οδηγος σπουδων 2010

1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:11 μμ
Σελίδα 1
Ãéá åðéôõ÷ßá óôéò êáëýôåñåò ó÷ïëÝò.
ΟΣ
ΠΑΝ
ΝΑΣ
ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ
Ν
Α
ΜΠ 9282
νας
1
Αθή
ικής
Νομ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
19.624 Μόρια
Ιατρική ΣΣΑΣ
ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
19.700 Μόρια
Οδοντιατρική Αθήνα
ΚΑΡ
ΑΓΙΑ
ΝΝΗ
Ηλεκ 19388 Σ ΣΑΚΗ
Μ
Σ
τ.Μη
χ.&Μ ΟΡΙΑ
ηχ.Η
/Υ ΕΜ
Π
ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Για Θεωρητική
Για Θετική
Για Τεχνολογική
www.orosimo.com
1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:11 μμ
Σελίδα 2
ΝΙΚΟΛΑ+ΔΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
Παιδαγωγικό Δημοτ. Εκπαιδευσης Ρόδου
18.510 Μόρια
ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ
Οι επιτυχίες του ΟΡΟΣΗΜΟ ...................................................
3
Ενιαίο Λύκειο ................................................................
9
Ôï åîåôáóôéêü óýóôçìá .......................................................
18
ÈåñéíÞ Ðåñßïäïò .............................................................
18
×åéìåñéíÞ Ðåñßïäïò ..........................................................
19
Τμήματα Αποφοίτων ..........................................................
20
Ο Δεκάλογος του “ΝΕΟΥ” Συστήματος ..........................................
22
Ï Ôñüðïò ÅéóáãùãÞò óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç..............................
23
Ðßíáêáò ìå Áãùíßóìáôá ÁññÝíùí ..............................................
29
Ðßíáêáò ìå Áãùíßóìáôá ÈçëÝùí ...............................................
30
ÂÜóåéò êáé ÅðáããåëìáôéêÝò ÐñïïðôéêÝò ÊÜèå Ó÷ïëÞò .............................
31
Ïé ÂÜóåéò ôùí Ó÷ïëþí ôïõ 2009 áíÜ ðåäßï êáé öèßíïõóá óåéñÜ ................
57
ÍÝåò Åêäüóåéò Âéâëßùí .......................................................
56
Σýóôçìá παιδείας ΟΡΟΣΗΜΟ ..................................................
64
Ïé öùôïãñáößåò åßíáé åíäåéêôéêÝò* ìåñéêþí ìáèçôþí ìáò, ðïõ ðñïåôïéìÜóôçêáí ìå ôï
óýóôçìá ðáéäåßáò Ïñüóçìï áðü ôïõò ßäéïõò óõããñáöåßò - êáèçãçôÝò êáé Áñßóôåõóáí.
Η
ΛΕΝ
ΚΗ Ε
ΑΦΕ ια
Τ
ρ
αιά
Υ
Πειρ
ΡΔΟ
0 Μό
ΣΚΟ 19.70 . Σπουδ.
π
Ευρω
ν. &
Διεθ
2
ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19.616 Μόρια
Μηχανολ. Μηχανικών ΕΜΠ
ΛΙΑΝ
ΟΣ Κ
ΩΝΣ
ΤΑ
19
Μηχ
ανολ .600 Μ ΝΤΙΝΟΣ
όρ
. Ηλε
κτρο ια
λόγω
ν ΕΜ
Π
*Πλήρης κατάλογος Αριστευσάντων και επιτυχόντων υπάρχει στις γραμματείες των φροντιστηρίων.
1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:11 μμ
Σελίδα 3
Το ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Ορόσημο ... αριστεύει
ΣΚΟΡΔΟΥ-ΤΑΦΕΚΗ ΕΛ.
19831 ΜΟΡΙΑ
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ
19282 ΜΟΡΙΑ
Νομικής Αθήνας
ΠΙΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
19260 ΜΟΡΙΑ
Νομική Αθήνας
KΩΣΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
18980 ΜΟΡΙΑ
Ψυχολογία Αθήνας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
18951 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγωγικό Αθήνας
Παιδαγ. Δημ. Εκπ/σης Αθήνας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Μ.
18910 ΜΟΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΝΗ
18840 ΜΟΡΙΑ
Νομική Αθηνών
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
18891 ΜΟΡΙΑ
Νομική Θεσσαλονίκης
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
18730 ΜΟΡΙΑ
Ψυχολογία Παντείου
ΣΙΔΕΡΗ ΚΙΚΗ
18714 ΜΟΡΙΑ
Νομική Αθήνας
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΚΑΤ.
18711 ΜΟΡΙΑ
Φιλολογία Αθήνας
ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
18666 ΜΟΡΙΑ
Νομική Θράκης
ΤΟΥΛΙΑ ΓΙΩΤΑ
18623 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγωγικό Βόλου
ΤΑΚΜΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΙΑΝ.
18658 ΜΟΡΙΑ
Λογιστικής&Χρηματοοικ.Αθ.
ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
18451 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγωγικό Αθήνας
ΚΟ/ΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
18424 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγωγικό Κρήτης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ
18300 ΜΟΡΙΑ
Μ.Μ.Ε. Παντείου
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ.
18290 ΜΟΡΙΑ
Noμική Παν. Θράκης
ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΑΓ.
18200 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγ. Δημ. εκπαίδ. Κρήτη
ΝΑΣΟΥ ΜΙΛΗ
18187 ΜΟΡΙΑ
Θεωρ. σπουδ. τέχνης Αθήνα
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΚΑΤ.
18171 ΜΟΡΙΑ
Φ.Π.Ψ. Καποδ. Παν.Αθηνών
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΥΓ.
18130 ΜΟΡΙΑ
Ιστορ.&Αρχαιολογίας Αθήνα
Παιδαγ. Δημ. Εκπαιδ. Ρέθυμνο
ΔΙΓΕΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18110 ΜΟΡΙΑ
ΔΗΛΕ ΓΙΟΥΛΗ
17915 ΜΟΡΙΑ
Αγγλικής γλ.&φιλολογίας Αθ.
ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
17798 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγ. Ειδ. Αγωγής Βόλος
ΧΡΟΝΑΚΗΣ Μ.
17727 ΜΟΡΙΑ
Αγγλικής Γλ.&Φιλολ. Αθήνα
Παιδαγ. Δημοτ. Εκπαιδ. Ρόδο
ΚΟΥΛΑΜΑ ΜΥΡΤΩ
17429 ΜΟΡΙΑ
Μ.Μ.Ε. Αθήνα
ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17369 ΜΟΡΙΑ
ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
17300 ΜΟΡΙΑ
ΦΠΨ Αθήνα
Διεθν.&Ευρωπ.σπουδ.Πειραιά
ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
17600 ΜΟΡΙΑ
Φιλ/φιας-Παιδ.&Ψυχολ.Αθήν.
Για επιτυχία στις καλύτερες σχολές της ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ κατεύθυνσης
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ
1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:12 μμ
Σελίδα 4
Το ΘΕΤΙΚΟ Ορόσημο... αποδεικνύει την διαχρονική του Αξία
ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
19700 ΜΟΡΙΑ
Οδοντιατρική Αθήνα
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤ.
19624 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική ΣΣΑΣ
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝ.
19560 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική Αθήνα
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
19462 ΜΟΡΙΑ
Βιολογίας Αθήνα
ΝΤΑΛΑΠΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19457 ΜΟΡΙΑ
Ιατρικής Αθήνας
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΤΑ
19419 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική Θεσσαλονίκης
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ
19388 ΜΟΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
19364 ΜΟΡΙΑ
Ιατρικής Αθήνα
ΜΟΥΣΑ ΧΑΓΙΓΙΑ
19322 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική Ηράκλειο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.
Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ ΕΜΠ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΛΗ
19228 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολόγων Μηχ. ΕΜΠ
ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
19233 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική Λάρισας
ΖΑΜΠΟΥΛΙΚΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
19099 ΜΟΡΙΑ
Διαιτολογ.&Διατροφ. Αθήναά
ΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
18917 ΜΟΡΙΑ
Φαρμακευτική Πάτρας
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
18850 ΜΟΡΙΑ
Φαρμακευτική Πάτρας
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
18801 ΜΟΡΙΑ
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
ΒΑΡΦΗ ΛΙΝΑ
18700 ΜΟΡΙΑ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
NIKOΛΑ/ΔΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
18510 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγ. Δημ. Εκπαιδ. Ρόδο
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙ.
18458 ΜΟΡΙΑ
Χημικό Αθήνας
ΜΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18127 ΜΟΡΙΑ
Φυσικό Αθήνας
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18050 ΜΟΡΙΑ
ΤΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
18001 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Αθήνας
ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
17962 ΜΟΡΙΑ
Χημικών Μηχ. Πάτρα
ΛΙΩΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
17858 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Αθήνα
ΜΗΛΑ ΕΡΜΙΝΑ
17673 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Πάτρα
ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
17556 ΜΟΡΙΑ
Φυσικής Αθήνα
ΤΣΕΡΕΜΕ ΑΡΕΤΗ
17067 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Θεσσαλονίκη
18090 ΜΟΡΙΑ
Χημ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
17685 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Πάτρα
Χημικών Μηχανικών Πάτρας
17620 ΜΟΡΙΑ
Φυσικής Αθήνας
19287 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολόγων Μηχ. ΕΜΠ
Για επιτυχία στις καλύτερες σχολές της ΘΕΤΙΚΗΣ κατεύθυνσης
ΘΕΤΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ
1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:12 μμ
Σελίδα 5
Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ορόσημο... ξεπερνά τις προβλέψεις...
ΚΙΑΜΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
22143 ΜΟΡΙΑ(με ειδικό μάθημα)
Αρχιτεκτονική Βόλου
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ.
21963 ΜΟΡΙΑ(με ειδικό μάθημα)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΤΟΥΛΟΥΠΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
19616 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολ.Μηχανικών ΕΜΠ
ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19600 ΜΟΡΙΑ
Ηλεκτρολ.Μηχανολ. ΕΜΠ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ.
19449 ΜΟΡΙΑ
ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΕΛΛΗ
19433 ΜΟΡΙΑ
Πολιτικών Μηχανικ. Αθήνα
ΜΑΝΚΑ ΛΥΔΙΑ
19372 ΜΟΡΙΑ
ΑΣΟΕ Αθήνα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. - ΠΑΡ.
19359 ΜΟΡΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν. Αθήνα
KAZAKΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19308 ΜΟΡΙΑ
Πολιτικών Μηχαν. Πάτρας
ΤΣΙΛΙΚHΣ ΝΙΚΟΣ
19236 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολ. Μηχανικών ΕΜΠ
Διοικ.Επισ.&Τεχνολ.Οικ.Παν.
ΝΟΡΑ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥ
19200 ΜΟΡΙΑ
ΜΑΣΣΑΛΗ ΕΦΗ
19165 ΜΟΡΙΑ
Πολιτικών Μηχαν. Πάτρας
ΜΑΡΓΚΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
19070 ΜΟΡΙΑ
Λογιστικής&Χρηματ. ΑΣΟΕ
Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ. Εμπ
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
19042 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑ
19012 ΜΟΡΙΑ
ΑΣΟΕ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝ.
19005 ΜΟΡΙΑ
ΑΣΟΕ
Οικον.Επιστ.Οικ.Παν.Αθηνων
ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΛ.
19005 ΜΟΡΙΑ
ΣΙΑΦΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
18844 ΜΟΡΙΑ
Ηλεκ.Μηχ.&τεχν.Η/Υ Πάτρα
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚ.
18789 ΜΟΡΙΑ
Λογιστ.&Χρημ/κης ΑΣΟΕΕ
ΛΑΟΥΡΕΝ ΠΡΟΚΟΣ
18653 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολόγ. Μηχανικ. ΕΜΠ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧ.-ΧΡ.
18651 ΜΟΡΙΑ
Οικον. Επιστ. Παν. Αθήνα
ΠΑΠΑ/ΣΙΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞ.
18642 ΜΟΡΙΑ
Οικονομικών Επιστ. Θεσσαλ.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18454 ΜΟΡΙΑ
Ευελπίδων - όπλα
ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ.
18452 ΜΟΡΙΑ
Μάρκετιγκ ΑΣΟΕ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
18328 ΜΟΡΙΑ
Μηχ. Η/Υ Πληροφ. Πάτρα
ΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18039 ΜΟΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΤΕΦ.
18004 ΜΟΡΙΑ
Εφαρμ. Μαθ.&Φυσ.Επ.ΕΜΠ
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΝΕΦΕΛΗ
17954 ΜΟΡΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχ. Χανιά
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝ.
