close

Enter

Log in using OpenID

05/14 - Šibensko-kninska županija

embedDownload
SLUŽBENI VJESNIK
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Godište XXI.
Broj 5
Šibenik, 5. lipnja 2014.
ISSN 1846-0151
SADRŽAJ
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
47. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Šibenskokninske županije za 2014. godinu (I.) ........................ 4
48. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
ustanovljavanju zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj
županiji................................................................... 142
49. ODLUKA o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim
ustanovama na području Šibensko-kninske županije za
2014. godinu ............................................................ 43
50. ODLUKA o promjeni naziva Medicinske i kemijske škole, Šibenik ................................................... 43
51. ODLUKA o dodjeli nagrada i priznanja Šibenskokninske županije u 2014. godini .............................. 44
52. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na području
Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. Zaton-Srima ............... 44
53. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – luke nautičkog turizma –sidrište u uvali
Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina ........... 47
54. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene –
športske luke u Prvić Luci........................................ 50
55. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja
naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu
jugoistočno od uvale Prosika k.o. Murter – Betina,
Općina Tisno ............................................................ 54
56. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja
naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu pod
Tuščicom (Kekine skale), Općina Tisno ................. 56
57. ODLUKA o davanju koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja
naprava za uzgoj tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine Murter-Kornati ............... 59
58. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za
praćenje odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom
dobru ........................................................................ 61
59. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
zdravstvenih ustanova za 2013. godinu ................... 62
60. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne
osobe za 2013. godinu.............................................. 62
61. ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Medicinske i
kemijske škole, Šibenik ........................................... 62
2. ŽUPAN
12. PRAVILNIK za nabavu roba i usluga procjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00
kuna .......................................................................... 63
13. PLAN upravljanja pomorskim dobrom Šibenskokninske županije za 2014. godinu ............................ 64
14. IZMJENE I DOPUNE Plana upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske županije za 2014.
godinu ...................................................................... 68
II.
GRAD DRNIŠ
GRADSKO VIJEĆE
31. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu ........................................... 69
32.ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri
upisu djece u Dječju vrtić Drniš............................... 70
33. RJEŠENJE o imenovanju sastava Izbornog
povjerenstva za izbor članova Vijeća gradskih četvrti i
mjesnih odbora na području Grada Drniša .............. 71
Stranica 2 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
III.
GRAD KNIN
1. GRADSKO VIJEĆE
11. ODLUKA o II dopunama Odluke o izradi ciljanih
izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada
Knina ........................................................................ 72
12. ODLUKA o III dopunama Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada
Knina ........................................................................ 72
13. ODLUKA o osnivanju i izdavanju „Službenog
glasila Grada Knina“ ................................................ 73
14. ODLUKA o izmjenama Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika ............ 74
15. ODLUKA o agrotehničkim mjerama, mjerama
za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te
mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu,
šumama i šumskom zemljištu na području Grada
Knina ........................................................................ 74
16. ODLUKA o autotaksi prijevozu ................... 77
17. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju
Odbora za priznanja Grada Knina............................ 81
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnice Grada Knina za razdoblje srpanjprosinac 2013. godine .............................................. 82
19. ZAKLJUČAK o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o
radu Pučkog otvorenog učilišta Knin ....................... 82
20. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
komunalnih redara za 2013. godinu ......................... 82
21. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje
2010.-2017. godine, u 2014. godini ......................... 83
22. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu
Kninu za 2013. godinu ............................................. 83
23. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje i uređenja infrastrukture u gradu
Kninu za 2013. godinu ............................................. 83
24. ZAKLJUČAK o primanju na znanje Izvješća
o obavljenoj financijskoj reviziji Grad Knina za 2012.
godinu ...................................................................... 84
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
4. ODLUKA o redovitom godišnjem financiranju
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Skradina u 2014. godini ................................ 93
5. ODLUKA o određivanju naziva ulice za PUO
Prokljan i PUO Prokljan sjever ................................ 94
6. IZVJEŠĆE o izvršenju Programa pomoći socijalno
ugroženim osobama na području Grada Skradina za
2013. godinu ............................................................ 94
7. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o izboru Mandatne
komisije .................................................................... 95
8. RJEŠENJE o izboru komisije za prigovore i
pritužbe .................................................................... 95
9. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za mjesnu
samoupravu .............................................................. 96
10. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za priznanja
Grada Skradina......................................................... 96
11. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za nazive ulica
i trgova ..................................................................... 96
12. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa pomoći socijalno ugroženim osobama na
području Grada Skradina za 2013. godinu ............... 97
13. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u športu na području Grada
Skradina za 2013. godinu......................................... 98
14. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Godišnjeg izvješća
o izvršenju Proračuna Grada Skradina za 2013. godinu
.................................................................................. 98
15. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi na području Grada
Skradina u 2013. godini ........................................... 99
16. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2013.
godinu .................................................................... 101
17. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grad Skradina za 2013. godinu .............. 103
18. ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskog
izvješća Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“ Skradin
za razdoblje 01. Siječnja 2013. g. do 31. Prosinca 2013.
g.............................................................................. 104
1. GRADONAČELNIK
2. GRADONAČELNIK
9. PRAVILNIK o dodjeli sportskih stipendija
sportašima Grada Knina ........................................... 84
10. RJEŠENJE o imenovanju Etičkog povjerenstva
.................................................................................. 87
IV.
GRAD SKRADIN
GRADSKO VIJEĆE
1. ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području
Grad Skradina .......................................................... 87
2. ODLUKA o izradi registra nerazvrstanih cesta
na području Grad Skradina ...................................... 91
3. ODLUKA o socijalnoj skrbi ......................... 91
1. GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom
na području Grad Skradina u 2014. godini ............ 105
2. IZMJENA PLANA rasporeda privremenih objekata na području Grada Skradina ....................... 107
3. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu
Grada Skradina....................................................... 107
V.
GRAD VODICE
GRADSKO VIJEĆE
21. ODLUKA o donošenju (Ciljanih) II. Izmjena i
dopuna prostornog plana uređenja Grada Vodica ........
................................................................................ 107
22. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Proračuna Grad Vodica prema stanju na dan 31. prosinca
2013. godine............................................................118
23. ODLUKA o dodjeli priznanja Grada Vodica u
2013.godini .............................................................118
24. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke
o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika .......................................................119
25. ODLUKA o izmjeni Odluke o autotaksi prijevozu ......................................................................119
26. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu ...................................................119
27. ODLUKA kojom se ovlašćuje gradonačelnica
Grada Vodica za potpisivanje Sporazuma o uvjetima
preuzimanja koji će zaključiti Grad Vodice i TD „Vodovod i odvodnja“ d.o.o., Šibenik.............................. 120
28. ODLUKA o produženju roka trajanja koncesije
za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada sa područja Grada Vodica ............... 120
29. ODLUKA o prihvaćanju „Sporazuma o
zajedničkom ispunjenju obaveza Grada Vodica i Općine
Tribunj propisanih Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom“ ................................................................ 121
30. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju u zakup
i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Vodica..................................................................... 121
31. ODLUKA o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi....................................................................... 122
32. ODLUKA o izmjeni Pravilnika o stipendiranju
studenata Grada Vodica .......................................... 122
33. PROGRAM o utrošku sredstava spomeničke
rente za 2014. godinu ............................................. 122
34. OPERATIVNI PROGRAM aktivnosti Grada
Vodica za ljetnu sezonu 2014. ................................ 123
35. PLAN aktivnog uključenja svih subjekata zaštite
od požara u 2014. godini........................................ 125
36. RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva
za ravnopravnost spolova ...................................... 133
37. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o trošenju
sredstava Proračunske pričuve za period 01. siječnja do
25. travnja 2014. godine......................................... 133
38. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ u Prvić
Luci za 2013. godinu.............................................. 133
39. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice za 2013.
godinu .................................................................... 134
40. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i
Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Vodice
za 2013. godinu ...................................................... 134
41. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Financijskog
izvješća Gradske knjižnice Vodice za 2013. godinu ....
................................................................................ 134
42. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i
financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada
Vodica za 2013. godinu .......................................... 134
43. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica za 2013.
godinu .................................................................... 135
44. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Broj 5 - Stranica 3
Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2013. godini ........................................................ 135
45. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini..................................... 135
46. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnika Grada Vodica za razdoblje od 11. travnja
2013. do 11. travnja 2014. godine .......................... 135
47. ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Proračuna Grad Vodica za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2013. godine ...................................... 136
2. TAJNIK
1. ISPRAVAK Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika ............................. 155
VI.
OPĆINA KISTANJE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
6. ODLUKA o raspoređivanju sredstava proračuna
Općine Kistanje za financiranje političkih stranaka i
članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje od 01. siječnja do
31. prosinca 2014. godine ...................................... 156
7. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini
Kistanje za 2013. godinu........................................ 157
8. ODLUKA o izvršenju programa javnih potreba
u športu Općine Kistanje u 2013. godini ............... 158
9. ODLUKA o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa socijalnih potreba građana na području Općine
Kistanje za 2013. godinu........................................ 158
10. ODLUKA o donošenju programa uređenja
katoličkog groblja na kat. čest.br. 4485/2 k.o. Kistanje
................................................................................ 159
11. ODLUKA o prihvaćanju izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22. Stavka 1. Zakona o komunalnom
gospodarstvu u 2013. godini .................................. 160
12. ODLUKA o izvršenju Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini ......
................................................................................ 162
13.ODLUKA o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kistanje ........................................... 162
14. PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kistanje .................................................................. 164
2. OPĆINSKI NAČELNIK
8. PLAN izmjena i dopuna Plana prijama u službu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje za 2014.
godinu .................................................................... 164
____________________
Stranica 4 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
I.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
47
Na temelju članka 6., 7., 37., 38., 39. i 43. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08 i 136/12) i članka
32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 8/09 i 4/13), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 8. sjednici, od 16. svibnja 2014. godine, donosi
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (I.)
Članak 1.
Izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Proračun)
obuhvaćaju:
Red.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
broj
1. UKUPNI PRIHODI
1.a. PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
1.b.
IMOVINE
2. UKUPNI RASHODI
2.a. RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
2.b.
IMOVINE
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK (1-2)
PRORAČUN
2014.
127.871.368
127.864.738
I. IZMJENE
2014.
126.185.477
126.178.847
6.630
6.630
134.567.000
114.328.755
136.362.000
115.541.467
20.238.245
20.820.533
-6.695.632
-10.176.523
Red.
B. RAČUN FINANCIRANJA
broj
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
1.
ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
2.
ZAJMOVA
3. NETO FINANCIRANJE (1-2)
PRORAČUN
2014.
Red.
C. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
broj
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2013.
1.
GODINE
VIŠAK PRIHODA IZ 2013. GODINE
PRORAČUN
2014.
Red. D. UKUPNO PRORAČUN ŠIBENSKO-KNINSKE
broj ŽUPANIJE
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK IZ 2013.
1.
GODINE
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI
PRORAČUN
2014.
I. IZMJENE
2014.
2.600.000
8.210.000
0
0
2.600.000
8.210.000
I. IZMJENE
2014.
4.095.632
1.966.523
4.095.632
1.966.523
I. IZMJENE
2014.
134.567.000
136.362.000
134.567.000
136.362.000
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i
Računu financiranja, a rashodi i izdaci se raspoređuju po programima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna
Šibensko-kninske županije.
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
324
329
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
36
NEMATERIJALNA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
41
412
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
KAPITALNE DONACIJE
382
4
TEKUĆE DONACIJE
381
OSTALI RASHODI
OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
372
12,11 54,52
12,11 54,52
11 43 52
11 31 43
11 31 43 52
11 43 52
11 43 52
11,12 43 52
11,12 43 52
11 43 52
11
11 43 52
12,11 31 43
12,11 31 43
11,12 31 43 54,52 61
11,12 43 52
11,12 31 43 54,52 61
12,11 31 43 52,54 61
11,12 31 43 54,52 61
0,00
3.200.000,00
1.405.000,00
1.405.000,00
0,00
0,00
582.288,00
-63.000,00
20.238.245,00
-63.000,00
8.022.864,00
2.455,00
11.222.864,00
2.455,00
6.412.745,00
3.829.300,00
6.412.745,00
3.829.300,00
0,00
1.860.856,00
7.558.100,00
0,00
7.558.100,00
0,00
50.000,00
14.043,00
1.910.856,00
14.043,00
331.239,00
7.609.734,00
561.997,00
124.753,00
1.034.383,00
22.472.494,00
561.997,00
-37.157,00
1.687.281,00
15.989.571,00
-127.156,00
5.009.244,00
2.682.104,00
180.392,00
-915.182,00
1.668.776,00
5.578.368,00
-4.517.400,00
51.981.406,00
-5.252.190,00
28.002.767,00
1.212.712,00
Povećanje smanjenje
34.680.787,00
114.328.755,00
Plan
1.405.000,00
1.405.000,00
20.820.533,00
3.200.000,00
7.959.864,00
11.159.864,00
6.415.200,00
6.415.200,00
11.387.400,00
11.387.400,00
1.860.856,00
50.000,00
1.910.856,00
576.040,00
576.040,00
8.644.117,00
455.992,00
24.159.775,00
15.952.414,00
5.451.212,00
54.663.510,00
4.094.062,00
1.849.168,00
23.485.367,00
29.428.597,00
115.541.467,00
Prve izmjene i
dopune
102,88
100,00
99,21
99,44
100,04
100,04
150,66
150,66
100,00
100,00
100,00
102,50
102,50
113,59
137,66
107,51
99,77
97,72
105,16
81,73
110,81
83,87
84,86
101,06
indeks
Plan 2015.
Plan 2016.
1,03
1,03
15,27
2,35
5,84
8,18
4,70
4,70
8,35
8,35
1,36
0,04
1,40
0,42
0,42
6,34
0,33
17,72
11,70
4,00
40,09
3,00
1,36
17,22
21,58
0,00
20.020.245,00
10.774.000,00
6.410.000,00
8.288.100,00
1.945.000,00
560.497,00
53.356.251,00
34.695.787,00
0,00
19.840.245,00
10.277.000,00
6.410.000,00
8.853.100,00
1.985.000,00
560.497,00
51.630.501,00
28.140.787,00
84,73 116.029.635,00 107.856.885,00
struktura
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
37
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
352
363
SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
SUBVENCIJE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
351
35
343
FINANCIJSKI RASHODI
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
322
323
34
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
321
11,12 31 43 54,52 61
313
MATERIJALNI RASHODI
11,12 31 43 54,52
DOPRINOSI NA PLAĆE
32
11,12 31 43 52,54
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
312
11,12 31 43 54,52
11,12 31 43 52,54
PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
31
311
RASHODI POSLOVANJA
3
izvori financiranja
A. Račun prihoda i rashoda
I. OPĆI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 5
DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA
DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU
453
454
11
12
31
43
52
54
61
71
Šifra
Opći prihodi i primici
Sredstva učešća za pomoći
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Pomoći pror.kori. od prijenosa sredstava EU
Donacije
Prihod od prodaje nefinancijske imovine
Izvor financiranja
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI
452
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
426
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
424
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
PRIJEVOZNA SREDSTVA
423
451
POSTROJENJA I OPREMA
422
45
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
42
421
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4
ukupno:
136.362.000,00
59.387.760,00
50.003.715,00
1.264.520,00
12.164.820,00
11.652.711,00
1.705.080,00
176.759,00
6.635,00
Prve izmjene i
dopune
ukupno:
1.000,00
73.483,00
18.038,00
1.900.000,00
303.900,00
101,33
110,07
100,18
103,69
69,76
101,64
407,62
115,18
100,08
indeks
1.795.000,00
-303.900,00
10.000,00
134.567.000,00
0,00
16.000,00
63.480,00
-3.944.037,00
-487.000,00
1.992.000,00
-4.231.937,00
2.704.742,00
6.522.220,00
6.258.607,00
1.117.000,00
6.635.987,00
3.409.225,00
3.170.000,00
582.288,00
Povećanje smanjenje
13.602.258,00
20.238.245,00
Plan
136.362.000,00
0,00
26.000,00
63.480,00
2.314.570,00
2.404.050,00
1.973.483,00
19.038,00
1.505.000,00
9.226.962,00
4.287.000,00
17.011.483,00
20.820.533,00
Prve izmjene i
dopune
101,33
0,00
260,00
100,00
36,98
36,23
103,87
105,54
75,55
141,47
135,24
125,06
102,88
indeks
6.635.987,00
13.384.258,00
20.020.245,00
Plan 2015.
6.635.987,00
13.204.258,00
19.840.245,00
Plan 2016.
100,00 136.049.880,00 127.697.130,00
0,00
0,02
0,05
1,70
1,76
1,45
0,01
1,10
6,77
3,14
12,48
15,27
struktura
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
134.567.000,00
53.953.444,00
49.912.417,00
1.219.570,00
17.438.145,00
11.465.032,00
418.300,00
153.462,00
6.630,00
Plan
12
12
12
12,11
12,11
12,11 43 52
31 43 52 71
12 43
12,11 31 43 54,52 71
11,12 43 52
12,11 31 43 54,52 71
izvori financiranja
A. Račun prihoda i rashoda
I. OPĆI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 6 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
616
POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
634
635
721
PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
72
683
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
OSTALI PRIHODI
681
7
KAZNE I UPRAVNE MJERE
KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI
DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA
663
71
71
11
11
11
61
31
61,31
11,43
43,11
43,11
43,11
11
11,43
12
52
52,43,54
54
ukupno:
126.185.477,00
0,00
0,00
126.185.477,00
6.630,00
0,00
6.630,00
6.630,00
6.630,00
0,00
10.000,00
15.000,00
25.000,00
161.142,00
1.264.520,00
1.425.662,00
13.955.071,00
2.820.000,00
16.775.071,00
8.893.219,00
110.000,00
9.003.219,00
37.698.715,00
830.487,00
14.255.933,00
1.000,00
52.786.135,00
5.000,00
5.010.000,00
110.000,00
41.038.760,00
46.163.760,00
126.178.847,00
Prve izmjene i
dopune
6.630,00
6.630,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
25.000,00
15.000,00
0,00
0,00
1.264.520,00
161.142,00
0,00
1.425.662,00
0,00
0,00
2.820.000,00
13.955.071,00
0,00
16.775.071,00
0,00
0,00
8.893.219,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
9.003.219,00
37.698.715,00
830.487,00
0,00
0,00
14.255.933,00
0,00
1.000,00
0,00
5.000,00
52.786.135,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
5.010.000,00
0,00
46.163.760,00
0,00
Povećanje smanjenje
41.038.760,00
126.178.847,00
Plan
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
indeks
Plan 2015.
Plan 2016.
6.630,00
6.630,00
25.000,00
1.373.800,00
14.655.000,00
16.619.000,00
49.352.147,00
47.018.303,00
6.630,00
6.630,00
25.000,00
1.364.800,00
15.267.000,00
9.719.000,00
49.085.147,00
47.729.553,00
100,00 129.049.880,00 123.197.130,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,13
1,00
1,13
11,06
2,23
13,29
7,05
0,09
7,13
29,88
0,66
11,30
0,00
41,83
0,00
3,97
0,09
32,52
36,58
99,99 129.043.250,00 123.190.500,00
struktura
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
68
PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA
661
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA, ROBE I USLUGA, DONACIJA
PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA
652
66
UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE
651
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSE.PROPISIM
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
642
65
PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE
641
PRIHODI OD IMOVINE
POMOĆI IZ PRORAČUNA
633
64
POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE TIJELA EU
632
52,12,43,54
11
OSTALI PRIHODI OD POREZA
614
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
11
POREZI NA ROBU I USLUGE
63
11
POREZI NA IMOVINU
613
11,12
11,12
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
PRIHODI OD POREZA
61
611
PRIHODI POSLOVANJA
6
izvori financiranja
A. Račun prihoda i rashoda
I. OPĆI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 7
PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA
PRIMICI-POVRATI GLAV.ZAJMOVA DANIH KRED.INST.
81
815
Opći prihodi i primici
Izvor financiranja klasa 8
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
11
127.871.368,00
126.185.477,00
51.182.760,00
50.003.715,00
1.264.520,00
10.775.730,00
11.336.355,00
1.454.625,00
161.142,00
6.630,00
Prve izmjene i
dopune
98,68
101,45
100,18
103,69
75,14
99,73
347,75
105,00
100,00
indeks
ukupno:
8.210.000,00
8.210.000,00
2.600.000,00
Prve izmjene i
dopune
2.600.000,00
Plan
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):
11
11
Plan
315,77
0,00
0,00
8.210.000,00
0,00
8.210.000,00
0,00
Povećanje smanjenje
8.210.000,00
8.210.000,00
315,77
indeks
izvori financiranja
B. Račun financiranja
I. OPĆI DIO
8.210.000,00
8.210.000,00
8.210.000,00
8.210.000,00
Prve izmjene i
dopune
100,00
100,00
100,00
indeks
100,00
100,00
100,00
struktura
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
Plan 2015.
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Plan 2016.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šifra
ukupno:
50.453.444,00
49.912.417,00
1.219.570,00
14.340.400,00
11.367.145,00
418.300,00
153.462,00
6.630,00
Plan
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Opći prihodi i primici
Sredstva učešća za pomoći
Vlastiti prihodi
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Pomoći pror.kori. od prijenosa sredstava EU
Donacije
Prihod od prodaje nefinancijske imovine
Izvor financiranja
8
11
12
31
43
52
54
61
71
Šifra
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
A. Račun prihoda i rashoda
I. OPĆI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 8 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
11
43
52
54
61
71
Šifra
Opći prihodi i primici
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Pomoći pror.kori. od prijenosa sredstava EU
Donacije
Prihod od prodaje nefinancijske imovine
Izvor financiranja
REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA
VIŠAK/MANJAK PRIHODA
REZULTAT POSLOVANJA
92
922
VLASTITI IZVORI
9
ukupno:
4.095.632,00
900.000,00
3.097.745,00
97.887,00
0,00
0,00
0,00
Plan
p
p
1.966.523,00
g
Plan
48,02
0,00
0,00
1.966.523,00
0,00
1.966.523,00
0,00
Povećanje smanjenje
1.966.523,00
1.966.523,00
0,00
44,84
323,18
indeks
ukupno:
0,00
1.389.090,00
316.356,00
245.455,00
15.617,00
5,00
Prve izmjene i
dopune
61,43,52,71,54,11
61,43,52,71,54,11
izvori financiranja
C. Višak prihoda iz prethodne godine
I. OPĆI DIO
1.966.523,00
1.966.523,00
1.966.523,00
1.966.523,00
Prve izmjene i
dopune
100,00
100,00
100,00
100,00
indeks
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
100,00
100,00
100,00
100,00
struktura
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Plan 2015.
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Plan 2016.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 9
Glava:
322
323
324
329
32
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Potpore radu Vijeća Srpske nacionalne manjine
Izvršna i zakonodavna tijela
aktivnost: A1002-02
Funkcija: 0111
Zaštita prava nacionalnih manjina
010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
60.000,00
1.660.000,00
800.000,00
11
30.000,00
128.500,00
5.000,00
29.200,00
76.300,00
18.000,00
11
11
11
11
11
130.000,00
130.000,00
130.000,00
30.000,00
11
125.000,00
11
11
125.000,00
11
155.000,00
155.000,00
800.000,00
11
800.000,00
1.720.000,00
11
11
1.720.000,00
2.520.000,00
2.675.000,00
2.805.000,00
11
izvori financiranja
Plan
Povećanje smanjenje
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
29.200,00
76.300,00
18.000,00
128.500,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
30.000,00
30.000,00
125.000,00
125.000,00
155.000,00
155.000,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
60.000,00
1.660.000,00
1.720.000,00
1.720.000,00
2.520.000,00
2.675.000,00
2.805.000,00
Prve izmjene i
dopune
0,00 %
0,02 %
0,06 %
0,01 %
100,00
100,00
100,00
100,00
0,09 % 100,00
0,10 % 100,00
0,10 % 100,00
0,10 % 100,00
0,02 % 100,00
0,02 % 100,00
0,09 % 100,00
0,09 % 100,00
0,11 % 100,00
0,11 % 100,00
0,59 % 100,00
0,59 % 100,00
0,59 % 100,00
0,04 % 100,00
1,22 % 100,00
1,26 % 100,00
1,26 % 100,00
1,85 % 100,00
1,96 % 100,00
2,06 % 100,00
Struktura Indeks
132.750,00
132.750,00
132.750,00
132.750,00
30.000,00
925.000,00
955.000,00
955.000,00
800.000,00
800.000,00
1.720.000,00
1.720.000,00
2.520.000,00
3.475.000,00
3.607.750,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
30.000,00
125.000,00
155.000,00
155.000,00
800.000,00
800.000,00
1.720.000,00
1.720.000,00
2.520.000,00
2.675.000,00
2.812.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program: 1002
381
38
329
32
Financijska sredstva za rad nacionalnih manjina
Izvršna i zakonodavna tijela
aktivnost: A1002-01
Funkcija: 0111
Zaštita prava nacionalnih manjina
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Financiranje rada političkih stranaka
Izvršna i zakonodavna tijela
aktivnost: A1001-02
Funkcija: 0111
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
Program: 1002
381
38
323
329
32
MATERIJALNI RASHODI
Rad Županijske skupštine
Izvršna i zakonodavna tijela
Javna uprava i administracija
aktivnost: A1001-01
Funkcija: 0111
Program: 1001
010-01 Stručna služba Skupštine i župana - Tajništvo
010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 10 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
25.000,00
10.000,00
10.000,00
52
52
MATERIJALNI RASHODI
RASHODI ZA USLUGE
10.000,00
25.000,00
11
370.000,00
435.000,00
11
11
11
805.000,00
11
830.000,00
840.000,00
840.000,00
323
Nevladine udruge i europski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela
aktivnost: A1001-04
Funkcija: 0111
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
1.500,00
840.000,00
1.500,00
11
130.000,00
130.000,00
130.000,00
2.805.000,00
11
izvori financiranja
Plan
32
363
36
323
329
32
Financiranje aktivnosti Župana
Izvršna i zakonodavna tijela
aktivnost: A1001-03
Funkcija: 0111
Javna uprava i administracija
020-01 Ured župana
Program: 1001
Glava:
020 URED ŽUPANA
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
Razdjel:
343
34
Potpore radu Vijeća Srpske nacionalne manjine
Izvršna i zakonodavna tijela
Zaštita prava nacionalnih manjina
aktivnost: A1002-02
Funkcija: 0111
Program: 1002
010-02 Vijeće Srpske nacionalne manjine
010 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I ŽUPANA - TAJNIŠTVO
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
Povećanje smanjenje
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
370.000,00
435.000,00
805.000,00
830.000,00
840.000,00
840.000,00
840.000,00
1.500,00
1.500,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
2.805.000,00
0,01 % 100,00
0,01 % 100,00
0,01 % 100,00
0,02 % 100,00
0,02 % 100,00
0,27 % 100,00
0,32 % 100,00
0,59 % 100,00
0,61 % 100,00
0,62 % 100,00
0,62 % 100,00
0,62 % 100,00
0,00 % 100,00
0,00 % 100,00
0,10 % 100,00
0,10 % 100,00
0,10 % 100,00
2,06 % 100,00
Struktura Indeks
10.000,00
10.000,00
25.000,00
805.000,00
830.000,00
840.000,00
840.000,00
840.000,00
0,00
132.750,00
132.750,00
132.750,00
3.607.750,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
805.000,00
830.000,00
840.000,00
840.000,00
840.000,00
0,00
137.000,00
137.000,00
137.000,00
2.812.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prve izmjene i
dopune
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 11
329
32
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Izdvajanje u tekuću pričuvu
Financijski i fiskalni poslovi
aktivnost: A1001-07
Funkcija: 0112
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
Pomoći subjektima unutar opće države i ostalim subjektima
Financijski i fiskalni poslovi
aktivnost: A1001-06
Funkcija: 0112
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
300.000,00
155.750,00
20.000,00
1.727.250,00
11 52
100.000,00
100.000,00
11
11
100.000,00
1.727.250,00
11 52
1.727.250,00
475.750,00
52
52
52
400.000,00
52
400.000,00
11
667.500,00
717.000,00
1.999.194,00
260.000,00
11
11 52
11
11
11
3.643.694,00
9.630.200,00
1.222.000,00
1.472.300,00
11 52
12.324.500,00
11 52
11 52
11 52
16.843.944,00
18.791.194,00
27.941.194,00
27.941.194,00
11 52
izvori financiranja
Plan
0,00
0,00
0,00
409.360,00
409.360,00
409.360,00
0,00
1.450,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-394,00
0,00
-394,00
-252.000,00
0,00
-45.850,00
-297.850,00
-296.794,00
242.566,00
-5.827.434,00
-5.827.434,00
Povećanje smanjenje
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.136.610,00
2.136.610,00
2.136.610,00
300.000,00
157.200,00
20.000,00
477.200,00
400.000,00
400.000,00
667.500,00
717.000,00
1.998.800,00
260.000,00
3.643.300,00
9.378.200,00
1.222.000,00
1.426.450,00
12.026.650,00
16.547.150,00
19.033.760,00
22.113.760,00
22.113.760,00
Prve izmjene i
dopune
79,14
79,14
97,58
98,24
99,99
0,07 % 100,00
0,07 % 100,00
0,07 % 100,00
1,57 % 123,70
1,57 % 123,70
1,57 % 123,70
0,22 % 100,00
0,12 % 100,93
0,01 % 100,00
0,35 % 100,30
0,29 % 100,00
0,29 % 100,00
0,49 % 100,00
0,53 % 100,00
1,47 % 99,98
0,19 % 100,00
2,67 %
6,88 % 97,38
0,90 % 100,00
1,05 % 96,89
8,82 %
12,13 %
13,96 % 101,29
16,22 %
16,22 %
Struktura Indeks
100.000,00
100.000,00
1.727.250,00
1.727.250,00
475.750,00
400.000,00
3.643.694,00
12.324.500,00
16.843.944,00
18.791.194,00
27.941.194,00
27.941.194,00
100.000,00
100.000,00
1.727.250,00
1.727.250,00
475.750,00
400.000,00
3.643.694,00
12.324.500,00
16.843.944,00
18.791.194,00
20.141.194,00
20.141.194,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
363
36
421
422
426
42
343
34
321
322
323
329
32
311
312
313
31
Administracija i upravljanje
Opće usluge vezane za službenike
Javna uprava i administracija
aktivnost: A1001-05
Funkcija: 0131
Program: 1001
030-01 Upravni odjel za proračun i financije
030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 12 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
321
322
323
329
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
200.000,00
11
43
43
43
43
200.000,00
500.000,00
400.000,00
0,00
1.100.000,00
5.960.000,00
0,00
1.200.000,00
43
43
43
43
7.160.000,00
43
8.800.000,00
8.800.000,00
200.000,00
11
200.000,00
-27.000,00
-302.000,00
142.000,00
15.000,00
-172.000,00
-4.710.000,00
148.000,00
-1.008.000,00
-5.570.000,00
-6.070.000,00
-6.070.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
242.566,00
-5.827.434,00
-5.827.434,00
Povećanje smanjenje
173.000,00
198.000,00
542.000,00
15.000,00
928.000,00
1.250.000,00
148.000,00
192.000,00
1.590.000,00
2.730.000,00
2.730.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
19.033.760,00
22.113.760,00
22.113.760,00
Prve izmjene i
dopune
79,14
79,14
84,36
16,00
20,97
22,21
31,02
31,02
0,13 % 86,50
0,15 % 39,60
0,40 % 135,50
0,01 %
0,68 %
0,92 %
0,11 %
0,14 %
1,17 %
2,00 %
2,00 %
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,11 % 100,00
0,11 % 100,00
0,11 % 100,00
0,11 % 100,00
0,18 % 208,33
0,18 % 208,33
0,18 % 208,33
13,96 % 101,29
16,22 %
16,22 %
Struktura Indeks
1.400.000,00
7.200.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
120.000,00
120.000,00
18.791.194,00
27.941.194,00
27.941.194,00
280.000,00
720.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
120.000,00
120.000,00
18.791.194,00
20.141.194,00
20.141.194,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
311
312
313
31
Zadržavnje nezakonito izgrađenih zgrada
Rashodi vezani za stanovanje i komu. pogod. koji nisu drugdje svrstani
aktivnost: A1005-01
Funkcija: 0660
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Program: 1005
381
38
150.000,00
200.000,00
150.000,00
11
150.000,00
150.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
18.791.194,00
27.941.194,00
27.941.194,00
Plan
11
43
43
izvori financiranja
Pomoći za aktivnosti vjerskih zajednica, udruga, mjesnih odbora i ostalih orga.
Financijski i fiskalni poslovi
aktivnost: A1004-01
Funkcija: 0112
Razvoj civilnog društva
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Program: 1004
381
38
Pomoć osobama sa zdravstvenim i socijalnim poteškoćama
Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane
aktivnost: A1003-01
Funkcija: 1090
Socijalna skrb
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
MATERIJALNI RASHODI
Program: 1003
324
32
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Opće usluge vezane za službenike
Javna uprava i administracija
tekući projekt: T1001-08
Funkcija: 0131
Program: 1001
030-01 Upravni odjel za proračun i financije
030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 13
200.000,00
340.000,00
43
43
627.000,00
11
3.270.850,00
12
381
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
200.000,00
200.000,00
11
11
300.000,00
11
RASHODI ZA USLUGE
38
300.000,00
11
MATERIJALNI RASHODI
323
2.500.000,00
3.070.000,00
3.270.850,00
12
3.270.850,00
627.000,00
11
32
Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite
Službe javnog zdravstva
aktivnost: A1006-01
Funkcija: 0740
Zdravstvo
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
Pomoć za ogrijev
Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhvaćeno redovnim socij.programima
aktivnost: A1003-03
Funkcija: 1070
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
627.000,00
3.897.850,00
6.967.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.600,00
-188.000,00
-140.000,00
-328.000,00
-6.070.000,00
-6.070.000,00
-5.827.434,00
-5.827.434,00
Povećanje smanjenje
200.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00
2.500.000,00
3.070.000,00
3.270.850,00
3.270.850,00
3.270.850,00
627.000,00
627.000,00
627.000,00
3.897.850,00
6.967.850,00
42.984.314,00
12.000,00
200.000,00
212.000,00
2.730.000,00
2.730.000,00
22.113.760,00
22.113.760,00
Prve izmjene i
dopune
6,00
58,82
39,26
31,02
31,02
79,14
79,14
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,22 % 100,00
0,22 % 100,00
1,83 % 100,00
2,25 % 100,00
2,40 % 100,00
2,40 % 100,00
2,40 % 100,00
0,46 % 100,00
0,46 % 100,00
0,46 % 100,00
2,86 % 100,00
5,11 % 100,00
31,52 % 100,34
0,01 %
0,15 %
0,16 %
2,00 %
2,00 %
16,22 %
16,22 %
Struktura Indeks
200.000,00
300.000,00
2.500.000,00
3.070.000,00
3.270.850,00
3.270.850,00
627.000,00
627.000,00
3.897.850,00
6.967.850,00
42.838.714,00
200.000,00
8.800.000,00
8.800.000,00
27.941.194,00
27.941.194,00
200.000,00
300.000,00
2.500.000,00
3.070.000,00
3.270.850,00
3.270.850,00
627.000,00
627.000,00
3.897.850,00
6.967.850,00
42.838.714,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
20.141.194,00
20.141.194,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program: 1006
363
36
381
38
Financiranje ostalih aktivnosti socijalne skrbi
Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane
aktivnost: A1003-02
Funkcija: 1090
Socijalna skrb
040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Program: 1003
Glava:
040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
42.838.714,00
540.000,00
43
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
8.800.000,00
27.941.194,00
27.941.194,00
8.800.000,00
izvori financiranja
Plan
Zadržavnje nezakonito izgrađenih zgrada
Razdjel:
422
423
42
Rashodi vezani za stanovanje i komu. pogod. koji nisu drugdje svrstani
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
aktivnost: A1005-01
Funkcija: 0660
Program: 1005
030-01 Upravni odjel za proračun i financije
030 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 14 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Glava:
311
312
31
343
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Briga za starije i nemoćne osobe u domovima
Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhvaćeno redovnim socij.programima
aktivnost: A1003-05
Funkcija: 1070
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
36.536,00
11.148.000,00
9.110.000,00
182.000,00
12,11
12,11
12,11
18.926.500,00
36.536,00
12
120.412,00
483.960,00
890.791,00
42.901,00
1.538.064,00
1.574.600,00
20.501.100,00
20.501.100,00
100.000,00
100.000,00
12
12
12
12
12
12
11
11
470.000,00
470.000,00
-6.405.359,12
-148.118,38
-8.309.285,46
-14.348.779,18
-500,00
-500,00
2.615,00
54.005,00
86.800,00
2.680,00
146.100,00
145.600,00
145.600,00
145.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.600,00
Povećanje smanjenje
2.704.640,88
33.881,62
2.838.714,54
4.577.720,82
36.036,00
36.036,00
123.027,00
537.965,00
977.591,00
45.581,00
1.684.164,00
1.720.200,00
20.646.700,00
20.646.700,00
100.000,00
100.000,00
470.000,00
470.000,00
570.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.070.000,00
6.967.850,00
42.984.314,00
Prve izmjene i
dopune
1,98 %
0,02 %
2,08 %
3,36 %
0,03 %
0,03 %
0,09 %
0,39 %
0,72 %
0,03 %
29,69
18,62
25,46
24,19
98,63
98,63
102,17
111,16
109,74
106,25
1,24 % 109,50
1,26 % 109,25
15,14 % 100,71
15,14 % 100,71
0,07 % 100,00
0,07 % 100,00
0,34 % 100,00
0,34 % 100,00
0,42 % 100,00
1,47 % 100,00
1,47 % 100,00
1,83 % 100,00
2,25 % 100,00
5,11 % 100,00
31,52 % 100,34
Struktura Indeks
11.148.000,00
18.926.500,00
36.536,00
1.538.064,00
1.574.600,00
20.501.100,00
20.501.100,00
100.000,00
470.000,00
570.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.070.000,00
6.967.850,00
42.838.714,00
11.148.000,00
18.926.500,00
36.536,00
1.538.064,00
1.574.600,00
20.501.100,00
20.501.100,00
100.000,00
470.000,00
570.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
3.070.000,00
6.967.850,00
42.838.714,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
34
321
322
323
329
32
Centri za socijalnu skrb - standard
Službe javnog zdravstva
aktivnost: A1003-04
Funkcija: 0740
Socijalna skrb
040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ
TEKUĆE DONACIJE
Program: 1003
381
OSTALI RASHODI
11
RASHODI ZA USLUGE
38
11
MATERIJALNI RASHODI
2.000.000,00
570.000,00
2.000.000,00
11 43
2.500.000,00
3.070.000,00
6.967.850,00
42.838.714,00
Plan
11 43
323
Preventivne mjere zdravstvene zaštite
Službe javnog zdravstva
aktivnost: A1006-02
Funkcija: 0740
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
izvori financiranja
32
421
42
Provođenje mjera i djelatnosti zdravstvene zaštite
Službe javnog zdravstva
Zdravstvo
aktivnost: A1006-01
Funkcija: 0740
Program: 1006
040-01 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 15
451
45
422
42
311
312
313
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Briga za starije i nemoćne osobe-standard
Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhvaćeno redovnim socij.programima
aktivnost: A1003-06
Funkcija: 1070
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
POSTROJENJA I OPREMA
632.500,00
0,00
0,00
12
0,00
12
0,00
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
632.500,00
12
12
12
12
12
12
12
12
12
270.000,00
270.000,00
562.500,00
562.500,00
4.529.612,30
36.337,00
231.807,96
4.797.757,26
5.630.257,26
-200.000,00
-200.000,00
-632.500,00
-632.500,00
-54.755,50
-54.755,50
-7.901,47
-7.901,47
-370.534,73
-4.075.235,39
-556.674,14
-141.892,49
-5.144.336,75
-1.755.807,96
-8.309.285,46
-14.348.779,18
145.600,00
145.600,00
145.600,00
Povećanje smanjenje
270.000,00
270.000,00
562.500,00
562.500,00
4.529.612,30
36.337,00
231.807,96
4.797.757,26
5.630.257,26
0,00
0,00
0,00
0,00
15.244,50
15.244,50
8.098,53
8.098,53
147.465,27
1.281.764,61
247.825,86
38.607,51
1.715.663,25
100.192,04
2.838.714,54
4.577.720,82
20.646.700,00
20.646.700,00
42.984.314,00
Prve izmjene i
dopune
0,20 %
0,20 %
0,41 %
0,41 %
3,32 %
0,03 %
0,17 %
3,52 %
4,13 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,11 %
0,94 %
0,18 %
0,03 %
1,26 %
0,07 %
2,08 %
3,36 %
0,00
0,00
0,00
0,00
21,78
21,78
50,62
50,62
28,47
23,93
30,80
21,39
25,01
5,40
25,46
24,19
15,14 % 100,71
15,14 % 100,71
31,52 % 100,34
Struktura Indeks
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
632.500,00
70.000,00
16.000,00
6.860.000,00
11.148.000,00
18.926.500,00
20.501.100,00
20.501.100,00
42.838.714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
632.500,00
70.000,00
16.000,00
6.860.000,00
11.148.000,00
18.926.500,00
20.501.100,00
20.501.100,00
42.838.714,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
31
451
45
422
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
70.000,00
11
42
70.000,00
11
OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
16.000,00
11
NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
16.000,00
11
372
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
518.000,00
5.357.000,00
804.500,00
180.500,00
6.860.000,00
37
343
34
11
11
11
11
11
MATERIJALNI RASHODI
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
1.856.000,00
12,11
DOPRINOSI NA PLAĆE
321
322
323
329
11.148.000,00
12,11
RASHODI ZA ZAPOSLENE
18.926.500,00
20.501.100,00
20.501.100,00
42.838.714,00
313
izvori financiranja
Plan
31
Briga za starije i nemoćne osobe u domovima
Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhvaćeno redovnim socij.programima
Socijalna skrb
aktivnost: A1003-05
Funkcija: 1070
Program: 1003
040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ
040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 16 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
422
42
412
41
322
323
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
NEMATERIJALNA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNI RASHODI
3.535.900,00
3.535.900,00
12
0,00
12
12
0,00
60.000,00
858.400,00
12
12
12
918.400,00
12
8.130.000,00
8.130.000,00
8.130.000,00
1.936.200,00
2.075.700,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
57.210,50
57.210,50
7.901,47
7.901,47
357.534,73
4.040.780,39
601.674,14
141.892,49
5.141.881,75
1.858.746,82
102.781,38
1.550.000,00
3.511.528,20
8.718.521,92
145.600,00
145.600,00
145.600,00
Povećanje smanjenje
5.472.100,00
5.611.600,00
500.000,00
500.000,00
60.000,00
858.400,00
918.400,00
8.480.000,00
8.480.000,00
8.480.000,00
57.210,50
57.210,50
7.901,47
7.901,47
357.534,73
4.040.780,39
601.674,14
141.892,49
5.141.881,75
1.858.746,82
102.781,38
1.550.000,00
3.511.528,20
8.718.521,92
20.646.700,00
20.646.700,00
42.984.314,00
Prve izmjene i
dopune
4,01 % 154,76
4,12 % 158,70
0,37 %
0,37 %
0,04 % 100,00
0,63 % 100,00
0,67 % 100,00
6,22 % 104,31
6,22 % 104,31
6,22 % 104,31
0,04 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,26 %
2,96 %
0,44 %
0,10 %
3,77 %
1,36 %
0,08 %
1,14 %
2,58 %
6,39 %
15,14 % 100,71
15,14 % 100,71
31,52 % 100,34
Struktura Indeks
3.535.900,00
0,00
918.400,00
8.130.000,00
8.130.000,00
8.130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.501.100,00
20.501.100,00
42.838.714,00
3.535.900,00
0,00
918.400,00
8.130.000,00
8.130.000,00
8.130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.501.100,00
20.501.100,00
42.838.714,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
OB ŠKŽ i OB "Hrvatski ponos" Knin - standard
Službe javnog zdravstva
Zdravstvo
aktivnost: A1006-03
Funkcija: 0740
Program: 1006
040-03 Opće bolnice u ŠKŽ
0,00
11
Glava:
0,00
11
OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
0,00
NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
0,00
11
0,00
0,00
0,00
0,00
11
11
11
11
11
0,00
0,00
0,00
0,00
11
11
11
11
0,00
11
0,00
20.501.100,00
20.501.100,00
42.838.714,00
372
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
izvori financiranja
Plan
37
343
34
321
322
323
329
32
311
312
313
31
Briga za starije i nemoćne osobe-iznad standarda
Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhvaćeno redovnim socij.programima
Socijalna skrb
aktivnost: A1003-07
Funkcija: 1070
Program: 1003
040-02 Korisnici u socijalnoj skrbi ŠKŽ
040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 17
Glava:
1.280.000,00
11
55.000,00
52
322
323
32
Domovi zdravlja - standard
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNI RASHODI
kapitalni projekt: K1006-07
Službe javnog zdravstva
1.500.520,00
130.000,00
1.370.520,00
12
12
12
2.970.000,00
177.000,00
11
RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0740
177.000,00
11
MATERIJALNI RASHODI
177.000,00
55.000,00
52
55.000,00
1.280.000,00
11
1.280.000,00
4.482.000,00
323
Najam prostora za ambulantu u Primoštenu
Službe javnog zdravstva
tekući projekt: T1006-06
Funkcija: 0740
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
MATERIJALNI RASHODI
Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
Službe javnog zdravstva
aktivnost: A1006-05
Funkcija: 0740
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
MATERIJALNI RASHODI
3.675.700,00
4.482.000,00
3.675.700,00
12
0,00
3.535.900,00
8.130.000,00
8.130.000,00
8.130.000,00
42.838.714,00
12
12
12
izvori financiranja
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.225.700,00
-2.225.700,00
139.500,00
2.075.700,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
145.600,00
Povećanje smanjenje
130.000,00
1.370.520,00
1.500.520,00
2.970.000,00
177.000,00
177.000,00
177.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
1.280.000,00
1.280.000,00
1.280.000,00
4.482.000,00
4.482.000,00
1.450.000,00
1.450.000,00
139.500,00
5.611.600,00
8.480.000,00
8.480.000,00
8.480.000,00
42.984.314,00
Prve izmjene i
dopune
39,45
39,45
0,10 % 100,00
1,01 % 100,00
1,10 % 100,00
2,18 % 100,00
0,13 % 100,00
0,13 % 100,00
0,13 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,94 % 100,00
0,94 % 100,00
0,94 % 100,00
3,29 % 100,00
3,29 % 100,00
1,06 %
1,06 %
0,10 %
4,12 % 158,70
6,22 % 104,31
6,22 % 104,31
6,22 % 104,31
31,52 % 100,34
Struktura Indeks
1.500.520,00
2.970.000,00
177.000,00
177.000,00
55.000,00
55.000,00
1.280.000,00
1.280.000,00
4.482.000,00
4.482.000,00
3.675.700,00
3.535.900,00
8.130.000,00
8.130.000,00
8.130.000,00
42.838.714,00
1.500.520,00
2.970.000,00
177.000,00
177.000,00
55.000,00
55.000,00
1.280.000,00
1.280.000,00
4.482.000,00
4.482.000,00
3.675.700,00
3.535.900,00
8.130.000,00
8.130.000,00
8.130.000,00
42.838.714,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
322
32
322
32
Sufinanciranje djelatnosti domova zdravlja
Službe javnog zdravstva
aktivnost: A1006-04
Funkcija: 0740
Zdravstvo
040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Program: 1006
451
45
426
42
OB ŠKŽ i OB "Hrvatski ponos" Knin - standard
Službe javnog zdravstva
Zdravstvo
aktivnost: A1006-03
Funkcija: 0740
Program: 1006
040-03 Opće bolnice u ŠKŽ
040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 18 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Glava:
290.000,00
210.000,00
11
11
55.000,00
52
422
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
969.260,00
269.260,00
12
12
183.504,00
12
323
42
183.504,00
12
RASHODI ZA USLUGE
32
1.202.764,00
55.000,00
52
55.000,00
500.000,00
11
MATERIJALNI RASHODI
Zavod za hitnu medicinu - standard
Službe javnog zdravstva
kapitalni projekt: K1006-11
Funkcija: 0740
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
MATERIJALNI RASHODI
Dodatni timovi zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni
Službe javnog zdravstva
aktivnost: A1006-10
Funkcija: 0740
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNI RASHODI
500.000,00
1.757.764,00
1.757.764,00
165.480,00
102.000,00
63.480,00
12
12
429.000,00
865.000,00
10.000,00
12
1.304.000,00
12
12
12
2.970.000,00
4.482.000,00
4.482.000,00
42.838.714,00
12
izvori financiranja
Plan
-28.570,00
-378.570,00
-10.000,00
-10.000,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-350.000,00
-350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.600,00
Povećanje smanjenje
240.690,00
590.690,00
173.504,00
173.504,00
852.764,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
290.000,00
210.000,00
500.000,00
500.000,00
1.407.764,00
1.407.764,00
102.000,00
63.480,00
165.480,00
429.000,00
865.000,00
10.000,00
1.304.000,00
2.970.000,00
4.482.000,00
4.482.000,00
42.984.314,00
Prve izmjene i
dopune
80,09
80,09
0,18 %
0,43 %
0,13 %
0,13 %
0,63 %
89,39
60,94
94,55
94,55
70,90
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,21 % 100,00
0,15 % 100,00
0,37 % 100,00
0,37 % 100,00
1,03 %
1,03 %
0,07 % 100,00
0,05 % 100,00
0,12 % 100,00
0,31 % 100,00
0,63 % 100,00
0,01 % 100,00
0,96 % 100,00
2,18 % 100,00
3,29 % 100,00
3,29 % 100,00
31,52 % 100,34
Struktura Indeks
969.260,00
183.504,00
1.202.764,00
55.000,00
55.000,00
500.000,00
500.000,00
1.757.764,00
1.757.764,00
165.480,00
1.304.000,00
2.970.000,00
4.482.000,00
4.482.000,00
42.838.714,00
969.260,00
183.504,00
1.202.764,00
55.000,00
55.000,00
500.000,00
500.000,00
1.757.764,00
1.757.764,00
165.480,00
1.304.000,00
2.970.000,00
4.482.000,00
4.482.000,00
42.838.714,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
322
32
322
323
32
Sufinanciranje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu
Službe javnog zdravstva
aktivnost: A1006-09
Funkcija: 0740
Zdravstvo
040-05 Zavod za hitnu medicinu
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Program: 1006
451
452
45
422
423
426
42
Domovi zdravlja - standard
Službe javnog zdravstva
Zdravstvo
kapitalni projekt: K1006-07
Funkcija: 0740
Program: 1006
040-04 Domovi zdravlja u ŠKŽ
040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 19
Glava:
40.000,00
10.000,00
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
850.000,00
850.000,00
0,00
0,00
12
12
12
12
850.000,00
-850.000,00
760.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.570,00
16.000,00
38.570,00
-350.000,00
-378.570,00
-350.000,00
-350.000,00
-350.000,00
145.600,00
Povećanje smanjenje
0,00
760.000,00
90.000,00
850.000,00
850.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
62.570,00
26.000,00
88.570,00
350.000,00
590.690,00
852.764,00
1.407.764,00
1.407.764,00
42.984.314,00
Prve izmjene i
dopune
50,00
60,94
70,90
80,09
80,09
0,00 %
0,56 %
0,07 %
0,00
0,62 % 100,00
0,62 % 100,00
0,11 % 100,00
0,11 % 100,00
0,11 % 100,00
0,73 % 100,00
0,73 % 100,00
0,05 % 156,43
0,02 % 260,00
0,06 % 177,14
0,26 %
0,43 %
0,63 %
1,03 %
1,03 %
31,52 % 100,34
Struktura Indeks
850.000,00
850.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
969.260,00
1.202.764,00
1.757.764,00
1.757.764,00
42.838.714,00
850.000,00
850.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
969.260,00
1.202.764,00
1.757.764,00
1.757.764,00
42.838.714,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
421
422
423
42
Zavod za javno zdravstvo - standard
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
aktivnost: A1006-14
Službe javnog zdravstva
150.000,00
11
RASHODI ZA USLUGE
Funkcija: 0740
150.000,00
11
MATERIJALNI RASHODI
323
150.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
50.000,00
12
12
700.000,00
12
969.260,00
12
1.202.764,00
1.757.764,00
1.757.764,00
42.838.714,00
12
izvori financiranja
Plan
32
Zdravstvena zaštita u turističkoj sezoni
Službe javnog zdravstva
aktivnost: A1006-13
Funkcija: 0740
Zdravstvo
040-06 Zavod za javno zdravstvo
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
PRIJEVOZNA SREDSTVA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Program: 1006
451
453
45
423
42
Zavod za hitnu medicinu - standard
Službe javnog zdravstva
Zdravstvo
kapitalni projekt: K1006-11
Funkcija: 0740
Program: 1006
040-05 Zavod za hitnu medicinu
040 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 20 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
451
454
45
421
422
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
1.396.932,00
1.093.032,00
303.900,00
12
12
0,00
273.390,00
12
12
12
273.390,00
12
0,00
12
RASHODI ZA USLUGE
323
-1.093.032,00
-303.900,00
-1.396.932,00
947.000,00
-188.390,00
758.610,00
645.495,00
645.495,00
7.173,00
107.018,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.018,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
0,00
0,00
0,00
947.000,00
85.000,00
1.032.000,00
645.495,00
645.495,00
1.677.495,00
9.329.782,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
450.000,00
14.619.782,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,69 %
0,06 %
0,00
0,00
0,00
31,09
0,76 % 377,48
0,47 %
0,47 %
1,23 % 100,43
6,84 % 101,16
0,08 % 100,00
0,08 % 100,00
0,08 % 100,00
0,02 % 100,00
0,02 % 100,00
0,02 % 100,00
0,08 % 100,00
0,08 % 100,00
0,08 % 100,00
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,33 % 100,00
10,72 % 100,74
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
1.396.932,00
273.390,00
0,00
1.670.322,00
9.222.764,00
110.000,00
110.000,00
30.000,00
30.000,00
110.000,00
110.000,00
200.000,00
200.000,00
450.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
1.396.932,00
273.390,00
0,00
1.670.322,00
9.222.764,00
110.000,00
110.000,00
30.000,00
30.000,00
110.000,00
110.000,00
200.000,00
200.000,00
450.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
42
0,00
12
1.670.322,00
9.222.764,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
110.000,00
110.000,00
MATERIJALNI RASHODI
11
11
11
11
11
11
32
Osnovno obrazovanje-minimalni standard
Osnovno obrazovanje
aktivnost: A1007-01
Funkcija: 0912
Osnovno i srednješkolsko obrazovanje
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Sufinanciranje programa strukovih udruga građana
Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane
aktivnost: A1004-05
Funkcija: 1090
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Sufinanciranje ostalih udruga građana
Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane
aktivnost: A1004-04
Funkcija: 1090
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
200.000,00
110.000,00
200.000,00
11
200.000,00
450.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan
11
Sufina.udruga koje skrbe o osobama sa pose.potreba.i humata.-karitati.udruga
Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane
aktivnost: A1004-03
Funkcija: 1090
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Program: 1007
381
38
381
38
381
38
381
38
izvori financiranja
Sufina.progr.veteranskih udruga i udruga sudionika Domovinskog rata
Aktivnosti soc.zaštite koji nisu drugdje svrstane
Razvoj civilnog društva
aktivnost: A1004-02
Funkcija: 1090
Program: 1004
050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 21
422
42
329
32
451
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Srednješkolsko obrazovanje - širi strandard
Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-04
Funkcija: 0922
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
11
11
11
11
12
80.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
300.000,00
944.039,00
944.039,00
0,00
232.870,00
87.000,00
12
12
12
12
319.870,00
12
88.533,00
88.533,00
1.352.442,00
83.836,00
83.836,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
-624.039,00
-624.039,00
420.000,00
179.417,00
-87.000,00
512.417,00
211.467,00
211.467,00
99.845,00
-43.836,00
-43.836,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
60.000,00
-4.106,00
-12.058,00
0,00
-16.164,00
50.000,00
107.018,00
107.018,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
80.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
320.000,00
320.000,00
420.000,00
412.287,00
0,00
832.287,00
300.000,00
300.000,00
1.452.287,00
40.000,00
40.000,00
150.000,00
150.000,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
350.000,00
9.329.782,00
14.619.782,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
86,09
47,71
47,71
83,33
33,90
33,90
0,06 % 100,00
0,06 % 100,00
0,07 % 100,00
0,07 % 100,00
0,18 %
0,23 %
0,23 %
0,31 %
0,30 % 177,05
0,00
0,00 %
0,61 % 260,20
0,22 % 338,86
0,22 % 338,86
1,07 % 107,38
0,03 %
0,03 %
0,11 % 150,00
0,11 % 150,00
0,04 %
0,04 %
0,00
0,00 %
0,00 %
0,00
0,07 % 100,00
0,07 %
0,26 % 116,67
6,84 % 101,16
10,72 % 100,74
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
80.000,00
100.000,00
300.000,00
944.039,00
319.870,00
88.533,00
1.352.442,00
83.836,00
100.000,00
0,00
116.164,00
300.000,00
9.222.764,00
14.512.764,00
38.852.222,00
80.000,00
100.000,00
300.000,00
944.039,00
319.870,00
88.533,00
1.352.442,00
83.836,00
100.000,00
0,00
116.164,00
300.000,00
9.222.764,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
45
421
422
423
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
12
RASHODI ZA USLUGE
42
12
MATERIJALNI RASHODI
11
11
11
100.000,00
0,00
11
0,00
11
4.106,00
12.058,00
100.000,00
11
116.164,00
11
11
11
300.000,00
9.222.764,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan
11
323
Srednješkolsko obrazovanje-minimalni strandard
Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-03
Funkcija: 0922
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
izvori financiranja
32
451
45
422
42
363
36
322
323
329
32
Osnovno obrazovnje - širi standard
Osnovno obrazovanje
Osnovno i srednješkolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-02
Funkcija: 0912
Program: 1007
050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 22 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
220.000,00
11
381
38
TEKUĆE DONACIJE
60.000,00
60.000,00
11
11
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
107.018,00
107.018,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
220.000,00
220.000,00
220.000,00
600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
70.000,00
70.000,00
250.000,00
9.329.782,00
14.619.782,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
58,33
58,33
83,33
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,28 % 100,00
0,28 % 100,00
0,28 % 100,00
0,16 % 100,00
0,16 % 100,00
0,16 % 100,00
0,44 % 100,00
4,11 % 100,00
4,11 % 100,00
4,11 % 100,00
0,05 %
0,05 %
0,18 %
6,84 % 101,16
10,72 % 100,74
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
60.000,00
60.000,00
60.000,00
380.000,00
380.000,00
220.000,00
220.000,00
600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
120.000,00
300.000,00
9.222.764,00
14.512.764,00
38.852.222,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
380.000,00
380.000,00
220.000,00
220.000,00
600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
120.000,00
300.000,00
9.222.764,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
OSTALI RASHODI
Financijske potpore ustanovama za obrazovanje odraslih
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
aktivnost: A1009-01
Funkcija: 0980
Obrazovanje odraslih
380.000,00
372
Program: 1009
380.000,00
11
OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
37
380.000,00
220.000,00
11
11
Financijske potpore učenicima i studentima
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
aktivnost: A1008-02
Funkcija: 0980
TEKUĆE DONACIJE
220.000,00
600.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
381
38
OSTALI RASHODI
Sufinanciranje programa visokog obrazovanja
Prvi stupanj visoke naobrazbe
aktivnost: A1008-01
Funkcija: 0941
Visokoškolsko obrazovanje
11 52
OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
Program: 1008
11 52
NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
120.000,00
5.600.000,00
120.000,00
11
300.000,00
9.222.764,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan
11
