close

Enter

Log in using OpenID

- Libropage

embedDownload
www.giannoulis.com.gr
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
www.giannoulis.com.gr
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ILSA - Ipura 200N / 440S / 440N / 640
04 - 05
ILSA - Mec 200 / 240 / 280 / 320
06 - 07
ILSA - Vantage/2 200 / 240 / 280 / 320
08 - 09
ILSA - Vantage/3 200 / 240 / 280 / 320
10 - 11
ILSA - Micromec N/S
12 - 13
PROJECT - Ecosmack
14 - 15
PROJECT - Ecosystem
16 - 17
CAMPTEL - Technomatic 455
18 - 19
CAMPTEL - Rotor Cabinet
20 - 21
CAMPTEL - Europa Pollar
22 - 23
CAMPTEL - Deluxe 21
24 - 25
CAMPTEL - Mistral 30V / 30A / 31V
26 - 27
CAMPTEL - Top Jet
28 - 29
CAMPTEL - Technoshirt
30 - 31
CAMPTEL - Zephyr Plus
32 - 33
DOMUS - Dfi 10 / 13 / 18 / 27 / 57
34 - 35
DOMUS - S 11 / 17 / 27 / 37 / 50
36 - 37
DOMUS - RS
38 - 39
DOMUS - PL 100 / 101 / 121 / 140 / 140A / 160A / 200A
40 - 41
DOMUS - CM 1432 / 1632 / 1950 / 2032 / 2550 / 3250
42 - 43
PROJECT - GMP PLS 15-18-21-26 / 35
44 - 45
CAMPTEL - PM 7500
46 - 47
CAMPTEL - Zetolink
48 - 49
CAMPTEL - Dispositivo
50 - 51
DITTA ARTURO MAZZI & F. - Modello A-A.B.-Atomo
52 - 53
COMBI - Combi
54 - 55
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Προξελεκιαστικά
56 - 57
58
Ξελεκιαστικά
59 - 62
Ενισχυτικά
63 - 64
Μαλακτικά - Αντιστατικά - Αρωματικά
65 - 66
ΔΕΡΜΑΤΑ
Απορρυπαντικά
Λιπαντικά - Φινιριστικά
67
68 - 75
WET-CLEANING
Προϊόντα
76 - 77
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Απορρυπαντικά σε σκόνη
78 - 80
Απορρυπαντικά υγρά
81 - 83
Μαλακτικά - Αρωματικά
84 - 86
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αρωματικά spray
87
Προϊόντα επαναφοράς
88
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
89 - 97
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
98 - 101
ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
102 - 104
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ
105 - 109
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
110 - 111
www.giannoulis.com.gr
Διαλύτες - Βελτιωτικά - Φιλτράρισμα
IPURA
www.giannoulis.com.gr
200N/440S/440N/640
ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΔΙΑΛΥΤΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
440 S
440N
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ
ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
200 N
0
IPURA
200N/440S/440N/640
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Ç ìç÷áíÞ óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA åßíáé ìéá áðüëõôá
äéáöïñåôéêÞ Üðïøç ãéá ôï óôåãíü êáèÜñéóìá åìðíåõóìÝíç
áðü ôç âáèéÜ ãíþóç ôùí éäéïôÞôùí êáé ôçò óõìðåñéöïñÜò
ôùí áëåéöáôéêþí õäñïãïíïáíèñÜêùí (KWL).
Ðñüêåéôáé ãéá ìéá åõñçìáôéêÞ êáé ðáãêïóìßùò êáôï÷õñùìÝíç
ôå÷íïëïãéêÞ êáéíïôïìßá ôçò ILSA ðïõ áíôéêáèéóôÜ
ôçí óõìâáôéêÞ ìÝèïäï êáèáñéóìïý ìå ìéá ðñùôïðïñéáêÞ
ôå÷íéêÞ øåêáóìïý äéáëýôç “Jet clean” ðïõ êáôáñãåß
ôï ìðáíéÜñéóìá óå óôÜèìç äéáëýôç êáé ôç öõãïêÝíôñéóç
(óïýñùìá).
Ï êáèáñéóìüò ìå ôçí ðáãêïóìßùò êáôï÷õñùìÝíç
áðü ôçí ILSA ôå÷íéêÞ ”one way” åßíáé áðïôåëåóìáôéêüò
áëëÜ êáé óõã÷ñüíùò áêßíäõíïò ãéá üëá ôá åßäç ñïý÷ùí
êáé ãéá ôá åõáßóèçôá äéáêïóìçôéêÜ õëéêÜ ìå ôá ïðïßá
åßíáé åíäå÷ïìÝíùò öéíéñéóìÝíá (÷Üíäñåò, ðïýëéåò,
åõáßóèçôá êïõìðéÜ êôë.).
Ìåéþóôå ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò
Óôéò ìç÷áíÝò óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA ôï óôÝãíùìá
ãßíåôáé óå êëåéóôü êýêëùìá ìüíï ìå ôçí áíôëßá èåñìüôçôáò
÷ùñßò âïÞèåéá áðü Üëëç ðçãÞ èåñìüôçôáò (åîùôåñéêÞ ðçãÞ
áôìïý Þ çëåêôñéêÝò áíôéóôÜóåéò).
Áíôß ôçò óõìâáôéêÞò áðüóôáîçò ôïõ äéáëýôç åöáñìüæåôáé
Ýíáò óõíäõáóìüò ìç÷áíéêïý äéá÷ùñéóìïý ôçò âñùìéÜò,
öéëôñáñßóìáôïò êáé áðï÷ñùìáôéóìïý ðïõ ðáñÝ÷åé
óõíå÷þò êáèáñü äéáëýôç.
Åßíáé ëïéðüí öáíåñü ïôß Ýôóé ìåéþíåôáé åíôõðùóéáêÜ
ç óõíïëéêÞ êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò êáé íåñïý.
Äéåõêïëýíåôáé ôç äïõëåéÜ óáò
Ï ÷åéñéóôÞò ìéáò ìç÷áíÞò óôåãíïý êáèáñéóìïý IPURA,
áðáëëÜóåôáé áðü äéáäéêáóßåò ñïõôßíáò üðùò ç áðüóôáîç
Þ ï êáèáñéóìüò ôùí ößëôñùí.
Ï Ýëåã÷ïò êáé ç äéá÷åßñéóç ôçò êáôÜóôáóçò ôïõ äéáëýôç
åßíáé åõêïëüôåñá êáé ãßíïíôáé ìå ó÷åôéêÞ åðéóÞìáíóç
áðü ôçí ïèüíç ôå÷íïëïãßáò touch screen ôïõ computer IL3.
Ç êáôÜñãçóç ôïõ óïõñþìáôïò êáé ôï åéäéêü óýóôçìá
áîïíéêïý óôåãíþìáôïò “Air power” åîáóöáëßæïõí Ýíá ôåëéêü
áðïôÝëåóìá ðïõ äéåõêïëýíåé áöÜíôáóôá ôïí åðáããåëìáôßá
áöïý ôá ñïý÷á åßíáé áðáëëáãìÝíá áðü ÷íïýäéá êáé
óéäåñþíïíôáé ðïëý åýêïëá áöïý åßíáé ó÷åäüí áôóáëÜêùôá.
Áíïîåßäùôá ìÝñç
Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êÜäïõ, êáíÜëé êõêëþìáôïò
áÝñá, óõìðõêíùôÞò äéáëýôç, äåîáìåíÞ, óõóêåõÞ ößëôñïõ,
äéá÷ùñéóôÞñáò, óõëëÝêôçò íåñïý.
Óõ÷íÝò åñùôÞóåéò:
Å- Äåí åßíáé åðéêßíäõíç ç ÷ñçóéìïðïßçóç ìç÷áíçìÜôùí
ìå áëéöáôéêü õäñïãïíÜíèñáêá?
Á- Ïé äéáëýôåò õäñïãïíÜíèñáêá ôçò ôÜîçò AIII (FP>55 C)
åßíáé áóöáëåßò ãéá ÷ñÞóç áöïý ôá ìç÷áíÞìáôá íÝáò
ôå÷íïëïãßáò åßíáé åöïäéáóìÝíá ìå åéäéêÜ óõóôÞìáôá åëÝã÷ïõ.
Áõôü áðïäåéêíýåôáé áðü ÷éëéÜäåò åãêáôáóôÜóåéò êáèáñéóôçñßùí
ðïõ ëåéôïõñãïýí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óå üëï ôïí êüóìï.
Å- Ðùò ìðïñåß ìéá ëåéôïõñãßá êáèáñéóìïý
íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêÞ üôáí ÷ñçóéìïðïéåß
ôüóï ìéêñÞ ðïóüôçôá äéáëýôç?
Á- To IPURA ÷ñçóéìïðïéåß ôçí ôå÷íéêÞ øåêáóìïý “Jet Clean”,
ðïõ óõíäõÜæåé ÷çìéêÞ êáé ìç÷áíéêÞ äñÜóç ãéá íá áðïóðÜóåé
êáé íá áöáéñÝóåé ëåêÝäåò ÷ñçóéìïðïéþíôáò êáèáñü äéáëýôç
êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôïõ êýêëïõ êáèáñéóìïý.
Å- Áðü ðïý ðáßñíåé ôï ìç÷Üíçìá ôïí êáèáñü äéáëýôç
áöïý äåí õðÜñ÷åé áðïóôáêôÞñáò?
Á- Ôï óýóôçìá “One Way” åëÝã÷åé ôçí êõêëïöïñßá ôïõ äéáëýôç
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ êáèáñßóìáôïò êáé åîáóöáëßæåôáé
ç áöáßñåóç ëåêÝäùí êáé ëßðïõò áðü ôï äéáëýôç ìÝóù
ìç÷áíéêïý äéá÷ùñéóìïý, öéëôñáñßóìáôïò êáé áðïññüöçóçò.
Å- Åßíáé ôï IPURA éêáíü íá ðëÝíåé üëá ôá åßäç åíäõìÜôùí
áðïôåëåóìáôéêÜ?
Á- Äåí åîáóöáëßæåôáé áðïôåëåóìáôéêüò êáèáñéóìüò
ìüíï ðïëý ëåñùìÝíùí ñïý÷ùí üðùò åßíáé ïé öüñìåò åñãáóßåò
áðü âéïìç÷áíéêïýò ÷ñÞóôåò.
Å- Åßíáé äõíáôÞ ç ÷ñÞóç åíéó÷õôéêþí?
Á- Íáé, åßíáé äõíáôÞ ôüóï óôï ðñïîåëÝêéáóìá üóï
êáé óôçí åíßó÷õóç êáèáñéóìïý ìå áõôüìáôç ôñïöïäïóßá
åéäéêïý áðïññõðáíôéêïý.
www.giannoulis.com.gr
Áíáâáèìßóôå ôéò åðáããåëìáôéêÝò óáò äõíáôüôçôåò
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç kg
TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ
ÄéÜìåôñïò mm
BÜèïò mm
¼ãêïò lit
ÄéÜìåôñïò ðüñôáò mm
Χωρητικότητα δεξαμενής lit
Χωρητικότητα φίλτρου lit
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανής κενής kg
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
Αντλία διαλύτη KW
Βεντιλατέρ KW
Αντλία θερμότητας KW
Μοτέρ με inverter KW
200/Ν 440/Ν 440/S
640
8
17.5
17.5
25.5
800
400
200
500
25
65
1000
560
440
500
25
65
1000 1100
560
670
440
640
500
500
25
25+25
65
65+65
990
1800
2110
1200
1850
2175
1720
1520
2180
1655
2200
2430
1020
1190
1230
1850
1.1
1.5
4.54
0.75
1.1
1.5
4.54
0.75
1.1
1.5
4.54
0.75
1.1
3
8
1
0
MEC
200/240/280/320
www.giannoulis.com.gr
ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΗΧΑΝΗ
ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
0
MEC
200/240/280/320
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êÜäïõ.*ÊáíÜëé êõêëþìáôïò
áÝñá.*ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç.*Ößëôñï áÝñá.*Ðñïößëôñï
äéáëýôç.*ÁðïóôáêôÞñáò.*ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò.
*ÄåîáìåíÞ áðüóôáîçò.*ÓõóêåõÝò ößëôñùí.*Äéá÷ùñçóôÞñáò.
*ÓõëëÝêôçò íåñïý.
Δεξαµενές
*Τρείς (3) äåîáìåíÝò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò.
Σύστηµα φιλτραρίσµατος
Äýï ößëôñá cartucce ôýðïõ KR (öéëôñÜñéóìá
êáé áðï÷ñùìáôéóìüò).
Σύστηµα tex line
Ôï óýóôçìá TEX LINE ðñáãìáôïðïéåß áõôüìáôá ìåôά
ôç äéáäéêáóßá ôïõ óôåãíïý êáèáñéóìïý êáé ìå Ýíá áíåîÜñôçôï
õäñáõëéêü êýêëùìá åëåã÷üìåíï ìåóù ôïõ ðñùôïðïñéáêïý
computer IL3 ôçí áíáãÝííçóç ôùí õöáóìÜôùí ðïõ åßíáé
ôáëáéðùñçìÝíá áðü ôçí ÷ñÞóç êáé ôïõò äéáäï÷éêïýò
êáèáñéóìïýò. Ôï óýóôçìá TEX LINE ôñïöïäïôåß ôéò ßíåò ôùí
õöáóìÜôùí ìå ôéò ïõóßåò ðïõ åß÷áí ðñéí ôçí ÷ñÞóç ôïõò êáé
åôóé ðñïóäßäåé óôá ñïý÷á ôçí üøç ôïõ êáéíïýñéïõ áõîÜíïíôáò
ôçí áíôï÷Þ ôïõò óôçí öèïñÜ êáé óôçí äéåßóäõóç ôçò âñùìéÜò.
Ôï áðïôÝëåóìá åßíáé ôÝëåéï êáé ïëïöÜíåñï ìå ôçí ðñþôç
ìáôéÜ ôüóï ùò ðñïò ôçí ðïéüôçôá êáèáñéóìïý üóï
êáé ùò ðñïò ôï öéíßñéóìá, åíþ ðáñÜëëçëá êÜíåé ôï óéäÝñùìá
ðéï åýêïëï, ðéï ãñÞãïñï êáé ðéï áðïôåëåóìáôéêü.
Γενικά χαρακτηριστικά
*Åëåã÷ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer IL3.
*Äõíáôüôçôá çìéáõôïìÜôïõ ÷åéñéóìïý.*Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò
÷ñüíïõ óôåãíþìáôïò.*Áõôüìáôïò åëåã÷ïò ôçò êáôáíÜëùóçò
íåñïý.*Åëåã÷ïò ôçò óôÜèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êÜäï ìç÷áíéêÜ
ìÝóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôÞñá êáé ÷ñïíéêÜ ìÝóù
ôïõ computer.*Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíÝò
ìå êõêëïöïñßá íåñïý.*ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç
ôñïöïäïóßá åíéó÷õôéêþí óôïí êÜäï.*ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãÞò
ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá÷ùñçóôÞñá.*ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò
óôçí âÜóç ôçò ìç÷áíÞò.*ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëÝêôç.
*ÈÝñìáíóç äéðëÞò åíÝñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï
áðü åíóùìáôùìÝíï çëåêôñéêü áôìïëÝâçôá ή ìå áôìü
áðü åîùôåñéêÞ ðçãÞ.*Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå
ìå ôéò åðéóôñïöÝò ôïõ áôìïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé
óôï óôÝãíùìá íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç
ôïõ äéáëýôç ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óôçí ðñüðëõóç.*Ößëôñï
áÝñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äÝóìåõóç é÷íþí äéáëýôç
ìåôá ôï óôÝãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êÜäïò.
*ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ
åíåñãïý Üíèñáêá.
Εξοπλισµός κατόπιν
παραγγελείας
*Øýîç äéáëýôç ìÝóù áíôëßáò èåñìüôçôáò.*Äεύτερη δïóïìåôñéêÞ
áíôëßá.*Υποδοχή τροφοδοσίας χημικών προϊόντων.*Ηλεκτρονική
ρύθμιση της ταχύτητας του κάδου.*Καθαρισμός τοιχωμάτων
κάδου.*Στέγνωμα αποστακτήρα.*Óýóôçìá áõôüìáôçò åêêÝíùóçò
ôïõ áðïóôáêôÞñá (bipot).*Cumputer IL3 & teleservice.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
MEC
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç (1:20) kg
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç (1:18) kg
TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ
ÄéÜìåôñïò mm
BÜèïò mm
¼ãêïò lit
ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm
TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ
ÔÕÌÐÁÍÏÕ
Ðëýóéìï min-1
Óôßøéìï min-1
×ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ
ÄåîáìåíÞ 1 lit
ÄåîáìåíÞ 2 lit
ÄåîáìåíÞ 3 lit
AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ
×ùñçôéêüôçôá αðïóôáêôÞñá lit
ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h
ÐáñáãùãÞ
(çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h
ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ
Ößëôñα cartucce maxi ôåì
×ùñçôéêüôçôá lit
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
¾øïò ãéá åßóïäï mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανής κενής kg
Στατικό φορτίο kg/m2
Στατικό + δυναμικό φορτίο kg/m2
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
Aíôëßá δéáëýôç KW
BåíôéëáôÝñ KW
Áíôëßá θåñìüôçôáò KW
ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW
ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW
HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ
ÁíôéóôÜóåéò KW
200
240
280
320
10
12
14
16
12
14
16
18
800
400
200
500
900
390
240
500
900
440
280
500
900
500
320
500
35
350
35
350
35
350
35
350
147
92
125
147
92
125
147
92
125
147
92
125
135
130
135
130
135
130
135
130
60
60
60
60
www.giannoulis.com.gr
Ανοξείδωτα µέρη
2
2
2
2
2x50 2x50 2x50 2x50
1750
1700
2300
2070
1750
1700
2300
2070
1750
1700
2300
2070
1750
1700
2300
2070
1330 1460 1700 1700
692 738 858 858
809 896 1062 1062
0.56
0.75
3.31
0.45
1.47
0.56
0.75
3.31
0.45
1.47
0.56
0.75
3.31
0.59
2.21
0.56
0.75
3.31
0.59
2.21
7.5
7.5
7.5
7.5
0
VANTAGE/2
200/240/280/320
www.giannoulis.com.gr
ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΝΟΓΙΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΝΜΑΤΙΑ
0
VANTAGE/2
200/240/280/320
Ανοξείδωτα µέρη
*Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êÜäïõ.
*ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áÝñá.
*ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç.*Ößëôñï áÝñá.
*Ðñïößëôñï äéáëýôç.*ÁðïóôáêôÞñáò.
*ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò.
*ÓõóêåõÝò ößëôñùí.*Äéá÷ùñçóôÞñáò.
*ÓõëëÝêôçò íåñïý.
Δεξαµενές
*Δύο (2) äåîáìåíÝò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò.
Σύστηµα φιλτραρίσµατος
*ÔÕÐÏÓ Á:Äýï ößëôñá cartucce ôýðïõ KR ìå Ýíá ößëôñï
MAXI óå êÜèå óõóêåõÞ ößëôñïõ (öéëôñÜñéóìá
êáé áðï÷ñùìáôéóìüò).
*ÔÕÐÏÓ Â:¸íá ößëôñï ðåñéóôñåöüìåíï ìå äßóêïõò íÜõëïí
30m ÷ùñßò óêüíç êáé Ýíá ößëôñï
áðï÷ñùìáôéóìïý.
Γενικά χαρακτηριστικά
*¸ëåã÷ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1.
*Äõíáôüôçôá çìéáõôïìÜôïõ ÷åéñéóìïý.
*Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ÷ñüíïõ óôåãíþìáôïò.
*Áõôüìáôïò åëåã÷ïò ôçò êáôáíÜëùóçò íåñïý.
*¸ëåã÷ïò ôçò óôÜèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êÜäï ìç÷áíéêÜ
ìÝóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôÞñá êáé ÷ñïíéêÜ ìÝóù ôïõ computer.
*Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíÝò ìå êõêëïöïñßá íåñïý.
*ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç ôñïöïäïóßá
åíéó÷õôéêþí óôïí êÜäï.
*ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãÞò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá÷ùñçóôÞñá.
*ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âÜóç ôçò ìç÷áíÞò.
*ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëÝêôç.
*ÈÝñìáíóç äéðëÞò åíÝñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï
áðü åíóùìáôùìÝíï çëåêôñéêü áôìïëÝâçôá Þ ìå áôìü
áðü åîùôåñéêÞ ðçãÞ.
*Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöÝò
ôïõ áôìïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôÝãíùìá
íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç
ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óôçí ðñüðëõóç.
*Ößëôñï áÝñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äÝóìåõóç é÷íþí
äéáëýôç ìåôá ôï óôÝãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êÜäïò.
*ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ
åíåñãïý Üíèñáêá.
Εξοπλισµός κατόπιν
παραγγελείας
*Øýîç äéáëýôç ìÝóù ôçò áíôëßáò èåñìüôçôáò.
*Äåýôåñç äïóïìåôñéêÞ áíôëßá.
*Õðïäï÷Þ ôñïöïäïóßáò ÷çìéêþí ðñïúüíôùí.
*ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç ôçò ôá÷ýôçôáò ôïõ êÜäïõ.
*Êáèáñéóìüò ôïé÷ùìÜôùí êÜäïõ.
*ÓôÝãíùìá áðïóôáêôÞñá.
*Óýóôçìá áõôüìáôçò åêêÝíùóçò ôïõ áðïóôáêôÞñá (bipot).