17534 ΜΟΡΙΑ
Οικονομ.Επιστ. Πειραιάς
ΜΟΣΚΟΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17461 ΜΟΡΙΑ
Οργαν.&Διοικ.Επιχ. Πειραιά
Μηχανολ.Μηχανικών Κοζάνης
Οικον. Επιστ. Οικ.Παν.Αθήνα
Για επιτυχία στις καλύτερες σχολές της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ κατεύθυνσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ
1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:12 μμ
Σελίδα 6
Οι Πρώτοι των Πρώτων 2009
ΚΙΑΜΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
22143 ΜΟΡΙΑ(με ειδικό μάθημα)
Αρχιτεκτονική Βόλου
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ.
21963 ΜΟΡΙΑ(με ειδικό μάθημα)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διεθν.&Ευρωπ.σπουδ.Πειραιά
ΣΚΟΡΔΟΥ-ΤΑΦΕΚΗ ΕΛ.
19831 ΜΟΡΙΑ
ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ
19700 ΜΟΡΙΑ
Οδοντιατρική Αθήνα
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤ.
19624 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική ΣΣΑΣ
ΤΟΥΛΟΥΠΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ
19616 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολ.Μηχανικών ΕΜΠ
ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19600 ΜΟΡΙΑ
Ηλεκτρολ.Μηχανολ. ΕΜΠ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
19462 ΜΟΡΙΑ
Βιολογίας Αθήνα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ.
19449 ΜΟΡΙΑ
Οικον. Επιστ. Οικ.Παν.Αθήνα
ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΕΛΛΗ
19433 ΜΟΡΙΑ
Πολιτικών Μηχανικ. Αθήνα
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΜΑΡΙΤΑ
19419 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική Θεσσαλονίκης
ΜΑΝΚΑ ΛΥΔΙΑ
19372 ΜΟΡΙΑ
ΑΣΟΕ Αθήνα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚ. - ΠΑΡ.
19359 ΜΟΡΙΑ
Αρχιτέκτων Μηχαν. Αθήνα
ΜΟΥΣΑ ΧΑΓΙΓΙΑ
19322 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική Ηράκλειο
KAZAKΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
19308 ΜΟΡΙΑ
Πολιτικών Μηχαν. Πάτρας
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
19.297 Μόρια
Φυσικός Αθήνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.
ΤΣΙΛΙΚHΣ ΝΙΚΟΣ
19236 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολ. Μηχανικών ΕΜΠ
ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
19233 ΜΟΡΙΑ
Ιατρική Λάρισας
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΛΗ
19228 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολόγων Μηχ. ΕΜΠ
Διοικ.Επισ.&Τεχνολ.Οικ.Παν.
ΝΟΡΑ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥ
19200 ΜΟΡΙΑ
ΜΑΣΣΑΛΗ ΕΦΗ
19165 ΜΟΡΙΑ
Πολιτικών Μηχαν. Πάτρας
ΖΑΜΠΟΥΛΙΚΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
19099 ΜΟΡΙΑ
ΜΑΡΓΚΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
19070 ΜΟΡΙΑ
Λογιστικής&Χρηματ. ΑΣΟΕ
Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ. Εμπ
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΑ
19012 ΜΟΡΙΑ
ΑΣΟΕ
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝ.
19005 ΜΟΡΙΑ
ΑΣΟΕ
ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΛ.
19005 ΜΟΡΙΑ
ΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
18917 ΜΟΡΙΑ
Φαρμακευτική Πάτρας
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.
18850 ΜΟΡΙΑ
Φαρμακευτική Πάτρας
19287 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολόγων Μηχ. ΕΜΠ
Διαιτολογ.&Διατροφ. Αθήναά
Οικον.Επιστ.Οικ.Παν.Αθηνων
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
19042 ΜΟΡΙΑ
Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός. Πλήρης κατάλογος υπάρχει στο www.orosimo.com
1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:13 μμ
Σελίδα 7
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ - 1η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΙΑΦΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
18844 ΜΟΡΙΑ
Ηλεκ.Μηχ.&τεχν.Η/Υ Πάτρα
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
18801 ΜΟΡΙΑ
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚ.
18789 ΜΟΡΙΑ
Λογιστ.&Χρημ/κης ΑΣΟΕΕ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
18730 ΜΟΡΙΑ
Ψυχολογία Παντείου
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΚΑΤ.
18711 ΜΟΡΙΑ
Φιλολογία Αθήνας
ΒΑΡΦΗ ΛΙΝΑ
18700 ΜΟΡΙΑ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
18666 ΜΟΡΙΑ
Νομική Θράκης
ΛΑΟΥΡΕΝ ΠΡΟΚΟΣ
18653 ΜΟΡΙΑ
Μηχανολόγ. Μηχανικ. ΕΜΠ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧ.-ΧΡ.
18651 ΜΟΡΙΑ
Οικον. Επιστ. Παν. Αθήνα
ΠΑΠΑ/ΣΙΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞ.
18642 ΜΟΡΙΑ
Οικονομικών Επιστ. Θεσσαλ
NIKOΛΑ/ΔΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
18510 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγ. Δημ. Εκπαιδ. Ρόδο
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙ.
18458 ΜΟΡΙΑ
Χημικό Αθήνας
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18454 ΜΟΡΙΑ
Ευελπίδων - όπλα
ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ.
18452 ΜΟΡΙΑ
Μάρκετιγκ ΑΣΟΕ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
18328 ΜΟΡΙΑ
Μηχ. Η/Υ Πληροφ. Πάτρα
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
18290 ΜΟΡΙΑ
Πληροφορ. & Τηλεπικ. Αθήνα
ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΑΓ.
18200 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγ. Δημ. εκπαίδ. Κρήτη
ΝΑΣΟΥ ΜΙΛΗ
18187 ΜΟΡΙΑ
Θεωρ. σπουδ. τέχνης Αθήνα
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΥΓ.
18130 ΜΟΡΙΑ
Ιστορ.&Αρχαιολογίας Αθήνα
ΜΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18127 ΜΟΡΙΑ
Φυσικό Αθήνας
ΔΙΓΕΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
18110 ΜΟΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18050 ΜΟΡΙΑ
ΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18039 ΜΟΡΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΤΕΦ.
18004 ΜΟΡΙΑ
Εφαρμ. Μαθ.&Φυσ.Επ.ΕΜΠ
Παιδαγ. Δημ. Εκπαιδ. Ρέθυμνο
18090 ΜΟΡΙΑ
Χημ. Μηχ. Ε.Μ.Π.
Χημικών Μηχανικών Πάτρας
Μηχανολ.Μηχανικών Κοζάνης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ
36 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
18001 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Αθήνας
ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
17963 ΜΟΡΙΑ
Χημικών Μηχ. Πάτρα
ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΝΕΦΕΛΗ
17954 ΜΟΡΙΑ
Αρχιτέτων Μηχ. Χανιά
www. orosimo.com
Για τις καλύτερες σχολές ... το ΟΡΟΣΗΜΟ προηγείται πολύ!
1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:16 μμ
Σελίδα 8
το ΟΡΟΣΗΜΟ και φέτος στην κορυφή!
ΛΙΩΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
17858 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Αθήνα
ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
17798 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγ. Ειδ. Αγωγής Βόλος
ΧΡΟΝΑΚΗΣ Μ.
17727 ΜΟΡΙΑ
Αγγλικής ΓΛ. & Φιλολ. Αθήνα
Βιομηχ. Διοικ. & Τεχνολ. Πειραιάς
ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧ.
17707 ΜΟΡΙΑ
Οργαν. & Διοικ. Επιχ. Πειραιάς
ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17700 ΜΟΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
17685 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Πάτρα
ΜΗΛΑ ΕΡΜΙΝΑ
17673 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Πάτρα
ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
17620 ΜΟΡΙΑ
Φυσικής Αθήνα
ΠΑΝΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ
17612 ΜΟΡΙΑ
Αστυφυλάκων
ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
17600 ΜΟΡΙΑ
Παιδαγ. Δημοτ. Εκπαιδ. Ρόδος
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
17556 ΜΟΡΙΑ
Φυσικής Αθήνα
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝ.
17534 ΜΟΡΙΑ
Οικονομ. Επιστ. Πειραιάς
ΜΟΣΚΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17461 ΜΟΡΙΑ
Οργαν. & Διοικ. Επιχ. Πειραιά
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓ.
17447 ΜΟΡΙΑ
Νηπιαγωγών Πάτρας
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ.
17433 ΜΟΡΙΑ
Εφαρμοσμ. Μαθηματ. Αθήνα
Διεθνών & Ευρωπ. Σπ. ΑΣΟΕΕ
ΣΙΜΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
17392 ΜΟΡΙΑ
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17350 ΜΟΡΙΑ
Μηχανικών Περιβάλ. Κρήτης
ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
17300 ΜΟΡΙΑ
ΦΠΨ Αθήνα
ΝΤΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
17229 ΜΟΡΙΑ
Διοίκηση Επιχειρ. Αθήνα
ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17206 ΜΟΡΙΑ
Οικονομ. Επιστημών Αθήνα
ΑΝΤΡΕΒ ΣΕΡΓΙΟΣ
17182 ΜΟΡΙΑ
Τηλεπικοινωνίες Αθήνα
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.
17109 ΜΟΡΙΑ
Πληροφορικής Πειραιά
ΣΟΥΡΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ
17081 ΜΟΡΙΑ
Οικονομικών Επιστ. Θεσσαλ.
ΤΣΕΡΕΜΕ ΑΡΕΤΗ
17067 ΜΟΡΙΑ
Χημείας Θες/νίκη
ΖΑΜΠΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
17000 ΜΟΡΙΑ
Πληροφ. & Τηλεματ. Αθήνα
Εκπαίδευση Κύρους
KAI ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΘΕΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ...90 αριστεύσαντες και 220 επιτυχόντες στα ΑΕΙ.
Προετοιμάστηκαν με το “Σύστημα” ΟΡΟΣΗΜΟ και Αρίστευσαν
1_10_2010:1_10_2007.qxd
29/3/2010
4:13 μμ
Σελίδα 9
2010
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
Βιολογίας Αθήνα
19.462 Μόρια
Eíéáßï Ëýêåéï
Ãéá ôïí õðïøÞöéï ðïõ èá ðáñáêïëïõèÞóåé ôá åéäéêÜ ôìÞìáôá
ôùí Öñïíôéóôçñßùí ìáò äåí õðÜñ÷ïõí "åýêïëåò" êáé "äýóêïëåò" ó÷ïëÝò
áëëÜ ìüíï ó÷ïëÝò ðïõ ôïí åíäéáöÝñïõí íá ðåôý÷åé.
Ôá åéäéêÜ ôìÞìáôá ôùí öñïíôéóôçñßùí ìáò èåùñïýíôáé êáé åßíáé:
ÔÁ ÉÄÁÍÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ:
ÓÅ ÁÑÉÈÌÏ ÌÁÈÇÔÙÍ
ÔÁ ÉÄÁÍÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ:
ÓÅ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁÓ äéäÜóêïõí óõããñáöåßò - êáèçãçôÝò êáôáîéùìÝíïé óôç óõíåßäçóç ãïíéþí êáé ìáèçôþí ãéá ôçí
ðïéüôçôá ôçò äïõëåéÜò ôïõò.
ÔÁ ÉÄÁÍÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ:
ÓÅ ÅÎÁÓÊÇÓÇ ÓÔÏ "ÃÑÁÐÔÏ ËÏÃÏ" ìå óõíå÷Þ äéáãùíßóìáôá êáé
ôåóô þóôå íá ìÜèïõí ôçí ÔÅ×ÍÉÊÇ ôïõ 3ùñïõ ÄÉÁÃÙÍÉÓÌÁÔÏÓ.
ÔÁ ÉÄÁÍÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ:
ÓÅ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏ ÔÇÓ ÕËÇÓ þóôå íá ïëïêëçñùèåß Ýãêáéñá êáé óùóôÜ êáé íá Ý÷ïõìå ÷ñüíï ãéá ÅÐÁÍÁËÇØÅÉÓ ðïõ
åßíáé ç âÜóç ãéá ôçí ÕØÇËÇ ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁ óôéò åîåôÜóåéò.
ÓÔÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÁÕÔÁ:
ÕÐÁÑ×ÏÕÍ ÐÁÍÔÁ ÏÉ ÌÁÈÇÔÅÓ ðïõ åßíáé äéáâáóìÝíïé, Ý÷ïõí
ëýóåé ôéò áóêÞóåéò, åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôï ìÜèçìá äçëáäÞ "êéíïýí
ôçí ôÜîç" Ýôóé þóôå, åíþ ï êÜèå ìáèçôÞò áðïôåëåß ìéá éäéáéôåñüôçôá óõã÷ñüíùò, äå ìáèáßíåé ìüíï áðü ôïí êáèçãçôÞ ôïõ áëëÜ
êáé áðü ôïõò óõììáèçôÝò ôïõ ìå ôïõò ïðïßïõò áíôéìåôùðßæåé ôá
ßäéá ðñïâëÞìáôá, æåé ôéò ßäéåò áãùíßåò, ÓÕÍÅÑÃÁÆÅÔÁÉ ìáæß ôïõò,
ãéá íá âñåé ï êáèÝíáò ôï äñüìï ôïõ ãéá ôçí ÔÅËÉÊÇ ÅÐÉÔÕ×ÉÁ.
ÓÔÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÁÕÔÁ:
Ï ÄÁÓÊÁËÏÓ âñßóêåé ðñüóöïñï Ýäáöïò ãéá íá êÜíåé óùóôÜ ôç
äïõëåéÜ ôïõ êáé íá áíôéìåôùðßóåé ôéò "éäéáéôåñüôçôåò" ðïõ áðáéôåß ç äéäáóêáëßá åéäéêÜ ãéá ôéò Áíþôáôåò Ó÷ïëÝò ìå ôï ìåãáëýôåñï óõíáãùíéóìü ðïõ óôï÷åýïõí ïé ìáèçôÝò ìáò.
ÔÁ ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÄÅÉ×ÍÏÕÍ ÏÔÉ:
ÔÉÐÏÔÁ ÄÅÍ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÁÍÔÉÊÁÔÁÓÔÇÓÅÉ ôç óïâáñÞ äïõëåéÜ ðïõ ãßíåôáé êáé ôçí Üìéëëá ðïõ áíáðôýóóåôáé óôá ôìÞìáôá ìáò, áðü éêáíïýò êáé Ýìðåéñïõò êáèçãçôÝò, ðïõ Ý÷ïõí
ðñïãñáììáôßóåé ôç äéäáóêáëßá ôçò ýëçò êáé åëÝã÷ïõí ôïí
âáèìü ìÜèçóçò êáé ôçí áðüäïóç êÜèå ìáèçôÞ ìÝóá áðü óõíå÷åßò ãñáðôÝò åîåôÜóåéò êáé ôåóô.
Ïé åðéôõ÷ßåò ôùí ìáèçôþí ìáò óôéò åîåôÜóåéò åßíáé áðïôÝëåóìá óùóôÞò
äïõëåéÜò, ðïõ âáóßæåôáé ó’ Ýíá ìåëåôçìÝíï ðñüãñáììá äéäáóêáëßáò.
9
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:14 πμ
Σελίδα 10
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:14 πμ
Σελίδα 11
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:14 πμ
Σελίδα 12
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:14 πμ
Σελίδα 13
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:15 πμ
Σελίδα 14
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:15 πμ
Σελίδα 15
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:15 πμ
Σελίδα 16
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:16 πμ
Σελίδα 17
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:16 πμ
Σελίδα 18
OÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ
ÈåñéíÞ Ðåñßïäïò
ÔÌÇÌÁÔÁ ÌÁÈÇÔÙÍ
Á~, Â~ ÊÁÉ Ã~ ËÕÊÅÉÏÕ
Ç ÁÍÁÃÊÇ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏÕ ÐÑÏÓÁÑÌÏÓÌÅÍÏÕ ÓÔÁ ÍÅÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÁ
ÌÅÔÑÁ
Ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôéò Áíþôáôåò ó÷ïëÝò
éó÷ýåé Ýíáò íüìïò, êáé óáí íüìïò åßíáé
óêëçñüò, «ï íüìïò ôçò ðñïóöïñÜò êáé ôçò
æÞôçóçò» êáé ç æÞôçóç ãéá ôéò èÝóåéò óôéò Áíþôáôåò ó÷ïëÝò åßíáé ðïëý ìåãÜëç åíþ ç áíôßóôïé÷ç ðñïóöïñÜ åßíáé ìéêñÞ. Ãßíåôáé äå
áêüìç ìéêñüôåñç êáé ï óõíáãùíéóìüò áêüìç óêëçñüôåñïò ãéá ôéò ó÷ïëÝò åêåßíåò, ðïõ
ôï ðôõ÷ßï ôïõò ðñïóöÝñåé êÜðïéá åðáããåëìáôéêÞ åîáóöÜëéóç (ÉáôñéêÞ - Ðïëõôå÷íåßï ÐëçñïöïñéêÞ êëð.). ÁõôÞ åßíáé ç áëÞèåéá.
Åßíáé ëïéðüí öáíåñü üôé èá âñåèïýí óå
ðëåïíåêôéêÞ èÝóç üóïé áñ÷ßæïõí ôçí ðñïåôïéìáóßá ãñÞãïñá êáé óùóôÜ ãéá ôá ìáèÞìáôá ôçò ÃåíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ôá ìáèÞìáôá
Káôåõèýíóåùí ôïõ Åíéáßïõ Ëõêåßïõ.
Óõíéóôïýìå óôïõò ìáèçôÝò ðïõ Ý÷ïõí öéëïäïîßåò ãéá åðéôõ÷ßá óå ó÷ïëÝò ìå ìåãÜëï
óõíáãùíéóìü Ðïëõôå÷íåßï - ÉáôñéêÞ - ÖõóéêïìáèçìáôéêÞ - ÍïìéêÞ - Öéëïëïãßá - ÐëçñïöïñéêÞ êáé óôéò ÏéêïíïìéêÝò Ó÷ïëÝò (êáé äåí
åßíáé äýóêïëï íá ôï ðåôý÷ïõí áí Ýãêáéñá êáé
óùóôÜ ðñïåôïéìáóôïýí) íá ðáñáêïëïõèÞóïõí ôá ÊáëïêáéñéíÜ ôìÞìáôá, þóôå íá áðïêôÞóïõí ôá áðáñáßôçôá åöüäéá ðïõ èá ôïõò
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Οικονομικών Επιστημών Οικ. Παν. Αθήνα
19.449 Μόρια
åðéôñÝøïõí ôï ÓåðôÝìâñéï íá ðáñáêïëïõèÞóïõí Üíåôá ôá ìáèÞìáôá óôï ó÷ïëåßï. Ãé’
áõôü ôï ðñüãñáììá ôùí ôìçìÜôùí áõôþí Ýãéíå óå åôÞóéá âÜóç, ìå êáèïñéóìÝíåò þñåò
äéäáóêáëßáò óå êÜèå ìÜèçìá, þóôå íá êáëõöèåß ç ýëç, íá ãßíïõí ïé áðáñáßôçôåò åðáíáëÞøåéò ìå ôá áíôßóôïé÷á äéáãùíßóìáôá êáé
ôåóô, Ýôóé þóôå íá öèÜóïõìå óôéò åîåôÜóåéò
ôïõ Éïõíßïõ Ý÷ïíôáò ðåôý÷åé ôïí êáëýôåñï
âáèìü ðñïåôïéìáóßáò.
Ç óùóôÞ ðñïåôïéìáóßá ôùí ìáèçôþí åîáñôÜôáé áðü äýï óðïõäáßïõò ðáñÜãïíôåò:
Ðñùôáñ÷éêÜ, áðü ôçí áðüöáóç ðïõ Ý÷ïõí ðÜñåé ïé ßäéïé ãéá óêëçñÞ êáé áäéÜêïðç
ìåëÝôç ìÝ÷ñé ôçí ôåëéêÞ åðéôõ÷ßá êáé óôç óõíÝ÷åéá áðü ôï öñïíôéóôÞñéï ðïõ äéÜëåîáí,
ãéáôß èá ôïõò âïçèÞóåé í’ áîéïëïãÞóïõí ôç
ìåëÝôç ôïõò.
Ôï öñïíôéóôÞñéï üìùò ðïõ ìðïñåß íá
ðñïóöÝñåé ðñáãìáôéêÞ âïÞèåéá óôïõò ìáèçôÝò ôïõ, åßíáé åêåßíï ðïõ äéáèÝôåé óùóôÞ
ïñãÜíùóç êáé âáóßæåôáé:
Á: Óå ìáêñü÷ñïíç ðåßñá åîåôÜóåùí
Â: Óå Üñéóôï äéäáêôéêü ðñïóùðéêü
Ã: Óå óùóôü ðñüãñáììá äéäáóêáëßáò
Ä: Óå áíáãíùñéóìÝíá äéäáêôéêÜ âéâëßá
Åìåßò ìðïñïýìå íá ðñïóöÝñïõìå óçìáíôéêÞ âïÞèåéá ó’ üóïõò ìáèçôÝò Ý÷ïõí áðïöáóßóåé íá äéåêäéêÞóïõí ìå áðáéôÞóåéò ìéá
èÝóç, ðïõ èá ôïõò åîáóöáëßóåé Ýíá êáëýôåñï ìÝëëïí.
Åßíáé ãíùóôÞ ó’ üëïõò ç éóôïñßá ìáò óôï
öñïíôéóôçñéáêü ÷þñï. Ìéá éóôïñßá ðïõ ìáò
äçìéïõñãåß ðñüóèåôåò õðï÷ñåþóåéò êáé åõèýíåò. ÅéäéêÞ åðéôñïðÞ áðü êáèçãçôÝò (Ìáèçìáôéêïýò, Öõóéêïýò, ×çìéêïýò, Âéïëü-
ÊáëïêáéñéíÞ ÐñïóðÜèåéá... Ôï Ðñþôï ÂÞìá ãéá ôçí Åðéôõ÷ßá...
18
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:16 πμ
Σελίδα 19
2010
ãïõò, Öéëüëïãïõò) ðáéäáãùãïýò êáé äçìïóéïãñÜöïõò åéäéêïýò óå èÝìáôá ðáéäåßáò,
ìåëÝôçóå ôá íÝá ìÝôñá, ðñïãñáììÜôéóå ðþò
ðñÝðåé íá ãßíåé ç äéäáóêáëßá ôùí ìáèçìÜôùí
êáé êáèüñéóå ôá ðñïãñÜììáôá ôçò Á~, Â~ êáé
Ã~ ôïõ Åíéáßïõ Ëõêåßïõ, þóôå íá áðïôåëÝóïõí ìáæß ìå ôçí ðñïóðÜèåéá ôùí ìáèçôþí
ìáò ôç âÜóç ãéá ôçí ôåëéêÞ ôïõò åðéôõ÷ßá.
ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΕΛΛΗ
Πολιτικών Μηχανικών Αθήνα
19.433 Μόρια
×åéìåñéíÞ
Ðåñßïäïò
ÔÌÇÌÁÔÁ ÌÁÈÇÔÙÍ
Á~, Â~ ÊÁÉ Ã~ ËÕÊÅÉÏÕ
Ç ÁÍÁÃÊÇ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏÕ ÐÑÏÓÁÑÌÏÓÌÅÍÏÕ ÓÔÁ ÍÅÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÁ
ÌÅÔÑÁ
Ôá ÈÅÑÉÍÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ãñÜöïõí äéáãùíßóìáôá ôçí ðñþôç åâäïìÜäá ôïõ Óåðôåìâñßïõ êáé ìåôÜ áðü óõíôïìç åðáíÜëçøç óõíå÷ßæïõí ôï ðñüãñáììÜ ôïõò. Ôï ÓåðôÝìâñéï
áñ÷ßæïõí ôá ðáñáêÜôù ÍÅÁ ÔÌÇÌÁÔÁ.
ΜΑΝΚΑ ΛΥΔΙΑ
ΑΣΟΕ Αθήνα
19.372 Μόρια
ΚΙΑΜΙΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Αρχιτεκτονική Βόλου
22.143 Μόρια
ΜΟΥΣΑ ΧΑΓΙΓΙΑ
Ιατρική Ηράκλειο
19.322 Μόρια
ΚΑΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πολιτικών Μηχανικών Πάτρα
19.308 Μόρια
• ÅÍÉÁÉÏ ËÕÊÅÉÏ
×ÅÉÌÅÑÉÍÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÌÁÈÇÔÙÍ
Á~, Â~ & Ã~ ËÕÊÅÉÏÕ
Åßíáé ãåãïíüò üôé ôá ÌáèçìáôéêÜ, ç ÖõóéêÞ, ç ×çìåßá, ç Âéïëïãßá êáé ç ¸êèåóç ¸êöñáóç èåìåëéþíïíôáé óôéò äýï ðñþôåò
ôÜîåéò ôïõ Ëõêåßïõ. Ç áöïìïßùóç ôçò ýëçò
êáé ç áíÜðôõîç ôçò êñßóçò ôùí ìáèçôþí
ðñÝðåé íá ãßíåé óôéò äýï ðñþôåò ôÜîåéò ôïõ
Ëõêåßïõ þóôå ïé ìáèçôÝò íá ðåôý÷ïõí Üíåôç ðáñáêïëïýèçóç óôï Ëýêåéï, áëëÜ êáé íá
ìÜèïõí óùóôÜ, ÷ùñßò êåíÜ, ôçí ýëç ôùí ìáèçìÜôùí ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôá ìáèÞìáôá ÃåíéêÞò Ðáéäåßáò êáé óôá ìáèÞìáôá Êáôåýèõíóçò.
