τμημα ισπανικης γλωσσας και φιλολογιας προγραμμα σπουδων α κ α

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Υ
Ε Τ Ο Υ Σ
2 0 1 4 - 2 0 1 5
Γενικές Πληροφορίες
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βάσει της εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ο/η κάθε φοιτητής/-τρια θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 240
Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS credits), από το σύνολο των μαθημάτων που
προσφέρονται. Συνολικά ο/η φοιτητής/-τρια θα πρέπει να επιλέξει:
•
•
•
•
•
Τα 10 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (58 Ε.Μ.Π.Μ.) .), πέντε (5) μαθήματα βασικών και
απαραίτητων γνώσεων για να μπορέσει ο/η φοιτητής/-τρια να παρακολουθήσει τα Υποχρεωτικά και
Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πέντε (5)
μαθήματα γενικών βασικών γνώσεων προσφερόμενα από Ελληνικά Τμήματα της Σχολής.
Τα 8 Υποχρεωτικά Μαθήματα (48 Ε.Μ.Π.Μ.), (δηλαδή τα μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/τρια πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της).
102 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα
Επιλογής (δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την
απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από το
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας).
12 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από την πτυχιακή εργασία που ο/η
φοιτητής/-τρια θα εκπονήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών του/της, και
20 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Μαθήματα Ελεύθερης
Επιλογής από τη Φιλοσοφική Σχολή, δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να
εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό
προσφερομένων μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ως μαθήματα
ελεύθερης επιλογής μπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα
Επιλογής από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια
επιθυμεί να τα επιλέξει αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων
Πιστωτικών Μονάδων. Nα σημειωθεί ότι οι Ε.Μ.Π.Μ. που αναφέρονται στα μαθήματα επιλογής
εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το
σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το
προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ.
Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει, εκτός από τα 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα
(συμπεριλαμβανόμενα και τα Μαθήματα Κορμού), 41 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής ώστε ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει αυτά που θα τον/την βοηθήσουν περισσότερο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της.
Αντίστοιχα τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής με ανακοινώσεις ενημερώνουν για την
προσφορά των μαθημάτων τους.
Τα μαθήματα, ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους, διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Κατά τη
δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα μαθήματα που δηλώνουν
διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο ή όχι.
ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμός μαθημάτων
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής
Πτυχιακή Εργασία
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
ΣΥΝΟΛΟ
10 (τα 5 ελληνικά)
8
17-18
4-5
38-41 και Πτυχιακή
Εργασία
Αριθμός Ε.Μ.Π.Μ.
(ECTS credits)
58
48
102
12
20
240
1
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015)
Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. 72ΙΣΠ014
Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (4ωρο)
2. 72ΙΣΠ019
Ισπανική Γλώσσα ΙV 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (4ωρο)
3. 72ΙΣΠ100
Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
4. 72ΙΣΠ110
Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
5. 72ΙΣΠ111
Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙII (Θέατρο) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
6. 72ΚΟΙ007 Ελληνικό: Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
7. 72ΙΣΠ008
Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
8. 72ΚΟΙ009 Ελληνικό: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
9. 72ΚΟΙ014
Ελληνικό: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
10. 72ΚΟΙ011 Ελληνικό: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
ΙΙ. Υποχρεωτικά Μαθήματα προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
1. 72ΙΣΠ002
Ισπανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
2. 72ΙΣΠ008 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
3. 72ΙΣΠ009
Ισπανική Λογοτεχνία Ι 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
4. 72ΙΣΠ031
Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
5. 72ΙΣΠ012
Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
6. 72ΙΣΠ015
Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
7. 72ΙΣΠ013
Ισπανική Γλωσσολογία 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
8. 72ΙΣΠ027
Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
ΙΙΙ. Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής προσφερόμενα από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
72ΙΣΠ001
Ισπανική Γλώσσα Ι 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ005
Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ007
Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ017
Ισπανική Ποίηση 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ020
Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ021
Ισπανοαμερικανικό Διήγημα 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ022
Ισπανική Λογοτεχνία του Χρυσού Αιώνα 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ024
Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ026
Ισπανοαμερικανική Ποίηση 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ028
Παραγωγή Προφορικού Λόγου 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ029
Ισπανική Φρασεολογία-Παροιμιολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ032
Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ033
Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ034
Πρακτική της Μετάφρασης 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ035
Ισπανικό Θέατρο 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ036
Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Ισπανίας 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ039
Κειμενικά Είδη 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ043
Ισπανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ046
Λογοτεχνική Μετάφραση 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ047
Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ055
Κοινωνιογλωσσολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ057
Ισπανοαμερικανικό Θέατρο 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ060
Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ065
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ079
Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ080
Εξειδικευμένη μετάφραση 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ086
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία – Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.
(ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ087
Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ091
Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ093
Λογοτεχνικά Ρεύματα του 19 αι. στη Λατινική Αμερική 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ094
Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ095
Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ096
Θεωρία Λογοτεχνίας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ097
Μodernismo 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ099
Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ101
Μορφολογία – Σύνταξη της Ισπανικής 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ102
Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ103
Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ104
Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ105
Φιλοσοφία της Ιστορίας της Λατινικής Αμερικής 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ108
Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ114
Πραγματολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
72ΙΣΠ115
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης
Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
72ΙΣΠ116
Ισπανόφωνος Κινηματογράφος 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (3ωρο)
ΙV. Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής
Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα
ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου.
ου
Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015
2
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ
(Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015)
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
1. Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ
72ΙΣΠ014
2. Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία)
72ΙΣΠ100
3. Ελληνικό: Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία
72ΚΟΙ007
4. Ελληνικό: Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
72ΚΟΙ008
5. Ελληνικό: Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας
72ΚΟΙ009
8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits) (4ωρο)
4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits) (2ωρο)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
72ΚΟΙ014
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6.
Ελληνικό: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία(Εισαγωγή στην
Επιστήμη της Ν.Φ.)
Α. Αλεξοπούλου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ
Β. Κρητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Επιλέγεται, μόνο εάν κρίνεται αναγκαίο.
1. Ισπανική Γλώσσα Ι
72ΙΣΠ001
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Επιλογής
4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
1.
2.
3.
4.
Ισπανική Γλώσσα ΙV
Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI
(Ποίηση)
Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙII
(Θέατρο)
Ελληνικό: Αρχαία Ελληνική
Φιλοσοφία
72ΙΣΠ019
8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (4ωρο)
S. Lugo
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ
72ΙΣΠ110
4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
Β. Κρητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ
72ΙΣΠ111
4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) (2ωρο)
Β. Κρητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟ
72ΚΟΙ011
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌ
ΚΟΡΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής Επιλέγεται, μόνο εάν κρίνεται αναγκαίο.
1.
Ισπανική Γλώσσα ΙΙ
72ΙΣΠ005
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Επιλογής
4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα
1.
2.
3.
4.
Ισπανικός Πολιτισμός
Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός
Ισπανική Λογοτεχνία Ι
Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι
72ΙΣΠ002
72ΙΣΠ008
72ΙΣΠ009
72ΙΣΠ012
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Κ. Κρίδα
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Δ. Δρόσος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Κ. Κρίδα
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Β. Κρητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Μαθήματα Επιλογής
Επιλέγονται τουλάχιστον 6 ΕΠΜ (ECTS credits) από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ - Υποχρεωτικά Μαθήματα
1.
Ισπανική Γλωσσολογία
72ΙΣΠ013
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Α. Αλεξοπούλου
2. Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ
72ΙΣΠ031
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Κ. Κρίδα
3. Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ
72ΙΣΠ015
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Δ. Δρόσος
4. Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης
72ΙΣΠ027
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Α. Παπαγεωργίου
Μαθήματα Επιλογής
Επιλέγονται τουλάχιστον 6 ΕΠΜ (ECTS credits) από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
72ΙΣΠ024
2. Πρακτική της Μετάφρασης
72ΙΣΠ034
3. Μορφολογία – Σύνταξη της Ισπανικής
72ΙΣΠ101
4. Ισπανικό Μυθιστόρημα
72ΙΣΠ043
6 Ε.Μ.Π.Μ.
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ.
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ.
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ.
credits)
72ΙΣΠ087
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6. Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας
72ΙΣΠ020
7. Ιστορία Ισπανικής Τέχνης
72ΙΣΠ103
8. Κειμενικά Είδη
72ΙΣΠ039
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
5.
Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της
Λατινικής Αμερικής
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
9. Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής 72ΙΣΠ115
ως Ξένης Γλώσσας
10. Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής
72ΙΣΠ007
(ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
Α. Παπαγεωργίου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Παπαγεωργίου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Αλεξοπούλου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κ. Κρίδα
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Βάργκας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
S. Lugo
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Βάργκας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Αλεξοπούλου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
Α. Βάργκας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
S. Lugo
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(ECTS
(ECTS
(ECTS
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα
άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
3
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία – Εκμάθηση
72ΙΣΠ086
της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
S. Lugo
credits)
2. Θεωρία Λογοτεχνίας
72ΙΣΠ096
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
Ε. Παυλάκη
credits)
3. Ισπανική Ποίηση
72ΙΣΠ017
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
Κ. Κρίδα
credits)
4. Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός
72ΙΣΠ099
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
Δ. Δρόσος
credits)
5. Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα
72ΙΣΠ033
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
Β. Κρητικού
credits)
6. Λαϊκές Παραδόσεις στην Λατινική Αμερική
72ΙΣΠ104
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
Α. Βάργκας
credits)
7. Πραγματολογία
72ΙΣΠ114
4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
Α. Αλεξοπούλου
credits)
8. Παραγωγή Προφορικού Λόγου
72ΙΣΠ028
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
S. Lugo
credits)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα
άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ισπανοαμερικανικό Διήγημα
2. Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο
3.
Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
72ΙΣΠ021 6credits)
Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
72ΙΣΠ095 6credits)
Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
72ΙΣΠ047 credits)
ως Ξένης Γλώσσας
4. Ισπανοαμερικανικό Θέατρο
Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
72ΙΣΠ057 6credits)
Ε. Παυλάκη
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δ. Δρόσος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α.
Αλεξοπούλου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β. Κρητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
5. Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα
Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
72ΙΣΠ094 6credits)
Ε. Παυλάκη
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6. Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος
72ΙΣΠ079
S. Lugo
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα
άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
72ΙΣΠ046
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
Α.
Παπαγεωργίου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
72ΙΣΠ065
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
S. Lugo
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
3. Ισπανοαμερικανική Ποίηση
72ΙΣΠ026
Ε. Παυλάκη
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
4. Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών
72ΙΣΠ060
5. Ισπανικό Θέατρο
72ΙΣΠ035
6. Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές
72ΙΣΠ108
7. Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης
72ΙΣΠ091
8 Ισπανόφωνος Κινηματογράφος
72ΙΣΠ116
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS
credits)
1. Λογοτεχνική Μετάφραση
2.
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της
Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Α. Αλεξοπούλου ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κ. Κρίδα
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δ. Δρόσος
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Βάργκας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Βάργκας
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται υποχρεωτικά η Πτυχιακή Εργασία (12 Ε.Μ.Π.Μ. ECTS credits) και 20 Ε.Μ.Π.Μ.
(ECTS credits) από τα ανωτέρω μαθήματα ή από τα άλλα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα
ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Οι Ε.Μ.Π.Μ. εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει
το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ.
Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015
4
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ορισμένα μαθήματα απαιτούν να έχει, ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ, εξεταστεί ο/η φοιτητής/-τρια επιτυχώς
σε μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα για την κατανόηση της ύλης τους.
Επιλέγονται υποχρεωτικά 102 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits). Αν επιλεγούν περισσότερες, θα θεωρηθούν ως
Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits) Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής.
# Μαθήματα Γενικών Γνώσεων
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
1. 72ΙΣΠ024 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (6 ECTS)
2. 72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ024, 72ΙΣΠ100,
72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ111)
3. 72ΙΣΠ108 Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές (4 ECTS)
4. 72ΙΣΠ032 Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (4 ECTS)
# Μαθήματα Ισπανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
1η Ομάδα
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
5. 72ΙΣΠ043 Ισπανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ009 και
72ΙΣΠ031)
6. 72ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ009 και
72ΙΣΠ031)
7. 72ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ009 και
72ΙΣΠ031)
8. 72ΙΣΠ103 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης (6 ECTS)
2η Ομάδα
9. 72ΙΣΠ102 Σύγχρονος Ισπανικός Πολιτισμός (6 ECTS)
10. 72ΙΣΠ029 Ισπανική Φρασεολογία-Παροιμιολογία (4 ECTS)
11. 72ΙΣΠ022 Ισπανική Λογοτεχνία του Χρυσού Αιώνα (6 ECTS)
12. 72ΙΣΠ036 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Ισπανίας (4 ECTS)
# Μαθήματα Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
1η Ομάδα
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 12 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
13. 72ΙΣΠ033 Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100,
72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015)
14. 72ΙΣΠ021 Ισπανοαμερικανικό Διήγημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012
και 72ΙΣΠ015)
15. 72ΙΣΠ026 Ισπανοαμερικανική Ποίηση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ012
και 72ΙΣΠ015)
16. 72ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε
72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012, 72ΙΣΠ015 και 72ΙΣΠ033)
2η Ομάδα
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
17. 72ΙΣΠ087 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS)
18. 72ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός (6 ECTS)
19. 72ΙΣΠ095 Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο (6 ECTS)
20. 72ΙΣΠ057 Ισπανοαμερικανικό Θέατρο (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ012
και 72ΙΣΠ015)
21. 72ΙΣΠ104 Σύγχρονη Πολιτισμική Πραγματικότητα της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS)
22. 72ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης (6 ECTS credits)
3η Ομάδα
23. 72ΙΣΠ105 Φιλοσοφία της Ιστορίας της Λατινικής Αμερικής (6 ECTS)
24. 72ΙΣΠ093 Λογοτεχνικά Ρεύματα του 19 ου αι. στη Λατινική Αμερική (4 ECTS)
25. 72ΙΣΠ097 Μodernismo (4 ECTS)
5
# Μαθήματα Ισπανικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Γλωσσολογίας
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 30 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
1η Ομάδα
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
26. 72ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι (4 ECTS) (4ωρο)
27. 72ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ (4 ECTS) (4ωρο)
28. 72ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013,
72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019)
29. 72ΙΣΠ101 Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013,
72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019)
30. 72ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086)
31. 72ΙΣΠ086 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία – Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6
ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013)
32. 72ΙΣΠ065 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (6 ECTS) (Απαιτείται η
επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086)
33. 72ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086)
2η Ομάδα
Επιλέγονται υποχρεωτικά τουλάχιστον 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS)
34. 72ΙΣΠ034 Πρακτική της Μετάφρασης (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014
και 72ΙΣΠ019)
35. 72ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014
και 72ΙΣΠ019)
36. 72ΙΣΠ080 Εξειδικευμένη Μετάφραση (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014
και 72ΙΣΠ019)
Οι 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) που απομένουν για την συμπλήρωση των 30 υποχρεωτικών από τα μαθήματα
Ισπανικής Γλώσσας, Μετάφρασης και Γλωσσολογίας μπορούν να επιλεγούν είτε από την Ομάδα 1
είτε 2.
3η Ομάδα
37. 72ΙΣΠ079 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος (6 ECTS) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086)
38. 72ΙΣΠ007 Φωνητική-Φωνολογία της Ισπανικής (6 ECTS)
39. 72ΙΣΠ055 Κοινωνιογλωσσολογία (4 ECTS)
40. 72ΙΣΠ039 Κειμενικά Είδη (6 ECTS credits)
41. 72ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου (6 ECTS)
Οι υπόλοιπες 18 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS) που υπολείπονται για την συμπλήρωση των 102 από
Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής μπορούν να επιλεγούν από οποιαδήποτε από τις κατηγορίες
μαθημάτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του φοιτητή/-τρια.
2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Επιλέγονται μέχρι 20 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής προσφερόμενα από τα Τμήματα Φιλολογίας, Ψυχολογίας, ΦΠΨ και
Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Τα μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής θα ανακοινώνονται
από τη Γραμματεία στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Ως Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής μπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα
Επιλογής από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια επιθυμεί να
τα επιλέξει αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων.
Nα σημειωθεί ότι οι Ε.Μ.Π.Μ. που αναφέρονται στα μαθήματα επιλογής εξαρτώνται από το Τμήμα που
προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ.
