close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj : 5/13

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
Odgovorni urednik:
GOD. 22. BROJ 5/13
Derventa, 31. 05. 2013. god.
133.
Na osnovu člana 30. alineja 4. Zakona o loka-lnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. alineja 4.
Statuta opštine Derventa-Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj 3/13), Skupština
opštine Derventa na 8. sjednici održanoj 30. maja
2013. godine, donijela je
PROGRAM
KAPITALNOG INVESTIRANJA OPŠTINE
DERVENTA ZA 2013. GODINU
I-UVOD
U dijelu Budžeta opštine Derventa za 2013.
godinu koji se odnosi na kapitalne rashode, predviđena
su sredstva za investiciona ulaganja, odnosno ulaganja
u imovinu na nivou opštine. Ukupan iznos planiranih
sredstava za ove namjene je 1.758.100,00 KM. Imajući
u vidu da su u sklopu ovih sredstava planirane otplate
anuiteta po preuzetim kreditima u iznosu od
315.700,00 KM i sredstva za kamate na kredite u
iznosu od 242.400,00 KM, ovim programom se vrši
raspodjela sredstava u iznosu od 1.200.000,00 KM na
konkretne projekte. Projekti su grupisani po
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
grupama investiranja, a konta su usklađena sa novim
kontnim planom.
Lista prijedloga svih projekata sačinjena je na
osnovu prioritetnih projekata za 2013. godinu,
utvrđenih Strategijom razvoja opštine Derventa 20112016. godina, kao i pismenih zahtjeva budžetskih
korisnika koje su podnosili od momenta javnog poziva
za dostavu budžetskih zahtjeva za 2013. godinu do
momenta izrade prijedloga programa kapitalnih ulaganja. Zaprimljeni su zahtjevi za 171 projekat. Ukupna
vrijednost projekata gdje je iskazana vrijednost je
7.097.206,28 KM, a u velikom broju nije iskazana
vrijednost kandidovanih projekata.
Odabir predloženih projekata se bazira na
kriterijima:
- stepen završenosti započetih projekata u 2012.
godini, a i ranije
- mogućnost donacija za projekte od strane
ministarstava i drugih donatora,
- započete aktivnosti u vezi projekta (postojanje
projektne dokumentacije, pripremni radovi i sl.)
- koristi od projekta (povratni ekonomski efekat,
zapošljavanje novih radnika, broj stanovnika koji
imaju korist od projekta, uslov za realizovanje drugog
značajnog projekta)
- sufinansiranje od strane građana
II KAPITALNA ULAGANJA OPŠTINE DERVENTA ZA 2013. GODINU
Red.
broj
1
I
1
GRUPE ULAGANJA-NAZIV PROJEKTA
2
Kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlji
Nabavka radnih mašina za potrebe a.d. Komunalac Derventa
Broj
konta
Plan za
2013. god.
3
415200
4
45.000,00
Strukt.
indeks
(kol.4)
5
3,8
Strana 2 Broj 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
III
Ša
1
2
IIIb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
IIIc
1
2
3
4
5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Nabavka stolarije za zgradu Osnovnog suda u Derventi
Pomoć za izgradnju konaka u manastiru Bišnja
Pomoć za izgradnju donjačke džamije u Derventi
Pomoć za izgradnju crkava u Bijelom Brdu i Modranu
Pomoć za rekonstrukciju crkve u Kalenderovcima
Pomoć za izgradnju crkve u Novom naselju
Sanacija školskog igrališta u Osinji
Sanacija školskog igrališta u Kalenderovcima
Ukupno kapitalne pomoći
Kapitalne doznake građanima koje se
isplaćuju iz budžeta opštine
Učešće u projektima elektrifikacije povratničkih naselja
Pomoć za priključke za vodu-povratnici
Sufinansiranje projekata iz domena socijalne zaštite
Ukupno
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
zgrada i objekata
Izdaci za izgradnju i iribavljanje vanjskog osvjetljenja,
trotoara i ograda
Izgradnja rasvjete u ul.Dubička
Izgradnja rasvjete u Potočanima
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog
osvjetljenja, trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
puteva i auto-puteva
Izgradnja kružnog toka kod autobuske stanice sa
rekonstrukcijom ul.Milovana Bjeloševića Belog
- završna faza
Izgradnja ulice Kolubarska
Izgradnja puta Kresojevići-Lazići - Kostreš
Izgradnja puta Babići-Rakići-Milića raj
Izgradnja puta Đurđevići-Marići-Pojezna
Izgradnja puta Kalemčići-Petrin Han
Izgradnja puta Adžići-Cerani
Izgradnja puta Tolića obala-odvojak za Kojiće
Izgradnja puta Panzalovići-Osinja
Izgradnja puta Trivunovići-Vujičići (Osinja- Pojezna)
Izgradnja puta Evđenići
Izgradnja puta Nedići - Trstenci
Izgradnja puta Tominčići-Bišnja
Izgradnja puta Vetmića obala-Švabići (dionica mostoviRadanovića obala)
Izgradnja puta Petrin Han-Djevojačko groblje
Izgradnja puta Višnjik-Juriša
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje
puteva i auto-puteva
Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda,
kanalizacija
Izgradnja vodovoda u Trstencima
Izgradnja vodovoda u Polju
Izgradnja glavnog kanalizacionog cjevovoda u naselju Lug
(nastavak projekta KFW)
Izgradnja vodovoda na Plehanu
Izgradnja vodovoda Drijen
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda,
vodovoda, kanalizacija
3
Datum: 31. 05. 2013. god.
