close

Enter

Log in using OpenID

00 Exofila 2012:Layout 1.qxd

embedDownload
KALCO
2012 - 2013
Η επαναληπτικ καραπνα SUPER-X PUMP αποτελε την αντξια συνχεια τη θρυλικ
επαναληπτικ καραπνα WINCHESTER model-12, η οποα πρωτοπαρουσιστηκε το 1912
ε πωλσει που ξεπρασαν τα δο εκατορια πλα. Το πλο αυτ χρησιοποιθηκε απ
τι νοπλε δυνει των ΗΠΑ σε σηαντικ στρατιωτικ συρρξει πω στου δο
παγκσιου πολου, στον πλεο τη Κορα καθ# και στον πλεο του Βιετν.
SPEED-X PUMP, 3 τουφεκι σε ισ δευτερλεπτο: Για να καταλβουε την ταχτητα του πλου
δεν χουε παρ να παρατηρσουε τον τρπο λειτουργα του συστατο του περιστροφικο
κλεστρου τη επαναληπτικ καραπνα SUPER-X PUMP. Κλσατα του δευτερολπτου ετ
την πυροδτηση, το κλεστρο ξεκλειδ%νει απ την κνη. Η εση αυτ αποδσευση χει ω
αποτλεσα η δναη τη αδρνεια να υποβοηθ την “ππια” και ε την βοθεια του διπλο
ατσλινου σιδηρδροου το δετερο φυσγγι να ανεβανει στην θαλη σε χρνο ρεκρ. Καα
λλη επαναληπτικ καραπνα δε διαθτει το πλεονκτηα αυτ. Εναι γνωστ τι το σστηα τη
WINCHESTER εναι ταχτατο. >ταν ω θελσαε να το τεστρουε ε ηλεκτρονικ σα το
αποτλεσα ταν θεαατικ. Η SXP χρειστηκε λι ισ δευτερλεπτο (0,56”) για να ρξει 3
τουφεκι!
ROTARY BOLT LUNGS: Περιστροφικ κλεστρο τεσσρων σηεων ασφλιση. Το σστηα αυτ
κλειδ%νει ερητικ σε 4 σηεα πνω στην κνη ε αποτλεσα η SXP να διαθτει εξαιρετικ εγλη
αντοχ για πολλ χρνια σκληρ χρση.
DIE HARD CHROME: Η κνη τη WINCHESTER διαθτει χρωωση τη θαλη εσωτερικ και
του διευρυνου αυλο για πρσθετη προφλαξη απ την σκουρι και την φθορ, καθ% στο σηεο
ανφλεξη του φυσιγγου δηιουργονται τερστιε πισει και υψηλ θεροκρασε. Η ειδικ
αυτ ασπδα προστασα εναι σηαντικ για την ψογη λειτουργα του πλου για πρα πολλ
χρνια.
Επση ο ηχανισ του κλεστρου τη SUPER-X PUMP εναι προστατευνο ε βαρω τπου
αρη χρωωση για εγαλτερη αντοχ και ασφλεια απ τι απλ βαφ.
INFLEX TECHNOLOGY RECOIL PAD: Η σωστ απορρφηση τη ανκρουση εναι σηαντικ
κριτριο στην αγορ του πλου. Το “κλ%τσηα” του κοντακου α προβληατζει δυστυχ% ταν
εναι πολ αργ, ετ την αγορ του πλου. Η επαναληπτικ καραπνα SXP τη WINCHESTER
φορει το καλτερο ελαστικ πλα σε σγκριση ε κθε λλη επαναληπτικ καραπνα στην
αγορ. Το πλα INFLEX διαθτει τη τεχνολογα %στε να περιορζει δραστικ τη δυσρεστη τριβ
του κοντακου πνω στο γουλο και να συγκρατε την απτοη κνηση τη κνη προ τα επνω
κατ την πυροδτηση. Επση, τα σκληρ νθετα του πλατο διευκολνουν τη γργορη επιση
χωρ το κοντκι να σκαλ%νει στο ροχο.
DROP - OUT TRIGGER GROUP: Απελευθρωση ολκληρου ηχανισο σκανδλη ε ια απλ
κνηση τσι %στε να καθαρζεται και να ελγχεται η λειτουργα του πλου πανεκολα.
SXP Defender
550 €
479 € *για περιορισνο χρονικ διστηα
• Μκο κνη 51cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Αυλ κνη 18,4mm• Περιστροφικ κλεστρο τεσσρων σηεων ασφλιση • Χρωωση τη θαλη εσωτερικ
και του διευρυνου αυλο, βαρω τπου αρη χρωωση για το ηχανισ του κλεστρου
• Inflex Technology Recoil Pad • ∑ταθερ τσοκ: κλινδρο • ∑υνθετικ ρη στο αρο ατ
χρ%α • ∑τχαστρο οπτικ να • Ππια τπου TR (Tactical Ribbed) & κοντκι ειδικο τπου
TGS (Textured Gripping Surfaces) • ∑στηα πλιση SPEED-X PUMP – 3 τουφεκι σε 0,56
δευτερλεπτα • Χωρητικτητα φυσιγγων: 8 ε ειωτρα • Βρο 3 κιλ • ιαστσει κοντακου 34,9 cm • drop 34,9/41,3mm • 5 χρνια εγγηση.
BACK BORE TECHNOLOGY 18,8mm: Η κνη τη SXP BLACK SHADOW διαθτει τεχνολογα
ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εξαιρετικ αποτελσατα:
α) Μεγαλτερη ταχτητα σκαγων
β) Καλτερη κατανο τη τουφεκι
γ) Μειωνη ανκρουση
INVECTOR PLUS CHOKES: Τα τσοκ INVECTOR PLUS εναι εγλα (6cm) και σε συνεργασα ε τον
διευρυνο αυλ εγιστοποιον τι βαλλιστικ δυναττητε τη SXP BLACK SHADOW. Το οντλο
SXP DEFENDER δε διαθτει εσωτερικ τσοκ
SUPER MAGNUM 3.5”: Το οντλο SXP BLACK SHADOW εναι σχεδιασνο για ακριν τουφεκι
και πολ βαρι γο%σει. Προορζεται για ιδιατερα και απαιτητικ κυνγια πω τα υδρβια και ο
αγριχοιρο. ιαθτει θαλη 89mm (3.5”) για χρση φυσιγγων απ 24 γραρια ω 64
γραρια σκγια – σκοπευτικ, sporting, απλ, γκνου & σοπερ γκνου!
*περισστερα οντλα SXP στη σελδα 16
2
KALCO 2012-2013
3
Η Ταχτερη Καραπνα στον Κσο
NEO
1370 bars
Super X3 κνει τη διαφορ
Super X3 Nickel “Limited Edition”
Τεχνολογα /ιευρυνου Αυλο 18,8mm
1.790 €
Η WINCHESTER διαθτει κνε ε Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm -Βack Βore Τechnology - που προσφρουν αποδεδειγνα πλεονεκτατα στο κυνγι σε σγκριση ε τι
κνε ικρτερου αυλο:
• Μκο κνη 66-71cm, • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Καραπνα αερων ε ∑στηα
Ενεργ Βαλβδα - AVS στο πιστνι για χρση φυσιγγων απ τα 28 ω τα 57 γρ. σκγια & 50% λιγτερο κλτσηα απ τα πλα ε αδρνεια• Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • 5 τσοκ εγλα (6cm) INVECTOR PLUS που βελτι%νουν την κατανο των σκαγων • Ξλινα ρη κατηγορα LUX • ∑στηα
εωση τη ανκρουση 4 εσωτερικ%ν σηεων & ελαστικ πλα Pachmayr Decelerator στο κοντκι • Ultra Touch Coat επστρωση στα εταλλικ ρη για προστασα απ διβρωση & γρατζουνι
• Φλντζε ρθιση κλση & επικυνση του πλατο • Η ταχτερη καραπνα στον κσο: 12
τουφεκι σε λιγτερο απ 1,5 δευτερλεπτο (1,442”), πιστοποηση τη κνη για χρση ατσλινων
σκαγων, πρασε ε επιτυχα το τεστ των 30.000 συνεχ%ν βολ%ν • Βαλτσα εταφορ
• Βρο 3 κιλ, διαστσει κοντακου 36,1cm, drop 44/50mm • 5 χρνια εγγηση
2. ;ριστη Κατανο. Η Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο
18,8mm σε συνεργασα ε τα τσοκ INVECTOR PLUS που
εναι πιο εγλα (6cm) απ τα κοιν τσοκ βοηθον τα
σκγια να διατηρσουν την βαλλιστικ του ποιτητα
για εγαλτερο χρνο. Το πρακτικ αποτλεσα εναι
η οοιορφη κατανο των σκαγων και το βελτιωνο
δραστικ του βεληνεκ.
∑στηα Ενεργ Βαλβδα - AVS
Το νο εξελιγνο ∑στηα Ενεργ Βαλβδα - Active Valve System - που διαθτει το πιστνι τη SUPER X3 προσφρει την δυναττητα διαδοχικ χρση φυσιγγων απ τα 28
ω τα 57 γραρια σκγια χωρ επλοκ και χωρ ετατροπ. Επση στι καραπνε
∑οπερ Μγκνου που χρησιοποιον φυσγγια 3,5” (89mm), η WINCHESTER παρχει
το ∑στηα QUADRA-VENT που διαχειρζεται τα αρια εκτνωση και διασφαλζει την ριστη λειτουργα του πλου απ τα 28 ω τα 64 γραρια σκγια!
Super Ελαφρ
Η SUPER X3 προορζεται για περπατητ κυνγι. Εναι πραγατικ να εξαιρετικ ελαφρ
και απλυτα αξιπιστο πλο στο πολωρο κυνγι φρα. Το βρο του δεν υπερβανει
τα 3 κιλ ε αποτλεσα να εναι ο ιδανικ σντροφο για το κυνγι τη πεκτσα, τη
πρδικα, του ορτυκιο, τη τσχλα. Επση εναι πιστοποιηνη στα 1370 bars και η κννη τη εναι εγκεκρινη για την χρση ατσλινων σκαγων.
Super Προστασα
Η καραπνα SUPER X3 καινοτοε και στην επεξεργασα των ετλλων. Ultra Touch Coat
σηανει υπερ-προστασα στο χρνο. Τα εταλλικ ρη τη WINCHESTER - βση και κννη - χουν επενδυθε εξωτερικ ε το σγχρονο υλικ UTC που εγιστοποιε την αντοχ
του στη διβρωση και εποδζει τι γρατζουνι στο πλο. Eναι η ασπδα που διατηρε
σε ριστη κατσταση το πλο για πολλ χρνια. Επση το υλικ UTC προσφρει ια ξεχωριστ εφνιση στο πλο που σγουρα δεν περν απαρατρητο.
3. Μειωνη Ανκρουση. Η καραπνα SUPER X3 διαθτει
4 εσωτερικ στδια εωση τη ανκρουση που σε
συνεργασα ε το εξαιρετικ πλα κοντακου Pachmayr
Decelerator το πλο “κλωτσει” αισθητ λιγτερο.
Αυτ πρακτικ σηανει τι η σκοπευτικ ικαντητα βελτι%νεται και αυξνεται η δυναττητα επιτυχα στην δετερη και τρτη τουφεκι.
Super Ποιτητα
Τα ξλινα ρη τη WINCHESTER - κοντκι και ππια - εναι απ γνσιο ξλο επιλεγνη καρυδι και χι αυτοκλλητο φιλ εξωτερικ ε αφβολη ποιτητα ξλο απ κτω.
∑ε αντθεση ε τα πλα που χουν κοντκι ε φιλ, τα ξλινα ρη τη SUPER X3 πορον
να επισκευαστον και να περαστον ε λινλαιο. Πριν αποκτσετε να νο πλο απλ ρωτστε για την ποιτητα των ξλων που αγορζετε.
Ανθεκτικ & Γργορη
Η SUPER X3 εναι το πλο που δουλεει ακα και στι πιο δσκολε και ακραε συνθκε. Ο Αερικνικο Θρλο πρασε ε απλυτη επιτυχα το τεστ των 30.000 συνεχ%ν βολ%ν χωρ να παρουσισει πρβληα.
Εν ψχνετε για την ταχτερη καραπνα, η WINCHESTER εναι η νη επιλογ. `χει την
δυναττητα να ρξει 5 τουφεκι σε λιγτερο απ ισ δευτερλεπτο – 0,48”. Τον Απρλιο 2007, η SUPER X3 κατρριψε κθε ρεκρ ταχτητα. `ριξε 12 τουφεκι σε λιγτερο απ 1,5 δευτερλεπτο – 1.442”!
Αντιολισθητικ Προστασα
Τα συνθετικ οντλα τη σειρ SUPER X3 διαθτουν ειδικ αντιολισθητικ επικλυψη
Dura-Touch που διευκολνει την γργορη επ%ιση και την σταθερ λαβ ακα και ε βρεγνα λασπωνα χρια. Επση αποτρπει το φαινενο τη κρα αφ ταν το πλο
ακουπει στο πρσωπο και τα χρια, ειδικ τον Χει%να.
/ιπλ Εγγηση WINCHESTER USA & F.N. Herstal
Το Βλγιο εναι γνωστ για την παρδοση που διαθτει στην κατασκευ ποιοτικ ριστων
πλων. Η τεχνογνωσα του γκρουπ F.N. Herstal σε συνδυασ ε τι καινοτοικ ιδε
του αερικνικου οκου WINCHESTER USA εναι η καλτερη εγγηση για την SUPER X3.
4
Ω πρσθετο αξεσουρ διατθεται ρυθιζενο κοντκι SX3
Sporting USA. Προσφρει οναδικ επειρα στη σκπευση και αυξνει
τι επιτυχε στο κυνγι.
κλκα συγκεντρωτρα
σκγια
ρλιασα
5ο κ%νο
προσαρογ
κνη
καψλι
1. Μεγαλτερη Ταχτητα. Το σστηα ΒΒΤ τη SUPER
X3 αποτρπει την απ%λεια ενργεια κατ την εκπυρσοκρτηση. Ο αυλ 18,8mm ει%νει την τριβ των σκαγων στα εσωτερικ τοιχ%ατα τη κνη και λη η ενργεια που δηιουργεται απ την καση τη πυρτιδα
αξιοποιεται στην ενσχυση τη ταχτητα των σκαγων.
Με τι κνε τη WINCHESTER τα σκγια χουν σγουρα
εγαλτερη ταχτητα.
18,85 mm διετρο αυλο
KALCO 2012-2013
5
Η Ταχτερη Καραπνα στον Κσο
Super X3 Flanigun
1.890 €
• Μκο κνη 71cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Kαραπνα αερων ε ∑στηα Ενεργ Βαλβδα - AVS στο πιστνι για χρση φυσιγγων απ τα 28 ω τα 57 γρ. σκγια & 50% λιγτερο κλτσηα απ τα πλα ε αδρνεια • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • 5 τσοκ εγλα σω-ξω SIGNATURE PLUS που βελτι%νουν την κατανο των σκαγων • ∑στηα εωση τη ανκρουση 4
εσωτερικ%ν σηεων & ελαστικ πλα Pachmayr Decelerator στο κοντκι • Ultra Touch Coat επστρωση
στα εταλλικ ρη για προστασα απ διβρωση & γρατζουνι • Φλντζε επικυνση του πλατο • Eπρσθιο σκοπευτικ TRUGLO • 2 πιστνια • Φλντζε ρθιση κλση & επικυνση
κοντακου • Aφιδξια ασφλεια • Πρασε ε επιτυχα το τεστ των 30.000 συνεχ%ν βολ%ν • Η ταχτερη καραπνα στον κσο: 12 τουφεκι σε λιγτερο απ 1,5 δευτερλεπτο (1,44”) • Πιστοποηση
τη κνη για χρση ατσλινων σκαγων • Βαλτσα εταφορ • Βρο 3 κιλ • ιαστσει κοντακου κο 36,1cm, κλση 44/50mm • 5 χρνια εγγηση • Προαιρετικ διατθεται προκταση αποθκη +2, +4 & +6 φυσιγγων.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Super X3 Black - Magnum 3”
998 €
• Μκο κνη 66 & 71cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Καραπνα αερων ε ∑στηα
Ενεργ Βαλβδα - AVS στο πιστνι για χρση φυσιγγων απ τα 28 ω τα 57 γρ. σκγια & 50% λιγτερο
κλτσηα απ τα πλα ε αδρνεια • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη
ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • 3 τσοκ εγλα (6cm) INVECTOR
PLUS που βελτι%νουν την κατανο των σκαγων • Πρασε ε επιτυχα το τεστ των 30.000 συνεχ%ν
βολ%ν • Η ταχτερη καραπνα στον κσο: 12 τουφεκι σε λιγτερο απ 1,5 δευτερλεπτο (1,44”)
• Προαιρετικ διατθεται προκταση αποθκη +2, +4 & +6 φυσιγγων • Πιστοποηση τη κνη
για χρση ατσλινων σκαγων • Βρο 3 κιλ • ιαστσει κοντακου 36,1cm, drop 44/50mm
• 5 χρνια εγγηση.