*Computer IL3 & teleservice.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
VG
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç (1:20) kg
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç (1:18) kg
TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ
ÄéÜìåôñïò mm
BÜèïò mm
¼ãêïò lit
ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm
TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ
ÔÕÌÐÁÍÏÕ
Ðëýóéìï min-1
Óôßøéìï min-1
×ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ
ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ
ÄåîáìåíÞ 1 lit
ÄåîáìåíÞ 2 lit
AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ
×ùñçôéêüôçôá
αðïóôáêôÞñá lit
ÐáñáãùãÞ
(áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h
ÐáñáãùãÞ
(çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h
ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ
Ößëôñα cartucce maxi ôåì
×ùñçôéêüôçôá lit
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
¾øïò ãéá åßóïäï mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανής κενής kg
Στατικό φορτίο kg/m2
Στατικό + δυναμικό
φορτίο kg/m2
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
Aíôëßá δéáëýôç KW
BåíôéëáôÝñ KW
Áíôëßá θåñìüôçôáò KW
ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW
ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW
HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ
ÁíôéóôÜóåéò KW
200/2 240/2 280/2 320/2
10
12
14
16
12
14
16
18
800
400
200
500
900
590
240
500
900
440
280
500
900
500
320
500
35
350
35
350
35
350
35
350
147
92
147
92
147
92
147
92
135
135
135
135
130
130
130
130
60
60
60
60
2
2x50
2
2x50
2
2x50
2
2x50
1750
1600
2320
2050
1750
1600
2320
2050
1750
1600
2320
2050
1750
1600
2320
2050
1050
625
1150
670
1250
710
1250
710
850
970
1115
1115
0.56
0.75
3.31
0.45
1.47
0.56
0.75
3.31
0.45
1.47
0.56
0.75
3.31
0.59
1.47
0.56
0.75
3.31
0.59
1.47
7.5
7.5
7.5
7.5
www.giannoulis.com.gr
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
0
VANTAGE/3
200/240/280/320
www.giannoulis.com.gr
ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΝΟΓΙΑ
ΧΑΜΗΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΠΑΓΓΕΝΜΑΤΙΑ
10
VANTAGE/3
200/240/280/320
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êÜäïõ.
*ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áÝñá.
*ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç.
*Ößëôñï áÝñá.
*Ðñïößëôñï äéáëýôç.
*ÁðïóôáêôÞñáò.
*ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò.
*ÓõóêåõÝò ößëôñùí.
*Äéá÷ùñçóôÞñáò.
*ÓõëëÝêôçò íåñïý.
Δεξαµενές
*Τρείς (3) äåîáìåíÝò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò.
Σύστηµα φιλτραρίσµατος
Äýï ößëôñá περιστρεφόμενα με δίσκους ναύλον 30m χωρίς
σκόνη φιλτραρίσματος.
Γενικά χαρακτηριστικά
*¸ëåã÷ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1.
*Äõíáôüôçôá çìéáõôïìÜôïõ ÷åéñéóìïý.
*Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ÷ñüíïõ óôåãíþìáôïò.
*Áõôüìáôïò åëåã÷ïò ôçò êáôáíÜëùóçò íåñïý.
*¸ëåã÷ïò ôçò óôÜèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êÜäï ìç÷áíéêÜ
ìÝóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôÞñá êáé ÷ñïíéêÜ ìÝóù ôïõ computer.
*Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíÝò ìå êõêëïöïñßá íåñïý.
*ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá ãéá ôçí áõôüìáôç ôñïöïäïóßá
åíéó÷õôéêþí óôïí êÜäï.
*ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãÞò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá÷ùñçóôÞñá.
*ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âÜóç ôçò ìç÷áíÞò.
*ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëÝêôç.
*ÈÝñìáíóç äéðëÞò åíÝñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï
áðü åíóùìáôùìÝíï çëåêôñéêü áôìïëÝâçôá Þ ìå áôìü
áðü åîùôåñéêÞ ðçãÞ.
*Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöÝò
ôïõ áôìïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôÝãíùìá
íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç
ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óôçí ðñüðëõóç.
*Ößëôñï áÝñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äÝóìåõóç é÷íþí
äéáëýôç ìåôá ôï óôÝãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êÜäïò.
*ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ
åíåñãïý Üíèñáêá.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
VG
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç (1:20) kg
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç (1:18) kg
TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ
ÄéÜìåôñïò mm
BÜèïò mm
¼ãêïò lit
ÄéÜìåôñïò πüñôáò mm
TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ
ÔÕÌÐÁÍÏÕ
Ðëýóéìï min-1
Óôßøéìï min-1
×ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ
ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ
ÄåîáìåíÞ 1 lit
ÄåîáìåíÞ 2 lit
ÄåîáìåíÞ 3 lit
AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ
×ùñçôéêüôçôá
αðïóôáêôÞñá lit
ÐáñáãùãÞ
(áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h
ÐáñáãùãÞ
(çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h
ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ
Ößëôñα περιστρεφόμενα ôåì
×ùñçôéêüôçôá lit
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
¾øïò ãéá åßóïäï mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανής κενής kg
Στατικό φορτίο kg/m2
Στατικό + δυναμικό
φορτίο kg/m2
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
Aíôëßá δéáëýôç KW
BåíôéëáôÝñ KW
Áíôëßá θåñìüôçôáò KW
ÌïôÝñ πëõóßìáôïò KW
ÌïôÝñ σïõñþìáôïò KW
HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ
ÁíôéóôÜóåéò KW
200/3 240/3 280/3 320/3
10
12
14
16
12
14
16
18
800
400
200
500
900
390
240
500
900
440
280
500
900
500
320
500
35
350
35
350
35
350
35
350
90
115
75
90
115
75
90
115
75
90
115
75
135
135
135
135
130
130
130
130
60
60
60
60
2
2x50
2
2x50
2
2x50
2
2x50
2100
1600
2320
2050
2100
1600
2320
2050
2100
1600
2320
2050
2100
1600
2320
2050
1200
584
1300
617
1400
650
1400
650
765
865
975
975
0.56
0.75
3.31
0.45
1.47
0.56
0.75
3.31
0.45
1.47
0.56
0.75
3.31
0.59
2.21
0.56
0.75
3.31
0.59
2.21
7.5
7.5
7.5
7.5
www.giannoulis.com.gr
Ανοξείδωτα µέρη
11
Micromec
Ν/S
www.giannoulis.com.gr
ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΑΞΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ
12
Micromec
Ν/S
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êÜäïõ.
*ÊáíÜëé êõêëþìáôïò áÝñá.
*ÓõìðõêíùôÞò äéáëýôç.
*Ößëôñï áÝñá.
*Ðñïößëôñï äéáëýôç.
*ÁðïóôáêôÞñáò.
*ÓõìðõêíùôÞò áðüóôáîçò.
*ÓõóêåõÝò ößëôñùí.
*Äéá÷ùñçóôÞñáò.
*ÓõëëÝêôçò íåñïý.
Δεξαµενές
*Äýï (2) äåîáìåíÝò áõôüìáôåò êáé áõôïêáèáñéæüìåíåò.
Σύστηµα φιλτραρίσµατος
¸íá ößëôñï ðåñéóôñåöüìåíï ìå äßóêïõò íÜõëïí 30m
÷ùñßò óêüíç öéëôñáñßóìáôïò.
¸íá ößëôñï cartucce mini ðïõ ìðïñåß êáôÜ âïýëçóç
ôïõ ÷åéñéóôÞ íá ëåéôïõñãÞóåé êáé óáí ößëôñï áðï÷ñùìáôéóìïý.
Γενικά χαρακτηριστικά
*Åëåã÷ïò áõôüìáôçò ëåéôïõñãßáò ìåóù computer BC1.
*Äõíáôüôçôá çìéáõôïìÜôïõ ÷åéñéóìïý.
*Áõôüìáôïò Ýëåã÷ïò ÷ñüíïõ óôåãíþìáôïò.
*Áõôüìáôïò åëåã÷ïò ôçò êáôáíÜëùóçò íåñïý.
*Åëåã÷ïò ôçò óôÜèìçò ôïõ äéáëýôç óôïí êÜäï ìç÷áíéêÜ
ìÝóù ñõèìéæüìåíïõ ðëùôÞñá êáé ÷ñïíéêÜ ìÝóù ôïõ computer.
*Øýîç ôïõ äéáëýôç óôéò äåîáìåíÝò ìå êõêëïöïñßá íåñïý.
*Õðïäï÷Þ ãéá ôñïöïäïóßá åíéó÷õôéêþí.
*ÓõóêåõÞ ðåñéóõëëïãÞò ôïõ íåñïý áðü ôïí äéá÷ùñçóôÞñá.
*ÄåîáìåíÞ áóöáëåßáò óôçí âÜóç ôçò ìç÷áíÞò.
*ÓôÝãíùìá âåëïíïóõëëÝêôç.
*ÈÝñìáíóç äéðëÞò åíÝñãåéáò ìå áôìü ðáñáãüìåíï áðü
åíóùìáôùìÝíï çëåêôñéêü áôìïëÝâçôá ή ìå áôìü áðü
åîùôåñéêÞ ðçãÞ.
*Êëåéóôü êýêëùìá ôïõ áôìïý þóôå ìå ôéò åðéóôñïöÝò
ôïõ áôìïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôï óôÝãíùìá
íá ðñáãìáôïðïéåßôáé êáé ç áðüóôáîç ôïõ äéáëýôç
ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óôçí ðñüðëõóç.
*Ößëôñï áÝñá ìå åíåñãü Üíèñáêá ãéá ôçí äÝóìåõóç é÷íþí
äéáëýôç ìåôá ôï óôÝãíùìá êáé ôçí øýîç ðñéí áíïßîåé ï êÜäïò.
*ÁíáìïíÝò ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç áíáêõêëïýìåíïõ ößëôñïõ
åíåñãïý Üíèñáêá.
*Cumputer IL3 & teleservice.
*Áíáêõêëïýìåíï ößëôñï åíåñãïý Üíèñáêá (multisolver15).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
MICROMEC
×ùñçôéêüôçôá áíÜ öüñôùóç (1:20) kg
×ùñçôéêüôçôá áíÜ öüñôùóç (1:18) kg
TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ
ÄéÜìåôñïò mm
BÜèïò mm
¼ãêïò lit
ÄéÜìåôñïò Ðüñôáò mm
TAXYTHTA ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÕÌÐÁÍÏÕ
Ðëýóéìï min-1
Óôßøéìï min-1
×ÙÑÇÔÉÊÏÔÇÔÁ ÄÅÎÁÌÅÍÙÍ
ÄåîáìåíÞ 1 lit
ÄåîáìåíÞ 2 lit
AÐÏÓÔÁÊÔÇÑÁÓ
×ùñçôéêüôçôá ÁðïóôáêôÞñá lit
ÐáñáãùãÞ (áôìïèåñì. Ýêäïóç) lit/h
ÐáñáãùãÞ (çëåêôñïèåñì. Ýêäïóç) lit/h
ÓÕÓÔÇÌÁ ÖÉËÔÑÁÑÉÓÌÁÔÏÓ
Ößëôñï Ðåñéóôñåöüìåíï ôåì.
×ùñçôéêüôçôá lit
Ößëôñï cartucce mini ôåì
×ùñçôéêüôçôá lit
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
¾øïò ãéá åßóïäï mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
Aíôëßá Äéáëýôç KW
BåíôéëáôÝñ KW
Áíôëßá Èåñìüôçôáò KW
ÌïôÝñ Ðëõóßìáôïò KW
ÌïôÝñ Óïõñþìáôïò KW
ÌïôÝñ Ößëôñïõ KW
HËÅÊÔÑÉÊÏÓ ÁÔÌÏËÅÂÇÔÁÓ
ÁíôéóôÜóåéò KW
N
10
12
S
10
12
800
400
200
500
800
400
200
500
35
350
35
350
90-140
60-100
55
100
60
55
100
60
1
30
1
20
1
30
1
20
990
1640
2150
2000
1300
1550
2330
2100
1160
1260
0.56
0.75
3.3
0.55
1.80
0.40
0.56
0.75
1.50
0.45
1.80
0.40
6
6
www.giannoulis.com.gr
Ανοξείδωτα µέρη
Εξοπλισµός κατόπιν
παραγγελείας
*Øýîç äéáëýôç ìÝóù áíôëßáò èåñìüôçôáò.
*ÄïóïìåôñéêÞ áíôëßá.
*Óýóôçìá áõôüìáôçò åêêÝíùóçò ôïõ áðïóôáêôÞñá (bipot).
13
ECOSMACK
www.giannoulis.com.gr
ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΗΡΑΣ
ΕΥΚΟΛΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑ
14
ECOSMACK
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και από ανειδίκευτους
χειριστές με απόλυτη ασφάλεια χωρίς κινδύνους
αποχρωματισμών σε όλα τα είδη των υφασμάτων.
Η υψηλή πίεση ψεκασμού υγρών (8-10 bar) σε συνδυασμό
με την άμμεση και ισχυρότατη απορρόφηση αφαιρεί
με επιτυχία σχεδόν όλους τους λεκέδες (νερολεκέδες
και λιπαρούς λεκέδες)
Παράλληλα με το πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης
στεγνώνει ακαριαία το σημείο που ξελεκιάστηκε
χωρίς να δημιουργηθούν στεφάνια και χωρίς
να είναι αναγκαία η επανάλυψη του καθαρισμού.
Οι ξελεκιαστήρες
Ecosmack διαθέτουν:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Απορροφητικού KW
Αεροσυμπιεστή KW
ΑΕΡΑΣ
Πίεση bar
Κατανάλωση Nl/min
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
ECOSMACK 01 ECOSMACK 02
0.45
-
0.45
1.50
8
80
8
-
1200
510
1780
1200
750
1780
60
100
*Τραπέζι ξελεκιάσματος με ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας
γενικού τύπου και μεγάλων διαστάσεων, διάτρητη στο εμπρός
τμήμα της.
*Πασκαρώ περιστρεφόμενο με ανοξείδωτη επιφάνεια
διάτρητη στο εμπρός τμήμα της, κατάλληλη για το ξελέκιασμα
μικρών επιφανειών.
*Ισχυρό απορροφητικό ενσωματωμένο, ενεργοποιούμενο από
πεντάλ εργονομικά τοποθετημένο στη βάση του μηχανήματος.
*Δύο δοχεία αποθήκευσης υγρών τοπικού ξελεκιάσματος
για την επεξεργασία υδροδιαλυτών και λιπαρών λεκέδων.
*Δύο υδροπνευματικά πιστόλια ξελεκιάσματος υψηλής πίεσης.
*Ένα πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης για το στέγνωμα
των επεξεργαζόμενων περιοχών του ρούχου.
*Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για τον φωτισμό της επιφάνειας
εργασίας και την ανάδειξη των λεκιασμένων περιοχών
του ρούχου.
www.giannoulis.com.gr
Ξελεκιαστήρας για ψυχρό
ξελέκιασμα
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
*ECOSMACK 01 χωρίς αεροσυμπιεστή, προετοιμασμένος
για την σύνδεση σε δίκτυο αέρα υψηλής πίεσης.
*ECOSMACK 02 με ενσωματωμένο δικύλινδρο
αεροσυμπιεστή και αεροφυλάκιο 24lit
Κατόπιν παραγγελίας μπορεί
να ενσωματωθεί:
Σύστημα θερμού ξελεκιάσματος αποτελούμενο από αυτόνομη
ηλεκτρική ατμογενήτρια και πιστόλη ατμού.
1. Το
τέλειο
ξελέκιασμα.
2. Και αν
το πρόβλημα
είναι στο
στέγνωμα...
Μοντέλο χωρίς κομπρεσσέρ
3. ...εύκολα,
γρήγορα &
αποτελεσματικό
στέγνωμα, χωρίς
τα ανεπιθύμητα
στεφάνια.
15
ECOSYSTEM
www.giannoulis.com.gr
ΚΑΜΠΙΝΑ ΞΕΛΕΚΙΑΣΜΑΤΟΣ
16
ECOSYSTEM
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Τραπέζι ξελεκιάσματος ορθογώνιο με ανοξείδωτη διάτρητη
επιφάνεια εργασίας ρυθμιζόμενου ύψους.
*Ανοξείδωτο θάλαμο με ενσωματωμένο ανοξείδωτο φίλτρο
ενεργού άνθρακα για την απορρόφηφη των ατμών
των χρησιμοποιούμενων χημικών προιόντων.
*Ισχυρή απορρόφηση από την επιφάνεια και από τον θάλαμο
με ενσωματωμένο απορροφητικό ενεργοποιούμενο με πεντάλ,
εργονομικά τοποθετημένο στη βάση του μηχανήματος.
*Δεξαμενή χαμηλής πίεσης 9 lit εφοδιασμένη
με όλα τα όργανα ασφαλείας για τη διανομή
του υγρού γενικού ξελεκιάσματος (προεργασία)
*Πιστόλι ψεκασμού χαμηλής πίεσης με ανοξείδωτο στόμιο.
*Πιστόλι βούρτσα χαμηλής πίεσης με ανοξείδωτο στόμιο.
*Δύο περιστρεφόμενες βάσεις τοπικού ξελεκιάσματος (μικρή
και μεγάλη) με ανοξείδωτες και διάτρητες επιφάνειες.
*Δύο δοχεία αποθήκευσης υγρών τοπικού ξελεκιάσματος
για την επεξεργασία υδροδιαλυτών και λιπαρών λεκέδων.
*Δύο υδροπνευματικά πιστόλια ξελεκιάσματος υψηλής πίεσης.
*Ένα πιστόλι αέρα υψηλής πίεσης για το στέγνωμα
των επεξεργαζόμενων περιοχών του ρούχου.
*Σύστημα θερμού ξελεκιάσματος εφοδιασμένο
με αυτόνομη ηλεκτρική ατμογενήτρια και πιστόλι ατμού.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Απορροφητικού KW
Αεροσυμπιεστή KW
Ατμογεννήτριας KW
ΑΕΡΑΣ
Πίεση bar
Κατανάλωση Nl/min
ΑΤΜΟΣ
Πίεση bar
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ÐëÜôïò mm
ÂÜèïò mm
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
ECOSYSTEM 01 ECOSYSTEM 02
0.59
3.50
0.59
1.69
3.50
8
80
8
80
3.50
3.50
1200
500
1200
500
1215
600
1700
1215
600
1700
130
170
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις:
*ECOSYSTEM 01 χωρίς αεροσυμπιεστή, προετοιμασμένος για
την σύνδεση σε δίκτυο αέρα υψηλής πίεσης.
*ECOSYSTEM 02 με ενσωματωμένο δικύλινδρο
αεροσυμπιεστή και αεροφυλάκιο 24lit
1. Το
τέλειο
ξελέκιασμα.
www.giannoulis.com.gr
Καμπίνα ξελεκιάσματος
Ecosystem εφοδιασμένη με:
2. Και αν
το πρόβλημα
είναι στο
στέγνωμα...
3. ...εύκολα,
γρήγορα &
αποτελεσματικό
στέγνωμα, χωρίς
τα ανεπιθύμητα
στεφάνια.
17
TECHNOMATIC
455
www.giannoulis.com.gr
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΠΡΕΣΣΕΣ
Μοντέλο 455Α
Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΕΣΣΑ ΙΔΑΝΙΚΗ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
18
TECHNOMATIC
455
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*ÌåãÜëç åðéöÜíåéá óéäåñþìáôïò ãéá åýêïëï êáé ðáñáãùãéêü
óéäÝñùìá.
*ÐëÜêåò óéäåñþìáôïò ôÝëåéá æõãïóôáèìéóìÝíåò
êáé åðåíäåäõìÝíåò ìå åéäéêÜ õëéêÜ þóôå íá åîáóöáëßæïõí
ïìïéüìïñöç ðßåóç óéäåñþìáôïò óå üëç ôçí åðéöÜíåéá ôïõò
êáé Üñéóôï áðïôÝëåóìá óéäåñþìáôïò.
*Ç åðÝíäõóç ôçò Üíù ðëÜêáò áíôß ôçò ðáñáäïóéáêÞò
êñéóáñÜò åîáóöáëßæåé óéäÝñùìá ÷ùñßò ãõáëÜäåò
êáé óðÜóéìï åõáßóèçôùí êïõìðéþí.
Αυτοµατισµός - Εργονοµία
- Ασφάλεια χειριστή
*Ï áõôïìáôéóìüò ôçò ðñÝóóáò TECHNOMATIC 455
åßíáé åéäéêÜ ìåëåôçìÝíïò ãéá ÷ñÞóç êáèáñéóôçñßïõ.
*Ôï êëåßóéìï ôçò Üíù ðëÜêáò ãßíåôáé ìå ðïäüðëçêôñï áÝñá
þóôå ôá ÷Ýñéá ôïõ ÷åéñéóôÞ íá ðáñáìÝíïõí ðÜíôá åëåýèåñá.
*Ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí ÷åñéþí ôïõ ÷åéñéóôÞ õðÜñ÷åé
ðåñéìåôñéêÜ ôçò Üíù ðëÜêáò ìðÜñá ðñïóôáóßáò ðïõ áíïßãåé
áõôüìáôá ôçí Üíù ðëÜêá üôáí Ýëèåé óå åðáöÞ ìå ôá ÷Ýñéá
ôïõ ÷åéñéóôÞ.
Πολύ σηµαντικό
*¼ôáí ç Üíù ðëÜêá êëåßíåé äåí óöñáãßæåé áëëÜ ðáñáìÝíåé
óå ìéêñÞ áðüóôáóç áðü ôçí êÜôù ðëÜêá êáé óöñáãßæåé
ðñåóóÜñïíôáò ìüíï ìå åíôïëÞ ôïõ ÷åéñéóôÞ ìå ìéêñü
åñãïíïìéêÜ ôïðïèåôçìÝíï ëåâéÝ áÝñá.
*¸ôóé ìðïñïýí íá óéäåñùèïýí ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá ñïý÷á
ìå ðÝëïò üðùò âåëïýäá, êáìçëü, êïôëÝ êëð. ðïõ äåí ðñÝðåé
íá ðáôçèïýí.
