close

Enter

Log in using OpenID

(I TRAN\212A ODLUKA ZA 2014 web.xlsx)

embedDownload
FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA
BORAČKIH/BRANITELJSKIH POPULACIJA
SARAJEVO
Ismeta Mujezinovića 18. tel. 033 55 89 00, www.fbp.ba
Na osnovu člana 14. stava 4. Pravilnika o uslovima, načinu, kriterijima i postupku pružanja
pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračko/braniteljskih populacija, Upravni
odbor Fondacije dana 25.06.2014.godine donio je
ODLUKU
o dodjeli I tranše kredita za rješavanje stambenih pitanja pripadnika
boračkih/braniteljskih populacija za 2014.godinu
I
Ovom odlukom utvrđuje se iznos od 1.523.000,00KM kao I tranša kreditnih sredstava za
rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračko/braniteljskih populacija u 2014.godini
prema redoslijedu i namjeni u utvrđenoj konačnoj rang listi kako slijedi:
RVI : Kredita opravka i sanacija
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
05-14-75-1/14
Tahirović, Ale, Osman
Cazin
G.barska 236
10.000,00
05-14-75-2/14
Kalajdžisalihović, Edhem, Salih
Bugojno
Bosanska 104.
10.000,00
05-14-75-3/14
Mujkić, Džemil, Ago
Brčko
H. Aganovića Tača 1.
10.000,00
05-14-75-4/14
Grcić, Mehmed, Hašim
Prozor
D. Grabčevićeve 5.
10.000,00
05-14-75-5/14
Jusić, Medo, Dževad
Centar
B. Sarajeva 19.a
10.000,00
05-14-75-6/14
Suljagić, Muharem, Muhamed
Centar
A. Hume 11.
10.000,00
05-14-75-7/14
Ćatić, Hasija, Jasmin
Zavidovići
Mećevići b.b.
10.000,00
05-14-75-8/14
Kurtić, Himzo, Muhamed
Centar
A. Andrejevića 124
10.000,00
05-14-75-9/14
Majčić, Halil, Alija
Bugojno
Čipuljić 28.
10.000,00
05-14-75-10/14
Mušanović, Fehim, Mirsad
Stari Grad
Vrbanjuša 166
10.000,00
05-14-75-11/14
Bešagić, Avdo, Haris
Bugojno
Nugle I 51.c
10.000,00
05-14-75-12/14
Hadžić, Zuhdija, Zuhdija
Velika Kladuša
I Muslimanske 16
10.000,00
05-14-75-13/14
Smaijć, Hasan, Akif
Vogošća
Donji hotonj do 57
10.000,00
05-14-75-14/14
Kaljanac, Ramiz, Ekrem
Stari Grad
Logavina 42.
10.000,00
05-14-75-15/14
Horozović, Ale, Dževad
Bugojno
Gromile V bb
8.000,00
05-14-75-16/14
Šabić, Ramo, Alija
Prozor
M. Tomića 15.
10.000,00
158.000,00
RVI : Kredita kupovina i izgradnja
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Bodovi
05-14-76-1/14
Hajdić, Alija, Ismet
Tešanj
Medakovo
15.000,00
05-14-76-2/14
Brkan, Ibro, Miralem
Mostar
Tadinovac 37
15.000,00
05-14-76-3/14
Kapo, Ćamil, Husein
Vogošća
Mitra Šućura 67
15.000,00
05-14-76-4/14
Sidran, Mehmed, Mirza
Hadžići
Žunovačka 89
15.000,00
05-14-76-5/14
Rahić, Ibro, Zulfo
Čapljina
Lokve
15.000,00
05-14-76-6/14
Hodžić, Rasim, Nermin
Novi Grad
Vrandučka 38.
15.000,00
90.000,00
Porodice šehida : Kredita opravka i sanacija
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
05-14-77-1/14
Mešić Radović, Galib, Vesna
Novo Sarajevo
B. Mutevelića 111
10.000,00
05-14-77-2/14
Džubur, Amir, Tarik
Novi Grad
Trg zlatnih ljiljana 28.
10.000,00
05-14-77-3/14
Konak, Meho, Tima
Novi Grad
J.gojaka 4
10.000,00
05-14-77-4/14
Vejzović, Šaban, Sadeta
Vogošća
B: Halać 13.
10.000,00
40.000,00
Porodice šehida: Kredita kupovina i izgradnja
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
05-14-78-1/14
Sinanović, Hašim, Senija
Zavidovići
Dragovac
15.000,00
05-14-78-2/14
Hadžihasanović, Mujo, Enisa
Stari Grad
Brusulje 2.
