Θρησκευτικά Δημοτική Εκπαίδευση Διαδίκτυο - e

Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό
για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ
στη μαθησιακή διαδικασία
Θέμα
Θρησκευτικά
Δημοτική Εκπαίδευση
Εργαλείo
Διαδίκτυο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ
Φθινόπωρο 2008
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής
Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με
ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται
στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό»για την Προγραμματική Περίοδο 2004-2006.
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
«Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας,
του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».
© Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008
Συγγραφή υλικού
Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΘΡΗ1_Κ07Δ)
Ευθύμιος Γεωργιάδης - Δάσκαλος
Παναγιώτης Ντουρής - Δάσκαλος
Αδάμος Νικολάου - Δάσκαλος
Εποπτεία υλικού
Ομάδα Εποπτείας Θρησκευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Ταπάκης, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ειρήνη Παπαθανασίου, Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Επιμέλεια υλικού
Αδάμος Νικολάου
Γενικός συντονισμός Επιμέλεια
Αναστασία Οικονόμου
Κώδικας Δεοντολογίας
Η άντληση πληροφοριών, η χρήση και ο πολλαπλασιασμός υλικού από το παρόν βιβλιάριο και το συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο* (CD/DVD) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων:
1. Η χρήση του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) υπόκειται
στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου,
καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες,
οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και
μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, μελέτης, ή πραγματοποίησης διδασκαλίας, και σε
καμία περίπτωση για εμπορικούς. H χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του
υλικού, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, επιτρέπεται
υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα
χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση
οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων
του υλικού.
2. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό βιβλιάριο και
το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is»)
και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε
είδους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των
πληροφοριών του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD), οι οποίες
εκφράζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία
τους. Ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημιά του χρήστη από
τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται είτε στο βιβλιάριο είτε στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD).
3. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προταθέντων
δικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από
τη χρήση τους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας των προταθέντων
δικτυακών τόπων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών
τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία
του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε των προταθέντων δικτυακών τόπων, είτε των
στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτούς.
4. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο βιβλιάριο και το
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD), εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και
όχι κατ’ ανάγκη την άποψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
5. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή τροποποίηση
των προταθέντων δικτυακών τόπων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών.
6. Στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) περιλαμβάνονται υλικό,
trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται και η
χρήση του πρέπει να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
7. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων,
τα οποία εμφανίζονται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD).
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008
* Το επιμορφωτικό υλικό του βιβλιαρίου, μαζί με επιπρόσθετο υλικό, βρίσκεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD)
Περιεχόμενα
Μέρος Α’
9
Χαιρετισμός
Δρ Κυριάκος Πιλλάς, Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
11
Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του
Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση
των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
13
Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού
Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη
μαθησιακή διαδικασία
Μέρος Β’
17
Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων
19
Εισηγήσεις για Δραστηριότητες
Μέρος Γ’
53
Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων
55
Αναπτυγμένες Δραστηριότητες
Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
6 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Α
ΜΕΡΟΣ Α’
7 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
8 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Α.1 - Χαιρετισμός
Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πέρα από την
ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει
επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον τη
διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα
μάθησης αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών
και τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των
εκπαιδευτικών στόχων.
Η έκδοση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδόσεων που καλύπτουν
διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, φιλοδοξεί να συνδράμει τους
εκπαιδευτικούς μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά
εργαλεία. Η βοήθεια συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών και εισηγήσεων για αξιοποίηση
των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
είναι η δημιουργία μιας περιεκτικής τράπεζας εισηγήσεων για αξιοποίηση των διαθέσιμων
ηλεκτρονικών εργαλείων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου και θα εμπλουτίζεται συνεχώς.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού υπό τη μορφή διδακτικών
και μαθησιακών εισηγήσεων έγινε με τη συμμετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και
αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενισχύει
την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη
συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη.
Χαιρετίζω την προσπάθεια όλων, όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης και
έκδοσης του υλικού αυτού και προσδοκώ ότι αυτό θα αξιοποιηθεί παραγωγικά.
Δρ Κυριάκος Πιλλάς
Αν. Διευθυντής
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Α
Χα ιρ ετ ι σμό ς Αν. Δι ε υ θ υ ν τ ή
9 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Α
10 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Α.2 - Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού
Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο
την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά
οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κατ’ αρχήν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
και αφ’ ετέρου αναπτύσσουν ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο οι Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν πραγματική ποιοτική συνεισφορά στη διδακτική πράξη.
Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε
και αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη.
Το επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα
παραδείγματα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε σχέση με τη
χρήση και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών
μαθησιακών εργαλείων και περιβαλλόντων υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων,
διδακτικών εισηγήσεων, σχεδίων μαθήματος, δραστηριοτήτων ή και απλών οδηγιών χρήσης
προγραμμάτων.
Η ανάπτυξη του υλικού έγινε από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από
εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και συντονίζονταν
από επιθεωρητή της ειδικότητας ή εκπρόσωπό του και από λειτουργό του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου.
Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια αρχική βάση εισηγήσεων πάνω στην οποία
οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οικοδομούν ποιοτικές μαθησιακές εφαρμογές, να
προβληματιστούν για περαιτέρω τρόπους αποτελεσματικής χρήσης των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις.
Η παρούσα πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού σε έντυπη και
ψηφιακή μορφή που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που
το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική
περιοχή. Το κάθε βιβλιάριο παρουσιάζει αρχικά ένα αριθμό εισηγήσεων διδακτικών
και μαθησιακών εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά. Στο τρίτο μέρος του
βιβλιαρίου, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες διδακτικές και μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες
συμπληρώνονται με συνοδευτικό υλικό. Το υλικό που αναφέρεται σε κάθε βιβλιάριο βρίσκεται
στο ψηφιακό δίσκο που ενσωματώνεται στο τέλος του βιβλιαρίου.
Α
Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου http://www.e-epimorfosi.ac.cy, μέσω της οποίας ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί
να έχει πρόσβαση στη βάση του υλικού, να αποθηκεύει τις εκπαιδευτικές εισηγήσεις που
τον ενδιαφέρουν, να αξιολογεί εισηγήσεις και να εμπλουτίζει τη βάση αυτή με δικές του
προτάσεις προσαρμόζοντας υφιστάμενες εισηγήσεις ή προτείνοντας νέες.
Στόχος είναι η αρχική αυτή δημιουργία υλικού να αποτελέσει μια δυναμική βάση διδακτικών
και μαθησιακών εισηγήσεων ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας,
η οποία να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και η οποία συνεχώς να
εμπλουτίζεται και να διαμορφώνεται βάσει των εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών
του κάθε εκπαιδευτικού.
Αναστασία Οικονόμου
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου
Ε ι σ α γ ω γ ή σ τ η φ ι λο σ ο φ ί α α ν ά π τ υ ξ η ς κα ι χρ ή σ η ς
Ε πι μορ φ ωτ ι κο ύ Υπο σ τ ηρ ι κ τ ι κο ύ Υλικο ύ
11 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Α
12 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Α.3 - Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού
Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Ομάδα Εργασίας
Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Εργαλείο
Διαδίκτυο
Θεωρητικό Πλαίσιο Στόχος της ομάδα μας ήταν η δημιουργία μια σειράς δραστηριοτήτων που να προωθούν την
ένταξη του διαδικτύου στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.
Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας προτείνονται τριάντα έξι εισηγήσεις για δραστηριότητες,
από τις οποίες οι δεκαπέντε αναπτύσσονται πλήρως ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει στη διάθεσή
του όλα τα σχετικά υλικά (φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, δείγματα εργασίας μαθητών, οδηγίες
πλοήγησης) που απαιτούνται για να εφαρμόσει τις εισηγήσεις αυτές στην τάξη του.
Κριτήριο επιλογής των ιστοσελίδων πάνω στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη
των προτεινόμενων δραστηριοτήτων ήταν η συνάφειά τους με τη θεματολογία των ελλαδικών
σχολικών εγχειριδίων και με τους στόχους του μαθήματος, όπως περιγράφονται στο Αναλυτικό
Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Η εξεύρεση αξιόπιστων ιστοσελίδων, που εξυπηρετούν
το στόχο μας ήταν δύσκολη, καθώς οι δημιουργίες είναι ακόμη πρωτόλειες. Επιλέχθηκαν, όμως,
ιστοσελίδες που ενισχύουν την πολιτισμική διάσταση του μαθήματος και παρέχουν στους
μαθητές την ευκαιρία να ερευνούν και να μαθαίνουν μέσα από εικόνες, κείμενο, ήχο, παιχνίδια,
έτσι ώστε η μάθηση να γίνεται πιο παραστατική και σφαιρική.
Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Προωθούν την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην αναζήτηση και ανακάλυψη της νέας γνώσης,
εφαρμόζοντας τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας. Οι μαθητές, με τη βοήθεια φύλλων
εργασίας, αντλούν πληροφορίες επιπρόσθετες των σχολικών εγχειριδίων που φιλοξενούνται
στις επιλεγμένες ιστοσελίδες. Περαιτέρω, καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
διερεύνησής τους, χρησιμοποιώντας διάφορα λογισμικά προγράμματα (Word, Power Point,
Kidspiration, Movie Maker κ.ά.).
β) Καλύπτουν τα κυριότερα κεφάλαια των βιβλίων που χρησιμοποιούνται τώρα στα σχολεία
μας αλλά και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό
Σχολείο.
γ) Έχουν ποικιλομορφία στο είδος τους έτσι ώστε να είναι ενδιαφέρουσες στους διάφορους
τύπους νοημοσύνης των μαθητών.
δ) Ο βαθμός δυσκολίας τους είναι ποικίλος και προωθούν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
σε τάξεις μικτής ικανότητας.
ε) Υπάρχουν εισηγήσεις για το δάσκαλο που έχει περιορισμένο χρόνο καθώς και για περιπτώσεις
όπου μπορεί να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στις δραστηριότητες με τη μορφή
εκτεταμένων project.
Α
Οι δραστηριότητες πέραν του Διαδικτύου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εμπλέκουν και άλλα
προγράμματα κατά την εφαρμογή τους όπως το PowerPoint, η Word, το Kidspiration, το Movie Maker
κλπ. Κάθε λογισμικό που αξιοποιείται στις προτάσεις μας επιλέγηκε πάντα με κριτήριο τη δυνατότητά
του να υποβοηθά την επίτευξη των στόχων της κάθε δραστηριότητας, τη διαθεσιμότητά του στο
δημοτικό σχολείο και τη δυνατότητά του να εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα,
κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων έγινε προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες να μπορούν
να εφαρμοστούν τόσο σε εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε τάξεις με ένα μόνο
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος θα αξιολογήσει τις εισηγήσεις αυτές ως
βοηθητικές και χρήσιμες και ότι θα αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού που θα αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διαδίκτυο και γενικότερα
οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην προώθηση των στόχων του μαθήματος των
Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.
Φι λο σο φ ί α Ο μά δ α ς Ε ργ α σ ία ς
13 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
14 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β
ΜΕΡΟΣ Β ’
15 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
16 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.1 - Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας
Τίτλος Δραστηριότητας
Δραστηριότητα 1
Ο Άγιος Γεώργιος
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 2
Προστάτες Άγιοι
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 3
Οι δώδεκα Απόστολοι
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 4
Γνωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 5
Ο θαυμαστός μας κόσμος - Ο Άγιος Γεράσιμος
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 6
Επεξήγηση της ορθόδοξης εικόνας της Γέννησης
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 7
Η ζωή στο μοναστήρι
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 8
Το πρόβλημα της πείνας
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 9
Αναδιήγηση των Γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 10
Τα κάλαντα των Χριστουγέννων
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 11
Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 12
Μοναστήρια της Κύπρου
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 13
Χρονολογική τοποθέτηση εικόνων της Μεγάλης
Εβδομάδας
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 14
Η ζωή και το έργο των Αποστόλων
ΝΑΙ
Δραστηριότητα 15
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
ΝΑΙ
Π ί να κα ς Ε ι σ ηγήσεων Δ ρ α σ τ ηρ ι οτ ή τ ω ν
Β
17 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Τίτλος Δραστηριότητας
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας
Δραστηριότητα 16
Τα άμφια των κληρικών
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 17
Επεξήγηση της εικόνας της Ανάστασης
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 18
Ιεραποστολή
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 19
Σύντομη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 20
Το Ευαγγέλιο
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 21
Μέρη του ναού
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 22
Επίσκεψη στο μοναστήρι
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 23
Οι σχέσεις μας με τους άλλους - Ιστορίες από το
Γεροντικό
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 24
Αγώνας για να προστατέψουμε το περιβάλλον
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 25
Το πανηγύρι της ενορίας μας
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 26
«Διαβάζοντας» εικόνες
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 27
Στην εκκλησία - Συμβολισμοί
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 28
Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 29
Το Άγιον Όρος
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 30
Ύμνοι και Ψαλμοί
ΟΧΙ
Δραστηριότητα 31
Ο Ακάθιστος ύμνος
ΟΧΙ
Β
18 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.1 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ο Άγιος Γεώργιος
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ενότητα
41: «Ο Άγιος Γεώργιος»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μελετήσουν και να παρουσιάσουν το
βίο του Αγίου Γεωργίου σε συνδυασμό με παρουσίαση της εικόνας του.
Οι μαθητές διαβάζουν τους στίχους του κυπριακού δημοτικού τραγουδιού «το
τραούδιν τ΄ Άη-Γιώρκη» (από την ιστοσελίδα http://mousalyra.com.cy/greek/meletes_
ton_gennon_stixoi_sxolia.htm) και συγκρίνουν τις πληροφορίες που δίνει με αυτές
που δίνονται στο βίο του Αγίου στις ιστοσελίδες http://www.xfe.gr/modules.php?nam
e=News&file=article&sid=150 και http://www.ayiosgeorgios.com/bios.html. Κατόπιν
ανοίγουν την ιστοσελίδα με τις εικονογραφημένες σκηνές της ζωής του Αγίου (http://
www.ayiosgeorgios.com/bios.html), αποθηκεύουν κάποιες από αυτές και στη συνέχεια
τις χρησιμοποιούν για να ετοιμάσουν μια ηλεκτρονική παρουσίαση του βίου του Αγίου.
Η παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τις εικόνες και κείμενα δικά τους ή
στίχους του τραγουδιού. Στο τέλος τα παιδιά προβάλλουν την παρουσίασή τους σε όλη
την τάξη.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Άγιος Γεώργιος, τραούδιν τ΄ Άη-Γιώρκη, βίος αγίου
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
19 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.2 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Προστάτες Άγιοι
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ενότητα
24: «Η ονομαστική μου γιορτή»
25: «Το πανηγύρι της ενορίας μας : Αφιέρωμα στους αγίους»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές μέσα από την παρατήρηση των εικόνων
διαφόρων Αγίων* να παίρνουν πληροφορίες για τη ζωή των Αγίων και το ρόλο τους στη
δική μας ζωή.
Οι μαθητές δουλεύουν σε φύλλο εργασίας της Word όπου αποθηκεύουν εικόνες Αγίων
από την ιστοσελίδα http://www.byzicons.net/album/thumbnails.php?album=23 και
συμπληρώνουν βασικά στοιχεία για τον κάθε Άγιο όπως παρουσιάζονται στην εικόνα
του (το όνομα, αντικείμενα που έχουν στα χέρια τους, πώς είναι ντυμένοι, ποιους
προστατεύουν).
*[Α29 Άγιος Γεώργιος, Α24 Άγιος Στέφανος, Α26 Άγιος Τρύφων, Α25 Άγιος Παντελεήμων,
Α50 Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Α51 Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια, Α42 Άγιοι
Ανάργυροι, Α39 Άγιος Στυλιανός)
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
NAI
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Αγιογραφία, πληροφορίες για αγίους από εικόνες, άγιοι προστάτες
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
20 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.3 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Οι δώδεκα Απόστολοι
Τάξη
Δ’ Δημοτικού
Ενότητα
9: «Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του»
Σύντομη περιγραφή
Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι επαναληπτική. Στόχο έχει να γνωρίσουν οι
μαθητές βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των Αποστόλων.
Μετά το τέλος του σχετικού μαθήματος ο δάσκαλος παρουσιάζει την ιστοσελίδα
http://www.imd.gr/html/gr/section02/idees/index.htm με τις πληροφορίες και το
παιχνίδι για τους Αποστόλους. Οι μαθητές διαβάζουν τα σύντομα κείμενα με την
ετυμολογική προέλευση των ονομάτων των Αποστόλων και τις βιογραφίες, και σε
ζευγάρια αναλαμβάνουν να συμπληρώσουν για κάθε έναν από τους Αποστόλους μιαν
«ταυτότητα» με κάποια βιογραφικά στοιχεία. Στη συνέχεια για να εμπεδώσουν τη νέα
γνώση παίζουν τα διαδραστικά παιχνίδια που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Απόστολοι, πληροφορίες για αποστόλους, στοιχεία για αποστόλους
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
21 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.4 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Γνωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
29: «Γνωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναφέρουν τις χώρες όπου υπάρχουν
ορθόδοξοι και να αποκτήσουν μια καθολική αντίληψη του σύμπαντος της ελληνικής
ορθοδοξίας στον κόσμο.
Μετά το σχετικό μάθημα του βιβλίου ο δάσκαλος παρουσιάζει την ιστοσελίδα http://
www.oodegr.com/oode/orthod/xartis_orth1.htm με το χάρτη της κατανομής των
ορθοδόξων ανά τον κόσμο και αφού αφήσει τους μαθητές να τον παρατηρήσουν,
τους καλεί να αναφέρουν σε ποιες ηπείρους υπάρχουν οι περισσότεροι ορθόδοξοι
και να προτείνουν πιθανούς λόγους. Στη συνέχεια οι μαθητές μελετούν τις ιστοσελίδες
http://www.oodegr.com/oode/orthod/arithmoi1.htm, http://www.3saints.com/orth_
population.html, και http://www.ort.fi/ortaid/population.php που καταγράφουν σε
μορφή πίνακα τις χώρες όπου υπάρχουν ορθόδοξοι. Μελετούν τα αριθμητικά δεδομένα
από τις ιστοσελίδες και με τη βοήθεια της Excel δημιουργούν γραφικές παραστάσεις
που αποδίδουν γραφικά τον αριθμό των ορθοδόξων στις διάφορες χώρες, ηπείρους ή
γεωγραφικές περιοχές. Ακολουθεί ανάλυση και σχολιασμός των γραφικών παραστάσεων
και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Β
22 Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
κατανομή των ορθοδόξων κατά ήπειρο ή περιοχή, ορθόδοξος πληθυσμός κάθε χώρας,
ειρηνική συνύπαρξη ή διαμάχη μεταξύ αλλοδόξων
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.5 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ο θαυμαστός μας κόσμος - Ο Άγιος Γεράσιμος
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ενότητα
6: «Ο θαυμαστός μας κόσμος»
Σύντομη περιγραφή
Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι επέκτασης και μπορεί να γίνει στο τέλος των
σχετικών μαθημάτων του βιβλίου του μαθητή. Σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά
για τη σοφία στη φύση και το ρόλο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος στο περιβάλλον,
μέσα από την ανάγνωση, την ακρόαση και την αναδιήγηση με τη βοήθεια του Η.Υ. της
ιστορίας του Αγίου Γερασίμου με το λιοντάρι.
Ο δάσκαλος πριν το μάθημα έχει εκτυπώσει τη σχετική ιστοσελίδα (http://www.
ayiosgeorgios.com/story1.html) και την έχει πολλαπλασιάσει για κάθε μαθητή.
Παράλληλα έχει κατεβάσει το αρχείο αφήγησης της ιστορίας από τη σχετική ιστοσελίδα.
Μετά την ακρόαση και τη συζήτηση για κατανόηση της ιστορίας ο δάσκαλος ζητά
από τους μαθητές να χωρίσουν την ιστορία σε ενότητες και να δώσουν τίτλο σε
κάθε ενότητα. Στη συνέχεια οι μαθητές κατεβάζουν από την ιστοσελίδα τις σχετικές
εικόνες (για περισσότερη ποικιλία ο δάσκαλος σκανάρει επιπρόσθετες εικόνες). Τέλος
χρησιμοποιούν ένα Φύλλο Εργασίας στη Word για να επικολλήσουν στον σχετικό
πίνακα εικόνες και κείμενο από την ιστοσελίδα για να αναδιηγηθούν την ιστορία. Όταν
τελειώσουν εκτυπώνουν την ιστορία και ακούν την αφήγηση του παραμυθιού.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Άγιος Γεράσιμος και λιοντάρι
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
23 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.6 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 6
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Επεξήγηση της ορθόδοξης εικόνας της Γέννησης
Τάξη
Β΄ Δημοτικού
Ενότητα
26: «Χριστός Γεννάται»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μελετήσουν την εικόνα της Γέννησης
και να επεξηγήσουν τι απεικονίζει, πώς το απεικονίζει και γιατί.