372
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika SŠ
Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-05
Funkcija: 0922
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
izvori financiranja
37
451
45
Srednješkolsko obrazovanje - širi strandard
Više srednjoškolsko obrazovanje
Osnovno i srednješkolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-04
Funkcija: 0922
Program: 1007
050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 23
329
32
381
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Sufinanciranje filmske djelatnosti
Služba kulture
aktivnost: A1010-05
Funkcija: 0820
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Sufinanciranje programa tehničke kulture
Službe emitiranja i izdavanja
aktivnost: A1010-04
Funkcija: 0830
TEKUĆE DONACIJE
150.000,00
11
50.000,00
11
500.000,00
500.000,00
11
11
500.000,00
50.000,00
11
50.000,00
150.000,00
11
0,00
0,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50.000,00
-50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.018,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
500.000,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
140.000,00
150.000,00
290.000,00
610.000,00
610.000,00
900.000,00
2.150.000,00
14.619.782,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
66,67
66,67
0,37 % 100,00
0,37 % 100,00
0,37 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,07 %
0,07 %
0,04 %
0,04 %
0,11 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,10 % 100,00
0,11 % 100,00
0,21 % 100,00
0,45 % 100,00
0,45 % 100,00
0,66 % 100,00
1,58 % 100,00
10,72 % 100,74
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
500.000,00
500.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
290.000,00
610.000,00
900.000,00
2.150.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
290.000,00
610.000,00
900.000,00
2.150.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
381
OSTALI RASHODI
11
38
11
RASHODI ZA USLUGE
323
11
11
140.000,00
150.000,00
50.000,00
290.000,00
11
11
610.000,00
11
610.000,00
11
900.000,00
2.150.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan
11
32
Sufinanciranje djelatnosti medija
Služba kulture
aktivnost: A1010-03
Funkcija: 0820
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Sufinanciranje ostalih organizacija u kulturi
Služba kulture
aktivnost: A1010-02
Funkcija: 0820
TEKUĆE DONACIJE
KAPITALNE DONACIJE
OSTALI RASHODI
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
izvori financiranja
MATERIJALNI RASHODI
381
38
381
382
38
363
36
Sufinanciranje djelatnosti ustanova kulture
Služba kulture
Promicanje kulture
aktivnost: A1010-01
Funkcija: 0820
Program: 1010
050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 24 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
381
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Sufinanciranje ostalih udruga i društava
Služba rekreacije i sporta
aktivnost: A1011-04
Funkcija: 0810
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Financijska potpora za županijska sportska natjecanj škola
Služba rekreacije i sporta
aktivnost: A1011-03
Funkcija: 0810
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Sufinanciranje programa sportskih udruga i društava
Služba rekreacije i sporta
aktivnost: A1011-02
Funkcija: 0810
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
500.000,00
1.330.000,00
11
120.000,00
11
50.000,00
50.000,00
11
11
50.000,00
120.000,00
11
120.000,00
1.330.000,00
11
1.330.000,00
500.000,00
11
500.000,00
2.000.000,00
420.000,00
11
11
420.000,00
80.000,00
11
80.000,00
11
500.000,00
2.150.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
11
izvori financiranja
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-16.000,00
-16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
107.018,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
50.000,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
404.000,00
404.000,00
96.000,00
96.000,00
500.000,00
2.150.000,00
14.619.782,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
96,19
96,19
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,09 % 100,00
0,09 % 100,00
0,09 % 100,00
0,98 % 100,00
0,98 % 100,00
0,98 % 100,00
0,37 % 100,00
0,37 % 100,00
0,37 % 100,00
1,47 % 100,00
0,30 %
0,30 %
0,07 % 120,00
0,07 % 120,00
0,37 % 100,00
1,58 % 100,00
10,72 % 100,74
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
50.000,00
50.000,00
120.000,00
120.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
420.000,00
80.000,00
500.000,00
2.150.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
50.000,00
50.000,00
120.000,00
120.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
500.000,00
500.000,00
2.000.000,00
420.000,00
80.000,00
500.000,00
2.150.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
381
38
381
38
381
38
Fina. potpora Zajednici sportova ŠKŽ i župa. sportskim savezima
Služba rekreacije i sporta
aktivnost: A1011-01
Funkcija: 0810
Razvoj sporta i rekreacije
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
Program: 1011
381
38
363
36
Sufina.progr.djelatnosti udruga i drugih organizacija u kulturi
Služba kulture
Promicanje kulture
aktivnost: A1010-06
Funkcija: 0820
Program: 1010
050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 25
Glava:
2.592,00
2.250,00
342,00
52
52
52
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
517.280,00
60.900,00
667.029,00
727.929,00
311
313
12
12
12
727.929,00
32.376,00
32.376,00
352.754,00
3.296.498,00
8.598.525,00
118.399,00
12.366.176,00
31
Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola
Osnovno obrazovanje
aktivnost: A1007-08
Funkcija: 0912
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNI RASHODI
12
12
12
12
12
12
12
12.398.552,00
13.756.628,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE
322
323
Osnovnoškolsko obrazovanje - operativni plan
Osnovno obrazovanje
aktivnost: A1007-07
Funkcija: 0912
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
30.000,00
13.756.628,00
30.000,00
11
30.000,00
30.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
11
izvori financiranja
Plan
0,00
0,00
0,00
251.135,00
-7.200,00
10.945,00
3.745,00
3.745,00
-869,00
-869,00
20.980,00
138.903,00
-168.806,00
8.392,00
-531,00
-1.400,00
307.734,00
307.734,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107.018,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
2.250,00
342,00
2.592,00
768.415,00
53.700,00
677.974,00
731.674,00
731.674,00
31.507,00
31.507,00
373.734,00
3.435.401,00
8.429.719,00
126.791,00
12.365.645,00
12.397.152,00
14.064.362,00
14.064.362,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
14.619.782,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
99,99
97,32
97,32
0,00 % 100,00
0,00 % 100,00
0,00 % 100,00
0,56 % 148,55
0,04 % 88,18
0,50 % 101,64
0,54 % 100,51
0,54 % 100,51
0,02 %
0,02 %
0,27 % 105,95
2,52 % 104,21
6,18 % 98,04
0,09 % 107,09
9,07 % 100,00
9,09 %
10,31 % 102,24
10,31 % 102,24
0,02 % 100,00
0,02 % 100,00
0,02 % 100,00
0,02 % 100,00
10,72 % 100,74
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
2.592,00
517.280,00
727.929,00
727.929,00
32.376,00
12.366.176,00
12.398.552,00
13.756.628,00
13.756.628,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
2.592,00
517.280,00
727.929,00
727.929,00
32.376,00
12.366.176,00
12.398.552,00
13.756.628,00
13.756.628,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
14.512.764,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
343
34
321
322
323
329
32
Osnovnoškolsko obrazovanje - standard
Osnovno obrazovanje
aktivnost: A1007-06
Funkcija: 0912
Osnovno i srednješkolsko obrazovanje
050-02 Osnovne škole
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Program: 1007
381
38
Sufinanciranje Županijskog savjeta mladih
Istraživanje i razvoj:opće javne usluge
Županijski savjet mladih
aktivnost: A1012-01
Funkcija: 0150
Program: 1012
050-01 Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 26 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
422
426
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNI RASHODI
Odjel osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja
Osnovno obrazovanje
aktivnost: A1007-16
Funkcija: 0912
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
MATERIJALNI RASHODI
Stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Osnovno obrazovanje
tekući projekt: T1007-09
Funkcija: 0912
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
0,00
0,00
0,00
43
43 52
35.000,00
2.600,00
43 52
37.600,00
31 43 52
31 43 52
37.600,00
75.267,00
75.267,00
31 43 52
43
43
166.481,00
3.352,00
75.267,00
169.833,00
31 43 52
52
0,00
31 43 52
0,00
43
30.055,00
123.266,00
90.160,00
101.374,00
344.855,00
517.280,00
13.756.628,00
13.756.628,00
38.852.222,00
43
43 52
31 43 52 61
31 43 52 61
11 31 43 52 61
11 31 43 52 61
izvori financiranja
Plan
20.000,00
3.983,00
23.983,00
-6.775,00
56.905,00
50.130,00
74.113,00
-19.859,00
-19.859,00
-19.859,00
21.051,00
0,00
21.051,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
128.036,00
62.255,00
27.793,00
228.084,00
251.135,00
307.734,00
307.734,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
20.000,00
3.983,00
23.983,00
28.225,00
59.505,00
87.730,00
111.713,00
55.408,00
55.408,00
55.408,00
187.532,00
3.352,00
190.884,00
2.000,00
2.000,00
40.055,00
251.302,00
152.415,00
129.167,00
572.939,00
768.415,00
14.064.362,00
14.064.362,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
133,27
203,87
169,05
127,42
73,62
73,62
73,62
0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,02 % 80,64
0,04 % .288,65
0,06 % 233,32
0,08 % 297,11
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,14 % 112,64
0,00 % 100,00
0,14 % 112,40
0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,18 %
0,11 %
0,09 %
0,42 % 166,14
0,56 % 148,55
10,31 % 102,24
10,31 % 102,24
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
0,00
37.600,00
37.600,00
75.267,00
75.267,00
169.833,00
0,00
344.855,00
517.280,00
13.756.628,00
13.756.628,00
38.852.222,00
0,00
37.600,00
37.600,00
75.267,00
75.267,00
169.833,00
0,00
344.855,00
517.280,00
13.756.628,00
13.756.628,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
42
322
323
32
324
32
422
424
42
343
34
321
322
323
329
32
Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti osnovnih škola
Osnovno obrazovanje
Osnovno i srednješkolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-08
Funkcija: 0912
Program: 1007
050-02 Osnovne škole
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 27
343
34
321
322
323
324
329
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola
Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-12
Funkcija: 0922
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNI RASHODI
Srednješkolsko obrazovanje - operativni plan
Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-11
Funkcija: 0922
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
32.785,00
155.623,00
468.675,00
12
12
0,00
0,00
31
98.490,00
393.039,00
456.265,00
2.000,00
740.219,00
31
31 43 52 61
31 43
31 43 52 61
43
31 43 52 61
1.690.013,00
128.972,00
1.608,00
17.050,00
31 43
31
31 43
31 43 52 61
147.630,00
31 43
2.181.498,00
624.298,00
12
624.298,00
32.785,00
12
3.214.597,00
2.661.879,00
1.511.410,00
1.408,00
92.081,00
7.481.375,00
7.514.160,00
10.582.830,00
10.582.830,00
38.852.222,00
12
12
12
12
12
12
12
izvori financiranja
Plan
1.000,00
1.000,00
4.950,00
4.380,00
-170.897,00
0,00
96.184,00
-65.383,00
105.028,00
4.392,00
-1.042,00
108.378,00
94.601,00
-61.823,00
120.957,00
59.134,00
59.134,00
10.412,00
10.412,00
-235.801,00
29.078,00
160.966,00
-608,00
13.154,00
-33.211,00
-22.799,00
143.963,00
143.963,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
1.000,00
1.000,00
103.440,00
397.419,00
285.368,00
2.000,00
836.403,00
1.624.630,00
234.000,00
6.000,00
16.008,00
256.008,00
2.276.099,00
93.800,00
589.632,00
683.432,00
683.432,00
43.197,00
43.197,00
2.978.796,00
2.690.957,00
1.672.376,00
800,00
105.235,00
7.448.164,00
7.491.361,00
10.726.793,00
10.726.793,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
99,56
99,70
0,00 %
0,00 %
0,08 %
0,29 %
0,21 %
0,00 %
0,61 %
1,19 %
105,03
101,11
62,54
100,00
112,99
96,13
0,17 % 181,43
0,00 % 373,13
0,01 % 93,89
0,19 % 173,41
1,67 % 104,34
0,07 % 60,27
0,43 % 125,81
0,50 % 109,47
0,50 % 109,47
0,03 % 131,76
0,03 % 131,76
2,18 % 92,66
1,97 % 101,09
1,23 % 110,65
0,00 % 56,82
0,08 % 114,29
5,46 %
5,49 %
7,87 % 101,36
7,87 % 101,36
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
0,00
1.690.013,00
147.630,00
2.181.498,00
624.298,00
624.298,00
32.785,00
7.481.375,00
7.514.160,00
10.582.830,00
10.582.830,00
38.852.222,00
0,00
1.690.013,00
147.630,00
2.181.498,00
624.298,00
624.298,00
32.785,00
7.481.375,00
7.514.160,00
10.582.830,00
10.582.830,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
311
312
313
31
322
323
32
343
34
321
322
323
324
329
32
Srednješkolsko obrazovanje - standard
Više srednjoškolsko obrazovanje
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-10
Funkcija: 0922
Program: 1007
050-03 Srednje škole
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 28 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
329
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Prometne jedinice mladeži
Više srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-15
Funkcija: 0922
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
MATERIJALNI RASHODI
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: T1007-14
Funkcija: 0922
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Projekti Europske unije u srednjem školstvu
Više srednjoškolsko obrazovanje
tekući projekt: T1007-13
Funkcija: 0922
POSTROJENJA I OPREMA
KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
78.000,00
78.000,00
11 43 52 61
78.000,00
54.874,00
11 43 52 61
43
54.874,00
54.874,00
15.000,00
43
15.000,00
54
10.000,00
60.000,00
45.000,00
115.000,00
130.000,00
329.169,00
14.686,00
54
54
54
54
54
31 43 71
31 43 52 71
343.855,00
0,00
31 43 52 71
0,00
31 43
2.181.498,00
10.582.830,00
10.582.830,00
38.852.222,00
31 43
izvori financiranja
Plan
0,00
0,00
0,00
14.047,00
14.047,00
14.047,00
-10.000,00
-10.000,00
0,00
-2.000,00
10.980,00
8.980,00
-1.020,00
46.606,00
1.000,00
47.606,00
3.000,00
3.000,00
94.601,00
143.963,00
143.963,00
558.715,00
Povećanje smanjenje
78.000,00
78.000,00
78.000,00
68.921,00
68.921,00
68.921,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
58.000,00
55.980,00
123.980,00
128.980,00
375.775,00
15.686,00
391.461,00
3.000,00
3.000,00
2.276.099,00
10.726.793,00
10.726.793,00
39.410.937,00
Prve izmjene i
dopune
99,22
33,33
33,33
0,06 % 100,00
0,06 % 100,00
0,06 % 100,00
0,05 % 125,60
0,05 % 125,60
0,05 % 125,60
0,00 %
0,00 %
0,01 % 100,00
0,04 % 96,67
0,04 % 124,40
0,09 % 107,81
0,09 %
0,28 % 114,16
0,01 % 106,81
0,29 % 113,84
0,00 %
0,00 %
1,67 % 104,34
7,87 % 101,36
7,87 % 101,36
28,90 % 101,44
Struktura Indeks
78.000,00
78.000,00
54.874,00
54.874,00
15.000,00
115.000,00
130.000,00
343.855,00
0,00
2.181.498,00
10.582.830,00
10.582.830,00
38.852.222,00
78.000,00
78.000,00
54.874,00
54.874,00
15.000,00
115.000,00
130.000,00
343.855,00
0,00
2.181.498,00
10.582.830,00
10.582.830,00
38.852.222,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
324
32
422
42
321
323
329
32
422
424
42
381
38
Podizanje kvalitete i standarda kroz aktivnosti škola
Više srednjoškolsko obrazovanje
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje
aktivnost: A1007-12
Funkcija: 0922
Program: 1007
050-03 Srednje škole
050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 29
329
32
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Provođenje Programa razvoja poljoprivrede
Poljoprivreda
aktivnost: A1015-01
Funkcija: 0421
Potpora poljoprivredi
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Program: 1015
381
38
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
1.600.000,00
50.000,00
200.000,00
125.000,00
500.000,00
500.000,00
11
11
1.200.000,00
2.759.405,00
125.000,00
11
125.000,00
11
125.000,00
11
5.000,00
195.000,00
11
11
11
200.000,00
11
450.000,00
450.000,00
250.000,00
11
11
50.000,00
11
11
50.000,00
11
300.000,00
1.600.000,00
11 52
1.600.000,00
1.900.000,00
6.932.705,00
8.831.870,00
11 52
izvori financiranja
Plan
0,00
0,00
0,00
3.010.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.477.700,00
4.935.055,00
Povećanje smanjenje
500.000,00
500.000,00
1.200.000,00
5.769.405,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
125.000,00
5.000,00
195.000,00
200.000,00
450.000,00
450.000,00
50.000,00
200.000,00
250.000,00
50.000,00
50.000,00
300.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.900.000,00
11.410.405,00
13.766.925,00
Prve izmjene i
dopune
0,37 % 100,00
0,37 % 100,00
0,88 % 100,00
4,23 % 209,08
0,09 % 100,00
0,09 % 100,00
0,09 % 100,00
0,09 % 100,00
0,00 % 100,00
0,14 % 100,00
0,15 % 100,00
0,33 % 100,00
0,33 % 100,00
0,04 % 100,00
0,15 % 100,00
0,18 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,22 % 100,00
1,17 % 100,00
1,17 % 100,00
1,17 % 100,00
1,39 % 100,00
8,37 % 164,59
10,10 % 155,88
Struktura Indeks
500.000,00
1.300.000,00
2.880.000,00
125.000,00
125.000,00
210.000,00
460.000,00
460.000,00
250.000,00
60.000,00
310.000,00
1.630.000,00
1.630.000,00
1.940.000,00
7.087.000,00
9.127.000,00
600.000,00
1.400.000,00
3.000.000,00
125.000,00
125.000,00
230.000,00
480.000,00
480.000,00
260.000,00
60.000,00
320.000,00
1.660.000,00
1.660.000,00
1.980.000,00
7.310.000,00
9.360.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
363
36
323
329
32
MATERIJALNI RASHODI
Provođenje Programa razvoja turizma
Turizam
aktivnost: A1014-01
Funkcija: 0473
Poticanje razvoja turizma
SUBVENCIJE TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU
SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
SUBVENCIJE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Provođenje Programa razvoja malog gospodarstva
Opći poslovi vezani uz rad
aktivnost: A1013-02
Funkcija: 0412
SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
SUBVENCIJE
Program: 1014
351
352
35
329
32
352
35
Subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite
Opći poslovi vezani uz rad
Jačanje gospodarstva
aktivnost: A1013-01
Funkcija: 0412
Program: 1013
060-01 Upravni odjel za gospodarstvo
060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 30 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
363
36
381
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
Program kreditiranja poljoprivrede-povrat sredstava
Poljoprivreda
aktivnost: A1015-04
Funkcija: 0421
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
295.864,00
43
0,00
0,00
11
11
0,00
295.864,00
43
43
3.010.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.010.000,00
4.477.700,00
4.935.055,00
Povećanje smanjenje
3.010.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
295.864,00
295.864,00
362.745,00
362.745,00
60.856,00
60.856,00
79.940,00
79.940,00
799.405,00
700.000,00
700.000,00
60.000,00
60.000,00
760.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.200.000,00
5.769.405,00
11.410.405,00
13.766.925,00
Prve izmjene i
dopune
2,21 %
2,21 %
2,21 %
0,22 % 100,00
0,22 % 100,00
0,27 % 100,00
0,27 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,06 % 100,00
0,06 % 100,00
0,59 % 100,00
0,51 % 100,00
0,51 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,56 % 100,00
0,26 % 100,00
0,26 % 100,00
0,26 % 100,00
0,26 % 100,00
0,88 % 100,00
4,23 % 209,08
8,37 % 164,59
10,10 % 155,88
Struktura Indeks
0,00
0,00
295.000,00
360.000,00
65.000,00
80.000,00
800.000,00
720.000,00
60.000,00
780.000,00
400.000,00
400.000,00
1.300.000,00
2.880.000,00
7.087.000,00
9.127.000,00
0,00
0,00
295.000,00
360.000,00
65.000,00
80.000,00
800.000,00
740.000,00
60.000,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
1.400.000,00
3.000.000,00
7.310.000,00
9.360.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
38
362.745,00
362.745,00
43
OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA
60.856,00
372
60.856,00
43
79.940,00
79.940,00
799.405,00
700.000,00
700.000,00
60.000,00
60.000,00
760.000,00
350.000,00
43
43
43
11 52
11 52
11 52
11 52
11
350.000,00
350.000,00
11
11
350.000,00
11
1.200.000,00
2.759.405,00
6.932.705,00
8.831.870,00
NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE
SUBVENCIJE TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS
SUBVENCIJE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Provođenje Zakona o lovstvu
Ribarstvo i lov
aktivnost: A1015-03
Funkcija: 0423
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Provođenje Plana navodnjavanja
Poljoprivreda
aktivnost: A1015-02
Funkcija: 0421
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
izvori financiranja
Plan
37
352
35
329
32
426
42
329
32
381
38
363
36
Provođenje Programa razvoja poljoprivrede
Poljoprivreda
Potpora poljoprivredi
aktivnost: A1015-01
Funkcija: 0421
Program: 1015
060-01 Upravni odjel za gospodarstvo
060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 31
321
322
323
329
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Provedba projekta "Adriatic Model Forest"
Opći poslovi vezani uz rad
tekući projekt: T1017-02
Funkcija: 0412
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
150.000,00
11 54
54
54
54
60.000,00
27.500,00
80.800,00
0,00
168.300,00
120.000,00
0,00
0,00
54
54
54
11 54
120.000,00
54
288.300,00
150.000,00
11
35.000,00
50.000,00
300.000,00
385.000,00
535.000,00
823.300,00
850.000,00
11
11
11
11
11
11 52
850.000,00
0,00
100.000,00
11
11
11 52
100.000,00
11
950.000,00
950.000,00
6.932.705,00
8.831.870,00
Plan
13.500,00
-6.200,00
-31.600,00
10.000,00
-14.300,00
55.000,00
5.000,00
35.000,00
95.000,00
117.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
1.467.700,00
0,00
0,00
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
4.477.700,00
4.935.055,00
Povećanje smanjenje
73.500,00
21.300,00
49.200,00
10.000,00
154.000,00
175.000,00
5.000,00
35.000,00
215.000,00
406.000,00
150.000,00
150.000,00
35.000,00
50.000,00
650.000,00
735.000,00
885.000,00
2.291.000,00
850.000,00
850.000,00
10.000,00
90.000,00
100.000,00
950.000,00
950.000,00
11.410.405,00
13.766.925,00
Prve izmjene i
dopune
90,00
91,50
0,05 % 122,50
0,02 % 77,45
0,04 % 60,89
0,01 %
0,11 %
0,13 % 145,83
0,00 %
0,03 %
0,16 % 179,17
0,30 % 140,83
0,11 % 100,00
0,11 % 100,00
0,03 % 100,00
0,04 % 100,00
0,48 % 216,67
0,54 % 190,91
0,65 % 165,42
1,68 % 278,27
0,62 % 100,00
0,62 % 100,00
0,01 %
0,07 %
0,07 % 100,00
0,70 % 100,00
0,70 % 100,00
8,37 % 164,59
10,10 % 155,88
Struktura Indeks
155.000,00
80.000,00
235.000,00
150.000,00
400.000,00
550.000,00
785.000,00
850.000,00
120.000,00
970.000,00
970.000,00
7.087.000,00
9.127.000,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
485.000,00
800.000,00
800.000,00
850.000,00
145.000,00
995.000,00
995.000,00
7.310.000,00
9.360.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
311
312
313
31
363
36
321
323
329
32
Jačanje međunarodne suradnje i priprema projekata EU
Opći poslovi vezani uz rad
aktivnost: A1017-01
Funkcija: 0412
Međunarodna suradnja i projekti Europske unije
KAPITALNE DONACIJE
OSTALI RASHODI
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Program: 1017
382
38
323
329
32
izvori financiranja
Provedba Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije
Istraživanje i razvoj:opće javne usluge
Energetska učinkovitost
aktivnost: A1016-01
Funkcija: 0150
Program: 1016
060-01 Upravni odjel za gospodarstvo
060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 32 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
0,00
54
381
38
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Humanitarno razminiranje
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
aktivnost: A1018-01
Funkcija: 0360
Opća sigurnost
NEMATERIJALNA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
Program: 1018
412
41
50.000,00
50.000,00
11
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
11 54
11 54
54
54
11
11 54
MATERIJALNI RASHODI
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
54
54
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
321
322
323
54
RASHODI ZA ZAPOSLENE
311
313
Provedba projekta "HERA"
Turizam
tekući projekt: T1017-04
Funkcija: 0473
0,00
0,00
54
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
POSTROJENJA I OPREMA
288.300,00
823.300,00
6.932.705,00
8.831.870,00
Plan
Provedba projekta "Adriatic Model Forest"
izvori financiranja
31
422
42
Opći poslovi vezani uz rad
Međunarodna suradnja i projekti Europske unije
tekući projekt: T1017-02
Funkcija: 0412
Program: 1017
060-01 Upravni odjel za gospodarstvo
060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
5.500,00
1.000,00
86.000,00
92.500,00
6.350,00
1.150,00
7.500,00
1.000.000,00
37.000,00
37.000,00
117.700,00
1.467.700,00
4.477.700,00
4.935.055,00
Povećanje smanjenje
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
900.000,00
900.000,00
5.500,00
1.000,00
86.000,00
92.500,00
6.350,00
1.150,00
7.500,00
1.000.000,00
37.000,00
37.000,00
406.000,00
2.291.000,00
11.410.405,00
13.766.925,00
Prve izmjene i
dopune
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,66 %
0,66 %
0,00 %
0,00 %
0,06 %
0,07 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,73 %
0,03 %
0,03 %
0,30 % 140,83
1,68 % 278,27
8,37 % 164,59
10,10 % 155,88
Struktura Indeks
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
52.000,00
52.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.000,00
785.000,00
7.087.000,00
9.127.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
7.310.000,00
9.360.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 33
324
32
321
323
32
NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA
MATERIJALNI RASHODI
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Opće usluge vezane za službenike
tekući projekt: T1019-03
Funkcija: 0131
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA USLUGE
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Poduzetnički impuls za 2013. godinu
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
tekući projekt: T1019-02
Funkcija: 0490
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
8.000,00
0,00
43 52
43 52
11 52
11 52
1.390,00
1.390,00
1.390,00
6.100,00
42.330,00
48.430,00
75.345,00
11 52
11 52
75.345,00
11 52
123.775,00
8.000,00
11 31 52
52
3.000,00
11 31 52
3.000,00
11
106.000,00
80.000,00
162.000,00
37.000,00
11
11
11
11
11 52
385.000,00
1.100.000,00
100.000,00
178.000,00
11
11
11
11 52
1.378.000,00
11
1.774.000,00
1.173,00
1.173,00
1.173,00
-4.500,00
-268,00
-4.768,00
972,00
972,00
-3.796,00
27.978,00
6.000,00
33.978,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
3.000,00
43.000,00
155.000,00
22.000,00
45.000,00
222.000,00
300.978,00
457.355,00
457.355,00
4.935.055,00
Povećanje smanjenje
2.563,00
2.563,00
2.563,00
1.600,00
42.062,00
43.662,00
76.317,00
76.317,00
119.979,00
35.978,00
6.000,00
41.978,00
5.000,00
5.000,00
116.000,00
90.000,00
182.000,00
40.000,00
428.000,00
1.255.000,00
122.000,00
223.000,00
1.600.000,00
2.074.978,00
2.356.520,00
2.356.520,00
13.766.925,00
Prve izmjene i
dopune
109,43
112,50
112,35
108,11
96,93
26,23
99,37
90,15
0,00 % 184,39
0,00 % 184,39
0,00 % 184,39
0,00 %
0,03 %
0,03 %
0,06 % 101,29
0,06 % 101,29
0,09 %
0,03 % 449,73
0,00 %
0,03 % 524,73
0,00 % 166,67
0,00 % 166,67
0,09 %
0,07 %
0,13 %
0,03 %
0,31 % 111,17
0,92 % 114,09
0,09 % 122,00
0,16 % 125,28
1,17 % 116,11
1,52 % 116,97
1,73 % 124,08
1,73 % 124,08
10,10 % 155,88
Struktura Indeks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.000,00
558.655,00
1.468.345,00
2.040.000,00
2.040.000,00
2.040.000,00
9.127.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.000,00
563.655,00
1.473.345,00
2.050.000,00
2.050.000,00
2.050.000,00
9.360.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
311
31
422
426
42
343
34
321
322
323
329
32
311
312
313
31
Administracija i upravljanje
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
aktivnost: A1019-01
Funkcija: 0490
Program: 1019
1.899.165,00
1.899.165,00
060-02 Javna ustanova Razvojna agencija
Regionalni razvoj
8.831.870,00
izvori financiranja
Plan
060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 34 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Tehnička pomoć za provedbu projekta HERA
0,00
0,00
54
54
323
329
32
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
800.000,00
600.000,00
200.000,00
43 52
43
800.000,00
4.520.000,00
43 52
Utvrđivanje prijedloga granice p.d.,granice lučkog podru.i njihova provedba
Vodeni promet
Upravljanje i zaštita pomorskog dobra
aktivnost: A1020-01
Funkcija: 0452
4.520.000,00
4.520.000,00
6.214,00
0,00
6.214,00
6.214,00
302.654,00
302.654,00
302.654,00
50.000,00
50.000,00
68.000,00
12.000,00
80.000,00
130.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
457.355,00
457.355,00
4.935.055,00
Povećanje smanjenje
606.214,00
200.000,00
806.214,00
806.214,00
4.822.654,00
4.822.654,00
4.822.654,00
50.000,00
50.000,00
68.000,00
12.000,00
80.000,00
130.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
2.356.520,00
2.356.520,00
13.766.925,00
Prve izmjene i
dopune
0,44 % 101,04
0,15 % 100,00
0,59 % 100,78
0,59 % 100,78
3,54 % 106,70
3,54 % 106,70
3,54 % 106,70
0,04 %
0,04 %
0,05 %
0,01 %
0,06 %
0,10 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
1,73 % 124,08
1,73 % 124,08
10,10 % 155,88
Struktura Indeks
900.000,00
900.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040.000,00
2.040.000,00
9.127.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.050.000,00
2.050.000,00
9.360.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Program: 1020
070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj
070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
Glava:
Razdjel:
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
MATERIJALNI RASHODI
321
32
0,00
0,00
54
54
0,00
54
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Tehnička pomoć za provedbu projekta HOLISTIC
54
54
52
52
311
313
tekući projekt: T1019-08
Funkcija:
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
MATERIJALNI RASHODI
tekući projekt: T1019-07
Funkcija:
NEMATERIJALNA IMOVINA
31
321
32
412
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE
0,00
52
RASHODI ZA USLUGE
41
0,00
52
MATERIJALNI RASHODI
0,00
323
Izrada dokumentacije za pripremu projekata
32
tekući projekt: T1019-06
Funkcija:
Program: 1019
1.899.165,00
1.899.165,00
060-02 Javna ustanova Razvojna agencija
Regionalni razvoj
8.831.870,00
izvori financiranja
Plan
060 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 35
1.220.000,00
43
2.000.000,00
43
363
36
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
Širenje vodoopskrbne mreže
Opskrba vodom
08001001005
tekući projekt: T1005-06
Funkcija: 0630
Program: 1005
080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
52
52
43
43
0,00
0,00
0,00
0,00
3.710.000,00
7.888.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
1.580.410,00
1.680.410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.440,00
296.440,00
296.440,00
302.654,00
302.654,00
302.654,00
Povećanje smanjenje
37.500,00
37.500,00
37.500,00
37.500,00
5.290.410,00
9.568.410,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.516.440,00
1.516.440,00
1.516.440,00
4.822.654,00
4.822.654,00
4.822.654,00
Prve izmjene i
dopune
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
3,88 % 142,60
7,02 % 121,30
0,22 % 100,00
0,22 % 100,00
0,22 % 100,00
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
1,47 % 100,00
1,47 % 100,00
1,47 % 100,00
1,11 % 124,30
1,11 % 124,30
1,11 % 124,30
3,54 % 106,70
3,54 % 106,70
3,54 % 106,70
Struktura Indeks
0,00
0,00
0,00
3.815.000,00
7.993.000,00
300.000,00
300.000,00
200.000,00
200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
0,00
0,00
0,00
3.725.000,00
7.903.000,00
400.000,00
400.000,00
200.000,00
200.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.300.000,00
2.300.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Glava:
080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
Razdjel:
426
42
Unapređenje i zaštita pomorskog dobra
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
aktivnost: A1020-05
Vodeni promet
200.000,00
43
Funkcija: 0452
200.000,00
43
RASHODI ZA USLUGE
323
200.000,00
2.000.000,00
43
2.000.000,00
1.220.000,00
43
1.220.000,00
4.520.000,00
4.520.000,00
4.520.000,00
32
Provedba postupka za dodjelu koncesije na pomorskom dobru
Vodeni promet
aktivnost: A1020-04
Funkcija: 0452
KAPITALNE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Izgradnja i održavnje lučke podgradnje
Vodeni promet
aktivnost: A1020-03
Funkcija: 0452
POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ
izvori financiranja
Plan
MATERIJALNI RASHODI
382
38
363
36
Sanacija pomorskog dobra
Vodeni promet
Upravljanje i zaštita pomorskog dobra
aktivnost: A1020-02
Funkcija: 0452
Program: 1020
070-01 Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj
070 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO, PROMET I OTOČNI RAZVOJ
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 36 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
421
426
42
329
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Provedba programa zaštite okoliša
Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša
aktivnost: A1021-02
Funkcija: 0550
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
0,00
54
490.000,00
0,00
11 43
43
300.000,00
0,00
300.000,00
11 52
11
5.000,00
11
11 52
5.000,00
11
305.000,00
490.000,00
11 43
490.000,00
3.300.000,00
0,00
54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
-105.000,00
495.000,00
5.000,00
5.000,00
500.000,00
-30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
870.000,00
95.000,00
95.000,00
26.600,00
20.000,00
350.000,00
396.600,00
71.250,00
10.060,00
81.310,00
572.910,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
672.910,00
1.580.410,00
1.680.410,00
Povećanje smanjenje
600.000,00
195.000,00
795.000,00
10.000,00
10.000,00
805.000,00
460.000,00
30.000,00
490.000,00
490.000,00
4.170.000,00
95.000,00
95.000,00
26.600,00
20.000,00
350.000,00
396.600,00
71.250,00
10.060,00
81.310,00
572.910,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
822.910,00
5.290.410,00
9.568.410,00
Prve izmjene i
dopune
93,88
0,44 %
0,14 %
65,00
0,58 % 265,00
0,01 % 200,00
0,01 % 200,00
0,59 % 263,93
0,34 %
0,02 %
0,36 % 100,00
0,36 % 100,00
3,06 % 126,36
0,07 %
0,07 %
0,02 %
0,01 %
0,26 %
0,29 %
0,05 %
0,01 %
0,06 %
0,42 %
0,18 % 166,67
0,18 % 166,67
0,18 % 166,67
0,60 % 548,61
3,88 % 142,60
7,02 % 121,30
Struktura Indeks
400.000,00
0,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
3.405.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.815.000,00
7.993.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
510.000,00
510.000,00
3.315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.725.000,00
7.903.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
32
323
329
32
Praćenje stanja okoliša
Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša
aktivnost: A1021-01
Funkcija: 0550
Zaštita prirode i okoliša
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Program: 1021
422
42
11 54
54
11 54
11 54
MATERIJALNI RASHODI
32
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
54
54
PLAĆE
DOPRINOSI NA PLAĆE
321
322
323
54
RASHODI ZA ZAPOSLENE
150.000,00
0,00
150.000,00
43
150.000,00
150.000,00
3.710.000,00
7.888.000,00
Plan
43
311
313
Provedba projekta "HOLISTIC"
Usluge protupožarne zaštite
tekući projekt: T1017-05
Funkcija: 0320
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
izvori financiranja
31
329
32
Priprema i provedba EU projekata
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani
Međunarodna suradnja i projekti Europske unije
aktivnost: A1017-03
Funkcija: 0560
Program: 1017
080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 37
381
38
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
780.000,00
1.465.000,00
11
60.000,00
60.000,00
11
200.000,00
11
11
200.000,00
11
260.000,00
260.000,00
1.465.000,00
11
1.465.000,00
200.000,00
200.000,00
11
60.000,00
11
11
60.000,00
11
260.000,00
780.000,00
43 52
780.000,00
3.300.000,00
3.710.000,00
7.888.000,00
43 52
izvori financiranja
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.000,00
370.000,00
370.000,00
870.000,00
1.580.410,00
1.680.410,00
Povećanje smanjenje
60.000,00
60.000,00
200.000,00
200.000,00
260.000,00
260.000,00
1.465.000,00
1.465.000,00
1.465.000,00
200.000,00
200.000,00
60.000,00
60.000,00
260.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
4.170.000,00
5.290.410,00
9.568.410,00
Prve izmjene i
dopune
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,19 % 100,00
0,19 % 100,00
1,07 % 100,00
1,07 % 100,00
1,07 % 100,00
0,15 % 100,00
0,15 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,19 % 100,00
0,84 % 147,44
0,84 % 147,44
0,84 % 147,44
3,06 % 126,36
3,88 % 142,60
7,02 % 121,30
Struktura Indeks
60.000,00
200.000,00
260.000,00
260.000,00
1.465.000,00
1.465.000,00
200.000,00
60.000,00
260.000,00
780.000,00
780.000,00
3.405.000,00
3.815.000,00
7.993.000,00
60.000,00
200.000,00
260.000,00
260.000,00
1.465.000,00
1.465.000,00
200.000,00
60.000,00
260.000,00
780.000,00
780.000,00
3.315.000,00
3.725.000,00
7.903.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
329
32
Unapređenje sustava zaštite i spašavanja
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
aktivnost: A1022-01
Funkcija: 0360
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
TEKUĆE DONACIJE
OSTALI RASHODI
Redovita djelatnost Županijske vatrogasne zajednice
Usluge protupožarne zaštite
aktivnost: A1021-05
Funkcija: 0320
KAPITALNE DONACIJE
OSTALI RASHODI
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Sustavno gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom
aktivnost: A1021-04
Funkcija: 0510
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Program: 1022
381
38
382
38
329
32
329
32
Zaštita mora od onečišćenja
Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša
Zaštita prirode i okoliša
aktivnost: A1021-03
Funkcija: 0550
Program: 1021
080-01 Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 38 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
104.000,00
94.000,00
11 31
11 31
RASHODI ZA USLUGE
176.000,00
22.000,00
54.000,00
76.000,00
MATERIJALNI RASHODI
11
11
11
4.800,00
19.000,00
3.000,00
11
11 31
11
323
Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
aktivnost: A1021-08
Funkcija: 0540
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
26.800,00
11 31
32
422
426
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
102.800,00
0,00
0,00
0,00
11
11
37.300,00
11
37.300,00
11
60.460,00
93.000,00
224.000,00
74.320,00
11
11
11
11
11
451.780,00
860.000,00
73.000,00
131.120,00
11
1.064.120,00
11
11
11
1.553.200,00
1.832.000,00
1.832.000,00
7.888.000,00
11
Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti, te njihova promocija i edukacija javno
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
aktivnost: A1021-07
Funkcija: 0540
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
RASHODI ZA ZAPOSLENE
izvori financiranja
Plan
4.000,00
-1.000,00
30.000,00
-22.000,00
6.000,00
-16.000,00
0,00
17.000,00
1.000,00
18.000,00
2.000,00
24.000,00
5.000,00
29.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.300,00
6.200,00
18.500,00
0,00
10.000,00
10.500,00
20.500,00
68.000,00
100.000,00
100.000,00
1.680.410,00
Povećanje smanjenje
98.000,00
103.000,00
206.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
4.800,00
36.000,00
4.000,00
44.800,00
104.800,00
24.000,00
5.000,00
29.000,00
37.300,00
37.300,00
60.460,00
93.000,00
236.300,00
80.520,00
470.280,00
860.000,00
83.000,00
141.620,00
1.084.620,00
1.621.200,00
1.932.000,00
1.932.000,00
9.568.410,00
Prve izmjene i
dopune
100,00
100,00
105,49
108,34
78,95
99,04
0,07 % 104,26
0,08 %
0,15 % 117,05
0,00 %
0,00
0,04 % 111,11
0,04 %
0,00 % 100,00
0,03 % 189,47
0,00 % 133,33
0,03 % 167,16
0,08 % 101,95
0,02 %
0,00 %
0,02 %
0,03 % 100,00
0,03 % 100,00
0,04 %
0,07 %
0,17 %
0,06 %
0,34 % 104,09
0,63 % 100,00
0,06 % 113,70
0,10 % 108,01
0,80 % 101,93
1,19 % 104,38
1,42 % 105,46
1,42 % 105,46
7,02 % 121,30
Struktura Indeks
104.000,00
176.000,00
76.000,00
26.800,00
102.800,00
0,00
37.300,00
451.780,00
1.064.120,00
1.553.200,00
1.832.000,00
1.832.000,00
7.993.000,00
104.000,00
176.000,00
76.000,00
26.800,00
102.800,00
0,00
37.300,00
451.780,00
1.064.120,00
1.553.200,00
1.832.000,00
1.832.000,00
7.903.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
42
322
323
329
32
422
426
42
343
34
321
322
323
329
32
311
312
313
31
Administracija i upravljanje
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
Zaštita prirode i okoliša
aktivnost: A1021-06
Funkcija: 0540
Program: 1021
080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 39
Glava:
422
42
343
34
POSTROJENJA I OPREMA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI FINANCIJSKI RASHODI
FINANCIJSKI RASHODI
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA
RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU
RASHODI ZA USLUGE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
PLAĆE
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE
DOPRINOSI NA PLAĆE
20.000,00
7.000,00
45.000,00
65.900,00
65.900,00
11
2.500,00
11
2.500,00
11
99.000,00
121.000,00
267.000,00
59.000,00
11
11
11
11
11
546.000,00
1.016.000,00
90.168,00
154.432,00
11
11
11
11
1.260.600,00
11
1.875.000,00
2.346.000,00
2.346.000,00
72.000,00
11
11
11
10.000,00
11
104.000,00
11
176.000,00
1.832.000,00
1.832.000,00
7.888.000,00
11 31
izvori financiranja
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
18.000,00
31.000,00
-5.000,00
-1.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
1.680.410,00
Povećanje smanjenje
65.900,00
65.900,00
2.500,00
2.500,00
99.000,00
121.000,00
267.000,00
59.000,00
546.000,00
1.016.000,00
90.168,00
154.432,00
1.260.600,00
1.875.000,00
2.346.000,00
2.346.000,00
20.000,00
20.000,00
63.000,00
103.000,00
5.000,00
103.000,00
206.000,00
1.932.000,00
1.932.000,00
9.568.410,00
Prve izmjene i
dopune
50,00
99,04
100,00
100,00
100,00
100,00
0,05 % 100,00
0,05 % 100,00
0,00 % 100,00
0,00 % 100,00
0,07 %
0,09 %
0,20 %
0,04 %
0,40 % 100,00
0,75 % 100,00
0,07 % 100,00
0,11 % 100,00
0,92 % 100,00
1,38 % 100,00
1,72 % 100,00
1,72 % 100,00
0,01 % 100,00
0,01 % 285,71
0,05 % 140,00
0,08 % 143,06
0,00 %
0,08 %
0,15 % 117,05
1,42 % 105,46
1,42 % 105,46
7,02 % 121,30
Struktura Indeks
65.900,00
2.500,00
546.000,00
1.260.600,00
1.875.000,00
2.346.000,00
2.346.000,00
72.000,00
104.000,00
176.000,00
1.832.000,00
1.832.000,00
7.993.000,00
65.900,00
2.500,00
546.000,00
1.260.600,00
1.875.000,00
2.346.000,00
2.346.000,00
72.000,00
104.000,00
176.000,00
1.832.000,00
1.832.000,00
7.903.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
321
322
323
329
32
311
312
313
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Administracija i upravljanje
Razvoj zajednice
aktivnost: A1005-02
Funkcija: 0620
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
GRAĐEVINSKI OBJEKTI
POSTROJENJA I OPREMA
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Program: 1005
421
422
426
42
329
32
Održavanje i održivo korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti
Zaštita bioraznolikosti i krajolika
Zaštita prirode i okoliša
aktivnost: A1021-08
Funkcija: 0540
Program: 1021
080-02 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Stranica 40 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA
MATERIJALNI RASHODI
Proračun ukupno:
50.000,00
11
134.567.000,00
50.000,00
11
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
471.000,00
11.465.032,00
418.300,00
153.462,00
Ostali prihodi za posebne namjene
Ostale pomoći
Pomoći pror.kori. od prijenosa sredstava EU
Donacije
Prihod od prodaje nefinancijske imovine
43
52
54
61
71
ukupno:
17.438.145,00
Vlastiti prihodi
31
134.567.000,00
6.630,00
1.219.570,00
49.912.417,00
Sredstva učešća za pomoći
12
plan:
53.953.444,00
Opći prihodi i primici
100,08
115,18
407,62
101,64
69,76
103,69
100,18
136.362.000,00 101,33
6.635,00
176.759,00
1.705.080,00
11.652.711,00
12.164.820,00
1.264.520,00
50.003.715,00
110,07
izmjena: indeks:
59.387.760,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,04 % 100,00
0,35 % 100,00
0,35 % 100,00
0,35 % 100,00
1,72 % 100,00
1,72 % 100,00
7,02 % 121,30
Struktura Indeks
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
471.000,00
471.000,00
2.346.000,00
2.346.000,00
7.993.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
471.000,00
471.000,00
2.346.000,00
2.346.000,00
7.903.000,00
Plan 2015. god. Plan 2016. god.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
11
izvor financiranja
Rekapitulacija prema izvorima financiranja:
šifra
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
471.000,00
471.000,00
471.000,00
2.346.000,00
2.346.000,00
9.568.410,00
Prve izmjene i
dopune
1.795.000,00 136.362.000,00 100,00 % 101,33 136.049.880,00 127.697.130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680.410,00
Povećanje smanjenje
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
329
32
Uspostava informacijskog sustava porostornog uređenja ŠKŽ
Razvoj zajednice
aktivnost: A1005-05
Funkcija: 0620
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
090-01 Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Program: 1005
Glava:
090 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
11
471.000,00
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
2.346.000,00
2.346.000,00
7.888.000,00
471.000,00
11
izvori financiranja
Plan
Razvoj i upravljanje prostornim uređenjem
Razdjel:
426
42
Razvoj zajednice
Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja
aktivnost: A1005-03
Funkcija: 0620
Program: 1005
080-03 Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
080 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE
Glava:
Razdjel:
UKUPNI RASHODI - POSEBNI DIO
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 41
Stranica 42 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Članak 3.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”,
a primjenjivat će se od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine.
KLASA: 400-06/14-01/11
URBROJ: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 16. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
48
Na temelju članka 18. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 140/05.,75/09. i 14/14.), članka 35. stavka 2.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09,150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13 ), a uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede,
KLASA: 323-02/14-01/18; Ur.broj:525-11/1028-14-2 od 05. svibnja 2014. godine, Županijska skupština Šibenskokninske županije, na 8. sjednici od 16. svibnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljavanju
zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj županiji
Članak 1.
U Odluci o ustanovljavanju zajedničkih lovišta u Šibensko-kninskoj županiji („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 06/07 i 5/12) članak 1. mijenja se na način da se:
-u točki 10. Lovište broj XV/110 „Pirovac“ u opisu granice umjesto riječi „granicom državnog lovišta Jagodnja
Donja-Crljen i lovišta XII/33 Vrana do granice županije te granicom županije“dodaju riječi „granicom državnog
lovišta broj XIII/35 Jagodnja Donja- Crljen do granice državnog lovišta broj XIII/33 Vrana, nastavlja granicom
državnog lovišta Vrana“ i površina lovišta umjesto „10 402 ha“ da glasi „11 026 ha“.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je karta lovišta s ucrtanim granicama u omjeru 1:25 000 na CD-u.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:323-02/14-01/2
Ur.broj:2182/1-01-14-1
Šibenik, 16. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 43
49
Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11,
84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13 i 22/14), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini («Narodne novine», broj 7/14) i članka 32. Statuta
Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja 2014. godine, d o n o s i
O D L U K U
o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u
zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije
za 2014. godinu
1. Financijska sredstva za decentralizirane funkcije zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske
županije za 2014. godinu, u iznosu od 13.152.764,00 kn, raspoređuju se:
Opća bolnica Šibensko-kninske županije Šibenik .................... 6.350.000,00 kn
Opća bolnica «Hrvatski ponos» Knin........................................ 2.130.000,00 kn
Dom zdravlja Šibenik ................................................................ 1.500.000,00 kn
Dom zdravlja Knin ....................................................................... 770.000,00 kn
Dom zdravlja Drniš ...................................................................... 700.000,00 kn
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije ................. 850.000,00 kn
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije .................. 852.764,00 kn
_________________________________________________________________
Ukupno: .............. 13.152.764,00 kn
2. Raspored sredstava vrši se sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija u zdravstvenim ustanovama za 2014. godinu i Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između
zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2014. godini.
3. Dinamika financiranja navedenih decentraliziranih izdataka bit će usklađena s
dinamikom ostvarivanja prihoda u Županijskom proračunu i sredstvima s pozicije
potpora izravnanja.
4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 510-01/14-01/5
URBROJ: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
50
____________________
Na temelju članka 27. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 32.
Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13), Županijska
skupština Šibensko-kninske županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja 2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o promjeni naziva Medicinske i kemijske škole, Šibenik
I.
Mijenja se naziv Medicinske i kemijske škole, Šibenik na način da glasi: „Medicinska škola“.
II.
Prijedlog za promjenu naziva škole utvrđen je na sjednici Školskog odbora 06. veljače 2014. godine, koji se
prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
Stranica 44 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
III.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 602-03/14-01/20
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
51
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09 i 4/13) i članka 14. Odluke o nagradama i
priznanjima Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 6/00, 12/00 i
12/09), Županijska skupština Šibensko-kninske županije,
na 7. sjednici, od 12. svibnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli nagrada i priznanja
Šibensko-kninske županije u 2014. godini
I.
A. NAGRADA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
dodjeljuje se:
1. mr.sci. Milivoju Blaževiću, prof. povijesti, arhivist
(zbog razvoja i unapređenja arhivske djelatnosti
na području Šibensko-kninske županije i stručnoznanstvenog rada iz gospodarsko-socijalne, političke i
kulturne povijesti)
2. KUU „Miljevci“
(zbog desetogodišnjeg očuvanja i promicanja tradicijske kulture sedam miljevačkih sela, sudjelovanja na više
od dvjesto javnih nastupa diljem Lijepe naše, posebice
sudjelovanja na najprestižnijim državnim smotrama,
smotri folklora Dalmacije, nastupima u svim dalmatinskim županijama, organizaciji „Miljevačkih užanci“ i
festivala „ojkavice“)
B. GRB ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE dodjeljuje se:
1. Muškom pjevačkom zboru „Sveti Mihovil“
(zbog četrdesetjednogodišnjeg predanog rada na
očuvanju i njegovanju glazbenih i kulturnih tekovina
ovog kraja, sudjelovanju na više od petsto nastupa diljem
Lijepe naše, posebice na dječjem festivalu, gradskim
i županijskim svečanostima, crkvenim blagdanima i
vojnim smotrama)
2. gosp. Dušku Vuletiću
(zbog iznimnih zasluga u kulturi, sportu, kao i
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
ostalim zbivanjima u Gradu Šibeniku i šire, koje traju
preko šezdeset godina)
3. Humanitarnoj udruzi „Daj 5 od srca“
(zbog humanitarnog djelovanja na području Grada
Vodica kroz pružanje raznih oblika pomoći bolesnim i
nemoćnim osobama, posebice organiziranje humanitarnih akcija, prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći
starim i nemoćnim osobama)
C. PLAKETA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
dodjeljuje se:
1. Društvu Multiple skleroze Šibensko-kninske
županije
(zbog humanitarne organizacije prikupljanja sredstava za kupnju aparata za terapije, te raznih rekvizita za
vježbanje, pružanje stručne psihološke pomoći, podrške
oboljelima kako bi se lakše nosili sa stresom i kako ne
bi došlo do trajnog invaliditeta)
2. Foto klubu Šibenik
(zbog uspješnog pedesetogodišnjeg djelovanja i
njegovanja amaterske umjetničke fotografije, fotografijom bilježenih važnih društvenih, političkih, javnih i
kulturnih događaja, organiziranja izložbi fotografija,
te snimljena dva kratkometražna filma)
3. gosp. Milanu Jadrešiću, brodograditelju iz
Betine
(zbog aktivnog sudjelovanja pri osmišljavanju
regate tradicionalnih drvenih brodova „Betinska regataregata za dušu i tilo“, vrsnom brodograditelju desetaka
originalnih drvenih brodova, replika ofalkane gajete,
replika bracere, te vrsnom sportašu, neprijekornom
društvenom djelatniku, volonteru, vizionaru, poslodavcu
i mentoru)
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 061-01/14-01/2
URBROJ: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
52
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj
158/03, 141/06 i 38/09), članka 26. Zakona o koncesi-
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 45
jama (»Narodne novine«, broj 143/12), Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela za ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru, Klasa Klasa:934-01/13-01/62, Urbroj:2182/1-04-14-16 od 09. travnja
2014. godine i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 08/09 i 04/13), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja
plaže na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. Zaton-Srima
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. ZatonSrima, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo SOLARIS – SEM SERVICE d.o.o. Srima,
Grad Vodice, Srima III/85, OIB 44419982826 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).
Članak 2.
Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja plaže obuhvaća površinu
od 2570 m2 kopnenog dijela i 7441 m2 morskog dijela što ukupno iznosi 10011 m2 te je određeno slijedećim
koordinatnim točkama:
Točke koncesije kopna
Broj
točke
Y
X
Točke koncesije mora
Broj
točke
Y
X
1
5564731,79
4844835,91
3
5564738,79
4844723,99
2
5564738,37
4844836,31
4
5564734,31
4844721,11
3
5564738,79
4844723,99
5
5564731,66
4844720,98
4
5564734,31
4844721,11
6
5564727,33
4844722,07
5
5564731,66
4844720,98
7
5564723,81
4844724,75
6
5564727,33
4844722,07
8
5564721,05
4844729,84
7
5564723,81
4844724,75
9
5564718,08
4844737,65
8
5564721,05
4844729,84
10
5564718,71
4844747,07
9
5564718,08
4844737,65
11
5564721,55
4844765,33
10
5564718,71
4844747,07
12
5564722,46
4844781,90
11
5564721,55
4844765,33
13
5564721,99
4844799,77
12
5564722,46
4844781,90
14
5564718,63
4844812,53
13
5564721,99
4844799,77
15
5564714,62
4844818,42
14
5564718,63
4844812,53
16
5564708,44
4844823,51
15
5564714,62
4844818,42
17
5564694,11
4844831,35
16
5564708,44
4844823,51
18
5564692,50
4844831,54
17
5564694,11
4844831,35
19
5564679,78
4844837,83
18
5564692,50
4844831,54
26
5564635,61
4844739,30
19
5564679,78
4844837,83
25
5564683,99
4844717,70
20
5564683,94
4844847,10
24
5564738,84
4844708,90
21
5564687,37
4844845,21
3
5564738,79
4844723,99
22
5564697,60
4844841,13
23
5564715,45
4844837,32
1
5564731,79
4844835,91
a ucrtano na Grafičkoj situaciji obuhvata koncesije u M 1:1000 koja čini sastavni dio ovog ugovora.
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko korištenje uređene plaže bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaska
na plažu za slijedeće djelatnosti: pružanje ugostiteljskih usluga u montažnom objektu (12 m2) sa pripadajućom
terasom (96 m2), iznajmljivanje pedalina (4 komada), iznajmljivanje jet-ski-a (2 komada), iznajmljivanje ležaljki,
suncobrana, prodaja sladoleda i napitaka, pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga te postavljanje tuševa na
plaži (2 komada).
Stranica 46 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 8 (osam) godina od dana
potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje
uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio naknade u iznosu od 3,05 kuna (trikuneipetlipa) po metru kvadratnom zauzetog pomorskog
dobra, a što iznosi 30.533,55 kuna (tridesettisućapetsto
tinatridesettri kuneipedesetpetlipa) godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 3 (tri) %
ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem
djelatnosti i pružanjem usluga na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih djelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Članak 6.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji Najpovoljniji
ponuditelj dužan ishoditi suglasnost lučke kapetanije
za označavanje vodenog prolaza, u odnosu na brodice
(jet ski) kojim će se obavljati gospodarska djelatnost u
akvatoriju plaže.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude) te suglasnoti lučke kapetanije iz
stavka 1. ovog članka.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja
koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove od-
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
luke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati
nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu
dopuštene ovom odlukom.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže,
deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje,
popravljati i održavati oštećenu opremu, održavati zelene
površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale te vidljivo ograditi plažu s morske strane
prema uvjetima koje će odrediti lučka kapetanija u
odnosu na provođenje reda, prve pomoći, ograđivanja i
spašavanja kupača na plaži.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz
svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju
koncesije na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i
svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako
najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena
u Studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja
koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom
interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da se u svrhu javnog interesa omogući
ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili
kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset)
dana, od trenutka kada je odluka o davanju koncesije
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
postala konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj dužan je dostaviti bjanko zadužnicu na iznos
do 100.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja
koncesijske naknade.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne dostavi bjanko
zadužnicu iz stavka 1. ovog članka, prestat će sva prava
i obveze predviđene ovom odlukom, neće se sklopiti
ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti će
garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Obrazloženje:
Županijska skupština Šibensko-kninske županije
je na 5. sjednici održanoj 24. veljače 2014. godine
donijela Odluku o javnom prikupljanju ponuda za
dodjelu koncesije na pomorskom dobru, Klasa: 93404/14-01/7, Urbroj:2182/1-01-14-1 temeljem koje je
u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike
Hrvatske objavljena obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog plaže
na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. Zaton-Srima,
objava broj 2014/S 01K-0010740 od 04. ožujka 2014.
godine (u daljnjem tekstu: Obavijest).
Dana 08. travnja 2014. godine s početkom u 12,00
sati u prostorijama Šibensko-kninske županije 22000
Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2 (sala za sastanke)
Komisija za otvaranje ponuda obavila je javno otvaranje
ponuda, te je sačinjen Zapisnik sa javnog otvaranja
ponuda.
U pisarnicu Šibensko-kninske županije, Šibenik,
Trg Pavla Šubića I. br. 2 u propisanom roku pristigle
su dvije (2) ponude. Na temelju članka 23. Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”
br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 20. Uredbe
o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
(“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 I
83/12) i članka 24. Zakona o koncesijama (“Narodne
novine” br. 143/12), Stručno tijelo za pregled i ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru pregledalo je
i ocijenilo pristigle ponude, donijelo Nalaz i mišljenje
o pristiglim ponudama, Klasa:934-01/13-01/62,
Urbroj:2182/1-04-14-16 od 09. travnja 2014. godine
(u prilogu) te jednoglasno utvrdilo Prijedlog odluke o
davanju koncesije na pomorskom dobru kojom je kao
Broj 5 - Stranica 47
najpovoljniji ponuditelj odabrano trgovačko društvo
SOLARIS – SEM SERVICE d.o.o. Srima, Grad Vodice,
Srima III/85, OIB 44419982826.
Iz ponude je vidljivo da odgovara svim posebnim
propisima i gospodarskom značenju pomorskog dobra,
te da je usklađena s gospodarskom strategijom, politikom
gospodarskog razvitka i strategijom zaštite okoliša i
prirode RH i Šibensko-kninske županije. Planirana
djelatnost ne umanjuje ometa ili onemogućuje upotrebu
i/ili korištenje tog odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Sukladno odredbama članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) Davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije kojem će se
odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora
o koncesiji.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku
od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.
Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom
obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na
isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Klasa: 934-03/14-01/12
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
53
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj
158/03, 141/06 i 38/09), članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), Zapisnika
o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,
Klasa:934-01/12-01/44, Urbroj:2182/1-04-14-23 od
03. ožujka 2014. godine i Klasa:934-01/12-01/44,
Urbroj:2182/1-04-14-35 od 09. travnja 2014. godine te
članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09 i 04/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 7.
sjednici, od 12. svibnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu gospodarskog korištenja luke posebne
namjene – luke nautičkog turizma - sidrište
u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od
Skradina
Stranica 48 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko
korištenje luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno
od Skradina kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je
trgovačko društvo ACI d.d. Opatija, Maršala Tita 151,
OIB 17195049659 zastupano po Doris Peručić, zamjenik
direktora-član Uprave (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji
ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, sidrište u
uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina kojeg
čini jedno sidrišno polje nepravilnog oblika, zauzima
25.423,00 m2 morske površine te se može se postaviti
18 plutača. Sidrištno polje određeno je slijedećim koordinatnim točkama:
Sidrište
Koordinate
10 y- 5574632,52
11 y- 5574554,80
12 y- 5574883,57
13 y- 5574902,80
14 y- 5574780,32
15 y- 5574864,82
16 y- 5574849,78
17 y- 5574728,10
18 y- 5574620,71
19 y- 5574665,78
xxxxxxxxxx-
4852501,722
4852618,138
4852755,143
4852708,99
4852657,948
4852623,156
4852585,817
4852636,188
4852591,439
4852523,931
P=25.423,00 m2
ucrtano na situaciji s ucrtanim položajem sidrišta u
M 1:5000 koja čini sastavni dio ove odluke.