*Ç áðüóôáóç ìåôáîý Üíù êáé êÜôù ðëÜêáò ñõèìßæåôáé
áðü åéäéêü âïëÜí ìç÷áíéêÜ.
*Ç ðßåóç óéäåñþìáôïò ñõèìßæåôáé õäñáõëéêÜ.
*Ôï Üôìéóìá ôçò Üíù ðëÜêáò ãßíåôáé áõôüìáôá
êáôÜ ôï êëåßóéìï ôçò Þ ìå âïýëçóç ôïõ ÷åéñéóôÞ
åíåñãïðïéïýìåíç ìå åéäéêü ëåâéÝ áÝñïò.
*Ôï Üôìéóìá ôçò êÜôù ðëÜêáò åßíáé Üöèïíï åíþ ï áôìüò
äéï÷åôåýåôáé áêáñéáßá óå üëá ôá óçìåßá ôïõ ñïý÷ïõ.
êáé ëåéôïõñãåßáò ÷ùñéôéêüôçôáò 25 lit. êáé éó÷ýïò (10 - 12 - 15
Þ 18 KW).
Εξοπλισµός
κατόπιν παραγγελίας
*Áðïññïöçôéêü 0.75ÇÑ åíóùìáôùìÝíï (¸êäïóç 455V).
*Ãêñïýð ÷åéñïóéäÞñïõ áôìïý ìå ðåñéóôñåöüìåíç âÜóç.
*Ðéóôüëé áôìïý - áÝñá.
*Ðåñéóôñåöüìåíï áíïîåßäùôï ìðñÜôóï îåëåêéÜóìáôïò
ìå áðïññüöçóç.
*Åìöýóçóç áÝñá.
*Äåýôåñï ðåíôÜë áÝñïò ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç
ôçò áðïññüöçóçò.
*ÊñéóÜñá áíôß ôçò åðÝíäõóçò ôçò Üíù ðëÜêáò.
*¢íù ðëÜêá ôõöëÞ (èåñìáéíüìåíç ìå áôìü ÷ùñßò Üôìéóìá).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ
×ùñçôéêüôçôá lit
AíôéóôÜóåéò KW
ΑΤΜΟΣ
Ðßåóç bar
ÊáôáíÜëùóç kg/h
ΑΕΡΑΣ
Ðßåóç bar
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Μοτέρ απορροφητικού KW
Μοτέρ αντλίας KW
455V
455A
-
25
10-10-15-18
5
15-20
5
-
7
7
-
0.55
0.60
www.giannoulis.com.gr
Γενικά χαρακτηριστικά
Ç áðïññüöçóç åßíáé éó÷õñüôáôç ãéáôß ãßíåôáé áðü ìåãÜëç
Ýîïäï 3” áðü ôï êÝíôñï ôçò êÜôù ðëÜêáò êáé ïìïéüìïñöç
óå üëç ôçí åðéöÜíåéá ôçò þóôå íá åîáóöáëßæåôáé Üíåôç
óõãêñÜôçóç ôïõ ñïý÷ïõ êáé Üìåóï óôÝãíùìá
êáé óôáèåñïðïßçóç ôïõ óéäåñþìáôïò.
Ïé óéäåñùôéêÝò ðñÝóóåò TECHNOMATIC 455 åßíáé äéáèÝóéìåò
óå äýï åêäüóåéò:
*V455 ÷ùñßò áðïññïöçôéêü êáé áôìïëÝâçôá.
Êáôüðéí ðáñáããåëßáò ìðïñåß íá åíóùìáôùèåß óå åéäéêÞ âÜóç
éó÷õñüôáôï áðüññïöõôéêü 0.75 ÇÑ ìå äéðëÞ ôïõñìðßíá
êáé ÷áìçëüôáôá åðßðåäá èïñýâïõ.
*A455 ìå åíóùìáôùìÝíá éó÷õñüôáôï áðïññïöçôéêü 0.75 ÇÑ
(üðùò V455) êáé çëåêôñéêü áôìïëÝâçôá áõôüìáôçò ðëçñþóçò
Μοντέλο 455V
19
ROTOR
CABINET
www.giannoulis.com.gr
ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΥΚΟΛΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΣΙΔΕΡΩΜΑ
20
ROTOR
CABINET
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*EóùôåñéêÞ êáìðßíá áíïîåßäùôç.
*Óýóôçìá áíÜñôçóçò ðáíôåëïíéþí ÷åéñïêßíçôï.
*Óýóôçìá ôáíýóìáôïò ðáíôåëïíéþí.
*ÂåíôéëáôÝñ 1 ÇP.
*Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ áÝñá.
*Äõíáôüôçôá ðñïãñáììáôéóìïý ôùí ÷ñüíùí Üôìéóçò - ðáýóçò
êáé áÝñá áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôùí ñïý÷ùí.
*Äõíáôüôçôá ôáõôü÷ñïíçò åêôüîåõóçò áôìïý - áÝñá
ãéá ôï óéäÝñùìá êáé ôùí ðéï áðñüóéôùí óçìåßùí ôïõ ñïý÷ïõ.
*Áõôüìáôç Ýíáñîç ëåéôïõñãßáò ìå ôï êëåßóéìï ôçò ðüñôáò.
Mod 100 new type
*ÅóùôåñéêÞ êáìðßíá áíïîåßäùôç.
*Óýóôçìá áíÜñôçóçò ðáíôåëïíéþí áõôüìáôï (ôï Üíïéãìá
êáé ôï êëåßóôñï åíåñãïðïéåßôáé ìå ðßåóç ðïäüðëçêôñïõ).
*Óýóôçìá ôáíßóìáôïò ðáíôåëïíéþí.
*Êïýêëá íÝïõ ôýðïõ ìå åóùôåñéêü êëáðÝ ðïõ ñõèìßæåé
ôïí áôìü êáé ôïí áÝñá áíÜëïãá ìå ôï ýøïò ôïõ ñïý÷ïõ.
*ÂåíôéëáôÝñ 1.5 ÇP.
*Äõíáôüôçôá áõîïìåßùóçò ôçò Ýíôáóçò ôïõ áÝñá.
*Äõíáôüôçôá ðñïãñáììáôéóìïý ôùí ÷ñüíùí Üôìéóçò ðáýóçò
êáé áÝñá áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôùí åíäõìÜôùí.
*Äõíáôüôçôá ôáõôü÷ñïíçò åêôüîåõóçò áôìïý êáé áÝñá ãéá ôï
óéäÝñùìá êáé ôùí ðéï áðñüóéôùí óçìåßùí.
*Áõôüìáôç áíáêýêëùóç áôìïý - áÝñá ðñéí ôç ôåëéêÞ
åîáÝñùóç.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
1
1.5
HP
1
1.5
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ
25
25
×ùñçôéêüôçôá lit
10-15-18
10-15-18
AíôéóôÜóåéò KW
0.6
0.6
Áíôëßá HP
ΑΤΜΟΣ
5
5
5
5
Ðßåóç bar
16
16
ÊáôáíÜëùóç kg/h
ΑΕΡΑΣ
6
6
6
6
Ðßåóç bar
6
6
6
6
ÊáôáíÜëùóç lit/h
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
1060
1060
ÐëÜôïò mm
1060
1060
910
910
Μήκος mm
910
910
2000
2000
¾øïò mm
2000
2000
ÂÁÑÏÓ
245
245
Βάρος μηχανήματος kg 195
195
www.giannoulis.com.gr
Mod 100
Και τα 2 μοντέλα
διατίθενται στις εκδόσεις:
V: Ãéá ôñïöïäïóßá áôìïý áðü êåíôñéêü áôìïëÝâçôá.
Á: Ìå åíóùìáôùìÝíï áôìïëÝâçôá áõôüìáôïõ ðëçñþóåùò,
25lt - 15KW.
21
EUROPA
POLLAR
www.giannoulis.com.gr
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΑ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΧΑΜΗΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
22
EUROPA
POLLAR
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Aôìïóßäåñá ìå áðïññüöçóç êáé åìöýóçóç áÝñá
Ôá áôìïóßäåñá EUROPA äéáèÝôïõí ðëáôþ èåñìáéíüìåíï
çëåêôñéêÜ ìÝóù èåñìïóôÜôç ìå äõíáôüôçôá áðïññüöçóçò
êáé åìöýóçóçò áÝñá.
Ôá áôìïóßäåñá EUROPA äéáôßèåíôáé óå ôÝóóåñåéò åêäüóåéò:
*EUROPA 62 V
Óôáèåñü ýøïò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò - ÷ùñßò ëÝâçôá.
*EUROPA 62 Á
Óôáèåñü ýøïò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò - ìå ëÝâçôá áíïîåßäùôï.
*EUROPA 63 V
Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò - ÷ùñßò ëÝâçôá.
*EUROPA 63 Á
Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò - ìå ëÝâçôá
áíïîåßäùôï.
Polar
Aôìïóßäåñá øõ÷ñÞò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò ìå áðïññüöçóç
êáé åìöýóçóç áÝñá
Ôá áôìïóßäåñá POLAR äéáèÝôïõí ðëáôþ åéäéêÞò êáôáóêåõÞò
åðåíäåäõìÝíï ìå åéäéêÞ óôñþóç, þóôå óå óõíäõáóìü
ìå ôéò éäéáßôåñá õøçëÝò áðïäüóåéò áðïññüöçóçò
êáé åìöýóçóçò íá ìçí áðáéôåßôáé ç èÝñìáíóç ôïõ.
Ôá áôìïóßäåñá POLAR äéáôßèåíôáé óå ôÝóóåñåéò åêäüóåéò:
*POLAR 66 V
Óôáèåñü ýøïò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò - ÷ùñßò ëÝâçôá.
*POLAR 66 Á
Óôáèåñü ýøïò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò - ìå ëÝâçôá áíïîåßäùôï.
Εξοπλισµός
κατόπιν παραγγελίας
*Áíïîåßäùôï ìðñÜôóï îåëåêéÜóìáôïò ìå áðïññüöçóç.
*Ðéóôüëé áôìïý - áÝñá.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Pollar
Europa
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
66V 66A 68V 68A 62V 62A 63V 63A
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ
MïôÝñ
áðïññüöçóç
/åìöýóçóç KW 0.75 0.75 0.75 0.75 0.55 0.55 0.55 0.55
AíôéóôÜóåéò
×åéñïóéäÞñïõ
KW
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
AíôéóôÜóåéò
ÅðéöÜíåéáò
Åñãáóßáò KW
- 0.55 0.55 0.55 0.55
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ
×ùñçôéêüôçôá lit 4
4
4
4
AíôéóôÜóåéò KW - 3.5
3.5
- 3.5
3.5
ΑΤΜΟΣ
Ðßåóç max bar
5
5
5
5
5
5
5
5
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ
ÐëÜôïò cm
460 460 460 460 460 460 460 460
Μήκος cm
60 60 60 60 60 60 60 60
¾øïò cm
170 170 170 170 170 170 170 170
¾øïò
επιφάνειας
εργασίας cm
90 90 72-92 72-92 90 90 72-92 72-92
ÂÁÑÏÓ
Βάρος
μηχανήματος kg 135 160 135 160 135 160 135 160
www.giannoulis.com.gr
Εuropa
*POLAR 68 V
Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò - ÷ùñßò ëÝâçôá.
*POLAR 68 Á
Ñõèìéæüìåíï ýøïò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò - ìå ëÝâçôá
áíïîåßäùôï.
Βασικός εξοπλισµός
*ÌðñÜôóï ìå áðïññüöçóç.
*×åéñïóßäåñï áôìïý CAMPTEL íÝïõ ôýðïõ.
*Ôñüëëåû ìå ðáëÜãêï ãéá ôçí áíÜñôçóç ôïõ ÷åéñïóéäÞñïõ.
*Öùôéóôéêü óþìá ãéá ôïí öùôéóìü ôçò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò.
*Ðåñéóôñåöüìåíç âÜóç ÷åéñïóéäÞñïõ.
23
www.giannoulis.com.gr
DELUXE 21
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΑΤΜΙΣΜΑ ΠΛΑΤΩ
& ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΑΕΡΑ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
24
DELUXE 21
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ôá áôìïóßäåñá ôçò óåéñÜò De Luxe 21 äéáèÝôïõí åðéöÜíåéá
åñãáóßáò ìåãÜëùí äéáóôÜóåùí ãéá ôçí åýêïëç ôïðïèÝôçóç
üëùí ôùí ñïý÷ùí.
Ç áðïññüöçóç, ç Üôìéóç êáé ç åìöýóçóç åíåñãïðïéïýíôáé
áðü ôñßá áðüëõôá åñãïíïìéêÜ ôïðïèåôçìÝíá ðåíôÜë áÝñá.
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ
×ùñçôéêüôçôá lit
AíôéóôÜóåéò KW
Ôá áôìïóßäåñá De Luxe 21 äéáôßèåíôáé óå äýï åêäüóåéò:
De Luxe 21 D ÷ùñßò ëÝâçôá
De Luxe 21 C ìå åíóùìáôùìÝíç áõôüìáôç áôìïãåííÞôñéá
Παραγωγή kg/h
ΑΤΜΟΣ
Ðßåóç bar
ÊáôáíÜëùóç kg/h
ΑΕΡΑΣ
Ðßåóç bar
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Μοτέρ απορρόφησης /
εμφύσησης KW
Μοτέρ αντλίας KW
AíôéóôÜóåéò χειροσιδήρου KW
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò επιφάνειας εργασίας mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
Βασικός εξοπλισµός
*ÂåíôéëáôÝñ áðïññüöçóçò - åìöýóçóçò áÝñá
åíóùìáôùìÝíï.
*Ðáóêáñþ ìå èÝñìáíóç êáé áðïññüöçóç.
*×åéñïóßäåñï áôìïý CAMPTEL íÝïõ ôýðïõ.
*Ôñüëëåû ìå ðáëÜãêï ãéá ôçí áíÜñôçóç ôïõ ÷åéñïóéäÞñïõ.
*Öùôéóôéêü óþìá ãéá ôïí öùôéóìü ôçò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò.
*Ðåñéóôñåöüìåíç âÜóç ÷åéñïóéäÞñïõ.
Εξοπλισµός
κατόπιν παραγγελίας
*Áíïîåßäùôï ìðñÜôóï îåëåêéÜóìáôïò ìå áðïññüöçóç.
*Ðéóôüëé áôìïý - áÝñá.
21B
21C
-
-
25
12 (5+5)
15 (5+5)
18 (7.5+7.5)
16-20-25
5
15
5
-
5
5
0.3
0.8
0.3
0.6
0.8
170
60
90
170
60
90
190
240
www.giannoulis.com.gr
Deluxe 21
25
MISTRAL
30V/30A/31V
www.giannoulis.com.gr
ΚΟΥΚΛΕΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
26
MISTRAL
30V/30A/31V
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Άôìéóìá - åêôüîåõóç áÝñá.
*Άôìéóìá - Üôìéóìá ìå ôáõôü÷ñïíç åêôüîåõóç áÝñá.
*Άôìéóìá - ðáýóç - åêôüîåõóç áÝñá.
Σηµαντικό
Áõôüìáôá ìðñÜôóá ìå êëÜìåñ ãéá ôï ðéÜóéìï êáé ôï ôÜíõóìá
ôùí ìáíéêéþí óôï ìïíôÝëëï 31V.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
HP
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ
×ùñçôéêüôçôá lit
AíôéóôÜóåéò KW
Αντλία KW
ΑΤΜΟΣ
Ðßåóç bar
ÊáôáíÜëùóç kg/h
Παραγωγή kg/h
ΑΕΡΑΣ
Ðßåóç bar
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
30V
30A
31V
1
1
1.5
-
20
7.5/10
0.55
-
5
20
-
5
10-14
5
20
-
6
6
6
650
1200
1750
700
1300
1850
1300
1200
1750
105
150
120
www.giannoulis.com.gr
Προγραµµατισµός κύκλου
εργασίας µέσω ηλεκτρονικού
επεξεργαστή
27
TOP JET
www.giannoulis.com.gr
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
28
TOP JET
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Αυτόματο σιδερωτήριο παντελονιών όλων των τύπων.
Η λειτουργία του γίνεται αυτόματα σε 3 φάσεις
προγραμματιζόμενες πλήρως μέσω ενός ηλεκτρονικού
επεξεργαστή που μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι
και 20 διαφορετικές ρυθμίσεις:
1η φάση: Τέντωμα του παντελονιού
2η φάση: Ισχυρή τροφοδοσία ατμού μέσω δύο ακροφυσίων.
3η φάση: Στέγνωμα με ισχυρότατο ρεύμα θερμού αέρα.
Το σιδερωτήριο παντελονιών
Top Jet διατίθεται σε δύο
εκδόσεις:
Top Jet 33: Το μοντέλο αυτό είναι εφοδιασμένο με standard
σύστημα τοποθέτησης παντελονιού, απλό κλείστρο ζώνης
και πιάστρες των ρεβέρ του παντελονιού.
Top Jet 33/S: Το μοντέλο αυτό είναι επιπλέον εφοδιασμένο
με ειδικό μηχανισμό, ελεγχόμενο μέσω φωτοκύτταρου, που
αποτρέπει το ξεχείλωμα παντελονιών από ελαστικό ύφασμα
(stretch) τόσο στη μέση όσο και στο μήκος.
Ακόμη το μοντέλο TOP JET 33 S είναι εφοδιασμένο
με πιάστρες των ρεβέρ εξωτερικού και εσωτερικού
πιασίματος καθώς επίσης και με σύστημα υπερθέρμανσης
του ατμού που βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του ατμού
και του σιδερώματος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
HP (KW)
ΑΤΜΟΣ
Ðßåóç bar
ÊáôáíÜëùóç kg/h
ΑΕΡΑΣ
Ðßåóç bar
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
1.5 (1.25)
5
25/30
6
650
1050
2050
180
www.giannoulis.com.gr
Αυτόματο σιδερωτήριο
παντελονιών όλων των τύπων
29
TECHNOSHIRT
www.giannoulis.com.gr
ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΗ ΠΡΕΣΑ
ΚΟΛΑΡΟΥ - ΜΑΝΣΕΤΩΝ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟ
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ
30
TECHNOSHIRT
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Η πρέσα TECHNOSHIRT είναι ένα σιδερωτήριο
που κατασκευάστηκε για το σιδέρωμα του κολάρου
και των μανσετών των υποκαμίσων όπως είναι βρεγμένα
μετά το πλύσιμο και το στύψιμο σε υψηλές στροφές.
Το στέγνωμα και το σιδέρωμα του κολάρου
και των μανσετών γίνονται ταυτόχρονα σε χρόνο
που ρυθμίζεται μέσω ενός ψηφιακού ηλεκτρονικού
χρονοδιακόπτη.
Το αποτέλεσμα είναι υψηλή ποιότητα σιδερώματος
σε σύντομο χρόνο με μικρό κόστος.
Πλάκες
Οι πλάκες της πρέσας TECHNOSHIRT είναι ειδικού
σχεδιασμού με δύο διαφορετικές καμπυλότητες, μια μεγάλη
στο κέντρο για το κολάρο και δύο όμοιες μικρές για τα δύο
μανσέτα, δεξιά και αριστερά της κεντρικής.
Η άνω πλάκα είναι θερμαινόμενη, ειδικά κατασκευασμένη
από ειδικά φινιρισμένο λείο ατσάλι και κλείνει κατά βούληση
του χειριστή με δύο πλήκτρα.
Η θέρμανση επιτυγχάνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις
(μοντέλα E) ή με ατμό (μοντέλα V) και η θερμοκρασία
ελέγχεται από ψηφιακό ηλεκτρονικό θερμοστάτη.
Περιμετρικά η άνω πλάκα φέρει επενδεδυμένη μεταλλική
μπάρα για την προστασία των χεριών του χειριστή.
Η κάτω πλάκα φέρει ειδική επένδυση με υφασμάτινο
κάλυμμα και ισχυρότατη απορρόφηση
μέσω ενσωματωμένου απορροφητικού που λειτουργεί
σε χαμηλά επίπεδα θορύβου και ενεργοποιείται αυτόματα
μέσω φωτοκύτταρου για την ευκολότερη τοποθέτηση
και συγκρότηση του κολάρου και των μανσετών,
την απαγωγή του παραγόμενου από το στέγνωμα ατμού
και τη σταθεροποίηση του σιδερώματος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ
KW
ΑΤΜΟΣ
Ðßåóç bar
Παροχή kg/h
ΑΕΡΑΣ
Ðßåóç bar
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
V
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
E
V
0.35
0.35
-
5
10
6
6
380/3/50Hz
1035
730
1800
160
www.giannoulis.com.gr
Πρέσα
31
ZEPHYR
PLUS
www.giannoulis.com.gr
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΥΠΟΚΑΜΙΣΩΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
32
ZEPHYR
PLUS
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Τα σιδερωτήρια Zephyr είναι σχεδιασμένα για το στέγνωμα
και το σιδέρωμα υποκαμίσων όπως βγαίνουν βρεγμένα
από ταχύστροφα πλυντηροστιπτήρια.