Ο δάσκαλος παρουσιάζει με τη βοήθεια της ιστοσελίδας http://www.immyt.net/
museum/Byzantine/efarmogi2.htm την εικόνα της Γέννησης και καλεί τα παιδιά να
περιγράψουν τι βλέπουν. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας στη Word
και του επεξηγηματικού κειμένου περιγράφουν τα περιεχόμενα της εικόνας. Τέλος όλη
η τάξη παίζει το παιχνίδι γνώσεων για σκοπούς εμπέδωσης και φτιάχνουν το παζλ με
την εικόνα της Γέννησης.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Ορθόδοξη, Γέννηση, εικόνα, παζλ, επεξήγηση, περιγραφή
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
24 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.7 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 7
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Η ζωή στο μοναστήρι
Τάξη
Β΄ Δημοτικού
Ενότητα
30: «Στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τους βασικούς χώρους και
εγκαταστάσεις, και τη ζωή των μοναχών σε ένα μοναστήρι.
Ο δάσκαλος παρουσιάζει ιστοσελίδες με φωτογραφίες και πανοραμικές εικόνες από
κάποια μοναστήρια (http://www.mountathos.com, http://www.inathos.gr/athos/el/
athos.asp?m=04100&c=71835) και μετά από συζήτηση με τους μαθητές καταγράφουν
σε σχετικό φύλλο εργασίας τους βασικούς χώρους ενός μοναστηριού (πύλη, περίφραξη,
αυλή, εκκλησιά κλπ). Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγραφίζουν σκηνές από το μοναστήρι.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μοναστήρι, πύλη, αρχονταρίκι, εκκλησία, ζωγραφική
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
25 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.8 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 8
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Το πρόβλημα της πείνας
Τάξη
Ε΄ Δημοτικού
Ενότητα
5.3: «Πολλά παιδιά πεθαίνουν από πείνα κάθε μέρα»
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι επέκτασης. Στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν
και να ευαισθητοποιηθούν στο πρόβλημα της πείνας.
Με το τέλος του μαθήματος του βιβλίου ο δάσκαλος παρουσιάζει από την ιστοσελίδα
http://www.msf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=921&Itemid=239
ένα βίντεο για το πρόβλημα της πείνας και προκαλεί τους μαθητές να καταγράψουν σε
φύλλο εργασίας στη Word τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκάλεσε. Στη
συνέχεια ακολουθεί συζήτηση για το τι προκαλεί το πρόβλημα της πείνας, την έκτασή
του, πού συναντάται κλπ. Μετά παρουσιάζονται στους μαθητές σχετικές ιστοσελίδες που
πραγματεύονται το θέμα (http://www.medlook.net/article.asp?item_id=494, http://
www.imerisia.gr/article.asp?catid=12337&subid=2&pubid=315281) και οι μαθητές
σε ομάδες μελετούν τις ιστοσελίδες και συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικές με το
πρόβλημα της πείνας στο σχετικό φύλλο εργασίας. Στο τέλος οι μαθητές διαβάζουν ένα
γράμμα από ένα πεινασμένο παιδί (http://www.theologoi.com/artha/peinao.htm) και
ετοιμάζουν την απάντησή τους (εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους).
Β
26 Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Πείνα, πρόβλημα
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.9 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 9
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Αναδιήγηση των Γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
Επίκαιρα (να συνδυαστεί με τις σχετικές ενότητες των Ελληνικών στα πλαίσια της
διαθεματικής προσέγγισης)
Σύντομη περιγραφή
Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι επέκτασης. Σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία στα
παιδιά να μελετήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αγία Εβδομάδα και να
τις παρουσιάσουν με τη μορφή ενός ενημερωτικού φυλλαδίου στη Word.
Η δραστηριότητα έχει τη μορφή ομαδικού πρότζεκτ και τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες
κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Θρησκευτικών και των Ελληνικών.
Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι στην τάξη έχει ανατεθεί από τη διεύθυνση του
σχολείου να δημιουργήσει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Μεγάλη Βδομάδα που θα
διανεμηθεί σε ολόκληρο το σχολείο για να μελετηθεί από τους μαθητές των υπολοίπων
τάξεων. Οι μαθητές σχεδιάζουν τη μορφή που θα πάρει το ενημερωτικό τους φυλλάδιο
και το φτιάχνουν με τη βοήθεια του δασκάλου με πίνακες της Word. Στη συνέχεια κάθε
ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει μια μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας μελετώντας τα
περιεχόμενα σχετικών ιστοσελίδων (http://www.aghiosnikolaos.gr/gr_index., http://
www.ert.gr/afieromata/Pasxa, http://www.matia.gr/7/72/7204/index.html). Παράλληλα
οι μαθητές κατεβάζουν τις σχετικές εικόνες και αντιγράφουν πληροφορίες τις οποίες και
επικολλούν στη σελίδα του ενημερωτικού φυλλαδίου που αναλογεί στην ομάδα τους.
Στη συνέχεια οι μαθητές επεξεργάζονται τα κείμενα που μετέφεραν και εκτυπώνουν το
τελικό φυλλάδιο. Τέλος αποστέλλουν ένα αντίγραφο για τις πινακίδες των υπολοίπων
τάξεων του σχολείου.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μεγάλη Εβδομάδα, Ανάσταση, Σταύρωση, Πάσχα, πάθος
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Β
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
27 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.10 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 10
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Τα κάλαντα των Χριστουγέννων
Τάξη
Ε’, Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
Επίκαιρα
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μελετήσουν, να συγκρίνουν και να
ψάλλουν τα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.
Ο δάσκαλος παρουσιάζει μια ιστοσελίδα με τα κυπριακά κάλαντα (http://mousalyra.
com.cy/greek/meletes_ton_gennon_stixoi_sxolia.htm) και διαβάζει μαζί με τα παιδιά
τους στίχους επεξηγώντας το περιεχόμενο. Ακολούθως με τη βοήθεια του σχετικού
ηχητικού αρχείου (http://www.athena.agrino.org/multimedia.htm) τα παιδιά ψάλλουν
τα κυπριακά κάλαντα. Στη συνέχεια ο δάσκαλος παρουσιάζει στα παιδιά την ιστοσελίδα
με τα κάλαντα του ευρύτερου ελληνικού χώρου (http://www.mmb.org.gr/page/default.
asp?id=2321&la=1) και εξηγά ότι στις διάφορες περιοχές του ελληνισμού υπάρχουν
διαφορετικά κάλαντα. Τα παιδιά επιλέγουν την περιοχή που θέλουν να μελετήσουν και να
ετοιμάσουν μια σχετική διαφάνεια χρησιμοποιώντας το σχετικό πρότυπο (κατεβάζουν
το ηχητικό αρχείο και πληκτρολογούν τους στίχους). Στη συνέχεια συγκρίνουν τις
διάφορες μορφές ανάλογα με την περιοχή και καταλήγουν σε ομοιότητες και διαφορές.
Στο τέλος τραγουδούν τα κάλαντα στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου.
Β
28 Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Κάλαντα, Χριστούγεννα, δωδεκαήμερο, βυζαντινά, τραγούδι
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.11 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης
Τάξη
Ε’ Δημοτικού
Ενότητα
4.3: «Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης» (μπορεί να συνδυαστεί με το σχετικό μάθημα της
Ιστορίας)
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναφέρουν βασικές πληροφορίες για
την Αγία Σοφία με τη μορφή ενός σύντομου βιντεοκλίπ.
Με το τέλος του σχετικού μαθήματος, ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι θα αναλάβουν
το ρόλο του ξεναγού και θα εργαστούν στις ομάδες τους για να φτιάξουν ένα ολιγόλεπτο
φιλμάκι για την Αγία Σοφία με το πρόγραμμα Movie Maker. Για καλύτερη προετοιμασία
της παρουσίασης, ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να εισηγηθούν τι πληροφορίες
θεωρούν ότι θα πρέπει να αναφέρονται στα φιλμάκια και μετά από συζήτηση η τάξη
καταλήγει στους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθούν (ιστορικό πλαίσιο –
κτίσιμο, αρχιτεκτονική, μωσαϊκά, θρύλοι, δημοτικά τραγούδια κλπ). Με τη βοήθεια ενός
φύλλου εργασίας στη Word τα παιδιά στις ομάδες τους αναλαμβάνουν να μελετήσουν
έναν άξονα η καθεμιά και να ετοιμάσουν τα storyboards για το φιλμάκι, επιλέγοντας τις
εικόνες που θα προβάλλονται και το κείμενο που θα τις συνοδεύει, μετά από μελέτη των
σχετικών ιστοσελίδων (http://el.wikipedia.org/wiki, http://www.cmkon.org/AgiaSofia.
htm, http://www.megarevma.net/giatinagiasofia1.htm, http://www.panellines.gr/
ecclesia/agia_sofia.htm, http://www.rel.gr/photo/thumbnails.php?album=5, http://
www.pbase.com/dosseman/istanbul_aya_sofia). Τέλος μετά από συζήτηση των
επιλογών τους με το δάσκαλο τα παιδιά αναπτύσσουν τα φιλμάκια και τα παρουσιάζουν
στην τάξη.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1 _Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Αγία Σοφία, βυζαντινή τέχνη, Αγιά Σοφιά, ναός, εκκλησία, βυζάντιο
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Β
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
29 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.12 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 12
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Μοναστήρια της Κύπρου
Τάξη
Ε’ Δημοτικού
Ενότητα
Γνωριμία με τα μοναστήρια μας
Σύντομη περιγραφή
Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι εισαγωγική στην ενότητα και μπορεί να γίνει πριν
το μάθημα για τα μοναστήρια της Κύπρου. Σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές να
εντοπίσουν και να καταγράψουν στο χάρτη τα κυριότερα μοναστήρια δημιουργώντας
έτσι μια οπτική αναπαράσταση του θρησκευτικού χάρτη της Κύπρου. Παράλληλα οι
μαθητές συγκεντρώνουν τις πιο βασικές πληροφορίες για το κάθε μοναστήρι.
Τα παιδιά μελετούν την ιστοσελίδα http://www.churchofcyprus.org.cy/ieraimonai.
shtml, καταγράφουν τα ονόματα των μοναστηριών στα οποία γίνεται αναφορά και
στη συνέχεια τα εντοπίζουν στο χάρτη είτε έντυπο ή από ιστοσελίδα. Ακολούθως
κατεβάζουν αντιπροσωπευτικές εικόνες για κάθε μοναστήρι και τις τοποθετούν στον
κατάλληλο χώρο του Φύλλου Εργασίας στη Word. Στη συνέχεια ακολουθεί το μάθημα
του βιβλίου και η σχετική συζήτηση. Για σκοπούς επέκτασης τα παιδιά ερευνούν και
καταγράφουν στο ίδιο Φύλλο Εργασίας βασικές πληροφορίες (ημερομηνία ίδρυσης,
αριθμός μοναχών, θαυματουργικές εικόνες) δημιουργώντας ένα είδος πληροφοριακής
κάρτας για κάθε μοναστήρι. Αν χρειαστεί μπορούν να πάρουν πληροφορίες από την
ιστοσελίδα των ίδιων των μονών ή των μητροπόλεων στις οποίες ανήκουν (http://
www.imlemesou.org, http://impaphou.org, http://www.immorfou.org.cy, http://www.
imkykkou.com.cy, http://www.ineag.gr/MonesCD/Kypros/indexKypros.htm).
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μοναστήρια, Κύπρος, μονές, Σταυροπηγιακή μονή
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Β
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
30 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.13 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 13
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Χρονολογική τοποθέτηση εικόνων της Μεγάλης Εβδομάδας
Τάξη
Α’, Β’ Δημοτικού
Ενότητα
Α΄ Δημοτικού - 35: «Χριστός Ανέστη»
Β΄ Δημοτικού - 34: « Μια πολύ μεγάλη εβδομάδα»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να τοποθετούν σε σωστή χρονολογική
σειρά τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού με τη χρήση των σχετικών εικόνων.
Αφού διαβαστεί και συζητηθεί το κείμενο της ενότητας του βιβλίου, τα παιδιά
κατεβάζουν από την ιστοσελίδα http://www.myriobiblos.gr/afieromata/pasxa_2004/
paintings.html εικόνες και τις τοποθετούν με τη σωστή χρονολογική σειρά σε πρότυπο
αρχείο στο PowerPoint. Γράφουν επίσης μια λεζάντα με το θέμα της κάθε εικόνας για να
αναδιηγηθούν όλα όσα θυμόμαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μεγάλη Εβδομάδα, Πάσχα, Πάθη, Ανάσταση, Σταύρωση
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
31 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.14 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 14
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Η ζωή και το έργο των Αποστόλων
Τάξη
Δ’ Δημοτικού
Ενότητα
9: «Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αναφέρουν βασικές
πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των Αποστόλων.
Μετά από σύντομη συζήτηση για το ποιοι ήταν οι Απόστολοι, οι μαθητές επισκέπτονται
την ιστοσελίδα http://www.imd.gr/html/gr/section02/idees/etymology.htm και αφού
μελετήσουν για λίγο τα περιεχόμενά της κατονομάζουν τους Αποστόλους και επεξηγούν
τη σημασία του ονόματός τους. Στη συνέχεια ο δάσκαλος προκαλεί τους μαθητές να
παίξουν το παιχνίδι με τις βιογραφίες των Αποστόλων στην ιστοσελίδα http://www.imd.
gr/html/gr/section02/idees/biography.htm. Μετά ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές
ότι θα εργαστούν σε δυάδες και θα ετοιμάσουν για έναν Απόστολο, που θα επιλέξουν
σε συνεργασία με το δάσκαλο, ένα αριθμό ερωτήσεων και πιθανών απαντήσεων με
τελικό στόχο να ετοιμάσουν ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων για τη ζωή και το έργο των
Αποστόλων. Τέλος οι ομάδες χρησιμοποιούν ένα αρχείο-πρότυπο στο PowerPoint για
να μεταφέρουν τις ερωτήσεις - απαντήσεις τους σε διαδραστική μορφή.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Απόστολοι, μαθητές, Χριστός
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
32 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.15 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 15
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
37: «Ένα περιστατικό από τη δράση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού»
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι επέκτασης. Στόχος της είναι οι μαθητές να μελετήσουν και
να παρουσιάσουν βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά του
Αιτωλού.
Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι θα μελετήσουν τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού και θα ετοιμάσουν μια σχετική παρουσίαση με το πρόγραμμα PowerPoint.
Οι μαθητές αρχικά μελετούν το σχετικό μάθημα από το βιβλίο τους και καλούνται από το
δάσκαλο να πουν τι έχουν μάθει για τη ζωή και το έργο του Αγίου. Ο δάσκαλος καταγράφει
τις πληροφορίες σε ένα αρχείο του Kidspiration χωρίς δομή ή σύνδεση, έτσι όπως τις
εισηγούνται οι μαθητές. Ακολουθεί συζήτηση και ομαδοποιούνται οι πληροφορίες
στην κατηγορία στην οποία ανήκουν. Στη συνέχεια ο δάσκαλος παρουσιάζει στους
μαθητές την ιστοσελίδα (http://noiazomai.agrino.org/patrokosmas.html) και τους ζητά
να εντοπίσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αγίου και να τις
εντάξουν στην κατηγορία στην οποία ανήκουν, εμπλουτίζοντας τον εννοιολογικό τους
χάρτη. Ακολούθως οι μαθητές σχεδιάζουν στο χαρτί τις διαφάνειες που θα φτιάξουν
αργότερα στο PowerPoint χρησιμοποιώντας κόλλες Α4, καταγράφουν τα κύρια σημεία
σε μορφή λίστας και κατεβάζουν τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσουν. Τέλος αφού
συζητήσουν το σχεδιασμό των διαφανειών τους με το δάσκαλο αναπτύσσουν την
παρουσίαση τους.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αιτωλία, Πατροκοσμάς
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Β
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
33 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.16 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 16
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Τα άμφια των κληρικών
Τάξη
Ε’ Δημοτικού
Ενότητα
4.1: «Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να διακρίνουν τα άμφια του διακόνου και
του πρεσβυτέρου και να αναφέρουν το θεολογικό - συμβολικό νόημα κάθε αμφίου.
Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται στο κεφάλαιο 4.1 για τα έργα εκκλησιαστικής
τέχνης, εξηγούμε στους μαθητές ότι κάθετι που χρησιμοποιείται στην Εκκλησία έχει
κάποιο συμβολικό νόημα και τους δίνουμε φύλλο εργασίας στη Word με φωτογραφίες
των αμφίων πρεσβυτέρου και διακόνου και παράλληλο πίνακα για συμπλήρωση. Στη
συνέχεια οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.pigizois.
net/latreia/amfia_klirikon.htm και να βρουν πληροφορίες σχετικά με το κάθε άμφιο και
το συμβολισμό του για να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Άμφια, κληρικός, ιερέας, εκκλησία
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
34 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.17 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 17
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Επεξήγηση της εικόνας της Ανάστασης
Τάξη
Δ’ Δημοτικού
Ενότητα
38: «Από το Πάθος στην Ανάσταση»
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι εμπλουτισμού. Στόχο έχει οι μαθητές να μελετήσουν και να
επεξηγήσουν θεολογικά το τι απεικονίζεται στην εικόνα της Ανάστασης παρουσιάζοντας
τις αναλύσεις τους σε εποπτικοποιημένη μορφή.
Ο δάσκαλος παρουσιάζει σε όλη την τάξη μια εικόνα της Ανάστασης όπως αυτή
προβάλλεται στην ιστοσελίδα http://www.enoriaka.gr/index.php?option=content&t
ask=view&id=484&Itemid=2 και προκαλεί τα παιδιά να τη συγκρίνουν με την εικόνα
του βιβλίου (σ.107) και μετά να πουν γιατί ένα σημείο απεικονίζεται με τον τρόπο που
απεικονίζεται. Στη συνέχεια εξηγά στα παιδιά ότι η ιστοσελίδα δίνει επεξηγηματικές
πληροφορίες για την εικόνα και ότι ο στόχος τους είναι να εργαστούν σε ομάδες, να
μελετήσουν τις πληροφορίες αυτές και μετά να δημιουργήσουν μια παρουσίαση για
την εικόνα που έχουν μελετήσει χρησιμοποιώντας το πρότυπο που τους δίνεται. Κάθε
φορά οι μαθητές απομονώνουν με τη χρήση του crop τα σημεία που επεξηγούν και
σημειώνουν με τη μορφή λίστας το τι απεικονίζει, πώς το απεικονίζει και γιατί. Τέλος
γίνεται παρουσίαση του κάθε μέρους της εικόνας και της περιγραφής της σε ολόκληρη
την τάξη από μια ομάδα κάθε φορά.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Ανάσταση, Πάθη, εικόνα, αγιογραφίες, Μεγάλη Εβδομάδα
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
35 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.18 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 18
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ιεραποστολή
Τάξη
Γ’, Δ’ Δημοτικού
Ενότητα
Γ΄: 9: «Όλα τα παιδιά του κόσμου αδέλφια»
Δ΄: 29-33: «Η Εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσμο»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να ενημερωθούν και να κατανοήσουν το
εύρος του έργου της Ιεραποστολής στον κόσμο.
Μετά το σχετικό μάθημα του βιβλίου ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να αναφέρουν
χώρες όπου υπάρχει ιεραποστολή και τις καταγράφει στον πίνακα. Στη συνέχεια
παρουσιάζει την ιστοσελίδα με τους χάρτες των Πατριαρχείων (http://patrologia.
ct.aegean.gr/pa-links.htm) και οι μαθητές με τη βοήθεια έντυπου άτλαντα προσπαθούν
αρχικά να εντοπίσουν σε ποιο Πατριαρχείο ανήκουν οι χώρες που είχαν καταγράψει στον
πίνακα και στη συνέχεια να ονομάσουν τις χώρες που ανήκουν σε κάθε Πατριαρχείο.
Στη συνέχεια η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ετοιμάσει ένα poster όπου παρουσιάζουν,
με σύντομο κείμενο (πληροφορίες για το ξεκίνημα της ιεραποστολικής προσπάθειας,
χρονολογία, πρωτεργάτες, σημερινή κατάσταση, σχετικά περιστατικά) και εικόνες,
το έργο της Ιεραποστολής σε συγκεκριμένη χώρα ή ήπειρο ή γεωγραφική περιοχή.