4
15.000,00
30.000,00
15.000,00
20.000,00
7.000,00
14.000,00
5.000,00
5.000,00
156.000,00
5
1,3
2,5
1,3
1,7
0,6
1,2
0,4
0,4
13,0
416100
35.000,00
5.000,00
13.000,00
53.000,00
2,9
0,4
1,1
4,4
511100
511100
0,0
8.000,00
5.000,00
0,7
0,4
13.000,00
1,1
75.000,00
6,3
25.000,00
25.000,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
35.000,00
18.000,00
25.000,00
30.000,00
15.000,00
20.000,00
2,1
2,1
3,3
2,5
2,5
3,3
2,9
1,5
2,1
2,5
1,3
1,7
40.000,00
3,3
40.000,00
18.000,00
3,3
1,5
506.000,00
42,2
45.000,00
30.000,00
3,8
2,5
70.000,00
5,8
40.000,00
25.000,00
3,3
2,1
210.000,00
17,5
511100
511100
Datum: 31. 05. 2013. god.
1
IIId
1
2
IV
IVa
1
IVb
1
IVc
1
2
IVd
1
V
1
2
VI
1
VII
1
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata
Izgradnja azila za pse na području opštine Derventa
Turistička signalizacija
Ukupno izdaci za ostale objekte
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
(grupa III)
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i objekata
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju stambenih objekata i jedinica
Sanacija doma u Pojezni
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju stambenih objekata i jedinica
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju plinovoda, vodovoda, kanalizacija
Rekonstrukcija vodovoda u Kuljenovcima
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju plinovoda, vodovoda, kanalizacija
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju puteva i auto- puteva
Rekonstrukcija i izgradnja gradskih ulica-kraće dionice
Rekonstrukcija mostova na području opštine
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju puteva i auto-puteva
Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju ostalih objekata
Nabavka i ugradnja parketa za sportsku
dvoranu u Gimnaziji
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju ostalih objekata
Ukupno izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i
adaptaciju zgrada i objekata (grupa IV)
Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izgradnja grijanja u Centru za kulturu
Izdaci za nabavku video nadzora na području grada
Ukupno izdaci za nabavku postrojenja i opreme
Izdaci za višegodišnje zasade
Hortikulturno uređenje kružnog toka kod motela Dvor
Ukupno izdaci za višegodišnje zasade
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
(projektovanje, nadzor,...)
Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu
(projektovanje, nadzor,...)
Ukupno rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu
UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA U 2013. GODINI
U skladu sa kontnim okvirom projekti su
objedinjeni u grupe: Grupa I Kapitalne pomoći
neprofitnim subjektima u zemlji je planirana na kontu
415200 u ztsupnom iznosu od 156.000,00 KM, i
predstavlja investaranja u imovinu koja nije vlasništvo
opštine, kroz odobravanje kapitalnih pomoći javnim
ustanovama i preduzećima, i institucijama.
3
511100
Broj 5 Strana 3
4
5
20.000,00
8.000,00
28.000,00
1,7
0,7
2,3
757.000,00
63,1
15.000,00
1,3
15.000,00
1,3
15.000,00
1,3
15.000,00
1,3
50.000,00
20.000,00
4,2
1,7
70.000,00
5,8
14.000,00
1,2
14.000,00
1,2
114.000,00
9,5
30.000,00
20.000,00
50.000,00
2,5
1,7
4,2
25.000,00
25.000,00
2,1
2,1
45.000,00
3,8
45.000,00
3,8
1.200.000,00
100,0
511200
511200
511200
511200
511200
511300
511500
511700
Grupa II Kapitalne doznake građanima koje se
isplaćuju iz budžeta opštine je planirana na kontu
416100 u ukupnom iznosu od 53.000,00 KM, i
predstavlja finansijsku podršku socijalnim programima
i projektima održivog povratka.
