριµήνου
κάθε έτους συντάσσει αναλυτική έκθεση για το προηγούµενο έτος µε τις ποσότητες
αποβλήτων που έχει προµηθεύσει την αγορά. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Τµήµα
Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) και στην
εταιρεία Green Dot Cyprus.
•
Χρήση νερού από γεώτρηση – η εταιρεία κατέχει τη σχετική άδεια (Λ 90/2003) και
συµµορφώνεται πλήρως µε τους όρους της όπως π.χ παρουσία µετρητή.
Σελίδα 34 από 40
15. Βασικοί δείκτες
Ενεργειακή απόδοση και Ύδατα
Τόνοι Παραγωγής (tn)
2012
Νερό ∆ικτύου (m3) χρησιµοποιείται για τη
διαβροχή του σιταριού
& στους κοινόχρηστους
χώρους
Νερό Γεώτρησης και
Νότιου Αγωγού (m3)
- χρησιµοποιείται για
άρδευση και πλύσιµο
οχηµάτων
Ηλεκτρική Ενέργεια
(Kwh)
Πετρέλαιο (L)
20,444
20,444
20,444
20,444
2013
Συνολικές Καταναλώσεις
2012
2013
1,536 m3
1,130 m3
0.075 m3 / tn
0.057 m3 / tn
1,578 (938 (Νερό
Γεώτρησης) και
640 (Νερό
Νότιου Αγωγού))
m3
1,775 (1,045
(Νερό
Γεώτρησης) και
730 (Νερό Νότιου
Αγωγού)) m3
0.077 m3 / tn
0.09 m3 / tn
1,700,938 Kwh
1,551,330 Kwh
83.2 Kwh / tn
78.35 Kwh / tn
140,478.92 L
155,202.01 L
6.87 L / tn
7.84 L / tn
19,800
19,800
19,800
19,800
Νερό ∆ικτύου (m3)
24 % µείωση
Νερό Γεώτρησης και
Νερό Νότιου Αγωγού
(m3)
16.9 % αύξηση
Ηλεκτρική Ενέργεια
(Kwh)
5.83 % µείωση
Πετρέλαιο (L)
14.2 % αύξηση
Σελίδα 35 από 40
Η µείωση της κατανάλωσης του νερού από το δίκτυο οφείλεται στο γεγονός ότι έχει
αντικατασταθεί ο εξοπλισµός διαβροχής του σιταριού µε αυτόµατους ηλεκτρονικούς µετρητές και
δοσοµετρητές νερού. Γίνεται επίσης πιο ορθολογιστικός έλεγχος και άµεση αντικατάσταση
οποιονδήποτε φθαρµένων αγωγών.
Η αύξηση στην κατανάλωση νερού γεώτρησης και νερού από τον Νότιο Αγωγό οφείλεται στην
αύξηση των αναγκών άρδευσης.
Η κατανάλωση ενέργειας κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα. Η µικρή µείωση οφείλεται στην ανανέωση
και αναβάθµιση του εξοπλισµού καθώς επίσης και στην µικρή µείωση στην παραγωγή.
Η αύξηση στην κατανάλωση πετρελαίου οφείλεται στην αύξηση των δροµολογίων για µεταφορά
σιτηρών. Η µεταφορά σιτηρών το 2013 γίνεται εξολοκλήρου από οχήµατα της εταιρείας.
Η εταιρεία κατέχει άδεια αποθήκευσης πετρελαιοειδών καυσίµων για το έτος 2013 από την
Επαρχιακή ∆ιοίκηση Αµµοχώστου. Η περιβαλλοντική αυτή πλευρά αξιολογήθηκε ως ασήµαντη
λόγω της αναγκαιότητας της χρήσης των οχηµάτων για µεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων και
λόγω της εξασφάλισης της σχετικής άδειας για αποθήκευση πετρελαιοειδών.
Αποδοτική Χρήση Υλικών
Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν το 2012 και το 2013 είναι καταγραµµένες πιο κάτω.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (L)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ACTELLIC
2012
2013
** Λάδι για τα gearbox και τις κορώνες των κυλίνδρων
0
0
** Λάδι για έµβολα ( κρίκοι φορτηγών & τόρνος )
0
20
** Λάδι για φορτηγά & αυτοκίνητα
416
208
** Λάδι για τα gearbox των σιλό
208
24
** Λάδι για τόρνο
0
0
** Λάδι για µοτέρ
0
0
* Actellic (για ψέκασµα του σιταριού στα σιλό)
88
48
ΣΥΝΟΛΟ
712
300
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (L) / ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΤΟΝΟΙ)
0.035
0.015
57.15 % µείωση
* Η µείωση στο actellic οφείλεται στο γεγονός ότι αγοράστηκαν µειωµένες ποσότητες κυπριακού
σιταριού καθώς επίσης και στο γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκαν οποιαδήποτε προβλήµατα κατά
την αποθήκευση του.