Μπορούν να εντοπίσουν πληροφορίες και σχετικές φωτογραφίες από τις ιστοσελίδες
http://greekorthodoxchurch.org/ierapostoli/first_text.html και http://www.apostolikidiakonia.gr/gr_main/mission/ierapostolh.asp.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Ιεραποστολή, κόσμος, μαθητές
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Β
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
36 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.19 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 19
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Σύντομη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
Σύντομη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου [σελ. 1-8]
Σύντομη περιγραφή
Η προτεινόμενη δραστηριότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν
τη χρονική αλληλουχία των πιο βασικών γεγονότων που αφορούν στην εκκλησία της
Κύπρου φτιάχνοντας μια «ιστορική γραμμή».
Ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας στη Word στο οποίο είναι
ανακατεμένες παράγραφοι που περιγράφουν τα κυριότερα γεγονότα της ιστορίας
της Εκκλησίας της Κύπρου και εξηγά ότι με τη βοήθεια της ιστοσελίδας http://www.
churchofcyprus.org.cy/istoriko.shtml και άλλων έντυπων πηγών πρέπει οι μαθητές να
τις τοποθετήσουν σε σωστή χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τα αρχαία χρόνια έως
σήμερα. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του σχετικού πρότυπου αρχείου στο PowerPoint
τοποθετούν τα γεγονότα στον Αιώνα που εκτυλίχθηκαν και τα συνοδεύουν με σχετική
εικόνα που είτε κατεβάζουν από την ιστοσελίδα ή τη σκανάρουν από έντυπες πηγές
φτιάχνοντας μια σειρά από διαφάνειες τις οποίες εκτυπώνουν και τοποθετούν στην
πινακίδα της τάξης.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Εκκλησία της Κύπρου, ιστορία, Εκκλησία Κύπρου
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
37 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.20 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 20
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Το Ευαγγέλιο
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
5: «Το Ευαγγέλιο» (σελ. 8)
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι εμπεδωτική και ακολουθεί το σχετικό μάθημα του βιβλίου.
Σκοπός της είναι οι μαθητές να μπορούν να συνδέουν τις έννοιες που έχουν διδαχθεί
σχετικά με τα βιβλία της Καινής Διαθήκης (ονόματα βιβλίων, συγγραφείς, περιεχόμενα)
δημιουργώντας ένα σχετικό εννοιολογικό χάρτη.
Πριν το μάθημα ο δάσκαλος καταγράφει σε αρχείο του Kidspiration βασικές έννοιες
σχετικές με τα βιβλία της Καινής Διαθήκης σε σκόρπια μορφή και χωρίς καμία σύνδεση
ή ιεράρχηση μεταξύ τους, και τα οποία θα οργανώσουν στη συνέχεια οι μαθητές
δημιουργώντας το σχετικό εννοιολογικό χάρτη. Μετά την ανάγνωση του σχετικού
κειμένου στο βιβλίο του μαθητή ακολουθεί συζήτηση η οποία στοχεύει στο να
κατανοήσουν οι μαθητές τα βασικά βιβλία της Καινής Διαθήκης, ποιος ο συγγραφέας
του κάθε βιβλίου και ποιο το βασικό περιεχόμενό τους. Ο δάσκαλος παραπέμπει τους
μαθητές στην ιστοσελίδα http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/PDhiathiki1.html
και καλεί του μαθητές με βάση τις πληροφορίες της ιστοσελίδας να οργανώσουν τις
σκόρπιες έννοιες καθορίζοντας τις σχέσεις μεταξύ τους. Στη συνέχεια όλη η τάξη μαζί
δημιουργεί τον εννοιολογικό χάρτη και η κάθε ομάδα παρουσιάζει προφορικά ένα από
τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο δάσκαλος εξαγάγει ως γραφικό τον εννοιολογικό
χάρτη και τον εισαγάγει σε Φύλλο Εργασίας της Word, το εκτυπώνει και το δίνει στα
παιδιά ως εργασία για το σπίτι.
Β
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Ευαγγέλιο, Ευαγγελιστές, Καινή Διαθήκη.
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
38 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.21 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 21
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Μέρη του ναού
Τάξη
Ε’ Δημοτικού
Ενότητα
4.2: «Πώς είναι κτισμένη και διακοσμημένη μια εκκλησία»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα μέρη ενός ναού, να
περιγράφουν το ρόλο του κάθε μέρους και τι περιλαμβάνεται σε αυτό.
Ο δάσκαλος παρουσιάζει την ιστοσελίδα http://www.imd.gr/html/gr/section02/thrisk/
selida%201.htm και ζητά από τα παιδιά, με τη βοήθεια του διαδραστικού σχεδιαγράμματος
για τα μέρη του ναού που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα, να παρατηρήσουν σε πόσα μέρη
χωρίζεται ο ναός και να τα ονομάσουν. Ο δάσκαλος καταγράφει τις λέξεις σε αρχείο
του Kidspiration δημιουργώντας τη βάση ενός εννοιολογικού χάρτη. Στη συνέχεια
οι μαθητές μελετούν το κείμενο της ιστοσελίδας που περιγράφει το κάθε μέρος
κάνοντας κλικ στο διαδραστικό σχεδιάγραμμα και σημειώνουν τα κύρια σημεία στον
εννοιολογικό χάρτη. Παράλληλα μελετούν σχετικές πηγές (έντυπες και ηλεκτρονικές)
και εμπλουτίζουν τον εννοιολογικό χάρτη με το τι περιλαμβάνεται σε κάθε μέρος, με
λέξεις ή σύντομο κείμενο και σχετικές εικόνες.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Ναός, Εκκλησία, αρχιτεκτονική, ναοδομία
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
39 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.22 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 22
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Επίσκεψη στο μοναστήρι
Τάξη
Δ’ Δημοτικού
Ενότητα
24: «Επίσκεψη στο μοναστήρι»
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι εισαγωγική και προηγείται του μαθήματος του βιβλίου. Σκοπός
της είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν πώς να μελετήσουν και να
παρουσιάσουν ένα μοναστήρι της περιοχής του σχολείου τους ή ένα γνωστότερο της
Κύπρου ή ένα κατεχόμενο μοναστήρι.
Ο/Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα http://www.sinaimonastery.com/
index1.html και παρουσιάζει τη σύντομη ξενάγηση στο μοναστήρι του όρους Σινά.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να εντοπίσουν τι
πληροφορίες τους δίνει η ιστοσελίδα και όλη η τάξη μαζί φτιάχνει ένα εννοιολογικό
διάγραμμα που αναλύει τη δομή της παρουσίασης του μοναστηριού του Σινά. Στη
συνέχεια εξηγά στα παιδιά ότι η εργασία τους είναι να μελετήσουν ένα μοναστήρι της
περιοχής του σχολείου χρησιμοποιώντας σαν οδηγό της έρευνας τον εννοιολογικό
χάρτη που ετοίμασαν μελετώντας την ιστοσελίδα για το Όρος Σινά. Ακολουθεί συζήτηση
για το τι άλλες πληροφορίες θα ήθελαν να μάθουν τα παιδιά για το μοναστήρι που θα
μελετήσουν και συμπληρώνουν ανάλογα τον εννοιολογικό χάρτη. Μετά ο δάσκαλος
μετατρέπει τον εννοιολογικό χάρτη σε φύλλο εργασίας στη Word. Ακολούθως με
τη βοήθεια όλης της τάξης οι έννοιες του εννοιολογικού χάρτη μετατρέπονται σε
ερωτήματα τα οποία θα πρέπει τα παιδιά να απαντήσουν γραπτώς κατά τη διάρκεια
της έρευνας. Τέλος ο δάσκαλος εκτυπώνει το Φύλλο Εργασίας-Ερωτηματολόγιο και το
πολλαπλασιάζει για τον κάθε μαθητή. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το φύλλο εργασίας
για να καταγράψουν τις πληροφορίες που θα εντοπίσουν.
Β
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μοναστήρι, μονή, Όρος Σινά
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
40 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.23 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 23
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Οι σχέσεις μας με τους άλλους - Ιστορίες από το Γεροντικό
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ενότητα
9: «Οι σχέσεις μας με τους άλλους»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές μέσα από την αναδιήγηση - εικονογράφηση
ιστοριών από το γεροντικό να παραδειγματιστούν και να αναπτύξουν παρόμοιες
στάσεις ζωής.
Αφού διαβάσουν επιλεγμένα κείμενα από την ιστοσελίδα http://www.imkby.gr/greek/
sarakosti/index.htm, οι μαθητές συζητούν το περιεχόμενό τους, αναδιηγούνται την
ιστορία, και κρίνουν τις πράξεις των ηρώων. Στη συνέχεια χωρίζουν το κείμενο σε
ενότητες και τις εικονογραφούν. Τέλος χρησιμοποιούν ένα φύλλο εργασίας στη Word
όπου επικολλούν το κείμενο της κάθε ενότητας και την εικονογράφησή τους για να
ξαναδημιουργήσουν την ιστορία και να την εκτυπώσουν για την πινακίδα της τάξης.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Γεροντικό, αρετές, σχέσεις
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
41 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.24 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 24
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Αγώνας για να προστατέψουμε το περιβάλλον
Τάξη
Ε’ Δημοτικού
Ενότητα
5.1: «Αγώνας για να προστατέψουμε το περιβάλλον»
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι επέκτασης. Στόχο της έχει να βοηθήσει τους μαθητές να
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη παίρνοντας θέση στο θέμα της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Ο δάσκαλος δημιουργεί από προηγουμένως με τη χρήση του εργαλείου filamentality
(http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/index.html) ένα webquest που πραγματεύεται το
θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αρχικά, προβάλλει ένα φιλμάκι ή εικόνες που
παρουσιάζουν το πρόβλημα της καταστροφής του περιβάλλοντος και προκαλεί τους
μαθητές να δώσουν τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις γύρω από το θέμα. Στη συνέχεια
ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές το webquest που ετοίμασε και τους εξηγεί το
ρόλο που θα υποδυθούν και πώς θα εργαστούν. Οι μαθητές μελετούν τις ιστοσελίδες
που προτείνονται (http://www.ert.gr/afieromata/clima, http://www.gonia.gr/gonia.
php?article=73) και καταγράφουν τις απαντήσεις τους στο σχετικό φύλλο εργασίας. Στο
τέλος οι μαθητές προβάλλουν την παρουσίασή τους και την υποστηρίζουν μπροστά σε
όλη την τάξη.
Β
42 Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Περιβάλλον, προστασία, καταστροφή, γη
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.25 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 25
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Το πανηγύρι της ενορίας μας
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ενότητα
25: «Το πανηγύρι της ενορίας μας»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναφέρουν τις κυριότερες πληροφορίες
που πρέπει να περιλαμβάνει μια πρόσκληση για ένα πανηγύρι.
Γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για το πανηγύρι της ενορίας τους και προκαλούνται
να φτιάξουν μια πρόσκληση στη Word με την οποία θα καλούν το κοινό να παραστεί
στις εκδηλώσεις. Οι μαθητές επισκέπτονται σχετικές ιστοσελίδες (http://www.imk.gr/
opk/opk09.htm, http://www.parembasis.gr/1999/99_09_24.htm) και συζητούν με το
δάσκαλο τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνει η πρόσκληση με βάση
τα πρότυπα που βρήκαν στο Διαδίκτυο (το όνομα του εορτάζοντα Αγίου, το όνομα της
πανηγυρίζουσας ενορίας, την εικόνα του Αγίου, το πρόγραμμα των ακολουθιών).
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Πανηγύρι, γιορτή, ενορία
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
43 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.26 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 26
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
«Διαβάζοντας» εικόνες
Τάξη
E’ Δημοτικού
Ενότητα
4.4, 4.5: «Διαβάζοντας» εικόνες
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να διακρίνουν τις κυριότερες διαφορές
ανάμεσα σε μια βυζαντινή αγιογραφία και ένα ζωγραφικό πίνακα με την ίδια θεματική.
Ο δάσκαλος παρουσιάζει τις ιστοσελίδες με τις βυζαντινές εικόνες και τους
ζωγραφικούς πίνακες (http://www.immyt.net/museum/Byzantine/Taksi.htm, http://
www.myriobiblos.gr/afieromata/pnevma/icons_gr.html), αφήνει τα παιδιά να τις
παρατηρήσουν και συζητά μετά μαζί τους για το ποιες προτιμούν και γιατί, και τι
διαφορές εντοπίζουν ανάμεσα σε εικόνες που παρουσιάζουν το ίδιο θέμα. Στη συνέχεια
τα παιδιά κατεβάζουν μια βυζαντινή εικόνα και ένα πίνακα με θέμα την Πεντηκοστή ή τη
Βάπτιση και τα επικολλούν σε φύλλο εργασίας της Word. Μετά τα παιδιά περιγράφουν τις
διαφορές ανάμεσα στις δύο τεχνοτροπίες τοποθετώντας στη σωστή θέση τις σκόρπιες
περιγραφές που δίνονται στο φύλλο εργασίας (έχουν ετοιμαστεί από το δάσκαλο εκ
των προτέρων).
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Εικόνες, αγιογραφίες, βυζαντινή τέχνη
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
44 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.27 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 27
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Στην εκκλησία - Συμβολισμοί
Τάξη
Δ’ Δημοτικού
Ενότητα
22: «Στην εκκλησία (συμβολισμοί)»
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι επέκτασης και συμπληρώνει τα περιεχόμενα του βιβλίου.
Στόχος της είναι οι μαθητές να μελετήσουν περισσότερες πληροφορίες για τους
συμβολισμούς υλικών που χρησιμοποιούνται στη λατρεία (π.χ. κερί, εικόνες, αντίδωρο)
και να τις παρουσιάσουν με τη μορφή ενός διαδραστικού παιχνιδιού ερωτήσεων και
απαντήσεων.
Ο δάσκαλος αφού διδάξει το σχετικό μάθημα από το βιβλίο προκαλεί τους μαθητές να
παίξουν ένα παιχνίδι γνώσεων για να δουν τι ξέρουν για διάφορους συμβολισμούς που
αναφέρονται στο βιβλίο τους αλλά και για άλλους που δεν αναφέρονται. Στη συνέχεια
παρουσιάζει την ιστοσελίδα http://www.soctheol.uoa.gr/~ampelos/page7.html στους
μαθητές και τους εξηγά ότι αυτή περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σε σχέση
με το βιβλίο τους. Αφού αφήσει τους μαθητές να περιηγηθούν για λίγα λεπτά στην
ιστοσελίδα και να βρουν ενδιαφέροντα πράγματα τους εξηγεί ότι θα εργαστούν σε
ομάδες και θα ετοιμάσουν για το θέμα που θα τους ανατεθεί αριθμό ερωτήσεων και
πιθανών απαντήσεων με τελικό στόχο να ετοιμάσουν ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων
όπως στα τηλεπαιχνίδια. Ο δάσκαλος για να βοηθήσει τη δουλειά των ομάδων διανέμει
το Φύλλο Εργασίας της Word όπου οι μαθητές καταγράφουν τις ιδέες τους. Στη συνέχεια
οι ομάδες χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Hot Potatoes για να μεταφέρουν τις ερωτήσεις
- απαντήσεις τους σε μορφή διαδραστικών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Στο τέλος
όλη η τάξη μαζί παίζει το παιχνίδι που ετοίμασαν οι ομάδες.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Λατρεία, εικόνες, κερί, αντίδωρο, συμβολισμοί
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Β
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
45 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.28 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 28
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά
Τάξη
E’ Δημοτικού
Ενότητα
4.6: «Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να περιγράψουν σε εποπτικοποιημένη
μορφή τον τρόπο εικονογράφησης του ναού.
Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο δέκα λεπτών που επεξηγεί τις τοιχογραφίες ναού από
την ιστοσελίδα http://www.aula.gr και συμπληρώνουν σε Φύλλο Εργασίας της Word,
που αναφέρει τα μέρη του ναού, ποια εικονογράφηση ιστορείται σε κάθε τμήμα του.
Ακολούθως οι μαθητές κατεβάζουν σχετικές εικόνες από την ιστοσελίδα http://www.
eikastikon.gr/xristianika/kordis_erga_agios_nektarios.html και συμπληρώνουν ένα
πρότυπο αρχείο παρουσίασης στο PowerPoint. Τέλος ηχογραφούν σε κάθε διαφάνεια
την περιγραφή της εικονογράφησης όπως την έχουν σημειώσει στο Φύλλο Εργασίας.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Τοιχογραφίες, ναός, εικονογράφηση, εξιστόρηση
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
46 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.29 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 29
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Το Άγιον Όρος
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
36: «Το Άγιον Όρος»
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι εμπλουτισμού. Στόχος της είναι οι μαθητές να γνωρίσουν
περισσότερες λεπτομέρειες για το Άγιο Όρος γενικά, και ένα μοναστήρι ειδικότερα, και
να τις παρουσιάσουν σε ακροατήριο.
Μετά το σχετικό μάθημα για το Άγιο Όρος ο δάσκαλος προσκαλεί τους μαθητές να
επισκεφθούν την ιστοσελίδα http://www.inathos.gr/athos/el και να περιηγηθούν σε
αυτήν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να αναφέρουν τι έχουν
ανακαλύψει και τους έκανε εντύπωση μέσα από αυτή την περιδιάβαση στο Άγιο
Όρος. Ακολούθως ο δάσκαλος καλεί τα παιδιά να φανταστούν ότι είναι υπεύθυνοι για
τη φιλοξενία σε ένα μοναστήρι στο Άγιο Όρος και πρέπει να κάνουν ξενάγηση στους
μικρούς επισκέπτες του Αγίου Όρους. Γίνεται συζήτηση γύρω από το τι θα πρέπει να
αναφέρουν σε έναν επισκέπτη (τοποθεσία, ιστορικό, τρόπο οργάνωσης - κοινόβιο,
χάρτης, προσφορά μοναχισμού, περιγραφή ενός τυπικού μοναστηριού, στοιχεία από
το καθημερινό πρόγραμμα των μοναχών και των επισκεπτών) και τι είδους γλώσσα θα
πρέπει να χρησιμοποιήσουν (πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, απλή παιδική γλώσσα). Στη
συνέχεια τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα διερευνά ένα θέμα. Για να
καθοδηγηθούν τα παιδιά στην έρευνά τους, τους δίνεται ένα σχετικό πρότυπο αρχείο
παρουσίασης στο PowerPoint το οποίο συμπληρώνουν ή τροποποιούν ανάλογα.
Οι μαθητές κατεβάζουν τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιήσουν από τη σχετική
ιστοσελίδα, ενώ το κείμενο που θα χρησιμοποιήσουν αρχικά το γράφουν στο τετράδιό
τους και στη συνέχεια το ηχογραφούν στην παρουσίασή τους. Τέλος προβάλλουν τη
δουλειά τους στους υπόλοιπους μαθητές.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Άγιον Όρος, μοναστήρι, μοναχός
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Β
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
47 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Β.2.30 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 30
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ύμνοι και Ψαλμοί
Τάξη
E’ Δημοτικού
Ενότητα
4.9: «Ύμνοι και Ψαλμοί»
Σύντομη περιγραφή
Η δραστηριότητα είναι εμπλουτισμού. Στόχος της είναι οι μαθητές να μελετήσουν
και να κατανοήσουν το περιεχόμενο επιλεγμένων ψαλμών και μελωδιών και να τους
παρουσιάσουν σε μορφή πολυμεσική με τη βοήθεια του PowerPoint.
Ο δάσκαλος παρουσιάζει διάφορες ιστοσελίδες στους μαθητές (http://www.cmkon.
org/SoundClips.htm, http://www.byzantine-musics.com/newrel.htm, http://www.
orthodoxhymns.net/sound.htm) και τους αφήνει να περιηγηθούν ελεύθερα και να
ακούσουν τους ψαλμούς που επιθυμούν. Στη συνέχεια εξηγά στους μαθητές ότι
θα εργαστούν σε ομάδες και θα αναλάβουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν
συγκεκριμένους ψαλμούς. Οι μαθητές μελετούν το κείμενο των ψαλμών από έντυπες
πηγές που θα τους δώσει ο δάσκαλος ή από την ιστοσελίδα http://www.tcgalaska.com/
glt και κατεβάζουν στον Η.Υ. της τάξης το αντίστοιχο ηχητικό αρχείο. Στη συνέχεια
συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας στη Word όπου σημειώνουν τα κύρια σημεία
του ψαλμού που μελετούν. Ακολούθως δημιουργούν τη διαφάνεια παρουσίασης του
ψαλμού της ομάδας τους. Τέλος γίνεται παρουσίαση όλων των ψαλμών που μελετήθηκαν
και κατά την προβολή της διαφάνειας της η κάθε ομάδα επεξηγεί τα κύρια σημεία που
σημείωσε στη διαφάνεια και ενεργοποιεί το ηχητικό αρχείο.