6
KALCO 2012-2013
7
Η Ταχτερη Καραπνα στον Κσο
Super X3 Practical 8/σφαιρη
1.790 €
• Μκο κνη 61cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Καραπνα αερων ε ∑στηα Ενεργ
Βαλβδα - AVS στο πιστνι για χρση φυσιγγων απ τα 28 ω τα 57 γρ. σκγια & 50% λιγτερο κλτσηα
απ τα πλα ε αδρνεια • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα
σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • 1 (CYL.) τσοκ εγλο (6cm) INVECTOR PLUS
που βελτι%νουν την κατανο των σκαγων • Επρσθιο σκοπευτικ TRUGLO και εσαο, τπου V
• ∑υνθετικ ρη ε προστασα DURA-TOUCH για καλτερη λαβ του πλου • ∑στηα εωση
τη ανκρουση 4 εσωτερικ%ν σηεων & ελαστικ πλα Pachmayr Decelerator στο κοντκι • Βαλτσα εταφορ• Aφιδξια ασφλεια• Ultra Touch Coat επστρωση στα εταλλικ ρη για προστασα
απ διβρωση & γρατζουνι • Πρασε ε επιτυχα το τεστ των 30.000 συνεχ%ν βολ%ν • Η
ταχτερη καραπνα στον κσο: 12 τουφεκι σε λιγτερο απ 1,5 δευτερλεπτο (1,44”) •
Πιστοποηση τη κνη για χρση ατσλινων σκαγων • Βρο 3,2 κιλ• ιαστσει κοντακου κο 36,1cm, κλση 44/50mm • 5 χρνια εγγηση.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Super X3 Βig Game
1.490 €
Τεχνολογα /ιευρυνου Αυλο 18,8mm: Καλτερη κατανο, εγαλτερη ταχτητα & ειωνη ανκρουση
8
• Μκο κνη 61cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Kαραπνα αερων ε ∑στηα Ενεργ
Βαλβδα - AVS στο πιστνι για χρση φυσιγγων απ τα 28 ω τα 57 γρ. σκγια & 50% λιγτερο κλτσηα
απ τα πλα ε αδρνεια • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα
σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • 1 (CYL.) τσοκ εγλο (6cm) INVECTOR PLUS
που βελτι%νουν την κατανο των σκαγων • Eπρσθιο σκοπευτικ TRUGLO και εσαο, τπου V
• Ξλινα ρη κατηγορα II • Πιστοποηση τη κνη για χρση ατσλινων σκαγων • Aφιδξια
ασφλεια • ∑στηα εωση τη ανκρουση 4 εσωτερικ%ν σηεων & ελαστικ πλα Pachmayr
Decelerator στο κοντκι • Ultra Touch Coat επστρωση στα εταλλικ ρη για προστασα απ διβρωση
& γρατζουνι • Πρασε ε επιτυχα το τεστ των 30.000 συνεχ%ν βολ%ν • Η ταχτερη καραπνα
στον κσο: 12 τουφεκι σε λιγτερο απ 1,5 δευτερλεπτο (1,44”) • Βρο 3 κιλ • ιαστσει
κοντακου κο 36,1cm, κλση 44/50mm • 5 χρνια εγγηση
KALCO 2012-2013
9
Η Ταχτερη Καραπνα στον Κσο
Super X3 Super Magnum 3.5” Composite
1.790 €
• Μκο κνη 66-71-76cm • ιατρηα 12/3.5” - 89mm σοπερ γκνου • Καραπνα αερων
ε ∑στηα Ενεργ Βαλβδα - AVS στο πιστνι για χρση φυσιγγων απ τα 28 ω τα 64 γρ. σκγια
& 50% λιγτερο κλτσηα απ τα πλα ε αδρνεια • QUADRA-VENT ∑στηα διαχεριση & εκτνωση
των αερων • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη
κατανο & ειωνη ανκρουση • 5 τσοκ εγλα (6cm) INVECTOR PLUS που βελτι%νουν την κατανο
των σκαγων • ∑υνθετικ ρη ε προστασα DURA-TOUCH για καλτερη λαβ του πλου
• Πρασε ε επιτυχα το τεστ των 30.000 συνεχ%ν βολ%ν • Aφιδξια ασφλεια • ∑στηα
εωση τη ανκρουση 4 εσωτερικ%ν σηεων & ελαστικ πλα Pachmayr Decelerator στο κοντκι
• Ultra Touch Coat επστρωση στα εταλλικ ρη για προστασα απ διβρωση & γρατζουνι
• Πιστοποηση τη κνη για χρση ατσλινων σκαγων • Φλντζε ρθιση κλση & επικυνση
κοντακου • Η ταχτερη καραπνα στον κσο: 12 τουφεκι σε λιγτερο απ 1,5 δευτερλεπτο (1,44”)
• ιαστσει κοντακου κο 36,1cm, κλση 44/50mm • Βαλτσα εταφορ • 5 χρνια εγγηση
• Βρο 3,2 κιλ • Προαιρετικ διατθεται προκταση αποθκη +2, +4 & +6 φυσιγγων.
Super X3 Super Magnum 3.5”
Waterfowl - Bλτου
1.790 €
Super X3 ιατρηα 20
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.490 €
• Μκο κνη 66cm • ιατρηα 20/3” - 76mm γκνου • Kαραπνα αερων ε
∑στηα Ενεργ Βαλβδα - AVS στο πιστνι & 50% λιγτερο κλτσηα απ τα πλα ε αδρνεια
• Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 16,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων,
καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • Φλντζε ρθιση κλση & επικυνση
κοντακου • Ξλινα ρη κατηγορα II • 5 τσοκ εγλα INVECTOR PLUS που βελτι%νουν την
10
κατανο των σκαγων • Ελαστικ πλα Pachmayr Decelerator στο κοντκι • Tεχνολογα
SPEED LOADING για ταχτατη εναλλαγ φυσιγγων• Ultra Touch Coat επστρωση στα εταλλικ
ρη για προστασα απ διβρωση & γρατζουνι • Πιστοποηση τη κνη για χρση ατσλινων
σκαγων • Βρο 2,90 κιλ • 5 χρνια εγγηση
• Μκο κνη 71cm • ιατρηα 12/3.5” - 89mm σοπερ γκνου • Kαραπνα αερων ε ∑στηα Ενεργ Βαλβδα - AVS στο πιστνι για χρση φυσιγγων απ τα 28 ω τα 64 γρ. σκγια &
50% λιγτερο κλτσηα απ τα πλα ε αδρνεια • QUADRA-VENT ∑στηα διαχεριση & εκτνωση των αερων • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • 5 τσοκ εγλα (6cm) INVECTOR PLUS • ∑υνθετικ ρη ε προστασα DURA-TOUCH για καλτερη λαβ του πλου • CAMO MOBU παραλλαγ βλτου σχεδιασνη για το υδρβιο κυνγι • Aφιδξια ασφλεια • Πρασε ε επιτυχα το τεστ
των 30.000 συνεχ%ν βολ%ν • ∑στηα εωση τη ανκρουση 4 εσωτερικ%ν σηεων & ελαστικ πλα Pachmayr Decelerator στο κοντκι • Πιστοποηση τη κνη για χρση ατσλινων σκαγων
• Φλντζε ρθιση κλση & επικυνση κοντακου • Βρο 3,2 κιλ • Η ταχτερη καραπνα
στον κσο: 12 τουφεκι σε λιγτερο απ 1,5 δευτερλεπτο (1,44”) • ιαστσει κοντακου κο
36,1cm, κλση 44/50mm • Βαλτσα εταφορ • 5 χρνια εγγηση • Προαιρετικ διατθεται προκταση αποθκη +2, +4 & +6 φυσιγγων
KALCO 2012-2013
11
Ο Αερικνικο θρλο
Select Gold Light - Becasse
2.250 €
• Μκο καν%ν 66cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Βση χαηλο προφλ απ ειδικ κρα
ετλλου αεροπορικο τπου ε ενσχυση απ ατσλινα χιτ%νια για εξαιρετικ αντοχ στο χρνο
• `χει περσει ε επιτυχα εργαστηριακ δοκι ω τα 3450 bar.• Επση η βση διαθτει 2 ανεξρτητα
πλαϊν κλειδι και 1 στο κτω ρο τη βση • ∑κλισα ε κυνηγετικ παραστσει & χρυσ
νθετα: πεκτσε, φασιανο & στερ σκλο ε πρδικα • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm
(BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση• Μονοσκνδαλο
ε επιλογα • Αυτατοι εξολκε • 5 τσοκ εγλα (6cm) INVECTOR PLUS που συνεργζονται ε
τον διευρυνο αυλ και προσφρουν αισθητ καλτερη κατανο σκαγων • Ξλινα ρη
κατηγορα ΙΙ ε λινλαιο • Πιστοποηση των καν%ν για την χρση ατσλινων σκαγων • Βρο 2,7
κιλ • ιαστσει κοντακου κο 37,2cm, κλση 40/64mm • Βαλτσα εταφορ • 5 χρνια εγγηση.
Select Light - Becasse
Το σοπερ ποζ τη WINCHESTER εναι ιδανικ για το κυνγι τη πεκτσα ια και το
βρο του δεν ξεπερν τα 2,7 κιλ, σοπερ ελαφρ, κοντκανο αλλ και καλοζυγισνο
εναι να εξαιρετικ εργαλεο για πολωρο κυνγι στο πυκν.
1.980 €
• Μκο καν%ν 66-71cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Βση χαηλο προφλ απ ειδικ
κρα ετλλου αεροπορικο τπου ε ενσχυση απ ατσλινα χιτ%νια για εξαιρετικ αντοχ στο
χρνο • `χει περσει ε επιτυχα εργαστηριακ δοκι ω τα 3450 bar. • ∑κλισα βση ε
κυνηγετικ παραστσει: πεκτσε, φασιανο & στερ σκλο ε πρδικα • Τεχνολογα
ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο &
ειωνη ανκρουση • Μονοσκνδαλο ε επιλογα • Αυτατοι εξολκε • 5 τσοκ εγλα (6cm)
INVECTOR PLUS που συνεργζονται ε τον διευρυνο αυλ και προσφρουν αισθητ καλτερη
κατανο σκαγων • Ξλινα ρη κατηγορα ΙΙ ε λινλαιο • Πιστοποηση των καν%ν για την χρση
ατσλινων σκαγων • Βρο 2,7 κιλ • ιαστσει κοντακου κο 37,2cm, κλση 40/64mm• Βαλτσα
εταφορ • 5 χρνια εγγηση.
1370 bars
12
KALCO 2012-2013
13
Ο Αερικνικο θρλο
Select Μidnight Gold
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.550 €
• Μκο καν%ν 66cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Ατσλινη βση χαηλο προφλ
• Τριπλ ενσχυση ε 2 ανεξρτητα πλαϊν κλειδι και 1 πρσθετο στο κτω ρο τη βση για
εξαιρετικ αντοχ ω και τα 3450 bar δοκι%ν • Πρασε ε επιτυχα το τεστ των 25.000 συνεχ%ν
βολ%ν • Μαρη βση ε σκλισα & χρυσ νθετα • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT)
για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • Μονοσκνδαλο
ε επιλογα • 3 τσοκ εγλα (6cm) INVECTOR PLUS που συνεργζονται ε το διευρυνο αυλ και
προσφρουν αισθητ καλτερη κατανο σκαγων • Αυτατοι εξολκε • Ξλινα ρη κατηγορα
ΙΙ • Πιστοποηση των καν%ν για χρση ατσλινων σκαγων • Βρο 3,1 κιλ • ιαστσει κοντακου
κο 37,2cm, κλση 40/64mm • Βαλτσα εταφορ • 5 χρνια εγγηση
Select Sporting II
1.980 €
• Μκο καν%ν 71-76-81cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Ατσλινη βση χαηλο προφλ • Τριπλ ενσχυση ε 2 ανεξρτητα πλαϊν κλειδι και 1 πρσθετο στο κτω ρο τη βση
για εξαιρετικ αντοχ ω και τα 3450 bar δοκι%ν • Πρασε ε επιτυχα το τεστ των 25.000 συνεχ%ν βολ%ν • Βση στο χρ%α του ασηιο • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • Μονοσκνδαλο ε επιλογα, ρυθιζενη σκανδλη • 3 τσοκ εγλα (6cm) INVECTOR PLUS που συνεργζονται ε τον
διευρυνο αυλ και προσφρουν αισθητ καλτερη κατανο σκαγων • Αυτατοι εξολκε • Ξλινα ρη κατηγορα II • Αεριζενη ργα 10mm • Ελαστικ πλα Pachmayr Decelerator για ειωνη ανκρουση • Πιστοποηση των καν%ν για χρση ατσλινων σκαγων • Βρο 3,4 κιλ • ιαστσει κοντακου κο 37cm, κλση 40/64mm • Βαλτσα εταφορ • 5 χρνια εγγηση.
Energy Sporting Signature
2.500 €
• Μκο καν%ν 71cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Ατσλινη βση χαηλο προφλ
• Τριπλ ενσχυση ε 2 ανεξρτητα πλαϊν κλειδι και 1 πρσθετο στο κτω ρο τη βση για
εξαιρετικ αντοχ ω και τα 3450 bar δοκι%ν • Πρασε ε επιτυχα το τεστ των 25.000 συνεχ%ν
βολ%ν • Βση στο χρ%α του ασηιο • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για
εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη κατανο & ειωνη ανκρουση • Μονοσκνδαλο ε επιλογα • Ρυθιζενη σκανδλη • 5 τσοκ εγλα (6cm) SIGNATURE - INVECTOR PLUS που συνεργζονται ε τον διευρυνο αυλ και προσφρουν αισθητ καλτερη κατανο σκαγων • Αυτατοι εξολκε • Ξλινα ρη κατηγορα 2,5 ε ξεχωριστ σχεδαση • Ρυθιζενο κοντκι • Επρσθιο
σκοπευτικ οπτικ%ν ιν%ν TRUGLO • Αεριζενη ργα 10mm • Ελαστικ πλα Pachmayr Decelerator για ειωνη ανκρουση • Πιστοποηση των καν%ν για χρση ατσλινων σκαγων • Βρο 3,4
κιλ • ιαστσει κοντακου κο 37,2 cm, κλση 32-41/57mm • Βαλτσα εταφορ • 5 χρνια
εγγηση
14
KALCO 2012-2013
15
Ο Αερικνικο θρλο
SXP Black Shadow - Super Magnum:
599 €
• Μκο κνη 71cm • ιατρηα 12/89mm 3,5’’ σοπερ γκνου • ∑στηα πλιση SPEEDX PUMP – 3 τουφεκι σε 0,56 δευτερλεπτα • Περιστροφικ κλεστρο τεσσρων σηεων ασφλιση • Τεχνολογα ιευρυνου Αυλο 18,8mm (BBT) για εγαλτερη ταχτητα σκαγων, καλτερη
κατανο & ειωνη ανκρουση • 3 τσοκ εγλα (6cm) INVECTOR PLUS που βελτι%νουν την συγκντρωση των σκαγων • Χρωωση τη θαλη εσωτερικ και του διευρυνου αυλο • Βαρω
τπου αρη χρωωση για το ηχανισ του κλεστρου • Inflex Technology Recoil Pad • ∑υνθετικ ρη στο αρο ατ χρ%α • Βρο 3,18 κιλ, διαστσει κοντακου 34,9cm, drop 34,9/50,8mm,
• 5 χρνια εγγηση.
