close

Enter

Log in using OpenID

45/12 - Ministarstvo za boračka pitanja

embedDownload
Godina XVII – Broj 45
Srijeda, 31. oktobra 2012. godine
SARAJEVO
ISSN 1512-7052
KANTON SARAJEVO
Skup{tina Kantona Sarajevo
Zakonodavno-pravna komisija
Na osnovu ~lana 26. Zakona o dopunama Zakona o
dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 18/12) i ~lana 172.
stav 1. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", broj 25/10-Pre~i{}eni tekst, 14/11 i
19/11), Zakonodavno-pravna komisija Skup{tine Kantona
Sarajevo na sjednici odr`anoj dana 31.10.2012. godine utvrdila
je Pre~i{}eni tekst Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine.
Pre~i{}eni tekst Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine obuhvata: Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Kantona Sarajevo", broj 9/07-Pre~i{}eni tekst), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo",
broj 7/08), Zakon o izmjeni Zakona o dopunskim pravima
boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Kantona Sarajevo", broj 33/08), Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) i Zakon
o dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja
Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
18/12) u kojim je nazna~en dan stupanja na snagu tih zakona.
Predsjedavaju}i
Broj 01-05-27808/12
Zakonodavno-pravne komisije
31. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Amir Zuki}, s. r.
ZAKON
O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA - BRANITELJA
BOSNE I HERCEGOVINE
(Pre~i{}eni tekst)
I - OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovim Zakonom se ure|uju prava, uvjeti i postupak za
ostvarivanje prava, kori{tenje i prestanak prava, sredstva za
finansiranje prava, kao i druga pitanja od zna~aja za ostvarivanje
prava ratnih vojnih invalida i ~lanova njihovih porodica, ~lanova
porodica {ehida, ~lanova porodica poginulih umrlih i nestalih
branioca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanova
porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja, ratnih vojnih zarobljenika i demobiliziranih
branilaca kao lica zaslu`nih u odbrambeno-oslobodila~kom ratu
sa podru~ja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), a u
skladu sa raspolo`ivim bud`etskim sredstvima.
^lan 2.
Pod pojmom:
- porodica {ehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog
branioca,
- branilac,
- dobrovoljac i organizator otpora,
- veteran,
- u~esnik rata,
- ratni vojni invalid,
- mirnodopski vojni invalid,
- dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanova porodica
poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i
odlikovanja,
smatraju se lica koja su definisana ~l. 2, 3. i 4. Zakona o
pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 33/04, 56/05-Ispravka, 70/07 i 9/10), (u
daljem tekstu: federalni zakon).
Pod pojmom ~lanova porodice {ehida i porodica poginulog,
umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida
smatraju se lica definisana ~lanom 17. federalnog zakona.
Pod pojmom zajedni~ko doma}instvo smatra se zajednica
stanovanja, privre|ivanja i tro{enja ostvarenih prihoda.
Pod pojmom dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i
~lanova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog
priznanja i odlikovanja smatraju se lica koja su definisana ~lanom
1. i 2. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i
odlikovanja i ~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 70/05).
Pod pojmom ratni vojni zarobljenik smatra se branilac koji je
vr{e}i vojnu du`nost zarobljen od strane agresora na Republiku
Bosnu i Hercegovinu.
^lan 3.
Pojmovi utvr|eni u prethodnom ~lanu i svim ostalim
odredbama Zakona gdje se spominju u razli~itim pade`ima
zamjenjuju se rije~ima u odgovaraju}em pade`u.
Sve imenice koje se odnose na nosioce pojedinih prava,
upotrijebljene u ovom Zakonu samo u mu{kom ili samo u
`enskom rodu, odnose se na oba spola.
^lan 4.
Sa borcima-braniteljima, u smislu ovog zakona, izjedna~eni
su u pravima u~esnici narodnooslobodila~kog antifa{isti~kog
Broj 45 – Strana 2
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
rata 1941.-1945. godine, ~iji je status utvr|en rje{enjem
nadle`nog organa.
II - PRAVA
^lan 5.
Lica iz ~lana 1. ovog Zakona imaju, prema na~inu i obimu
utvr|enim ovim zakonom, sljede}a prava:
1. Zdravstvena za{tita;
2. Banjsko i klimatsko lije~enje (medicinska rehabilitacija);
3. Naknada putnih tro{kova i tro{kova za lije~enje u
inostranstvu;
4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
5. Prioritet u zapo{ljavanju;
6. Nov~ana pozajmica za otvaranje radnih mjesta;
7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno
{kolovanje;
8. Stipendiranje;
9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanisti~kih barijera za ulazak i
kori{tenje stana u invalidskim kolicima;
10. Osloba|anje obaveze pla}anja naknade za pogodnost;
11. Osloba|anje obaveze pla}anja naknade za dodijeljeno
gradsko gra|evinsko zemlji{te i naknade za ure|enje
gra|evinskog zemlji{ta;
12. Pravo na izgradnju stana;
13. Nov~ana pozajmica i dodjela sredstava za rje{avanje
stambenih potreba;
14. Dodjela sredstava za odr`ivi povratak;
15. Pravo na stan u vlasni{tvu ili dodjelu stana na kori{tenje;
16. Besplatna i povla{tena vo`nja;
17. Naknada tro{kova d`enaze - sahrane;
18. Podizanje ni{ana - nadgrobnog spomenika;
19. Pravo na mjese~na nov~ana primanja;
20. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod
jednakim uvjetima;
21. Pravo na besplatne obavezne ud`benike za redovno
{kolovanje, {kolski pribor i u`inu;
22. Prednost pri smje{taju u |a~ke i studentske domove;
23. Prednost pri kori{tenju programa nadle`nih zavoda za
zapo{ljavanje;
24. Prioritetno pravo za rje{avanje stambenog pitanja pod
jednakim uvjetima;
25. Pravo na besplatni priklju~ak na infrastrukturalne mre`e
(voda, elektri~na energija, gas);
26. Pravo na dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i;
27. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na
obavje{tavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje
ukopa-sahrane uz dr`avne po~asti i pravo na ukopno
mjesto na lokacijama zaslu`nih li~nosti;
28. Pravo na obezbje|enje ogrijeva;
1. Zdravstvena za{tita
^lan 6.
Lica iz ~lana 1. ovog Zakona, ukoliko ne mogu ostvariti status osiguranog lica po propisima iz oblasti zdravstva, ostvaruju to
pravo po ovom zakonu.
U slu~ajevima iz prethodnog stava obaveznik uplate
doprinosa za zdravstveno osiguranje je Ministarstvo za bora~ka
pitanja Kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo).
^lan 7.
Pro{ireni obim prava na zdravstvenu za{titu za ratne vojne
invalide propisan je Odlukom o pro{irenom obimu prava na
kori{tenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa podru~ja
Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br.
13/04 i 11/06).
^lan 8.
Ratni vojni invalidi, ~lanovi {ehidske porodice - porodice
poginulog branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, kao i
~lanovi u`e porodice ratnog vojnog invalida osloba|aju se od
Srijeda, 31. oktobra 2012.
obaveze li~nog u~e{}a osiguranih lica u tro{kovima kori{tenja
zdravstvene za{tite i sno{enju tro{kova lije~enja na teritoriji
Kantona.
