Πρόγραμμα Συνεδρίου

HENRI MATISSE, LE BONHEUR DE VIVRE
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005, ΛΑΔΙ, 23x36 cm, ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝ∆ΡΥΠΟ
www.9mus2013.org
www.9mus2013.org
17–20 Οκτωβρίου 2013
Οργάνωση:
Ουρολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
17–20 Οκτωβρίου 2013
Οργάνωση:
Ουρολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη
2η Επιστηµονική Συνάντηση Νοσηλευτικού Ουρολογικού Συνδέσµου
2η Επιστηµονική Συνάντηση Νοσηλευτικού Ουρολογικού Συνδέσµου
Σε συνεργασία µε το
Σε συνεργασία µε το
(Ν.ΟΥ.Σ.), 18/10/13
Υπό την αιγίδα
Τµήµα Ανδρολογίας & Υπογονιµότητας
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
(Ν.ΟΥ.Σ.), 18/10/13
Υπό την αιγίδα
Τµήµα Ανδρολογίας & Υπογονιµότητας
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝ∆ΡΥΠΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
06-07
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
08-09
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
10-13
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
14
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
16
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
18-25
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
26-29
E-POSTERS / VIDEOS
30
ΧΟΡΗΓΟΙ
05
06
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Αγαπητές και αγαπητοί Σύνεδροι,
Με χαρά σας προσκαλούµε στο 9ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο που πραγµατοποιείται αδιάλειπτα τα τελευταία
18 χρόνια και αποτελεί την κορωνίδα της 47χρονης αυτοτελούς επιστηµονικής πορείας της Ουρολογικής Εταιρίας
Βόρειας Ελλάδας που θα συνεχίσει εις το διηνεκές.
Θεµατικές ενότητες από όλα τα γνωστικά πεδία της ειδικότητάς µας θα παρουσιαστούν από Έλληνες και ξένους
συναδέλφους µε κριτικό πνεύµα και θα αναλυθούν στοχεύοντας στην άριστη απόδοση του λειτουργήµατός µας ώστε
να επιβεβαιωθεί η ρήση:
"Ιητρός ανήρ πολλών άλλων αντάξιος"
Η παράλληλη ένταξη του Συµποσίου του Τµήµατος Ανδρολογίας και Υπογονιµότητας της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας και της 2ης Επιστηµονικής Συνάντησης του Νοσηλευτικού Ουρολογικού Συνδέσµου, επιρρώνουν τη βούληση
για ανάδειξη της ειδικότητάς µας απο γιατρούς και νοσηλευτές, µε συναφές γνωστικό αντικείµενο.
Η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα πόλη του πολιτισµού και της επιστήµης, αµφίδροµα θα τιµηθεί από την παρουσία και
συµµετοχή σας µε τη σύµπτωση των εορτών των ∆ηµητρίων και µε δεδοµένη την ιστορία της γόνιµης µήτρας ιδεών και
έργων, που την καθιέρωσαν σαν δεύτερη πόλη τριών αυτοκρατοριών.
Ας συναντηθούµε λοιπόν στην πόλη που τα θεµέλια των δηµόσιων κτισµάτων είναι ρωµαϊκά, η τοιχοδοµία βυζαντινή
και οι στέγες οθωµανικές, καταδυκνύοντας τη σύντηξη των ιδεών µε διατήρηση των εµφαντικών στοιχείων του Γένους
µας και µε απόλυτο σεβασµό στη µνήµη και παρουσία παρελθόντων πολιτισµών και εθνοτήτων, πρωτεύουσα και
φωτοδότρια της Μακεδονίας.
07
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά αλλά και ξεχωριστή τιµή, για εµάς προσωπικά αλλά και για τη Συντονιστική Επιτροπή της ΑΝ∆ΡΥΠΟ,
να σας προσκαλέσουµε στην 5η Επιστηµονική Συνάντηση της Ανδρολογίας-Υπογονιµότητας, Τµήµατος της Ελληνικής
Ουρολογικής Εταιρείας, που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 17-20 Οκτωβρίου 2013.
Αυτή η ανά διετία επιστηµονική συνάντηση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της ΑΝ∆ΡΥΠΟ. Αυτή τη χρονιά επιλέξαµε να
πραγµατοποιηθεί παράλληλα µε το 9ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο συνεκτιµώντας και την γενικότερη κατάσταση
στην οποία βρίσκεται η χώρα µας.
Η παρουσία ειδικών στο αντικείµενό τους, εισηγητών, φιλοδοξούµε να δώσει νέα δυναµική και γνώση στα θέµατα της ανδρολογίας και υπογονιµότητας. Η κατά το δυνατό µεγαλύτερη και ενεργός συµµετοχή όλων θα είναι για εµάς µεγάλη χαρά και
τιµή να σας φιλοξενήσουµε στην όµορφη Θεσσαλονίκη µας.
Σαλπιγγίδης Γιώργος
Ανδρεαδάκης Σωτήριος
Πρόεδρος Σ.Ε. ΑΝ∆ΡΥΠΟ/Ε.Ο.Ε.
Γεν. Γραµµατέας Σ.Ε. ΑΝ∆ΡΥΠΟ/ΕΟΕ
Χαρ. Θ. Αηδονόπουλος
Πρόεδρος Ουρολογικής Εταιρίας Βόρειας Ελλάδας
Dear participants,
I am pleased to invite you to the 9th Macedonian Urological Symposium which takes place continuously over the
past 18 years and is the culmination of the 47-year-old autonomous scientific course of the Urological Society of
Northern Greece that will continue in perpetuity.
Topics from all the specialist fields of expertise will be critically presented by Greek and foreign colleagues and
thoroughly analyzed, aiming to superior performance of our vocation to confirm the ancient quote:
"Ιητρός ανήρ πολλών άλλων αντάξιος"
The contemporaneous presentation of the Department of Andrology and Infertility of the Greek Urological Association
and the 2nd Scientific Meeting of the Urological Nurses Association, enforce the willingness to highlight the expertise
of our doctors and nurses, with a related subject.
Thessaloniki, the capital city of culture and science, reciprocally honoured by your presence and participation with the
coincidence of the 48th Dimitria Festival and given its history of the fertile womb of ideas and projects that established
it as the second city of three empires.
Therefore, let us meet up in the city that the foundations of its public buildings are Roman, the masonry is Byzantine
and its roofs are Ottoman, leading to a fusion of ideas so as to maintain the emphatic elements of our nation, with
absolute respect for past and present cultures and ethnicities, the capital and enlightener of Macedonia.
Charis Aidonopoulos
President of the Urological Society of Northern Greece
Dear Colleagues,
It is a great pleasure and a distinct honour for us personally and for the Coordinating Committee of ANDRYPO, to invite you
to the 5th Scientific Meeting of the Section of Andrology and Infertility, part of the Hellenic Urological Association, to be held
in Thessaloniki on 17-20 October 2013.
This scientific meeting that takes place every two years is the top event of ANDRYPO. This year we chose to place it
alongside the 9th Macedonian Urology Symposium taking into consideration the country’s current situation.
We hope that the presence of experts in their field, will give a new momentum and knowledge on various issues of andrology and infertility. The greatest possible active participation of all will be for us a great pleasure and honour to welcome you
to our beautiful city of Thessaloniki.
Salpigidis Georgios
Andreadakis Sotirios
President of the Coordinating
Committee of ANDRYPO / HUA
General Secretary of the Coordinating
Committee of ANDRYPO / HUA
08
ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
09
To Συµπόσιο οργανώνεται από την
Ουρολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας
http://uang.org.gr
Σε συνεργασία µε:
Τµήµα Ανδρολογίας & Υπογονιµότητας
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΑΝ∆ΡΥΠΟ)
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΥ.Ε.ΒΕ. 2013-14
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Ο.Ε. 2013-2014
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αηδονόπουλος Χ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μουτζούρης Γ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βακαλόπουλος Ι.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σοφράς Φ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουντουλίδης Π.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκιάλας Ι.