Β
48 Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΟΧΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Ψαλμοί, Ύμνοι, εκκλησιαστική μουσική
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Β.2.31 - Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 31
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ο Ακάθιστος ύμνος
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
35: «Ο Ακάθιστος ύμνος»
Σύντομη περιγραφή
Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναφέρουν το ιστορικό, το περιεχόμενο
και τη λειτουργική χρήση του ακάθιστου ύμνου.
Οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα πρότυπο αρχείο παρουσίασης στο PowerPoint για να
φτιάξουν μια παρουσίαση για το ιστορικό της συγγραφής του ύμνου, τους πιθανούς
συγγραφείς του και να περιγράψουν το περιεχόμενό του με συντομία και τη χρήση του
μέσα στη ζωή της Εκκλησίας (πότε χρησιμοποιείται σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας).
Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες http://www.orthodoxia.edo.
gr/panagia1.htm και http://www.xfe.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=293
για να συλλέξουν χρήσιμες πληροφορίες για την παρουσίασή τους.
Πλήρης Ανάπτυξη
Δραστηριότητας στο
Μέρος Γ
ΝΑΙ
Κωδικός Ομάδας
ΘΡΗ1_Κ07Δ
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Παναγία, Ακάθιστος Ύμνος, Τη υπερμάχω
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Β
Ε ι σ ηγήσει ς γι α Δ ρ α σ τ ηριότ η τ ες
49 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
50 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
ΜΕΡΟΣ Γ’
Γ
51 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
52 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.1 - Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων
Τίτλος Δραστηριότητας
Δραστηριότητα 1
Ο Άγιος Γεώργιος
Δραστηριότητα 2
Προστάτες Άγιοι
Δραστηριότητα 3
Οι δώδεκα Απόστολοι
Δραστηριότητα 4
Γνωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών
Δραστηριότητα 5
Ο θαυμαστός μας κόσμος- Ο Άγιος Γεράσιμος
Δραστηριότητα 6
Επεξήγηση της ορθόδοξης εικόνας της Γέννησης
Δραστηριότητα 7
Η ζωή στο μοναστήρι
Δραστηριότητα 8
Το πρόβλημα της πείνας
Δραστηριότητα 9
Αναδιήγηση των Γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας
Δραστηριότητα 10
Τα κάλαντα των Χριστουγέννων
Δραστηριότητα 11
Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης
Δραστηριότητα 12
Μοναστήρια της Κύπρου
Δραστηριότητα 13
Χρονολογική τοποθέτηση εικόνων της Μεγάλης Εβδομάδας
Δραστηριότητα 14
Η ζωή και το έργο των Αποστόλων
Γ
Δραστηριότητα 15
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Π ί να κα ς Ανα π τ υ γμέ νων Δ ρ α σ τ ηρ ι οτ ή τ ω ν
53 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ
54 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.1 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ο Άγιος Γεώργιος
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ενότητα
41: «Ο Άγιος Γεώργιος»
Ενδεικτική Διάρκεια
60 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της ζωής του Αγίου Γεωργίου, και να
αναδιηγηθούν τη ζωή του Αγίου με τη βοήθεια αγιογραφημένων σκηνών της ζωής
του.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_ΚΟ7Δ_Π2_1
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Άγιος Γεώργιος, τραούδιν τ΄ Άη-Γιώρκη, βίος αγίου
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Microsoft PowerPoint, Media Player
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Προβάλλονται με το βιντεοπροβολέα σε όλη την τάξη εικόνες του Αγίου Γεωργίου και
ερωτούνται τα παιδιά: Ποιο πρόσωπο εικονίζεται, από πού το κατάλαβαν, και τι ξέρουν
για τον Άγιο.
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Τα παιδιά διαβάζουν τους στίχους του κυπριακού δημοτικού «το τραούδιν τ΄ ΆηΓιώρκη» (από την ιστοσελίδα http://mousalyra.com.cy/greek/meletes_ton_gennon_
stixoi_sxolia.htm ή από φυλλάδιο του/της εκπαιδευτικού) και εντοπίζουν πληροφορίες
για τον Άγιο που δεν αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Ο δάσκαλος θέτει τον εξής προβληματισμό: Το τραγούδι αυτό είναι έγκυρη πηγή
άντλησης ιστορικών στοιχείων; Ξέρετε άλλες περιπτώσεις τραγουδιών που
αναφέρονται σε πραγματικές ή φανταστικές ιστορίες; Τα παιδιά διαβάζουν το βίο του
αγίου από τις ιστοσελίδες http://www.xfe.gr/modules.php?name=News&file=article&s
id=150 και http://www.ayiosgeorgios.com/bios.html ή από φυλλάδια [Ο Βίος του Αγίου
Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρα.doc, Ο Βίος του αγίου Γεωργίου.doc], συγκρίνουν τα δύο
είδη κειμένων και κάνουν τις παρατηρήσεις τους (π.χ πεζός λόγος - ποιητικός λόγος,
προτάσεις - στίχοι ομοιοκατάληκτοι, περισσότερες - λιγότερες λεπτομέρειες, συμφωνία
στα βασικά γεγονότα). Συμπεραίνουν ότι το τραγούδι βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία.
Συζητούμε με τα παιδιά για το ποιο από τα δύο γράφτηκε πρώτο, ποια η ανάγκη για
τη δημιουργία του τραγουδιού, ποιο κείμενο προτιμούν οι ίδιοι. Τα παιδιά ακούουν το
τραγούδι.
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 1
Γ
55 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Τα παιδιά στις ομάδες τους ανοίγουν την ιστοσελίδα με τις εικονογραφημένες σκηνές
της ζωής του αγίου (http://www.ayiosgeorgios.com/bios.html), αποθηκεύουν κάποιες
από αυτές και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούν για να ετοιμάσουν μια ηλεκτρονική
παρουσίαση του βίου του αγίου. Η παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τις
εικόνες και κείμενα δικά τους ή στίχους του τραγουδιού με αντιγραφή και επικόλληση.
Στο τέλος τα παιδιά προβάλλουν την παρουσίασή τους σε όλη την τάξη.
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 1
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος Δραστηριότητας
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
*
Εικόνες του Αγίου Γεωργίου
Εικόνες αγίου.ppt
*
Το τραγούδι του Άη Γιώρκη
Το Τραούδιν τ' Άη Γιώρκη.doc
*
Ο Βίος του Αγίου Γεωργίου
Ο Βίος του Αγίου Γεωργίου
του Μεγαλομάρτυρα.doc
*
Ο Βίος του Αγίου Γεωργίου
Ο Βίος του αγίου Γεωργίου.
doc
*
Το τραγούδι του Άη Γιώρκη
Το τραούδιν τ' Άη Γιώρκη.
WMA
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γ.2.1.1
Ο Άγιος Γεώργιος
Ο άγιος Γεώργιος τελικό
προϊόν.ppt
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ.2.1.2
Γενικές Οδηγίες Χρήσης
Ιστοσελίδας
Odigies.doc
Γ
56 Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.1.1 – Ο Άγιος Γεώργιος
Ο άγιος Γεώργιος
Ο Άγιος Γεώργιος από την Πλαιστίνην επήεν τζ’ επολέμησεν για την χριστιανοσύνην.
Αγάπαν τον ο Βασιλιάς γιατ’ ήτουν παλληκάριν
τζ’ έστησεν τον πουπανωθκιόν στ’ ασκέριν φλαμπουράρην
Επρόσταξεν ο Βασιλίας τζαι με την συντροφκιάν του
να φέρουσιν τον Άγιον δεμμένον εμπροστά του.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 1
57 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Τον μαστίγωσαν επανειλημμένα
Πα ’στον τροχόν καρφώσασιν ξύλα πελετζημένα
πά’ στα σανίθκια μπήξασιν ξιουράφκια κονισμένα.
Τότε γυρίζουν τον τροχόν απάνω στα ξιουράφκια
τζαι το κορμίν τ’ Άη Γιωρκού εκάμαν το κομμάθκια
Γ
58 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Έπειτα, τον έριξαν σε λάκκο με
βραστό ασβέστη
Ο άγιος ανάστησε νεκρό,
κατά προσταγή του αυτοκράτορα
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 1
59 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Τελικά ο βασιλιάς, βλέποντας ότι όχι μόνο δε μπορεί να βλάψει τον άγιο
με τα βασανιστήρια αλλά ότι και πολλοί ειδωλολάτρες γίνονται
χριστιανοί βλέποντας τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού, διατάζει το
θάνατο όλων στις 23 Απριλίου.
Γ
60 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.1.2 – Γενικές Οδηγίες Χρήσης Ιστοσελίδας
Ανοίγουμε την ιστοσελίδα http://www.ayiosgeorgios.com/bios.html και κάνουμε κλικ
στο ορθογώνιο «Μεγάλη εικόνα του Αγίου Γεωργίου με παραστάσεις βασανιστηρίων
του Αγίου».
Τότε εμφανίζεται η οθόνη με μιαν εικόνα του Αγίου που περιστοιχίζεται από
μικρότερες αγιογραφημένες σκηνές της ζωής του.
Κάνουμε κλικ σε μια από τις παραστάσεις που βρίσκονται γύρω από την εικόνα και
αυτή μεγαλώνει.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 1
61 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Αν θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε στην παρουσίασή μας πατούμε πάνω στο
εικονίδιο Save this image και την αποθηκεύουμε με ένα χαρακτριστικό τίτλο στο
φάκελο My pictures.
Γ
62 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.2 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Προστάτες Άγιοι
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ενότητα
24: «Η ονομαστική μου γιορτή»
25: «Το πανηγύρι της ενορίας μας: Αφιέρωμα στους αγίους»
Ενδεικτική Διάρκεια
80 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να αντλούν πληροφορίες από μιαν αγιογραφία και να συνηδειτοποιήσουν
ότι οι Άγιοι και οι Αγίες της εκκλησίας μας είναι πρόσωπα από τα οποία ζητούμε βοήθεια
και προστασία.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_ΚΟ7Δ_Π2_2
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Αγιογραφία, πληροφορίες για αγίους από εικόνες, άγιοι προστάτες
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Microsoft PowerPoint
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Φέρνουμε τα παιδιά μπροστά σε μια κατάσταση: Η κόρη του αδελφού μου θέλει
να βάλει αφίσες στο δωμάτιό της. Εσείς συμφωνείτε μαζί της; Ποιες αφίσες θα της
προτείνατε να βάλει στο δωμάτιό της; Γιατί; Εσείς βάζετε στο δωμάτιό σας αφίσες;
Ο πατέρας της, της πρότεινε να βάλει μιαν αγιογραφία. Ποια η γνώμη σας; Τι θα
απαντούσατε αν είσαστε στη θέση της; Θέτουμε στα παιδιά τον προβληματισμό: Γιατί
βάζουμε μια αφίσα ή αγιογραφία στο δωμάτιό μας; Τα παιδιά λένε τις απόψεις τους.
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Προβάλλονται με βιντεοπροβολέα σε όλη την τάξη εικόνες του Αγίου Νεκταρίου χωρίς
να πούμε στα παιδιά για ποιον Άγιο πρόκειται και τα παιδιά καλούνται να πουν ποιες
πληροφορίες παίρνουν για τον Άγιο από την εικόνα (το όνομα, τα χαρακτηριστικά
του προσώπου, η ενδυμασία που μας παραπέμπει στην ασχολία του προσώπου και
στην εποχή που έζησε, κάποιο αντικείμενο που συνδέεται με τη ζωή του αγίου).
Κατόπιν παρουσιάζεται μια φωτογραφία του Αγίου και γίνεται σύγκρισή της με την
εικόνα. Επισημαίνεται ότι ο αγιογράφος προσπαθεί να αποτυπώσει κάποια βασικά
χαρακτηριστικά τη μορφής του Αγίου, όχι όμως να φτιάξει μια πιστή προσωπογραφία
του.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 2
63 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Στη συνέχεια κάθε ομάδα παιδιών εργάζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (με την
προϋπόθεση ότι υπάρχει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών) με σκοπό να
συμπληρώσει έναν πίνακα στη word. Πρώτα ανοίγει την ιστοσελίδα http://www.byzicons.
net/album/thumbnails.php?album=23, επιλέγει μιαν από τις αγιογραφίες που έχει
καθορίσει ο/η εκπαιδευτικός, την αντιγράφει και την επικκολλά στην κατάλληλη στήλη
του πίνακα. Την εικόνα αυτή θα την χρησημοποιήσει για να συμπληρώσει τις υπόλοιπες
στήλες του πίνακα που είναι: το όνομα του Αγίου, πληροφορίες από την εμφάνισή του,
αντικείμενο που κρατά στα χέρια και ποιους προστατεύει. Κάθε ομάδα θα έχει περίπου
10 - 15 λεπτά για να φέρει σε πέρας την εργασία της για δύο ή περισσότερες αγιογραφίες.
Μετά κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της και οι υπόλοιπες ομάδες σχολιάζουν. Κάθε
ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει το βίο του Αγίου και να επαληθεύσει τα συμπεράσματα
που εξήγε μελετώντας την εικόνα.
Τα παιδιά σχολιάζουν τη φράση «Οι εικόνες είναι τα βιβλία των αγραμμάτων» με βάση τη
σύγκριση που έκαναν ανάμεσα στο βίο και την εικόνα του Αγίου.
Τέλος, τίθεται ο προβληματισμός: Χρειάζεται να έχουμε προστάτες Αγίους; Τα παιδιά λένε
τη γνώμη τους.
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 2
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
*
Εικόνες Αγίου Νεκταρίου
Άγιος Νεκτάριος.ppt
*
Προστάτες Άγιοι
ΠΙΝΑΚΑΣ φύλλο εργασίας.doc
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γ.2.2.1
Προστάτες Άγιοι
ΠΙΝΑΚΑΣ δείγμα εργασίας
παιδιών.doc
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ.2.2.2
Γενικές Οδηγίες Χρήσης
Ιστοσελίδας
Odigies.doc
Γ
64 Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.2.1 – Προστάτες Άγιοι
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 2
65 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.2.2 – Γενικές Οδηγίες Χρήσης Ιστοσελίδας
Με το άνοιγμα της ιστοσελίδας
http://www.byzicons.net/album/thumbnails.php?album=23, παρουσιάζεται ένας
κατάλογος με αγιογραφίες. Τα παιδιά επιλέγουν μιαν αγιογραφία, παρατηρώντας
τους κωδικούς από την αντίστοιχη στήλη του φύλλου εργασίας. Κάνουν δεξί κλικ
επάνω της και επιλέγουν το Save Picture As ... που ανοίγει το φάκελο My pictures.
Κάνουν κλικ στο Save και η εικόνα αποθηκεύεται με τον κωδικό της.
Κατόπιν ανοίγουν το φύλλο εργασίας ΠΙΝΑΚΑΣ, επιλέγουν από το μενού INSERT
την εντολή PICTURE > FROM FILE... και στη συνέχεια επιλέγουν την εικόνα και
κάνουν κλικ στο INSERT.
Γ
66 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.3 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Οι δώδεκα Απόστολοι
Τάξη
Δ’ Δημοτικού
Ενότητα
9: «Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του»
Ενδεικτική Διάρκεια
60 λεπτά
Σκοπός
Τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα κυριότερα στοιχεία της ζωής του κάθε Απόστολου
και να προσπαθήσουν να αγαπήσουν και να μιμηθούν τις αρετές των Αποστόλων.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_ΚΟ7Δ_Π2_3
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Απόστολοι, πληροφορίες για αποστόλους, στοιχεία για αποστόλους
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Microsoft PowerPoint
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Προβάλλεται σε όλη την τάξη με τη χρήση του βιντεοπροβολέα η εικόνα του κειμένου
του βιβλίου [Δ΄ σ. 29]. Τα παιδιά προτρέπονται να αναφέρουν τι / ποιους βλέπουν και
ποιος τίτλος θα ταίριαζε στην εικόνα. Αφήνουμε τα παιδιά να αντιδράσουν ελεύθερα:
πώς καλούνται οι μαθητές του Χριστού και γιατί; [Απόστολοι], πόσοι ήταν; ποια ονόματα
Αποστόλων ξέρετε; τι ξέρετε για την καταγωγή / το επάγγελμα / την κλήση / τη δράση
κάποιου Απόστολου;
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ζητούμε από τα παιδιά να διαβάσουν το κείμενο του βιβλίου τους στη σελίδα 29 και
να αναζητήσουν ποιες άλλες πληροφορίες τους δίνει. Μπορούν να υπογραμμίσουν τα
ονόματα και ό,τι άλλο θεωρούν αξιοσημείωτο.
Αναζητούν στον πίνακα της σελ. 30 τα ονόματα των υπόλοιπων Αποστόλων. Κάθε ζευγάρι
μαθητών / μαθητριών αναλαμβάνει να συμπληρώσει για έναν από τους Απόστολους μιαν
«ταυτότητα» με κάποια βιογραφικά στοιχεία, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή αν
υπάρχει εργαστήριο ΗΥ, που να περιλαμβάνει:
α) το «επώνυμο» από την Ετυμολογική προέλευση των ονομάτων των μαθητών στην
ιστοσελίδα http://www.imd.gr/html/gr/section02/idees/index.htm.
β) την ημερομηνία εορτασμού από το εορτολόγιο, έντυπο ή ηλεκτρονικό στην
ιστοσελίδα http://www.eortologio.gr.
γ) άλλα στοιχεία από τους συναξαριστές, έντυπους ή ηλεκτρονικούς (http://www.
ecclesia.gr/greek/synaxaire/synaxari.asp).
δ) την εικόνα του Αγίου με τη βοήθεια της αναζήτησης εικόνων του Google
(http://images.google.com/imghp?ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=el&tab=wi&q).
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 3
Γ
67 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Τα παιδιά παρουσιάζουν τις «ταυτότητες» που ετοίμασαν στους συμμαθητές/τριες τους. Για
εμπέδωση προσφέρεται η δραστηριότητα Διάβασε τις βιογραφίες και βρες τον απόστολο
στον οποίο αναφέρονται, στην ιστοσελίδα http://www.imd.gr/html/gr/section02/idees/
index.htm, ως παιχνίδι με συναγωνιστική βαθμολογία του κάθε ζευγαριού.
Ως διαγωνιστικά παιχνίδια με όλη την τάξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι τρεις
δραστηριότητες της ενότητας Ψυχαγωγία : Επαλήθευσε τις γνώσεις σου
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 3
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
68 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
*
Απόστολος Θωμάς
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ δείγμα
εργασίας.ppt
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.4 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Γνωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
29: «Γνωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών»
Ενδεικτική Διάρκεια
80 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να παρουσιάσουν στοιχεία για την κατανομή των ορθόδοξων χριστιανών σε
όλο τον κόσμο και να αναφέρουν σημαντικά γνωρίσματα ενός ορθόδοξου χριστιανού
στο σύγχρονο κόσμο.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_ΚΟ7Δ_Π2_4
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
κατανομή των ορθοδόξων κατά ήπειρο ή περιοχή, ορθόδοξος πληθυσμός κάθε χώρας,
ειρηνική συνύπαρξη ή διαμάχη μεταξύ αλλοδόξων
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Microsoft Excel
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ξεκινούμε ρωτώντας τα παιδιά ποιο είναι το θρήσκευμά τους, αν όλοι οι άνθρωποι στον
κόσμο είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, ποια άλλα θρησκεύματα γνωρίζουν. Σε ποιες χώρες
γνωρίζετε ότι κατοικούν ορθόδοξοι χριστιανοί; Υπάρχουν άραγε ορθόδοξοι στην
Κένυα, στην Κορέα, στην Τουρκία;
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Τα παιδιά μπαίνουν στην ιστοσελίδα http://www.ort.fi/ortaid/population.php
όπου φαίνεται η κατανομή των ορθοδόξων κατά ήπειρο ή περιοχή. Καλούνται να
συμπληρώσουν ένα πίνακα στη word ή στην excel με τα ζητούμενα στοιχεία και να
βρουν το συνολικό αριθμό ορθόδοξων χριστιανών για συγκεκριμένες γεωγραφικές
περιοχές. Αν υπάρχει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών η εργασία αυτή μπορεί
να γίνει με τη χρήση υπολογιστή - αλλιώς ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να δώσει τα
στοιχεία σε φυλλάδιο για τις ομάδες που δε θα εργαστούν σε ΗΥ. Στη συνέχεια οι
πίνακες που φτιάχνουν οι μαθητές μετατρέπονται σε γραφική παράσταση. Ανάλογα
με τις ιδιάζουσες συνθήκες της τάξης, τους στόχους του/της εκπαιδευτικού και άλλες
παραμέτρους ο συνολικός πληθυσμός κάθε χώρας μπορεί να συμπληρωθεί από τα
παιδιά ή τον/την εκπαιδευτικό. Κατόπιν οι μαθητές σχολιάζουν τα στοιχεία: π.χ. ποια
περιοχή της Ευρώπης έχει τους περισσότερους ορθοδόξους; Ποια τους λιγότερους;
Ποια ήπειρος έχει τους περισσότερους ορθόδοξους; κ.λ.π.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 4
69 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Μετά τα παιδιά βρίσκουν στην ιστοσελίδα http://www.oodegr.com/oode/orthod/xartis_
orth1.htm ένα χάρτη με την παγκόσμια κατανομή των ορθοδόξων και τον συγκρίνουν
με τα στοιχεία που έχουν βρει. Προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί τα Βαλκάνια βρίσκονται
στην πρώτη θέση στη χρωματική απεικόνιση ενώ στον πίνακα φαίνεται ότι έχουν το ένα
δεύτερο του ορθόδοξου πληθυσμού της Ανατολικής Ευρώπης (γιατί έχουν μεγαλύτερο
ποσοστό ορθοδόξων) και γιατί στην Αφρική φαίνεται ως ορθόδοξη μόνη η Αίγυπτος με
τα 7 εκατομύρια ορθοδόξους και όχι και η Αιθιοπία, που έχει 30 εκατομύρια (γιατί είναι
σχισματική - όπως όμως και οι περισσότεροι χριστιανοί της Αιγύπτου).
