close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/10

embedDownload
 SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 19. BROJ 3/10
Derventa, 11. 03. 2010. god.
MALEŠEVIĆ SANjA
Štampa ''Grafika'' Derventa
Član 2.
35.
Na osnovu člana 68. Zakona o uređenju prostora
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 84/02,
14/03, 112/06 i 53/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 15.
sjednici održanoj 9. marta 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o donošenju Revizije dijela Regulacionog plana
"Industrijska zona"
Član 1.
Donosi se Revizija dijela Regulacionog plana
"Industrijska zona" (u daljem tekstu: Revizija dijela
llana).
Prostor koji je obuhvaćen Revizijom dijela plana
obuhvata gradsko građevinsko zemljište podijeljeno na
"Sjeverni dio" površine cca 22,64 ha, čije granice su:
ulica Kninska (od ulaza u ko-mpleks "Mehanike" do
raskrsnice na "zaobilaznici"), na jugu trase stare željezničke pruge ka istoku do stambenih objekata penjući
se sjeverno do linije rijeke Ukrine i idući dalje linijom
obale rijeke zapadno do granice kompleksa "Mehanike" zatvarajući poligon obuhvata, i "južni dio" površine cca 13 ha, čije granice su: na jugu ulica Željeznička od granice kompleksa fabrike obuće ka istoku
završno sa granicom k.č. broj: 115/40, K.O. Derventa
I, a po dubini sjeverno se prostire do granica sa industrijskim kompleksima "Unis" i "Tehnorad", a prema
grafičkom prilogu koji je sastavni dio ove odluke.
Granice prostora koji je obuhvaćen Revizijom
dijela plana preciznije su određene u grafičkom dijelu
plana.
Period za koji se donosi Revizija dijela plana je
2010.-2020. godine.
Član 3.
Elaborat Revizije dijela plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela. Elaborat izrađen u "Dobojinvest" a.d. Doboj, prilog je i sastavni dio ove odluke.
Član 4.
Plan je osnova za utvrđivanje opšteg interesa za
izgradnju objekata i za uređivanje zemljišta za te
potrebe, a u skladu sa članom 15. stav 2. Zakona o
eksproprijaciji ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 112/06, 37/07, 66/08 i 110/08).
Član 5.
Revizija dijela plana izlaže se na stalni javni uvid
kod Odjeljenja za prostorno uređenje.
Član 6.
O provođenju ove odluke staraće se Odjeljenje za
prostorno uređenje.
Član 7.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-23/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
Strana 2 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
36.
Datum: 11. 3. 2010. god.
37.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj: 112/06), člana 16. Odluke o
građevinskom zemljištu Prečišćeni tekst-("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine
Derventa na 15. sjednici od 9.marta 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Član 1.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 1524/3, 1526/2, površine 352 m2,
upisano u PL 280/579 i ZK uložak: 112, K.O.
Derventa II, nosioca prava raspolaganja opština Derventa, po cijeni od 3.840,32 KM (slovima: trihiljadeosamstotinačetrdeset i 32/100 konvertibilne marke), a radi
kompletiranja građevinske parcele zemljište označeno
kao k.č. 1520/1 K.O. Derventa II, na kojoj je vlasnik sa
dijelom 1/1 LEJIĆ (Blagoje) ZORAN iz Dervente.
Član 2.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se ugovor o kupovini zemljišta iz člana 1. ove Odluke, a koji
u ime opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna služba načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-26/10
Datum: 9.mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni glasnik
Republike Srpske" broj: 112/06), člana 16. Odluke o
građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i člana 37.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine
Derventa na 15. sjednici od 9.marta 2010. godine,
donijela je
ODLUKU
o davanju neposrednom pogodbom posredstvom
zamjene neizgrađeno gradsko građevinsko
zemljište u državnoj svojini za zemljište
u privatnoj svojini
Član 1.
Daje se neposrednom pogodbom posredstvom
zamjene neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u
državnoj svojini označeno kao k.č. 1398/3, po kulturi
dvorište površine 82 m2, upisano u PL 470/482 i ZK
uložak: 266, K. O. Derventa I, nosioca prava raspolaganja opština Derventa, a za zemljište označeno kao
k.č. 1508/2, po kulturi dvorište površine 82 m2 i k.č.
1508/3, po kulturi dvorište površine 3 m2, upisano u
ZK uložak: 130, u vlasništvu Bogdanović (Stanoje)
Dragana iz Dervente, a radi privođenja zemljišta trajnoj namjeni (zemljište k.č. 1398/3 predviđeno je za
kompletiranje zemljišta k.č. 1508/1 u vlasništvu Bogdanović (Stanoje) Dragana, a zemljište k.č. 1508/2
predviđeno je da služi za redovnu upotrebu izgrađenog
objekta S-36 na zemljištu k.č. 1507/3, K.O. Derventa I,
a zemljište k.č. 1508/3, predviđeno je za saobraćajnicu - ulicu), a prema Regulacionom planu "CENTAR ISTOK - CENTAR ZA-PAD".
Član 2.
Po osnovu pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se ugovor o zamjeni
predmetnih zemljišta, a koji u ime opštine potpisuje
načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna služba načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 3 Strana 3
Član 4.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Naziv zdravstvene ustanove je: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Derventa.
Skraćeni naziv ustanove je: JZU Dom zdravlja
Derventa (u daljem tekstu: Dom zdravlja).
Sjedište Doma zdravlja je u Derventi, Ulica
Stevana Nemanje bb.
Broj: 01-022-27/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
38.
Na osnovu člana 144. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj:
106/09), člana 24. Zakona o sistemu javnih službi
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 68/07),
člana 17. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/
05) i člana 23. i 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), Skupština opštine Derventa na 15. sjednici
održanoj 9.marta 2010.godine, donijela je
ODLUKU
o usklađivanju osnivačkog akta Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Derventa
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom vrši se usklađivanje osnivačkog
akta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 106/09).
Član 2.
Dom zdravlja Derventa je javna zdravstvena
ustanova osnovana Odlukom o osnivanju Doma zdravlja Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa"
broj: 2/95, 8/01, 8/03, 15/06 i 4/08), donesenom od
strane Skupštine opštine Derventa (u daljem tekstu:
osnivač). Upisana je u registar kod Osnovnog suda u
Doboju, u registarskom ulošku broj: 1-3162-00 Rješenjem Osnovnog suda u Doboju broj: U/I-307/95 od
28.04.1995.godine, pod nazivom: Dom zdravlja Derventa, a Rješenjem Osnovnog suda u Doboju broj:
085-0-REG-07-000 168 od 04.07.2007.godine, izvršeno je usklađivanje i proširivanje djelatnosti, te upis lica
ovlašćenog za zastupanje.