Κατασκευάστηκαν για μεγάλες παραγωγές μέχρι και 450
υποκαμίσων την ημέρα συνδυάζοντας άριστο αποτέλεσμα
σιδερώματος και χαμηλό λειτουργικό κόστος που επιτρέπει
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
Τα σιδερωτήρια υποκαμίσων
Zephyr Plus
είναι εφοδιασμένα με:
*Ειδικό σύστημα κλείστρων υδραυλικά ελεγχόμενο
και ρυθμιζόμενο για το τέντωμα μακριών και κοντών μανικιών
*Ισχυρότατο βεντιλατέρ για την εκπομπή ρεύματος θερμού
αέρα
*Ηλεκτρονικό επεξεργαστή με δυνατότητα προγραμματισμού
ποικιλίας προγραμμάτων ανάλογα με το είδος και το ύφασμα
των υποκαμίσων
Όπως συμβαίνει με όλη την γκάμα σιδερωτικών
της CAMPTEL, και το σιδερωτήριο ZEPHYR PLUS
επιβεβαιώνει το βασικό στόχο του κατασκευαστή
που είναι η αξιοπιστία και η ποιότητα του μηχανήματος
αφού ο μέσος χρόνος σιδερώματος είναι μόλις 30-40 sec.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
Μοτέρ KW
AíôéóôÜóåéò KW
ΑΤΜΟΣ
Ðßåóç bar
ÊáôáíÜëùóç kg/h
ΑΕΡΑΣ
Ðßåóç bar
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
V
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
36E
36V
4
22
4
-
-
5
25
6
6
380/3/50Hz
2150
1500
1850
250
www.giannoulis.com.gr
Σιδερωτήρια υποκαμίσων
Zephyr Plus
33
Dfi
10/13/18/27/57
www.giannoulis.com.gr
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ
Modelo/
Model L
Modelo/
Model MP
34
Dfi
10/13/18/27/57
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Ï êÜäïò, ôï ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï êáé ôï åîùôåñéêü
ðåñßâëçìá ôïõ ðëõíôçñßïõ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá
áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé AISI 304 18 /10.
*ÄéÜôñçóç ôïõ êÜäïõ ðïëý ðõêíÞ åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíç
ãéá õøçëÞ ðïéüôçôá êáèáñéóìïý áëëá êáé ôá÷ýôáôç
áðï÷Ýôåõóç ôïõ íåñïý.
*Ðüñôá êÜäïõ ìåãÜëùí äéáóôÜóåùí ðïõ áíïßãåé
êáôÜ 180o þóôå íá äéåõêïëýíåé ôï öüñôùìá
êáé îåöüñôùìá ôùí ñïý÷ùí.
Αυτοµατισµός
Ç áõôüìáôç ëåéôïõñãßá ôïõ ðëõíôçñßïõ åëÝã÷åôáé:
Έêäïóç L: Aðü çëåêôñïíéêü ðñïãñáììáôéóôÞ ðïõ åêôåëåß
8 ðñïåãêáôáóôçìÝíá ðñïãñÜììáôá ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç
üëùí ôùí áíáãêþí êáèáñéóìïý.
Óôçí ïèüíç åìöáíßæïíôáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí öÜóçôïõ
ðñïãñÜììáôïò, ôïí ÷ñüíï, ôçí èåñìïêñáóßá êáé ôçí äéÜãíùóç
åíäå÷üìåíçò áíùìáëßáò óôçí ëåéôïõñãåßá ôïõ ðëõíôçñßïõ.
Έêäïóç MP: Aðü çëåêôñïíéêü ðñïãñáììáôéóôÞ
30 ðñïãñáììÜôùí ìå 15 öÜóåéò ôï êáèÝíá
êáé åëåõèåñßá ðñïãñáììáôéóìïý 99 êýêëùí.
Óôçí ïèüíç åìöáíßæïíôáé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí öÜóç
ôïõ ðñïãñÜììáôïò, ôçí óôÜèìç ôïõ íåñïý, ôçí èåñìïêñáóßá,
ôçí ôá÷ýôçôá ôïõ êÜäïõ, ôïí ÷ñüíï êáé ôçí äéÜãíùóç
åíäå÷üìåíçò áíùìáëßáò óôçí ëåéôïõñãåßá ôïõ ðëõíôçñéïý.
Ηλεκτρονικός έλεγχος της
περιστροφής του κάδου
*Ôá ðëõíôÞñéá ôçò óåéñÜò Dfi åßíáé åöïäéáóìÝíá ìå inverter
þóôå íá åëÝã÷ïíôáé çëåêôñïíéêÜ ïé óôñïöÝò ôïõ ìïíáäéêïý
êéíçôÞñá êáé åîáóöáëßæåôáé ïéêïíïìßá çëåêôñéêÞò åíÝñãåéáò
ìÝ÷ñé 28%.
*Ç åêêßíçóç êáé ç ôñï÷ïðÝäçóç ôïõ ôõìðÜíïõ ãßíåôáé
ðñïïäåõôéêÜ êáé ïìáëÜ ãéáôß åëÝã÷åôáé çëåêôñïíéêÜ
êáé ü÷é ìå ôïí ðáñáäïóéáêü ìç÷áíéêü ôñüðï.
Åôóé ìåéþíïíôáé ïé ìç÷áíéêÝò õðåñöïñôþóåéò
ôùí êéíçôþí ôìçìÜôùí êáé áõîáíåôáé ç äéÜñêåéá æùÞò
ôùí åäñÜíùí ôïõ ôõìðÜíïõ.
Ç ñýèìéóç ôçò ôá÷ýôçôáò ðåñéóôñïöÞò ôïõ ôõìðÜíïõ
ôïõ êÜäïõ ìÝóù ôïõ computer äßíåé ôçí äõíáôüôçôá
ðñïãñáììáôéóìïý êáé åðéëïãÞò ðñïãñáììÜôùí
WET CLEANING.
Διανοµή απορρυπαντικών
Áõôüìáôç äéáíïìÞ ôùí áðïññõðáíôéêþí óôçí äéÜñêåéá
ôïõ ðñïãñÜììáôïò ìÝóù äéáíïìÝá ôåóóÜñùí äéáìåñéóìÜôùí
êáé Ýôïéìç åãêáôÜóôáóç ãéá óýíäåóç äïóïìåôñéêþí áíôëéþí.
Χαµηλό επίπεδο θορύβου
Αυτόµατη ζυγοστάθµιση του
φορτίου του τυµπάνου
Ç ôá÷ýôçôá ðåñéóôñïöÞò åëÝã÷åôáé ìÝóù åíüò çëåêôñïíéêïý
óõóôÞìáôïò åöáñìïóìÝíïõ óôá Ýäñáíá ôïõ ôõìðÜíïõ ôï ïðïßï
áí äéáðéóôþóåé ðñüâëçìá óôçí éóïêáôáíïìÞ ôïõ öïñôßïõ
óôç äéÜñêåéá ôçò öõãïêÝíôñéóçò äßíåé åíôïëÞ êáé åéóÜãåôáé
ìå øåêáóìü íåñïý óôá åéäéêÜ êáôáóêåõáóìÝíá ðôåñýãéá
ôïõ ôõìðÜíïõ þóôå íá åðáíÝëèåé ç óùóôÞ æõãïóôÜèìéóç
÷ùñßò êáèõóôåñÞóåéò óôçí åêôÝëåóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò.
Äéáôßèåôáé ìüíï ãéá ôá ìïíôÝëá Dfi 27.
Στήριξη
Ï êÜäïò åßíáé åîáñôçìÝíïò óå äéðëü óýóôçìá áìïñôéóÝñ
êáé åëáôôçñßùí. Ôá ðëõíôÞñéá DFi äåí ÷ñåéÜæïíôáé ðÜêôùóç
åðé ôïõ åäÜöïõò êáé äåí ìåôáäßäïíôáé äïíÞóåéò
êáôÜ ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò.
Θέρµανση
*MïíôÝëá çëåêôñïèåñìáéíüìåíá ìå çëåêôñéêÝò áíôéóôÜóåéò.
*MïíôÝëá áôìïèåñìáéíüìåíá ìå åßóïäï áôìïý
áðü åéäéêü áêñïöýóéï.
Óå üëá ôá ðëõíôÞñéá õðÜñ÷åé äõíáôüôçôá åéóáãùãÞò
êáé æåóôïý íåñïý.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
Dfi10 Dfi13 Dfi18 Dfi27 Dfi57
TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ
×ùñçôéêüôçôá áíÜ öüñôùóç kg 10 13 18 27 55
ÄéÜìåôñïò mm
532 620 700 770 1050
BÜèïò mm
425 430 470 555 635
¼ãêïò lit
100 130 180 250 550
Ôá÷ýôçôá öõãïêÝíôñçóçò r.p.m 1000 1000 950 900 760
ÐáñÜãùí G
300 350 350 350 350
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
ÊéíçôÞñáò KW
0.75 1
2.2
4
7.5
ÈÝñìáíóç çëåêôñéêÞ KW
6
9
12 18 36
ΑΤΜΟΣ
ÊáôáíÜëùóç kg/h
5
8
10 15 45
Ðßåóç bar
2
2
2
2
2
ÍÅÑÏ (max)
ÊáôáíÜëùóç lit/êýêëï
125 175 225 340 680
VOLTAGE
V
400V-50Hz
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÏÓ
692 788 884 1083 1505
ÐëÜôïò mm
745 870 914 1238 1906
Μήκος mm
1155 1300 1404 1495 1459
¾øïò mm
290 373 373 373 545
ÄéÜìåôñïò ðüñôáò mm
ÂÁÑÏÓ
195 250 340 530 1100
Βάρος μηχανήματος kg
www.giannoulis.com.gr
Κατασκευή
35
S
11/17/27/37/50
www.giannoulis.com.gr
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚA
ΣΤΕΓΝΩΤHΡΙΑ ΡΟYXΩΝ
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
36
S
11/17/27/37/50
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Ôï ðåñéóôñåöüìåíï ôýìðáíï ôïõ êÜäïõ
åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé AISI 304.
*Ôï åîùôåñéêü ðåñßâëçìá ôïõ ðëõíôçñßïõ åéíáé ãáëâáíéóìÝíï
êáé âáììÝíï ìå åéäßêç ðïëý ìåãÜëçò áíôï÷Þò âáöÞ
ðïëõåóôåñéêÞò ñçôßíçò.
*Ðüñôá ìåãÜëçò äéáìÝôñïõ ðïõ áíïßãåé 180o ãéá åýêïëï
öüñôùìá êáé îåöüñôùìá.
*ÌåôÜäïóç ôçò êßíçóçò ìå óýóôçìá ìåéùôÞñùí
÷ùñßò ôñï÷áëßåò êáé éìÜíôåò þóôå íá åîáóöáëßæåôáé
ìåãáëýôåñç äéÜñêåéá æùÞò ôùí åäñÜíùí êáé ôùí êéíçôþí
ôìçìÜôùí.
Αυτοµατισµός
Ï áõôïìáôéóìüò ôùí óôåãíùôçñßùí ôçò óåéñÜò S åëÝã÷åôáé:
Έêäïóç standard: Aðü ÷ñïíïäéáêüðôç ãéá ôçí ðñïåðéëïãÞ
ôïõ ÷ñüíïõ óôåãíþìáôïò êáé èåñìïóôÜôç ãéá ôçí ðñïåðéëïãÞ
ôçò èåñìïêñáóßáò óôåãíþìáôïò.
Έêäïóç Edu: Aðü çëåêôñïíéêü ðñïãñáììáôéóôÞ ìå 10
ðñïåãêáôáóôçìÝíá ðñïãñÜììáôá ëåéôïõñãåßáò. Ç ïèüíç ôïõ
êïìðéïýôåñ äåß÷íåé óå êÜèå óôéãìÞ ôïí õðïëïéðüìåíï ÷ñüíï
óôåãíþìáôïò êáé ôçí èåñìïêñáóßá.
Ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη
ταχύτητα περιστροφής
του τυµπάνου
*Ç êßíçóç ôïõ êÜäïõ ãßíåôáé áðü êéíçôÞñá åöïäéáóìÝíï
ìå inverter þóôå íá ñõèìßæåôáé çëåêôñïíéêÜ áíÜëïãá
ìå ôï åßäïò ôïõ õöÜóìáôïò êáé ôçí ìåèïäï ðïõ å÷åé åðéëåãåß
ç ôá÷ýôçôá ðåñéóôñïöÞò.
ÐáñÜëëçëá åîáóöáëßæåôáé ç ðñïïäåõôéêÞ åêêßíçóç
êáé åðéâñÜäõíóç ôçò ðåñéóôñïöÞò ôïõ ôõìðÜíïõ þóôå
íá áõîÜíåôáé ç áíôï÷Þ ôùí åäñÜíùí êáé ôùí êéíçôþí
ôìçìÜôùí.
*Ç áíáóôñïöÞ ôçò öïñÜò êßíçóçò ôïõ êÜäïõ ðåñéëáìâÜíåôáé
óôïí âáóéêü åîïðëéóìü ôùí σôåãíùôçñßùí ôçò óåéñÜò S.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç kg
ÄéÜìåôñïò mm
BÜèïò mm
¼ãêïò lit
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
kg/h
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
ÊéíçôÞñáò KW
Βεντιλατέρ KW
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Αντιστάσεις KW
ΑΤΜΟΣ
ÊáôáíÜëùóç kg/h
Ðßåóç bar
ΑΕΡΙΟ
Ισχύς kcal/h
Ðßåóç mbar
VOLTAGE
V
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÏÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος
μηχανήματος kg
S11
S17
S27
S37
S50
11
750
475
210
17
750
746
330
27
1048
624
538
37
1048
873
753
54
1200
960
1086
17-21 26-34 45-50 65-70 80-100
0.25
0.18
0.25
0.18
0.55
1.1
0.55
1.1
1.1
2.2
12
18
34
34
68
45
6-9
55
6-9
80
6-9
90
6-9
174
6-9
17638 17638 40000 40000 80000
37/20 37/20 37/20 37/20 37/20
380III+50Hz
785
857
1665
785
1127
1665
1118
1093
1780
1118
1342
360
1265
1435
2400
170
190
350
360
510
www.giannoulis.com.gr
Κατασκευή
Θέρµανση
*Må çëåêôñéêÝò áíôéóôÜóåéò.
*Må öõóéêü áÝñéï ή ðñïðÜíéï.
*Må áôìü.
Ψύξη
Ôá ìïíôÝëá ìå èÝñìáíóç çëåêôñéêÞ ç áåñßïõ åîïðëßæïíôáé
ìå óýóôçìá âáèìéáßáò øýîçò óôï ôÝëïò ôïõ ðñïãñÜììáôïò.
37
RS
www.giannoulis.com.gr
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
- ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
38
RS
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Kατασκευή
*Ο κάδος και το περιστρεφόμενο τύμπανο του πλυντηρίου
και του στεγνωτηρίου είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο
ατσάλι.
*Το εξωτερικό περίβλημα είναι συμπαγούς κατασκευής
με ειδική βάση πολυεστερικής ρητίνης, πολύ μεγάλης
αντοχής.
Αυτοµατισµός
Η λειτουργία του πλυντηρίου ελέγχεται αυτόματα
από ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή με ψηφιακή οθόνη
για τον έλεγχο της διαδικασίας πλύσης.
Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5 προγραμμάτων πλύσης.
Η λειτουργία του στεγνωτηρίου ελέγχεται αναλογικά
με δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 προγραμμάτων
στεγνώματος.
Φίλτρο μεγάλων διαστάσεων εύκολο στο καθάρισμα.
Κατόπιν παραγγελίας, για μονάδες πλυντηρίων self-service,
μπορεί να λειτουργήσει με κερματοδέκτη (νόμισμα ή μάρκα)
ή σύνδεση με κεντρικό σύστημα πληρωμής.
Θέρµανση
*Με ηλεκτρικές αντιστάσεις
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
TÕÌÐÁÍÏ ÊÁÄÏÕ
×ùñçôéêüôçôá
áíÜ öüñôùóç kg
ÄéÜìåôñïò mm
BÜèïò mm
¼ãêïò lit
Ταχύτητα
φυγοκέντρησης r.p.m
Παράγων G
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
ÊéíçôÞñáò KW
ΘΕΡΜÉÊÇ ΙΣΧΥΣ
Θέρμανση ηλεκτρική KW
ΝΕΡΟ (max)
Κατανάλωση l/κύκλο
VOLTAGE
V
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÏÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
Διάμετρος πόρτας mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος
μηχανήματος kg
R-8
S-8
RS-8
8
530
350
80
8
660
550
163
8
530/660
350/550
80/169
1000
300
-
1000
300
1.2
0.4
1.2/0.4
4.8
5
4.8/4,8
155
-
155
380/3/50Hz
685
715
1095
270
705
715
1085
-
685
715
1985
270
115
65
166
www.giannoulis.com.gr
RS 8 Συστήματα πλυντηρίων
– στεγνωτηρίων
για εξοικονόμηση χώρου.
Διανομή απορρυπαντικών
Αυτόματη διανομή απορρυπαντικών στη διάρκεια
του προγράμματος από ειδική υποδοχή τριών διαμερισμάτων
*Το σύστημα διατίθεται κατόπιν επιλογής σε δύο ξεχωριστά
τμήματα, πλυντήριο (R8) και στεγνωτήριο (S8).
Στήριξη
Δεν απαιτείται πάκτωση του συστήματος
39
PL
PL 101/PL 121/PL 100/PL 140/
PL 140A/PL 160A/PL 200A
www.giannoulis.com.gr
KYΛΙΝΔΡΙΚΑ
ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ
PL 101/PL 121/PL 100/PL 140
PL 140Α/PL 160Α/PL 200Α
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
40
PL
PL 101/PL 121/PL 100/PL 140/
PL 140A/PL 160A/PL 200A
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Κατασκευή
Θέρµανση
Må çëåêôñéêÝò áíôéóôÜóåéò.
Εργονοµία
Ôï óéäåñùôÞñéï ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß åöáðôþìåíï ôïõ ôïß÷ïõ.
Ç ôñïöïäïóßá áëëÜ êáé ç ðáñáëáâÞ ôùí ëéíþí ãßíåôáé
áðό ôï ðñüóèéï ìÝñïò ôïõ óéäåñùôçñßïõ.
Αυτοµατισµός
*Έλεγχος της θερμοκρασίας στεγνώματος μέσω θερμοστάτη.
*Ηλεκτρονικός έλεγχος της ταχύτητας σιδερώματος
(μοντέλα PL 140 A, PL 160 A, PL 200 A)
Απορρόφηση υδρατµών
ÅíóùìáôùìÝíï áðïññïöçôéêü óôá ìïíôÝëá PL 140A, PL 160A
êáé PL 200A
Ασφάλεια χειριστή
Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ÷åñéþí ôïõ ÷åéñéóôÞ ôï óéäåñùôÞñéï
åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå ìðÜñá áóöáëÝéáò óýìöùíá
ìå ôïõò êáíüíåò áóöáëåßáò ôçò EC.
www.giannoulis.com.gr
Aðï Üñéóôá öéíéñéóìÝíï áôóÜëé âáììÝíï ìå õøçëÞò
áíôï÷Þò ÷ñþìá åðïîåéäéêÞò ñçôßíçò. Ç ëåêÜíç óéäåñþìáôïò
åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç áðό åðé÷ñùìéïìÝíï áôóÜëé.
Ï êýëéíäñïò åßíáé åðåíäåäõìÝíïò ìå åéäéêÞ óôñþóç NOMEX.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ÄéÜìåôñïò mm
Μήκος mm
Ταχύτητα m/min
Ταχύτητα σιδερώματος m/min
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΥΠΟΛ. ΥΓΡΑΣΙΑΣ 25%
kg/h
ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÉÓ×ÕÓ
Αντιστάσεις KW
ÊéíçôÞñáò κυλίνδρου KW
ÊéíçôÞñáò απορροφητικού KW
VOLTAGE
V
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÏÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
PL 101
PL 121
PL 100
PL 120
PL 140
200
1000
3.3
200
1200
3.3
250
1000
3.8
250
1200
3.8
250
1400
3.8
250
1400
1.8/4.6
2.7-4.3
300
1600
1.8/4.6
2.7-4.3
300
2000
1.8/4.6
2.7-4.3
20
20
20
20
20
20
20
20
4.6
0.18
-
5.6
0.18
-
6
0.18
-
6.9
0.18
-
7.5
0.18
-
9.9
0.18
0.74
11.4
0.18
0.74
15
0.18
0.74
220
PL 140A PL 160A PL 200A
380III+N50Hz
420
1305
933
420
1505
933
420
1440
1003
420
1640
1003
420
1840
1003
420
1840
1003
552
2090
1073
552
2490
1073
74
81
94
100
106
209
221
243
41
CM
CM 1432/CM 1632/CM 2032
CM 1950/CM 2550/CM 3250
www.giannoulis.com.gr
ΣΙΔΕΡΟΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΙ KYΛΙΝΔΡΟΙ
CM 1432/CM 1632/CM 2032
CM 1950/CM 2550/CM 3250
ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ DOMUS
42
CM
CM 1432/CM 1632/CM 2032
CM 1950/CM 2550/CM 3250
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Áðü Üñéóôá öéíéñéóìÝíï áôóÜëé âáììÝíï
ìå õøçëÞò áíôï÷Þò ðïëõåóôåñéêü ÷ñþìá.
Ï êýëéíäñïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíïò
áðü áôóÜëé åéäéêÜ åðåîåñãáóìÝíçò
êáé âáììÝíçò åðéöÜíåéáò.
Αυτοµατισµός
Ç ëåéôïõñãåßá ôùí óéäåñïóôåãíùôéêþí
êõëßíäñùí CM åëÝã÷åôáé áõôüìáôá
áðü computer ðïõ ñõèìßæåé ôçí ôá÷ýôçôá
êáé ôçí èåñìïêñáóßá óôåãíþìáôïò.
Ασφάλεια χειριστή
Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí ÷åñéþí
ôïõ ÷åéñéóôÞ ôï óéäåñùôÞñéï
åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå ìðÜñá áóöáëåßáò
óýìöùíá ìå ôïõò êáíüíåò ôçò E.E.
Θέρµανση
Ìå çëåêôñéêÝò áíôéóôÜóåéò, áÝñéï
(ðñïðÜíéï Þ öõóéêü) êáé áôìü.