Grupa III Izdaci za izgradnju i pribavljanje
zgrada i objekata je planirana na kontu 511100 u
Strana 4 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ukupnom iznosu od 757.000,00 KM. Ova grupa
projekata je podijeljena na sljedeće podgrupe:
IIIa Izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog
osvjetljenja, trotoara i ograda u iznosuod 13.000,00
KM,
IIIb Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i
auto puteva u ukupnom iznosu od 506.000,00 KM,
IIIc Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda,
vodovoda i kanalizacija u ukupnom iznosu od
210.000,00 KM,
IIId Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih
objekata u ukupnom iznosu od 28.000,00 KM.
Grupa IV Izdaci za investiciono održavanje,
rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata je planirana na kontu 511200 u ukupnom iznosu od
114.000,00 KM. Ova grupa projekata je podijeljena na
sljedeće podgrupe:
IVa Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju stambenih objekata i jedinica u
iznosu od 15.000,00 KM,
IVb Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju vanjskog osvjetljenja, trotoara i
ograda u iznosu od 15.000,00 KM
IVc Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju puteva i auto puteva u iznosu od
70.000,00 KM,
IVd Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata u iznosu od
114.000,00 KM
Grupa V Izdaci za nabavku postrojenja i opreme
je planirana na kontu 511300 u ukupnom iznosu od
50.000,00,
Grupa VI Izdaci za višegodišnje zasade je planirana na kontu 511500 u ukupnom iznosu od
25.000,00 KM,
Grupa VII Izdaci za nematerijalnu proizvedenu
imovinu (projektovanje, nadzor,...) je planirana na
kontu 511700 u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM., i
predstavlja finansiranje projektovanja, geodetskih
snimanja za projekte, revizije projekata, pribavljanja
saglasnosti, taksa za građenje i drugih dokumenata,
stručnog nadzora, ispitivanja kvaliteta, izrade
strateških dokumenata i sl.
III -PRELAZNE ODREDBE
Ukupna finansijska sredstva za koja se ovim
programom utvrđuju konkretne namjene su identična
planiranim u operativnom budžetu i iznose
1.200.000,00 KM, a sva odstupanja i neusklađenosti
po grupama finansiranja u odnosu na vrijednosti i
Datum: 31. 05. 2013. god.
tekstualne opise po grupama finansiranja usvojenim u
operativnom budžetu će se uskladiti sa ovim
programom.
IV - ZAVRŠNI DIO
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-116/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
134.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 11. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 7. i 42.
Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija
("Službeni list SR BiH", broj: 33/77, 12/87, 30/90 i
7/92) a u vezi sa članom 12. Ustavnog zakona za
sprovođenje Ustava Republike Srpske" Službeni
glasnik Republike Srpske" broj: 21/92) i člana 37.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština
opštine Derventa na 8. sjednici održanoj 30. maja
2013. godine, donijela je
ODLUKU
o izdavanju u zakup garaža u Derventi putem
javnog oglašavanja
Član 1.
Opština Derventa daje u zakup garaže upisane sa
pravom svojine u korist Opštine Derventa, izgrađene u
stambenim objektima putem javnog oglašavanja, i to:
- u ul. Mladena Stojanovića broj 12, garaža broj
4, povrpšne 13,98 m2, upisana u PL 2462, na kč. 1336
u KO Derventa I,
- u ul. Mladena Stojanovića broj 14, garaža broj
5, površine 13,84 m2, upisana u PL 2462, na kč. 1336
u KO Derventa I,
- u ul. Mladena Stojanovića broj 14, garaža broj
7, povrpšne 13,58 m2, upisana u PL 2462, na kč. 1336
u KO Derventa I,
Datum: 31. 05. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- u ul. Mladena Stojanovića broj 14, garaža broj
8, površine 13,72 m2, upisana u PL 2462, na kč. 1336
u KO Derventa I,
- u ul. Mladena Stojanovića broj 18, garaža broj
14, povrpšne 19,66 m2, upisana u PL 2462, na kč.
1336 u KO Derventa I,
- u ul. Mladena Stojanovića broj 18, garaža broj
15, površine 19,57 m2, upisana u PL 2462, na kč. 1336
u KO Derventa I,
- u ul. Mladena Stojanovića broj 18, garaža broj
16, površine 20,23 m2, upisana u PL 2462, na kč. 1336
u KO Derventa I,
- u ul. Njegoševa S-56/3, garaža B6, površine
34,94 m2, upisana u PL 2462, na kč. 318/3 u KO
Derventa I,
- u ul. Njegoševa S-60, ulaz 56, garaža broj 12,
površine 16,73 m2, upisana u PL 2462, na kč. 875 u
KO Derventa I,
- u ul. PatrijarNa Dožića broj 22, garaža broj 1,
površine 14,06 m2, upisana u PL 470, na kč. 2064/2 u
KO Derventa I,
- u ul. PatrijarNa Dožića broj 24, garaža broj 1,
površine 14,19 m2, upisana u PL 470, na kč. 2064/3 u
KO Derventa I,
- u ul. PatrijarNa Dožića broj 24, garaža broj 4,
povrpšne 14,07 m2, upisana u PL 470, na kč. 2064/3 u
KO Derventa I,
- u ul. Hajduk Veljka broj 3, garaža broj 2,
povrpšne 16,57 m2, upisana u PL 2462, na kč. 1211 u
KO Derventa I.
