close

Enter

Log in using OpenID

Alisa Begović

embedDownload
CURRICULUM
VITAE
Osobni podaci
Ime i prezime Alisa Begović, Magistra legum
71000 Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
E-mail [email protected]
Državljanstvo BiH
Datum rođenja 17/09/1984
Radno iskustvo
14/05/2013 → danas
Predsjednica Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu
14/12/2009 → danas
QA ekspert (Quality Assurance Expert) Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA Agency for Development of Higher Education and Quality Assurance)
Eksperti daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i
studijskih programa.
01/10/2009 → 31/08/2013
Viša asistentica na krivičnopravnoj grupi predmeta (2012-2013)
Sekretar krivičnopravne katedre; (2009-2013)
Asistentica na krivičnopravnoj grupi predmeta (2009-2012)
Koordinator tima za unutrašnje osiguranje kvaliteta na Pravnom fakultetu u Kiseljaku; (2009-2013)
Predstavnik Fakulteta u Odboru za kvalitet Univerziteta; (2009-2013)
Član Izvršnog tima Odbora za kvalitet Univerziteta u Travniku (ITOKUT) (2009-2013)
Pravni fakultet u Kiseljaku, Univerziteta u Travniku
(BiH)
Članstvo u bitnijim
strukovnim udruženjima
Naziv udruženja / asocijacijeČlanica INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW
L’Association Internationale de Droit Pénal
(I.A.P.L./A.I.D.P)
Kratak opis udruženja /
asocijacije
The International Association of Penal Law (I.A.P.L./A.I.D.P) was founded in Paris on March 14, 1924. The
Association is the successor of the International Union of Penal Law (I.U.P.L./U.I.D.P.) which had been
founded in 1889 in Vienna by three important penalists: Franz Von Liszt, Gérard Van Hamel and Adolphe
1
CV – Alisa Begović
Prins. This association was dissolved as a result of World War I. The I.A.P.L. is worldwide the oldest
association of specialists in penal law and one of the oldest scientific associations. The history of the I.A.P.L.
underlines the role of this Association in the field of criminal sciences. The history underlines also its
dynamism in the continuing efforts to realize its objectives and its adaptation to the needs of the modern
world.sor M. Cherif Bassiouni in the creation of the International Criminal Court has to be particularly
emphasized.
http://www.penal.org/ Bordeaux, France
Adresa asocijacije / web reference
Članica THE WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY
Naziv udruženja / asocijacije WSV
Kratak opis udruženja /
asocijacije
Adresa asocijacije / web reference
The World Society of Victimology is a not-for-profit, nongovernmental organization with Special Category
consultative status with the Economic and Social Council (ECOSOC)of the United Nations and the Council
of Europe. Brought together by a mutual concern for victims, its world-wide membership includes: victim
assistance practitioners, social scientists, social workers, physicians, lawyers, civil servants, volunteers,
university academics of all levels, and students.The purpose of the WSV is to advance victimological
research and practices around the world; to encourage interdisciplinary and comparative work and research
in this field, and to advance cooperation between international, national, regional and local agencies and
other groups who are concerned with the problems of victims.
http://www.worldsocietyofvictimology.org/ Graduate School of Victimology, Tokiwa University, Ibaraki ken, Mito
Japan
Članica IAK - a - INTERNACIONALNE ASOCIJACIJE KRIMINALISTA
Naziv udruženja / asocijacije
Kratak opis udruženja /
asocijacije
Adresa asocijacije / web reference
Internacionalna asocijacija kriminalista je udruženje koje je nezavisno, samostalno, neprofitno, nestranačko
udruženje, slobodno udruženih kriminalista čiji su osnovni ciljevi: razvoj i afirmacija stručno - naučnog rada u
kriminalistici; kvalitetno povezivanje kriminalističke teorije i prakse; promocija i zaštita kriminalističke
profesije; autonomija profesije i nezavisnost kriminalista u profesionalnom radu; unapređivanje
profesionalnih i etičkih standarda; stručno i profesionalno usavršavanje pripadnika policijskih agencija i
subjekata bezbjednosti; učešće u naučnom, istraživačkom i izdavačkom radu iz oblasti kriminalistike i
srodnih disciplina; ostvarivanje uticaja na unapređenje profesionalnog angažmana kriminalista I saradnja sa
drugim srodnim organizacijama i udruženjima koja se zalažu za iste ciljeve i načela.