SXP Costal Marine:
575 €
• Μκο κνη 51cm • ιατρηα 12/3” - 76mm γκνου • Αυλ κνη 18,4mm• Περιστροφικ
κλεστρο τεσσρων σηεων ασφλιση • Χρωωση τη θαλη εσωτερικ και του διευρυνου
αυλο, βαρω τπου αρη χρωωση για το ηχανισ του κλεστρου • Inflex Technology Recoil
Pad • ∑ταθερ τσοκ: κλινδρο • ∑υνθετικ ρη στο αρο ατ χρ%α • ∑τχαστρο οπτικ να
• Ππια τπου TR (Tactical Ribbed) & κοντκι ειδικο τπου TGS (Textured Gripping Surfaces)
• ∑στηα πλιση SPEED-X PUMP – 3 τουφεκι σε 0,56 δευτερλεπτα • Χωρητικτητα φυσιγγων: 8 ε ειωτρα • Βρο 3 κιλ • ιαστσει κοντακου 34,9 cm • drop 34,9/41,3mm
• 5 χρνια εγγηση.
16
KALCO 2012-2013
17
∑οπερ Ποζ
Γερανα
Κατασκευζεται
στη Γερανα απ το
Γκρουπ
Jaeger 11
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.290 €
Το Βλο
Tο 1840, o Carl Gottlieb Haenel ω κοισριο και επικεφαλ οπλουργ του Αυτοκρατορικο Πρωσικο στρατο ιδρει στην πλη ∑ουλ (Suhl) ια να πολεικ βιοηχανα. ∑ντοα,
τα πλα Χνελ (Haenel) ξεχ#ρισαν για την εξαιρετικ ευθυβολα και αντοχ που διθεταν καθ# επση και για το καινοτοικ σχεδιασ του. Κατ την διρκεια του 19ουκαι του
20ου αι#να κορυφαοι σχεδιαστ και ηχανικο, πω ο Carl Aydt και οι Hugo & Hans Schmeisser, δολεψαν στο εργοστσιο αυτ και κατασκεασαν οπλισ για τι ανγκε του
γερανικο στρατο. Το εργοστσιο αναπτσσεται σηαντικ και το 1945 η Haenel παρουσιζει τα πρ#τα λεικανα κυνηγετικ καθ# επση και τα φηισνα αεροβλα τουφκια.
Η Haenel εναι ιδρυτικ λο τη νωση οπλοκατασκευαστ#ν τη πλη ∑ουλ (Suhl Arms Alliance). Η συαχα αυτ χει ω στχο τη διατρηση και συνχιση τη οπλουργικ τχνη
που κατεχουν τα λη τη απ το 1499. Κορυφαα δρση τη αποτελε η εκπαδευση των νων στο Κολλγιο Οπλουργικ. Οι ριστοι απφοιτοι προσλαβνονται απ την Haenel
κθε χρνο. Επση, η συαχα στηρζει εκτ απ το Ιστορικ Μουσεο ;πλων τη Θουριγγα, το τοπικ ολυπιακ σκοπευτριο και την τρπεζα δοκι#ν τη πλη. ∑ερα, ο
οκο C.G. Haenel ανκοντα πλον στο γκρουπ MERKEL JAGD συνεχζει την ακρχρονη παρδοση στην κατασκευ πλων εξαιρετικ ευθυβολα και αντοχ, στη γερανικ πλη
που ιδρθηκε το 1840. Το νο Γιγκερ 11 (JAEGER 11) ω να σγχρονο σοπερ ποζ διαθτει σχεδιαστικ και τεχνολογικ καινοτοε. Εναι στιβαρ αλλ ταυτχρονα λειτουργικ
και εχρηστο, ε ινιαλιστικ διθεση και ντονη γερανικ προσωπικτητα.
Για περισστερο απ 170 χρνια, η Haenel συνεχζει ε το βλο να στοχεει λο και πιο ψηλ.
18
• Κνε κου 71cm, χρωιωνε εσωτερικ • ?ια. 12/76mm – 3” MAGNUM • ?ιευρυνο
Αυλ 18,8mm για καλτερη κατανο τουφεκι, εγαλτερε ταχτητε των σκαγων & αισθητ
ειωνη ανκρουση • Εναλλασσενα εσωτερικ τσοκ 4 εγλα κου 8,2cm (Full, Impr.Mod.,
Mod., Cyl.) • Κνε πιστοποιηνε για χρση ατσλινων σκαγων • ?ιαστσει κοντακου: κο
365mm, κλση 38/55mm, cast off 5/8mm • Αυτατοι εξολκε • Μονοσκνδαλο ε Επιλογα • Ξλινα ρη απ γνσια καρυδι, grade 1 • Βση χαηλο προφλ απ ειδικ κρα αλουινου
• Βρο 2,9 Kg • Πισει 1370 ΒΑR • 5 χρνια εγγηση • Κατασκευζεται απ το MERKEL JAGD
Group στη SUHL
KALCO 2012-2013
19
Γερανικ & Χειροποητο
Model 2000
6.500 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα ANSON & DEELEY (Μισ Φωτι) • ?ιπλ Περαστ Κλειδι KERSTEN • Αυτατοι Εξολκε ε ρθιση σε
απλο • Μονοσκνδαλο ε Επιλογα • Ρυθιζενη ∑κανδλη • Κνε DEMI-BLOCK - Αχρωωτε Εσωτερικ • Εναλλασσενα Τσοκ (5) ∑ταθερ Τσοκρισα 1/2-1/1 1/4-3/4 VZ-1/2 • Κοντκι Πιστολ Πιστολ ε Μγουλο Αγγλ • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι ε λινλαιο HOLZKLASSE 2 • Αυλ 18,6mm • Αυτατη Ασφλεια • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm,
κλση 38/65mm - 5/8mm • ?ιαιροενη ππια • Βση ατσλινη αση ε αραβουργατα • Βρο
απ 3,1 Kg. • Πισει 1370 BAR • Εγγηση 10 Χρνια • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Model 2000 Standard
3.990 €
• Μκο Καν#ν: 71cm • ?ιατρηα 12 • Magnum (76/3") • ∑στηα ANSON & DEELEY (Μισ
Φωτι) • ?ιπλ Περαστ Κλειδι KERSTEN • Αυτατοι Εξολκε • Μονοσκνδαλο • Ρυθιζενη ∑κανδλη • Κνε DEMI-BLOCK - Αχρωωτε Εσωτερικ • ∑ταθερ Τσοκρισα 1/2 -1/1
• Κοντκι Πιστολ ε Μγουλο • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι ε λινλαιο - HOLZKLASSE 1
• Αυλ 18,6mm • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm, κλση 38/65mm - 5/8mm • Βση ατσλινη
αση • Βρο απ 3,1 Kg. • Πισει 1370 BAR • Εγγηση 10 Χρνια
20
KALCO 2012-2013
21
Γερανικ & Χειροποητο
Model 2002 E
10.200 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα ANSON & DEELEY • ?ιακοσητικ πλκε (SIDE PLATES) • ?ιπλ Περαστ Κλειδι KERSTEN • Αυτατοι Εξολκε ε ρθιση σε απλο • Μονοσκνδαλο ε Επιλογα • Ρυθιζενη ∑κανδλη • Κνε
DEMI-BLOCK - Αχρωωτε Εσωτερικ • Εναλλασσενα Τσοκ (5) ∑ταθερ Τσοκρισα 1/2-1/1
1/4-3/4 VZ-1/2 • Κοντκι Πιστολ Πιστολ ε Μγουλο Αγγλ • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι ε λινλαιο - HOLZKLASSE 5 • Αυλ 18,6mm • Αυτατη Ασφλεια • ?ιαστσει Κοντακου:
κο 365 mm, κλση 38/65mm - 5/8mm • ?ιαιροενη ππια • Βση ατσλινη αση ε χειροποητε κυνηγετικ παραστσει αγγλικ αραβουργατα • Βρο 3,2 Kg. • Πισει 1370 BAR
• Εγγηση 10 Χρνια • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#.
Model 2001
7.700 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα ANSON & DEELEY (Μισ Φωτι) • ?ιπλ Περαστ Κλειδι KERSTEN • Αυτατοι Εξολκε ε ρθιση σε
απλο • Μονοσκνδαλο ε Επιλογα • Ρυθιζενη ∑κανδλη • Κνε DEMI-BLOCK - Αχρωωτε Εσωτερικ • Εναλλασσενα Τσοκ (5) ∑ταθερ Τσοκρισα 1/2-1/1 1/ 4-3/4 VZ-1/ 2
• Κοντκι Πιστολ Πιστολ ε Μγουλο Αγγλ • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι ε λινλαιο HOLZKLASSE 4 • Αυλ 18,6mm • Αυτατη Ασφλεια • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm,
κλση 38/65mm - 5/8mm • ?ιαιροενη ππια • Βση ατσλινη Αση ε Χειροποητε Κυνηγετικ Παραστσει • Βρο απ 3,1 Kg. • Πισει 1370 BAR • Εγγηση 10 Χρνια • ?#ρο Βαλτσα
εταφορ αξα 520 ευρ#
22
KALCO 2012-2013
23
Γερανικ & Χειροποητο
Model 303 E
24.800 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα HOLLAND & HOLLAND • Ολκληρε φωτι (SIDE LOCKS) αποσπ#ενε • ?ιπλ Περαστ Κλειδι KERSTEN • Αυτατοι Εξολκε • ?ισκνδαλο • Κνε DEMI-BLOCK - Αχρωωτε Εσωτερικ • Εναλλασσενα
Τσοκ (5) ∑ταθερ Τσοκρισα 1/2-1/1 1/4-3/4 VZ-1/2 • Κοντκι Πιστολ Πιστολ ε Μγουλο
Αγγλ • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι ε λινλαιο - HOLZKLASSE 7 • Αυλ 18,6mm • Αυτατη Ασφλεια • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm, κλση 38/65mm - 5/8mm • ?ιαιροενη
ππια • Βση ατσλινη αση ε χειροποητε κυνηγετικ παραστσει αγγλικ αραβουργατα • Βρο απ 3,2 Kg. • Πισει 1370 BAR • Εγγηση εφ ρου ζω • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#.
Model 2003 E
14.700 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • Ολκληρε φωτι (SIDE
LOCKS) αποσπ#ενε • ?ιπλ Περαστ Κλειδι KERSTEN • Αυτατοι Εξολκε • ?ισκνδαλο
• Κνε DEMI-BLOCK - Αχρωωτε Εσωτερικ • Εναλλασσενα Τσοκ (5) ∑ταθερ Τσοκρισα 1/2-1/1 1/4-3/4 VZ-1/2 • Κοντκι Πιστολ Πιστολ ε Μγουλο Αγγλ • Ξλινα ρη απ
Ρζα Καρυδι ε λινλαιο - HOLZKLASSE 6 • Αυλ 18,6mm • Αυτατη Ασφλεια • ?ιαστσει
Κοντακου: κο 365 mm, κλση 38/65mm - 5/8mm • ?ιαιροενη ππια • Βση ατσλινη αση ε
χειροποητε κυνηγετικ παραστσει αγγλικ αραβουργατα • Βρο απ 3,2 Kg. • Πισει
1370 BAR • Εγγηση εφ ρου ζω • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#
24
KALCO 2012-2013
25
Γερανικ & Χειροποητο
Model 40 Lux
5.300 €
•Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα ANSON & DEELEY
(Μισ Φωτι) • Περαστ Κλειδι τπου GREENER • Αυτατοι Εξολκε HOLLAND & ΗOLLAND
• ?ισκνδαλο • Κνε DEMI-BLOCK - Αχρωωτε Εσωτερικ • Τσοκ 1/2-1/1 1/ 4-3/4 VZ-1/2
• Κοντκι Πιστολ/ Πιστολ ε Μγουλο/ Αγγλ • Αυλ 18,6mm • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι - HOLZKLASSE 3 ε λινλαιο • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm, κλση 38/65mm - 4/6mm
• Βση ατσλινη αση ε χειροποητε κυνηγετικ παραστσει • Βρο απ 3,1 Kg. • Πισει
1370 BAR • Εγγηση 10 Χρνια • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Model 40 E
3.590 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα ANSON & DEELEY (Μισ Φωτι) • Περαστ Κλειδι τπου GREENER • Αυτατοι Εξολκε HOLLAND & ΗOLLAND • ?ισκνδαλο • Κνε DEMI-BLOCK - Αχρωωτε Εσωτερικ • Τσοκ 1/2-1/1 1/ 4-3/4 VZ-1/2 • Κοντκι Πιστολ Πιστολ ε Μγουλο Αγγλ • Αυλ 18,6mm • Ξλινα ρη απ Ρζα
Καρυδι ε λινλαιο - HOLZKLASSE 2 • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm, κλση 38/65mm 4/6mm • Βση ατσλινη αση ε αραβουργατα • Βρο απ 3,1 Kg. • Πισει 1370 BAR • Εγγηση 10 Χρνια • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#.
26
KALCO 2012-2013
27
Γερανικ & Χειροποητο
Model 60 Lux
7.900 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm. • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα HOLLAND & HOLLAND • Ολκληρε Φωτι (SIDE LOCKS) • Περαστ Κλειδι τπου GREENER • Αυτατοι
Εξολκε HOLLAND & HOLLAND • ?ισκνδαλο • ?εκτε ;πλιση • Κνε DEMI-BLOCK,
Αχρωωτε Εσωτερικ • Τσοκ 1/2-1/1 1/ 4-3/4 VZ-1/2 • Κοντκι Πιστολ/ Πιστολ ε Μγουλο/
Αγγλ • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι - HOLZKLASSE 5 ε λινλαιο • ?ιαστσει Κοντακου:κο
365 mm, κλση 38/65mm - 4/6mm • Αυλ 18,6mm • Βση ατσλινη αση ε χειροποητε
κυνηγετικ παραστσει αγγλικ αραβουργατα • Βρο απ 3,1 Kg. • Πισει1350 BAR
• Εγγηση 10 Χρνια • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#.
Model 60 E
6.300 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm. • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα HOLLAND & HOLLAND • Ολκληρε Φωτι (SIDE LOCKS) • Περαστ Κλειδι τπου GREENER • Αυτατοι Εξολκε HOLLAND & HOLLAND • ?ισκνδαλο • ?εκτε ;πλιση • Κνε DEMI-BLOCK, Αχρωωτε
Εσωτερικ • Τσοκ 1/2-1/1 1/ 4-3/4 VZ-1/2 • Κοντκι Πιστολ/ Πιστολ ε Μγουλο/ Αγγλ • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι - HOLZKLASSE 5 ε λινλαιο • Αυλ 18,6mm • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm, κλση 38/65mm - 4/6mm • Βση ατσλινη αση ε αραβουργατα • Βρο
απ 3,1 Kg. • Πισει 1350 BAR • Εγγηση 10 Χρνια • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#.