Εργονοµία
Ïé óéäåñïóôåãíùôéêïß êýëéíäñïé CM
ìðïñïýí íá ôïðïèåôçèïýí åöáðôþìåíá
óå ôïß÷ï.
Ç ôñïöïäïóßá áëëá êáé ç ðáñáëáâÞ
ôùí ëéíþí ãßíåôáé áðü ôï ðñüóèéï ìÝñïò
ôïõ óéäåñùôçñßïõ.
Ôá ëéíÜ ìðïñïýí íá ðåñÜóïõí
óôï óéäåñùôÞñéï õãñά (45% õãñáóßá)
êáô’ åõèåßáí áðü ôï ðëõíôÞñéï.
Äåí åßíáé áíáãêáßï ôï óôÝãíùìá
óå óôåãíùôÞñéï.
Απορρόφηση
Υδρατµών
Ôá ìïíôÝëá CM 1420/1432/1632
Ý÷ïõí åíóùìáôùìÝíï
Ýíá áðïññïöçôéêü ãéá ôïõò õäñáôìïýò.
Ôá ìïíôÝëá CM
2032/1950/2550/3250
Ý÷ïõí åíóùìáôùìÝíá äõï áðïññïöçôéêÜ
ãéá ôïõò õäñáôìïýò.
Διαθέσιµες εκδόσεις
CM: Óéäåñïóôåãíùôéêïß êýëéíäñïé.
CMP: Óéäåñïóôåãíùôéêïß êýëéíäñïé ìå åíóùìáôùìÝíï äéðëùôéêü êáôÜ ìÞêïò.
CMI: Óéäåñïóôåãíùôéêïß êýëéíäñïé ìå åíóùìáôùìÝíï ôñïöïäïôéêü êáé äéðëùôéêü
êáôÜ ìÞêïò.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
CM1432 CM1632 CM2032 CM1950 CM2550 CM3250
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ
ÄéÜìåôñïò mm
325
325
325
500
500
500
Μήκος mm
1400
1600
2000
1900
2500
3200
Ταχύτητα m/min
1-6.5
1-6.5
1-6.5
1-8
1-8
1-8
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
kg/h
15
22
32
50
70
92
ÉÓ×ÕÓ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ÈÝñìáíóç ÇëåêôñéêÞ
KW
12
16
20
31.5
40.5
54
ÈÝñìáíóç Áåñßïõ
(ÐñïðÜíéï/Öõóéêü)
Kcal/h
12000 19350 25800 34400 47300 59350
Ðßåóç Áåñßïõ mbar
37/20 37/20 37/20 37/20 37/20 37/20
ÈÝñìáíóç Áôìïý Kg/h
67
90
113
Ðßåóç Áôìïý (Max) bar
10
10
10
Áðïññüöçóç ÁÝñá
m3/h
500
500
1000 600/1200 1200
1200
ÐåðéåóìÝíïò ÁÝñáò
(Cmi) NL/h
30
30
30
ÉÓ×ÕÓ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
¸êäïóç CM KW
0.37
0.37
0.49
0.62
0.87
0.87
¸êäïóç CMP KW
1.55
1.55
1.55
¸êäïóç CMI KW
1.57
1.57
1.57
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Áåñßïõ BSP
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
Áôìïý BSP
3/4”
3/4”
3/4”
ÅðéóôñïöÝò Áôìïý
BSP
1/2”
1/2”
1/2”
ÅîáãùãÞ Õäñáôìþí
mm
1x100 1x100 1x100 2x153 2x153 2x153
ÐåðéåóìÝíïò ÁÝñáò
(CMI) NL/h
15000 15000 15000
VOLTAGE
V
380III+N50Hz Opcional 200III 50Hz
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÏÓ
1942
2192
2542
2974
3574
4274
ÐëÜôïò mm
1112
1112
1112
1170
1170
1170
¾øïò mm
660
660
660
1070
1070
1070
Βάθος (CM) mm
1300
1300
1300
Βάθος (CM ή CMI) mm
ÂÁÑÏÓ
305
335
435
925
1200
1475
Βάρος μηχανήματος kg
www.giannoulis.com.gr
Κατασκευή
43
GMP
PLS 15-18-21-26/35
www.giannoulis.com.gr
ΣΙΔΕΡΟΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΙ
ΚΙΛΥΝΔΡΟΙ
PLS 15/35 - PLS 18/35 - PLS 21/35 - PLS 26/35
44
GMP
PLS 15-18-21-26/35
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Οι σιδεροστεγνωτικοί κύλινδροι της σειράς PLS
είναι μηχανήματα ιδανικά για μοντέρνες μικρομεσαίες
μονάδες πλυντηρίων.
Όλα τα μοντέλα της σειράς είναι εύκολα και ασφαλή
στη χρήση, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (CE)
Είναι σχεδιασμένα για στέγνωμα και σιδέρωμα αμέσως μετά
το πλυντήριο εφόσον αυτό είναι ταχύστροφο ή μετά
από ένα μικρό χρόνο στεγνώματος σε στεγνωτήριο.
Στα μηχανήματα της σειράς PLS έχουν εφαρμοστεί μια σειρά
από τεχνολογικές καινοτομίες όπως ο νέου τύπου κύλινδρος
χρωμιομένου χάλυβα σε συνδυασμό με τον παγκόσμια
κατοχυρωμένο καυστήρα από τιτάνιο.
Το αποτέλεσμα είναι:
*Άριστη ποιότητα σιδερώματος
*Πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας
*Μειωμένη συντήρηση
*Υψηλή αξιοπιστία
Η θέρμανση για όλα τα μοντέλα
μπορεί να επιλεγεί:
*Ηλεκτρική με ηλεκτρικές αντιστάσεις
*Αερίου με καυστήρα προπανίου ή φυσικού αερίου
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
PLS
15/35
PLS
18/35
PLS
15/35
PLS
15/35
ΙΣΧΥΣ
Θερμική
(θέρμανση αερίου)
BTU
75130
87430
92100 114306
Θερμική (θέρμανση
ηλεκτρική) KW
18
20.7
23.4
27
Μοτέρ KW
1
1
1
1
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ
m/min
1.6-5
1.6-5
1.6-5
1.6-5
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(Υπολείμματα
υγρασίας 45%)
kg/h
43
50
56
75
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ
380/3/50Hz
V
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
mm
1500x325 1800x325 2100x325 2580x325
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
550
550
550
580
Μήκος mm
2010
2340
2640
3140
¾øïò mm
1100
1100
1100
1150
ÂÁÑÏÓ
Βάρος
μηχανήματος kg
450
490
548
780
www.giannoulis.com.gr
Σιδεροστεγνωτικοί κύλινδροι
σειράς PLS
*Ηλεκτρονική ρύθμιση της ταχύτητας του κυλίνδρου
*Ηλεκτρονικό θερμοστάτη για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας
*Επίστρωση κυλίνδρου NOMEX με αντοχή σε θερμοκρασίες
άνω των 200ο C
*Ιμάντες τροφοδοσίας
*Αυτόματη σταδιακή ψύξη στο τέλος της λειτουργίας
45
PMM7500
www.giannoulis.com.gr
ΣΑΚΟΥΛΟΠΟΙΟΣ
ΣΑΚΟΥΛΟΠΟΙΟΣ PMM 7500
46
PMM7500
H νέα σειρά σακουλοποιών
PMM7500 είναι εντελώς
ανανεωµένη τόσο αισθητικά
όσο και µηχανικά.
Συγκεκριµένα:
*¸÷ïõí ðåñéïñéóôåß ïé äéáóôÜóåéò ôçò óõóêåõÞò
720x430xh590mm.
*H óõóêåõÞ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ãéá ôçí óõóêåõáóßá
ôùí ñïý÷ùí ðïëõáéèõëÝíéï ïðïéïõäÞðïôå ðÜ÷ïõò óå ñïëü
ìÞêïõò áðü 400 Ýùò 1000mm (óáêïýëá 400 Ýùò 680mm).
*H óáêïýëá ÷Üñéò óå Ýíá óýóôçìá åõñåóéôå÷íßáò ðïõ
åöáñìüóôçêå óôïí óáêïõëïðïéü PMM 7500 åßíáé
áðáëëáãìÝíç áðü ôá ôñéãùíéêÜ îÝöôéá ðÜíù áðü ôïõò þìïõò
ðïõ óå Üëëïõò óáêïõëïðïéïýò áöáéñïýíôáé ìå ôï ÷Ýñé
áðü ôïí ÷åéñéóôÞ.
*Oé ÷ñüíïé èåñìïêüëëçóçò ñõèìéæüìåíïé çëåêôñïíéêÜ
åßíáé ìåéùìÝíïé áéóèçôÜ êáé óõãêåêñéìÝíá ãéá õëéêÜ ìåóáßïõ
ìåãÝèïõò 0,6sec áíôß ãéá 1,5sec óå Ýíá êïéíü óáêïõëïðïéü.
*H èåñìïêüëëçóç ãßíåôáé ìå áíôßóôáóç åí øõ÷ñþ êáé Ýôóé
äåí äçìéïõñãïýíôáé åíï÷ëçôéêÝò êáé åðéâëáâåßò áíáèõìéÜóåéò
óôïí ÷þñï åñãáóßáò.
*O åýêïëïò ÷åéñéóìüò ìå ìéá áðëÞ êßíçóç åý÷ñçóôïõ ìï÷ëïý
÷ùñßò êéíäýíïõò ãéá ôá ÷Ýñéá ôïõ ÷åéñéóôÞ.
www.giannoulis.com.gr
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
47
ZETOLINK
www.giannoulis.com.gr
ΣΑΚΟΥΛΟΠΟΙΟΣ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΚΑΛΑ ΦΟΡΜΑ 1
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑΣ ΣΑΣ
48
ZETOLINK
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Ôáîéíïìïýí ôá Ýôïéìá ñïý÷á êáé äéåõêïëýíïõí ôçí ðáñÜäïóç
ôïõò.
*Áîéïðïéïýí ôï ÷þñï óáò êáé ôï ÷ñüíï óáò.
*ÅíôõðùóéÜæïõí ôïõò ðåëÜôåò óáò.
Ïé áëõóßäåò ZETOLINK ó÷åäéÜæïíôáé êáé êáôáóêåõÜæïíôáé
óýìöùíá ìå ôéò áíÜãêåò êáé ôéò éäéáéôåñüôçôåò ôïõ êÜèå
êáôáóôÞìáôïò.
Åßíáé áèüñõâåò óôçí ëåéôïõñãßá ôïõò êáé êïìøüôáôåò óôçí
åìöÜíéóç ôïõò.
Ìðïñïýí ìå åýêïëï ôñüðï íá åðåêôáèïýí êáé íá ìåôáâëçèïýí
óôï ó÷Þìá ôïõò üðïôå ïé áíÜãêåò ôï áðáéôÞóïõí.
Ç êßíçóç ôùí áëõóßäùí ZETOLINK åíåñãïðïéåßôáé
áðü äéáêüðôç ÷åéñüò äéðëÞò êáôåõèýíóçò êáé êáôüðéí
ðáñáããåëéÜò áðü äéðëü ðïäüðëçêôñï.
¼ëá ôá ìïíôÝëá ìå 400 êáé ðëåïí èÝóåéò (êéíïýìåíá óôïé÷åßá
3 èÝóåùí) åßíáé åöïäéáóìÝíá ìå inverter þóôå
íá åîáóöáëßæåôáé ïìáëÞ åêêßíçóç êáé ôñï÷ïðÝäçóç
ôçò áëõóßäáò
Φώτο 1
Ôå÷íïëïãéêÞ êáéíïôïìßá
Ïé ôÝóóåñéò ñüäåò ôïðïèåôçìÝíåò óå ó÷Þìá óôáõñïý,
ìå ôñåéò åëåýèåñïõò Üîïíåò (×-Õ-Æ), êõëéüìåíåò
óå óéäåñïôñï÷éÜ ó÷Þìáôïò ÙÌÅÃÁ (êáôï÷õñùìÝíç ìå äßðëùìá
åõñåóéôå÷íßáò) åîéóïññïðïýí áðüëõôá ôéò áóêïýìåíçò ðßåóåéò
óôéò 4 ðëåõñÝò áðïôñÝðïíôáò ôçí ðñüêëçóç åðéêßíäõíùí
óôñåâëþóåùí êáé ðáñÜëëçëá åîáóöáëßæïõí ïìáëÞ
êáé áèüñõâç êýëéóç.
Φώτο 2
www.giannoulis.com.gr
Αλυσίδες Zetolink
Φώτο 2
Ôýðïò êéíïõìÝíùí óôïé÷åßùí ìå ôñåéò èÝóåéò.
Φώτο 3
Ôýðïò êéíïõìÝíùí óôïé÷åßùí ìå ðÝíôå èÝóåéò.
Φώτο 4
Ãéá åõêïëüôåñï ÷åéñéóìü êáé äéá÷åßñéóç ôùí ðñïò ðáñÜäïóç
ñïý÷ùí ïé áëõóßäåò ZETOLINK ìðïñïýí íá óõíäåèïýí ìå
ôï ðñùôïðïñéáêü óýóôçìá çëåêôñïíéêÞò áíáæÞôçóçò ôùí
ñïý÷ùí.
Φώτο 3
Φώτο 1
Φώτο 4
49
DISPOSITIVO
www.giannoulis.com.gr
ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Η1, Η2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ - ΧΑΜΗΛΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
50
DISPOSITIVO
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
*Oé áôìïãåííÞôñéåò Ç1, Ç2 åßíáé óõóôÞìáôá áõôüìáôçò
ðáñáãùãÞò αôìïý ðßåóçò 5 åùò 6 bar.
*H èÝñìáíóç ðáñÝ÷åôáé áðü çëåêôñéêÝò áíôéóôÜóåéò.
*Ç ôñïöïäïóßá ìå íåñü ãßíåôáé áõôüìáôá ìåóù áíôëßáò
ç ëåéôïõñãåßá ôçò ïðïßáò åëÝã÷åôáé áðü çëåêôñïíéêü ðëùôÞñá.
*Ïé áôìïãåííÞôñéåò Ç1 êáé Ç2 åßíáé åöïäéáóìÝíåò
ìå óýóôçìáôá áóöáëåßáò õøçëþí ðñïäéáãñáöþí
ðïõ åîáóöáëßæïõí ôçí áóöáëÞ ëåéôïõñãßá ôïõò.
*Οι ατμογεννήτριες H1 êáé H2 διατίθενται με ενσωματωμένες
ανοξείδωτες δεξαμενές τροφοδοσίας νερού.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Λέβητα lit.
Δεξαμενής lit.
ΙΣΧΥΣ
Αντιστάσεις* KW
Αντλία KW
ΑΤΜΟΣ
Πίεση bar
Παραγωγή kg/h
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
V
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
KW/h
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
ÐëÜôïò mm
Μήκος mm
¾øïò mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
Η1
Η2
25
40
59
95
12-15-18
0.6
30-36-42-48
0.75
5
20-25-30
5-6
50-60-70-80
380/3/50Hz
10-12
20-35
460
310
750
250
700
730
850
460
1000
700
700
850
100
150
*Η ισχύς των ηλεκτρικών αντιστάσεων παρέχεται σε δύο σκάλες μέσω διακόπτη.
www.giannoulis.com.gr
Ατµογεννήτριες Η1, Η2
51
MODELLO
A - A.B. - Atomo
www.giannoulis.com.gr
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΜΟΥ
MODELLO A
MODELLO A.Β.
ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΥΨΗΛΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 92%
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ
Β
B
B
A
MODELLO A
52
A
MODELLO A.Β.
A
MODELLO AΤΟΜΟ
MODELLO
A - A.B. - Atomo
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Προηγμένης τεχνολογίας συστήματα παραγωγής ατμού
με διβάθμιους καυστήρες πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
Το τεχνολογικά καινοτόμο σύστημα οριζόντιων αυλών νερού
σε συνδυασμό με την τετραπλή διαδρομή των καυσαερίων
επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση 92% που σημαίνει ποιοτικό
ατμό σε πολύ μικρό χρόνο με πολύ μικρό κόστος.
Ο θάλαμος καυσαερίων είναι κατασκευασμένος με υλικά
κατάλληλου πάχους και επενδυμένος με ανοξείδωτη λαμαρίνα
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της CE ώστε
να εξασφαλίζεται ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε πιθανές
διαβρώσεις.
Η βάνα εκκένωσης (στρατσώνα) είναι τοποθετημένη
στον πυθμένα ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης καθαρισμός
του λέβητα από τα άλατα.
Συνοδεύεται από:
*Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE με την οδηγία PED
97/23/CE
*Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας
Οι ατμογεννήτριες Mazzi
διαθέτουν:
*Υδραυλικά εξαρτήματα και βαλβίδα ασφαλείας βαρέως τύπου
ρυθμισμένα και πιστοποιημένα με το σήμα CE.
*Έλεγχο της στάθμης του νερού μέσω ηλεκτρονικών
αισθητήρων μέγιστης ασφάλειας.
*Έλεγχο της πίεσης του ατμού μέσω συστήματος τριών υψηλής
ποιότητας πρεσσοστατών.
*Μανόμετρο βαρέως τύπου.
*Υδροδείκτη KLINGER με ατμοφράκτες βαρέως τύπου.
*Επιλεγμένη επένδυση με άριστο θερμομονωτικό υλικό.
*Εξωτερικό περίβλημα από σατινέ ανοξείδωτη λαμαρίνα.
*Δεξαμενή τροφοδοσίας και ανακύκλωσης του νερού,
κατασκευασμένη από σατινέ ανοξείδωτη λαμαρίνα
και εφοδιασμένη με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα βαρέως τύπου
*Πλωτήρα, θερμόμετρο και θερμοστάτη για τον έλεγχο
της θερμοκρασίας του νερού καθώς και σύστημα ψύξης
μέσω σερπαντίνας.
*Αντλία τροφοδοσίας βαρέως τύπου για τροφοδοσία με νερό
μέχρι 110ο C.
*Ηλεκτρονικό πίνακα χειρισμού και ελέγχου του συστήματος
με μικροεπεξεργαστή (PLC) προγραμματιζόμενο και οθόνη
οπού εμφανίζονται μια σειρά πληροφοριών και διαγνωστικών
μυνημάτων για τη λειτουργία του συστήματος.
Όλα τα ανωτέρω είναι τοποθετημένα εργονομικά πάνω
σε μια μεταλλική βάση από σατινέ ανοξείδωτη λαμαρίνα
ώστε να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία
του συστήματος και παράλληλα μεγάλη εξοικονόμηση χώρου.
*Τo μοντέλο Atomo δεν περιλαμβάνει ενσωματωμένη δεξαμενή
τροφοδοσίας και ανακύκλωσης του νερού.
*Τα μοντέλα Αtomo και AB 50 διατίθενται με μονοβάθμιους
καυστήρες.
www.giannoulis.com.gr
Συστήματα παραγωγής ατμού
Mazzi
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
MAX. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Φυσικού αερίου mc/h
Πετρελαίου kg/h
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Νερού-Ατμού inch
ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
cm
ΙΣΧΥΣ
Θερμική kcal/h
ΑΤΜΟΣ
Πίεση bar
Παραγωγή kg/h
ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ
A mm
B mm
Βάση mm
ÂÁÑÏÓ
Βάρος μηχανήματος kg
ATOMO
AB50
AB100
A150
A200
A250
3.5
2.9
3.5
2.9
7
6.5
11.5
9.7
15
13
19
16
3/8
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
8
14
14
16
16
16
29000
29000
65000
97000
130000
162000
5-10
50
5.5
50
5.5
100
5
150
5
150
5
250
650
1300
500x500
950
1400
600x750
950
1400
600x750
1150
1550
700x900
1150
1550
700x900
1150
1650
700x900
200
300
350
450
470
500
53
COMBI
www.giannoulis.com.gr
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ
54
COMBI
ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ - ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ
Ï áåñïóõìðéåóôÞò SILENT ó÷åäéÜóôçêå ãéá íá åîõðçñåôÞóåé
åöáñìïãÝò üðïõ ç ÷áìçëÞ óôÜèìç èïñýâïõ åßíáé ôï ßäéï
óçìáíôéêÞ ìå ôçí õøçëÞ áðüäïóç.
Τριφασικοί τροχήλατοι
αεροσυµπιεστές Combi
*ÊåöáëÞ ìåãÜëçò áíôï÷Þò ìå êýëéíäñï áðü ÷õôï÷Üëõâá.
*Δéðëüò ðñïöõëáêôÞñáò ãéá ìÝãéóôç áóöÜëåéá ôïõ ÷åéñéóôÞ.
*ΠéóôïðïéçìÝíï áåñïöõëÜêéï.
*ΜåôÜäïóç ôçò êßíçóçò ìå éìÜíôåò.
*ΒéäùôÞ âÜóç ãéá êáëýôåñç áðïññüöçóç ôùí êñáäáóìþí
êáé åõêïëüôåñç óõíôÞñçóç.
*ΑñãÞ ó÷Ýóç ìåôÜäïóçò ôçò êßíçóçò ãéá åîáóöÜëéóç
ìáêñïæùÀáò.
*Πáñåëêüìåíá åîáñôÞìáôá õøçëÞò ðïéüôçôáò
Διατιθέµενα µοντέλα
100/2Ô êéíçôÞñáò 2 ÇÑ áåñïöõëÜêéï 100 lit
150/3Ô êéíçôÞñáò 3 ÇÑ áåñïöõëÜêéï 150 lit
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
*ÊåöáëÞ ìåãÜëçò áíôï÷Þò ìå êýëéíäñï áðü ÷õôï÷Üëõâá.
*Δéðëüò ðñïöõëáêôÞñáò ãéá ìÝãéóôç áóöÜëåéá ôïõ ÷åéñéóôÞ.