2. Banjsko i klimatsko lije~enje (medicinska rehabilitacija)
^lan 9.
Lica iz ~lana 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim
Zakonom, imaju pravo na banjsko i klimatsko lije~enje
(medicinsku rehabilitaciju).
^lan 10.
Banjsko i klimatsko lije~enje, prema ovom Zakonu,
podrazumijeva lije~enje koje je neophodno kao nastavak
lije~enja od zadobivene rane, povrede, ozljede ili bolesti koje su
propisane kao indikacije za to lije~enje, a koje se obavlja u
specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u kojima se u
lije~enju primjenjuje i prirodni faktor, drugim zdravstvenim
ustanovama u kojima se lije~enje obavlja prete`no prirodnim
faktorom, kao i u ustanovama i privrednim dru{tvima osnovanim
za lije~enje, odmor i rekreaciju u kojima se u lije~enju
primjenjuje prirodni faktor.
^lan 11.
O potrebi za banjskim i klimatskim lije~enjem, na osnovu
zahtjeva lica iz ~lana 1. ovog Zakona i upute ljekara specijaliste,
odlu~uje ljekarska komisija koju imenuje ministar za bora~ka
pitanja.
Izuzetno od odredbe prethodnog stava, ratni vojni invalid-paraplegi~ar, zajedno sa pratiocem, ima pravo na banjsko i
klimatsko lije~enje godi{nje u trajanju od 21 dan, bez obzira na
medicinski nalaz.
^lan 12.
Ministarstvo zaklju~uje ugovore o banjskom i klimatskom
lije~enju sa ustanovama i privrednim dru{tvima iz ~lana 10. ovog
Zakona.
Ugovorima iz prethodnog stava naro~ito se utvr|uje obim i
kvalitet zdravstvenih i drugih usluga koje te ustanove i privredna
dru{tva pru`aju korisnicima, cijene tih usluga i druga me|usobna
prava i obaveze.
Na~in, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvr|uje
Ministar za bora~ka pitanja posebnim pravilnikom.
3. Naknada putnih tro{kova i tro{kova za lije~enje u
inostranstvu
^lan 13.
Ostvarivanje prava na naknadu tro{kova lije~enja u
inostranstvu ostvaruje se u skladu sa ~lanom 27. stav 3.
federalnog zakona.
Pored lica utvr|enih ~lanom 27. stav 3. federalnog zakona,
pravo na naknadu tro{kova lije~enja u inostranstvu mogu
ostvariti roditelji i bra~ni drug {ehida, poginulog, umrlog i
nestalog branioca i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i
~lanova porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog
priznanja i odlikovanja.
Ministar za bora~ka pitanja propisuje kriterije za ostvarivanje
prava iz prethodnog stava.
^lan 14.
Pravo na naknadu tro{kova prijevoza za odlazak na lije~enje i
povratak po zavr{etku lije~enja kao i naknadu tro{kova smje{taja
do 10 dana, a ukoliko to lije~enje nije mogu}e obaviti u Bosni i
Hercegovini ostvaruju lica iz ~lana 13. ovog Zakona.
Ukoliko je lice iz prethodnog stava korisnik prava na dodatak
za njegu i pomo} od drugog lica ima pravo na naknadu tro{kova
prevoza i boravka za lice koje sa njim putuje u pratnji.
^lan 15.
O nemogu}nosti lije~enja u Bosni i Hercegovini, potvrdu
izdaje ljekarski konzilij Klini~kog centra Univerziteta u
Sarajevu.
Srijeda, 31. oktobra 2012.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti
^lan 16.
Nezaposleni ratni vojni invalid, koji je zadobio ranu,
povredu, ozljedu ili bolest po osnovu koje mu je priznat status
ratnog vojnog invalida, na osnovu preostale radne sposobnosti
ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uklju~uju}i i
{kolovanje za obavljanje poslova za koje se tra`i vi{a stru~na
sprema od one koju vojni invalid ima, ako prema op}em
obrazovanju, godinama `ivota, zdravstvenom stanju i drugim
okolnostima ima uvjete za uspje{nu rehabilitaciju.
^lan 17.
Profesionalnom rehabilitacijom obezbje|uje se osposobljavanje za vr{enje ranijeg ili drugog odgovaraju}eg zanimanja,
stru~no osposobljavanje za vr{enje odre|enog zanimanja i
stru~no usavr{avanje.
^lan 18.
Pravo na profesionalnu rehabilitaciju, po zahtjevu ratnog
vojnog invalida, utvr|uje se na osnovu nalaza, ocjene i mi{ljenja
komisije stru~ne ustanove za ocjenjivanje radne sposobnosti, u
skladu sa propisima iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.
Komisija iz prethodnog stava du`na je u roku od 30 dana od
dana prijema zahtjeva izvr{iti ocjenu radne sposobnosti i o tome u
daljem roku od 8 dana pismeno izvijestiti ratnog vojnog invalida i
op}insku slu`bu za upravu nadle`nu za bora~ko-invalidsku
za{titu (u daljem tekstu: op}inska slu`ba) u ~ijoj se slu`benoj
evidenciji vodi ratni vojni invalid.
^lan 19.
Op}inska slu`ba je du`na uputiti ratnog vojnog invalida na
profesionalnu rehabilitaciju najkasnije u roku od 30 dana od dana
sticanja prava na profesionalnu rehabilitaciju.
^lan 20.
Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije,
Grad Sarajevo, op}ine sa podru~ja Kantona (u daljem tekstu:
op}ina), kao i sva pravna lica ~iji je osniva~ Kanton, Grad
Sarajevo ili op}ina, odnosno koja se finansiraju iz bud`eta sa
u~e{}em od najmanje 25%, du`ni su primiti na profesionalnu
rehabilitaciju ratnog vojnog invalida kojeg uputi Ministarstvo za
bora~ka pitanja na prijedlog op}inske slu`be.
Subjekti iz prethodnog stava }e svojim op}im aktima urediti
prava, obaveze i odgovornosti za ostvarivanje ovog prava.
^lan 21.
U pogledu dopunskih prava koja se odnose na profesionalnu
rehabilitaciju, na ratne vojne invalide i mirnodopske vojne
invalide primjenjuju se odredbe Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji, osposobljavanju i zapo{ljavanju lica sa
invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Federacije BiH", broj 9/10).
^lan 22.
Na~in ostvarivanja prava po osnovu preostale radne
sposobnosti propisuje se posebnim pravilnikom koji donosi
Ministar za bora~ka pitanja.
5. Prioritet u zapo{ljavanju
^lan 23.
Lica iz ~lana 1. i 2. ovog Zakona ostvaruju pravo na
prvenstvo pri zapo{ljavanju, a pritom prioritet imaju djeca
{ehida-poginulih branioca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.
Kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije,
Grad Sarajevo, op}ine, kao i sva pravna lica ~iji je osniva~
Kanton, Grad Sarajevo ili op}ina, odnosno koja se finansiraju iz
bud`eta sa u~e{}em od najmanje 25%, du`ni su prilikom prijema
u radni odnos obezbijediti prioritet licima iz ~lana 1. ovog
Zakona, kao i ~lanovima u`e porodice ratnog vojnog invalida.