Ύστερα οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν τον ορθόδοξο πληθυσμό κάθε χώρας
ξεχωριστά ξεκινώντας από την Κύπρο: Τι ξέρετε για την Κύπρο; (πληθυσμός, αριθμός
ορθοδόξων, ποσοστό ορθοδόξων). Ανοίγουν την ιστοσελίδα http://www.oodegr.com/
oode/orthod/arithmoi1.htm και συμπληρώνουν ένα πίνακα με τις δυο - τρεις χώρες με
τους περισσότερους ορθοδόξους και τις δυο - τρεις χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό
ορθοδόξων. Σχολιάζουν τα στοιχεία του πίνακα π.χ η Ρωσία ή η Ρουμανία ή η Κύπρος
ή η Πολωνία έχει τους περισσότερους ορθόδοξους χριστιανούς; Ποιαν από τις δυο θα
ονομάζατε ορθόδοξη χώρα; Ελέγχουν τις απαντήσεις τους με τη βοήθεια των πινάκων
στην ιστοσελίδα http://www.3saints.com/orth_population.html.
Σχολιασμός - προβληματισμοί:
(α) Από πού ξεκίνησε ο χριστιανισμός; Πώς βρέθηκαν ορθόδοξοι χριστιανοί στην
Αυστραλία; Τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν από το χάρτη και τη γραφική απεικόνιση
της (γεωγραφικής και χρονολογικής) εξάπλωσης του χριστιανισμού κατά χώρα σε όλο
τον κόσμο στην ιστοσελίδα http://www.wadsworth.com/religion_d/special_features/
popups/maps/schmidt_patterns/content/map_49.html.
(β) Γιατί υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους αριθμούς από τις διάφορες ιστοσελίδες,
π.χ. η Βουλγαρία έχει 6 ή 7,5 εκατομμύρια ορθοδόξους; Το ποσοστό των ορθοδόξων στη
χώρα αυτή είναι 71% ή 91%; Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των ορθοδόξων σε μια χώρα;
(Υπολογισμός κατά προσέγγιση με βάση τον αριθμό των ορθόδοξων γονέων και των
βαφτίσεων).
(γ) Όσοι βαφτίζονται είναι ορθόδοξοι χριστιανοί; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
του αληθινά ορθόδοξου χριστιανού; Γίνεται συζήτηση με όλη την τάξη η οποία ενισχύεται
με την παράθεση χωρίων από την Καινή Διαθήκη.
Ακολουθεί συζήτηση στις ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει έναν από τα παρακάτω
θέματα: Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του να ζει μια ορθόδοξη οικογένεια
σε μια χώρα όπου πλειοψηφούν οι ορθόδοξοι; Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
του να ζει μια ορθόδοξη οικογένεια σε μια χώρα όπου μειοψηφούν οι ορθόδοξοι; Πού θα
θέλατε να ζείτε εσείς; Βρέστε ιστορικά παραδείγματα στον κόσμο ειρηνικής συνύπαρξης
ή διαμάχης μεταξύ αλλοδόξων (π.χ στην Κύπρο υπήρξε αντιπαλότητα της ορθόδοξης
εκκλησίας της Κύπρου και της λατινικής κατά τη λατινοκρατία, είχαμε την κατάκτηση
του νησιού από μουσουλμάνους οθωμανούς, γίνονταν κοινές εξεγέρσεις κατά των
οθωμανών από χριστιανικούς και μουσουλμανικούς πληθυσμούς, υπήρξε αντίδραση
‘’ορθοδόξων’’ κατά ‘’λινοβάμβακων’’(=εξισλαμισθέντων χριστιανών) ύστερα από τη
μετάβαση της Κύπρου σε βρεττανική διοίκηση, υπήρξε ειρηνική συνύπαρξη ορθοδόξων
και μουσουλμάνων κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας μέχρις ότου ξεκίνησαν οι
δικοινοτικές συγκρούσεις μετά την 1.4.1955 με την υποδαύλιση των παθών από τους
χριστιανούς Άγγλους που προσεταιρίστηκαν τους μουσουλμάνους τουρκοκύπριους κατά
των ορθοδόξων ελληνοκυπρίων μέχρι το 1974, και τέλος οι περιπτώσεις εγκλημάτων αλλά
και παροχής προστασίας από μέλη των δυο κοινοτήτων κατά τη διάρκεια της τουρκικής
εισβολής. Ως άλλα παραδείγματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν η Γιουγκοσλαβία,
το Ιράκ και η Ινδία). Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι θρησκευτικές διαφορές δεν
αποτελούν από μόνες τους αιτία σύγκρουσης. Ειδικά οι ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει,
σύμφωνα και με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του Χριστού, όχι μόνο να μη μισούν
αλλά αντίθετα να βλέπουν όλους τους ανθρώπους ως αδελφούς και να ελεούν όλους τους
συνανθρώπους τους με λόγια (π.χ. προσευχή) αλλά και έργα - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
πρέπει να αδιαφορούν για την ιδιαίτερη τους πατρίδα, για τον τόπο τους.
Γ
70 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 4
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Γ.2.4.1
Παγκόσμια Κατανομή
Ορθοδόξων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ.
doc
*
Παγκόσμια Κατανομή
Ορθοδόξων
Παγκόσμια κατανομή
ορθοδόξων.xls
Γ.2.4.2
Κατανομή Ορθοδόξων κατα
χώρα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΤΑ
ΧΩΡΑ.doc
*
Παγκόσμια Κατανομή
Ορθοδόξων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
δείγμα εργασίας.doc
*
Παγκόσμια Κατανομή
Ορθοδόξων
Παγκόσμια κατανομή
ορθοδόξων δείγμα εργασίας.
xls
*
Κατανομή Ορθοδόξων κατα
χώρα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΤΑ
ΧΩΡΑ δείγμα εργασίας.doc
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 4
71 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.4.1 – Παγκόσμια Κατανομή Ορθοδόξων
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Α/Α
ΗΠΕΙΡΟΣ
1
Europe
ΕΥΡΩΠΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Nordic and
Baltic regions
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΒΑΛΤΙΚΗ
Western
Europe
ΔΥΤΙΚΗ
Central
Europe
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
Eastern
Europe
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Balkans
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
(ΝΟΤΙΑ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΗ
2
Middle East
ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
3
Asia
ΑΣΙΑ
ΙΡΑΚΙΣΡΑΗΛΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΙΟΡΔΑΝΙΑΛΙΒΑΝΟΣΣΥΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΙ ΑΣΙΑ)
Γ
72 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
4
Egypt
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
5
Africa
ΑΦΡΙΚΗ
(υπόλοιπη)
ΣΥΝΟΛΟ
(ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΑΦΡΙΚΗ)
ΣΥΝΟΛΟ North and
South
America
ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ
ΝΟΤΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ
6
America
ΑΜΕΡΙΚΗ
7
Australia
and Oceania
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
(ΩΚΕΑΝΙΑ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΩΚΕΑΝΙΑ
8
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΓΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΣΤΗ ΓΗ
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό
Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Γ.2.4.2 – Κατανομή Ορθοδόξων
κατα χώρα
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008
ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Α.Α.
ΧΩΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Α.Α.
ΧΩΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 4: Κατανομή Ορθοδόξων κατα χώρα
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 4
73 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ
74 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.5 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ο θαυμαστός μας κόσμος - Ο Άγιος Γεράσιμος
Τάξη
Γ’ Δημοτικού
Ενότητα
6: «Ο θαυμαστός μας κόσμος»
Ενδεικτική Διάρκεια
60 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν για τη σοφία στη φύση και το ρόλο που πρέπει να
έχει ο άνθρωπος στο περιβάλλον.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_5
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Άγιος Γεράσιμος και λιοντάρι
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Media Player
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Προβάλλεται σε όλη την τάξη με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα ένα φιλμάκι
διαφήμισης (που δείχνει έναν άντρα ταραγμένο στη θέα ενός λιονταριού που τον
πλησιάζει). Ρωτούμε τα παιδιά τι θα ένιωθαν αν έβλεπαν ένα λιοντάρι να τους πλησιάζει
και από πού, νομίζουν, τους προκλήθηκαν αυτά τα συναισθήματα (π.χ. αληθινές ιστορίες
/ γεγονότα, ταινίες, βιβλία, παραμύθια). Στο τέλος ρωτούμε αν ξέρουν «αντίθετες»
περιπτώσεις, όπου υπήρχαν φιλικά συναισθήματα μεταξύ ανθρώπου και λιονταριού.
* Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν
στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ανοίγουμε την ιστοσελίδα http://www.ayiosgeorgios.com/story1.html και κατεβάζουμε
την αφήγηση κάνοντας κλικ στο σημείο Κατεβάστε την αφήγηση κάνοντας “κλικ” εδώ.
Ανοίγουμε τη διήγηση «Το υποτακτικό λιοντάρι» και την ακούμε μαζί με τα παιδιά,
ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται με τον βιντεοπροβολέα η ιστορία που υπάρχει στην
ιστοσελίδα. Τα παιδιά βρίσκουν και καταγράφουν μετά τα δομικά στοιχεία της ιστορίας:
τα βασικά πρόσωπα, το χρόνο, τον τόπο, την υπόθεση και τα συναισθήματα. Στη
συνέχεια χωρίζουν την ιστορία σε ενότητες / εικόνες και θέτουν τίτλο στην καθεμιά.
Αποθηκεύουν τις δυο εικόνες της ιστοσελίδας και μαζί εικόνες που περιέχονται στο
βιβλίο «Τα παράθυρα του χρόνου» και σαρώνονται από τον/την εκπαιδευτικό ή τα ίδια
τα παιδιά (ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε τάξης). Στο τέλος χρησιμοποιούν τις εικόνες
στο Movie Maker και τους τίτλους των ενοτήτων για να αναδιηγηθούν την ιστορία.
Επιπλέον μπορεί να προβληθεί και ένα δεύτερο απόσπασμα (από δελτίο ειδήσεων που
δείχνει ένα λιοντάρι να αγκαλιάζει έναν άνθρωπο που το έσωσε). Τα παιδιά αφήνονται
να αντιδράσουν ελεύθερα.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 5
75 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 5
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
76 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
*
Διαφήμιση
get_closer-lion.mpg
*
Απόσπασμα από δελτίο
ειδήσεων
lionhugs.wmv
Γ.2.5.1
Ο Άγιος Γεράσιμος και το
λιοντάρι
Ο άγιος Γεράσιμος και το λιοντάρι
δείγμα εργασίας.doc
*
Ο Άγιος Γεράσιμος και το
λιοντάρι
Ο άγιος Γεράσιμος και το λιοντάρι
δείγμα εργασίας.wmv
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.5.1 – Ο Άγιος Γεράσιμος και το λιοντάρι
Ο γέροντας Γεράσιμος χαμογέλασε αινιγματικά κι έδωσε ένα παξιμάδι στο νεαρό
καλόγερο.
Τα μεσάνυχτα, πριν ν’ αρχίσουν οι δυο καλόγεροι μαζί την ακολουθία, ο Γεράσιμος
άνοιξε το παραθυράκι της πόρτας και είπε στο καλογέρι:
-Έλα να δεις.
Εκείνος πλησίασε κι είδε στο φως του φεγγαριού να’ ρχεται ένα λιοντάρι με αργό
μεγαλόπρεπο βήμα, να σκύβει το κεφάλι μπρος στην πόρτα κι έπειτα να κάθεται. Το
καλογέρι εθαύμασε.
Το πρωί όταν σηκώθηκαν από τον μικρό τους ύπνο, το λιοντάρι είχε φύγει. Ο
γέροντας φόρτωσε τις στάμνες στο γαϊδουράκι και πήγε στο ποτάμι να φέρει νερό.
Σαν γύρισε, σφύριξε και αμέσως παρουσιάστηκε το λιοντάρι πίσω από τους
βράχους. Πλησίασε, έσκυψε το κεφάλι πάλι μπρος στον γέροντα.
-Άντε στο διακόνημα σου, είπε ο γέροντας Γεράσιμος.
Μπρος το γαϊδούρι , πίσω το λιοντάρι, απομακρύνθηκαν.
Μια μέρα όμως, γύρισε το λιοντάρι απ’ τη βοσκή χωρίς το γαϊδούρι. Ο γέροντας
έμεινε σκεφτικός. Ο μικρός καλόγερος είπε:
-Είδες γέροντα Δεν έπρεπε να εμπιστεύεσαι το θηρίο.
Κι ο γέροντας προς το λιοντάρι:
-Αφού θυμήθηκες τ’ άγρια ένστικτα σου κι έφαγες το ζώο, θα κάνεις στο εξής τη δική
του εργασία.
Και στ’ αλήθεια, από τότε, το λιοντάρι φορτωνόταν τις στάμνες και κουβαλούσε το
νερό
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 5
77 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Ο Λέων είχε μόνο πέσει στο αμάρτημα της τεμπελιάς. Κοιμήθηκε κείνο το πρωινό κι
άφησε αφύλακτο το ζώο. Πέρασαν έμποροι-τυχοδιώκτες, είδαν το γαϊδουράκι και το
έκλεψαν.
Μια μέρα λοιπόν, ξαναπέρασαν από το ίδιο μέρος. Το γαϊδουράκι έσερνε και δυο
καμήλες, που είχαν δέσει στο σαμάρι του. Ο Λέων το αναγνώρισε. Όρμησε κατά
πάνω στους εμπόρους κι αυτοί το έβαλαν στα πόδια. Το λιοντάρι έπιασε με τα δόντια
το σκοινί και οδήγησε το γαϊδούρι με τις δύο καμήλες στο κελί του γέροντα.
Κατάπληκτος, ο νεαρός καλόγερος είδε το θηρίο να χτυπάει με το πόδι την πόρτα
του κελιού. Βγήκε τέλος ο γέροντας.
-Να λοιπόν που άδικα σε κατηγορήσαμε, είπε. Σωστό δεν είναι πια να σε κρατούμε
μακριά από τις συνήθειες σου και τους δικούς σου τόπους. Πήγαινε και να έρχεσαι
μια φορά τη βδομάδα να παίρνεις ευλογία.
Εκείνο ακριβώς το πρωί, ήρθε κι ο Λέων για την ευλογία του.
-Αχ λέων, μας άφησε ο γέροντας, του είπε και προχώρησε προς τον τάφο λέγοντας
στο ζώο:
-Να εδώ, εδώ είναι.
Το λιοντάρι κοίταξε. Πήγε προς το κελί, οσμίστηκε την πόρτα. Πήγε στο λαχανόκηπο.
Ήρθε μετά στον τάφο. Έσκυψε, οσμίστηκε πάλι κι άρχισε να βγάζει μικρά κλαψιάρικα
μουγκρητά. Τέλος, σήκωσε το κεφάλι προς τα πάνω, μούγκρισε δυνατά και με το
τέλος της κραυγής, άφησε και την πνοή και σωριάστηκε νεκρό στον τάφο.
Έτσι, στις 4 Μαρτίου, τέλειωσαν τη ζωή τους ο όσιος Γεράσιμος, «ο εν Ιορδάνη» και
το υποταχτικό λιοντάρι του
Γ
78 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.6 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 6
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Επεξήγηση της ορθόδοξης εικόνας της Γέννησης
Τάξη
Β΄ Δημοτικού
Ενότητα
26: «Χριστός Γεννάται»
Ενδεικτική Διάρκεια
80 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να μελετήσουν την εικόνα της Γέννησης και να επεξηγήσουν τι εξιστορεί και
πώς το απεικονίζει.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_6
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Ορθόδοξη, Γέννηση, εικόνα, παζλ, επεξήγηση, περιγραφή
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ο δάσκαλος παρουσιάζει με τη βοήθεια της ιστοσελίδας http://www.immyt.net/
museum/Byzantine/efarmogi2.htm ή με το έγγραφο της Word «Εικόνα Γέννησης» την
εικόνα της Γέννησης και καλεί τα παιδιά να περιγράψουν τι βλέπουν. Στη συνέχεια
συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας στη Word «Εργασία αντιστοίχισης» ενώνοντας με
γραμμή κάθε επεξηγηματικό κείμενο με την κατάλληλη εικόνα (αυτό μπορεί να γίνει
ή σε
στον Η.Υ. με το βελάκι της μπάρας drawing
φωτοτυπία του φύλλου εργασίας με το μολύβι). Τέλος τα παιδιά ακολουθώντας το
«Φύλλο πλοήγησης μαθητών» φτιάχνουν το παζλ με την εικόνα της Γέννησης http://
www.immyt.net/museum/Byzantine/puzzle-gennisi.html και παίζουν το « παιχνίδι
γνώσεων » της ιστοσελίδας http://www.immyt.net/museum/Byzantine/myquiz.html
για σκοπούς εμπέδωσης.
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 6
79 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 6
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
*
Η Εικόνα της Γέννησης
Εικόνα Γέννησης.doc
Γ.2.6.1
Η Εικόνα της Γέννησης –
Εργασία Αντιστοίχισης
Εργασία αντιστοίχισης.doc
Γ.2.6.2
Φύλλο πλοήγησης
Φύλλο πλοήγησης μαθητών.doc
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
80 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.6.1 – Η Εικόνα της Γέννησης – Εργασία Αντιστοίχισης
Να αντιστοιχίσετε με μια γραμμή την κάθε εικόνα με το κείμενο που ταιριάζει
Ο Χριστός γεννήθηκε σε
μία ταπεινή φάτνη, όπου
τον κρατούσαν ζεστό τα
χνώτα των ζώων που
υπήρχαν εκεί.
Το λαμπρό γεγονός της
Γέννησης του Χριστού
Άγιοι Άγγελοι του Θεού
ανήγγειλαν στους
βοσκούς της περιοχής, οι
οποίοι έτρεξαν για να
προσκυνήσουν το
Χριστό.
Στη φάτνη κατέφτασαν
και οι Μάγοι,
οδηγούμενοι από το
λαμπρό αστέρι.
Ο Ιωσήφ, ο προστάτης
της Παναγίας και του
Χριστού κάθεται
σκεπτικός μη μπορώντας
να πιστέψει το θαύμα της
Γέννησης του Χριστού
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 6: Η Εικόνα της Γέννησης – Εργασία Αντιστοίχισης
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 6
81 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.6.2 – Φύλλο πλοήγησης
Για να μπούμε στο χώρο των παιχνιδιών της ιστοσελίδας
http://www.immyt.net/museum/Byzantine/Oikogeneia.htm πατούμε τη σύνδεση «Μια
ωραία ιστορία».
Στη συνέχεια επιλέγουμε την εικόνα της Γέννησης.