ΤΑΜΙΑΣ: Αναστασιάδης Α.
ΤΑΜΙΑΣ: Παπαδόπουλος Ι. Γ.
ΜΕΛΗ: ∆ηµητριάδης Γ., Μυτιλέκας Β.
ΕΙ∆. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σεραφετινίδης Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Γρηγοράκης Α., Ιωαννίδης Ε.
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2013-16
(ΑΝ∆ΡΥΠΟ) - Συντονιστική Επιτροπή
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μοσχάκη Β.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σαλπιγγίδης Γ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αρτεµάκη Α.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αλάργκωφ Ε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μπρασνάρη Ι.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανδρεαδάκης Σ.
ΤΑΜΙΑΣ: Στεφούδη Α.
∆ρέττας Π.
Μπαλτογιάννης ∆.
Πεδιαδίτη Ε.
Πρωτογέρου Β.
ΜΕΛΗ:
Μάνη Π.
Χρυσοστοµίδου Α.
Χαριζοπούλου Β.
Μπόσκου Φ.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αηδονόπουλος Χ. Θ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ: Κολιάκος Α., Παπαζαφειρίου Γ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ: Ιωαννίδης Ε.
Κατσίκας Β.
Μουτζούρης Γ.
Χατζηχρήστου ∆.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουντουλίδης Π.
ΕΙ∆. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κολιάκος Ν.
ΜΕΛΗ: Αναστασιάδης Α.
Άσλαµ ∆.
Βακαλόπουλος Ι.
Γιακουµέλος Α.
Γκοράνης Θ.
∆εληγιαννίδης Ν.
∆ηµάσης Ν.
∆ηµητριάδης Γ.
∆ηµητριάδης Ι.
Ευθυµιάδης Α.
Ιωσηφίδης Ι.
Κάγκας Α.
Καλαϊτζής Χ.
Καλογερής Κ.
Κουτσιαντά-Ζαµπόκα Κ.
Κωτακίδης Γ.
Λαζόπουλος Π.
Μαργαρίτης Γ.
Μοσχάκη Β.
Μυκωνίου Π.
Μυτιλέκας Κ. Β.
Παµίας Ε.
Παναγιωτίδης Χ.
Παπαθανασίου Α.
Παπαθανασίου Μ.
Παπαθεοδώρου Μ.
Παρασκευόπουλος Σ.
Πασχαλίδης Κ.
Πασχαλίδου Ε.
Πουρνάρας Κ.
της
Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας
του
∆ήµου
Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ "ΝΟΥΣ"
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χαραλάµπους Σ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παπαθεοδώρου Μ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαγαλιού Σ.
Ιωαννίδης Ε.
Κατσίκας Β.
Σοφικίτης Ν.
Χατζηχρήστου ∆.
ΤΑΜΙΑΣ: ∆ελησταµάτη Γ.
ΜΕΛΗ:
Μουλαδάκη Ι.
Χατζηκωνσταντίνου Γ.
ΜΕΛΗ:
ΤΜΗΜΑ ΑΝ∆ΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΛΗ:
Υπό την αιγίδα:
Του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Πτωχός Α.
Σαλπιγγίδης Γ.
Τζάκας Κ.
Τουλουπίδης Σ.
Τυροθουλάκης Μ.
Φίστας Ν.
Χατζηγιάννης Ι.
Χρυσογονίδης Ι.
Χρυσός Ι.
Αποστολίδης Α.
Βακαλόπουλος Ι.
Γιαννακόπουλος Σ.
∆εληβελιώτης Χ.
Καλαϊτζής Χ.
Κωνσταντινίδης Κ.
Μελέκος Μ.
Μητρόπουλος ∆.
Μωϋσίδης Κ.
Περιµένης Π.
Σαλπιγγίδης Γ.
Σουντουλίδης Π.
Σοφράς Φ.
Τουλουπίδης Σ.
Χατζηµουρατίδης Κ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
E-Poster
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ:
Βακαλόπουλος Ι.
Καλαϊτζής Χ.
ΜΕΛΗ:
∆ηµητριάδης Φ.
Μωϋσίδης Κ.
Παπαλάκης Α.
Videos
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ:
Σαλπιγγίδης Γ.
Χατζηµουρατίδης Κ.
ΜΕΛΗ:
Μπαντής Α.
Μπέκος Α.
Σουντουλίδης Π.
VOYAGER Complete Travel Services
Αγ. Σοφίας 18, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310250401, 2310250401, φαξ 2310250418
e-mail: [email protected], www.voyagertravel.gr
10
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
11
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
Γιούρης Α.
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Γ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Γιώβης Γ.
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ
Αηδονόπουλος Χ.
Γκέκας Α.
Αθανασόπουλος Α.
Γκοράνης Θ.
Αλαµανής Χ.
Γκράβας Σ.
Αλάργκωφ Ε.
Γκρίτσιος Π.
Αναγνώστου Θ.
Γουλής ∆.
Αναστασιάδης Α.
∆εϊρµεντζόγλου Σ.
Ανδρεαδάκης Σ.
∆εληγιαννίδης Ν.
Ανδρέου Α.
∆ηµάσης Ν.
Αποστολίδης Α.
∆ηµητριάδης Γ.
Ασβέστης Χ.
∆ηµητριάδης Ι.
Άσλαµ ∆.
∆ηµητριάδης Φ.
Βαϊδάκης Ε.
∆ηµόπουλος Π.
Βακαλόπουλος Ι.
∆ιαµαντόπουλος Ν.
Βούλγαρης Σ.
∆ούµας Μ.
Βούρος Ι.
∆ρέττας Π.
Γερασίµου Γ.
Ευθυµιάδης Α.
Γιακουµέλος Α.
Ζαρκαδούλιας Α.
Γιαννάκης ∆.
Θεολόγου Κ.
Γιαννακόπουλος Σ.
Θωµάς Χ.
Γιαννίτσας Κ.
Ιωαννίδης Ε.
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΥ.Ε.Β.Ε.
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑNA "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ", ΑΘΗΝΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Α' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΚΙΛΚΙΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΑΧΕΠΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ∆ΠΘ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ", ΠΑΤΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α', ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΘ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ. Ν. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΘ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΜ. Β' ΑΝΘ "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ, ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘ. ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Β. ΕΛ., ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΠΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ, Β' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΘ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ
12
13
Ιωαννίδης Σ.
Λασκαρίδης Λ.
Κάγκας Α.
Μανιαδάκης Ν.
Κακαµούκας Β.
Μελέκος Μ.
Καλαϊτζής Χ.
Μουτζούρης Γ.
Καλινδέρης Ν.
Μπαλτογιάννης ∆.
Καλογεράς Ν.
Μπαντής Α.
Καλογερής Κ.
Μπέκος Α.
Καλυβιανάκης ∆.
Μυκωνίου Π.
Σαρήπουλος ∆.
Καραγιάννης Α.
Μυτιλέκας Β.
Σαρικούδης Ζ.
Καρανίκας Α.
Μωϋσίδης Κ.
Σηµαιοφορίδης Β.
Καρδάκος Ι.
Νάσος Π.
Σοκολάκης Ι.
Καρτσακλής Π.
Πάγκος Ι.
Σουντουλίδης Π.
Cindolo L.
Κατσίκας Β.
Παναγιωτακόπουλος Γ.
Σοφικίτης Ν.
Costantini Ε.
Κικιδάκης ∆.
Παναγιωτίδης Χ.
Τζάκας Κ.
Delarosette J.
Κολιάκος Ν.
Παπαθανασίου Α.
Τζώρτζης Β.
Djinovic R.
Κολίτσας Ν.
Παπαθανασίου Μ.
Τουλουπίδης Σ.
Grange P.
Κονδελίδης Ν.
Παπαλάκης Α.
Τουρούτογλου Ν.