ÃÉÁÔÉ Å×ÅÉ ÁÐÏÄÅÉ×ÔÅÉ ÏÔÉ: Ïé ìáèçôÝò
ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ðñïâëÞìáôá óôçí ýëç
ôçò Ã~ Ëõêåßïõ, åßíáé åêåßíïé ðïõ óôçí Á~ êáé
Â~ Ëõêåßïõ äåí Ý÷ïõí áöïìïéþóåé Þ äåí Ý÷ïõí äéäá÷èåß êáèüëïõ ïñéóìÝíá êåöÜëáéá,
ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí Ý÷ïõí ôçí áíáãêáßá
õðïäïìÞ ãéá íá ìÜèïõí êáé ôçí ýëç ôçò Ã~
19
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:16 πμ
Σελίδα 20
OÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ
Ëõêåßïõ, ðïõ èá ôïõò åîáóöáëßóåé ôçí åðéôõ÷ßá óôç ó÷ïëÞ ðïõ åðéèõìïýí.
ÓÔÁ ÌÁÈÇÌÁÔÁ ÔÇÓ Á~, ÔÇÓ Â~ ÊÁÉ Ã~ ËÕÊÅÉÏÕ ôùí öñïíôéóôçñßùí ìáò èá äéäá÷èïýí ôá ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ, ôç ÖÕÓÉÊÇ, ôç ×ÇÌÅÉÁ, ôç ÂÉÏËÏÃÉÁ, ôá ÁÑ×ÁÉÁ, ôçí ÉÓÔÏÑÉÁ êáé ôçí ÅÊÈÅÓÇ - ÅÊÖÑÁÓÇ áðü Ýìðåéñïõò êáèçãçôÝò, ìå óùóôü ðñüãñáììá
äïõëåéÜò, þóôå ç áöïìïßùóç ôçò ýëçò êáé ç
áíÜðôõîç ôçò êñßóçò êÜèå ìáèçôÞ íá åßíáé
ôÝôïéá, ðïõ èá åðéôñÝøåé íá äéáëÝîåé ôç ó÷ïëÞ ðïõ åðéèõìåß ðéóôåýïíôáò üôé ìðïñåß íá
ðåôý÷åé.
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ: ÁíÜëïãá ìå ôï ðñüãñáììá
ôïõ ó÷ïëåßïõ þóôå ç ðáñáêïëïýèçóç ôùí
ìáèçìÜôùí êáé óôï ó÷ïëåßï êáé óôï öñïíôéóôÞñéï íá åßíáé Üíåôç.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΡΙΣ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνα
19.359 Μόρια
óôÝøïõí üôé ç ôåëéêÞ ôïõò åðéôõ÷ßá èá åßíáé
ôï áðïôÝëåóìá ôçò ìåèïäéêÞò äïõëåéÜò ðïõ
èá êÜíïõí áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ.
ÅÉÄÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÁ ÃÉÁ ÁÐÏÖÏÉÔÏÕÓ ðïõ óôï÷åýïõí óå õøçëÞ
âáèìïëïãßá êáôÜ ìÜèçìá áñ÷ßæïõí ôïí
ÓåðôÝìâñéï.
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ: Óå ðñùéíÜ ôìÞìáôá áíÜëïãá ìå ôá ìáèÞìáôá êáé ôéò þñåò ðïõ
÷ñåéÜæïíôáé ãéá ðëÞñç êÜëõøç ôçò ýëçò.
ÔìÞìáôá Áðïöïßôùí
Ôá ôìÞìáôá ìå ôá Ìåãáëýôåñá
ÐïóïóôÜ Åðéôõ÷ßáò
• ÅIÄÉÊÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÁÐÏÖÏÉÔÙÍ
(ÍÅÏ ÓÕÓÔÇÌÁ)
ÃÉÁ ÂÅËÔÉÙÓÇ ÂÁÈÌÏËÏÃÉÁÓ ÌÅ ÅÉÄÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÄÉÄÁÓÊÁËÉÁÓ
Ãíùñßæïíôáò ôá ðïëëÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ
áíôéìåôùðßæïõí ïé ìáèçôÝò ðïõ áðÝôõ÷áí
óôéò åîåôÜóåéò ôïõ 2004, áëëÜ ðéóôåýïíôáò
üôé, ìå ìåèïäéêü äéÜâáóìá êáé óùóôü ðñïãñáììáôéóìü ôçò ýëçò, ìðïñïýí íá ðåôý÷ïõí óôçí ó÷ïëÞ ðïõ åðéèõìïýí, êáôáñôßóáìå ôï ðñüãñáììá åñãáóßáò ôùí öñïíôéóôçñßùí ìáò, óå êÜèå ìÜèçìá ÷ùñéóôÜ ìå
ôéò áðáñáßôçôåò ãéá üëï ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ìÝ÷ñé ôéò åîåôÜóåéò þñåò äéäáóêáëßáò,
þóôå íá äéäá÷èåß üëç ç ýëç áðü ôçí áñ÷Þ ó’
Ýíá óùóôü åðßðåäï äéäáóêáëßáò, áðü Ýìðåéñïõò êáèçãçôÝò, ðïõ èá âïçèÞóïõí íá îåðåñÜóïõí ôï øõ÷ïëïãéêü ðñüâëçìá ôçò áðïôõ÷ßáò ôïõò êáèþò êáé ç åðáíÜëçøç ôçò
ýëçò ìå ôá áíôßóôïé÷á äéáãùíßóìáôá êáé ôåóô, íá ôïõò äþóïõí ôç äõíáôüôçôá íá ðé20
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Φιλολογίας Αθήνας
18.711 Μόρια
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Φυσικός Αθήνας
19.297 Μόρια
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:16 πμ
Σελίδα 21
2010
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
19.287 Μόρια
Ç åéêüíá ôïõ
Åíéáßïõ Ëõêåßïõ
Á
´
ÃåíéêÜ ìáèÞìáôá
ÌáèÞìáôá åðéëïãÞò
O ìáèçôÞò ìðïñåß íá áëëÜîåé
êáôåýèõíóç óôç Ã~ Ëõêåßïõ.
Ð.÷. åíþ óôç Â~ ôÜîç ðáñáêïëïýèçóå ôç
ÈåôéêÞ, óôç Ã~ ôÜîç íá åíôá÷èåß óôçí
Ôå÷íïëïãéêÞ ê.ï.ê.
Â
Êáôåõèýíóåéò
• ÈåùñçôéêÞ
• ÈåôéêÞ
• Ôå÷íïëïãéêÞ
Ã
Êáôåõèýíóåéò
• ÈåùñçôéêÞ
• ÈåôéêÞ
• Ôå÷íïëïãéêÞ
TñéôïâÜèìéá
Åêðáßäåõóç
¼ëá ôá ôìÞìáôá ôùí ÁÅÉ - ÔÅÉ, Óôñáôéùôéêþí êáé Áóôõíïìéêþí Ó÷ïëþí åíôÜóóïíôáé
óå ðÝíôå åðéóôçìïíéêÜ ðåäßá.
• ÁíèñùðéóôéêÝò, íïìéêÝò êáé êïéíùíéêÝò
åðéóôÞìåò.
• ÈåôéêÝò åðéóôÞìåò
• ÅðéóôÞìåò õãåßáò
• Ôå÷íïëïãéêÝò åðéóôÞìåò
• ÅðéóôÞìåò ïéêïíïìßáò êáé äéïßêçóçò
KÜèå õðïøÞöéïò, áíåîÜñôçôá áðü ôçí
êáôåýèõíóç ðïõ ðáñáêïëïýèçóå, ìðïñåß
íá äçëþóåé óôéò åðéëïãÝò ôïõ ãéá ôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç áêüìç êáé üëá ôá ôìÞìáôá áðü äýï ïðïéáäÞðïôå ðåäßá.
• ÃåíéêÜ ìáèÞìáôá
• ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò
• Õðï÷ñåùôéêÜ
Tå÷íïëïãßáò êáé ÐáñáãùãÞò
ÐëçñïöïñéêÞò êáé Õðçñåóéþí
•
•
•
•
ÃåíéêÜ ìáèÞìáôá
ÌáèÞìáôá êáôåýèõíóçò
Õðï÷ñåùôéêÜ
EðéëïãÞò
ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Μηχαν. Μηχανικών ΕΜΠ
19.236 Μόρια
ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Ιατρική Λάρισας
19.233 Μόρια
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ ΜΑΡΙΛΗ
Μηχαν. Μηχανικών ΕΜΠ
19.228 Μόρια
21
1_10_2010:1_10_2007.qxd
23/3/2010
9:16 πμ
Σελίδα 22
OÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ
Á~ Ëõêåßïõ
Êïéíü ðñüãñáììá ìáèçìÜôùí ãéá üëïõò
ôïõò ìáèçôÝò, ðïõ áðïôåëåß ôç âÜóç ãéá
ôçí åðéëïãÞ êáôåõèýíóåùí óôéò Â~ êáé Ã~ Ëõêåßïõ.
Ç ôÜîç áõôÞ åßíáé ôÜîç ðñïóáíáôïëéóìïý
ìÝóá óôï Ëýêåéï. Ç Á~ Ëõêåßïõ ðåñéëáìâÜíåé
ãåíéêÜ ìáèÞìáôá óõíïëéêÞò äéÜñêåéáò 30 ùñþí ôçí åâäïìÜäá êáé ìáèÞìáôá åðéëïãÞò,
áðü ôá ïðïßá ï ìáèçôÞò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá åðéëÝîåé Ýíá ìÜèçìá äéÜñêåéáò 2 ùñþí ôçí åâäïìÜäá. Åö'üóïí ôï åðéèõìåß,
ìðïñåß íá ðÜñåé êáé äåýôåñï ìÜèçìá åðéëïãÞò, äéÜñêåéáò 2 ùñþí ôçí åâäïìÜäá.
• Ï åôÞóéïò âáèìüò êÜèå ìáèÞìáôïò ðñïêýðôåé áðü ôï ìÝóï üñï ôïõ ðñïöïñéêïý
âáèìïý êáé ôïõ âáèìïý ôçò ãñáðôÞò åîÝôáóçò ôïõ Éïõíßïõ.
• Ï Ãåíéêüò ÌÝóïò ¼ñïò ôçò Á~ Ëõêåßïõ åßíáé ï ìÝóïò üñïò ôùí åôÞóéùí âáèìþí üëùí ôùí ìáèçìÜôùí ðïõ åîåôÜóôçêáí
ãñáðôÜ êáé åêöñÜæåôáé ìå ðñïóÝããéóç
äåêÜôïõ.
• Ï ìáèçôÞò Á~ Ëõêåßïõ ðñïÜãåôáé óôç Â~
Ëõêåßïõ áí Ý÷åé Ãåíéêü ÌÝóï ¼ñï óå üëá
ôá ãñáðôþò åîåôáæüìåíá ìáèÞìáôá ìåãáëýôåñï Þ ßóï ôïõ 9,5.
• Ïé ãñáðôÝò åîåôÜóåéò óôçí Á~ Ëõêåßïõ ãßíïíôáé ìå ôçí åõèýíç ôùí êáèçãçôþí ôïõ
ó÷ïëåßïõ (èÝìáôá, äéüñèùóç, âáèìïëüãçóç).
• Ï âáèìüò ôçò Á~ Ëõêåßïõ äåí óõíõðïëïãßæåôáé ãéá ôïí êáèïñéóìü ôçò âáèìïëïãßáò
ôïõ áðïëõôçñßïõ Åíéáßïõ Ëõêåßïõ, ïýôå
ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç.
ΝΟΡΑ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥ
Διοίκ. Επιστ. & Τεχνολογίας Οικ. Παν. Αθήνα
19.200 Μόρια
Â~ Ëõêåßïõ
Ôá ìáèÞìáôá ôçò Â~ Ëõêåßïõ åíôÜóóïíôáé óå äýï ïìÜäåò. ÌáèÞìáôá ÃåíéêÞò
Ðáéäåßáò êáé Êáôåõèýíóåùí.
Ôá ìáèÞìáôá Êáôåõèýíóåùí ÷ùñßæïíôáé
óå õðï÷ñåùôéêÜ êáé åðéëïãÞò.