Στη νέα σελίδα μπορούμε να δούμε την εικόνα, το κείμενο και τα παιχνίδια. Κάνουμε
κλικ στην επιλογή «Παιχνίδι» για το Παζλ και όταν τελειώσουμε στην επιλογή
«Κουίζ» για το παιχνίδι ερωτήσεων.
Γ
82 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Παιχνίδι Παζλ
Παιχνίδι Κουίζ
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 6
83 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ
84 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.7 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 7
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Η ζωή στο μοναστήρι
Τάξη
Β΄ Δημοτικού
Ενότητα
30: «Στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου»
Ενδεικτική Διάρκεια
Μπορεί να διαρκέσει γύρω στα 40 λεπτά η παρουσίαση των ιστοσελίδων με τη
συμπλήρωση του «Φύλλου Εργασίας» και 80 λεπτά η ζωγραφιά.
Σκοπός
Οι μαθητές να γνωρίσουν τους βασικούς χώρους και εγκαταστάσεις ενός μοναστηριού
και να τους ζωγραφίσουν.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_7
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μοναστήρι, πύλη, αρχονταρίκι, εκκλησία, ζωγραφική
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ο δάσκαλος παρουσιάζει ιστοσελίδες στο βιντεοπροβολέα (http://www.mountathos.
com, http://www.inathos.gr/athos/el/athos.asp?m=04100&c=71835) με φωτογραφίες
και πανοραμικές εικόνες από κάποια μοναστήρια και μετά από συζήτηση με τους
μαθητές καταγράφονται στον πίνακα οι βασικοί χώροι ενός μοναστηριού (πύλη,
περίφραξη, πύργος, αρσανάς, εκκλησιά – καθολικό, αρχονταρίκι, τράπεζα, φιάλη κλπ).
Στη συνέχεια τα παιδιά συμπληρώνουν το «Φύλλο Εργασίας» και τέλος ζωγραφίζουν
ένα μοναστήρι που να περιέχει κάποια ή όλα τα κτίσματα του «Φύλλου Εργασίας».
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 7
85 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 7
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Γ.2.7.1
Φύλλο Εργασίας – Το
μοναστήρι
Φύλλο Εργασίας.doc
Γ.2.7.2
Γενικές Οδηγίες Χρήσης
Ιστοσελίδας
Odigies.doc
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
86 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.7.1 – Φύλλο Εργασίας
- Το Υποστηρικτικό
μοναστήρι
Επιμορφωτικό
Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008
Να γράψεις δίπλα από κάθε φράση τους χώρους και τα κτίρια ενός μοναστηριού
χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις: πύλη, περίφραξη, πύργος, αρσανάς,
εκκλησιά – καθολικό, αρχονταρίκι, τράπεζα , φιάλη.
Προστάτευαν το μοναστήρι από τις
επιθέσεις των πειρατών
Ο χώρος που τρώνε μοναχοί και
επισκέπτες
Εδώ γίνεται η Βάφτιση και ο Αγιασμός
των νερών
Τελείται η Θεία Λειτουργία και οι
άλλες ακολουθίες
Κτίριο φύλαξης των βαρκών
Αίθουσα υποδοχής και κεράσματος
των προσκυνητών
Ψηλό κτίσμα για προστασία των
μοναχών από επιθέσεις εχθρών
Η πόρτα του μοναστηριού
Τώρα προσπάθησε να ζωγραφίσεις ένα μοναστήρι σχεδιάζοντας και κάποια από
αυτά που συμπλήρωσες πιο πάνω.
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 7: Φύλλο Εργασίας – Το μοναστήρι
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 7
87 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.7.2 – Γενικές Οδηγίες Χρήσης Ιστοσελίδας
Στην είσοδο της ιστοσελίδας http://www.mountathos.com επιλέγουμε την ελληνική
γλώσσα.
Στην εισαγωγή κάνουμε κλικ στην επιλογή ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
Συμπληρώνουμε το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας και
επιλέγουμε την εφαρμογή PC Version για το κατέβασμα του προγράμματος
(περίπου 1.30΄ λεπτά για σύνδεση ADSL 512 mb/ps ).
Γ
88 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Συμπληρώνουμε το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας και
επιλέγουμε την εφαρμογή PC Version για το κατέβασμα του προγράμματος
(περίπου 1.30΄ λεπτά για σύνδεση ADSL 512 mb/ps ).
Στη συνέχεια πατούμε την επιλογή Run και μετά το κατέβασμα την επιλογή του
Macromedia Flash για να ενεργοποιήσουμε το πρόγραμμα.
Από την Κεντρική Είσοδο του προγράμματος επιλέγουμε το ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
Και τέλος κάνουμε κλικ στις επιλογές ΠΥΡΓΟΣ, ΑΡΣΑΝΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΟ,
ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ, ΤΡΑΠΕΖΑ,ΦΙΑΛΗ για να παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες.
Γ
Από την ιστοσελίδα http://www.inathos.gr/athos/el/athos.asp?m=04100&c=71835
παρουσιάζεται πανοραμικά το εσωτερικό ενός μοναστηριού ( χρειάζεται το
πρόγραμμα Real player για να δουλέψει η εφαρμογή).
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 7
89 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ
90 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.8 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 8
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Το πρόβλημα της πείνας
Τάξη
Ε΄ Δημοτικού
Ενότητα
5.3: «Πολλά παιδιά πεθαίνουν από πείνα κάθε μέρα»
Ενδεικτική Διάρκεια
80 λεπτά
Σκοπός
Η δραστηριότητα είναι επέκτασης. Στόχο της έχει να βοηθήσει τους μαθητές να
γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν στο πρόβλημα της πείνας.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_8
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Πείνα, πρόβλημα
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Με το τέλος του μαθήματος του βιβλίου ο δάσκαλος παρουσιάζει με βιντεοπροβολέα
από την ιστοσελίδα http://www.msf.gr/index.php?option=com_content&task=view&i
d=921&Itemid=239 ένα βίντεο για το πρόβλημα της πείνας και προκαλεί τους μαθητές
να καταγράψουν σε «Φύλλο εργασίας» στη Word τις σκέψεις και τα συναισθήματα που
τους προκάλεσε.
Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση για το τι μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα της πείνας,
την έκτασή του, πού συναντάται κλπ. Μετά παρουσιάζεται στους μαθητές η ιστοσελίδα
http://www.medlook.net/article.asp?item_id=494, που πραγματεύεται το θέμα, και οι
μαθητές σε ομάδες μελετούν την ιστοσελίδα και συγκεντρώνουν πληροφορίες για να
απαντήσουν ερωτήσεις για το πρόβλημα της πείνας στο «Φύλλο εργασίας».
Στο τέλος οι μαθητές διαβάζουν από μια τρίτη ιστοσελίδα http://www.theologoi.com/
artha/peinao.htm ένα γράμμα από πεινασμένο παιδί και ετοιμάζουν την απάντησή
τους.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 8
91 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 8
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
92 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Γ.2.8.1
Φύλλο Εργασίας – Το
πρόβλημα της πείνας
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Φύλλο εργασίας.doc
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.8.1 – Φύλλο Εργασίας
- Το πρόβλημα της πείνας
Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008
Α. Γράψε τις σκέψεις και τα συναισθήματά που σου προκαλούν οι εικόνες που
παρακολούθησες:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Β. Αφού συνδεθείς με την ιστοσελίδα
http://www.medlook.net/article.asp?item_id=494 βρες πληροφορίες για να
απαντήσεις τις ερωτήσεις:
1. Ποιο το ποσοστό του πληθυσμού της γης που πάσχει από υποσιτισμό;
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Πόσα παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες από την πείνα;
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Ποια είναι τα αποτελέσματα της χρόνιας πείνας;
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Γ. Διάβασε το γράμμα από ένα πεινασμένο παιδί στην ιστοσελίδα
http://www.theologoi.com/artha/peinao.htm και απάντησέ του:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 8: Φύλλο Εργασίας – Το πρόβλημα της πείνας
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 8
93 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ
94 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.9 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 9
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Αναδιήγηση των Γεγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
Επίκαιρα (να συνδυαστεί με τις σχετικές ενότητες των Ελληνικών στα πλαίσια
της διαθεματικής προσέγγισης)
Ενδεικτική Διάρκεια
80 λεπτά
Σκοπός
Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι επέκτασης. Σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία στα
παιδιά να μελετήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αγία Εβδομάδα και να
τις παρουσιάσουν με τη μορφή ενός πίνακα (Table) στη Word.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_9
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μεγάλη Εβδομάδα, Ανάσταση, Σταύρωση, Πάσχα, πάθος
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι στην τάξη έχει ανατεθεί από τη διεύθυνση του
σχολείου να δημιουργήσει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Μεγάλη Εβδομάδα που
θα διανεμηθεί στους μαθητές όλων των τάξεων για να μελετηθεί.
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Οι μαθητές σε ομάδες σχεδιάζουν τη μορφή που θα πάρει το ενημερωτικό τους
φυλλάδιο και το φτιάχνουν με τη βοήθεια του δασκάλου με πίνακες της Word (Φύλλο
Εργασίας). Στη συνέχεια κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει μια μέρα της Μεγάλης
Εβδομάδας μελετώντας τα περιεχόμενα των πιο κάτω ιστοσελίδων, κατεβάζoντας
τις σχετικές εικόνες και αντιγράφοντας πληροφορίες από τις ιστοσελίδες (http://
www.aghiosnikolaos.gr/gr_index, http://www.ert.gr/afieromata/Pasxa) τις οποίες και
επικολλά στο Φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια οι μαθητές επεξεργάζονται τα κείμενα
που μετέφεραν προσθέτοντας πληροφορίες και από την ιστοσελίδα http://www.
matia.gr/7/72/7204/index.html και εκτυπώνουν το τελικό φυλλάδιο. Το υλικό της κάθε
ομάδας μπορεί να μεταφερθεί στους Η.Υ. όλων των ομάδων για να συμπληρωθεί όλη η
Μεγάλη Εβδομάδα. Τέλος οι μαθητές αποστέλλουν ένα αντίγραφο για τις πινακίδες των
υπολοίπων τάξεων του σχολείου.
Η δραστηριότητα έχει τη μορφή ομαδικής εργασίας και τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες
σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά τη διάρκεια του μαθήματος των
Θρησκευτικών και των Ελληνικών.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 9
95 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 9
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Γ.2.9.1
Φύλλο Εργασίας
Φύλλο εργασίας.doc
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
*
Η Μεγάλη Εβδομάδα
Δείγμα εργασίας.doc
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
96 Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Γ.2.9.1 – Φύλλο Εργασίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008
Όνομα ομάδας:................................
Ημερομηνία: .....................
1. Να φτιάξετε έναν πίνακα όπου θα αναγράφονται όλες οι μέρες της Μεγάλης
Εβδομάδας.
Από το μενού Table
επιλέξετε την εντολή
Insert > Table.
Στη συνέχεια επιλέξετε
πόσες στήλες
(Columns) και πόσες
σειρές (Rows) θέλετε να
έχει ο πίνακάς σας.
Από το κουμπί
AutoFormat επιλέξετε τη
μορφοποίηση που
θέλετε να έχει ο πίνακάς
σας.
2. Στη συνέχεια, αφού μελετήσετε τα περιεχόμενα των πιο κάτω ιστοσελίδων να
μεταφέρετε πληροφορίες και εικόνες στον πίνακα που φτιάξατε πιο πάνω για να
συμπληρώσετε τη μέρα που ανέλαβε η ομάδα σας:
http://www.aghiosnikolaos.gr/gr_index
http://www.ert.gr/afieromata/Pasxa
http://www.matia.gr/7/72/7204/index.html
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 9: Φύλλο Εργασίας
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 9
97 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ
98 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.10 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 10
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Τα κάλαντα των Χριστουγέννων
Τάξη
Ε’, Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
Επίκαιρα
Ενδεικτική Διάρκεια
80 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να μελετήσουν και να τραγουδήσουν τα κάλαντα των Χριστουγέννων από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_10
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Κάλαντα, Χριστούγεννα, δωδεκαήμερο, βυζαντινά, τραγούδι
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Microsoft Power Point
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ο δάσκαλος παρουσιάζει μια ιστοσελίδα με τα κυπριακά και τα βυζαντινά κάλαντα
(http://mousalyra.com.cy/greek/meletes_ton_gennon_stixoi_sxolia.htm) και διαβάζει
μαζί με τα παιδιά τους στίχους (βρίσκονται και στο αρχείο KalantaStixoi) επεξηγώντας
το περιεχόμενο. Ακολούθως, με τη βοήθεια του σχετικού ηχητικού αρχείου στην
ιστοσελίδα http://www.athena.agrino.org/multimedia.htm, τα παιδιά τραγουδούν
τα κυπριακά και τα βυζαντινά κάλαντα. Στη συνέχεια ο δάσκαλος παρουσιάζει στα
παιδιά την ιστοσελίδα με τα κάλαντα του ευρύτερου ελληνικού χώρου http://www.
mmb.org.gr/page/default.asp?id=2321&la=1 και εξηγά ότι στις διάφορες περιοχές του
ελληνισμού υπάρχουν διαφορετικά κάλαντα. Τα παιδιά τραγουδούν τα αστικά και τα
μοραΐτικα κάλαντα.
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Τα παιδιά κάθε ομάδας επιλέγουν τα κάλαντα της περιοχής που θέλουν να μελετήσουν:
αστικά ή μοραΐτικα από την ιστοσελίδα http://www.mmb.org.gr/page/default.
asp?id=2321&la=1 και κυπριακά ή βυζαντινά από τις ιστοσελίδες http://www.athena.
agrino.org/multimedia.htm,
http://mousalyra.com.cy/greek/meletes_ton_gennon_
stixoi_sxolia.htm και ετοιμάζουν μια σχετική διαφάνεια στο PowerPoint κατεβάζοντας
το ηχητικό αρχείο και πληκτρολογώντας ή μεταφέροντας τους στίχους. Στη συνέχεια
μαθαίνουν να τα τραγουδούν και μεταφέρουν τη διαφάνεια της ομάδας τους
φτιάχνοντας μια νέα παρουσίαση μαζί με τις διαφάνειες των υπόλοιπων ομάδων. Τέλος
τα παιδιά κάνουν παρουσίαση στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου τραγουδώντας τα.
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 10
Γ
99 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 10
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
100 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
*
Κυπριακά Κάλαντα
Χριστουγέννων και
Κάλαντα Βυζαντινά
(Κοτυώρων Πόντου)
KalantaStixoi.doc
Γ.2.10.1
Φύλλο Εργασίας
Φύλλο Εργασίας μαθητών.doc
*
Κάλαντα Χριστουγέννων
Διαφάνεια με στίχους και μουσική.
ppt
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.10.1 – Φύλλο Εργασίας
1. Επιλέξετε τα κάλαντα της περιοχής που θέλετε να μελετήσετε:
Αστικά και μοραΐτικα από την ιστοσελίδα
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2321&la=1
ή κυπριακά και βυζαντινά από τις ιστοσελίδες
http://www.athena.agrino.org/multimedia.htm και
http://mousalyra.com.cy/greek/meletes_ton_gennon_stixoi_sxolia.htm.
2. Ετοιμάστε μια διαφάνεια στο PowerPoint κάνοντας κλικ στην εντολή Format >
Slide Layout και στη συνέχεια επιλέξετε τη μορφή της διαφάνειας.
3. Στη συνέχεια πηγαίνετε σε μια από τις ιστοσελίδες
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=2321&la=1 ή
http://www.athena.agrino.org/multimedia.htm και κατεβάστε το ηχητικό αρχείο
πατώντας δεξί κλικ πάνω στο αντίστοιχο κείμενο και επιλέγοντας Save target as
… για να το φυλάξετε σε φάκελο στον ΗΥ σας.
4. Στο PowerPoint επιλέγετε Insert > Movies and sound > Sound from file για να
εισαγάγετε στην παρουσίασή σας το μουσικό αρχείο που κατεβάσατε από το
διαδίκτυο στο βήμα 3.
5. Από την ιστοσελίδα που επιλέξατε τραγούδι πληκτρολογήστε ή μεταφέρετε τους
στίχους με Copy – Paste στο πεδίο κειμένου της διαφάνειάς σας.
Γ
6. Τραγουδήστε τα κάλαντα με τη βοήθεια της διαφάνειάς που δημιουργήσατε και
μετά μεταφέρετέ την φτιάχνοντας μια νέα παρουσίαση μαζί με τις διαφάνειες των
υπόλοιπων ομάδων.
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 10
101 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ
102 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης
Τάξη
Ε’ Δημοτικού
Ενότητα
4.3: «Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης»
Ενδεικτική Διάρκεια
4 Χ 40 λεπτά (Η δραστηριότητα μπορεί να πάρει τη μορφή διαθεματικού project και να
συνδυαστεί με το σχετικό μάθημα της Ιστορίας)
Σκοπός
Οι μαθητές να αναφέρουν βασικές πληροφορίες για την ιστορία, την αρχιτεκτονική
και τις παραδόσεις που συνδέονται με την Αγία Σοφία με τη μορφή ενός σύντομου
βιντεοκλίπ.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_11
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Αγία Σοφία, βυζαντινή τέχνη, Αγιά Σοφιά, ναός, εκκλησία, βυζάντιο
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Microsoft Power Point, Kidspiration, Media
Player
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ο δάσκαλος προβάλλει μια σύντομη παρουσίαση στο PowerPoint με φωτογραφίες από
την Αγιά Σοφιά (αρχείο AgiaSofia.ppt) και ζητά από τους μαθητές να αναγνωρίσουν τι
απεικονίζεται στην παρουσίαση και να αναφέρουν ό,τι ξέρουν γύρω από το θέμα.
Ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να διαβάσουν σιωπηρά τις σελίδες 68-69 από το βιβλίο
τους και να υπογραμμίσουν πληροφορίες που θεωρούν σημαντικές για την Αγία Σοφία και
θα ήθελαν να τις μοιραστούν με την υπόλοιπη τάξη. Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν την
σιωπηρή τους ανάγνωση, ο δάσκαλος τους ζητά να πουν τι τους έχει κάνει περισσότερη
εντύπωση από όσα διάβασαν για την Αγία Σοφία και προκαλεί συζήτηση που στόχο
έχει να αποσαφηνίσει κάποιες βασικές έννοιες γύρω από το ιστορικά γεγονότα και την
αρχιτεκτονική της Αγίας Σοφίας. Οι μαθητές σε αυτό το σημείο μπορεί να διαβάσουν το
πλαίσιο «Ήξερες ότι..» στη σελίδα 70 του βιβλίου του μαθητή για να κατανοήσουν τη
μεγαλοπρέπεια του ναού. Επίσης για να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα
την αρχιτεκτονική του ναού ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα σχεδιαγράμματα
στη σελίδα 70 το βιβλίου του μαθητή και στην ιστοσελίδα http://commons.wikimedia.
org/wiki/Category:Plans_of_Hagia_Sophia, και να ξαναπροβάλει την παρουσίαση
AgiaSofia.ppt με παράλληλο σχολιασμό των εικόνων. Για να προκαλέσει περισσότερο
το ενδιαφέρον των παιδιών ο δάσκαλος τους παρακινεί να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες
http://www.rel.gr/photo/thumbnails.php?album=5, http://commons.wikimedia.org/
wiki/Hagia_Sophia, http://www.pbase.com/dosseman/istanbul_aya_sofia, και να
παρατηρήσουν και άλλες φωτογραφίες σχετικές με την Αγία Σοφία.
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
Γ
103 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Στη συνέχεια ο δάσκαλος καλεί τα παιδιά να διαβάσουν στη σελίδα 71 του βιβλίου του
μαθητή το δημοτικό τραγούδι και εξηγεί στα παιδιά ότι έχουν γραφτεί πολλά δημοτικά
τραγούδια, ιστορίες και μύθοι σχετικά με την Αγία Σοφία. Για να έρθουν τα παιδιά σε
επαφή με τις πολλές παραδόσεις σχετικά με την Αγία Σοφία, ο δάσκαλος μαζί με τα
παιδιά επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.panellines.gr/ecclesia/agia_sofia.htm
και επιλέγουν διάφορους θρύλους ή δημοτικά τραγούδια και αφού τα διαβάσουν με
παραστατικό τρόπο, τα συζητούν.
Στη συνέχεια ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι θα αναλάβουν το ρόλο του σκηνοθέτη
και θα εργαστούν στις ομάδες τους για να φτιάξουν ολιγόλεπτα φιλμάκια (2-3 λεπτών)
για να παρουσιάσουν ότι έμαθαν για την Αγία Σοφία χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
Movie Maker. Για να κατανοήσουν τα παιδιά τι μορφή αναμένεται να έχει το φιλμάκι που
θα φτιάξουν, ο δάσκαλος τους παρουσιάζει ένα παράδειγμα (αρχείο AgiaSofia.wmv)
και συζητά με τα παιδιά τι περιλαμβάνει (τίτλους, εικόνες, αφήγηση, μουσική επένδυση,
εφέ).
