ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 3 Φτιάχνοντας Διαδικασίες

Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ΢ελάξηα
Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20
ΦΥΛΛΟ Ε΢ΓΑΣΙΑΣ 3
Φηηάρλνληαο Γηαδηθαζίεο
Δραςτθριότθτα 1
Ζ εληνιή IFELSE [] [] επηηξέπεη ηελ επηινγή αλάκεζα ζε 2 ελδερφκελα.
Γηα παξάδεηγκα ε εληνιή
ifelse (5<3) [print "MEG] [print "MIK]
ζα πξνθαιέζεη ηελ εθηχπσζε ηνπ κελχκαηνο ΜΔG, ελψ ε εληνιή
ifelse (5>3) [print "MEG] [print "MIK]
ζα πξνθαιέζεη ηελ εθηχπσζε ηνπ κελχκαηνο ΜΗΚ.
Οη δηαδηθαζίεο είλαη έλα ζχληνκνο ηξφπνο, γηα λα εθηειέζνπκε πνιιέο εληνιέο καδί.
Αξθεί λα δψζνπκε έλα φλνκα ζηηο εληνιέο απηέο.
Με ηε ρξήζε ηνπ παξαζχξνπ Edit κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε δηαδηθαζίεο, φπσο ε
δηαδηθαζία triangle:
Από το μενοφ File επιλζγουμε Edit και
πλθκτρολογοφμε το όνομα τθσ διαδικαςίασ
που κα καταςκευάςουμε.
Αυτομάτωσ εμφανίηεται το παράκυρο του
Editor.
Με τθν εμφάνιςθ του παρακφρου Editor μποροφμε
να γράψουμε τθ διαδικαςία, θ οποία αρχίηει
πάντοτε με τισ λζξεισ:
to name_procedure
όπου name_procedure είναι το όνομα τθσ
διαδικαςίασ (ςτο παράδειγμα: triangle) και
τελειϊνει με τθ λζξθ:
end
Aφοφ γραφεί θ διαδικαςία, πρζπει και να
αποκθκευκεί:
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο
168 / 242
Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20
Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ΢ελάξηα
Μηα δηαδηθαζία κπνξεί λα έρεη θαη οπίζμαηα
H Logo δεκηνπξγεί κηα ζέζε κλήκεο
(arguments):
κε ην φλνκα pleura.
to tetragono :pleura
repeat 4 [fd :pleura rt
90]
Καηά ηε ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο, ε ρειψλα ζα
end
πξνρσξήζεη ηφζα βήκαηα, φζα είλαη γξακκέλα κέζα ζηε
ζέζε κλήκεο pleura
Όηαλ ινηπφλ εθηειεζηεί ε δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα θιεζεί ππνρξεσηηθά κε έλαλ αξηζκφ ζηε
ζέζε ηνπ νξίζκαηνο pleura: γηα παξάδεηγκα:
tetragono 100
H Logo ζα εθηειέζεη ηε δηαδηθαζία tetragono,
αληηθαζηζηψληαο παληνχ ην pleura κε ηνλ αξηζκφ 100
Γνθηκάζηε ην ζηνλ ππνινγηζηή.
Με πνην ηξφπν κπνξείηε λα δψζεηε εληνιή ζηε ρειψλα λα ζρεκαηίζεη έλα ηεηξάγσλν κε
πιεπξά 120;
Ζ Logo επηηξέπεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε άιιεο δηαδηθαζίεο:
TO TETRAGONO
REPEAT 4 [FD 60 RT 90]
END
TO SIMAIA
FD 80
TETRAGONO
BK 80
END
TO TETRAGONO
REPEAT 4 [FD 60 RT 90]
END
TO SIMAIA
FD 80
TETRAGONO
BK 80
END
TO POLLES_SIMAIES
REPEAT 8 [SIMAIA RT 45]
END
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο
169 / 242
Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Γηδαθηηθά ΢ελάξηα
Σεχρνο 6Β: Κιάδνη ΠΔ19/20
Δραςτθριότθτα 2
Πξνηείλεηαη ην αθφινπζν ζρήκα:
Mε ηξφπν ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα δηαδηθαζία kathisma πνπ ζα ην ζρεδηάδεη;
Με πνην ηξφπν ε δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα ζρεδηάζεη έλα θάζηζκα κε ηελ
πιάηε πξνο ηελ αξηζηεξή πιεπξά;
Με πνηνλ ηξφπν ζα ήηαλ δπλαηφλ ην θάζηζκα απηφ λα ζρεδηαζηεί ζε κεγέζπλζε
ή ζε ζκίθξπλζε; Με πνην ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί «πιαγηαζκέλν»;
Δραςτθριότθτα 3
Να θαηαζθεπαζηνχλ ηα παξαθάησ ζρήκαηα:
Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε θαη Δθαξκνγή ησλ ΣΠΔ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε
ΗΣΤΔ Γηφθαληνο - Γηεχζπλζε Δπηκφξθσζεο θαη Πηζηνπνίεζεο
170 / 242