Ôá ìáèÞìáôá ÃåíéêÞò Ðáéäåßáò åßíáé 24 þñåò ôçí åâäïìÜäá êáé ôá õðï÷ñåùôéêÜ Êáôåõèýíóåùí 7 þñåò ôçí åâäïìÜäá.
Áðü ôá ìáèÞìáôá åðéëïãÞò ï ìáèçôÞò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïò íá åðéëÝîåé Ýíá ìÜèçìá
äéÜñêåéáò 2 ùñþí ôçí åâäïìÜäá êáé åö’ üóïí ôï åðéèõìåß ìðïñåß íá ðÜñåé êáé äåýôåñï
ìÜèçìá, åðßóçò äßùñï.
• Ôá 5 ðñþôá áñéèìçìÝíá ìáèÞìáôá ÃåíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ôá 3 ðñþôá êÜèå êáôåýèõíóçò üëá ôá ìáèÞìáôá åîåôÜæïíôáé óå
åðßðåäï åíäïó÷ïëéêÞò ìïíÜäáò.
• Ôï ìÜèçìá ÅöáñìïãÝò Õðïëïãéóôþí
ìðïñåß íá åðéëåãåß ìüíï ìßá öïñÜ óôç Â~
Þ óôç Ã~ ôÜîç.
• Ôá ÌáèçìáôéêÜ êáé ç ÖõóéêÞ ôçò ÈåôéêÞò
êáé Ôå÷íïëïãéêÞò Êáôåýèõíóçò åßíáé ßäéá.
• Ï âáèìüò ôçò Â~ Ëõêåßïõ äåí óõíõðïëïãßæåôáé ãéá ôïí êáèïñéóìü ôçò âáèìïëïãßáò ôïõ áðïëõôçñßïõ Åíéáßïõ Ëõêåßïõ, ïýôå ãéá ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç.
ΜΑΣΣΑΦΗ ΕΦΗ
Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας
19.165 Μόρια
ΖΑΜΠΟΥΛΙΚΑ ΜΙΧΑΕΛΑ
Διαιτολογ. & Διατροφ. Αθήνα
19.099 Μόρια
22
11-2010:11-2007.qxd
23/3/2010
9:19 πμ
Σελίδα 11
2010
ΜΑΡΓΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
Λογιστικής & Χρηματ. ΑΣΟΕ
19.462 Μόρια
ÔÑÏÐÏÓ ÅÉÓÁÃÙÃÇÓ ÓÔÇÍ ÔÑÉÔÏÂÁÈÌÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇ
Ìéá áðü ôéò óçìáíôéêüôåñåò áëëáãÝò ðïõ åðÝöåñå ç åêðáéäåõôéêÞ ìåôáññýèìéóç áöïñÜ ôçí ðñüóâáóç ôùí êáôü÷ùí áðïëõôçñßïõ Åíéáßïõ Ëõêåßïõ óôá Áíþôáôá ÅêðáéäåõôéêÜ
Éäñýìáôá (ÁÅÉ) êáé óôá Ôå÷íïëïãéêÜ ÅêðáéäåõôéêÜ Éäñýìáôá (ÔÅÉ), êáèþò êáé óôá ÔìÞìáôá
êáé ôéò ó÷ïëÝò åêåßíåò ðïõ õðÜãïíôáé óôï óýóôçìá ôùí Ãåíéêþí ÅîåôÜóåùí: ÓôñáôéùôéêÝò
Ó÷ïëÝò, Ó÷ïëÝò ÁóôõíïìéêÞò êáé ÐõñïóâåóôéêÞò Áêáäçìßáò.
ÔÏ ÔÅËÉÊÏ ÓÕÓÔÇÌÁ ÅÉÓÁÃÙÃÇÓ ÓÔÁ Á.Å.É ÊÁÉ Ô.Å.É
ÌåôÜ êáé ôéò ôåëåõôáßåò áëëáãÝò ðïõ Ýãéíáí óôï áñ÷éêü íïìïó÷Ýäéï ôçò ÅêðáéäåõôéêÞò
Ìåôáññýèìéóçò, Ý÷ïõìå:
á. Äéá÷ùñéóìü ôçò äéáäéêáóßáò ðñïáãùãÞò êáé áðüëõóçò ôùí ìáèçôþí áðü ôç äéáäéêáóßá åéóáãùãÞò óôçí ÔñéôïâÜèìéá åêðáßäåõóç.
â. ÁðïäÝóìåõóç ôïõ âáèìïý ôïõ Áðïëõôçñßïõ áðü ôçí ðñüóâáóç óôá ÁÅI êáé ÔÅI. Ï
âáèìüò ôïõ Áðïëõôçñßïõ äåí èá êáèïñßæåé ðëÝïí ôçí åéóáãùãÞ óôçí ÔñéôïâÜèìéá Åêðáßäåõóç. Ç åéóáãùãÞ áõôÞ èá óôçñßæåôáé:
i) ÊáôÜ 80% óôïí Ãåíéêü Âáèìü Ðñüóâáóçò ôùí 6 Þ 7 ìáèçìÜôùí ðïõ åîåôÜæïíôáé ìå êïéíÜ êáé óå åèíéêü åðßðåäï èÝìáôá.
ii) ÊáôÜ 20% óôá ìáèÞìáôá áõîçìÝíçò âáñýôçôáò ôçò ô Ëõêåßïõ, ôá ïðïßá ïñßæïíôáé ãéá
êáèÝíá áðü ôá ðÝíôå åðéóôçìïíéêÜ ðåäßá.
ÊÁÈÏÑÉÓÌÏÓ ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÙÍ ÐÅÄÉÙÍ
Ôá åðéóôçìïíéêÜ ðåäßá óôá ïðïßá ïìáäïðïéïýíôáé ÔìÞìáôá ïìïåéäþí Þ óõããåíþí ãíùóôéêþí áíôéêåéìÝíùí ôùí ÉäñõìÜôùí, Ý÷ïõí ùò åîÞò:
É.
ÁíèñùðéóôéêÝò, ÍïìéêÝò êáé ÊïéíùíéêÝò ÅðéóôÞìåò
ÉÉ.
ÈåôéêÝò ÅðéóôÞìåò
ÉÉÉ.
ÅðéóôÞìåò Õãåßáò
IV.
Ôå÷íïëïãéêÝò ÅðéóôÞìåò
V.
ÅðéóôÞìåò Ïéêïíïìßáò êáé Äéïßêçóçò
ÓÕÌÐËÇÑÙÓÇ ÔÏÕ ÌÇ×ÁÍÏÃÑÁÖÉÊÏÕ ÄÅËÔÉÏÕ
Ïé õðïøÞöéïé õðïâÜëëïõí óôçí áñìüäéá åðéôñïðÞ ðïõ ëåéôïõñãåß óå êÜèå Äéåýèõíóç Þ
Ãñáöåßï ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò, ìåôÜ ôç ãíùóôïðïßçóç ôùí ôåëéêþí âáèìþí ôïõò êáé
óå ðñïèåóìßá ðïõ êáèïñßæåôáé êÜèå ÷ñüíï áðü ôï Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, óõìðëçñùìÝíï ìç÷áíïãñáöéêü äåëôßï óôï ïðïßï óçìåéþíïõí ôç óåéñÜ ðñïôßìçóÞò
ôïõò ãéá ôá ÔìÞìáôá óôá ïðïßá åðéèõìïýí íá åéóá÷èïýí. ÊÜèå õðïøÞöéïò ìðïñåß íá äçëþóåé
ÔìÞìáôá ðïõ áíÞêïõí óå äýï êáôÜ áíþôáôï üñéï ÅðéóôçìïíéêÜ ðåäßá.
Ôá ìç÷áíïãñáöéêÜ äåëôßá ðïõ Ý÷ïõí óõìðëçñþóåé ïé õðïøÞöéïé äéáâéâÜæïíôáé áðü ôá
Ãñáöåßá ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò óôï Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí. Ôï ìç÷áíïãñáöéêü äåëôßï êÜèå õðïøçößïõ óõíïäåýåôáé áðü áíôßãñáöï ôïõ áðïëõôçñßïõ.
Ç Äéåýèõíóç Ìç÷áíïñãÜíùóçò ôïõ ÕÐÅÐÈ åðåîåñãÜæåôáé üëá ôá ðáñáðÜíù óôïé÷åßá êáé êáôáñôßæåé óôç óõíÝ÷åéá ôïõò ðßíáêåò åéóáãïìÝíùí óå êÜèå ÔìÞìá êáôÜ öèßíïõóá
óåéñÜ âáèìïëïãßáò ìÝ÷ñé ôçí êÜëõøç ôïõ áñéèìïý åéóáêôÝùí, ìå âÜóç ôï óõíïëéêü áñéèìü ìïñßùí ðïõ óõãêåíôñþíïõí ïé õðïøÞöéïé êáé ìå âÜóç ôéò ðñïôéìÞóåéò ôïõò óôá ìç÷áíïãñáöéêÜ äåëôßá.
23
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
Σελίδα 12
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ. ΕΜΠ
19.042 Μόρια
OÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ
ÔÑÏÐÏÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÃÅÍÉÊÏÕ ÂÁÈÌÏÕ ÐÑÏÓÂÁÓÇÓ
Ðñïöïñéêüò âáèìüò ìáèÞìáôïò åßíáé ï ìÝóïò üñïò ôùí âáèìþí ôùí äýï ôåôñáìÞíùí.
ÐñïóáñìïóìÝíïò ðñïöïñéêüò âáèìüò ìáèÞìáôïò åßíáé ï ðñïöïñéêüò âáèìüò ðïõ
äéáöÝñåé ôïõ ãñáðôïý âáèìïý ìüíï êáôÜ äýï (2) ìïíÜäåò.
Åéäéêüôåñá:
Áí ï ðñïöïñéêüò âáèìüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ìåãáëýôåñïò ôïõ ãñáðôïý âáèìïý áðü äýï
(2) ìïíÜäåò ôüôå ï ðñïöïñéêüò ìåéþíåôáé ôüóï þóôå íá åßíáé ìåãáëýôåñïò ôïõ ãñáðôïý
âáèìïý ìüíï êáôÜ äýï ìïíÜäåò
Ãñáðôüò
âáèìüò
ð.÷. 1 12
Ðñïöïñéêüò
âáèìüò
Ãñáðôüò
âáèìüò
ÐñïóáñìïóìÝíïò
ðñïöïñéêüò
19
12
14
=
Áí ï ðñïöïñéêüò âáèìüò ôïõ ìáèÞìáôïò åßíáé ìéêñüôåñïò ôïõ ãñáðôïý âáèìïý áðü äýï
(2) ìïíÜäåò ôüôå ï ðñïöïñéêüò áõîÜíåôáé ôüóï þóôå íá åßíáé ìéêñüôåñïò ôïõ ãñáðôïý
âáèìïý ìüíï êáôÜ äýï ìïíÜäåò.
Ãñáðôüò
âáèìüò
ð.÷. 2 18
Ðñïöïñéêüò
âáèìüò
Ãñáðôüò
âáèìüò
ÐñïóáñìïóìÝíïò
ðñïöïñéêüò
14
18
16
=
ÃñÜðôïò âáèìüò ìáèÞìáôïò åßíáé ç åðßäïóç ðïõ óçìåßùóå ï õðïøÞöéïò óôï ìÜèçìá
áõôü óôéò ðáíåëëÞíéåò ôåëéêÝò ãñáðôÝò åîåôÜóåéò ôçò ô Ëõêåßïõ.
Âáèìüò ðñüóâáóçò ìáèÞìáôïò åßíáé ôï Üèñïéóìá ôùí ãéíïìÝíùí ôïõ ðñïóáñìïóìÝíïõ
ðñïöïñéêïý âáèìïý ìå óõíôåëåóôÞ 0,3 êáé ôïõ ãñáðôïý âáèìïý ìå óõíôåëåóôÞ 0,7.
Ãñáðôüò ÐñïóáñìïóìÝíïò
âáèìüò
ðñïöïñéêüò
ð.÷. 1 18
16
16 ÷ 0,3 = 4,8
18 ÷ 0,7 = 12,6
Âáèìüò Ðñüóâáóçò = 17,4
Ãåíéêüò âáèìüò ðñüóâáóçò åßíáé ï ìÝóïò üñïò ôùí âáèìþí ðñüóâáóçò üëùí ôùí
ìáèçìÜôùí óôá ïðïßá ï õðïøÞöéïò åîåôÜóôçêå óôéò ðáíåëëÞíéåò åîáôÜóåéò (äçëáäÞ ôùí
Ýîé ìáèçìÜôùí Þ ôùí åðôÜ, áí Ý÷åé åðéëÝîåé êáé ôï ìÜèçìá “Áñ÷Ýò ÏéêïíïìéêÞò Èåùñßáò”).
