ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Αριθµ.Πρωτ.: 72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Περίληψη: Κατάταξη προσωπικού
στo ∆ήµο Κατερίνης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 254 του Ν.3852/2010.
Αριθµ.Πρωτ.: 72
Αριθ.Απόφ.: 3/2011
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ήµαρχος Κατερίνης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 259, 104 και 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-062010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ. Α’/09-08-2010) «Εκλογικές δαπάνες
συνδυασµών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δηµοτικές
εκλογές».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α’/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της
νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την κατάταξη των παρακάτω υπαλλήλων στο ∆ήµο Κατερίνης σε προσωποπαγείς θέσεις της
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:
1. Μόνιµο Προσωπικό.
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
1
Αβουρδιάδου
Σεβαστία
∆ηµήτριος
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
2
Αδάµου
Μαρία
Κωνσταντίνος
ΠΕ1 ∆ιοικητικών
3
Αθανασιάδης
Παναγιώτης
Ιωάννης
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων
4
Αϊδονίδης
Θεόδωρος
Σαµουήλ
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
5
Αλτιµπαρµάκ
Χριστόφορος
Σάββας
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
6
Αµανατίδης
Σταύρος
Χαράλαµπος
∆Ε1∆ιοικητικών
7
Αµανιού
∆ήµητρα
Νικόλαος
∆Ε ∆ιοικητικού
8
Αναγνωστόπουλος
Αθανάσιος
Θεοχάρης
ΥΕ16 Φυλάκων ΧΥΤΑ
9
Αναγνωστοπούλου
Αικατερίνη
Νικόλαος
ΠΕ ∆ιοικητικός
10
Αναστασιάδης
Βασίλειος
Αργύριος
∆Ε30 Τεχνιτών (υδραυλικών)
11
Αναστασιάδης
Βενιαµίν
Βασίλειος
ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολ. Εφαρµ.Ηλεκτρολογίας)
12
Αναστασιάδης
Χαράλαµπος
Ευστάθιος
∆Ε35 ∆ενδροκηπουρών
13
Ανθεµίδης
Αλέξανδρος
Αχιλλέας
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
14
Αντελίδης
Παναγιώτης
Κυριάκος
ΥΕ16 Εργατών
15
Αντωνακοπούλου
Μαρία-Ζωή
Εµµανουήλ
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
16
Αντωνιάδης
Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
17
Αντωνιάδης
Παναγιώτης
Αντώνιος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
18
Αντωνοπούλου
Μαρία
∆ηµήτριος
ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
19
Αποστολίδης
Νικόλαος
Ευστάθιος
∆Ε29 Οδηγών
20
Αραβίδου
Ευδοξία
Γεώργιος
ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
21
Αρβανίτης
Ηλίας
Γεώργιος
∆Ε ∆ενδροκηπουρών,
δενδροκόµων, κηπουρών,
ανθοκόµων
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
22
Αρπατζόγλου
Μαρία
Χρήστος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
23
Ασλανίδου
Σοφία
∆ιονύσιος
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
24
Ατµατζίδου
Πηνελόπη
Κωνσταντίνος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
25
Βαρβαρέζος
Ιωάννης
Χαρίλαος
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων
26
Βασιλάκης
Γεώργιος
Νικόλαος
∆Ε Οδηγών
27
Βασιλειάδης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ενδροκηπουρών
28
Βασιλειάδης
Θεολόγος
Παναγιώτης
∆Ε29 Οδηγών
29
Βασιλείου
Αναστασία
Ευάγγελος
ΠΕ1 Οικονοµικού-Λογιστικού
30
Βασιλούδας
Βασίλειος
Πέτρος
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων
31
Βούβαρη
Βασιλική
Γεώργιος
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
32
Βούλκα
Ελένη
Ιπποκράτης
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
33
Βραχνού
Ευαγγελία
Κωνσταντίνος
∆Ε30 Τεχνιτών
34
Βωβός
Πέτρος
Σπυρίδων
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
35
Γαλάνη
Παναγιώτα
Ιωάννης
∆Ε1 ∆ιοικητικού
36
Γαργαγέτας
Παναγιώτης
Γεώργιος
∆Ε29 Οδηγών
37
Γαργαητίδης
Τριαντάφυλλος
Ιωάννης
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
38
Γενηγεώργης
Νικόλαος
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
39
Γερακόπουλος
Ιωάννης
Νικόλαος
∆Ε29 Οδηγών
40
Γερασιµίδης
∆ηµήτριος
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
41
Γεώργα
Γεωργία
Αθανάσιος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού (Οικονοµολόγων)
42
Γεωργιάδου
Αναστασία
Σάββας
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
43
Γεωργιάδου
Ελένη
Σταύρος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
44
Γεωρογλίδης
Ευστάθιος
Μελέτιος
∆Ε30 Τεχνιτών (ελαιοχρωµατιστών)
45
Γιαγκόζογλου
Εµορφίλη
Γεώργιος
ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων
46
Γιαϊτσίδης
Παύλος
Ανέστης
∆Ε5 ∆οµικών Έργων
47
Γιαννάκογλου
Γεώργιος
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
48
Γιαννώτας
Θωµάς
Χρυσόστοµος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
49
Γιάτσος
Χρήστος
∆ηµήτριος
∆Ε29 Οδηγών
50
Γιουβάνος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
51
Γιργωλάς
Γεώργιος
Παύλος
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
52
Γκαβαρδίνας
∆ηµήτριος
Ιωάννης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
53
Γκατζά
Στέλλα
∆ηµήτριος
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