Član 2.
Garaže iz člana 1. daju se u zakup zainteresovanim fizičkim licima putem javne licitacije, koju
će raspisati Načelnik opštine Derventa.
Javna licitacija će se provesti na način propisan
Pravilnikom o postupku javnog nadmetanja za prodaju
nepokretnosti u društvenoj svojini ("Službeni list SR
BiH", broj: 28/79).
Član 3.
Ovlašćuje se Načelnik opštine Derventa da
formira Komisiju za sprovođenje postupka Javne
licitacije za izdavanje u zakup garaža.
Komisija se sastoji od predsjednika i dva člana.
Član 4.
Početna cijena mjesečne zakupnine garaža iz
člana 1. ove Odluke iznosi 2,5 KM po 1 m2.
Broj 5 Strana 5
Član 5.
Sa najpovoljnijim ponuđačem Načelnik opštine
će zaključiti ugovor o zakupu garaže na period od
jedne godine a najdalje do sprovođenja postupka
prodaje garaža u skladu sa zakonom.
Član 6.
Ugovorom o zakupu garaže regulisaće se
ugovorni odnosi između ugovarača.
Član 7.
Za garaže koje su upisane sa pravom svojine u
korist opštine Derventa a koje koriste lica koja su to
pravo ostvarila na osnovu rješenja o dodjeli stana ili
ugovora o korišćenju stana po ranije važećim propisima, Načelnik opštine će zaključiti ugovor o zakupu
bez sprovođenja postupka javne licitacije na period iz
člana 5. ove odluke, po tržišnoj cijeni ostvarenoj za
garaže iz člana 1. ove odluke.
Član 8.
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Načelnik
opštine Derventa.
Sve stručne i administrativno-tehničke poslove
obavljaće Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i
Odeljenje za finansije Administrativne službe opštine
Derventa.
Član 9.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-114/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
135.
Na osnovu člana 14. stav 6. Zakona o
tskom sistemu Republike Srpske ("Službeni
Republike Srpske", broj: 121/12) i člana 37.
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština
budžeglasnik
Statuta
glasnik
opštine
Strana 6 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Derventa na 8. sjednici održanoj 30. maja 2013.
godine, donijela je
ODLUKU
o raspoređivanju suficita
Budžeta opštine Derventa
Član 1.
Datum: 31. 05. 2013. god.
3. Izgradnja kaskada na rijeci Ukrini 18.000,00
KM
Član 5.
Neutrošena sredstva po osnovu naknade za
zaštitu od požara ostvarena u 2012. godini u iznosu od
78.641,28 KM biće utrošena u skladu sa Zakonom o
zaštiti od požara.
Neraspoređeni budžetski suficit opštine Derventa
iznosi 416.667,00 konvertibilnih maraka.
Član 6.
Ostvareni neraspoređeni budžetski suficit se
raspoređuje na kapitalna ulaganja.
Obaveze po zapisnicima Poreske uprave i
Ministarstva finansija o poravnanju više i pogrešno
uplaćenih javnih prihoda u iznosu od 28.317,19 KM,
realizovaće se u skladu sa zapisnicima.
Član 3.
Član 7.
Kapitalna ulaganja koja se finansiraju iz
raspoloživog suficita su:
1. Revizija Regulacionog plana "Centar -Zapad" i
"Centar" 12.917,00 KM
2. Izgradnja ulice Kralja Petra I -1 faza
220.000,00 KM
3. Uređenje platoa oko Sabornog hrama Uspenija
Presvete Bogorodice - završna faza 70.000,00 KM
4. Rekonstrukcija i sanacija oštećenih seoskih
asfaltiranih puteva 40.000,00 KM
5. Sufinansiranje sanacije škole "19. april" projekat Japanske vlade 10.000,00 KM
6. Proširenje svlačionica na igralištu FK Tekstilac
10.000,00 KM
7. Izgradnja rasvjete u ul. Miloša Crnjanskog
3.750,00 KM
8. Sufinansiranje sanacije lokalnih puteva zajednički projekat sa Oružanim snagama BiH
25.000,00 KM
9. Izgradnja igrališta u Crnči i pristupnog puta do
OŠ 15.000,00 KM
10. Izgradnja igrališta u Omeragićima 10.000,00
KM
Prihodi na računu posebnih namjena iz ranijeg
perioda realizovaće se u skladu utvrđenom namjenom
uplatioca.
Član 2.
Član 8.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-115/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
136.