Κουριεύς Χ.
Κούκος Σ.
Παπανδρέου Χ.
Τουτζιάρης Χ.
Sangar V.
Κωνσταντινίδης Κ. Α.
Παπαχρήστου Φ.
Τσιόγγα Α.
Κωνσταντινίδης Κ. Γ.
Παρασκευόπουλος Σ.
Τυροθουλάκης Ε.
Κωνσταντινίδης Χ.
Πασχαλίδης Κ.
Φώτας Α.
Λαµπανάρης Α.
Πατσιαλάς Χ.
Χαραλάµπους Σ.
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Α' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΘ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Β' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΠΘ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β', Β' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΘ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β', ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β', ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, Γ. Ν. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΑΠΘ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β', ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΘ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΟΥΡΟΛ.ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΘΗΝΑ
ΧΕΙΡ/ΓΟΣΟΥΡΟΛΟΓΟΣΑΝ∆ΡΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΕ∆. ΑΝ∆Ρ/ΚΟΥ ΙΝΣΤ., ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε.Μ.Α.Σ.
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β', ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Α' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΣΥ, Γ.Ν. ΑΡΓΟΥΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε.Ο.Ε.
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓ., ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Π.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΣΥ, Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΘ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΘ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΣΥ, Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Α' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΑ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, 424 ΓΝΣΘ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α', ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΘ. ΠΑΙ∆ΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΘ, ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥ. ΕΣΥ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Α' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΘ
Παυλάκης ∆.
Χατζηγιάννης Ι.
Πεδιαδίτη Ε.
Χατζηµουρατίδης Κ.
Πουρνάρας Κ.
Χατζηχρήστου ∆.
Πρωτογέρου Β.
Χλιουνάκης Ε.
Ρόκκας Κ.
Χριστακάκης Α.
Ρούντος Θ.
Χρυσογονίδης Ι.
Σαλπιγγίδης Γ.
Χύτας Γ.
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Α' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΥΡΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Β' ΠΑΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΘ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΥΡΟΛ. ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Θ. "Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
Τ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β', ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ∆ΡΑΜΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Β' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, Α' ΠΑΝΕΠ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΑΠΘ
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΠΘ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β', ΓΝΘ "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΠΘ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΝΘ "Ο ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΓΝΘ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
CONSULTANT UROLOGIST, VASTO, ITALY
PROFESSOR OF UROLOGY, UNIVERSITY OF PERUGIA, ITALY
PROFESSOR OF UROLOGY, CHAIRMAN, CLINICAL RESEARCH OFFICE
ENDOUROLOGY SOCIETY, AMSTERDAM, NL
CHAIRMAN, SAVA PEROVIC FOUNDATION, BELGRADE, SERBIA
HONORARY PROFESSOR OF UROLOGY, KINGS LEARNING INSTITUTE
KCL, LONDON, UK
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
CONSULTANT UROLOGICAL SURGEON, CHRISTIE HOSPITAL, MANCHESTER UK
14
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305-307, 546 28 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310549000, φαξ 2310549149, www.grandhotelpalace.gr
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Πέµπτη 17 Οκτωβρίου 2013 - Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013
ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ
Επίσηµη γλώσσα του Συµποσίου είναι η Ελληνική. Οι οµιλίες των ξένων προσκεκληµένων οµιλητών
θα είναι στα Αγγλικά, χωρίς ταυτόχρονη µετάφραση στα Ελληνικά.
ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
Στο 9ο Μακεδονικό Ουρολογικό Συµπόσιο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει χορηγήσει 18 µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Ε. - CME-CPD) σύµφωνα µε τα κριτήρια EACCME-UEMS.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ & ∆ΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Η τελετή έναρξης του Συµποσίου θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 20:30 στην Αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο Νέο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης (οδός Βασ. Γεωργίου 1).
Θα ακολουθήσει ∆εξίωση Υποδοχής. Για τη διευκόλυνση των Συνέδρων έχει προβλεφθεί µεταφορά µε λεωφορείο.
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 20:00.
ΕΠΙΣΗΜΟ ∆ΕΙΠΝΟ
Το επίσηµο ∆είπνο του Συµποσίου θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 21:00 στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΡΑΣΣΑ», οδός Κέννεντυ 117, Πυλαία-Πανόραµα, τηλ. 2310
309351. (Οµιλία του Υφυπουργού Παιδείας κ. Κ. Γκιουλέκα µε τίτλο «Ο Τύπος στον πόλεµο του ’40»).
Για τη διευκόλυνση των Συνέδρων έχει προβλεφθεί µεταφορά µε λεωφορείο. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 20:30.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από τη Γραµµατεία του Συµποσίου το Σάββατο 21/10 µετά τις 12:00.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έως 17/09/2013
Από 18/09/2013 & επί τόπου
Ειδικοί
Ειδικευόµενοι
Workshops
Επίτιµα Μέλη
€100
€80
€50
∆ωρεάν
€130
€100
€50
∆ωρεάν
Σε όλες τις ανωτέρω τιµές σε τιµολόγιο προστίθεται ο ανάλογος ΦΠΑ.
Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συµποσίου • Συµµετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη ∆εξίωση Υποδοχής • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο • ∆εξίωση Υποδοχής και Επίσηµο ∆είπνο • Υλικό του Συµποσίου, Τελικό Πρόγραµµα • Πιστοποιητικό Συµµετοχής • Τόµο Πρακτικών του Συµποσίου σε ηλεκτρονική µορφή • Καφέ, αναψυκτικά στη
διάρκεια των διαλειµµάτων του Συµποσίου.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Έως 10/10/2013
Από 11/10/2013 & επί τόπου
Επαγγελµατίες
Υγείας, Φοιτητές
∆ωρεάν
€20
Σε όλες τις ανωτέρω τιµές σε τιµολόγιο προστίθεται ο ανάλογος ΦΠΑ.
Το δικαίωµα συµµετοχής περιλαµβάνει:
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συµποσίου • Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο • Υλικό του Συµποσίου, Τελικό
Πρόγραµµα • Πιστοποιητικό Συµµετοχής • Καφέ, αναψυκτικά στη διάρκεια των διαλειµµάτων του Συµποσίου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ” ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η Γραµµατεία του Συµποσίου θα λειτουργεί:
Πέµπτη 17 Οκτωβρίου 2013, ώρες 16:30-19:30
Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, ώρες 07:00-19:30
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013, ώρες 07:00-19:30
15
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
VOYAGER Complete Travel Services
Αγ. Σοφίας 18, 54622 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310250401, 2310250401, φαξ 2310250418
e-mail: [email protected], www.voyagertravel.gr
16
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Στα πλαίσια του 9ου Μακεδονικού Ουρολογικού Συµποσίου θα αναπτυχθούν θέµατα που άπτονται όλου του εύρους
της ουρολογίας και θα διεξαχθούν ενδιαφέρουσες συζητήσεις όπου θα δοθούν, ευελπιστούµε, απαντήσεις σε αρκετά
αµφιλεγόµενα ζητήµατα που απασχολούν την καθηµερινή κλινική πράξη του σύγχρονου Ουρολόγου.
Παράλληλα στα πλαίσια του Συµποσίου θα δοθεί χώρος και χρόνος για να αναπτυχθούν ενδιαφέροντα θέµατα που
αφορούν στην Ουρολογική Νοσηλευτική καθώς και την Μαιευτική Νοσηλευτική. Ακόµη θα πραγµατοποιηθεί ενηµέρωση του κοινού για τις συνηθέστερες Ουρολογικές παθήσεις και θα ακολουθήσει συζήτηση.