Član 4.
Dom zdravlja je javna zdravstvena ustanova koja
obavlja djelatnost od opšteg interesa, a svojstvo pravnog lica stiče upisom u sudski registar kod nadležnog
suda.
U pravnom prometu sa trećim licima Dom zdravlja istupa u svoje ime i za svoj račun, a za obaveze
odgovara bez ograničenja sredstvima kojim raspolaže.
Za obaveze Doma zdravlja osnivač odgovara do
visine osnivačkog uloga utvrđenog ovom odlukom.
II - DJELATNOST DOMA ZDRAVLjA
Član 5.
Dom zdravlja je javna zdravstvena ustanova koja
obavlja svoju djelatnost u skladu ca važećim propisima
o zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i drugim propisima iz ove oblasti, kao profesionalnu medicinsku djelatnost.
Osnovne djelatnosti Doma zdravlja su:
85.121 Direktna medicinska praksa
- medicinsko liječenje u oblasti opšte medicine,
- medicinske koisultacije i liječenje u oblasti
specijalističke medicine -ambulante za specijalističke
konsultacije iz pedijatrije i ginekologije,
- medicinske konsultacije i liječenje kod kuće
(hitna pomoć).
85.122 Zdravstveno-preventivna praksa
- epidemiološka i higijenska zaštita,
- mikrobiološka dijagnostika.
85.130 Stomatološka praksa
- stomatološka praksa opšteg i speci-jalističkog
karaktera,
- ortodontske djelatnosti.
85.14 Ostala zdravstvena zaštita stano-vništva
- fizikalna medicina i rehabilitacija,
- djelatnost medicinske laboratorije,
- prevoz pacijenata ambulantnim kolima.
Strana 4 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
85.110 Djelatnost bolnica
- Centar za mentalno zdravlje,
- Porodilište,
- PIT i ultrazvučna dijagnostika.
85.143 Ostali vidovi zdravstvene zaštite
74.700 Čišćenje objekata
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i
uništavanje svih štetočina u zgradama.
Za vlastite potrebe Dom zdravlja vrši:
ekonomsko-finansijske,
računovodstvene,
pravne i druge administrativne poslove,
- poslove tehničkog održavanja objekata i opreme, poslovnog prostora i pripadajućeg gradskog građevinskog zemljišta,
- poslove održavanja vozila Doma zdravlja,
- poslove kuhinje i restorana za radnike Doma
zdravlja,
- poslove kotlovnice i zagrijavanje objekata
Doma zdravlja,
- poslove mrtvačnice.
III- SREDSTVA USTANOVE
Član 6.
Dom zdravlja obavlja djelatnost sredstvima rada,
koja su navedena na obrascu Prilog broj 2, uz Rješenje
Osnovnog suda u Doboju broj: U/I -307/95 od 28.04.
1995. godine, kao i sredstvima stečenim iz drugih izvora.
Skupština opštine Derventa uplaćuje sredstva u
iznosu od 2.000,00 KM, kao osnivački ulog.
Osnivač može povećati vrijednost osnovnog kapitala novim ulaganjem novca, stvari i prava.
Član 7.
Sredstva za poslovanje Doma zdravlja obezbjeđuju se iz sledećih izvora:
- Fonda zdravstvenog osiguranja Republike
Srpske,
- budžeta Republike i budžeta opštine,
- osiguravajućih organizacija,
- korisnika zdravstvene zaštite,
- prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti,
- donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica i -drugih izvora u skladu sa
propisima koji regulišu ovu materiju.
IV - PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA U
POGLEDU OBAVLjANjA DJELATNOSTI
Član 8.
U cilju obavljanja djelatnosti zbog kojih je Dom
zdravlja osnovan, osnivač će:
Datum: 11. 3. 2010. god.
- davati saglasnost na godišnji program rada i
finansijski plan ustanove,
- davati saglasnost na Statut, uz prethodno
pribavljeno mišljenje Ministarstva,
- razmatrati i usvajati godišnji izvještaj o
poslovanju i godišnji obračun,
- vršiti blagovremeno imenovanje i razrješenje
organa Doma zdravlja,
- davati saglasnost na akt o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta i
- tražiti obavljanje poslova u skladu sa zakonom.
V - MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE
DOMA ZDRAVLjA I OSNIVAČA
Član 9.
Dom zdravlja je obavezan da poslove iz svoje
nadležnosti vrši blagovremeno i kvalitetno u skladu sa
zakonom.
Dom zdravlja ne može bez saglasnosti osnivača
mijenjati djelatnost utvrđenu ovom odlukom.
Dom zdravlja će najmanje jedanput godišnje,
podnositi informacije i izvještaje o svom radu osnivaču, a na zahtjev osnivača i češće.
Osnivač imenuje Odbor za zdravlje, u skladu sa
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
VI - ORGANI DOMA ZDRAVLjA
Član 10.
Organi Doma zdravlja su:
-Upravni odbor i
-Direktor.
Mandat članova upravnog odbora i direktora traje
četiri godine, a po isteku mandata mogu biti ponovo
imenovani.
Član 11.
Upravni odbor Doma zdravlja imenuje i razrješava osnivač, u skladu sa zakonom i Statutom
ustanove, uz zastupljenost oba pola. Upravni odbor
ima predsjednika i dva člana. Zaposleni u ustanovi ne
mogu biti članovi njenog upravnog odbora.
Član 12.
Direktora Doma zdravlja imenuje i razrješava
osnivač, uz mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne
zaštite.
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Direktor predstavlja i zastupa Dom zdravlja, odgovoran je za zakonitost rada, organizaciju rada, ostvarivanje programa rada ustanove i vođenje propisane
dokumentacije i evidencije.
Član 13.
Nadležnosti, imenovanje i razrješenje predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja,
njihova prava i obaveze, kao i uslovi, način i postupak
imenovanja i razrješenja direktora i njegova prava i
obaveze, regulišu se Statutom Doma zdravlja.
Član 14.
Stručna tijela Doma zdravlja su: kolegijum i
etički odbor.
Sastav i rad kolegijuma uređuju se Statutom
Doma zdravlja.
Direktor Doma zdravlja imenuje etički odbor na
prijedlog stručnog kolegijuma.
Postupak za izbor i razrješenje, broj članova i
mandat etičkog odbora uređuju se Statutom Doma
zdravlja.
VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 15.
Broj 3 Strana 5
39.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 7. stav 3. i člana 37.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine
Derventa na 15. sjednici od 9.marta 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o upotrebi simbola i imena opštine Derventa
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Odlukom o upotrebi simbola i imena opštine
Derventa (u daljem tekstu: Odluka), utvrđuju se uslovi
i način korišćenja i način zaštite simbola i imena
opštine Derventa (u daljem tekstu: Opština).