http://www.iak-bl.com/index.php?option=com_contact&view=contact&id=7%3Aalisabegovi&catid=5%3Alanovi&Itemid=20
Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu
Naziv udruženja / asocijacije ZZUNSA
Udruženje dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu je nestranačko i nevladino Udruženje, dobrovoljno
udruženih lica, dobitnika/ca počasnog priznanja „Zlatna značka“ Univerziteta u Sarajevu (koje se dodjeljuje
Kratak opis udruženja / diplomantima/cama koji/e ostvare najbolji prosjek tokom studija na Univerzitetu u Sarajevu), u svrhu zastupanja
asocijacije pojedinačnih i zajedničkih interesa, te radi ostvarenja ciljeva određenih Statutom, bez namjere sticanja profita.
Misija Udruženja je zaštita prava i interesa, institucionalnog, društvenog i ekonomskog statusa mladih ljudi koji
su pokazali izvrsnost na području znanja i obrazovanja. Udruženje nastoji doprinijeti društvenim promjenama ka
značajnijem podsticanju i podršci uspješnom (mladom) ljudskom potencijalu stvaranjem boljih uvjeta za
znanstveno – istraživačku saradnju, cjeloživotno učenje, zaposlenje na formalnom tržištu rada, jer smatra da
kvalitetan i obrazovan ljudski resurs predstavlja pogonsku snagu koja bh. društvo izvodi iz krize.
Vizija Udruženja je stvaranje podneblja u društvu pogodnog za podsticanje i razvoj uspješnog bh. mladog kadra
i otklanjanje prepreka za njihovo ravnopravno učešće u znanstveno – istraživačkim procesima na evropskom i
svjetskom nivou.
www.zzunsa.org
Adresa asocijacije/web reference
2
CV – Alisa Begović
Obrazovanje i
osposobljavanje
Formalno obrazovanje
III ciklus studija
2013. /2014.-Doktorski studij – III ciklus studija University of Ankara, Sosyal Bilimler Enstitüsü (stipendista
Vlade R Turske, Türkiye Scholarship Holder)
2013. /2014.-Doktorski studij – III ciklus studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne
studije Univerziteta u Sarajevu
2013. Doktorski studij – III ciklus studija na krivičnopravnoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
2012. Doktorski studij – III ciklus studija na krivičnopravnoj katedri Pravnog fakulteta UNT
II ciklus studija
01/11/2009 → 2011.
Magistrica prava
Krivičnopravna naučna oblast
(prosječna ocjena 10,00); Tema magistarskog rada: Krivičnopravni i kriminološki aspekti trgovine ženama sa
posebnim osvrtom na prostituciju na području BiH od 2005-2010. godine
Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
I ciklus studija
2003/2004. - 2008/2009.
diplomirani kriminalist
Dobitnica Zlatne značke (Najbolja studentica Fakulteta i jedna od 22 studenta Univerziteta u Sarajevu)
Najbolja apsolventica 2007/2008. godine
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (Univerzitet u Sarajevu)
Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
Srednjoškolsko obrazovanje
01/09/1999 - 01/05/2003
Učenica
završen prvi razred gimnazije matematičko-informatičkog smjera;
završen drugi razred općeg smjera:
završeni treći i četvrti razredi gimnazije jezičkog smjera (I strani jezik: engleski jezik; II strani jezik: njemački
jezik, III strani jezik: francuski jezik)
Četvrta gimnazija, Sarajevo
Osnovnoškolsko obrazovanje 15/05/1996 - 01/05/1999
Učenica
Prva osnovna škola, Sarajevo
01/09/1993 - 05/1996
Učenica
Şehit Kamil Balkan Ilkokulu, Istanbul
Turska
3
CV – Alisa Begović
Neformalno obrazovanje
Seminari, konferencije, treninzi
12-13.09.2013.