Στα θέµατα που θα συζητηθούν στο Συµπόσιο, συµπεριλαµβάνονται:
Ογκολογία Ουροποιητικού-Γεννητικού
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
Λοιµώξεις Ουροποιητικού
Νευροουρολογία
Γυναικολογική Ουρολογία
Σεξουαλικές διαταραχές σε γυναίκες και άνδρες
Ενδοουρολογία
Λιθίαση Ουροποιητικού
Παιδιατρική Ουρολογία
Ουρολογικό τραύµα - Επείγουσα Ουρολογία
Ανδρολογία και ανδρική υπογονιµότητα
Ποιότητα στην Ουρολογία
Εκπαίδευση στην Ουρολογία
18
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
19
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA C
10.00–14.00 ΠΡΟΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ «Ενηµέρωση για τις ουρολογικές παθήσεις»
10.00 Καλωσόρισµα Προέδρου
10.15–11.15 Α. Καλοήθεις παθήσεις Ουροποιητικού-γεννητικού
Που οφείλεται η ακράτεια ούρων και πως θεραπεύεται / Λασκαρίδης Λ.
Υποτροπιάζουσες ουρολοιµώξεις στις γυναίκες / Σοκολάκης Ι.
Φάρµακα ή χειρουργείο για τον µεγάλο προστάτη / Γιώβης Γ.
Πρόληψη και αντιµετώπιση των λίθων του ουροποιητικού / Πάγκος Ι.
11.15–12.00 Σεξουαλική δυσλειτουργία και καρδιαγγειακές παθήσεις / Κολιάκος Ν.
Σε συνεργασία µε ΕΑΒΕ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Γιούρης Α.
Κικιδάκης ∆.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Ευθυµιάδης Α.,
Γερασίµου Γ.
12.00–12.30 ∆ιάλειµµα-Καφές
12.30–13.30 Β. Κακοήθεις παθήσεις ουροποιητικού-γεννητικού
Αιµατουρία, είναι σηµάδι κακοήθειας; / Παυλάκης ∆.
Tι είναι το PSA και τι σηµαίνει η αύξησή του / Ρούντος Θ.
Κάπνισµα και ουρολογικός καρκίνος / Κακαµούκας Β.
Θεραπευτικές επιλογές στον καρκίνο του προστάτη / Χριστακάκης Α.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Νάσος Π.
Γκοράνης Θ.
Από 16.30 Εγγραφές
Π Ρ ΟΓΡΑ ΜΜΑ Μ.ΟΥ.Σ.
17.00–18.00 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Νεώτερα δεδοµένα σχετικά µε το PSA screening / Μπαντής Α.
Βραχυθεραπεία ή εξωτερική ακτινοβολία για εντοπισµένο καρκίνο προστάτη / Βούλγαρης Σ.
Είναι ο υψηλού κινδύνου καρκίνος του προστάτη
η καλύτερη ένδειξη για ριζική προστατεκτοµή; / Ζαρκαδούλιας Α.
Αντιµετώπιση των παρενεργειών του ολικού ανδρογονικού αποκλεισµού / Κικιδάκης ∆.
18.00 –19.00 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΕΟΥΣ
State of the art lecture
A review of the contemporary management of penile cancer / Sangar V.
Η θέση της βιοψίας του φρουρού λεµφαδένα στον καρκίνο του πέους / ∆ηµόπουλος Π.
19.00–19.40 Sponsored lecture Janssen
Abiraterone in metastatic prostate cancer
without previous chemotherapy / Παπανδρέου Χ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ηµάσης Ν.,
Καλαϊτζής Χ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ
Σαλπιγγίδης Γ.
Καρανίκας Α.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Μουτζούρης Γ.
Παναγιωτίδης Χ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Μουτζούρης Γ.
Αηδονόπουλος Χ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
Τουρούτογλου Ν.
21
20
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Νέο ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης
20.30–21.00 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Γεν. Γραµµατέας ΟΥ.Ε.ΒΕ.
Πρόεδρος ΟΥ.Ε.ΒΕ.
Πρόεδρος ΣΕ. ΑΝ∆Ρ.ΥΠΟ.
Πρόεδρος Ε.Ο.Ε.
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
21.00–21.30 Οµιλία: «Θεσσαλονίκη, µυθολογηµένη πόλη»
Σουντουλίδης Π.
Αηδονόπουλος Χ.
Σαλπιγγίδης Γ.
Μουτζούρης Γ.
Τσάµης ∆.
Γαρύφαλλος Α.
Μπουτάρης Ι.
Τζιτζικώστας Α.
Καράογλου Θ.
Π. Μητροπολίτης κ.κ. Άνθιµος
Κεχαγιάς Β.
18.30–19.30 Β’ Συνεδρία: Λοιµώξεις γεννητικού συστήµατος
HPV λοιµώξεις στον άνδρα και σχέση µε νεοπλασίες / Κολιάκος Ν.
Λοιµώξεις της ανδρικής γεννητικής οδού από άτυπα βακτήρια / Παναγιωτακόπουλος Γ.
Λοιµώξεις της επιδιδυµίδας και υπογονιµότητα / Μπαλτογιάννης ∆.
Χρόνιος πυελικός πόνος και υπογονιµότητα / Κωνσταντινίδης Χ.
19.45–20.45 Γ’ Συνεδρία: Επείγοντα «ανδρολογικά» περιστατικά
Οξύ όσχεο / Βακαλόπουλος Ι.
Πριαπισµός / Αλάργκωφ Ε.
Τραύµα οσχέου / Φώτας Α.
Τραύµα πέους / Καλυβιανάκης ∆.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA A
Π Ρ ΟΓΡΑ ΜΜΑ Μ.ΟΥ.Σ.
09.00–10.00 ΚΥΠ-LUTS
Male LUTS. Επιλεκτική χειρουργική αντιµετώπιση / Γκρίτσιος Π.
Συντηρητική θεραπεία ή πρώιµη χειρουργική αντιµετώπιση
της πιθανολογούµενης υποκυστικής απόφραξης / Μυτιλέκας Β.
Laser προστατεκτοµή, νεώτερα δεδοµένα / Μωϋσίδης Κ.
08.00-12.00 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Ν.ΟΥ.Σ.
12.00-13.00 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΜΑΙΩΝ
13.00–14.30 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Τι περιµένω αποφασίζοντας την ειδικότητα της Ουρολογίας / Τσιόγγα Α.
Πως η πληροφορική και το διαδίκτυο αλλάζουν το ιατρικό επάγγελµα / Αναγνώστου Θ.
Πώς θα δηµοσιεύσετε ένα επιστηµονικό άρθρο / Γκράβας Σ.
Ποιότητα στην Ιατρική / Θεολόγου Κ.
15.00–16.00 Poster session
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ (eposters: P10-P18)
Γκέκας Α.,
Καρανίκας Α.
∆εληγιαννίδης Ν.
Αηδονόπουλος Χ.
Κάγκας Α.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Τυροθουλάκης Ε.,
Παρασκευόπουλος Σ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Χατζηχρήστου ∆.,
Χρυσογονίδης Ι.
10.00–10.30 State of the Art Lecture
Παρόν και µέλλον της βασικής έρευνας στα LUTS / Αποστολίδης Α.
10.30–11.00 State of the Art Lecture
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆εληγιαννίδης Ν.
Αηδονόπουλος Χ.
Πουρνάρας Κ.
16.30–18.00 ΠΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α Α Ν ∆ Ρ.ΥΠΟ .
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Καλοσώρισµα του Προέδρου της Σ.Ε. του Τµήµατος ΑΝ∆Ρ.ΥΠΟ. κ. Γ. Σαλπιγγίδη
Σοφικίτης Ν.,
Α’ Συνεδρία: Κιρσοκήλη: η θέση της χειρουργικής αποκατάστασης
Αλαµανής Χ.
στη σηµερινή ιατρική της αναπαραγωγής
«Προληπτικό» χειρουργείο: σε ποιόν και πότε / Ανδρεαδάκης Σ.
Η αποτελεσµατικότητα της χειρουργικής αποκατάστασης
στην επίτευξη αυθόρµητης σύλληψης / ∆ηµητριάδης Φ.