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko
korištenje i postavljanje sidrenog sustava radi obavljanja djelatnosti u nautičkom turizmu isključivo prema
odredbama pravomoćne Lokacijske dozvole Klasa:UP/I350-05/13-01/22, Urbroj:2182/01-08-13-10 od 02.
listopada 2013. godine izdane od Upravnog odjela za
provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnju
Grada Šibenika.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 12 (dvanaest) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno
plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu. Godišnja
naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio naknade u iznosu od 3,00 (tri) kune po
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a što
iznosi 76.269,00 (sedamdesetšesttisućadvjestošezdese
tdevet) kuna godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 12 (dvanaest)
% ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem
djelatnosti i pružanjem usluga na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom
o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, posebno se
to odnosi na zabranjivanje sidrenja na ostalom području
uvale ukoliko je to predviđeno.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja
koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati
nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu
dopuštene ovom odlukom.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan tijekom cijele
godine pružati usluge nautičarima na sidrištu, odnosno
korisnicima sidrišta, čuvati, održavati područje, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu
opremu, te sanirati područje sukladno građevinskim
propisima.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj
rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko
dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije
na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi
uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako najpovoljniji
ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset)
dana, od trenutka kada je odluka o davanju koncesije
postala konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji na pomorskom
dobru, a po konačnosti ove odluke, Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o podmirenju troškova
ishodovanja lokacijske dozvole u iznosu od 18.750,00
(osamnaesttisućasedamstopedeset) kuna, tvrtci “Mateo
Broj 5 - Stranica 49
Skradin” d.o.o. Skradin, OIB: 77429022131, Obala Bana
Pavla Šubića 6.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro
ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0%
od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja
6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, garancija mora biti bezuvjetna, “bez prigovora”
i naplativa na prvi poziv te bjanko zadužnicu na iznos
do 500.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja
koncesijske naknade.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne ishodi garanciju
te bjanko zadužnicu iz stavka 2. ovog članka, prestat će
sva prava i obveze predviđene ovom odlukom, neće se
sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti
će garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Obrazloženje:
Rješavajući po zahtjevu Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske
županije, zastupane po opunomoćeniku “Mateo” Skradin
d.o.o., OIB: 77429022131, Obala Bana Pavla Šubića
6, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i gradnju Grada Šibenika izdao je lokacijsku
dozvolu Klasa:UP/I-350-05/13-01/22, Urbroj:2182/0108-13-10 od 02. listopada 2013. godine. Područje koje
je predmet koncesije predstavlja dio akvatorija u uvali
Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina ukupne
površine 25.423,00 m2 s mogućnošću postavljanja 18
plutača za sidrenje plovila.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije je
na 4. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donijela Odluku o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu
koncesije na pomorskom dobru Klasa: 934-04/13-01/56,
Urbroj:2182/1-01-13-1 temeljem koje je u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena
obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za luku posebne namjene - luku nautičkog
turizma – sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno
od Skradina, objava 2014/S 01K-0001431od 14. siječnja
2014. godine (u daljnjem tekstu: Obavijest).
Dana 18. veljače 2014. godine s početkom u 12,00
sati u prostorijama Šibensko-kninske županije 22000
Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2 (sala za sastanke)
Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje
ponuda, te je sačinjen Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda, Klasa:934-01/12-01/44, Urbroj: 2182/1-04-14-21
(u prilogu).
U pisarnicu Šibensko-kninske županije, Šibenik, Trg
Pavla Šubića I. br. 2 u propisanom roku pristiglo je šest
(6) ponuda. Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03,
Stranica 50 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
100/04, 141/06 i 38/09), članka 20. Uredbe o postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne
novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 I 83/12) i
članka 24. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” br.
143/12), Stručno tijelo za pregled i ocjenu ponuda za
koncesije na pomorskom dobru pregledalo je i ocijenilo
pristigle ponude te donijelo Nalaz i mišljenje o pristiglim
ponudama, Klasa: 934-01/12-01/44, Urbroj:2182/1-04
-14-23 od 03. ožujka 2014. godine te Dopunu nalaza
i mišljenja o pristiglim ponudama, Klasa:934-01/1201/44, Urbroj:2182/1-04-14-35 od 09. travnja 2014.
godine. ( u prilogu)
Utvrđeno je da je kod svih ponuditelja ponuđena
dokumentacija sukladna dokumentaciji propisanoj iz
objavljenog javnog prikupljanja ponuda te se pristupilo
vrednovanju ponuda.
Vrednovanjem ponuda prema utvrđenoj metodologiji
ocjene ponuda iz objavljenog javnog prikupljanja ponuda kao najbolja ocjenjena je ponuda trgovačkog društva
ACI d.d. Opatija, Maršala Tita 151.
Iz ponude je vidljivo da odgovara svim posebnim
propisima i gospodarskom značenju pomorskog dobra,
te da je usklađena s gospodarskom strategijom, politikom
gospodarskog razvitka i strategijom zaštite okoliša i
prirode RH i Šibensko-kninske županije. Planirana
djelatnost ne umanjuje ometa ili onemogućuje upotrebu
i/ili korištenje tog odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Stručno tijelo jednoglasno je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru kojom
je kao najpovoljniji ponuditelj odabrano trgovačko
društvo ACI d.d. Opatija, Maršala Tita 151, OIB
17195049659.
Sukladno odredbama članka 30. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) Davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije kojem će se
odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora
o koncesiji.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku
od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.
Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom
obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na
isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Klasa: 934-03/14-01/13
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
54
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj
158/03, 141/06 i 38/09), članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), Zapisnika
o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,
Klasa: 934-01/11-01/40 , Urbroj: 2182/1-04-14-21 od
09. travnja 2014. godine i Klasa: 934-01/11-01/40 ,
Urbroj: 2182/1-04-14-25 od 25. travnja 2014. godine te
članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/09 i 04/13),
Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na 7.
sjednici, od 12. svibnja 2014. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru u
svrhu korištenja luke posebne
namjene – športske luke u Prvić Luci
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru za korištenje
postojeće luke posebne namjene – športske luke u Prvić
Luci kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Športsko
ribolovni kluba “Botnica”, Ulica III br. 3, 22233 Prvić
Luka, OIB 97859718803, zastupano po predsjedniku
kluba Branku Lučevu (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji
ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je lučko područje - pomorsko
dobro koje obuhvaća bazen 1 površine 1.859 m2 (Pkopno = 52 m2, Pmore = 1.807 m2) u sastavu kojeg je
dio č.z. 36/1 te bazen 2 površine 9.432 m2 (Pkopno =
1.944m2, Pmore = 7.488 m2) u sastavu kojeg su čest.
zem.1, čest.zem.2, čest.zem.3, čest.zem. 4 i čest.zem.5
sve k.o. Prvić, a što ukupno iznosi 11.291 m2 određeno
koordinatnim točkama:
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 51
Bazen 1
KONCESIJA KOPNO
1 5564846,63 4842498,87
2 5564835,94 4842512,41
3 5564832,11 4842515,95
4 5564815,12 4842526,26
5 5564796,45 4842533,02
6 5564794,59 4842535,49
7 5564793,23 4842535,70
8 5564792,96 4842534,94
9 5564794,15 4842534,75
10 5564795,96 4842532,35
11 5564814,77 4842525,53
12 5564831,63 4842515,31
13 5564835,35 4842511,87
14 5564846,21 4842498,40
1 5564846,63 4842498,87
KONCESIJA MORE
8 5564792,96 4842534,94
9 5564794,15 4842534,75
10 5564795,96 4842532,35
11 5564814,77 4842525,53
12 5564831,63 4842515,31
13 5564835,35 4842511,87
14 5564846,21 4842498,40
15 5564825,98 4842475,54
16 5564813,31 4842491,34
17 5564801,76 4842498,34
18 5564782,39 4842505,36
8 5564792,96 4842534,94
Bazen 2
KONCESIJA MORE
28 5564504,30 4842493,84
2 5564514,53 4842564,34
3 5564494,25 4842578,77
4 5564504,20 4842605,43
5 5564497,51 4842608,05
6 5564485,37 4842581,84
7 5564479,68 4842585,02
8 5564491,85 4842611,99
9 5564471,00 4842616,60
10 5564470,10 4842612,08
11 5564469,00 4842612,35
12 5564470,00 4842616,77
13 5564441,44 4842622,98
14 5564408,05 4842571,65
15 5564417,39 4842553,64
16 5564419,76 4842550,84
17 5564445,63 4842530,85
18 5564446,76 4842531,02
19 5564468,68 4842566,04
20 5564469,57 4842567,82
21 5564475,12 4842564,78
22 5564450,21 4842528,31
23 5564468,89 4842515,44
24 5564477,61 4842513,44
KONCESIJA KOPNO
47 5564504,82 4842607,07
4 5564504,20 4842605,43
5 5564497,51 4842608,05
6 5564485,37 4842581,84
7 5564479,68 4842585,02
8 5564491,85 4842611,99
9 5564471,00 4842616,60
10 5564470,10 4842612,08
11 5564469,00 4842612,35
12 5564470,00 4842616,77
13 5564441,44 4842622,98
14 5564408,05 4842571,65
15 5564417,39 4842553,64
16 5564419,76 4842550,84
17 5564445,63 4842530,85
18 5564446,76 4842531,02
19 5564468,68 4842566,04
20 5564469,57 4842567,82
21 5564475,12 4842564,78
22 5564450,21 4842528,31
23 5564468,89 4842515,44
24 5564477,61 4842513,44
25 5564494,96 4842553,89
26 5564500,29 4842551,84
Stranica 52 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
25
26
27
28
,
5564494,96
5564500,29
5564483,03
5564504,30
,
4842553,89
4842551,84
4842510,85
4842493,84
27
28
29
30
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
,
5564483,03
5564504,30
5564503,97
5564482,69
5564449,09
5564445,29
5564419,20
5564416,72
5564407,27
5564407,41
5564449,21
5564451,26
5564477,30
5564491,02
5564497,10
5564496,15
5564497,09
5564502,20
5564504,82
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
,
4842510,85
4842493,84
4842493,08
4842510,10
4842528,11
4842530,10
4842550,26
4842553,19
4842571,49
4842576,77
4842639,34
4842639,37
4842632,94
4842630,29
4842629,03
4842624,26
4842609,07
4842607,07
4842607,07
a ucrtanih na posebnoj geotedskoj podlozi u mjerilu 1:500, od tvrtke Geodezija d.o.o Šibenik koja čini
sastavni dio ove odluke.
Prirodu i opseg djelatnosti čini korištenje luke posebne namjene – športske luke u Prvić Luci prema njenoj
namjeni sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 14/06 i 02/13).
Sukladno Idejnom rješenju dostavljenom u ponudi, a prije potpisivanja ugovora o koncesiji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan, prema propisanoj zakonskoj regulativi, ishoditi odgovarajuće dokumente za legaliziranje postojećeg
stanja koji se odnose na siguran vez (sidrišne blokove) u bazenima 1. i 2. te u bazenu 2. na istezalište brodova s
rampom za istezanje, objekt na istezalištu, zid na sjevernoj strani istezališta, obalni zid na sjeverozapadnoj strani
istezališta, nasipavanje te na potopljeni mul na zapadnoj strani istezališta.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 8 (osam) godina od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno
plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu. Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio naknade u iznosu od 0,65 kunu po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a što iznosi 7.339,15
kuna (sedamtisućatristotinetridesetdevetkunaipetnaestlipa) godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 20 % ukupnog iznosa svih ubranih članarina. Davatelj koncesije zadržava
pravo izmjene visine stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu
obavijest koncesionaru. Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove odluke
sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (sastavni dio Ponude).
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Najpovoljniji ponuditelj dužan je surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o
koncesijama pri redovitim kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja
koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati
nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu
dopuštene ovom odlukom.
Članak 8.
Nakon isteka ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a davatelj koncesije može
tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik
ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro
u prijašnje stanje, te ga predati davatelju koncesije na
slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i
svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako
najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena
u studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Upravni nadzor nad provedbom odluke/ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom odluke/ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Broj 5 - Stranica 53
Članak 12.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
sukladno uvjetima iz ove odluke sa ovlaštenikom koncesije sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra kojim
će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te
prava i obveze koncesionara.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji odabrani ponuditelj dužan je dostaviti bjanko zadužnicu na iznos
do 50.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja
koncesijske naknade.
Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj u propisanom roku
od dvije godine od odluke o davanju koncesije ne ishodi
dokumente iz stavka 3. članka 2. ove odluke te bjanko
zadužnicu iz stavka 2. ovog članka, prestat će sva prava
i obveze predviđene ovom odlukom, neće se sklopiti
ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti će
garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
Obrazloženje:
Temeljem zahtjeva Športsko ribolovnog kluba “Botnica”, Ulica III br. 3, 22233 Prvić Luka, Upravni odjel
za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske
županije je započeo postupak koncesioniranja predmetnog pomorskog dobra.
Predmet koncesije je lučko područje - pomorsko
dobro koje obuhvaća bazen 1 površine 1.859 m2 (Pkopno = 52 m2, Pmore = 1.807 m2) u sastavu kojeg je
dio č.z. 36/1 te bazen 2 površine 9.432 m2 (Pkopno =
1.944m2, Pmore = 7.488 m2) u sastavu kojeg su čest.
zem.1, čest.zem.2, čest.zem.3, čest.zem. 4 i čest.zem.5
sve k.o. Prvić, a što ukupno iznosi 11.291 m2. Prirodu
i opseg djelatnosti čini korištenje luke posebne namjene
– športske luke u Prvić Luci prema njenoj namjeni
sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Grada
Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 14/06 i 02/13).
Županijska skupština Šibensko-kninske županije je
na 5. sjednici, od 24. veljače 2014. godine, donijela Odluku o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije
na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne
namjene – športske luke u Prvić Luci
Klasa: 934-04/14-01/8, Urbroj:2182/1-01-14-1 temeljem koje je u Elektroničkom oglasniku javne nabave
Republike Hrvatske, objava: 2014/S 01K-0010589 4.
ožujka 2014. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja
luke posebne namjene - športske luke u Prvić Luci (u
daljnjem tekstu: Obavijest).
Dana 08. travnja 2014. godine s početkom u 12,00
sati u prostorijama Šibensko-kninske županije, 22000
Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2 (sala za sastanke),
Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje
ponuda, te je sačinjen Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda. U pisarnicu Šibensko-kninske županije, Šibenik,
Trg Pavla Šubića I. br. 2 u propisanom roku pristigla je
jedna (1) ponuda.
Stranica 54 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04,
141/06 i 38/09), članka 20. Uredbe o postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine”
br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 i 83/12) i članka 24.
Zakona o koncesijama (“Narodne novine” br. 143/12),
Stručno tijelo pregledalo je i ocijenilo pristiglu ponudu
te donijelo Nalaz i mišljenje o pristiglim ponudama,
Klasa: 934-01/11-01/40, Urbroj:2182/1-04-14-21 od
09. travnja 2014. godine te dopunu Nalaza i mišljenja,
Klasa: 934-01/11-01/40, Urbroj:2182/1-04-14-25 od
25. travnja 2014. godine.
Pregledom je konstatirano da je kod ponuditelja
ponuđena dokumentacija sukladna dokumentaciji propisanoj iz Obavijesti te da ponuditelj ispunjava sve uvjete
postavljanog javnog prikupljanja ponuda.
Iz ponude je vidljivo da odgovara svim posebnim
propisima i gospodarskom značenju pomorskog dobra.
Planirana djelatnost ne umanjuje ometa ili onemogućuje
upotrebu i/ili korištenje tog odnosno susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Stručno tijelo jednoglasno je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru kojom se
ponuda Športsko ribolovnog kluba “Botnica”, Ulica III
br. 3, 22233 Prvić Luka, ocjenjuje kao najpovoljnija.
Sukladno odredbama članka 30. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) Davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije kojem će se
odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora
o koncesiji.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv odluke o odbiru najpovoljnijeg ponuditelja
i odluke o poništenju može se izjaviti
žalba. Žalba se izjavljuje u pisanom obliku izravno ili
preporučenom pošiljkom
Ministarstvu
pomorstva, prometa i infrastrukture putem Upravnog
odjela za pomorstvo,
promet i otočni
razvoj u Šibensko-kninskoj županiji, Trg Pavla Šubića
I br. 2, 22000 Šibenik.
Klasa: 934-03/14-01/14
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014. godine
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
55
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03,
141/06, 38/09 i 123/11), članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), Zapisnika
o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,
Klasa:934-01/10-01/39, Urbroj:2182/1-04-14-71 od 08.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
svibnja 2014. godine te članka 32. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09 i 04/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja
2014. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka
na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika
k.o. Murter – Betina, Općina Tisno
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale
Prosika k.o. Murter – Betina, Općina Tisno kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Agro ribarsku zadrugu
branitelja, Ul. Prosika kbr. 26, 22214 Betina-Murter, OIB
09291633011, zastupanu po upravitelju Tomi Eraku (u
daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, uzgajalište
kvadratnog oblika 110,0 x 20,0 m, odnosno isto zauzima
2200 m2 morske površine. Maximalni kapacitet predmetnog uzgajališta može biti 50 t/godišnje. Uzgajališe
školjki definirano je točkama koje imaju koordinate:
1
2
3
4
yyyy-
5550792.83 x5550811.88 x5550778.33 x5550759.28 xP=2200 m2
4855194.29
4855188.19
4855083.43
4855089.53
ucrtano na situaciji s ucrtanim položajem uzgajališta
u M 1:2000 koja čini sastavni dio ove odluke.
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko
korištenje i postavljanje naprava za kontrolirani uzgoj
školjaka na lokalitetu jugoistočno od uvale Prosika
k.o. Murter – Betina, Općina Tisno prema odredbama
pravomoćne Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/0801/64, Urbroj: 2182/1-16-10/20 od 30. travnja 2010.
godine te Rješenja o produženju važenja pravomoćne
lokacacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/12-01/58,
Urbroj: 2182/1-16-12/02 od 25. travnja 2012. godine
izdanih od Upravnog odjela za prostorno uređenje i
gradnju Šibensko-kninske županije.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 12 (dvanaest) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno
plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu. Godišnja
naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio u iznosu od 0,50 kune po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a što iznosi 1.100,00
kn (tisućuisto) kuna godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,50 % ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom
o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim
kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme
trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro
iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije
poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih
koje su mu dopuštene ovom odlukom.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj
Broj 5 - Stranica 55
rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko
dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije
na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi
uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako najpovoljniji
ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog
dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset) dana,
od trenutka kada je odluka o davanju koncesije postala
konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji Najpovoljniji
ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro
ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0%
od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6
mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije,
garancija mora biti bezuvjetna, “bez prigovora” i naplativa na prvi poziv te 1 (jednu) bjanko zadužnice na iznos
do 10.000 (desettisuća) kuna kao instrument osiguranja
plaćanja koncesijske naknade.
Stranica 56 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne ishodi garanciju
te bjanko zadužnice iz stavka 1. ovog članka, prestat će
sva prava i obveze predviđene ovom odlukom, neće se
sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti
će garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Obrazloženje:
Temeljem zahtjeva Upravnog odjela za pomorstvo,
promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibenskokninske županije izdao je Lokacijsku dozvolu Klasa:
UP/I-350-05/08-01/64, Urbroj: 2182/1-16-10/20 od 30.
travnja 2010. godine te Rješenje o produženju važenja
pravomoćne lokacacijske dozvole Klasa: UP/I-35005/12-01/58, Urbroj: 2182/1-16-12/02 od 25. travnja
2012. godine.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, uzgajalište
kvadratnog oblika 110,0 x 20,0 m, odnosno isto zauzima
2200 m2 morske površine. Maksimalni kapacitet predmetnog uzgajališta može biti 50 t/godišnje.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije je
na 6. sjednici održanoj 31. ožujka 2014. godine donijela Odluku o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu
koncesije na pomorskom dobru Klasa: 934-04/14-01/13,
Urbroj:2182/1-01-14-1 temeljem koje je u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena
obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja
naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu
jugoistočno od uvale Prosika, Općina Tisno, objava
broj 2014/S 01K-0017238 od 02. travnja 2014. godine
(u daljnjem tekstu: Obavijest).
Dana 07. svibnja 2014. godine s početkom u 12,00
sati u prostorijama Šibensko-kninske županije 22000
Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2 (sala za sastanke)
Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje
ponuda, te je sačinjen Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda, Klasa:934-01/10-01/39, Urbroj: 2182/1-04-14-68
(u prilogu).
U pisarnicu Šibensko-kninske županije, Šibenik,
Trg Pavla Šubića I. br. 2 u propisanom roku pristigla je
jedna (1) ponuda. Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”
br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 20. Uredbe
o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
(“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 i
83/12) i članka 24. Zakona o koncesijama (“Narodne
novine” br. 143/12), Stručno tijelo za pregled i ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru pregledalo
je i ocijenilo pristiglu ponudu te donijelo Zapisnik o
pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, Klasa:934-01/1001/39, Ur.broj:2182/1-04-14-71 od 08. svibnja 2014.
godine (u prilogu).
Pregledom je konstatirano da je kod ponuditelja
ponuđena dokumentacija sukladna dokumentaciji
propisanoj iz Obavijesti te da ponuditelj ispunjava sve
uvjete postavljanog javnog prikupljanja ponuda. Iz po-
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
nude je vidljivo da odgovara svim posebnim propisima
i gospodarskom značenju pomorskog dobra, te da je
usklađena s gospodarskom strategijom, politikom gospodarskog razvitka i strategijom zaštite okoliša i prirode
RH i Šibensko-kninske županije. Planirana djelatnost ne
umanjuje ometa ili onemogućuje upotrebu i/ili korištenje
tog odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema
njihovoj namjeni.
Stručno tijelo jednoglasno je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru kojom je
kao najpovoljniji ponuditelj odabrana AGRO RIBARSKA ZADRUGA BRANITELJA, Ul. Prosika kbr. 26,
22214 Betina-Murter, OIB 09291633011 zastupana po
upravitelju Tomi Eraku.
Sukladno odredbama članka 30. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) Davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije kojem će se
odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora
o koncesiji.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15
(petnaest) dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se
izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno
ili preporučenom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na
isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Klasa: 934-03/14-01/10
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
56
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj
158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 26. Zakona o
koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), Zapisnika
o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,
Klasa:934-01/10-01/39, Urbroj:2182/1-04-14-70 od 08.
svibnja 2014. godine te članka 32. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09 i 04/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja
2014. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka
na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine skale),
Općina Tisno
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu pod Tuščicom (Kekine
skale), Općina Tisno kao najpovoljnijeg ponuditelja
odabrala je Agro ribarsku zadrugu branitelja, Ul. Prosika
kbr. 26, 22214 Betina-Murter, OIB 09291633011, zastupanu po upravitelju Tomi Eraku (u daljnjem tekstu:
Najpovoljniji ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, uzgajalište
pravokutnog oblika 110,0 x 10,0 m, odnosno isto
zauzima 1100 m2 morske površine. Maximalni kapacitet predmetnog uzgajališta može biti do 50 t/godišnje
Uzgajališe školjki definirano je točkama koje imaju
koordinate:
5
6
7
8
yyyy-
5551054.18 x5551113.95 x5551104.71 x5551044.95 xP=1100 m2
4854833.80
4854741.45
4854735.48
4854827.82
ucrtano na situaciji s ucrtanim položajem uzgajališta
u M 1:2000 koja čini sastavni dio ove odluke.
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko
korištenje i postavljanje naprava za kontrolirani uzgoj
školjaka na lokalitetu pod Tuščicoma , Općina Tisno
prema odredbama iz Lokacijske dozvole Klasa:UP/I-350
-05/10-01/159, Urbroj: 2182/1-16-12/12 od 19. prosnica
2012. godine izdane od Upravnog odjela za prostorno
uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 12 (dvanaest) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno
plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu. Godišnja
naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio u iznosu od 0,50 kune po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a što iznosi 550,00 kn
(petstotinapedesetkuna) godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,50 % ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na predmetnom pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom
o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
Broj 5 - Stranica 57
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim
kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi
pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na
istom osim onih koje su mu dopuštene ovom odlukom.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj
rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko
dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije
na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi
uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako najpovoljniji
ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
Stranica 58 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Članak 12.
Na temelju ove odluke ovlašćuje se župan Šibenskokninske županije da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog
dobra iz točke I. ove odluke, u roku 30 (trideset) dana,
od trenutka kada je odluka o davanju koncesije postala
konačna.
Ugovorom iz stavka 1. ove točke detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne potpiše ugovor
o koncesiji pomorskog dobra u roku iz stavka 1. ove
točke, prestat će sva prava i obveze predviđene ovom
odlukom, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za
ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Prije potpisivanja ugovora o koncesiji Najpovoljniji
ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro
ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5,0%
od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6
mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije,
garancija mora biti bezuvjetna, “bez prigovora” i naplativa na prvi poziv te 1 (jednu) bjanko zadužnice na iznos
do 10.000 (desettisuća) kuna kao instrument osiguranja
plaćanja koncesijske naknade.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne ishodi garanciju
te bjanko zadužnice iz stavka 1. ovog članka, prestat će
sva prava i obveze predviđene ovom odlukom, neće se
sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti
će garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 14.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Obrazloženje:
Temeljem zahtjeva Upravnog odjela za pomorstvo,
promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije,
Upravni odjel za prostorno planiranje i gradnju
Šibensko-kninske županije izdao je Lokacijsku dozvolu
Klasa:UP/I-350-05/10-01/159, Urbroj: 2182/1-16-12/12
od 19. prosnica 2012. godine.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, uzgajalište
pravokutnog oblika 110,0 x 10,0 m, odnosno isto zauzima 1100 m2 morske površine. Maksimalni kapacitet
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
predmetnog uzgajališta može biti 50 t/godišnje.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije je
na 6. sjednici održanoj 31. ožujka 2014. godine donijela Odluku o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu
koncesije na pomorskom dobru Klasa: 934-04/14-01/12,
Urbroj:2182/1-01-14-1 temeljem koje je u Elektroničkom
oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena
obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom
dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja
naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na lokalitetu pod
Tuščicom (Kekine skale), Općina Tisno, objava broj
2014/S 01K-0017257 od 02. travnja 2014. godine (u
daljnjem tekstu: Obavijest).
Dana 07. svibnja 2014. godine s početkom u 12,00
sati u prostorijama Šibensko-kninske županije 22000
Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2 (sala za sastanke)
Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje
ponuda, te je sačinjen Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda, Klasa:934-01/10-01/39, Urbroj: 2182/1-04-14-69
(u prilogu).
U pisarnicu Šibensko-kninske županije, Šibenik,
Trg Pavla Šubića I. br. 2 u propisanom roku pristigla je
jedna (1) ponuda. Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”
br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 20. Uredbe
o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
(“Narodne novine” br. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08 i
83/12) i članka 24. Zakona o koncesijama (“Narodne
novine” br. 143/12), Stručno tijelo za pregled i ocjenu
ponuda za koncesije na pomorskom dobru pregledalo
je i ocijenilo pristiglu ponudu te donijelo Zapisnik o
pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, Klasa:934-01/1001/39, Ur.broj:2182/1-04-14-70 od 08. svibnja 2014.
godine (u prilogu).
Pregledom je konstatirano da je kod ponuditelja
ponuđena dokumentacija sukladna dokumentaciji
propisanoj iz Obavijesti te da ponuditelj ispunjava sve
uvjete postavljanog javnog prikupljanja ponuda. Iz ponude je vidljivo da odgovara svim posebnim propisima
i gospodarskom značenju pomorskog dobra, te da je
usklađena s gospodarskom strategijom, politikom gospodarskog razvitka i strategijom zaštite okoliša i prirode
RH i Šibensko-kninske županije. Planirana djelatnost ne
umanjuje ometa ili onemogućuje upotrebu i/ili korištenje
tog odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema
njihovoj namjeni.
Stručno tijelo jednoglasno je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru kojom je
kao najpovoljniji ponuditelj odabrana AGRO RIBARSKA ZADRUGA BRANITELJA, Ul. Prosika kbr. 26,
22214 Betina-Murter, OIB 09291633011 zastupana po
upravitelju Tomi Eraku.
Sukladno odredbama članka 30. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) Davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije kojem će se
odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora
o koncesiji.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15
(petnaest) dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili
preporučenom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na
isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Klasa: 934-03/14-01/11
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
57
Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj
158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 26. Zakona o
koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), Zapisnika
o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda Stručnog tijela
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru,
Klasa:934-01/114-01/16, Urbroj:2182/1-04-14-28 od
08. svibnja 2014. godine te članka 32. Statuta Šibenskokninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 08/09 i 04/13), Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja
2014. godine, donosi
ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za uzgoj tuna u akvatoriju
južno od otoka Balabre na području Općine
Murter-Kornati
Članak 1.
Šibensko-kninska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za uzgoj
tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre, izvan ZOP-a
na području Općine Murter-Kornati kao najpovoljnijeg
ponuditelja odabrala je trgovačko društvo “Pelagos Net
Farma” d.o.o. za marikulturu i trgovinu, Vrgada 121,
23211 Pakoštane, OIB 87400597993 zastupano po direktoru Nenadu Horvatu (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji
ponuditelj).
Članak 2.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, pravokutnik
dimenzija 450 x 280 m, odnosno isti zauzima 126.000
m2. Površina za smještaj uzgojene instalacije na morskoj
površini iznosi 350 x 180 m, odnosno ista iznosi 63.000
m2. Maximalni kapacitet predmetnog uzgajališta može
biti do 600 tona godišnje. Obuhvat područja pomorskog
dobra koje se daje u koncesiju definiran je točkama koje
imaju koordinate:
A.
B.
C.
D.
y
y
y
y
Broj 5 - Stranica 59
5 521 868.96 x 4 865 843.96
5 522 304.19 x 4 865 729.64
5 522 233.06 x 4 865 458.83
5 521 797.82 x 4 865 573.15
P=126.000 m2
ucrtano na situaciji u M 1:25000 koja čini sastavni
dio ove odluke.
Prirodu i opseg djelatnosti čini gospodarsko
korištenje i postavljanje naprava za uzgoj tuna sukladno
Idejnom projektu za lokacijsku dozvolu T.D. 37/14
od ožujka 2014. godine izrađenom po Ovlaštenom
inženjeru građevinarstva Zdravku Rambrotu, dipl. ing.
građevinarstva.
Na temelju Idejnog projekta iz stavka 2. ovog članka
najpovoljniji ponuditelj se obvezuje ishoditi lokacijsku
dozvolu.
Članak 3.
Koncesija se daje na rok od 20 (dvadeset) godina od
dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Članak 4.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku
2. ove odluke najpovoljniji ponuditelj se obvezuje
uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:
- stalni dio u iznosu od 0,60 kuna po metru kvadratnom zauzetog pomorskog dobra, a što iznosi 75.600,00
(sedamdesetpettisućašeststo) kuna godišnje,
- promjenjivi dio naknade u iznosu od 0,40 %
ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na predmetnom
pomorskom dobru.
Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine
stalnog dijela koncesijske naknade uz obvezu da o tome
tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.
Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom
o koncesiji.
Članak 5.
Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez
izričitog odobrenja Davatelja koncesije.
Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova
pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.
Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu
koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog
dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i
unapređivati.
Članak 6.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko
dobro iz članka 2. ove odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od najpovoljnijeg ponuditelja
(sastavni dio Ponude).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati
rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske
opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri re-
Stranica 60 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
dovitim kontrolama.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih
posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom
području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.
Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti,
održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i
građenja.
Članak 7.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi
pomorsko dobro iz ove odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na
istom osim onih koje su mu dopuštene ovom odlukom.
Članak 8.
Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima
pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio
na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće
po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.
Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se
pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije
može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj
rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko
dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije
na slobodno raspolaganje.
Članak 9.
Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete
utvrđene zakonom, ovom odlukom i uz posebne uvjete
koji će biti utvrđeni ugovorom o koncesiji.
Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi
uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako najpovoljniji
ponuditelj ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.
Članak 10.
Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg
korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu
promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno
koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji,
npr. da se u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u
infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju,
ugradnja instalacija i sl.).
Članak 11.
Povjerenstvo iz članka 6. stavka 2. ove odluke prati
provedbu izvršavanja ove odluke i Ugovora o koncesiji
i redovito izvještava davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.
Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o
koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog
ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno
Zakonu o sustavu državne uprave.
Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra
nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Članak 12.
Ovlašćuje se župan Šibensko-kninske županije da
sukladno uvjetima iz ove odluke sa ovlaštenikom koncesije sklopi Ugovor o koncesiji pomorskog dobra.
Ugovorom iz stavka 1. ovog članka detaljno će se
urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze
Ovlaštenika koncesije.
Po izvršnosti lokacijske dozvole, a prije potpisivanja
ugovora o koncesiji najpovoljniji ponuditelj dužan je
ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza
iz ugovora o koncesiji u visini 5,0% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od
planiranog roka završetka investicije, garancija mora biti
bezuvjetna, “bez prigovora” i naplativa na prvi poziv te
bjanko zadužnicu na iznos do 500.000,00 (petstotisuća)
kuna kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske
naknade.
Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj u propisanom roku
od dvije godine od odluke o davanju koncesije ne ishodi
garanciju iz stavka 3. ovog članka, prestat će sva prava
i obveze predviđene ovom odlukom, neće se sklopiti
ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije naplatiti će garanciju za ozbiljnost ponude.
Članak 13.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Obrazloženje:
Tvrtka „Pelagos Net Farma“ d.o.o.Vrgada 121,
23211 Pakoštane podnijela je pismo inicijative za dodjelu koncesije na lokaciji predviđenoj za uzgoj tuna u
akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine
Murter-Kornati u prilogu kojeg je dostavljen idejni
projekt broj TD. 37/14 iz ožujka 2014. godine za izradu
lokacijske dozvole.
Po zahtjevu Upravnog odjela za pomorstvo, promet i
otočni razvoj, da je zahvat prikazan u idejnom projektu,
planiran dokumentima prostornog uređenja, Upravni
odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske
županije izdao je Lokacijsku informaciju, Klasa:35002/14-01/121, Urbroj:2182/1-16-14-2 od 19. ožujka
2014. godine.
Predmet koncesije je pomorsko dobro, pravokutnik
dimenzija 450 x 280 m, odnosno isti zauzima 126.000
m2. Površina za smještaj uzgojene instalacije na morskoj
površini iznosi 350 x 180 m, odnosno ista iznosi 63.000
m2. Maximalni kapacitet predmetnog uzgajališta može
biti do 600 tona godišnje.
Županijska skupština Šibensko-kninske županije je
na 6. sjednici održanoj 31. ožujka 2014. godine donijela Odluku o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu
koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja tuna u
akvatoriju južno od otoka Balabre na području Općine
Murter-Kornati, Klasa: 934-04/14-01/14, Urbroj:2182/101-14-1 temeljem koje je u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske objavljena obavijest
o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u u
svrhu uzgoja tuna u akvatoriju južno od otoka Balabre,
izvan ZOP-a na području Općine Murter-Kornati, objava
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
broj 2014/S 01K-0017217 od 02. travnja 2014. godine
(u daljnjem tekstu: Obavijest).
Dana 07. svibnja 2014. godine s početkom u 12,00
sati u prostorijama Šibensko-kninske županije 22000
Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2 (sala za sastanke)
Komisija za otvaranje ponuda obavila je Javno otvaranje
ponuda, te je sačinjen Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda, Klasa:934-01/14-01/16, Urbroj: 2182/1-04-14-27
(u prilogu).
U pisarnicu Šibensko-kninske županije, Šibenik,
Trg Pavla Šubića I. br. 2 u propisanom roku pristigla je
jedna (1) ponuda.
Na temelju članka 23. Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03, 100/04,
141/06 i 38/09), članka 20. Uredbe o postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” br.
23/04, 101/04, 39/06, 63/08 i 83/12) i članka 24. Zakona
o koncesijama (“Narodne novine” br. 143/12), Stručno
tijelo za pregled i ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru pregledalo je i ocijenilo pristiglu ponudu te
donijelo Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda,
Klasa:934-01/14-01/16, Ur.broj:2182/1-04-14-28 od
08. svibnja 2014. godine (u prilogu).
Pregledom je konstatirano da je kod ponuditelja
ponuđena dokumentacija sukladna dokumentaciji
propisanoj iz Obavijesti te da ponuditelj ispunjava sve
uvjete postavljanog javnog prikupljanja ponuda. Iz ponude je vidljivo da odgovara svim posebnim propisima
i gospodarskom značenju pomorskog dobra, te da je
usklađena s gospodarskom strategijom, politikom gospodarskog razvitka i strategijom zaštite okoliša i prirode
RH i Šibensko-kninske županije. Planirana djelatnost ne
umanjuje ometa ili onemogućuje upotrebu i/ili korištenje
tog odnosno susjednih dijelova pomorskog dobra prema
njihovoj namjeni.
Stručno tijelo jednoglasno je utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru kojom je
kao najpovoljniji ponuditelj odabrano trgovačko društvo
“Pelagos Net Farma” d.o.o. za marikulturu i trgovinu,
Vrgada 121, 23211 Pakoštane, OIB 87400597993 zastupano po direktoru Nenadu Horvatu.
Sukladno odredbama članka 30. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) Davatelj koncesije donosi odluku o davanju koncesije kojem će se
odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora
o koncesiji.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku
od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.
Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom
obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na
isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i
infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Klasa: 934-03/14-01/9
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
Broj 5 - Stranica 61
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
58
Na temelju članka 7. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“
broj 23/04,101/04,39/06,63/08,125/10 i 102/11), članka
2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku
davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne
novine“ broj 83/12) i članka 32. Statuta Šibenskokninske županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 8/09 I 4/13 ) Županijska skupština
Šibensko-kninske županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja
2014. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za praćenje
odluka i ugovora
o koncesijama na pomorskom dobru
I.
U Povjerenstvo za praćenje izvršavanja Odluka
i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru koje
daje Županijska skupština Šibensko – kninske županije
imenuju se:
1. Ivana Skorić kao predstavnica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Kontrolor za kontrolu
ispravnosti stranih brodova, Lučka kapetanija Šibenik,
za predsjednicu
2. Zoran Ševerdija, kao predstavnik Upravnog
odjela za prostorno uređenje i gradnju,Šibensko-kninske
županije, osim za područje Grada Šibenika, za člana
3. Branka Vrančić, kao predstavnica Upravnog
odjela za provedbu dokumenta prostornog uređenja i
gradnju Grada Šibenika, za područje Grada Šibenika,
za članicu i
4. Sandra Rimac, kao predstavnica Ministarstva
financija, Porezne uprave, Područni ured Šibenik, za
članicu.
II.
Zadatak je Povjerenstva provoditi odredbe propisane
u člancima 8. - 10. Uredbe o postupku davanja koncesije
na pomorskom dobru.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za praćenje i
izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru (Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije broj 8/13).
Stranica 62 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IV.
Tehničke, stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za pomorstvo,promet i
otočni razvoj Šibensko-kninske županije.
V.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa: 119-01/14-01/ 4
Ur.broj:2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
59
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja 2014. godine,
donosi
60
Na temelju članka 32. Statuta Šibensko-kninske
županije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09 i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja 2014. godine,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
ustanova socijalne skrbi
domova za starije i nemoćne osobe
za 2013. godinu
1. Prihvaćaju se izvješća o radu za 2013. godinu:
a) „Cvjetnog doma“ Šibenik i
b) Doma za starije i nemoćne osobe Knin
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 550-01/14-01/8
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća
o radu zdravstvenih ustanova
za 2013. godinu
1. Prihvaćaju se izvješća o radu za 2013. godinu:
a) Doma zdravlja Šibenik,
b) Doma zdravlja Knin,
c) Doma zdravlja Drniš,
d) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske
županije,
e) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske
županije,
f) Ljekarna Šibenik i
g) Ljekarna Drniš.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 550-01/14-01/9
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
61
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12
i 94/13) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
8/09 i 4/13) Županijska skupština Šibensko-kninske
županije, na 7. sjednici, od 12. svibnja 2014. godine,
donosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Medicinske
i kemijske škole, Šibenik
1. Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog izmjena
i dopuna Statuta Medicinske i kemijske škole, Šibenik,
kojeg je utvrdio Školski odbor, na sjednici od 16. travnja
2014. godine, a koji se prilaže ovom zaključku i čini
njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak stupa na snagu osmoga dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Klasa: 602-03/14-01/21
Urbroj: 2182/1-01-14-1
Šibenik, 12. svibnja 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
2. ŽUPAN
12
Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj
nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i
članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/09 i 4/13)
župan Šibensko-kninske županije, d o n o s i
PRAVILNIK
za nabavu roba i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna
i radova do 500.000,00 kuna
Članak 1.
Šibensko-kninska županija kao javni naručitelj obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13) sukladno članku
5. stavku 1. točke 2. istoga.
Članak 2.
Ovim se Pravilnikom uređuje postupanje Šibenskokninske županije (u daljnjem tekstu: Naručitelj) u
planiranju, pripremi, provedbi i ugovaranju nabava roba
i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna,
odnosno radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00
kuna (u daljnjem tekstu: bagatelna nabava) za koje nije
obvezno provoditi postupke javne nabave propisane
Zakonom o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon).
Članak 3.
Šibensko-kninska županija će prilikom provođenja i
ugovaranja bagatelnih nabava, u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načelo slobode kretanja robe,
načelo slobode poslovnog nastana i načelo slobode
pružanja usluga, te načela koja iz toga proizlaze, kao što
su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana,
načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti,
a sve u cilju ekonomičnog trošenja sredstava za javnu
nabavu.
Broj 5 - Stranica 63
Zakona o sprečavanju sukoba interesa, zabranjeno je
utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi
za nabavu robe, usluga i radova bagatelnih vrijednosti i/
ili na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika kako
bi utjecali na nabavu radi postizanja osobnog probitka
ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava,
sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.
Članak 7.
Prilikom definiranja predmeta nabave ne smije se
dijeliti vrijednost nabave s namjerom izbjegavanja
primjene Zakona o javnoj nabavi ili pravila koja vrijede
prema procijenjenoj vrijednosti nabave.
Članak 8.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti
manje od 100.000,00 kuna može se provesti na temelju
jedne ponude.
Odabranom ponuditelju izdaje se narudžbenica, a
ovisno o složenosti predmeta nabave iz stavka 2. ovog
članka, u pravilu za nabavu procijenjene vrijednosti veće
od 20.000,00 kuna, sklapa se ugovor o nabavi roba,
radova odnosno usluga.
Članak 9.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti
veće od 100.000,00 kuna, provodi se na način da se
moraju prikupiti najmanje tri ponude.
Ponude moraju dostavljene na dokaziv način (pisano,
putem e-maila, faksom).
U iznimnim i opravdanim okolnostima, o čemu, u
konkretnom slučaju, odlučuje župan Šibensko-kninske
županije, nabava se može provesti i na temelju jedne
ponude.
S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o nabavi
roba, radova odnosno usluga.
Članak 10.
Prilikom ocjene pristiglih ponuda odabire se najpovoljnija ponuda. Najpovoljnija ponuda je najjeftinija
ponuda, no iznimno se može izabrati ponuda koja nije
najjeftinija, ukoliko se radi o ponuditelju koji je u
dosadašnjim poslovima ispunio sljedeće uvjete: ispunjavao svoje obveze prije ugovorenog roka i na isporučenu
robu, obavljene usluge ili radove nije bilo primjedbi.
Članak 11.
Odluku o odabiru ponuditelja donosi župan Šibenskokninske županije, a ponude prikuplja onaj upravni odjel
ili služba sa čijeg se razdjela u proračunu izvršava
plaćanje ugovorne obveze.
Članak 4.
U provođenju bagatelne nabave primjenjuju se i
drugi zakoni, podzakonski propisi te drugi akti ovisno
o pojedinom predmetu nabave.
Članak 12.
Bagatelna nabava koja se vrši podugovaranjem u
projektima u provedbi sufinanciranim od strane Europske unije provodi se sukladno obvezama ugovora o
bespovratnim sredstvima za pojedini projekt.
Članak 6.
Dužnosnicima Šibensko-kninske županije u smislu
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
Stranica 64 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“,
KLASA: 400-01/14-01/2
URBROJ: 2182/1-06-14-1
Šibenik, 13. svibnja 2014. godine
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk dipl. oec., v.r.
____________________
13
Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”,
broj 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 4. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
(“Narodne novine”, broj 8/04 i 82/05) i članka 50. Statuta
Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 08/09), župan Šibensko-kninske
županije donosi
Plan upravljanja pomorskim dobrom
Šibensko-kninske županije za 2014. godinu
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Od svih sredstava koja se uprihoduju od pomorskog dobra jedan dio pripada proračunskim sredstvima
županija i ista se namjenski koriste za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom.
Sredstva za upravljanje pomorskim dobrom na
području Šibensko-kninske županije čine:
- jedna trećina sredstava od naknada za koncesije od pomorskog dobra koje se nalazi na području
Šibensko-kninske županije,
- sredstva od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u
očevidnik brodica, odnosno očevidnik jahti koje se vode
u lučkim kapetanijama na području Šibensko-kninske
županije,
- naknade za utvrđivanje granice pomorskog
dobra koju plaćaju podnositelji zahtjeva za utvrđivanje
granice pomorskog dobra za lokacije koje se ne nalaze
u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom,
- sredstva koja se osiguravaju u proračunu
županija za pomorsko dobro na njihovom području
ili namjenska sredstva koja se transferima iz drugih
proračuna mogu prenijeti u županijski proračun u svrhu
izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom.
II. PLAN PRIHODA I RASPORED IZDATAKA
NA POMORSKOM DOBRU
A) PLAN PRIHODA
I.
UVODNE ODREDBE
Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama
(NN, br. 158/03, 100/04 141/06 i 38/09) propisano je da
pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinice
područne (regionalne) samouprave - županija odnosno
jedinica lokalne samouprave - gradova/općina.
Županije, sukladno zakonskim odredbama, vode
brigu o izvanrednom upravljanju pomorskim dobrom,
te daju na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje
građevine od važnosti za županiju.
Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća
sanaciju pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom
području) nastalu uslijed izvanrednih događaja i izradu prijedloga granica pomorskog dobra i njezinu
provedbu.
Usvajanjem Proračuna Šibensko-kninske županije za
2014. godinu, pored očekivanog prijenosa sredstava iz
2013. godine u iznosu od 1.900.000,00 kuna planirano je
da će se od naknada za uporabu pomorskog dobra uprihodovati 4.400.000,00 kuna (od toga 3.300.000,00 kuna od
naknada za koncesije od pomorskog dobra, 1.100.000,00
kuna od naknada koju za upotrebu pomorskog dobra
plaćaju vlasnici brodica i jahti), 20.000,00 kuna od
podnositelja zahtjeva za utvrđivanje granice pomorskog
dobra za područja koja nisu u godišnjem planu.
Dakle, planirana sredstva za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području Šibensko-kninske
županije u Proračunu Šibensko-kninske županije iznose
ukupno 6.320.000,00 kuna.
B) RASPORED IZDATAKA
Izdaci su raspoređeni kako slijedi:
Namjena
1. Izdaci za utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra,
granice lučkog područja i za njihovu provedbu
2. Izdaci za sanaciju pomorskog dobra
3. Izdaci za izgradnju i održavanje lučke podgradnje
4. Izdaci za provedbu postupka dodjele koncesije na
pomorskom dobru
5. Izdaci za unapređenje i zaštitu pomorskog dobra
Ukupno:
Iznos/ kuna
800.000,00
1.220.000,00
2.000.000,00
200.000,00
300.000,00
4.520.000,00
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 65
1. Izdaci za utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra, granice lučkog područja i za njihovu provedbu
Izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za njezinu provedbu odnose se na izdatke koji su potrebni za izradu
samog prijedloga granice pomorskog dobra, dokumentacije koja se prilaže uz prijedlog granice pomorskog dobra
(geodetske podloge, izvodi iz posjedovnih listova, kopije katastarskih planova, izvodi iz zemljišnih knjiga, izvodi
iz važećih dokumenata prostornog uređenja), hidrografske izmjere priobalnog pojasa i izdatke za provedbu granice
pomorskog dobra (geodetski elaborati za razgraničenje pomorskog dobra), planiraju se u iznosu od 600.000,00 kuna
te za financiranje rada stručnih tijela na pomorskom dobru (Povjerenstvo za granice pomorskog dobra), planiraju
se u iznosu od 200.000,00 kuna, sveukupno u iznosu od ............................................................ 800.000,00 kuna
2. Izdaci za sanaciju pomorskog dobra
Izdaci za sanaciju pomorskog dobra namijenjeni su sanaciji pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom području)
nastalu uslijed izvanrednih događaja, na temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina, planiraju se u iznosu
od ................................................................................................................................................ 1.220.000,00 kuna
3. Izdaci za izgradnju i održavanje lučke podgradnje
Izdaci za izgradnju i održavanje lučke podgradnje namijenjeni su za sufinanciranje i održavanje pomorskograđevinskih objekata lučkog područja, a u sladu sa planom i programom Lučke uprave Šibensko-kninske županije
kao i prioriteta Šibensko-kninske Županije, planiraju se u iznosu od ....................................... 2.000.000,00 kuna
4. Izdaci za provedbu postupka dodjele koncesije na pomorskom dobru
Izdaci za provedbu postupka dodjele koncesije na pomorskom dobru odnose se na izdatke za izradu stručnih
podloga za koncesioniranje koje je potrebno izraditi sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, a u cilju koncesioniranja pomorskog dobra, planiraju se u iznosu od ............................................................. .. 200.000,00 kuna
5. Izdaci za unapređenje i zaštitu pomorskog dobra
Izdaci su unapređenje i zaštitu pomorskog dobra namijenjeni su za unapređenje GIS-a pomorskog dobra,
planiraju se u iznosu od ............................................................................................................... 300.000,00 kuna
III. PLAN IZVANREDNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
Plan izvanrednog upravljanja pomorskim dobrom obuhvaća sanaciju pomorskog dobra i izradu prijedloga
granice pomorskog dobra i njezinu provedbu.
A) SANACIJA POMORSKOG DOBRA
Županija vodi brigu o sanaciji pomorskog dobra izvan luka (u vanlučkom području) nastalu uslijed izvanrednih
događaja. Odluku o sanaciji i iznosu koji će biti izdvojen za saniranje štete po izvanrednom događaju donosi Župan
na temelju zahtjeva i iskazanih potreba gradova i općina.
B) IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA, GRANICE LUČKOG PODRUČJA I
NJIHOVA PROVEDBA
Prijedlog granice pomorskog dobra i granice lučkog područja utvrdit će se za lokacije koje se nalaze u ovom
planu, za područja na kojima se provodi katastarska izmjera (obveza iz članka 4. stavak 3. Uredbe o postupku
utvrđivanja granice pomorskog dobra) i za lokacije za koje je podnesen zahtjev od strane zainteresiranih subjekata
a koje se ne nalaze u ovom planu.
U slučaju da je podnesen zahtjev, podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev priložiti dokumentaciju zahtjeva (kopiju katastarskog plana i izvod iz posjedovnog lista, izvod iz važećih dokumenata prostornog uređenja, izvod iz
zemljišnih knjiga, geodetski snimak ili digitalni ortofoto plan).
Kad se utvrđuje prijedlog granice za lokaciju iz godišnjeg plana, dokumentacija zahtjeva se financira iz pozicije
županijskog proračuna - izdaci za izradu granice pomorskog dobra i za njezinu provedbu.
Izrađeni prijedlog granice županijsko povjerenstvo dostavlja Povjerenstvu za granice pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH na daljnje postupanje.
Utvrđivanje prijedloga granica lučkog područja na područjima lučkih područja luka otvorenih za javni promet
županijskog i lokalnog značaja za sve luke u sastavu Lučke uprave Šibensko-kninske županije radi usklađenja
lučkih područja sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(„Narodne novine“, broj 141/06) i Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene
za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne
visine naknade i raspodjele prihoda („Narodne novine“, broj 94/07) kao i utvrđivanje prijedloga granica lučkog
područja na područjima novih lučkih područja luka otvorenih za javni promet. U 2014. godini planira se:
1. Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra za slijedeće:
Stranica 66 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Nº
K.O.
Lokacija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Murter-Betina
Murter-Betina
Pirovac
Pirovac
Tribunj
Žirje
Skradin
Zaton-Raslina
Martinska
Jadrtovac
Krapanj
Krapanj
Krapanj
Žirje
Predio Artić (od naselja Betina do Brodograd.i Marina Betina)
Uv.Zdrače
Uv.Stinica-hotel Miran
Goli rt – uv.Stinica
Otok Logorun (Veliki Škoj)
Otok Kakan (Predio Nadprisliga-Potkućine)
Od uv.Dunkovac do rt Oštrica
Od uv.Sv.Mihovil do Naselja Raslina
Burnji Turan-uv.Martinska
Predio ex Krapljanska mula-Ribnik
Mrzla vala – uv.Jasenovo
Uv.Mirin
Poluotok Oštrica
Uv.Tratinska
te po zahtjevima stranaka u skladu s člankom 4. Uredbe o utvrđivanju granica pomorskog dobra (NN 8/04 i
82/05).
Troškovi utvrđivanja granica pomorskog dobra – rada Povjerenstva podmiruju se iz naknade za utvrđivanje granice
pomorskog dobra. Sredstva naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra prihod su Županijskog proračuna.
2.
Utvrđivanje prijedloga granice lučkog područja za:
- luke otvorene za javni promet prema zahtjevu Lučke uprave Šibensko-kninske županije, a sukladno članku
11. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i
lokalnog značaja („Narodne novine“, broj 94/07).
- luke posebne namjene sukladno donesenim prostornim planovima gradova i općina.
3.
Parcelacijski elaborat – provedba Uredbi Vlade RH i Rješenja Ministarstva mora,prometa i infrastrukture
za slijedeće:
N°
K.O.
Lokacija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Murter-Betina
Murter-Betina
Murter-Betina
Tisno
Tisno
Tribunj
Vodice
Zaton-Srima
Šibenik
Donje Polje
Donje Polje
Donje Polje
Donje Polje
Donje Polje
Krapanj
Krapanj
Krapanj
Krapanj
Krapanj
Primošten
Primošten
Skradin
Bilice
Grebaštica
Predio Butina
Uv.Vršak-Crnikovac-uv.Jersani
Otok Zminjak
Obala Sv.Martina (ex Rudine)
Istočna Gomilica
Plaža Zamalin
Ul.Blata do granice sa k.o.Tribunj
Suha Punta-Vodena jama
Ob.palih omladinaca-ob.Prvoboraca
Južna uvala u naselju Brodarica
Ferovo-Jezerina
Gandalj u naselju Brodarica
Maretuša u naselju Brodarica
Gaj u naselju Brodarica
Zapadna strana otoka Krapanj
Šparadići
Pješčana plaža-Centar u naselju Žaborić
Centar u naselju Žaborić
Centar-Mrzla vala u naselju Žaborić
Tepli Bok-Velika Raduča
Mala Raduča
Prokljansko jezero
Uv.Stubalj-Jažine
Galešnica
te izrada parcelacijskog elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra u skladu s objavljenim Uredbama
Vlade Republike Hrvatske u Narodnim novinama i pravomoćnim Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog
dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a prioritetno za plaže iz ovog Godišnjeg plana upravljanja
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
pomorskim dobrom.
IV. PLAN KONCESIONIRANJA POMORSKOG
DOBRA NA PODRUČJU ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE ZA 2014.GODINU
bru
A) Postupak dodjele koncesije na pomorskom do-
Provodi se sukladno Uredbi o postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine”,
broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10 i 83/12), te
Zakonu o koncesijama (“Narode novine” broj 143/12 ), a
nakon što je na predmetnim područjima utvrđena granica
pomorskog dobra i provedena u zemljišnim knjigama
(za koncesije koje sadrže i kopneni dio pomorskog
dobra) te ishođenja odgovarajuće prostorno-planske
dokumentacije.
Koncesioniranje pomorskog dobra u 2014. godini
odvijat će se na područjima za koja postoji interes potencijalnih ovlaštenika koncesija, a u skladu s prostornoplanskom dokumentacijom i dokumentima za provedbu
prostornih planova, sve s ciljem valorizacije prostora
čija je namjena utvrđena prostorno-planskom dokumentacijom, omogućavanja poduzetničke inicijative i
ostvarivanja pretpostavki za zapošljavanje i gospodarski rast na području Šibensko-kninske županije i to na
način koji će osiguravati primjereno održavanje i zaštitu
pomorskog dobra.
B) Upravni odjel provest će pokrenute postupke kao i
prethodna pitanja (utvrđivanje granica pomorskog dobra)
za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu:
1. gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaže na lokacijama:
• Plitka Vala, Općina Tisno,
• Plaže ispred hotela „Imperial“ u Vodicama,
• Plaže na predjelu Dvorine u Srimi i
• Plaže ispred hotelskog kompleksa “Solaris”
2. gospodarskog korištenja pomorskog dobra – luke
posebne namjene – luke nautičkog turizma i druge:
• Sidrišta u uvali Pinizel, otok Žut, Bizikovica,
Vučigrađa, Kosirina i Zmiščica, otok Zminjak na
području Općine Murter-Kornati, Sićenica na području
Općine Rogoznica, Vozarica i Srednja draga južno od
Skradina, Mirin u Grebaštici i Nozdra Velika na području
Grada Šibenika, a u svemu prema Studiji i programskoj
osnovi nautičkog turizma i Prostorom planu ŠKŽ kao i
prostornim planovima jedinica lokalne samouprave.
• Privez izletničkih brodova u Skradinu
• Pristan i privez- Privez za potrebe ugostiteljskih
objekata na Lukama i Zminjaku u Murteru i uvali Golubovac na Žutu i pristan za potrebe servisne (gospodarske) djelatnosti na Lukama u Murteru. Detaljni uvjeti
za navedene lokacije odredit će se sukladno prostornom
planu Općine Murter-Kornati.
3. korištenja luke posebne namjene - sportske luke
na lokacijama
• otok Kaprije na područja Grada Šibenika, Prvić
Broj 5 - Stranica 67
Luka na otoku Prvić, sukladno prostornim planovima jedinica lokalne samouprave te po naknadno dostavljenim
zahtjevima stranaka.
4. gospodarsko korištenje – uzgajališta riba i
školjaka:
lokalitet jugoistočno od uvale Prosika i pod Tuščicom
na području Općine Tisno, u ušću rijeke Krke, polja Š36
i Š37 na području Grada Šibenika, sukladno prostornom
planu Šibensko–kninske županije, prostornim planovima
jedinica lokalne samouprave te po naknadno dostavljenim zahtjevima stranaka.
5. za gospodarsko korištenje – benzinska crpka u
Murteru na predjelu Hramina-Butina.
6. za posebnu upotrebu:
Trafostanica u Tribunju, stabilni dizelski agregat i stabilni kabel crpne stanice u Tribunju,
.
podmorski kabel Jadrija – Školjić te po naknadno dostavljenim zahtjevima stranaka.
V. FINANCIRANJE LUČKE INFRASTRUKTURE
u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna, konkretno
za:
1. Luku otvorenu za javni promet Bilice,
2. Luku otovrenu za javni promet Vrnaža,
3. Luku otvorenu za javni promet Pirovac i
4. Luku otvorenu za javni promet Dolac u
Šibeniku.
VI. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”
Ovaj Plan dostavit će se Ministarstvu pomorstva,
prometa i infrastrukture.
Klasa:934-01/13-01/72
Urbroj:2182/1-06-13-1
Šibenik, 09. prosinca 2013.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk dipl. oec., v.r.
____________________
Obrazloženje
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom dužna
je donijeti Županija za svaku godinu u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(„Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09)
i Uredbom o postupku utvrđivanja granice pomorskog
dobra („Narodne novine“, br. 8/04 i 82/05).
Godišnjim planom upravljanja utvrđuju se područja
na određenoj katastarskoj općini, a koja se nalazi na
području Županije za koja se utvrđuje prijedlog granice
pomorskog dobra/lučkog područja.
Godišnjim planom upravljanja utvrđuju se i sredstva
za podmirenje troškova utvrđivanja granica pomorskog
Stranica 68 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
dobra/lučkog područja kada se utvrđuju sukladno godišnjem planu.
Prijedlog granica pomorskog dobra/lučkog područja utvrđuje se sukladno godišnjem planu ali i na temelju
zahtjeva stranke – podnositelja, ako područje na koje se zahtjev odnosi nije predviđeno u godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom.
