close

Enter

Log in using OpenID

37/14 - ks.gov.ba

embedDownload
Godina XIX – Broj 37
^etvrtak, 18. septembra 2014. godine
SARAJEVO
ISSN 1512-7052
KANTON SARAJEVO
Skup{tina Kantona Sarajevo
Na osnovu ~lana 18. ta~ka b. Ustava Kantona Sarajevo
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96,
16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), ~l. 10. i 103. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 28/06 i 2/10), ~lana 26. stav 2. Zakona o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), Skup{tina
Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana 10.09.2014. godine,
donijela je
prijevoza putnika koje ispunjava uvjete propisane ovim
Zakonom, Zakonom o komunalnim djelatnostima,
Federalnim Zakonom, kao i propisima donesenim na
osnovu Federalnog Zakona.
c) "doplatna karta" je karta koju pla}a putnik koji se zatekne u
sredstvu javnog prijevoza putnika bez odgovaraju}e vozne
karte.
POGLAVLJE II - OVLA[TENJA I OBAVEZE
KONTROLORA OPERATERA
ZAKON
O OBAVEZAMA I OVLA[TENJIMA KONTROLORA
OPERATERA JAVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA U
KANTONU SARAJEVO
(1)
POGLAVLJE I - OP]E ODREDBE
^lan 1.
(Predmet)
(1) Ovim Zakonom ure|uju se me|usobni odnosi i obaveze
kontrolora i korisnika usluge javnog linijskog prijevoza
putnika u Kantonu Sarajevo, i to:
a) obaveze i ovla{tenja kontrolora operatera javnog linijskog
prijevoza putnika,
b) posebni uvjeti koje trebaju ispunjavati kontrolori operatera
javnog linijskog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo,
c) kontrola voznih karata,
d) obaveze korisnika prijevoza,
e) nadzor,
f) kaznene odredbe.
(2) Obaveze i ovla{tenja iz stava (1) ta~ka a) ovog ~lana su javna
ovla{tenja koja su povjerena kontrolorima javnog linijskog
prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo.
^lan 2.
(Definicije)
Osim pojmova koji su definisani unutar Zakona o cestovnom
prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Federalni Zakon), pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu
imaju slijede}a zna~enja:
a) "kontrolor" je kvalifikovani zaposlenik operatera sa
posebnim ovla{tenjima;
b) "operater usluge javnog prijevoza putnika" (u daljem
tekstu: operater) je svako pravno lice upisano u sudski
registar za vr{enje djelatnosti gradskog i prigradskog
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
^lan 3.
(Posebni uvjeti i ovla{tenja kontrolora)
Kontrolor mora imati najmanje III stepen stru~ne spreme,
najmanje {est mjeseci radnog sta`a i polo`en stru~ni ispit koji
je propisan za namje{tenike u organima dr`avne slu`be,
odnosno polo`en ispit koji je propisan za slu`benike u
organima dr`avne slu`be.
Kontrolor mora biti certificiran u skladu sa Zakonom o
agencijama i unutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 78/08, 67/13).
Kontrolor je ovla{ten da utvrdi identitet putnika uvidom u li~na
dokumenta u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka
("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11 ispravka), a u
svrhu izvr{enja obaveza utvr|enih ovim Zakonom.
Kontrolor je ovla{ten da vr{i kontrolu voznih karata koje
posjeduju putnici.
Kontrolor mora imati slu`benu iskaznicu izdatu od strane
Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:
Ministarstvo).
Bli`e odredbe o na~inu vr{enja kontrole, uvjetima, na~inu
izdavanja, obliku i sadr`aju iskaznice iz stava (5) ovog ~lana
odre|uje ministar saobra}aja Kantona Sarajevo (u daljem
tekstu ministar) posebnim pravilnikom.
^lan 4.
(Obaveze kontrolora)
Kontrolor je u toku vr{enja kontrole du`an nositi na vidnom
mjestu slu`benu iskaznicu.
