τεχνικα χαρακτηριστικα - Chaffoteaux chaffoteaux

ΣΥΜΒΑΤ
Ι
ΚΟΙ
ΛΕ
ΒΗΤ
Ε
Σ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ
ALIXIA S
Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα
απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη
λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές
και σίγουρες επιδόσεις. Ο νέος Alixia S είναι πλέον
εξοπλισμένος με LCD οθόνη για έξυπνη και εύκολη
χρήση.
Ν Ε Α
> ΑΝΕΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ
• Ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης.
• Παροχή ζεστού νερού χρήσης 11,3 l/min σύµφωνα µε την EN625.
• Κύκλωµα ζεστού νερού ελεγχόµενο από 2 αισθητήρες και ένα ροόµετρο, για εξάλειψη του χρόνου παράδοσης, και παροχή
µε σταθερή θερµοκρασία, ακόµη και σε µικρές ζητήσεις.
> ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• 3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42.
• Ισχύς Θέρµανσης 24 kW.
> ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
•
•
•
•
•
106
Συµπαγής και τέλεια προσαρµόσιµος σε όλους τους τύπους εγκατάστασης.
Γρήγορη εγκατάσταση: δυνατότητα χρήσης της υδραυλικής µπαρέτας (προαιρετικό).
Απλοποιηµένη συντήρηση: όλα τα ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ µπορούν να έχουν πρόσβαση από µπροστά.
∆υνατότητα διαχείρισης και ενσωµάτωσης ηλιακού συστήµατος (αισθητήρας ηλιακού περιλαµβάνεται)
∆υνατότητα για κλιµατική θερµορύθµιση on/off µε ή χωρίς καλώδια.
Πλάτος
40 cm
Ισχύς
24 kW
Παραγωγή ΖΝΧ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ
Τεχνολογία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ALIXIA S
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όνομα μοντέλου
Μεγ. ωφέλιµη ισχύς θέρµανσης (ζεστό νερό χρήσης)
Αριθµός πιστοποιητικού CE
Τύπος λέβητα
ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική ισχύς σε θέρµανση (Hi)
Μέγ./Ελάχ. ονοµαστική ισχύς σε θέρµανση (Hs)
Μέγ./Ελάχ. ωφέλιµη θερµική ισχύς
Απόδοση κάυσης (καυσαέριων) Hi/Hs
Απόδοση στην ονοµαστική φόρτιση 60/80 Hi/Hs
Απόδοση στο 30% της ονοµαστικής φόρτισης µε επιστροφή Hi
Μεικτή απόδοση στην ελάχιστη ισχύ Hi/Hs
Αστέρες αποδοτικότητας καύσης (Οδηγία 92/42/EEC)
Κατηγορία Sedbuk
Μεγ. απώλεια θερµότητας µέσω περιβλήµατος (∆T= 50°C)
Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε ενεργό λέβητα
Απώλεια θερµότητας µέσω καπνοδόχου µε σβηστό λέβητα
Απώλεια θερμότητας μέσω του νερού (max) ∆T=20°C
Πλεόνασμα αέρα
Πίεση πριν την πλήρωση δοχείου διαστολής
Μέγιστη πίεση κυκλώµατος θέρµανσης
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής
Μέγ./Ελάχ. θερμοκρασία θέρμανσης
ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Ελάχ./ Μέγ. θερμοκρασία ΖΝΧ
Ειδική παροχή συστήµατος ΖΝΧ (10 λεπτά. µε ∆T=30°C)
Ποσότητα ζεστού νερού (∆T=25°)
Ποσότητα ζεστού νερού (∆T=35°)
Αστερίσκος άνεσης ζεστού νερού χρήσης (ΕΝ13203)
Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού
Μέγ./Ελάχ. πίεση ζεστού νερού χρήσης
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Καθαρή πίεση απόρριψης
Κλάση NOx
Θερμοκρασία καυσαερίων (G20)
Περιεκτικότητα σε CO2 (G20)
Περιεκτικότητα σε CO (0%O2)
Περιεκτικότητα σε O2 (G20)
Μέγισττη παραγωγή καυσαερίων (G20)