Podnositelj zahtjeva može biti Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka,
tijela jedinice lokalne samouprave i fizičke i/ili pravne osobe.
Troškovi utvrđivanja granica koje se utvrđuje na temelju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
podmiruju se iz sredstava osiguranih za upravljanje pomorskim dobrom sukladno Zakonu. Troškove postupka
utvrđivanja granica na zahtjev podnositelja, snosi sam podnositelj.
Sukladno svemu gore navedenom predlažemo da se usvoji predmetni Plan u predloženom obliku.
____________________
14
Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03,
100/04, 141/06 i 38/09), članka 4. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (“Narodne novine”,
broj 8/04 i 82/05) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
broj 08/09 i 04/13), župan Šibensko-kninske županije donosi
Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom
Šibensko-kninske županije za 2014. godinu
(I)
I.
U Planu upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske županije za 2014. godinu, Klasa:934-01/13-01/72,
Urbroj:2182/1-06-13-1 od 09. prosinca 2013. godine
Pod III B) IZRADA PRIJEDLOGA GRANICE POMORSKOG DOBRA, GRANICE
I NJIHOVA PROVEDBA, točka 1. mijenja se i glasi:
„ 1. Utvrđivanje prijedloga granice pomorskog dobra za slijedeće:
LUČKOG PODRUČJA
Nº
K.O.
Lokacija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Murter-Betina
Murter-Betina
Pirovac
Pirovac
Tribunj
Žirje
Skradin
Zaton-Raslina
Martinska
Jadrtovac
Krapanj
Krapanj
Krapanj
Žirje
Predio Artić (od naselja Betina do Brodograd.i Marina Betina)
Uv.Zdrače
Uv.Stinica-hotel Miran
Goli rt – uv.Stinica
Otok Logorun (Veliki Škoj)
Otok Kakan (Predio Nadprisliga-Potkućine)
Od uv.Dunkovac do uv.Vidrovača
Od uv.Sv.Mihovil do naselja Raslina
Burnji Turan-uv.Martinska
Predio ex Krapljanska mula-Ribnik
Mrzla vala – uv.Jasenovo – uv.Mirin
Sjeverna strana otoka Krapanj
Poluotok Oštrica
Uv.Tratinska“
točka 3. mijenja se i glasi:
“3. Parcelacijski elaborat – provedba Uredbi Vlade RH i Rješenja Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
za slijedeće:
N°
K.O.
Lokacija
1
2
3
4
5
6
Murter-Betina
Murter-Betina
Murter-Betina
Tisno
Tribunj
Vodice
Predio Butina
Uv.Vršak-Crnikovac-uv.Jersani
Otok Zminjak
Istočna Gomilica
Plaža Zamalin
Ul.Blata do granice sa k.o.Tribunj
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Šibenik
Donje Polje
Donje Polje
Donje Polje
Donje Polje
Donje Polje
Krapanj
Krapanj
Krapanj
Krapanj
Krapanj
Primošten
Primošten
Skradin
Bilice
Grebaštica
Broj 5 - Stranica 69
Ob.palih omladinaca-ob.Prvoboraca
Južna uvala u naselju Brodarica
Ferovo-Jezerina
Gandalj u naselju Brodarica
Maretuša u naselju Brodarica
Gaj u naselju Brodarica
Zapadna strana otoka Krapanj
Šparadići
Pješčana plaža-Centar u naselju Žaborić
Centar u naselju Žaborić
Centar-Mrzla vala u naselju Žaborić
Predio Bilo
Predio Strane
Prokljansko jezero
Uv.Stubalj-Jažine
Galešnica“
Pod IV B) Upravni odjel provest će pokrenute postupke kao i prethodna pitanja (utvrđivanje granica pomorskog
dobra) za dodjelu koncesija na pomorskom dobru u svrhu: točka 1. mijenja se i glasi:
„1.
•
•
•
gospodarskog korištenja pomorskog dobra - plaža na lokacijama:
Plitka Vala, Općina Tisno,
Plaže na predjelu Dvorine u Srimi i
Plaže ispred hotelskog kompleksa “Solaris”
te točka 4. mijenja se i glasi:
„4. gospodarsko korištenje – uzgajališta riba i školjaka na slijedećim lokacijama:
jugoistočno od uvale Prosika i pod Tuščicom na području Općine Tisno, u ušću rijeke Krke za polja Š36 i Š37
na području Grada Šibenika, akvatorij južno od otočića Balabre, izvan ZOP-a na području Općine Murter-Koranti,
sukladno Prostornom planu Šibensko–kninske županije, prostornim planovima jedinica lokalne samouprave te po
naknadno dostavljenim zahtjevima stranaka.“
II.
Izmjene ovog Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibenskokninske županije”.
Klasa:934-01/13-01/72
Urbroj:2182/1-06-14-3
Šibenik, 21. ožujka 2014.
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Goran Pauk dipl. oec., v.r.
____________________
II.
GRAD DRNIŠ
GRADSKO VIJEĆE
31
Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 35. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-prečišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 15/09, 4/13, 11/13 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Drniša, na 7. sjednici, od 15. svibnja
2014. godine d o n o s i
Stranica 70 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije„, broj 14/09, 04/13
i 14/13), u članku 4. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja
glasi:
„7. JAVNA
0,90
0,60
0,30 „
Članak 2.
Članak 10. Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije„, broj
14/09, 04/13 i 14/13), mijenja se i glasi:
„Gradonačelnik će odobriti potpuno oslobađanje
od plaćanja komunalnog doprinosa u slijedećim
slučajevima:
1. ako se gradi građevina čiju gradnju financira ili
sufinancira Grada Drniš,
2. ako je investitor trgovačko društvo ili ustanova
kojih je Grad Drniš osnivač ili suvlasnik, u slučaju
gradnje građevine koja služi za obavljanje njihove
djelatnosti,
3. ako investitor gradi građevinu komunalne infrastrukture,
4. ako investitor gradi građevinu za javno kulturnu
sportsku djelatnost, tjelesni odgoj i rekreaciju, objekte
socijalne zaštite i zdravstva, sakralne objekte te objekte
za vatrogasnu djelatnost,
5. ako invalidi Domovinskog rata ili članovi obitelji
poginulog sudionika Domovinskog rata grade građevinu
za stanovanje, (ako nisu riješili do sada na drugi način)
rješavajući vlastito stambeno zbrinjavanje i to za jednu
stambenu jedinicu do 150 m2,
6. ako investitor gradi stambenu građevinu –
obiteljsku kuću, na temelju prava trajnog stambenog
zbrinjavanja po Zakonu o područjima posebne državne
skrbi,
7. ako investitor gradi prvu stambenu građevinu –
obiteljsku kuću s jednim stanom, za vlastite potrebe
svoje uže obitelji uz uvjet: da svi članovi uže obitelji
imaju prebivalište na području Grada Drniša, da nitko od
članova uže obitelji nema u vlasništvu ili suvlasništvu
kuću ili stan“.
Članak. 3
Postupci započeti do stupanja na snagu ove Odluke,
glede izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu,
dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“ br. 14/09, 4/13 i 14/13).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-02/09-01/10
URBROJ: 2182/06-14-04
Drniš, 15. svibnja 2014. godine
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK:
Ante Galić, dipl. iur., v.r.
____________________
32
Na temelju čl. 20. st. 2. Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” 10/97, 107/07 i
94/13) vijeće Dječjeg vrtića Drniš na svojoj 10. sjednici,
održanoj dana 15. svibnja 2014. godine, donijelo je
ODLUKA
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u Dječji vrtić Drniš
Članak 1.
Odlukom o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu
djece u Dječji vrtić Drniš (u daljnjem tekstu: dječji vrtić)
određuje se način upisa djece u dječji vrtić, broj djece,
način ostvarivanja prednosti pri upisu.
Članak 2.
Dječji vrtić je javna ustanova koja u okviru djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje redovite
programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene
zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske
dobi koji su prilagođeni razvojnim osobinama i potrebama djece, njihovim mogućnostima i sposobnostima, te
kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.
Članak 3.
U dječjem vrtiću ustrojava se i prvodi odgojno obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cjelodnevnog, poludnevnog, višednevnog ili kraćeg dnevnog
boravka.
Ustroj i provedba odgojno – obrazovnog rada
u dječjem vrtiću provodi se na temelju Državno
pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe
koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike
Hrvatske.
Članak 4.
Pedagoška godina u dječjem vrtiću traje od 01.rujna
tekuće godine do 31. kolovoza sljedeće kalendarske
godine.
Rad dječjeg vrtića realizira se tijekom cijele godine,
osim subota, nedjelja i državnih blagdana.
Radno vrijeme dječjeg vrtića za cjelodnevni program
je od 6,30 sati do 15,30 sati, a za poludnevni od 8,00 sati
do 13,30 sati.
Članak 5.
Prijava za upis djece u dječji vrtić obavlja se ispunjavanjem Zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog
odgoja i obrazovanja.
Prijave se obavljaju u drugoj polovini svibnja mjeseca
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
svake godine i naknadnim upisom tijekom pedagoške
godine.
Članak 6.
Odluku o prijemu djece u dječji vrtić donosi tijekom
lipnja mjeseca Komisija za upis djece koju imenuje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Drniš.
Komisija se sastoji od tri člana koji se imenuju iz reda
odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića.
Mandat članovima Komisije je dvije godine.
Broj 5 - Stranica 71
u Gradu Drnišu.
U slučaju iz st.1. ovog članka, za utvrđivanje prednosti pri upisu u dječji vrtić primjenju se odredbe čl. 8.
i 9. ove Odluke.
Članak 11.
Postupak upisa djece u dječji vrtić, ostvarivanje reda
prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom
djece u dječji vrtić, podrobnije se uređuju općim aktom
kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Drniš.
Članak 7.
Prednost pri upisu u dječji vrtić ostvaruje:
- dijete koje zajedno s oba roditelja ima prebivalište
u Gradu Drnišu
- dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima
prebivalište u Gradu Drnišu
- dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješten
u udomiteljsku obitelj, ovisno o njegovom prebivalištu,
ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Gradu
Drnišu.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Članak 8.
Prednost pri upisu u dječji vrtić djeca ostvaruju prema
sljedećem redu prvenstva:
a) djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog
rata,
b) djeca iz obitelji s troje ili više djece,
c) djeca zaposlenih roditelja,
d) djeca s teškoćama u razvoju ,
e) djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
f) djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
g) djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
Pod djetetom iz st. 1. točke d) ovog članka, smatra se
dijete kojem su vrsta i stupanj teškoće utvrđeni sukladno
propisima iz područja socijalne skrbi.
Pod djetetom iz čl.7. st. 1 . podstavka 2. ove Odluke
i st.1. točke e) ovog članka smatra se dijete samohranog
roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji.
PREDSJEDNIK:
Ante Galić, dipl. iur., v.r.
Članak 9.
Kod ostvarivanja prednosti u smislu čl. 8. ove Odluke, polazi se od sljedećih mjerila:
- kod utvrđivanja broja djece u obitelji, polazi se
od ukupnog broja maloljetne djece u odnosnoj obitelji
- pod ukupnim brojem djece u obitelji, smatraju
se uzdržavano dijete i sva maloljetna djeca u odnosnoj
obitelji
- dijete iz obitelji s troje ili više djece, u okviru iste
skupine, ima prednost pred djetetom iz obitelji s manje
djece.
Članak 10.
U slučaju kada nakon utvrđivanja prednosti djece iz
čl. 7. ove Odluke preostane slobodnih mjesta za upis,
prednost pri upisu ostvaruju djeca prema sljedećem
redosljedu:
- dijete iz obitelji s oba roditelja, koje živi zajedno
samo s jednim roditeljem i imaju prebivalište u Gradu
Drnišu
- dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište
KLASA: 601-02/14-20/2
URBROJ: 2182/06-14-01
Drniš,15. svibnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
____________________
33
Na temelju članka 21. Statutarne odluke o pravilima
za izbor vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na
području Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije„ broj, 16/09 i 9/10 ) i članka 51. Statuta
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije„ broj 15/09, 4/13, 11/13 i 14/13) a na prijedlog
Komisije za Statut, Poslovnik i propise Gradsko vijeće
Grada Drniša na 7. sjednici održanoj dana 15. svibnja
2014. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća gradskih četvrti
i mjesnih odbora na području Grada Drniša
1. U sastav Izbornog povjerenstva za izbor članova
Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području
Grada Drniša (dalje: Izborno povjerenstvo) imenuju
se:
-
Ana Kević-Brakus, za predsjednicu
Josipa Drezga, za zamjenicu predsjednika
Marko Pranić, za člana
Greta Prpa, za člana
Danijela Čipčić-Buzov, za zamjenika člana
Antonia Samac, za zamjenika člana
2. Izborno povjerenstvo:
- izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora
za članove vijeća,
Stranica 72 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih
kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove
biračkih odbora,
- nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor
članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,
- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim
mjestima,
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za
članove vijeća.
Obvezne upute za rad Izbornog povjerenstva i
biračkih odbora objavljuju se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“ i na internetskim stranicama
Grada Drniša.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
županije“ broj: 13/12 i 2/14), u članku 3. Razlozi za
ciljane izmjene i dopune GUP-a; iza točke 7. dodaje
se nova točka 8. koja glasi:
„8. definiranje lokacije reciklažnog dvorišta unutar
PZ Preparandija.“
Članak 2.
U članku 5. Ocjena stanja u obuhvatu GUP-a, iza
stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„Obzirom na zakonske obveze jedinica lokalne
samouprave da na svom području osiguraju uvjete i
provedbu mjera za odvojeno prikupljanje otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN broj:
94/13), uvjetima Ministarstva zaštite okoliša i prirode,
te mogućnostima eventualnog osiguranja sredstava od
strane Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost,
potrebno je definirati lokaciju reciklažnog dvorišta na
zemljištu Grada Knina unutar PZ Preparandija .”
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
KLASA: 350-02/12-01/14
URBROJ: 2182/10-01-14-31
Knin, 26. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
KLASA: 013-01/14-10/2
URBROJ: 2182/06-14-01
Drniš,15. svibnja 2014.
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA
PREDSJEDNIK:
Ante Galić, dipl. iur., v.r.
____________________
III.
GRAD KNIN
1. GRADSKO VIJEĆE
11
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji («Narodne novine» br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 33. Statuta Grada
Knina («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije»
br. 07/09, 03/13 i 11-13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće
Grada Knina na 7. sjednici održanoj dana 26. ožujka
2014. godine donosi
ODLUKU
o II dopunama Odluke o izradi ciljanih
izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog
plana grada Knina
Članak 1.
U Odluci o izradi ciljanih izmjena i dopuna GUP-a
grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
____________________
12
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju
i gradnji («Narodne novine» br. 76/07, 38/09, 55/11,
90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i članka 33. Statuta Grada
Knina («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije»
br. 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće
Grada Knina na 7. sjednici održanoj dana 26. ožujka
2014. godine donosi
ODLUKU
o III dopunama Odluke o izradi ciljanih
izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Knina
Članak 1.
U Odluci o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Knina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj: 08/13, 10/13 i 02/14)
u članku 3. - Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUG
Knina; iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja
glasi:
„7. definiranje lokacije reciklažnog dvorišta unutar
PZ Preparandija.“
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 2.
U članku 5. Razlozi Ciljanih izmjena i dopuna Plana
u tekstualnom i grafičkom dijelu, iza stavka 4. dodaje se
novi stavak 5. koji glasi:
„Obzirom na zakonske obveze jedinica lokalne
samouprave da na svom području osiguraju uvjete i
provedbu mjera za odvojeno prikupljanje otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN broj:
94/13), te uvjetima Ministarstva zaštite okoliša i prirode
i mogućnostima eventualnog osiguranja sredstava od
strane Fonda za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost,
potrebno je definirati lokaciju reciklažnog dvorišta na
zemljištu Grada Knina unutar PZ Preparandija.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko – kninske
županije”.
KLASA: 350-02/13-01/2
URBROJ: 2182/10-01-14-35
Knin, 26. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
13
Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12
i 19/13 - pročišćeni tekst) članka 110. Statuta Grada
Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj 7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Knina na 7. sjednici od 26. ožujka 2014. godine
donijelo je
Broj 5 - Stranica 73
Članak 3.
U “”Službenom glasilu “ objavljuju se opći akti koji
sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u
službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i
Gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik
odrede da se objave te ostali akti čije je objavljivanje
obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima
koje je donijelo Gradsko vijeće.
Članak 4.
Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga
pitanja od značaja za objavljivanje akata iz članka 3.
ove Odluke prati, razmatra i usmjerava uredništvo
“Službenog glasila “.
Uredništvo ima tri (3) člana, a čine ga:
1. zamjenik gradonačelnice Grada Knina
2. pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
3. viši savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu
skrb.
Članak 5.
“Službeno glasilo “ se obvezno izdaje nakon svake
sjednice Gradskog vijeća.
Akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u
pravilu u prvom narednom broju “Službenog glasila”
koji se izdaje u roku od 8 (osam) radnih dana od dana
održavanja sjednice Gradskog vijeća.
Ostali akti objavljuju se po potrebi, a o danu objave
odluku donosi uredništvo.
Članak 6.
Akti i drugi tekstovi objavljuju se u “Službenom
glasilu “ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Članak 7.
“Službeno glasilo” se objavljuje u digitalnom obliku
na službenim internetskim stranicama Grada Knina, a
korisnicima se dostavlja u pisanom obliku.
Članak 8.
Sredstva za izdavanje “Službenog glasila “ osiguravaju se u Proračunu Grada Knina.
ODLUKU
o osnivanju i izdavanju
„Službenog glasila Grada Knina“
Članak 9.
Stručne i administrativne poslove oko objavljivanja i
izdavanja “Službenog glasila” obavlja Upravni odjel za
lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje osnivanje i izdavanje
službenog glasila Grada Knina, te sastav i obveze
uredništva.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji
imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i
ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Članak 2.
Naziv službenog glasila Grada Knina je “Službeno
glasilo Grada Knina” (u daljnjem tekstu: “Službeno
glasilo”).
KLASA: 023-05/14-01/02
URBROJ: 2182/10-01-14-2
Knin, 26. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
Stranica 74 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
14
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10) i članka 33. stavka 1. točke
31. Statuta Grada Knina (,,Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na prijedlog
gradonačelnice, na 7. sjednici održanoj 26. ožujka 2014.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika (,,Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 1/14), u članku 2. u tabelarnom
prikazu skupina „Viši stručni suradnik“ mijenja se kako
slijedi:
„Pod rednim brojem 13. u nazivu radnog mjesta: „viši
stručni suradnik za pravne poslove Odjela i zaštitu na
radu“ riječi: „i zaštitu na radu“, brišu se.“
„Pod rednim brojem 17. u nazivu radnog mjesta: „viši
stručni suradnik za upravljanje imovinom, protupožarnu
zaštitu i spašavanje“ iza riječi: „spašavanje“, dodaju se
riječi: „i zaštitu na radu“, te se dosadašnji koeficijent
radnog mjesta: „2.40“, zamjenjuje novim koeficijentom:
„2.50“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 120-01/14-01/2
URBROJ: 2182/10-01-14-6
Knin, 26. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
15
Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 39/13),
članka 4. stavka 1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama
(„Narodne novine“ broj:142/13), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj: 92/10),
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
članka 33. točke 31. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i
11/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina
na 7. sjednici, održanoj dana 26. ožujka 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama, mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom
zemljištu na području Grada Knina
I. OPĆE ODREDBE:
Članak 1.
Ovom odlukom propisuju se potrebne agrotehničke
mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera
nanijelo štetu, onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu
proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Knina.
Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se slijedeće
poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci,
voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare
kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Poljoprivredno zemljište unutar građevinskog
područja površine preko 1000 m2 i zemljište izvan
tog područja predviđeno dokumentima prostornog
uređenja za izgradnju koje je u Katastru označeno kao
poljoprivredna kultura, mora se održavati sposobnim
za poljoprivrednu proizvodnju i u tu svrhu koristiti do
konačnosti akta kojim se odobrava gradnja.
Članak 3.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište održavati
sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i obrađivati
ga sukladno agrotehničkim mjerama neumanjujući
njegovu vrijednost.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta smatra
se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje
višegodišnjim raslinjem.
Članak 4.
Mjere propisane ovom Odlukom dužni su provoditi
vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta.
II. AGROTEHNIČKE MJERE:
Članak 5.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke
smatraju se mjere koje se moraju provoditi na poljoprivrednom zemljištu i to u cilju :
1. zaštite od erozije tla,
2. sprječavanja zakorovljenosti,
3. suzbijanja biljnih bolesti i štetnika,
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
4. korištenja i uništavanje biljnih otpadaka.
1. Zaštita od erozije tla:
Članak 6.
U cilju zaštite poljoprivrednog tla od erozije utvrđuju
se slijedeće mjere:
1. ograničena ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih
nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
2. zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih
površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u
oranice s jednogodišnjim kulturama,
3. zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog
sloja površine poljoprivrednog zemljišta, osim u
slučajevima kad nadležna tijela dozvole korištenje
zemljišta u druge namjene,
4. obvezno zatravnjivanje strmog zemljišta (nagiba
većeg od 15%),
5. obvezna sadnja i održavanje dugogodišnjih nasada.
2. Sprječavanje zakorovljenosti:
Članak 7.
U svrhu sprječavanja zakorovljenosti i širenja korova na susjedne parcele vlasnici odnosno ovlaštenici
poljoprivrednog zemljišta dužni su poduzimati slijedeće
mjere:
1. redovito preoravati, okopavati i kositi korov, te
krčiti višegodišnje raslinje,
2. uklanjati sav korov a napose ambroziju u periodu
od 15. svibnja do 30. rujna,
3. poduzimati mjere za sprječavanje zakorovljenosti
zemljišta mehaničkim ili kemijskim sredstvima,
4. kositi poljoprivredne površine na kojima se ne
obavlja poljoprivredna proizvodnja.
3. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika:
Članak 8.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta da bi spriječili širenje bolesti i štetnika dužni
su:
1. pravilnom primjenom sredstva za zaštitu bilja
suzbijati biljne bolesti i štetnike,
2. ukloniti sav biljni otpad sa poljoprivrednog
zemljišta koji bi mogao biti uzrokom biljnih bolesti
ištetočina,
3. ambalažu od utrošenih sredstava za zaštitu
bilja uništiti, odnosno odlagati prema uputama koje su
priložene uz ta sredstva (sukladno zakonskim propisima).
4. Korištenje i uništavanje biljnih otpadaka:
Članak 9.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih
otpadaka obuhvaćaju:
1. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon
provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima,
2. obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka, najkasnije 15 dana od završetka žetve,
3. obvezno odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe
i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu,
Broj 5 - Stranica 75
koje graniči s poljoprivrednim zemljištem,
4. kompostiranje korisnih biljnih otpadaka.
III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA:
Članak 10.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina provode se:
1. održavanjem živica i međa,
2. održavanjem poljskih putova,
3. uređivanjem i održavanjem kanala,
4. sprječavanjem zasjenjivanja susjednih čestica,
5. sadnjom i održavanjem vjetrobranskih pojasa.
Članak 11.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su uređivati živice na svom zemljištu, na
način da se spriječi njihovo širenje na susjedno obradivo
zemljište, puteve, te zasjenjivanje susjednog zemljišta.
Živice uz poljske putove i međe mogu se zasaditi
najmanje 1,00 m od ruba poljskog puta, odnosno 0,50
m od međe, a živica ne smije biti šira od 0,50 m. U cilju
sprječavanja zasjenjivanja susjednih parcela, živica se
mora orezivati na način da njena visina ne prelazi 1,50
metara.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo
označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te
da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
Članak 12.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su voditi brigu oko održavanja i
uređivanja poljskih putova koje koriste, najmanje u
opsegu potrebnom za uobičajeni prijevoz poljoprivrednim vozilima i strojevima.
Održavanjem poljskih putova smatra se naročito:
1. nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa
odgovarajućim kamenim materijalom (šljunak,
drobljeni kamen i dr.),
2. čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i
sustava odvodnje i otjecanja oborinskih
voda,
3. sprječavanje širenja živica i drugog raslinja uz
putove,
4. sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju
korištenje puta,
5. sprječavanje oštećivanja putova nepravilnim
korištenjem (preopterećenje, vuča trupaca, nasipavanje
otpadnim materijalom i sl.), sadnja drveća i drugog bilja
kojima se sužavaju postojeći poljski putovi, odnosno
smanjuje njihova prohodnost.
Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na
poljske putove.
Članak 13.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati i čistiti prirodno stvorene
ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje
zemlje, zarastanje korovima, odnosno omogući prirodan
tok oborinskih voda.
Stranica 76 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Pravne osobe osnovane radi upravljanja vodnim
objektima iz svoje nadležnosti čiste i održavaju iste
sukladno posebnim propisima.
Članak 14.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta ne smiju sadnjom voćaka ili drugih visoko
rastućih kultura zasjenjivati susjedne čestice te time
onemogućiti ili otežati poljoprivrednu proizvodnju na
tom zemljištu. Radi zaštite od zasjenjivanja susjednog
zemljišta, novi nasadi voćaka i drugih visoko rastućih
kultura zasađuju se na udaljenosti dovoljno daleko da ne
zasjenjuju susjednu kulturu.
Članak 15.
Vlasnicima i ovlaštenicima poljoprivrednog zemljišta
utvrđuje se obveza sadnje vjetrobranskih pojasa na
područjima na kojima je zbog izloženosti poljoprivrednog zemljišta vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja
poljoprivredna proizvodnja otežana ili umanjena.
Vjetrobranski pojas može se izvesti sadnjom živice
ili drugih dugogodišnjih visokih nasada.
IV. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU:
Članak 16.
Mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
provode se:
1. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije
do 01. lipnja tekuće godine,
2. uklanjanjem suhih biljnih ostataka nakon žetve,
najkasnije u roku od 15 dana,
3. preoravanjem ili čišćenjem zemljišta uz među
zatravljenog suhim biljem i biljnim otpadom,
4. zabranom spaljivanja korova i biljnog otpada na
poljoprivrednom zemljištu u periodu od 01. lipnja do 31.
listopada tekuće godine,
5. spaljivanjem suhog korova i biljnog otpada na
sigurnoj udaljenosti od šumskog zemljišta, krošanja
stabala, kuća, stupova elektrovodova,
6. prethodnom pripremom tla na kojem se loži vatra
radi spaljivanja korova i biljnog otpada na način da se isto
očisti od trave i drugog gorivog materijala tj. potrebno je
pripremiti sigurnosni pojas oko mjesta spaljivanja,
7. obveznom nazočnosti osobe koja je zapalila
vatru pri spaljivanju korova i biljnog otpada do potpunog gašenja vatre, koja uz sebe mora imati osnovna
sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i
posudu s vodom),
8. gašenjem vatre od strane osobe koja ju je
zapalila tako da pri napuštanju mjesta spaljivanja isto
pregleda i ostatak vatre u potpunosti ugasi.
Članak 17.
Spaljivanje korova i biljnog otpada može se obavljati
od 1. studenog do 31. svibnja ako je osoba prethodno
obavijestila nadležnu vatrogasnu postrojbu i od nje
ishodila odobrenje za spaljivanje.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
V. NADZOR:
Članak 18.
Nadzor nad provedbom ove Odluke provode nadležna
tijela državne uprave, tj. inspekcije i druga tijela koja su
sukladno zakonu osnovana za nadzor nad provedbom ove
Odluke, te ovlaštena osoba Grada Knina.
Članak 19.
U obavljanju nadzora u provedbi ove Odluke
ovlaštena osoba Grada Knina može:
1. rješenjem narediti:
−poduzimanje radnji u svrhu sprječavanja nastanka
štete, onemogućavanja ili smanjenja
poljoprivredne proizvodnje,
−poduzimanje radnji u svrhu uklanjanja posljedica
nastale štete u poljoprivrednoj proizvodnji,
−poduzimanje radnji u svrhu provedbe mjera za
uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina,
−uklanjanje protupravno postavljenih ograda,
živica, drvoreda, voćnjaka, pojedinačnih
stabala i grmlja,
2. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja
prekršaja,
3. izdati obvezni prekršajni nalog.
Članak 20.
Vlasnici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su ovlaštenoj osobi Grada Knina
omogućiti nesmetani pristup do poljoprivrednog
zemljišta i obavljanje nadzora u provedbi ove Odluke.
Ako ovlaštena osoba Grada Knina u svome radu
naiđe na otpor, može zatražiti pomoć nadležne policijske
uprave.
VI. KAZNENE ODREDBE:
Članak 21.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja:
−izvrši sječu dugogodišnjih nasada, osim sječe iz
agrotehničkih razloga (čl. 6. stavak 1. točka 1.),
−preore livadu, pašnjak i/ili neobrađenu površinu na
strmom zemljištu i poduzme radnje radi
njihovog pretvaranja u oranice s jednogodišnjim
kulturama (članak 6. stavak 1. točka 2.),
−skida humus, odnosno oranični sloj poljoprivrednog
zemljišta (članak 6. stavak 1. točka 3.),
−ne izvrši obvezu zatravljivanja strmog zemljišta
(članak 6. stavak 1. točka 4.),
−ne posadi i održava dugogodišnji nasad (članak 6.
stavak 1. točka 5.),
−ne sprječava obrastanje (ne kosi, ne sječe i ne krči)
poljoprivrednog zemljišta višegodišnjim raslinjem
(članak 7. stavak 1. točka 1.),
−ne uklanja korov, a napose ambroziju (članak 7.
stavak 1. točka 2.),
−ne suzbija biljne bolesti i štetnike (članak 8.),
−ne provodi mjere korištenja i uništavanja biljnih
otpadaka (članak 9.),
−ne uređuje i održava živice i međe u smislu uređenja
i održavanja poljoprivrednih rudina (čl. 11.),
−ne uređuje i ne održava živice uz poljske putove
(članak 12. stavak 2. točka 3.)
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
−skreće oborinske i druge vode na poljske putove
(članak 12. stavak 3.),
−ne provodi mjere čišćenja prirodnih i umjetnih
vodenih kanala na način da se omogući prirodni
tok oborinskih voda (članak 13.),
−sadi visoko raslinje neposredno uz međe (članak
14.),
−ne posadi i ne održava vjetrozaštitne pojaseve
sukladno pravilima struke (članak 15.).
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba
koja obavlja samostalnu djelatnost koja počini prekršaj
iz stavka 1. ovog članka u vezi s obavljanjem njezina
obrta ili druge djelatnosti.
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 2.000,00
kuna kazniti će se za prekršaj fizička osoba ako počini
prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE:
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 320-01/14-01/1
URBROJ: 2182/10-01-14-2
Knin, 26. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
16
Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o prijevozu
u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj: 82/13)
i članka 45. stavka 8. točke 33. Statuta Grada Knina
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj:
7/09 i 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće
Grada Knina, na 7. sjednici, od 26. ožujka 2014. godine, donosi
ODLUKU
o autotaksi prijevozu
I. OPĆE ODREDBE:
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, organizacija
i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Grada
Knina.
Grad Knin može sa susjednim jedinicama lokalne
samouprave sporazumom utvrditi uvjete obavljanja
autotaksi prijevoza za prijevoznike koji nemaju sjedište/
prebivalište na području Grada Knina. Sporazum iz
stavka 2. ovog članka u ime Grada Knina propisuje i
donosi Gradonačelnik/ca.
Broj 5 - Stranica 77
Članak 2.
Autotaksi prijevoz se obavlja sukladno zakonu kojim
se uređuje prijevoz u cestovnom prometu (u daljnjem
tekstu: Zakon) i ovom Odlukom.
Članak 3.
U smislu ove odluke, pojedini pojmovi imaju sljedeće
značenje:
1. “autotaksi prijevoz” je djelatnost prijevoza putnika
koja se obavlja osobnim automobilom ako se putnik ili
skupina putnika uzimaju na jednom mjestu, a prijevoz
obavlja na temelju jedne narudžbe i uz jedno plaćanje
naknada za obavljeni prijevoz,
2. “autotaksi prijevoznik” je pravna ili fizička osoba
koja ima dozvolu za obavljanje djelatnosti autotaksi
prijevoza,
3. “autotaksi vozilo” je osobni automobil namijenjen
za obavljanje autotaksi prijevoza, a ispunjava uvjete
određene propisom kojim se utvrđuju posebni uvjeti
za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i
prijevoz za vlastite potrebe, te ovom Odlukom,
4. “dozvola” je akt koji za svako pojedino vozilo
izdaje gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa, a na temelju kojeg se obavlja autotaksi prijevoz
na području i s područja Grada Knina,
5. “izvod iz licencije” je isprava koju izdaje upravno
tijelo nadležno za poslove prometa za svako pojedino
autotaksi vozilo, a sadrži podatke o: izdavatelju, prijevozniku, broju obrtnice odnosno matičnom broju sudskog registra, broju licencije i datumu važenja licencije,
registarskoj oznaci, marki i tipu vozila, vrsti prijevoza
koja se vozilom može obavljati, datumu izdavanja izvoda, žigu i potpisu,
6. “licencija za obavljanje autotaksi prijevoza” je akt
kojim se odobrava obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza što ga izdaje upravno tijelo nadležno za poslove
prometa sukladno odredbama zakona kojim se uređuje
prijevoz u cestovnom prometu,
7. “vozač autotaksi vozila” je osoba koja upravlja
autotaksi vozilom i ispunjava zakonom propisane uvjete
za vozača autotaksi vozila.
II. DOZVOLA:
Članak 4.
Autotaksi prijevoz na području i s područja Grada
Knina može obavljati pravna ili fizička osoba na temelju
dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (u daljnjem
tekstu: dozvola).
Broj dozvola za područje Grada Knina se ograničuje
u broju te utvrđuje prema posljednjem popisu
stanovništva u Gradu Kninu, na način da se jedna dozvola
odobrava na svakih 1500 stanovnika. Jednom autotaksi
prijevozniku može se izdati najviše deset dozvola.
Članak 5.
Dozvola se izdaje na vrijeme od 5 godina, odnosno
najduže do isteka važenja licencije.
Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo
autotaksi prijevoznik kojem je izdana.
Gradsko
upravno tijelo nadležno za poslove prometa vodi upisnik
izdanih dozvola
Stranica 78 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Za izdavanje dozvole plaća se naknada Gradu Kninu.
Oblik i sadržaj dozvole, visinu naknade za izdavanje
dozvole, te sadržaj i način vođenja upisnika izdanih
dozvola propisuje gradonačelnik/ca Grada Knina (u
daljnjem tekstu: gradonačelnik/ca).
Autotaksi prijevoznik je dužan najkasnije u roku od
30 dana od dana izdavanja dozvole započeti s obavljanjem autotaksi prijevoza.
Članak 6.
Dozvolu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke izdaje
gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa na
temelju podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvola za
autotaksi prijevoz.
Članak 7.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz pisani zahtjev
priložiti isprave iz koje proizlazi da ispunjava sljedeće
uvjete:
- ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi
prijevoza, kao i pripadajuće izvode licencija za svako
vozilo,
- ima sjedište/prebivalište na području Grada Knina,
ili otvorenu ispostavu trgovačkog društva u Gradu
Kninu, ili su sa susjednim jedinicama lokalne samouprave sporazumom utvrđeni uvjeti obavljanja autotaksi prijevoza za prijevoznike koji nemaju sjedište/
prebivalište na području Grada Knina.
- ima u vlasništvu, zakupu ili leasingu vozilo koje
ispunjava uvjete propisane ovom Odlukom i posebnim
propisima kojima se uređuje javni cestovni prijevoz i
prijevoz za vlastite potrebe,
- nema nepodmirenih obveza prema Gradu Kninu,
dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje,
- ima položen ispit, odnosno ima zaposlenog
vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih
podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim,
prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima Grada Knina (u daljnjem tekstu: poseban
ispit za vozača autotaks i vozila), odnosno ima najmanje jednog zaposlenog vozača po vozilu sa položenim
ispitom,
- ima obavljen tehnički pregled za vozilo kojim
će obavljati autotaksi prijevoz sa svom zakonom
propisanom opremom i uređajima.
Podnositelj zahtjeva je dužan uz zahtjev priložiti i
cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će primjenjivati
nakon izdavanja dozvole.
Ako podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za
izdavanje dozvola, gradsko upravno tijelo nadležno
za poslove prometa donijet će rješenje o odbijanju
zahtjeva.
Članak 8.
U slučaju promjene podataka na temelju kojih je
izdana dozvola, autotaksi prijevoznik dužan je u roku od
15 (petnaest) dana od dana promjene podataka podnijeti
zahtjev za izdavanje nove dozvole gradskome upravnom
tijelu nadležnom za poslove prometa.
Gradsko upravno tijelo iz stavka 1. ovoga članka
izdat će autotaksi prijevozniku novu dozvolu s rokom
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
važenja koji mu je bio utvrđen dozvolom prije promjene
podataka.
Članak 9.
Dozvola prestaje važiti prije isteka vremena na koje
je izdana u sljedećim slučajevima:
- na zahtjev autotaksi prijevoznika,
- ako autotaksi prijevoznik prestane ispunjavati
bilo koji od uvjeta iz članka 7. stavka 1.
ove Odluke,
- ako se utvrdi da je dozvola izdana na temelju neistinitih podataka,
- prestankom važenja licencije,
- prestankom pravne osobe ili smrću fizičke osobe
autotaksi prijevoznika,
- ako autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga
ne obavlja autotaksi prijevoz na temelju izdane dozvole
uzastopno 90 dana,
- ako autotaksi prijevoznik ne obavlja prijevoz
sukladno odredbama zakona, drugih propisa i ove
Odluke.
- ako ne izmiruje obveze za izdanu dozvolu najdulje
6 mjeseci uzastopno,
Autotaksi prijevoznik u slučajevima iz stavka 1.
ovoga članka nema pravo na povrat naknade za izdavanje dozvole.
Rješenje o prestanku važenja dozvole u slučajevima
iz stavka 1. ovoga članka donosi gradsko upravno tijelo
nadležno za poslove prometa.
Članak 10.
Autotaksi prijevoznik može podnijeti gradskome
upravnom tijelu nadležnom za poslove prometa zahtjev
za obnovu dozvole najranije tri mjeseca, a najkasnije
mjesec dana prije isteka njezina važenja.
Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokumentaciju propisanu člankom 7. ove odluke.c
Gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa
odobrit će zahtjev za obnovu dozvole ako autotaksi
prijevoznik u cijelosti ispunjava uvjete za dobivanje
dozvole propisane člankom 7. ove odluke
Članak 11.
Gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa
rješenjem će odbiti zahtjev za obnovu dozvole ako:
1. autotaksi prijevoznik ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvole iz članka 7. ove odluke,
2. autotaksi prijevoznik iz neopravdanih razloga
nije obavljao autotaksi prijevoz za koji traži obnovu, u
razdoblju od 90 dana uzastopno ili ako se nije pridržavao
uvjeta za obavljanje autotaksi prijevoza propisanih ovom
odlukom,
3. autotaksi prijevoznik u razdoblju važenja dozvole
više od dva puta prekršio odredbe ove Odluke, zakona
i drugih propisa koji se odnose na autotaksi prijevoz,
što se utvrđuje na osnovi evidencije koju vode tijela
koja provode nadzor sukladno zakonu kojim se uređuje
prijevoz u cestovnom prometu, te pravomoćnih presuda
sudbenih tijela.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
III. NAČIN OBAVLJANJA AUTOTAKSI PRIJEVOZA:
Članak 12.
Autotaksi prijevoz obavlja se u vremenu od 00:00 do
24:00 sata i obavlja ga vozač autotaksi vozila (u daljnjem
tekstu: vozač).
Vozač može primati putnike na autotaksi stajalištu, na
cesti ili na mjestu koje je pozivom radiovezom ili nekom
drugom telekomunikacijskom vezom odredio putnik pod
uvjetom da je zaustavljanje autotaksi vozila (u daljnjem
tekstu: vozilo) dopušteno prometnim propisima.
Članak 13.
Na autotaksi stajalištu vozila stoje prema redoslijedu
dolaska na stajalište. Usluge prijevoza pružit će vozač
iznimno na zahtjev putnika kojeg odabere putnik.
Ako vozač koji se nalazi na prvom mjestu na autotaksi stajalištu ne može primiti putnika na stajalištu, mora
napustiti svoje mjesto na stajalištu i zauzeti mjesto na
začelju, a uslugu prijevoza pružit će drugi vozač prema
redoslijedu na stajalištu.
Članak 14.
Vozač je dužan ulaskom putnika u vozilo uključiti
taksimetar.
Članak 15.
Vozač je dužan prijevoz obaviti najkraćim putom ili
putom koji mu odredi putnik ako je to dopušteno prometnim propisima. Vozač je dužan prijevoz obaviti bez
obzira na duljinu vožnje.
Putnik može odobriti vozaču da uz njega primi i druge
putnike. Kad se odjednom prevozi više putnika, usluga
se naplaćuje samo jedanput.
Kad jedan od putnika napusti vozilo i plati prijevoz,
nastavak vožnje smatra se novom vožnjom te se taksimetar ponovno uključuje.
Članak 16.
Vozač je dužan naručeni prijevoz dovršiti dolaskom
na odredište koje određuje putnik, te izdati račun za
obavljeni prijevoz sukladno posebnim propisima.
Račun sadrži sljedeće podatke:
- naziv, sjedište/prebivalište autotaksi prijevoznika
te njegov OIB,
- ime i prezime vozača,
- evidencijski broj prijevoznika,
- registraciju vozila,
- datum i vrijeme vožnje,
- polazište i odredište,
- novčani iznos naknade s oznakom “plaćeno”,
- pečat autotaksi prijevoznika i potpis vozača ako ne
postoji pisač za ispis računa.
Vozač koji zbog kvara na vozilu ili drugoga opravdanog razloga ne može dovršiti prijevoz na način iz
stavka 1. ovoga članka dužan je putniku osigurati drugi
autotaksi prijevoz.
IV. AUTOTAKSI VOZILO:
Članak 17.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim propisima mora
Broj 5 - Stranica 79
ispunjavati i sljedeće uvjete:
- da je bijele boje,
- da ima ugrađenu svjetleću oznaku “TAXI” na krovu
vozila s evidencijskim brojem prijevoznika i vozila, koja
mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,
- da ima najviše sedam, a najmanje pet sjedala, a u
taj broj se ubraja i sjedalo za vozača,
- da ima radiovezu ili neku drugu telekomunikacijsku
vezu,
- da ima ispravan protupožarni aparat.
Vozilo se može koristiti za oglašavanje i za isticanje
promidžbenih poruka do najviše 50% ukupne površine
vozila (najviše dvije bočne strane vozila ili prednja
i stražnja strana vozila). Poruke ne smiju zaklanjati
ugrađenu svjetleću oznaku “TAXI” na krovu vozila.
Članak 18.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza u
vozilu se mora nalaziti:
- izvod licencije,
- važeća dozvola za autotaksi prijevoz,
- ugovor o radu za zaposlenog vozača,
- potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo
kojim se obavlja djelatnost prijevoza prema posebnim
propisima,
- polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja
za sve putnike u vozilu,
- plan grada ili navigacijski uređaj,
- blok račun i pečat ili pisač za ispis računa,
- ovjereni cjenik autotaksi usluge (na hrvatskom i
engleskom jeziku).
Cjenik iz stavka 1. alineje 8. ovoga članka mora
biti istaknut u vozilu na vidnom mjestu koje će putniku
omogućiti da se upozna s njegovim sadržajem prije
ulaska u autotaksi vozilo.
Članak 19.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozilo
mora biti uredno i čisto.
V. AUTOTAKSI VOZAČ:
Članak 20.
Za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač
mora biti uredno odjeven, kulturno se odnositi prema
putnicima i ne smije pušiti u vozilu za vrijeme vožnje.
Vozaču nije dopušteno obavljati autotaksi prijevoz
pod utjecajem alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava.
Članak 21.
Vozač je dužan uz putnika primiti i njegovu
prtljagu. Vozač može uz putnika primiti i njegove kućne
ljubimce (male pse, mačke i pitome male životinje).
Članak 22.
Vozač ne smije prevoziti djecu mlađu od šest godina
bez pratnje odrasle osobe. Vozač je dužan pri prijevozu
djece poštivati odredbe propisa o sigurnosti prometa na
cestama kojima se regulira prijevoz djece u motornom
vozilu.
Stranica 80 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 23.
Vozač može odbiti prijevoz ako:
- je putnik pod utjecajem alkohola, droge ili drugih
opojnih sredstava,
- postoji opravdana opasnost da bi putnik mogao
ugroziti njegovu sigurnost,
- je odredište izvan područja Šibensko-kninske
županije,
-ako su naručitelj usluga ili njegova prtljaga prljavi u
tolikoj mjeri da bi mogli uprljati druge putnike, prtljagu
ili vozilo ili oštetiti unutarnjost vozila i
- postoje drugi opravdani razlozi.
Članak 24.
Nakon završetka vožnje vozač je dužan pregledati
vozilo, a nađene stvari prijaviti policiji. Ako se vlasnik
stvari nađenih u vozilu ne javi u roku od osam dana, s
njima se postupa prema posebnim propisima.
VI. AUTOTAKSI STAJALIŠTE:
Članak 25.
Autotaksi stajalište je posebno izgrađena i/ili
označena prometna površina, određena za zaustavljanje
vozila, koja omogućava siguran ulazak putnika.
Lokaciju autotaksi stajališta određuje gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa.
Članak 26.
Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila
nego što ima obilježenih mjesta za vozila.
Članak 27.
Troškove obilježavanja i održavanja autotaksi
stajališta snosi Grad Knin.
VII. CIJENA AUTOTAKSI PRIJEVOZA:
Članak 28.
Najviša cijena autotaksi prijevoza utvrđuje se za:
- početak vožnje u iznosu od 14,00 kuna,
- vožnju po kilometru u iznosu od 7,00 kuna,
- vrijeme čekanja po satu u iznosu od 70,00 kuna,
- prijevoz prtljage po komadu u iznosu od 2,50
kune.
Cijene iz stavka 1. ovoga članka mogu se uvećati do
20 posto za vožnju noću od 22:00 do 5:00 sati i vožnju
nedjeljom i blagdanom od 00:00 do 24:00 sata.
Članak 29.
Cijenu usluge autotaksi prijevoza iz članka 28. ove
odluke utvrđuje prijevoznik cjenikom koji ovjerava
gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa.
Svaka promjena cijena iz članka 28. ove odluke mora
biti dostavljena i ovjerena od strana gradskog upravnog
tijela nadležnog za poslove prometa.
Cjenik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
1. cijenu početka vožnje,
2. cijenu vožnje po kilometru,
3. cijenu čekanja po satu,
4. cijenu prijevoza prtljage po komadu,
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
5. cijene za vožnju noću od 22:00 do 5:00 sati i
vožnju nedjeljom i blagdanom od 00:00 do 24:00
sata.
Usluge autotaksi prijevoza naplaćuju se prema
ovjerenom cjeniku iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 30.
Ako je odredište izvan Šibensko-kninske županije,
cijena se određuje između autotaksi vozača i putnika
slobodnom pogodbom prije početka prijevoza.
VIII. POSEBAN ISPIT ZA VOZAČA AUTOTAKSI
VOZILA:
Članak 31.
Kandidat za autotaksi vozača dužan je položiti poseban ispit za vozača autotaksi vozila. Ispit se polaže pred
komisijom koju imenuje gradonačelnik/ca.
Ispitna komisija je sastavljena od predsjednika i dvaju
članova te njihovih zamjenika. Program ispita za vozača
autotaksi vozila, način provjere znanja kao i ostala pitanja
u vezi s polaganjem ispita propisuje gradonačelnik/ca.
O položenom ispitu izdaje se uvjerenje.
Stručne i tehničke poslove za ispitnu komisiju obavlja
gradsko upravno tijelo nadležno za poslove prometa.
Vozač autotaksi vozila koji su obavljali djelatnost
autotaksi prijevoza na području Grada Knina najmanje
5 (pet) godina, oslobođeni su polaganja ispita.
IX. NADZOR:
Članak 32.
Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi sukladno
Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu Inspekcija
cestovnog prometa, Državni inspektorat i komunalni
redari Grada Knina.
U obavljanju poslova nadzora komunalni redar
ovlašten je:
- rješenjem narediti uklanjanje nedostataka što se
odnose na propisani izgled i opremu vozila,
- pokrenuti prekršajni postupak,
- izdati obvezni prekršajni nalog,
- izreći novčanu kaznu.
Gradsko upravno tijelo nadležno za poslove komunalnog redarstva vodi evidenciju o počinjenim
prekršajima i izrečenim novčanim kaznama autotaksi
prijevozniku, odnosno vozaču zaposlenom kod autotaksi
prijevoznika.
X. NOVČANE KAZNE:
Članak 33.
Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00
do 6.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako:
1. postupa suprotno članku 5. stavku 2. ove Odluke,
2. postupa suprotno članku 16. stavcima 1. i 2. ove
Odluke,
3. postupa suprotno članku 17. stavku 1. alinejama
od 2. do 5. i stavku 2. ove Odluke,
4. prevozi bez pratnje djecu mlađu od šest godina
(članak 22. ove Odluke).
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00
kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem
njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 34.
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. u određenom roku ne podnese zahtjev za izdavanje nove dozvole gradskome upravnom tijelu
nadležnom za obavljanje autotaksi prijevoz u skladu s
člankom 10. ove Odluke,
3. u slučaju kvara na vozilu ili drugoga opravdanog
razloga ne osigura putniku drugi autotaksi prijevoz
sukladno članku 16. stavku 3. ove Odluke,
4. u vozilu za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza
nema sve što je propisano člankom 18. ove Odluke,
5. postupa suprotno članku 24. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00
kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem
njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 2.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 35.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00
kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne prima putnike u skladu s člankom 12. stavkom
2. ove Odluke,
2. postupa suprotno članku 13. ove Odluke,
3. vozilo nije uredno i čisto u skladu s člankom 19.
ove Odluke,
4. vozač postupa suprotno članku 20. stavku 1. ove
Odluke,
5. vozač postupa suprotno članku 21. stavku 1. ove
Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00
kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00
kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik koja počini
prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem
njezina obrta.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 700,00
kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 36.
Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu
na mjestu počinjenja prekršaja, bez
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde sukladno
zakonu i ovoj Odluci.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu
Broj 5 - Stranica 81
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se
obvezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu
mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja,
odnosno dostave, prekršajnog naloga.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE:
Članak 37.
Dosadašnji autotaksi prijevoznici, posjednici dozvole za autotaksi prijevoz na području Grada Knina,
dužni su uskladiti boju vozila propisanu člankom 17.
stavkom 1. alinejom 1. ove Odluke najkasnije do 31.
prosinca 2018. godine.
Članak 38.
Gradonačelnik/ca će akte iz svoje nadležnosti propisane ovom Odlukom donijeti u roku od šezdeset dana
od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Do donošenja akta iz stavka 1. ovoga članka ostaju na
snazi Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje
autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10).
Članak 39.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o autotaksi prijevozu osoba na području Grada
Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“
broj: 8/10 ).
Članak 40.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 340-05/14-01/5
URBROJ: 2182/10-01-14-2
Knin, 26. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
17
Na temelju članka 12. stavka 3. i 4. Odluke o
priznanjima Grada Knina («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije» br. 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), članka
33. stavka 1. točke 15. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i
11/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina
na 7. sjednici od 26. ožujka 2014. godine donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za
priznanja Grada Knina
Stranica 82 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
I. U Rješenju o imenovanju Odbora za priznanja
Grada Knina KLASA: 119-01/13-01/37, URBROJ:
2182/10-01-13-1 od dana 2. listopada 2013. godine
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
11/13) donesenog na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada
Knina, točka II. mijenja se i ista sada glasi:
„ Za tajnika Odbora imenuje se Nenad Damjanović,
dipl.oec., privremeni pročelnik Upravnog odjela za
lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti“.
II. Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 119-01/13-01/37
URBROJ: 2182/10-01-14-3
Knin, 26. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
18
Na temelju članka 33. u svezi članka 47. Statuta
Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj: 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Knina na 7. sjednici od 26. ožujka
2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnice Grada Knina
za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine
19
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i
11/13 - pročišćeni tekst), u svezi s člankom 11. podstavkom a) Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 7/03, 14/06, 4/12 i 11/13) i člankom
40. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin (KLASA:
602-07/09-01/110, URBROJ: 2182/1-39-09-03 od 27.
kolovoza 2009. godine, KLASA: 602-07/09-01/110,
URBROJ: 2182/1-39-03-12-9 od 16. lipnja 2012. godine
i KLASA: 602-07/09-01/110, URBROJ: 2182/1-39-0313-10 od 12. studenoga 2013. godine), Gradsko vijeće
Grada Knina na 7. sjednici od dana 26. ožujka 2014.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o radu
Pučkog otvorenog učilišta Knin
I. Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Odluke
o izmjeni Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta
Knin, KLASA: 602-07/12-01/64, URBROJ: 2182/139-03-13-4, koji je utvrdilo Upravno vijeće Pučkog
otvorenog učilišta Knin na svojoj 5. sjednici dana 9.
prosinca 2013. godine.
II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenim vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 023-05/12-01/3
URBROJ: 2182/10-01-14-6
Knin, 26. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnice
Grada Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine,
KLASA: 034-06/13-01/1, URBROJ: 2182/10-02-14-3
od 24. ožujka 2014. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 034-06/13-01/1
URBROJ:2182/10-01-14-4
Knin, 26. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
20
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 7/09, 3/13 i
11/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na
7. sjednici od 26. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih
redara za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu komunalnih redara
za 2013. godinu, KLASA: 110-01/14-01/3, URBROJ:
2182/10-05-14-1 od 17. ožujka 2014. godine.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne
infrastrukture u gradu Kninu
za 2013. godinu
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 110-01/14-01/3
URBROJ:2182/10-01-14-3
Knin, 26. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
21
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina (,,Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 7/09, 3/13 i
11/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na
7. sjednici od 26. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom
Grada Knina za razdoblje 2010. - 2017.
godine, u 2013. godini
1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina
o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za
razdoblje 2010. - 2017. godine, u 2013. godini, KLASA:
351-01/14-01/3; URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 10.
ožujka 2014. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vijesniku Šibensko-kninske županije.“
KLASA: 351-01/14-01/3
URBROJ: 2182/10-01-14-3
Knin, 26. ožujka 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
22
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 7/09, 3/13 i
11/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na
7. sjednici od 26. ožujka 2013. godine, donosi
Broj 5 - Stranica 83
1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2013. godinu, KLASA: 363-01/1401/12, URBROJ: 2182/10-02-14-2 od 10. ožujka 2014.
godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-01/14-01/12
URBROJ: 2182/10-01-14-3
Knin, 26. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
23
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 7/09, 3/13 i
11/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na
7. sjednici od 26. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
infrastrukture u gradu Kninu
za 2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2013. godinu,
KLASA: 363-01/14-01/13, URBROJ: 2182/10-02-14-1
od 10. ožujka 2014. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-01/14-01/13
URBROJ: 2182/10-01-14-3
Knin, 26. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA KNINA
Stranica 84 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK:
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
24
Na temelju članka 33. Statuta Grada Knina (,,Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 7/09, 3/13 i
11/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na
7. sjednici od 26. ožujka 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji
Grada Knina za 2012. godinu
1. Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za
reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Knina
za 2012. godinu, KLASA: 041-01/13-02/80, URBROJ:
613-17-13-7 od 14. studenog 2013. godine.
2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 041-01/13-01/5
URBROJ:2182/10-01-14-7
Knin, 26. ožujka 2014.
GRAD KNIN
GRADSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Marinko Tokmakčija, v.r.
____________________
2. GRADONAČELNIK
9
Na temelju članka 74. Zakona o sportu („Narodne
novine”, broj 71/06, 150/08,124/10, 124/11, 86/12,
94/13), 45. stavka 6. točke 31. Statuta Grada Knina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj
7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni tekst) gradonačelnica
Grada Knina dana 1. travnja 2014. godine donosi
PRAVILNIK
o dodjeli sportskih stipendija sportašima
Grada Knina
Članak 1.
Pravilnikom o dodjeli sportskih stipendija sportašima
Grada Knina (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuje se
postupak za dodjelu sportskih stipendija vrhunskim
sportašima L, II. i III. kategorije, vrsnim športašima
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
IV. kategorije i darovitim sportašima V. i VI. kategorije
prema Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog
odbora.
Pojmovi koji se u ovom Pravilniku upotrebljavaju u
muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.
Članak 2.
Grad Knin u okviru proračunskih sredstava namijenjenih za financiranje sporta, osigurava namjenska
sredstva za isplatu sportskih stipendija (u daljnjem
tekstu: stipendija) kategoriziranim vrhunskim, vrsnim i
darovitim sportašima.
Članak 3.
Broj sportskih stipendija kao i iznos mjesečne visine
stipendije za Grad Knin, prije raspisivanja javnog
natječaja za dodjelu sportske stipendije sportašima Grada
Knina, određuje gradonačelnik Grada Knina posebnim
zaključkom svake godine.
Iznos stipendije utvrđuje se u skladu financijskim
mogućnostima Grada Knina.
Članak 4.
Na temelju postignutih rezultata športaši se razvrstavaju u sljedeće kategorije:
1. Sportaš Hrvatske I. kategorije,
2. Športaš Hrvatske II. kategorije,
3. Športaš Hrvatske III. kategorije,
4. Športaš Hrvatske IV. kategorije,
5. Športaš Hrvatske V. kategorije,
6. Športaš Hrvatske VI. kategorije.
Članak 5.
Športaši razvrstani u I., II. i III. kategoriju smatraju
se vrhunskim športašima Hrvatske.
Športaši razvrstani u IV. kategoriju smatraju se
vrsnim sportašima Hrvatske.
Športaši razvrstani u V. i VI. kategoriju smatraju se
darovitim športašima Hrvatske.
Članak 6.
Športaši se razvrstavaju u pojedine kategorije na
temelju Kriterija kategorizacije športaša koji su sastavni
dio Pravilnika o kategorizaciji sportaša.
Zahtjev za razvrstavanje u pojedinu kategoriju
Hrvatskom olimpijskom odboru upućuje športaš na
posebnom obrascu.
Nadležna služba Hrvatskog olimpijskog odbora, na
temelju ocjene o usklađenosti zahtjeva s Pravilnikom o
kategorizaciji sportaša i odredbama Kriterija kategorizacije športaša, donosi rješenje o razvrstavanju športaša
u određenu kategoriju.
U slučaju da športaš ostvari pravo na razvrstavanje
po različitim osnovama (poredak, norma, rang lista),
razvrstavanje se provodi po osnovi koja je povoljnija
za športaša.
Članak 7.
Pravo na stipendiju ima svaki sportaš čiji je klub
punopravni član Saveza sportova Grada Knina, a koji:
1. sukladno Pravilniku o kategorizaciji Hrvatskog
olimpijskog odbora tijekom godine dobije rješenje o
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
kategorizaciji - vrhunski sportaš I., II. i III. kategorije,
vrsni športaš IV. kategorije ili daroviti sportaš V. i VI.
kategorije,
2. ima prijavljeno prebivalište, odnosno boravište
najmanje godinu dana na području grada Knina i
3. obavlja trenažni proces u matičnom klubu na
području grada Knina, tijekom cijele godine,1 osim u
slučaju daje sportaš na studiju ili sportskom usavršavanju
izvan Hrvatske.
Članak 8.
Sportaši VI., V., IV. i III. kategorije pravo na stipendiju ostvaruju do navršene 23. godine života, sportaši
II. kategorije do navršene 32, a sportaši I. kategorije do
navršene 35. godine života.
Rang-lista prijavljenih na javni natječaj za dodjelu
sportske Grada Knina formira se prema sljedećim bodovima:
1. Športaš Hrvatske I. kategorije, za što može ostvariti
90-100 bodova na rang-listi
2. Športaš Hrvatske II. kategorije, za što može ostvariti 80-89 bodova na rang-listi
3. Športaš Hrvatske III. kategorije, za što može ostvariti 70-79 bodova na rang-listi
4. Športaš Hrvatske IV. kategorije, za što može ostvariti 60-69 bodova na rang-listi
5. Športaš Hrvatske V. kategorije, za što može ostvariti 50-59 bodova na rang-listi
6. Športaš Hrvatske VI. kategorije, za što može ostvariti 40-49 bodova na rang-listi.
Članak 9.