Broj 45 – Strana 3
6. Nov~ana pozajmica za otvaranje radnih mjesta
^lan 24.
Za otvaranje radnih mjesta, kojim bi pitanje zaposlenja
rije{ila lica iz ~lana 1. ovog Zakona, kao i ~lanova njihove u`e
porodice, mogu se dodijeliti nov~ane pozajmice i krediti.
Vlada Kantona }e posebnim propisom utvrditi na~in i uvjete
za odobravanje pozajmica iz prethodnog stava.
7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno
{kolovanje
^lan 25.
Pod jednakim uvjetima utvr|enim posebnim propisima, lica
iz ~lana 1. ovog Zakona, kao i njihova djeca, imaju pravo na
prvenstvo upisa i besplatno {kolovanje u obrazovnim
ustanovama ~iji je osniva~ ili suosniva~ Kanton ili Grad Sarajevo
ili op}ina.
Lica iz ~lana 1. ovog Zakona imaju pravo na besplatno
do{kolovavanje, odnosno prekvalifikaciju radi sticanja neophodnog stepena obrazovanja koje im je potrebno radi obavljanja
odre|enih poslova, a isto nije u mogu}nosti da obavlja poslove na
koje je bilo raspore|eno prije nastanka invalidnosti.
Djeci {ehida i poginulih branioca, djeci ratnih vojnih invalida
i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja upisanim na visoko{kolske ustanove, kao redovni i samofinansiraju}i studenti,
omogu}ava se pravo {kolovanja na teret Bud`eta Kantona, kao i
prednost prilikom upisa, posebnom odlukom Vlade Kantona.
Obrazovne ustanove iz prethodnog stava }e svojim pravilima
ili drugim aktima utvrditi na~in i uvjete za kori{tenje ovog prava.
8. Stipendiranje
^lan 26.
Lica iz ~lana 1. ovog Zakona, kao i njihova djeca, imaju
pravo na dodjelu stipendije za vrijeme redovnog {kolovanja i
studija u srednjo{kolskim i visoko{kolskim obrazovnim
ustanovama.
Vlada Kantona }e posebnim propisom utvrditi na~in i uvjete
za ostvarivanje prava iz prethodnog stava.
9. Uklanjanje arhitektonsko - urbanisti~kih barijera za
ulazak i kori{tenje stana u invalidskim kolicima
^lan 27.
Ratni vojni invalid I grupe, koji nije sposoban za kretanje bez
invalidskih kolica, ima pravo na uklanjanje arhitektonsko urbanisti~kih barijera za prilaz i ulazak u stambenu zgradu u kojoj
stanuje, kao i za kori{tenje stana.
Pravo iz prethodnog stava mo`e se ostvariti jednokratno, i to
samo ako se radi o stambenoj jedinici sa rije{enim svim
imovinsko - pravnim odnosima.
10. Osloba|anje obaveze pla}anja naknade za pogodnost
^lan 28.
Lica iz ~lana 1. ovog Zakona osloba|aju se obaveze pla}anja
naknade za pogodnosti za izgradnju porodi~ne stambene zgrade
za vlastite potrebe netto gra|evinske povr{ine do 200 m2 kada
prvi put rje{avaju svoje stambeno pitanje, pod uvjetom da snose
eventualne tro{kove rje{avanja imovinsko-pravnih odnosa koji
nisu izmireni i o svom tro{ku izvr{e opremanje gra|evinskog
zemlji{ta prema uvjetima iz gra|evne dozvole pod nadzorom
nadle`ne op}inske slu`be za upravu.
Odredbe prethodnog stava odnose se i na dogradnju,
nadzi|ivanje, preure|enje krovi{ta i potkrovlja, pretvaranje
zajedni~kih prostorija i rekonstrukciju kojom se pove}ava
dotada{nja povr{ina do 100 m2 netto gra|evinske povr{ine.
^lan 29.
Lica iz ~lana 1. ovog Zakona osloba|aju se obaveze pla}anja
naknade za pogodnosti i naknade za ure|enje gra|evinskog
zemlji{ta za izgradnju poslovnog prostora netto gra|evinske
povr{ine do 100 m2.
Broj 45 – Strana 4
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
11. Osloba|anje obaveze pla}anja naknade za dodijeljeno
gradsko gra|evinsko zemlji{te i naknade za ure|enje
gra|evinskog zemlji{ta
^lan 30.
Za lica iz ~l. 1 i 2. ovog Zakona, Ministarstvo snosi tro{kove
pla}anja naknade za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te
na kojem pravo raspolaganja ima Kanton, Grad Sarajevo ili
op}ina, te gra|evinsko zemlji{te kupljeno na slobodnom tr`i{tu
od fizi~kih ili pravnih lica u svrhu izgradnje individualnog
stambenog objekta za vlastite potrebe, povr{ine do 400 m2, pod
uvjetima iz ~l. 33. i 34. ovog Zakona.
Za gra|evinsko zemlji{te kupljeno na slobodnom tr`i{tu iz
stava 1. ovog ~lana, Ministarstvo snosi tro{kove pla}anja do
visine utvr|ene cijene gradskog gra|evinskog zemlji{ta na
podru~ju op}ine na kojem se nalazi.
Vlada Kantona posebnim aktom ure|uje kriterije za
prvenstvo kori{tenja ovog prava, na~in realizacije, postupak i
uvjete pod kojima se sredstva za kupovinu gra|evinskog
zemlji{ta za izgradnju individualnih stambenih objekata
odobravaju, kao i ostala pitanja od zna~aja za ostvarivanje ovog
prava.
^lan 31.
Licima iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona, izuzev mirnodopskih vojnih
invalida, dio tro{kova za nastale obaveze iz ~l. 28. i 29. ovog
Zakona za novu gradnju snosi Ministarstvo i op}ine, prema
odobrenim bud`etskim sredstvima i hronologiji podnijetih
zahtjeva i to na slijede}i na~in:
1. Za izgradnju objekata individualnog stanovanja u povr{ini
do 200 m2 i kupovinu stana u novoizgra|enim zgradama
kolektivnog stanovanja u povr{ini od 20 m2 po jednom
~lanu doma}instva, a najvi{e do 100 m2 netto gra|evinske
povr{ine stana, tro{kove naknade za pogodnosti
gra|evinskog zemlji{ta-renta snosi Ministarstvo.
Op}ine svojom Odlukom o gra|evinskom zemlji{tu, a
shodno odobrenim bud`etskim sredstvima, svake
kalendarske godine mogu utvrditi iznos subvencije za
podmirenje tro{kova naknade za pogodnosti gra|evinskog
zemlji{ta.
2. Za izgradnju objekata individualnog stanovanja i
kupovinu stana u novoizgra|enim objektima kolektivnog
stanovanja, dio ukupnih tro{kova ure|enja gra|evinskog
zemlji{ta snosi Ministarstvo.