54
Γκουτζιούλη
Αλεξάνδρα
Νικόλαος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
55
Γκουτζιούλης
Βασίλειος
Νικόλαος
ΠΕ6 Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
56
Γλαβίνα
Σοφία
Βασίλειος
ΤΕ5 Τεχνολόγων Τοπογράφων
Μηχανικών
57
Γραµµατικός
Οδυσσέας
Ιωάννης
∆Ε1 ∆ιοικητικού
58
Γραµµένου
Κυριακή
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
59
Γρηγοριάδης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού
60
Γρηγοριάδης
Γρηγόριος
Ευστάθιος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
61
Γρηγοριάδης
Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
62
Γρηγοριάδου
Ελένη
Αναστάσιος
∆Ε ∆ιοικητικού
63
∆αµαλής
Βασίλειος
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
64
∆αµασκηνού
Κρυσταλλία
Ευάγγελος
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
65
∆ανιήλ
Ιωάννης
Νικόλαος
∆Ε29 Οδηγών αυτοκινήτων
66
∆εληγιάννη
Ολυµπία
Νικόλαος
ΤΕ Ηλεκτρονικών
67
∆εληγιαννίδης
Ευθύµιος
Πολύκαρπος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
68
∆εληγιαννίδου Μαυρίδου
Ιωάννα
Ιωάννης
∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού
69
∆εµερτζή
Μαρίκα
Ηλίας
∆Ε1 ∆ιοικητικού
70
∆ηµητριάδης
Μιχαήλ
Θεόφιλος
∆Ε Οδηγών
71
∆ηµητριάδου
Σταυρούλα
Ευθύµιος
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
72
∆ηµοπούλου
Ευαγγελία
Αντώνιος
ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
73
∆ιαµαντίδης
Γεώργιος
Νικόλαος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
74
∆ιδασκάλου
Ανδρέας
Θωµάς
∆Ε1 ∆ιοικητικών
75
∆ούκας
Βασίλειος
Ιωάννης
ΤΕ3 Τεχνολόγων Μηχανικών
76
∆ουλιάκας
Αλέξανδρος
Ευάγγελος
ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
77
∆όχτση
Πολυτίµη
Χρήστος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
78
∆ραγασιά
Ευµορφία
Ιωάννης
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
79
∆ρούγκας
Αθανάσιος
∆ηµήτριος
∆Ε Οδηγών
80
∆ρούγκας
Αθανάσιος
Φώτιος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
81
Ελευθεριάδης
Μουράτιος
Γεώργιος
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
82
Ελευθεριάδου
Μαρίνα
∆ηµήτριος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
83
Ελευθεριάδου
Σοφία
∆ηµήτριος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
84
Εξίζογλου
Παρθένα
Αγγελος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
85
Ευγενειάδης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού
86
Ευθυµιάδης
Λάζαρος
Σταύρος
ΤΕ3 Τεχνολόγων ∆οµικών Έργων
87
Ευσταθιάδου
∆έσποινα
Χαράλαµπος
ΤΕ Τεχνικών Εργοδηγών
88
Ζαγούλας
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
ΠΕ11 Πληροφορικής
89
Ζανέτας
Αναστάσιος
Ιωακείµ
∆Ε ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
90
Ζαρζαβατσίδης
Βασίλειος
Κωνσταντίνος
∆Ε30 Τεχνιτών (οικοδόµων)
91
Ζαφειροπούλου
Καλλιόπη
Νικόλαος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
92
Ζώγος
Νικόλαος
Σωτήριος
∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού
93
Ζωγράφου
Αναστασία
Ιωάννης
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
94
Θαµνίδης
Αναστάσιος
Κυριάκος
∆Ε30 Τεχνιτών (ελαιοχρωµατιστών)
95
Θεοδωρίδης
Θεόδωρος
Στέφανος
ΤΕ Εργοδηγών
96
Ιακωβίδης
Λάζαρος
Μιλτιάδης
∆Ε35 ∆ενδροκηπουρών
97
Ιορδανίδης
Παύλος
Ιορδάνης
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
98
Ιωαννίδης
Χαράλαµπος
Κωνσταντίνος
∆Ε30 Τεχνιτών (οικοδόµων)
99
Ιωαννίδου
Ανατολή
Λεόντιος
ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού
100
Ιωαννίδου
Μόνικα
Βλάντισλαβ
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
101
Ιωάννου
Σταυρούλα
Τηλέµαχος
∆Ε ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
102
Καβαντζή
Ελένη
Νικόλαος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
103
Καγιάς
Παναγιώτης
Συµεών
ΤΕ Μηχανικών
(Τεχνολ. Εφαρµ. -Ηλεκτρολογίας)
104
Κακάνη
Ελισσάβετ
Κωνσταντίνος
ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
105
Κακουλίδου
Νικολέττα
Παναγιώτης
ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
106
Καλαϊτζίδης
Γεώργιος
Λάζαρος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
107
Καλαϊτζίδης
Νεκτάριος
Κωνσταντίνος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
108
Καλαϊτζίδης
Χρήστος
Κωνσταντίνος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
109
Καλαϊτζίδου
Ευδοξία
Νικόλαος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
110
Καλέση
Μεταξία
Γεώργιος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
111
Καλιαγκούση
Ελένη
Μιχαήλ
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
112
Καλογιάννη
∆ήµητρα
Κωνσταντίνος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
113
Καλούσης
Κωνσταντίνος
Χαράλαµπος
ΥΕ16 Εργατών Έργων
114
Καµπερίδης
Σπυρίδων
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών
115
Κανελοπούλου
Βασιλική
∆ηµήτριος
ΤΕ Εργοδηγών ∆οµικών Έργων
116
Καραγιαννάκης
Στυλιανός
Ευστράτιος
∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων
Έργων (φορτωτή)
117
Καραγιαννίδης
Αναστάσιος
Ιωάννης
ΤΕ3 Τεχνολόγων ∆οµικών Έργων
118
Καραγκιώζη
Σοφία
Λάζαρος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