Stipendija se odobrava za vrijeme od 1 (jedne) godine, a iznimno može i do isteka važećeg rješenja HOO-a
o kategorizaciji sportaša.
Sportske stipendije Grada Knina dodjeljuju se prema
jedinstvenoj rang listi svih sportaša prijavljenih na javni
natječaj za dodjelu gradske sportske stipendije.
Sportske stipendije Grada Knina isplaćuju se u
mjesečnim obrocima za razdoblje od jedne godine, s
početkom od mjeseca travnja tekuće kalendarske godine.
Novčani iznos gradske stipendije isplaćuje se na
žiro-račun korisnika stipendije, početkom mjeseca za
tekući mjesec.
Članak 10.
Sportske stipendije Grada Knina dodjeljuju se na
temelju provedenog javnog natječaja.
Javni natječaj za dodjelu sportske gradske stipendije
raspisuje gradonačelnik jedan put, godišnje.
Tekst javnog natječaja za dodjelu sportske gradske
stipendije objavljuje se na internetskoj
Stranici Grada Knina www.knin.hr, oglasnoj ploči
gradske uprave Grada Knina te na drugi prikladan
način.
Članak 11.
Tekst javnog natječaja sadrži:
1. naziv tij ela koj e raspisuj e j avni natj ečaj,
2. broj sportskih stipendija,
3. opće uvjete, kriterije i mjerila za dodjelu sportskih
Broj 5 - Stranica 85
stipendija,
4. popis dokumenta koje se obvezno prilažu uz prijavu za javni natječaj,
5. naziv tijela kojemu se prijave na javni natječaj
podnose,
6. rok za podnošenje prijave na javni natječaj,
7. mjesečni iznos sportske stipendije, te
8. druge obavijesti i podatke značajne za provođenje
natječajnog postupka.
Povjerenstvo zadržava pravo da osim dokumentacije
koja će biti navedena u javnom natječaju, od podnositelja
prijave zatraži i drugu dokumentaciju, ukoliko utvrdi da
je isto potrebno kako bi se utvrdilo da li sportaš zadovoljava sve uvjete i kriterije za dodjelu sportske stipendije,
sukladno ovom Pravilniku.
Članak 12.
Prijave za dodjelu sportske gradske stipendije dostavljaju se Povjerenstvu za provedbu postupka javnog
natječaja za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina na
način utvrđen javnim natječajem iz ovog Pravilnika.
Rok za podnošenje prijave na javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija je 15 dana (slovima: petnaest) od
dana objave javnog natječaja na oglasnoj ploči gradske
uprave Grada Knina.
Pisane prijave sa traženom dokumentacijom predaju
se u zatvorenoj kuverti putem pošte preporučeno ili se
predaju osobno u pisarnici gradske uprave Grada Knina
s naznakom:
„ Za javni natječaj za dodjelu sportske stipendije
Grada Knina - ne otvaraj “
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja
za dodjelu sportskih stipendija Grada Knina na adresu:
Grad Knin, dr. Franje Tuđmana br. 2, 22300 Knin.
Podnošenjem prijave za dodjelu gradske sportske
stipendije, budući korisnik stipendije prihvaća sve uvjete
javnog natječaja.
Članak 13.
Uz prijavu na javni natječaj za dodjelu sportske
stipendije Grada Knina prilaže se odgovarajuća dokumentacija prema popisu iz javnog natječaja, a kojom
se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja, a
osobito:
- važeće rješenje HOO-a o kategorizaciji športaša
- preslika natjecateljske - članske iskaznice kao potvrda o članstvu u udruzi
- potvrda udruge o urednom i redovnom obavljanju
športske zadaće priprema, treninga i natjecanja.
Članak 14.
Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu dostavljaju
se u preslici i ne moraju biti ovjereni.’
Ukoliko sportaš ostvari pravo na korištenje sportske
stipendije dužan je prilikom potpisa
Ugovora o dodjeli gradske sportske stipendije priložit
cjelokupnu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj
preslici.
Članak 16.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom U propisanome
Stranica 86 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
roku koji je naveden u javnom natječaju.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave
koje ne budu podnesene u propisanome roku, neće se
razmatrati.
Dopuna dokumentacije kao prilog prijavi pristigla
izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava neće se
razmatrati.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju
prijave.
Članak 17.
Gradonačelnik Grada Knina imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu
sportskih stipendija Grada Knina (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Povjerenstvo provodi postupak javnog natječaja,
stručno obrađuje prijave, nakon bodovanja utvrđuje
prijedlog rang-lista kandidata za dodjelu sportske stipendije.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog
broja članova.
Stručne, organizacijske i administrativne poslove za
Povjerenstvo obavlja nadležni Upravni odjel za lokalnu
samoupravu i društvene djelatnosti.
Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene
djelatnosti vodi evidenciju o odobrenim sportskim stipendijama, o zaključenim ugovorima i stipendistima.
Članak 18.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni
natječaj za dodjelu gradske stipendije te razmatranja
svih potpunih i pravodobnih prijava, Povjerenstvo na
temelju kriterija iz ovog
Pravilnika utvrđuje prijedlog rang-liste prijavljenih
stipendista po ukupnom broju bodova i objavljuje ranglistu na oglasnoj ploči gradske uprave.
Rang-lista iz stavka 1. ovog članka sadrži sljedeće
podatke: ime i prezime sportaša, klub, kategoriju HOO-a,
razdoblje važenja rješenja o kategorizaciji sportaša i
ukupan broj ostvarenih bodova.
U roku od 8 dana od dana objave rang-liste na oglasnoj ploči podnositelji prijava na javni natječaj mogu
podnijeti pisani prigovor na rang-listu gradonačelniku
Grada Knina.
Gradonačelnik razmatra prigovore zaprimljene u
roku te najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka
roka za podnošenje prigovora donosi konačnu odluku
o prigovoru.
Akt gradonačelnika o prihvaćanju ili o odbijanju
prigovora je konačan.
Članak 19.
Odluku o dodjeli gradskih sportskih stipendija
donosi gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva,
sukladno rang-listi sportaša koji su ostvarili pravo na
gradsku stipendiju.
Stipendije se dodjeljuju korisniku stipendije za kalendarsku godinu za koju je raspisan javni natječaj za
dodjelu gradskih sportskih stipendija.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Članak 20.
Temeljem odluke o dodjeli stipendija sklapa se
Ugovor o dodjeli sportske stipendije Grada Knina (u
daljnjem tekstu: Ugovor), kojim se detaljno reguliraju
prava i obveze između ugovornih strana.
Članak 21.
Pravo na športsku stipendiju športašu prestaje:
- ukoliko je prestao biti član udruge koja je članica
Saveza sportova Grada Knina;
- ukoliko je prestao uredno i redovito obavljati svoje
športske zadaće priprema, treninga i natjecanja;
- ukoliko je protiv njega pokrenut stegovni postupak
od strane udruge ili nacionalnog športskog saveza koji
ima za posljedicu kaznu zabrane nastupanja;
- ukoliko su se stekli uvjeti za nastupanje pravnih
posljedica osude i kaznenog postupka sukladno Zakonu
o športu.
Članak 22.
U slučaju da se utvrdi da sportaš ne ispunjava uvijete
iz ovog Pravilnika, odmah po utvrđenoj činjenici isti gubi
pravo na stipendiju i ona mu se više neće isplaćivati, bez
obzira na razdoblje za koje kategorija vrijedi.
Članak 23.
U slučaju da sportaš ne poštuje obveze utvrđene ugovorom, Grad Knin može u bilo kojem trenutku raskinuti
ugovor o stipendiranju. Ugovor se raskida i u slučaju da
sportaš pređe u drugi klub izvan grada Knina, ili kada
se dokaže da je rezultat koji je bio osnova za kategorizaciju postignut primjenom nedozvoljenih sredstava
ili postupaka (doping) te ako je sportaš pravomoćno
osuđen za kazneno djelo utvrđeno u članku 13. Zakona
o sportu Zakon o sportu („Narodne novine”, broj 71/06,
150/08,124/10, 124/11, 86/12, 94/13).
Članak 24.
Odluku o prestanku prava na športsku stipendiju
donosi gradonačelnik.
Pravo na športsku stipendiju prestaje danom nastupa
okolnosti iz članka 21.-23. ovog Pravilnika.
Sportsku stipendiju primljenu nakon prestanka prava,
športaš mora vratiti u cjelokupnom primljenom iznosu,
u roku od 30 dana od dana primitka odluke.
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u Službenom vjesniku „Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 604-02/14-01/3
URBROJ: 2182/10-02-14-1
Knin, 1. travnja 2014. godine
GRAD KNIN
GRADONAČELNICA
Josipa Rimac, v.r.
____________________
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
IV.
GRAD SKRADIN
10
Na temelju članka 16. stavka 1. Etičkog kodeksa
zaposlenika gradske uprave Grada Knina („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/11) i članka
45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni
tekst), gradonačelnica, dana 10. travnja 2014. godine,
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Etičkog povjerenstva
I.
1.
2.
3.
4.
5.
U Etičko povjerenstvo imenuju se:
Jozo Kolak , zaposlenik
Jure Zečević , zaposlenik
Lidija Ćurko, zaposlenik
Ivan Uzun, vijećnik GV
Cecilija Tolo , predstavnik sindikata.
II. Etičko povjerenstvo se imenuje na vrijeme od
četiri godine.
III. Etičko povjerenstvo je neovisno radno tijelo koje
prati primjenu Kodeksa, promiče etičko ponašanje u
međusobnim odnosima zaposlenika te odnosima zaposlenika prema korisnicima usluga.
IV. Etičko povjerenstvo zaprima pritužbe zaposlenika
i korisnika usluga na neetičko ponašanje i postupanje
zaposlenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti
pritužbe, daje mišljenja o sadržaju i načinu primjene
Kodeksa te promiče etička načela i standarde u gradskoj
upravi Grada Knina.
Pravila postupanja i ovlast i druge pravne obveze
Etičkog povjerenstva propisani su Etičkim kodeksom
zaposlenika gradske uprave Grada Knina.
V. Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pruža upravno tijelo gradske uprave nadležno za
kadrovske poslove.
VI. Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a objavit će se i na službenoj internet stranici Grada Knina.
KLASA: 006-04/14-01/3
URBROJ: 2182/10-02-14-3
Knin, 10. travnja 2014. godine
GRAD KNIN
GRADONAČELNICA
Josipa Rimac, v.r.
____________________
Broj 5 - Stranica 87
GRADSKO VIJEĆE
1
Na temelju članka 109. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13 i 54/13)
te članka 32.
Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ 10/09
i 05/13) Gradsko vijeće
Grada Skradina na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 28.
ožujka 2014. godine, donosi
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području
Grada Skradina
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje,
održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje
te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području
Grada Skradina (u daljnjem tekstu: Grad).
Članak 2.
Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja
se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je
pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.
Grad Skradin vlasnik je nerazvrstanih cesta na
području Grada.
Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grada čine:
ulice, seoske ceste, seoski i poljski putevi te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija
promet, a upisane su u registar nerazvrstanih cesta.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje
uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.
Članak 3.
Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena
cestovna površina u naselju, a koja nije razvrstana u
javnu cestu.
Seoskom cestom ili putom, u smislu ove Odluke,
smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo i koja
nije razvrstana u javnu cestu.
Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem
broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.
Članak 4.
Poslove korištenja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i nadzora nad nerazvrstanim cestama
obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina (u
daljnjem tekstu: JUO).
JUO sustavno prati stanje na nerazvrstanim cestama,
odobrava, predlaže i provodi mjere koje unapređuju
sustav prometne infrastrukture te vodi odgovarajuću
evidenciju nerazvrstanih cesta.
Stranica 88 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 5.
Nerazvrstanu cestu čine:
- donji i gornji stroj (trup);
- cestovni građevinski objekti (propusti,
podvožnjaci, pješački prolazi, potporni i obložni zidovi);
- pješačke i biciklističke staze;
- nogostup;
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban
za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu
ceste;
- priključci i sve prometne i druge površine na
pripadajućem cestovnom zemljištu;
- sustav za odvodnju oborinske vode;
- prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna
i svjetlosna);
- odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.;
- oprema (odbojnici, zaštitne ograde i sl.);
- javna rasvjeta u funkciji prometa.
Članak 6.
Radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta s područja Grada uređuju se u skladu
s Zakonom o komunalnom gospodarstvu i odlukama o
načinu obavljanja komunalnih djelatnosti.
Radove na održavanju uređenih zelenih površina koje
pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda
s kolnih i pješačkih površina te na održavanju građevina
za odvodnju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih
voda) obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je
to povjereno u skladi sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i odlukama o načinu obavljanja komunalne
djelatnosti.
II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I
JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA
Članak 7.
Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg
Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg
donosi Gradsko vijeće, na način da se na njima može
obavljati trajan, siguran i nesmetan promet, bez opasnosti
za osobe i imovinu.
Članak 8.
Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta su:
- radovi redovnog održavanja koji obuhvaćaju i
zimsku službu,
- radovi pojačanog održavanja cesta i cestovnih
objekata.
REDOVNO ODRŽAVANJE
Članak 9.
Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta,
u smislu ove Odluke, su radovi koji obuhvaćaju skup
mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na
nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama,
uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja
prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.
Za održavanje ceste upotrebljava se u pravilu ista
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena.
Poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim
cestama su:
- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih
cesta,
- mjestimični popravci završnog sloja kolničke
konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona te nosivog
sloja kolničke konstrukcije i posteljice, izrada asfaltnog
tepiha,
- manji popravci elemenata cestovnih objekata,
- zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i
horizontalne signalizacije,
- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
- uništavanje nepoželjne vegetacije (košenje trave
na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj
javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog
raslinja iz profila ceste),
- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima
(zimska služba),
- uklanjanje snijega i leda,
- drugi slični radovi.
Članak 10.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito
opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj
površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom
materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim
karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine.
Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine nije moguće izvesti uporabom materijala iz
stavka 1. ovog članka, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se privremeno popraviti drugim
materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova
u smislu stavka 1. ovog članka.
Članak 11.
Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
(u daljnjem tekstu: zimska služba) obuhvaća radove
neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih
cesta te sigurnosti odvijanja prometa.
Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra
se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega
omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske
opreme.
Članak 12.
Radi provedbe zimske službe, Gradonačelnik Grada
Skradina donosi Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od 01. studenog
tekuće godine do 31. ožujka naredne godine (u daljnjem
tekstu: Operativni program), uz moguće prilagodbe
stvarnom stanju.
Članak 13.
Operativni program iz članka 12. ove Odluke
sadrži:
- izvršitelje zimske službe po lokacijama (naseljima),
- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala
za posipanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet
izvođenja radova,
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
-
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
nadzori i kontrolu provođenja zimske službe,
procjenu troškova zimske službe.
Članak14.
Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima razumjevaju se:
- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- čišćenje snijega s kolnika i pločnika te održavanje
prometne signalizacije sukladno programu,
- uklanjanje posutog pijeska,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika ceste,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u
slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja
dijela ceste.
POJAČANO ODRŽAVANJE
Članak 15.
Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća
radove kojima je osnovni cilj sačuvati prvobitno stanje
nerazvrstane ceste s njenim prometnim elementima,
te radove na korekcijama elemenata ceste u smislu
poboljšanja odvijanja prometa.
Pojačano održavanje obuhvaća radnje:
- obnavljanje, zamjena i ojačanje donjeg stroja
kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,
- dogradnja nogostupa, parkirnih mjesta i sl.,
- zamjena i veći popravak dijelova cestovne
građevine,
- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na
zaštiti kosina od erozije,
- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme
ceste kojima se mijenja osnova postojeće regulacije
prometa,
- korekcija prometno-tehničkih elemenata i manja
proširenja u svrhu povećanja sigurnosti prometa i prometne moći.
Članak 16.
Radovi u okviru pojačanog održavanja izvode se na
temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.
Članak 17.
Komunalne instalacije te revizijska oka i poklopce
komunalnih instalacija ugrađenih u trup nerazvrstane
ceste dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.
Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih
instalacija nastupi šteta sudionika u prometu, za nastalu
štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.
III. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH
POVRŠINA
Članak 18.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja
se sukladno godišnjem programu gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Grad-
Broj 5 - Stranica 89
sko vijeće Grada, a na temelju tehničke dokumentacije,
propisa o gradnji i prostornih planova.
Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje
i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine te građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih
i drugih instalacija i uređaja unutar građevine ceste i
javno-prometne površine kao i izgradnju priključaka ili
prilaza na nerazvrstanu cestu ili javnu površinu posebnu
suglasnost izdaje JUO.
Članak 19.
Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta
u smislu ove Odluke obuhvaćaju:
- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim
radovima,
- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne
signalizacije i drugo projektiranje,
- stručnu ocjenu studija i projekata,
- otkup zemljišta i objekata,
- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih
materijala i izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje
nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.
Članak 20.
Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu s važećim prostornim planovima.
Članak 21.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno-prometne površine predviđa i
građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i
javno-prometne površine, tehnička dokumetacija mora
obuhvatiti i te instalacije i uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove
građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz st. 1.
ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.
Članak 22.
Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na
nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja
se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima te suglasnosti Grada.
IV. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA
I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA
Članak 23.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini
ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se
saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati
naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju
preglednost na cesti (trokut preglednosti).
Vlasnik ili ovlaštenik zemljišta uz nerazvrstanu
cestu i javno-prometnu površinu dužan je na zahtjev
Grada ukloniti, drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge
predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila
nerazvrstane ceste odnosno javno-prometne površine.
Stranica 90 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 24.
Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje
na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini, bez
suglasnosti Grada, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti
nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, te ugroziti
ili ometati promet na njima.
Pravna ili fizička osoba dužna je pisanim zahtjevom
zatražiti prethodnu suglasnost Grada za:
1. zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine radi uređenja gradilišta, građevinskih i drugih
radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično,
2. prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne
površine radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, te radi priključenja
na instalacije i uređaje,
3. izvanredni prijevoz odnosno prekomjerno
opterećivanje nerazvrstane ceste.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Članak 29.
Grad kao upravljač javnim dobrom u općoj uporabi
iz čl. 28. ove Odluke može za potrebe izgradnje ili
održavanja komunale infrastrukture i drugih instalacija
osnivati pravo građenja i/ili pravo služnosti na javnom
dobru u općoj uporabi.
Pravo građenja i/ili služnosti iz st. 1. ovog članak
osniva se temeljem posebnih zakona i odluka.
Visinu naknade za pravo građenja i/ili služnosti
donosi Gradonačelnik posebnom odlukom.
V. NADZOR.
Članak 30.
Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke obavlja
komunalni redar.
Članak 25.
Za izvođenje radova na objektima uz nerazvrstanu
cestu izvoditelj radova mora osigurati odvijanje
pješačkog prometa na siguran način.
Za sve eventualne štete nastale uslijed aktivnosti iz
st.1. ovog članka odgovoran je investitor radova.
Članak 31.
U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je
i dužan:
- nadzirati primjenu ove Odluke,
- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje
prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i
- naplatiti kaznu od počinitelja pekršaja odmah na
mjestu počinjenja prekršaja.
Članak 26.
Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama
i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem,
odgovara investitor.
Članak 32.
Pravne i fiziče osobe koje su podvrgnute nadzoru
dužne su na zahtjev komunalnog redara u zadanom roku,
dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za
obavljanje nadzora.
Članak 27.
Vlasnici, ovlaštenici zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama dužni su:
- uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste nanesenog s površine zemljišta vlasnika ili
ovlaštenika,
- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati
živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava
preglednost, prozračivanje, sušenje ceste, te nesmetano
korištenje,
- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i
pješačke površine u njihovom vlasništvu uz nerazvrstane
ceste.
Članak 33.
Komunalni redar može usmeno narediti ukanjanje
nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život
i zdravlje ljudi ili imovine.
Članak 28.
Na nerazvrstnim cestama koje su kao dobro u općoj
uporabi upisane prema zemljišnoknjižnim, odnosno
katastarskim podacima, ne mogu se stjecati imovinska
prava.
Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim
planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste
kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra
u općoj uporabi.
Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj
uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Gradsko
vijeće.
Grad je dužan putem nadležnih tijela pokretati i
voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite
nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća
cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.
VI. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 34.
Novčano kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se nepridržava
odredbi:
- članka 22. ove Odluke,
- članka 23. st. 2. ove Odluke
- članka 24. st. 1. i 2. ove Odluke,
- članka 27. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit
će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1.
ovog članka.
Za prekršaje iz st. 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom
kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
Članak 35.
Za prekršaje propisane odredbom članka 34. st.
1. ove Odluke komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje
prekršajnog naloga, naplatiti kaznu u visini od 200,00
kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog
naloga, uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu
kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se
prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora pla-
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
titi u roku od osam dana od dana primitka prekršajnog
naloga.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku šibensko-kninske županije“,
službenom glasilu županije šibensko-kninske.
Klasa: 340-01/14-01/01
Urbroj: 2182/03-02-14/1
Skradin, 28. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
3
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01.
60/01., 129/05., 109/07.,125/08. i 36/09.), te članka 6.
stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine
br. 157/13) i čl. 39. Statuta Grada Skradina („Službeni
vijesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na svojoj 5. sjednici održanoj
dana 28. ožujka 2014. godine donosi
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
ODLUKU
o socijalnoj skrbi
2
Na temelju članka 32. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ 10/09 i
05/13) Gradsko vijeće Grada Skradina na svojoj 5. sjednici, održanoj dana 28. ožujka 2014. godine, donosi
ODLUKU
o izradi registra nerazvrstanih cesta na
području Grada Skradina
Članak 1.
U proračunu Grada Skradina planirati i osigurati
sredstva za podmirenje troškova izrade Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina i troškova
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i katastarski
status istih.
Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Skradina za
poduzimanje odgovarajućih pravnih radnji i sklapanje
odgovarajućih ugovora sa ovlaštenim pravnim osobama
za potrebe:
1. upisa u zemljišne knjige oznake javnog dobra u
općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Skradina
– nerazvrstana cesta
2. evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarski
elaborat
3. rješavanje svih imovinsko-pravnih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem javnog dobra.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku šibensko-kninske županije“,
službenom glasilu županije šibensko-kninske.
Klasa: 340-01/14-01/02
Urbroj: 2182/03-02-14/1
Skradin, 28. ožujka 2014.
Broj 5 - Stranica 91
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi
koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska
na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu:
Zakona) osigurava Grad Skradin te uvjeti i način njihova
ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za
ostvarivanje tih prava.
Članak 2.
Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvariti
na teret Grada Skradina ako je Zakonom ili drugim
propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike
Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.
Članak 3.
Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi osiguravaju se u Proračunu
Grada Skradina, a sredstva za druge pomoći utvrđene
ovom Odlukom osiguravaju se sukladno proračunskim
mogućnostima Grada Skradina za tekuću godinu.
je:
II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 4.
Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik)
1. osoba koja ima važeće rješenje nadležnog Centra
za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu
minimalnu naknadu,
2. za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom
Odlukom - hrvatski državljanin i stranac sa prebivalištem
na području Grada Skradina.
III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA
Članak 5.
Pomoći po ovoj Odluci su:
1. pomoć za stanovanje,
Stranica 92 - Broj 5
2.
3.
škola,
4.
5.
6.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
pomoć za ogrjev
pomoć za javni prijevoz za učenike srednjih
pomoć za topli obrok učenika u osnovnoj školi,
jednokratna pomoć
pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta,
Pomoć iz stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka utvrđene
su sukladno Zakonu.
Pomoć i visina pomoći iz stavka 1. točke 3.-6.
ovog članka ostvariti će se sukladno proračunskim
mogućnostima Grada Skradina za tekuću godinu.
1. Pomoć za stanovanje
Članak 6.
Pomoć za stanovanje može ostvariti samac ili
kućanstvo ako:
- ispunjava uvjete iz članka 4. stavak 1. točke 1.,
- ispunjava uvjet prihoda naveden u Zakonu,
- koristi stan ili kuću zadovoljavajuće korisne stambene površine,
- nema u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji
mu ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba,
poslovni prostor ili kuću za odmor,
- u razdoblju od godine dana prije podnošenja
zahtjeva nije prodao, darovao ili se odrekao prava na
nasljeđivanje nekretnine,
- nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom
uzdržavanju,
- ne može ostvariti uzdržavanje od osobe koja ga
je obvezna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim
odnosima,
- na dan podnošenja zahtjeva nije vlasnik jednog
ili više motornih vozila, vrijednost kojeg/kojih je veća
od sedam proračunskih osnovica za obračun naknade i
drugih primanja u Republici Hrvatskoj, osim motornih
vozila koja služi za prijevoz samca ili člana kućanstva
koji je korisnik doplatka za pomoć i njegu ili osobne
invalidnine, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili
obitelji sa 6 i više članova,
- je radno sposobna osoba uredno prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba.
Uvjet prihoda iz stavka 1. alineja 2. ovog članka
ispunjen je ako iznos prosječnog mjesečnog prihoda ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je
podnesen zahtjev ne prelazi za samca do 900,00 kuna, za
dvočlano kućanstvo do 1.400,00 kuna, uvećan za 500,00
kuna za svaku daljnju osobu. Na uračunavanje prihoda
primjenjuje se odredbe Zakona.
Zadovoljavajuća korisna stambena površina iz stavka
1. alineje 3. ovog članka je stan ili kuća iste ili manje
veličine od 35m2 korisne površine za jednu osobu, za
osobe s invaliditetom 20% veći (42m2) samcu/kućanstvu
za podmirenje osnovnih stambenih potreba.
Članak 7.
Troškovi stanovanja su troškovi najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja,
vode, odvodnju i druge troškovi stanovanje u skladu s
posebnim propisima.
Iznos pomoći za troškove iz stavka 1. ovog članka
priznaje se i odobrava temeljem rješenja o priznavanju
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
prava u polovici mjesečnog iznosa zajamčene minimalne
naknade sukladno članku 41. Zakona.
Grad Skradin djelomično ili u cijelosti izvršava
plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi na
području Grada Skradina koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz stavka 1. ovog članka.
2. Pomoć za troškove ogrjeva
Članak 8.
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva priznaje se pravo
na troškove ogrijeva na način da mu se jednom godišne
osigura 3m³ drva ili odobri novčani iznos u visini koju
Odlukom odredi Šibensko-kninska županija.
3. Pomoć za javni prijevoz za učenike srednje škole
Članka 9.
Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog
prijevoza tijekom 10 mjeseci trajanja školske godine,
ostvaruju svi učenici s područja Grada Skradina koji
pohađaju srednje škole, s posebnom Odlukom Gradskog
vijeća koja će biti donesena za svaku školsku godinu.
Grad Skradin izvršava mjesečno plaćanje računa prijevozniku temeljem ispostavljenog računa za prethodi
mjesec.
4. Pomoć za topli obrok za učenike u osnovnoj
školi
Članak 10.
Pravo na pomoć za topli obrok u osnovnoj školi
imaju učenici s područja Grada Skradina čiji su roditelji
ili skrbnici korisnici zajamčene minimalne naknade,
sukladno članku 4., stavak 1. i 2. ove Odluke, a iznos
pomoći utvrđuje se početkom svake školske godine.
Grad Skradin izvršava mjesečno plaćanje računa osnovnoj školi temeljem ispostavljenog računa za prethodi
mjesec.
5. Jednokratna pomoć
Članak 11.
Jednokratnu pomoć odobrava gradonačelnik Grada
Skradina, na temelju pismene zamolbe samca ili obitelji
koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. bolesti ili smrti
člana obitelji, elementarnih nepogoda, gubitka posla
i sl.) nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne
potrebe, neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 4.
ove Odluke.
Jednokratna pomoć odobrava se u pravilu u novcu,
a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim
oblikom ne bi ostvarila njena svrha, jednokratna novčana
pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću
u stvarima ili uslugama.
Istoj osobi ili obitelji jednokratna novčana pomoć
može biti dodijeljena jedan puta godišnje, i to u najvišem
pojedinačnom iznosu od 2.000,00 kuna.
6. Pravo na jednokratnu pomoć za rođenje djeteta
Članak 12.
Za svako novorođeno dijete, roditelju će se dodijeliti
iznos od 1.500,00 kuna, kao pomoć za nabavu opreme za
novorođenče, neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka
4. ove Odluke.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Pravo na dodjelu novčanog iznosa iz stavka 1. ovog
članka imaju roditelji, odnosno samohrane majke ili
očevi s prebivalištem na području Grada Skradina, uz
predočenje fotokopije rodnog lista djeteta.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Danom stupanja ove Odluke prestaje važiti Odluka
o socijalnoj skrbi Grada Skradina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ broj 15/11).
Članak 14.
Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka
primjene ove Odluke, dovršit će se po odredbama ove
Odluke.
Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vijesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 550-01/14-01/2
URBROJ: 2182/03-01-14-1
Skradin, 28. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
4
Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“, broj
24/11, 61/11, 27/13 i 2/14 ) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 10/09, 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5.
sjednici od 28. ožujka 2014.g., donosi
ODLUKU
o redovitom godišnjem financiranju
političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Skradina u 2014.g.
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Skradina
(u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće), visina sredstava koja
se osiguravaju u Proračunu Grada Skradina za 2014.g. i
način raspoređivanja sredstava.
Članak 2.
Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Grada
Skradina imaju političke stranke koje imaju najmanje
jednog člana Gradskog vijeća.
Članak 3.
Utvrđuje se da su u trenutku konstituiranja Gradskog
Broj 5 - Stranica 93
vijeća političke stranke imale slijedeći broj vijećnika:
- Hrvatska demokratska
zajednica .......................6 članova (od kojih 2 žena)
- Hrvatska narodna stranka ............................... 1 član
- Hrvatska seljačka stranka .....1 član (od kojih 1 žena)
- Hrvatska stranka prava Ante Starčević .......... 2 člana
- LOZA Nezavisna lista – LOZA .......................1 član
- Nezavisni vijećnik izabran s liste
grupe birača .......................................................1 član
- Samostalna demokratska srpska stranka .........1 član
- Socijaldemokratska partija Hrvatske ..............1 član.
Članak 4.
Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih
stranaka osiguravaju se u Proračunu Grada Skradina za
2014.g. u iznosu od 0,05% ostvarenih rashoda poslovanja iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o
izvršenju Proračuna, što iznosi 3.783,81 kn.
Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove odluke raspoređuju se na
način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana
Gradskog vijeća tako da svakoj pojedinoj političkoj
stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova
Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog
vijeća.
Ukoliko pojedini vijećnik (ili vijećnici) nakon
konstituiranja Gradskog vijeća napuste ili promijene
članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja
se raspoređuju sukladno stavku 1. ovog članka ostaju
političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u času konstituiranja Gradskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
stavku 1. ovog članka pripadaju političkoj stranci koja je
pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem
prestale postojati.
Članak 6.
Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća
u pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu
u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu
Gradskog vijeća, a određenog u članku 5. stavak 1. i
članku 7. stavak 1. ove odluke.
Članak 7.
Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji
iznos sredstava od 264,60 kn.
Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog
spola utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 291,07 kn.
Članak 8.
Sredstva raspoređena prema članku 5. stavak 1. i
članku 7. ove odluke, doznačuju se na račun ogranka
političke stranke na razini Grada Skradina, jednom
tromjesečno u jednakim iznosima.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Stranica 94 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
KLASA: 402-08/14-01/2
URBROJ: 2182/03-02-14-1
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
5
Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (N.N. 54/88) i članka 32. Statuta Grada Skradina (Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije br. 10/09 i 05/13) Gradsko vijeće Grada Skradina na svojoj 5. sjednici od 28. ožujka
2014.g. donosi
ODLUKU
o određivanju naziva ulice
za PUO Prokljan jug i PUO Prokljan sjever
Članak 1.
Ovom odlukom određuje se naziv ulice kojoj pripadaju PUO Prokljan jug i PUO Prokljan sjever na autocesti
A1, na području naselja Sonković.
Članak 2.
Za PUO Prokljan jug i PUO Prokljan sjever određuje se naziv ulice Put Sonkovića .
Članak 3.
Odluka se dostavlja Državnoj geodetskoj upravi, Područni ured za katastar Šibenik, radi određivanja kućnog
broja za objekte na PUO Prokljan jug i PUO Prokljan sjever.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 015-08/13-01/1
URBROJ: 2182/03-02-14-2
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
6
Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici,
od 28. ožujka 2014. godine, donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
pomoći socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2013. godinu
U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena sljedeća potpora programu pomoći socijalno
ugroženim osobama:
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
II. OBLICI POMOĆI
Plan
(I.)
Broj 5 - Stranica 95
Ostvareno
1. Jednokratne financijske pomoći
35.000,00 kn
35.000,00 kn
23.970,00 kn
2. Jednokratna pomoć
za rođenje djeteta
50.000,00 kn
45.000,00 kn
43.500,00 kn
3. Sufinanciranje školskih obroka
25.000,00 kn
25.000,00 kn
13.425,00 kn
4. Ostale naknade u naravi
5.000,00 kn
5.000,00 kn
0,00 kn
5. Pomoć za stanovanje
142.500,00 kn
142.500,00 kn 145.350,00 kn
6. Sufinanciranje cijene prijevoza
100.000,00 kn
120.000,00 kn 118.179,00 kn
___________________________________________________________________________
UKUPNO:
357.500,00 kn
372.500,00 kn
344.424,00 kn
KLASA: 550-01/13-01/1
URBROJ: 2182/03-02-14-3
Skradin, 28. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
7
Na temelju članaka 32. i 43. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09,
5/13) i članaka 3., 18. i 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 17/09, 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina, od
5. ožujka 2014.g., donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o izboru Mandatne komisije
1. U Rješenju o izboru Mandatne komisije („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/13 i 11/13),
točka 1. mijenja se tako da se pod podtočkom 1. umjesto Ivice Klarića za predsjednicu Mandatne komisije bira
Kristina Vlaić.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“
KLASA: 119-01/13-01/1
URBROJ: 2182/03-02-14-4
Skradin, 5. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
8
Na temelju članaka 32. i 43. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09, 5/13) i članaka 18. i 22. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 17/09, 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina, od
5. ožujka 2014.godine, donosi
RJEŠENJE
o izboru Komisije za prigovore i pritužbe
Stranica 96 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
1. U Komisiju za prigovore i pritužbe Gradskog
vijeća Grada Skradina biraju se:
- KRISTINA VLAIĆ, za predsjednicu
- MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za zamjenicu
predsjednice,
- ŠIME SLADIĆ, za člana,
- DRAGAN SMOLIĆ, za člana,
- JURE MANDUŠIĆ, za člana.
10
Na temelju članka 32. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09, 5/13) i članka 4. stavka 1. Odluke o osnivanju radnih tijela („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 9/07), Gradsko vijeće Grada Skradina,
na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina, od 5.
ožujka 2014.godine, donosi
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“
KLASA: 119-02/14-01/1
URBROJ: 2182/03-02-14-1
Skradin, 5. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
9
Na temelju članka 32. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09, 5/13) i članka 3. stavka 1. Odluke o osnivanju radnih tijela („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 9/07), Gradsko vijeće Grada Skradina,
na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina, od 5.
ožujka 2014.godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora
za mjesnu samoupravu
1. U Odbor za mjesnu samoupravu imenuju se:
-
KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednicu
MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za člana,
JURE MANDUŠIĆ, za člana,
BRANKO DRAGOVIĆ, za člana,
JOŠKO PALINIĆ-ČULIN, za člana.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“
KLASA: 119-02/14-01/2
URBROJ: 2182/03-02-14-1
Skradin, 5. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za priznanja
Grada Skradina
se:
1. U Odbor za priznanja Grada Skradina imenuju
-
KATARINA ŠOŠIĆ, za predsjednicu
JURE MANDUŠIĆ, za člana,
MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za članicu,
ANTONIO PERIŠA, za člana,
TOME RAČUNICA, za člana.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“
KLASA: 119-02/14-01/3
URBROJ: 2182/03-02-14-1
Skradin, 5. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
11
Na temelju članka 32. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09, 5/13) i članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju radnih tijela („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 9/07), Gradsko vijeće Grada Skradina,
na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Skradina, od 5.
ožujka 2014.godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Odbora za nazive ulica i
trgova
1. U Odbor za nazive ulica i trgova imenuju se:
nicu
-
MIRANDA MIROSLAVA PAIĆ, za predsjedLUKA MATIĆ, za člana,
BRANKO DRAGOVIĆ, za člana,
LEONARD RADNIĆ, za člana,
JOŠKO PALINIĆ-ČULIN, za člana.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 97
2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“
KLASA: 119-02/14-01/4
URBROJ: 2182/03-02-14-1
Skradin, 5. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
12
Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13) i članka 32. Statuta Grada
Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na
5. sjednici, od 28. ožujka 2014.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Programa pomoći
socijalno ugroženim osobama na području Grada Skradina za 2013.g.
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa pomoći socijalno ugroženim osobama
na području Grada Skradina za 2013.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 550-01/13-01/1
URBROJ: 2182/03-02-14-4
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
Na temelju članka 76. Zakona o športu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)
i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09.), Gradsko vijeće
Grada Skradina, na 5. sjednici, od 28. ožujka 2014. godine donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba u športu na području Grada Skradina za 2013. godinu
U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena sljedeća potpora programu javnih potreba u
športu:
a) ŠPORTSKE UDRUGE
Plan
(I.)
Ostvareno
___________________________________________________________________________
-NK „Sošk“
150.000,00 kn
140.000,00 kn
102.000,00 kn
-MNK „Dubravice“
20.000,00 kn
23.000,00 kn
22.000,00 kn
-MNK „Rupe“
20.000,00 kn
20.000,00 kn
17.000,00 kn
-Boćarski klub „Sonković“
17.000,00 kn
20.000,00 kn
18.500,00 kn
-Boćarski klub „Piramatovci“
17.000,00 kn
17.000,00 kn
17.000,00 kn
-HPD „Sv. Jere“
5.000,00 kn
5.000,00 kn
1.000,00 kn
-Taekwon-Do klub
Stranica 98 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
„Scardona Combat“
-Ostalo
5.000,00 kn
58.000,00 kn
5.000,00 kn
20.000,00 kn
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
00,00 kn
13.000,00 kn
___________________________________________________________________________
UKUPNO:
292.000,00 kn
250.000,00 kn
190.500,00 kn
b) PLANIRANJE, IZGRADNJA,
Plan
(I.)
ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE
ŠPORTSKIH OBJEKATA
- Sportske dvorane i
rekreacijski objekti
5.500.000,00 kn
0,00 kn
- Sportski i rekreacijski tereni
100.000,00 kn 80.000,00 kn
- Održavanje sportskih terena
20.000,00 kn
20.000,00 kn
UKUPNO:
5.620.000,00 kn 100.000,00 kn
Ostvareno
0,00 kn
78.256,63 kn
15.750,00 kn
94.006,63 kn
KLASA: 620-01/13-01/2
URBROJ: 2182/03-02-14-3
Skradin, 28. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
13
Na temelju članka 76. stavka 2. Zakona o sportu
(„Narodne novine“, broj 71/06, 150/08,124/10, 124/11,
86/12, 94/13) i članka 32. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5.
sjednici, od 28. ožujka 2014.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba
u športu na području Grada Skradina za
2013.g.
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u športu na području Grada Skradina za 2013.g.
u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 620-01/13-01/2
URBROJ: 2182/03-02-14-4
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
14
Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), i članaka 32. i 99.
Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, broj 10/09, 5/13), Gradsko vijeće
Grada Skradina, na 5. sjednici, od 9. ožujka 2014.g.,
donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o
izvršenju
Proračuna Grada Skradina za 2013.g.
1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Grada Skradina za 2013.g. u tekstu
kako se prilaže ovom Zaključku.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-06/12-01/01
URBROJ: 2182/03-02-14-13
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08 i 136/12) i članka 32. i 99. Statuta
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 99
Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 10/09 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Skradina
na 5. sjednici od 28. ožujka 2014. godine, donosi
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA SKRADINA ZA 1.01.2013.-31.12.2013.
Članak 1.
Proračun Grada Skradina za razdoblje 1.01.2013. do 31.12.2013. godine (u daljem tekstu: PRORAČUN) sastoji
se od:
Članak 2.
Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Skradina
za razdoblje 1.01.2013.-31.12.2013. god. sadrži: Opći dio proračuna, Posebni dio Proračuna, Izvještaj o korištenju
proračunske zalihe i Izvještaj o datim jamstvima.
Članak 3.
Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se na internetskim stranicama Grada Skradina www.
grad-skradin.hr
KLASA: 400-06/12-01/01
URBROJ: 2182/03-02-14-13
Skradin, 28. ožujka 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
15
Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90,
27/93 i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 i
5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od 28. ožujka 2014.godine, donosi
Stranica 100 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Grada Skradina za 2013.g.
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2013.g.
u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 612-01/13-01/4
URBROJ: 2182/03-02-14-4
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
Na temelju članka 5. st. 2., Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93
i 38/09) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09), Gradsko
vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od 28. ožujka 2014. godine, donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području Grada Skradina za 2013. godinu
U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena sljedeća potpora programu javnih potreba u kulturi:
1. Djelatnost i poslovi ustanova u
Plan
(I.)
Ostvareno
kulturi, udruga i drugih organizacija,
kao i pomaganje, poticanje umjetničkog
i kulturnog stvaralaštva :
___________________________________________________________________________
- Muzej grada Skradina
40.000,00 kn
40.000,00 kn
15.188,75 kn
- Knjižnica „Ivan Pridojević“
90.688,00 kn
90.688,00 kn
86.188,75 kn
- Gradska limena glazba
50.000,00 kn
50.000,00 kn
49.000,00 kn
- KUD „Skradinke“
7.500,00 kn
5.000,00 kn
8.000,00 kn
- Klapa „ Skradinski buk“ Skradin
7.500,00 kn
6.000,00 kn
4.500,00 kn
- Matica Hrvatska ogranak Skradin
7.500,00 kn
2.000,00 kn
0,00 kn
- KU „Buk“
10.000,00 kn
2.000.00 kn
0,00 kn
-Udruga „Rupska zvona“
5.000,00 kn
5.000,00 kn
2.000,00 kn
-Ostalo
5.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
_________________________________________________________________________
UKUPNO:
223.188,00 kn
200.688,00 kn 164.877,50 kn
2. Akcije i manifestacije što pridonose
Plan
(I.)
Ostvareno
razvitku i promicanju kulturnog
života Grada
___________________________________________________________________________
-Susret dalmatinskih klapa
„Skradin 2013“
55.000,00 kn 35.000,00 kn
34.347,28 kn
- Rupska fešta
10.000,00 kn 10.000,00 kn
10.000,00 kn
- Obilježavanje dana sjećanja
10.000,00 kn 15.000,00 kn
10.000,00 kn
- Obilježavanje obljetnice „Oluje“
10.000,00 kn 10.000,00 kn
10.000,00 kn
-Skradinsko kulturno ljeto
160.000,00 kn 200.000,00 kn
165.955,00 kn
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 101
-Organizacija fišijade
10.000,00 kn 10.000,00 kn
10.000,00 kn
-Tiskanje zbornika „Skradin i Hrvatska
u doba Pavla Šubića“
15.000,00 kn
0,00 kn
0,00kn
-Kulturno zabavna manifestacija
15.000,00 kn
0,00 kn
0,00kn
„Prukljanski gušti“
-Ostalo
20.000,00 kn
15.000,00
8.542,00 kn
___________________________________________________________________________
UKUPNO:
305.000,00 kn 295.000,00 kn
248.844,28kn
3. Adaptacije i potrebni zahvati
na objektima kulture
- Gradski bedemi
UKUPNO:
Plan
(I.)
200.000,00 kn
200.000,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
Ostvareno
0,00 kn
0,00 kn
KLASA: 612-01/13-01/4
URBROJ: 2182/03-02-14-3
Skradin, 28. ožujak 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
16
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od 28. ožujka
2014.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2013.g.
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Skradina za 2013.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-02/12-01/4
URBROJ: 2182/03-02-14-5
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije», broj 10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od 28. ožujka 2014.
godine, donosi
Stranica 102 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Skradina za 2013.g.
A) U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:
PLANIRANO
OSTVARENO
___________________________________________________________________________
1.1. JAVNE POVRŠINE
-uređenje plaža-na području
Grada Skradina
80.000,00
68.264,00
UKUPNO :
80.000,00
68.264,00
1.2. NERAZVRSTANE CESTE
- Rokovača- Skorići II faza
- Gorice
- Rupe
- Sonković (Palinići)
- Dubravice
- Skradin
UKUPNO :
1.420.000,00
0,00
80.000,00
20.000,00
0,00
0,00
1.520.000,00
84.908,00
0,00
70.033,00
10.000,00
0,00
0,00
164.941,00
400.000,00
30.000,00
430.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
1.3. GROBLJA
-Izgradnja groblja Sv. Jure Rupe
-Izgradnja mrtvačnice-Krković
UKUPNO :
1.4. JAVNA RASVJETA
-Izgradnja jav.rasvj.(dopu.)
-Moder.jav.rasvj.(mjere šted.)
UKUPNO :
100.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
37.240,00
1.191.637,00
1.228.877,00
2.1. OPSK. PITKOM VODOM
- Vodovodna mreža
UKUPNO :
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
2.2. ODVODNJA I PROČ.
OTPADNIH VODA
-Priključci na kanal..mrežu
UKUPNO :
50.000,00
50.000,00
0,00_
0,00
3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA
-Izgradnja autob.čekaonice
UKUPNO :
3.3. ODLAGANJE KOM.
OTPADA
-Sana.-zatv. dep. Bratiškov. gaj
UKUPNO :
0,00_
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
74.600,00_
74.600,00
_______________________________________________________________________________
SVEUKUPNO:
3.510.000,00
1.542.682,00
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 103
B) Planirani i ostvareni iznos sredstava ( izraženo u kunama ) za provedbu Programa koji se odnosi na građenje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
___________________________________________________________________________
IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA
IZNOS U KN
PLANIRANO
OSTVARENO
1. Komunalni doprinos
2. Naknada za priključenje vode
3. Naknada za koncesije
4. Prihod od prodaje grobnica
5. Fond za energ. učinkovitost
6. Minis.regionalnog razvoja (ceste)
7. ACI Opatija (cesta Rokovača
8.Županija Šibensko-kninska
8. Proračun Grada Skradina
SVEUKUPNO:
430.000,00
50.000,00
14.000,00
400.000,00
815.000,00
720.000,00
640.000,00
0,00
441.000,00
3.510.000,00
276.307,00
24.596,00
8.000,00
0,00
810.279,00
0,00
0,00
66.264,00
357.236,00
1.542.682,00
KLASA:363-02/12-01/4
URBROJ:2182/03-02-14-4
Skradin, 28. ožujka 2014. god.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
17
Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od 28. ožujka
2014.godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2013.g.
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina
za 2013.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-02/12-01/5
URBROJ: 2182/03-02-14-4
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
Stranica 104 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12 ) i članka 32. Statuta Grada Skradina (“Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije” broj 10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 5. sjednici, od 28. ožujka 2014.
godine, donosi
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
na području Grada Skradina za 2013.g.
A) PRIHODI PO POSEBIN PROP.
1. KOMUNALNA NAKNADA
2. SREDSTVA IZ PRORAČUNA
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
PLANIRANO
OSTVARENO
600.000,00
1.175.000,00
1.775.000,00
iznos u kunama
474.543,00
1.169.389,00
1.643.932,00
B) IZDACI I OSTALA PLAĆANJA
iznos u kunama
1. Odvodnja atmosferskih voda
UKUPNO
40.000,00
40.000,00
90.937,00
90.937,00
2. Održavanje čistoće jav. površ.
UKUPNO
550.000,00
550.000,00
555.913,00
555.913,00
3. Održavanje javnih površina
UKUPNO
265.000,00
265.000,00
176.000,00
176.000,00
4. Održavanje nerazvrstanih cesta_____________________________________________
- tekuće održavanje kolnika od kam. mat.
asfaltnog kolnika
297.000,00
237.500,00
- postavljanje prometnih znakova
3.000,00
5,788,00
UKUPNO
300.000,00
243.288,00
5. Održavanje javne rasvjete
- potrošnja elekt. energije
- troškovi održavanja i upravljanje
400.000,00
220.000,00
376.775,00
201.019,00
UKUPNO
620.000,00
577.794,00
1.775.000,00
1.643.932,00
SVEUKUPNO IZD. I OST. PLAĆ.
KLASA: 363-02/12-01/5
URBROJ: 2182/03-02-14-3
Skradin, 28. ožujka 2014.god.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
18
Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12) i članaka 32. i 99. Statuta
Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina,
na 5. sjednici, od 28. ožujka 2014.g., donosi
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju financijskog izvješća
Gradske knjižnice „Ivan Pridojević“
Skradin za razdoblje
01. siječnja 2013.g. do 31. prosinca 2013.g.
1. Prihvaća se financijsko izvješće Gradske knjižnice
„Ivan Pridojević“ Skradin za razdoblje 01. siječnja
2013.g. do 31. prosinca 2013.g.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 400-05/14-01/2
URBROJ: 2182/03-02-14-1
Skradin, 28. ožujka 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA SKRADINA
PREDSJEDNIK
Katarina Šošić, v.r.
____________________
2. GRADONAČELNIK
1
Na temelju odredbe članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine»,
broj 158/03., 100/04., 141/06., 38/09. i 133/13.), članaka
5. i 14. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj
36/04. i 63/08.) i članka 46. Statuta Grada Skradina
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09. i 5/13.), Gradonačelnik Grada Skradina, 17.
ožujka 2014. godine, donosi
GODIŠNJI PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na
području Grada Skradina
u 2014. godini
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Godišnjim planom upravljanja pomorskim
dobrom na području Grada Skradina u 2014. godini (u
daljnjem tekstu: Godišnji plan) uređuje se:
a) plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom,
b) sredstva za redovno upravljanje pomorskim
dobrom,
c) popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na
području Grada Skradina,
d) mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c)
ove točke.
Broj 5 - Stranica 105
Članak 2.
Ovaj Godišnji plan usklađen je s godišnjim Planom
upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske
županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja
koncesijskih odobrenja, u smislu članka 5. stavka 2.
Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na
pomorskom dobru.
Nadležno tijelo Šibensko-kninske županije - Upravni
odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj izdalo je
potvrdu o usklađenosti ovog Godišnjeg plana s Planom
iz stavka 1. ovog članka.
Potvrda iz stavka 2. ovog članka prilaže se uz izvornik ovog Godišnjeg plana.
II. PLAN REDOVITOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
Članak 3.
U smislu ovog Godišnjeg plana pod redovitim upravljanjem pomorskim dobrom smatra se briga o zaštiti
i očuvanju pomorskog dobra u općoj uporabi.
Članak 4.
U 2014. godini Grad će poduzeti mjere na zaštiti
i održavanju pomorskog dobra u općoj uporabi kako
slijedi:
– održavanje i uređenje plaža Prukljan, Skradin
– sufinanciranje Fonda za sanaciju iznenadnog
onečišćenja mora
– izradu projektne dokumentacije za plažu Skradin.
III. SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE
POMORSKIM DOBROM
Članak 5.
Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim
dobrom u smislu članaka 3. i 4. ovog Godišnjeg plana
koristit će se sredstva u planiranom iznosu od 255.000,00
kuna.
Sredstva iz stavka 1. ovog članka osigurat će se iz
slijedećih izvora:
a) Proračun Šibensko-kninske
županije …………………….................... 150.000.00
b) Sredstva od naknada za koncesije na pomorskom
dobru na području Grada Skradina koje pripadaju Gradu
Skradinu ……….…………………………. 69.000.00
c) Sredstva od naknada za koncesijska odobrenja na
području Grada Skradina ……...………… 36.000.00
IV. POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG
POPISA DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA POMORSKOM DOBRU NA PODRUČJU
GRADA SKRADINA
Članak 6.
Na području Grada Skradina mogu se obavljati
slijedeće djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti
na pomorskom dobru:
Stranica 106 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
a) iznajmljivanje sredstava,
b) ugostiteljstvo i trgovina,
c) komercijalno-rekreacijski sadržaji.
Članak 7.
Djelatnosti iznajmljivanja sredstava u smislu članka
6. pod a) ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati iznajmljivanjem sredstava kako slijedi:
a) brodica na motorni pogon,
b) skuter,
b) jedrilica,
c) daska za jedrenje, sandolina, pedalina i sl..
Članak 8.
Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine u smislu članka
6. pod b) ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati sa
slijedećim sredstvima:
a) kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i sl.,
b) ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled
i sl.).
Članak 9.
Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja u
smislu članka 6. pod c) ovog Godišnjeg plana mogu se
obavljati sa slijedećim sadržajima:
a) suncobrani, ležaljke,
b) kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe,
c) fotografiranje, slikanje.
V. MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
Članak 10.
Djelatnosti iznajmljivanja sredstva iz članka 7. ovog
Godišnjeg plana mogu se obavljati na mikrolokacijama
kako slijedi:
a) brodica na motorni pogon – na lokaciji Prukljan
– (prema kartografskom
prikazu u prilogu),
b) skuter - na lokaciji Prukljan - (prema kartografskom prikazu u prilogu) uz suglasnost lučke kapetanije
s naslova sigurnosti plovidbe,
c) jedrilica – na lokaciji Prukljan - (prema kartografskom prikazu u prilogu),
d) daske za jedrenje, sandoline i pedaline i sl. - na
lokaciji Prukljan - (prema kartografskom prikazu u prilogu).
Članak 11.
Djelatnosti ugostiteljstva i trgovine iz članka 8. ovog
Godišnjeg plana mogu se obavljati na mikrolokacijama
kako slijedi:
a) kiosk, prikolica, montažni objekti do 12 m2 i
sl.- na lokaciji plaža Skradin - (prema kartografskom
prikazu u prilogu),
b) ambulantna prodaja (škrinje, aparati za sladoled
i sl.) - na lokaciji plaža Skradin - (prema kartografskom
prikazu u prilogu).
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Članak 12.
Djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja iz
članka 9. ovog Godišnjeg plana mogu se obavljati na
mikrolokacijama kako slijedi:
a) suncobrani, ležaljke - na lokaciji plaža Skradin (prema kartografskom prikazu u prilogu),
b) kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe - na lokaciji plaža Skradin - (prema kartografskom
prikazu u prilogu),
c) fotografiranje, slikanje - na lokaciji plaža Skradin
- (prema kartografskom prikazu u prilogu).
VI. OSTALE DJELATNOSTI
Članak 13.
Pored djelatnosti iz članka 6., odnosno članaka 7.,
8. i 9. ovog Godišnjeg plana (djelatnosti iz tablice 2.
Jedinstvenog popisa djelatnosti, za koje se obvezno
utvrđuje mikrolokacija na morskoj obali), na području
Grada Skradina mogu se obavljati i djelatnosti iz tablice
3. Jedinstvenog popisa djelatnosti – obuka jedrenja,
veslanja i sl., obuka plivanja i organizacija ronilačkih
izleta/obuka ronilaca.
VII. DODIJELA KONCESIJSKOG ODOBRENJA
Članak 14.
Koncesijska odobrenja određuju se sukladno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru («Narodne novine» broj 36/04,
63/08 i 133/13).
Članak 15.
Koncesijska odobrenja određuju se na rok do 1
godine.
Koncesijska odobrenja sa mikrolokacijom na
prostoru koji je dan u koncesiju prestaju istekom kalendarske godine u kojoj počinje koncesija.
Članak 16.
Ukoliko se za istu mikrolokaciju za obavljanje djelatnosti iz koncesijskih odobrenja do sazivanja sjednice
Vijeća za koncesijska odobrenja prijavi više kandidata
prednost će se pod istim uvjetima dodijeliti po sljedećim
prioritetima:
1. Dosadašnji korisnik pod uvjetom da na njegov rad
nisu evidentirane pritužbe kod Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja u Gradu Skradinu od strane nadležnih
institucija i komunalnog redarstva, odnosno nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Skradinu.
2. Po datumu predaje potpunog zahtjeva za koncesijsko odobrenje.
Članak 17.
Neće biti odobreno Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru:
1. bez suglasnosti Lučke kapetanije Šibenik za
djelatnosti: iznajmljivanje skutera,
2. ukoliko postoje neriješene obaveze tražitelja
koncesijskog odobrenja prema Gradu Skradinu.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Dokazi za navedeno sastavni su dijelovi predmetnog
spisa.
VIII. ZAKLJUČNA ODREDBA
Članak 18.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA: 342-01/14-01/2
UR.BROJ: 2182/03-01-14-1
Skradin, 17. ožujka 2014.
GRAD SKRADIN
GRADONAČELNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
2
Na temelju članka 3. Odluke o davanju u zakup javnih
površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»
broj 10/10 i 7/12) i članka 46. Statuta Grada Skradina
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj
10/09 i 5/13), Gradonačelnik Grada Skradina, dana 24.
ožujka 2014. godine, donosi
IZMJENE PLANA
rasporeda privremenih objekata
na području Grada Skradina
Broj 5 - Stranica 107
3
Na temelju članka 46. Statuta Grada Skradina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
10/09 i 5/13), gradonačelnik Grada Skradina, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu
natječaja za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Grada Skradina
1. U Povjerenstvo za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Skradina (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
a)
b)
c)
d)
e)
JOSIP SILOV, za predsjednika
MATEA KLARIĆ, za članicu,
MILENA VREBAC, za članicu,
PAULINA RADELJAK, za članicu,
KATARINA ŠOŠIĆ, za članicu.
2. Povjerenstvo iz točke 1. ovog Rješenja nadležno
je za provedbu natječaja za:
-
prodaju nekretnina,
davanje u zakup javnih površina,
davanje u zakup poslovnih prostora.
3. Administrativne poslove u radu Povjerenstva
obavljat će Jedinstveni upravni odjel Grada Skradina.
Članak 1.
Članak 4. Plana rasporeda privremenih objekata na
području Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibenskokninske županije» broj 6/11, 7/12 i 11/13) mijenja se i
glasi:
«Javne površine navedene u članku 3. daju se u
zakup od 01. svibnja do 30. rujna 2014. godine, osim
lokacija pod:
- 1.e koja se daje u zakup od 01. svibnja 2012. do
30. travnja 2017. godine
- 1.f / koja se daje u zakup od 01. svibnja 2010. do
30. travnja 2015. godine
- 1.g i 1.h / koje se daju u zakup od 01. svibnja
2014. do 30. travnja 2019. godine.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Članak 3.
Izmjene ovog Plana stupaju na snagu danom
donošenja, a objavit će se u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
V.
GRAD VODICE
KLASA : 372-01/11-01/1
URBROJ : 2182/03-01-14-6
Skradin, 24. ožujka 2014.
GRAD SKRADIN
GRADONAČELNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
KLASA: 119-01/14-01/1
URBROJ: 2182/03-01-14-1
Skradin, 07. travnja 2014.g.
GRAD SKRADIN
GRADONAČELNIK
Nediljko Dujić, v.r.
____________________
GRADSKO VIJEĆE
21
Na temelju članka 100. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09,
55/11, 90/11 i 50/12) i članka 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije“ br.:
09/09 i 09/11-ispravak) Gradsko vijeće Grada Vodica
na svojoj 8. sjednici održanoj 28. travnja 2014. godine,
donosi sljedeću:
Stranica 108 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ODLUKU O DONOŠENJU
(CILJANIH) II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA VODICA
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Donose se (Ciljane) II. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Grada Vodica koje je izradio ARHEO
d.o.o. iz Zagreba.
Članak 2.
Plan predstavlja elaborat pod naslovom „(Ciljane)
II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada
Vodice“, a sastoji se od:
I Tekstualni dio – Odredbe za provođenje
II Grafički prilozi
0. Pregledna karta izmjena i dopuna
mj. 1:25 000
1. Korištenje i namjena površina
mj. 1:25 000
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
3.2. Područja primjene posebnih mjera
uređenja i zaštite
mj. 1:25 000
4. Građevinska područja naselja
4.2. Gaćelezi I Grabovci
mj. 1:5 000
4.4. Srima
mj. 1:5 000
4.5. Vodice
mj. 1:5 000
III Obvezni prilozi
Članak 3.
(Ciljane) II. Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Grada Vodica izrađene su u skladu s Odlukom
o izradi (Ciljanih) II. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko
kninske županije“ 02/13).
Uvid u (Ciljane) II. Izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Grada Vodica može se obaviti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, imovinu i prostorno
planiranje Grada Vodica.
II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 4.