Μαθήματα που δεν αναγράφονται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν διδάσκονται στο ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015
6
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Α’ εξάμηνο
72ΙΣΠ014 Ισπανική Γλώσσα ΙΙΙ 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου (συνοχή, συνεκτικότητα, προθετικότητα, κλπ.), καθώς και
τα χαρακτηριστικά –γλωσσικά και δομικά- των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι τέσσερις βασικοί τύποι κειμένου
(πληροφοριακά, περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα), καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται
τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ100 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών της πεζογραφίας, που οδηγούν στη
συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του διηγήματος και του μυθιστορήματος. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με
λογοτεχνικά κείμενα όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής πεζογραφίας (διηγήματα/μυθιστορήματα)
και ασκείται συστηματικά στη διεξοδική ανάλυση διηγημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο φοιτητή/τρια το κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου (διηγήματος/μυθιστορήματος)
και ο οποίος επιτυγχάνεται με εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και σχετική έρευνα που ο ίδιος πραγματοποιεί σε
τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνεργασία με τον διδάσκοντα. Δίνεται έμφαση στη
μεθοδολογία της Νέας Κριτικής.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Επιπλέον
προσφέρονται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που
ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία σχετικά με τη πεζογραφία και να εφαρμόζει σωστά τις
βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση διηγημάτων και μυθιστορημάτων.
Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη
συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή
εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες
ανώνυμα.
Β’ εξάμηνο
72ΙΣΠ019 Ισπανική Γλώσσα IV 8 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Στο μάθημα αυτό γίνεται περαιτέρω εμβάθυνση της ισπανικής γλώσσας με ιδιαίτερη έμφαση στον προφορικό λόγο. Σκοπός
του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τη δομή της γλώσσας και με τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του
καθημερινού λόγου, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για την κατανόηση και παραγωγή του.
Συγκεκριμένα, το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/-τριες στο να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του
προφορικού λόγου, ιδίως το διαφορετικό ύφος της σύγχρονης προφορικής γλώσσας (καθημερινό, οικείο, επίσημο κ.λπ.)
που χρησιμοποιείται ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και το περιβάλλον χρήσης (κοινή χρήση, καθημερινή χρήση,
αργκό κ.λπ.) ώστε να καλύψουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες στην Ισπανική. Μελετώνται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά
του προφορικού λόγου της Ισπανικής μέσα από την διερεύνηση ταινιών, εκπομπών ραδιοφώνου και τηλεόρασης, θεατρικών
έργων.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων, βασίζεται στην ανάπτυξη διαλόγου και έχει συγχρόνως πρακτικό
χαρακτήρα. Ειδικότερα, προβλέπεται η εξάσκηση των φοιτητών/-τριών μέσω της εκτενούς χρήσης φύλλων εργασίας στην
τάξη. Επίσης επιδιώκεται να συνεργαστούν ακόμη και δια μέσου των εργαλείων που διαθέτει η πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης του Παν/μίου (e-class) για να παρουσιάσουν τις εργασίες και ασκήσεις τους στην τάξη η να τις
παραδώσουν σε γραπτή μορφή, ενισχύοντας έτσι την συνεργατική μάθηση.
Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία, συμπληρωματική θεωρία, παραδείγματα, κατάλογο με
προτεινόμενες ηλεκτρονικές λίστες και σχετικές ιστοσελίδες δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (eclass).
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων γίνεται με γραπτή και προφορική εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση
του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ110 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙI (Ποίηση) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών της ποίησης, που οδηγούν στη
συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του ποιήματος. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα
(ποιήματα) όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας και ασκείται συστηματικά στη
διεξοδική ανάλυση ποιημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια το κατάλληλο υπόβαθρο
για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και με τη χρήση οπτικών μέσων (power point), όπου δίνεται η
δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Επιπλέον πραγματοποιούνται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου
ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική
ορολογία σχετικά με την ποίηση και να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση των ποιημάτων.
Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις, αναλύσεις ποιημάτων και βιβλιογραφία
δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class).
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ111 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙIΙ (Θέατρο) 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Παρουσίαση της φύσης και της λειτουργίας των συνθετικών στοιχείων και των τεχνικών του θεάτρου, που οδηγούν στη
συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση του θεατρικού έργου. Ο/Η φοιτητής/-τρια έρχεται σε επαφή με λογοτεχνικά
κείμενα (θεατρικά έργα) όλων των περιόδων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας και ασκείται συστηματικά
στη διεξοδική ανάλυση των θεατρικών έργων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια το
7
κατάλληλο υπόβαθρο για τη σωστή μελέτη και αξιολόγηση του λογοτεχνικού έργου και ο οποίος επιτυγχάνεται με
εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις και σχετική έρευνα που ο ίδιος πραγματοποιεί σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά
τη διάρκεια του εξαμήνου σε συνεργασία με τον διδάσκοντα.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Επιπλέον
προσφέρονται ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που
ήδη αναφέρθηκαν, να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία σχετικά με το θέατρο και να εφαρμόζει σωστά τις
βασικές θεωρητικές γνώσεις στην ανάλυση των θεατρικών έργων. Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και
ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή
εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες
ανώνυμα.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γ’ εξάμηνο
72ΙΣΠ002 Ισπανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Επισκόπηση της πολιτιστικής εξέλιξης της Ισπανίας από την Προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, με έμφαση στην ιστορική,
κοινωνική, οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα κύρια ιστορικά
γεγονότα και η αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για τον κόσμο σε κάθε εποχή, καθώς και πώς επηρέασε η αντίληψη αυτή
τις Καλές Τέχνες στις αρχιτεκτονικές, ζωγραφικές, γλυπτικές, λογοτεχνικές και μουσικές δημιουργίες των Ισπανών. Στόχος
του μαθήματος είναι να προσφέρει την απαραίτητη γνώση ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να μπορεί να κατανοήσει και να
αφομοιώσει τα χαρακτηριστικά κάθε εποχής και να προετοιμαστεί για να μελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της γλώσσας,
της λογοτεχνίας και των τεχνών.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικοακουστικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα
διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class).
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ008 Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από την εποχή των προκολομβιανών πολιτισμών μέχρι σήμερα με
έμφαση στην ιστορική, κοινωνική, οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται,
ακολουθώντας χρονολογική σειρά, τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της
κοινωνίας, της οικονομίας, των γραμμάτων και των τεχνών της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος είναι να
προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια την απαραίτητη γνώση ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να μελετήσει πληρέστερα την
εξέλιξη της κοινωνίας και του πολιτισμού μέσα από το ιστορικό γίγνεσθαι.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Εκτός από
το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των
απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ009 Ισπανική Λογοτεχνία Ι 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Μελετάται η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον Μεσαίωνα μέχρι και το 18ο αιώνα σε συνάρτηση με τα εκάστοτε
ιστορικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται έμφαση στις περιόδους, τα ρεύματα, τα λογοτεχνικά
είδη, τους κυριότερους συγγραφείς και τα σημαντικότερα έργα τους. Μέσα από την παρουσίαση κειμένων των
σημαντικότερων συγγραφέων της κάθε περιόδου, επιχειρείται η προσέγγιση και ανάλυση των λογοτεχνικών ρευμάτων και
της εξέλιξής τους στην Ισπανία.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου
φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class).
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ012 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Επισκόπηση της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο μέχρι και τον modernismo σε
συνάρτηση με τα εκάστοτε ιστορικά, κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο
modernismo. Εξετάζονται οι περίοδοι, τα λογοτεχνικά ρεύματα, οι σημαντικότεροι συγγραφείς και τα πιο
αντιπροσωπευτικά έργα τους. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου
φοιτητών/-τριών–καθηγητή.
Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη
συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
Δ’ εξάμηνο
72ΙΣΠ013 Ισπανική Γλωσσολογία 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις βασικές αρχές της γλωσσολογικής θεωρίας και
ανάλυσης ώστε να αποκτήσουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της δομής, της μορφής κλπ. της
ισπανικής γλώσσας. Εξετάζονται η φύση και οι ιδιότητες της ανθρώπινης γλώσσας και της γλωσσολογικής περιγραφής,
καθώς και θέματα δομής και σημασίας. Μελετάται η ισπανική γλώσσα σε όλα τα επίπεδα ανάλυσής της (Φωνητική,
Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη, Σημασιολογία, Πραγματολογία). Επίσης εξετάζονται θέματα κοινωνιογλωσσολογίας,
όπως η έννοια της κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλίας.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων αλλά έχει και πρακτικό χαρακτήρα αφού οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται
να εμπλακούν στον προβληματισμό που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να προετοιμάσουν στο σπίτι
8
ασκήσεις των οποίων η επεξεργασία γίνεται στην τάξη. Ενθαρρύνεται η ενασχόληση των φοιτητών/τριών με υλικό
αυτοεκπαίδευσης, που διατίθεται στην η-τάξη.
Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη
συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ031 Ισπανική Λογοτεχνία ΙΙ 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Μελετάται η εξέλιξη της ισπανικής λογοτεχνίας από τον 19 αιώνα μέχρι σήμερα, σε συνάρτηση με τα εκάστοτε ιστορικά,
κοινωνικά και γενικότερα πολιτιστικά φαινόμενα. Δίνεται έμφαση στις περιόδους, τα ρεύματα, τα λογοτεχνικά είδη, τους
κυριότερους συγγραφείς και τα σημαντικότερα έργα τους. Μέσα από την παρουσίαση κειμένων των σημαντικότερων
συγγραφέων της κάθε περιόδου, επιχειρείται η προσέγγιση και ανάλυση των λογοτεχνικών ρευμάτων και της εξέλιξής τους
στην Ισπανία. Τελικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια μια σφαιρική εικόνα της
ισπανικής λογοτεχνίας κατά τον 19 και 20 αιώνα, ώστε να τον καταστήσει ικανό να εμβαθύνει στα μαθήματα ισπανικής
ποίησης, πεζογραφίας, θεάτρου και δοκιμίου που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων (που υποστηρίζονται με οπτικά μέσα) και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου
φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class).
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ο
ο
ο
72ΙΣΠ015 Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία ΙΙ 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Επισκόπηση της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας όλων των μορφών από τον postmodernismo μέχρι σήμερα. Βασικό ρόλο
στην πορεία του μαθήματος παίζουν τα κείμενα των σημαντικότερων μορφών της ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας, μέσα
από τα οποία επιχειρείται η προσέγγιση, παρουσίαση και ανάλυση της κάθε περιόδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο
δεύτερο μισό του 20 αι. και στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας από το boom μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα.
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια μια σφαιρική εικόνα της λογοτεχνίας των χωρών της
ισπανόφωνης Αμερικής, ώστε να τον καταστήσει ικανό να εμβαθύνει στα μαθήματα ποίησης, πεζογραφίας, θεάτρου και
δοκιμίου του κόσμου αυτού που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Εκτός από
το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των
απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ου
72ΙΣΠ027 Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Επισκόπηση της μεταφραστικής δραστηριότητας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και παρουσίαση της επίδρασής
της στη διαμόρφωση και εξέλιξη των κοινωνιών. Εξετάζονται οι σημαντικότερες μεταφραστικές θεωρίες που αναπτύχθηκαν
τον 20 αιώνα, καθώς και η μεθοδολογία της μεταφραστικής δραστηριότητας. Πραγματοποιείται συστηματική πρακτική
άσκηση σε ειδικά επιλεγμένα κείμενα διαφορετικής τυπολογίας από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Το μάθημα
έχει και πρακτικό μέρος, για το οποίο προσφέρονται ασκήσεις στην τάξη για την εξάσκηση των φοιτητών/-τριών. Εκτός
από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση
των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α’ εξάμηνο
72ΙΣΠ001 Ισπανική Γλώσσα Ι 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Στόχος του μαθήματος είναι η βελτίωση της απαραίτητης γλωσσικής κατάρτισης ώστε οι φοιτητές/-τριες να
παρακολουθήσουν με περισσότερη άνεση τα μαθήματα του Τμήματος. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εμπέδωση των
βασικών γραμματικοσυντακτικών δομών της ισπανικής, καθώς και στη διεύρυνση του λεξιλογίου, με τελικό στόχο την
ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητάς των φοιτητών/-τριών σε συνδυασμό με την καλλιέργεια της μεταγλωσσικής
δεξιότητας.
Η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος έχει θεωρητικό αλλά κυρίως πρακτικό χαρακτήρα με στόχο τη βελτίωση τόσο της
κατανόησης όσο και της παραγωγής της Ισπανικής γλώσσας. Για το λόγο αυτό γίνεται ανασκόπηση των σημαντικότερων
γραμματικών φαινομένων με παράλληλη μελέτη και ανάλυση αυθεντικών κειμένων. Προβλέπεται ως μέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας η εξάσκηση των φοιτητών/-τριών μέσω εκτενούς χρήσης φύλλων εργασίας στην τάξη και μέσω
ομαδικών εργασιών, καθώς και η αυτοαξιολόγηση της επίδοσής τους με ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις και τεστ που
βρίσκονται στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (e-class).
Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη
συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και των δεξιοτήτων στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του
μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
Β’ εξάμηνο
72ΙΣΠ005 Ισπανική Γλώσσα ΙΙ 4 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Το μάθημα αυτό, που αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ισπανική Γλώσσα Ι, έχει στόχο τη διεύρυνση της γλωσσικής
ικανότητας στην ισπανική γλώσσα των φοιτητών/-τριών. Αναμένεται στο τέλος του εξαμήνου να είναι σε θέση να
κατανοούν/ερμηνεύουν, καθώς και να εκφράζουν με τα κατάλληλα μέσα διάφορα είδη κειμένου, με έμφαση σε εκείνα που
σχετίζονται με το πρόγραμμα των σπουδών τους.
Για το λόγο αυτό το μάθημα αποσκοπεί στην εμπέδωση των μορφοσυντακτικών και λέξικο-σημασιολογικών μέσων που
είναι απαραίτητο να κατέχουν για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου.
9
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Ε’ εξάμηνο
72ΙΣΠ024 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Εισαγωγή στη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας. Οργάνωση και σχεδιασμός μιας επιστημονικής εργασίας σύμφωνα με
τις αρχές και τις διευθετήσεις της Αμερικανικής Εταιρείας Σύγχρονων Γλωσσών (Modern Languages Association of
America, MLA).
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Το μάθημα
έχει και πρακτικό μέρος, για το οποίο προσφέρονται ασκήσεις στην τάξη για την εξάσκηση των φοιτητών/-τριών.
Παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή
εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες
ανώνυμα.
72ΙΣΠ034 Πρακτική της Μετάφρασης 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019)
Μετάφραση κειμένων ποικίλης θεματολογίας από την ισπανική στην ελληνική γλώσσα με σκοπό την εξοικείωση των
φοιτητών/-τριών με βασικές μεταφραστικές αρχές και τη διεύρυνση της γνώσης της ισπανικής. Το μάθημα εστιάζει στις
δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της έλλειψης αντιστοιχίας μεταξύ των δύο γλωσσών τόσο σε λεξιλογικό όσο και σε
γραμματικό επίπεδο.
Το μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Λόγω του πρακτικού
χαρακτήρα του μαθήματος επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με ασκήσεις. Παρέχονται φύλλα εργασίας,
καθώς και έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και στην τελική γραπτή
εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες
ανώνυμα.
72ΙΣΠ101 Μορφολογία-Σύνταξη της Ισπανικής 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019)
Ανασκόπηση των επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης. Παρουσίαση των βασικών αρχών α) της Μορφολογίας και β) της
Σύνταξης.
α) Μελέτη του σχηματισμού και της δομής των λέξεων της ισπανικής.
- Περιγραφή και ανάλυση των μορφημάτων. Μόρφημα, λέξημα και αλλόμορφο.
- Σχηματισμός λέξεων: παραγωγή και σύνθεση. Προσφύματα (προθήματα και επιθήματα).
- Μορφολογικοί κανόνες.
- Αναγνώριση των διάφορων γραμματικών κατηγοριών.
β) Γλωσσική ικανότητα και γλωσσική επιτέλεση. Η έννοια της γραμματικότητας: γραμματικά αποδεκτές και μη αποδεκτές
προτάσεις.