*ΠéóôïðïéçìÝíï áåñïöõëÜêéï.
*ΜåôÜäïóç ôçò êßíçóçò ìå éìÜíôåò.
*ΒéäùôÞ âÜóç ãéá êáëýôåñç áðïññüöçóç ôùí êñáäáóìþí
êáé åõêïëüôåñç óõíôÞñçóç.
*ΑñãÞ ó÷Ýóç ìåôÜäïóçò ôçò êßíçóçò ãéá åîáóöÜëéóç
ìáêñïæùÀáò.
*Πáñåëêüìåíá åîáñôÞìáôá õøçëÞò ðïéüôçôáò.
www.giannoulis.com.gr
Κατασιγασµένος
αεροσυµπιεστής Silent
55
ΔΙΑΛΥΤΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Dry Perc
Παρθένο περχλωροαιθυλαίνιο με υψηλή (99,9%) περιεκτικότητα
σε καθαρό προιόν.
Δεν προέρχεται από ανακύκλωση.
Είναι υπερσταθεροποιημένο ώστε να αποτρέπεται η διάσπαση του
για απεριόριστο χρόνικο διάστημα και να εξασφαλίζεται υψηλή διαλυτική
ικανότητα, ποιότητα καθαρισμού και προστασία υφασμάτων και χρωμάτων.
Στεγνώνει και αποστάζεται εύκολα δεν αφήνει κατάλοιπα και μυρωδιές
στα ρούχα ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδιαστικά με ενισχυτικά καθαρισμού χωρίς
να διασπάται.
Συσκευασία:μεταλλικά δοχεία 15 kg
Actrel 3356 D
Είναι ενας συνθετικός διαλύτης αλειφατικών υδρογονανθράκων (KWL)
χωρίς προσμίξεις αρωματικών και χλωριούχων ενώσεων, ιδανικός
για τον καθαρισμό υφασμάτων και δερμάτων.
Χρησιμοποιείται σε μηχανήματα στεγνού καθαρισμού νέας γενιάς
με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
•Φιλική συμπεριφορά σε υφάσματα και δέρματα.
•Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού.
•Απόλυτη συμβατότητα με πλαστικά τμήματα των ρούχων, ευαίσθητα
κουμπιά, στράς, χάνδρες, πούλιες, στάμπες και γενικά όλα τα ευαίσθητα
αξεσουάρ των ρούχων.
•Άριστα αποτελέσματα στεγνώματος.
•Μικροί χρόνοι καθαρισμού.
Συσκευασία:μεταλλικά δοχεία 15 kg
Neutro Perc
Αντιοξειδωτικό σε μορφή σκόνης, αποτρέπει την οξείδωση του PER
και του υδραυλικού κυκλώματος των μηχανών στεγνού καθαρισμού.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Antischiumma
Σιλικονούχο προϊόν για χρήση σε σύστημα στεγνού καθαρισμού με PER
ή KWL.
Χρησιμοποιείται στην διάρκεια του πλυσίματος ή στην διάρκεια
της απόσταξης και αποτρέπει το άφρισμα του διαλύτη που μπορεί
να δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων στη σωστή λειτουργία
της μηχανής στεγνού καθαρισμού.
Συσκευασία:μεταλλικά δοχεία 2 kg
56
Ενεργός Άνθρακας
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Ενεργός άνθρακας σε κόκκους.
•Χρησιμοποιείται για την συγκράτηση ατμών διαλύτη (PER)
πριν το άνοιγμα της πόρτας του κάδου σε φίλτρα
ή πύργους ενεργού άνθρακα.
Συσκευασία:σάκοι 25 kg
Ενεργός άνθρακας σε σκόνη.
•Χρησιμοποιείται για τον αποχρωματισμό του διαλύτη
σε μηχανές στεγνού καθαρισμού με φίλτρα περιστρεφόμενα
με νάυλον δίσκους 60 μ.
Συσκευασία:σάκοι 5 kg
Tonsil NFF
Σκόνη για συστήματα φιλτραρίσματος με νάυλον δίσκους 60 μ.
Συσκευασία:σάκοι 25 kg
Φίλτρα Cartucce για φιλτράρισμα και αποχρωματισμό
ΤΥΠΟΣ
MAXI L
MEZZO L
MINI L
MINI DECO
Ο (cm)
34
34
20
20
h (cm)
46
23
36
36
Antischiumma
Στοιχεία για την σύνθεση φίλτρων αυτοκαθαριζόμενων με περιστροφή.
Διαθέσιμα:
•Με πόρους 30 μ (δεν χρειαζονται σκόνη φιλτραρίσματος)
•Με πόρους 60 μ (χρειάζονται σκόνη φιλτραρίσματος)
Διαθέσιμες διαστάσεις:
Εξωτερική διάμετρος 320 cm - Εσωτερική διάμετρος 40 cm
Εξωτερική διάμετρος 320 cm - Εσωτερική διάμετρος 45 cm
57
ΠΡΟΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΑ
Spray Sec
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Έτοιμο προιόν για προξελέκιασμα.
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο με ψεκασμό πριν το στεγνό καθάρισμα
με PER και πριν το πλύσιμο στο νερό.
Βοηθά αποτελεσματικά στην απομάκρυνση του ιδρώτα, των ούρων,
της γενικής βρωμιάς σε κολάρα, μανσέτα, μαύρες ρίγες στα μανίκια,
τσέπες, ρεβέρ παντελονιών και γενικά όλων των νερολεκέδων.
Δεν προκαλεί ζημίες σε υφάσματα και χρώματα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
58
Spruzzo
Έτοιμο προιόν για προξελέκιασμα.
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο με ψεκασμό πριν το στεγνό καθάρισμα με PΕR.
Βοηθά αποτελεσματικά στην απομάκρυνση του ιδρώτα, των ούρων,
της γενικής βρωμιάς σε καλάρα, μανσέτα, μαύρες ρίγες μανικιών,
τσέπες, ρεβέρ παντελονιών και γενικά όλων των νερολεκέδων.
Το SPRUZZO δρα επίσης σαν αντιστατικό και σαν αποσμητικό ιδίως
της μυρωδιάς του ιδρώτα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Smacchio Dry
Προξελεκιαστικό ειδικό για στεγνό καθάρισμα με PER.
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο με βούρτσισμα.
Είναι πολύ αποτελεσματικό σε όλα τα είδη της βρωμιάς
και εξειδικευμένα στους ποδόγυρους νυφικών.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΑ
Smacchia Kit
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Συσκευασία 8 έτοιμων ξελεκιαστικών σε φιαλίδια των 250 ml
για την ασφαλή αφαίρεση όλων των ομάδων των λεκέδων.
Η συσκευασία περιλαμβάνει ακόμη:
•Ειδικά σταγονόμετρα για την απόθεση των ξελεκιαστικών
στην λεκιασμένη περιοχή.
•Μία κοκκάλινη σπάτουλα για την μεταχείρηση των λεκέδων.
•Μία καλαίσθητη και πρακτική βάση.
Συσκευασία:χαρτόδεμα
Color
Έτοιμο ξελεκιαστικό για χρωματιστούς λεκέδες όπως:
κρασί, καφές, φρούτα, τσάι, σάλτσα κ.λ.π.
Διαλύεται στο νερό.
Συσκευασία:φιαλίδιο 250 ml
φιάλη 1 kg
Slu
Έτοιμο ξελεκιαστικό για λεκέδες ζωικής προέλευσης όπως:
αίμα, αυγά, γάλα, μαγιονέζα, κέτσαπ κ.λ.π.
Διαλύεται στο νερό.
Συσκευασία:φιαλίδιο 250 ml
φιάλη 1 kg
Idrodecolor
Έτοιμο ξελεκιαστικό με αποχρωματική δράση για την αφαίρεση
χρωματιστών λεκέδων όπως: υπολοίματα από φρούτα, αναψυκτικά,
καφέ, ούρα, κιτρινίσματα από τον ήλιο και την πολυκαιρία.
Διαλύεται στο νερό.
Συσκευασία:φιαλίδιο 250 ml
φιάλη 1 kg
59
Idrosolv
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Ετοιμο ξελεκιαστικό για την αφαίρεση όλων των νερολεκέδων.
Διαλύεται στο νερό.
Συσκευασία:φιαλίδιο 250 ml
φιάλη 1 kg
Ink
Έτοιμο ξελεκιαστικό ειδικά για λεκέδες μελάνης.
Ενεργεί αποτελεσματικά με ασφάλεια χωρίς να επηρεάζει υφάσματα
και χρώματα.
Ενδεδειγμένο ειδικά για λεκέδες από στυλό Bic και μαρκαδόρους.
Διαλύεται στο νερό.
Συσκευασία:φιαλίδιο 250 ml
φιάλη 1 kg
Ruggine
Έτοιμο ξελεκιαστικό ειδικό για την σκουριά και γενικά για οξειδωμένους
λεκέδες όπως: οξειδωμένα λίπη, μούχλα και σπέρμα.
Διαλύεται στο νερό.
Πρέπει να χρησιμοποιείται με προστατευτικά μέσα σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης.
Συσκευασία:φιαλίδιο 250 ml
φιάλη 1 kg
Solvasoil
Έτοιμο ξελεκιαστικό για την αφαίρεση λεκέδων από: κόλλα, μελάνη πένας,
βερνίκια παπουτσιών, ρούζ, βερνίκια νυχιών, λάδια, πίσσα, μακιγιάζ.
Διαλύεται στο νερό και στους διαλυτες.
Συσκευασία:φιαλίδιο 250 ml
φιάλη 1 kg
60
Vercol
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Ετοιμο ξελεκιαστικό για την αφαίρεση λεκέδων από:
βερνίκια γενικά, λάδια, κόλες και χυμούς λαχανικών.
Διαλύεται στους οργανικούς διαλύτες PER, KWL.
Συσκευασία:φιαλίδιο 250 ml
φιάλη 1 kg
Smacchiatore Spray
Ξελεκιαστικό spray για λιπαρούς λεκέδες και λεκέδες κόλας.
Μπορει να χρησιμοποιηθεί το ίδιο αποτελεσματικά σε υφάσματα
και δέρματα τόσο πριν όσο και μετά το καθάρισμα.
Στα δέρματα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση λεκέδων κόλλας
που εμφανίζονται μετά το στεγνό καθάρισμα. Εξατμίζεται εύκολα
χωρίς να αφήνει κύκλους.
Συσκευασία:μεταλική φιάλη spray 400 ml
Universal Spotter
Γενικό ξελεκιαστικό gel με βιολογική δράση κατάλληλο για την αφαίρεση
υπολοιμάτων λεκέδων και κυρίως αυτών που έχουν σταθεροποιηθεί
από κακή μεταχείρηση.
Συσκευασία:φιαλίδιο 20 ml
Toglimacchie
Έτοιμο προιόν που δρα σε νερολεκέδες και εξειδικευμένα στον ιδρώτα.
Ειδικό για χρήση με υψηλή πίεση στον ξελεκιαστήρα χωρίς να δημιουργεί
σύννεφο κατά τον ψεκασμό.
Στεγνώνει εύκολα με το πιστόλι αέρα του ξελεκιαστήρα
χωρίς να αφήνει κύκλους.
Κατάλληλο για αφαίρεση λεκέδων πριν ή μετά το καθάρισμα.
Συσκευασία:Δοχείο 10 kg
61
Εco Spot
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Προϊόν που δρα εξειδικευμένα σε λιπαρούς λεκέδες.
Ειδικό για ψεκασμό με υψηλή πίεση στον ξελεκιαστήρα
χωρίς να δημιουργεί σύννεφο.
Στεγνώνει ευκολα με το πιστόλι αέρα του ξελεκιαστήρα
χωρις να αφήνει κύκλους.
Κατάλληλο για αφαίρεση λεκέδων πριν και μετα το καθάρισμα.
Συσκευασία:μεταλλικό δοχείο 20 lit.
62
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Sapollina Fresh
Άριστο ενισχυτικό προιόν για το στεγνό καθάρισμα (PER)
με ισχυρή αποσμητική δράση.
Με το νερό δημιουργεί ένα ομοιογενές και διαυγές γαλάκτωμα διαλυτό
από το PER.
Χρησιμοποιούμενο στη πρόπλυση με ή χωρίς προσθήκη νερού βελτιώνει
αισθητά το τελικό αποτέλεσμα καθαρισμού και εξουδετερώνει
τις άσχημες μυρωδιές των ρούχων.
Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί και σαν προξελεκιαστικό με ψεκασμό
ή βούρτσισμα διαλυμένο με νερό η PER αντίστοιχα για την απομάκρυνση
νερολεκέδων και γενικής βρωμιάς.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Dry San
Άριστο ενισχυτικό προιόν με απολυμαντική δράση αφού περιέχει
το ισχυρό αντιβακτηριακό TRICLOSAN.
Με το νερό δημιουργεί ένα ομοιογενές και διαυγές γαλάκτωμα διαλυτό
από το PER.
Χρησιμοποιούμενο στη πρόπλυση με ή χωρίς προσθήκη νερού βελτιώνει
αισθητά το τελικό αποτέλεσμα καθαρισμού ενώ παράλληλα εξασφαλίζει
την υγιεινή των ρούχων.
Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί και σαν προξελεκιαστικό με ψεκασμό
ή βούρτσισμα για την απομάκρυνση νερολεκέδων και γενικής βρωμιάς.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Unisol
Ισχυρό ενισχυτικό στεγνού καθαρισμού (PER).
Χρησιμοποιούμενο στη πρόπλυση χωρίς προσθήκη νερού μειώνει
την ανάγκη προξελεκιάσματος περιορίζοντας την μόνο στη μεταχείρηση
των ειδικών λεκέδων (μελάνη, αίμα, καφέ, κρασιά κ.λ.π).
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Fresh-Sec
Ισχυρό ενισχυτικό στεγνού καθαρισμού (KWL) με αποσμητική δράση.
Βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα καθαρισμού και εξουδετερώνει
τις άσχημες μυρωδιές των ρούχων.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
63
Triclofresh
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Ενισχυτικό στεγνού καθαρισμού (KWL) με ισχυρή δράση αποσμητικού
αλλά και αντιβακτηριακού αφού περιέχει TRICLOSAN.
Βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα καθαρισμού ενώ παράλληλα αποτρέπει
την πιθανότητα να δημιουργηθούν άσχημες μυρωδιές στο εσωτερικό
της μηχανής στεγνού καθαρισμού.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
64
Ipura Carbosec
Ενισχυτικό καθαρισμού ειδικό για χρήση σε μηχανές στεγνού καθαρισμού
KWL με το σύστημα ψεκασμού JET CLEAN.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαλυμένο με νερό (1:9) και σαν μέσο
προξελεκιάσματος πρίν το στεγνό καθάρισμα με ψεκασμό στα κολάρα,
στα μανσέτα, στις ρίγες στα μανίκια, στις τσέπες στα ρεβέρ,
στους ποδόγυρους και γενικά σε όλους τους λεκέδες και κυρίως
τους νερολεκέδες.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg.
ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ
- ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
Dry Stat
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Αντιστατικό για στεγνό με δράση απολυμαντικού
με ιδιαίτερη δυνατότητα απόσμισης.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Elettrostat
Αντιστατικό για το στεγνό χωρις άρωμα.
Δίνει αποτέλεσμα μαλακτικού και εμποδίζει
το xνούδιασμα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Soffice & Profumato
Μαλακτικό για το στεγνό καθάρισμα με αποτέλεσμα απόσμισης
και αντιστατικού.
Δίνει ένα αίσθημα απαλότητας και γεμάτου.
Μειώνει αισθητά τον στατικό ηλεκτρισμό που δημιουργείται
στα ρούχα μετά τον στεγνό καθάρισμα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Vivicolor
Μαλακτικό, αντιστατικό, αποσμητικό για το στεγνό καθάρισμα
σε per και kwl.
Έχει την μεγαλύτερη δυνατότητα αντιστατικού.
Έχει μία ιδιαίτερη δυνατοτητα αποσμητικού, αντιχνουδιάσματος
και δεν επιτρέπει την απικάθηση της βρωμιάς.
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 10 kg
65
Triclofresh
ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Ενισχυτικό στεγνού καθαρισμού (KWL) με ισχυρή δράση αποσμητικού
αλλά και αντιβακτηριακού αφού περιέχει TRICLOSAN.
Βελτιώνει το τελικό αποτέλεσμα καθαρισμού ενώ παράλληλα αποτρέπει
την πιθανότητα να δημιουργηθούν άσχημες μυρωδιές στο εσωτερικό
της μηχανής στεγνού καθαρισμού.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Ipura Carbosec
Ενισχυτικό καθαρισμού ειδικό για χρήση σε μηχανές στεγνού καθαρισμού
KWL με το σύστημα ψεκασμού JET CLEAN.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαλυμένο με νερό (1:9) και σαν μέσο
προξελεκιάσματος πρίν το στεγνό καθάρισμα με ψεκασμό στα κολάρα,
στα μανσέτα, στις ρίγες στα μανίκια, στις τσέπες στα ρεβέρ,
στους ποδόγυρους και γενικά σε όλους τους λεκέδες και κυρίως
τους νερολεκέδες
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg.
Soffice & Profumato
Μαλακτικό για το στεγνό καθάρισμα με αποτέλεσμα απόσμισης
και αντιστατικού.
Δίνει ένα αίσθημα απαλότητας και γεμάτου.
Μειώνει αισθητά τον στατικό ηλεκτρισμό που δημιουργείται
στα ρούχα μετά τον στεγνό καθάρισμα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Vivicolor
Μαλακτικό, αντιστατικό, αποσμητικό για το στεγνό καθάρισμα
σε per και kwl.
Έχει την μεγαλύτερη δυνατότητα αντιστατικού.
Έχει μία ιδιαίτερη δυνατοτητα αποσμητικού, αντιχνουδιάσματος
και δεν επιτρέπει την απικάθηση της βρωμιάς.
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 10 kg
66
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
Reinder Polish
Απορρυπαντικό ειδικό για την αφαίρεση νερολεκέδων
από δέρματα σουέτ και λεία.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν προξελεκαιστικό
με βούρτσισμα πριν το στεγνό καθάρισμα.
Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενικό καθάρισμα
με βούρτσισμα στο χέρι σε δέρματα τα οποία δεν μπορούν
ή δεν πρέπει να καθαρισθούν στην μηχανή στεγνού καθαρισμού.
Παράδειγμα τα δίχρωμα σουέτ όπου υπάρχει ο κίνδυνος
να ξεβάψει το ένα χρώμα στο άλλο.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Smacchio Dry
ΔΕΡΜΑΤΑ
Προξελεκιαστικό που χρησιμοποιείται αδιάλυτο με βούρτσισμα
πριν από το στεγνό καθάρισμα.
Ενεργεί αποτελεσματικά στην γενική βρωμιά στα κολάρα, μανσέτα,
ρίγες μανικιών, ρέλια, τσέπες κ.τ.λ.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Smacchio Renna Dry
Ενισχυτικό στεγνού καθαρισμού με ισχυρή απορρυπαντική δράση
για δερμάτινα σουέτ και νάπα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Acqua Renna
Εξαιρετικό λιπαντικό για δέρματα σουέτ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τόσο στο στεγνό καθάρισμα όσο και στο WET CLEANING.
Διατηρεί την φωτεινότητα των χρωμάτων προσδίδει στα σουέτ όγκο,
μια μοναδική αίσθηση απαλότητας και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα
γραψίματος.
Σε υδατικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ψεκασμό σαν λιπαντικό
μετά το στεγνό καθάρισμα.
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 10 kg
67
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΙΚΑ
Scamollina
Λιπαντικό όλους τους τύπους των δερμάτων.
Χρησιμοποιείται είτε στο στεγνό καθάρισμα με PER προσδίδοντας
στα δερμάτινα την όψη και την αίσθηση του καινούργιου.
Σε υδατικό διάλυμα μπορεί χρησιμοποιηθεί με ψεκασμό
σαν λιπαντικό μετά το στεγνό καθάρισμα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Renna Bella
ΔΕΡΜΑΤΑ
Λιπαντικό όλους τους τύπους των δερμάτων.
Χρησιμοποιείται στο στεγνό καθάρισμα με PER διαπερνόντας
σε βάθος τα σουέτ ακόμη και στα σημεία των ραφών τους.
Προσδίδει στα δέρματα όγκο, απαλότητα και μια όψη ομοιόμορφη
χωρίς να σκουραίνει τις ραφές.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Fresh Oil
Λιπαντικό για όλους τους τύπους των δερμάτων, σουετ, λεία, νάπα.
Χρησιμοποιείται στο στεγνό καθάρισμα με διαλύτες KWL προσδίδοντας
στα δέρματα στιλπνότητα, απαλότητα και μια αίσθηση γραψίματος.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Lusidante S
68
Λιπαντικό και φινιριστικό προϊόν για δερμάτινα και γούνες.
Χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο μηχάνημα στεγνού καθαρισμού
με PER σε συνδυασμό με τα βασικά λιπαντικά προϊόντα Acqua Renna,
Renna Bella, Scamolina, Soft Fur.
Προσδίδει στα δέρματα απαλότητα, ζωντανεύει τα χρώματα
και βελτιώνει το γράψιμο.
Στις γούνες προσφέρει μια στιλπνότητα στην τρίχα.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 2 kg
πλαστικά δοχεία 25 kg
Niltex Neutro
Λιπαντικό για δέρματα σουέτ ανοικτού χρώματος.
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο με ψεκασμό μετά το στεγνό καθάρισμα.
Χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη ικανότητα του να αναζωογονεί
τα σουέτ δέρματα προσδίδοντας όγκο και μια μεταξωτή στιλπνότητα
ενδεδειγμένο για φινίρισμα σουέτ αρνιού, croste subuk και γούνας.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 2 kg
πλαστικά δοχεία 10 kg
μεταλλική φιάλη spray 400 ml
Niltex
ΔΕΡΜΑΤΑ
Λιπαντικό για δέρματα σουέτ σκούρου χρώματος.
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο με ψεκασμό μετά το στεγνό καθάρισμα.
Χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη ικανότητα του να αναζωογονεί
τα σουετ δέρματα προσδίδοντας όγκο και μια μεταξωτή στιλπνότητα
ενδεδειγμένο για φινίρισμα σουετ αρνιού, croste subuk και γούνας.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 2 kg
πλαστικά δοχεία 10 kg
Reinder Grass
Λιπαντικό για φινίρισμα των σουετ. Μαλακώνει τα δέρματα, ζωντανεύει
τα χρώματα και προσδίδει όγκο και αίσθηση βελούδου στα σουέτ.
Χρησιμοποιείται αδιάλυτο με ψεκασμό.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
πλαστικές φιάλες 2 kg
Nubuk Finish
Λιπαντικό για δέρματα nubuk.
Αναζωογονεί προσδίδοντας απαλότητα και εξαιρετική στιλπνότητα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
πλαστικές φιάλες 2 kg
69
Croste & Pecary
Λιπαντικό για σουέτ croste ή αρνί.
Χρησιμοποιείται στο φινίρισμα μετά το στεγνό καθάρισμα με ομοιόμορφο
πέρασμα με σφουγκάρι ή με ψεκασμό διαλυμένο με νερό.
Συσκευασία:πλαστικό κουτί 1 kg
Grasso Per Cuoio
ΔΕΡΜΑΤΑ
Ισχυρό λιπαντικό για δερμάτινα λαδιού.
Προσδίδει στα δερμάτινα απαλότητα και μια έντονη αίσθηση λιπαρού
και υγρού.
Χρησιμοποιείται με πέρασμα με σφουγκάρι.
Συσκευασία:πλαστικό κουτί 1 kg
Olio Nap
Φινιριστίκο λιπαντικό προϊόν ανανεώνει τα νάπα και τα λεία δέρματα
δημιουργώντας στην επιφάνεια τους μια λεπτή και ελαστική μεμβράνη
στιλπνή και ευχάριστη στην αφή.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με χρώματα crismalan.
Συσκευασία:πλαστικό κουτί 1 kg
Fondo Per Cuoio
Ειδικό προϊόν για λεία δέρματα και νάπα.
Μαλακώνει και διευκολύνει το πέρασμα βαφής CRISMALAN.
Επίσης χρησιμοποιείται σαν βάση για την μετατροπή ενός σουέτ σε λείο.
Συσκευασία:πλαστικό κουτί 1 kg
70
Neutro Pell
Ουδέτερο λιπαντικό για λεία δέρματα.
Επαναφέρει την φυσική απαλότητα και την όψη του καινούργιου.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 2 kg
πλαστικά δοχεία 10 kg
Reinder Color Scurente
ΔΕΡΜΑΤΑ
Προϊόν φινιρίσματος σκουραίνει και δίνει λάμψη στα σουέτ, αναζωογονεί
τα χρώματα επαναφέρει την αίσθηση του καινούργιου και βελτιώνει
το αποτέλεσμα γραψίματος.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1.5 kg
spray 400 ml
Reinder Neutro
Προϊόν φινιρίσματος για σουέτ. Δίνει λάμψη στα σουέτ, επαναφέρει
την αίσθηση του καινούργιου και βελτιώνει το αποτέλεσμα γραψίματος.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1.5 kg
Diluente C
Διαλύτης για χρώματα universale.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 2 kg
71
Brillante
Λάκα νίτρου για φινίρισμα γυαλιστερό στα λεία δέρματα.
Συσκευασία:μεταλλικές φιάλες 1.5 kg
Opaco
ΔΕΡΜΑΤΑ
Λάκα νίτρου για φινίρισμα ματ στα λεία δέρματα.
Συσκευασία:μεταλλικές φιάλες 1.5 kg
Idronap
Ουδέτερο προϊόν για την αναγέννηση των δερμάτων ανιλίνης.
Χρησιμοποιείται με ψεκασμό.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1 kg
Idroperl
Προϊόν αδιαβροχοποίησης με ψεκασμό για λεία σουετ δέρματα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βάση για την επεξεργασία ναππατούρα
πριν από την χρήση IDRONAP.
Συσκευασία:μεταλλικές φιάλες spray 400 ml
πλαστικά δοχεία 10 kg
72
Neutro Pell
Ουδέτερο λιπαντικό για λεία δέρματα.
Επαναφέρει την φυσική απαλότητα και την όψη του καινούργιου.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 2 kg
πλαστικά δοχεία 10 kg
Reinder Color Scurente
ΔΕΡΜΑΤΑ
Προϊόν φινιρίσματος σκουραίνει και δίνει λάμψη στα σουέτ, αναζωογονεί
τα χρώματα επαναφέρει την αίσθηση του καινούργιου και βελτιώνει
το αποτέλεσμα γραψίματος.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1.5 kg
spray 400 ml
Reinder Neutro
Προϊόν φινιρίσματος για σουέτ. Δίνει λάμψη στα σουέτ, επαναφέρει
την αίσθηση του καινούργιου και βελτιώνει το αποτέλεσμα γραψίματος.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1.5 kg
Diluente C
Διαλύτης για χρώματα universale.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 2 kg
73
Brillante
Λάκα νίτρου για φινίρισμα γυαλιστερό στα λεία δέρματα.
Συσκευασία:μεταλλικές φιάλες 1.5 kg
Opaco
ΔΕΡΜΑΤΑ
Λάκα νίτρου για φινίρισμα ματ στα λεία δέρματα.
Συσκευασία:μεταλλικές φιάλες 1.5 kg
Idronap
Ουδέτερο προϊόν για την αναγέννηση των δερμάτων ανιλίνης.
Χρησιμοποιείται με ψεκασμό.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1 kg
Idroperl
Προϊόν αδιαβροχοποίησης με ψεκασμό για λεία σουετ δέρματα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν βάση για την επεξεργασία ναππατούρα
πριν από την χρήση IDRONAP.
Συσκευασία:μεταλλικές φιάλες spray 400 ml
πλαστικά δοχεία 10 kg
74
Silicone Spray
Φινιριστικό προϊόν για γούνες, λεία δέρματα βερνικωμένα
ή νάπα και για σουέτ.
Ψεκάστε μετά το στεγνό καθάρισμα προσδίδοντας λάμψη και απαλότητα.
Συσκευασία:μεταλλική φιάλη spray 400 ml
Colore Universale
Χρώματα ανιλίνης για βαφή σουετ δερμάτων ή σαν βάση
για την αλλαγή χρώματος στα λεία.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1 kg
ΔΕΡΜΑΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Arancio
Bleu
Castagno
Celeste
Giallo
Marrone
Nero
Ocra
Rosso
Colore Crismalan
Χρώματα αυτοσταθεροποιούμενα για την βαφή λείων δερμάτων.
Για την αλλαγή χρώματος πριν από το τελικό χρώμα CRISMALAN
χρησιμοποιείται σαν βάση χρώματος COLOR UNIVERSALE.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1 kg
ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
75
Arancio
Bleu
Viola
Rubino
Castagno
Bianco
Giallo
Bordeaux
Nero
Ocra
Rosso
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Appretola
Υγρο προιόν για την επαναφορά της φόρμας των ρούχων.
Κατάλληλο για όλες τις ίνες φυσικές, τεχνητές,συνθετικές.
Προσδίδει στα υφάσματα μια αίσθηση μαλακή και στιλπνή
ενώ συγχρόνως τα προστατευει από την φθορά και εμποδίζει
το χνούδιασμα τους. Ζωντανεύει τα χρώματα.
Αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων και διευκολύνει το σιδέρωμα.
Συνιστάται η χρήση του στο τελευταίο μπάνιο για παντελόνια,
ζακέτες, παλτά κ.λ.π.
Μπορει να χρησιμοποιηθεί σε συνδιασμό με το FRESH & SOFT.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
WET-CLEANING
Idro Bianco
Yγρό οξυγονούχο λευκαντικό κατάλληλο για λευκά
αλλα και για χρωματιστά ρούχα και για όλες τις ίνες.
Ενεργεί αποτελεσματικά σε όλους τους χρωματιστούς λεκέδες:
κιτρινίλες, ιδρώτα, ούρα κ.λ.π. με κρύο και με ζεστό νερό max 60ο C.
Xρησιμοποιείται στα προγράμματα Wet Cleaning σε συνδιασμό
με τα ειδικά απορρυπαντικά IDROIL - IDROBIANCO - SPEEDY WASH
αλλά και προξελέκιασμα λευκών και ανοικτόχρωμων υφασμάτων.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
Idroil
Υγρό απορρυπαντικό για ευαίσθητα ρούχα με δυνατότητα αφαίρεσης
της λιπαρής βρωμιάς ακόμη και με κρύο νερό.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλους τους τύπους υφασμάτων
τόσο σαν απορρυπαντικό στο πλύσιμο με πρόγραμμα wet cleaning οσο
και σαν προξελεκιαστικό σε συνδιασμό με το IDROBIANCO και το ECOSOAP.
Προστατεύει τις ίνες των υφασμάτων.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
Soft Piuma
Υγρό προιόν ειδικό για το τελευταίο μπάνιο μπουφάν
και παπλωμάτων με γέμιση από πούπουλα.
Δίνει όγκο στα μπουφάν και στα παπλώματα αφού ξεμπερδεύει
τα πούπουλα και μειώνει εως και 50% τον χρόνο στεγνώματος.
Έχει ισχυρή απολυμαντική δράση εξουδετερωνοντας βακτηρίδια
και δυσάρεστες μυρωδιές.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
76
Speedy Wash
Υγρό ήπιο απορρυπαντικό με φινιριστική δράση.
Πλένει με ένα μόνο μπάνιο χωρίς ξέβγαλμα ρούχα ευαίσθητα
όχι πολύ βρώμικα ή καθαρισμένα ήδη στο στεγνό.
Απομακρύνει τους νερολεκέδες, τον ιδρώτα, τα ούρα ενώ παράλληλα
αναζοωγονεί τα υφάσματα προσδίδοντας σ’ αυτά όγκο, απαλότητα
και στιλπνότητα. Αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων και διευκολύνει
το σιδέρωμα. Μπορει ακόμη να χρησιμοποιηθεί σε συνδιασμό
με το IDROBIANCO για ένα ισχυρότερο πλύσιμο σε δυο μπάνια.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
WET-CLEANING
Fresh & Soft
Mαλακτικό με ήπια απορρυπαντική δράση. Ανανεώνει την εμφάνιση
των ρούχων προσδίδοντας στα υφάσματα όγκο και εξαιρετικά απαλή υφή.
Εμποδίζει το χνούδιασμα των ρούχων και σε πολλές περιπτώσεις διορθώνει
τα χνουδιασμένα υφάσματα. Ζωντανεύει και εξισσορροπεί
τα χρώματα και ειδικά τα σκούρα. Αποτρέπει την δημιουργεία βακτηριδίων.
Προσδίδει στα ρούχα ένα υπέροχο άρωμα (διαθέσιμα δυο αρώματα: πεύκο
και τριαντάφυλλο). Αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων και διευκολύνει
το σιδέρωμα. Το FRESH & SOFT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο
πολύ ευαίσθητων υφασμάτων στο πλυντήριο ή στο χέρι με ένα μόνο μπάνιο
χωρίς ξέβγαλμα ή σαν μαλακτικό - φινιριστικό μόνο του ή σε συνδιασμό
με το Appretola σε προγράμματα WET CLEANING δύο ή τριών μπάνιων.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
Tocco Finale
Υγρό φινιριστικό προιόν με ήπια απορρυπαντική δράση. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μετα το στεγνό καθάρισμα για πλύσιμο ευαίσθητων ρούχων
σε ένα μόνο μπάνιο χωρίς ξέβγαλμα αφαιρώντας νερολεκέδες, ιδρώτα, ούρα
κ.λ.π. Μπορεί να χαρακτηριστεί σαν το έξυπνο προιόν επειδή ανάλογα με το είδος
του υφάσματος προσδίδει απαλότητα και όγκο στα μάλλινα η στιλπνότητα και
στήσιμο στα λινά, μεταξωτά και συνθετικά ρούχα. Εξουδετερώνει τις δυσάρεστες
μυρωδιές προσδίδοντας στα ρούχα ένα μοναδικό ελαφρύ άρωμα. Διευκολύνει
το σιδέρωμα και επαναφέρει τα φθαρμένα ρούχα στην αυθεντική τους μορφή.
Γι’ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν φινιριστικό στο τελευταίο μπάνιο
προγραμμάτων Wet cleaning αντί τον συνδιασμό Fresh & Soft και Apprettola.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
Eco Soap
Ισχυρότατο υγρό απορρυπαντικό για πολύ βρώμικα ρούχα.
Φιλικότατο σε όλους τους τύπους των υφασμάτων και στο περιβάλλον.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύο νερό στα προγράμματα Wet Cleaning
ή με ζεστό νερό μέχρι 60ο C, οπότε αυξάνεται και η απορροφητική του
δράση.
Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο προξελέκιασμα με βούρτσισμα
αδιάλυτο η διαλυμένο με IDROBIANCO και νερό.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
77
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Freddo Super
Απορρυπαντικό σε σκόνη πολύ αποτελεσματικό για το πλύσιμο ιματισμού
ξενοδοχειακού, νοσοκομειακού και οικιακού τύπου οπωα: σεντόνια,
πετσέτες, πουκάμισα, βαμβάκερα εσώρουχα, μποφάν, κουρτίνες.
Δρα αποτελεσματικά ακόμη και με κρύο νερό είναι απόλυτα συμβατό με όλα
τα λευκαντικά όπως IDROBIANCO, WHITE & COLOR, PERIDROL και χλώριο.
Η δράση του ενισχύεται με την παράλληλη χρήση ενισχυτκών
απορρυπαντικών όπως AGRUMINA και LAVEX για την ευκολότερη
απομάκρυνση λιπαρής βρωμιάς.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μάλλινα, μεταξωτά, ασετατ.
Συσκευασία:σάκκοι 10 kg
σάκκοι 25 kg
Bianchissimo
Απορρυπαντικό σε σκόνη για ρουχισμό οικιακού τύπου όπως σεντόνια,
πετσέτες, κουρτίνες, εσώρουχα κ.τ.λ.
Εγγυάται πολύ καλά αποτελέσματα καθαρισμού και μεγάλη διάρκεια ζωής
των ρούχων.
Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε σταθεροποιημένο περμποράτ
προσφέρει εξαιρετική λευκότητα στα ασπρόρουχα.
Είναι απόλυτα συμβατό για χρήση με χλώριο.
Συσκευασία:σάκκοι 20 kg
Olio
Απορρυπαντικό σε σκόνη με άριστα αποτελέσματα
στην απομάκρυνση λιπαρής βρωμιάς. Είναι ιδιαίτερα φιλικό στα υφάσματα
αφού στη σύνθεση του δεν περιλαμβάνονται ουσίες διαβρωτικές
όπως η μετασιλικονούχα σόδα, η καυστική ποτάσα κ.τ.λ.
Συνιστάται η χρήση του για τραπεζομάντηλα και γενικά είδη εστιατορίου
καθώς και σε φόρμες εργασίας.
Συσκευασία:σάκκοι 10 kg
σάκκοι 25 kg
Oxdetter
Σύνθεση μη ιονικών απορρυπαντικών και λευκαντικών με βάση το οξυγόνο.
Ξελεκιάζει απομακρύνοντας τους χρωματικούς λεκέδες και βελτιώνει
την ποιότητα του λευκού.
Ειδικό για να απομακρύνει λεκέδες από μούχλα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μεμονωμένα ή σε συνδιασμό με τα κανονικά απορρυπαντικά
για όλα τα υφάσματα και τα χρώματα.
Ενεργεί σε υψηλές θερμοκρασίες 60ο C έως 80ο C
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
78
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Novatex
Έτοιμο προϊόν σε σκόνη για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων
των αλάτων του νερού και το ξεγάριασμα των ρούχων.
Ακόμη σε συνδυασμό με το OXDETER απομακρύνει
λεκέδες σκουριάς και γενικά μετάλλων.
Το NOVATEX ενεργεί αποτελεσματικά στους 60ο C.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
Candec LTC
Λευκαντικό σε σκόνη κατάλληλο για όλες τις ίνες. Μπορεί να προστεθεί
σαν κανονικό απορρυπαντικό για να βελτιώσει το λευκαντικό αποτέλεσμα.
Χρησιμοποιείται με κρύο νερό max 50o C για πλύσιμο στο χέρι σε μάλλινα,
μεταξωτά, ναυλόν και πολυεστέρ υφάσματα ή στο πλυντήριο για βαμβακερά
και λινά.
Συσκευασία:πλαστικό κουτί 1 kg
Decolorante
Ξεβαφτική σκόνη για χρήση μόνο σε λευκά υφάσματα. Ενεργεί στους 60ο C
και είναι κατάλληλη για όλες τις ίνες.
Συσκευασία: πλαστικό κουτί 1 kg
Bianco Lana
Λευκαντικό σε σκόνη ειδικό για λευκά μεταξωτά, μάλλινα, νάυλον
και πολυεστρικά υφάσματα. Μπορεί να προστεθεί στα κανονικά
απορρυπαντικά για να βελτιώσει το λευκαντικό αποτέλεσμα.
Χρησιμοποιείται τόσο στο πλυντήριο όσο και για πλύσιμο στο χέρι
σε θερμοκρασίες χαμηλές max 50o C.
Συσκευασία:πλαστικό κουτί 1 kg
79
Bianco Cotone
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Λευκαντικό σε σκόνη ειδικό για βαμβακερά και λινά υφάσματα.
Μπορεί να προστεθεί στα κανονικά απορρυπαντικά για να βελτιώσει
το λευκαντικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείται τόσο στο πλυντήριο
όσο και για πλύσιμο στο χέρι σε θερμοκρασίες υψηλές 70ο C έως 80ο C.
Συσκευασία:πλαστικό κουτί 1 kg
80
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Lavo 26
Υγρό απορρυπαντικό ελεγχόμενου αφρίσματος και υψηλής συμπύκνωσης
με ισχυρότατη δράση στην υδροδιαλυτή αλλά και την λιπαρή βρωμιά
και σε πάρα πολλούς λεκέδες. Είναι συμβατό για χρήση με λευκαντικά
χλωριούχα για υφάσματα λευκά ή ενεργού οξυγόνου για υφάσματα
χρωματιστά ενεργεί σε χαμηλές και μεσαίες θερμοκρασίες 40-50ο C
καθαρίζει σε βάθος και με κρύο και σκληρό νερό.
Δεν μεταφέρει την βρωμιά και τα χρώματα από ρούχο σε ρούχο.
Συνιστάται για πλύσιμο ιματισμού οικιακού και ξενοδοχειακού τύπου
αλλά και για παντελόνια, παπλώματα μπουφάν, κουρτίνες κ.τ.λ.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
Lava Lana
Υγρό ήπιο απορρυπαντικό με μαλακτική δράση κατάλληλο για πλύσιμο
στο χέρι ή στο πλυντήριο των ολόμαλλων πλεκτών και γενικά
των ευαίσθητων μάλλινων ή μεταξωτών ρούχων.
Το LAVA LANA εμποδίζει το τσαλάκωμα των ρούχων προστατεύει
τα χρώματα, αρωματίζει ελαφρώς και δίνει όγκο στα ρούχα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 4 kg
Super Marsiglia
Απορρυπαντικό υγρό με εξαιρετική δυνατότητα καθαρισμού σε βάθος
και ιδιότητες μαλακτικού και αποσμητικού. Δίνει στα ρούχα
το παραδοσιακό άρωμα και την φρεσκάδα του σαπουνιού Μασσαλίας.
Σε συνδυασμό με το IDROBIANCO δίνει στα ασπρόρουχα
μια εξαιρετική λευκότητα.
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 10 kg
Non Stingo
Απορρυπαντικό υγρό ειδικό για ρούχα με ευαίσθητα χρώματα.
Το NON STINGO σταθεροποιεί τα χρώματα και αποτρέπει
την μεταφορά τους από σκουρόχρωμες σε ανοιχτόχρωμες περιοχές.
Έτσι το NON STINGO είναι το ιδανικό απορρυπαντικό για πολύχρωμα φαντεζί
ρούχα αλλά και για τον καθαρισμό χαλιών και υφασμάτων επιπλώσεων.
Το NON STINGO μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό
με άλλα απορρυπαντικά.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 2 kg
81
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Olio Net
Υγρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης, hi-tech με υψηλή βιοδιασπασιμότητα.
Ενεργεί σε όλους τους τύπους της βρωμιάς, ακόμη και στην λιπαρή
και την οργανική βρωμιά.
Έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα για τον καθαρισμό ιματισμού
ξενοδοχειακού τύπου, εστιατορίων, οικιακού τύπου όπως επίσης
σε όλα τα είδη ενδυμάτων, παπλώματα, κουρτίνες, ταπετσαρίες κ.τ.λ.
Το OLIO NET ενεργεί σε όλες τις θερμοκρασίες ακόμη και με κρύο νερό
και είναι απόλυτα συμβατό για χρήση ανάλογα με τις ανάγκες με χλωριούχα
ή οξυγονούχα λευκαντικά. IDROBIANCO & WHITECOLOR.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
πλαστικά δοχεία 25 kg
Deter Net
Υγρό απορρυπαντικό γενικής χρήσης hi-tech τελευταίας γενιάς με διπλή
συμπύκνωση και υψηλή βιοδιασπασιμότητα.