Pod sno{enjem dijela ukupnih tro{kova ure|enja
gra|evinskog zemlji{ta podrazumijeva se vrijednost od
20% utvr|ene visine gra|evinske vrijednosti m2 netto
stambene povr{ine iz ~lana 66. Zakona o gra|evinskom
zemlji{tu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 25/03) i
to do povr{ine do 20 m2 po svakom ~lanu porodi~nog
doma}instva, a najvi{e do 100 m2 netto gra|evinske
povr{ine objekta individualnog stanovanja ili stana u
objektu kolektivnog stanovanja.
Pod kolektivnim stanovanjem podrazumijeva se
kolektivna izgradnja koja se realizira putem "Fonda
Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za ~lanove
porodica {ehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide,
demobilizirane borce i prognane osobe" i ostale pravne
subjekte koji grade na lokacijama koje su op}inskim
odlukama predvi|ene za kolektivnu izgradnju za bora~ku
populaciju.
3. Op}ine svojom Odlukom o gra|evinskom zemlji{tu mogu
predvidjeti mogu}nost osloba|anja lica iz ~l. 1. i 2. ovog
Zakona od obaveze pla}anja naknade za dodijeljeno
gradsko gra|evinsko zemlji{te.
12. Pravo na izgradnju stana
^lan 32.
Lica iz ~lana 1. ovog Zakona imaju pravo na izgradnju stana
putem Fonda Kantona Sarajevo osnovanog za rje{avanje
stambenih potreba za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca,
Srijeda, 31. oktobra 2012.
ratne vojne invalide i demobilizirane borce i prognane osobe,
prema na~inu i uvjetima utvr|enim od strane Vlade Kantona.
13. Nov~ana pozajmica i dodjela sredstava za rje{avanje
stambenih potreba
^lan 33.
Lica iz ~lana 1. ovog Zakona, pod uvjetom da imaju
prijavljeno prebivali{te, odnosno boravi{te na podru~ju Kantona,
a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno, imaju
pravo na jednokratnu, dugoro~nu, beskamatnu nov~anu
pozajmicu za rje{avanje stambenih potreba, kada prvi put
rje{avaju svoje stambeno pitanje.
^lan 34.
Pravo iz prethodnog ~lana nemaju lica koja imaju ili su imala
status raseljenog lica, izuzev interno raseljenih lica.
^lan 35.
Za rje{avanje stambenih potreba dodjeljuju se i jednokratna
bespovratna sredstva u gra|evinskom materijalu, sredstva za
izvo|enje gra|evinskih radova i pru`anje gra|evinskih usluga i
udru`ivanje sredstava za kupovinu stana licima iz ~l. 1. i 2. ovog
Zakona, pod uvjetima propisanim u ~l. 33. i 34. ovog Zakona.
Sredstva iz prethodnog stava mogu se dodijeliti do 1/3
najve}eg propisanog iznosa za nov~anu pozajmicu za rje{avanje
stambenih potreba, osim za dobitnike ratnih priznanja i
odlikovanja i ~lanova porodica poginulih, umrlih i nestalih
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja iz ~lana 2. Zakona o
posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i
~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH",
broj 70/05, 61/06 i 9/10) kojima se ova sredstva dodjeljuju do 2/3
najve}eg propisanog iznosa za nov~anu pozajmicu za rje{avanje
stambenih potreba, prilikom ostvarivanja prava za udru`ivanje
sredstava za kupovinu stana.
^lan 36.
Vlada Kantona }e posebnim propisom urediti kriterije za
prvenstvo kori{tenja prava, namjenu i visinu nov~ane pozajmice i
vremenski period za njeno vra}anje, na~in realizacije i sredstva
obezbje|enja povrata, postupak i uvjete pod kojima se nov~ana
pozajmica za rje{avanje stambenih potreba odobrava, kao i ostala
pitanja od zna~aja za ostvarivanje tog prava.
Propisom iz prethodnog stava utvrdit }e se i vrsta, namjena,
visina, postupak i uvjeti za dodjelu sredstava za rje{avanje
stambenih potreba, kao i ostala pitanja od zna~aja za ostvarivanje
tog prava.
14. Dodjela sredstava za odr`ivi povratak
^lan 37.
Lica iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona, koja su ostvarila povratak u
mjesta u kojima su imali prebivali{te odnosno boravi{te prije
po~etka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u svrhu
obezbje|enja uvjeta za odr`ivi povratak u istom, imaju pravo na
jednokratnu dodjelu sredstava za odr`ivi povratak, pod uvjetom
da su prebivali{te, odnosno boravi{te na podru~ju Kantona imali i
na dan 06.02.1999. godine, a u skladu sa raspolo`ivim
bud`etskim sredstvima.
^lan 38.
Pravo iz prethodnog ~lana nemaju lica koja su na podru~ju
Kantona rije{ila svoje stambeno pitanje.
^lan 39.
Vlada Kantona }e posebnim propisom urediti vrstu i visinu
sredstava iz ~lana 37. ovog Zakona, kriterije za prvenstvo
kori{tenja prava, na~in realizacije, postupak i uvjete pod kojima
se sredstva za odr`ivi povratak dodjeljuju, kao i ostala pitanja od
zna~aja za ostvarivanje prava.
Srijeda, 31. oktobra 2012.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
15. Pravo na stan u vlasni{tvu ili dodjelu stana na
kori{tenje
^lan 40.
Pod uvjetom da nemaju rije{eno stambeno pitanje, te da
imaju prijavljeno prebivali{te, odnosno boravi{te na podru~ju
Kantona, a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno,
ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno
nesposobni po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobijene za
vrijeme slu`be u Oru`anim snagama R BiH, kao i djeca
{ehida-poginulog borca-branitelja i umrlog ratnog vojnog
invalida, koja su bez oba roditelja, imaju pravo na odgovaraju}i
stan. Odgovaraju}im stanom smatra se stan koji se dodjeljuje u
vlasni{tvo i stan koji se dodjeljuje na kori{tenje, u skladu s
uslovima propisanim ovim zakonom.
Pod uvjetima iz stava 1. ovog ~lana pravo na stan u vlasni{tvo
mogu ostvariti i roditelji {ehida - poginulih boraca - branitelja.
Pod uvjetom iz stava 1. ovog ~lana pravo na stan u vlasni{tvo
imaju i nezaposlene supruge {ehida-poginulog borca-branitelja
koje ostvaruju ostvaruju pravo na porodi~nu invalidninu.
Ukoliko lica iz stava 4. ovog ~lana raskinu radni odnos
svojom voljom u periodu od 1. 4. 2007. godine do podno{enja
zahtjeva za dodjelu stana u vlasni{tvo ili zasnuju radni odnos na
neodre|eno vrijeme u periodu od priznavanja prava na stan u
vlasni{tvo do dana upisa vlasni{tva dodijeljenog stana kod
nadle`nog suda, du`na su izvr{iti povrat sredstava koje je
Ministarstvo platilo za kupnju predmetnog stana, na na~in i pod
uvjetima propisanim za ostvarivanje prava na jednokratnu,
dugoro~nu, beskamatnu nov~anu pozajmicu.
^lan 41.