ð.÷
24
Ãñáðôüò ÐñïóáñìïóìÝíïò
âáèìüò
ðñïöïñéêüò
ð.÷. 1 12
14
14 ÷ 0,3 = 4,2
12 ÷ 0,7 = 8,4
Âáèìüò Ðñüóâáóçò = 12,6
1ï ÌÁÈÇÌÁ
2ï ÌÁÈÇÌÁ
3ï ÌÁÈÇÌÁ
4ï ÌÁÈÇÌÁ
5ï ÌÁÈÇÌÁ
6ï ÌÁÈÇÌÁ
Óýíïëï:
Â.Ð.Ì
Ã.Â.Ð.
17,1
15,3
16,7
14,2
15,6
19,2
98,1:6 = 16,35
2010
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
Σελίδα 13
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΣΟΕ
19.012 Μόρια
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ 1 Ãéá üóïõò äÞëùóáí üôé èá åîåôáóôïýí óôï ìÜèçìá “Áñ÷Ýò ÏéêïíïìéêÞò Èåù-
ñßáò” óå ðáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò ï âáèìüò ðñïóâáóçò ôïõ ìáèÞìáôïò áõôïý
ëáìâÜíåôáé õðüøç óôïí õðïëïãéóìü ôïõ Ãåíéêïý Âáèìïý Ðñüóâáóçò áíåîÜñôçôá áðü ôá åðéóôçìïíéêÜ ðåäßá ðïõ èá åðéëÝîåé ï õðïøÞöéïò óôï ìç÷áíïãñáöéêü ôïõ äåëôßï.
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ 2 Åö’ üóïí êáôÜ ôïí õðïëïãéóìü ôùí âáèìþí ðñüóâáóçò ðñïêýðôåé äåêáäéêüò
áñéèìüò, ôüôå, ï âáèìüò ôïõ ìáèÞìáôïò õðïëïãßæåôáé ìå ðñïóÝããéóç äåêÜôïõ,
åíþ ï ãåíéêüò âáèìüò ðñüóâáóçò õðïëïãßæåôáé ìå ðñïóÝããéóç åêáôïóôïý.
ÌÁÈÇÌÁÔÁ ÁÕÎÇÌÅÍÇÓ ÂÁÑÕÔÇÔÁÓ - ÓÕÍÔÅËÅÓÔÅÓ
Ôï óýíïëï ôùí ìïñßùí ðñïêýðôåé áðü ôï Üèñïéóìá ôïõ Ãåíéêïý Âáèìïý ðñüóâáóçò êáé ôùí
âáèìþí ðñüóâáóçò ôùí äýï ìáèçìÜôùí áõîçìÝíçò âáñýôçôáò êáèþò êáé ôïõ âáèìïý
ðñüóâáóçò ôïõ ôõ÷üí áðáéôïýìåíïõ åéäéêïý ìáèÞìáôïò ìå ôïõò áíôßóôïé÷ïõò óõíôåëåóôÝò. Áí
ðñïâëÝðåôáé åîÝôáóç óå äýï åéäéêÜ ìáèÞìáôá, âáèìüò ôïõ åéäéêïý ìáèÞìáôïò åßíáé ï ÌÝóïò
üñïò ôùí âáèìþí ðïõ óçìåßùóå ï õðïøÞöéïò óôá äýï ìáèÞìáôá.
© Åéäéêüôåñá ïé óõíôåëåóôÝò åßíáé:
8
ãéá ôï ãåíéêü âáèìü ðñüóâáóçò
1,3
ãéá ôï 1ï ìÜèçìá áõîçìÝíçò âáñýôçôáò Þ 0,9 óôçí ðåñßðôùóç
áíôéêáôÜóôáóçò ôïõ áðü ôï ìÜèçìá ÃåíéêÞò ðáéäåßáò.
0,7
ãéá ôï 2ï ìÜèçìá áõîçìÝíçò âáñýôçôáò Þ 0,4 óôçí ðåñßðôùóç
áíôéêáôÜóôáóçò ôïõ áðü ôï ìÜèçìá ÃåíéêÞò ðáéäåßáò.
1 Þ 2 ãéá ôá åéäéêÜ ìáèÞìáôá áíÜëïãá ìå ôç ó÷ïëÞ ðñïôßìçóçò
ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏ
ÐÅÄÉÏ
1ï ÌÁÈÇÌÁ
ÁÕÎÇÌÅÍÇÓ
ÂÁÑÕÔÇÔÁÓ
2ï ÌÁÈÇÌÁ
ÁÕÎÇÌÅÍÇÓ
ÂÁÑÕÔÇÔÁÓ
1ï
2ï
3ï
ÁÑ×ÁÉÁ
(Ê)
ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ
(Ê)
ÂÉÏËÏÃÉÁ
(Ê)
ÉÓÔÏÑÉÁ
(Ê)
ÖÕÓÉÊÇ
(Ê)
×ÇÌÅÉÁ
(Ê)
4ï
5ï
ÁÑ×ÅÓ
ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ
(Ê)
ÈÅÙÑÉÁÓ
ÖÕÓÉÊÇ
(Ê)
ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ
(Ã.Ð.)
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ 1 ÁíôéêáôÜóôáóç ìáèÞìáôïò áõîçìÝíçò âáñýôçôáò åðéôñÝðåôáé ìüíï ãéá üóïõò
õðïøÞöéïõò ðñïÝñ÷ïíôáé áðü êáôåõèýíóåéò äéáöïñåôéêÝò áðü áõôÝò óôéò
ïðïßåò áíÞêïõí ôá ðáñáðÜíù ìáèÞìáôá.
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ 2 Ãéá ôï 5ï åðéóôçìïíéêü ðåäßï äåí ðñïâëÝðåôáé áíôéêáôÜóôáóç ôùí ìáèçìÜôùí
áõîçìÝíçò âáñýôçôáò.
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ 2 Óýìöùíá ìå ôï ðñïçãïýìåíï ðñáêôéêÜ ïé áíôéêáôáóôÜóåéò óôá ìáèÞìáôá
áõîçìÝíçò âáñýôçôáò ðïõ ìðïñïýí íá ðñïêýøïõí åßíáé:
ÈÅÙÑÇÔÉÊÇ
ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ
2ï - 4ï
3ï
á. ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ (Ã.Ð.)
â. ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ
á. ÂÉÏËÏÃÉÁ (Ã.Ð.)
â. ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ
1ï
3ï
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÇ
ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ
á. ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ
â. ÉÓÔÏÑÉÁ (Ã.Ð.)
ÈÅÔÉÊÇ
ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÇ
á. ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ
â. ÉÓÔÏÑÉÁ (Ã.Ð.)
á. ÂÉÏËÏÃÉÁ (Ã.Ð.)
â. ÍÅÏÅËËÇÍÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ
1ï
25
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
Σελίδα 14
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΣΟΕ
19.005Μόρια
OÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ
ÔÑÏÐÏÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÌÏÕ ÌÏÑÉÙÍ
Ãéá êÜèå Ýíá áðü ôá äýï åðéóôçìïíéêÜ ðåäßá ðïõ ìðïñåß íá åðéëÝîåé ï õðïøÞöéïò Ý÷åé Ýíá
óýíïëï ìïñßùí ðïõ êáèïñßæåé ôçí åéóáãùãÞ ôïõ óôá ôìÞìáôá ôùí óõãêåêñéìÝíùí
åðéóôçìïíéêþí ðåäßùí.
1
Ãéá ôìÞìáôá ðïõ äåí áðáéôåßôáé åéäéêü ìÜèçìá ôï óýíïëï ôùí ìïñßùí äßíåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:
Ãåíéêüò
Âáèìüò
ðñüóâáóçò
x8
2
+
Âáèìüò ðñüóâáóçò
á´ìáèÞìáôïò
áõîçìÝíçò âáñýôçôáò
x 1,3
+
Âáèìüò ðñüóâáóçò
â´ìáèÞìáôïò
áõîçìÝíçò âáñýôçôáò
x 0,7
x 100
Ãéá ôìÞìáôá ðïõ áðáéôåßôáé åéäéêü ìÜèçìá ôï óýíïëï ôùí ìïñßùí äßíåôáé áðü ôç ó÷Ýóç:
Ãåíéêüò
Âáèìüò
ðñüóâáóçò
x8
Âáèìüò ðñüóâáóçò
Âáèìüò ðñüóâáóçò Âáèìüò åéäéêïý
+ á´ìáèÞìáôïò + â´ìáèÞìáôïò + ìáèÞìáôïò
x1Þx2
áõîçìÝíçò âáñýôçôáò áõîçìÝíçò âáñýôçôáò
êáôÜ
ðåñßðôùóç
x 1,3
x 0,7
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ
x 100
1
ÕðïèÝôïõìå üôé õðïøÞöéïò áðü ÈåùñçôéêÞ Êáôåýèõíóç ìå Ã.Â.Ð. 16,21 Áñ÷áßá (Ê) 15,6
Éóôïñßá (Ê) 17,1 ÌáèçìáôéêÜ (Ã.Ð.) 16,2 êáé Áñ÷Ýò Ïéêïíïìßáò 18,4 åðéëÝãåé 1ï êáé 5ï
Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï. Ï õðïøÞöéïò áõôüò èá Ý÷åé:
Óôï 1ï Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï:
[(16,21 x 8)+(15,6 x 1,3)+(17,1 x 0,7)] x 100 = 16.193 ìüñéá
Óôï 5ï Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï:
[(16,21 x 8)+(18,4 x 1,3)+(16,2 x 0,7)] x 100 = 16.494 ìüñéá
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ
2
ÕðïèÝôïõìå üôé õðïøÞöéïò áðü Ôå÷íïëïãéêÞ Êáôåýèõíóç ìå Ã.Â.Ð. 15,8 ÌáèçìáôéêÜ (Ê)
14,1 ÖõóéêÞ (Ê) 15,2 Âéïëïãßá (Ã.Ð.) 19,8 êáé ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá 16 åðéëÝãåé 4ï êáé 3ï
Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï. Ï õðïøÞöéïò áõôüò èá Ý÷åé:
Óôï 4ï Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï:
[(15,8 x 8)+(14,1 x 1,3)+(15,2 x 0,7)] x 100 = 15.537 ìüñéá
Óôï 3ï Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï:
[(15,8 x 8)+(19,8 x 0,9)+(16 x 0,4)] x 100 = 15.062 ìüñéá
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ 3
ÕðïèÝôïõìå üôé õðïøÞöéïò áðü ÈåôéêÞ Êáôåýèõíóç ìå Ã.Â.Ð. 18,81 Âéïëïãßá (Ê) 18,1
×çìåßá 19,3 ÌáèçìáôéêÜ (Ê) 19,8 êáé ÖõóéêÞ (Ê) 19,2
åðéëÝãåé 3ï êáé 4ï Åðéóôçìïíéêü
Ðåäßï. Ï õðïøÞöéïò áõôüò èá Ý÷åé:
Óôï 3ï Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï:
[(18,81 x 8)+(18,1 x 1,3)+(19,3 x 0,7)] x 100 = 18.752 ìüñéá
Óôï 3ï Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï:
[(18,81 x 8)+(19,8 x 1,3)+(19,2 x 0,7)] x 100 = 18.966 ìüñéá
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
Σελίδα 15
2010
ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Νομική Θράκης
18.666 Μόρια
Ó×ÏËÅÓ ÊÁÉ ÔÌÇÌÁÔÁ ÌÅ ÅÉÄÉÊÁ ÌÁÈÇÌÁÔÁ
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ
Ãéá íá åéóá÷èåß Ýíáò õðïøÞöéïò óå ó÷ïëÞ ðïõ áðáéôåß åéäéêü ìÜèçìá èá
ðñÝðåé íá ãñÜøåé ó' áõôü ôïõëÜ÷éóôïí ôç âáèìïëïãéêÞ âÜóç 10.
Áí áðáéôåßôáé åîÝôáóç óå äýï åéäéêÜ ìáèÞìáôá åßíáé áðáñáßôçôï ï
õðïøÞöéïò íá Ý÷åé ðåôý÷åé ÷ùñéóôÜ óôï êáèÝíá ôïõëÜ÷éóôïí ôç
âáèìïëïãéêÞ âÜóç 10.
Ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ìïñßùí ó' áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ï âáèìüò ôïõ åéäéêïý
ìáèÞìáôïò åßíáé ï ìÝóïò üñïò ôùí âáèìþí ôùí äýï áõôþí åéäéêþí
ìáèçìÜôùí.