Član 2.
Za upotrebu simbola i imena Opštine, potrebno je
odobrenje nadležnog organa. Nijedan subjekat ne
može koristiti simbol i ime Opštine, ukoliko mu to nije
odobreno, u skladu sa odredbama ove Odluke.
Dom zdravlja će svoju organizaciju i opšte akte
uskladiti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i ovom
Odlukom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
ove Odluke.
II - UPOTREBA SIMBOLA I IMENA OPŠTINE DERVENTA
Član 16.
Član 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi
Odluka o osnivanju Doma zdravlja Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 2/95, 8/01, 8/03,
15/06 i 4/08).
Simbol Opštine može se upotrebljavati samo u
obliku i sadržini koji je utvrđen Statutom opštine
Derventa i na način kojim se ne narušava ugled i dostojanstvo opštine Derventa.
Član 17.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-28/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
1. Upotreba simbola opštine Derventa
Član 4.
Simbol Opštine ne može se upotrebljavati kao
robni i uslužni žig, uzorak ili model, niti bilo koji drugi
znak za obilježavanje robe ili usluga.
Član 5.
Upotreba simbola Opštine u umjetničkom stvaralaštvu (likovnom, muzičkom i drugim) i u vaspitno-
Strana 6 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
nastavne svrhe je slobodna, pod uslovom da ne
narušava ugled i dostojanstvo opštine Derventa.
Član 6.
Simbol Opštine upotrebljava se:
- u službenim prostorijama organa Opštine i
Opštinske administrativne službe,
- u službenim natpisima organa Opštine i Opštinske administrativne službe istaknutim na zgradama
u kojima su oni smješteni,
- na "Službenom glasniku opštine Derventa" i
- u drugim slučajevima i na način koji se utvrde
odlukom Skupštine opštine.
Datum: 11. 3. 2010. god.
društvenih djelatnosti, kao i organizatori manifestacija
iz tih oblasti, po-dnose Načelniku opštine.
Zahtjev za upotrebu imena naseljenog mjesta sa
područja opštine Derventa, u smislu stava 1. ovog člana, podnosi se Načelniku opštine, uz pribavljenu saglasnost Savjeta mjesne zajednice tog naseljenog mjesta.
Član 10.
Zahtjev iz člana 9. ove odluke, pored traženog
naziva, treba da sadrži širi opis djelatnosti koju subjekat obavlja, odnosno sadržaj manifestacije, uz obrazloženje svrhe i opravdanosti upotrebe imena Opštine,
odnosno imena naseljenog mjesta.
Član 7.
Član 11.
Simbol Opštine može se upotrebljavati:
- na službenim aktima (memorandum) organa
Opštine i Opštinske administrativne službe,
- u obliku plakete, značke, bedža i slično u
reprezentativne svrhe,
- na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sličnim
aktima koje koriste organi opštine, i
- prilikom međunarodnih, republičkih i opštinskih susreta, takmičenja i drugih skupova i manifestacija (političkih, naučnih, kulturno-umjetničkih, sportskih i drugih), na kojima opština učestvuje ili je reprezentovana.
Načelnik opštine odobriće korišćenje imena Opštine, odnosno imena naseljenog mjesta, kada ocijeni
da djelatnost subjekta, odnosno sadržaj manifestacije,
nesumnjivo promoviše ime Opštine ili nasljenog mjesta, ili kada se djelatnost subjekta, odnosno sadržaj
manifestacije odvija na cijelom prostoru Opštine, u
Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili inostranstvu.
2. Upotreba imena opštine Derventa
Član 12.
Protiv akta kojim je odbijena upotreba simbola i
imena Opštine ili naseljenog mjesta, podnosilac može
izjaviti prigovor Načelniku opštine.
Član 8.
Pravnim i fizičkim licima koja se bave privrednom, zanatsko-preduzetničkom, obrazovnom, zdravstvenom, kulturnom, sportskom i drugim djelatnostima,
može se odobriti korišćenje imena Opštine u njihovom
nazivu, ukoliko imaju sjedište na području Opštine.
Nazivi kulturnih, sportskih, naučnih i drugih javnih manifestacija, mogu uz pribavljeno odobrenje,
sadržavati ime Opštine, ukoliko se održavaju na području opštine, kao i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u inostranstvu.
Član 9.
Zahtjev za upotrebu imena Opštine, pravna i
fizička lica koja se bave privrednom i zanatsko-preduzetničkom djelatnošću, kao i organizatori manifestacija iz tih oblasti, te pravna i fizička lica iz oblasti
III – NADZOR
Član 13.
Nadzor nad primjenom odredaba ove odluke
vršiće Odjeljenje za inspekcijske poslove.
IV - KAZNENE ODREDBE
Član 14.
Upotreba simbola i imena Opštine ili naseljenog
mjesta bez odobrenja, pribavljenog na način propisan
ovom odlukom, predstavlja prekršaj, za koji se
propisuje novčana kazna:
- od 1.500,00 KM do 7.000,00 KM - za pravno
lice,
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- od 300,00 KM do 1.500,00 KM-za odgovorno
lice u pravnom licu,
- od 300,00 KM do 1.000,00 KM - za fizičko
lice.
V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Broj 3 Strana 7
nta" broj: 10/09) u članu 4. alineje: 11, 12, 13, 14, 15,
16 i 21. brišu se.
U istom članu dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Ustanova može, bez upisa u registar, da obavlja
i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u
registar, koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti,
u manjem obimu ili privremeno."
Član 15.
Član 2.
Subjekti čiji je osnivač opština Derventa ili manifestacije čiji je organizator ili pokrovitelj opština
Derventa, nisu dužni pribavljati odobrenje za upotrebu
imena Opštine ili imena naseljenog mjesta, u skladu sa
odredbama ove od-luke.
Član 16.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 01-022-30/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da
važi Odluka o upotrebi simbola opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj: 14/06).
41.
Član 17.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-29/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
40.
Na osnovu člana 3. i 5. Zakona o sistemu javnih
službi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 68/
07), člana 15. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i
118/05) i člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08),
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9.
marta 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama Odluke o osnivanju
Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa
Član 1.
U Odluci o osnivanju Javne ustanove "Centar za
kulturu" Derventa ("Službeni glasnik opštine Derve-
Na osnovu člana 30.i 36. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 17. Odluke o
raspisivanju izbora za predsjednike i članove savjeta
mjesnih zajednica na području opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 13/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/ 05, 4/08 i 6/08) Skupština
opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9. marta
2010. god., donijela je
R J E Š E Nj E
o imenovanju Komisije za verifikaciju sprovedenih
izbora za predsjednike i članove savjeta mjesnih
zajednica na području opštine Derventa
1. U Komisiju za verifikaciju sprovedenih izbora
za predsjednike i članove savjeta Mjesnih zajednica na
području opštine Derventa imenuju se:
- Ana Jovičić, predsjednik
- Nada Špirić, član
- Slavica Živković, član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da utvrdi da li su izbori sprovedeni u skladu sa
Statutom opštine i Odlukom o raspisivanju izbora za
predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa i o tome donese odgovarajući akt.