119
Καραγκούνης
Τιµολέων
Γεώργιος
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
120
Καραϊσκος
Αντώνιος
Ξενοφών
∆Ε24 Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων
121
Καραϊσκου
Παναγιώτα
Ιωάννης
ΤΕ3 Τεχνολόγων ∆οµικών Έργων
122
Καρασαββίδης
Αριστείδης
Κωνσταντίνος
∆Ε30 Τεχνιτών (υδραυλικών)
123
Καραφάκας
Ιωάννης
Χρήστος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
124
Καρκάνη
Αργυρή
Χαράλαµπος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
125
Καρρά
Αλεξάνδρα
∆ηµήτριος
ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων
126
Καρυπίδης
Κωνσταντίνος
Πολύκαρπος
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
127
Καρυπίδου
Πηνελόπη
Κωνσταντίνος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
128
Κασιδιάρης
Παρασκευάς
Κωνσταντίνος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
129
Καστανιώτης
Ιωάννης
Γεώργιος
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
130
Κατσάρας
Αντώνιος
∆ιονύσιος
∆Ε ∆ιοικητικού
131
Κατσάρας
Ηλίας
Αθανάσιος
∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων
(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
132
Κατσαρέλη
Αλεξάνδρα
Ερωτόκριτος
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
133
Κατσιάνου
Παρθένα
Σωκράτης
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
134
Κελίδης
Ιωάννης
Χαράλαµπος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
135
Κεραµιτσόγλου
Θεολόγος
Ευάγγελος
ΥΕ1 Επιµελητών
136
Κεσίδης
Αβράµ
Χριστόφορος
∆Ε29 Οδηγών
137
Κεσίδης
Αλκιβιάδης
Νικόλαος
∆Ε Τεχνικών (Οδηγός)
138
Κεφαλίδης
Νικόλαος
Γεώργιος
∆Ε29 Οδηγών
139
Κιζήρογλου
Παναγιώτης
Κυριάκος
∆Ε Οδηγών
(απορριµµατοφόρων - φορτηγών)
140
Κιζίρογλου
∆ηµήτριος
Θεόδωρος
ΤΕ3 Τεχνολόγων Έργων Υποδοµής
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
141
Κιτιξής
Κωνσταντίνος
Παύλος
ΠΕ1 Οικονοµικού - ∆ιοικητικού
142
Κοζανίτης
Αθανάσιος
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Έργων
143
Κοζανίτης
Αντώνιος
Γεώργιος
ΥΕ16 Φυλάκων ΧΥΤΑ
144
Κοζανίτης
Παρασκευάς
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
145
Κοκολάκης
Σταύρος
Νικόλαος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
146
Κοκτσίδης
Βασίλειος
Γεώργιος
∆Ε30 Τεχνιτών (Ξυλουργών)
147
Κόντος
Βασίλειος
Παναγιώτης
ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
148
Κοσµαδάκης
Εµµανουήλ
Μιχαήλ
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
149
Κοσµάς
∆ηµήτριος
Χρήστος
ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού
150
Κούκουλης
Αργύρης
Αθανάσιος
ΠΕ14 ∆ασολόγων
151
Κουλουκουργιώτου
Μαριάνθη
Χρήστος
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
152
Κουνατίδης
Γεώργιος
Χαράλαµπος
∆Ε29 Οδηγών
153
Κουνατίδου
Ησαΐα
Χαράλαµπος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
154
Κουρτσιλίδης
Παναγιώτης
Χρήστος
ΥΕ1 Επιµελητών
155
Κουτλουµπάση
Παναγιώτα
Ιωάννης
∆Ε ∆ιοικητικού
156
Κουτρουλός
Βασίλειος
Κωνσταντίνος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
157
Κουτσιούκης
Κωνσταντίνος
Βασίλειος
∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
158
Κουτσόγιαννος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
ΥΕ3 ∆ασοφυλάκων
159
Κυραϊλίδης
Αντώνιος
Πέτρος
∆Ε ∆ιοικητικού
160
Κυριαζή
Αναστασία
Ιωάννης
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
161
Κωνσταντινίδης
Βασίλειος
Κοσµάς
∆Ε1 ∆ιοικητικών
162
Κωνσταντινίδης
Λάζαρος
Γεώργιος
∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων
Έργων (σάρωθρο)
163
Κωνσταντίνου
Φωκίωνας
Γεώργιος
ΠΕ Πληροφορικής
164
Κωστοπούλου
Ροδή
Κωνσταντίνος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
165
Κωτακίδης
Ζαχαρίας
Ιωάννης
∆Ε29 Οδηγών
166
Κωτίδης
Γεώργιος
Γαβριήλ
∆Ε1 ∆ιοικητικών
167
Λάζου
Μαρία
Βασίλειος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
168
Λαϊτσα
Ευρυδίκη
Γρηγόριος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
169
Λιάπη
Παναγιώτα
Μιχαήλ
∆Ε1 ∆ιοικητικού
170
Λιµπανοβνός
Αθανάσιος
Ευάγγελος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
171
Λοϊζίδης
Γεώργιος
Αχιλλέας
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
172
Μακρή
Αποστολία
Γεώργιος
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
173
Μακρίδου
Αναστασία
Σάββας
∆Ε14 Ελεγκτών Εσόδων Εξόδων
174
Μαργαρίτης
Ιωάννης
Ευάγγελος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
175
Μαυρίδης
Αγαθόνικος
Γεώργιος
∆Ε Οδηγών
(απορριµµατοφόρων - φορτηγών)
176
Μαυρίδης
Ιωάννης
Ευθύµιος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
177
Μαυρίδης
Πέτρος
Γεώργιος
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
178
Μαυροµάτης
Ηλίας
Χρήστος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
179
Μαυροµάτης
Θεόφιλος
Παρασκευάς
ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων
180
Μαυροµάτης
Ιωάννης
Σταύρος
∆Ε Οδηγών
(απορριµµατοφόρων - φορτηγών)
181
Μαυρόπουλος
Ανδρέας
Βλαδίµηρος
∆Ε Οδηγών
(απορριµµατοφόρων - φορτηγών)
182
Μαχρέµης
Ιωάννης
Αθανάσιος
∆Ε Ηλεκτρολόγων Γενικών
Εφαρµογών
183
Μέγας
Γεώργιος
Χρήστος
ΤΕ Ηλεκτρολόγων
184
Μεϊντανίδης
Ιωάννης