ÅÉÄÉÊÁ ÌÁÈÇÌÁÔÁ ìå ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇ ÂÁÑÕÔÇÔÁÓ 2
ÅËÅÕÈÅÑÏ & ÃÑÁÌÌÉÊÏ Ó×ÅÄÉÏ
Á.Å.É.:
• Áñ÷éôåêôüíùí Ìç÷áíéêþí
• Ðëáóôéêþí Ôå÷íþí & Åðéóôçìþí ôçò ÔÝ÷íçò (ìüíï Åëåýèåñï Ó÷Ýäéï).
Ô.Å.É.:
• Öùôïãñáößáò • ÃñáöéóôéêÞò • ÄéáêïóìçôéêÞò • Ôå÷íïë. Ãñáöéêþí Ôå÷íþí
• ÓõíôÞñçóçò Áñ÷áéïôÞôùí & ¸ñãùí ÔÝ÷íçò
• Áíáêáßíéóçò & ÁðïêáôÜóôáóçò Êôéñßùí.
ÁÃÙÍÉÓÌÁÔÁ
Á.Å.É.:
• ÔìÞìáôá ÅðéóôÞìçò ÖõóéêÞò ÁãùãÞò & Áèëçôéóìïý
ÁÑÌÏÍÉÁ & ÅËÅÃ×ÏÓ ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÁÊÏÕÓÔÉÊÙÍ ÉÊÁÍÏÔÇÔÙÍ
Á.Å.É.:
• Ìïõóéêþí Óðïõäþí • ÌïõóéêÞò ÅðéóôÞìçò & ÔÝ÷íçò
ÄÕÏ ÃËÙÓÓÅÓ (ÁããëéêÞ - ÃáëëéêÞ - ÃåñìáíéêÞ)
Á.Å.É.:
• ÎÝíùí Ãëùóóþí ÌåôÜöñáóçò & Äéåñìçíåßáò
ÁÍÔÉÓÔÏÉ×Ç ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ
Á.Å.É.:
• Îåíüãëùóóåò Öéëïëïãßåò
ÅÉÄÉÊÁ ÌÁÈÇÌÁÔÁ ìå ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇ ÂÁÑÕÔÇÔÁÓ
1
ÌÉÁ ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ (ÁããëéêÞ - ÃáëëéêÞ - ÃåñìáíéêÞ - ÉôáëéêÞ):
Á.Å.É.:
Ô.Å.É.:
Å.Ï.Ô.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Åðéêïéíùíßáò & ÌÌÅ
Åðéêïéíùíßáò ÌÝóùí & Ðïëéôéóìïý
Äçìïóéïãñáößáò & ÌÌÅ
Äéåèíþí & Åõñùðáúêþí Óðïõäþí ÐåéñáéÜ
Äéåèíþí & Åõñùðáúêþí Óðïõäþí Ðáíôåßïõ ÁèÞíáò
Äéåèíþí & Åõñùðáúêþí Óðïõäþí Ïéêïí. Ðáíåðéóôçìßïõ Êýðñïõ
Äéåèíþí & Åõñùðáúêþí Ïéêïí.&Ðïëéôéêþí Óðïõäþí Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò
Åöáñìïãþí ÎÝíùí Ãëùóóþí óôç Äéïßêçóç & óôï Åìðüñéï
Ôïõñéóôéêþí Åðé÷åéñÞóåùí
Ôïõñéóôéêþí ÅðáããåëìÜôùí
ÁÃÃËÉÊÇ ÃËÙÓÓÁ:
Á.Å.É.:
• Íáõôéëéáêþí Óðïõäþí Ðáíåðéóôçìßïõ ÐåéñáéÜ
27
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
OÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ
Σελίδα 16
ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΛΙΑ
Οικονομικής Επιστήμης Οικ. Παν. Αθήνας
19.005 Μόρια
ÔÑÏÐÏÓ ÅÎÅÔÁÓÇÓ ÅÉÄÉÊÙÍ ÌÁÈÇÌÁÔÙÍ
• ÎÅÍÇ ÃËÙÓÓÁ
Äßíåôáé óôïõò åîåôáæüìåíïõò áðüóðáóìá åíôýðïõ áõèåíôéêïý ãñáðôïý ëüãïõ ðåñßðïõ 180 200 ëÝîåùí. Óôïí áñéèìü áõôü ðñïóìåôñïýíôáé üëåò ïé ëÝîåéò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí
Üñèñùí, ôùí ðñïèÝóåùí, ôùí óõíäÝóìùí ê.ë.ð.
Ïé åîåôáæüìåíïé êáëïýíôáé íá áðáíôÞóïõí óå ôñåéò åíüôçôåò:
Åéäéêüôåñá:
1
Íá áðïäþóïõí ôï ðáñáðÜíù áðüóðáóìá óôçí åëëçíéêÞ ãëþóóá, ðñïóäßäïíôÜò ôïõ
ôç ìïñöÞ ðïõ èá Ýðñåðå íá Ý÷åé, áí åðñüêåéôï íá äçìïóéåõèåß óå åëëçíéêü Ýíôõðï.
(ÌïíÜäåò 25)
2
Íá áðáíôÞóïõí óôçí îÝíç ãëþóóá:
á) Óå ôñåéò åñùôÞóåéò, ìå ôéò ïðïßåò åëÝã÷åôáé ü÷é ç äõíáôüôçôá áðëÞò áíáðáñáãùãÞò Þ áðëÞò ôñïðïðïßçóçò öñÜóçò ôïõ êåéìÝíïõ, áëëÜ ç âáèéÜ êáôáíüçóÞ ôïõ, äçëáäÞ ãéá ðïéï ëüãï, áðü ðïéïí êáé ãéá ðïéïí Ý÷åé ãñáöôåß, ôé óêïðü õðçñåôåß, ìå ðïéá
ãëùóóéêÜ óôïé÷åßá õðïäçëþíåôáé ç óôÜóç ôïõ óõããñáöÝá Þ ç ó÷Ýóç ôïõ ìå áõôüí
óôïí ïðïßïí áðåõèýíåôáé ê.ë.ð.
(ÌïíÜäåò 15)
â) Óå ôñåéò åñùôÞóåéò, ìå ôéò ïðïßåò åëÝã÷åôáé ç äõíáôüôçôá ôïõ åîåôáæüìåíïõ íá
äéáöïñïðïéÞóåé ìÝñç ôïõ êåéìÝíïõ, óôçí ðåñßðôùóç ðïõ èá Üëëáæáí ïé óõíèÞêåò êÜôù áðü ôéò ïðïßåò Ý÷åé ðáñá÷èåß ôï êåßìåíï, äçëáäÞ ôï ðñüóùðï ðïõ ôï ãñÜöåé Þ áõôü óôï ïðïßï áðåõèýíåôáé ôï êåßìåíï, ï ÷ñüíïò, ï óêïðüò, ç óôÜóç ôïõ óõããñáöÝá
ê.ë.ð.
(ÌïíÜäåò 15)
3
Íá óõíèÝóïõí Ýíá ãñáðôü êåßìåíï óôçí îÝíç ãëþóóá ðåñßðïõ 180 - 200 ëÝîåùí. Óôïí
áñéèìü áõôü ðñïóìåôñïýíôáé üëåò ïé ëÝîåéò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí ôùí Üñèñùí, ôùí
ðñïèÝóåùí, ôùí óõíäÝóìùí ê.ë.ð. Ôï èÝìá äéáôõðþíåôáé Ýôóé þóôå íá äçëþíåôáé ìå
óáöÞíåéá ðïéïò óå ðïéïí, ãéá ðïéï ðñÜãìá êáé ìå ðïéï óêïðü ãñÜöåé.
(ÌïíÜäåò 45)
ÅËÅÃ×ÏÓ ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÁÊÏÕÓÔÉÊÙÍ ÉÊÁÍÏÔÇÔÙÍ
ÐåñéëáìâÜíåé ðÝíôå ïìÜäåò ôùí ôåóóÜñùí åñùôÞóåùí áíÜ ïìÜäá êáé ìå ðÝíôå åðéëïãÝò
áðáíôÞóåùí ç êÜèå åñþôçóç.
Ìå ôçí êÜèå ïìÜäá åñùôÞóåùí åðéäéþêåôáé:
á) Ìå ôçí ðñþôç ïìÜäá áíáãíþñéóç ìåëùäéêþí äéáóôçìÜôùí.
â) Ìå ôç äåýôåñç ïìÜäá áíáãíþñéóç óõã÷ïñäéþí.
ã) Ìå ôçí ôñßôç ïìÜäá áíáãíþñéóç äéáäï÷Þò óõã÷ïñäéþí.
ä) Ìå ôçí ôÝôáñôç ïìÜäá áíáãíþñéóç ìÝôñïõ êáé ñõèìéêþí ó÷çìÜôùí.
å) Ìå ôçí ðÝìðôç ïìÜäá áíáãíþñéóç - ôáýôéóç ìåëùäéþí.
Ãéá êÜèå ïìÜäá (ÌïíÜäåò 20)
ÁÑÌÏÍÉÁ
28
Äßíïíôáé óôïõò åîåôáæüìåíïõò ãéá åíáñìüíéóç Ýíá Þ äýï ìïõóéêÜ êåßìåíá, ðïõ áíôéóôïé÷ïýí
óôéò ãíþóåéò ôïõ õðï÷ñåùôéêïý áñìïíßáò.
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
Σελίδα 17
2010
ΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Φαρμακευτική Πάτρας
18.917 Μόρια
ÅËÅÕÈÅÑÏ Ó×ÅÄÉÏ
ÐåñéëáìâÜíåé åëåýèåñç ó÷åäßáóç áíôéêåéìÝíùí, ðïõ ôïðïèåôïýíôáé ðÜíù óå âÜèñï êáé åðéäéþêåôáé ç åîáêñßâùóç ôçò éêáíüôçôáò ôïõ õðïøçößïõ íá áðïäßäåé êáé íá åêöñÜæåé ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ìïñöéêÜ ãíùñßóìáôá ôïõ èÝìáôïò, ðïõ äßíåôáé ãéá ó÷åäßáóç.
ÃÑÁÌÌÉÊÏ Ó×ÅÄÉÏ
ÐåñéëáìâÜíåé ó÷åäßáóç ãåùìåôñéêþí ó÷çìÜôùí êáé ìïñöþí, ôá ïðïßá äßíïíôáé óôïí ðßíáêá Þ
óå öýëëá ÷áñôéïý êáé åðéäéþêåôáé ç åîáêñßâùóç ôçò éêáíüôçôáò ôïõ õðïøçößïõ ãéá ó÷åäßáóç ìå áêñßâåéá êáé êáèáñüôçôá.
ÁÃÙÍÉÓÌÁÔÁ
¼óïé åðéèõìïýí ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôá ÔÅÖÁÁ áðáéôåßôáé íá õðïóôïýí ðáèïëïãéêÝò,
ïöèáëìïëïãéêÝò êáé êáñäéïëïãéêÝò åîåôÜóåéò, êáèþò êáé ðñáêôéêÞ äïêéìáóßá óå ôñßá (3) áðü
ôá ôÝóóåñá (4) áãùíßóìáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé ðáñáêÜôù.
Ç õãåéïíïìéêÞ åîÝôáóç êáé ðñáêôéêÞ äïêéìáóßá äéåíåñãåßôáé áðü åðéôñïðÞ.
Ï ÷ñüíïò êáé ï ôüðïò õãåéïíïìéêÞò åîÝôáóçò êáé ðñáêôéêÞò äïêéìáóßáò áíáêïéíþíåôáé ðñéí
áðü ôç ëÞîç ôùí áðïëõôçñßùí åîåôÜóåùí ôçò ô ôÜîçò Ëõêåßïõ.
Ïé õðïøÞöéïé êáôÜ ôçí ðñïóÝëåõóÞ ôïõò óôçí åðéôñïðÞ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìáæß ôïõò ôï äåëôßï ôáõôüôçôáò ðïõ ôïõò Ý÷åé ÷ïñçãçèåß áðü ôï Ëýêåéï ãéá íá óõììåôÜó÷ïõí óôéò åîåôÜóåéò
ôçò ôåëåõôáßáò ôÜîçò, äýï (2) ìéêñÝò öùôïãñáößåò, áêôéíïãñáößá èþñáêá, âåâáßùóç ïðôéêÞò ïîýôçôáò êáé êáñäéïãñÜöçìá áðü íïóçëåõôéêü ßäñõìá ôïõ äçìïóßïõ Þ Í.Ð.Ë.Ë., Þ éáôñü
ôïõ äçìïóßïõ. Ïé éáôñéêÝò áõôÝò åîåôÜóåéò ìðïñåß íá åßíáé êáé áðü éäéþôç éáôñü, åöüóïí âåâáéþíåôáé áðü ôïí õðïøÞöéï ìå õðåýèõíç äÞëùóç ôïõ Í. 1599/86 (ÖÅÊ 75 Á´) èåùñçìÝíç ãéá
ôï ãíÞóéï ôçò õðïãñáöÞò áðü äçìüóéá, äçìïôéêÞ Þ êïéíïôéêÞ áñ÷Þ, üôé óôï íïìü ðïõ äéáìÝíåé äåí õðÜñ÷åé éáôñüò ôïõ äçìïóßïõ, áíôßóôïé÷çò åéäéêüôçôáò. Ôá áãùíßóìáôá êáé ç âáèìïëïãéêÞ êëßìáêá ôùí áíôßóôïé÷ùí åðéäüóåùí áíáöÝñïíôáé óôïõò äéðëáíïýò ðßíáêåò.