28
KALCO 2012-2013
29
Γερανικ & Χειροποητο
Model 60 Jubilaum
38.000 €
• Μκο Καν#ν: 68 cm. • ?ιατρηα 12 • Magnum (76/3") • ∑στηα HOLLAND & HOLLAND
• Ολκληρε Φωτι (SIDE LOCKS) • Περαστ Κλειδι τπου GREENER • Αυτατοι Εξολκε
HOLLAND & HOLLAND • ?ισκνδαλο • ?εκτε ;πλιση • Κνε DEMI-BLOCK, Αχρωωτε Εσωτερικ • Τσοκ 1/ 4 -3/4 (4*-2*) • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm, κλση 38/65mm - 4/6mm •
Πιστολ ε Μγουλο • Βση ατσλινη • Πισει 1370 BAR • Εγγηση 10 Χρνια • ?ερτινη Βαλτσα εταφορ
Επετειακ πλαγικανο για την συπλρωση 110 ετ#ν απ την δρυση του εργοστασου MERKEL. Μοναδικ χειροποητο σκλισα ε νθετα πουλι - πεκτσα & φασιαν - απ χρυσ και
πλατνα. Πλοσια αγγλικ αραβουργατα σκαλισνα σε ικρ σπερωα (small scrolls) στολζουν λη την βση και τι θαλε σε τεχνοτροπα που νο η MERKEL πορε να δηιουργσει.
∑κλισα στο κτω ρο τη βση σε χρυσ: MERKEL 110 JAHRE. Θυρε σε ατσλι στην πιστολο-λαβ ε χρυσ ονγραα GM (Gebruder Merkel) σκαλισνο. Ξλινα ρη απ
επιλεγνη ρζα καρυδι - LUXUS GRADE 10. Εξαιρετικ επεξεργασα ε λινλαιο #στε να κλεσουν οι προι του ξλου.
Model 60 Grand Lux
14.500 €
• Μκο Καν#ν: 68-71-76 cm. • ?ιατρηα 12 - 20 • Magnum (76/3") • ∑στηα HOLLAND & HOLLAND • Ολκληρε Φωτι (SIDE LOCKS) • Περαστ Κλειδι τπου GREENER • Αυτατοι Εξολκε HOLLAND & HOLLAND • ?ισκνδαλο • ?εκτε ;πλιση • Κνε DEMI-BLOCK, Αχρωωτε
Εσωτερικ • Τσοκ 1/2-1/1 1/ 4-3/4 VZ-1/2 • Κοντκι Πιστολ/ Πιστολ ε Μγουλο/ Αγγλ • Ξλινα ρη απ Ρζα Καρυδι - HOLZKLASSE 7 ε λινλαιο • Αυλ 18,6mm • ?ιαστσει Κοντακου: κο 365 mm, κλση 38/65mm - 4/6mm • Βση ατσλινη αση ε χειροποητε κυνηγετικ
παραστσει αγγλικ αραβουργατα • Βρο απ 3,1 Kg.• Πισει 1370 BAR • Εγγηση 10
Χρνια • ?#ρο Βαλτσα εταφορ αξα 520 ευρ#.
30
KALCO 2012-2013
31
Boutique Merkel
Merkel
Fleece Jacket
110 €
• Κνε Χρωιωννε Εσωτερικ
600 €
• Τσοκ Εναλλασσενα Εσωτερικ Briley (5 τσκ +
κλειδ) για πλαγικανα
2.100 €
• Θυρε απ γνσιο ασι νθετο στο κοντκι ε ονγραα
600 €
Merkel Golf Shirt
90 €
Merkel BaseCap
45 €
Merkel Snap Caps
Nickel
59 €
Merkel δερτινη βαλτσα
1.200 €
Merkel Βαλτσα
mod. Standard
520 €
Merkel βαλτσα Αλουινου
• Κοντκι ακρτερο απ 36,5cm
300 €
• Αριστερ κλση στο κοντκι
600 €
• Κοντκι χειροποητο στα τρα του πελτη
360 €
1.800 €
Merkel οπλοθ"κη σπαστ"
230 €
32
KALCO 2012-2013
33
Αεροβλα για ντρε
GOLD HUNTER
439,00 €
• ιατρηα: 5.5mm (.22)
• Βλατα: Μολυβνια Ποτηρκια
• Μηχανισ Λειτουργα: Πιστνι Ελατηρου
• Ταχτητα - Ενργεια: 250 m/s - 16 joule
• Χωρητικτητα: Μον βολ
• Βρο: 3845 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 1145 mm
• Μκο Κνη: 448 mm
• Βρο ∑κανδλη: 1,5 kg.- 3,0 kg.
• ναη &πλιση: 17,2 Kg.
• Λοιπ Χαρακτηριστικ: Κνη σπαστ ε πουτν
ασφαλεα. Αφιδξιο Monte-Carlo κοντκι, ξλινο
ε ψθα. Ρυθιζενο οπσθιο στοχαστρο. Ρυθιζενο οπσθιο στχαστρο εταλλικ. Ρυθιζενη
σκανδλη 2 ηεων. Αυτατη ασφλεια. Αντικραδασικ πλα καουτσοκ. 11mm prism rail. ∑στηα απορρφηση των κραδασ?ν για
εγαλτερη ευθυβολα
GOLD
350,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: Μολυβνια Ποτηρκια
• Μηχανισ Λειτουργα: Πιστνι Ελατηρου
• Ταχτητα - Ενργεια: 305 m/s - 24 joule
• Χωρητικτητα: Μον βολ
• Βρο: 3790 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 1145 mm
• Μκο Κνη: 448 mm
• Βρο ∑κανδλη: 1,5 kg.- 3,0 kg.
• ναη &πλιση: 17,2 Kg.
• Λοιπ Χαρακτηριστικ: Κνη σπαστ ε πουτν
ασφαλεα. Πολυερικ κοντκι ε νθετα απ καουτσοκ. Monte-Carlo αφιδξιο κοντκι. Ρυθιζενο
οπσθιο στχαστρο εταλλικ. Επρσθιο στχαστρο οπτικ να. Ρυθιζενη σκανδλη 2 σηεων. Αυτατη ασφλεια. Ρυθιζενο &
αντικραδασικ πλα καουτσοκ. 11mm prism rail.
∑στηα απορρφηση των κραδασ?ν για εγαλτερη ευθυβολα.
LEVERAGE
269,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: Μολυβνια Ποτηρκια
• Μηχανισ Λειτουργα: Πιστνι Ελατηρου
• Ταχτητα - Ενργεια: 250 m/s - 16 joule
• Χωρητικτητα: Μον βολ
• Βρο: 3895 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 1138 mm
• Μκο Κνη: 480 mm
• Βρο ∑κανδλη: 2,4 kg.
• ναη &πλιση: 12,7 Kg.
34
• Λοιπ Χαρακτηριστικ: Μοχλ πλιση. Αφιδξιο Monte-Carlo κοντκι ξλινο. Ρυθιζενο οπσθιο
στχαστρο. Επρσθιο στχαστρο οπτικ να.
Ρυθιζενη σκανδλη 2 σηεων. Αυτατη αφιδξια ασφλεια. Αντικραδασικ πλα καουτσοκ
11mm picatinny rail.
KALCO 2012-2013
35
Αεροβλα για ντρε
PHOENIX HUNTER
370,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: Μολυβνια Ποτηρκια
• Μηχανισ Λειτουργα: Πιστνι Ελατηρου
• Ταχτητα - Ενργεια: 305 m/s - 24 joule
• Χωρητικτητα: Μον βολ
• Βρο: 3600 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 1155 mm
• Μκο Κνη: 460 mm
• Βρο ∑κανδλη: 2,0 kg.- 3,0 kg.
• ναη &πλιση: 17,2 Kg.
• Λοιπ Χαρακτηριστικ: Κνη σπαστ. Αφιδξιο
Monte-Carlo κοντκι, ξλινο ε ψθα. Ρυθιζενο
οπσθιο στχαστρο. Επρσθιο στχαστρο οπτικ
να. Ρυθιζενη σκανδλη 2 σηεων. Αυτατη
ασφλεια. Ρυθιζενο & αντικραδασικ πλα
καουτσοκ. Compensator κνη.
PHOENIX
229,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: Μολυβνια Ποτηρκια
• Μηχανισ Λειτουργα: Ελατριο
• Ταχτητα - Ενργεια: 305 m/s - 24 joule
• Χωρητικτητα: Μον βολ
• Βρο:3790 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 1150 mm
• Μκο Κνη: 456 mm
• Βρο ∑κανδλη: 1,8 kg.
• ναη &πλιση: 17,2 Kg.
36
• Λοιπ Χαρακτηριστικ: Κνη σπαστ. Πολυερικ
κοντκι ε νθετα απ καουτσοκ. Monte-Carlo αφιδξιο κοντκι. Ρυθιζενο οπσθιο στοχαστρο.
Επρσθιο στχαστρο οπτικ να. Ρυθιζενη
σκανδλη 2-σηεων. Αντικραδασικ πλα καουτσοκ.
ΒROWNING FLAT
ΒROWNING POINTED
4,80 €
6,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Τπο βλατο: πλακ ε ραβδ?σει
• Βρο βλατο: 0,44γρ.
• Μολυβνια βλατα ριστη ποιτητα.
• Μεταλλικ συσκευασα των 500 τεαχων.
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Τπο βλατο: υτερ ε ραβδ?σει
• Βρο βλατο: 0,50γρ.
• Μολυβνια βλατα ριστη ποιτητα.
• Μεταλλικ συσκευασα των 500 τεαχων.
KALCO 2012-2013
37
Αεροβλα για ντρε
HI POWER
75,90 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: BB's Μεταλλικ
• Μηχανισ Λειτουργα: CO2 Απολα
• Ταχτητα - Ενργεια: 125 m/s
• Χωρητικτητα: 18 BBs
• Βρο: 386 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 203 mm
• Μκο Κνη: 128 mm
• Πολυερικ κατασκευ ε εταλλικ κνη.
• Απλ & ιπλ Ενργεια. Μηχανικ ασφλεια
Το Hi-Power σχεδιστηκε απ τον John Moses
Browning το 1911 και τελειοποιθηκε στο εργοστσιο τη FABRIQUE NATIONALE (FN) HERSTAL, στο
Βλγιο. Εναι το πιο δηοφιλ στρατιωτικ πιστλι
λων των εποχ?ν και χρησιοποιθηκε σε περισστερε απ 50 χ?ρε.
1911 WITNESS
129,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: BB's Μεταλλικ
• Μηχανισ Λειτουργα: CO2 Απολα
• Ταχτητα - Ενργεια: 98 m/s - 1.7 joule
• Χωρητικτητα: 18 BBs
• Βρο: 898 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 218 mm
• Παλινδρηση κλεστρου (blow-back) ε
ρεαλιστικ εταλλικ χο & ζωηρ “κλ?τσηα”
BUCK MARK
89,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: Μολυβνια Ποτηρκια
• Μηχανισ Λειτουργα: Ελατριο
• Ταχτητα - Ενργεια: 90 m/s
• Χωρητικτητα: Μον βολ
• Βρο: 680 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 305 mm
• Μκο Κνη: 138 mm
• Λοιπ Χαρακτηριστικ: Κνη σπαστ. Μεταλλικ
& πολυερικ κατασκευ. Ρυθιζενο οπσθιο στχαστρο. Αυτατη ασφλεια. Weaver rail. Αφιδξια
& εργονοικ λαβ.
GSG 92
800 Mag
155,00 €
263,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: Μολυβνια Ποτηρκια
• Μηχανισ Λειτουργα: Ελατριο
• Ταχτητα - Ενργεια: 175 m/s
• Χωρητικτητα: Μον βολ
• Βρο: 1736 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 458 mm
• Μκο Κνη: 207 mm
• Βρο ∑κανδλη: 1,8 kg.
• ναη &πλιση: 14,5 Kg.
38
• Μεταλλικ κατασκευ
• Πρσθετη ασφλεια στο πσω ρο τη
λβ
• Μον ενργεια
Εξαιρετικ αντγραφο του θρυλικο 1911
που σχεδιστηκε απ τον John Moses
Browning και για 74 χρνια ταν το επσηο
πιστλι των νοπλων δυνεων των ΗΠΑ
(1911-1985)
• Λοιπ Χαρακτηριστικ: Κνη σπαστ. Μεταλλικ & πολυερικ κατασκευ. Ρυθιζενο οπσθιο
στχαστρο. Επρσθιο στχαστρο
οπτικ να. Αυτατη ασφλεια. ∑στηα απορρφηση των κραδασ?ν για εγαλτερη ευθυβολα.
Αφιδξια & εργονοικ λαβ. Βση
πλτου 11mm για προσαρογ αξεσουρ
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: BB's Μεταλλικ
• Μηχανισ Λειτουργα: CO2 Απολα
• Ταχτητα - Ενργεια: 95 m/s - 1.6 joule
• Χωρητικτητα: 19 BBs
• Βρο: 386 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 1100 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 217 mm
• Παλινδρηση κλεστρου (blow-back) ε ρεαλιστικ εταλλικ χο & ζωηρ “κλ?τσηα”
• Απλ & ιπλ Ενργεια
• Μεταλλικ κατασκευ
• Αφιδξια ασφλεια
• BAX SYSTEM: Αντικραδασικ σστηα για
σταθερ βολ ε αξηση τη ταχτητα & βελτωση τη ευθυβολα
• Βση προσαρογ αξεσουρ – tactical rail
on frame
•Πιστ αντγραφο του BERETTA 92F που χρησιοποιιται απ τι νοπλε δυνει των ΗΠΑ
απ το 1985 χρι σερα.
KALCO 2012-2013
39
Αεροβλα για ντρε
GSR-1911
SP2022
89,00 €
79,00 €
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: BB's Μεταλλικ
•Μηχανισ Λειτουργα: CO2 Απολα
• Ταχτητα - Ενργεια: 121 m/s - 2.6 joule
• Χωρητικτητα: 21 BBs
• Βρο: 1093 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 215 mm
• Μεταλλικ κατασκευ
•BAX SYSTEM: Αντικραδασικ σστηα για σταθερ βολ ε αξηση τη
ταχτητα & βελτωση τη ευθυβολα
•Βση προσαρογ αξεσουρ –
tactical rail on frame
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: BB's Μεταλλικ
•Μηχανισ Λειτουργα: CO2 Απολα
• Ταχτητα - Ενργεια: 130 m/s - 3.0 joule
• Χωρητικτητα: 23 BBs
• Βρο: 770 gr.
P226 X-FIVE
149,00 €
• ∑υνολικ Μκο: 186 mm
• Μεταλλικ & πολυερικ κατασκευ
• Βση προσαρογ αξεσουρ – tactical rail on frame
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: BB's Μεταλλικ
• Μηχανισ Λειτουργα: CO2 Απολα
•Ταχτητα - Ενργεια: 91 m/s - 1.5 joule
• Χωρητικτητα: 18 BBs
• Βρο: 1156 gr.
• ∑υνολικ Μκο: 225 mm
• Παλινδρηση κλεστρου (blow-back) ε ρεαλιστικ εταλλικ χο & ζωηρ “κλ?τσηα”
•Απλ & ιπλ Ενργεια
•Μεταλλικ κατασκευ
•Αφιδξια ασφλεια
•BAX SYSTEM: Αντικραδασικ σστηα για
σταθερ βολ ε αξηση τη ταχτητα & βελτωση τη ευθυβολα
•Βση προσαρογ αξεσουρ – tactical rail
on frame
Το πιο δηοφιλ οντλο τη SIG-SAUER. Θεωρεται να απ τα πιο αξιπιστα επιχειρησιακ
πιστλια στον κσο. Οι ειδικ δυνει των
ΗΠΑ διαθτουν το Ρ226 στο οπλοστσιο του.
Η κνηση του κλεστρου σε συνδιασ ε το
εξαιρετικ λκτισα και τον χο που παργει το
καθιστον να απ τα πιο αγαπητ αντγραφα
πιστολων.