Ποια η θέση του χειρουργείου για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του σπέρµατος / Γιαννίτσας Κ.
Χειρουργική µέθοδος και αποτελέσµατα / Κούκος Σ.
18.00–18.30 ∆ιάλειµµα-Καφές
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΚΥΠ-LUTS (eposters: P1-P9)
∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης
Μουτζούρης Γ.,
Γιαννάκης ∆.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA C
08.00–09.00 Poster session
21.30 ∆ΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Temporal trends in the medical management of BPH / Cindolo L.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Αποστολίδης Α.
11.00–11.30 ∆ιάλειµµα-Καφές
11.30–12.30 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΥΣΤΕΩΣ
Re-TURBT: Ενδείξεις και αποδείξεις / Παναγιωτίδης Χ.
Ενδοκυστική θεραπεία µε BCG: πως θα βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητα
και πως ορίζουµε την αποτυχία / Βούρος Ι.
Ενδείξεις κυστεκτοµής σε µη-διηθητικό καρκίνο της κύστης / Πατσιαλάς Χ.
12.30–13.30 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ
Λαπαροσκοπική µερική νεφρεκτοµή - Tips & Tricks / Κουριεύς Χ.
Laparoendoscopic Single Site partial nephrectomy (LESS):
ενδείξεις και πλεονεκτήµατα / Σουντουλίδης Π.
Μεταστατικός καρκίνος νεφρού και µοριακή στοχευµένη θεραπεία.
Αλγόριθµος θεραπείας, οφέλη επιβίωσης και ποιότητα ζωής / ∆ιαµαντόπουλος Ν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Μελέκος Μ.
Τζάκας Κ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
Ιωαννίδης Ε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Σαλπιγγίδης Γ.
Καραγιάννης Α.
22
23
15.00–16.00 Poster session
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΘΙΑΣΗ
(eposters: P19-P27)
16.00–17.00 ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Πασχαλίδης Κ.
Καλογερής Κ.
∆ηµητριάδης Ι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Νεώτερα δεδοµένα στην ενδοσκοπική θεραπεία της
κυστεοουρητηρικής παλινδρόµησης / Σηµαιοφορίδης Β.
Χαραλάµπους Σ.
Παπαχρήστου Φ.
State of the art lecture
Failed hypospadias repair in children and adults / Djinovic R.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
17.00–18.00 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
Ιωαννίδης Ε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Μικτή ακράτεια ούρων-µπορεί να θεραπευτεί µόνο µε χειρουργείο; / Παπαλάκης Α.
Ποια η αντιµετώπιση της ανθεκτικής στα αντιχολινεργικά
υπερδραστήριας κύστης; / Κονδελίδης Ν.
Χατζηγιάννης Ι.,
Βακαλόπουλος Ι.
State of the art lecture
Long term results and complications of mid-urethral slings / Costantini E.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA A
08.00–09.00 Poster session
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ (eposters: P28-P35)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Άσλαµ ∆.
Παπαθανασίου Μ.
Π Ρ ΟΓΡΑ ΜΜΑ Α Ν∆ Ρ.ΥΠ Ο.
09.00 –10.15 Α’ Συνεδρία: Ενδοκρινολογία του άνδρα: ο ρόλος της τεστοστερόνης
Τεστοστερόνη, στυτική λειτουργία και γονιµότητα / Γουλής ∆.
Τεστοστερόνη και καρδιαγγειακό σύστηµα / Πρωτογέρου Β.
Τεστοστερόνη και ΚΥΠ / ∆ρέττας Π.
Τεστοστερόνη και καρκίνος του προστάτη / Τουτζιάρης Χ.
10.15–11.30 Β’ Συνεδρία. Αναστολείς της Φωσφοδιεστεράσης τύπου 5: ο ρόλος τους σήµερα
PDE5i και ΚΥΠ: µια νέα ένδειξη; / Χατζηµουρατίδης Κ.
PDE5i 15 χρόνια µετά. Πού είµαστε σήµερα; / Ρόκκας K.
Πώς τα αρχικά «θανατηφόρα» φάρµακα, κατέληξαν να σώζουν ζωές / ∆ούµας Μ.
Η χορήγηση των PDE5i αποτελεί επικουρική θεραπεία
για την αντιµετώπιση της υπογονιµότητας; / Κολίτσας Ν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Τουλουπίδης Σ.
Μπαλτογιάννης ∆.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Χατζηχρήστου ∆.
Ασβέστης Χ.
Χαραλάµπους Σ.
11.30–12.00 ∆ιάλειµµα-Καφές
18.00–18.30 ∆ιάλειµµα-Καφές
12.00–12.30 Γ’ Συνεδρία. ∆ιαλέξεις.
18.30–19.15 ΑΝ∆ΡΙΚΗ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ
Μη χειρουργική αντιµετώπιση της µετεγχειρητικής ακράτειας ούρων / ∆εϊρµεντζόγλου Σ.
Ποια χειρουργική θεραπεία για ποιούς άνδρες ασθενείς
µε ακράτεια ούρων; / Βακαλόπουλος Ι.
19.15–20.00 Sponsored lecture AMGEN
Denosumab, στοχευµένη οστική θεραπεία µε υπεροχή
στον καρκίνο του προστάτη / Χατζηµουρατίδης Κ.
Τα Οικονοµικά της Υγείας στον Καρκίνο: H επίπτωση των σκελετικών συµβαµάτων
σε ασθενείς µε οστικές µεταστάσεις από συµπαγείς όγκους / Μανιαδάκης Ν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Ιωαννίδης Ε.
∆ηµητριάδης Γ.
Ανθρώπινη σεξουαλική λειτουργία και υπογονιµότητα
Η σεξουαλική λειτουργία στον άνθρωπο
υπηρετεί πρωτίστως την αναπαραγωγή; / Βαϊδάκης Ν.
Χειρουργικές επεµβάσεις στον όρχη: αλλαγές στη µουσική (τεστοστερόνη),
στο µαέστρο (κύτταρα Sertoli) ή στους χορευτές (γαµέτες); / Σοφικίτης Ν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Κωνσταντινίδης Κ. Γ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Ιωαννίδης Ε.
12.30–13.00 Ειδική Επετειακή Συνεδρία
Τι µάθαµε στα 15 χρόνια ερευνητικής προσπάθειας του ΚΕΣΑΥ; / Χατζηχρήστου ∆.
13.00–14.00 ∆ορυφορικό Συµπόσιο Pharmaserve Lilly
«Θεραπεία ΚΥΠ και στυτική δυσλειτουργία: η σηµασία του προφίλ του ασθενούς»
Άνδρας µε παρενέργειες από a-blocker - απώλεια εκσπερµάτισης / Καρτσακλής Π.
Άνδρας µε καλή ανταπόκριση σε a-blocker για 4 χρόνια
εµφανίζει πλέον πρόβληµα στύσης / Θωµάς Χ.
Άνδρας µε δύσκολο πρόγραµµα σεξ - εξωσυζυγική σχέση / Πεδιαδίτη Ε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Αηδονόπουλος Χ.
Σαλπιγγίδης Γ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Χατζηχρήστου ∆.
Σαλπιγγίδης Γ.
14.00–15.30 Γενική συνέλευση του τµήµατος Ανδρολογίας-Υπογονιµότητας.
Αρχαιρεσίες.
16.00–17.00 Video Session
(Videos: V1-V5)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Γιαννακόπουλος Σ.
Σαλπιγγίδης Γ.
25
24
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA A
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA C
17.00 –18.00 ΠΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α Μ .ΟΥ.Σ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Σοφικίτης Ν.
State of the art lectures
Τουλουπίδης Σ.
Αντιµετώπιση κυστεοκολπικού συριγγίου µε συνδυασµό ενδοσκοπικής
και διακολπικής προσπέλασης / Κουριεύς Χ.
The role of laparoscopic colposacropexy in the treatment of pelvic organ prolapse / Costantini E.