15.000,00
30.000,00
Demobilisani borci: Kredita opravka i sanacija
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
05-14-79-1/14
Duratbegović, Fuad, Halid
Bugojno
Vrbas naselje d 2
10.000,00
05-14-79-2/14
Basara, Mirsad, Mehmedalija
Bugojno
Terzići V/7
10.000,00
05-14-79-3/14
Kovačević, Sulejman, Rifat
Zavidovići
Vikovići
10.000,00
05-14-79-4/14
Bevrnja, Rasim, Amel
Bugojno
Vesela b.b.
10.000,00
05-14-79-5/14
Bevrnja, Salih, Mirsad
Bugojno
Vesela b.b.
10.000,00
05-14-79-6/14
Ramović, Hamid, Izudin
Centar
R. Prgude 1.
10.000,00
05-14-79-7/14
Adžem, Ibrahim, Salem
Bugojno
Poriče 123.
10.000,00
05-14-79-8/14
Gološ, Hajdar, Nurko
Novi Grad
V. čurčića 57.
10.000,00
05-14-79-9/14
Hasić, Avdija, Mirsad
Vareš
Hodžići b.b.
10.000,00
05-14-79-10/14
Karadža, Ekrem, Abdulrahman
Bugojno
Karadže
10.000,00
05-14-79-11/14
Kevrić, Meho, Ahmed
Vareš
Hodžići
10.000,00
05-14-79-12/14
Morina, Djemo, Tahir
Bugojno
Glavice
10.000,00
05-14-79-13/14
Rizvić, Husejin, Senad
Fojnica
Rizvići b.b.
10.000,00
05-14-79-14/14
Parić, Osman, Omer
Zavidovići
Mustajbašići
10.000,00
05-14-79-15/14
Parla, Mustafa, Bakir
Stari Grad
Prvi bataljon Sedrenik 36.
10.000,00
05-14-79-16/14
Šečić, Huso, Mesud
Bugojno
Vesela b.b.
10.000,00
05-14-79-17/14
Duraković, Ibro, Lutvija
Novi Grad
Trg ZAVOBIHA 33.
10.000,00
05-14-79-18/14
Ajkunić, Agija, Halil
Bugojno
Poriče b.b.
10.000,00
05-14-79-19/14
Cetin, Abdulah, Besim
Bugojno
Gaj V b.b.
10.000,00
05-14-79-20/14
Gusinjac, Hamdija, Edib
Novi Grad
Vahide Maglajlić 8.
10.000,00
05-14-79-21/14
Imamović, Suljo, Vahidin
Goražde
43. drinske brigade 12.
10.000,00
05-14-79-22/14
Karšić, Alija, Ahmed
Novi Grad
O. Šehića 49.
10.000,00
05-14-79-23/14
Keserović, Mustafa, Fikret
Bihać
E. Kovačevića h-10.
10.000,00
05-14-79-24/14
Kevrić, Ibrahim, Rešad
Vareš
Striježevo b.b.
10.000,00
05-14-79-25/14
Ramčić, Mujo, Amir
Kupres
Kupreške bojne b.b.
10.000,00
05-14-79-26/14
Vareškić, Marjan, Stjepan
Novo Sarajevo
Behdžeta Mutevelića 95/5
10.000,00
05-14-79-27/14
Vugdalić, Jusuf, Senad
Bugojno
Sultan Ahmedova
10.000,00
05-14-79-28/14
Druško, Rizvo, Fadil
Kupres
Kukavice
10.000,00
05-14-79-29/14
Korić, Redžo, Mensur
Novi Grad
Smiljevići
10.000,00
05-14-79-30/14
Mandžuka, Hajrudin, Elvis
Bugojno
Kozarska 22.a
10.000,00
05-14-79-31/14
Mrkonjić, Hamid, Azem
Zavidovići
Brašljevine b.b.
10.000,00
05-14-79-32/14
Pamuk, Vejsil, Aziz
Novo Sarajevo
B. Mutevelića 81.
10.000,00
05-14-79-33/14
Alispahić, Alija, Hasan
Bugojno
D. Karadže b.b.
10.000,00
05-14-79-34/14
Avdić, Adem, Ermin
Mostar
Stari Pazar 2.
10.000,00
05-14-79-35/14
Česo, Muharem, Šukrija
Bugojno
Vesela b.b.
10.000,00
05-14-79-36/14
Ibišević, Hasib, Dženana
Novo Sarajevo
Zagrebačka 21/1
10.000,00
05-14-79-37/14
Tirić, Fadil, Kemal
Vareš
Jušići 15.
05-14-79-38/14
Jarčević, Smajo, Izudin
Zavidovići
Skroze
10.000,00
05-14-79-39/14
Mehić, Bego, Samir
Zavidovići
Potklrčje b.b.