- Πρόταση και εκφώνημα. Γραμματικές κατηγορίες και συντακτικές λειτουργίες. Δομική αμφισημία.
- Μελέτη της δομής της πρότασης: ονοματικό και ρηματικό σύνολο. Ανάλυση της απλής και της σύνθετης πρότασης.
Με παραδείγματα και πρακτική εξάσκηση επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τους κανόνες της φραστικής
δομής και την κατασκευή δενδροδιαγραμμάτων.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ043 Ισπανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031)
Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανικού μυθιστορήματος από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ο αιώνα.
Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα διάφορα είδη του μυθιστορήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση
μυθιστορημάτων των βασικών εκπροσώπων του είδους. Ο/Η φοιτητής/-τρια καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη
μαθησιακή διαδικασία δια μέσου της λογοτεχνικής ανάλυσης που γίνεται στην τάξη των κυριότερων ισπανικών
μυθιστορημάτων.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή αναλύσεων κειμένων, όπου επιβάλλεται ο διάλογος φοιτητών/-τριών–καθηγητή.
Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου
(e-class).
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ087 Προκολομβιανοί και Ιθαγενείς Πολιτισμοί της Λατινικής Αμερικής 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Γενική εισαγωγή στη μελέτη των προκολομβιανών και ιθαγενών ομάδων της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος
είναι να παρακολουθήσουμε την πολιτιστική εξέλιξη που αρχίζει σε πολύ πρώιμες περιόδους μέχρι την άφιξη των
Ισπανών. Επίσης παρουσιάζεται η κατάσταση των ιθαγενών που επιβιώνουν μέχρι σήμερα στην Λατινική Αμερική.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ020 Ιστορία της Ισπανικής Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019)
Εισαγωγή στη βασική μεθοδολογία της ιστορικής γλωσσολογίας. Εξέταση της ιστορικής εξέλιξης της ισπανικής γλώσσας
και λεπτομερής ανάλυση της φωνητικής, μορφολογικής, συντακτικής και λεξιλογικής εξέλιξης της Ισπανικής από τις
ρωμανικές γλώσσες έως σήμερα.
10
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ103 Ιστορία της Ισπανικής Τέχνης 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Επισκόπηση της Τέχνης στην Ισπανία από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Ξεκινώντας από τις προϊστορικές
βραχογραφίες παρακολουθούμε την εξέλιξη της τέχνης στην προϊστορική και ιστορική εποχή για να καταλήξουμε στις
κυριότερες αισθητικές σχολές και στα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα των νεότερων χρόνων. Αναφέρονται οι
γνωστότεροι καλλιτέχνες και περιγράφονται τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα στην αρχιτεκτονική, ζωγραφική και γλυπτική
κάθε εποχής.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ039 Κειμενικά Είδη 6 Ε.Μ.Π.Μ. (ECTS credits)
Στο μάθημα αυτό μελετώνται οι βασικές ιδιότητες του κειμένου (συνοχή, συνεκτικότητα, προθετικότητα, κλπ.), καθώς και
τα χαρακτηριστικά –γλωσσικά και δομικά- των διαφόρων κειμενικών ειδών. Αναλύονται οι τέσσερις βασικοί τύποι κειμένου
(πληροφοριακά, περιγραφικά, αφηγηματικά και επιχειρηματολογικά κείμενα), καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται
τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή τους.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ115 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης
Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Το μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία έχει επηρεαστεί, όπως όλοι
οι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, από τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Συγκεκριμένα, στόχοι του μαθήματος είναι:
•
να παρουσιαστούν το θεωρητικό υπόβαθρο και οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις: συνεργατική μάθηση,
θεωρία κατασκευής της γνώσης (constructivismo)
•
να αποσαφηνιστεί τί εννοούμε με τον όρο ΤΠΕ
•
να γίνει κατανοητή η μετάβαση του Internetαπό το Web 1στοWeb 2
•
να προσδιοριστούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ισπανικής ως
ξένης γλώσσας
•
να αναλυθούν η εκπαιδευτική αξία αλλά και τα πιθανά μειονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία της
Ισπανικής ως ξένης γλώσσας
•
να παρουσιαστούν τα ψηφιακά εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας που υπάρχουν δίνοντας έμφαση
στη λειτουργία τους, στις δυνατότητες τους, στην εκπαιδευτική τους αξία αλλά και στα πιθανά προβλήματα που
μπορούν να προκύψουν από τη χρήση τους
72ΙΣΠ007 Φωνητική – Φωνολογία της Ισπανικής 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους/τις φοιτητές/-τριες στις φωνητικές κατηγορίες και δομές της ισπανικής
γλώσσας. Εξετάζεται η περιγραφή των φωνητικών κατηγοριών και διακρίσεων της ισπανικής γλώσσας, με επιμέρους
αναφορές στις φωνητικές διακρίσεις της φθογγολογίας και της προσωδίας, καθώς και τους αντίστοιχους φωνητικούς
κανόνες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις αρχές του φωνητικού συστήματος της Ισπανικής, τους φωνητικούς κανόνες, την
αντιστοιχία φθόγγων και γραμμάτων και την φωνητική μεταγραφή. Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων αλλά
έχει και πρακτικό χαρακτήρα. Oι φοιτητές/τριες προετοιμάζουν ασκήσεις των οποίων η επεξεργασία γίνεται στην τάξη.
Ενθαρρύνεται η ενασχόληση των φοιτητών/τριών με υλικό αυτοεκπαίδευσης που διατίθεται στην η-τάξη. Εκτός από το
διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-γρια για τη συμπλήρωση των
απαιτουμένων γνώσεων. Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται
αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ΣΤ’ εξάμηνο
72ΙΣΠ086 Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία – Εκμάθηση της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6
Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits) (Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ013)
Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/-τριες με τις βασικές αρχές και έννοιες της εφαρμοσμένης
γλωσσολογίας.
Οι θεωρητικές αρχές που διέπουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές που απορρέουν
από τις πιο καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις αποσκοπούν στην κατανόηση της μαθησιακής διαδικασίας και στη
βελτιστοποίηση της διδακτικής πράξης. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται:
α) τα μοντέλα τόσο της κατάκτησης της μητρικής γλώσσας όσο και της απόκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας, με
ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία,
β) οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, και
γ) οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της επικοινωνιακής ικανότητας.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
11
72ΙΣΠ096 Θεωρία Λογοτεχνίας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ024, 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ111)
Το μάθημα εξετάζει διαφορετικά είδη λογοτεχνικής κριτικής σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Εστιάζει στις θεωρίες της
λογοτεχνίας του 20 αι., όπως ο Φορμαλισμός, ο Δομισμός, η Ψυχανάλυση, ο Νέος Ιστορικισμός κ. α. Παρουσιάζεται η
ιστορική εξέλιξη, οι βασικές αρχές και μεθοδολογία της κάθε θεωρίας. Εφαρμόζονται σε λογοτεχνικά κείμενα διαφόρων
ειδών με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις διάφορες θεωρίες και μεθοδολογίες προσέγγισης του
λογοτεχνικού έργου.
Στόχος του μαθήματος είναι:
-ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα -από το/τη φοιτητή/-τρια- από μαθήματα, όπως «Εισαγωγή
στη Λογοτεχνία» και «Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας»,
- απόκτηση νέας γνώσης και νέων δεξιοτήτων που θα του δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσει με επιτυχία τις σπουδές
του,
- εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με τις βασικές θεωρίες της κριτικής της λογοτεχνίας από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας,
- εμβάθυνση από το/τη φοιτητή/-τρια στις σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, ψυχανάλυση, θεωρία της πρόσληψης,
δομισμό, φορμαλισμό κλπ., ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόζει τις εν λόγω θεωρίες στη μελέτη
αντιπροσωπευτικών λογοτεχνικών έργων της ισπανικής και ισπανοαμερικανικής λογοτεχνίας.
Με τη μελέτη και τις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια:
- θα αφομοιώσει τις βασικές γνώσεις που ήδη αναφέραμε,
- θα αποκτήσει την ικανότητα να εφαρμόσει τις θεωρητικές γνώσεις που απόκτησε από το μάθημα στα λογοτεχνικά έργα
που έχει την υποχρέωση να μελετήσει.