Strana 8 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje
Skupština opštine je na sjednici od 15.12. 2009.
godine donijela Odluka o raspisivanju izbora za
predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Derventa. Članom 17.ove Odluke je
regulisano da SO-e imenuje Komisiju od tri člana čiji
je zadatak da utvrdi da li su izbori sprovedeni u skladu
sa Statutom opštine i Odlukom o raspisivanju izbora za
predsjednike i članove savjeta Mjesnih zajednica na
području opštine Derventa.
Ukoliko Komisija utvrdi da su izbori sprovedeni
u skladu sa važećim propisima donijeće rješenje kojim
se izbori potvrđuju a ako utvrdi da izbori nisu
sprovedeni u skladu sa važećim propisima donijeće
odluku kojom se izbori poništavaju u dijelu ili u
cjelini, zavisno od toga u kojem dijelu su nepravilnosti
utvrđene. Doneseni akt Komisija je dužna proslijediti u
Odjeljenje za opštu upravu radi upisa u Registar
mjesnih zajednica.
Broj: 01-111-12/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
42.
Na osnovu člana 58. Zakona o uređenju prostora
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 84/02,
14/03, 112/06 i 53/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 15.
sjednici od 9. marta 2010. godine, donijela je
Datum: 11. 3. 2010. god.
4. Živanić Spomenka, član
5. Prodić Predrag, član
6. Petrović Srđan, član
7. Lazić Vladimir, član
8. Radovanović Milorad, član.
II
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje
Odredbom člana 58. stav 1. Zakona o uređenju
prostora ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
84/02, 14/03, 112/06 i 53/07), propisano je da skupštine nadležne za donošenje odgovarajućih planova
mogu imenovati savjet za izradu plana.
Obzirom da je od imenovanja Savjeta za izradu
regulacionih planova u navedenom sastavu (Skupština
opštine Derventa donijela je 31.01. 2006. godine,
rješenje o imenovanju Savjeta), proteklo vrijeme od
četiri godine, kao i da se ukazala potreba za promjenom, odnosno imenovanjem novih članova savjeta, a u
cilju efikasnijeg rada savjeta, predloženo je donošenje
ovog rješenja.
Skupština opštine Derventa je na 15. sjednici od
9. marta 2010. godine donijela rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u
roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
Broj: 01-111-13/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
43.
RJEŠENjE
o razrješenju Savjeta za izradu
regulacionih planova
I
Razrješavaju se dužnosti imenovani članovi Savjeta za izradu regulacionih planova, i to:
1. Martić Bojo, predsjednik Savjeta,
2. Samardžić Rade, član
3. Rašić Dušan, član
Na osnovu člana 58. Zakona o uređenju prostora
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 84/02,
14/03, 112/06 i 53/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 15.
sjednici od 9. marta 2010. godine, doiijela je
RJEŠENjE
o imenovanju Savjeta za izradu
regulacionih planova
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
I
U Savjet za izradu regulacionih planova (u
daljem tekstu: Savjet), imenuju se:
1. Dušan Rašić, predsjednik Savjeta,
2. Spomenka Živanić, član
3. Zorka Pavković, član
4. Siniša Marić, član
5. Predrag Prodić, član
6. Vladimir Lazić, član
7. Ilija Kraguljac, član
8. Milorad Radovanović, član.
9. Goran Pantić, član.
Broj 3 Strana 9
stručnog tijela u ovoj oblasti potrebno u cilju što
kvalitetnije izrade regulacionih planova i izrade revizije regulacionih planova, predloženo je donošenje
ovog rješenja.
Skupština opštine Derventa je na 15. sjed-nici održanoj 9. marta 2010. godine rješenje kao u dispozitivu.
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno i protiv istog ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju u
roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.
Broj: 01-111-14/10
Datum: 9. mart 2010. god.
II
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
Savjet se imenuje na vrijeme trajanja mandatnog
perioda Skupštine opštine Derventa.
44.
III
Zadatak Savjeta je da prati izradu planova i zauzima stručne stavove o pitanjima opšteg, privrednog i
prostornog razvoja za područja za koja se plan donosi,
kao i stručne stavove u pogledu racionalnosti i kvaliteta predloženih planskih rješenja, usaglašenosti
planova sa planovima koji predstavljaju osnovu za njihovu izradu, odnosno u pogledu usklađenosti plana sa
odredbama zakona i drugim propisima zasnovanim na
zakonu.
IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a u skladu sa članom 189. Poslovnika Skupštine
opštipe Derventa- Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/09) i iakon razmatranja
Izvještaja o radu Skupštine opštine Derventa u 2009.
godiii. Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9. marta 2010. godine, donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o radu Skupštine opštine
Derventa u 2009. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Obrazloženje
Odredbom člana 58. stav 1. Zakona o uređenju
prostora ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
84/02, 14/03, 112/06 i 53/07), propisano je da skupštine nadležne za donošenje odgovarajućih planova
mogu imenovati savjet za izradu plana.
Obzirom da su imenovani članovi Savjeta za
izradu regulacionih planova, a u sastavu: Vojo Martić,
Samardžić Rade, Rašić Dušan, Živanić Spomenka,
Prodić Predrag, Petrović Srđan, Lazić Vladimir i Radovanović Milorad, razriješeni dužnosti članova Savjeta za izradu regulacionih planova, a da su programom rada Skupštine opštine Derventa predviđene revizije planova, te da je učešće u radu i mišljenje
Broj: 01-022-31/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
45.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o radu stalni
radih tijela Skupštine opštine Derventa u 2009. godini,
Skupština opštine Derventa na 15. sjedpici održanoj 9.
marta 2010. godine, donijela je
Strana 10 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o radu stalnih radnih tijela
Skupštine opštine Derventa u 2009. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 01-022-34/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-32/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
46.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u
2009. godini, Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9. marta 2010. godine, donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta u državnoj
svojini u 2009. godini.
48.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području opštine za 2009. godinu. Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9. marta 2010. godine,
donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa
podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području
opšgine za 2009. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-35/10
Datum: 9. mart 2010. god.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-33/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
47.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa". broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
Programa sanacije i održavanja lokalnih puteva na području opštine Derventa u 2009. godini, Skupština
opštine Derventa na 15. sje-dnici održanoj 9. marta
2010. godine. donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji Programa
sanacije i održavanja lokalnih puteva na području
oištine Derventa u 2009. godini.