10.000,00
05-14-79-40/14
Mehmedović, Agan, Sifet
Zavidovići
Stavci
10.000,00
05-14-79-41/14
Učanbarlić, Nijaz, Samir
Bugojno
S. Ahmedova 771 d
10.000,00
05-14-79-42/14
Đerzić, Hakija, Dževad
Zavidovići
Dr. Pinkasa bandta 28
10.000,00
05-14-79-43/14
Riuzvanović, Ahmed, Muharem
Vareš
Dabravine
10.000,00
05-14-79-44/14
Bećirović, Zulfo, Ismet
Hadžići
Hadželi 177
10.000,00
05-14-79-45/14
Delić, Halid, Muris
Novo Sarajevo
B.M.Selimovića 75.
10.000,00
05-14-79-46/14
Muratović, Sinan, Mesud
Zavidovići
Brašljevine
10.000,00
05-14-79-47/14
Telbiz, Salih, Adem
Bugojno
Hendeg IV 3.
10.000,00
5.000,00
465.000,00
Demobilisani borci: Kredita kupovina i izgradnja
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
Ilidža
Rakovačka cesta 181
15.000,00
Šarić, Šidija, Šehab
Bugojno
S. Kopčići b.b.
15.000,00
Durić, Osman, Muhamed
Zavidovići
Naselje Sutjeska
15.000,00
05-14-80-4/14
Golubić, Mušan, Ibro
Hadžići
Korča-Tarčin
15.000,00
05-14-80-5/14
Čehajić, Adem, Rasim
Kakanj
Varalići 72
15.000,00
05-14-80-6/14
Hrustić, Džemal, Amir
Novi Grad
Amira Krupalije 52.
15.000,00
05-14-80-7/14
Adilović, Muharem, Edin
Novi Grad
Omera Kovača 22.
15.000,00
05-14-80-8/14
Mujezinović, Džemal, Emir
Goražde
31. Drinske brigade 115.
15.000,00
05-14-80-9/14
Osmanović, Abid, Hajro
Centar
N. Fazlibegovića 32.
15.000,00
05-14-80-10/14
Sarač, Muradif, Ehlimana
Bugojno
Vrbas I
15.000,00
05-14-80-11/14
Husić, Emin, Fehim
Zavidovići
Močevići
15.000,00
05-14-80-12/14
Cokoja, Mustafa, Mujo
Bugojno
Vrbanja
15.000,00
05-14-80-13/14
Mehmedović, Ismet, Hamid
Vogošća
Branilaca vijenca 19.
15.000,00
05-14-80-14/14
Manjušak, Rašid, Dževad
Donji Vakuf
G. Mahala b.b.
15.000,00
05-14-80-15/14
Čardaković, Sabrija, Jusuf
Centar
A. Muharemije 43.
15.000,00
05-14-80-16/14
Hozić, Hamdija, Samir
Bugojno
Poriče 8.
15.000,00
05-14-80-17/14
Milić, Durmo, Elmedin
Centar
Šejh Juje 17.
15.000,00
05-14-80-18/14
Adilović, Teufik, Adnan
Vitez
Branilaca 81.
15.000,00
05-14-80-19/14
Alibašić, Hasan, Junuz
Novo Sarajevo
Ćamila Sijarića 84.
15.000,00
05-14-80-1/14
Šuša, Hilmo, Mesud
05-14-80-2/14
05-14-80-3/14
285.000,00
HVIDR-a : Kredita opravka i sanacija
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
05-14-81-1/14
Ramčić, Mujo, Ruždija
Kupres
Kupreške bojne
10.000,00
05-14-81-2/14
Bokanović, Mate, Zdravko
Tomislav Grad
Fra I.Ančića 14
10.000,00
05-14-81-3/14
Zelenika, Stipo, Jozo
Mostar
Put za Široki Brijeg 10a
10.000,00
05-14-81-4/14
Brešić, Mirko, Ivica
Livno
Guber b.b.
10.000,00
05-14-81-5/14
Jaman, Pero, Biljana
Kupres
Slavonska 25
10.000,00
50.000,00
HVIDR-a: Kredita kupovina i izgradnja
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
05-14-82-1/14
Čičak, Ivan, Džoni
Kupres
A. B. Bušića
15.000,00
05-14-82-2/14
Puđa, Mirko, Ilija
Livno
M. Kablići bb
15.000,00
05-14-82-3/14
Aničić, Ante, Miro
Mostar
Z. Frankopana 16.
15.000,00
05-14-82-4/14
Lovrić, Niko, Marko
Kupres
Osmanlije
15.000,00
05-14-82-5/14
Mandarić, Jozo, Ilija
Mostar
Buna b.b.