CYBERGUN BBs
• ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Ατσλινα βλατα BB’s ριστη ποιτητα
& εγλη ευθυβολα
• Τπο βλατο: επιχαλκωνα σφαιρικ
υψηλ λεανση
• ∑υσκευασα των 435 τεαχων.
JERICHO
UZI
941
MINI UZI
79,00 €
269,00 €
•ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: BB's Μεταλλικ
•Μηχανισ Λειτουργα: CO2 Απολα
•Ταχτητα - Ενργεια: 135 m/s - 3.2 joule
•Χωρητικτητα: 22 BBs
•Βρο: 900 gr.
40
•∑υνολικ Μκο: 205 mm
• Μεταλλικ & πολυερικ κατασκευ
• Βση προσαρογ αξεσουρ – tactical rail on frame
•BAX SYSTEM: Αντικραδασικ σστηα για σταθερ βολ ε αξηση τη
ταχτητα & βελτωση τη ευθυβολα
•ιατρηα: 4.5mm (.177)
• Βλατα: BB's Μεταλλικ
• Μηχανισ Λειτουργα: CO2 Απολα
•Ταχτητα - Ενργεια: 105 m/s - 2.0 joule
•Χωρητικτητα: 39 BBs
• Βρο: 2203 gr.
•∑υνολικ Μκο: 355 mm
CYBERGUN Απολε
•Παλινδρηση κλεστρου (blow-back) ε
ρεαλιστικ εταλλικ χο & ζωηρ “κλ?τσηα”
•Μεταλλικ & πολυερικ κατασκευ
•BAX SYSTEM: Αντικραδασικ σστηα
για σταθερ βολ ε αξηση τη ταχτητα & βελτωση τη ευθυβολα
• CO2
• 12 gr
KALCO 2012-2013
41
Φυσγγια Κυνηγου & ∑κοποβολ
Ο Αερικνικο Θρλο
STANDARD
WINCHESTER. Επση!ο χορηγ& τη σκοπευτικ ο!δα των Η.Π.Α. απ& το 1999
28 - 33 γραρια
Περιγραφ
SPECIAL MIGRATOR
UNIVERSAL
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
STANDARD
70
16
SPECIAL MIGRATOR
67
8
UNIVERSAL
70
10
SUPER-X 32
70
12
SUPER-X 28
70
12
X2-28
70
12
Βρο
∑καγων
33 gr.
ολβδινα
32 gr.
ολβδινα
32 gr.
ολβδινα
32 gr.
ολβδινα
28 gr.
ολβδινα
28 gr.
ολβδινα
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
5-6-7-8-9-10-11
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
25
11,90 €
7,5
395
25
8,60 €
7,5-10
-
25
8,60 €
4-6-7,5-8
383
25
24,00 €
6-7-8
393
25
20,30 €
8
400
25
7,90 €
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
4Ni-5-6-7,5
390
25
22,00 €
0-2-4-5-6-7-8
417
10
10,70 €
6-7
400
25
22,60 €
4-5-6-7,5-8-9
405
25
26,60 €
4-5-6
442
25
36,80 €
Βρο
∑καγων
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
34 - 39 γραρια
Περιγραφ
SPECIAL PIGEON
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
SPECIAL CHASSE
70
16
SUPER SPEED 36
70
20
SPECIAL PIGEON
70
16
SUPER-X 36
70
20
SUPER PHEASANT 39
Μεγλε Ταχτητε
70
20
Βρο
∑καγων
34 gr.
ολβδινα
36 gr.
ολβδινα
36 gr.
ολβδινα
36 gr.
ολβδινα
39 gr.
επιχαλκωνα
ιασπορ & Μλλινη Τπα
SPECIAL FIBRE
Περιγραφ
42
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
SPECIAL FIBRE
Μλλινη Τπα
70
16
34 gr.
ολβδινα
6-7
380
25
22,80 €
SUPER GREEN
Χρτινο Κλυκα &
Μλλινη τπα
70
20
36 gr.
ολβδινα
4-5-6-7
395
10
11,60 €
RANGER ΙΑ∑ΟΠΡΑ∑
70
12
34 gr.
ολβδινα
6-7-8
395
10
9,50 €
KALCO 2012-2013
43
Φυσγγια Κυνηγου & ∑κοποβολ
Ο Αερικνικο Θρλο
SUPER SPEED 36
X2
40 - 46 γραρια, ∑ε Μγκνου
Περιγραφ
SUPREME 43
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
SUPER SPEED EXTRA
70
20
SUPREME 43
70
20
SUPREME 46
Βαρι Γ'ωση
70
20
Βρο
∑καγων
40 gr.
επινικελωνα
43 gr.
επιχαλκωνα
46 gr.
επιχαλκωνα
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
0-1-2-4-5-6-7
395
10
13,00 €
4-5-6
384
25
41,00 €
4-5-6
381
10
20,50 €
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
4-5
411
25
51,40 €
0-2-4-5-6
390
10
13,50 €
4-5-6
397
10
28,30 €
4-6
369
25
45,60 €
4-5-6
343
10
20,50 €
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
0-2
356
10
18,40 €
4-5-6
351
10
24,00 €
46 - 57 γραρια, Μγκνου
Περιγραφ
SPECIAL PIGEON
RANGER )ΙΑ∑ΟΠΡΑ∑
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
SUPER PHEASANT 46
Μεγλε Ταχτητε
76
20
SUPER SPEED 50
76
20
SUPREME 50
Μεγλε Ταχτητε
76
20
SUPREME 53
76
20
SUPREME 57
Βαρι Γ'ωση
76
20
Βρο
∑καγων
46 gr.
επιχαλκωνα
50 gr.
ολβδινα
50 gr.
επιχαλκωνα
53 gr.
επιχαλκωνα
57 gr.
επιχαλκωνα
63 - 64 γραρια, ∑οπερ Μγκνου
Περιγραφ
SUPER GREEN
44
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
SUPER XX 63
89
20
SUPREME 64
89
20
Βρο
∑καγων
63 gr.
ολβδινα
64 gr.
επιχαλκωνα
KALCO 2012-2013
45
Φυσγγια Κυνηγου & ∑κοποβολ
Ο Αερικνικο Θρλο
ELITE X - TENDED
SUPER - X 65
Elite X-Tended
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
Περιγραφ
®
Semi
ELITE X-TENDED
70
20
Magnum
ELITE X-TENDED
76
20
ρια
Magnum
ELITE X-TENDED
76
20
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
5-6
373
10
73,00 €
43 gr.
HI-DENSITY
39 gr.
HI-DENSITY
39 gr.
HI-DENSITY
B-2-4
10
97,00 €
56 βολο
4,33 mm
5
48,50 €
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
BB-2-3-4
472
25
38,10 €
65 βολο
419
25
38,10 €
75 βολο
419
25
38,10 €
82 βολο
396
25
55,00 €
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
7-9
***
25
7,5-9
415
25
8
400
25
Ατσλινα
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
Περιγραφ
Magnum
X-PERT STEEL
76
20
Magnum
SUPER-X 65
76
20
Magnum
SUPER-X 75
76
20
Super
Magnum
SUPER-X 82
89
20
32 gr.
ατσλινα
36 gr.
ατσλινα
36 gr.
ατσλινα
44 gr. ατσλινα
+ επιχαλκωνα
NEO
∑κοπευτικ / Sporting 24 - 28 γραρια
Περιγραφ
BLIND SIDE
54,50 €
46
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
X2 STEEL 24
70
12
X2-24
70
12
X2-28
70
12
Βρο
∑καγων
24 gr.
ατσλινα
24 gr.
ολβδινα
28 gr.
ολβδινα
7,90 €
KALCO 2012-2013
47
ρια Αερικ
Ο Αερικνικο Θρλο
Κκκινα ρια Αερικ
Περιγραφ
Κλυκα
mm
Μταλλο
mm
)ρ!ια
)ι!ετρο
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
-
349
5
12,10 €
389
5
12,10 €
381
5
12,10 €
404
5
12,10 €
395
5
12,70 €
373
5
14,30 €
369
5
14,30 €
317
5
14,30 €
369
5
14,30 €
419
25
38,10 €
419
25
38,10 €
366
5
14,90 €
351
5
14,90 €
396
25
55,00 €
ρια Απλ 2 3/4" - 70 mm
RANGER 8
70
20
9 βολο
SUPER-X 9
70
20
16 βολο
SUPER-X 16
70
20
27 βολο
SUPER-X 27
70
20
NEO
Μαρα ρια Αερικ - TURBO Tαχτητε
ρια Απλ 2 3/4" - 70 mm
Περιγραφ
4βολο
Απλ
ELITE
3βολ' + 1βολο
SUPREME 9βολο
ΤURBO Ταχτητε
Κλυκα
mm
Μταλλο
mm
70 αρο
20
70 αρο
20
)ρ!ια
)ι!ετρο
1βολο= 28 gr.
3βολο=8,4mm
8,4mm
επιχαλκωνα
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
351
10
40,50 €
442
5
16,50 €
ρια Μγκνου 3" - 76 mm
Περιγραφ
Magnum
SUPREME 12βολο
ΤURBO Ταχτητε
Κλυκα
mm
76 αρο
Μταλλο
mm
)ρ!ια
)ι!ετρο
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
20
8,4mm
επιχαλκωνα
442
5
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
17,50 €
48
8,4 mm
ολβδινα
7,6 mm
ολβδινα
6,1 mm
ολβδινα
ρια ∑ε Μγκνου 2 3/4" - 70mm
12 βολο
SUPREME 12
70
20
8,4mm
επιχαλκωνα
ρια Μγκνου 3" - 76mm
10 βολο
SUPREME 10
76
20
15 βολο
SUPREME 15
76
20
24 βολο
SUPER-X 24
76
20
41 βολο
SUPREME 41
76
20
65 βολο
SUPER-X 65
76
20
75 βολο
SUPER-X 75
76
20
9,1mm
επιχαλκωνα
8,4mm
επιχαλκωνα
7,6mm
ολβδινα
6,1mm
επιχαλκωνα
36 gr.
ατσλινα
36 gr.
ατσλινα
ρια ∑οπερ Μγκνου 3.5" - 89mm
ρια ∑οπερ Μγκνου 3.5" - 89 mm
Super
Magnum
8 βολο
Περιγραφ
Κλυκα
mm
Μταλλο
mm
)ρ!ια
)ι!ετρο
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
SUPREME 15βολο
ΤURBO Ταχτητε
89 αρο
20
8,4mm
επιχαλκωνα
442
5
20,40 €
18 βολο
SUPER-X 18
89
20
54 βολο
SUPER-X 54
89
20
82 βολο
SUPER-X 82
89
20
8,4mm
ολβσινα
6,1mm
ολβδινα
44 gr. ατσλινα
+ επιχαλκωνα
KALCO 2012-2013
49
Μον"βολα Αερικ
Ο Αερικνικο Θρλο
ELITE XP3
PARTITION GOLD
Μον"βολα Απλ 2 3/4" - 70 mm
Περιγραφ
Κλυκα
mm
Μταλλο
mm
Τπο Βολδα
Βρο
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
PARTITION GOLD
70
20
SABOT 24 gr.
579
5
39,90 €
PLATINUM TIP
70
20
HOLLOW POINT 26 gr.
518
5
32,40 €
SABOT ΓΚΡΙ ΚΑΛΥΚΑ∑
70
20
SABOT BRI αποσπ'ενου
κελφου 28 gr.
411
5
17,60 €
WIN LITE
Χαηλ; Ανκρουση
70
20
FOSTER 28 gr.
366
5
12,10 €
POWER POINT
70
20
SABOT 28 gr.
518
5
9,40 €
SUPER-X
70
20
FOSTER 28 gr.
488
5
8,80 €
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
564
5
50,00 €
640
5
50,00 €
610
5
42,50 €
518
5
37,40 €
427
5
17,60 €
536
5
9,90 €
PLATINUM TIP
RACK MASTER
Μον"βολα Magnum 3" - 76 mm
Περιγραφ
SABOT MAGNUM
NEO
DUAL BOND
50
DUAL BOND 3"
HOLLOW POINT
ELITE XP3
MAGNUM
PARTITION GOLD
MAGNUM
RACK MASTER
MAGNUM
SABOT MAGNUM
ΓΚΡΙ ΚΑΛΥΚΑ∑
SUPER-X MAGNUM
Κλυκα
mm
Μταλλο
mm
76
20
76
20
76
20
76
20
76
20
76
20
Τπο Βολδα
Βρο
Βολ>δα σα στην βολ>δα
24.3gr
XP3 Τεχνολογ>α διπλ;
διαστολ;
SABOT 24 gr.
RACK MASTER
Τεχνολογ>α
SABOT BRI αποσπ'ενου
κελφου 28 gr.
FOSTER 28 gr.
KALCO 2012-2013
51
Λοιπ ιαετρατα
Ο Αερικνικο Θρλο
ια%τρηα 28
Περιγραφ
απλ
SUPER-X
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
70
16
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
28 gr.
ολβδινα
6-7,5-8
367
25
38,20 €
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
4-6-7,5-9
380
25
32,10 €
4-6-7,5
346
25
33,40 €
3 βολο
396
5
12,70 €
5 βολο
346
5
15,20 €
ια%τρηα 36 (.410)
Περιγραφ
ια%τρηα 10
Περιγραφ
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
απλ
SUPREME
89
20
δρια
SUPREME
89
20
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
4-5-6
369
10
29,90 €
18 βολο
366
5
14,95 €
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
4-6-7,5
395
25
25,20 €
12 βολο
373
5
10,90 €
FOSTER 22gr.
1 βολο
488
5
10,90 €
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
4-5-6-7,5-8
372
25
25,20 €
4-6-8
361
25
35,50 €
Βρο
∑καγων
64 gr.
επιχαλκωνα
8,4mm
επιχαλκωνα
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
14 gr.
ολβδινα
19 gr.
ολβδινα
9,1mm
ολβδινα
9,1mm
ολβδινα
απλ
SUPER-X
65
16
γκνου
SUPER-X
76
16
SUPER-X
65
16
SUPER-X
76
20
SUPER-X
65
16
FOSTER 6 gr.
1 βολο
558
5
7,70 €
SUPER-X
76
20
FOSTER 7 gr.
1 βολο
549
5
10,50 €
3βολ' + 9βολο
65
16
10
36,30 €
δρια
απλ
δρια
γκνου
1 βολο
απλ'
1 βολο
γκνου
ια%τρηα 16
Περιγραφ
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
απλ
SUPER-X
70
20
δρια
SUPER-X
70
16
ον'βολο
SUPER-X
70
16
Βρο
∑καγων
32 gr.
ολβδινα
7,6mm
ολβδινα
ια%τρηα 20
Περιγραφ
52
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
απλ
SUPER-X
70
20
γκνου
SUPREME
76
20
δρια
SUPER-X
70
20
ον'βολο
SABOT
70
16
28 gr.
ολβδινα
35gr.
Επιχαλκωνα
7,6mm
ολβδινα
FOSTER 22gr.
20 βολο
366
5
10,90 €
1 βολο
427
5
10,90 €
Καψλια Φισιγγων ια%τρηα 12
Περιγραφ
Μταλλο
mm
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
W209
12
100
9,40 €
KALCO 2012-2013
53
Φυσ
γγια Ισπαν
α
Η Μεγαλτερη Βιοηχαν
α Φυσιγγ
ων στην Ευρ%πη
ιατρηα 16
28 - 34 γραρια
Περιγραφ
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
Βρο
∑καγων
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
7,5-8
400
25
7,70 €
απλ
RIO by MAXAM
67
Περιγραφ
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
16
27 gr.
5-7-9
405
25
7,70 €
RIO by MAXAM
70
16
28 gr.
RIO by MAXAM
70
12
32 gr.
7-7,5-8-9
405
25
8,10 €
δρια
RIO by MAXAM
70
16
24 gr.
9 βολο
430
5
4,40 €
RIO by MAXAM
70
16
34 gr.
5-6-7-8-9
400
25
8,40 €
δρια
RIO by MAXAM
70
16
22gr.