18.00–19.00 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ
Αντιµετώπιση ιατρογενών κακώσεων του ουρητήρα / Καλινδέρης Ν.
Κατάγµατα πυέλου και συνοδές κακώσεις της ουρήθρας / Ιωαννίδης Σ.
Αντιµετώπιση οξείας απόφραξης ανώτερου ουροποιητικού / Καρδάκος Ι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Γιαννάκης Ι.
Τζώρτζης Β.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
Μυκωνίου Π.
10.30–11.30 ∆ορυφορικό συµπόσιο
“Ροµποτική χειρουργική στην Ουρολογία”
Η ροµποτική ριζική προστατεκτοµή βήµα-βήµα / Ανδρέου Α.
Αποφυγή και αντιµετώπιση επιπλοκών: κάκωση ορθού, αιµορραγία / Λαµπανάρης Α.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Κατσίκας Β.
Παπαθανασίου Α.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ
Γκράβας Σ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ηµητριάδης Γ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Κωνσταντινίδης Κ. A.
Μπέκος Α.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Ιωαννίδης Ε.
«Θεραπεία της ΚΥΠ στην εποχή του σταθερού συνδυασµού»
Σταθερός συνδυασµός στην ΚΥΠ: α-blocker µε επιπλέον οφέλη ή 5ΑRI µε επιπλέον οφέλη / Μωϋσίδης Κ.
Σεξουαλική λειτουργία και σταθερός συνδυασµός: Μύθος ή πραγµατικότητα; / Χατζηµουρατίδης Κ.
Satellite symposium Astellas
«Μια διαφορετική προσέγγιση στην ΟΑβ3»
12.45 –14.00 OAB: µόνο τα δεδοµένα παρακαλώ / Αποστολίδης Α.
ΟΑΒ: ποιοι µηχανισµοί συµβάλλουν στην ανάπτυξη της; / Γιαννίτσας Κ.
Πως µπορώ να διαγνώσω και να αντιµετωπίσω την ΟΑΒ σήµερα; / ∆εϊρµεντζόγλου Σ.
Β3 – Αγωνιστής / Κούβελας ∆.
17.00 –18.00 State of the Art Lecture
Η λεµφαδενεκτοµή στην χειρουργική ογκολογία του ουροποιητικού / Τζώρτζης Β.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Αθανασόπουλος Α.
Αποστολίδης Α.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Γιακουµέλος Α.
Χλιουνάκης Ε.
Σαρήπουλος ∆.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ηµάσης Ν.
18.00 –18.30 ∆ιάλειµµα-Καφές
19.15 –20.00 Sponsored lecture Recordati
Σιλοδοσίνη: Η νέα επιλογή στη φαρµακολογική θεραπεία της Καλοήθους
Υπερπλασίας Προστάτη και στη βελτίωση των LUTS / Μυτιλέκας Β.
21.00 Gala Dinner
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA C
11.30–12.00 ∆ιάλειµµα-Καφές
12.00–12.45 Sponsored lecture GSK
(Videos: V6-V9)
Mental simulation in Urological Laparoscopic surgery / Grange P.
08.30 –10.30 ΕΝ∆ΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ / ΛΙΘΙΑΣΗ
State of the art lecture
Stone surgery should be performed in high-volume centers / Delarosette J.
Π Ρ ΟΓΡΑ ΜΜΑ Μ.ΟΥ.Σ.
16.00 –17.00 Video Session
18.30 –19.15 State of the art lecture
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA C
Debate: Θεραπευτικές επιλογές για λίθο 1,5 cm σε κάτω κάλυκα
ESWL / Χύτας Γ.
RIRS / Καλογεράς Ν.
Micro PCNL / Αναστασιάδης Α.
Audience voting system
Ευγενική χορηγία της εταιρείας Eric’s Audiovisual
Πρόληψη και αντιµετώπιση διεγχειρητικών επιπλοκών PCNL / Γιαννακόπουλος Σ.
14.00 –15.00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΥ.Ε.Β.Ε.
10:00–11:00 ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Κουριεύς Χ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Χαραλάµπους Σ.
26
e-POSTERS / VIDEOS
27
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA C e-poster session → 08:00–09:00
Θέµα: ΚΥΠ-LUTS / Προεδρείο: Τυροθουλάκης Ε., Σαρικούδης Z., Κάγκας Α.
P1 Βελτιώνουν οι α-αποκλειστές την νευρογενή δυσλειτουργία ούρησης (NLUTD) σε ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση
(ΠΣ); Αναδροµική µελέτη αντρών και γυναικών µε ΠΣ και µικτά συµπτώµατα του κατώτερου ουροποιητικού (LUTS).
Μυτιλέκας Β.Κ., Οικονόµου Α., Καλαϊτζή Μ., Σοκολάκης Ι., Ιωαννίδης Ε., Αποστολίδης Α., Β' Ουρολογική Κλινική, ΑΠΘ
P2 Παράγοντες που επηρεάζουν την συµφωνία µεταξύ κλινικής και ουροδυναµικής διάγνωσης σε άντρες µε ανθιστάµενα στην
φαρµακευτική αγωγή συµπτώµατα του κατώτερου ουροποιητικού συστήµατος (ΣΚΟΣ): Επικέντρωση στην αναφερόµενη επίπτωση
στην ποιότητα ζωής. Μυτιλέκας Β.Κ., Οικονόµου Α., Καλαϊτζή Μ., Σοκολάκης Ι., Ιωαννίδης Ε., Αποστολίδης Α., Β' Ουρολογική Κλινική, ΑΠΘ
P3 Ουροδυναµική διερεύνηση της ανθιστάµενης στην αρχική φαρµακευτική αγωγή υπερλειτουργικής κύστης. Υπάρχουν
διαφορές µεταξύ αντρών και γυναικών; Μυτιλέκας Β.Κ., Καλαϊτζή Μ., Ιωαννίδης Ε., Αποστολίδης Α., Β' Ουρολογική Κλινική, ΑΠΘ
P4 Ουροδυναµική υποσυστολία εξωστήρα σε ασθενείς µε ανθιστάµενα συµπτώµατα του κατώτερου ουροποιητικού συστήµατος
(ΣΚΟΣ): ο ρόλος της ηλικίας και του φύλου. Μυτιλέκας Β.Κ., Καλαϊτζή Μ., Ιωαννίδου Ε., Ιωαννίδης Ε., Αποστολίδης Α., Β' Ουρολογική Κλινική, ΑΠΘ
P5 Η επίδραση της tamsulosin tocas στις ώρες αδιατάρακτου ύπνου και στην ποιότητα ζωής των ανδρών µε νυκτουρία λόγω
KYΠ. Σουντουλίδης Π., Κικιδάκης ∆., Ρούντος Θ., Γιώβης Γ., Παναγόπουλος Β., Νικολάου Β., Πασχαλίδης Κ., Ουρολογική Κλινική Γ.Ν. Βέροιας
P6 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αναζήτηση ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς µε συµπτώµατα κατώτερου ουροποιητικού συστήµατος (ΣΚΟΣ). Κυράνα Π., Αποστολίδης Α., Chiu Gretchen, Rosen Reymond, Καποτέλη Π., Χατζηχρήστου
∆., Β' Ουρολογική Κλινική, ΑΠΘ & Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων ΑΠΘ, New England Research Institutes
P7 Εκπυρήνιση προστάτη µε διπολικής τεχνολογίας πλάσµα. Μεγάλοι προστάτες > 90cc. Μπαφαλούκας Νίκος, Βιοκλινική Αθηνών
P8 Μελέτη της επίδρασης ενδοκυστικής ένεσης µε αλλαντική νευροτοξίνη τύπου Α (BoΝΤ/Α) στο νωτιαίο έλεγχο του
κατώτερου ουροποιητικού συστήµατος φυσιολογικών αρουραίων. Μαρκοπούλου Σ., Βαρδούλη Λ., ∆ηµητριάδης Φ., Ψάλλα ∆.,
Λαµπρόπουλος Α., Αποστολίδης Α., Β’ Ουρολογική Κλινική, Κτηνιατρική Σχολή, Τµήµα Φαρµακολογίας, ΑΠΘ, Εργαστήριο Μοριακής
Βιολογίας Α' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, ΑΠΘ
P9 Μικροσκοπική ρήξη ευµεγέθους εκκολπώµατος ουρήθρας σε γυναίκα. Παρουσίαση περιστατικού µε εµφάνιση
ακράτειας προσπάθειας. Καµπάνταης Σ., Γκαγκαλίδης Κ., Πάγκος Ι., Κουδωνάς Α., Βακαλόπουλος Ι., Πατσιαλάς Χ. Α’ Πανεπιστηµιακή
Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηµατάς»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA A e-poster session → 15:00–16:00
Θέµα: ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ / Προεδρείο: ∆εληγιαννίδης Ν., Αηδονόπουλος Χ., Πουρνάρας Κ.