Βασίλειος
∆Ε30 Τεχνιτών
(ηλεκτροσυγκολλητών)
185
Μέλλιος
∆ηµήτριος
Βασίλειος
∆Ε29 Οδηγών
186
Μιχαηλίδης
Κωνσταντίνος
Σάββας
∆Ε Οδηγών
(απορριµµατοφόρων - φορτηγών)
187
Μιχαηλίδης
Στέργιος
∆ηµήτριος
ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείων
188
Μίχος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ιοικητικού
189
Μόσχη
Ευανθία
Αστέριος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
190
Μοσχίδης
Κωνσταντίνος
Ηλίας
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
191
Μόσχογλου
Νέστωρ
∆ηµήτριος
∆Ε30 Τεχνιτών (οικοδόµων)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
192
Μόσχου
Νικόλαος
Παντελής
∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτου
193
Μόχλας
Εµµανουήλ
Κωνσταντίνος
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
194
Μπακράτσας
Κωνσταντίνος
∆ηµήτριος
ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων
Μηχανικών
195
Μπαλαούρα
Ευαγγελία
Βασίλειος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
196
Μπαλόγλου
Σάββας
Παντελής
∆Ε ∆ιοικητικού
197
Μπαµπέτας
Σωτήριος
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
198
Μπαρµπαγεωργοπούλου
Ευαγγέλια
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ιοικητικού
199
Μπατζογιάννη
Θεανώ
Αντώνιος
ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
200
Μπατσαρά
∆άφνη
∆ηµήτριος
ΠΕ14 ∆ασολόγων
201
Μπατσαράς
Αντώνιος
Νικόλαος
ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
202
Μπατσαράς
Βασίλειος
Θωµάς
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
203
Μπάτσιου
Ελισάβετ
Εµµανουήλ
∆Ε1 ∆ιοικητικών
204
Μπεϊνάς
Χρήστος
Θεµιστοκλής
ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
205
Μπεσλεµές
Αθανάσιος
Βασίλειος
ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
206
Μπίνου
∆ήµητρα
Νικόλαος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
207
Μπιτόπουλος
Παντελεήµων
Γάκης
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
208
Μπουτσινάνας
Χρήστος
Αθανάσιος
ΥΕ1 Επιµελητών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
209
Μπρατέλη
Μαρία
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
210
Μυστρίδης
Αλέξανδρος
Παναγιώτης
∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων
Έργων
211
Μυστρίδης
∆ηµήτριος
Νικόλαος
ΥΕ16 Εργατών
212
Ναβροζίδης
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
213
Ναβροζίδης
Χρήστος
Κυριάκος
∆Ε29 Οδηγών
214
Νατσιόπουλος
Νικόλαος
Αθανάσιος
ΠΕ1 Οικονοµικού - Λογιστικού
215
Νατσιοπούλου
Βασιλική
∆ηµοσθένης
∆Ε Ελεγκτών Εξόδων - Εξόδων
216
Νικολαϊδης
Βλαδίµηρος
∆ηµήτριος
∆Ε29 Οδηγών
217
Νικολαϊδης
Ευάγγελος
Χρήστος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
218
Νικολάου
Μαρία
Χρήστος
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
219
Νταµπίζας
Κωνσταντίνος
Πέτρος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
220
Νταντάµη
Αναστασία
∆ηµήτριος
ΤΕ ∆ιοικητικού
221
Ντουράκογλου
Μηνάς
Λάζαρος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
222
Ντούρος
Γεώργιος
∆ηµήτριος
ΠΕ1 Οικονοµικού - Λογιστικού
223
Ξανθόπουλος
∆ηµήτριος
Θεόδωρος
ΤΕ Τεχνικών Εργοδηγών
224
Ξενίδης
∆ανιήλ
Γεώργιος
∆Ε29 Οδηγών
225
Ξενίδου
Παρθένα
Νικόλαος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
226
Ξυγωνάκης
Ευστράτιος
Αθανάσιος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
227
Οικονόµου
Κωνσταντίνος
Αλέξανδρος
∆Ε29 Οδηγών
228
Ορκόπουλος
Ιωάννης
Βασίλειος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
229
Παλαιοσελίτης
Γεώργιος
Χρήστος
ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών
230
Πάλλη
Αγγελική
Στέφανος
ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων)
231
Πανανός
Κων/νος
Γεώργιος
∆Ε30 Τεχνιτών (ελαιοχρωµατιστών)
232
Πάντζαλη
Παναγιώτα
Χρήστος
ΠΕ ∆ιοικητικού
233
Παπά
Μαριλένα
Κωνσταντίνος
ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
234
Παπαγεωργίου
∆ηµήτριος
Κωνσταντίνος
∆Ε1 ∆ιοικητικού
235
Παπαγεωργίου
Ευάγγελος
Κωνσταντίνος
ΥΕ1 Κλητήρων - Θυρωρών
236
Παπαγιαννούλη
Ευαγγελία
Γεώργιος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
237
Παπαδηµητρίου
Γεωργία
Πέτρος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
238
Παπαδόπουλος
Αθανάσιος
Αστέριος
ΠΕ14 ∆ασολόγων
239
Παπαδόπουλος
Ιωάννης
Πολύκαρπος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
240
Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος
Περικλής
∆Ε29 Οδηγών
241
Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος
Πολύκαρπος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
242
Παπαδόπουλος
Μιλτιάδης
Ευστάθιος
∆Ε Τεχνιτών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
243
Παπαδόπουλος
Παντελής
Ιωάννη
ΥΕ16 Εργατών
244
Παπαδόπουλος
Σταύρος
∆ηµήτριος
ΥΕ1 Επιµελητών
245
Παπαδόπουλος
Χριστόφορος
Φίλιππος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
246
Παπαδοπούλου
Μαρία
Ανδρέας
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
247
Παπαδοπούλου
Μητροδώρα
Βασίλειος
ΠΕ9 Γεωπόνων
248
Παπαδοπούλου
Παρθένα
Γαβριήλ
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
249
Παπαζήση
∆ήµητρα