12 βολο
430
5
4,40 €
ον!βολο
RIO by MAXAM
70
16
26gr.
1 βολο
415
5
5,20 €
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
38 - 50 γραρια, ∑ε
Μγκνου & Μγκνου
Περιγραφ
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
Βρο
∑καγων
Νο. ∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
RIO ROYAL 38
70
25
38 gr.
6
390
25
10,40 €
RIO MINI 42
70
25
42 gr.
0-1-2-3-4-5-6-7
390
25
12,70 €
RIO MGN 50
70
25
50 gr.
0-1-2-3-4-5-6
385
25
17,50 €
ρια Απλ 2 3/4" - 70mm
Περιγραφ
Κλυκα
mm
Μταλλο
mm
$ρ!ια
$ι!ετρο
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
ιατρηα 20
Περιγραφ
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
απλ
RIO by MAXAM
67
16
23 gr.
5-7-9
405
25
7,70 €
γκνου
RIO by MAXAM
70
16
24 gr.
9 βολο
475
5
8,10 €
δρια
RIO by MAXAM
70
16
22gr.
12 βολο
475
5
3,40 €
ον!βολο
RIO by MAXAM
70
16
24gr.
1 βολο
415
5
5,20 €
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
ιατρηα 28
9 βολο
RIO 9
70
20
34gr.
405
5
4,40 €
12 βολο
RIO 12
70
20
32gr.
405
5
4,40 €
16 βολο
RIO 16
70
20
30gr.
405
5
4,40 €
21 βολο
RIO 21
70
20
28gr.
405
4,40 €
απλ
RIO by MAXAM
65
8
15 gr.
5-7-9
405
25
7,70 €
27 βολο
RIO 27
70
20
39gr.
405
4,40 €
δρια
RIO by MAXAM
65
8
12 gr.
9 βολο
415
5
4,40 €
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
ρια Πλαστικ & Καουτσοκ
Περιγραφ
100 βολο
2 βολο
15 βολο
MAXAM L.E
ισκα Πλαστικ
MAXAM L.E.
∑φαιρδια Καουτσοκ
MAXAM L.E.
∑φαιρδια Καουτσοκ
Περιγραφ
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
ιατρηα 32
Κλυκα
mm
Μταλλο
mm
$ρ!ια
$ι!ετρο
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
70
20
Τετργωνα
ισκα
596
25
35,00 €
70
20
17,8 mm
300
25
45,00 €
70
20
7,6 mm
372
25
45,00 €
Περιγραφ
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
απλ
RIO by MAXAM
65
8
14 gr.
5-7-9
405
25
7,70 €
δρια
RIO by MAXAM
65
8
14 gr.
16 βολο
415
5
4,40 €
Βρο
∑καγων
Νο.
∑καγων
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
ιατρηα 36
Μονβολα Απλ 2 3/4" - 70mm
54
Βρο
∑καγων
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
Περιγραφ
Κλυκα Μταλλο
mm
mm
Λιανικ Τι!
!ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
απλ
RIO by MAXAM
65
8
11 gr.
4-6-7-8-9
395
25
8,80 €
γκνου
RIO by MAXAM
76
16
19 gr.
4-5-6-7-8
345
25
9,10 €
5
4,40 €
δρια
RIO by MAXAM
65
8
9 gr.
2 βολο
415
5
5,20 €
5
10,90 €
1 βολο
RIO by MAXAM
65
8
7 gr.
BRENNEKE
450
5
5,20 €
Περιγραφ
Κλυκα
mm
Μταλλο
mm
Τπο Βολδα
Βρο
Ταχτητα
m/s
∑υσκ.
RIO STAR
70
25
28 gr.
430
RIO MG ΒΑΡΥ
70
25
32 gr.
460
KALCO 2012-2013
55
Απ το 1927... προστ
Ελληνικ
Φυσγγια
C7 PERFECTA EXTRA
C7 PERFECTA CLASSIC
C7 PERFECTA SUPER
C7 PERFECTA SPECIAL
C7 PERFECTA &ΙΑ∑ΠΟΡΑ∑
C7 PERFECTA SEMI MAGNUM
ARISTON
Ελληνικ
Φυσγγια
Περιγραφ Κωδικ
C7 PERFECTA
EXTRA
C7 PERFECTA
CLASSIC
C7 PERFECTA
SUPER
C7 PERFECTA
SPECIAL
C7 PERFECTA
SEMI MAGNUM
C7 PERFECTA
ΙΑ∑ΠΟΡΑ∑
ARISTON
56
21100
21200
21300
21500
21600
21400
22100
Κλυκα
mm
12/70
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
12/70
ΠΡΑ∑ΙΝΟ
12/70
ΜΑΥΡΟ
12/70
ΜΠΟΡΝΤΟ
12/70
ΜΠΛΕ
12/70
ΚΟΚΚΙΝΟ
12/70
ΧΑΚΙ
Μταλλο Βρο
mm
∑καγων
8
12
16
20
20
16
12
Νο. ∑καγων
30 gr.
7-8-9-10
ολβδινα
32 gr.
6-7-8-9-10
ολβδινα
34 gr.
3-4-5-6-7-8-9-10
ολβδινα
36 gr.
1-2-3-4-5-6-7-8
ολβδινα
42 gr.
1-2-3-4-5-6-7
ολβδινα
33 gr.
5-6-7-8-9-10
ολβδινα
32 gr.
4-5-6-7-8-9-10
ολβδινα
Ταχτητα
∑υσκ.
m/s
Λιανικ Τι#
#ε Φ.Π.Α.
αν συσκευασα
410
25
8,90 €
405
25
9,30 €
400
25
9,90 €
395
25
10,80 €
395
25
11,80 €
390
25
9,90 €
410
25
8,50 €
KALCO 2012-2013
57
Medallion ∑κοπευτικ
Γιλκο
77WFV005 - Trapper
99,00 €
31,00 €
655051 εξι επω
δα
555052 Αριστερ επω
δα
653350 Elite
653353 Super-X
55,00 €
26,00 €
• Μεγλε επρσθιε τσπε ε
εσωτερικ φυσιγγιοθκε & καπκια.
• Μεγλο σκο θηρατων ε πλαϊν
ρθιση για εγαλτερο αποθηκευτικ
χρο.
• Πρσβαση στον σκο απ προστ για
νετη & γργορη τοποθτηση των
θηρατων.
• Εσωτερικ δ
κτυ για καλτερο αερισ
του σατο
• 2 τσπε στθου ε φερουρ
• Εσωτερικ επνδυση του σκου απ
• Φυσιγγιοθκη 18 θσεων ε ελαστικ
θηλι
• Μεγλο σκο θηρατων στην πλτη που ανο
γει ε φερουρ στε να καθαρ
ζεται εκολα
• Πρσβαση στον σκο απ προστ για
νετη & γργορη τοποθτηση των θηρατων.
• Εσωτερικ επνδυση του σκου απ πολυεστρα στε να ην λερνεται το γιλκο
58
πολυεστρα στε να ην λερνεται το
γιλκο & διαθτει φερουρ στε να
ανο
γει και να καθαρ
ζεται εκολα
• 2 εσωτερικ τσπε
• 2πλ επω
δα ε εν
σχυση που εινει
το λκτισα
• Φερουρ επρσθιο
Χρ
α: πρσινο/ πορτοκαλ
Μγεθο: M/ L/ XL/ XXL
• 2 εγλε τσπε ε καπκι προστασ
α
• 2πλ επω
δα ε εν
σχυση που εινει
το λκτισα
• Φερουρ επρσθιο
• Πολ ελαφρ & ευκολοφρετο γιλκο σε
χρα πορτοκαλ
σφωνο ε την
Υπουργικ απφαση
Μγεθο: M/ L/ XL/ XXL/3XL
• Χρα Κκκινο
Mγεθο: S-XXL
• 100% fleece polyester
• Λστιχο στην ση ε
ρθιση
• 2 τσπε εγλε ε
φερουρ
Χρ
α: Καφ/Παραλλαγ
Μγεθο: M, L, XL, XXL
77WFL001 - Super X Φoτερ
77WTS003 - Classic T - shirt
17,90 €
15,90 €
• 50% cotton
• 50% polyester, 9oz
Χρ
α: Μπορντ, Πρσινο,
Γκρ
Μγεθο: M, L, XL, XXL
• Μακρυνικο
• 100% cotton jersey, 5.5oz
• 4 διαφορετικ θατα στην
πλτη
Χρ
α: Λευκ, Μπορντ,
Μπλ
Μγεθο: M, L, XL, XXL
KALCO 2012-2013
59
WW 7x50
70,00 €
653015 Polo T-Shirt
65709170 ερτινα
Γντια ∑κοποβολ
77 QC50 Γκτε
21,00 €
76,50 €
20,90 €
• Χρα Γκρι/Κκκινο
Μγεθο: M
• Χρα αρο ε κκκινο λογτυπο κεντηνο
Μγεθο: S-XXL
Μγεθο: M
• Aδιβροχα
• Με θκη
6512122Α
Τσντα Μεταφορ Φυσιγγων
66,00 €
• Τσντα Μεταφορ Φυσιγγ
ων
Xρ
α: Mαρο
6512650
Ωτοασπδε
59,50 €
• PROFILE PASSIVE
Χρ
α: Κκκινο
65649219
Οπλοθκη
66,00 €
65308811
Winchester Καπλo
65308801
Winchester Καπλo
6512999
Κλειδαρι ∑κανδλη
17,50 €
17,50 €
21,00 €
• ∑κοπευτικ καπλο
Χρ
α: Μαρο/Κκκινο
• ∑κοπευτικ καπλο
Xρ
α: Παραλλαγ
• Με συνδυασ
• Μονοκατη θκη εταφορ αεροβλου ε διπτρα - κοντ
Xρ
α: Κκκινο/γκρι
65649229
Οπλοθκη
66,00 €
• Μονοκατη θκη εταφορ αεροβλου ε διπτρα - κοντ
Xρ
α: Πρσινο
65649228
Οπλοθκη
66,00 €
09429 Large Multi-Tool
07217 Enclosed SG
49439
14,90 €
15,90 €
3,90 €
• Μονοκατη θκη εταφορ
πλου χρι 76εκ. κνη
Xρ
α: Πρσινο
641904252
Οπλοθκη
• Λεπ
δα 8cm ε επικλυψη τιταν
ου
45 €
• Οπλοθκη RANGER Λεικανου
122cm
Xρ
α: Κκκινο/γκρι
6564U1 - Βαλτσα
66,00 €
82000 Xenon Tacti
82001 Hybrid Tacti
82002 Krypton Tacti
82015 SpotHead Lamp
14,00 €
12,00 €
7,90 €
14,00 €
60
• Βαλ
τσα Μεταφορ σπαστ
Xρ
α: Kκκινο
KALCO 2012-2013
61
Tσοκ Signature Series
73,00 €
• Extra Full Trap
(17,80mm)
• Full (17,90mm)
• Light Full
(18,00mm)
• Improved Modified
(18,20mm)
• Modified
(18,30mm)
Τσοκ, κατασκευασνα απ ανοξε
δωτο ατσλι 17-4 και εξαιρετικ λε
ανση για εγλη αντοχ και ιδανικ κατανο σκαγ
ων. ιαθτουν χρα ασι ε κκκινο δαχτυλ
δι που εξχει απ την κνη τσι στε να ε
ναι εσα αναγνωρ
σια και να αφαιρονται ε ευκολ
α.
Για πλα WINCHESTER & BROWNING ε διευρυνο Αυλ 18,8mm, διαετρ.12
• Light Modified
(18,40mm)
• Improved
Cylinder
(18,50mm)
• Skeet
(18,70mm)
• Cylinder
(18,80mm)
• Spreader
01568 Crux
08474 Recoil Auto - Plier
25,90 €
36,90 €
01466 Shortcut
05500
11,90 €
18,90 €
Για πλα WINCHESTER & BROWNING
ΙΧΩ∑ διευρυνο Αυλ, διαετρ.12
SUPER-X3
SUPER-X2
645,00 €
645,00 €
• Κνη για ηιαυτατη καραπ
να WINCHESTER,
οντλο SUPER-X3
• 3” MAGNUM, κο κνη 61-66-71-76cm
• 3,5” SUPER MAGNUM, κο κνη 71-76cm
• ∑υνοδεεται ε να τσοκ
• Κνη για ηιαυτατη καραπ
να WINCHESTER, οντλο
SUPER-X2
• 3” MAGNUM, κο κνη 71cm
• 3,5” SUPER MAGNUM, κο κνη 71cm
• ∑υνοδεεται ε να τσοκ
Tσοκ *σω/*ξω10cm
120,00 €
• ]σω/]ξω INVECTOR+ τσοκ που ακρα
νει την
κνη κατ 10cm
• Full (1/1)
• Μ
νι πολυεργαλε
ο για τα κλειδι
Tσοκ *σω/*ξω5cm
Οι προεκτσει
αποθκη
απευθ!νονται για το
θληα τη πρακτικ
σκοποβολ. ∑την
Ελλδα επιτρπεται δια
νου η γιστη
χωρητικτητα στι
καραπ(νε, τα 3
φυσ(γγια.
99,00 €
• ]σω/]ξω INVECTOR+ τσοκ που ακρα
νει την
κνη κατ 5cm
• Full (1/1)
• Improved Modified (3/4)
• Modified (1/2)
Tσοκ Invector Plus +
Προεκτσει Αποθκη
• Για Καραπ
νε WINCHESTER, οντλο SUPER-X3
& SUPER-X2 & BROWNING ε διευρυνο Αυλ
18,8mm, διαετρ.12
Χωρητικτητα
Λιανικ Τι ε ΦΠΑ
+2 φυσ
γγια
159,00 €
+4 φυσ
γγια
169,00 €
+6 φυσ
γγια
195,00 €
45,00 €
• Extra Full
• Full (1/1)
• Improved Modified
(3/4)
• Modified (1/2)
08292 MP 400
18,90 €
18,90 €
46783 Ricardo -Vintura
01406 Sheridan Tanto
13,90 €
39,90 €
• Improved Cylinder
(1/4)
• Skeet
• Cylinder
6512893 Win Hiviz 4 in 1 Game
6512850 Win Comp - Sight
6512854 Win Magni - Optic
52,00 €
52,00 €
52,00 €
62
07563
KALCO 2012-2013
63
07179 Firestorm
01421 Crusader
01405 Kiowa
01601 Tread
22-00936
22-00939
36,90 €
22,90 €
29,90 €
22,90 €
6,90 €
6,90 €
• ∑τρατιωτικ σουγια, λεπδα 9cm
• Λεπδα 8cm
• ∑τρατιωτικ σουγια, λεπδα 9cm
• Λεπδα 7,6cm
• Με θκη
• Με θκη
01479 Lariat
01426 Truss 25
05861 Air Ranger
22-00937
22-00938
80108 Nitrus Micro
14,90 €
12,90 €
14,90 €
6,90 €
6,90 €
12,90 €
• Λεπδα 9cm
• ∑υνολικ κο 16,5cm, λεπδα 6,7cm
• Λεπδα 9cm
• Με θκη
• Με θκη
• Τσ'πη ε LED. Εβ'λεια ω 15.
07184 MiniRidge Silver
07191 Mini Ridge Black Teflon
06149 Gatormate
80114 RX-700 Xenon
15,90 €
15,90 €
19,90 €
80010 Infinity Ultra Task
29,90 €
11,90 €
• Λεπδα 5 cm
• Λεπδα 5cm
• Λεπδα 7, 8cm
• Εβ'λεια ω90. Οπσθιο πουτν. Βρο 130gr
• LED
80123 balefire
23,90 €
01614 Ripstop
06924 Applegate Mini Covert
01414 Gator II
8,90 €
24,90 €
24,90 €
• Λεπδα 6cm
• Λεπδα 9 mm
• Λεπδα 10cm
64
• Φαν για κπινγκ. 45 +ρε
συνεχο$ φωτ.