P10 Ογκολογική έκβαση, λειτουργικά αποτελέσµατα και επιπλοκές έπειτα από λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτοµή:
αρχική εµπειρία σε 11 περιστατικά. Καµπάνταης Σ., Παυλάκης ∆., Τουτζιάρης Χ., Πατσιαλάς Χ., Γκαγκαλίδης Κ., Λασκαρίδης Λ.,
Ιωαννίδης Σ., Α’ Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηµατάς»
P11 Αυξάνει η αντιδιαβητική αγωγή για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου της ουροδόχου
κύστεως; Η εµπειρία της κλινικής µας. Παπαπάνος Χ., Γαλανός Ι., Καραθανάσης Α., Φιλίππου Α., ∆ηµητριάδης Ι., Ουρολογική Κλινική
Αχιλλοπούλειου Γ.Ν. Βόλου
P12 Αδενοκαρκίνωµα των πόρων του προστάτη αδένα και επέκταση του νεοπλάσµατος σε ριζικές προστατεκτοµές. Τσοµπανίδου Χ.1, Παπαλάκης Α.2, Χατζηµπούσιος Κ.2, Χριστακάκης Α.2, Χαραλαµπίδης Χ.3, Καλογεράς Ν.2, 1Παθολογοανατοµικό Τµήµα ΓΝΘ «Ο
Άγιος ∆ηµήτριος», 2Ουρολογική Κλινική ΓΝΘ «Ο Άγιος ∆ηµήτριος», 3Εργαστήριο Ανατοµίας ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
P13 Η προγνωστική αξία της ανίχνευσης του Άτυπου Μικροαδενικού Πολλαπλασιασµού (ASAP) στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Ρούντος Θ., Χίντζογλου Σ., Φώτας Α., Βούρος Ι., Σαλπιγγίδης Γ., Παπαθανασίου Α., ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
P14 Η αναλογία ουδετεροφίλων-λεµφοκυττάρων ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας του µη µεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώµατος. Γρίβας Ν., Χασταζέρης Κ., Καφαράκης Β., Τσίµαρης Ι., Ασπιώτης Σ., Στρατής Α., Σταυρόπουλος Ν.Ε., Γ. Ν. Ιωάννινα
28
29
P15 Λαπαροσκοπική και CT καθοδηγούµενη διαδερµική νεφρική κρυοθεραπεία: Η αρχική µας εµπειρία. Μουρτζίλας Ε.1, Τσιότρας
P30 Συστροφή όρχεως σε µεσήλικα: Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Μαραντίδης Κ.1, Μουρτζίλας Ε.1, Χήτου Ζ.2, Παζίδης Α.3,
P16 Υψηλού βαθµού κακοήθειας όγκος νεφρού παρουσιαζόµενος µε υπερασβεστιαιµία. Γιώβης Γ. 1, Παναγόπουλος Β. 1, Μεταξά
P31 Μηχανοργάνωση της Ουρολογικής µας Κλινικής: Η σύγχρονη µέθοδος αρχειοθέτησης και διαχείρισης των δεδοµένων
Α.1, King Christopher2, Hanbury Damian1 1Urology & 2Radiology Department, East & North Hertfordshire, Lister Hospital, Stevenage, UΚ
Λ.2, Κικιδάκης ∆. 1, Φιλίντατζη Χ. 3, Πασχαλίδης Κ. 1, Σουντουλίδης Π. 1, 1 Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν. Βέροιας 2 Ακτινολογικό Τµήµα , Γ.Ν.
Βέροιας 3 Παθολογοανατοµικό Τµήµα, Γ.Ν. Βέροιας
P17 En block νεφροουρητηρεκτοµή και ριζική κυστεκτοµή σε ασθενείς µε σύγχρονο ουροθηλιακό καρκίνο της κύστεως
και του ανώτερου ουροποιητικού. Καζάνας Κ., Χατζηµουρατίδης Κ., Γεωργόπουλος Π., Γιακουµέλος Α., Σιδηρόπουλος Α., Μωϋσίδης
Κ. Β΄ Ουρολογική κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»
P18 Μονήρης Ινώδης όγκος του Προστάτη. Αναφορά σπάνιου περιστατικού. Χίντζογλου
Σ., Ρούντος Θ., Φώτας Α., Βούρος Ι.,
Σαλπιγγίδης Γ., Παπαθανασίου Α., Ουρολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA C EPOSTER SESSION → 15:0016:00
Θέµα: ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΘΙΑΣΗ / Προεδρείο: Πασχαλίδης Κ., Καλογερής Κ., ∆ηµητριάδης Ι.
P19 Οπισθοπεριτοναικός όγκος σε Ca όρχεος. Χατζόπουλος Ε., Βούρος Ι., Μαυρίδης Χ., Φώτας Α., Παπαθανασίου Α., Σαλπιγγίδης Γ., ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
P20 Ετεροχρονισµένη εµφάνιση αµφοτερόπλευρου καρκίνου όρχεων σε ασθενή 38 ετών. Πτωχός Α., Παπαλάκης Α., Χριστακάκης Α., Καλογεράς Ν., Χατζηµπούσιος Κ., Γουλόπουλος ∆., Τυροθουλάκης Ε., Ουρολογική Κλινική ΓΝΘ «Ο Άγιος ∆ηµήτριος»
P21 Παραµεληµένο tumor όρχεως εµφανιζόµενο ως διαρραγέν απόστηµα οσχέου. Παπαλάκης Α., Καλογεράς Ν., Χριστακάκης Α.,
∆ηµητριάδης Β., Τσακµάκης Γ., Τυροθουλάκης Ε., Ουρολογική Κλινική ΓΝΘ «Ο Άγιος ∆ηµήτριος»
P22 Αµφοτερόπλευρη υδρονέφρωση ως σπάνια κλινική εκδήλωση του συνδρόµου ΤRAPS. Γαλανός Ι., Καραθανάσης Α.,
Παπαπάνος Χ., Φιλίππου Α., ∆ηµητριάδης Ι., Ουρολογική Κλινική Αχιλλοπούλειου Γ.Ν. Βόλου
P23 Επείγουσα ∆ιαδερµική Νεφρολιθοτριψία σε παιδιατρικό ασθενή ως µονοθεραπεία εξαιτίας κάκωσης του ουρητήρα και
απόφραξης λόγω νεφρικού λίθου Μπόγρης Σ., Μπαφαλούκας Ν., Μητέρα, Βιοκλινική Αθηνών
P24 Ανιούσα ενδονεφρική λιθοτριψία λίθου > 2,5 εκ. Μπαφαλούκας Ν., Παυλάκης Σ., Υγεία, Βιοκλινική Αθηνών
Κωτακίδης Γ1, 1Ουρολογική Κλινική, 2Αναισθησιολογικό Τµήµα, 3Χειρουργική Κλινική, ΓΝ Φλώρινας
του ασθενή. Μουρτζίλας E., Μαραντίδης Κ., Μπλέ Χ., Κορωναίου Α., Κωτακίδης Γ., Ουρολογική Κλινική ΓΝ Φλώρινας
P32 Όταν η συλλογή σπέρµατος γίνεται προβληµατική: Η βαρδεναφίλη µπορεί να συµβάλλει τόσο στη µείωση του άγχους
όσο και στην επίτευξη ικανοποιητικής στύσης κατά την δειγµατοληψία. Παπαχαρίτου Σ., Γιαγλής Γ., ∆ηµητριάδης Φ., Χατζηµουρατίδης Κ., Χατζηχρήστου ∆., Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας ΑΠΘ
P33 Συγκριτική µελέτη του άγχους ασθενών και συνοδών πριν τη διενέργεια επεµβατικής διαγνωστικής πράξης για καρκί-
νο του κατώτερου ουροποιητικού. Σοκολάκης Ι., Μπράττης Ν., Κακαµούκας Β., Μωυσίδης Κ., Ζαρκαδούλιας Α., Γιακουµέλος Α., Β'
Ουρολογική κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
P34 Εµφυσηµατική κυστίτιδα µε ήπια συµπτωµατολογία σε ασθενή µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ξουπλίδης Κ., Καλινδέρης
Ν., Σοκολάκης Ι., Ζαρκαδούλιας Α., Καζαντζίδης Σ., Μωϋσίδης Κ., Β' Ουρολογική κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
P35 Θροµβωτική θροµβοπενική πορφύρα (TTP) ως επιπλοκή µετά από ριζική κυστεοπροστατεκτοµή. Περιγραφή σπάνιας
περίπτωσης. Μαυρίδης Χ., Φώτας Α., Βλαχακη Ε., ∆ηµητριάδης Χ., Χατζόπουλος Ε., Βούρος Ι., Σαλπιγγίδης Γ., Παπαθανασίου Α., ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA A VIDEO SESSION → 16:0017:00
Θέµα: ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ / Προεδρείο: Γιαννακόπουλος Σ., Σαλπιγγίδης Γ.