Koautor na naučnom radu
III međunarodna znanstveno-stručna konferencija: Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura
Policijska akademija, Zagreb
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
29.05.2013.
Reforma pravosuđa Bosne i Hercegovine - Efikasna borba protiv korupcije (Konferencija)
Konrad Adenauer Stiftung
Sarajevo
13.09.2012.
Balkan security, technology and education
International conference
The chalenges within cyber infrastructure
Sarajevo, Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina
05/05/2011 - 06/05/2011
Učesnica
Smjernice o postupanju regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini
Ministarstvo sigurnosti BiH; Trening/Edukacija Regionalnog monitoring tima Sarajevo
12/04/2011 - 15/04/2011
Učesnica
Law, economy and management in modern ambience, Faculty for education of the executives (2nd
International conference)
Belgrade (Serbia)
03/03/2011
Učesnica
Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini’ 2009. - 2011.
Završna konferencija
Evropske komisija i Vijeća Evrope
Sarajevo (Bosna i Hercegovina)
27/01/2011
učesnica/član organizacionog odbora
Savjetovanje o reformi visokog obrazovanja i implementaciji Bolonjskog procesa na Univerzitetu u Travniku
Univerzitet u Travniku
Travnik (Bosna i Hercegovina)
17/01/2011 →
certificirani QA ekspert
Praktična obuka za stručnjake koji ocjenjuju i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji
visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA)
06/09/2010 →
certificirani QA ekspert
Teorijska obuka za stručnjake koji ocjenjuju i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji
visokoškolskih ustanova i studijskih programa.
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA)
4
CV – Alisa Begović
17/06/2010
Učesnica
Izgradnja kadrovskih kapaciteta za implementaciju Bolonjskog procesa
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (Okrugli stol)
Sarajevo
12/05/2010
Učesnica
Pristupanje punopravnom članstvu ENQA-e i EQAR-a
HEA i SUS (Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Svjetski univerzitetski servis BiH)
Sarajevo, Regionalna konferencija
09/10/2009 - 10/10/2009
učesnik – izlagač
“Korupcija i pranje novca”
Internacionalna asocijacija kriminalista (Međunarodna naučno-stručna konferencija)
Sarajevo (BiH)
17/07/2009 - 21/07/2009
Učesnica
''Tranziciono pravo i pravda''; Sarajevo International Summer School
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
15/05/2009
učesnica i organizatorica
''Problemi i perspektive primjenjene kriminalistike i kriminologije''; VIII Dani kriminalističkih nauka
Fakultet kriminalističkih nauka, Sarajevo (međunarodna naučna konferencija)
13/04/2009 - 19/04/2009
Učesnica
Team Building, timski rad, liderske vještine;
Stratedijsko planiranje;
Marketing & Publicitet;
PR/ Prezentacione vještine;
Aktivacija i motivacija.
EESTEC (The Electrical Engineering STudents European assoCiation); Niš
(Srbija)
20/05/2008
učesnica i organizatorica
''Sistemi sigurnosti u višeetničkim državama''
Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu (VII dani kriminalističkih nauka; Sarajevo, naučna
konferencija)
11/04/2008 - 12/04/2008
Učesnica
''Reforma visokog obrazovanja-primjena Bolonjskih principa na Univerzitetu u Sarajevu''; II Savjetovanje,
Univerzitet u Sarajevu
15/11/2007 - 17/11/2007
Učesnica
Lokalna zajednica u borbi protiv droga“, V Regionalna konferencija –
Balkanska mreža ECAD, Sarajevo
5
CV – Alisa Begović
26/06/2007 - 28/06/2007
Učesnica
''Monitoring granice u Bosni i Hercegovini'', seminar o metodologiji monitoringa granica;
Organizator: Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
19/05/2007
učesnica i organizatorica
''Globalni sigurnosni izazovi'', VI dani kriminalističkih nauka; Sarajevo, naučna konferencija
2002 →
Učesnica
''Muzikom protiv droge'', Osnovna muzička škola, Sarajevo
Projekti ZNANJEM U BORBI PROTIV MALOLJETNIČKOG PRESTUPNIŠTVA – Kreativno sticanje znanja kao model
prevencije maloljetničkog prestupništva
Partneri na projektu:
1. Dječiji dom Bjelave
2. JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo (HUM)
3. KJU Disciplinski centar za maloljetnike (i Dnevni centar)
4. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo
Implementacija: Udruženje ZZUNSA
Povećanje društvene svijesti o utjecaju porodice na maloljetničko prestupništvo – anketiranje učenika 1. i 2.