Za kontrolu voznih karata na posebno opremljenim
stajali{tima sa pristupnim rampama, ovla{teni su kontrolori.
Kontrolor je za vrijeme obavljanja slu`be du`an nositi
slu`benu odje}u, ~iji vanjski izgled, dizajn i na~in izrade
ure|uje operater svojim op{tim aktom uz prethodnu saglasnost
ministarstva.
Prilikom opho|enja sa licima koje koriste usluge prijevoza ili
to namjeravaju kontrolor je du`an po{tovati ljudsko
Broj 37 – Strana 2
[email protected] NOVINE
KANTONA SARAJEVO
dostojanstvo, ljudska i gra|anska prava i slobode svakog lica
ne ugro`avaju}i njihov li~ni i fizi~ki integritet.
POGLAVLJE III - OBAVEZE KORISNIKA PRIJEVOZA
Odjeljak A - Putnici (korisnici prijevoza)
^lan 5.
(Kontrola voznih karata)
(1) Putnik za vrijeme vo`nje mora imati odgovaraju}u voznu
kartu, koju je du`an pokazati na zahtjev kontrolora, ili voza~a
prilikom ulaska u vozilo.
(2) Lice koje je zate~eno u vozilu bez odgovaraju}e vozne karte iz
stava (1) du`no je na zahtjev ovla{tenog kontrolora platiti
doplatnu kartu ili pokazati li~ne identifikacione isprave radi
utvr|ivanja identiteta kako bi putem ovla{tenog lica pokrenuli
prekr{ajni postupak zbog neposjedovanja vozne karte.
(3) Licu koje se zatekne u vozilu bez odgovaraju}e vozne karte iz
stava (2) ovog ~lana, kontrolor }e uru~iti opomenu koja
obavezno sadr`i:
a) podatke o putniku (ime, prezime, broj li~ne isprave i
adresu stanovanja);
b) visinu nov~ane kazne;
c) datum dospije}a obaveze;
d) liniju javnog prijevoza putnika, broj i vrstu vozila;
e) datum izdavanja i
f) potpis i broj iskaznice kontrolora.
(4) Kontrolor je ovla{ten od putnika izuzeti neispravnu voznu
kartu ili iskaznicu i istu zadr`ati do izmirenja obaveza
upu}uju}i putnika na kupovinu doplatne karte.
(5) Ukoliko je neispravna vozna karta ili iskaznica, krivotvorena,
kontrolor }e od putnika uzeti li~ne podatke, oduzeti
krivotvorenu voznu kartu ili iskaznicu i pozvati pripadnike
nadle`ne uprave Ministarstva unutra{njih poslova da preuzme
podatke putnika kod kojeg je prona|ena krivotvorena vozna
karta, kao i krivotvorenu voznu kartu, na daljnju obradu.
(6) Ukoliko putnik iz stava (5) napusti vozilo, kontrolor }e pozvati
nadle`nu upravu Ministarstva unutra{njih poslova i istoj
dostaviti li~ne podatke od putnika kod kojeg je prona|ena
krivotvorena vozna karta ili iskaznica i navedene podatke
zajedno sa krivotvorenom voznom kartom ili iskaznicom
predati ovla{tenim slu`benim osobama Ministarstva
unutra{njih poslova na daljnju obradu.
(7) U slu~aju kada putnik odbija kupiti voznu kartu i nakon
uru~ene opomene iz stava (3) ovog ~lana, du`an je udaljiti se iz
vozila na prvom slijede}em stajali{tu.
(8) Ukoliko putnik odbije da kontroloru poka`e identifikacione
dokumente iz stava (2) i stava (5) ovog ~lana, te ukoliko putnik
bude odbijao da napusti vozilo iz stava (7) ovog ~lana,
kontrolor }e pozvati nadle`nu upravu Ministarstva unutra{njih
poslova da ovla{tene slu`bene osobe preuzmu podatke putnika
za daljnju obradu.