Lica koja ispunjavaju uvjete iz ~lana 40. ovog zakona imaju
pravo da, ukoliko tra`e da im se rije{i stambeno pitanje odmah po
podno{enju zahtjeva za dodjelu stana u vlasni{tvo odnosno preko
utvr|enog reda prvenstva, mogu svoje stambeno pitanje rije{iti
dodjelom stana na kori{tenje iz stambenog fonda ~iji je vlasnik
Kanton Sarajevo.
Lica iz stava 1. ovog ~lana koja se svojom voljom opredijele
da stambeno pitanje rije{e dodjelom stana na kori{tenje gube
pravo na stan u vlasni{tvo i bri{u se sa liste za dodjelu stana u
vlasni{tvo.
Stan na kori{tenje dodjeljuje se korisniku do njegove smrti
ugovorom o kori{tenju stana ili sve dok na drugi na~in ne rije{i
svoje stambeno pitanje.
^lanovi porodi~nog doma}instva korisnika stana iz stava 3.
ovog ~lana, koji su `ivjeli s njim u momentu podno{enja zahtjeva
za dodjelu stana na kori{tenje, a iz prvog su nasljednog reda
odnosno po pravu prvenstva, mogu nastaviti koristiti stan
do`ivotno, odnosno kra}e ukoliko ranije na drugi na~in rije{e
svoje stambeno pitanje.
^lan 42.
Ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno
nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozlje|ivanja za vrijeme
slu`be u Oru`anim snagama RBiH, kao i djeca {ehida- poginulog
borca-branitelja i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba
roditelja, ~ije je stambeno pitanje rije{eno na na~in koji ne
zadovoljava njihove potrebe, ostvaruju pravo iz prethodnog
~lana pod uvjetom da stan kojim raspola`u stave na raspolaganje
Kantonu.
^lan 43.
Lica iz ~lana 40. ovog Zakona, kojima je dodijeljen stan u
vlasni{tvo, u slu~aju namjere prodaje dodijeljenog stana imaju
obavezu isti ponuditi u korist i za ra~un Ministarstva, Fondu za
izgradnju stanova za ~lanove porodica {ehida i poginulih boraca,
ratne vojne invalide i demobilizirane borce Kantona Sarajevo,
odnosno drugom pravnom subjektu koji gradi na lokacijama za
kolektivnu izgradnju za bora~ku populaciju, od kojeg je izvr{ena
kupovina stana za potrebe korisnika u skladu sa ovim Zakonom.
Broj 45 – Strana 5
Period za navedenu obavezu iz stava 1. ovog ~lana je deset
godina od dana upisa prava vlasni{tva na dodijeljenom stanu, po
cijeni koja ne mo`e biti ve}a od vrijednosti koju je Ministarstvo
snosilo za kupovinu stana, ra~unaju}i po zvani~nom kursu KM u
odnosu na euro.
Pravo pre~e kupnje iz stava 1. iz ovog ~lana, upisuje se
prilikom upisa vlasni{tva dodijeljene stambene jedinice.
^lan 44.
Pravo iz ~lana 40. ovog Zakona gube ona lica koja bez
opravdanog razloga odbiju ponu|eni odgovaraju}i stan.
^lan 45.
O priznanju prava iz ~l. 40., 41., 42., 43. i 44. odlu~uje
Komisija za dodjelu stana u vlasni{tvo ili na kori{tenje, a po
prigovoru na odluke ove komisije rje{ava Ministarstvo.
Ministar za bora~ka pitanja posebnim pravilnikom utvr|uje
na~in, uvjete i kriterije prvenstva za ostvarivanje prava na stan u
vlasni{tvo ili dodjelu stana na kori{tenje, rokove za podno{enje
prigovora, dinamiku izgradnje i dodjelu stana u vlasni{tvo ili
dodjelu stana na kori{tenje i druga pitanja od zna~aja za
realizaciju ovih prava.
16. Besplatna i povla{tena vo`nja
^lan 46.
Ratni vojni invalid i ~lan porodice {ehida i porodice
poginulog, umrlog, nestalog branioca, dobitnici ratnih priznanja i
odlikovanja i ~lanovi porodice poginulih, umrlih i nestalih
dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja imaju pravo na
besplatnu vo`nju u javnom gradskom saobra}aju na podru~ju
Kantona, ako to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.
Pored ratnog vojnog invalida koji je korisnik prava na
dodatak za njegu i pomo} od strane drugog lica, pravo na
besplatnu vo`nju ima i lice koje mu tu njegu i pomo} pru`a.
Lica iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona, imaju pravo na besplatnu
vo`nju do banjskog i klimatskog lije~ili{ta iz ~l. 10. i 11. ovog
Zakona, kada je tamo upu}en od strane Ministarstva.
^lan 47.
Ministarstvo snosi tro{kove prijevoza lica iz prethodnog
~lana po cijeni koju utvrdi Vlada Kantona.
Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se op}inskoj
slu`bi.
Op}inska slu`ba dostavlja spisak korisnika ovog prava
Javnom preduze}u za gradski prevoz na osnovu kojeg se izdaju
odgovaraju}i kuponi.
Izgled kupona, period izdavanja i va`nosti kupona i na~in
realizacije pobli`e se reguli{e ugovorom izme|u Ministarstva i
Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a "Gradski saobra}aj"
Sarajevo.
^lan 48.
Pravo na povla{tenu vo`nju u javnom gradskom saobra}aju
na podru~ju Kantona imaju branioci, ako ovo pravo ne mogu
ostvariti po drugom osnovu, a prema raspolo`ivim bud`etskim
sredstvima.
Visinu povlastice za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog ~lana,
utvr|uje Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva.
Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se op}inskoj slu`bi, a
na~in, uvjete i kriterije za ostvarivanje ovog prava utvr|uje
Ministar posebnim pravilnikom.
17. Naknada tro{kova d`enaze - sahrane
^lan 49.
^lanovi porodice odnosno lice koje je snosilo tro{kove
sahrane - d`enaze lica iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona, ima pravo na
naknadu tro{kova d`enaze-sahrane u visini od tri prosje~ne neto
pla}e zaposlenih u Federaciji BiH iz prethodne godine, te u
opravdanim slu~ajevima i stvarne tro{kove prijevoza u druga
podru~ja Bosne i Hercegovine.
^lanovi porodice odnosno lice koje je snosilo tro{kove
sahrane-d`enaze licu za koje je u skladu sa ovim zakonom
Broj 45 – Strana 6
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
obezbje|eno ukopno mjesto, pravo na naknadu tro{kova
sahrane-d`enaze ostvaruju u visini dvije neto prosje~ne pla}e
zaposlenih u Federaciji BiH iz prethodne godine.
Izuzetno, pravo iz stava 1. ovog ~lana, mogu ostvariti i lica
koja snose tro{kove d`enaze-sahrane za djecu {ehida, poginulih,
umrlih i nestalih branilaca, bez obzira da li ostvaruju pravo na
porodi~nu invalidninu u skladu sa federalnim zakonom.
Postupak za priznavanje prava iz stava 1. ovog ~lana se mo`e
pokrenuti najdalje u roku od jedne godine od dana smrti lica.
18. Podizanje ni{ana - nadgrobnog spomenika
^lan 50.