razreda srednjih škola na području Općine Stari Grad i Općine Ilidža Kantona Sarajevo
Implementacija: Udruženje ZZUNSA
Program zapošljavanja dobitnika Zlatne značke UNSA
Partneri na projektu:
1.Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
2.Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Implementacija: Udruženje ZZUNSA
Osobne vještine i
kompetencije
Materinski jezik(ci)
Program sufinansiranja doktorskog studija za dobitnike Zlatne značke UNSA
Partneri na projektu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade; Implementacija: Udruženje ZZUNSA
Bosanski jezik
Razumijevanje
Drugi jezik(ci)
Govor
Pisanje
Samoprocjena
Europska razina (*)
Slušanje
Čitanje
Govorna interakcija
Govorna produkcija
Engleski jezik
C2 Iskusni korisnik C2 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik C1 Iskusni korisnik
Njemački jezik
Francuski jezik
A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik
Turski jezik
A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik
B2
Samostalni
korisnik
C1 Iskusni korisnik B2
Samostalni
korisnik
B2
Samostalni
korisnik
C1 Iskusni korisnik
(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike
6
CV – Alisa Begović
Naučni radovi u okviru
formalne edukacije
Magistarski rad
1. Krivičnopravni i kriminološki aspekti trgovine ženama sa posebnim osvrtom na prostituciju
na području BiH od 2005-2010. godine, Magistarski rad, Pravni fakultet u Kiseljaku,
Univerzitet u Travniku, 2011.god.
Diplomski rad
2.
Žrtve prostitucije kao sociopatološke pojave u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. do
2008. godine: Diplomski rad, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,
Univerzitet u Sarajevu
Odabrane publikacije i
prezentacije
3. Korać, H., Begović, A. & Papić, D. (2013). Terorizam sa aspekta sigurnosti u državnim,
regionalnim i međunarodnim okvirima. III međunarodna znanstveno-stručna konferencija,
Nove sigurnosne ugroze i kritična nacionalna infrastruktura. Zagreb: Policijska akademija,
Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
4. Begović, A., & Jašarević, O. (2011). Negative impact of media on children's – youth
education through the application of internet informations. (Vol.1, p. 420-427). Belgrade:
Faculty for education of the executives.
5. Jašarević, O., & Begović, A. (2011). Uviđaj u krivičnom postupku. Travnik: Univerzitet u
Travniku.
6. Korać, H., & Begović, A. (2011). Saradnja tužilaštava i agencija za sprovođenje zakona osvrt na teoriju i praksu. Kriminalističko forenzička istraživanja.Bijeljina: Internacionalna
asocijacija kriminalista.
7. Jašarević, O., & Begović, A. (2011). Maloljetnička delinkvencija u KS i FBiH.
Univerzitetska hronika , 3 (5) str.203-207.
8. Korać, H., Humačkić, T. & Begović, A. (2010). Saradnja i koordinacija u suprostavljanju
organizovanom kriminalitetu. Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u
suprostavljanju kriminalitetu. Subotica: Internacionalna asocijacija kriminalista.
9. Ivanović, R. A., Begović, A., & Korać, H.(2010). Prevencija kriminaliteta. Beograd: IUNP.
10. Korać, H., & Begović, A. (2010). Politička korupcija. Međunarodna konferencija. Sombor:
IUNP.
11. Balić, H., & Begović, A. (2010). Rječnik krivičnopravnih pojmova i izraza. Kiseljak: Pravni
fakultet Kiseljak.
12. Korać, H., & Begović, A. (2010). Kriza kazne zatvora i pojava alternativnih mjera i sankcija.
Univerzitetska hronika , 3 (3) str.41-47.