Αστέριος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
250
Παπαθεοχάρη
Βασιλική
Ευάγγελος
ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού
251
Παπανικολάου
∆ηµήτριος
Γεώργιος
ΤΕ17 ∆ιοικητικού - Λογιστικού
252
Παπανικολάου
Νικόλαος
Χρυσόστοµος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
253
Παπαχρήστος
Ηλίας
Ιωάννης
ΤΕ Μηχανικών (Τεχνολ. Εφαρµογών)
254
Παπαχρήστου
Χρυσούλα
Χριστόδουλος
ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
255
Παραδείσης
Ιάκωβος
∆ηµήτριος
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
256
Παραστατίδης
Σάββας
Στέφανος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
257
Παρίσης
∆ηµήτριος
Χρήστος
ΤΕ Τεχνολόγων ∆ασοπόνων
258
Πάτσια
Γλυκερία
∆ιονύσιος
ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
259
Πάτσιας
∆ιονύσιος
Ιωάννης
∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
260
Πάτσιου
Ερασµία
Γεώργιος
∆Ε ∆ιοικητικού
261
Παυλίδης
Κωνσταντίνος
Αλέξιος
∆Ε30 Τεχνιτών (οικοδόµων)
262
Περδίκη
∆ήµητρα
Κωνσταντίνος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
263
Πέρου
Παντελεήµων
Κωνσταντίνος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
264
Πεταλίδου
Αγάπη
Ιωάννης
ΤΕ3 Τεχνολόγων Έργων Υποδοµής
265
Πετρίδης
Τριαντάφυλλος
Παναγιώτης
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
266
Πιπερίδης
Συµεών
Απόστολος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
267
Πλατής
Ζήσης
Γεώργιος
∆Ε30 Τεχνιτών (οικοδόµων)
268
Πλιάκας
Ιωάννης
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ιοικητικού
269
Πογιαρίδης
Ηλίας
Αλέξανδρος
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης
270
Πόδα
Αικατερίνη
Ιωάννης
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
271
Πουλατσίδου
Σόνια
Ευάγγελος
∆Ε ∆ιεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
272
Πουλικίδης
Παναγιώτης
Χαράλαµπος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
273
Πουρσανίδης
Νικόλαος
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών
274
Πρεπόνη
Ευαγγελία
Αθανάσιος
ΠΕ Περιβάλλοντος (∆ασολογίας &
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων)
275
Ραπουτίκας
Γεώργιος
∆ιονύσιος
∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων
Έργων (οδοστρωτήρα)
276
Ραφαηλίδης
Ιωάννης
Ευστάθιος
∆Ε30 Τεχνιτών (ελαιοχρωµατιστών)
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
277
Ραφαηλίδης
Χρήστος
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
278
Ρίζου
Αικατερίνη
Αστέριος
ΠΕ Γεωπόνων
279
Σαββίδης
Γεώργιος
Γαβριήλ
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
280
Σαββίδης
Ηρακλής
Γρηγόριος
∆Ε29 Οδηγών
281
Σαββίδου
Αλεξάνδρα
Χαράλαµπος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
282
Σαββίδου
Ελένη
Λάζαρος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
283
Σαϊβανίδης
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
284
Σαµαλής
Ιωάννης
Γεώργιος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
285
Σαµλίδης
Παναγιώτης
Αλέξανδρος
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων
286
Σαρηγιαννίδης
Σταύρος
Ηρακλής
∆Ε ∆ιοικητικού
287
Σεµερτζίδου
Σοφία
Χαράλαµπος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
288
Σερετίδου
Ζωή
Νικόλαος
ΠΕ ∆ιοικητικού
289
Σιάκα
Ανδρονίκη
Βασίλειος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
290
Σιδηρόπουλος
Θεοχάρης
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
291
Σιδηροπούλου
Μαρία
Νικόλαος
ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
292
Σιούµη
Αικατερίνη
Αντώνιος
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
293
Σιώκας
Γεώργιος
Νικόλαος
ΠΕ1 ∆ιοικητικών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
294
Σκρέτα
Γεωργία
Βασίλειος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
295
Σταµπουλίδου
Χαρίκλεια
∆ηµήτριος
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
296
Σταµπούρλος
Παναγιώτης
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού
297
Σταυρίδης
Αριστοτέλης
Ηρακλής
∆Ε Οδηγών
298
Σταυρογιάννης
Χρήστος
Ευάγγελος
∆Ε30 Τεχνιτών (οικοδόµων)
299
Στραβογιάννη
Αθηνά
Γεώργιος
ΠΕ1 Οικονοµικού
300
Στύλου
Αντωνία
Χρήστος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
301
Συκοβάρη
Ολυµπία
Χρήστος
ΠΕ ∆ιοικητικός
302
Σωπιάδου
Μαρία
Βασίλειος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
303
Τεκίδης
Ιωάννης
Απόστολος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
304
Τερζόπουλος
Παναγιώτης
Χαράλαµπος
ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
305
Τζήµας
Σωκράτης
Αστέριος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
306
Τζιάστας
Πασχάλης
Ιωάννης
ΠΕ Γεωπόνων
307
Τζιτζιλή
Ελένη
∆ηµήτριος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
308
Τζιώκα
Θεοδώρα
Ιωάννης
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
309
Τιουτούφας
Αθανάσιος
Χρήστος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
310
Τοκατλίδης
Θεοφάνης
Κυριάκος
ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
311
Τοµογλής
Θεόδωρος
Νικόλαος
∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων
Έργων
312
Τοµπουλίδης
Αλέξανδρος
Γεώργιος
∆Ε30 Τεχνιτών Αυτοκινήτων
313
Τοµπουλίδης
Βασίλειος
Χρήστος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
314
Τοπάλη
Κρυσταλλία
Νικόλαος
ΤΕ17 ∆ιοικητικού - Λογιστικού
315
Τραπεζανλίδης
∆ηµήτριος
Γεώργιος
∆Ε Οδηγών
(απορριµµατοφόρων - φορτηγών)
316
Τραπεζανλίδης
Θεόφιλος
Γεώργιος
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
317
Τριανταφύλλου
Παρασκευή
Γεώργιος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
318
Τσαγγαλίδου
Ευφροσύνη
Χαρίλαος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
319
Τσακίρη
Ευανθία
∆ηµήτριος
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
320
Τσακιρίδης
Αλέξανδρος
Γεώργιος
∆Ε Οδηγών
321
Τσακνάκη
Αθηνά
Αθανάσιος
ΤΕ3 Τεχνολόγων Έργων Υποδοµής
322
Τσαντεκίδης
Χριστόφορος
Μιχαήλ
∆Ε Οδηγών
323
Τσαούση
Αναστασία
Σωτήριος
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
324
Τσαούσης
∆ηµήτριος
Κωνσταντίνος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
325
Τσαχουρίδης
Ιορδάνης
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
326
Τσελίκα
Βασιλεία
Γεώργιος
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
327
Τσενεκίδου
Σοφία
Ελευθέριος
ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
328
Τσέτσας
Σωτήριος
Αντώνιος
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων
329
Τσεχερίδης
Ηλίας
Σταύρος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
330
Τσιανοπούλου
Χριστίνα
Πρόδροµος
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
331
Τσιγκαροπούλου
Γιαννούλα
Σωτήριος
∆Ε ∆ιοικητικού
332
Τσιλέµου
Κωνσταντινιά
Θεόδωρος
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
333
Τσιµοπούλου
Ιωάννα
Ιωάννης
∆Ε1 ∆ιοικητικών
334
Τσιουπλής
∆ηµήτριος
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Γενικών Καθηκόντων
335
Τσιώλη
Αντιγόνη
Αθανάσιος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
336
Τσιώνη
Χριστίνα
Λάµπρος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
337
Φανούλης
Γεώργιος
Χρήστος
ΥΕ Επιµελητών
338
Φορτοµάρης
Θωµάς
Νικόλαος
∆Ε Οδηγών
(απορριµµατοφόρων - φορτηγών)
339
Φουρκιώτης
Χρήστος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ιοικητικού
340
Φτεργιώτης
Αθανάσιος
∆ιονύσιος
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών
341
Φυδάνογλου
Γεώργιος
Χρήστος
∆Ε1 ∆ιοικητικών
342
Φωκαϊδης
Χαράλαµπος
Ιωάννης
∆Ε ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
343
Φωτιάδης
Χρήστος
Κωνσταντίνος
∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων
Έργων (σάρωθρο)
344
Φωτίου
Θωµάς
Απόστολος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ
345
Χαϊλαζίδης
Ιωάννης
Σταύρος
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
346
Χαϊλατζίδου
Αθανασία
Απόστολος
∆Ε Εργοδηγών ∆οµικών Έργων
347
Χαλκιάς
Κωνσταντίνος
Γεώργιος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
348
Χανδόλια
Αναστασία
Γεώργιος
ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
349
Χανοζίδου
Όλγα
Παναγιώτης
∆Ε1 ∆ιοικητικών
350
Χαραβητίδης
Αβραάµ
Ανδρέας
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
351
Χαραλαµπίδου
Σουµέλα
Ανδρέας
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
352
Χασιακή
Ελένη
∆ηµήτριος
ΤΕ17 ∆ιοικητικού - Λογιστικού
353
Χασιώτης
Μιχαήλ
Ευάγγελος
∆Ε Οδηγών
354
Χατζεϊπίδης
Μιχαήλ
Θεόδωρος
∆Ε Εποπτών Καθαριότητας
355
Χατζηϊωαννίδης
Ιωάννης
Γεώργιος
∆Ε30 Τεχνιτών (οικοδόµων)
356
Χριστοδουλάκης
Κωνσταντίνος
Ιωάννης
∆Ε1 ∆ιοικητικών
357
Χρονάκη
Μαρίνα
Νικόλαος
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
358
Χρυσίδου
Άννα
Νικόλαος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
359
Χρυσίδου
Μαρία
Νικόλαος
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας
360
Ψαρρού
∆ηµήτριος
Θωµάς
∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
361
Ψυρίλλος
Αγαµέµνων
Επαµεινώνδας
ΠΕ Γεωτεχνικών(Γεωλόγος)
2. Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.).
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
1
Αδαµόπουλος
Γεώργιος
Νικόλαος
ΥΕ Εργατών ΧΥΤΑ
2
Αµανατιάδης
Γαρύφαλλος
Γεώργιος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
3
Αναστασιάδης
Κωνσταντίνος
Βενιαµίν
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ.γραφείου)
4
Αναστασιάδης
Ευάγγελος
Μιχαήλ
ΥΕ Εργατών
5
Βάσου
Μάρθα
∆ηµήτριος
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
6
Βελέντζας
Θωµάς
Γεώργιος
ΥΕ Φυλάκων
7
Γαβριλίδης
Αυταντίλ
Γαβριήλ
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
8
Γεροδήµου
Ροδή
Γεώργιος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
9
Γκιµπή
∆αφνούλα
Βασίλειος
ΥΕ Υπαλλήλων
10
Γκόλτσιος
Νικηφόρος
Νικόλαος
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
11
Γκούµας
Αριστείδης
∆ηµήτριος
ΥΕ Φυλάκων
12
Γραίκος
Χρήστος
Θεόδωρος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
13
Γρηγοριάδης
Μιχαήλ
Αναστάσιος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
14
∆αυϊδόπουλος
Αριστείδης
Ανθιµος
ΥΕ Φυλάκων
15
Ελευθεριάδης
Ιωάννης
Σταύρος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
16