V1 Λαπαροσκοπικά υποβοηθούµενη διαδερµική λιθοθρυψία σε έκτοπο πυελικό νεφρό. Γιαννακόπουλος
Σ., Ζήσογλου Α.,
Μουσταφά Φ., Τζίρας Γ., Γιαννόπουλος Σ., Καλαϊτζής Χ., Τουλουπίδης Σ., Ουρολογική Κλινική ∆ΠΘ, Αλεξανδρούπολη
V2 Μια απλοποιηµένη τεχνική για την επιµήκη διάνοιξη του ουρητήρα (spatulation) και την τοποθέτηση του πρώτου
ράµµατος της αναστόµωσης κατά τη διενέργεια λαπαροσκοπικής πυελοπλαστικής. Γιαννακόπουλος Σ., Ζήσογλου Α.,
Μουσταφά Φ., Τζίρας Γ., Γιαννόπουλος Σ., Καλαϊτζής Χ., Τουλουπίδης Σ. Ουρολογική Κλινική ∆ΠΘ, Αλεξανδρούπολη
V3 Ροµποτικά Υποβοηθούµενη ριζική προστατεκτοµή µε αµφοτερόπλευρη διάσωση των αγγειονευρωδών δεµατίων. Βήµα
προς βήµα. Λαµπανάρης Α.Π., Λαµπανάρης Π.Γ., Γίτσος Γ., Λαµπανάρης Γ.Π. Τµήµα Ουρολογίας, Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
P25 Ταυτόχρονη διαδερµική (PCNL) και Ανιούσα Λιθοθρυψία (RIRS) λιθοτρυψία σύνθετων νεφρικών λίθων. Μπαφαλούκας
V4 Ροµποτικά υποβοηθούµενη ριζική κυστεκτοµή µε αµφοτερόπλευρη διάσωση των αγγειονευρωδών δεµατίων. Βήµα
P26 ∆ιαδερµική Λιθοτριψία. Περιγραφή ασφαλούς τεχνικής παρακέντησης άνω κάλυκα. Μπαφαλούκας Ν., Παυλάκης Σ., Υγεία,
V5 Ροµποτικά υποβοηθούµενη τµηµατική νεφρεκτοµή. Βήµα προς βήµα. Λαµπανάρης Α.Π., Λαµπανάρης Π.Γ., Γίτσος Γ., Λαµπανά-
Ν., Σταϊος ∆., Βιοκλινική, Κυανός Σταυρός, Αθήνα
Βιοκλινική Αθηνών
P27 Παραµονή λίθου σε ασθενείς µε διαγνωσµένο κολικό του νεφρού και φυσιολογικό απεικονιστικό επανέλεγχο. Περλεπές Γ., Μηλιούδης Ν., Νάσος Π., Καλογερής Κ. Γ. Ν. Ξάνθης
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA A EPOSTER SESSION → 08:0009:00
Θέµα: ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ / Προεδρείο: Άσλαµ ∆., Παπαθανασίου Α.
προς βήµα. Λαµπανάρης Α.Π., Λαµπανάρης Π.Γ., Γίτσος Γ., Λαµπανάρης Γ.Π. Τµήµα Ουρολογίας, Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
ρης Γ.Π. Τµήµα Ουρολογίας, Ιατρικό ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΑΙΘΟΥΣΑ OLYMPIA C VIDEO SESSION → 16:0017:00
Προεδρείο: Γιακουµέλος Α., Χλιουνάκης Ε., Σαρήπουλος ∆.
V6 Ανιούσα ενδοσκοπική λιθοθρυψία νεφρικών λίθων > 2,5 εκ. Στάιος ∆., Παυλάκης Σ., Μπαφαλούκας Ν., Κυανός Σταυρός Αθηνών,
Βιοκλινική Αθηνών
P28 Η εµπειρία µας στην αντιµετώπιση γυναικών µε Stress ακράτεια. Μουρτζίλας Ευάγγελος1, Μαραντίδης Κοσµάς1, Κοσκοσάς Ιωάννης
V7 Tαυτόχρονη διαδερµική (PCNL) και Ανιούσα Ενδοσκοπική Λιθοθρυψία (RIRS) Σύνθετων Νεφρικών λίθων. Mπαφαλούκας
P29 Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία: Σπάνια αιτία νεφρεκτοµής λόγω αθρόας αιµατουρίας. Μουρτζίλας Ε.1, Λάκης Σ.2, Μαραντί-
V8 Εκπυρήνιση προστάτη µε διπολικής τεχνολογίας πλάσµα. Μεγάλοι προστάτες > 90cc. Μπαφαλούκας Ν., Παυλάκης Σ., Αθήνα
2, Παπάς Βασίλειος3, Κωτακίδης Γεώργιος1, 1Ουρολογική Κλινική, 2Γυναικολογική Κλινική, 3Αναισθησιολογικό Τµήµα, ΓΝ Φλώρινας
δης Κ.2 Τριανταφυλλίδου Ε.3, Κωτακίδης Γ.1, 1 Ουρολογική Κλινική ΓΝ Φλώρινας, 2 Παθολογοανατοµικό Τµήµα ΓΝΘ «Γ. Γεννηµατάς», 3
Αναισθησιολογικό Τµήµα ΓΝ Φλώρινας
Ν., Σταϊος ∆., Βιοκλινική Αθηνών, Κυανός Σταυρός Αθηνών
V9 ∆ιαδερµική λιθοθρυψία. Περιγραφή ασφαλούς τεχνικής παρακέντησης Άνω Κάλυκα. Mπαφαλούκας Ν., Σταϊος ∆., Παυλάκης
Σ., Υγεία, Βιοκλινική Αθηνών, Κυανός Σταυρός Αθηνών
30
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
31
ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Eric’s Audiovisual
Fertilland Medical Maeket
PROFERTIL