Svim pripadnicima Oru`anih snaga RBiH koji su poginuli ili
umrli u toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u
periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine i ukopani na
podru~ju Kantona, Kanton }e podi}i ni{ane - nadgrobne
spomenike, u skladu sa idejnim rje{enjem jedinstvenog
nadgrobnog spomenika - ni{ana za {ehide - poginule borce branitelje, te obezbijediti trajnu za{titu i odr`avanje putem Fonda
Kantona Sarajevo za izgradnju i o~uvanje memorijalnih centara i
spomen obilje`ja `rtava genocida (u daljem tekstu: Fond
Memorijala).
Izuzetno, mogu se podi}i ni{ani-nadgrobni spomenici i za
pripadnike Oru`anih snaga R BiH iz prethodnog stava koji su
ukopani izvan podru~ja Kantona, a prema raspolo`ivim
nov~anim sredstvima.
^lanovi porodice poginulih branitelja iz stava 1. ovog ~lana,
koji svojim sredstvima izvr{e podizanje ni{ana-nadgrobnih
spomenika imaju pravo na naknadu tro{kova u visini i po
dinamici koju utvrdi Fond Memorijala, u skladu sa finansijskim
sredstvima.
^lan 51.
Organizatorima otpora, veteranima-prvoborcima, dobrovoljcima, kao i dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja Kanton
putem Fonda Memorijala, podi`e ni{ane-nadgrobne spomenike
nakon njihove smrti, u skladu sa usvojenim tipiziranim idejnim
rje{enjem od strane Fonda Memorijala.
Dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja obezbje|uje se
ukopno mjesto u "Aleji veterana" na groblju Vlakovo ili na nekoj
drugoj lokaciji predvi|enoj za ove namjene. Ovo pravo mogu
ostvariti i lica iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona pod uvjetima i na na~in
propisan posebnim pravilnikom koji donosi Ministar za bora~ka
pitanja.
Roditeljima {ehida i poginulih, umrlih i nestalih branioca,
kojima je poginulo jedino dijete ili imaju jedno ili vi{e djece koja
su nesposobna za privre|ivanje, Ministarstvo putem Fonda
memorijala,
snosi
tro{kove
izrade
i
postavljanja
ni{ana-nadgrobnog spomenika do visine sredstava utvr|ene za
lica iz stava 1. ovog ~lana.
19. Pravo na mjese~na nov~ana primanja
^lan 52.
Pod uvjetom da su prebivali{te, odnosno boravi{te na
podru~ju Kantona imali i na dan 06.02.1999. godine, dobitnici
ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanovi porodice poginulih,
umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja i ratni
vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i
pomo} od drugog lica imaju pravo na mjese~na nov~ana
primanja.
Pravo iz prethodnog stava ima i nosilac "Partizanske
spomenice 1941.", pod uvjetom da je u periodu agresije
1992-1995. god, imao neprekidno boravi{te-prebivali{te na
podru~ju Kantona.
Osnovica za utvr|ivanje iznosa mjese~nog nov~anog
primanja iz stava 1. ovog ~lana je prosje~na neto pla}a ostvarena
u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini.
Visinu procenta osnovice mjese~nih nov~anih primanja iz
stava 1. ovog ~lana, utvr|uje svake bud`etske godine Vlada
Kantona na prijedlog ministra Ministarstva za bora~ka pitanja, a
u skladu sa raspolo`ivim bud`etskim sredstvima.
Srijeda, 31. oktobra 2012.
^lan 53.
Dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja koji su ujedno i ratni
vojni invalidi kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i
pomo} od drugog lica, pravo na mjese~na nov~ana primanja
ostvaruju samo po jednom osnovu.
^lan 54.
Pravo na mjese~na nov~ana primanja ostvaruju i ~lanovi
porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnog priznanja
i odlikovanja u skladu sa stavom 2. i 3. ~lana 2. Zakona o
posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i
~lanova njihovih porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH",
broj 70/05, 61/06 i 9/10).
^lan 55.
Pravo na mjese~na nov~ana primanja imaju djeca
{ehida-poginulog borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme
nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa.
Ovo pravo ostvaruje se najdu`e do dvije godine nakon
zavr{etka redovnog {kolovanja, u skladu sa ~lanom 37. ta~aka 3.
federalnog zakona i pod uvjetima iz ~lana 52. ovog Zakona.
20. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod
jednakim uvjetima
^lan 56.
Organizatori otpora, nosioci najvi{ih ratnih priznanja i
{ehidske porodice - porodice poginulog borca - branitelja i
umrlog ratnog vojnog invalida i ratnog vojnog invalida, imaju
prednost pri zakupu i otkupu jednog poslovnog prostora u
vlasni{tvu Kantona, Grada Sarajeva ili op}ine.
21. Pravo na besplatne obavezne ud`benike za redovno
{kolovanje, {kolski pribor i u`inu
^lan 57.
Djeci lica iz ~lana 2. ovog Zakona, koja poha|aju osnovnu
{kolu, obezbijedit }e se nov~ana pomo} za nabavku obaveznih
ud`benika putem Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i
{kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih
civila-`rtava rata - "IKRE" (u daljem tekstu: Fond "IKRE").
Pravo na besplatan {kolski pribor i u`inu imaju lica iz stava 1.
ovog ~lana pod uvjetima i na na~in utvr|enim kriterijima kao i
raspolo`ivim sredstvima Fonda "IKRE".
22. Prednost pri smje{taju u |a~ke i studentske domove
^lan 58.
\a~ki i studentski domovi kojima je osniva~ Kanton du`ni su
svojim aktima propisati da prioritet za smje{taj u ove ustanove
imaju lica iz ~lana 1. i 2. ovog Zakona kao i njihova djeca.
23. Prednost pri kori{tenju programa nadle`nih zavoda za
zapo{ljavanje
^lan 59.
Javna ustanova Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo
du`na je svojim aktima propisati da prednost pri kori{tenju
programa zapo{ljavanje imaju lica iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona.
24. Prioritetno pravo za rje{avanje stambenog pitanja pod
jednakim uvjetima
^lan 60.
Prilikom rje{avanja stambenog pitanja lica iz ~l. 1. i 2. ovog
Zakona, imaju pravo na prioritetno rje{avanje stambenog pitanja
pod jednakim uvjetima.
Prioritet iz stava 1. ovog ~lana lica ostvaruju u svim pravnim
subjektima, kada je rije~ o rje{avanju stambenog pitanja, a prema
pravu prvenstva propisanom ~lanom 29. stav 2. federalnog
zakona i ~lanom 3. stav 1. ta~ka 10. Zakona o posebnim pravima
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanova njihovih
porodica ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/05, 61/06 i
9/10).
Srijeda, 31. oktobra 2012.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
25. Pravo na besplatni priklju~ak na infrastrukturalne
mre`e (voda, elektri~na energija, gas)
^lan 61.
Pravo na besplatni priklju~ak na infrastrukturalne mre`e
(voda, elektri~na energija, gas) imaju lica iz ~l. 1. i 2. ovog
Zakona, pod uvjetom uvjetom da stambeno pitanje rje{avaju prvi
put i da stambeni objekat posjeduje elektro-energetsku saglasnost, odnosno adekvatnu saglasnost drugih javnih preduze}a.