Na osnovu člana 37. i 64. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13), Skupština opštine Derventa na
8. sjednici održanoj 30. maja 2013. godine, donijela je
Član 4.
Neutrošena sredstva od naknada za vode u 2012.
godini u iznosu od 95.744,00 KM koja se nalaze u
ukupnom budžetskom suficitu će biti utrošena kroz
slijedeće projekte:
1. Vodovod Gornji Detlak 30.000,00 KM
2. Vodovod Donja Lupljanica 47.744,00 KM
RJEŠENJE
o razrješenju Komisije za odabir korisnika
pomoći rekonstrukcije
1. Razrješavaju se imenovani članovi Komisije za
odabir korisnika pomoći rekonstrukcije, a u sastavu:
- Šljivić Jadranka,
Datum: 31. 05. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- Simić Miro,
- Pelesić Fadil,
- Grubišić Mato,
- Dizdarević Nusret,
- Brico Ivan, i
- Milić Đuro, predstavnik ovlašćenog dona-tora.
Broj 5 Strana 7
projektima rekonstru-kcije i povratka koji se realizuju
na području opštine Derventa.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-111-67/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Broj:01-111-66/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
137.
Na osnovu člana 22. Uputstva o načinu i
procedurama odabira korisnika projekata povratka i
rekonstrukcije stambenih jedinica ("Službeni glasnik
Bosne i Hercegovine", broj: 48/06) i člana 37. i 64.
Statuta opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 3/13), Skupština
opštine Derventa na 8. sjednici održanoj 30. maja
2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za odabir korisnika
pomoći rekonstrukcije
1. Imenuje se Komisija za odabir korisnika
pomoći rekonstrukcije, a u sastavu:
- Pajić Dragan, predstavnik opštine,
- Marić Darinka, predstavnik opštine,
- _______, ovlašteni predstavnik donatora,
- Guberac Pejo, predstavnik organizacija i
udruženja za pitanja izbjeglica i raseljenih lica u BiH,
- Terzić Samir, predstavnik udruženja građana
povratnika ili predstavnik građana povratnika,
- Tolić Zlatko, predstavnik iz reda odbornika
skupštine opštine, i
- Šljivić Jadranka, predstavnik organa za poslove
prostornog uređenja.
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da u
skladu sa Uputstvom o načinu i procedurama odabira
korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica, izvrši odabir korisnika pomoći po svim
138.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o sistemu
javnih službi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 68/07 i 109/12) i člana 37. Statuta opštine
Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 3/13) i člana 13. stav 2. Odlzose o
osnivanju Javne ustanove "Gerontološki centar"
Derventa, ("Službeni glasnik opštine Derventa" broj:
5/11), Skupština opštine Derventa na 8. sjednici
održanoj 30. maja 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o razrješenju predsjednika privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove "Gerontološki centar"
Derventa
1. Razrješava se dužnosti predsjednika privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Gerontološki centar" Derventa, KRIČKOVIĆ MILOVAN
zbog neopozive ostavke.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 28. sjednici
održanoj 31. maja 2011. godine donijela Rješenje broj:
01-111-15/11 o imenovanju predsjednika i članova
privremenog Upravnog odbora Javne ustanove
"Gerontološki centar" Derventa.
Navedenim rješenjem za predsjednika privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Gerontološki
centar" Derventa imenovan je Milovan Kričković.
Strana 8 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Kako je Kričković Milovan imenovan na dužnost
načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu u
Administrativnoj službi opštine Derventa što je u
skladu sa članom 151. stav 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) nespojivo da statusom
službenika, jer se načelnik odjeljenja u skladu sa
članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi smatra
službenikom jedinice lokalne samouprave.
Imenovani je 17. aprila 2013. godine podnio
pismenu neopozivu ostavku na mjesto predsjednika
privremenog Upravnog odbora Javne ustanove
"Gerontološki centar" Derventa.
Komisija za izbor i imenovanje Skupštine opštine
je na 5. sjednici održanoj 21.maja 2013. godine,
razmatrala podnesenu ostavku i razloge podnošenja
ostavke i na osnovu člana 41. Poslovnika Skupštine
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa,
broj: 6/09 - Prečišćeni tekst i 3/13) utvrdila Prijedlog
rješenja o razrješenju Kričković Milovana dužnosti
predsjednika privremenog Upravnog odbora Javne
ustanove "Gerontološki centar" Derventa.
Skupština opštine Derventa je na 8. sjednici
održanoj 30. maja 2013. godine donijela Rješenje kao
u dispozitivu.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Ovo rješenje je konačno i protiv istog se ne može
uložiti žalba, api se može pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju, u roku od 30 dana od dana
dostavljanja ovog rješenja.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-111-68/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
139.
Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), člana 12. tačka 2. ž.) i člana 16. stav 1. Zakona
o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07 i 109/12), člana 37. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 3/13) i člana 13. Odluke o
osnivanju Javne ustanove "Gerontološki centar"
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj:
Datum: 31. 05. 2013. god.
5/11), Skupština opštine Derventa na 8. sjednici
održanoj 30. maja 2013. godine, donijela je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika privremenog Upravnog
odbora Javne ustanove "Gerontološki centar"
Derventa
1. Za predsjednika privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Gerontološki centar" Derventa, do
završetka postupka javne konkurencije imenuje se:
KALOPEROVIĆ PETRA.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Obrazloženje:
Skupština opštine Derventa je na 28. sjednici
održanoj 31. maja 2011. godine donijela Rješenje broj:
01-111-15/11 o imenovanju predsjednika i članova
privremenog Upravnog odbora Javne ustanove
Gerontološki centar Derventa.
Navedenim rješenjem za predsjednika privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Gerontološki centar" Derventa imenovan je Milovan
Kričković.
Kako je Kričković Milovan imenovan na dužnost
načelnika Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu u
Administrativnoj službi opštine Derventa što je u
skladu sa članom 151. stav 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj: 101/04, 42/05 i 118/05) nespojivo da statusom
službenika, jer se načelnik odjeljenja u skladu sa
članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi smatra
službenikom jedinice lokalne samouprave.
Imenovani je 17. aprila 2013. godine podnio pismenu neopozivu ostavku na mjesto predsjednika privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Ge-rontološki centar" Derventa, Skupština opštine Derventa
je imenovanog razriješila dužnosti predsjednika
privremenog Upravnog odbora ove javne ustanove.
Kako je mjesto predsjednika privremenog Upravnog odbora Javne ustanove "Gerontološki centar"
Derventa ostalo upražnjeno a do okončanja postupka
javne konkurencije neophodno je imenovati novog
predsjednika privremenog upravnog odbora, Komisija
za izbor i imenovanje Skupštine opštine je na 5.
sjednici održanoj 21. maja 2013. godine, na osnovu
člana 41. Poslovnika Skupštine opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa, broj: 6/09 -
Datum: 31. 05. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Prečišćeni tekst i 3/13) utvrdila Prijedlog rješenja o
imenovanju Kaloperović Petre za predsjednika
privremenog Upravnog odbora Javne ustanove
"Gerontološki centar" Derventa.
Skupština opštine Derventa je na 8. sjednici
održanoj 30. maja 2013. godine donijela Rješenje kao
u dispozitivu.
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU
Ovo rješenje je konačno i protiv istog se ne može
uložiti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred
Okružnim sudom u Doboju, u roku od 30 dana od dana
dostavljanja ovog rješenja.
Broj 5 Strana 9
141.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
Lokalnog plana akcije invalidnosti opštine Derventa
2010-2014. u 2012. godini, Skupština opštine Derventa
na 8. sjednici održanoj 30. maja 2013. godine, donijela
je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
realizaciji Lokalnog plana akcije invalidnosti opštine
Derventa 2010-2014. u 2012. godini.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-111-69/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-118/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
140.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Izvještaja o radu
Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne
zaštite i utvrđivanje funkcionalnog stanja korisnika,
Skupština opštine Derventa na 8. sjednici održanoj 30.
maja 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
142.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
izvršenju budžeta opštine Derventa za period 01.01. 31.03.2013. godine sa osvrtom na ostvarenje lokalnih
prihoda po vrstama, Skupština opštine Derventa na 8.
sjednici održanoj 30. maja 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu Prvostepene stručne komisije za utvrđivanje
sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanje funkcionalnog stanja
korisnika.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o izvršenju Budžeta opštine Derventa za
period 01.01. - 31.03.2013. godine sa osvrtom na
ostvarenje lokalnih prihoda po vrstama.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-117/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-119/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Strana 10 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 31. 05. 2013. god.
145.
143.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
iskorišćenosti poljoprivrednog zemljišta na području
opštine, Skupština opštine Derventa na 8. sjednici
održanoj 30. maja 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju
o iskorišćenosti poljoprivrednog zemljišta na području
opštine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-120/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o
komunalnom redu u gradu (odvoz smeća iz centra
grada, rješenje problema nedostatka parking mjesta i
naplata u narednom periodu), Skupština opštine
Derventa na 8. sjednici održanoj 30. maja 2013.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o komunalnom redu u gradu (odvoz smeća iz
centra grada, rješenje problema nedostatka parking
mjesta i naplata u narednom periodu).
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-122/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
144.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju u
putničkom saobraćaju i taksi prevozu na području
opštine Derventa, Skupština opštine Derventa na 8.
sjednici održanoj 30. maja 2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju o stanju u putničkom saobraćaju i taksi
prevozu na području opštine Derventa.