• 2 εππεδα 'νταση και πορτοκαλ φλτρο
05940 E-Tool
28,90 €
• ∑τρατιωτικ φτυρι εκστρατεα. Πιστοποηση ΝΑΤΟ.
• Εξαιρετικ ανθεκτικο & πολ$ ελαφρ$. Με θκη
KALCO 2012-2013
65
742410 Transition 3 σε 1
225,00 €
74786
7415
749899
24,90 €
45,00 €
22,90 €
• Ελαστικ γντια για πολ$ καλ εφαρογ στο χ'ρι
• Αντιολισθητικ στγατα στην παλη και τα δχτυλα για σταθερ κρτηα
• SPANDEX ελαστικ υλικ στον δεκτη για ευκολα
στη σκπευση
• Ιντα καρπο$ ε ρ$θιση VELCRO
Χρα: Παραλλαγ CAMO
Μγεθο: M-XL
• GORE-TEX εβρνη: 100% αδιβροχα & διαπν'οντα
γντια ε θεροονωση
• LYCRA ελαστικ υλικ στον δεκτη για ευκολα στη σκπευση
• Ενσχυση τη παλη ε δ'ρα & αντιολισθητικ στγατα στα δχτυλα για σταθερ κρτηα
• Ιντα καρπο$ ε ρ$θιση VELCRO
• Μαλακ ε πυκν πλ'ξη
Χρα: Παραλλαγ CAMO
Μγεθο: M-2XL
• FLEECE γντια ε καπκι για ελευθερα στα δχτυλα
• THINSULATE Θερονωση
• ;ερτινη ενσχυση στην παλη για σταθερ
κρτηα
• Ελαστικ καρπ
Χρα: Πρσινο
Μγεθο: L-2XL
748200
749843
74 KFM
31,90 €
16,90 €
10,90 €
• SERPA FLEECE πολ$ αλακ γντια ε καπκι για
ελευθερα στα δχτυλα
• PVC ενσχυση στην παλη για σταθερ κρτηα
• Ελαστικ καρπ
Χρα: Παραλλαγ CAMO
Μγεθο: L-2XL
• Cotton Jersey γντια ε καπκι για ελευθερα στα δχτυλα
• THINSULATE Θερονωση
• Ελαστικ καρπ
Χρα: Παραλλαγ CAMO
να Μγεθο
• Μλλινα γντια ε ελαστικ καρπ
• Τα δχτυλα εναι ελε$θερα
Χρα: Μπεζ
να Μγεθο
Εσωτερικ Τζκετ:
• Μετατρ'πεται σε γιλ'κο ε αφαρεση των ανικι+ν
• 2 τσ'πε
• Λστιχο στην 'ση
• Μπορε να φορεθε ανεξρτητα απ το Μπουφν
Χρ+α CAMO Παραλλαγ ;σου/ Χακ
Μ'γεθο M - 3XL
Εξωτερικ Μπουφν
• 100% Αδιβροχο ε εβρνη RAIN-BLOCKER
• 100% ;ιαπν'ον
• 4 επρσθιε τσ'πε ε φυσιγγιοθκε & καπκια προστασα
• 2 τσ'πε για θ'ρανση των χερι+ν
• Μανσ'τε ε ρ$θιση Velcro
• Εσωτερικ ζωνρι ρυθιζενο
• Αποσπω'νη κουκο$λα ε κορδνι ρ$θιση
• Κλεσιο ε φερουρ διπλ κατε$θυνση και καπκι ε κουπι για αντιανεικ
προστασα
74060 Classic Πουκισο
49,50 €
7424
745
748806
8,50 €
26,90 €
45,90 €
• Cotton Jersey
• Πολ$ φαρδ$ λστιχο στον καρπ
• Αντιολισθητικ στγατα στην παλη και τα δχτυλα για σταθερ κρτηα
• Ελαστικ υλικ στον δεκτη για ευκολα στη σκπευση
Χρα: Παραλλαγ CAMO
να Μγεθο
• RAIN-BLOCKER εβρνη: 100% αδιβροχα & διαπν'οντα γντια
• THINSULATE Θερονωση
Χρα: Παραλλαγ CAMO
Μγεθο: M-2XL
• Πολ$ γερ γντια ιδανικ για αναρριχσει
• SPANDEX ενσχυση στην εξωτερικ επιφνεια του
χεριο$
• ;'ρα στην παλη ε αλακ ενσχυση
Χρα: Μα$ρο
Μγεθο: M-2XL
66
• 100% Βαβακερ
• 2 επρσθιε τσ'πε ε καπκια
Χρα: CAMO Παραλλαγ ;σου
Μγεθο: S - 3XL
KALCO 2012-2013
67
7499
74468
4,10 €
16,90 €
• Ζεστ ακρυλικ σκο$φο
Χρα: Μα$ρο, Παραλλαγ CAMO, Πορτοκαλ
να Μγεθο
• Ζεστ ακρυλικ σκο$φο
• ;ιπλ ψη: Παραλλαγ/ Πορτοκαλ
να Μγεθο
67301046
Silencio Orion
673012563
S & W Ωτοασπδε
673011831
S& W QUICK-FIT
32,30 €
229,00 €
• Ωτοασπδε χαηλο$ προφλ
• Ηλεκτρονικ' ωτοασπδε, χρ+α πλε
2,00 €
• Ωτοασπδε ε κορδνι
67301053
S & W RED-E-FIT
0,60 €
• Ωτοασπδε ια χρση
74167
749221
74594
26,90 €
26,90 €
41,90 €
• RAIN-BLOCKER εβρνη: 100% αδιβροχο & διαπν'ον καπ'λο
• THINSULATE Θερονωση
• Πλαϊν καλ$ατα για την προστασα των αυτι+ν
Χρα: Παραλλαγ CAMO, Πορτοκαλ
να Μγεθο
• RAIN-BLOCKER εβρνη: 100% αδιβροχο & διαπν'ον καπ'λο
• SERPA FLEECE: Πολ$ απαλ υφ
• Πλαϊν καλ$ατα για την προστασα των αυτι+ν
Χρα: Παραλλαγ CAMO
να Μγεθο
• GORE-TEX εβρνη: 100% αδιβροχο & διαπν'ον
καπ'λο
• THINSULATE Θερονωση
• Πλαϊν καλ$ατα για την προστασα των αυτι+ν
Χρα: Παραλλαγ CAMO
να Μγεθο
67300035
Silencio Nemesis
8,00 €
• Γυαλι σκοπευτικ,
• Χρ+α, α$ρο/κτρινο, α$ρο/πλε,
α$ρο/α$ρο
67301060
Silencio Visitor
10,10 €
• Γυαλι σκοπευτικ, χρ+α κτρινο, α$ρο
74420
74132
74861
20,90 €
30,90 €
26,90 €
• 100% πολυεστ'ρα ε fleece
• Αναδιπλου'νη σκα για την προστασα του προσ+που
Χρα: Παραλλαγ CAMO
να Μγεθο
• RAIN-BLOCKER εβρνη: 100% αδιβροχο & διαπν'ον καπ'λο
• Γεσο πσω και πλγια για την προστασα του σβ'ρκου
των αυτι+ν
Χρα: Παραλλαγ CAMO,
να Μγεθο
68
67301214 - Smith & Wesson
67,00 €
• Ακρυλικ σκα για ακραε καιρικ' συνθκε
• THINSULATE Θερονωση
• Πολ$ ελαστικ για νετη εφαρογ στο πρσωπο
Χρα: Μα$ρο
να Μγεθο
74465
74470
20,90 €
24,90 €
• Μσκα απ 100% fleece
• Πυκν και χοντρ πλ'ξη
Χρα: Παραλλαγ CAMO
να Μγεθο
• Ακρυλικ σκα για ακραε καιρικ' συνθκε
• Πολ$ ελαστικ για νετη εφαρογ στο πρσωπο
Χρα: Μα$ρο
να Μγεθο
673010634
Silencio ∑ετ καθαρισο
29,50 €
• ∑ετ καθαρισο$ πλων (β'ργα+ 3 βο$ρτσε) δια. 12 & 16
KALCO 2012-2013
69
MC 25
Καθαρισ & Απολ$ανση
Το συγκεκρι'νο αερικανικ προϊν προσφ'ρει διπλ δρση καθαριστικο$ και απολυαντικο$, προσφ'ρει ριστη προστασα στο πλο. ;εν εναι τοξικ εναι φιλικ προ το περιβλλον καθαρζει πολ$ καλ και αποακρ$νει λε τι ουσε που δεν πρ'πει να παρα'νουν
πνω στο πλο ετ απ την χρση. Βασζεται σε ια φρουλα που 'χει αναπτυχθε σε συνεργασα ε υπε$θυνου του αερικανικο$ στρατο$, εν+ χρησιοποιεται απ ειδικ' δυνει παγκοσω. hχει δοκιαστε κτω απ δυσενε καιρικ' συνθκε πω εγλη ζ'στη
και αρκτικ' θεροκρασε. Επση 'χει χρησιοποιηθε ε απλυτη επιτυχα απ τι 'νοπλε
δυνει των ΗΠΑ σε επλεε ζ+νε. Το σ$στηα TW25B εναι το επσηο καθαριστικ τη
SIG SAUER, καθ+ και λλων εργοστασων παραγωγ πλων.
MC 25 σπρ'ι, 59,1ml/ 2oz
10,90 €
MC 25 σπρ'ι, 236,5ml/ 8oz
26,90 €
ΤW 25B
6512426
Standard Κκκινο
8,90 €
• Iδανικ για καθαρισ τη κνη, τη βση καθ+
και των ηχανισ+ν κλεστρου & σκανδλη του
πλου.
6512427
Stock Care Πρσινο
6512428
Long Life Γκρι
8,90 €
8,90 €
• Η καλ$τερη προστασα των ξ$λινων ερ+ν του πλου.
Τρ'φει το ξ$λο και αυξνει την στεγαντητ του. Προστατε$ει απ υγρασα και σκνη.
• Λιπαντικ χαηλ πτητικτητα. ;ηιουργε προστατευτικ φιλ που παρα'νει στο πλο για εγαλ$τερο χρνο. Ιδανικ σε ακραε καιρικ'
συνθκε.
Ελαφρ$ Γρσο
To ν'ο αυτ λιπαντικ εναι πολ$ ανθεκτικ και πορε να χρησιοποιηθε για να προστατε$ει το πλο ακα και
στι πιο αντξοε συνθκε πω ο, σκνη, λσπη, υγρασα, θαλασσιν νερ, υψηλ' θεροκρασε περιβλλοντο, χινι. Το TW25B εναι ελαφρ$ γρσο που προστατε$ει το πλο, προσφ'ροντ του την απλυτη λπανση καθ+ και τα απαρατητα αντιδιαβρωτικ συστατικ. Εναι πολ$ ανθεκτικ ακα και αν 'χετε να το
χρησιοποισετε πολ$ καιρ. ;ιατηρε τα πλα σε κατσταση ετοιτητα και πορε να λιπνει ακα και τα
πιο απακρα σηεα του, βελτι+νοντα τι εταλλικ' του επιφνειε ε ικροσωατδια που επερι'χονται
στο λιπαντικ. Μει+νει την συσσ+ρευση πυρτιδα, ει+νει την τριβ, δεν διαβρ+νει, δεν ξεβφει, και ει+νει
τον χρνο και την συχντητα συντρηση του πλου, αφο$ στα εσοδιαστατα πορετε να καθαρζετε το πλο
απλ ε 'να πανκι. Χρησιοποιεται απ τι 'νοπλε δυνει των ΗΠΑ, καθ+ και απ επαγγελατε σκοπευτ' διαφρων δραστηριοττων. Το TW25B διατηρε το πλο σε ριστη κατσταση και εναι η καλ$τερη επιλογ για εγλε πι'σει και ακραε συνθκε. Λειτουργε ακα και σε θεροκρασε απ -65 βαθο$ κελσου
'ω του +232 βαθο$ κελσου και επεκτενει τη διρκεια ζω του πλου. hτσι 'χετε το πλεον'κτηα να 'χετε περισστερε
βολ' ε λιγτερου καθαρισο$.
TW 25B, 99,4ml/ 3,5oz
35,90 €
NRA CLEANING KIT
MC-25 & TW-25B & MC-2500
To MC-2500 λειτουργε ε τον διο τρπο πω και το ΤW25B αλλ εναι σε ορφ λαδιο$ και
'χει τη δυναττητα να εισχωρε στα σηεα που εναι δ$σκολο να καθαριστο$ν. Εναι ιδανικ
για σηεα του πλου τα οποα δεν πορο$ν να αποσυναρολογηθο$ν πρακτικ. ∑α προτενουε να βλετε λγη ποστητα απ το TW25B σε ποια επιφνεια σηεο εναι ε$κολο να
καθαριστε και στη συν'χεια ποια σηεα δεν λιπανονται ε$κολα, ττε χρησιοποιεστε το MC
2500. Με το συγκεκρι'νο λδι, δεν χρειζεται να λιπανετε συν'χεια το πλο σα, αφο$ το
προστατε$ει για εγλο χρονικ διστηα, κτω απ λε τι καιρικ' συνθκε ακα και σε
θεροκρασε απ -65 βαθο$ κελσου 'ω του +232 βαθο$. ;εν εναι επικνδυνο, εναι
φιλικ προ το περιβλλον και δεν εναι ε$φλεκτο. ;εν διαβρ+νει το ξ$λο, το πλαστικ το
καουτσο$κ. Εναι ιδανικ για 'ναν γενικ και γργορο καθαρισ του πλου σε λα τα σηεα.
NRA KIT
26,90 €
MC 50
Καθαρισ υπολειτων κνη
H MIL-COMM εναι να παγκσιο ηγτη στην τεχνολογα και κατασκευ# λιπαντικν. Παργει προϊντα υψηλ# ποιτητα που καλ'πτουν τι αυστηρτερε προδιαγραφ. Εναι επσηο προηθευτ# του στρατο', των σωτων ασφαλεα, του ναυτικο' και των ειδικν δυνεων των
Η.Π.Α.Τα αχητικ αεροσκφη F15 και F16 βασζουν την καλ# λειτουργα του στην τεχνολογα των λιπαντικν τη MIL-COMM.
Για περισστερα απ 20 χρνια η εταιρεα ελετ, ερευν και εξελσει προϊντα πω τα TW 25B και MC2500 που χουν βραβευτε παγκοσω.
;λα τα προϊντα τη εταιρεα εναι η τοξικ και φιλικ προ το περιβλλον.
70
Το MC-50 λειτουργε συπληρωατικ ε το λιπαντικ MC25. Εναι ιδανικ για τον καθαρισ τη κνη
εσωτερικ και προστατε$ει τα σηεα που καταπονο$νται πω η θαλη, ο αυλ και τα τσοκ. Εναι
ιδανικ για σκοπευτ' και κυνηγο$ που καταναλ+νουν εγλο αριθ φυσιγγων ετησω. Αφαιρε
τον λυβδο, το πλαστικ απ την κνη και αποακρ$νει τα υπολεατα που δυστυχ+ πολ$ συχν διαβρ+νουν την κνη.