Πλεόνασμα αέρα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πίεση εισόδου φυσικού αερίου
Μέγ./Ελάχ. Πίεση εισόδου αερίου LPG G30-G31
Μέγ./Ελάχ. απόρριψη καυσαερίων (G20)
Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου για λειτουργία
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας
Συνολική κατανάλωση ενέργειας
Ελάχιστη θερµοκρασία δωµατίου για λειτουργία
Βαθµός προστασίας ηλεκτρικού κυκλώµατος
Βάρος
24CF
24.2 (24.2)
1312BR4793
24 FF
23.7 (23.7)
1312BR4794
kW
kW
kW
%
%
%
%
αστέρες
κλάση
%
%
%
mbar
bar
MPa
MPa
l
°C
25,8 / 11,0
28,7 / 12,2
23,7 / 9,9
93,0
91,9 / 82,8
91,2 / 82,1
90,2 / 81,2
**
D
1,1
7,0
0,4
200
0,25
0,1
0,1
8
85 / 35
25,8 / 11,0
28,7 / 12,2
24,2 / 9,8
94,5
93,8 / 84,5
93,6 / 84,3
89,2 / 80,3
***
D
0,4
5,5
0,4
200
0,25
0,3
0,3
8
85 / 35
°C
60 / 36
60 / 36
l/min
11,3
11,3
l/min
l/min
αστέρες
l/min
MPa
13,6
9,7
**
1,6
0,7
13,6
9,7
**
1,7
0,7
Pa
κλάση
°C
%
ppm
%
Kg/h
%
3
3
118
5,8
53
10,1
63,7
93
100
3
105
6,5
50
8,8
56,8
72
mbar
mbar
kg/h
ºC
V/Hz
W
°C
IP
kg
20
28/30-37
56.3/56.3
63.7/57.1
5
230/50
73
+5
X4D
30
230/50
103
+5
X5D
30
107
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ανεµιστήρας (FF έκδοση)
Αναλογικός καυστήρας
µερικής προανάµειξης
Κυκλοφορητής
Πλακοειδής εναλλάκτης
ΖΝΧ
Κλιµατική ρύθµιση
µε οθόνη LCD
Συµπαγής υδραυλική
οµάδα
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΙΣΧΥΣ
ΑΕΡΙΟ
24 CF
24 CF
24 FF
24 FF
24 kW
24 kW
24 kW
24 kW
Φυσικό
LPG
Φυσικό
LPG
ΛΕΒΗΤΑΣ
Κωδικός
3310279
3310286
3310272
3310280
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός
Σετ µεταλλικού περιγράµµατος
3318248
Ενσύρµατος χρονοθερµοστάτης
3318601
Κιτ µπαρέτας
3678350
Θερµοστάτης χώρου on/off
3318605
Κιτ πρώτης εγκατάστασης (4 βάνες)
3318228
Κιτ πρώτης εγκατάστασης (2 βάνες)
3318224
Κιτ χωρίς βάνα
3318222
Κιτ µόνο θέρµανσης 2 βάνες
3318225
Κιτ αντικατάστασης γενικό
3318227
Κιτ πλαισίου 66 mm
3678415
Πλαστικό κάλυµµα υδραυλικών συνδέσεων
3318355
108
Πλάτος
40 cm
Ισχύς
24 kW
Παραγωγή ΖΝΧ
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ
Τεχνολογία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ALIXIA S
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
FF ΕΚ∆ΟΣΗ
CF ΕΚ∆ΟΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κωδικός
Κάθετο ξεκίνηµα 60/100
3318008
Οριζόντιο οµόκεντρο κιτ 60/100 l 1000
3318000
Προσαρµογέας/κάθετο ξεκίνηµα 60/100 - 80/125
3318040
Οριζόντιο οµόκεντρο κιτ + προσαρµογέας 80/125 l 1000
3318035
Προσαρµόγέας 60/100-80 για δίδυµο σύστηµα
3318367
Οριζόντιο κιτ αγωγών δίδυµων σωλήνων (80)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για υπολογισµό άλλων εγκαταστάσεων
καπναγωγώνανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΕΒΗΤΩΝ.
3318368
και
αξεσουάρ
ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
LPG κιτ μετατροπής για τους παραδοσιακούς λέβητες,
μοντέλα 24-25 kW CF-FF
Κιτ μετατροπής προπανίου για τους παραδοσιακούς
λέβητες, μοντέλα 24-25 kW CF-FF σε 30 kW CF
Κωδικός
3318261
3318268
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΗΛΙΟΘΕΡΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλιακός αισθητήρας
ενσωµάτωσης (περιλαµβάνεται)
Ολοκληρωµένη θερµοστατική
βαλβίδα ανάµιξης
Κωδικός
3318317
3318379
109