146.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13), a nakon razmatranja Informacije o stanju i
prijedlog Akcionog plana za izgradnju i sanaciju
zelenih površina, (drveća) i gradskog parka na
području opštine Derventa, Skupština opštine Derventa
na 8. sjednici održanoj 30. maja 2013. godine, donijela
je
ZAKLJUČAK
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-121/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju
o stanju i daje saglasnost na Prijedlog Akcionog plana
za izgradnju i sanaciju zelenih površina, (drveća) i
gradskog parka na području opštine Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Datum: 31. 05. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj:01-022-123/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
Broj 5 Strana 11
Srpske", broj: 28/12), a nakon razmatranja prijedloga
Dopune liste spomenika i spomen-obilježja od velikog
značaja za jedinicu lokalne samouprave, Skupština
opštine Derventa na 8. sjednici održanoj 30. maja
2013. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
147.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine Derventa",
broj: 3/13) a u skladu sa članom 10. tačka 5. i 6.
Zakona o spomenicima i spomen-obilježjima
oslobodilačkih ratova ("Službeni glasnik Republike
1. U Zaključku broj:01-022-97/13 od 26.04.
2013. godine usvojena je Lista spomenika i spomen
obilježja od velikog značaja za jedinicu lokalne
samouprave sa spomenicima NOR-a i daje se saglasnost na dopunu liste.
DOPUNA LISTE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA OD VELIKOG ZNAČAJA
ZA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE
SPOMENICI NOR-a
Red.
Br.
MJESNA
ZAJEDNICA
KATARSKA
OPŠTINA
KATASTARSKA
ČESTICA
1.
Osinja
Osinja
k.č.1437
2.
3.
4.
V.Sočanica
Bunar
Brezici
V.Sočanica
Bunar
Brezici
k.č.1870
k.č.793/1
5.
Kalenderovci
Kalenderovci
k.č.1785
6.
7.
N.Lužani
Bos.Dubočac
N.Lužani
Bos.Dubočac
k.č.670
k.č.116
8.
Derventa I
DerventaI
k.č.1404
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj:01-022-124/13
Datum: 30. maja 2013. god.
Predsjednik SO-e
Jozo Barišić, s.r.
____________________________________
VLASNIŠTVOLOKACIJA
O.Š"Đorđo Panzalović i
Opština Derventa
Balešević Milan
M.Z.Bunar
god.
Groblje - Spomen
kosturnica
M.Z. Begluci
M.Z. Bos.Dubočac
Opština Derventa u
dvorištu O.Š. Zdravko
Čelar
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 3/13) Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Strinić Mile, dit. ek, predsjednik
- Ćebedžija Olivera, dit. pravnik, član
- Borislav Kitonjić, saob. teh., član
148.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06,24/06,70/06,12/09 i 60/10), člana 5.
Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasnik
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Nada Špirić, pravnik.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za usluge iznajmljivanja multifunkcionalnih
kopir aparata, dana 14.05.2013. godine sa početkom u
12 časova,
Strana 12 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja
postupka dostavi Načelniku oppggane, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku ošptine
Derventa".
Datum: 31. 05. 2013. god.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj:02-404-18/13
Datum: 14.05.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
150.
Broj:02-404-16/13
Datum: 13.05.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
149.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), člana
5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama
("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09), člana 20.
Pravilnika o javnim nabavkama ("Službeni glasšns
opštine Derventa" broj 12/09) i člana 65. Statuta
opštine Derventa - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik
oppggane Derventa", broj 3/13) Načelnik ogaptine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Miro Popović, građ. teh., predsjednik
- Ana Jovičić, dip. pravnik, član
- Srđan Nović, dip. inž. saob., član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Mile Strinć, dip. ek.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za osiguranje imovine 2013/2014. godina,
dana 16. 05. 2013. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončalja
postupka dostavi Načelniku opttine, preporuku o
dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zalisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
Na osnovu člana 4. tačka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
41/03), Načelnik opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju vršioca dužnosti starješine
Teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice
Derventa
1. Za vršioca dužnosti starješine Teritorijalne
profesionalne vatrogasne jedinice Derventa sa
16.05.2013. godine imenuje se Pijetlović Slaven.
2. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
ošptine Derventa".
Obrazloženje
Dosadašnjem starješini Teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice Derventa prestao je
radni odnos zbog ispunjavanja zakonskih uslova za
penzionisanja, zbog čega se ukazala potreba za
popunom ovog radnog mjesta sa novim izvršiocem.
Odredbom člana 42. stav 1. Zakona o zaštiti od požara
propisano je da vatrogasnom jedinicom rukovodi
starjepšna teritorijalne vatrogasne jedinice, kojeg
imenuje načelnik opštine na osnovu sprovedenog
javnog konkursa.