Στις ασκήσεις και εργασίες ο/η φοιτητής/-τρια οφείλει να:
- έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες και θεωρίες της κριτικής της λογοτεχνίας,
- να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία της λογοτεχνικής κριτικής,
- να εφαρμόζει σωστά τις βασικές θεωρίες της λογοτεχνίας στην ανάλυση του λογοτεχνικού έργου.
Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η
ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση.
Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη
συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εποπτευόμενη εργασία και
γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις
φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ου
72ΙΣΠ017 Ισπανική Ποίηση 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031)
Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανικής ποίησης από τον Μεσαίωνα μέχρι και τον 20ο αιώνα. Συγκεκριμένα,
μελετώνται χρονολογικά τα διάφορα είδη της ποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ποιημάτων των βασικών
εκπροσώπων του είδους. Ο/Η φοιτητής/-τρια καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία δια μέσου της
λογοτεχνικής ανάλυσης ποιημάτων που γίνεται στην τάξη.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή αναλύσεων ποιημάτων, όπου επιβάλλεται ο διάλογος φοιτητών/-τριών–καθηγητή.
Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου
(e-class).
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ099 Σύγχρονος Ισπανοαμερικανικός Πολιτισμός 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Επισκόπηση του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής κατά τον 19 και 20 αιώνα με έμφαση στην ιστορική, κοινωνική,
οικονομική, φιλοσοφική και καλλιτεχνική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται, ακολουθώντας χρονολογική σειρά, τα
ιστορικά γεγονότα τα οποία συνετέλεσαν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της κοινωνίας, της οικονομίας, των
γραμμάτων και των τεχνών της Λατινικής Αμερικής. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στο/στη φοιτητή/-τρια την
απαραίτητη γνώση ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να μελετήσει πληρέστερα την εξέλιξη της κοινωνίας και του
πολιτισμού μέσα από το ιστορικό γίγνεσθαι. Ο/Η φοιτητής/-τρια συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία με
ασκήσεις που πραγματοποιούνται στην τάξη. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να
αναπτυχθεί διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες και
γενικότερα η αυτόνομη μάθηση.
Εκτός από το διδακτικό εγχειρίδιο παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη
συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση
του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ο
ο
72ΙΣΠ033 Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015)
Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος από την αποικιοκρατική περίοδο
μέχρι σήμερα στο ιστορικό και κοινωνικό του πλαίσιο. Μελετώνται τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις που
άνθισαν στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως ο ρομαντισμός, ο ρεαλισμός, ο νατουραλισμός κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και
κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων των πιο σημαντικών εκπροσώπων του είδους. Στόχος του μαθήματος είναι:
- η ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι
και ΙΙ» και «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία)»,
- η εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος από την αποικιοκρατική
εποχή μέχρι σήμερα,
- ο/η φοιτητής/-τρια να αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά έργα ισπανοαμερικανών
μυθιστορηματογράφων.
Το μάθημα έχει τη μορφή διαλέξεων και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
12
72ΙΣΠ104 Λαϊκές Παραδόσεις στην Λατινική Αμερική 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Μία σύντομη εισαγωγή στη λαογραφία της Λατινικής Αμερικής όπου οι λαϊκές παραδόσεις έχουν μια ιδιαιτερότητα:
αποτελούν ανάμειξη των παραδόσεων της προκολομβιανής εποχής με τις ισπανικές παραδόσεις. Στόχος του μαθήματος
είναι να μελετήσουμε πως παρουσιάζεται αυτή η ανάμειξη μέσα στην προφορική παράδοση, το θρησκευτικό συγκρητισμό,
τις διατροφικές συνήθειες, τη μουσική, τη λογοτεχνία και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με αυτήν την οπτική θα
παρακολουθήσουμε λαογραφικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά μέρη της Λατινικής Αμερικής.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ114 Πραγματολογία 4 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στην πραγματολογία, κλάδο της γλωσσολογίας που μελετά τη χρήση της γλώσσας σε
συνάρτηση με τους χρήστες της και το γλωσσικό και εξωγλωσσικό περικείμενο. Παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις
που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις λεκτικές πράξεις (Austin, Searle), τη δείξη και την αναφορά, την Αρχή της Συνεργασίας
και των Αξιωμάτων (Grice), τη δημιουργία προϋποθέσεων και διαλογικών υπονοημάτων, τη συναγωγή και την αρχή της
συνάφειας (Sperber & Wilson), την έκφραση της ευγένειας. Δίνονται παραδείγματα αυθεντικών χρήσεων της γλώσσας.
Τέλος, δίνεται έμφαση στη διασύνδεση της Πραγματολογίας με τη διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας.
72ΙΣΠ028 Παραγωγή Προφορικού Λόγου 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση του φοιτητή με τη δεξιότητα του προφορικού λόγου. Συγκεκριμένα,
το μάθημα έχει στόχο να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/-τριες στο να αντιληφθούν τις ιδιαιτερότητες του προφορικού λόγου,
ιδίως το διαφορετικό ύφος της σύγχρονης προφορικής γλώσσας (καθημερινό, οικείο, επίσημο κ.λπ.) που χρησιμοποιείται
ανάλογα με την επικοινωνιακή περίσταση και το περιβάλλον χρήσης (κοινή χρήση, καθημερινή χρήση, αργκό κ.λπ.) ώστε να
καλύψουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες στην Ισπανική. Μελετώνται διεξοδικά τα χαρακτηριστικά του προφορικού
λόγου της Ισπανικής μέσα από την διερεύνηση κινηματογραφικών έργων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών κλπ.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων, βασίζεται στην ανάπτυξη διαλόγου και έχει συγχρόνως πρακτικό
χαρακτήρα. Ειδικότερα, προβλέπεται η εξάσκηση των φοιτητών/-τριών μέσω της εκτενούς χρήσης φύλλων εργασίας στην
τάξη. Επίσης επιδιώκεται η χρήση των εργαλείων που διαθέτει η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Παν/μίου (eclass) για να παρουσιάσουν τις εργασίες και ασκήσεις τους στην τάξη.
Παρέχονται στο/στη φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία, συμπληρωματική θεωρία, παραδείγματα, κατάλογο με
προτεινόμενες ηλεκτρονικές λίστες και σχετικές ιστοσελίδες δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (eclass).
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και δεξιοτήτων γίνεται με γραπτή και προφορική εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση
του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
Ζ’ εξάμηνο
72ΙΣΠ021 Ισπανοαμερικανικό Διήγημα 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015)
Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού διηγήματος από την αποικιοκρατική περίοδο μέχρι
σήμερα. Μελετώνται οι ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι σε σχέση με τις υφολογικές διαφορές, όπως εμφανίστηκαν στα
σημαντικότερα λογοτεχνικά κινήματα και τάσεις που άνθισαν στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως ο ρομαντισμός, ο
νατουραλισμός, o criollismo, ο κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων των πιο
σημαντικών εκπροσώπων του είδους.
Στόχος του μαθήματος είναι:
- ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι και
ΙΙ» και «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία Ι (Πεζογραφία)»,
- εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη του ισπανοαμερικανικού διηγήματος και με τα λογοτεχνικά κινήματα
και τάσεις που άνθισαν αυτές τις περιόδου με έμφαση στις σύγχρονες τάσεις, όπως ο νεορεαλισμός, ο criollismo, ο
indigenismo, το boom κ.ά.,
- ο/η φοιτητής/-τρια να αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά διηγήματα ισπανοαμερικανών
συγγραφέων και να έχει εξοικειωθεί με βασικά έργα των σημαντικότερων διηγηματογράφων της Λατινικής Αμερικής όλων
των περιόδων και όλων των τάσεων στο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φαινόμενων.
Με τη μελέτη και την πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια θα αποκτήσει την ικανότητα:
- να αναλύει διηγήματα χρησιμοποιώντας βασικές θεωρητικές γνώσεις της λογοτεχνίας, στις οποίες έχει κάνει πρακτική
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου,
- να συγκρίνει το ύφος και τις ιδέες διηγημάτων που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικές λογοτεχνικές
τάσεις,
- να χρησιμοποιεί με ακρίβεια τη βασική ορολογία του ισπανοαμερικανικού διηγήματος και των λογοτεχνικών κινημάτων
και τάσεων,
- να εφαρμόζει σωστά τις βασικές μεθόδους ανάλυσης της πεζογραφίας (διηγήματος) για να αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά
του ύφους και τις τάσεις που το χαρακτηρίζουν.
Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η
ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Εκτός από την
Ανθολογία με διηγήματα από την Ισπανόφωνη Αμερική παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για τη
συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώση γίνεται με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εποπτευόμενη εργασία και
γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις
φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ095 Ισπανοαμερικανικό Δοκίμιο 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Ανάπτυξη και εξέλιξη του δοκιμίου στην ισπανόφωνη Αμερική κυρίως από τις αρχές του 20 αιώνα μέχρι σήμερα. Το
μάθημα έχει στόχο τη μελέτη του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού δοκιμίου στο πλαίσιο των πολιτικών, οικονομικών και
γενικότερα κοινωνικών αλλαγών που δημιουργήθηκαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής μετά την Ανεξαρτησία τους.
ου
13
Μέσα από τη μελέτη αντιπροσωπευτικών δοκιμίων λατινοαμερικανών συγγραφέων εξετάζεται ο ιδεολογικός χαρακτήρας
του ισπανοαμερικανικού δοκιμίου του 20 αιώνα, καθώς και η συμβολή τους στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας
του λογοτεχνικού αυτού είδους.
Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί o διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η
ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εποπτευόμενη εργασία και
γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις
φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ου
72ΙΣΠ047 Μεθοδολογικά Ρεύματα στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086)
Ιστορική αναδρομή και ανάλυση των σημαντικότερων μεθόδων διδασκαλίας της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας (η
Παραδοσιακή Μέθοδος, η Άμεση Μέθοδος, η Ακουστικο-Προφορική Μέθοδος, η Μέθοδος Ομαδικής Εκμάθησης της
Γλώσσας, η Μέθοδος της Ολικής Φυσικής Αντίδρασης, η Σιωπηλή Διδασκαλία, η Φυσική Προσέγγιση, η Μέθοδος
Εκμάθησης με Υποβολή, η Επικοινωνιακή Προσέγγιση και η Εργασιοκεντρική Εκμάθηση). Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες
τάσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Προσέγγιση με
προσανατολισμό στη δράση).
Μέσα από την κριτική αντιμετώπιση διαφόρων μεθόδων και πρακτικών, ο απώτερος σκοπός του μαθήματος αυτού είναι
να προετοιμάσει τους μελλοντικούς καθηγητές της ισπανικής ως ξένης γλώσσας να είναι σε θέση να επιλέξουν την
καταλληλότερη μέθοδο διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με εποπτευόμενη εργασία ή/και με γραπτή εξέταση. Προβλέπεται
αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ057 Ισπανοαμερικανικό Θέατρο 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015)
Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη των διαφορετικών ειδών του θεάτρου στη Λατινική Αμερική, από την προκολομβιανή
εποχή έως και τον 20 αιώνα, με έμφαση στην ανάλυση αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ο
72ΙΣΠ094 Σύγχρονο Ισπανοαμερικανικό Μυθιστόρημα 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ100, 72ΙΣΠ012, 72ΙΣΠ015 και 72ΙΣΠ033 )
Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος στο πλαίσιο των
πολιτικών, οικονομικών και γενικότερα κοινωνικών αλλαγών που δημιουργήθηκαν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής μετά
την Ανεξαρτησία τους. Μελετώνται οι ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι σε σχέση με τις υφολογικές διαφορές, όπως
εμφανίστηκαν στις σημαντικότερες σύγχρονες λογοτεχνικές τάσεις στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως το boom, το
posboom, ο posmodernismo κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργων των πιο
σημαντικών εκπροσώπων του είδους.
Στόχος του μαθήματος είναι:
- ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικό Μυθιστόρημα» και
«Μεθοδολογία επιστημονικής Έρευνας»,
- εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος από το 1940
(década de transición) μέχρι σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στο boom, στο posboom και στον posmodernismo,
- ο/η φοιτητής/-τρια με το πέρας του εξαμήνου να έχει αποκτήσει βασική και σοβαρή γνώση του σύγχρονου
ισπανοαμερικανικού μυθιστορήματος και να έχει εξοικειωθεί με βασικά έργα των σημαντικότερων μυθιστορηματογράφων
της ισπανόφωνης Αμερικής της περιόδου και όλων των τάσεων στο πλαίσιο των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών
φαινόμενων.
Με τη μελέτη και την πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια θα αποκτήσει την ικανότητα να
αναλύει μυθιστορήματα χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυση -στις οποίες έχει κάνει πρακτική κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου- με την εφαρμογή βασικών θεωρητικών γνώσεων της λογοτεχνίας σε μυθιστορήματα που απαιτείται
να μελετήσει.
Στις ασκήσεις ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει: να χειρίζεται με ακρίβεια τη βασική ορολογία του σύγχρονου ισπανοαμερικανικού
μυθιστορήματος, να εφαρμόζει σωστά τις βασικές μεθόδους ανάλυσης του μυθιστορήματος και να δείχνει ικανότητα
σύνθεσης.
Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η
ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία.
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις, εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται
αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ079 Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Στόχος του μαθήματος είναι α) να εξοικειώσει τους φοιτητές με τον επιστημονικό σχεδιασμό και την οργάνωση
μαθημάτων και προγραμμάτων γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τη
διδακτική της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας και β) να συμβάλει στην ανάπτυξη γνώσης και κριτικής θεώρησης των
πρακτικών της διδακτικής. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι θεωρητικές αρχές ανάλυσης των κυριότερων φάσεων του
σχεδιασμού και αναλύονται οι εφαρμογές των εν λόγω θεωρητικών αρχών στη διδακτική πράξη (καθορισμός της
μεθοδολογικής προσέγγισης, στοχοθέτηση, φάσεις σχεδιασμού κλπ.). Λόγω της φύσης του μαθήματος απαιτείται από τους
φοιτητές συστηματική παρακολούθηση, συμμετοχή στο μάθημα καθώς και σε ομαδικές και ατομικές εργασίες.
14
Η’ εξάμηνο
72ΙΣΠ046 Λογοτεχνική Μετάφραση 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ027, 72ΙΣΠ014 και 72ΙΣΠ019)
Πρακτική εξάσκηση και εφαρμογές της θεωρίας στη μετάφραση λογοτεχνικών κειμένων από την Ισπανική στην Ελληνική.
Εξετάζονται έργα σημαντικών Ισπανών και Ισπανοαμερικανών συγγραφέων. Μελετώνται θέματα όπως ο χειρισμός των
μεταφορών, των ιδιωματικών εκφράσεων και των λογοπαιγνίων, η μετάφραση κυρίων ονομάτων και τοπωνυμιών κ.ά.
Το μάθημα έχει σεμιναριακή μορφή και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Λόγω του πρακτικού
χαρακτήρα του μαθήματος επιδιώκεται η ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με ασκήσεις. Παρέχονται φύλλα εργασίας
καθώς και έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται στις ασκήσεις και στην τελική γραπτή εξέταση. Προβλέπεται
αξιολόγηση του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ065 Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086)
Βασικός στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις πραγματικές συνθήκης της
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και η εξάσκησή τους σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν την εκμάθηση-διδασκαλία της
ισπανικής γλώσσας, με σκοπό να ασκηθούν στην εφαρμογή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν κατά τη
φοίτησή τους. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η αρχική κατάρτιση μελλοντικών καθηγητών/-τριών της Ισπανικής
στην εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και τεχνικών μάθησης ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις
εκπαιδευτικές γλωσσικές ανάγκες των μαθητών/-τριών τους.
Εξετάζονται τεχνικές και στρατηγικές διδασκαλίας που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων για την
κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην Ισπανική ως Ξένη Γλώσσα, καθώς και οι διδακτικές και
μεθοδολογικές αρχές που εφαρμόζονται κατά τη διδακτική πράξη: διδακτικές φάσεις, επιλογή δραστηριοτήτων, ανάπτυξη
και προσαρμογή διδακτικού/μαθησιακού υλικού, χρήση των ΤΠΕ, κ.λ.π.