Lica iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona, imaju pravo da stambeni
objekat besplatno priklju~e na vodovodnu i kanalizacionu mre`u,
monofazni priklju~ak (du`ine kabla do 50 m) na elektrodistributivnu mre`u i gasovodnu mre`u pod uvjetima iz stava 1. ovog
~lana.
26. Pravo na dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i
^lan 62.
Pravo na dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i, u izuzetnim
slu~ajevima, mogu ostvariti lica iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona, u vidu:
1. pla}anja tro{kova vanrednog {kolovanja i paralelnog
samofinansiraju}eg,
2. dodjele prehrambenih i higijenskih artikala,
3. dodjele nov~anih sredstava za rje{avanje socijalnih
potreba i
4. pla}anje tro{kova stanarine.
Ministar za bora~ka pitanja posebnim pravilnikom ure|uje
na~in, uvjete, kriterije, postupak i opravdanost zahtjeva za
ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i.
27. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na
obavje{tavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje
ukopa-sahrane uz dr`avne po~asti i pravo na ukopno
mjesto na lokacijama zaslu`nih li~nosti
^lan 63.
Pravo na obavje{tavanje o smrti putem javnih medija,
organiziranje ukopa-sahrane uz dr`avne po~asti i pravo na
ukopno mjesto na lokacijama zaslu`nih li~nosti ostvaruju
dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja u skladu sa posebnim
propisom koji donosi Vlada Kantona.
28. Pravo na obezbje|enje ogrijeva
^lan 64.
Lica iz ~l. 1. i 2. ovog Zakona imaju pravo na obezbje|enje
ogrijeva.
Ministar za bora~ka pitanja posebnim pravilnikom ure|uje
na~in, uvjete, kriterije i postupak za ostvarivanje prava na
obezbje|enje ogrijeva.
III - POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA
^lan 65.
Poslovi upravnog rje{avanja u prvom stepenu o pravima i
obavezama iz ovog zakona prenose se na op}inske na~elnike.
^lan 66.
U svim postupcima koji se vode za priznavanje prava iz ~lana
5. ovog Zakona, prilikom obrade li~nih podataka podnosioca
zahtjeva i uno{enje u elektronsku bazu podataka ostvarenih prava
po ovom Zakonu, mogu se bez prethodnih saglasnosti nosioca
podataka objavljivati li~ni podaci, a u skladu sa ~lanom 6. stav
(1). ta~ka a) Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik
BiH", br. 49/06 i 76/11).
Voditelji postupaka iz ~lana 67. ovog Zakona, kao i fondovi
nad kojima Ministarstvo vr{i nadzor nad zakonito{}u rada, u cilju
transparentnosti rada i ostvarivanja demokratskog procesa u
skladu sa kojim su du`ni postupati javni organi na cijeloj teritoriji
Bosne i Hercegovine, mogu vr{iti objavu lista lica koja su
ostvarila pravo po ovom Zakonu sa li~nim podacima i odobrenim
iznosima na slu`benoj internet stranici Ministarstva, u dnevnim
novinama, na oglasnim plo~ama Kantona, info-punktu
Ministarstva, sjedi{tima kantonalnih bora~kih udru`enja i
slu`bama za bora~ko-invalidsku za{titu svih op}ina Kantona.
Broj 45 – Strana 7
^lan 67.
O priznavanju prava iz ~l. 6., 16., 27., 28., 29., 31., 46., 47.,
48., 49., 52., 54. i 55. ovog Zakona rje{enje donosi op}inski
na~elnik.
U drugostepenom upravnom postupku o pravima iz ovog
zakona rje{ava Ministarstvo.
^lan 68.
Op}inske slu`be vode slu`benu evidenciju o korisnicima
prava po ovom zakonu.
IV - OSTVARIVANJE l PRESTANAK PRAVA
^lan 69.
Prava utvr|ena ovim zakonom mogu se koristiti dok postoje
propisani uvjeti za kori{tenje tih prava i ne mogu se naslje|ivati,
niti prenositi na druga lica.
U slu~aju smrti borca - branitelja BiH i ratnog vojnog
invalida, prava po ovom zakonu nastavljaju koristiti ~lanovi
njegove u`e porodice (bra~ni drug, djeca do navr{enih 18 godina
`ivota, odnosno 25 godina `ivota ako se nalaze na redovnom
{kolovanju).
^lan 70.
Prestanak svojstva borca-branitelja BiH, ratnog vojnog
invalida ili ~lana {ehidske porodice-porodice poginulog borca i
porodice umrlog ratnog vojnog invalida (korisnika prava na
li~nu, odnosno porodi~nu invalidninu) u skladu sa va`e}im
Federalnim propisima, povla~i i prestanak prava utvr|enih ovim
zakonom, ukoliko su ta prava ostvarena na osnovu tog svojstva.
U slu~aju odjave prebivali{ta ili boravi{ta sa podru~ja
Kantona, odnosno prijave prebivali{ta ili boravi{ta na drugom
podru~ju unutar Bosne i Hercegovine, lica iz ~lana 1. ovog
zakona nastavljaju koristiti prava po ovom zakonu, sve dok ta
prava ne mogu ostvariti po propisima koji va`e na podru~ju
njihovog novog prebivali{ta.
^lan 71.
Korisnik prava po ovom zakonu du`an je prijaviti svaku
promjenu koja povla~i izmjenu ili prestanak prava utvr|enih
ovim zakonom u roku od 15 dana od nastanka promjene.
V - SREDSTVA ZA FINANSIRANJE PRAVA
^lan 72.
Sredstva za finansiranje prava utvr|enih ovim zakonom
obezbje|uju se iz bud`eta Kantona i op}ina.
VI - NADZOR
^lan 73.
Nadzor nad sprovo|enjem ovog zakona vr{i Ministarstvo.
VII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 74.
U roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona
Vlada Kantona i ministar za bora~ka pitanja donijet }e akte iz
svoje nadle`nosti predvi|ene ovim zakonom.
^lan 75.
U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona
op}inske slu`be }e donijeti rje{enja o priznavanju prava, ukoliko
ispunjavaju uvjete iz ~lana 6. ovog zakona, za ratne vojne
invalide i ~lanove {ehidske porodice-porodice poginulog
borca-branitelja i porodice umrlog ratnog vojnog invalida,
kojima je pravo na zdravstvenu za{titu bilo priznato u skladu sa
federalnim propisom.
^lan 76.
Ratni vojni invalidi kojima je do stupanja na snagu ovog
zakona posredstvom dr`avnih organa izvr{eno uklanjanje
arhitektonsko-urbanisti~kih barijera za ulazak i kori{tenje stana u
invalidskim kolicima, smatraju se da su iskoristili pravo iz ~lana
26. ovog zakona.
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
Broj 45 – Strana 8
^lan 77.