Kako Pijetlović Slaven ispunjava uslove ovog
radnog mjesta on se imenuje za vršioca dužno-sti
starješine TPVJ Derventa do završetka postupka javne
konkurencije, odnosno najduže dva mjeseca u skladu
sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske, riješeno kao
u dispozitivu rješenja.
Uputstvo o pravnom sredstvu:
Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo da
podnese prigovor Načelniku opštine Derventa u roku
od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja.
Datum: 31. 05. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj:02-111-64
Datum: 20.05.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
151.
Na osnovu člana 58. stav 4. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 119/08 i 1/12), člana 5. stav 1.
Pravilnika o kalendaru rada u predškolskim
ustanovama u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 23/97) i člana 65. Statuta
opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 3/13 - Prečišćeni tekst), Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na kolektivno korišćenje
godišnjeg odmora Javnoj predškolskoj ustanovi
"Trol", Derventa
1. Daje se saglasnost na kolektivno korišćenje
godišnjeg odmora Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol",
Derventa u trajanju od 15 (petnaest) radnih dana u
periodu od 29.07. do 16.08.2013. godine.
Broj 5 Strana 13
2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Obrazloženje:
Javna predškolska ustanova "Trol", Derventa
podnijela je pismeni zahtjev nadležnom opštinskom
organu za davanje saglasnosti na kolektivno korišćenje
godišnjeg odmora u trajanju od 15 radnih dana u
periodu od 29.07. do 16.08.2013. godine. U tom
periodu i roditelji koji su zaposleni, a čija djeca borave
u obdaništu, uglavnom koriste godišnji odmor, a
potrebno je obaviti neophodne radove za početak nove
školske godine, tj. krečenje prostorija, generalno
čišćenje i dezinfekciju.
Načelnik opštine je uvažavajući navedene
razloge, a primjenom odredbi člana 58. Stav 4. Zakona
o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i člana 5.
stav 1. Pravilnika o kalendaru rada u predškolskim
ustanovama u Republici Srpskoj, donio Rješenje kao u
dispozitivu.
Broj:02-141-3/13
Datum: 21.05.2013. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
Strana 14 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 31. 05. 2013. god.
Datum: 31. 05. 2013. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 5 Strana 15
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
133. Program kapitalnog investiranja opštine Derventa za 2013. godinu;.......................................................1
134. Odluka o izdavanju u zakup garaža u Derventi putem javnog oglašavanja; ............................................4
135. Odluka o raspoređivanju suficita Budžeta opštine Derventa; ..................................................................5
136. Rješenje o razrješenju Komisije za odabir korisnika pomoći rekonstrukcije; .........................................6
137. Rješenje o imenovanju Komisije za odabir korisnika pomoći rekonstrukcije; ........................................7
138. Rješenje o razrješenju predsjednika privremenog
Upravnog odbora Javne ustanove "Gerontološki centar" Derventa; ........................................................7
139. Rješenje o imenovanju predsjednika privremenog Upravnog odbora
Javne ustanove "Gerontološki centar" Derventa; .....................................................................................8
140. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Prvostepene stručne komisije
za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava
iz socijalne zaštite i utvrđivanje funkcionalnog stanja korisnika; ............................................................9
141. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Lokalnog plana
akcije invalidnosti opštine Derventa 2010-2014. godine u 2012. godini; ................................................9
142. Zaključak o usvajanju Informacije o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period
01.01.-31.03.2013. godine sa osvrtom na ostvarenje lokalnih prihoda po vrstama; ................................9
143. Zaključak o usvajanju Informacije o iskorišćenosti
poljoprivrednog zemljišta na području opštine, .....................................................................................10
144. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju u putničkom saobraćaju
i taksi prevozu na području opštine Derventa; .......................................................................................10
145. Zaključak o usvajanju Informacije o komunalnom redu u gradu (odvoz smeća iz centra
grada, rješenje problema nedostataka parking mjesta i naplata u narednom periodu); ..........................10
146. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju i davanju saglasnosti
na prijedlog Akcionog plana za izgradnju i sanaciju zelenih površina,
(drveća) i gradskog parka na području opštine Derventa; .....................................................................10
147. Zaključak o dopuni Liste spomenika i spomen-obilježja
od velikog značaja za jedinicu lokalne samouprave; .............................................................................11
NAČELNIK OPŠTINE
148. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za usluge iznajmljivanja multifunkcionalnih kopir aparata; ..................................................11
Strana 16 Broj 5
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 31. 05. 2013. god.
149. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke-izbor najpovoljnijeg
ponuđača za osiguranje imovine 2013/2014. godine; ............................................................................12
150. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti starješine
Teritorijalne profesionalne vatrogasne jedinice Derventa; ....................................................................12
151. Rješenje o davanju saglasnosti na kolektivno korišćenje godišnjeg odmora
Javnoj predškolskoj ustanovi "Trol" Derventa; .....................................................................................13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
215 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content