Ενεργεί σε όλους τους τύπους της βρωμιάς ακόμη και στην λιπαρή
και στην οργανική βρωμιά.
Είναι πολύ αποτελεσματικό για ιματισμό ξενοδοχείων, εστιατορίων,
κομμωτηρίων, νοσοκομείων επίσης για κουβέρτες μάλλινες, παπλώματα
με πούπουλο, μπουφάν, πουκάμισα.
Το DETER NET ενεργεί σε όλες τις θερμοκρασίες από 350 C έως 800 C.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
πλαστικά δοχεία 25 kg
Deter Net 450
Υγρό απορρυπαντικό τελευταίας γενιάς με υψηλή βιοδιασπασιμότητα.
Καθαρίζει σε βάθος και αφαιρεί την γενική βρωμιά από κολάρα, μανσέτα,
λάδια, κρασί, καφέ, κιτρινίλες κ.τ.λ. χωρίς να χρειάζεται προξελέκιασμα.
Συνιστάται για πλύσιμο μπουφάν με επένδυση συνθετικών ή πουπουλένια
παπλώματα, κουβέρτες, σκεπάσματα ολόμαλλα και πουκάμισα.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
Lavex
Υγρό απορρυπαντικό καθαρισμού ουδέτερο κατάλληλο για την ενίσχυση
της καθαριστικής δράσεως των απορρυπαντικών σκόνης και ειδικά
για την αφαίρεσης της λιπαρής βρωμιάς. Χρησιμοποιείται σαν ενισχυτικό
σε μικρές δόσεις μαζί με τα απορρυπαντικά σκόνης OLIO, FREDDO SUPER,
BIANCHISSIMO SUPER.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 10 kg
82
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Agrumina
83
Υγρό απορρυπαντικό hi-tech υψηλής συγκέντρωσης με μεγάλες δυνατότητες
καθαρισμού και απόσμησης, εξειδικευμένο για την αφαίρεσης λιπαρής
βρωμιάς.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σαν ενισχυτικό σε συνδυασμό
με απορρυπαντικά σκόνης. Συμβατό με όλα τα λευκαντικά μέσα (χλωριούχα
ή οξυγονούχα).
Συνιστάται για τον καθαρισμό ιματισμού εστιατορίων και ρούχων εργασίας
με γράσα και οργανική βρωμιά.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 4 kg
πλαστικά δοχεία 10 kg
Yποχλωριώδες Νάτριο (Διάλυμα 14%)
Λευκαντικό με βάση το χλώριο που χρησιμοποιείται σε λευκά υφάσματα
βαμβακερά ή πολυεστερ.
Ενεργεί σε χρωματικούς λεκέδες όπως ντομάτα, καφές, κρασί, αναψυκτικά,
κραγιόν κ.τ.λ.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υφάσματα από μαλλί, μεταξωτά
και πολυαμίδια.
Μετά την λεύκανση με υποχλωριώδες νάτριο πρέπει να επανακολουθήσει
ξέβγαλμα των υπολειμμάτων χλωρίου.
Συσκευασία:πλαστικά δοχεία 35 kg
Perydrol
Λευκαντικό που απελευθερώνει ενεργό οξυγόνο για την λεύκανση
και το ξελέκιασμα λευκών και χρωματιστών υφασμάτων.
Η ξελεκιαστική του δυνατότητα είναι οπωσδήποτε κατώτερη από αυτήν
του υποχλωριώδους νατρίου όμως δεν προκαλεί ζημιές στα χρωματιστά
υφάσματα και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε έντονα χρώματα.
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 65 kg
ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Blue White
Μαλακτικό υγρό για λευκά υφάσματα με δράση λουλακιού. Μαλακώνει
και δίνει όγκο στα υφάσματα βελτιώνει το αποτέλεσμα του λευκού
και ξεγαριάζει. Έχει αντιστατική δράση, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες
μυρωδιές και διευκολύνει το σιδέρωμα στον κύλινδρο.
Συνιστάται η χρήση του στον λευκό ιματισμό των εστιατορίων
και των ξενοδοχείων.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μαλακτικό σε τζιν ρούχα όταν πρέπει
να τονιστεί η αντίθεση του μπλε με τα ξασπρισμένα μέρη.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
Soffice
Υγρό μαλακτικό με πλούσια αντιστατική και αποσμητική δράση.
Κατάλληλο για όλες τις ίνες (μάλλινες, βαμβακερές, συνθετικές κ.τ.λ.)
Χρησιμοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλμα, προσδίδει στα υφάσματα
απαλότητα και όγκο, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές
δεν δημιουργεί κιτρινίλες και διευκολύνει το σιδέρωμα (στον κύλινδρο
ή στο χέρι). Διατίθεται σε δύο αρώματα fiorito και bouqet.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
πλαστικά δοχεία 25 kg
Soffice Spugna
Υδρόφιλο υγρό μαλακτικό ειδικό για πετσέτες επειδή αυξάνει
την απορροφητικότητα του σε νερό, αυξάνει τον όγκο τους και προσδίδει
σ’ αυτές μεγάλη απαλότητα και υπέροχη αίσθηση.
Περιέχει triclosan που απολυμαίνει καταπολεμώντας μικρόβια και βακτηρίδια
και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες μυρωδιές.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
Soffice ADA
Υγρό μαλακτικό με αντιστατική δράση. Διευκολύνει το σιδέρωμα στον
κύλινδρο ή στο χέρι δεν δημιουργεί κιτρινίλες αντίθετα αυξάνει
την λευκότητα τους. Ρυθμίζει το PH εμποδίζει την δημιουργία αλάτων
και ξεγαριάζει τα ασπρόρουχα. Αυξάνει την αντοχή των υφασμάτων
προστατεύοντας τα από τα σχισίματα.
Συσκευασία:πλαστικό δοχείο 10 kg
84
Appretola 250
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Επαναφέρει την φόρμα των υφασμάτων χωρίς να τα σκληραίνει.
Συνιστάται η χρήση του για το φινίρισμα υποκαμίσων.
Συσκευασία:10 kg
San Soft
Μαλακτικό με ιδιαίτερα ισχυρή απολυμαντική δράση αφού περιέχει triclosan
που εξουδετερώνει βακτηρίδια και μικρόβια του δέρματος και εξαφανίζει
τις δυσάρεστες μυρωδιές.
Με την χρήση SAN SOFT αποτρέπονται ερεθισμοί από απορρυπαντικά.
Συσκευασία:10 kg
Piuma San Fresh
Ειδικό μαλακτικό για μπουφάν και παπλώματα με γέμιση από πούπουλο χήνας.
Αποτρέπει το στοίβαγμα των πούπουλων αυξάνοντας των όγκο των μπουφάν
και των παπλωμάτων και μειώνοντας τον χρόνο στεγνώματος κατά 50%.
Περιέχει triclosan καταπολεμά και εξουδετερώνει την άσχημη μυρωδιά
των πούπουλων.
Συσκευασία: 10 kg
Anticloro Ba
Υγρό προϊόν που χρησιμοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλμα
για να εξουδετερώνει τα υπολείμματα χλωρίου και αλκαλιών που παραμένουν
στα ασπρόρουχα μετά το πλύσιμο με αλκαλικά απορρυπαντικά
και υποχλωριώδες νάτριο.
Βελτιώνει την λευκότητα των υφασμάτων επειδή αποτρέπει το κιτρίνισμα
και το γάριασμα από τον σχηματισμό αλάτων.
Συσκευασία:10 kg
85
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
Appretex
Φινιριστικό υγρό συμπυκνωμένο.
Χρησιμοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλμα και προσδίδει στα ρούχα φόρμα,
ελαφρύ κολάρισμα και αντοχή στη φθορά και στα σχισίματα.
Εμποδίζει την βρωμιά να διεισδύσει στις ίνες των ρούχων.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 1 kg
πλαστικές φιάλες 10 kg
Deo Water
Συμπυκνωμένα αρωματικά διαλυτό στο νερό
Αυτά τα αρωματικά, λύνει το πρόβλημα της απόσμισης στα ρούχα:
και την άσχημη μυρωδιά των ούρων των σκυλιών, γατιών και της μούχλας.
Διαθέσιμα αρώματα: GREEN,FIORI DI BOSCO, GELSOMINO, FIORITO, ROSA,
OPM, DEO 5. ANGANDRA, BERGAMOTO.
Συσκευασία:φιάλη 4 kg
Deodoro Soft
Αποσμητικό μαλακτικό για μεταχειρισμό με νερό.
Προσδίδει υψηλή δυνατότητα μαλακτικού και δράση αποσμητικού
πολύ δυνατή, που εξαφανίζει τις άσχημες μυρωδιές στα λεύκα είδη
και στα ρούχα.
Χρησιμοποιείται στο τελευταίο ξέβγαλμα.
Δοσολογία: από 5 μέχρι 20 gr για κάθε kg ρουχισμού.
Διαθέσιμα αρώματα: FIORITO, ANGANDRA, FIORI DI BOSCO, OPM, DEO 5.
Συσκευασία:φιάλη από 4 kg
Deo Idro
86
Αποσμητικό. Συνιστάται για λευκά είδη, κουρτίνες, υφάσματα επιπλώσεων
και χοντρά ρούχα όπως μπουφάν, αδιάβροχα, παντελόνια κ.τ.λ.
Ενεργεί αποτελεσματικά σε βαριές μυρωδιές όπως ρούχα σκυλιών
και γατιών που εμφανίζονται σε χαλιά.
Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ελαφρά ρούχα όπως μεταξωτά, βισκόζ
κ.τ.λ. επειδή δημιουργούν στεφάνια ή λεκέδες.
Διαθέσιμα χρώματα: GREEN, FIORI DI BOSCO, OPM, DEO 5, FIORITO,
ANGANDRA.
Συσκευασία:φιάλες 4 kg
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ SPRAY
Deo Spray
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σειρά αλκοολούχων αποσμητικών για ρούχα και γενικά για υφάσματα.
Ψεκάζονται απ’ ευθείας στα υφάσματα χωρίς να λεκιάζουν
και εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες μυρωδιές προσδίδοντας
στα ρούχα διακριτικό άρωμα.
- Μετά το σιδέρωμα στις περιοχές των ρούχων με δυσάρεστες μυρωδιές.
- Στην διάρκεια της συσκευασίας με 1-2 ψεκασμούς στις φόδρες
των ρούχων.
Διαθέσιμα αρώματα: GREEN, FIORI DI BOSCO, OPM, DEO5, BERGAMOTTO,
ANGANDRA.
Συσκευασία:spray 250 ml
χάρτινα stand με 12 spray
Stira Seta & Lino
Ειδικό φινιριστικό προϊόν για μεταξώτα λινά ρούχα.
Βελτιώνει την εμφάνιση των λινών και των μεταξωτών προσδίδοντας σ’ αυτά
μια αίσθηση απαλή και στιλπνή.
Διευκολύνει, αναδεικνύει και διατηρεί το σιδέρωμα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με γενικό εμποτισμό διαλυμένο με νερό
σε μια λεκάνη ή με ψεκασμό στην διάρκεια του σιδερώματος.
Συσκευασία:πλαστική φιάλη 2 kg
ECOSPRAY 260 ml
Stira Camicie
Φινιριστικό για πουκάμισα, κεντήματα, πετσέτες, κουρτίνες και ασπρόρουχα.
Διευκολύνει το σιδέρωμα, μειώνοντας τον χρόνο σιδερώματος.
Πιο οικονομικό και πιο αποτελεσματικό από τα κοινά spray του εμπορίου.
Συσκευασία: πλαστικές φιάλες 2 kg
ECO SPRAY 260 ml
Stira Meglio
Ειδικό φινιριστικό για λεπτά υφάσματα όπως ασετάτ, βισκόζ κ.τ.λ.
Διευκολύνει το σιδέρωμα και προσδίδει στα ρούχα μια αίσθηση φυσική
και βελούδινη.
Χρησιμοποιείται με εμποτισμό διαλυμένο με νερό σε μια λεκάνη
ή με ψεκασμό στην διάρκεια του σιδερώματος.
Δεν λεκιάζει τα υφάσματα.
Συσκευασία:πλαστικές φιάλες 2 kg
ECOSPRAY 260 ml
87
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
Sl-hme
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Συμπυκνωμένο ειδικό σκεύασμα που ζωντανεύει και προσδίδει ομοιομορφία
στα χρώματα σε μεταξωτά, βαμβακερά, κ.α. ρούχα που έχουν ξεθωριάσει
από την χρήση ή κατά τόπους από κακό στύψιμο κ.τ.λ.
Χρησιμοποιείται διαλυμένο σε PER σε μια λεκάνη.
Συσκευασία:πλαστικό κουτί 1 kg
88
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ατμοσίδερο ηλεκτροθερμαινόμενο IRON MASTER (2kg)
με δυνατότητα ανάρτησης σε τρόλλεϋ.
Ανάρτηση ατμοσιδήρου 2F.
Ατμοσίδερο ηλεκτροθερμαινόμενο IRON MASTER (3kg).
Ατμοσίδερο ηλεκτροθερμαινόμενο IRON MASTER
με ψεκαστήρα νερού.
Ατμοσίδερο ηλεκτροθερμαινόμενο JOLLY (1.75kg)
με δυνατότητα ανάρτησης σε τρόλλεϋ.
89
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ατμοσίδερο ηλεκτροθερμαινόμενο TULIPANO (1.35kg).
Ατμοσίδερο ατμοθερμαινόμενο SP-420 (1.30kg).
Σωλήνας τεφλόν για τροφοδοσία ατμού.
b
Aτμοπαγίδες
a. TD10 1/4”-1/4” Μ
b. SL3 1/4”-1/4” ΜF
a
a
90
b
Raccor
a. 1/8”-1/4” Μ
b. 1/4”-1/4” Μ
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Καλώδιο τετραπολικό με επένδυση βαμβακερή
για ατμοσίδερα ηλεκτροθερμαινόμενα.
Σωλήνας ατμού σιλικόνης με επένδυση βαμβακερή.
Σωλήνας ατμού σιλικόνης με επένδυση πολυέστερ.
Συνδετήρες καλωδίων - σωλήνων ατμού (c, d, e).
Kολάρα σύνδεσης σωλήνων ατμού (a, b).
b
c
a
d
e
Μπούτον χειροσιδήρου (a, b, c).
Θήκες μουτόν (e, d).
c
b
a
e
d
91
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παλάγκο ανάρτησης ατμοσιδήρων SIRA FLEX (1-2kg).
Ελάσματα ανάρτησης ατμοσιδήρων
a
b
c
Κεραίες ανάρτησης καλωδίων - σωλήνων ατμού (a, b).
Συνδετήρες ανάρτησης καλωδίων (c).
a
b
c
a. Βάση σιλικόνης για ατμοσίδερα 220x130mm.
b. Βάση σιλικόνης για ατμοσίδερα 235x235mm.
a
92
b
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ηλεκτρικό ατμοσίδερο CAMPTEL.
Γκρούπ ατμοσιδήρου CAMPTEL κομπλέ με ατμοκυψέλη,
ηλεκτρικό πίνακα, ΗΜΜ-βαλβίδα ατμού, περιστρεφόμενο
μπράτσο και κεραία ανάρτησης καλωδίου και σωλήνα
ατμού.
Γκρουπ ηλεκτροθερμαινόμενου ατμοσιδήρου κομπλέ
με ατμοκυψέλη, ηλεκτρικό πίνακα, ΗΜΜ-βαλβίδα ατμού,
βάση σιλικόνης και κεραία ανάρτησης καλωδίου
και σωλήνα ατμού.
Ατμοκυψέλη διαχωρισμού υγρασίας με πίνακα
ηλεκτρικής σύνδεσης και ΗΜΜ-βαλβίδα ατμού.
93
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τεφλόν χειροσιδήρου.
94
Τεφλόν χειροσιδήρου BOR με πλευρική ενίσχυση.
Τεφλόν χειροσιδήρου COR ενισχυμένα.
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Θερμοστάτης BIMET HT 73.
Θερμοστάτης CAMPINI.
Θερμοστάτης TOULIPANO T.V.
Θερμοστάτης JOLLY TULIPANO.
95
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Θερμοστάτης IRON MASTER.
Θερμοστάτες TREVIL.
Θερμοστάτες STIROVAP.
Θερμοστάτες MACPI 032.
96
ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Αντιστάσεις MICA 800W.
Αντιστάσεις χρωμαλούξ 800-1000W.
Κάλυμα ατμοσιδήρου IRON MASTER-TULIPANO-JOLLY
με δυνατότητα υποδοχής ελάσματος ανάρτησης
σε τρόλλεϋ.
Προστατευτικά ατμού για ατμοσίδερα IRON MASTER
και JOLLY.
c
b
97
e
a
d
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
HMM-βαλβίδα ατμού CEME, 1/4” γωνιακή ρυθμιζόμενη
220V (τεφλόν).
Hλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού CEME.
Ηλεκρομαγνητική βαλβίδα ατμού SIRAI με μεμβράνη.
Πηνία ΗΜΜ-βαλβίδας CEME 220V.
b
a
c
98
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
HMM βαλβίδα PARKER 158 IVM 1/4 ρυθμιζόμενη
220V (vitom).
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού SA.MA.
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού SIRAI με μεμράνη.
Πηνία ΗΜΜ-βαλβίδας PARKER 220V.
a
99
b
c
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
HMM βαλβίδα 3/4” δύοδη τροφοδοσίας νερού
πλυντηρίου.
Πηνία ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων τροφοδοδιάς νερού
πλυντηρίου.
Bαλβίδα αποχέτευσης πλυντηρίου MDB 11/2” και 3”
(νορμάλ κλειστή).
Πηνίο ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας ΜDB.
100
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
101
HMM βαλβίδα 3/4” τρίοδη τροφοδοσίας νερού
πλυντηρίου.
Βαλβίδα αποχέτευσης πλυντηρίων SIRAI 11/2” και 2”.
Bαλβίδα αποχέτευσης πλυντηρίου MDB 11/2” και 3”
(νορμάλ ανοικτή).
ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πιστόλι ατμού.
Μπουτόν για πιστόλια ατμού.
a
c
b
Βούρτσα υλικών προξελεκιάσματος.
Δεξαμενή χαμηλής πίεσης για προιόντα
προξελεκιάσματος.
102
ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πιστόλι ατμού-αέρα.
Ατμόβουρτσα ηλεκτροθερμαινόμενη.
Μηχανικό πιστόλι ψεκασμού υλικών προξελεκιάσματος.
Μηχανικά πιστόλια αέρα.
103
ΠΙΣΤΟΛΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Πιστόλι ψεκασμού χαμηλής πίεσης για προιόντα
προξελεκιάσματος.
Πιστόλια υψηλής πίεσης για ψυχρό ξελέκιασμα.
Σετ δοχείου τροφοδοσίας προιόντων για ξελέκιασμα
με βάση και βρύση στήριξης πιστολιού.
a
c
b
Αερογράφος για ψεκασμό δερμάτινων με δοχείο 250cc
και μπεκ 0.5, 0.7, και 1mm.
Ηλεκτρικό πιστόλι ξελεκιάσματος.
104
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ
Βαλβίδα ατμού άνω πλάκας μηχανική.
Βαλβίδα ατμού άνω πλάκας αέρος.
Βαλβίδες ατμού κάτω πλάκας μηχανικές.
Βαλβίδες ατμού κάτω πλάκας αέρος.
105
Βαλβίδα ατμού μηχανική για ατμοσίδερα
και κάτω πλάκας πρέσσα CAMPTEL.
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ
Βαλβίδα ατμού πνευματική για ατμοσίδερα
και αυτόματες πρέσσες CAMPTEL.
Βαλβίδα ατμού μηχανικη για άνω πλάκα πρέσσας
CAMPTEL.
Εξαρτήματα βαλβίδων ατμού CAMPTEL.
b
e
g
c
a
h
i
d
f
j
106
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ
Βαλβίδα ατμού μηχανική για ατμοσίδερα PONY.
Βαλβίδα ατμού μηχανική για άνω πλάκα πρέσσας PONY.
Βαλβίδα ατμού πνευματική για ατμοσίδερα
και αυτόματες πρέσσες PONY.
Βαλβίδα ατμού μηχανική για ατμοσίδερα.
CHIDINI:LA 10.200 μονής διαδρομής.
LA 10.210 διπλής διαδρομής.
107
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ
Βαλβίδα ατμού μηχανής για κάτω πλάκα πρέσσας PONY.
KIT εξαρτήματα για μηχανικές βαλβίδες ατμού PONY.
KIT εξαρτημάτων για πνευματικές βαλβίδες PONY.
Βαλβίδες ατμού μηχανική για ατμοσίδερα BM.
108
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΤΜΟΥ
Βαλβίδες ατμού πνευματικής για κούκλες
MISTRAL CAMPTEL.
109
Βαλβίδες ατμού πνευματικής για καμπίνες CAMPTEL.
Αντιστάσεις λεβήτων CAMPTEL 2-3 KW ρακόρ 3/8’’.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Αντιστάσεις λεβήτων CAMPTEL 4-5-6KW ρακόρ 3/8’’.
110
Αντιστάσεις λεβήτων CAMPTEL με ενσωματωμένο
θερμοστάτη 4-5-6 KW ρακόρ 3/8”.
Αντιστάσεις αποστάξεων.
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
Αντιστάσεις πλυντηρίων.
111
Φλαντζωτά καπάκια αντιστάσεων λεβήτων.
Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Κλεισθένους 401, 153 44, ΓΕΡΑΚΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ 210 82511000, F 210 8821082, E [email protected]
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ: Π. Συνδίκα 3, 546 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ 2310 869683, F 2310 869889, E [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
10 887 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content