U članku 9.a dodaju se stavci (5), (6) i (7) koji
glase:
(5) Direktnom provedbom Plana omogućava se
gradnja benzinske postaje uz županijsku cestu Ž6086 na
katastarskoj čestici 2584 k.o. Vodice (označena planskom
oznakom K3-1 na kartografskim prikazima 1. Korištenje
i namjena površina u mj. 1:25000 i 4.5. Građevinska
područja naselja Vodice u mj. 1:5000), a prema uvjetima
određenim u članku 63. stavak (1) pod naslovom 2.3.3.
Ostala izgradnja izvan građevinskih područja.
(6) Direktnom provedbom Plana omogućava se gradnja/rekonstrukcija spomenika na javnim površinama, kao
i na pomorskom dobru, sve prema idejnim projektima
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
usvojenim od nadležnih tijela Grada Vodica prema
važećem Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima, izuzev prostora zaštićene kulturno – povijesne
cjeline (Grad Vodice, otok Prvić) gdje se traže Posebni
uvjeti i Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog
odjela.
(7) Direktnom provedbom Plana omogućava se
gradnja dječjeg vrtića (na č.zgr. 675 , 2243, 676 sve k.o.
Vodice, te dijelovi čest.zem. 1295/12 i 1292/1 sve k.o.
Vodice) prema sljedećim uvjetima:
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne
čestice kig=0,4
- maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne
čestice kis=1,2
- maksimalni broj etaža Emax= Po+Su+P+2
- udaljenost građevine od regulacijskog pravca
iznosi min. 5m,
- udaljenost građevine od granice građevne čestice
iznosi min. h/2, pri čemu je h visina građevine
Članak 5.
Nakon članka 9.a dodaje se članak 9.b koji glasi:
(1) Direktnom provedbom Plana omogućava se
izgradnja u zonama ugostiteljsko turističke namjene
unutar naselja Vodice za sljedeće zone:
- zona „Lilet“ (na kartografskom prikazu 4.5.
Građevinska područja naselja Vodice u mj. 1: 5000
označena planskom oznakom T1-1), površine cca 1,00
ha
- zona „Ville Matilde“ na kartografskom prikazu
4.5. Građevinska područja naselja Vodice u mj. 1:
5000 označena planskom oznakom T1-2), površine cca
2,84ha
- zona „Hotel Miramare“ (na kartografskom
prikazu 4.5. Građevinska područja naselja Vodice u mj.
1: 5000 označena planskom oznakom T1-3), površine
cca 0,38 ha
- zona „Hotel Olympia“ (na kartografskom prikazu
4.5. Građevinska područja naselja Vodice u mj. 1: 5000
označena planskom oznakom T1-4), površine cca 6,00
ha
- zona „Hotel Imperial“ ((na kartografskom prikazu
4.5. Građevinska područja naselja Vodice u mj. 1: 5000
označena planskom oznakom T1-5), površine cca 6,12
ha
- „Ex depadanse Arausana i Antonina“ (unutar
zone „Hotel Punta“, na kartografskom prikazu 4.5.
Građevinska područja naselja Vodice u mj. 1: 5000
označena planskom oznakom T1-6), površine cca
4,00ha
- zona „Hotel Villa Radin“ (na kartografskom
prikazu 4.5. Građevinska područja naselja Vodice u mj.
1: 5000 označena planskom oznakom T1-7), površine
cca 0,32 ha
- zona „Hotel Dalmatino“ ((na kartografskom
prikazu 4.5. Građevinska područja naselja Vodice u mj.
1: 5000 označena planskom oznakom T1-8), površine
cca 0,36ha
- zona „Hotel Kristina“ (na kartografskom prikazu
4.5. Građevinska područja naselja Vodice u mj. 1:
5000 označena planskom oznakom T1-9), površine cca
0,38ha
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
(2) Direktnom provedbom Plana omogućava se
gradnja u zoni ugostiteljsko – turističke namjene unutar
naselja Vodice - zona „Lilet“ ( na kartografskom prikazu
4.5. Građevinska područja naselja Vodice u mj. 1: 5000
označena planskom oznakom T1-1) prema sljedećim
uvjetima:
- dozvoljava se gradnja smještajnih građevina aparthotela te pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke
namjene (ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni sadržaji i
sl.),
- minimalna, odnosno maksimalna veličina građevne
čestice je ujedno veličina zone umanjena za pojas širine
do min. 31m od obalne crte mora,
- smještajne građevine moraju biti udaljene najmanje
50 m od obalne linije u smislu ZOP-a, dok ta udaljenost
za prateće sadržaje ugostiteljsko-turističke namjene
(ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni sadržaji i sl.) iznosi
31 m,
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice za smještajne građevine ne može biti
veći od 0,4,
- maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti
(kisN) iznosi 1,2. U izračun nadzemnog koeficijenta
iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne
etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj
vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine
u parteru ozelenjeni
- maksimalni broj etaža smještajnih građevina iznosi
Emax=Po(više etaža)+P+4, a maksimalna visina iznosi
16,0 m
- maksimalni broj etaža pratećih sadržaja iznosi
Emax=P+1, a maksimalna visina iznosi 7,0 m
- pojas do min. 31 m od obalne crte mora se planirati
kao uređenu plažu otvorenog tipa,
- gustoća korištenja zone iznosi 150 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- zona mora imati pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na
način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u
slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog
javnog natječaja
(3) Direktnom provedbom Plana omogućava se
gradnja u zoni ugostiteljsko – turističke namjene unutar
naselja Vodice - zona „Ville Matilde“ (na kartografskom
prikazu 4.5. Građevinska područja naselja Vodice u
mj. 1: 5000 označena planskom oznakom T1-2) prema
sljedećim uvjetima:
- dozvoljava se gradnja smještajnih građevina (vile,
hotel) te pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke
namjene (ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni sadržaji i
sl.),
Broj 5 - Stranica 109
- minimalna, odnosno maksimalna veličina građevne
čestice je ujedno veličina zone umanjena za pojas širine
do min. 31m od obalne crte mora,
- smještajne građevine moraju biti udaljene najmanje
50 m od obalne linije u smislu ZOP-a, dok ta udaljenost
za prateće sadržaje ugostiteljsko-turističke namjene
(ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni sadržaji i sl.) iznosi
31 m,
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice za smještajne građevine ne može biti
veći od 0,4,
- maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti
(kisN) iznosi 1.2. U izračun nadzemnog koeficijenta
iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne
etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj
vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine
u parteru ozelenjeni ili imaju javnu namjenu.
- maksimalni broj etaža smještajnih građevine - vile
iznosi Emax=Po+P+2, a maksimalna visina iznosi 9,5
m
- maksimalni broj etaža smještajne građevine - hotel
iznosi Emax=Po(više etaža)+P+6+Pk, a maksimalna
visina iznosi 25 m
- maksimalni broj etaža za prateće sadržaje iznosi
Emax=P, a maksimalna visina iznosi 5 m
- pojas do min. 31 m od obalne crte mora se planirati
kao uređenu plažu otvorenog tipa,
- gustoća korištenja zone iznosi 150 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- zona mora imati pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na
način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u
slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog
javnog natječaja
(4) Direktnom provedbom Plana, u zoni ugostiteljsko
– turističke namjene unutar naselja Vodice - zona „Hotel
Miramare“ (na kartografskom prikazu 4.5. Građevinska
područja naselja Vodice u mj. 1: 5000 označena planskom oznakom T1-3) dozvoljava se rekonstrukcija
postojećeg hotela prema sljedećim uvjetima:
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
kig=0,4,
- minimalna, odnosno maksimalna veličina građevne
čestice je ujedno veličina zone,
- maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti
kisn=1.2. U izračun nadzemnog koeficijenta iskorištenosti
(kisN) ne obračunavaju se podzemne etaže te suteren
ukoliko se koristi isključivo za smještaj vozila unutar
objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine u parteru
ozelenjeni.
- maksimalni broj etaža građevine iznosi
Stranica 110 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Emax=Po(više etaža)+P+6, a maksimalna visina
građevine iznosi 22 m
- gustoća korištenja zone iznosi 150 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- prilikom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje
postojećih građevina, za nadzemne dijelove građevina,
dozvoljava se zadržavanje postojećih udaljenosti od
međa,
- prilikom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje
postojećih građevina, za dijelove u podrumu i suterenu
građevina, te za konstrukcije zatvaranja i natkrivanja
vanjskog bazena, dozvoljava se izgradnja do na među,
- zona mora imati pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na
način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u
slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog
javnog natječaja
(5) Direktnom provedbom Plana omogućava se
gradnja u zoni ugostiteljsko – turističke namjene unutar
naselja Vodice – zona „Hotel Olympia“ (na kartografskom prikazu 4.5. Građevinska područja naselja Vodice
u mj. 1: 5000 označena planskom oznakom T1-4) prema
sljedećim uvjetima:
- dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja smještajnih
građevina - hotela te pratećih sadržaja ugostiteljsko –
turističke namjene (ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni
sadržaji i sl.)
- minimalna, odnosno maksimalna veličina građevne
čestice je ujedno veličina zone umanjena za pojas širine
do min. 31m od obalne crte mora,
- smještajne građevine moraju biti udaljene najmanje
50 m od obalne linije u smislu ZOP-a, dok je ta udaljenost
za prateće sadržaje 31 m,
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice za smještajne građevine ne može biti
veći od 0,4,
- maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne
čestice iznosi 1,2. U izračun nadzemnog koeficijenta
iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne
etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj
vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine
u parteru ozelenjeni.
- maksimalni broj etaža građevine Emax=Po+P+11
(dozvoljava se više podrumskih etaža), a maksimalna
visina građevine iznosi 45 m
- pojas do min. 31 m od obalne crte mora se planirati
kao uređenu plažu otvorenog tipa,
- gustoća korištenja zone iznosi 150 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone ugostiteljsko-turističke
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
namjene mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,
- zona mora imati pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na
način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u
slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog
javnog natječaja
(6) Direktnom provedbom Plana omogućava se
gradnja u zoni ugostiteljsko – turističke namjene unutar
naselja Vodice – zona „Hotel Imperial“ (na kartografskom prikazu 4.5. Građevinska područja naselja Vodice
u mj. 1: 5000 označena planskom oznakom T1-5) prema
sljedećim uvjetima:
- dozvoljava se rekonstrukcija i gradnja smještajnih
građevina - hotela te pratećih sadržaja ugostiteljsko –
turističke namjene (ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni
sadržaji i sl.)
- minimalna, odnosno maksimalna veličina građevne
čestice je ujedno veličina zone umanjena za pojas širine
do min. 31m od obalne crte mora,
- smještajne građevine moraju biti udaljene najmanje
50 m od obalne linije u smislu ZOP-a, dok je ta udaljenost
za prateće sadržaje 31 m,
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice za smještajne građevine ne može biti
veći od 0,4,
- maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti
građevne čestice iznosi 1,2. U izračun nadzemnog
koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se
podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo
za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi
građevine u parteru ozelenjeni.
- maksimalni broj etaža građevine Emax=Po(više
etaža)+P+5, a maksimalna visina građevine iznosi 21
m
- pojas do min. 31 m od obalne crte mora se planirati
kao uređenu plažu otvorenog tipa,
- gustoća korištenja zone iznosi 150 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- zona mora imati pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na
način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u
slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
javnog natječaja
(7) Direktnom provedbom Plana, unutar zone ugostiteljsko – turističke namjene „Hotel Punta“ u naselju
Vodice (na kartografskom prikazu 4.5. Građevinska
područja naselja Vodice u mj. 1: 5000 označena planskom oznakom T1-6) za Ex depadanse „Arausana“
i „Antonina“, omogućava se, uz zadržavanje broja
smještajnih jedinica, gradnja zamjenskih zgrada prema
sljedećim uvjetima:
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
kig=0,4,
- minimalna, odnosno maksimalna veličina građevne
čestice je ujedno veličina zone,
- maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti
kisN=1,2. U izračun nadzemnog koeficijenta
iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se podzemne
etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo za smještaj
vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi građevine
u parteru ozelenjeni.
- maksimalni broj etaža građevine iznosi
Emax=Po+Su+Pr+3+Pk, a maksimalna visina građevine
iznosi 17,0 m
- najmanja udaljenosti građevine od susjednih čestica
iznosi 10,0 m,
- gustoća korištenja zone iznosi 200 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- zona mora imati pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na
način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim
u slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog javnog natječaja te Prethodnu suglasnost nadležnog
Konzervatorskog odjela.
- osigurati javni pješački pristup unutar zone do
crkve sv.Križa koja je zaštićena kao spomenik kulture i
upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara Republike Hrvatske
(8) Direktnom provedbom Plana, u zoni ugostiteljsko
– turističke namjene unutar naselja Vodice – zona „Hotel
Villa Radin“ (na kartografskom prikazu 4.5. Građevinska
područja naselja Vodice u mj. 1: 5000 označena planskom oznakom T1-7) omogućava se rekonstrukcija
postojećeg hotela prema sljedećim uvjetima:
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice ne može biti veći od 0,4,
- minimalna, odnosno maksimalna veličina
građevne čestice je ujedno veličina zone,
- maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti
građevne čestice iznosi 1,2. U izračun nadzemnog
koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se
Broj 5 - Stranica 111
podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo
za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi
građevine u parteru ozelenjeni.
- maksimalni broj etaža građevine Emax=Po+P+3, a
maksimalna visina građevine iznosi 14 m
- rekonstrukciju smještajne građevine moguće je
izvoditi u postojećem tlocrtnom gabaritu na zatečenim
udaljenostima od međe i javno-prometne površine
- strojarnica lifta može biti viša od propisane visine
samo za onoliko koliko je potrebno za postizanje
tehničkih i propisanih uvjeta za liftove
- maksimalni broj etaža građevine za smještaj vozila
Emax=Po(Su)+P, a maksimalna visina iznosi 4,5 m
- gustoća korištenja zone iznosi 200 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- osigurati pristup na prometnu površinu i unutar nje
smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način
da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u
slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog
javnog natječaja
(9) Direktnom provedbom Plana, u zoni ugostiteljsko
– turističke namjene unutar naselja Vodice – zona „Hotel
Dalmatino“ (na kartografskom prikazu 4.5. Građevinska
područja naselja Vodice u mj. 1: 5000 označena planskom oznakom T1-8) omogućava se rekonstrukcija
postojećeg hotela prema sljedećim uvjetima:
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice ne može biti veći od 0,4
- minimalna, odnosno maksimalna veličina
građevne čestice je ujedno veličina zone,
- prilikom rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje
postojećih građevina, na mjestima gdje je postojeća
udaljenost od međe manja od propisane, dozvoljava se
smanjivanje te udaljenosti za još najviše 0,50 m, te se i
na tom dijelu mogu projektirati i izvoditi otvori
- maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti
građevne čestice iznosi 1,2. U izračun nadzemnog
koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se
podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo
za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi
građevine u parteru ozelenjeni
- maksimalni broj etaža građevine Emax=Po(više
etaža)+Su+P+3, a maksimalna visina građevine iznosi
17 m
- strojarnica dizala i izlazi na krovne terase mogu
biti viši od propisane katnosti i visine samo za onoliko
koliko je potrebno za postizanje svih tehničkih i propisanih uvjeta
- gustoća korištenja zone iznosi 150 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone mora se urediti kao
Stranica 112 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- zona mora imati pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na
način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m.
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u
slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog
javnog natječaja
(10) Direktnom provedbom Plana, u zoni ugostiteljsko
– turističke namjene unutar naselja Vodice – zona „Hotel
Kristina“ (na kartografskom prikazu 4.5. Građevinska
područja naselja Vodice u mj. 1: 5000 označena planskom oznakom T1-9) omogućava se rekonstrukcija
postojećeg hotela prema sljedećim uvjetima:
- maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti
građevne čestice ne može biti veći od 0,4,
- minimalna, odnosno maksimalna veličina
građevne čestice je ujedno veličina zone,
- maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti
građevne čestice iznosi 1,2. U izračun nadzemnog
koeficijenta iskorištenosti (kisN) ne obračunavaju se
podzemne etaže te suteren ukoliko se koristi isključivo
za smještaj vozila unutar objekta ili ukoliko su ti dijelovi
građevine u parteru ozelenjeni.
- maksimalni broj etaža građevine Emax=Po+P+3, a
maksimalna visina građevine iznosi 14 m
- gustoća korištenja zone iznosi 150 ležajeva po
hektaru
- najmanje 30% površine zone mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
- osigurati pristup na prometnu površinu i unutar nje
smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način
da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman)
planira najmanje jedno parkirališno mjesto. Predvidjeti
i parkirališna mjesta za autobuse.
- minimalna širina kolnog pristupa na prometnu
površinu iznosi 5m
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
- potrebno je pribaviti mišljenje povjerenstva za
ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u
slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog
javnog natječaja.
Članak 6.
U članku 11. stavak (3), tekst: „, odnosno rekonstrukciji i prestrukturiranju (u već izgrađenim zonama)
osnovnih turističkih kapaciteta;“ briše se.
Članak 7.
U članku 12 . stavku 1. dodaje se tablica:
Tablica : Povoljne lokacije marikulture namijenjene
uzgoju školjkaša i riba
Lokacija
Otok Zmajan-uvala Smetnja
Otok Zmajan-uvala Zaklošica
Otok Zmajan-uvala Bok
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Max. površina (ha)
10
10
5
Članak 8.
Članak 14. mijenja se i glasi:
(1) Šume određene ovim Planom:
- zaštitne šume – Š2 (prvenstveno služe za zaštitu
zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine);
- šume posebne namjene – Š3 (šume i dijelovi šuma
registrirani za proizvodnju šumskog sjemenja; šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti zaštićenih
na temelju propisa o zaštiti prirode; šume namijenjene
znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane
Republike Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim
propisima).
(2) Šumama i šumskim zemljištima na
šumskogospodarskom području gospodari se na temelju
šumskogospodarskih planova koji utvđuju uvjete za
skladno korištenje šuma i šumskog zemljišta i zahvate
u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma,
mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje
životinjskim svijetom.
(3) U šumi i/ili na šumskom zemljištu mogu se graditi građevine sukladno odredbama Zakona o šumama,
ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta
nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog
zemljišta.
Članak 9.
Članak 15. mijenja se i glasi:
(1) Ostalo poljoprivredno tlo i šumsko zemljište
(oznaka PŠ) su površine namijenje isključivo osnovnoj
namjeni te se dozvoljava izgradnja građevina sukladno
posebnim propisima.
Članak 10.
U članku 22. stavak (3), nakon posljednje rečenice,
dodaje se tekst:
„ Za višestambene građevine određuje se minimalna
udaljenost h/2 od međe“
Članak 11.
U članku 28. stavak (1), alineja 3. mijenja se i
glasi:
• u izgrađenim dijelovima građevinskih područja
zaobalnih naselja (Grabovci, Gaćelezi, Čista Mala, Čista
Velika);
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 113
);
tip
izgradnje
OBITELJSKI
- samostojeći (SS)
- dvojni (D)
VIŠESTAMBENI
najmanje dimenzije građevne čestice
širina (m)
površina (m2)
14
10
20
300
200
500
najveći
kig
najveći
kisN*
0,4
1,0
U članku 28. stavak (1), nakon alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:
• u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja zaobalnih naselja (Grabovci, Gaćelezi, Čista Mala, Čista
Velika);
);
tip
izgradnje
OBITELJSKI
- samostojeći (SS)
- dvojni (D)
VIŠESTAMBENI
najmanje dimenzije građevne čestice
širina (m)
površina (m2)
14
10
20
400
300
1.000
najveći
kig
najveći
kisN*
0,3
0,9
U članku 28. stavak (5) mijenja se i glasi:
„(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka kod zamjene postojeće građevine novom, nova se građevina može graditi i na postojećoj građevnoj čestici manje veličine od propisane na način da se mogu zadržati postojeći gabariti
građevine ili da se primjenjuju odredbe Plana izuzev odredbe o najmanjim dimenzijama građevne čestice (širina
i površina).“
Članak 12.
U članku 29. stavak (2), alineja 6. , mijenja se i glasi:
„- za kontaktno područje naselja Vodica Emax=Po+Su+Pr+2 ili Emax=Po+Su+Pr+1+Pk , a maksimalna visina
građevine Vmax=9,0 m“
Članak 13.
U članku 33. stavak (1), alineja 3. mijenja se i glasi:
na zajedničkoj međi, samo na toj međi, kao dvojne građevine uz uvjet da je zid prema susjednoj građevnoj
čestici izveden od vatrootpornog materijala.
Članak 14.
U članku 38. stavak (2), iza riječi ‘’podrum’’ dodaje se tekst: ‘’, suteren’’.
U članku 38. stavak (2), alineja 1., broj: „3,5“ mijenja se i glasi: „4,0“.
U članku 38. stavak (2), alineja 2., broj: „4,5“ mijenja se i glasi: „5,0“.
U članku 38. stavak (2), alineja 3., broj: „4,5“ mijenja se i glasi: „5,0“.
Članak 15.
U članku 39. nakon stavak (1), alineja 1. mijenja se i glasi:
„- za obiteljske građevine unutar građevinskih područja zaobalnih naselja: četiri nadzemne etaže i to Po+Su
+ Pr+2 ili Po+Su +Pr+1+Pk, odnosno najviša visina može iznositi 9,0 m, a za višestambene građevine unutar
građevinskih područja zaobalnih naselja: pet nadzemnih etaža i to Po+Su +Pr+3 ili Po+Su +Pr+2+Pk, odnosno
najviša visina može iznositi 15,0 m .“
U članku 39. nakon stavka (1), dodaje se stavak (2) koji glasi:
„ (2) Za područje „ex. Arausa“ dozvoljava se katnost Emax=Po(više etaža)+P+3, odnosno najviša visina
građevine može iznositi 13,0 m“.
Članak 16.
Nakon članka 42. dodaje se članak 42.a koji glasi:
‘’(1) Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem
izvan terena.’’
Stranica 114 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 17.
U članku 43. stavak (3) briše se.
U članku 43. stavak (4) mijenja se i glasi:
‘’(4) Krovišta građevina se izvode kao kosa nagiba do
50% s preferiranim pokrovom od kupe kanalice ili mediteran crijepa ili kao ravna ili u kombinaciji. Isključuje
se uporaba pokrova od valovitih ploča. Pokrov limom je
dozvoljen isključivo izvan povijesne jezgre i kontaktnog
područja. Najveći dozvoljeni istak krovišta na zabatnoj
strani može iznositi 20 cm, a na strani strehe 50 cm.’’
Članak 18.
U članku 44. stavak (1), alineja 4., broj: „3,5“ mijenja
se i glasi: „3,0“.
U članku 44. stavak (2), broj: „3,0“ mijenja se i
glasi: „2,5“.
U članku 44. stavak (3), broj: „1,5“ mijenja se i
glasi: „2,0“.
Članak 19.
U članku 45. stavak (4) briše se.
Članak 20.
U članku 50. stavak (4) tekst: “ 112., 113. i 114.“
mijenja se i glasi: “113, 114. i 114.a“.
Članak 21.
U članku 51. stavak (2) točka 1. mijenja se i glasi:
• stambeno-gospodarski sklopovi
• sklopovi gospodarskih građevina za biljnu proizvodnju (biljne farme)
• sklopovi gospodarskih građevina za uzgoj
životinja (životinjske farme-tovilišta)
• građevine za uzgoj (staklenici, plastenici) poljoprivrednih kultura,
• građevine za uzgoj životinja (tovilišta),
• spremišta u vinogradima i spremišta voća u
voćnjacima, ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl.
Članak 22.
Nakon članka 51. dodaje se novi članak 51. a. i
glasi:
„Članak 51. a.
(1) Stambeno-gospodarski sklopovi – poljoprivredno
gospodarstvo (farme), koji sadrže gospodarske sadržaje
za potrebe biljne i stočarske proizvodnje, te stambene
površine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih
djelatnika. Uz ove osnovne sadržaje na poljoprivrednom
gospodarstvu moguć je smještaj i sadržaja za pružanje
turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu. Ovi se
sadržaji ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja.
(2) Stambeno-gospodarski sklopovi i građevine za
prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i
pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom
domaćinstvu moraju se graditi kao jedinstveni građevni
I funkcionalni sklop i ne može se graditi više odvojenih
pojedinačnih građevina. Osnova za građenje ovih
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
građevina je jedinstveno zemljište koje je privedeno
namjeni i zasađeno trajnim poljoprivrednim nasadima
u najmanje 70% površine. Predmetne građevine mogu
imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (pročićavanje
otpadnih voda) i energetski sustav. Zemljište koje je
bilo osnova za utvrđivanje uvjeta gradnje ne može se
prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.
(3) Prilikom smještaja navedenih sadržaja potrebno
je ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja
krajobraza.
Članak 23.
U članku 52. stavak (2) mijenja se i glasi:
„(2) Najmanja veličina posjeda na kojem se planira
izgradnja biljne farme iznosi 1ha“
Članak 24.
U članku 54. stavak 1. brišu se riječi: „ugostiteljskoturističke i športsko-rekreacijske namjene“
Članak 25.
U članku 57. stavak 1. u tablici umjesto riječi:
„udaljenost“ pišu se riječi: „minimalne udaljenosti“.
U članku 57. stavak 1. u tablici stupac 5. umjesto
riječi: „od lokalne i nerazvrstane ceste “ pišu se riječi:
„od lokalne ceste“.
U članku 57. stavak 1. u tablici stupac 1. umjesto
riječi: „10-15“ pišu se riječi: „do 50“.
Članak 26.
U članku 58. stavak (1), alineja 4., broj: „6,0“ mijenja
se i glasi: „8,0“.
U članku 58. stavak (1), alineja 5., broj: „40“ mijenja
se i glasi: „10“.
Članak 27.
Nakon članka 58. dodaje se novi članak 58.a. i
glasi:
„Članak 58.a.
(1) Najmanja veličina posjeda na kojem se planira
izgradnja građevina za uzgoj (staklenici, plastenici)
poljoprivrednih kultura, ili građevina za uzgoj životinja
(tovilišta) iznosi 5000 m2.“
(2) Za građevine za uzgoj životinja(tovilišta) ili
uzgoj poljorivrednih kultura mora biti zadovoljen broj
od minimalno 10 uvjetnih grla za stočarsku i peradarsku
proizvodnju.
(3) Uvjeti gradnje navedenih građevina odredit će
se na način da:
- ukupna izgrađenost iznosi do 40%,
- maksimalna visina građevina do vijenca ne može
biti veća od 6,0 metara.“
Članak 28.
U članku 59 . stavak 1. mijenja se i glasi:
„Spremišta u vinogradima i spremišta voća u
voćnjacima, ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl. mogu
se graditi:
• izvan zaštićenog obalnog područja mora na poljoprivrednom zemljištu najmanje površine 5.000 m2
sa upisanom kulturom (vinograd, maslinik, voćnjak,
povrtnjak) u vlasničkom listu.“
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Članak 29.
U članku 60. stavak 1. ispred točke 1. dodaje se
nova točka i glasi:
• maksimalna tlocrtna površina građevine iznosi
30m2
U članku 60. stavak (1), alineja 3. mijenja se i
glasi:
• krovište se na stropnu konstrukciju postavlja s
nadozidom najveće visine 30 cm.
U članku 60. stavak (1), alineje 6. i 7. brišu se.
Članak 30.
U članku 61. u stavku (1) na kraju rečenice dodaju
se riječi: „uzgajališta puževa, glista i sl.“
U članku 61. stavak (2), broj: „1,0“ mijenja se i
glasi: „2,0“.
Članak 31.
Članak 61.a briše se.
Članak 32.
U članku 63. stavak (1), alineja 2. mijenja se i
glasi:
• etažna visina građevina je prizemna (E=Pr,
najveća visina vijenca je 5 m, krov može biti izveden
kao kosi ili ravni),
U članku 63. stavak (1), dodaje se alineja 5. i
glasi:
• udaljenost građevine od regulacijskog pravca
iznosi min. 5m, a udaljenost građevine od granice
građevne čestice min. 3m
Članak 33.
U članku 67. stavak (1), tekst: ‘’a čija je površina
tlocrtne projekcije veća od 400 m2’’ briše se.
Članak 34.
U članku 70. stavak (1), tekst: ‘’a čija je površina
tlocrtne projekcije veća od 200 m2 za uslužne, odnosno
400 m2 za ostale djelatnosti’’ briše se.
U članku 70. stavak (3), alineja 1. mijenja se i
glasi:
• najmanja veličina građevne čestice za građevine
pretežito uslužnih, trgovačkih i komunalno-servisnih
djelatnosti iznosi 1.000 m2,
Članak 35.
Nakon članka 72. dodaje se članak 72.a koji glasi:
„(1) Smještaj građevina ugostiteljsko-turističkih
djelatnosti (hoteli, aparthoteli, vile i kampovi), omogućen
je unutar zona ugostiteljsko-turističke namjene unutar
građevinskih područja naselja Vodice i Srima.
(2) Zone ugostiteljsko-turističke namjene unutar
građevinskog područja naselja Vodice (označene na
kartografskom prikazu 4.5. Građevinska područja naselja
Vodice u mj. 1: 5000) su:
- zona „Lilet“ (planska oznaka T1-1)
- zona „Ville Matilde“ ( planskom oznakom
T1-2)
Broj 5 - Stranica 115
- zona „Hotel Miramare“ (planska oznaka T1-3)
- zona „Hotel Olympia“ (planska oznaka T1-4)
- zona „Hotel Imperial“ (planska oznaka T1-5)
- zona „Hotel Punta“ (unutar koje su „Ex depadanse
Arausana – Antonina“, planska oznaka T1-6)
- zona „Hotel Villa Radin“ (planska oznaka
T1-7)
- zona „Hotel Dalmatino“ (planska oznaka T1-8)
- zona „Hotel Kristina“ (planska oznaka T1-9)
(3) Za zone ugostiteljsko-turističke namjene unutar
građevinskih područja naselja određuju se sljedeći
uvjeti:
- za zone: „Lilet“ (T1-1), „Ville Matilde“ (T1-2),
„Hotel Olympia“ (T1-4) i „Hotel Imperial“ (T1-5) minimalna, odnosno maksimalna veličina građevne čestice je
ujedno veličina zone umanjena za pojas širine do min.
31 m od obalne crte mora,
- za zone: „Hotel Miramare“ (T1-3), „ex. depadanse
Arausana i Antonina“ (T1-6), „Hotel Villa Radin“ (T1-7),
„Hotel Dalmatino“ (T1-8) i „Hotel Kristina“ (T1-9)
minimalna, odnosno maksimalna veličina građevne
čestice je ujedno veličina zone,
- za zone: „Lilet“ (T1-1), „Ville Matilde“(T1-2), „Hotel Olympia“ (T1-4) i „Hotel Imperial“ (T1-5) pojas do
min. 31 m od obalne crte mora se planirati kao uređenu
plažu otvorenog tipa,
- građevna čestica za gradnju građevina sa smještajnim
kapacitetima formira se izvan pojasa 31 m od obalne crte
odnosno iza pojasa iz prethodnog stavka, te pojasa kojeg
je potrebno predvidjeti za prateće sadržaje ugostiteljskoturističke namjene (ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni
sadržaji i sl.),
- smještajne građevine moraju biti udaljene najmanje 50 m od obalne linije u smislu ZOP-a, dok je ta
udaljenost za prateće sadržaje 31 m.
- maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne
čestice za smještajne građevine ne može biti veći od
0,4,
- maksimalni koeficijent iskorištenosti građevne
čestice, maksimalna katnost građevine te maksimalni
broj etaža, za one zone za koje se ne predviđa neposredna
provedba ovog Plana, odrediti će se Urbanističkim planom uređenja naselja Vodice i Srima.
- najmanje 30% površine zone ugostiteljskoturističke namjene mora se urediti kao parkovni nasadi
i prirodno zelenilo,
- smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja,
potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom
uklopiti u mjerilo urbane strukture,
- zona ugostiteljsko-turističke namjene mora imati
pristup na prometnu površinu i unutar nje smješten
pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se
za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman) planira
najmanje jedno parkirališno mjesto, te predvidjeti i
parkirališna mjesta za autobuse,
- odvodnja otpadnih voda mora se riješiti priključkom
na javnu kanalizaciju
(4) Ovim odredbama omogućuje se rekonstrukcija
građevina, izgradnja zamjenskih građevina i izgradnja novih građevina isključivo kao objekata hotelskog
smještaja 4 i više zvjezdica (*)“.
Stranica 116 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
(5) Iznimno kod rekonstrukcije postojećih građevina
ili njihove zamjene može zadržati postojeći građevinski
pravac i ako je na manjoj udaljenosti od propisane ovim
Planom, te uz zadržavanje postojeće gustoće korištenja
izgrađene građevne čestice, ako je veća od propisane
ovim Planom.
(6) Direktnom provedbom Plana omogućava se
izgradnja u zonama:
- zona „Lilet“ (planska oznakom T1-1)
- zona „Ville Matilde“ (planska oznaka T1-2)
- zona „Hotel Miramare“ (planska oznaka T1-3)
- zona „Hotel Olympia“ (planska oznaka T1-4)
- zona „Hotel Imperial“ (planska oznaka T1-5)
- „Ex depadanse Arausana i Antonina“ (unutar zone
„Hotel Punta“, planska oznaka T1-6)
- zona „Hotel Villa Radin“ (planska oznaka T1-7)
- zona „Hotel Dalmatino“ (planska oznaka T1-8)
- zona „Hotel Kristina“ (planska oznaka T1-9)
Za svaku pojedinu zonu, pod naslovom Direktna
provedba plana u članku 9.b određeni su uvjeti gradnje.
(7) Zona ugostiteljsko-turističke namjene – autokamp
Imperial unutar naselja Vodice označena je na kartografskom prikazu 4.5. Građevinska područja naselja Vodice
u mj. 1: 5000 planskom oznakom T3. Uvjeti uređenja
zone su:
- pojas do min. 31 m od obalne crte mora se planirati kao uređenu plažu otvorenog tipa,
- smještajne jedinice ne mogu se planirati u pojasu
najmanje od 31 m od obalne crte
- smještajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom
na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju
biti izgrađeni najmanje 50 m od obalne crte
- poštivati zatečenu prirodnu vegetacije, prirodnih
dijelova obale i drugih vrijednosti prostora“
Članak 36.
U članku 73. stavak (1), tekst: „, turističkaapartmanska naselja“ briše se.
U članku 73. stavak (2) briše se.
Članak 37.
U članku 74., stavak (1), alineja 3. mijenja se i
glasi:
• u zoni Donja Srima moguće je planirati dva
priveza u funkciji ugostiteljsko turističke zone. Pod
privezom u funkciji ugostiteljsko turističke zone Donja
Srima podrazumijeva se smještaj jednog pristana maksimalne dužine 20 m za prihvat turističkih brodova
za prijevoz izletnika – turista i uz njega, ukoliko to
prostorne mogućnosti dopuštaju, može se planirati i
privez za prihvat maksimalno 3 plovila/1 ha površine
zone, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m2.
U zoni Bristak moguće je planirati samo privez tipa
pristana. Privez u funkciji ugostiteljsko turističkih zona
ne može zauzeti više od 15% obalne crte zone te se
ne mogu planirati nikakvi objekti tehničko tehnološke
funkcije: servisi, radionice i sl., osim potrebne opreme
za prihvat plovila u pravilu pontonskog tipa i na način
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
da međusobno nisu ugroženi načini korištenja zone te
da se maksimalno zadrži prirodna struktura obale. Pošto
se radi o privezu izvan područja luke otvorene za javni
promet čime je određen zahvat u prostoru, potrebno je
ishoditi akt o građenju , a u skladu s važećim Pomorskim
zakonikom. U postupku dodjele koncesije primjenjuju se
odredbe važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama.
U članku 74., stavak (1), alineja 4. podalineja 4.
tekst: „odnosno prizemlje, četiri katne etaže i potkrovlje
(Pr+4+Pk) u zonama «Punta» i «Olympia-Imperial, uz
mogućnost izvedbe podrumskih etaža,“ briše se.
U članku 74., stavak (1), alineja 4. podalineja 5.
tekst: „odnosno 19,0 m u zonama «Punta» i «OlympiaImperial, mjereno na najvišoj visini ukoliko se gradi na
kosom terenu,“ briše se.
U članku 74., stavak (1), alineja 4. podalineja 9. broj
: „70“ mijenja se brojem: „50“.
U članku 74., stavak (1), alineja 4. podalineja 10.
tekst : „, a prateće sadržaje plaže (sadržaji uređene
plaže, otvoreni sportski i rekreacijski sadržaji, dječja
igrališta i sl.) planiraju se izvan pojasa 50 m od obalne
crte“ briše se.
U članku 74., stavak (1), alineja 4. nakon podalineje
10. dodaje se podalineja 11. koja glasi:
• iznimno, u pojasu do 50 m od obalne linije,
moguće je planirati prateće i javne sadržaje jedino u
pozadini obalnog dijela planiranog za privez u funkciji
zone sa najvećom izgrađenošću od 10%
U članku 74. nakon stavka (2) dodaje se stavak (3)
koji glasi:
„Na prostoru zone Donja Srima nalaze se Rodini
stanovi (k. č. 6576/6, 6577/1 i 6577/6 k.o. Zaton)
zaštićeni kao kulturno dobro Rješenjem Ministarstva
kulture i upisani u Registar kulturnih dobara Republike
Hrvatske pod oznakom Z-6022. Mjerama zaštite treba
postići da se postojeća građevina sačuva, a njen uži i širi
okolni prostor treba što kvalitetnije uklopiti u planiranu
izgradnju hotela i pratećih sadržaja, kao dio turističke
ponude uz adekvatnu prezentaciju autohtone kulturne
baštine.“
Članak 38.
Članak 75. mijenja se i glasi:
„(1) Kriteriji za smještaj uzgajališta u moru za proizvodnju riba i školjkaša su sljedeći:
- instalacija za uzgoj mora biti udaljena najmanje
od 15 m od obale,
- plivajući kavezi za uzgoj ribe ne smiju se postavljati u područjima gdje je dubina mora manja od 15 m,
- unutar koncesioniranog polja moguće je postaviti
ponton max. površine 50 m2 kao neophodni manipulativni prostor za potrebe uzgajališta,
- obalu je potrebno sačuvati u izvornom obliku te
se ne dozvoljava nikakva gradnja,
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- uzgojnu instalaciju oblikom, bojom i materijalom
uklopiti u okoliš,
- ako se više uzgojnih instalacija postavlja na istoj
lokaciji/području potrebno ih je međusobno oblikovno
uskladiti.
- uzgojne instalacije ne smiju biti na plovnom putu
ili drugom području s ograničenjem korištenja, niti u
koliziji s drugim namjenama u prostoru.
(2) Radi osiguranja kvalitetnih uvjeta za marikulturu
moraju se na lokalitetima provoditi istraživanja:
- stalne kontrole kakvoće vode i mora,
- prirodnih pojava koje utječu na uzgoj,
- utvrđivanje zagađenja koja dolaze od priobalja,
- dotoka hranjivih tvari koje dolaze od priobalja ili
od uzgajališta,
- zdravstvenog stanja slobodno živućih riba I
školjkaša,
- stalne kontrole kakvoće uzgajanih organizama.“
Članak 39.
U članku 85. stavak (2) mijenja se i glasi:
„Omogućava se gradnja ulica i drugih prometnih
građevina, telekomunikacijske, komunalne i druge
infrastrukturne mreže na svim površinama unutar
obuhvata Prostornog plana uređenja grada Vodica i
prije donošenja provedbenih dokumenata prostornog
uređenja. Omogućavaju se manja odstupanja od prometnih i infrastrukturnih trasa i koridora, položaja pojedinih
infrastrukturnih građevina kao posljedica detaljnije
izmjere i razrade predmetnog sustava i neće se smatrati
izmjenom ovog Plana.“
Članak 40.
U članku 88. stavak (3), broj „5.5“ mijenja se i glasi:
“5,0“.
U članku 88. dodaje se novi stavak (6), koji glasi:
‘’(6) Ulica koja je na granici između izgrađenih i
pretežno izgrađenih dijelova naselja sa neizgrađenim
područjem formirati će se na način da se na strani do
izgrađenog dijela zadržava zatečena regulacijska linija, a
na strani do neizgrađenog dijela regulacijska linija mora
biti udaljena od zatečene osovine puta za 1/2 propisanog
profila ulice.’’
Članak 41.
U članku 95. dodaje se stavak (3) koji glasi:
„(3) Granicu luka u moru utvrđenu na kartografskim
prikazima građevinskih područja naselja moguće je
mijenjati minimalno u odnosu na razinu točnosti mjerila
razrade.“
Članak 42.
U članku 114.a stavak (2), broj: „10“ mijenja se i
glasi: „50“.
Članak 43.
U članku 121. stavak (3) tekst: „obvezatna je izrada
Urbanističkog plana uređenja, u okviru kojeg se mora“
mijenja se i glasi: „mora se“.
Broj 5 - Stranica 117
Članak 44.
U članku 123., stavak (1), u tablici pod naslovom
„povijesne civilne građevine“ dodaje se red: „
povijesne
civilne
građevine
Rodini stanovi
Srima
R
Članak 45.
U članku 124. stavak (3) mijenja se i glasi:
(3) U zaštićenom obalnom području mora utvrđuju se
slijedeća posebna ograničenja u naseljima u kojima manje od 50% postojećih građevina koriste za stalno stanovanje osobe koje imaju prebivalište u tom naselju:
• U građevinskom području naselja, odnosno
njegovom izdvojenom dijelu u pojasu najmanje 70 m
od obalne crte, ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina
komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene,
građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj
na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih
površina.
Članak 46.
U članku 141. stavak (1) tekst: „u pogledu zaštite i
očuvanja kulturne baštine (UPU) i “ briše se.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 47.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju se primjenjivati odredbe Urbanističkog plana uređenja naselja
Vodica i Srima („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“ 10/08) u dijelu koji se odnosi na sljedeće
ugostiteljsko turističke zone:
- zona „Lilet“ (planska oznakom T1-1)
- zona „Ville Matilde“ (planska oznaka T1-2)
- zona „Hotel Miramare“ (planska oznaka T1-3)
- zona „Hotel Olympia“ (planska oznaka T1-4)
- zona „Hotel Imperial“ (planska oznaka T1-5)
- „Ex depadanse Arausana i Antonina“ (unutar zone
„Hotel Punta“, planska oznaka T1-6)
- zona „Hotel Villa Radin“ (planska oznaka
T1-7)
- zona „Hotel Dalmatino“ (planska oznaka T1-8)
- zona „Hotel Kristina“ (planska oznaka T1-9)
te na utvrđene akvatorije i namjene luka na području
naselja Vodice i Srima.
Izdavanje akata o građenju za zahvate unutar navedenih zona vršiti će se direktnom provedbom ovih
Odredbi.
Članak 48.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju se primjenjivati odredbe Urbanističkog plana uređenja naselja
Vodica i Srima („Službeni vjesnik Šibensko – kninske
županije“ 10/08) u dijelu koji se odnosi na sljedeće
građevine:
Stranica 118 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
- gradnja benzinske postaje uz županijsku cestu
Ž6086 na katastarskoj čestici 2584 k.o. Vodice
- gradnja/rekonstrukcija spomenika na javnim
površinama, kao i na pomorskom dobru
- gradnja dječjeg vrtića (na č.zgr. 675 , 2243, 676
sve k.o. Vodice, te dijelovi čest.zem. 1295/12 i 1292/1
sve k.o. Vodice).
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Članak 3.
Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokrit će se
iz iskazanog viška prihoda poslovanja i viška primitaka
od financijske imovine iz članka 2.
Izdavanje akata o građenju za navedene građevine
vršiti će se direktnom provedbom ovih Odredbi.
Članak 4.
Višak prihoda poslovanja utvrđen nakon raspodjele iz
članka 3. u iznosu od 9.186.427,69 kn, bit će raspoređen
Planom Proračuna Grada Vodica za 2014. godinu za
pokrivanje rashoda u 2014. godini.
Članak 49.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u
“Službenom vjesniku Šibensko – kninske županije”.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Klasa: 350-02/14-01/15
Ur. broj: 2182/04-05/01-14-1
Vodice,28. travnja 2014.
KLASA:400-02/14-01/01
URBROJ: 2182/04-02/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
23
22
Na temelju članka 84. stavak 2. Pravilnika o
proračunskom računovodstvu i računskom planu
(„Narodne novine“, broj 114/10 i 31/11) i članka 30.
točke 30. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 9/09, 9/11-Ispravak,
04/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Vodica, na 8. sjednici održanoj dana 20. 04. 2014. godine donosi
ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
Proračuna Grada Vodica
prema stanju na dan
31. prosinca 2013. godine
Članak 1.
Ovom odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenih u Proračunu Grada Vodica prema stanju na dan
31. prosinca 2013. godine utvrđuje se raspodjela rezultata
i način utroška proračunskog viška iz 2013. godine.
Članak 2.
Utvrđuje se da je Grad Vodice u 2013. godini i u
ranijim godinama ostvario financijski rezultat, kako
slijedi:
1. Višak prihoda poslovanja (konto 92211) u iznosu
od 197.626.227,09 kn
2. Višak primitaka od financijske imovine (konto
92213) u iznosu od 5.781.258,93 kn
3. Manjak prihoda od nefinancijske imovine (konto
92222) u iznosu od 194.221.058,33 kn
Temeljem članka 14. Odluke o priznanjima Grada
Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,
br. 16/98) i članka 30. točka 18. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, br. 9/09,
9/11, i 9/11-ispravak, 04/13 i 09/13) Gradsko vijeće
Grada Vodica na 8. sjednici od 28. 04. 2014. godine,
donosi
ODLUKU
o dodjeli priznanja Grada Vodica
za 2013. godine
I.
A. NAGRADU ZA ŽIVOTNO DJELO dobivaju:
1. Don Frane Šimat, posmrtno – za osobiti doprinos
u razvoju duhovnog života Grada Vodica,
2. Tatjana Roca- za osobiti doprinos u razvoju
društvenog i kulturnog života Grada Vodica,
B. NAGRADU GRADA VODICA dobivaju:
1. Fila Minčić - za iznimnu humanost i davalaštvo
krvi,
2. Jere Latin Srdarić - za iznimnu humanost i
davalaštvo krvi,
3. Stanko Birin – za osobiti doprinos u razvoju i
popularizaciji biciklističkog sporta,
4. Kristina Mijat – za postignute natjecateljske rezultate u Taekwon-do i Kickboxing-u
C. PLAKETU GRADA VODICA dobivaju:
1. Goran Španja - za iznimnu humanost i davalaštvo
krvi,
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
2. Manuela Srdarev – za izuzetan doprinos razvoju
likovne kulture,
3. Ante Skočić – za dugogodišnji rad i doprinos razvoju glazbene kulture u Vodicama,
4. Milivoj Trcera – za dugogodišnji rad i doprinos
razvoju glazbene kulture u Vodicama,
5. Kulturna udruga „VODIŠKE PERLICE“- za kontinuirani desetogodišnji rad u promicanju tradicionalnih
vrijednosti.
II.
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije».
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
25
Na temelju članka 46. stavka 1. Zakona o prijevozu
u cestovnom prometu („Narodne novine“, broj 178/04,
48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10 i 112/10)
i članka 40. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 09/09, 09/11-ispravak
i 4/13) Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od
28. travnja 2014. godine, donosi
KLASA: 061-01/14-01/02
URBROJ: 2182/04-03/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
24
Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 28/10) i članka 30. točka 30. Statuta Grada Vodica
(»Službene vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj
9/09, 09/11-Ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28. 04.
2014. godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni
Odluke o autotaksi prijevozu
Članak 1.
U Odluci o autotaksi prijevozu („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, br. 04/13 i 08/13) u članku
4. stavku 4. umjesto brojke „1000“ treba stajati brojka
„800“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 340-05/14-01/06
URBROJ: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaći i drugim
pravima gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika
Članak 1.
U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i
zamjenika gradonačelnika („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“ broj 07/10) u članku 4. druga alineja
mijenja se i sada glasi:
- „za obračun plaće zamjeniku gradonačelnika
3,20“.
Članak 2.
Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a primjenjuje se počevši s
obračunom plaće za mjesec travanj 2014. godine.
KLASA: 120-01/14-01/01
URBROJ:2182/04-03/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Broj 5 - Stranica 119
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
26
Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („NN“, br.: 26/03-pročišćeni tekst,
82/04, 110/04, 178/04, 380/9, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13). Članka 2. stavak
2. Prekršajnog zakona („NN“, br.: 10/07, 39/13 i 157/13)
i članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.: 09/09, 09/11ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica na svojoj
8. sjednici od 28. travnja 2014.g., donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom redu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom redu Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br.:
06/08, 06/09, 11/11, 05/12, 02/13 i 09/13) članak 2. se
mijenja i sada glasi:
Stranica 120 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
„Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju
se površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju
se:
1. Javne prometne površine: ceste, putovi, trgovi,
mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parkirališta, nogostupi, pješačke i biciklističke staze te biciklistički
trakovi, pješačke zone, šetališta, stajališta i peroni uz
stajališta javnog prometa, kolodvori, i slične površine;
2. Javne zelene površine: park, drvoredi, živice,
cvjetnjaci, travnjaci, skupna ili pojedinačna stabla,
drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu
proglašeni zaštićenim dijelovima prirode, posude s
ukrasnim biljem, zelene površine uz ceste u naseljima
uz stambene i javne objekte i slične površine ;
3. Ostale javne površine: kupališta, pomorsko dobro
u općoj upotrebi, otvoreni kanali za odvodnju, otvorene
tržnice, prostori namijenjeni za javne priredbe, groblja,
odlagalište otpada, dječja i športska igrališta, rekreacijske površine te njima slični prostori.“
Članak 2.
Iza članka 108a. dodaje se članak 108b. koji glasi:
„Članak 108b.
U cilju zaštite od komaraca zabranjeno je u
dvorištima, vrtovima, voćnjacima i sličnim površinama
imati predmete razne namjene koji svojim oblikom
zadržavaju kišnicu i time stvaraju uvjete za razvoj
ličinaka komaraca.
U predmete iz stavka 1. ovoga članka spadaju: razne
cerade, vaze, posude, kante, automobilske gume, bačve,
nepokrivene brodice, pojila za životinje i sl.
Vlasnici predmeta iz ovoga članka su dužni iste ukloniti ili postaviti zaštitu (najlonske folije, tende i sl.) i to
na način da se onemogući zadržavanje vode u njima.“
Članak 3.
U članku 127. stavku 1. dodaje se točka e) koja
glasi:
„ e) postupa suprotno članku 108b..“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 363-01/14-01/55
URBROJ: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014.g.
zakonskog obveznog preuzimanja/prenošenja djelatnosti javne odvodnje na jedino sposobnog javnog
isporučitelja u Šibensko-kninskoj županiji, “Vodovod
i odvodnja” d.o.o., Šibenik, kao i preuzimanja sustava
odvodnje Grada Vodica na vodoopskrbnom području
„Vodovoda i odvodnje“ d.o.o., Šibenik, Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 8. sjednici održanoj dana 28. travnja
2014.g., donosi
ODLUKU
I.
Predaje se TD-u „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. iz
Šibenika (u daljnjem tekstu: Društvo) sustav odvodnje
Grada Vodica koji se nalazi na vodoopskrbnom području
Društva.
II.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Vodica potpisati
Sporazum o uvjetima preuzimanja koji će zaključiti Grad
Vodice i TD „Vodovod i odvodnja“ d.o.o., Šibenik.
III.
U Stručno povjerenstvo ovlaštenih predstavnika
koji će utvrditi tehničku i kadrovsku opremljenost, te
financijsku vrijednost sustava odvodnje koji se preuzima
imenuju se:
- Hrvoje Perica
- Mirjana Skelin
(za financijsku vrijednost sustava)
- Marko Lugović
- Dragutin Roca
- Branko Josipović
(za tehničku i kadrovsku sposobnost)
- Vesna Franin
(za administrativno-pravna pitanja)
IV.
Pravni učinci preuzimanja sustava odvodnje počinju
od dana zaključenja Sporazuma o uvjetima preuzimanja,
kojim Sporazumom će biti regulirani i uvjeti prestanka
TD-a „Odvodnja Vodice“ d.o.o., Vodice.
KLASA: 363-01/14-01/56
UR.BROJ: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
27
Na temelju članka 202. i 203. Zakona o vodama
(„NN“, br.: 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i članka 30.
Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije“, br. 9/09, 9/11 i 4/13), u predmetu
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
28
Na temelju članka 39. Zakona o koncesijama („NN“,
br.: 143/12) i članka 30. Statuta Grada Vodica („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.: 09/09, 09/11ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica na svojoj
8. sjednici od 28. travnja 2014.g., donosi
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
ODLUKU
o produženju roka trajanja koncesije
za obavljanje komunalne
djelatnosti odlaganja komunalnog otpada
sa područja Grada Vodica
I.
Rok trajanja koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti odlaganja komunalnog otpada sa područja
Grada Vodica, koji istječe 14. svibnja 2014.g., produžuje
se do 15. prosinca 2014.g..
Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Vodica za potpisivanje Sporazuma iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 351-04/14-01/03
URBROJ: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
II.
Ovlašćuje se Gradonačelnica Grada Vodica da u roku
od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sklopi
s ovlaštenikom koncesije – obrtom „Bumba“ iz Vodica,
Brunac 50 c, aneks ugovora sukladno odredbi iz točke
I. ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA: 351-04/14-01/02
URBROJ: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
29
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“, br.: 09/09, 09/11ispravak i 04/13), Gradsko vijeće Grada Vodica na svojoj
8. sjednici od 28. travnja 2014.g., donosi
ODLUKU
o prihvaćanju „Sporazuma o zajedničkom
ispunjenju obveza
Grada Vodica i Općine Tribunj
propisanih Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom“
Članak 1.
Prihvaća se (konačni prijedlog) Sporazuma o
zajedničkom ispunjenju obveza Grada Vodica i Općine
Tribunj, propisanih Zakonom o održivom gospodarenju
otpadom, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin
sastavni dio.
Broj 5 - Stranica 121
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
30
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
09/09, 9/11 i 4/13), Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8.
sjednici od 28. 04. 2014. godine, donosi
ODLUKU
o dopuni
ODLUKE
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Grada Vodica
Članak 1.
U Odluci Grada Vodica o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
3/12, 8/12, 4/13, 8/13, 14/13 i 4/14) dopunjuje se Tabela
koja je sastavni dio Odluke i to u točci 9., iza alineje
1. – „trgovačka djelatnost“ dodaje se nova alineja koja
glasi:
“turističko-trgovačka djelatnost prodaje suvenira
isključivo proizvoda s oznakom „Hrvatskog otočnog
proizvoda – HOP“
1,0“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 372-03/14-01/06
UR.BR.: 2182/04-05/01-14-4
Vodice, 28. travnja 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
Stranica 122 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
31
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
09/09, 09/11, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici od 28. travnja 2014.
godine, donosi
ODLUKU
o dopuni
ODLUKE
o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci Grada Vodica o komunalnoj naknadi
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”,broj
15/11 i 05/12) u članku 5. stavku 1. točki 5., na kraju
iza zareza, dodaju se riječi koje glase:
„odnosno koje koriste trgovačka društva u cjelovitom vlasništvu Grada Vodica, kao i druge zgrade i
zemljišta koje koriste ta Društva za obavljanje njihove
djelatnosti,“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u
“Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.
KLASA: 363-03/14-01/05
UR.BR.:2182/04-05/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
32
Na temelju članka 42. stavka 3. točke 31. Statuta
Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj: 09/09, 9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13pročišćeni tekst), Gradonačelnica Grada Vodica dana
10. travnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni Pravilnika o stipendiranju
studenata Grada Vodica
Članak 1.
U Pravilniku o stipendiranju studenata Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Sibensko-kninske županije”, broj
02/14), članak 12. točka 3. mijenja se i glasi:
„3) kriteriji uspjeha za darovite studente koji na
državnim i međunarodnim sportskim i strukovnim natjecanjima ostvare prvo mjesto na državnom natjecanju,
ili jedno od prva tri mjesta na europskom i svjetskom
prvenstvu, a natjecanje je iz područja koje je značajno za
upisani strukovni studij, stipendija se dodjeljuje izravno
zaključkom gradonačelnika.”
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Sibensko-kninske
županije”.
KLASA: 604-02/14-01/01
URBROJ: 2182/04-05/01-14-2
Vodice, 10. travnja 2014. godine
GRAD VODICE
GRADONAČELNIK
Branka Juričev-Martinčev, dipi, oec, v.r.
____________________
33
Na temelju članka 114. b Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 , 136/12 i
157/13), članka 4. Odluke o visini spomeničke rente
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
4/04 i 9/10) i članka 30. točka 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici održanoj
dana 28. 04. 2014. godine donosi
PROGRAM
o utrošku sredstava spomeničke rente
za 2014. godinu
Članak 1.
Grad Vodice planira ostvariti sredstva spomeničke
rente za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00
kn, i to po osnovi:
a) stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog
obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom
nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene
kulturno-povijesne cjeline
10.000,00 kn
b) površine objekta u kojem se obavlja gospodarska
djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru
ili na području zaštićene kulturno-povijesne
cjeline
20.000,00 kn
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. utrošit će se za slijedeću
namjenu:
1. Zamjena neprikladnih rasvjetnih tijela sa feralima
u području zaštićene kulturno-povijesne
cjeline
30.000,00 kn
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA: 410-01/14-01/08
URBROJ:2182/04-02/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
34
Temeljem čl.3. Zakona o vatrogastvu („N.N.“, br.
106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10),
Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za RH u 2014. godini („N.N.“,
br. 23/14), čl.4. Zakona o zaštiti od požara („N.N.“, br.
92/10), po prijedlogu Stožera zaštite i spašavanja Grada
Vodica, Gradsko vijeće na 8. sjednici od 28. 04. 2014.
godine, donosi
OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI
GRADA VODICA
ZA LJETNU SEZONU 2014.
1. VATROGASNE POSTROJBE
- JVP Vodice je dužna izvršiti pregled stanja tehnike i opreme, te ih dovesti u ispravno stanje, kadrovski
se ekipirati u cilju brže i učinkovitije intervencijske
osposobljenosti postrojbi.
- Svakodnevno 24 satno dežurstvo u vatrogasnoj
postrojbi JVP Vodice vrši se u turnusu 12 - 24 - 12 48
- DVD Vodice je dužan izvršiti pregled stanja tehnike i opreme, te ih dovesti u ispravno stanje, kadrovski
se ekipirati u cilju brže i učinkovitije intervencijske
osposobljenosti postrojbi.
- Svakodnevno 12 satno dežurstvo od 08-20 sati
u vatrogasnoj postrojbi DVD-a Vodice, predviđa se u
terminu 01.06. – 30.09.2014. godine.
- DVD Vodice je dužan utvrditi popis djelatnika
interventnih grupa do 15.06.2012. godine, radi organiziranja dodatne edukacije i uvježbavanje grupa, te
upoznavanje i razrada detalja funkcioniranja sustava za
ljetnu sezonu.
- Dežurstva osigurava DVD Vodice i sezonski
vatrogasci.
2. VATROGASNE INTERVENCIJE
- Svaka vatrogasna postrojba na dojavu o događaju
dužna je u što kraćem roku izići na intervenciju sa svom
raspoloživom snagom i tehnikom. Vatrogasne postrojbe
DVD-a kod izlazaka na intervenciju moraju u svojim
postrojbama imati dežurnu osobu zaduženu za prijenos informacija radi bolje i učinkovitije komunikacije
postrojbi na terenu i Županijskog vatrogasno – opera-
Broj 5 - Stranica 123
tivnog centra (u daljnjem tekstu: ŽVOC) .
- Kad DVD Vodice zaprimi direktnu dojavu,
dužan je odmah izvijestiti ŽVOC o izlasku na intervenciju. ŽVOC je zadužen za praćenje, prikupljanje i
prosljeđivanje informacija i koordinaciju zapovijedanja
na intervencijama, koje se obavljaju na području Grada
Vodica.
- ŽVOC vrši postupak podizanja vatrogasnih
postrojbi prema Planovima intervencija gradova, općina
i županije.
- U vremenu 01.06. - 30.09.2011. godine na sve
intervencije požara otvorenog prostora ŽVOC je dužan
postupiti prema Planu intervencije počevši od 2 stupnja
upućivanja vatrogasnih postrojbi radi pravovremene
intervencije.
- ŽVOC o svakom događaju dužan je izvijestiti
VOS (vatrogasno operativno središte) Državne uprave
za zaštitu i spašavanje Zagreb do početka rada VOS-a
Divulje.
