close

Enter

Log in using OpenID

3 Vesna Kolega - REGEA

embedDownload
Projekti uštede energije i energetske
učinkovitosti
Regionalne energetske agencije
Sjeverozapadne Hrvatske
Mr. sc. Vesna Kolega
ENCRO Radionica: Lokalne aktivnosti za uštedu
energije i energetsku učinkovitost
Pučko otvoreno učilište, Ivanid-Grad
28.veljače 2012.
Sporazum gradonačelnika
36 hrvatskih gradova
Obveze potpisnika
• Izrada Referentnog
inventara emisija CO2
• Izrada Akcijskog plana
• Prihvadanje Akcijskog plana
od strane Gradskog vijeda
• Kontrola i pradenje
provedbe Akcijskog plana
• Podnošenje izviješda o
realizaciji Akcijskog plana
Europskoj komisiji svake
dvije godine
• Osiguravanje stručnog
potencijala
• Redovno informiranje o
rezultatima provedbe
Akcijskog plana
• Informiranje građana o
mogudnostima štednje
energije na učinkovit način
Organiziranje Energetskih
dana i/ili Dana Sporazuma
gradova
Ciljevi Akcijskog plana Grada
• smanjiti emisiju CO2 do 2020. godine iz svih sektora
provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem
obnovljivih izvora energije, upravljanjem potrošnjom,
edukacijom i drugim mjerama za više od 20%;
• u što vedoj mjeri pridonijeti sigurnosti i diverzifikaciji
energetske opskrbe grada;
• smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva,
prometa i javne rasvjete;
• znatno povedati udio energije proizvedene iz obnovljivih
izvora
• omoguditi transformaciju urbanog područja Grada u ekološki
održivo područje.
SADRŽAJ
1.
2.
3.
INFO O GRADU
INICIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE SPORAZUM GRADONAČELNIKA
ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU ZGRADARSTVA U REFERENTNOJ
2009. GODINI
4. ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU PROMETA U REFERENTNOJ
2009. GODINI
5. ANALIZA ENERGETSKE POTROŠNJE U SEKTORU JAVNE RASVJETE U
REFERENTNOJ 2009. GODINI
6. REFERENTNI INVENTAR EMISIJA CO2 ZA 2009. GODINU
7. PLAN MJERA ZA SMANJENJE EMISIJA CO2 D0 2020. GODINE
8. PROCJENA SMANJENJA EMISIJA CO2 ZA IDENTIFICIRANE MJERE DO 2020.
GODINE
9. MEHANIZMI FINANCIRANJA PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA
10. PRADENJE I KONTROLA PROVEDBE AKCIJSKOG PLANA
11. ZAKLJUČCI I PREPORUKE
Capital City Initiative
Kravarsko
Pokupsko
Pušća
Gradec
Orle
Marija Gorica
Zelena energija za Zagrebačku
županiju
• Zelena energija za Zagrebačku županiju –
Program povedanja korištenja energije biomase
– ožujak - prosinac 2011.
• Potencijali šumske biomase na području
Županije
– Ukupna površina gospodarskih šuma oko 100.000 ha
– Udio privatnih šuma oko 45%
– Prosječni godišnji etat (prema ŠGOP) oko 320.000 m3
• Tehnički potencijal oko 160.000 m3 (1,2 PJ)
Zelena energija – budude
aktivnosti
• Dosadašnji rezultati – pripremna faza
– Katalog projekata za investitore
– Obrazovanje
• Provedba modela ugovorne prodaje topline iz
biomase na odabranim objektima
– Pilot projekt OŠ Kravarsko
• Nabava topline – Zakon o javnoj nabavi
– Master plan energetske učinkovitosti i
iskorištavanja OIE u školama Zagrebačke županije
ENERGETSKI
CENTAR
BRAČAK
Podrum
Podrum (320m2):
Edukacijsko-prezentacijski
centar, predavaona, sanitarni
čvor, kotlovnica na pelete sa
spremištem
Prizemlje
Prizemlje (435m2):
Ugostiteljski objekt, kuhinja,
spremište kuhinje, garderoba,
sanitarni čvor, izložbeni
prostor
1. kat
1. kat (435m2):
Uredi, dvorana za
sastanke, čajna kuhinja,
sanitarni čvor, arhiva
Potkrovlje
Potkrovlje (410m2):
Poduzetnički centar, smještajne
jedinice za goste-predavače,
čajna kuhinja, sanitarni čvor,
spremište
Poduzetnički inkubator
Edukacijski centar
Razmjena
iskustava
Kontinuirano
obrazovanje
Informiranje
Održivi
razvoj
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
7 704 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content