MC50, 118ml/ 4oz
17,90 €
KALCO 2012-2013
71
ENERGY+ Νο.31, Εν$ργεια
Puppy No.11
36,00 € τα15kg
36,00 € τα15kg
Περιεχενο
Ωφλιη για:
Εν'ργεια
Ακατ'ργαστη πρωτεiνη
449 kcal./ 1880 kj
Περιεχενο
Ωφλιη για:
30%
Μ$ε, ανπτυξη και συντρηση
Ακατ'ργαστα λιπαρ
24%
Εν'ργεια,τρχωα και δ'ρα
Εν'ργεια
Ακατ'ργαστε uνε
2,5%
hντερο και π'ψη
Ακατ'ργαστη πρωτεiνη
27%
Μ$ε, ανπτυξη και συντρηση
Ακατ'ργαστη τ'φρα
9%
Μ$ε, δντια και οστ
Νερ
7%
423 kcal./1770 kj
Ακατ'ργαστα λιπαρ
17%
Εν'ργεια, τρχωα και δ'ρα
Ακατ'ργαστη κυτταρνη
3%
hντερο και π'ψη
Μ$ε, δντια και οστ
Ασβ'στιο
17 g
;ντια και οστ
Ακατ'ργαστη τ'φρα
6,5%
Φ+σφορο
11 g
;ντια, οστ και εν'ργεια
Νερ
7%
Κλιο
5g
Μ$ε και ισορροπα των υγρ+ν
Ασβ'στιο
11 g
;ντια και οστ
Μαγνσιο
1g
Νε$ρα, δντια, οστ και εν'ργεια
Φ+σφορο
9g
;ντια, οστ και εν'ργεια
Ντριο
5g
Μ$ε και ισορροπα των υγρ+ν
Μαγνσιο
1,5 g
Νε$ρα, δντια, οστ και εν'ργεια
∑δηρο
150 mg
;'ρα, τρχωα και $ε
Ντριο
3g
Μ$ε και ισσοροπα των υγρ+ν
Χαλκ
10 mg
;ντια και οστ
∑δηρο
150 mg
;'ρα, τρχωα και $ε
Μαγγνιο
10 mg
Νε$ρα
Χαλκ
10 mg
;ντια και οστ
Ψευδργυρο
200 mg
Επο$λωση των πληγ+ν
Μαγγνιο
10 mg
Νε$ρα
Ι+διο
2 mg
Εν'ργεια
Ψευδργυρο
200 mg
Επο$λωση των πληγ+ν
Κοβλτιο
1 mg
Ενζυικη διαδικασα
Ι+διο
2 mg
Εν'ργεια
∑ελνιο
0,4 mg
Προστασα κυττρων
∑ελνιο
0,4 mg
Ενζυικ διαδικασα
Βιτανη Α
15000 i.u.
pραση, ανπτυξη και δ'ρα
Κοβλτιο
1 mg
Προστασα κυττρων
Βιτανη D3
1500 i.u.
Οστ, δντια και ανπτυξη
Βιτανη Α
15000 i.u.
pραση, ανπτυξη και δ'ρα
Βιτανη Ε
250 mg
Προστασα κυττρων
Βιτανη D3
1500 i.u.
Οστ, δντια και ανπτυξη
Προστασα κυττρων
Προστασα κυττρων
Βιτανη C
100 mg
Βιτανη Β1/Θειανη
8 mg
Βιτανη Β2/Ριβοφλαβνη
6 mg
Βιτανη Β6/Πυροδοξνη
5 mg
Τρχωα,δ'ρα, οστ, 'ντερα, κ$τταρα,
νε$ρα και αναπαραγωγ
Βιτανη Ε
100 mg
Βιτανη Β1/Θειανη
8 mg
Βιτανη Β2/Ριβοφλαβνη
6 mg
Βιτανη Β6/Πυροδοξνη
5 mg
Τρχωα,δ'ρα, οστ, 'ντερα, κ$τταρα,
νε$ρα και αναπαραγωγ
Βιτανη B12
0,03 mg
|παρ
Βιτανη B12
0,03 mg
|παρ
D-παντοθενικ οξ$
15,0 mg
Κα$ση των πρωτεϊν+ν και υδατανθρκων
D-παντοθενικ οξ$
15,0 mg
Κα$ση των πρωτεϊν+ν και υδατανθρκων
Νιασνη
20,0 mg
Νε$ρα
Νιασνη
20,0 mg
Νε$ρα
Φολινικ οξ$
1 mg
DNA
Φολικ οξ$
1 mg
DNA
Βιοτνη
0,6 mg
;'ρα και τρχωα
Βιοτνη
0,6 mg
;'ρα και τρχωα
Χλωριο$χο Χολνη
675 mg
|παρ
Χλωριο$χο χολνη
1100mg
|παρ
Omega 3
8,0 mg
Omega 6
40,0 mg
Εν'ργεια, δ'ρα, οστ, τρχωα
72
αποθ'ατα εν'ργεια που πρ'πει να διαθ'τει το κυνηγσκυλο σα.
• Η υψηλ περιεκτικτητα σε φυτικ' νε – πω ρζε λαχανικ+ν – διευκολ$νουν την πεπτικ λειτουργα του σκ$λου σα και βοηθο$ν τον οργανισ του να διατηρεται
υγι.
• Η ισορροπη'νη περιεκτικτητα σε λιπαρ Omega-3
& Omega-6 προσθ'τουν εν'ργεια στο κυνηγσκυλο, προστατε$ουν την επιδερδα του και δνουν δ$ναη και
λψη στην τρχα.
• Η τροφ SUPREME ENERGY+ εναι α φυσικ τροφ
7,0 mg
Omega 6
42,0 mg
Εν'ργεια, δ'ρα, οστ, τρχωα
Η πρτη επιλογ! για τα κυνηγσκυλα
Η πρτη επιλογ! για τα κυνηγσκυλα
• Η τροφ WINCHESTER εναι η πρ+τη ολοκληρω'νη λ$ση για την ευζωα των κυνηγσκυλων. Εναι σηαντικ τι η SUPREME ENERGY+ παργεται απ
αγν υλικ και εναι πλο$σια σε θρεπτικ συστατικ
'τσι +στε ο σκ$λο σα να διαθ'τει πντα την εν'ργεια που χρειζεται χι νο κατ την διρκεια του κυνηγου αλλ πριν και ετ.
• Η WINCHESTER SUPREME ENERGY+ εναι ισορροπη'νη τροφ υψηλ αξα που βασζεται σε πρωτεiνε
και λιπαρ απ κοτπουλο και ψρι. Επση εναι
πλο$σια σε υδατνθρακε που εξασφαλζει τα 'γιστα
Omega 3
χωρ πρσθετα χρ+ατα και συντηρητικ.
• pλε οι τροφ' για κυνηγσκυλα WINCHESTER παργονται σ$φωνα ε τι αυστηρτερε διεθνε προδιαγραφ' (AAFCO).
• ∑υστατικ: Πουλερικ (πρωτεiνη),ζωικ λπο (χοιριν),
κριθρι, σιτρι, καλαπκι, ψρι(πρωτεiνη/λδι),αγι,
λεκιθνη, ζωικ' πρωτεiνε (χοιριν), ανργανα λατα,
βιτανε και αντιοξειδωτικ (ΒΗΑ, προπυλο γαλλικ και
κιτρικ οξ$).
• Η τροφ WINCHESTER εναι η πρ+τη ολοκληρω'νη λ$ση για την
σωστ ανπτυξη και την ευζωα των κουταβι+ν και των νεαρ+ν κυνηγσκυλων. Εναι σηαντικ τι η SUPREME PUPPY παργεται απ
αγν υλικ και εναι πλο$σια σε θρεπτικ συστατικ 'τσι +στε ο σκ$λο σα να διαθ'τει πντα την εν'ργεια που χρειζεται χι νο κατ
την διρκεια του κυνηγου αλλ πριν και ετ.
• Η WINCHESTER SUPREME PUPPY εναι ισορροπη'νη τροφ υψηλ αξα που βασζεται σε πρωτεiνε και λιπαρ απ κοτπουλο και
ψρι. Επση εναι πλο$σια σε υδατνθρακε που εξασφαλζει τα 'γιστα αποθ'ατα εν'ργεια που πρ'πει να διαθ'τει το κυνηγσκυλο σα.
• Η υψηλ περιεκτικτητα σε φυτικ' νε – πω ρζε λαχανικ+ν – διευκολ$νουν την πεπτικ λειτουργα του σκ$λου σα και βοηθο$ν τον
οργανισ του να διατηρεται υγι.
• Η ισορροπη'νη περιεκτικτητα σε λιπαρ Omega-3 & Omega-6 προσθ'τουν εν'ργεια στο κυνηγσκυλο, προστατε$ουν την επιδερδα
του και δνουν δ$ναη και λψη στην τρχα.
• Η τροφ SUPREME PUPPY εναι α φυσικ τροφ χωρ πρσθετα χρ+ατα και συντηρητικ.
• pλε οι τροφ' για κυνηγσκυλα WINCHESTER παργονται σ$φωνα
ε τι αυστηρτερε διεθνε προδιαγραφ' (AAFCO).
• ∑υστατικ: Πρωτεiνε πουλερικ+ν, ψρι (πρωτεiνη/λδι), ζωικ λπο (χοιριν), φυτικ 'λαια, σιτρι, κριθρι, ρ$ζι, καλαπκι, αγι,
γαλακτοκοικ προϊντα, αυγ, ανργανα λατα, βιτανε και αντιοξειδωτικ (BHA, προπυλεστ'ρα και κιτρικ οξ$).
KALCO 2012-2013
73
ADULT No.21, ∑υντ!ρηση
33,50 € τα15kg
Περιεχενο
Ωφλιη για:
Εν'ργεια
408 kcal./1710 kj
Ακατ'ργαστη πρωτεiνη
27%
Μ$ε, ανπτυξη και συντρηση
Ακατ'ργαστα λιπαρ
15%
Εν'ργεια, τρχωα και δ'ρα
Ακατ'ργαστη κυτταρνη
3%
hντερο και π'ψη
Ακατ'ργαστη τ'φρα
7,5%
Μ$ε, δντια και οστ
Νερ
7%
Ασβ'στιο
14 g
;ντια και οστ
Φ+σφορο
11 g
;ντια, οστ και εν'ργεια
Κλιο
6g
Μ$ε και ισορροπα των υγρ+ν
Μαγνσιο
1,3 g
Νε$ρα, δντια, οστ και εν'ργεια
Ντριο
3g
Μ$ε και ισσοροπα των υγρ+ν
∑δηρο
150 mg
;'ρα, τρχωα και $ε
Χαλκ
10 mg
;ντια και οστ
Μαγγνιο
10 mg
Νε$ρα
Ψευδργυρο
200 mg
Επο$λωση των πληγ+ν
Ι+διο
2 mg
Εν'ργεια
Κοβλτιο
1 mg
Προστασα κυττρων
∑ελνιο
0,4 mg
Ενζυικ διαδικασα
Βιτανη Α
15000 i.u.
pραση, ανπτυξη και δ'ρα
Βιτανη D3
1500 i.u.
Οστ, δντια και ανπτυξη
Βιτανη Ε
250 mg
Προστασα κυττρων
Βιτανη C
100 mg
Προστασα κυττρων
Βιτανη Β1/Θειανη
8 mg
Βιτανη Β2/Ριβοφλαβνη
6 mg
Τρχωα, δ'ρα, οστ, 'ντερα, κ$τταρα,
νε$ρα και αναπαραγωγ
Βιτανη Β6/Πυροδοξνη
5 mg
Βιτανη B12
0,03 mg
|παρ
D-παντοθενικ οξ$
15,0 mg
Κα$ση των πρωτεϊν+ν και υδατανθρκων
Νιασνη
20,0 mg
Νε$ρα
Φολικ οξ$
1 mg
DNA
Βιοτνη
0,6 mg
;'ρα και τρχωα
Χλωριο$χο χολνη
1000mg
|παρ
Omega 3
8,0 mg
Omega 6
32,0 mg
ALL DOGS, %ανα
23,90 € τα 20kg
13,90 € τα 10kg
4,90 € τα 3kg
Εν'ργεια, δ'ρα, οστ, τρχωα
74
τα εν'ργεια που πρ'πει να διαθ'τει το κυνηγσκυλο
σα.
• Η υψηλ περιεκτικτητα σε φυτικ' νε – πω ρζε
λαχανικ+ν – διευκολ$νουν την πεπτικ λειτουργα του
σκ$λου σα και βοηθο$ν τον οργανισ του να διατηρεται υγι.
• Η ισορροπη'νη περιεκτικτητα σε λιπαρ Omega-3
& Omega-6 προσθ'τουν εν'ργεια στο κυνηγσκυλο, προστατε$ουν την επιδερδα του και δνουν δ$ναη και λψη στην τρχα.
• Η τροφ WINCHESTER SUPREME-21 εναι α φυσικ
τροφ χωρ πρσθετα χρ+ατα και συντηρητικ.
• pλε οι τροφ' για κυνηγσκυλα WINCHESTER παργονται σ$φωνα ε τι αυστηρτερε διεθνε προδιαγραφ' (AAFCO).
• ∑υστατικ: Πουλερικ (πρωτεiνη), ψρι (πρωτεiνη/
λδι), ζωικ λπο (χοιριν), δηητριακ (σιτρι/ καλαπκι), νε τε$τλων, φυτικ 'λαια, λιναρσπορο,
αγι, αυγ, ζωικ' πρωτεiνε (χοιριν), ανργανα λατα, βιτανε και αντιοξειδωτικ (BHA, προπυλεστ'ρα
και κιτρικ οξ$).
Ωφλιη για:
Εν'ργεια
408 kcal./1710 kj
Ακατ'ργαστη πρωτεiνη
22%
Μ$ε, ανπτυξη και συντρηση
Ακατ'ργαστα λιπαρ
10%
Εν'ργεια, τρχωα και δ'ρα
Ακατ'ργαστη κυτταρνη
4%
hντερο και π'ψη
Ακατ'ργαστη τ'φρα
8%
Μ$ε, δντια και οστ
Ασβ'στιο
14 g
;ντια και οστ
Φ+σφορο
11 g
;ντια, οστ και εν'ργεια
Μαγνσιο
1,5 g
Νε$ρα, δντια, οστ και εν'ργεια
Omega 3
2,5 mg
Omega 6
25,0 mg
Παρασκευζεται
και συσκευζεται στη %ανα
Η πρτη επιλογ! για τα κυνηγσκυλα
• Η τροφ WINCHESTER εναι η πρ+τη ολοκληρω'νη
λ$ση για την ευζωα των κυνηγσκυλων. Εναι σηαντικ τι η SUPREME-21 παργεται απ αγν υλικ και
εναι πλο$σια σε θρεπτικ συστατικ 'τσι +στε ο σκ$λο σα να διαθ'τει πντα την εν'ργεια που χρειζεται
χι νο κατ την διρκεια του κυνηγου αλλ πριν και
ετ.
• Η WINCHESTER SUPREME-21 εναι ισορροπη'νη
τροφ υψηλ αξα που βασζεται σε πρωτεiνε και λιπαρ απ κοτπουλο και ψρι. Επση εναι πλο$σια σε
υδατνθρακε που εξασφαλζει τα 'γιστα αποθ'α-
Περιεχενο
Εν'ργεια, δ'ρα, οστ, τρχωα
Η ν'α ολοκληρω'νη τροφ ALL DOGS εναι ειδικ σχεδιασ'νη
+στε να καλ$πτει τι διατροφικ' ανγκε κθε αθλητικο$ σκ$λου. Εναι τροφ πλο$σια σε εταλλικ στοιχεα και βιτανε για
να προστατε$εται η υγεα του σκ$λου σα και να ενισχ$εται το υϊκ του σ$στηα.
Η ν'α ολοκληρω'νη τροφ ALL DOGS εναι γευστικ τροφ πλο$σια σε λιπαρ Omega-3 και Omega-6. Το σχα τη κροκ'τα καθ+ και η τραγαν υφ τη βοηθο$ν το σκ$λο να ασει περισστερο +στε να διευκολ$νεται η λειτουργι του πεπτικο$ συστατο και να βελτι+νεται η υγιειν τη στοατικ κοιλτητα.
Οι τι λιανικ# του καταλγου συπεριλαβνουν ΦΠΑ
KALCO 2012-2013
75
KALCO
απο το 1927... προστ
Λ. Πρνηθο
312
Αχαρν
Αττικ
136 79
Τηλ 210 24 05 265
Φαξ 210 24 05 267
www.kalco.gr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
18 838 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content