Datum: 11. 3. 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
49.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa". broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji komponente Podrška skupštini opštine u okviru projekta
"Lokalno je primarno" za period oktobar - decembar
2009. godine, Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9. marta 2010. godine, donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o realizaciji komponente
Podrška skupštini opštine u okviru projekta "Lokalno
je primarno" za period oktobar - decembar 2009.
godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-36/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
50.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) i Memoranduma između opštine Derventa i
OEBS misije u Bosni i Hercegovini od 2. jula 2009.
godine, a nakon razmatranja Prijedloga Opštinskog
akcionog plana za 2010. godinu za realizaciju komponente "Podrška skupštini opštine" u okviru projekta
"Lokalno je primarno", Skupština opštine Derventa na
15. sjednici održanoj 9. marta 2010. godine, donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Opštinski akcioni plan za 2010.
godinu sa ciljem realizacije komponente projekta
"Lokalnoje primarno" pod nazivom "Podrška skupštini opštine".
2. Opštinski akcioni plan za 2010. godinu čini
sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-25/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
OPŠTINSKI AKCIONI PLAN
ZA 2010. GODINU
Opštinski akcioni plan predstavlja dio Memoranduma između opštine Derventa i OEBS Misije u
Bosni i Hercegovini, potpisanog u Derventi 2. jula
2009. godine sa ciljem realizacije komponente Podrška
skupštini opštine projekta "Lokalno je primarno".
Godišnji akcioni plan predstavlja sporazum između OEBS Misije u BiH i Opštine o realizaciji sljedećih aspekata neophodnih kako bi se postigli minimalni standardi predviđeni komponentom Podrška
skupštini opštine:
• Aktivnosti koje treba preduzeti opština
Broj 3 Strana 11
• Vremenski okvir za početak/završetak svake
aktivnosti
• Doprinos OEBS-a
Dostignuća opštine u skladu sa komponentom
Podrška skupštini opštine projekta Lokalno je
primarno
Komponenta Podrška skupštini opštine
Element 1: Poboljšanje funkcionisanja SO
• Program rada SO je usvojen, promovisan i
realizovan
- SO Derventa redovno usvaja Program rada i
radi u skladu sa njim. Takođe, se redovno priprema i
usvaja izvještaj o realizaciji istog. Područje za unapređenje trenutne prakse uključuje komunikaciju sa
budžetskim korisnicima i javnim institucijama kao i
njihov doprinos, što ima uticaj na program rada.
U skladu sa ovim, aspekat objavljivanja i promocije treba biti revidiran s ciljem da se doprinese
višem nivou učešća javnosti kao i održivosti procesa.
• Sjednice SO održavaju se u skladu sa zakonom
i Poslovnikom o radu SO
- Predsjednik i sekretar SO se staraju da se sjednice SO održavaju u skladu sa zakonom i Poslovnikom
o radu SO.
- Odgovornosti sekretara SO i Stručne službe
regulisane su posebnom Odlukom o osnivanju Stručne
službe i Sistematizacijom radnih mjesta iz 2005.
godine.
- Standard je završen.
• Sjednice SO se adekvatno pripremaju,
- Sekretar SO i skupštinska radna tijela pregledaju zakonitost odluka koje dostavljaju izvršni
organi vlasti. U pripremnoj fazi sjednice, Stručna
služba pregleda materijal. Ako nešto nije u skladu sa
propisima, Stručna služba vraća materijal predlagaču
sa preporukom za unapređenje. Nakon toga, materijali
se dostavljaju odbornicima i skupštinskim radnim
tijelima na razmatranje.
- Sjednice Kolegijuma se održavaju prije sjednice
SO (u pripremnoj fazi sjednice). Informacija o održanom Kolegiju se nalazi na internet stranici opštine.
- Materijali za sjednice SO se dostavljaju na vrijeme i u skladu sa Poslovnikom o radu SO. Materijali
za sjednice SO objavljuju se i na internet stranici
opštine.
- Standard je završen.
Strana 12 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
• Odbornici aktivno učestvuju na sjednicama SO,
- Stručna služba vodi evidenciju o prisustvu i
glasanju odbornika.
- Postoji elektronsko glasanje. Evidencija je
dostupna javnosti.
- Odluke donesene od strane odbornika su u
skladu sa nadležnošću SO.
• Ustpostavljeni su kriterijumi za odabir spoljnih
članova komisija SO
- Odbornicu su imenovani kao članovi stalnih
radnih tijela na osnovu stručnosti i interesa za rad u
istim.
- Članstvo u stalnim radnim tijelima obuhvata
predstavnike različitih interesnih grupa društvene zajednice.
• Komisije SO sačinjavaju plan rada i redovno
izvještavaju o svom radu SO
- Skupštinska stalna radna tijela izvještavaju i
rade u skladu sa svojim poslovnikom o radu i opisom
poslova.
- Adekvatni opštinski resursi su na raspo-laganju
za realizaciju plana rada stalnih radnih tijela.
- Svaki član stalnog radnog tijela prisustvuje na
barem 75% od ukupnog broja sastanaka godišnje.
Element 2: Povećanje odgovornosti izvršnih
organa vlasti
Datum: 11. 3. 2010. god.
• Procedure za praćenje rada izvršnih organa
vlasti od strane SO uspostavljene cu i primjenjene,
- SO Derventa ima razvijen obrazac za odbornička pitanja i amandmane.
- Obaveze izvršne vlasti za davanje odgovora na
odbornička pitanja i mjere za slučaj nepružanja odgovora ugrađene su u Poslovnik o radu SO.
- Izvršna vlast poštuje Poslovnik o radu SO.
Standard je završen.
• Odluke SO cv proceduralno dobro izrađene
- Predložene odluke dostavljaju se uz pismeno
obrazloženje odgovarajućeg skupštinskog stalnog radnog tijela.
- Procedure za sprovođenje odgovarajućih odluka obuhvataju odgovorno lice ili lica, resurse i
rokove ako je to moguće.
- Standard je završen.
Element 3: Poboljšanje komunikacije s građanima
• Mehanizmi za komunikaciju između SO. odbornika. radnih tijela i graćana uspostavljeni su,
- Sjednice SO su otvorene za javnost. Lokalni
mediji izvještavaju o sjednicama SO. Informacija o
održanoj sjednici SO objavljuju se na internet stranici
opštine i u brošuri.
- U okviru odborničkog časa, odbornici postavljaju pitanja pokrenuta od strane građana.
Komponenta Podrška skupštini opštine
Element 1: Poboljšanje funkcionisanja CO
Vremenski
Aktivnost
Odgovornost
okvir
1. Standard: Program rada SO je usvojen,
promovisan n realizovan
1.1. SO razmatra i usvaja Program rada.
Januar 2010
SO
1.2. OEBS (održava sastanak sa načelnikom,
predsjednikom SO i sekretarom) o izradi plana
promocije Programa rada SO.