(9) Na osnovu sa~injene opomene kontrolor sastavlja zapisnik i
dostavlja ga ovla{tenom licu operatera radi podno{enja
zahtjeva za pokretanje prekr{ajnog postupka i izdavanja
prekr{ajnog naloga prema kantonalnom inspektoratu
nadle`nom za saobra}aj.
POGLAVLJE IV - NADZOR
^lan 6.
(Obavljanje nadzora)
(1) Nadzor nad provo|enjem odredbi ovog zakona vr{i
Ministarstvo.
(2) Poslove inspekcijskog nadzora provo|enja odredbi ovog
zakona obavljaju kantonalni inspektori cestovnog prometa i
kantonalni komunalni inspektori, svaki u okviru svoje
nadle`nosti na na~in utvr|en zakonom.
(3) Upravni nadzor za ispunjavanje uslova od strane kontrolora
vr{i kantonalna upravna inspekcija.
^etvrtak, 18. septembra 2014.
POGLAVLJE V - KAZNENE ODREDBE
^lan 7.
Nov~anom kaznom od 100 KM kaznit }e se za prekr{aj
kontrolor ako:
a) ne nosi slu`benu uniformu,
b) ne posjeduje slu`benu iskaznicu,
c) diskriminira putnike po bilo kojoj osnovi,
d) ophodi se prema putnicima na neprimjeren, drzak i
agresivan na~in,
e) vr{i selektivnu i nepotpunu kontrolu voznih karata i
putnika.
^lan 8.
(1) Nov~anom kaznom od 50 KM kaznit }e se za prekr{aj putnik:
a) ako nema va`e}u kartu za prijevoz, u skladu sa ~lanom
101. stav (1) ta~ka 4. Zakona o cestovnom prijevozu
Federacije Bosne i Hercegovine;
b) ako na zahtjev kontrolora ne predo~i kartu radi kontrole.
(2) Za slu~ajeve koji nisu definisani ovim propisom, a odnose se
na povrede propisa od strane putnika i kontrolora, primjenjuju
se odredbe Zakona o prekr{ajima Federacije Bosne i
Hercegovine kao i Zakona o cestovnom prijevozu u Federaciji
Bosne i Hercegovine.
(3) Sredstva ostvarena naplatom nov~ane kazne iz stava (1) ovog
~lana ~ine dio bud`eta Kantona Sarajevo.
POGLAVLJE VI - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 9.
(Ovla{tenje za dono{enje propisa)
Ovla{}uje se ministar da u roku od 90 dana od dana stupanja
na snagu ovog zakona donese bli`e propise o na~inu izdavanja,
obliku i sadr`aju iskaznice kontrolora.
^lan 10.
(Ovla{tenje za dono{enje obrasca zapisnika)
Obrazac zapisnika na prijedlog operatera javnog prijevoza
utvr|uje Ministarstvo u roku od 60 dana od dana stupanja na
snagu ovog Zakona.
^lan 11.
(Ravnopravnost spolova)
Odredbe ovog Zakona odnose se podjednako na osobe
mu{kog i `enskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljene
u tekstu Zakona.
^lan 12.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 01-02-24317/14
Predsjedavaju}a
10. septembra 2014. godine Skup{tine Kantona Sarajevo
Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Mali}, s. r.
Na osnovu ~l. 12. stav 1. ta~ka f) i l), i 18. stav 1. ta~ka b)
Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo",
broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i ~lana 44. stav 4.
Zakona o prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo," broj 7/05), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici
odr`anoj dana 10.09.2014. godine, donijela je
ODLUKU
O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTI^KOG PLANA GRADA SARAJEVA ZA
URBANO PODRU^JE SARAJEVO
(Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilid`a i
Vogo{}a) za period 1986. do 2015. godine
^lan 1.
Usvajaju se Izmjene i dopune Urbanisti~kog plana Grada
Sarajeva za urbano podru~je Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content