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/-τριες υποχρεούνται στην μεθοδευμένη παρακολούθηση διδασκαλιών της
Ισπανικής, σε τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση προσυμφωνημένα θέματα παρατήρησης.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων, στη διάρκεια των οποίων δίνεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες
για διάλογο με τον/την διδάσκοντα/-κουσα. Περιλαμβάνει την ενασχόληση των φοιτητών/τριών με ασκήσεις μέσα στην
τάξη ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενθαρρύνεται η απόκτηση διαφοροποιημένης γνώσης και αυτόνομης
μάθησης.
Για το μάθημα προβλέπεται ένα θεωρητικό σύγγραμμα το οποίο συμπληρώνεται από επιστημονικά άρθρα που αναλύονται
στην τάξη, φύλλα εργασίας, κ.λπ. Παρέχεται έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη
συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούνται από τους φοιτητές/-τριες στο μάθημα αυτό βασίζεται τόσο στη
τελική γραπτή εξέταση όσο και στην υποχρεωτική συγγραφή εργασίας, η οποία παρουσιάζεται στην τάξη, και αφορά την
κριτική ανάλυση της παιδαγωγικής και διδακτικής διαδικασίας των διδασκαλιών που παρακολούθησαν και την περαιτέρω
έρευνα σε ζητήματα διδακτικών, μεθοδολογικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων και πρακτικών. Προβλέπεται αξιολόγηση
του μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ026 Ισπανοαμερικανική Ποίηση 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ110, 72ΙΣΠ012 και 72ΙΣΠ015)
Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη της ισπανοαμερικανικής ποίησης από την αποικιοκρατική περίοδο μέχρι
σήμερα. Μελετώνται οι ιστορικές και κοινωνικές παράμετροι σε σχέση με τις υφολογικές διαφορές, όπως εμφανίστηκαν στα
σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που άνθισαν στην ισπανόφωνη Αμερική, όπως ο modernismo, surrealismo,
creacionismo, ultraísmo κ.ά. Πραγματοποιείται μελέτη και κριτική προσέγγιση αντιπροσωπευτικών έργ ων των πιο
σημαντικών εκπροσώπων του είδους.
Στόχος του μαθήματος είναι:
- ενίσχυση της αποκτηθείσας γνώσης σε προηγούμενα εξάμηνα από μαθήματα, όπως «Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία Ι και
ΙΙ» και «Εισαγωγή στη Λογοτεχνία ΙΙ (Ποίηση)»,
- εξοικείωση του/της φοιτητή/-τριας με την εξέλιξη της ισπανοαμερικανικής ποίησης από την αποικιοκρατική εποχή μέχρι
σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη ποίηση, καθώς και με τα λογοτεχνικά κινήματα και τάσεις που άνθισαν αυτές
τις περιόδους,
- εμβάθυνση από το/τη φοιτητή/-τρια στις σύγχρονες τάσεις της ισπανοαμερικανικής ποίησης, modernismo, surrealismo,
creacionismo, ultraísmo κ.ά.,
- ο/η φοιτητής/-τρια να αποκτήσει την ικανότητα να αναγνωρίζει αντιπροσωπευτικά ποιήματα ισπανοαμερικανών ποιητών
και να έχει εξοικειωθεί με βασικά έργα των σημαντικότερων ποιητών όλων των περιόδων και όλων των τάσεων στο πλαίσιο
των ιστορικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φαινόμενων.
Με τη μελέτη και την πρακτική κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια θα αποκτήσει την ικανότητα να
αναλύει ποιήματα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης, στην οποία έχει κάνει πρακτική κατά τη
διάρκεια του εξαμήνου εφαρμόζοντας βασικές θεωρητικές γνώσεις της λογοτεχνίας σε ποιήματα που απαιτείται να
μελετήσει.
Το μάθημα έχει τη μορφή διαλέξεων και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η
ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Προσφέρεται
στους/στις φοιτητές/-τριες έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία.
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με ασκήσεις και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος
με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ060 Εισαγωγή στην Ανάλυση Λαθών 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ086)
Το μάθημα εστιάζει στον εντοπισμό, την περιγραφή, την ταξινόμηση και την εξήγηση των λανθασμένων παραγωγών στη
γραπτή και προφορική διαγλώσσα των Ελλήνων μαθητών της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας. Στόχος του μαθήματος είναι
να κατανοήσουν οι μελλοντικοί καθηγητές την πολύπλοκη διαδικασία της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας μέσα από την
κατανόηση των εμπλεκόμενων στην εν λόγω διαδικασία μηχανισμών, αλλά και να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τον
σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, την επεξεργασία διδακτικού υλικού και την επιλογή κατάλληλων τεχνικών διδασκαλίας.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στη τάξη. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
15
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ035 Ισπανικό Θέατρο 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
(Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 72ΙΣΠ111, 72ΙΣΠ009 και 72ΙΣΠ031)
Μελετάται η ανάπτυξη και εξέλιξη των διαφορετικών ειδών του ισπανικού θεάτρου από το Μεσαίωνα έως σήμερα.
Συγκεκριμένα, μελετώνται χρονολογικά τα έργα των πιο αντιπροσωπευτικών συγγραφέων του είδους και αναλύονται
κυρίως θεατρικά έργα του Χρυσού Αιώνα και του 20 αιώνα.
Ο/Η φοιτητής/-τρια καλείται να συμμετάσχει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία δια μέσου της λογοτεχνικής ανάλυσης
θεατρικών έργων μέσα στην τάξη. Επομένως, επιβάλλεται ο διάλογος φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχονται στο/στη
φοιτητή/-τρια σημειώσεις και βιβλιογραφία δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Παν/μίου (e-class).
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ου
72ΙΣΠ108 Επιχειρηματικότητα και Ισπανικές Σπουδές. 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Το μάθημα αποτελεί μια βασική εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και προτείνονται τρόποι ενσωμάτωσής της στα
εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα του τμήματος. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/-τριών με τις σύγχρονες
επιχειρηματικές πρακτικές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χρήση της ισπανικής γλώσσας σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Το μάθημα έχει τη μορφή διαλέξεων και προσφέρει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διάλογος στην τάξη. Επιδιώκεται η
ενασχόληση των φοιτητών/-τριών με εποπτευόμενες εργασίες/ασκήσεις και γενικότερα η αυτόνομη μάθηση. Εκτός από το
διδακτικό εγχειρίδιο, προσφέρεται στους/στις φοιτητές/-τριες έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία.
Αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης γίνεται με εποπτευόμενη εργασία και γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του
μαθήματος με συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
72ΙΣΠ091 Ιστορία της Ισπανοαμερικανικής Τέχνης 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Επισκόπηση της ιστορίας της ισπανοαμερικανικής τέχνης από την προκολομβιανή εποχή, οπότε διαπιστώνεται η
ανθρώπινη παρουσία στην αμερικανική ήπειρο, μέχρι τα σύγχρονα αισθητικά κινήματα στη Λατινική Αμερική. Αυτή η
εξέλιξη περιλαμβάνει δύο κύκλους. Ο πρώτος αρχίζει με τις πρώτες βραχογραφίες και φθάνει μέχρι τις καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις των μεγάλων προκολομβιανών πολιτισμών. Ο δεύτερος κύκλος ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που είναι επηρεασμένες από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και φθάνει μέχρι τον 20 αιώνα.
Το μάθημα προσφέρεται με τη μορφή διαλέξεων και δίνει τη δυνατότητα διαλόγου φοιτητών/-τριών–καθηγητή. Παρέχεται
έντυπη και ηλεκτρονική βιβλιογραφία στο/στη φοιτητή/-τρια για τη συμπλήρωση των απαιτουμένων γνώσεων.
Η αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης στηρίζεται σε γραπτή εξέταση. Προβλέπεται αξιολόγηση του μαθήματος με
συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τους/τις φοιτητές/-τριες ανώνυμα.
ο
72ΙΣΠ116 Ισπανόφωνος Κινηματογράφος 6 Ε.Μ.Π.Μ.(ECTS credits)
Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά έργα του Ισπανόφωνου Κινηματογράφου και μελετούνται σε σχέση με τον ιστορικό κοινωνικό και πολιτιστικό τους πλαίσιο.
16