Januar 2010
Načelnik,
Predsjednik,
Sekretar SO i
OEBS
1.3. Opština promoviše program rada SO.
Januar 2010
Načelnik,
Predsjednik,
Budžet
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 3 Strana 13
1.4. Stručna služba i sekretar pripremaju šestomjesečnu
informaciju o realizaciji Programa rada SO.
Januar 2010
Stručna služba i
Sekretar SO
1.5. Izvještaj o realizaciji Programa rada SO je dostavljen
kolegiju na razmatranje.
Februar 2010
Predsjednik i
Kolegijum
1.6. SO je prihvatila izvještaj o realizaciji Programa rada
SO.
Februar 2010
SO
Mart 2010
Načelnik, Predsjednik
1.7. Opština je objavila informaciju o realizaciji
Programa rada SO.
2. Standard: Sjednice SO održavaju se u skladu sa
zakonom i poslovnikom o radu SO
3. Standard: Sjednice SO adekvatno se pripremaju
4. Standard: Odbornici aktivno učestvuju na
sjednicama SO
4.1. Treninzi za odbornike se održavaju u skladu sa
Planom obuke odbornika
5. Standard: Uspostavljeni su kriterijumi za odabir
spolnšh članova komispja SO
5.1. Stručna služba prati upražnjena mjesta za člana
komisije i objavljuje ih, sa jasno naznačenim potrebnim
kvalifikacijama.
6. Standard: Komisije SO sačinjavaju plan rada i
redovno i zvještavaju o CBOM radu SO
6.1. Komisije dobijaju obuku o:
- djelokrugu rada i ulozi komisija. Sekretar ili druge
relevantpe osobe mogu održati trening članovima
komisija.
Standard
završen,
nastaviće se sa
praćenjem
Standard
završen,
nastaviće se sa
praćenjem
Novembar 2009 april 2010
Predsjednik SO,
Sekretar,SO, OEBS
Po potrebi
Stručna služba
U skladu sa
Planom profesionalne obuke
odbornika i SO
komisija
Novembar 2009 april 2010
Predsjednik SO,
Sekretar SO, Komisije
6.2. Komisije rade svoj plan rada koji uključuje procjenu
potrebne podrške.
Mart 2010
6.3. OEBS podržava prenos znanja između komisija u
regionu.
Mart 2010
6.4. Komisije rade u skladu sa svojim planom rada.
6.5. Komisije rade izvještaj o napretku prema planu rada
u skladu sa Poslovnikom o radu i dostavljaju to SO.
Mart - decembar
2010
Oktobar 2010
Komisija za budžet i
finansije i Etički
odbor Komisije SO,
OEBS
Komisija za budžet i
finansije i Etički
odbor Komisija za
budžet i finansije i
Etički odbor, SO
OEBS
OEBS
Strana 14 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 3. 2010. god.
6.6. Stručna služba prati prisustvo članova komisija
(zapisnik sa sastanka komisije sadrži podatke o
Svo vrijeme
Stručna služba
prisustvu).
Element 2: Poboljšanje odgovornosti izvršnih organa vlasti
Vremenski
Aktivnost
Odgovornost
okvir
Standard
1. Standard: Procedure za praćenje rada izvršnih
završen,
opgana vlasti od strane SO uspostavljene su i
nastaviće se sa
primijenjenje
praćenjem
2. Standard: Izrađen je obrazac sa izvještavanje SO
Kabinet načelnika,
2.1. Opština i budžetski korisnici/javne institucije
budžetski korisnici,
Januar - februar
zajednički razvijaju obrazac za izvještavanje.
javne institucije
2010
2.2. Načelpik odobrava standardizovan obrazac za
izvještavanje od strane administrativnih odjeljenja i
javnih iietitucija.
2.3. Načelnici odjeljenja i javne institucije primjenjuju
preporuke i obrazac za izvještavanje.
3. Standard: Odluke SO proceduralno su dobro
izrađene
Februar 2010
Načelnik
Mart 2010
Načelnici odjeljenja,
budžetski korisnici,
javne institucije
Standard
završen,
nastaviće se sa
praćenjem
4. Standard: SO sačinjava i održava bazu podataka
2011
koja sadrži nove odluke SO
Element 3: Poboljšanje komunikacije sa građanima
Vremenski
Aktivnost
Odgovornost
okvir
1. Standard: Mehanizmi za komunnkaciju između
April 2010 SO, odbornika, radnih tijela i građana su
decembar 2010
uspostavljeni
1.1. Predsjednik i sekretar analiziraju postojeće
April 2010
mehanizme za komunikaciju.
1.2. Opština organizuje događaj na kome prezentuje
postojeće i moguće nove mehanizme, te diskutuje se o
efikasnosti postojećih i novih. Na osnovu diskusije
urađeni su zaključci i dostavljeni MZ i NVO.
1.3. Načelnik je imenovao Službenika za odnose sa
javnošću.
1.4. Službenik za odnose sa javnošću promoviše
mehanizme za komunikaciju
1.5. Službenika za odnose sa javnošću izvještava SO o
implemenтаciji promotivnih aktivnosti.
1.6. SO je usvojila akcioni plan o implementaciji
mehanizama.
2. Standard: Rad SO i odbornika ocjenjen je od
strane građana
3. Standard: Mehanizmi za učešće građana
djelotvorno se koriste
Budžet
Maj 2010
OEBS
Jun 2010
Oktobar 2010
Novembar 2010
Decembar 2010
2011
2011
OEBS
Budžet
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
51.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine De-venta
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o stanju
bezbjednosti za period za period 01.01.2009-31.12.
2009. godine, Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9. marta 2010. godine, donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Informacija o stanju bezbjednosti za
period 01.01.2009-31.12.2009. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-37/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
6/08), a nakon razmatranja Informacije o stanju javne
rasvjete na području opštine sa planom aktivnosti za
poboljšanje i racionalizaciju potrošnje električne energije, Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9. marta 2010. godine, donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Informacija o stanju javne rasvjete
na području opštine Derventa.
2. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove da u što kraćem vremenu organizuje
jednu javnu raspravu po pitanju racionalizacije i uštede
električne energije u potrošnji za javnu rasvjetu i da
nakon toga predloži konkretne mjere u vezi uštede
električne energije po pitanju javne rasvjete.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-39/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
52.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Policijske
stanice za bezbjednost saobraćaja Derventa za period
01.01.2009-31.12. 2009. godine, Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9. marta 2010. godine,
donijela je
ZAKLjUČAK
1. Usvaja se Izvještaj o radu Policijske stanice za
bezbjednost saobraćaja Derventa za period 01.01.
