close

Enter

Log in using OpenID

01-7/11-13. Zagreb, 28.02.2013. Sukladno članku 9

embedDownload
l
KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
Zagreb, Klaićeva 16
URED RAVNATEUA
Urbroj: 01-7/11-13.
Zagreb, 28.02.2013.
Sukladno članku 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 154/08),
donosim
ODlUKU
o izboru specijalizanta za provođenje specijalističkog usavršavanja iz dječje kirurgije
1.
Temeljem
prijedloga
Povjerenstva
Klinike
za
dječje
bolesti
Zagreb
na
specijalističko usavršavanje iz dječje kirurgije izabiru se:
- Nikica lesjak, dr.med., i
- Domagoj Pešorda, dr.med.
2.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Klinike za dječje
bolesti Zagreb.
Obrazloženje
Klinika za dječje bolesti Zagreb objavila je javni natječaj za izbor specijalizanta za
specijalističko usavršavanje iz dječje kirurgije. Natječaj je objavljen u Narodnim
novinama dana 23. siječnja 2013. i u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.
siječnja 2013. godine.
Na natječaj se javilo 19 kandidata i to: Katarina Ercegovac, Ljudevet Sović, Igor Bebek,
Tonči Božin, Tomislav Gjurašin, Stjepan Razum, Hana Safić, Katja Kudrna Prašek,
Mihaela Jovačević Svorcina, Josipa Kovačić, Tomislav Tabak, Ana Zelić Kerep, Magdalena
Palian, Jasmina Nikić, Katarina Grbeša, Duško Dobrota, Domagoj Pešorda, Darija
Medanić i Nikica Lesjak za koje je utvrđeno da udovoljavaju svim općim uvjetima za
primanje na specijalističko usavršavanje propisanim Pravilnikom o mjerilima za prijam
specijalizanata (NN br. 154/08).
-2-
Sukladno odredbama spomenutog Pravilnika Upravno vijeće Klinike za dječje bolesti
Zagreb na 7. sjednici održanoj 15. siječnja 2013. imenovalo je Povjerenstvo u sastavu
prof.dr.sc. Božidar Župančić, dr.med., prim.dr.sc. Mirko Žganjer, dr.med., Zoran Barčot,
dr.med., mr.sc. Andrija Car, dr.med. i Vladimir Šolta, dipl.iur. Povjerenstvo je izvršilo
bodovanje svih uvjeta propisanih
Pravilnikom i sve kandidate pozvalo na usmeni
razgovor koji je održan 26. i 27. veljače 2013. godine. Razgovoru nisu pristupili kandidati
Katarina Ercegovac, dr.med., Hana Safić, dr.med., Tomislav Tabak, dr.med., Jasmina
Nikić, dr.med. i Duško Dobrota, dr.med.
Temeljem provedenog postupka Povjerenstvo je utvrdilo da Nikica Lesjak, dr.med.,
ostvaruje najviši ukupni broj bodova odnosno 26,67 bodova.
Drugi po redosljedu Domagoj Pešorda, dr.med., ostvaruje ukupno 23,86 bodova.
Po provedenom postupku Povjerenstvo je predložilo ravnatelju Klinike da se za
specijalističko usavršavanje iz dječje kirurgije izaberu Nikica Lesjak, dr.med. i Domagoj
Pešorda, dr.med.
Stoga je odlučeno kao u izreci ove Odluke.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke o izboru specijalizanta nezadovoljan pristupnik natječaja može
podnijeti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od dana
objave ove Odluke na oglasnoj ploči odnosno internetskoj stranici Klinike za dječje
bolesti Zagreb, s time da svaki kandidat za predmetni natječaj ima pravo uvida u
natječajnu dokumentaciju svakog kandidata te u bodovnu listu Povjerenstva.
PRIVREMENI RAVNATEU
KLINIKE ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
Osman Kadić, dipl.oec.
/1 J }jrVV"\'l
Dostaviti:
1. Nikica Lesjak, dr.med.
2. Domagoj Pešorda, dr.med.
3. Oglasna ploča
4. Arhiva
t
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content