Za sve intervencije obavezno je uredno voditi u
informacijskom sustavu Vatra, a postrojbe koje nemaju
informacijski sustav Vatra izvješće o intervencijama
dostavljaju u ŽVOC na fax. 022/219-369, odmah nakon
intervencije, radi unosa podataka u bazni sustav.
- Za potrebe intervencija desantiranjem na
nepristupačne terene na prostoru Grada Vodica bit će
angažirane vatrogasne desantne grupe koje su završile
obuku za te vrste intervencija prema Planu i programu
obuke desantnih grupa:
JVP „Šibenik“
JVP „Drniš“
JVP „Knin“
JVP „Vodice“
23 vatrogasaca,
8 vatrogasaca,
20 vatrogasaca
10 vatrogasaca.
Za potrebe desantiranja koristit će se heliodrom u
vojarni “Bribirskih knezova” Šibenik.
Za potrebe prijevoza gasitelja u noćnim satima koristi
se heliodrom u vojarni “Bribirskih knezova” Šibenik,
koji ima kompletnu opremu za noćno slijetanje.
- Na zahtjev zapovjednika intervencije, a na osnovu procjene Županijski vatrogasni zapovjednik preko
komunikacijske veze ŽVOC - VOS Državne uprave za
zaštitu i spašavanje Zagreb - Divulje zahtjeva podizanje
zračnih snaga za gašenje požara koje odobrava Glavni
vatrogasni zapovjednik. Za podizanje ovih postrojbi
potrebno je popuniti pismeni zahtjev, te ga uputiti faxom.
- Postrojbe HV za potrebe gašenja požara na
području naše županije angažira Županijski vatrogasni
zapovjednik preko VOS-a Državne uprave za zaštitu i
spašavanje Zagreb - Divulje. Za podizanje ovih postrojbi
potrebno je popuniti pismeni zahtjev, te ga uputiti faxom.
Stranica 124 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
3. INTERVENCIJE IZVAN GRADA VODICA I ŽUPANIJE /ISPOMOĆ/
Na osnovu čl. 36. Zakona o vatrogastvu („N.N.“, br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)
JVP i DVD Vodice stavlja na raspolaganje Glavnom vatrogasnom zapovjedniku, za nastali događaj širih razmjera,
auto cisternu i 3+3 vatrogasca.
4. ZAPOVIJEDANJE
- Člankom 33. Zakona o vatrogastvu („N.N.“, br. 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10)
definiran je način zapovijedanja na intervenciji: Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog nastalog događaja
zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela s intervencijom.
- Kad je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, zapovjednik
te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom do dolaska javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje
intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
- Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocjeni da raspoloživim sredstvima i snagama
nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
- Kad događaj prelazi granice općine ili grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik
vatrogasnih postrojbi ili županijski vatrogasni zapovjednik.
- Kod izvanrednih situacija /složeni požari, tehnološki akcidenti i elementarne nepogode putem C 112 -vatrogasnog kordinatora aktivira se ŽUPANIJSKO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO, koje sačinjavaju slijedeći
djelatnici:
Funkcija
Županijski vatrogasni zapovjednik
Ime i Prezime
Tel./ured
Darko Dukić
219-138
mob
098/266 000
091/230 56 68
Volimir Milošević
Ivo Bilić
Mladen Jelić
Ivica Begić
212 - 058
886 - 574
664-991
441 324
098/523 497
098/409 950
098/406 846
098 266 663
Zamjenik županijskog zapovjednika
Pomoćnik za operativno rukovođenje
Zap. JVP Šibenik
Zap. JVP Drniš
Zap. JVP Knin
Zap.JVP Vodice
Pomoćnik za uporabu zračnih snaga
Zamjenik zap.JVP Knin
Zamjenik ( JVP Šibenik)
Marko Ivić
Goran Bilušić
098/176 2055
098/ 337 689
Mario Vukušić
Antonio Begić
099/230 2800
099/266 2646
Vladimir Erceg
Zvonimir Knez
099/239 28 09
099/321 45 11
Pomoćnik za civilnu zaštitu
Tajnik župana
Novica Ljubičić
091/ 316 58 60
Pomoćnik za logistiku
Zapovjednik DVD Zaton
Zamjenik(Zap.DVD Tisno)
Boris Dukić
Tome Belakušić
098/336 155
098/ 710 629
Pomoćnik za veze i komunikacije
OPERATIVNI
DJELATNICI
Pomoćnik za dobrovoljno vatrogastvo
Zapovjednik DVD Drniš
Zamjenik
(zap. DVD-a Pirovac
Pomoćnik za suradnju sa vojnim postrojbama
Zamjenik zap.JVP Šibenik
Zamjenik( zamj.zap JVP Drniš)
Ž VOC
C
112
ŠIBENIK
Pomoćnik za odnose sa javnošću
VZ ŠKŽ
VZ ŠKŽ
di
-
h d
Željko Čoga
Mirela Žura
j k i ii
k
098/336-673
098/991 30 15
k i
j
di
Vatrogasnu radio vezu neophodno je koristiti prema naputku o korištenju radio-veze.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5. MOTRENJE, ČUVANJE I AUTO-OPHODNJE
- Na osnovu Plana motrenja prostora Šibenskokninske županije motrit će se sa 17 motriteljskih mjesta.
Motrenje u gradu Vodice, osigurano je na brdu Okit.
- Motrionica je u organizaciji Šumarije, te se dojava
vrši radio vezom 15 radni vatrogasni kanal ŽVOC.
- Motriteljsko-dojavna služba će raditi od 01.06.15.09. svakodnevno u vremenu od 06,00-22,00 sata.
Svi motrioci u sustavu radio-veze međusobno mogu
komunicirati.
- Auto-ophodnje vršit će se u priobalnom dijelu
Grada u DVD Vodice.
- U dane vrlo velike opasnosti, a po nalogu
ŽVOC-a, vršit će se pojačane ophodnje i motrenja, radi
bržeg djelovanja:
• Grada Vodice - Okit –Dazlina-Čista mala, DVD
Vodice
- Navedene ophodnje i motrenje vršiti će se sa
dežurnim smjenama interventnih grupa uz korištenje
interventnih vozila.
6. MINIRANI PROSTORI
- Miniranost područja Grada, za gašenje požara
otvorenog prostora, predstavlja najveći problem.
- Iako je izvršen dio razminiranja na miniranim
prostorima nemoguće je u vrijeme nastanka požara
odrediti točno pozicije, stoga se na prostorima razdvajanja u toku rata, i to zaleđe Grada Vodica (Gaćelezi,
Dragišići, Čista Mala, Čista Velika) treba ponašati po
posebnim pravilima.
Sve vatrogasne postrojbe koje se uključuju u gašenje
požara na tim prostorima moraju biti posebno disciplinirane i izričito slušati zapovijed zapovjednika akcije
gašenja, da ne bi došlo do stradavanja. Zapovjednici
postrojbi na čijem prostoru ima minskih polja bit će
opremljeni najnovijim kartama sa ucrtanim podacima
miniranih i razminiranih terena.
Požari na tim lokalitetima će se samo pratiti i
gasiti prema kartama područja koja imaju certifikat
o razminiranosti. Zapovjednici navedenih vatrogasnih postrojbi koji pokrivaju prostore koji su minirani
dobivene zemljovide sa ucrtanim poznatim minskim
poljima trebaju iste umnožiti i imati u svojim vozilima
radi sigurnije koordinacije zapovijedanja vatrogasnim
postrojbama na terenu.
7. PRIORITETNI PROSTORI ZA GAŠENJE
- Na temelju ovog Programa za 2014. godinu,
obvezuje se, županijski vatrogasni zapovjednik utvrditi
prostore za prioritetno gašenje požara otvorenog prostora, radi bržeg uključivanja zračnih snaga u ispomoć,
a naročito kad imamo više požara. U Gradu Vodice su
to slijedeći prostori:
- priobalni dio Grada u njegovoj dužini i širini 10
km,
- otoci.
Broj 5 - Stranica 125
8. LOGISTIKA
Organizacija ishrane rješavati će Vatrogasna zajednica županije i Grad Vodice, osiguravat će se kod dugotrajnijih intervencija, odnosno nakon 3 sata dostavlja
se piće na teren, alkoholna pića su strogo zabranjena,
a hrana nakon 5 sati. Za vrijeme intervencije prvih 3
sata vatrogasne postrojbe dužne su osigurati pitku vodu
ili primjereni napitak. Distribucija hrane na teren će se
vršiti kombi-vozilima vatrogasnih postrojbi, te se obvezuju postrojbe, koje imaju kombi vozila da na svom
prostoru trebaju staviti vozilo s vozačem na raspolaganje
Zapovjedniku intervencije.
Na osnovu Plana intervencija općina i gradova
troškove ishrane gasitelja za 1. i 2. stupanj trebaju osigurati općine i gradovi na prostoru kojih je nastao događaj,
za 3. stupanj sredstva se osiguravaju u proračunu
županije, za 4. i 5. stupanj sredstva se osiguravaju iz
državnog proračuna.
KLASA: 214-02/14-01/03
UR.BR.: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
35
Temeljem točke 3. Programa aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u
2014. godini („N.N.“, br. 23/14) i čl.8. Zakona o zaštiti
od požara („N.N.“, br. 92/10), po prijedlogu Stožera
zaštite i spašavanja Grada Vodica, Gradsko vijeće na 8.
sjednici od 28. 04. 2014. godine, donosi
PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA
SVIH SUBJEKATA
ZAŠTITE OD POŽARA U 2014. GODINI
1. OPĆE ODREDBE
1.1. Vatrogasna djelatnost je gašenje požara i
spašavanje osoba i imovine ugrožene požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim
situacijama, sudjelovanje u provođenju preventivnih
mjera zaštite od požara i eksplozije, kao i obavljanje
drugih poslova iz navedenog područja.
1.2. Vatrogasnu djelatnost provode, dobrovoljno
vatrogasno društvo Vodice i Javna vatrogasna postrojba
Vodice.
1.3. Po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika sve vatrogasne postrojbe obavezne su sudjelovati
na intervenciji i na području drugog grada ili općine, a
Stranica 126 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
po zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika RH
obavezne su sudjelovati na području cijele Republike
Hrvatske.
2. ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA I
SPAŠAVANJA
2.1. Organizacija zaštite od požara obuhvaća organizacijsko vršenje poslova, koji se po svojoj namjeni
odnose na sprečavanje i otklanjanje opasnosti od požara
(preventiva), gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine
ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama
(operativa), te vršenje nadzora nad primjenom propisanih
mjera zaštite od požara.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
- potrebito gašenje šumskih požara,
- potrebite intervencija u prometu cestovnom,
željezničkom i zračnom.
3.2. Javna vatrogasna postrojba
Javna vatrogasna postrojba u općoj koncepciji zaštite
od požara i spašavanja sačinjava stup iste zaštite. Na
temelju Zakona o vatrogastvu na prostoru našeg Grada
djeluje:
2.2. Preventivne poslove zaštite od požara vrše:
- Javna vatrogasna postrojba “Vodice” sa 16
djelatnika, formacijski udovoljava uvjete postrojbe.
Stanje opremljenosti zadovoljava Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
(„N.N.“ 58/93).
- inspektori zaštite od požara PU „Šibenskokninske“
- javna vatrogasna postrojba grada Vodica
- dobrovoljno vatrogasno društvo Vodice
Uz redovnu i kvalitetniju izobrazbu članova i
zapovjednog kadra u stanju su izvršavati slijedeće
poslove na svom području u zaštiti od požara i gašenju,
i to na:
2.3. Operativne poslove zaštite od požara i
spašavanja vrše:
- javna vatrogasna postrojba grada Vodica,
- dobrovoljno vatrogasno društvo Vodice,
- profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu,
- Državna intervencijska postrojba Šibenik,
- postrojbe CZ,
- Hrvatska vojska.
3. VATROGASNA OPERATIVA
3.1. Općenito
Zaštita poduzeća, hotela, stambenih objekata, nacionalnih parkova, šumskih i
poljoprivrednih površina, promet cestovni, pomorski
i zračni zahtjeva vatrogasnu operativu, koja treba pravovremeno izvršiti zadaće.
Vatrogasnu operativu trebaju sačinjavati :
- javna vatrogasna postrojba grada Vodica,
- dobrovoljno vatrogasno društvo Vodice,
- Državna intervencijska postrojba Šibenik,
- zrakoplovi i helikopteri,
- postrojbe CZ,
- Hrvatska vojska,
- plovila.
Ovakav sadržaj operative osigurava preduvjete za
zadovoljenje protupožarne zaštite i zaštite i spašavanja,
a to je :
- teritorijalna pokrivenost,
- zahtjevi specifičnih intervencija na objektima
stambene i industrijske izgradnje,
- potrebe intervencija u luci, na otocima i priobalju
(uz uvjet da se stave na raspolaganje plovila, helikopteri
i zrakoplovi),
-
šumskim i poljoprivrednim površinama,
obiteljskim kućama
gospodarskim zgradama
javnim objektima u mjestu
vozilima.
3.3. Dobrovoljno vatrogasno društvo
Dobrovoljno vatrogasno društvo u općoj koncepciji
zaštite od požara i spašavanja ima važnu ulogu, te se
danas obavezno osniva na prostorima općina i gradova
na temelju Zakona o vatrogastvu kao minimum zaštite
od požara prostora, ljudi i materijalnih dobara.
Uz redovnu i kvalitetniju izobrazbu članova i
zapovjednog kadra u stanju su
izvršavati slijedeće poslove na svom području u
zaštiti od požara i gašenju, i to na:
-
šumskim i poljoprivrednim površinama,
obiteljskim kućama
gospodarskim zgradama
javnim objektima u mjestu
vozilima.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Grad /
općina
1.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Vatrog.
postrojba
Vatrog.
objekt
Broj
vatrogasaca
operativaca
Broj
profesionalnih
vatrogasaca
JVP Vodice
Vatrogasni dom
16
16
DVD Vodice
Vatrogasni dom
6
0
Ispostava otok
Prvić
Spremište
0
0
VODICE
Broj 5 - Stranica 127
Vatrog. vozila i oprema
1 - šumsko
1 - navalno
1 - auto - ljestve
1 - malo tehničko
1 – autocisterna
1 – šumsko
1 –malo navalno (nije u funkciji)
3.4. Intervencijska postrojba Državne uprave za
zaštitu i spašavanje baza Šibenik
ovlaste, u našem slučaju operativni djelatnici ŽVOC-a
Šibenik ( županijski vatrogasni operativni centar).
Intervencijska postrojba, Državne uprave za zaštite
i spašavanja baza Šibenik, osnovana na razini države
temeljem Zakona o vatrogastvu, stacionirana u DUZS
RH PU Šibenik. Postrojba je opremljena opremom za
gašenje požara otvorenog prostora i opremom za akcidente. Aktivira se na zahtjev županijskog vatrogasnog
zapovjednika prema Vatrogasno operativnom središtu
DUZS. Zapovjed za pokretanje sukladno čl.31.ZOV
izdaje Glavni vatrogasni zapovjednik.
4. ZAPOVJEDANJE AKCIJAMA GAŠENJA I
SPAŠAVANJA
3.5. Postrojbe CZ
Postrojbe CZ-e u općoj koncepciji zaštite od požara
i spašavanja igraju važnu ulogu kod većih požara na
otvorenom prostoru ili drugih većih nesreća.
3.6. Postrojbe HV
U provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za RH tijekom ljetne sezone kod većih požara
potrebna je i dobrodošla pomoć HV-a. Pripadnike HV-a
treba koristiti samo onda ako su sve vatrogasne snage
na prostoru Grada Vodica i županije nedostatne za intervenciju.
3.7. Plovila
Plovila se koriste kod požara i spašavanja na otocima,
a koriste se prema Planu djelovanja na otocima koji je
sastavni dio ovog Plana.
3.8. Zrakoplovi i helikopteri
Zrakoplovi se koriste za gašenje požara otvorenog
prostora, a helikopteri se koriste za prijevoz opreme i
gasitelja na požarište i gašenje požara otvorenog prostora
prijevoz spasitelja i unesrećenih.
Zahtjev za korištenje zračnih snaga fax-om se upućuje
prema Vatrogasnom operativnom središtu DUZS-a Zagreb. Zahtjev se upućuje na zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika ili zamjenika, te osoba koju oni
Sukladno Zakonu o vatrogastvu
(N.N. 106/99 117/01/,36/02,96/03,139/04,174/04
,38/09,80/10) ,Planu intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske
(NN 25/2001) definiran je način zapovijedanja na intervenciji:
Vatrogasnom intervencijom, koja se obavlja zbog
nastalog požara, eksplozije, nesreće ili druge opasne situacije (u daljnjem tekstu: događaj) zapovijeda zapovjednik u vatrogasnoj postrojbi, koja je prva započela s
intervencijom.
Kad je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna
postrojba dobrovoljnog vatrogasnog društva, zapovjednik te postrojbe zapovijeda vatrogasnom intervencijom
do dolaska javne vatrogasne postrojbe kada zapovijedanje intervencijom preuzima zapovjednik u toj postrojbi.
Ako zapovjednik, koji zapovijeda vatrogasnom
intervencijom ocjeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju,
o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog
zapovjednika, koji preuzima zapovijedanje intervencijom.
Kad događaj prelazi granice općine ili grada zapovijedanje vatrogasnom intervencijom preuzima zapovjednik vatrogasnih postrojbi vatrogasne zajednice područja,
ako isti postoji ili županijski vatrogasni zapovjednik.
Zračne snage ili plovila za potrebe intervencija angažira operativna osoba na zahtjev nadležnog
zapovjednika intervencije uz suglasnost Županijskog
vatrogasnog zapovjednika.
Kod izvanrednih situacija /složeni požari, tehnološki
akcidenti i elementarne nepogode/ aktivira se Županijsko
vatrogasno zapovjedništvo, koje sačinjavaju slijedeći
djelatnici:
1. Županijski vatrogasni zapovjednik,
DARKO DUKIĆ, tel. 219-138
mob:098/266-000,
zapovjednik vatrogasne zajednice Šibensko-kninske,
Stranica 128 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
a oni putem centra 112 aktiviraju daljnje potrebne
snage.
5. SUSTAV VEZA, DOJAVE POŽARA I DRUGE
NESREĆE
Dojava požara
Organizacija dojave požara važna je pretpostavka za
brze i uspješne intervencije gašenja požara, spašavanje
ljudskih života i materijalnih dobara.
Za dojavu požara koristi se telefonski broj 193 ili
112.
Županijski vatrogasno operativni centar, koji se nalazi u sklopu centra 112 (u daljnjem tekstu: ŽVOC) je
komunikacijski centar za ukupno vatrogastvo, ima ulogu
zaprimanja poziva i zapovjednog mjesta sa zbirom ukupnih informacija bitnih za brzu i učinkovitiju intervenciju
na prostoru cijele županije.
Dojave požara se vrše direktno i u ostale vatrogasne
postrojbe na njihove brojeve telefona.
Brojevi telefona svih vatrogasnih postrojbi su u
prilogu.
Organizacija i sredstva veze vatrogasnih postrojbi
Svaka vatrogasna postrojba ima jednu telefonsku
liniju za prijem dojave požara i baznu stanicu radio-veze.
ŽVOC zaprimanjem dojave alarmira ostale postrojbe
JVP putem radio-veze, DVD-e radio-vezom u ljetnoj sezoni kad je dežurstvo, dok u ostalom dijelu godine putem
sustava za brzo pozivanje vrši pozivanje i telefonom.
Radio veza funkcionira na zadovoljavajući način na
većem dijelu prostora županije. Radni kanal 1. kao glavni
koristi se za cijelo priobalje županije, grad Skradin, dok
za ostali prostor županije koristi se 3. radni kanal. Za
priobalni dio županije rezervni repetitorski Radni kanali
su 11 i 12 za Murtersko i Kornatsko područje.
Repetitorski radni kanali se koriste do dolaska na
mjesto događaja i rezervirani su samo za komunikaciju
zapovjednika intevencije i VOC-a Šibenik, dok se sve
intervencije vode na radnim kanalima 7 i 8.
Kanal 9 rezerviran je za zračne snage, a kanal 15 za
motritelje na prostoru županije. U sistemu radio veze
komunikacija se vrši prema utvrđenim pozivnim znakovima, koji su u prilogu.
6. TEHNIČKE INTERVENCIJE I INTERVENCIJE
SPAŠAVANJA
Tehničke intervencije, intervencije spašavanja za
cijelo područje županije, kao nositelji koji su opremljeni,
obavljaju slijedeće postrojbe:
• JVP “Šibenik” ( veliko tehničko, srednje
tehničko vozilo, oprema za prometne nezgode srednji
hidraulički komplet sa razupiračima, dva mala kompleta
hidrauličkog alata, 3 kompleta jastuka za podizanje
tereta, 2 trokomorna zraćna jastuka , raznih nosila, autoljestava, osnovna oprema za intervencije kod opasnih
tvari, 3 exsplozimetra,5 odjela za zaštitu od naftnih
derivata,4 odjela i 4 rezervoara za prikupljanje opasne
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
tekućine ukupno 12 000 lit., trenutno opremljena za
izvršenje triju tehničkih intervencija u prometu istovremeno ,opremljena za izvršenje intervencija spašavanja
s visina i dubina.
• JVP Vodice JVP“Vodice”( navalno vozilo, malo
tehničko vozilo, 2 srednja kompleta opreme za prometne
nezgode, komplet visokotlačnih jastuka za podizanje
tereta, komplet niskotlačnih jastuka za podizanje tereta,
komplet gumenih čepova za zatvaranje rupa, 2 odijela
za totalnu zaštitu, eksplozimetar, nosila.
• DVD “Vodice (šumsko vozilo)
Kod težih nesreća u cestovnom i avionskom prometu
uključit će se uz JVP Vodice, JVP Šibenik i DVD Vodice
i ostale JVP i DVD-i koji djeluju na području Šibenskokninske županije, koji su opremljeni:
• JVP ”Šibenik” (jedno kombi vozilo, terenska
vozilo i razna nosila),
• JVP „Vodice“ (malo tehničko vozilo, srednji alat,
razupirači, škare i cilindri)
• DVD ”Vodice”(šumsko vozilo),
Navedena kombi i terenska vozila trebaju imati u
opremi nosila i odgovarajući broj plahti, te torbicu Prve
pomoći.
7. LOGISTIKA
Organizacija ishrane rješavati će Vatrogasna zajednica županije i Jedinice lokalne samouprave, osiguravat
će se kod dugotrajnijih intervencija, odnosno nakon 3
sata dostavlja se piće na teren, alkoholna pića su strogo
zabranjena, a hrana nakon 5 sati. Za vrijeme intervencije
prvih 3 sata vatrogasne postrojbe dužne su osigurati pitku
vodu ili primjereni napitak. Distribucija hrane na teren
će se vršiti kombi-vozilima vatrogasnih postrojbi, te se
obvezuju postrojbe, koje imaju kombi vozila da na svom
prostoru trebaju staviti vozilo s vozačem na raspolaganje
Zapovjedniku intervencije.
Na osnovu Plana intervencija općina i gradova
troškove ishrane gasitelja za 1. i 2. stupanj trebaju osigurati općine i gradovi na prostoru kojih je nastao događaj,
za 3. stupanj sredstva se osiguravaju u proračunu
županije, za 4. i 5. stupanj sredstva se osiguravaju iz
državnog proračuna.
PLAN UPORABE VATROGASNIH POSTROJBI
ZA PODRUČJE GRADA VODICA
Grad Vodice sa sjedištem u Vodicama s pripadajućim
područjem ima cca 101,7 km2 površine u svom sastavu
ima 6 mjesta i 1 naseljeni otok, u kojem živi cca
8 875 stanovnika. Zaštitu od požara na tom području
vrši vatrogasna postrojba JVP «Vodice», i DVD
«Vodice», dok pri složenijim intervencijama i intervencijama na objektima odmah se u ispomoć upučuje JVP
«Šibenik».
Kad nezgoda poprimi razmjere da se ne može staviti
pod nadzor redovnim snagama vatrogasnih postrojbi
grada Vodica i predviđenim snagama podižu se postrojbe
susjednih općina sljedećim redoslijedom: vatrogasne
postrojbe grada Šibenika JVP «Šibenik» DVD «Zaton»,
DVD «Šibenik», DVD «Zablaće», DVD «Brodarica-
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Krapanj», DVD «Grebaštica» DVD «Perković» vatrogasna postrojba općine Tisno DVD «Tisno», vatrogasna
postrojba općine Pirovac DVD «Pirovac», vatrogasna
postrojba općine Primošten DVD «Primošten», vatrogasna postrojba općine Rogoznica DVD «Rogoznica» i
vatrogasna postrojba grada Skradina DVD «Dubravice»
i DVD «Skradin».
Za intervencije na otoku koriste se brodovi VZŠKŽ,
DVDa «Zlarin» JVP Šibenik, brodovi PU Šibenskokninske i kapetanije Šibenik ispostava Vodice ili prijevoz
helikopterom.
Za intervencije pri prometnim nezgodama odmah se
upućuje JVP „Vodice“.
INTERVENCIJE NA OTOCIMA
Grad Vodice u svom sastavu ima tri veća i nekoliko
manjih otoka koji čine 8,5% kopnene površine Grada.
Jedino je otok Prvić naseljen i ima dva naselja Prvić Luku
i Prvić Šepurinu čije stanovništvo čini oko 5% ukupnog
broja Grada Vodica.
Intervencije na otocima obavljaju se uz angažiranje
ECO broda VZŽ Šibensko-kninske, broda JVP Šibenik
i broda DVD Zlarin. Te uz angažiranje zračnih snaga za
gašenje požara kod požara otvorenog prostora (avioni
Canadair) kod vidnog dijela dana, dok kod ostalih intervencija se koriste zračne snage za prebacivanje
(transportni helikopteri MI 8 MTV 1). Kao ispomoć kod
prijevoza gasitelja po potrebi se koriste brodovi MUP PU
Šibensko-kninska ili Lučka kapetanija Šibenik.
Intervencije na otocima obavljaju vatrogasne
postrojbe Grada Vodica koje u svom sastavu imaju otoke
kao prioritetne postrojbe, ( JVP Vodice i DVD Vodice)
dok po potrebi se podižu ostale dodatne snage zavisno
o veličini događaja.
PLAN INTERVENCIJA NA NASELJENIM OTOCIMA
Otok Prvić
Otok površine sa dva naselja Prvić Luka na
jugoistočnom dijelu otoka i Prvić
Šepurina na sjeverozapadnom dijelu otoka sa
ukupno 250 stambenih objekta u kojima stalno živi 403
stanovnika. Otok ima postavljenu hidrantsku mrežu,
te razvijenu cestovnu mrežu za mala vozila. Obrastao
borovom šumom.
Za potrebe gašenja većih požara otvorenog prostora
odmah angažirati vatrogasne brodove VZŽ ŠK, JVP
Šibenik i DVD Zlarin, zrakoplove i helikopter za transport vatrogasnih snaga sa kopna ili zatražiti brod Policije
odnosno Kapetanije za prebacivanje snaga.
Županijski vatrogasni zapovjednik ili njegov zamjenik izdaju zapovijed za angažiranje zračnih snaga i
plovila kod ovih vrsta intervencija.
INTERVENCIJE KOD AKCIDENATA
Ovaj vid intervencija na prostoru našeg Grada obavlja
Broj 5 - Stranica 129
JVP Šibenik jedina vatrogasna postrojba koja posjeduje
dio opreme potrebne za prvu intervenciju, ((explozimetar, 6 odjela za totalnu zaštitu, 5 odjela za rad s naftnim derivatima, aparate za zaštitu dišnih organa, pumpu
za pretakanje lako zapaljivih tekućina, zračni jastuk za
zatvaranje pukotina i višenamjenski zračni spremnik za
opasne tekućine 1100 litara, razne drvene klinove za
zatvaranje rupa, 2 spremnika za opasne tekućine od po
1000 litara zapremnine, uređaje za zaštitu dišnih organa),
te je kadrovski najspremnija.
Kod akcidenata na moru podiže se ECO brod (VZŽ
Š-K) dodatnu posadu sačinjavaju pripadnici JVP Šibenik.
Brod posjeduje 400 m brane te određenu količinu disperzanata.
Ostale vatrogasne postrojbe koje se mogu uključiti u
ove intervencije je JVP „Knin“ koja posjeduje ( 2 odjela
za totalnu zaštitu, uređaje za zaštitu dišnih organa) i JVP
„Drniš“, koja posjeduje (2 odjela za totalnu zaštitu, explozimetar, uređaje za zaštitu organa za disanje) .
Uz gore navedene vatrogasne postrojbe za izvršenje
intervencije angažira se Intervencijska postrojba Državne
uprave za zaštitu i spašavanje baza Šibenik koja također
posjeduje dio opreme za intervencije kod ovakvih
nesreća (explozimetar, 4 odjela za totalnu zaštitu,
uređaje za zaštitu dišnih organa, pumpu za sakupljanje
i pretakanje lako zapaljivih i agresivnih tekućina sa
spremnikom 200 litara, gumene spremnike od 1000
litara, set čepova za zatvaranje rupa zračni, uređaje za
zaštitu dišnih organa).
Niti jedna od navedenih postrojbi nema cjelokupnu
opremu za samostalnu intervenciju.
Radi poboljšanja zaštite potrebno je nužno prići nabavci navedene nedostajuće opreme, te osposobljavanju
vatrogasaca za rad pri ovom vidu intervencija..
LOKACIJE ZAPOVJEDNIH MJESTA KOD VELIKIH POŽARA
Sukladno čl.10 Plana intervencija kod velikih požara
otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske
( „N.N.“, br. 25/01) pogodna lokacija za uspostavu
zapovjednog mjesta u Gradu Vodice je vatrogasni dom
DVD-a Vodice.
UKLJUČIVANJE TIJELA I PRAVNIH OSOBA U
AKTIVNOSTI GAŠENJA POŽARA
U slučaju nastanka požara otvorenog prostora, koji
može prerasti u veliki požar, smjernice za uključivanje
tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja požara daju
se, sukladno tabeli ugroženosti, kako slijedi :
Stranica 130 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
STUPANJ
UGROŽENOST
-
1. stupanj
-
2. stupanj
-
Požari otvorenog prostora
manjih razmjera,
Indeks opasnosti vrlo mali do
mali,
Manje šumske površine,
Veće površine trave i niskog
raslinja, otoci,
Indeks opasnosti mali do
umjeren,
ANGAŽIRANE SNAGE
-
JVP Vodice,
DVD Vodice
-
JVP Vodice
DVD Vodice
Vatrogasne postrojbe iz
susjednih gradova i općina,
Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo,
Snage iz 2. stupnja i
Županijsko vatrogasno
zapovjedništvo,
Uključivanje dijela
vatrogasnih postrojbi s
područja županije,
Po prosudbi i :
Intervencijske postrojbe,
Zračne snage,
Postrojbe civilne zaštite s
područja županije,
NOS OS RH (Hrvatska
vojska),
Snage iz 3. Stupnja i
Uključivanje ukupnih
vatrogasnih snaga s područja
županije,
Intervencijske postrojbe,
Zračne snage,
NOS OS RH (Hrvatska
vojska),
Priprema dodatnih snaga za
ispomoć iz drugih županija,
Županijski stožer civilne
zaštite,
postrojbe civilne zaštite s
područja županije,
Operativno vatrogasno
zapovjedništvo priobalja
(Divulje) i kontinentalnog
dijela RH,
-
3. stupanj
-
Veće šumske površine,
Velike površine trave i niskog
raslinja,
Indeks opasnosti mali do
umjeren,
-
4. stupanj
-
Vrijedne šumske površine,
Vrlo velike površine trave i
niskog raslinja,
Ugroženost objekata i naselja,
Moguće više istovremenih
događaja na širem području
(različitog intenziteta),
Indeks opasnosti umjeren do
velik,
-
5. stupanj
-
Posebno vrijedne šumske
površine,
izrazito velike površine
otvorenog prostora,
više istovremenih događaja
većeg intenziteta,
ugroženost naselja i /ili drugih
sadržaja ili objekata,
indeks opasnosti velik do vrlo
velik,
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
-
Snage iz 4. Stupnja i
Vatrogasno zapovjedništvo
RH,
Vatrogasne postrojbe iz ostalog
dijela RH,
Stožer civilne zaštite RH,
Postrojbe Civilne zaštite iz
ostalog dijela RH,
Po potrebi, pomoć iz drugih
zemalja,
Po potrebi, uključuje se i krizni
stožer Vlade RH,
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 131
PROCJENA STANJA
Za pružanje adekvatne zaštite građana i imovine od požara i drugih nesreća na prostoru Grada Vodica potrebno
je vatrogasne postrojbe i dalje kontinuirano opremati osnovnom opremom, a pojedine vatrogasne postrojbe za
složenije intervencije adekvatnom specijalističkom opremom.
Javne vatrogasne postrojbe su u mogućnost pružiti adekvatnu zaštitu kod složenijih intervencija a za to najsposobnija i najopremljenija je JVP Šibenik.
JVP Vodice je opremljena i osposobljena za obavljanje složenijih intervencija.
DVD Vodice je opremljen i osposobljen za obavljanje manje složenih intervencija na i u prostoru ili kao
pomoćna snaga Javnim vatrogasnim postrojbama kod složenih intervencija.
Ukupna sigurnost koju možemo pružit u redovnom radu na zavidnom je nivou i treba je i dalje unaprjeđivati,
održavanjem kondicijske spremnosti vatrogasaca vatrogasnih postrojbi, održavanjem opreme i održavanjem razine
uvježbanosti.
Kod većih civilizacijskih nesreća vatrogasna struktura će odgovoriti potrebama međutim učinak će ovisiti o
opremljenosti postrojbi i razini educiranosti i uvježbanosti istih.
SEZONSKI VATROGASCI
U sklopu pripremnog dijela za nadolazeću sezonu Vatrogasna zajednica vrši osposobljavanje dobrovoljnih vatrogasaca sukladno čl.22 Zakona o vatrogastvu („N.N.“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04 i 38/09).
Potreban broj sezonskih vatrogasaca ostat će na razini prijašnjih sezona, a to je za Grad Vodice 6. Svi
sezonski vatrogasci ispunjavat će sve propisane uvjete.
Sezonski vatrogasci radit će u DVD Vodice.
ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE SE UKLJUČUJU U PRUŽANJE PRVE POMOĆI OZLIJEĐENIMA
U AKCIJI GAŠENJA POŽARA
GRAD Vodice
Hitna medicinska pomoć Šibenik ............0-24.....................194,................. 022/334-421
Hitna medicinska pomoć Vodice………..0-24……………………………022/443-169
SREDSTVA KOJA SE MOGU ANGAŽIRATI U GAŠENJU U GRADU VODICE
ISKLJUČIVANJE STRUJE:
mobitel
Koncesionar za javnu rasvjetu Zoran Đukić
091/532/1135
MEHANIZACIJA:
telefon
mobitel
445-013
098 266 853
442-950
098 445 510
BAGER I KAMIONI
„Juričev“ d.o.o.,Vodice, Zatonska 10., vlasnik: Roko Juričev
TEGLJAČI
"Iveks“ d.o.o., Vodice, Artina 15., vlasnik: Ivan Šprljan
PROMET I LOGISTIKA:
Ime i prezime
telefon
Lučka kapetanija Vodice
022/443 055
HRVATSKE CESTE Dispečerski centar tunel
Ramađa Marko
Karađole Darko
099/2353-165
099/2353-133
Šef HC
Branko Kužina
098/217-612
022/785/7282
HRVATSKE AUTO CESTE:
Tehnička ispostava Šibenik
PRIJEVOZ NA OTOK:
Josip Odak
021/707 540
adresa
Stranica 132 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Brod-Kapacitet
„Destina“ d.o.o., Vodice.,
vlasnik: Ante Cukrov
022/441 229
091 202 5135
OPSKRBA HRANE I PIĆA:
„Plodine“ d.d. Rijeka
022/440/766
Senka Fučak
051/352 -800
HGSS dežurni
091/112/9220
„Morska vila“
(100 ljudi)
„Desto“
(150 ljudi)
„Ina“
(250 ljudi)
Vodice, Blata 19
Vodice,
Magistrala bb
POZIVNI BROJEVI TELEFONA, RADIO-UREĐAJA
Red
.
broj
Vozila postrojbi
Selekt.broj
Vozila
Pozivni
znak
01.
VATROGASNA ZAJEDNICA ŽUPANIJE
„ŠIBENSKO-KNINSKE“
Selekt.br
oj
Ručne
stanice
Odgovorna osoba
Telefon
Mobitel
219-138
200-293,
Kućni 485-100
02.
03.
098/ 266-000 85 003,
DARKO DUKIĆ
85 000,
VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
VATRA 75001, 75002, 75000,
85500
ŠIBENIK
JVP "ŠIBENIK"
Navalno
75 043
Vatra 1
75 205
Volimir Milošević
098/ 266-000
ŽUPANIJSKI ZAPOVJEDNIK
Unimog 500
75 031
Vatra 2
S kola
75 041
Vatra 3
Auto-ljestva L39
Kemijsko 6000
Auto-cisterna 7000
Šumsko UNIMOG
Šumsko MAN
Kombi Citroen
Unimog 500 CAFS
Malo tehničko
Citroen Berlingo
Zapovj. MITSUB.
75 034
75 044
75 040
75 052
75 037
75 032
75 051
75 036
75 030
85 001
Vatra 4
Vatra 5
Vatra 6
Vatra 7
Vatra 9
Vatra 10
Vatra 12
Vatra 13
Vatra 14
Vatra 15
75 202
75 201
75 227
75 220
75 222
75 224
75 226
75 221
75 232
Kombi
75 033
Vatra 16
75 200
DVD "VODICE"
Auto cisterna 8000
VODICE
JVP "VODICE"
Navalno
VODICE
85 180
Vodice
1
85 091
Vodice
2
Vodice
3
Vodice
4
485-015
Ured 212-058
Fax. 213-744
85 090
85 093
Auto - ljestve
Kućni
098/ 169-4281
441-324
Vodice
201
Vodice
202
Prvić
1
Šumsko vozilo
SCAM
Navalno PRVIĆ
Šumsko vozilo
UNIMOG
Malo tehničko vozilo
75 203
193, 212-222,
347-153
098/266 663
441-324
098/ 523-497
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
POPIS SUDIONIKA PROVEDBE PLANA
Šibensko - kninska županija,
Grad Vodice,
Vatrogasna zajednica Šibensko –kninske
županije,
Javne vatrogasne postrojbe
Šibenik,
Dobrovoljno vatrogasno društvo Vodice,
Hrvatske šume šumarije Šibenik,
Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste,
Županijske uprava za ceste , Hrvatske centar za
razminiranje ,
Hrvatska elektroprivreda Elektra Šibenik,
Državna uprava za zaštitu i spašavanje Područni ured
Šibenik,
MUP,
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.
KLASA: 214-02/14-01/04
UR.BR.: 2182/04-05/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014.g.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
37
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
9/09, 9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13), Gradsko vijeće
Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28. travnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava
Proračunske pričuve
za period
01. siječnja do 31. ožujka 2014. godine
Prima se na znanje Izvješće gradonačelnice Grada
Vodica o trošenju sredstava Tekuće pričuve Proračuna
Grada Vodica za period od 01. siječnja do 31. ožujka
2013. godine, KLASA: 402-08/14-01/75, URBROJ:
2182/04-04/01-14-1, od 25. travnja 2014. godine.
Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 402-08/14-01/75
URBROJ: 2182/04-03/01-14-2
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
36
Na temelju članka 42. točke 27. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradonačelnik Grada Vodica, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za
ravnopravnost spolova
se:
I. U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju
- Diana Vodanović, predsjednica
- Anita Tabula-Corkalo, član
- Gorana Sladoljev, član
- Boško Juričev-Sudac, član i
- Verica Mlinarić, član.
II. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko -kninske
županije”.
KLASA: 119-02/14-01/01
URBROJ: 2182/04-04/01-14-1
Vodice, 29. travnja 2014. godine
GRAD VODICE
GRADONAČELNIK
Branka Juričev-Martinčev, dipi, oec, v.r.
____________________
Broj 5 - Stranica 133
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
38
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28.
travnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Memorijalnog centra „Faust Vrančić“ u
Prvić Luci za 2013. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Memorijalnog
centra „Faust Vrančić“ u Prvić Luci za 2013. godinu u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-05/14-01/02
URBROJ: 2182/04-03/01-14-3
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Stranica 134 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
39
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
41
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28.
travnja 2014. godine, donosi
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28.
travnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića „Tamaris“ Vodice
za 2013. godinu
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Gradske knjižnice Vodice za 2013. godinu
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Dječjeg vrtića
„Tamaris“ Vodice za 2013. godinu u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-05/14-01/03
URBROJ: 2182/04-03/01-14-4
Vodice, 28. travnja 2014. godine
1. Prihvaća se Financijsko izvješće Gradske knjižnice
Vodice za 2013. godinu u tekstu koji čini sastavni dio
ovog zaključka.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-05/14-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-14-3
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
40
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28.
travnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
i financijsko izvješće
Pučkog otvorenog učilišta Vodice
za 2013. godinu
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
42
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
9/09, 09/11-ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28.
travnja 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
i financijsko izvješće
Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za
2013. godinu
1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće
Pučkog otvorenog učilišta Vodice za 2013. godinu u
tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.
1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće
Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za 2013.
godinu u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
2.Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 400-05/14-01/05
URBROJ: 2182/04-03/01-14-3
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
KLASA: 400-05/14-01/04
URBROJ: 2182/04-03/01-14-3
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
43
Broj 5 - Stranica 135
45
Na temelju članka 30. točke 30. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28. travnja 2014.
godine, donosi
Na temelju članka 30. točke 5. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28. travnja 2014.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju
Plana gospodarenja otpadom Grada Vodica
za 2013. g.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. g.
1.Prihvaća se Izvješće o izvršenu Plana gospodarenja
otpadom Grada Vodica za 2013. g. u tekstu koji čini
sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 351-01/14-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. g.,
koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni
dio.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-01/14-01/54
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
44
Na temelju članka 30. točke 5. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 9/09,
9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28. travnja 2014.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013. godini
1. Prihvaća se o Izvješća o Izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz
čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.
godini, koji se prilaže ovom zaključku i čini njegov
sastavni dio.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA: 363-01/14-01/53
URBROJ: 2182/04-03/01-13-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
46
Na temelju članka 30. točke 24. Statuta Grada Vodica
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», br. 9/09,
9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28. travnja 2014.
godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Gradonačelnika Grada Vodica
za razdoblje od 11. travnja 2013. do 11.
travnja 2014. godine
1.Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada
Vodica za razdoblje od 11. travnja 2013. do 11. travnja
2014. godine, koje se prilaže ovom zaključku i čini
njegov sastavni dio.
2. Ovaj zaključak će se objavit u „Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:023-05/14-01/03
URBROJ: 2182/04-03/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
Stranica 136 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
47
Na temelju članka 30. točke 6. Statuta Grada Vodica (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 9/09,
9/11-Ispravak, 04/13 i 09/13), a sukladno članku 110. Zakona o proračunu (“NN“, broj 87/08 i 136/12), Gradsko
vijeće Grada Vodica, na 8. sjednici, od 28. 04. 2014. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Vodica
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2013.
godine u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak će se objaviti u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije».
KLASA: 400-01/14-01/01
URBROJ: 2182/04-03/01-14-1
Vodice, 28. travnja 2014. godine
GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODICA
PREDSJEDNIK
Danijel Lasan Zorobabel, v.r.
____________________
Izvještaj o izvršenju proračuna
za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013
[email protected]<J0950
[email protected]:<94;7,9
[email protected]<J0950
9/06=
9/06=
&D)#%&$&'$
%<43:/4;:=7:@,95,
&,=3:/4;:=7:@,95,
&,=3:/4A,9,-,@?90149,9.45=6048:@490
&+! "#
&D)#+)K*###&#
%<484.4:/149,9.45=6048:@4904A,/[email protected],95,
A/,.4A,149,9.45=6?48:@49?4:>;7,>0A,58:@,
#($+)K*###&#
&'%$!$K*'&'(*+%&($#$#*I %&$&+&*&#
*7,=>4>[email protected]:<4
*I "# #($+)K*###&#&'%$!$K*
'&'(*+%&($#$#
%<43:/4:/,/8494=><,>[email protected];<4=>:5-44;:;:=0-948;<:;4=48,
/8494=><,>[email protected]?;<,@90;<4=>:5-0
45#.'623#70'23+451,$'
45#.'23+451,$'
%<43:/4;:;:=0-948;<:;4=48,
45#.+0'421/'065+23+*1&+
:8?9,794/:;<49:=449,69,/0
1/60#.0+&123+014+
1/60#.0'0#-0#&'
#-0#&'8#23+-.,6;#$=>,74;<43:/4
%<43:/46:50;<:<,F?944;<:<,F?9=646:<4=94.4:=>@,<0:-,@75,9508
;:=7:@,9,><L4J>[email protected],=>4>4;<43
3+*1&+1&236?'0+*64.6)#
:9,.450:/;<,@943414A4F643:=:-,[email protected],9:;B0/<L,@0
'-69'&10#%+,'
#2+5#.0'&10#%+,'
[email protected]:<94;7,9
[email protected]<J0950
9/06=
9/06=
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
%:8:B44A49:A08=>@,/,<:@94.04:/=?-506,>,?9?>,<:;B0/<L,@0
%:8:B44A;<:<,F?9,
'-69'21/19++82313#;60#
#2+5#.0'21/19++82313#;60#
%:8:B44A<,@9,95,A,/0.09><,74A4<,901?96.450
'-69'21/19++83#70#0,#8#&'%'053#.+8+3#0'(60-%+,'
%<43:/4:/48:@490
%<43:/4:/149,9.45=6048:@490
#/#5'0#131;'0#43'&457#+&'218+5'217+='0,6
3+*1&+1&8#5'80+*-#/#5#
%
%<43:/4:/90149,9.45=6048:@490
43 /4 / 14
45 6 4
4
#-0#&'8#-10%'4+,'
3+*1&+1&8#-62#++80#,/.,+7#0,#+/17+0'
45#.+23+*1&+1&0'(+0#0%+,4-'+/17+0'
[email protected]<J0950
&,F?94A
$;4=
<,F;7,9,
&D)#%&$&'$
%<43:/4;:=7:@,95,
%<43:/4:/;:<0A,
%:<0A4;<4<0A9,/:3:/,6
13'8+23+3'80#&1*1&#-1&0'4#/145#.01)3#&#
%:<0A49,48:@49?
5#.0+213'8+0#0'21-3'506+/17+068'/.,68)3#&'-69'+145#.1
173'/'0+213'8+0#+/17+06
%:<0A49,<:-?4?=7?20
13'80#231/'5
13'8+0#-13+>5'0,'&1$#3#+.++871='0,'#-5+70145+
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 137
#-0#&'8#3#&23'&45#70+;-+*++873>0+*5+,'.#217,'3'045#7#+4.+;01
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
,A90?;<,@90850<04:=>,74;<43:/4
,A904?;<,@90850<0
45#.'-#80'
$=>,74;<43:/4
45#.+23+*1&+
&,=3:/4;:=7:@,95,
&,=3:/4A,A,;:=7090
%7,B0
.#9'8#3'&17#03#&
$=>,74<,=3:/4A,A,;:=7090
45#.+3#4*1&+8#8#214.'0'
:;<49:=49,;7,B0
123+014+8#/+317+04-114+)63#0,'
123+014+8#8&3#7457'0114+)63#0,'
123+014+8#8#21>.,#7#0,'
",>0<45,794<,=3:/4
#,69,/0><:J6:@,A,;:=70948,
.
.6?$'0#26517#0,#
?$
5
,
#-0#&'8#23+,'7188#3#&0#5'3'06+1&71,'0+?+715
536;0164#73>#7#0,'8#214.'0+-#
45#.'0#-0#&'531>-17#8#214.'0+/#
&,=3:/4A,8,>0<45,74090<245?
3'&4-+/#5'3+,#.+145#.+/#5'3+,#.0+3#4*1&+
0'3)+,#
#5'3+,#.+&+,'.17+8#5'-69'++07'45+%+,4-11&3?#7#0,'
+50++07'05#3+#651)6/'
.6?$'0#3#&0#+8#>5+50#1&,'9#+1$69#
&,=3:/4A,?=7?20
4.6)'5'.'(10#21>5'+23+,'718#
4.6)'5'-69')++07'45+%+,4-1)1&3?#7#0,#
4.6)'231/+&?$'++0(13/+3#0,#
1/60#.0'64.6)'
"#-620+0'+0#,#/0+0'
05'.'-56#.0'+141$0'64.6)'
#;60#.0'64.6)'
45#.'64.6)'
$=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
Stranica 138 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
3'/+,'14+)63#0,#
'23'8'05#%+,#
45#.+0'421/'065+3#4*1&+214.17#0,#
49,9.45=64<,=3:/4
,8,>0A,;<4875090A,58:@0
#/#5'8#23+/.,'0'8#,/17'1&$#0#-#+145#.+*(+0#0%+,4-+*
+045+56%+,#+87#0,#701)4'-513#
$=>,74149,9.45=64<,=3:/4
#0-#34-'64.6)'+64.6)'2.#501)231/'5#
45#.+0'421/'065+(+0#0%+,4-+3#4*1&+
'[email protected]
'[email protected]><2:@,F648/<?J>@48,:-<>94.48,8,7484=<0/9548
;:/?A0>94.48,[email protected],95,@9:2=06>:<,
6$7'0%+,'21.,123+73'&0+%+/#1$350+%+/#/#.+/+43'&0,+/
21&68'50+%+/#
%:8:B4/,90?49:A08=>@:4?9?>,<:;B02;<:<,F?9,
%:8:B4?9?>,<:;B02;<:<,F?9,
'-69'21/19+6065#3129')2313#;60#
- 9
9+
5
9
;
#2+5#.0'21/19+6065#3129'&3?#7'
#,69,/02<,H,948,46?B,9=>@48,9,>08075?:=42?<,95,4/<?20
9,69,/0
$=>,709,69,/02<,H,948,46?B,9=>@48,4A;<:<,F?9,
#-0#&')3#=#0+/#+-69#0457+/#6017%6
#-0#&')3#=#0+/#+-69#0457+/#60#3#7+
$=>,74<,=3:/4
(06?B0/:9,.450
'-69'&10#%+,'6017%6
,;4>,790/:9,.450
#2+5#.0'&10#%+,'0'231(+50+/13)#0+8#%+,#/#
,;4>,790;:8:B4
#2+5#.0'21/19+$#0-#/#+145(+0#0+045+56%+,#/#+53)&36>57+/#6
,#701/4'-5136
&,=3:/4A,9,-,@?90149,9.45=6048:@490
&,=3:/4A,9,-,@?90;<:[email protected]/09048:@490
",>0<45,79,48:@49,;<4<:/9,-:2,>=>@,
"'/.,+>5'
#08,>0<45,79,48:@49,
45#.#0'/#5'3+,#.0#+/17+0#
&,=3:/4A,9,-,@?;<:[email protected]/090/?2:><,59048:@490
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Broj 5 - Stranica 139
&'%$!$K*'&'(*+%&($#$#*I %&$&+&*&#
*7,=>4>[email protected]:<4
&0A?7>,>;:=7:@,95,
!+>#-/#0,#-23+*1&#
<,[email protected]=64:-506>4
'45'?'.,'80+%'+4.+;0+)3#='7+04-+1$,'-5+
45#.+)3#='7+04-+1$,'-5+
%:=><:5095,4:;<08,
3'&4-#123'/#+0#/,'>5#,
23'/#8#1&3?#7#0,'+8#>5+56
3'=#,+4531,'7++123'/#8#145#.'0#/,'0'
%<[email protected]:A9,=<0/=>@,
3+,'7180#43'&457#6%'451701/231/'56
95420?850>94F6,/507,4:=>,7,04A7:[email protected]<450/9:=>4
0,+)'
&,=3:/4A,/:/,>9,?7,2,95,9,90149,9.45=6:548:@494
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
1&#50#6.#)#0,#0#)3#='7+04-+/1$,'-5+/#
&D)#+)K*###&#
% 4 4 4 / 14
%<484.4:/149,9.45=6048:@4904A,/[email protected],95,
45 6 4
4 4 / L4 5
%<4875090:>;7,>0;:@<,>427,@94.0/,943A,58:@,
%<484.4;:@<,>427,@94.0A,58:@,/,943><2:@,F648/<?J>@48,?
5,@9:8=06>:<?
173#58#,/17#&#0+*568'/0+/53)17#;-+/&36>57+/#6,#701/
4'-5136
A/,.4A,149,9.45=6?48:@49?4:>;7,>0A,58:@,
A/,.4A,:>;7,>?27,@94.0;<48750943A,58:@,
$>;7,>,27,@94.0;<48750943A,58:@,:/6<0/4>9434:=>,743
149,9.45=64349=>4>?.45,[email protected],95,@9:2=06
52.#5#).#70+%'23+/.,'0+*-3'&+5#1&568'/0+*-3'&+50+*+045+56%+,#
+87#0,#701)4'-513#
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Stranica 140 - Broj 5
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 141
Izvještaj o izvršenju proračuna
za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013
$*<93/;
"5/7
;:463/52*3
;:[email protected]
3-.17
6*<52*3*
''#!"$%")
$)&!>&("$
(#$>"%""
(
'&'$
(#$"&'#"A$!)>&&
$)
'#$(!")!!(!#$"
$)'#$(!")"%#"$%&(" "(!'#$"%&"$!"#!$!
$)'#$(!")" ("!%'%&()>&&'"">$&
$*B=72?
"92;
:*B95*7*
''#!"$%")
$)&!E&("$
0
$*;18-2?*=;5=0.
0*2%#./-+'"; #'',$-/+'/,(
";<*527.;986.7=<2:*;18-298;58>*73*
),"#4/"./#"013,'7)'&''43/:,'&1'(#*.-3(#/#,013'0*'7,#./#4#,1!'(
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
#[email protected]=7=<*:[email protected]:8:*B=7*
.'1*,#.-+-5'2,21/-.5#"/;3#
";<*5.7*47*-.0:*D*726*[email protected]*7;<>26*2?9:8:*B=7*
),"#%/9,'+')25,013'+2,-3!2
),"#%/9,'+')25,013'+2,/3'
&[email protected]*,23.
#)25#"-,!'(#2,-3!2
*92<*[email protected]
.'1*,#.-+-5' ,)+'-01$',,',01'12!'(+'1/%"/2:13'+2
(3,-+0#)1-/2
(#$E"%""
#5*@.
*5#4/#"-3,/"
";<*52:*;18-2?*?*98;5.7.
01*'/0&-"'44.-0*#,#
89:278;27*95*@.
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
(
'&'$
#5*@.
*5#4/#"-3,/"
";<*52:*;18-2?*?*98;5.7.
01*'/0&-"'44.-0*#,#
89:278;27*95*@.
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
$*;18-2?*6*<.:23*52.7.:023=
/#"0)'+1#/'(*'-01*'+1#/'(*,'/0&-"'
,#/%'(
1#/'(*'"'(#*-3'41#)25#'',3#01'!'(0)--"/;3,(#
$*;18-2?*=;5=0.
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
0*2%#./-+'"; #'',$-/+'/,(
-+2,*,#20*2%#
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
?>8:7295*7
?>:G.73.
7-.4;
Stranica 142 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
01*#20*2%#
";<*527.;986.7=<2:*;18-298;58>*73*
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
#8;<:83.73*289:.6*
/#9('01/-(#3''-./#+4-01*#,+(#,#
7320.=63.<72B4*-3.5*28;<*5*.2?58I+.7.>:23.-78;<2
,('%#
(#$"&'#"H$!)E&&
#5*@.
*5#4/#"-3,/"
89:278;27*95*@.
-./',-0'4+'/-3',0)--0'%2/,(#
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
!*47*-.<:8G48>*?*98;5.726*
),"#4./'(#3-44/",1#/#,2'-"3-(#,';'3-1
1/27,-203/:3,(#4.-0*#,')
$*;18-2?*6*<.:23*52.7.:023=
/#"0)'+1#/'(*'-01*'+1#/'(*,'/0&-"'
,#/%'(
1#/'(*'"'(#*-3'41#)25#'',3#01'!'(0)--"/;3,(#
*2; #,/",'4:1'1,-"(#5'- 25
$*;18-2?*=;5=0.
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
";<*527.;986.7=<2:*;18-298;58>*73*
/#+'(#-0'%2/,(
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
#8;<:83.73*289:.6*
./#+4-"/;3,(#'4:1'12
$)
'#$(!")!!(!#$"
#5*@.
*5#4/#"-3,/"
";<*52:*;18-2?*?*98;5.7.
01*'/0&-"'44.-0*#,#
89:278;27*95*@.
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
!*47*-.<:8G48>*?*98;5.726*
*2; #,.21-3,(
),"#4./'(#3-44/",1#/#,2'-"3-(#,';'3-1
1/27,-203/:3,(#4.-0*#,')
01*#,),"#1/-:)-34.-0*#,'+
$*;18-2?*6*<.:23*52.7.:023=
/#"0)'+1#/'(*'-01*'+1#/'(*,'/0&-"'
,#/%'(
1#/'(*'"'(#*-3'41#)25#'',3#01'!'(0)--"/;3,(#
'1,'',3#,1/'21-%2+#
$*;18-2?*=;5=0.
0*2%#1#*#$-,.-:1#'./'(#3-4
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
0*2%#./-+'"; #'',$-/+'/,(
-+2,*,#20*2%#
)2.,',#',(+,',#
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
72,*,#20*2%#
";<*527.;986.7=<2:*;18-298;58>*73*
/#+'(#-0'%2/,(
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
*6*<.?*9:2653.7.?*368>.
+1#4./'+*(#,#4(+-3#-" ,)'-01*'&$',,!'(0)'&
',01'12!'('43,(3,-%0#)1-/
";<*52/27*7,23;42:*;18-2
,)/0)#20*2%#'20*2%#.*1,-%./-+#1
01*',#0.-+#,21'$',,!'(0)'/0&-"'
%=+>.7,23.<:08>*B426-:=G<>26*8+:<72,26*6*5262;:.-7326
98-=?.<72,26*2?>*73*>780;.4<8:*
2 3#,!'(#.-*(-./'3/#",'!'+- /1,'!'++*'+'0/#",('+
.-"24#1,'!'+
#[email protected]=7=<*:[email protected]:8:*B=7*
#)25#.-+-5'2,21/-.5#%./-/72,
#8;<:83.73*289:.6*
/#"0)-./#+',+(#:1(
#:23.>8?7*;:.-;<>*
/'(#3-4,0/#"0132!#01-3,-+./-+#12
"<95*<*05*>72,.9:2653.721?*368>*8-4:.-2<72128;<*521
/27*7,23;42127;<2<=,23*2?>*73*>780;.4
1.*1%*3,'!#./'+*(#,'&)/#"'1-"124#+,'&)/#"'1,'&',01'12!'(
'43,(3,-%0#)1-/
$)'#$(!")"%#"$%&(" "(!'#$"%&"$!"#!$!
$*;18-2?*=;5=0.
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
01*#20*2%#
";<*527.;986.7=<2:*;18-298;58>*73*
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
*<.:23*57*268>27*9:2:8-7*+80*<;<>*
#+*(':1#
!.6*<.:23*57*268>27*
01*,#+1#/'(*,'+-3',
8-*<7*=5*0*73*7*0:*D.>27;4268+3.4<26*
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
$)'#$(!")" ("!%'%&()E&&'""E$&
$*;18-2?*6*<.:23*52.7.:023=
,#/%'(
$*;18-2?*=;5=0.