2009-31.12.2009. godine.
Broj 3 Strana 15
54.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa". broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj 2009/2010. godini u osnovnim školama. Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9.
marta 2010. godine. donijela je
ZAKLjUČAK
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-38/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
53.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
1. Usvaja se Informacija o upisu učenika i
stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj
2009/2010. godini u osnovnim školama.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-40/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
Strana 16 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
55.
Datum: 11. 3. 2010. god.
Obrazloženje
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja Komisije za
izbor za sprovođenje postupka po ponovnom Javnom
konkursu za izbor i ime-novanje članova Upravnog
odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja
Derventa sa Rang-listom i preporukom za imenovanje,
Skupština opštine Derventa na 15. sjednici održanoj 9.
marta 2010. godine, donijela je
Osnov za donošenje ove odluke je član 9. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata i nadarenih
učenika srednjih škola ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 13/09), kojim je regulisano da mjesečni
iznos stipendije utvrđuje načelnik opštine posebnim
aktom u različitim iznosima za učenike srednjih škola i
studente, za svaku budžetsku godinu.
Broj: 02-40-229
Datum: 22.02.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________
ZAKLjUČAK
1. Ne usvaja se Izvještaj Komisije za izbor za
sprovođenje postupka po ponovnom Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa sa
Rang-listom i preporukom za imenovanje.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 01-022-41/10
Datum: 9. mart 2010. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
______________________________
56.
Na osnovu člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08) i člana 9. Pravilnika o stipendiranju redovnih
studenata i nadarenih učenika srednjih škola ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 13/09), Načelnik
opštine Derventa je donio
ODLUKU
o visini mjesečnog iznosa stipendija
I
Utvrđuje se mjesečni iznos stipendija za školsku
2009/2010 godinu u visini od:
- 90,00 KM za apsolvente i studente (bilo koje
godine studija),
- 65,00 KM za učenike srednjih škola (bilo kojeg
razreda).
II
Ovu Odluku objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
57.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj
6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o raspodjeli novčanih
sredstava iz Budžeta opštine - jednokratne pomoći
pojedincima koji imaju prebivalište na području
opštine Derventa
Član 1.
U Pravilniku o raspodjeli novčanih sredstava iz
Budžeta opštine - jednokratne pomoći pojedincima
koji imaju prebivalište na području opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 9/05), u
članu 2. stav 1. iza riječi "opštine Derventa", dodaju se
riječi: "kao i korisnicima prava iz oblasti boračkoinvalidske zaštite, ukoliko pomoć ne mogu ostvariti na
bilo koji drugi način".
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-40-671-1/05
Datum: 18.02.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 3 Strana 17
III
58.
Na osnovu člana 3. Odluke o izradi strategije
razvoja opštine Derventa) za period 2010-2015. godine
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 09/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08), načelnik
opštine Derventa donio je:
RJEŠENjE
o imenovanju Komisije za planiranje
razvoja opštine Derventa
U toku izrade Nacrta strategije, predsjednik Komisije će redovno a najmanje jednom mjesečno,
obavještavati Načelnika opštine o toku izrade Nacrta
strategije razvoja.
U toku izrade Nacrta strategije razvoja KP-OR će
organizovati javnu raspravu po svim mjesnim zajednicama te na drugi prikladan način obezbijediti učešće građana i drugih subjekata na izradi Nacrta.
Krajnji rok za izradu Nacrta je kraj maja 2010.
godine.
IV
I
Imenuje se Komisija za planiranje razvoja opštine Derventa (KPOR), u sastavu:
1. Žunić Igor, dipl. psiholog, predsjednik
2. Bećirvvić Mirsad, dipl. ekonomista, član;
3. Bećarević Ljubica, dipl. ekonomista, član;
4. Pajić Dragan, dipl. rudarstva, član;
5. Simić Vesna, dipl. poljoprivrede, član;
6. Ružičić Grozdan, dipl. ekonomista, član (direktor JU "Turističke organizacije opštine Derventa);
7. Kovačević Snježana, dipl. ekonomista, član;
8. mr Knežević Budislav, dipl. inž. el., član;
9. Čečavac Zdenka, dipl. ekonomista, član;
10. Ćorić Čedomir, dipl. inž. zaštite živo-tne
sredine, član;
11. Stojčić Milijan, inž. mašinstva, član;
12. Nović Srđan, dipl. inž. saobraćaja, član;
13.Golubović Borivoje, dipl. ekonomista, član
(Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, filijala
Doboj)
II
Zadatak komisije je da u saradnji sa svim
učesnicima planskog procesa (privrednim subjektima,
nevladinim i društvenim organizacijama, građanima),
uz stručnu-konsultansku pomoć UG "Ugled" Derventa,
izradi Nacrt strategije opštine Derventa za period
2010-2015. godina.
Posebnim akcionim planom, koji će odobriti
Načelnik opštine, definiše pojedine rokove za svaku
fazu procesa izrade Nacrta strategije razvoja opštine
Derventa za period 2010.-2015. godine.
Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj: 02-111-10/10
Datum: 18.02.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________
59.
Na osnovu člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENjE
o imenovanju Komisije za utvrđivanje činjeničnog
stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Srpske koje bi moglo biti predmet
zakupa na području opštine Derventa
1. Formira se Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Srpske koje bi bilo predmet zakupa na
području opštine Derventa u sastavu:
- Vesna Simić, predsjednik
- Dušanka Radanović, član
- Milenko Vujičić, član
- Stevan Milaković, član
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. je da u skladu sa
preporukom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede broj: 02-330-16212/09 od 26.10.2009.
godine, a na osnovu Zahtjeva za raspisivanje Javnog
oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti broj: 03-
Strana 18 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
330-54/09 od 10.06. 2009. godine, zbog neusaglašenosti katastarskih podataka sa stvarnim stanjem na
terenu, utvrdi činjenično stanje predloženog poljoprivrednog zemljišta za davanje u zakup i da izvrši identifikaciju predmetnih parcela.
3. Komisija je dužna da utvrđivanje činjeničnog
stanja i identifikaciju predmetnih parcela izvrši do
15.03.2010.godine.
4. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-111-11
Datum: 04.03.2010. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
______________________________
Datum: 11. 3. 2010. god.
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštine Derventa, Trg oslobođenja bb na osnovu rješenja
broj 06-372-1-53 od 17.02.2010. godine, izvršio je u
registru zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, u
registarskom listu broj: 1-53 upis osnivanja ZAJEDNICA ZA UPRAVLjANjE DIJELOM ZGRADE Derventa, ulica Njegoševa S-60, ulaz 54. sa sljedećim podacima:
Naziv i sjedište: Zajednica za upravljanje dijelom
zgrade, Derventa, ulica Njegoševa S-60, ulaz 54.