13. Begović, A. (2010). Penološki tretman i utjecaj na osuđenu osobu u zatvoru. Penološka
teorija i praksa , (7) 55-59.
14. Korać, H., & Begović, A. (2009). Nedopušteno stanje korupcije. Korupcija i pranje novca
(uzroci, otkrivanje i prevencija) (str. 181-189). Sarajevo: Internacionalna asocijacija
kriminalista.
7
CV – Alisa Begović
Član INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW (I.A.P.L./A.I.D.P Young Penalists)
Dodatne informacije Član WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY (WSV)
Predsjednica Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu (ZZUNSA)
Istraživač – nalazi se u BIHRIS - Bazi podataka istraživača i istraživačkih organizacija u BiH
Član Fondacije 'Pomozimo žrtvama zloupotrebe moći i vlasti'
Član bosanskohercegovačko–njemačkog udruženja pravnika
Član IAK-a (Internacionalne asocijacije kriminalista);
Član Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti
Dobitnica Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu 2009. godine kao najbolji student Fakulteta kriminalističkih
nauka i jedan od 22 najbolja studenta Univerziteta (Rektorova nagrada za natprosječne studente);
Predstavnica studenata Fakulteta kriminalističkih nauka u Studentskom Parlamentu Univerziteta u Sarajevu
2008. godine;
Potpredsjednica Asocijacije studenata kriminalistike 2007-2008.;
Dobitnica nagradnog putovanja za 37 najboljih studenata iz BiH ''Putujemo u Evropu'' 2008.godine
Najbolji apsolvent akademske 2007/2008. godine ;
Zlatna medalja – prvenstvo u košarci (Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını) - Turska
Zlatna medalja – državno prvenstvo u košarci (TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU - Basketbol
Minikler Şenliği) – Turska
Prvo mjesto – prvenstvo u košarci za učenike osnovnih i srednjih škola (II Ilkokullararasi Basketbol
Şampiyonası – Birincisi) – Turska
Prvo mjesto – gradsko prvenstvo u košarci 1995. - Istanbul
BIOGRAFSKI PODACI KANDIDATA
Alisa Begović rođena je 17. septembra 1984. godine u Sarajevu. Završila je gimnaziju u Sarajevu i Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i
sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, te stekla zvanje diplomirani kriminalist. Dobitnica je Rektorove ''Zlatne značke'' Univerziteta u
Sarajevu za demonstriranu izvrsnost tokom studija kao najboljia studentica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i jedna
od najuspješnijih Univerziteta u Sarajevu. Postdiplomski studij upisuje na Pravnom fakultetu na krivičnopravnoj katedri (Tema magistarskog rada:
''Krivičnopravni i kriminološki aspekti trgovine ženama sa posebnim osvrtom na prostituciju u BiH u periodu od 2005. do 2010. godine''). Trenutno
je studentica doktorskog studija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te je dobitnica stipendije Vlade R Turske za
doktorski studij na Univerzitetu u Ankari. Od 2009. godine je bila zaposlena kao asistentica na Pravnom fakultetu u Kiseljaku Univerziteta u
Travniku na krivičnopravnoj katedri, a od 2012.godine kao viša asistentica na istoj katedri. Obnašala je i funkciju sekretara krivičnopravne
katedre i koordinatora tima za unutrašnje osiguranje kvaliteta na Pravnom fakultetu u Kiseljaku. Ima i položen Ispit općeg znanja za državne
službenike pri Agenciji za državnu službu FBiH i nalazi se u BIHRIS - Bazi podataka istraživača i istraživačkih organizacija u BiH. QA (Quality
Assurance) ekspert je Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA). Učestvovala je u radu i organizaciji većeg broja
naučnih skupova, konferencija, seminara i sl., te je autor i koautor nekoliko naučnih, stručnih radova i voditelj projekata. Između ostalog, članica
je INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PENAL LAW (I.A.P.L./A.I.D.P Young Penalists), WORLD SOCIETY OF VICTIMOLOGY (WSV) i
predsjednica Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu (ZZUNSA).
8
CV – Alisa Begović
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content