Lica iz ~lana 1. ovog zakona kojima su dodijeljene nov~ane
pozajmice za otvaranje radnih mjesta i nov~ane pozajmice za
rje{avanje stambenih potreba, a nisu uredno izvr{ili povrat
dodijeljenih sredstava ili ne izvr{avaju redovno preuzete obaveze
vra}anja dodijeljenih sredstava, do izmirenja svojih obaveza po
ovom osnovu ne mogu ostvariti prava propisana ovim zakonom,
izuzev prava iz ~lana 5. ta~ke 1., 2., 3., 4., 7., 9., 17., 18. i 27.
^lan 78.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Na osnovu ~lana 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o sportu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) i ~lana
175. stav 1. Poslovnika Skup{tine Kantona Sarajevo ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo) broj 25/10 - Novi pre~i{}eni tekst i broj
14/11, 19/11, 7/12 i 26/12) Zakonodavno-pravna komisija
Skup{tine Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana
31.10.2012. godine, utvrdila je pre~i{}eni tekst Zakona o sportu.
Pre~i{}eni tekst Zakona o sportu obuhvata: Zakon o sportu
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01) i Zakon o
izmjenama i dopunama Zakona o sportu ("Slu`bene novine
Kantona Sarajevo", broj 3/12) u kojima je nazna~en dan stupanja
na snagu tih zakona.
Predsjedavaju}i
Broj 01-05-27808/12 Komisija
Zakonodavno-pravne komisije
31. oktobra 2012. godine
Sarajevo
Amir Zuki}, s. r.
(2) Uz provo|enje na~ela iz stava (1) ovog ~lana, osnovni principi
organizacije sporta u Kantonu Sarajevo su i:
a) afirmacija prava i slobode sportista,
b) pravo svih gra|ana da se bave sportom pod istim uslovima
bez obzira na nacionalnu, vjersku, politi~ku, rasnu,
socijalnu i spolnu pripadnost,
c) ostvarivanje javnog interesa Kantona Sarajevo u sportu, te
obaveza
Kantona
Sarajevo
da
materijalnim
sufinansiranjem i programima razvoja u~estvuje u
stvaranju op{tih i posebnih uslova za sportske aktivnosti,
sportsko napredovanje i usavr{avanje, materijalne i
dru{tvene stimulacije za ostvarivanje vrhunskih sportskih
rezultata,
d) organizovanje efikasnog sistema stru~nog osposobljavanja i usavr{avanja stru~nih kadrova u sportu,
e) obezbje|ivanje zdravstvene za{tite sportista i sprje~avanje
upotrebe nedozvoljenih stimulativnih sredstava,
f) stru~nost u radu i podsticanje nau~noistra`iva~kog rada,
primjena savremenih metoda rada, informatike i izdava~ke
djelatnosti,
g) afirmacija pravila da se svi sporovi izme|u sportista,
sportskih organizacija i organa rje{avaju isklju~ivo preko i
unutar odgovaraju}ih sportskih organa i arbitra`nih
sportskih tijela,
h) afirmacija autonomnosti sportskih organizacija u pogledu
ure|ivanja unutra{njih odnosa i udru`ivanja.
^lan 4.
(Sastavni dijelovi sporta)
Sport u smislu ovog zakona obuhvata:
a) sportske aktivnosti i igre organizovane radi postizanja
sportskih dostignu}a koja se ostvaruju shodno utvr|enim
pravilima (sportska takmi~enja i sportske priredbe),
b) sportske aktivnosti i igre organizovane s ciljem unapre|enja zdravlja ili rekreacije (sportska rekreacija i sport za
sve),
c) sportske aktivnosti organizovane za osobe sa invaliditetom,
d) organizovani {kolski i univerzitetski sport.
ZAKON O SPORTU
(Pre~i{}eni tekst)
POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
(Predmet Zakona)
Ovim zakonom se ure|uju osnovna na~ela sporta,
organizovanje sportskih aktivnosti i u~esnici u sportu, prava i
obaveze sportista, stru~ni kadar, sportski objekti i zdravstveni
nadzor, mati~ne evidencije, ostvarivanje javnog interesa Kantona
Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), grada Sarajeva (u daljem
tekstu: Grad) i op}ina sa podru~ja Kantona (u daljem tekstu:
op}ina) u sportu i druga pitanja od zna~aja za sport.
^lan 2.
(Primjena Zakona i me|unarodnih konvencija)
(1) Svi gra|ani (djeca, omladina, odrasli i osobe sa invaliditetom)
imaju pravo da provode sportske aktivnosti na bazi interesa i
dobrovoljnosti u skladu sa odredbama ovog zakona i
me|unarodnim konvencijama: Evropskom konvencijom o
za{titi ljudskih prava i osnovnih sloboda, Evropskom
poveljom o sportu, Konvencijom UN-a o pravima djeteta,
Me|unarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu,
Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, Konvencijom
o pravima osoba sa invaliditetom namijenjenoj djeci,
Evropskom konvencijom o nasilju i nedoli~nom pona{anju
gledalaca na sportskim priredbama, Olimpijskom poveljom,
Paraolimpijskom poveljom, Evropskim kodeksom o sportskoj
etici, Deklaracijom o sportu, toleranciji, fer-pleju, pravilima
me|unarodnih sportskih asocijacija, te Izjavom iz Lozane o
organizovanju sporta u Bosni i Hercegovini, kao i
konvencijama i drugim me|unarodnim multilateralnim i
bilateralnim ugovorima kojima pristupi ili koje prihvati Bosna
i Hercegovina nakon stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Odredbe ovog zakona odgovaraju}e se primjenjuju na osobe sa
invaliditetom.
^lan 3.
(Osnovni principi organizacije sporta)
(1) Organizatori i u~esnici u sportskim aktivnostima su obavezni
da razvijaju duh olimpizma, podsti~u fer plej, suzbijaju nasilje,
doping i sve vidove nesportskog pona{anja.
Srijeda, 31. oktobra 2012.
(1)
(2)
(3)
(4)
^lan 5.
(Definicije u sportu)
Sportski odgoj i obrazovanje u smislu ovog zakona je sportska
aktivnost djece i omladine koja se obavlja u nastavno
obrazovnom procesu na svim nivoima obrazovanja
(pred{kolsko, osnovno, srednje i visoko) ili izvan nastavno
obrazovnog procesa neovisno o obliku pojavljivanja.
Sport za sve u smislu ovog zakona je organizovana ili
samoorganizovana sistematska sportska aktivnost svih
gra|ana.
Razvojni sport u smislu ovog zakona je priprema i takmi~enje
pojedinaca i ekipa koji su svojim stru~nim i organizacijskim
mogu}nostima prevazi{li sport za sve, a nisu ostvarili vrhunski
sportski rezultat.
Vrhunski sport u smislu ovog zakona je priprema i takmi~enje
pojedinaca i ekipa koji su na najve}im me|unarodnim
takmi~enjima ostvarili vrhunski rezultat.
^lan 6.
(Sportske aktivnosti)
Pod sportskim aktivnostima u smislu ovog zakona
podrazumijeva se naro~ito:
a) priprema za takmi~enje (trening),
b) sudjelovanje u sportskim takmi~enjima,
c) poslovi lica koja obu~avaju (pripremaju) sportiste,
d) poslovi organizovanja i vo|enja sportskih priredbi,
e) poslovi upravljanja sportskim objektima.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content