Osnivači: 10 etažnih vlasnika zgrade.
Djelatnost: 70.320 – upravljanje dijelom zgrade
za račun etažnih vlasnika. Istupa u pravnom prometu
samostalno i u okviru djelatnosti, za obaveze odgovara
cjelokupnom imovinom, članovi odgovaraju supsidijarno do visine udjela u plaćanju troškova održavanja
zgrade.
Zastupa Dujaković Savo, predsjednik skupštine,
samostalno i bez ograničenja.
Broj: 06-372-1-53
Datum: 12.02.2010. god.
60.
Službeno lice organa
dipl. ing. Dragan M. Pajić, s.r.
______________________________
OGLAS
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštine Derventa, Trg oslobođenja bb na osnovu rješenja
broj 06-372-1-52 od 12.02.2010. godine, izvršio je u
registru zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, u
registarskom listu broj: 1-52 upis osnivanja ZAJEDNICA ZA UPRAVLjANjE DIJELOM ZGRADE
Derventa, ulica Njegoševa S-60, ulaz 58. sa sljedećim
podacima:
Naziv i sjedište: Zajednica za upravljanje dijelom
zgrade, Derventa, ulica Njegoševa S-60, ulaz 58.
Osnivači: 10 etažnih vlasnika zgrade.
Djelatnost: 70.320 – upravljanje dijelom zgrade
za račun etažnih vlasnika. Istupa u pravnom prometu
samostalno i u okviru djelatnosti, za obaveze odgovara
cjelokupnom imovinom, članovi odgovaraju supsidijarno do visine udjela u plaćanju troškova održavanja
zgrade.
Zastupa Mikerević Zoran, predsjednik skupštine,
samostalno i bez ograničenja.
Broj: 06-372-1-52
Datum: 12.02.2010. god.
Službeno lice organa
dipl. ing. Dragan M. Pajić, s.r.
______________________________
61.
OGLAS
62.
OGLAS
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove Opštine Derventa, Trg oslobođenja bb na osnovu rješenja
broj 06-372-1-54 od 23.02.2010. godine, izvršio je u
registru zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada, u
registarskom listu broj: 1-54 upis osnivanja ZAJEDNICA ZA UPRAVLjANjE DIJELOM ZGRADE
Derventa, ulica Marije Bursać S-70, ulaz 5. sa sljedećim podacima:
Naziv i sjedište: Zajednica za upravljanje dijelom
zgrade, Derventa, ulica Marije Bursać S-70, ulaz 5.
Osnivači: 13 etažnih vlasnika zgrade.
Djelatnost: 70.320 – upravljanje dijelom zgrade
za račun etažnih vlasnika. Istupa u pravnom prometu
samostalno i u okviru djelatnosti, za obaveze odgovara
cjelokupnom imovinom, članovi odgovaraju supsidijarno do visine udjela u plaćanju troškova održavanja
zgrade.
Zastupa Vujičić Čedo, predsjednik skupšti-ne,
samostalno i bez ograničenja.
Broj: 06-372-1-54
Datum: 12.02.2010. god.
Službeno lice organa
dipl. ing. Dragan M. Pajić, s.r.
______________________________
Datum: 11. 3. 2010. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 3 Strana 19
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
35. Odluka o donošenju Revizije dijela Regulacionog plana "Industrijska zona"............................................1
36. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj
svojini neposrednom pogodbom Lejić Zoranu radi kompletiranja građevinske parcele ............................2
37. Odluka o davanju neposrednom pogodbom posredstvom zamjene
neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini
za zemljište u privatnoj svojini vlasništvo Bogdanović Dragana ...............................................................2
38. Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa ..................3
39. Odluka o upotrebi simbola i imena opštine Derventa.................................................................................5
40. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za kulturu" Derventa ..........................7
41. Rješenje o imenovanju Komisije za verifikaciju sprovedenih izbora
za predsjednike i članove savjeta mjesnih zajednica na području opštine Derventa ..................................7
42. Rješenje o razrješenju Savjeta za izradu regulacionih planova ..................................................................8
43. Rješenje o imenovanju Savjeta za izradu regulacionih planova .................................................................8
44. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Skupštine opštine Derventa u 2009. godini .................................9
45. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu stalnih radnih tijela
Skupštine opštine Derventa u 2009. godini ................................................................................................9
46. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa uređenja
gradskog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u 2009. godini ........................................................10
47. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa sanacije i održavanja
lokalnih puteva na području opštine Derventa u 2009. godini .................................................................10
48. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa podsticaja
poljoprivredne proizvodnje na području opštine za 2009. godinu............................................................10
49. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji komponente Podrška skupštini opštine
u okviru projekta "Lokalno je primarno" za period oktobar-decembar 2009. godine ..............................10
50. Zaključak o usvajanju Opštinskog akcionog plana za 2010. godinu
sa ciljem realizacije komponente projekta "Lokalno je primarno"
pod nazivom "Podrška skupštini opštine" ................................................................................................11
Strana 20 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 11. 3. 2010. god.
51. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju bezbjednosti
za period 01.01.2009. do 31.12.2009. godine ...........................................................................................15
52. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Policijske stanice za bezbjednost
saobraćaja Derventa za period 01.01.2009.-31.12.2009. godine ..............................................................15
53. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju javne rasvjete na području
opštine Derventa i zaduženju Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove .............................................15
54. Zaključak o usvajanju Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti
nastavnog kadra u školskoj 2009/2010. godini u osnovnim školama .......................................................15
55. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja Komisije za izbor za sprovođenje postupka
po ponovnom Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne
zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa sa Rang-listom i preporukom za imenovanje ..................16
NAČELNIK OPŠTINE
56. Odluka o visini mjesečnog iznosa stipendije ............................................................................................16
57. Pravilnik o dopuni Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava
iz Budžeta opštine - jednokratne pomoći pojedincima koji imaju
prebivalište na području opštine Derventa ...............................................................................................16
58. Rješenje o imenovanju Komisije za planiranje razvoja opštine Derventa ................................................17
59. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje činjeničnog stanja poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Srpske koje bi moglo biti predmet zakupa
na području opštine Derventa ...................................................................................................................17
ODJELjENjE ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE
60. Oglas o upisu u registar Zajednice za upravljanje dijelom zgrade
u ulici Njegoševa S-60, ulaz 58 ................................................................................................................18
61. Oglas o upisu u registar Zajednice za upravljanje dijelom zgrade
u ulici Njegoševa S-60, ulaz 54 ................................................................................................................18
62. Oglas o upisu u registar Zajednice za upravljanje dijelom zgrade
u ulici Marije Bursać SP-70, ulaz 5 ..........................................................................................................18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
233 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content