Για καλύτερη προετοιμασία της δουλειάς των ομάδων ο δάσκαλος προκαλεί τα παιδιά
να εισηγηθούν πληροφορίες που θεωρούν ότι θα πρέπει να αναφέρονται στα φιλμάκια
που θα φτιάξουν και καταγράφει στον πίνακα ή σε ένα κενό αρχείο του Kidspiration
τις εισηγήσεις τους. Μετά από συζήτηση καταλήγουν στους τρεις βασικούς άξονες θέματα στους οποίους θα κινηθούν τα φιλμάκια (ιστορικά στοιχεία-γεωγραφική θέση,
αρχιτεκτονική-ψηφιδωτά, παραδόσεις) δημιουργώντας ένα σχεδιάγραμμα παρόμοιο με
αυτό στο αρχείο AgiaSofia.kid.
Τα παιδιά αναλαμβάνουν σε ομάδες των τριών να μελετήσουν έναν από τους τρεις
άξονες και με τη βοήθεια του αντίστοιχου φύλλου εργασίας (αρχεία AgiaSofia_Istoria.
doc, AgiaSofia_Arxitektoniki.doc, AgiaSofia_Paradosi.doc) ετοιμάζουν τα storyboards
για το φιλμάκι τους (κείμενο και εικόνα). Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι δεν είναι
ανάγκη να πληκτρολογήσουν από την αρχή τα κείμενα που θα χρησιμοποιήσουν για την
αφήγηση αλλά μπορούν να επιλέγουν και να αντιγράφουν από τις ιστοσελίδες κατάλληλα
κομμάτια κειμένου και να τα επεξεργάζονται ανάλογα. Για να διευκολύνει τα παιδιά ο
δάσκαλος μπορεί να εκτυπώσει κάποιες ιστοσελίδες ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να
τις μελετήσουν και στο σπίτι και να επισημάνουν κείμενα που μπορεί να αξιοποιήσουν
στο φιλμάκι τους. Προτού οι μαθητές αρχίσουν την παραγωγή των σύντομων βιντεοκλιπ,
ο δάσκαλος συζητά με τις ομάδες τις επιλογές τους και προχωρεί στις απαραίτητες
διορθώσεις. Αφού τα παιδιά ετοιμάσουν τα φιλμάκια τα παρουσιάζουν στην τάξη.
Γ
104 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 11
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ.2.11.1
Αγία Σοφία
AgiaSofia.ppt
*
Αγία Σοφία
AgiaSofia.wmv
Γ.2.11.2
Η ιστορία της Αγίας Σοφίας
AgiaSofia_Istoria.doc
*
Η αρχιτεκτονική της Αγίας
Σοφίας
AgiaSofia_Arxitektoniki.doc
*
Παραδόσεις και μύθοι για
την Αγία Σοφία
AgiaSofia_Paradosi.doc
Γ.2.11.3
Αγία Σοφία (Διάγραμμα)
AgiaSofia.kid
Γ.2.11.4
Η ιστορία της Αγίας Σοφίας
(Δείγμα εργασίας μαθητών)
AgiaSofia_Istoria_Paradeigma.doc
Γ.2.11.5
Γενικές Οδηγίες Χρήσης
Εργαλείου – Movie Maker
AgiaSofia_Odigies.doc
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
105 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.11.1 – Αγία Σοφία
Πηγή:http://www.rel.gr
Πηγή:http://www.rel.gr
Γ
106 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Πηγή:http://www.rel.gr
Πηγή:http://www.rel.gr
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
107 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Πηγή:http://www.rel.gr
Πηγή:http://www.rel.gr
Γ
108 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Πηγή:http://www.rel.gr
Πηγή:http://www.rel.gr
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
109 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Πηγή:http://www.rel.gr
Πηγή:http://www.rel.gr
Γ
110 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Πηγή:http://www.rel.gr
Πηγή:http://www.rel.gr
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
111 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Πηγή:http://www.rel.gr
Πηγή:http://www.rel.gr
Γ
112 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.11.2 – Η ιστορία της Αγίας Σοφίας
Ενότητα 1:
Ενότητα 2:
Ιστοσελίδες για πληροφορίες
http://el.wikipedia.org/wiki/
http://www.megarevma.net/giatinagiasofia1.htm
http://www.panellines.gr/ecclesia/agia_sofia.htm
Ιστοσελίδες για εικόνες
http://www.pbase.com/dosseman/istanbul_aya_sofia
http://www.rel.gr/photo/thumbnails.php?album=5
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hagia_Sophia
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 11: Η ιστορία της Αγίας Σοφίας
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
113 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.11.3 – Αγία Σοφία (Διάγραμμα)
Γ
114 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.11.4 – Η ιστορία της Αγίας Σοφίας (Δείγμα εργασίας μαθητών)
Ενότητα 1: To κτίσιμο
Ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός ο Α' το 532 αποφάσισε το κτίσιμο της Αγίας Σοφίας
στη θέση άλλου ναού, ο οποίος καταστράφηκε στη Στάση του Νίκα. Αρχιτέκτονες του
ναού ήταν ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος. Δεν χρησιμοποίησαν το ξύλο σαν υλικό
κατασκευής για προστασία από τις πυρκαγιές αλλά έφεραν από διάφορες περιοχές
της Αυτοκρατορίας πολύτιμα μάρμαρα. Πολλές από τις κολόνες του εσωτερικού,
προέρχονται από αρχαίους ναούς. Για τον τρούλο χρησιμοποίησαν τούβλα. Στο έργο
δούλεψαν 1.000 μάστορες και 10.000 εργάτες και διάρκεσε πέντε χρόνια.
Ενότητα 2: Τα εγκαίνια
Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός
έφθασε μέσα σε άμαξα. Τον υποδέχθηκε στην είσοδο του ναού ο Πατριάρχης Μηνάς
και μπήκαν μαζί στην εκκλησία. Σύμφωνα με το θρύλο, μόλις ο Ιουστινιανός
αντίκρυσε τελειωμένο το ναό προχώρησε μόνος μέχρι τον άμβωνα , άπλωσε τα
χέρια του προς τον ουρανό και φώναξε: "Νενίκηκά σε Σολομών!", θέλοντας έτσι να
εκφράσει το θαυμασμό του για το μνημείο το οποίο ήταν πιο θαυμαστό από τον Ναό
του Σολομόντα στα Ιεροσόλυμα. Τα "θυρανοίξια" της Αγιάς Σοφιάς ακολούθησαν
θυσίες χιλιάδων ζώων, διανομή σιταριού στους φτωχούς και πολυήμερο πανηγύρι.
Ενότητα 3: Δεύτερα Εγκαίνια
20 χρόνια μετά τα πρώτα εγκαίνια μετά από φοβερό σεισμό ο τρούλος έπεσε. Τότε
ανέλαβε ο ανηψιός του Ισιδώρου ο Ισίδωρος ο νεότερος και έκτισε τον νέο θόλο που
υπάρχει μέχρι σήμερα. Στις 24 Δεκεμβρίου του 563 έγιναν από τον Πατριάρχη
Ευτύχιο τα δεύτερα εγκαίνια στην παρουσία του Αυτοκράτορα και του λαού της
Κωνσταντινούπολης.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
115 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Ενότητα 4: Η άλωση από τους Φράγκους
Κατά την περίοδο των Σταυροφοριών και συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1204-1261
ο ναός έγινε Ρωμαιοκαθολικός. Το 1204, οι Φράγκοι που ήρθαν στην
Κωνσταντινούπολη μαζί με την 4η Σταυροφορία, κατέστρεψαν και λεηλάτησαν την
Αγία Σοφία, λες και ο ναός ανήκε σε άλλη θρησκεία. Οι στρατιώτες αφαιρούσαν
κομμάτια επιχρυσωμένου ασημιού, ασημένιους και χρυσούς σταυρούς και όλα τα
πολύτιμα αντικείμενα. Οι ιερείς τους έκλεψαν τα σκεύη λατρείας.
Ενότητα 5: Η άλωση από τους Οθωμανούς
Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453 η Αγία
Σοφία μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Κατά την περίοδο την Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας έγιναν στο ναό σημαντικές καταστροφές στις τοιχογραφίες του ναού
(ασβεστώθηκαν), αφού η απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος θεωρείται
βλασφημία για το Ισλάμ. Οι Οθωμανοί σουλτάνοι πλούτισαν το κτίριο με έργα
ισλαμικής τέχνης.
Ενότητα 6: Η Αγία Σοφία μετατρέπεται σε μουσείο
Στις 24 Οκτωβρίου 1934 o Μουσταφά Κεμάλ, μετέτρεψε το τέμενος σε μουσείο.
Σήμερα ο ναός εξακολουθεί να είναι μουσείο, ενώ πραγματοποιούνται σε αυτόν
πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και εκδηλώσεις που δεν αρμόζουν στο χώρο, όπως
επιδείξεις μόδας. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για να σωθούν τα ψηφιδωτά του
ναού.
Ιστοσελίδες για πληροφορίες
http://el.wikipedia.org/wiki
http://www.megarevma.net/giatinagiasofia1.htm
http://www.panellines.gr/ecclesia/agia_sofia.htm
Ιστοσελίδες για εικόνες
http://www.pbase.com/dosseman/istanbul_aya_sofia
http://www.rel.gr/photo/thumbnails.php?album=5
http://commons.wikimedia.org/wiki/Hagia_Sophia
Γ
116 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.11.5 – Γενικές Οδηγίες Χρήσης Εργαλείου – Movie Maker
1. Αν δεν
φαίνονται τα
βήματα
δημιουργίας του
βίντεοκλιπ
κάνετε κλικ στο
κουμπί Tasks.
2. Αν δεν
φαίνονται όλες
οι επιλογές σε
κάθε βήμα
κάνετε κλικ στο
κυκλάκι δίπλα
από τον τίτλο
του κάθε
βήματος.
3. Κάνετε κλικ
στην εντολή
Import Pictures
4. Στο παράθυρο
Import File
επιλέξτε τις
εικόνες που
θέλετε να
χρησιμοποιήσετε
στο φιλμάκι σας
και κάνετε κλικ
στο κουμπί
Import.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
117 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
5. Αν δεν βλέπετε
το Storyboard
(τη σειρά από
κενά κουτάκια
στο κάτω μέρος
του παραθύρου)
κάνετε κλικ στο
κουμπί Show
Storyboard
(όταν
εμφανίζεται ήδη
το Storyboard το
κουμπί αυτό
μετατρέπεται σε
Show Timeline)
6. Τραβήξτε με το
ποντίκι σας τις
εικόνες στα
κουτάκια του
Storyboard με
τη σειρά που
θέλετε να
εμφανίζονται
στο φιλμάκι σας.
7. Κάνετε κλικ στο
κουμπί Show
Timeline
8. Αλλάξτε τη
διάρκεια
εμφάνισης των
εικόνων
τραβώντας το
δεξί άκρο της
κάθε εικόνας
προς τα δεξιά
για να την
αυξήσετε και τα
αριστερά για να
τη μειώσετε.
9. Κάνετε κλικ στο
εικονίδιο με το
μικρόφωνο.
Γ
118 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
10. Αφού συνδέσετε
ένα μικρόφωνο
στον
υπολογιστή σας
κάνετε κλικ στο
κουμπί Start
Narration και
ξεκινήστε την
αφήγησή σας.
11. Όταν τελειώσετε
την αφήγησή
σας κάνετε κλικ
στο κουμπί Stop
Narration.
12. Δώστε όνομα
στο αρχείο της
αφήγησής σας
και κάνετε κλικ
στο κουμπί
Save.
13. Προσαρμόστε
τη διάρκεια
εμφάνισης των
εικόνων ώστε
να συμπίπτει με
το τέλος της
αφήγησης.
14. Κάνετε κλικ στο
κουμπί Show
Storyboard για
να δείτε το
Storyboard.
15. Κάνετε κλικ
στην εντολή
Make titles or
credits στο βήμα
2.
Γ
16. Κάνετε κλικ
στην επιλογή
Add title at the
beginning of the
movie για να
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρδημιουργήσετε
α σ τ ηρ ι ότ η τα 11
τον τίτλο του
φιλμ σας.
119 15. Κάνετε κλικ
στην εντολή
Make titles or
credits στο βήμα
Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
2.
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
16. Κάνετε κλικ
στην επιλογή
Add title at the
beginning of the
movie για να
δημιουργήσετε
τον τίτλο του
φιλμ σας.
17. Πληκτρολογήστε
εδώ τον τίτλο
του βίντεοκλιπ.
18. Επιλέξτε την
εντολή Change
the title
animation για να
διαλέξετε το
είδος του εφέ
κίνησης του
τίτλου.
19. Επιλέξτε την
εντολή Change
the text font and
color για να
διαλέξετε τα
χαρακτηριστικά
της
γραμματοσειράς
του κειμένου του
τίτλου (μέγεθος,
είδος
γραμματοσειρά,
χρώμα)
20. Κάνετε κλικ
στην επιλογή
Done, add to
movie.
21. Κάνετε κλικ
στην επιλογή
Save to my
computer.
22. Στο παράθυρο
Save Movie
Wizard
πληκτρολογήστε
το όνομα που
θέλετε για το
βίντεοκλιπ σας
και πατήστε το
κουμπί Next,
όπως και στο
αμέσως
επόμενο
παράθυρο ενώ
στο τελευταίο
παράθυρο
κάνετε κλικ στο
κουμπί Finish.
Γ
120 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.12 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 12
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Μοναστήρια της Κύπρου
Τάξη
Ε’ Δημοτικού
Ενότητα
Γνωριμία με τα μοναστήρια μας
Ενδεικτική Διάρκεια
60 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να εντοπίζουν στο χάρτη της Κύπρου τα κυριότερα μοναστήρια και να
αναφέρουν βασικές πληροφορίες για το κάθε μοναστήρι (ονομασία, ημερομηνία
εορτασμού, αριθμός μοναχών, θαυματουργικές εικόνες)
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_12
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μοναστήρια, Κύπρος, μονές, Σταυροπηγιακή μονή
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να του πουν ποια έχουν επισκεφθεί το Τρόοδος κατά
την περίοδο του Αυγούστου και τι ακριβώς επισκέφθηκαν. Εκμεταλλευόμενος τις
αναφορές των παιδιών σε επισκέψεις σε μοναστήρια ζητά από τα παιδιά να του πουν
αν γνωρίζουν πόσα μοναστήρια υπάρχουν στην Κύπρο, ποια είναι τα σπουδαιότερα /
αρχαιότερα, ποια έχουν τους περισσότερους μοναχούς κλπ. ώστε να προκαλέσει την
περιέργεια των παιδιών.
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Τα παιδιά επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.churchofcyprus.org.cy/ieraimonai.
shtml και αφού μελετήσουν τη λίστα με τα μοναστήρια καταγράφουν σε ένα πρόχειρο
χαρτί τα ονόματα των μοναστηριών τα οποία είτε έχουν επισκεφθεί ή διάβασαν ή
άκουσαν κάτι για αυτά. Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να αναφέρουν τα ονόματα των
μοναστηριών που εντόπισαν και τα καταγράφει στον πίνακα. Παράλληλα ζητά από
τα παιδιά να αναφέρουν τι ξέρουν για το καθένα από αυτά. Ο δάσκαλος καθοδηγεί
τη συζήτηση ώστε να γίνει απαραίτητα αναφορά στα έξι κυριότερα μοναστήρια
(Αποστόλου Βαρνάβα, Παναγία του Κύκκου, Σταυροβουνίου, Μαχαιρά, Αγίου Νεοφύτου,
Τροοδίτισσας).
Στη συνέχεια ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να του πουν με ποια κριτήρια έχει
ομαδοποιήσει τις μονές η ιστοσελίδα (Σταυροπηγιακές Μονές, Ανδρώες και Γυναικείες
Μονές, Με βάση τη μητροπολιτική περιφέρεια). Κατά τη συζήτηση ο δάσκαλος εξηγεί
τον όρο Σταυροπηγιακή Μονή και με τη βοήθεια του χάρτη και της ιστοσελίδας
http://www.churchofcyprus.org.cy/ai_mitropoleis.shtml παρουσιάζει στα παιδιά τις
εκκλησιαστικές περιφέρειες.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 12
121 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Στη συνέχεια ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να εντοπίσουν στους χάρτες των επαρχιών
στις ιστοσελίδες http://www.cyprus-maps.com/maps/nicosia_districtB.gif, http://www.
cyprus-maps.com/maps/limassol_districtB.gif,
http://www.cyprus-maps.com/maps/
larnaca_districtB.gif, http://www.cyprus-maps.com/maps/paphos_districtB.gif, http://
www.cyprus-maps.com/maps/famagusta_districtB.gif τις έξι κυριότερες μονές και να
σημειώσουν τη θέση τους στο Φύλλο Εργασίας MonesXartis.doc.
Ακολούθως τα παιδιά αναλαμβάνουν σε δυάδες να ετοιμάσουν μια σύντομη καρτέλα
παρουσίασης για μια μονή από τις έξι κυριότερες, που επιλέγουν σε συνεργασία με το
δάσκαλο, με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας MonesParousiasi.doc. Για να εντοπίσουν
απαραίτητες πληροφορίες και να κατεβάσουν αντιπροσωπευτικές εικόνες για κάθε
μοναστήρι ο δάσκαλος δίνει στα παιδιά το αρχείο MonesIstoselides.doc που περιλαμβάνει
τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων των ίδιων των μονών όπου υπάρχουν, των μητροπόλεων
στις οποίες ανήκουν ή της εκκλησίας της Κύπρου. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν
πληροφορίες ή εικόνες στις ιστοσελίδες που δίδονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
έντυπες πηγές. Με το τέλος της εργασίας των δυάδων τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας
MonesXartis.doc και MonesParousiasi.doc εκτυπώνονται και αναρτώνται στην πινακίδα
της τάξης.
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 12
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
122 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
*
Μοναστήρια της Κύπρου
MonesXartis.doc
*
Παρουσίαση μιας Μονής
MonesParousiasi.doc
*
Ιστοσελίδες Μονών
MonesIstoselides.doc
Γ.2.12.1
Μοναστήρια της Κύπρου
MonesXartis_Paradeigma.doc
Γ.2.12.2
Παρουσίαση μιας Μονής
– Μονή Παναγίας του
Κύκκου
MonesParousiasi_Paradeigma.doc
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.12.1 – Μοναστήρια της Κύπρου
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 12: Μοναστήρια της Κύπρου
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 12
123 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.12.2 – Παρουσίαση μιας Μονής – Μονή Παναγίας του Κύκκου
Ονομασία
Μητροπολιτική
Περιφέρεια
Μονή Παναγίας του Κύκκου
Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας
Φωτογραφία Μονής
Αφιερωμένη στην/στον
Παναγία
Εορτασμός
8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Γενεθλίων της Παναγίας
Κτήτορες
Μοναχός Ησαϊας
Αρ. μοναχών
Σημαντικές Εικόνες
Η Άγια Εικόνα
Θεοτόκος η Οδηγήτρια
Θεοτόκος η Κυκκώτισσα
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 12 Παρουσίαση μιας Μονής – Μονή Παναγίας του Κύκκου
:
Γ
124 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.13 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 13
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Χρονολογική τοποθέτηση εικόνων της Μεγάλης Εβδομάδας
Τάξη
Β’ Δημοτικού
Ενότητα
34: « Μια πολύ μεγάλη εβδομάδα»
Ενδεικτική Διάρκεια
2 Χ 40 λεπτά (Η δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με το επίκαιρο μάθημα της
Γλώσσας)
Σκοπός
Οι μαθητές να τοποθετούν σε σωστή χρονολογική σειρά τα Πάθη και την Ανάσταση
του Χριστού με τη χρήση των σχετικών εικόνων και να περιγράφουν με συντομία τα
γεγονότα που σχετίζονται με την κάθε εικόνα.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_13
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Μεγάλη Εβδομάδα, Πάσχα, Πάθη, Ανάσταση, Σταύρωση
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Microsoft Power Point
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής ενότητας του βιβλίου, ο δάσκαλος παρουσιάζει
στους μαθητές με τυχαία σειρά εικόνες από την ιστοσελίδα http://www.myriobiblos.gr/
afieromata/pasxa_2004/paintings.html και τους ζητά να αναγνωρίσουν τι απεικονίζεται
σε κάθε μια ανακαλώντας τις γνώσεις που απέκτησαν τα παιδιά από τα προηγούμενα
μαθήματα.
Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι θα ετοιμάσουν μια παρουσίαση με το πρόγραμμα
PowerPoint για να παρουσιάσουν τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας και να την
προβάλουν στα παιδιά της Α΄ Τάξης.
Ο δάσκαλος οργανώνει την τάξη σε ομάδες και αναθέτει σε κάθε ομάδα να δημιουργήσει
ένα μικρό αριθμό διαφανειών, όπου η κάθε διαφάνεια θα περιλαμβάνει μια εικόνα που
θα κατεβάσουν τα παιδιά από την ιστοσελίδα http://www.myriobiblos.gr/afieromata/
pasxa_2004/paintings.html και μια σύντομη συνοδευτική λεζάντα. Για να βοηθήσει
τα παιδιά ο δάσκαλος χρησιμοποιεί ένα πρότυπο αρχείο παρόμοιο με το αρχείο
MegaliEvdomada_Protypo.ppt όπου οι μαθητές με τυχαία σειρά και όχι με βάση τη
χρονολογική σειρά των γεγονότων φτιάχνουν τις διαφάνειές τους.
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 13
Γ
125 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Όταν όλες οι ομάδες τελειώσουν τη δουλειά που τους ανατέθηκε, ο δάσκαλος με τη
βοήθεια του βιντεοπροβολέα προβάλλει την παρουσίαση MegaliEvdomada.ppt και ζητά
από τα παιδιά να τοποθετήσουν τις διαφάνειες σε σωστή χρονολογική σειρά. Ακολούθως
γίνεται προβολή της παρουσίασης και οι μαθητές προσπαθούν να αναδιηγηθούν τα
γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας.
Ο δάσκαλος εκτυπώνει την παρουσίαση με τη μορφή handouts (3 διαφάνειες ανά σελίδα)
και διανέμει τα φυλλάδια στα παιδιά ζητώντας τους να γράψουν λίγα λόγια για τα γεγονότα
που παρουσίασαν στις διαφάνειες που έφτιαξαν.
Αφού ο δάσκαλος ελέγξει την ορθότητα των κειμένων που έγραψαν οι μαθητές, τα παιδιά
περνούν ξανά στην παρουσίασή τους και ηχογραφούν το κείμενο που έγραψαν για να
συνοδέψει την εικόνα και τη σύντομη λεζάντα.
Η ολοκληρωμένη παρουσίαση προβάλλεται αρχικά στην ολομέλεια της τάξης και στη
συνέχεια προσκαλούνται και τα παιδιά της Α΄ Τάξης για να την παρακολουθήσουν.
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 13
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
*
Η Μεγάλη Εβδομάδα
(πρότυπο αρχείο)
MegaliEvdomada_Protypo.ppt
*
Η Μεγάλη Εβδομάδα
MegaliEvdomada.ppt
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γ.2.13.1
Η Μεγάλη Εβδομάδα
(Δείγμα παρουσίασης
μαθητών)
MegaliEvdomada_Paradeigma.ppt
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ.2.13.2
Γενικές Οδηγίες Χρήσης
Εργαλείου - Δημιουργία
παρουσίασης με
ηχογράφηση στο
PowerPoint
MegaliEvdomada_Odigies.doc
Γ
126 Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.13.1 – Η Μεγάλη Εβδομάδα (Δείγμα παρουσίασης μαθητών)
Η Μεγάλη Εβδομάδα
Από τα παιδιά της Β΄2
Η ανάσταση του Λαζάρου
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 13
127 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Ο Νιπτήρας
Ο Μυστικός Δείπνος
Γ
128 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Η σύλληψη του Κυρίου
Η Σταύρωση
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 13
129 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Η αποκαθήλωση
Ο Επιτάφιος
Γ
130 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Οι Μυροφόρες
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 13
131 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.13.2 – Γενικές Οδηγίες Χρήσης Εργαλείου - Δημιουργία παρουσίασης με
ηχογράφηση στο PowerPoint
1. Γράψετε τον
τίτλο της
παρουσίασης
2. Γράψετε την
τάξη σας
3. Γράψετε τον
τίτλο της
διαφάνειάς σας
4. Κάνετε κλικ
εδώ για να
διαλέξετε την
εικόνα για τη
διαφάνεια σας
5. Διαλέξτε την
εντολή Record
Sound από το
μενού Insert >
Movies and
Sounds.
Γ
132 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
6. Ενώστε το
μικρόφωνο
στον
υπολογιστή
σας και κάνετε
κλικ στον
κόκκινο κύκλο
για να
ξεκινήσετε να
ηχογραφείτε.
7. Όταν
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
6. Ενώστε το
μικρόφωνο
στον
υπολογιστή
σας και κάνετε
κλικ στον
κόκκινο κύκλο
για να
ξεκινήσετε να
ηχογραφείτε.
7. Όταν
τελειώσετε την
αφήγηση
κάνετε κλικ στο
ορθογώνιο.
8. Κάνετε κλικ
στο τριγωνάκι
για να
ακούσετε την
ηχογράφηση
σας.
9. Κάνετε κλικ
στο ΟΚ για να
φυλάξετε την
ηχογράφηση
σας.
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 13
133 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ
134 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.14 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 14
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Η ζωή και το έργο των Αποστόλων
Τάξη
Δ’ Δημοτικού
Ενότητα
9: «Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του»
Ενδεικτική Διάρκεια
60 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να αναφέρουν βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των
Αποστόλων.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_14
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Απόστολοι, μαθητές, Χριστός
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Microsoft PowerPoint
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ο δάσκαλος παρουσιάζει την εικόνα του Μυστικού Δείπνου που βρίσκεται στην
ιστοσελίδα http://www.imd.gr/html/gr/section02/idees/index.htm και ζητά από τους
μαθητές να του πουν τι απεικονίζει. Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση για το τι ήταν
οι Απόστολοι και ο δάσκαλος προκαλεί τα παιδιά να ονομάσουν όσους από τους
Αποστόλους ξέρουν και καταγράφει τα ονόματα που αναφέρονται στον πίνακα.
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Ακολούθως ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι η ιστοσελίδα http://www.imd.gr/html/gr/
section02/idees/etymology.htm περιλαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με τα ονόματα
των Αποστόλων και την προέλευσή τους. Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα και
αφού μελετήσουν για λίγο τα περιεχόμενά της κατονομάζουν τους Αποστόλους και
επεξηγούν τη σημασία του ονόματός τους.
Στη συνέχεια ο δάσκαλος προκαλεί τους μαθητές να παίξουν το παιχνίδι «Διάβασε τις
Βιογραφίες και βρες τον απόστολο στον οποίο αναφέρονται» στην ιστοσελίδα http://
www.imd.gr/html/gr/section02/idees/biography.htm. Ο δάσκαλος εξηγεί στους
μαθητές ότι θα εργαστούν σε δυάδες και αφού διαβάσουν την κάθε παράγραφο θα
πρέπει να ονομάσουν τον Απόστολο (επιλέγοντας το όνομα του από τη λίστα) τον οποίο
περιγράφει η κάθε παράγραφος. Για να βοηθηθούν μπορούν να συμβουλευτούν τη
σελίδα 29 του βιβλίου τους και τις ιστοσελίδες http://www.imd.gr/html/gr/section02/
idees/etymology.htm και http://www.imsamou.gr/neot_games.php?id=1.
Αφού δοθεί ο κατάλληλος χρόνος στις δυάδες για να ολοκληρώσουν το παιχνίδι,
γίνεται συζήτηση με όλη την τάξη και οι μαθητές ονομάζουν τους Αποστόλους που
περιγράφονται στις διάφορες παραγράφους δικαιολογώντας την επιλογή τους με
συγκεκριμένα στοιχεία.
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 14
Γ
135 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Στη συνέχεια ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές ότι θα εργαστούν σε δυάδες και θα
ετοιμάσουν για έναν Απόστολο, που θα επιλέξουν σε συνεργασία με το δάσκαλο, έναν
αριθμό ερωτήσεων και πιθανών απαντήσεων με τελικό στόχο να φτιάξουν ένα παιχνίδι
ερωτοαπαντήσεων για τη ζωή και το έργο των Αποστόλων. Ο δάσκαλος δίνει στους
μαθητές το φύλλο εργασίας Apostoloi_Paixnidi.doc και τους εξηγεί ότι βασισμένοι στα
περιεχόμενα της σελίδας 29 του βιβλίου τους και των ιστοσελίδων http://www.imd.gr/
html/gr/section02/idees/biography.htm, http://www.imd.gr/html/gr/section02/idees/
etymology.htm, http://www.imsamou.gr/neot_games.php?id=1 και με τη βοήθεια του
φύλλου εργασίας θα δημιουργήσουν τις ερωτήσεις-απαντήσεις για τον Απόστολο που
ανέλαβαν να μελετήσουν.
Όταν οι δυάδες ετοιμάσουν τις ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις τους παραδίδουν
το συμπληρωμένο φύλλο εργασίας Apostoloi_Paixnidi_Paradeigma.doc σε μια άλλη
δυάδα για να μαντέψει τις σωστές απαντήσεις και να κάνει εισηγήσεις για βελτίωση των
ερωτοαπαντήσεων. Στη συνέχεια οι ομάδες χρησιμοποιούν το αρχείο - πρότυπο Apostoloi.
ppt για να μεταφέρουν τις ερωτήσεις - απαντήσεις τους σε διαδραστική μορφή.
Τέλος αφού ο δάσκαλος ανακατέψει τη σειρά των διαφανειών ώστε να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο τυχαίων απαντήσεων όλη η τάξη μαζί παίζει το παιχνίδι που ετοίμασαν οι
δυάδες.
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 14
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
136 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Γ.2.14.1
Η ζωή και το έργο των
Αποστόλων
Apostoloi_Paixnidi.doc
Γ.2.14.2
Η ζωή των Αποστόλων
(πρότυπο αρχείο)
Apostoloi.ppt
Γ.2.14.3
Η ζωή και το έργο των
Αποστόλων (Δείγμα
εργασίας των μαθητών)
Apostoloi_Paixnidi_Paradeigma.
doc
Γ.2.14.4
Η ζωή των Αποστόλων
Apostoloi_Paradeigma.ppt
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.14.1 – Η ζωή και τοΕπιμορφωτικό
έργο των
Αποστόλων
Υποστηρικτικό
Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008
Ερώτημα 1
Απάντηση 1:
Απάντηση 2:
Απάντηση 3:
Ερώτημα 2:
Απάντηση 1:
Απάντηση 2:
Απάντηση 3:
Ερώτημα 3:
Απάντηση 1:
Απάντηση 2:
Απάντηση 3:
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 14: Η ζωή και το έργο των Αποστόλων
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 14
137 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.14.2 – Η ζωή των Αποστόλων
Η ζωή των
Αποστόλων
Από τα παιδιά της … Τάξης
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Λάθος απάντηση
Λάθος απάντηση
Σωστή απάντηση
Γ
138 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Λάθος απάντηση
Σωστή απάντηση
Λάθος απάντηση
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Σωστή απάντηση
Λάθος απάντηση
Λάθος απάντηση
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 14
139 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Υποστηρικτικό
Υλικό για την ενσωμάτωση
των ΤΠΕ
στη μαθησιακή διαδικασία
Γ.2.14.3 – Η ζωή και τοΕπιμορφωτικό
έργο των
Αποστόλων
(Δείγμα
εργασίας
των μαθητών)
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008
Ερώτημα 1
Η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του στις 30 Νοεμβρίου.
Απάντηση 1:
Σίμων-Πέτρος
Απάντηση 2:
Ανδρέας ο Πρωτόκλητος
Απάντηση 3:
Ιωάννης ο Θεολόγος
Ερώτημα 2:
Τι θάνατο είχε ο Ανδρέας ο Πρωτόκλητος;
Απάντηση 1:
Θανατώθηκε με αποκεφαλισμό.
Απάντηση 2:
Θανατώθηκε μαρτυρικά πάνω σε σταυρό σχήματος Χ στην
Πάτρα.
Απάντηση 3:
Πέθανε ειρηνικά στην πατρίδα του.
Ερώτημα 3:
Ο Απόστολος Ανδρέας ονομάστηκε Πρωτόκλητος γιατί:
Απάντηση 1:
Είναι αυτός που κάλεσε πρώτα ο Ιησούς να γίνει μαθητής του
Απάντηση 2:
Ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού
Απάντηση 3:
Φρόντιζε πάντοτε για τους συνανθρώπους του και έδινε τα πάντα
γι’ αυτούς
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 14: Η ζωή και το έργο των Αποστόλων (Δείγμα εργασίας των μαθητών)
Γ
140 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.14.4 – Η ζωή των Αποστόλων
Η ζωή των
Αποστόλων
Από τα παιδιά της Δ΄1
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του
στις 30 Νοεμβρίου.
Σίμων-Πέτρος
Ιωάννης ο Θεολόγος
Ανδρέας ο Πρωτόκλητος
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 14
141 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Τι θάνατο είχε ο Ανδρέας ο
Πρωτόκλητος;
Θανατώθηκε με αποκεφαλισμό.
Θανατώθηκε μαρτυρικά πάνω σε σταυρό σχήματος Χ στην Πάτρα.
Πέθανε ειρηνικά στην πατρίδα του.
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Ο Απόστολος Ανδρέας ονομάστηκε
Πρωτόκλητος γιατί:
Είναι αυτός που κάλεσε πρώτα ο Ιησούς να γίνει μαθητής του.
Ήταν ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού.
Φρόντιζε πάντοτε για τους συνανθρώπους του και έδινε τα πάντα γι’ αυτούς.
Γ
142 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.15 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 15
Μάθημα
Θρησκευτικά
Τίτλος Δραστηριότητας
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Τάξη
Στ’ Δημοτικού
Ενότητα
37: «Ένα περιστατικό από τη δράση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού»
Ενδεικτική Διάρκεια
2 Χ 40 λεπτά
Σκοπός
Οι μαθητές να αναφέρουν βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά
του Αιτωλού με τη μορφή μιας παρουσίασης στο πρόγραμμα PowerPoint.
Κωδικός
Δραστηριότητας στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
ΘΡΗ1_Κ07Δ_Π2_15
Λέξεις-Κλειδιά για
αναζήτηση στο
Διαδικτυακό Τόπο
www.e-epimorfosi.ac.cy
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αιτωλία, Πατροκοσμάς
Λογισμικό που
απαιτείται*
Internet Explorer ή άλλο web browser, Kidspiration
Πορεία Μαθησιακής
Δραστηριότητας
Ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές μια εικόνα του Αγίου Κοσμά και τους ζητά να
τον αναγνωρίσουν και να πουν τι γνωρίζουν για τον εικονιζόμενο Άγιο. Στη συνέχεια
εξηγεί στα παιδιά ότι στο σημερινό μάθημα θα μελετήσουν τη ζωή και το έργο του
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και θα ετοιμάσουν μια σχετική παρουσίαση με το πρόγραμμα
PowerPoint την οποία και θα προβάλουν στους μαθητές του αδελφού τμήματος.
*Για να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας
Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται.
Οι μαθητές αρχικά μελετούν το σχετικό μάθημα από το βιβλίο τους στις σελίδες 121122 και συμπληρώνουν το αρχείο AgiosKosmas.kid. Όταν οι μαθητές τελειώσουν, o
δάσκαλος τους ζητά να αναφέρουν τις πληροφορίες που εντόπισαν και τις καταγράφει
στο δικό του αρχείο AgiosKosmas.kid (το οποίο προβάλλεται σε όλη την τάξη) στη
σωστή κατηγορία - ομάδα χωρίς να προσθέσει ακόμα σύνδεση ανάμεσά στις έννοιες.
Ακολουθεί συζήτηση και συνδέονται οι πληροφορίες μεταξύ τους ώστε το αρχείο να
πάρει μια μορφή παρόμοια με το αρχείο AgiosKosmas_Paradeigma.kid.
Ο δάσκαλος εξαγάγει τον εννοιολογικό χάρτη σε αρχείο της Word και καλεί τους
μαθητές να ετοιμάσουν σε συνεχές κείμενο μια σύντομη βιογραφία του Αγίου Κοσμά
(παρόμοια με το αρχείο AgiosKosmas_Paradeigma.doc) συνδέοντας τις έννοιες που
υπάρχουν ήδη στο αρχείο. Στη συνέχεια ο δάσκαλος καλεί τα παιδιά να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα http://noiazomai.agrino.org/patrokosmas.html και τους ζητά να
εντοπίσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά και
αφού τις αντιγράψουν στο αρχείο AgiosKosmas_Paradeigma.doc να τις επεξεργαστούν
ανάλογα.
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 15
Γ
143 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Ακολούθως ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές τρεις κόλλες Α4 και τους ζητά να σχεδιάσουν
στο χαρτί τις τρεις διαφάνειες που θα φτιάξουν αργότερα στο PowerPoint καταγράφοντας
σε μορφή λίστας τα κύρια σημεία των τριών παραγράφων του αρχείου AgiosKosmas_
Paradeigma.doc (Ζωή, Ιεραποστολικό έργο, Διδασκαλία). Παράλληλα κατεβάζουν τις
εικόνες που θα χρησιμοποιήσουν από την ιστοσελίδα http://noiazomai.agrino.org/
patrokosmas.html. Οι μαθητές συζητούν το σχεδιασμό των διαφανειών τους με το
δάσκαλο και αναπτύσσουν την παρουσίαση τους.
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 15
(τα αρχεία με * υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο)
Τίτλος αρχείου
Μέσα για υλοποίηση της
δραστηριότητας
Δείγματα Αναμενόμενων
προϊόντων των μαθητών
Γενικές οδηγίες χρήσης
του εργαλείου
Γ
144 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Όνομα αρχείου
στο συνοδευτικό
ψηφιακό δίσκο
Γ.2.15.1
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
AgiosKosmas.kid
*
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός–
Η ζωή και το έργο του
AgiosKosmas.doc
*
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
(Δειγματικό Διάγραμμα)
AgiosKosmas_Paradeigma.kid
Γ.2.15.2
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
– Η ζωή και το έργο του
(Δείγμα εργασίας των
μαθητών)
AgiosKosmas_Paradeigma.doc
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ.2.15.1 – Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Συνοδευτικό Υλικό Δραστηριότητας 15: Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Γ
Ανα π τ υ γμέ νες Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ ητ ες : Δ ρ α σ τ ηρ ι ότ η τα 15
145 Ε πι μ ορ φ ωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ε νσωμάτ ω σ η τ ω ν Τ Π Ε σ τ η μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κα σ ί α
ΠΑΙ Δ Α ΓΩ ΓΙΚΟ ΙΝ ΣΤΙΤΟΥ ΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008
Γ.2.15.2 – Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός – Η ζωή και το έργο του (Δείγμα εργασίας
των μαθητών)
Άγιος Κοσμάς
Ζωή
Γεννήθηκε το 1714 μ.Χ. στο Μέγα Δένδρο Αιτωλίας. Σπούδασε στην
Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους. Έγινε μοναχός και στη συνέχεια
πρεσβύτερος στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Μαρτύρησε στις 24
Αυγούστου 1779 μ.Χ. στο Κολικόντασι της Βορείας Ηπείρου. Το 1981 μ.Χ.
ανακηρύχθηκε ως Άγιος και Ιερομάρτυρας.
Ιεραποστολικό Έργο
Γύριζε από άκρη σε άκρη την Ελλάδα και βάφτιζε και ίδρυε σχολεία.
Ίδρυσε 200 κοινά σχολεία και 10 Ελληνικά σχολεία. Ο κόσμος τον ονόμασε
Πατροκοσμά και δάσκαλο του Γένους.
Διδασκαλία
Δίδασκε την κοινωνική ενότητα, την ελευθερία, την ταπείνωση και την
αγάπη.
Γ
146 Ε ργ α λ εί o : Δι αδί κ τυ ο
Ο μά δ α Ε ργα σ ί α ς : Θρ ησ κ ευ τ ι κά Δ ημοτ ι κ ής Εκ πα ίδε υ σ η ς
Θ Ρ Η 1_ Κ 07Δ
Γ
147 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
http://www.e-epimorfosi.ac.cy
Τηλ.: 22-402300
Τ/Ο: 22-480505
Email: [email protected]
Το «Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό
για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία με θέμα
Θρησκευτικά - Δημοτική Εκπαίδευση
και εργαλείo Διαδίκτυο»
σχεδιάστηκε από τη Μονάδα MEDIAZONE του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
και τυπώθηκε στο Τυπογραφείο Λιθογράφικα στη Λευκωσία σε 500 αντίτυπα