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
-+2,*,#20*2%#
01*#20*2%#
";<*527.;986.7=<2:*;18-298;58>*73*
),"#4/"./#"013,'7)'&''43/:,'&1'(#*.-3(#/#,013'0*'7,#[email protected]=7=<*:[email protected]:8:*B=7*
#)25#.-+-5'2,21/-.5#%./-/72,
*92<*[email protected]
.'1*,#.-+-5' ,)+'-01$',,',01'12!'(+'1/%"/2:13'+2
(3,-+0#)1-/2
!.6*<.:23*57*268>27*
01*,#+1#/'(*,'+-3',
:*D.>27;428+3.4<2
#01#;#*(#4,'!#'0*'7,'%/9#3',0)'- (#)1'
01*'%/9#3',0)'- (#)1'
#8;<:83.73*289:.6*
/#"0)-./#+',+(#:1(
/#9('01/-(#3''-./#+4-01*#,+(#,#
8-*<7*=5*0*73*7*0:*D.>27;4268+3.4<26*
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
Broj 5 - Stranica 143
Stranica 144 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
%,H?94A
#;4=
[email protected]:<94;7,9
[email protected]<N0950
9/06=
<,H;7,9,
(($"#%&#+
%+ '"M')#%
7,@94;<:2<,8)"($%)!"&'%
; 2
$<:2<,8%#)" '"#&'%&#)B(%%#"F "
6>[email protected]:=>%,=3:/4A,<0/:@9?/507,>9:=>
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#./-+'"; #'',$-/+'/,(
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
),"#4/"./#"013,'7)'&''43/:,'&1'(#*.-3(#/#,013'0*'7,
#./#4#,1!'(
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
6>[email protected]:=>
<,/=604/<P,@908,9410=>,.450
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#./-+'"; #'',$-/+'/,(
6>[email protected]:=>!0=>[email protected],74:=>,70>?<4=>4H608,9410=>,.450
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#./-+'"; #'',$-/+'/,(
6>[email protected]:=>$:>;:<0;:74>4H648=><,96,8,
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
6>[email protected]:=>$<:<,H?9=6,;<[email protected],
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
$<:2<,8
!&"&!#($%)
6>[email protected]:=>%0/:@9,/507,>9:=>850=943:/-:<,
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
$<:2<,8+M''$%)"#" "!""
6>[email protected]:=>%0/:@9,/507,>9:=>
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
7,@94;<:2<,8
$%M# &###%+#)"
$<:2<,8
%#)" '"#&'F)%'B'"
6>[email protected]:=>&?149,9.4<,9504A/,>,6,
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
$<:2<,8)&##M# &##%+#)"
6>[email protected]:=>%,=3:/4A,=>4;09/450=>?/09>48,
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,-3!2
$<:2<,8#&"#)"#M# &##%+#)"
6>[email protected]:=>$<:2<,8:;<08,95,#=9:@90M6:70?):/4.,8,
$:8:D4?9?>,<:;D02;<:<,H?9,
.'1*,#.-+-5'2,21/-.5#"/;3#
7,@94;<:2<,8)"$#'%(( '(%
$<:2<,8
$%#%!& '"#&'(%(
6>[email protected]:=>'06?D0/:9,.450?9:@.?
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
7,@94;<:2<,8)"$#'%(&$#%'(
$<:2<,8$%#%!&')"#&'(%((&$#%'(
6>[email protected]:=>'06?D0/:9,.450?9:@.?
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
6>[email protected]:=>%0/:@9,/507,>9:=>+,50/94.0=;:<>:@,<,/,):/4.,
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
$<:2<,8%+)#)#F#M$#%'
'06?D4;<:506>'&?149,9.4<,950;<:2<,8,<,[email protected]:5,):/4H6:2N;:<>,
,;4>,790;:8:D4
.'1*,#.-+-5' ,)+'-01$',,',01'12!'(+'1/%"/2:13'+2
(3,-+0#)1-/2
7,@94;<:2<,8+%)&')#&# "&%
$<:2<,8&# "$%#%!%
6>[email protected]:=>",69,/,A,9:@:<:L09?/50.?
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,-3!2
6>[email protected]:=>
$:8:D>0P0-:70=948,[email protected],74/948:=:-,8,
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,-3!2
6>[email protected]:=>&[email protected],A,,?>:-?=906,<>0?H0946,
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,/3'
6>[email protected]:=>&[email protected],A,,?>:-?=906,<>0?84<:@750946,
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,/3'
6>[email protected]:=>&[email protected],,?>:-?=906,<>0?/:@4.,/50.04<:/4>075,;:249?7433<@
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,/3'
6>[email protected]:=>$:8:D?=>,8-09:8A-<495,@,95?3<@,>=643-<,94>075,
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,/3'
6>[email protected]:=>$:8:D?;:6<[email protected],95?><:N6:@,=>,9:@,95,
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,-3!2
6>[email protected]:=>$:8:D?;:6<[email protected],95?><:N6:@,A,:2<[email protected]
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,-3!2
6>[email protected]:=>$:8:D?;7,D,95?;,<>4.4;,.450?/[email protected]<>4D48,
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,/3'
6>[email protected]:=>$:8:D?9,<,@46?D,9=643;:><0;N>49,
#=>,709,69,/02<,L,948,46?D,9=>@48,4A;<:<,H?9,
),"#%/9,'+')25,013'+2,/3'
$<:2<,8
+%)&')"$%#%!%
6>[email protected]:=>$<48,<9,A/<,@=>@09,A,N>4>,
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
6>[email protected]:=>
'?<4=>4H647450H94H64>48
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
6>[email protected]:=>'48:@434>9080/4.49=60;:8:D4?>?<4=>4H6:5=0A:94
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
$<:2<,8$#'$#%(!"'%"!(%(!#%"+!
6>[email protected]:=>'06?D0/:9,.450?9:@.?
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
7,@94;<:2<,8#&' (%(%J"
$<:2<,8$%#%!& '"#&'(%(
6>[email protected]:=>'06?D0/:9,.450?9:@.?
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
7,@94;<:2<,8)"&(%"#&'
$<:2<,8 '"#&'$%#'($#O%"+M''
6>[email protected]:=>%,=3:/4A,<0/:@9?/507,>9:=>
Broj 5 - Stranica 145
Stranica 146 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
$<:2<,8
'"#&'& (O&$M)"
6>[email protected]:=>%,=3:/4A,<0/:@,9<,/
'06?D0/:9,.450
#)25#"-,!'(#2,-3!2
)$%M# &##
7,@94;<:2<,8
$%M# &###%+#)"
$<:2<,8%#)" '"#&'(&'"#)
6>[email protected]:=>%,=3:/4A,A,;:=7090
$7,D0
*5#4/#"-3,/"
#=>,74<,=3:/4A,A,;:=7090
01*'/0&-"'44.-0*#,#
:;<49:=49,;7,D0
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
)
( '(%
7,@94;<:2<,8)"$#'%(( '(%
$<:2<,8%#)" '"#&'(&'"#)(( '(%
6>[email protected]:=>49,9.4<,950<,=3:/,?=>,9:@0
$7,D0
*5#4/#"-3,/"
#=>,74<,=3:/4A,A,;:=7090
01*'/0&-"'44.-0*#,#
:;<49:=49,;7,D0
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
95420?850>94H6,/507,4:=>,7,04A7:[email protected]<450/9:=>4
,('%#
6>[email protected]:=>
49,9.4<,950<,=3:/,?=>,9:@0
$7,D0
*5#4/#"-3,/"
#=>,74<,=3:/4A,A,;:=7090
01*'/0&-"'44.-0*#,#
:;<49:=49,;7,D0
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
%,=3:/4A,8,>0<45,74090<245?
/#"0)'+1#/'(*'-01*'+1#/'(*,'/0&-"'
,#/%'(
1#/'(*'"'(#*-3'41#)25#'',3#01'!'(0)--"/;3,(#
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
0*2%#./-+'"; #'',$-/+'/,(
-+2,*,#20*2%#
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
01*#20*2%#
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
6>[email protected]:=>49,9.4<,950<,=3:/,?=>,9:@0
$7,D0
*5#4/#"-3,/"
#=>,74<,=3:/4A,A,;:=7090
01*'/0&-"'44.-0*#,#
:;<49:=49,;7,D0
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
$<:2<,8#$%!""#)#%"(( '(%"#!"'%(()#!
,;4>,794;<:506>424>,74A,.45,4:;<08,950649:/@:<,90?):/4.,8,
$:=><:5095,4:;<08,
/#9('01/-(#3''-./#+4-01*#,+(#,#
)$%#'($#O%"+M''
7,@94;<:2<,8)"&(%"#&'
$<:2<,8%#)" '"#&'(&'"#)
6>[email protected]:=>49,9.4<,950<,=3:/,?=>,9:@0
$7,D0
*5#4/#"-3,/"
:;<49:=49,;7,D0
-./',-0'4+'/-3',0)--0'%2/,(#
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
",69,/0><:N6:@,A,;:=70948,
),"#4./'(#3-44/",1#/#,2'-"3-(#,';'3-1
1/27,-203/:3,(#4.-0*#,')
%,=3:/4A,8,>0<45,74090<245?
/#"0)'+1#/'(*'-01*'+1#/'(*,'/0&-"'
,#/%'(
1#/'(*'"'(#*-3'41#)25#'',3#01'!'(0)--"/;3,(#
*2; #,/",'4:1'1,-"(#5'- 25
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
/#+'(#-0'%2/,(
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
$:=><:5095,4:;<08,
./#+4-"/;3,(#'4:1'12
%+ ($%)"# +"")"$%#
7,@94;<:2<,8)"($%)!"&'%
$<:2<,8+"F$#& #)%&($%)
6>[email protected]:=>%,=3:/4A,A,;:=7090
$7,D0
*5#4/#"-3,/"
#=>,74<,=3:/4A,A,;:=7090
01*'/0&-"'44.-0*#,#
:;<49:=49,;7,D0
-./',-0'44"/3013#,--0'%2/,(#
-./',-0'44.-:*(3,(#
6>[email protected]:=>
!,>0<45,7944149,9.45=64<,=3:/4
",69,/0><:N6:@,A,;:=70948,
*2; #,.21-3,(
),"#4./'(#3-44/",1#/#,2'-"3-(#,';'3-1
1/27,-203/:3,(#4.-0*#,')
01*#,),"#1/-:)-34.-0*#,'+
%,=3:/4A,8,>0<45,74090<245?
/#"0)'+1#/'(*'-01*'+1#/'(*,'/0&-"'
,#/%'(
1#/'(*'"'(#*-3'41#)25#'',3#01'!'(0)--"/;3,(#
'1,'',3#,1/'21-%2+#
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#*#$-,.-:1#'./'(#3-4
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
0*2%#./-+'"; #'',$-/+'/,(
-+2,*,#20*2%#
)2.,',#',(+,',#
Broj 5 - Stranica 147
Stranica 148 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
72,*,#20*2%#
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
/#+'(#-0'%2/,(
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
,8,>0A,;<4875090A,58:@0
+1#4./'+*(#,#4(+-3#-" ,)'-01*'&$',,!'(0)'&
',01'12!'('43,(3,-%0#)1-/
#=>,74149,9.45=64<,=3:/4
,)/0)#20*2%#'20*2%#.*1,-%./-+#1
01*',#0.-+#,21'$',,!'(0)'/0&-"'
6>[email protected]:=>&[email protected]:94<,950:-<>946,4;:75:;<[email protected]<0/946,
&[email protected]><2:@,H648/<?N>@48,:-<>94.48,8,7484=<0/9548
;:/?A0>94.48,[email protected],95,@9:2=06>:<,
2 3#,!'(#.-*(-./'3/#",'!'+- /1,'!'++*'+'0/#",('+
.-"24#1,'!'+
6>[email protected]:=>49,9.4<,950O?;,945=6:2(#A,;<:=>?<0L095042<,/95?
$:8:D4?9?>,<:;D02;<:<,H?9,
#)25#.-+-5'2,21/-.5#%./-/72,
6>[email protected]:=>$<:2<,8<@,>=6:2A,@:/,A,A,;:N75,@,950
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
6>[email protected]:=>#>;7,>,27,@94.0;<48750943/?2:<:H943A,58:@,
#>;7,>,27,@94.0;<48750943A,58:@,:/6<0/4>9434:=>,743
149,9.45=64349=>4>?.45,[email protected],95,@9:2=06
1.*1%*3,'!#./'+*(#,'&)/#"'1-"124#+,'&)/#"'1,'&',01'12!'(
'43,(3,-%0#)1-/
'06?D4;<:506>'#;<08,9502<,/=60?;<,@0
$:=><:5095,4:;<08,
/#"0)-./#+',+(#:1(
$<[email protected]:A9,=<0/=>@,
/'(#3-4,0/#"0132!#01-3,-+./-+#12
%+ ($%)"# +#&$#%&')#!#)"($%#&'#%"#$ "%"
7,@94;<:2<,8)"($%)!"&'%
$<:2<,8%#)" '"#&'($%)"## 6>[email protected]:=>%,=3:/4A,<0/:@9?/507,>9:=>
%,=3:/4A,?=7?20
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
01*',#0.-+#,21'/0&-"'.-0*-3,(
7,@94;<:2<,8$%#&'#%"#$ "%"
$<:2<,8(%J"&'"($%#&'#%(
6>[email protected]:=>0:/0>=6:6,>,=>,<=60?=7?20
%,=3:/4A,?=7?20
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
6>[email protected]:=>
=3:/:@,9507:6,.45=643/:[email protected]:7,;<:80>94.,2<,L,94
%,=3:/4A,?=7?20
01*#20*2%#
,;4>,794;<:506>A<,/,A8509,($(,):/4.0&<48,
"08,>0<45,79,48:@49,
01*,#+1#/'(*,'+-3',
,;4>,794;<:506>A<,/,($(,:95,&<48,
"08,>0<45,79,48:@49,
01*,#+1#/'(*,'+-3',
,;4>,794;<:506>A<,/,($(,F4=>,&>,8-09,A:9,
%,=3:/4A,?=7?20
,1#*#)12*,#'-0- ,#20*2%#
"08,>0<45,79,48:@49,
01*,#+1#/'(*,'+-3',
,;4>,794;<:506>A<,/,:=>,70;<:506>90;7,9=604>0394H60/:6?809>,.450
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
"08,>0<45,79,48:@49,
01*,#+1#/'(*,'+-3',
7,@94;<:2<,8#!(" " '"#&'
$<:2<,8
%J"#'(%J#!(" ""%&'%('(%
,;4>,794;<:506>(<0L,5A,;<:[email protected],H:>;,/[email protected]:/,
!,>0<45,79,48:@49,;<4<:/9,-:2,>=>@,
#+*(':1#
$<:2<,8( "(#&' "%&'%('(%"#'(%J
,;4>,794;<:506>A2<,/95,=;:80946,P<>@,8,5?2:=7,@09=6:2,6:8?94A8,
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>%50N,@,95048:@49=6:;<,@943:/9:=,[email protected]<,[email protected]<=>,943.0
!,>0<45,79,48:@49,;<4<:/9,-:2,>=>@,
#+*(':1#
,;4>,794;<:506>#>6?;A08754N>,A,:=>,70;:><0-0<,/,):/4.,
!,>0<45,79,48:@49,;<4<:/9,-:2,>=>@,
#+*(':1#
%+ ($%)"# +#!)#"&(&')+M''(## M%' 7,@94;<:2<,8)"$#'%(( '(%
$<:2<,8(%J"#$%!"#'*&'%M# +$#'%%&
,;4>,794;<:506>
#;<08,950;<:=>:<45,<,/=606954P94.0
$:=><:5095,4:;<08,
/#"0)-./#+',+(#:1(
7,@94;<:2<,8)"$#'%(&$#%'(
$<:2<,8
+%" )#%"##M()#!
,;4>,794;<:506>A2<,/95,3,70/@:<,906:/#M?):/4.,8,
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>
(<0L0950;:/7:20?3,74/@:<,946:/#M?):/4.,8,
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>:@<N0>,6?<0L095,4:;<08,95,3,70/@:<,906:/#M?):/4.
,;4>,790;:8:D4
.'1*,#.-+-5' ,)+'-01$',,',01'12!'(+'1/%"/2:13'+2
(3,-+0#)1-/2
$<:2<,8%+)#)#F#M$#%'
,;4>,794;<:506>
(<0L0950-,7:>,N6:242<,74N>,?):/4.,8,
,;4>,790;:8:D4
.'1*,#.-+-5' ,)+'-01$',,',01'12!'(+'1/%"/2:13'+2
(3,-+0#)1-/2
7,@94;<:2<,8#!(" " '"#&'
$<:2<,8#%O)"#!(" ""%&'%('(%
6>[email protected]:=>9>0<@09>9::/<P,@,9505,@90;:@<N490
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
6>[email protected]:=>
#/<P,@,950-?9,<,
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
6>[email protected]:=>#/<P,@,950:-:<49=643N,3>:@,
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
6>[email protected]:=>+,[email protected],950A070943;:@<N49,;:><:N95,@:/0
%,=3:/4A,?=7?20
-+2,*,#20*2%#
6>[email protected]:=>#/<P,@,950;47:8,>,
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
6>[email protected]:=>#/<P,@,9506:7946,45,@90;:@<N490
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
Broj 5 - Stranica 149
Stranica 150 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6>[email protected]:=>:<4A:9>,79,[email protected]<>46,79,=429,74A,.45,
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
6>[email protected]:=>90<245,;:><:N95,5,@90<,[email protected]>0
%,=3:/4A,8,>0<45,74090<245?
,#/%'(
6>[email protected]:=>#/<P,@,9505,@90<,[email protected]>0
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
6>[email protected]:=>
(=7?20/0<,>4A,.4504/0A49=06.450
%,=3:/4A,?=7?20
-+2,*,#20*2%#
6>[email protected]:=>:P4D9:9:@:2:/4N95064D09502<,/,
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
6>[email protected]:=>F4ND09505,@9:;<:80>943;:@<N49,9,:>:6?$<@4D?
%,=3:/4A,?=7?20
-+2,*,#20*2%#
6>[email protected]:=>#/<P,@,950A070943;:@<N49,?&<484
%,=3:/4A,?=7?20
-+2,*,#20*2%#
6>[email protected]:=>F4ND09505,@9:;<:80>943;:@<N49,?&<484
%,=3:/4A,?=7?20
-+2,*,#20*2%#
6>[email protected]:=>#/<P,@,950A070943;:@<N49,?):/4.,8,
%,=3:/4A,?=7?20
-+2,*,#20*2%#
6>[email protected]:=>F4ND09505,@9:;<:80>943;:@<N49,?):/4.,8,
%,=3:/4A,?=7?20
-+2,*,#20*2%#
$<:2<,8
%J"#'(%J#!(" ""%&'%('(%
,;4>,794;<:506>
A2<,/95,[email protected]:/:@:/9046,9,74A,.45=608<0P0
<,[email protected]=64:-506>4
01*'%/9#3',0)'- (#)1'
,;4>,794;<:506>A2<,/95,?74H905,@90<,[email protected]>0
<,[email protected]=64:-506>4
01*'%/9#3',0)'- (#)1'
,;4>,794;<:506>(<0L09509:@43,=1,7>943;:@<N49,
<,[email protected]=64:-506>4
#01#;#*(#4,'!#'0*'7,'%/9#3',0)'- (#)1'
,;4>,794;<:506>",-,@,6:8?9,790:;<080;:;<:2<,8?$ 0D
$:=><:5095,4:;<08,
/#9('01/-(#3''-./#+4-01*#,+(#,#
,;4>,794;<:506>#=>,7,?7,2,95,9,:-506>48,6:8?9,790491<,=><?6>?<0
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>(<0L09509:@43,=1,7>943;:@<N49,9,$$&?
<,[email protected]=64:-506>4
#01#;#*(#4,'!#'0*'7,'%/9#3',0)'- (#)1'
,;4>,794;<:506>(<0L0950'<2,690A,<,9484<,
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>
<,[email protected]:/9432<,[email protected],9,;:/<?H5?<,/,
,;4>,790;:8:D4
.'1*,#.-+-5' ,)+'-01$',,',01'12!'(+'1/%"/2:13'+2
(3,-+0#)1-/2
,;4>,794;<:506>
$<48509,850<,090<2?H496:@4>:=>49,=?=>,@?5,@90<,[email protected]>0
<,[email protected]=64:-506>4
01*'%/9#3',0)'- (#)1'
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
,;4>,794;<:506>
A2<,/95,[email protected]:/:@:/908<0P04A
<,[email protected]=64:-506>4
01*'%/9#3',0)'- (#)1'
,;4>,794;<:506>
A2<,/95,6:8?9,790491<,=><?6>?<0?;:=7:@9:5A:94F4=>,
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>
(7,2,95,9,:-506>48,6:8491<,=><?6>?<0?$<@4D ?.4
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>
&,9,.45,;,<6,6:/><P94.0?):/4.,8,
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>(<0L0950><P94.0?):/4.,8,
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>&,9,.45,;,<6,?&<484
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>
9=>,74<,950=08,1:<,9,<,=6<4P5??7$<@0$<48:<=60H0>0?):
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
$<:2<,8( "(#&' "%&'%('(%"#'(%J
6>[email protected]:=>#=>,7,90=;:809?>,?7,2,95,
%,=3:/4A,?=7?20
01*#20*2%#
,;4>,794;<:506>#=>,74:-506>44?<0L,54
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
01*#20*2%#
:/,>9,?7,2,95,9,2<,[email protected]=648:-506>48,
-"1,2*%,(,%/9#3',0)'+- (#)1'+
,;4>,794;<:506>
",-,@,6:8?9,7904?<-,90:;<080
$:=><:5095,4:;<08,
/#9('01/-(#3''-./#+4-01*#,+(#,#
,;4>,794;<:506>",-,@,=;0.45,79:[email protected]:A47,A,=,6?;75,9506:8:>;,/,
,;4>,790;:8:D4
.'1*,#.-+-5' ,)+'-01$',,',01'12!'(+'1/%"/2:13'+2
(3,-+0#)1-/2
,;4>,794;<:506>A<,/,;<:506>/:6?<0L095,:-,79:2;:5,=,):/4.0&<48,$<@
"08,>0<45,79,48:@49,
01*,#+1#/'(*,'+-3',
,;4>,794;<:506>A<,/,;<:506>904;7,9=60/:6?809>,.4504A
"08,>0<45,79,48:@49,
01*,#+1#/'(*,'+-3',
'06?D4;<:506>'$<[email protected]:A6:8?9,79:2:>;,/,=:>:6,$<@4D,
,;4>,790;:8:D4
.'1*,#.-+-5' ,)+'-01$',,',01'12!'(+'1/%"/2:13'+2
(3,-+0#)1-/2
$<:2<,8$#& #)"+#%+M''"%(
6>[email protected]:=>#-,@75,950?=7?2,=><?H9:242<,[email protected]=6:29,/A:<,
%,=3:/4A,?=7?20
01*#20*2%#
6>[email protected]:=>
#-,@75,950?=7?2,;:=7:@,A,N>4>09,<,/?
%,=3:/4A,?=7?20
01*#20*2%#
$<:2<,8($%) "$#!#%&!#%#!"$#%(F(%)#
6>[email protected]:=>%,/@450D,A,/,@,9506:9.0=45=643:/:-<095,
#=>,7490=;:809?>4<,=3:/4;:=7:@,95,
),"#4/"./#"013,'7)'&''43/:,'&1'(#*.-3(#/#,013'0*'7,-
Broj 5 - Stranica 151
Stranica 152 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
6>[email protected]:=>&?149,9.4<,950:9/,A,=,9,.45?:90H4ND095,8:<,
$:8:D4?9?>,<:;D02;<:<,H?9,
#)25#.-+-5'2,21/-.5#%./-/72,
6>[email protected]:=>'<:N,6;7,@0A,=>,@0?):/4.,8,
%,=3:/4A,?=7?20
01*#20*2%#
6>[email protected]:=>'<:N,6;7,@0A,=>,@0?&<484
%,=3:/4A,?=7?20
01*#20*2%#
6>[email protected]:=>#=>,7090=;:809?>0?=7?20
%,=3:/4A,?=7?20
01*#20*2%#
,;4>,794;<:506>#/<P,@,9504=,9,.45,:-506,>,9,;:8:<=6:8/:-<?
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
,;4>,794;<:506>#/<P,@,9504=,9,.45,:-506,>,9,;:8:<=6:8/:-<??&<484
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
$<:2<,8$# &$%#'($#O%"$(')
,;4>,794;<:506>(<0L0950;:75=6434;<:>?;:P,<943;?>[email protected],
%,=3:/4A,?=7?20
0*2%#1#)25#%'',3#01'!'(0)-%-"/;3,(
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve
U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada
isplaćena su sredstva kako slijedi:
Gradonačelnik
Gimnazija A. Vrančića, maturalni ples
1.000,00 kn
15.01.
Gradonačelnik
Prometno tehnička škola, maturalni ples
1.000,00 kn
15.01.
Gradonačelnik
Ekonomska škola, maturalni ples
1.000,00 kn
15.01.
Gradonačelnik
Industrijsko obrtnička škola, maturalni ples
1.000,00 kn
15.01.
Gradonačelnik
Tehnička škola, maturalni ples
1.000,00 kn
18.02.
Gradonačelnik
Udruga specijalne policije Jastrebovi Šibenik
2.000,00 kn
25.02.
Gradonačelnik
Ana Udovičić, knjiga Vilinske priče
3.000,00 kn
19.03.
Gradonačelnik
Vodički Šport j.d.o.o., inicijalna sredstva
3.000,00 kn
04.04.
Gradonačelnik
Lucijana Zekonjić, odlazak na školsku ekskurziju
1.490,00 kn
17.05.
Gradonačelnik
Antonio Barišić, izdavanje knjige "Srest ćemo se opet"
3.000,00 kn
20.05.
Gradonačelnik
Aljoša Vuković, izdavanje zagonetki za djecu
500,00 kn
24.06.
Gradonačelnik
Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac
1.000,00 kn
23.07.
Gradonačelnik
Croatia osiguranje, osigur. do punoljetnosti Karlo P.
4.448,48 kn
23.07.
3.140,37 kn
01.08.
1.750,00 kn
02.08.
Gradonačelnik
Gradonačelnik
IV Nakladništvo d.o.o., brošura Nasilje i mladi
Terra Viridis, oglašavanje projekta Ugroženi svijet
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 153
Gradonačelnik
Društvo multiple skleroze Šibensko-kninske žup.
2.000,00 kn
28.08.
Gradonačelnik
Hrvatsko novinarsko društvo ŠKŽ
1.000,00 kn
06.09.
Gradonačelnik
Udruga Sv. Antun Šibenik
1.325,16 kn
10.09.
Gradonačelnik
Udruga slijepih ŠKŽ
1.500,00 kn
12.09.
Gradonačelnik
HKDPD biskup Srećko Badurina, hum.akcija
3.000,00 kn
01.10.
Gradonačelnik
Nives Radić, odlazak na svj. prvenstvo u Brazil
2.000,00 kn
01.10.
Gradonačelnik
Mile Mićin, pomoć pri izgradnji kuće
5.552,28 kn
07.11.
Gradonačelnik
Unicef, donacija za Filipine
1.237,00 kn
25.11.
Gradonačelnik
K.U.D. Dubrava, očuvanje kulturne baštine
2.000,00 kn
29.11.
Gradonačelnik
Udruga žena Sv. Antun, humanitarni koncert
900,00 kn
16.12.
Gradonačelnik
Isplata sredstava za novorođenčad
4.500,00 kn
27.12.
Gradonačelnik
Rina Čičin-Karlov, isplata pomoći
1.000,00 kn
27.12.
Gradonačelnik
Carinski sindikat Hrvatske
600,00 kn
30.12.
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom
tržištu novca i kapitala
U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12) i članka 12. Pravilnika
o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i davanju jamstva („Narodne
novine“, br. 55/09 i 139/10), u nastavku slijedi pregled
podmirenja obveza po kreditima za koji je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
1. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.
Ugovor o kreditu zaključen je dana 16. prosinca 2003.
godine na iznos od 10.000.000,00 kuna, za financiranje
kapitalnih objekata na području Grada Vodica.
Saldo kredita na dan 1. siječnja 2013. godine iznosio
je 1.345.097,67 kuna. Po navedenom kreditu u 2013.
godini glavnica je otplaćena u cijelosti. Tako da saldo
kredita na dan 31. prosinca 2013. godine iznosi 0,00
kuna.
2. Ugovor o kreditu Zagrebačka banka d.d.
Ugovor o kreditu zaključen je dana 27. rujna 2006.
godine na iznos od 21.829.642,82 kuna, za financiranje
kupnje nekretnine ex „Stare škole“.
Saldo kredita na dan 1. siječnja 2013. godine iznosio
je 8.847.970,14 kuna. Po navedenom kreditu u 2013.
godini otplaćeno je na ime glavnice 2.228.147,05 kuna.
Tako da saldo kredita na dan 31. prosinca 2013. godine
iznosi 6.619.823,09 kuna.
3. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
U svezi članka 87. i 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12) i članka 12. Pravilnika
o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i davanju jamstva („Narodne
novine“, br. 55/09 i 139/10), trgovačkim društvima i
javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik
Grad, u izvještajnom razdoblju Grad nije davao jamstva.
Grad ima iz prethodnog razdoblja iskazana slijedeća
aktivna jamstva u svojim poslovnim knjigama:
1.Trgovačko društvo „Leć“ d.o.o., za kredit kod
Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od
1.863.805,56 kuna od 1. kolovoza 2002. godine, za
nabavku opreme. Stanje jamstva na dan 31. prosinca
2013. godine iznosi 740.578,83 kuna. Jamstvo u 2013.
godini nije protestirano.
2.Trgovačko društvo „Gradsko poduzeće“ d.o.o., za
kredit kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 500.000,00
kuna od 14. travnja 2003. godine, za financiranje sustava
naplate i kontrole parkiranja u Vodicama. Stanje jamstva
na dan 31. prosinca 2013. godine iznosi 30.580,66 kuna.
Jamstvo u 2013. godini nije protestirano.
4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka,
rashoda i izdataka
Izvršenje proračuna za razdoblje 01.siječanj –
31.prosinca 2013. godine prikazano je kroz Račun prihoda i rashoda i kroz Račun zaduživanja/financiranja.
Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od
45.658.059,54 kn ili 95,02 % u odnosu na godišnji plan.
Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni
su u iznosu od 100.000,00 kn ili 100,00 % u odnosu na
godišnji plan.
Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od
29.783.864,36 kn ili 92,34 % u odnosu na godišnji plan,
rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su
u iznosu od 8.717.284,08 kn ili 48,94 % u odnosu na
godišnji plan, dok su izdaci za financijsku imovinu i
otplate zajmova ostvareni u iznosu od 3.338.014,31 kn
ili 99,64 % u odnosu na godišnji plan.
Stranica 154 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima
u iznosu od 3.918.896,79 kn, preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 5.267.530,90 kn, odnosno na dan 31.
prosinca 2013. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 9.186.427,69 kn.
5. Izvješće o trošenju namjenskih prihoda Grada Vodica u razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013.
Od komunalne naknade u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ostvareno je 6.475.388,18 kn
prihoda, a utrošeno je 5.869.291,78 kn,od čega:
1. Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica
2. Interventno održavanje javne površine
3. Zalijevanje zelenih površina
4. Održavanje pilomata
5. Održavanje kolnika i javne površine
6. Horizontalna i vertikalna signalizacija
7. Energija – potrošnja javne rasvjete
8. Održavanje javne rasvjete
9. Čišćenje javno prometnih površina na Prviću
10. Održavanje zelenih površina u Srimi
11. Čišćenje javno prometnih površina u Srimi
12. Održavanje zelenih površina u Vodicama
13. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama
14. Održavanje bunara
15. Održavanje oborinskih šahtova
16. Božićno-novogodišnje kićenje grada
1.185.705,41 kn
400.000,00 kn
213.026,92 kn
30.000,00 kn
399.790,25 kn
126.380,38 kn
871.247,20 kn
434.728,99 kn
149.687,65 kn
60.000,00 kn
99.999,99 kn
939.999,99 kn
800.000,00 kn
25.000,00 kn
50.000,00 kn
83.725,00 kn
Od komunalnog doprinosa u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ostvareno je prihoda u visini
od 4.864.007,60 kn, a utrošeno je 2.770.920,78 kn od čega:
1. Izgradnja nove ulične javne rasvjete na području Grada
2. Uređenje novih asfaltnih površina na području Grada
3. Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture
– opremanje javne rasvjete
– uređenje ulice Obrove
- izgradnja javne rasvjete na državnoj cesti D8
4. Građenje vodnih građevina na području grada
- rekonstrukcija čvorišta L.A. Kabalera i Lj. Gaja
- izgradnja crpnih stanica CS1 i CS2
5. Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Luci
- pristupni put prema Crkvi u Prvić Luci
6. Uređenje tržnice u Vodicama
432.869,91 kn
500.000,00 kn
27.475,00 kn
34.875,00 kn
79.127,50 kn
1.550.000,00 kn
49.041,24 kn
97.532,13 kn
Od naknade za priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013.
godine ostvareno je prihoda u visini od 365.466,14 kn, a utrošeno je 220.401,45 kn za izgradnju ulične vodovodne
i kanalizacijske mreže na području grada Vodica, i to:
1. Vodovodna mreža u naselju Gaćeleze
2. Vodovodna mreža u ulici Fausta Vrančića
3. Vodovodna mreža u ulici Miroslava Krleže
20.000,00 kn
130.000,00 kn
70.401,45 kn
Od prihoda za posebne namjene, boravišne pristojbe u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
ostvareno je 1.121.889,14 kn prihoda, a utrošeno je 1.001.056,71 kn od čega:
1. Arheološka istraživanja na području Grada
2. CMC festival i ostale manifestacije
3. Timovi hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni
4. Čišćenje javno prom.površina u turističkoj sezoni
5. Nabava komunalne i urbane opreme
40.000,00 kn
369.404,71 kn
161.652,00 kn
300.000,00 kn
130.000,00 kn
Od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca
2013. godine ostvareno je prihoda u visini od 402.440,68 kn, a utrošeno je svih 402.440,68 kn, od čega:
1. Uređenje trga kneza Branimira
2. Uređenje novih asfaltnih površina
390.440,68 kn
12.000,00 kn
Od naknada za koncesiju na pomorskom dobru u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 1.441.294,41 kn, a utrošeno je 1.256.628,61 kn od čega:
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 155
1. Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja
2. Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru
- radovi na poluotoku Punta
- sanacija rive Lovinčić
- uređenje uvale Tijašnica
- održavanje plaže Imperijal
- održavanje Plave plaže
3. Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru u Srimi
4. Sufinanciranje Fonda za sanaciju mora
5. Trošak plave zastave u Vodicama
6. Trošak plave zastave u Srimi
7. Plaćanje županijske koncesije na pomorskom dobru
8. Izrada elaborata o nasipavanju i izgradnji na pom.dobru
9. Obavljanje usluge analize mora
57.630,00 kn
84.676,50 kn
81.785,38 kn
20.000,00 kn
29.292,59 kn
4.245,53 kn
609.101,31 kn
40.000,00 kn
170.000,00 kn
90.000,00 kn
22.147,30 kn
39.000,00 kn
8.750,00 kn
Od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ostvareno
je prihoda u iznosu 1.072.740,78 kn, i to za:
1. Nabava komunalnog vozila – 382.984,43 kn, Fond za zaštitu okoliša i energ.učink
2. Modernizacija javne rasvjete – 247.744,35 kn, Fond za zaštitu okoliša i energ.učink.
3. Plaža na Srimi – 50.000,00 kn, Ministarstvo branitelja
4. Instaliranje sustava Hot Spot – 34.100,00 kn, Ministarstvo turizma
5. Prijevoz komunalnog otpada s otoka Prvića – 357.912,00 kn, Fond za zaštitu okoliša
Od donacija od pravnih i fizičkih osoba u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ostvareno
je prihoda u iznosu od 649.661,68 kn, i to za:
1. Program stručnog osposobljavanja – 144.661,68 kn, Hrvatski zavod za zapošljavanje
2. Održavanje CMC Festivala – 75.000,00 kn, Zagrebačka banka
3. Održavanje CMC Festivala – 30.000,00 kn, Hrvatska turistička zajednica
4. Uređenje parkirališnih površina u Srimi – 150.000,00 kn, Gradsko poduzeće d.o.o.
5. Instaliranje semafora u ulici Prve Primorske Čete – 250.000,00 kn, Županijska uprava
za ceste
Svi namjenski prihodi koji su ostvareni u 2013. godini, a koji nisu utrošeni tijekom 2013. godine, prenose se
planom Proračuna u 2014. godinu.
____________________
2. TAJNIK
1
Na temelju članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vodica („Službeni vjesnik Sibensko-kninske županije”,
broj 12/09, 4/13 i 9/13-pročišćeni tekst), uspoređujući izvorni i objavljeni tekst Odluke o koeficijentima za obračun
plaće i namještenika, uočena je greška te tajnik Grada daje
ISPRAVAK
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije”, broj 12/10 i 13/10 Ispravak) u članku 2. točka 11. umjesto riječi: „Namještenik I” stavlja se slijedeća
riječ: „Namještenik II”.
KLASA: 120-01/10-01/1
URBROJ: 2182/04-03/01-14-3
Vodice, 08. travnja 2014. godine
GRAD VODICE
TAJNIŠTVO
TAJNIK
Zdrenka Šimić, dipl.iur., v.r.
____________________
Stranica 156 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
VI.
OPĆINA KISTANJE
1. OPĆINSKO VIJEĆE
6
Na temelju članka 3.stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne
promidžbe („Narodne novine“, broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14) i članka 32. Statuta Općine Kistanje („Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/09,15/10, 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 6. sjednici, od
17.travnja 2014.g., donosi
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Kistanje za financiranje političkih stranaka i
članova/ca Općinskog vijeća izabranih na kandidacijskim listama grupa birača za razdoblje
od 01.siječnja do 31. prosinca 2014.godine
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i grupe građana, zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Kistanje za 2014.godinu osigurana Proračunom Općine Kistanje za 2014.godinu.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju najmanje jednog vijećnika u
Općinskom vijeću Općine Kistanje.
Članak 3.
Proračunom Općine Kistanje za 2014.godinu osigurano je 40.000,00 kuna za rad političkih stranaka sukladno
ovoj Odluci.
Članak 4.
Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Kistanje utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj
političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću Općine Kistanje.
Za svaku vijećnicu u Općinskom vijeću, kao pripadnici podzastupljenog spola, utvrđuje se uvećana naknada
u visini od 10% u odnosu na naknadu vijećnika.
Članak 5.
Svakom članu Općinskog vijeća pripada 233,12 kuna mjesečno , a svakom vijećniku podzastupljenog spola
pripada mjesečno 256,43 kuna
Članak 6.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju
članova svake političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću.
Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje uzimaju se podaci o sadašnjoj
stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća Općine Kistanje.
Članak 7.
Ukoliko tijekom proračunske godine, pojedini vijećnik/ vijećnica ili više njih, napuste ili promijene članstvo
u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno ovoj odluci ostaju političkoj stranci kojoj
je zastupnik pripadao u trenutku Konstituiranja Općinskog vijeća.
U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno
prethodnom članku ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su
udruživanjem prestale postojati.
Političkoj se stranci u tijeku proračunske godine mogu povećati odnosno smanjiti financijska sredstva propisana
ovom Odlukom ukoliko dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta
politička stranka ima u Općinskom vijeću.
Članak 8.
Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kistanje raspoređuju se sredstva u Proračunu
Općine Kistanje za 2014.godinu na način utvrđen u članku 3. i 5.ove Odluke u iznosima kako slijedi:
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj
1.
2.
3.
žene
SDSS
HDZ
HSLS
muški
2
8
1
2
0
1
UKUPNO:
žene
muški
512,86
256,43
0
769,29
1.864,96
466,24
233,12
2.564,32
Broj 5 - Stranica 157
mjesečno
2.377,82
722,67
233,12
3.333,61
2014.
28.533,84
8.672,04
2.797,44
40.003.32
Članak 9.
Sredstva sredstva iz ove Odluke doznačuju se na žiro račun ogranka političke stranke odnosno na poseban
račun Kandidacijske liste grupe birača, otvoren za njezino redovito financiranje djelatnosti, o čemu ogranak
političke stranke odnosno Kandidacijska liste grupe birača, pismeno obavještava Jedinstveni upravni odjel Općine
Kistanje .
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“,
a primjenjuje se od 01.siječnja 2014.godine. .
KLASA:402-10/14-01/1
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje,17. travnja 2013.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
7
Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,broj 47/09,27/93 i
38/09) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09., 15/10.,4/13), Općinsko vijeće Općine
Kistanje, na 6.sjednici, od 17.travnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2013.godinu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2013.g. Utvrđuje
se da je u 2013.godini za Program javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje planirano 125.000,00 kuna,
a isti je ostvaren u vrijednosti od 110.000,00 kuna ,ili 88% od planiranog, kako slijedi:
R.br. NAZIV
1.
Manifestacije u kulturi-djelatnost udruga u kulturi
SKD «Prosvjeta»Pododbor Kistanje
Kala «Zvono»,Kistanje
Udruga mladih «Atlas» Kistanje
Udruga «Korak»,Ivoševci
Udruga «Novo Janjevo»,Kistanje
2.
Djelatnost kulturno umjetničkih društava
SKD «Prosvjeta»,Pododbor Kistanje
3.
Pomoć vjerskim zajednicama
Srpski pravoslavni manastir «Krka»,Kistanje
Srpska pravoslavna crkvena općina Ivoševci,Kistanje
Srpska pravoslavna crkvena općina Ivoševci,Kistanje
Rimokatolički župni ured Blažene Djevice Marije ,Kistanje
UKUPNO:
PLAN
60.000,00
15.000,00
45.000,00
IZMJENE
60.000,00
10.000
12.000
20.000
10.000
3.000
15.000,00
5.000
50.000,00
IZVRŠENJE
55.000
5.000
50.000
15.000
9.000
5.000
21.000
110.000
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
Stranica 158 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA:021-05/14-01/5
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje , 17.travnja 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
8
Na temelju članka 76.Zakona o športu („Narodne novine“,broj NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12.,94/13),
članka 32.Statuta Općine Kistanje („Narodne novine“,broj 8/09., 15/10.,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje
na 6.sjednici, od 17.travnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
O IZVRŠENJU PROGRAMA
javnih potreba u o sportu Općine Kistanje u 2013.godinu
I.
Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje
za 2013.g.Utvrđuje se da je Programom javnih potreba u sportu Općine Kistanje za 2013.g.planirano 110.000,00
kuna , a isti je ostvaren u vrijednosti od 97.704,96 kuna Ili 88,82% od planiranog, kako slijedi:
Red.br. Opis
1.
Tekuće investicijsko održavanje sportskih objekata:
-Troškovi vode za održavanje travnjaka na
nogometnom igralištu
2.
Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama:
Nogometni klub «Janjevo»,Kistanje
UKUPNO:
Plan
50.000,00
Izmjene
25.000,00
Izvršenje
17.704,96
17.704,96
50.000,00
85.000,00
80.000,00
80.000,00
97.704,96
II.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:021-05/14-01/4
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje ,17.travnja 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
____________________
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
9
Na temelju članka 19.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11.,144/12.,19/13.) i članka 32.Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“,broj 8/09.,15/10.,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 6.sjednici, od 17.travnja
2014.godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa
socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2013.godinu
I.
Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa socijalnih potreba građana na području
općine Kistanje za 2013.g.Utvrđuje se da je Programom socijalnih potreba građana na području općine Kistanje
za 2013.g. planirano1.067.000,00 kuna, a ostvarena vrijednost Programa 953.286,95kuna, odnosno 89,34% od
planiranog, kako slijedi:
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
NAZIV TROŠKA
Rad Savjeta za prevenciju kriminaliteta
Pomoć u novcu obiteljima i pojedincima
-jednokratna pomoć
Pomoć obiteljima u novcu za ogrjev
Financijska potpora radu braniteljskih udruga
Financijska potpora radu Hrvatskom crvenom
križu
Pomoć starim i nemoćnim osobama-obilazak
(Provodi se u suradnji sa Ministarstvom
socijalne politike i mladih i Organizacijom za
građanske inicijative OGI iz Osijeka).
Poticanje mjera demografske obnove -potpora za
novorođeno dijete
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
koji nisu obuhvaćeni programom socijalne
pomoći
Igraonice za djecu i mladež
SVEUKUPNO:
Broj 5 - Stranica 159
PLAN
3.000
40.000
IZMJENE
5.000
40.000
IZVRŠENJE
0,00
31.363,35
570.000
5.000
10.000
540.000
2.000
5.000
493.050,00
2.000,00
5.000,00
370.000
od toga
Općina
Kistanje
37.000
30.000
370.000
od toga
Općina
Kistanje
37.000
30.000
326.800,00
50.000
75.000
65.073,60
50.000
1.128.000
0,00
1.067.000
0,00
953.286,95
30.000,00
Članak 2.
Sredstva za izvršenje ovog Programa osigurana su iz slijedećih izvora:
Izvori financiranja
Općina Kistanje
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Šibensko-kninska županija
UKUPNO:
Plan 2103.
u kunama
Izmjene
u kunama
IZVRŠENJE
U
KUNAMA
225.000
333.000
570.000
1.128.000
194.000
333.000
540.000
1.067.000
163.236,95
297.000,00
493.050,00
953.286,95
II.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.
KLASA:021-05/14-01/3
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje ,17.travnja 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
10
____________________
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
Na temelju članka 32. Statuta OpćineKistanje “Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije „ broj 8/09, 15/10
i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 6. sjednici od 17.travnja 2014.g. donosi
ODLUKU
O donošenju programa uređenja katoličkog groblja na kat.čest. br. 4485/2 k.o. Kistanje
1. Donosi se program uređenja katoličkog groblja na kat.čest. br. 4485/2 k.o. Kistanje, koji je izradila tvrtka
Denmar d.o.o. za graditeljstvo, zanatstvo i trgovinu iz Zadra., tehnički dnevnik 23/14 od ožujka 2014.g.
2. Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Stranica 160 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
KLASA:021-05/14-01/7
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje,17.travnja 2014.g.
11
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,broj 26/03-pročišćeni
tekst,82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11.,144/12.,94/13), članka 32.Statuta Općine Kistanje
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,broj 8/06,15/10.,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na
6..sjednici, od 17.travnja 2014.godine, donosi
ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
djelatnosti iz članka 22.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2013.godini
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za
2013.g.Utvrđuje se da je Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22.st.1.Zakona o
komunalnom gospodarstvu u 2013.g. planirano 2.983.575,00 kuna, dok je isti ostvaren u vrijednosti od 2.764.997,00
kuna, ili sa 92% od planiranog, kako slijedi :
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
Održavanje javnih površina
Održavanje javnih zelenih površine
Održavanje nerazvrstanih cesta
Naziv ceste
količina
1.250 m
LC-Vukići-Ćuk-Trtice,Biovičino selo (popravak
podloge,asfaltiranje i izrada bankine od kamene
jalovine)
LC-Masnikose,Biovičino Selo (Popravak podloge od
275,26m²
kamenog drobljenca i asfaltiranje)
LC-Novo naselje,Đevrske (Popravak podloge od
1.132m²
kamenog drobljenca,strojno rezanje oštećenog
asfalta,asfaltiranje,izrada bankine od kamene
jalovine,postavljanje betonskih rubnjaka
LC-Manojlovići,Ivoševci (popravak podloge od
130,4 m²
kamenog drobljenca i asfaltiranje)
Modrino Selo (nabava kamene jalovine i sanacija
99,34²
makadamskog kolnika)
Zečevo(nabava kamene jalovine i radovi na sanaciji
30,00m³
makadamskog kolnika)
Macure(nabava kamene jalovine i sanacija
49,50m³
makadamskog kolnika)
Smrdelje(nabava kamene jalovije i sanacija
100,0³
makadamskog konika)
Đevrske(nabava kamene jalovine i sanacija
79,50m³
makadamskog kolnika)
Kistanje(nabava kamena jalovine i sanacija
100,00m³
makadamskog kolnika)
Ivoševci (nabava kamene jalovine i sanacija
137,50m³
makadamskog puta - USAID )
Rudele(nabava kamene jalovine i sanacija
58,5 m³
makadamskog puta)
Nunić(nabava kamene jalovine i sanacija makadamskog
198,00m³
puta)
Ljune(nabava kamene jalovine i sanacija makadamskog
130,00m³
puta)
Biovičino Selo (nabava kamene jalovine i sanacija
380,00m³
makadamskog p ta)
Plan
(u
kunama)
400.000
20.000
232.000
200.000
Izmjene
(u
kunama)
550.000
100.000
309.350
550.000
Izvršenje
546.710
90.714
307.975
533.271
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
5.
6.
7.
gp
)
D59- Rudele(Kosa) i zaseoci, Ivoševci
(sanacija makadamskog uta)
Tišme Gornje-Tišme Donje, Tišme Donje-Korolije,
Korolije-Vujasinovići.(sanacija makadamskog puta)
Nabava kamenog drobljenca i s nacija ogranka ulica u
naselju Kistanje .
Održavanje groblja
Javna rasvjeta
Električna energija- za javnu rasvjetu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
UKUPNO:
Ostala ulaganja
Financiranje protupožarne djelatnosti –DVD“Sveti Juraj“
Deratizacija i dezinsekcija
Nadzor za provedbu deratizacije
Veterinarske usluge
Kolica za čistače
Nabava kontejnera od 1200 l
Nabava košara za smeće sa pepeljarom
Geodetsko katastarske usluge
Intelektualne usl.-ostalo-izrada projekata-stručno tehničko savjetovanje
Održavanja odlagališta otpada „Macure“planiranje terena
Projektna dok.za modernizaciju ulice Hrvatskih branitelja.
Broj 5 - Stranica 161
1.200m
3.199m
1.600m²
50.000
150.000
450.000
1.502.000
50.000
250.000
620.000
2.429.350
0
220.431
613.145
2.312.246
150.000
30.000
5.000
15.000
3.500
50.000
10.000
20.000
10.000
60.000
35.000
170.000
23.750
5.000
15.000
4.100
87.375
0
20.000
10.000
86.000
40.000
170.000
23.750
3.382
5.000
3.642
87.375
0
9.912
0
80.000
45.000
Projektna dokumentacija za nerazvrst.cestu Kolašac,
Ljune,Šuše,Matijevići.
Projektna dok. za nerazvrstanu cestu Macure,Traživuci.
8.000
8.000
0
8.000
8.000
0
Projektna dok.za nerazvrstanu cestu Rudele,Grčići-do D59.
8.000
8.000
0
Projektna dok. za nerazvrstanu cestu D.i G.Tišme- Korolije.
Projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu Nunić,
Stjelje,Draga Selo.
8.000
8.000
0
8.000
8.000
0
Projektna dok. za Zvonimirovu ulicu
8.000
8.000
0
18.
Projektna dok.za sanaciju vodovodne mreže Put Lalića.
4.000
0
0
19.
Projektna dok.za vodovod Ul.Zvonimirova,Traživuci,Jekići.
Konzultantske usluge zaštite okoliša i protupožarne zaštite
Financiranje HGSS Šibenik
Imhoff taložnik
Precrpnica za fekalnu kanalizaciju u novom naselju Kistanje1
5.000
10.000
5.000
15.000
10.000
485.500
1.987.500
0
10.000
5.000
20.000
10.000
554.225
2.983.575
0
0
5.000
19.687
0
452.748
2.764.994
12.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.
22.
23.
UKUPNO:
SVEUKUPNO:
Članak 2.
Sredstva za izvršenje ovog programa osigurana su iz slijedećih izvora financiranja:
NAZIV
Prihodi od komunalne naknade
Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Prihodi od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti
Općina Kistanje
UKUPNO:
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana
objave u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije».
KLASA:363-01/14-01/5
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje ,17.travnja 2014.g.
Plan-u
kunama
200.000
130.000
200.000
25.000
1.432.500
1.987.500
Izmjena –u
kunama
150.000
130.000
0,00
69.000
2.634.575
2.983.575
Izvršenje
217.848
109.812
0
64.837
2.372.497
2.764.994
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
Stranica 162 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
12
Na temelju čanka 26. Zakona o vodama (NN br. 153/09.) i članaka 3., 19., 22. i 30.st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 109/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04.,
110/04., 178/04., 38/09., 79/09,153/09,49/11,84/11, 90/11., 144/12, 94/13 ), Odluke o nerazvrstanim cestama
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br.14/2011), članka 32.Statuta Općine Kistanje (Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“ br.8/09. ,15/10.,4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje na 6.sjednici od 17.travnja
2014.g.,donosi
ODLUKU
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.godini
I.
Prihvaća se Izvješće načelnika Općine Kistanje o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013.g.Utvrđuje se da je Programom izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
vodnih građevina na području općine Kistanje za 2013.godini planirano 281.000,00kuna , dok je isti ostvaren u
vrijednosti od 34.350,00 kuna, ili 12,22% od planiranog, kako slijedi:
Red.
broj
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
B.
1.
2.
NAZIV DJELATNOSTI - INFRASTRUKTURE
Gradnja objekata komunalne infrastrukture
Javne površine
Uređenje Trga Petra Preradovića ,Kistanje
Uređenje nove lokacije za tržnicu u mjestu Kistanje
Uređenje Trga sv.Nikole ,Kistanje
Projektna dokumentacija za Trg P.Preradovića i tržnicu,
Kistanje
Projektna dokumentacija za Trg. Sv.Nikole, Kistanje.
Uređenje lokve Lalića – I.faza radova
UKUPNO:
Nerazvrstane ceste
Izvođenje radova na oborinskoj odvodnji i uređenje prometnica u
novom naselju Kistanje 1-II.faza radova
( sufinanciranje)
Projektna dokumentacija za uređenje ul.dr.F.Tuđmana od
križanja sa ulicom Gojka Šuška prema Čučevu
(dionica D59 kroz Kistanje).
UKUPNO:
Komunalne vodne građevine
Projektna dokumentacija za vodovod od Ulice Nikole Tesle do
Manastira «Krka»,Kistanje.
Projektna dokumentacija za vodovod Modrino Selo,
Crnobrnje,Parčići
UKUPNO:
UKUPNO:
Plan
u kunama
I.Izmjene
u kunama
Izvršenje
250.000
150.000
250.000
80.000
0
0
0
46.000
0
0
0
34.350
80.000
65.000
875.000
0
0
46.000
0
0
34.350
200.000
200.000
35.000
0
0
235.000
200.000
0
86.000
35.000
0
35.000
0
0
0
121.000
35.000
0
1.231.000
281.000
34.350
Izvori financiranja programa:
NAZIV
Komunalni doprinos
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Proračun Općine Kistanje
UKUPNO:
II.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
KLASA:363-01/14-01/7
URBROJ:2182/16-01-14-1
Kistanje ,17.travnja 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
Plan
200.000
400.000
631.000
1.231.000
Izmjene
0,00
0,00
281.000
281.000
Izvršenje
0
0
34.350
34.350
13
Na temelju članka 10. stavak 1. i članka 16.st.2.
Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine„ broj 28/10) i članka 32.
Statuta Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije» br.8/09, 15/10 i 4/13), Općinsko
vijeće Općine Kistanje, na prijedlog načelnika Općine
Kistanje , na 6. sjednici, održanoj 17. travnja 2014.
godine , donijelo je
ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kistanje
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj 5 - Stranica 163
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kistanje.
Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje čini umnožak koeficijenta
složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.
Članak 2.
Koeficijenti iz članka 1.ove Odluke utvrđuju se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta
službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 74/10) za svako
radno mjesto, usklađeni su sa Uredbom o izmjenama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova u državnoj službi („Narodne novine“,broj 25/2013.,52/2013.,72/203.,96/2013.,126/2013., 2/2014.) te sa
odredbom članka 16.st.2.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj
28/10).
Poštujući odredbe o klasifikacijskim rangovima, koeficijenti iznose kako slijedi:
Red.
br.
Potkategorija
radnog mjesta
1
2
Razina
radnog
mjesta
3
Naziv radnog mjesta
Klasifi
kacijski
rang
5
Koeficijent
1.
2,134
6.
1,164
STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO
KNJIGOVODSTVO-BLAGAJNU
8.
0,970
VIŠI REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO,
KNJIGOVODSTVO I BLAGAJNU
9.
0,854
REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVEKOMUNALNI REDAR
ADMINISTRATIVNI REFERENT
Radna mjesta IV. Kategorije
11.
0,824
11.
0,824
13.
0,601
4
Radna mjesta I. kategorije
6
GLAVNI RUKOVODITELJ
1.
PROČELNIK UPRAVNOG TIJELA
Radna mjesta II. Kategorije
VIŠI STRUČNI SURADNIK
2.
SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT
Radna mjesta III. Kategorije
STRUČNI SURADNIK
3.
VIŠI REFERENT
4.
REFERENT
5.
6.
7.
2.
SPREMAČICA, POMOĆNI RADNIK
(NSS,OSNOVNA ŠKOLA)
Članak 3.
Osnovica za obračun plaće određuje se odlukom
općinskog načelnika sukladno članku 16.st.1.Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“,broj 28/10).
Članak 4.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kistanje donijet će pojedinačna rješenja o plaći
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Kistanje , sukladno Odluci.
Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“,broj 4/2013).
Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“, a stupa na snagu osmog
dana od dana objave.
KLASA: 021-01/14-01/6
URBROJ: 2182/16-01-14-1
Kistanje , 17.travnja 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković, v. r.
____________________
Stranica 164 - Broj 5
SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
14
Na temelju članka 4.stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08.,61/11),
članka 1, 30. i 31.Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u
lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.74/2010.) i članka 46.Statuta Općine
Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“,
broj 8/09, 15/10, 4/13), načelnik Općine Kistanje, dana
29.travnja 2014.g., donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kistanje
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kistanje („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“,broj 12/10.,4/11.,11/12.,
6/13.,2/14.), u tablici »Sistematizacija radnih mjesta
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje« ,
dodaju se
-u retku redni broj 5., u kojem je sistematizirano
radno mjesto „Komunalni redar“ , u rubrici „Potrebno
stručno zvanje“, iza riječi „Srednja stručna sprema“
dodaju se riječi:“upravne, ekonomske, građevinske ili
druge tehničke struke“ ,
-u retku redni broj 6. ,u kojem je sistematizirano
radno mjesto „Administrativni referent“, u rubrici
«Potrebno stručno zvanje“, iza riječi „Srednja stručna
sprema“ dodaju se riječi: „gimnazija,upravne ili ekonomske struke“.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika u
unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Kistanje stupa na snagu osam dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“, a objavit će se i na internetskim stranicama Općine Kistanje
www.kistanje.hr
KLASA:022-01/14-01/9
URBROJ:2182/16-02-14-2
Kistanje, 29.travnja 2014.g.
OPĆINA KISTANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić, v. r.
____________________
Četvrtak, 5. lipnja 2014.
samoupravi («Narodne novine»,broj 86/08,61/11) i
članka 46. Statuta Općine Kistanje («Sluzbeni vjesnik
Šibensko-kninske županije»,broj 8/09., 15/10.,4/13),
slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kistanje, a u skladu sa Proračunom
Općine Kistanje za 2014.godinu („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije”,broj 15/13) i zaključenog
Darovnog ugovora za provedbu projekta „Kistanjeinclusive community” koji se financira putem EU IPA
ErupeAid/133922/M/ACT/HR 2.3.03-0003, načelnik
Općine Kistanje, dana 21.ožujka 2014. godine, donosi
PLAN
izmjena i dopuna Plana prijama u
službu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Kistanje za 2014.g.
Članak 1.
U Planu prijama u službu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Kistanje za 2014.g.(„Službeni vjesnik
Šibensko-kninske župan ije”,broj 2/14) iza članka 5.
dodaje se članak 5 a. koji glasi:
„Članak 5 a.
Radi provedbe Projekta „Kistanje-inclusive community”, koji se financira putem EU IPA
ErupeAid/133922/M/ACT/ broj Darovnog ugovora
HR 2.3.03-0003, na određeno vrijeme u trajanju do
14
mjeseci, planira se primiti ukupno sedam (7) radnika, i to:
-1 administrator/pomoćnik za lokalni projekt (m/ž)
-2 geronto spremačice /domaćice (m/ž)
-1 pomoćni radnik-vozač (m/ž)
-1 medicinska sestra (m/ž)
-2 prvostupnice ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja(m/ž)
Članak 2.
Ostale odredbe Plana prijma u službu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Kistanje za 2014.godinu
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” br.2/14),
ostaju ne promijenjene .
Članak 3.
Plan prijama u službu stupa na snagu danom
donošenja , a objavit će se u «Sluzbenom vjesniku
Šibensko-kninske županije« i na web stranici Općine
Kistanje www.kistaiije.hr.
KLASA:100-01/14-l/2
URBROJ: 2182/16-02-14-2
Kistanje, 21.ožujka 2014.g.
OPĆINA KISTANJE
2. OPĆINSKI NAČELNIK
8
OPĆINSKI NAČELNIK
Goran Reljić, v. r.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
Izdavač: Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I, broj 2
Glavni urednik: Ante Alfirev, dipl. iur., tel. 022/460-719, fax: 022/460-761
www.sibensko-kninska-zupanija.hr
Tisak: Tiskara Malenica d.o.o. - Šibenik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
55
File Size
3 739 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content