Εφραιµίδης
Γεώργιος
Λάζαρος
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
17
Θανουρής
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ.γραφείου)
18
Θεοδωρόπουλος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
19
Ιντζές
Ιωάννης
Κωνσταντίνος
∆Ε Χειριστών Φορτωτή
20
Καλαµπαλίκης
∆ηµήτριος
Αθανάσιος
ΥΕ Εργατών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
21
Καµανατζή
Γεωργία
Γεώργιος
∆Ε ∆ιοικητικού
22
Καραβίδας
Ιωάννης
Αθανάσιος
ΥΕ Εργατών
23
Καρατζάς
Σωκράτης
Γεώργιος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
24
Κασσοµενάκης
Σπυρίδων
Ιωάννης
ΠΕ Χηµικών
25
Καφεντζή
Όλγα
Γεώργιος
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ. γραφείου)
26
Κίτσιου
Βηθλεέµ
Νικόλαος
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ. γραφείου)
27
Κουκουλής
Ζήσης
Αριστείδης
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
28
Κυρµανίδου
Παναγιώτα
Φώτιος
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ. γραφείου)
29
Κύρου
Αννούλα
Κωνσταντίνος
ΥΕ Υπαλλήλων
30
Κωνσταντινίδης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
ΥΕ Εργατών
31
Κωνσταντινίδου
Μαρία
Ελευθέριος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
32
Κωνσταντινίδου
Παρθένα
Ιωάννης
∆Ε ∆ιοικητικού
33
Κωνσταντινίδου
Σοφία
Πέτρος
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
34
Λαζαρίδου
Ουρανία
Ισαάκ
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ. γραφείου)
35
Λαζαριώτης
Αναστάσιος
Ζήσης
ΥΕ Φυλάκων
36
Λιπιρίδης
Παναγιώτης
Νικόλαος
∆Ε Χειριστών Σαρώθρου
37
Μακρή
Ολυµπία
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ιοικητικού
38
Μανίκας
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ιοικητικού
39
Μανουηλίδης
Παντελής
Θεοφάνης
ΥΕ Φυλάκων ΧΥΤΑ
40
Μάρας
Ζήσης
∆ηµήτριος
ΥΕ Φυλάκων
41
Μαυρίδης
Ευστάθιος
Χαραλαµπος
ΤΕ Τεχνολόγων Έργων Υποδοµής
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
42
Μαυρίδης
Παρασκευάς
Νικόλαος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
43
Μαυροµουστακίδης
Γεώργιος
Χαράλαµπος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
44
Μότσιας
Κων/νος
Θεµιστοκλής
ΥΕ Φυλάκων
45
Μπαµίχα
Αθανασία
Χρήστος
∆Ε ∆ηµοσιογράφων
46
Μπαρµπαγεωργόπουλος
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
∆Ε ∆ιοικητικού - Υδροµετρητών
47
Μπαρµπούτης
Γρηγόριος
Αλέξανδρος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
48
Μπίρτσης
Γεώργιος
Βασίλειος
ΥΕ Φυλάκων
49
Μπουγά
Ευαγγελία
Ευάγγελος
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ. γραφείου)
50
Μυλωνά
Βασιλική
Αλέξανδρος
∆Ε ∆ιοικητικού
51
Μυρωτή
Παρασκευή
Γεώργιος
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ.γραφείου)
52
Νατσιάβα
Θεανώ
Παναγιώτης
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
53
Νταντάµης
Νικόλαος
Αντώνιος
∆Ε Υπαλλήλων Γραφείου
54
Ντολαπτσής
Παναγιώτης
Γεώργιος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
55
Παναγιώτου
Γεώργιος
Σωτήριος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
56
Πανιώρη
Ζαχαρούλα
∆ηµήτριος
∆Ε ∆ιοικητικού
57
Παπαδόπουλος
Κωνσταντίνος
Παύλος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
58
Παπατολίκας
Γεώργιος
∆ηµήτριος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
59
Πατσίκας
Ελευθέριος
Ιωάννης
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
60
Πάτσιος
Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
ΠΕ Αρχιτεκτόνων
61
Ποικιλίδης
Ιωάννης
Νικόλαος
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ. γραφείου)
62
Πουλιάκης
Παύλος
Γεώργιος
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
63
Ρακόπουλος
Ευστάθιος
Ηλίας
ΥΕ Εργατών Κήπου
64
Ράπτη
Ελένη
Ιωάννης
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
65
Σαββίδης
Σάββας
Θεοχάρης
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ.γραφείου)
66
Σαρηγιαννίδης
Λάζαρος
Σάββας
ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων
67
Σολδάτος
Θωµάς
∆ηµήτριος
ΥΕ Κλητήρων
68
Σταυρίδου
Ευµορφία
Θωµάς
∆Ε ∆ιοικητικού (υπαλλ. γραφείου)
69
Ταµτακιρίδης
Αναστάσιος
Γεώργιος
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
70
Τζελέπης
∆ηµήτριος
Γεώργιος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
71
Τσάπουρνας
Φώτιος
Ζαφείρης
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων
72
Τσεντίδης
Βασίλειος
Ιορδάνης
∆Ε Χειριστών Γκρέϊντερ
73
Τσιάκης
Θεοδόσης
Κοσµάς
ΠΕ ∆ιοικητικού
74
Τσιλικίδης
Γιανκούλης
Παύλος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
75
Τσορµπατζίδης
Παντελής
Χαράλαµπος
ΥΕ Εργατών
76
Υφαντή
Μαρία
Μάνθος
ΥΕ Φυλάκων
77
Χαλκίδου
Περιστέρα
Νικόλαος
∆Ε ∆ιοικητικού
78
Χατζηβασιλείου
Μιχαήλ
Παναγιώτης
ΥΕ Φυλάκων
79
Χατζηϊωαννίδης
Γεώργιος
Κωνσταντίνος
∆Ε Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
80
Χριστοφορίδης
Τιµόθεος
Ηλίας
ΤΕ ∆ιοικητικού
81
Χρυσίδης
Βασίλειος
Παναγιώτης
ΥΕ Αποθηκάριος
82
Ψωµιάδης
Ευστάθιος
Χαράλαµπος
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
3. Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.) Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πλήρους Απασχόλησης.