15.000,00
75.000,00
Obitelji poginulih branitelja: Kredita opravka i sanacija
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
05-14-83-1/14
Buhać, Gojko, Ljilja
Mostar
Brune Bušića 4.
10.000,00
05-14-83-2/14
Oršolić, Ivo, Kata
Orašje
Sarajevska b.b.
10.000,00
05-14-83-3/14
Vidović, Vladimir, Silvana
Mostar
Kralja Tomislava 7.
10.000,00
30.000,00
Obitelji poginulih branitelja : Kredita kupovina i izgradnja
br.Odluke
05-14-84-1/14
Podnosioc
Buhać, Zdravko, Goran
Općina
Mostar
Adresa
Brune Bušića 4.
Iznos kredita KM
15.000,00
15.000,00
Ratvojačeni branitelji: Kredita opravka i sanacija
br.Odluke
05-14-85-1/14
Podnosioc
Smoljo, Niko, Darko
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
Kupres
R. Boškovića 17.
10.000,00
05-14-85-2/14
Pašalić, Ivan, Danijel
Kupres
Osmanlije
10.000,00
05-14-85-3/14
Čičak, Zoran, Vinko
Kupres
K. Zvonimira 18.
10.000,00
05-14-85-4/14
Beljan, Tomo, Ante
Tomislav Grad
Zrinsko-Frankopanska b.b.
10.000,00
05-14-85-5/14
Budimir, Ivan, Slavko
Tomislav Grad
Kolo
10.000,00
05-14-85-6/14
Perija, Ilija, Ružica
Kupres
Kraljice Katarine 12.
10.000,00
05-14-85-7/14
Barać, Jozo, Ivica
Livno
Kralja Tvrtka b.b.
10.000,00
05-14-85-8/14
Barišić, Mirko, Ivica
Kupres
Kralja Zvonimira 16.
10.000,00
05-14-85-9/14
Marić, Boško, Marinko
Čapljina
Grabovine
10.000,00
05-14-85-10/14
Šimić, Andrija, Spomenko
Kiseljak
Brnjaci
10.000,00
05-14-85-11/14
Pušić, Ivan, Dinko
Tomislav Grad
S. S. Kranjčevića 4.
10.000,00
05-14-85-12/14
Šarić, Stanko, Frano
Posušje
Ante Bakule b.b.
10.000,00
05-14-85-13/14
Bašić, Stojan, Željko
Posušje
A. Mihanovića 33.
10.000,00
05-14-85-14/14
Dumančić, Vlado, Ile
Kupres
Osmanlije
10.000,00
05-14-85-15/14
Knežević, Niko, Mato
Fojnica
Gojenići b.b.
10.000,00
05-14-85-16/14
Krišto, Stipan, Jakov
Tomislav Grad
Eminovo selo
10.000,00
05-14-85-17/14
Miočević, Rafo, Zdravko
Vareš
Stojkovići 15.
10.000,00
05-14-85-18/14
Radoš, Stipe, Ante
Tomislav Grad
Kolo
10.000,00
180.000,00
Razvojačeni branitelji: Kredita kupovina i izgradnja
br.Odluke
Podnosioc
Općina
Adresa
Iznos kredita KM
05-14-86-1/14
Matić, Dane, Ivan
Tomislav Grad
Liskovača
15.000,00
05-14-86-2/14
Krajinović, Mato, Dragan
Fojnica
Nadbare 7.
15.000,00
05-14-86-3/14
Marić, Anto, Mirko
Kreševo
Alagići 17.
15.000,00
05-14-86-4/14
Tomić, Ivan, Milan
Posušje
Čitluk b.b.
15.000,00
05-14-86-5/14
Karaula, Božo, Krunoslav
Livno
Brina 2.
15.000,00
05-14-86-6/14
Krišto, Ivan, Stipe
Tomislav Grad
Kraljice Jelene
15.000,00
05-14-86-7/14
Vidović, Stipo, Jozo
Tomislav Grad
Kolo
15.000,00
105.000,00
II
Naredna tranša kredita za rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračko/braniteljskih
populacija za 2014.godinu biti će naknadno realizovana po izvršenom prenosu sredstava iz
Budžeta Federacije BiH na transakcijski račun Fondacije, prema redoslijedu i namjeni
utvrđene konačne rang liste.
III
Rok za realizaciju ove Odluke počinje od 01.08.2014.godine do 30.09.2014.godine.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja
Sarajevo, 25.06.2014.godine
broj: 05-14-74/14
Predsjednik Upravnog odbora
Fondacije
Samir Hozić
Napomena: Gore navedenim licima će Odluka o odobravanju kreditnih sredstava biti
dostavljena poštom na navedenu adresu sa uputom za realizaciju iste.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
47
File Size
96 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content