** Ο λόγος µείωσης των λαδιών οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλώσεις στηρίζονται στις
αγορές του έτους και όχι στις καταναλώσεις. Επίσης, σηµαντικός λόγος µείωσης της κατανάλωσης
λιπαντικών εντός του 2013 είναι ότι αντικαταστάθηκε εξοπλισµός της παραγωγικής διαδικασίας ο
οποίος χρειαζόταν λάδι για την συντήρηση του.
Σελίδα 36 από 40
Αναφορικά µε το χηµικό Actellic που χρησιµοποιείται για ψέκασµα του σιταριού, δεν
έρχεται σε άµεση επαφή µε το περιβάλλον επειδή ο ψεκασµός διενεργείται στο σιτάρι
κατά τη µεταφορά του προς τα σιλό (έξοδος αναβατορίου προς σιλό) και όχι σε
εξωτερικό χώρο. Σε συνέχεια τούτου, το σιτάρι παραµένει στο σιλό τουλάχιστον για 15
µέρες πριν να περάσει στην παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε η υπολειµµατικότητα
του να µειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα. Η διαδικασία ψεκασµού που ακολουθείται είναι
σύµφωνη µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και διενεργείται ανάλογα µε το χρόνο
παραµονής του σιταριού στα σιλό ή εάν παρατηρηθούν παράσιτα. Ψεκασµοί,
διενεργούνται επίσης στα σιλό προληπτικά, αφού αδειάσουν και καθαριστούν.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Kg)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΑΡΤΙ
2012
2013
*** Χαρτί Α4 και Α3
858
895
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (tn) / ΠΑΡΑΓΩΓΗ (tn)
0.000042
0.000045
*** 7.14 % αύξηση λόγω ετοιµασίας αυξηµένου αριθµού αναφορών για τη διεκπεραίωση των
εργασιών.
**** Χαρτοπετσέτες / ρολά τουαλέτας
150
75
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (tn) / ΠΑΡΑΓΩΓΗ (tn)
0.0000074
0.0000038
**** 48.65 % µείωση λόγω συνεχών ενηµερώσεων του προσωπικού για εξοικονόµηση και πιο
ορθολογιστική χρήση χαρτιού καθώς επίσης και ελέγχων στις αγορές που έγιναν
Σελίδα 37 από 40
Απόβλητα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
(ΣΕ ΚΙΛΑ) 2012
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
(ΣΕ ΚΙΛΑ) 2013
ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΙ 25 ΚΙΛΩΝ
41,434
36,661.22
ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΙ 25 ΚΙΛΩΝ OPEN MOUTH
4,387.02
3,743.07
ΣΑΚΚΟΙ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΙΝΗΣ 25 ΚΙΛΩΝ
1,874.94
2,508.18
ΜΑΓΙΑ
1,609.8
1,925.6
ΣΑΚΚΟΙ KENFOOD ΜΕΓΑΛΟΙ
1,884.6
1,092.96
ΣΑΚΚΟΙ KENFOOD ΜΕΓΑΛΟΙ
628.2
364.32
ΣΑΚΚΟΙ KENFOOD ΜΙΚΡΟΙ
348.6
364.77
ΠΡΑΛΙΝΕΣ 20
413.18
175.2
ΠΡΑΛΙΝΕΣ 10
11.88
75.9
ΑΡΩΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ
26.77
23.9
∆ΟΧΕΙΑ 360
355.68
285.84
∆ΟΧΕΙΑ 220
255.84
233.21
ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ
549.9
1,307
∆ΟΧΕΙΑ 190
6.08
-
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 240
26
-
ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
2.16
1.68
ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΙ 10 ΚΙΛΩΝ
1,273.35
1,628.48
ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΕΣ ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
64.8
50.7
ΜΑΡΜΕΛΑ∆ΕΣ ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
103.68
81.12
ΣΥΝΟΛΟ
55,256.48 Kg
(55.26 tn)
44,540.95 Kg
(44.54 tn)
ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΣΑΚΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (tn)
10,335.765
9,803.6
∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
0.0053
0.0045
15.1 % µείωση των αποβλήτων συσκευασίας ενσακκισµένων προϊόντων λόγω αύξησης της
παραγωγής των προϊόντων χύµα.