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
1
Αµπράση
Μαρία
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
2
Γιαµούζη
Ελένη
Θωµάς
ΥΕ Καθαριστριών
3
Κασιδιάρη
Ελένη
Γεώργιος
ΥΕ Καθαριστριών
4
Κελίδου
Αννα
Χαράλαµπος
ΥΕ Καθαριστριών
5
Κιουρτσή
Ελένη
Αναστάσιος
ΥΕ Καθαριστριών
6
Σοϊλεµετζίδη
Αικατερίνη
Αλέξανδρος
ΥΕ Καθαριστριών
7
Λάππα
Μαρία
Αντώνιος
ΥΕ Καθαριστριών
8
Μεσηµέρη
Θεοπίστη
Ιωάννης
ΥΕ Καθαριστριών
9
Μουµουλέτσα
Φρειδερίκη
Νικόλαος
ΥΕ Καθαριστριών
10
Μουρατίδου
Χρυσούλα
Μιχαήλ
ΥΕ Καθαριστριών
11
Μπέλπα
Καλλιόπη
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
12
Σάββα - Γρηγοριάδου
Γεωργία
Βασίλειος
ΥΕ Καθαριστριών
13
Σιδηροπούλου
Ευδοκία
Ιωάννης
ΥΕ Καθαριστριών
14
Τσιώµου - Λιανού
Λαµπρινή
Γεώργιος
ΥΕ Καθαριστριών
15
Χατζή
Χρυσούλα
Αθανάσιος
ΥΕ Καθαριστριών
4. Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.) Καθαριστών/-στριών Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μερικής Απασχόλησης.
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
1
Αµβροσιάδου
Ανατολή
Αλέξανδρος
ΥΕ Καθαριστριών
2
Βαµβακίδου
Σοφία
Σταύρος
ΥΕ Καθαριστριών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
3
∆εµερτζίδου
Γαλήνη
Ηλίας
ΥΕ Καθαριστριών
4
Ιωαννίδου
Σταυρούλα
Σταύρος
ΥΕ Καθαριστριών
5
Καλαϊτζίδου
Κυριακή
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
6
Κατσαντώνη
Ιωάννα
Ευάγγελος
ΥΕ Καθαριστριών
7
Κβαρατσχέλια
Ζωή
Τσιτσικο
ΥΕ Καθαριστριών
8
Μαυροπούλου
Όλγα
Χριστόφορος
ΥΕ Καθαριστριών
9
Μέγκα
Παναγιώτα
Αναστάσιος
ΥΕ Καθαριστριών
10
Μετετζίδου
Θεοδοσία
Ιορδάνης
ΥΕ Καθαριστριών
11
Μπιζιώτα
Μαίρη
Ιωάννης
ΥΕ Καθαριστριών
12
Νικολαϊδου
Παναγιώτα
Αθανάσιος
ΥΕ Καθαριστριών
13
Σαββίδης
Γεώργιος
Ιωάννης
ΥΕ Καθαριστριών
14
Τζήκα
Ζωή
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
15
Φάλλια
Ευαγγελία
∆ιονύσιος
ΥΕ Καθαριστριών
5. Προσωπικό Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.∆.Α.Χ.) Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πλήρους Απασχόλησης.
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
1
Αραµπατζή
Ελένη
Γεώργιος
ΥΕ Καθαριστριών
2
Ασλανίδου
∆ιονυσία
Αναστάσιος
ΥΕ Καθαριστριών
3
Ασσιχίδου
Παρθένα
Γεώργιος
ΥΕ Καθαριστριών
4
Γρηγοριάδου
Μαργαρίτα
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
5
∆αρακτσή
Σοφία
∆ηµήτριος
ΥΕ Καθαριστριών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α/
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
6
Ζαραµητροπούλου
Ελένη
Νικόλαος
ΥΕ Καθαριστριών
7
Θεοχάρη
Γεωργία
Αστέριος
ΥΕ Καθαριστριών
8
Ιωαννίδου
Φωτεινή
Σωκράτης
ΥΕ Καθαριστριών
9
Καριπίδου
Μαρία
Παναγιώτης
ΥΕ Καθαριστριών
10
Καρυπίδου
Μαρία
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
11
Κατέλη
Παρασκευή
∆ηµήτριος
ΥΕ Καθαριστριών
12
Κωνσταντώση
Φρειδερίκη
Νικόλαος
ΥΕ Καθαριστριών
13
Μάντζιου
Καλλιόπη
Γεώργιος
ΥΕ Καθαριστριών
14
Μόσχου
Βασιλική
Απόστολος
ΥΕ Καθαριστριών
15
Ναβροζίδου
Παρθένα
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
16
Πανκοζίδου
Μαρία
∆ηµήτριος
ΥΕ Καθαριστριών
17
Παρασκευά
Ελένη
Γεώργιος
ΥΕ Καθαριστριών
18
Πιπίλη
Παρασκευή
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
19
Πορανίδου
Μαρία
Ελισσαίος
ΥΕ Καθαριστριών
20
Πουζουκλίδου
Μαρία
Αλέξανδρος
ΥΕ Καθαριστριών
21
Σλατίνη
Αναστασία
Βασίλειος
ΥΕ Καθαριστριών
22
Τελιανίδου - Αποστολίδου
Ελισάβετ
Θεόδωρος
ΥΕ Καθαριστριών
23
Τζήκα
Μελανία
∆ηµήτριος
ΥΕ Καθαριστριών
24
Τολιοπούλου
Ζαχαρούλα
Σωτήριος
ΥΕ Καθαριστριών
25
Τούπα
Μαιλίντα
Σπύρος
ΥΕ Καθαριστριών
26
Τσαγκαλίδου
Μαρία
Απόστολος
ΥΕ Καθαριστριών
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
27
Τσαουσίδου
Αθηνά
Αναστάσιος
ΥΕ Καθαριστριών
28
Τσιλικίδου
Παναϊλα
Παναγιώτης
ΥΕ Καθαριστριών
29
Τσιµπούκα
Χρύσα
Θωµάς
ΥΕ Καθαριστριών
30
Χαρίση
Μαρία
Ευάγγελος
ΥΕ Καθαριστριών
31
Χατζή
Παρασκευή
Κωνσταντίνος
ΥΕ Καθαριστριών
6. ∆ικηγόροι µε σχέση έµµισθης εντολής.
A/A
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1
Ταβαντζής
Ιωάννης
Βασίλειος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφασή µας αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Κατερίνη, 03.01.2011
Ο ∆ήµαρχος
Σάββας Χιονίδης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
- Γραφείο κ. ∆ηµάρχου
- Γραφεία κ.κ. Αντιδηµάρχων
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
- Γραφείο Προσωπικού
- Οικονοµική Υπηρεσία