ΣΥΝΟΛΟ
6,287.17 Kg
(6.3 tn)
5,982.2 Kg
(5.9 tn)
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΕNFOOD ΚΑΙ
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ
1,052,300 ευρώ
1,127,368 ευρώ
∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
0.000006
0.0000052
13.3% µείωση στα απόβλητα συσκευασίας λόγω µείωσης πωλήσεων προϊόντων Kenfood και αύξηση
πωλήσεων προϊόντων Lindemann (στα οποία χρησιµοποιείται µικρότερη συσκευασία).
Σελίδα 38 από 40
Η περιβαλλοντική αυτή πλευρά αξιολογήθηκε ως ασήµαντη λόγω της αναγκαιότητας της πώλησης
προϊόντων σε συσκευασίες και λόγω της σχετικής εγγραφής της εταιρείας στο συλλογικό σύστηµα
διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών της Green Dot Cyprus.
Απόβλητα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
(ΣΕ ΚΙΛΑ) 2012
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
(ΣΕ ΚΙΛΑ) 2013
Scrap Metals
2,210
-
Βάρος (tn) / Παραγωγή (tn)
0.00011
-
∆εν δόθηκαν scrap metals για διαχείριση εντός του 2013
Βιοποικιλότητα
Η οικοδοµηµένη έκταση γης που κατέχει η Εταιρεία είναι 2,703 m2.
Η έκταση αυτή ισούται µε 0.13 m2 ανά τόνο παραγωγής για το 2012 και 0.14 m2 ανά τόνο
παραγωγής για το 2013.
Εκποµπές
Κατά τη διεξαγωγή της περιβαλλοντικής επισκόπησης ο δείκτης αυτός κρίθηκε µη σηµαντικός σε
σχέση µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Εταιρείας λόγω της αναγκαιότητας της χρήσης των
οχηµάτων για µεταφορά πρώτων υλών και προϊόντων. Η απόφαση αυτή στηρίζεται στο γεγονός
ότι η Εταιρεία κατέχει στόλο 15 οχηµάτων εκ των οποίων όλα φέρουν Πιστοποιητικά
Καταλληλότητας Μηχανοκίνητων Οχηµάτων για οδική χρήση και ανταποκρίνονται από κάθε
άποψη στις διατάξεις του Κανονισµού 65(3) των περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας
Κινήσεως Κανονισµών 66/84.
Αέριες Εκποµπές
CO2
∆είκτης Μέτρησης
2012
∆είκτης Μέτρησης
2013
Κατανάλωση πετρελαίου * 2.68 / τόνους
παραγωγής
18.4
21
14.13 % αύξηση λόγω αύξησης στην κατανάλωση πετρελαίου η οποία οφείλεται στην αύξηση των
δροµολογίων για µεταφορά σιτηρών. Η µεταφορά σιτηρών το 2013 γίνεται εξολοκλήρου από
οχήµατα της εταιρείας.
Ο συντελεστής 2.68 για τον υπολογισµό των αέριων εκποµπών (CO2) από την κατανάλωση
πετρελαίου έχει καθοριστεί από το πανεπιστήµιο Exeter στο Ηνωµένο Βασίλειο µετά από µελέτη
που είχε γίνει και χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα.
Σελίδα 39 από 40
16. Άτοµα Επικοινωνίας
Στα πλαίσια ανοιχτού διαλόγου και επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και γενικά µε το
κοινό, παραθέτουµε πιο κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας µας.
Αναµένουµε τα σχόλια σας έτσι ώστε να βελτιωθούµε περαιτέρω και να προστατεύσουµε από
κοινού το περιβάλλον µας.
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤ∆
Φώτη Πίττα 80, 5350 Φρέναρος, Αµµόχωστος
Ιστοσελίδα: www.hadjigiorkisflourmill.com
e-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 23821043
Φαξ: 23820885
Σάββας Κοσιής
Γενικός ∆ιευθυντής
e-mail: [email protected]
Υπογραφή ___________________
Γιώργος Κοσιής
∆ιευθυντής Παραγωγής & Ελέγχου Ποιότητας
e-mail: [email protected]
Υπογραφή ___________________
Κοσµάς Οικονόµου
∆ιευθυντής ∆ιαχείρισης Συστήµατος Ποιότητας
e-mail: [email protected]
Υπογραφή ___________________
Κώστας Μιχαήλ
Βοηθός Γενικός ∆ιευθυντής
e-mail: [email protected]
Υπογραφή ___________________
17. Στοιχεία Επαληθευτή Περιβάλλοντος
Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης
Κώστα Αναξαγόρα 30,
2014 Λευκωσία
Αριθµός ∆ιαπίστευσης / Φορέας
ΝACE:
Τηλ: 22 411411
Fax: 22 519115
Web site: www.cycert.org.cy
EL-V-0009(ΑΡ. 549) ΕΣΥ∆
10.61
Σελίδα 40 από 40