ÁÃÙÍÉÓÌÁÔÁ ÁÑÑÅÍÙÍ
ÂÁÈÌÏÉ
ÄÑÏÌÏÓ
400 ì.
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
ìÝ÷ñé 52´´
52´´1 - 52´´5
52´´6 - 53
53´´1 - 53´´5
53´´6 - 54´´
54´´1 - 54´´5
54´´6 - 55´´
55´´1 - 55´´5
55´´6 - 56´´
56´´1 - 56´´5
56´´6 - 57´´
57´´1 - 57´´5
57´´6 - 58´´
58´´1 - 58´´5
58´´6 - 59´´
59´´1 - 59´´5
59´´6 - 60´´
60´´1 - 60´´5
60´´6 - 61´´
61´´1 - 61´´5
ÁËÌÁ ÓÅ ÌÇÊÏÓ
6.20ì. êáé Üíù
6.19ì. - 6.05ì.
6.04ì. - 5.90ì.
5.89ì. - 5.75ì.
5.74ì. - 5.60ì.
5.59ì. - 5.45ì.
5.44ì. - 5.30ì.
5.29ì. - 5.15ì.
5.14ì. - 5.00ì.
4.99ì. - 4.85ì.
4.84ì. - 4.70ì.
4.69ì. - 4.55ì.
4.54ì. - 4.40ì.
4.39ì. - 4.25ì.
4.24ì. - 4.10ì.
4.09ì. - 3.95ì.
3.94ì. - 3.80ì.
3.79ì. - 3.65ì.
3.64ì. - 3.50ì.
3.49ì. - 3.35ì.
ÓÖÁÉÑÏÂÏËÉÁ
(Óöáßñá 6 Kg)
14 ì. êáé Üíù
13.99ì. - 13.60ì.
13.59ì. - 13.20ì.
13.19ì. - 12.80ì.
12.79ì. - 12.40ì.
12.39ì. - 12.00ì.
11.99ì. - 11.60ì.
11.59ì. - 11.20ì.
11.19ì. - 10.80ì.
10.79ì. - 10.40ì.
10.39ì. - 10.00ì.
9.99ì. - 9.60ì.
9.59ì. - 9.20ì.
9.19ì. - 8.80ì.
8.79ì. - 8.40ì.
8.39ì. - 8.00ì.
7.99ì. - 7.60ì.
7.59ì. - 7.20ì.
7.19ì. - 6.80ì.
6.79ì. - 6.40ì.
ÊÏËÕÌÂÇÓÇ
(50 ì. Åëåýèåñï)
ìÝ÷ñé - 29´´
29´´1 - 30´´0
30´´1 - 31´´0
31´´1 - 32´´0
32´´1 - 33´´0
33´´1 - 34´´0
34´´1 - 35´´0
35´´1 - 36´´0
36´´1 - 37´´0
37´´1 - 38´´0
38´´1 - 39´´0
39´´ - 40´´0
40´´1 - 41´´0
41´´1 - 42´´0
42´´1 - 43´´0
43´´1 - 44´´0
44´´1 - 45´´0
45´´1 - 46´´0
46´´1 - 47´´0
47´´1 - 48´´0
29
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
Σελίδα 18
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Φαρμακευτική Πάτρας
18.850 Μόρια
OÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ
ÁÃÙÍÉÓÌÁÔÁ ÈÇËÅÙÍ
ÂÁÈÌÏÉ
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ
ÄÑÏÌÏÓ
200 ì.
ìÝ÷ñé 26´´5
26´´6 - 27´´
27´´1 - 27´´5
27´´ - 28´´
28´´1 - 28´´5
28´´6 - 29´´
29´´1 - 29´´5
29´´6 - 30´´
30´´1 - 30´´5
30´´6 - 31´´
31´´1 - 31´´5
31´´6 - 32´´
32´´1 - 32´´5
32´´6 - 33´´
33´´1 - 33´´5
33´´6 - 34´´
34´´1 - 34´´5
34´´6 - 35´´
35´´1 - 35´´5
35´´6 - 36
36´´1 êáé Üíù
ÁËÌÁ ÓÅ ÌÇÊÏÓ
ÓÖÁÉÑÏÂÏËÉÁ
(Óöáßñá 4 Kg)
5.15ì. êáé Üíù
5.14ì. - 5.00ì.
4.99ì. - 4.85ì.
4.84ì. - 4.70ì.
4.69ì. - 4.55ì.
4.54ì. - 4.40ì.
4.39ì. - 4.25ì.
4.24ì. - 4.10ì.
4.09ì. - 3.95ì.
3.94ì. - 3.80ì.
3.79ì. - 3.65ì.
3.64ì. - 3.50ì.
3.49ì. - 3.35ì.
3.34ì. - 3.20ì.
3.19ì. - 3.05ì.
3.04ì. - 2.90ì.
2.89ì. - 2.75ì.
2.74ì. - 2.60ì.
2.59ì. - 2.45ì.
2.44ì. - 2.30ì.
2.29ì. êáé êÜôù
11.00ì. êáé Üíù
10.99ì. - 10.60ì.
10.59ì. - 10.20ì.
10.19ì. - 9.80ì.
9.79ì - 9.40ì.
9.39ì. - 9.00ì.
8.99ì. - 8.60ì.
8.59ì. - 8.20ì.
8.19ì. - 7.80ì.
7.79ì. - 7.40ì.
7.39ì. - 7.00ì.
6.99ì. - 6.60ì.
6.59ì. - 6.20ì.
6.19ì - 5.80ì.
5.79ì. - 5.40ì.
5.39ì. - 5.00ì.
4.99ì. - 4.60ì.
4.59ì. - 4.20ì.
4.19ì. - 3.80ì.
3.79ì. - 3.40ì.
3.39ì. êáé êÜôù
ÊÏËÕÌÂÇÓÇ
(50 ì. Åëåýèåñï)
Ýùò 31´´0
31´´1 - 32´´0
32´´1 - 33´´0
33´´1 - 34´´0
34´´1 - 35´´0
35´´1 - 36´´0
36´´1 - 37´´0
37´´1 - 38´´0
38´´1 - 39´´0
39´´1 - 40´´0
40´´1 - 41´´0
41´´1 - 42´´0
42´´1 - 43´´0
43´´1 - 44´´0
44´´1 - 45´´0
45´´1 - 46´´0
46´´1 - 47´´0
47´´1 - 48´´0
48´´1 - 49´´0
49´´1 - 50´´0
50´´1 êáé
Ôá ðáñáðÜíù áãùíßóìáôá äéåîÜãïíôáé óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíïíéóìïýò.
Óôï Üëìá óå ìÞêïò êáé óôç óöáéñïâïëßá ïé õðïøÞöéïé äéêáéïýíôáé ôñåéò (3)
ðñïóðÜèåéåò áðü ôéò ïðïßåò âáèìïëïãåßôáé ç êáëýôåñç. Ï ìÝóïò üñïò ôçò
âáèìïëïãßáò ôùí áãùíéóìÜôùí áðïôåëåß ôï âáèìü ôùí ðñáêôéêþí äïêéìáóéþí
ðïõ ëáìâÜíåôáé õðüøç ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôùí ìïñßùí.
Ó×ÏËÅÓ & ÔÌÇÌÁÔÁ ÐÏÕ ÁÐÁÉÔÏÕÍÔÁÉ ÐÑÏÊÁÔÁÑÔÉÊÅÓ ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ - Ó×ÏËÅÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ - Ó×ÏËÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ
30
•ÐñïêáôáñêôéêÝò åîåôÜóåéò (õãåéïíïìéêÝò, áèëçôéêÝò, øõ÷ïôå÷íéêÝò) áðáéôïýíôáé ãéá ôéò
ÓôñáôéùôéêÝò Ó÷ïëÝò êáé ôéò Ó÷ïëÝò ÁóôõíïìéêÞò Áêáäçìßáò, åíþ ãéá ôéò Ó÷ïëÝò ôùí Áêáäçìéþí Åìðïñéêïý Íáõôéêïý ïé ðñïêáôáñêôéêÝò åîåôÜóåéò ðåñéëáìâÜíïõí ìüíï õãåéïíïìéêÞ åîÝôáóç. ¼óïé åéóá÷èïýí óôéò Áêáäçìßåò Åìðïñéêïý Íáõôéêïý - Ó÷ïëÝò ÐëïéÜñ÷ùí êáé Ìç÷áíéêþí åîåôÜæïíôáé êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ Á´ äéäáêôéêïý åîáìÞíïõ óôç ãíþóç ôçò êïëýìâçóçò.
Ãéá üóïõò áðïôý÷ïõí äéáêüðôåôáé ç öïßôçóç ìÝ÷ñé åðéôõ÷ïýò åðáíåîÝôáóçò.
Ëüãù ôùí éäéáßôåñùí óõíèçêþí ðáñáêïëïýèçóçò ôùí ó÷ïëþí áõôþí áðáéôåßôáé íá äéáðéóôùèåß ðñéí áðü ôçí åéóáãùãÞ ç éêáíüôçôá ôïõ õðïøçößïõ íá ðáñáêïëïõèÞóåé êÜèå ìéá áðü ôéò
óõãêåêñéìÝíåò ó÷ïëÝò. Ç äéáðßóôùóç áõôÞ ãßíåôáé ìå ôéò ðñïêáôáñêôéêÝò åîåôÜóåéò ðïõ äéåíåñãïýíôáé óýìöùíá ìå ôéò ðñïêçñýîåéò ðïõ åêäßäïíôáé êÜèå ÷ñüíï áðü ôá Õðïõñãåßá ÅèíéêÞò ¢ìõíáò, Äçìüóéáò ÔÜîçò êáé ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò. Ïé ïéêåßåò ðñïêçñýîåéò äéáôßèåíôáé
áðü ôá ÓôñáôïëïãéêÜ Ãñáöåßá, ôá ÁóôõíïìéêÜ ÔìÞìáôá êáé ôéò êáôÜ ôüðïõò ËéìåíéêÝò Áñ÷Ýò
áíôßóôïé÷á. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôéò Ó÷ïëÝò áõôÝò äßäïíôáé:
ØÃéá ôéò ÓôñáôéùôéêÝò Ó÷ïëÝò áðü ôá Ãñáöåßá ÅíçìÝñùóçò Êïéíïý ÁèÞíáò (Óüëùíïò 34, ÊïëùíÜêé) óôá ôçëÝöùíá: ãéá ôéò ó÷ïëÝò óôñáôïý 210.3630.081 êáé 210.3630.579, ãéá ôéò ó÷ïëÝò íáõôéêïý: 210.36.30742 êáé 210.326.30.247 êáé ãéá ôéò ó÷ïëÝò ôçò áåñïðïñßáò:
210.36.30.360 êáé 210.36.30.076 êáé Èåóóáëïíßêçò óôá ôçëÝöùíá: 2310.850.060,
2310.893.378 êáé 2310.893.238, óôá êáôÜ ôüðïõò óôñáôïëïãéêÜ ãñáöåßá, êáèþò êáé óôï äéáäßêôõï óôç äéåýèõíóç www.mod.gr.
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
Σελίδα 19
2010
ΣΙΑΦΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ηλεκτρολογων Μηχ. & Τεχνικών Η/Υ Πάτρα
18.844 Μόρια
Ãéá ôéò Ó÷ïëÝò ÁóôõíïìéêÞò Áêáäçìßáò áðü ôç äéåýèõíóç áóôõíïìéêïý ðñïóùðéêïý ôïõ Õðïõñãåßïõ Äçìüóéáò ÔÜîçò óôá ôçëÝöùíá: 210.69.80.910 êáé 210.69.28.510 êáèþò êáé áðü
ôá êáôÜ ôüðïõò áóôõíïìéêÜ ôìÞìáôá.
Ãéá ôéò Ó÷ïëÝò Áêáäçìßáò Åìðïñéêïý Íáõôéêïý áðü ôç äéåýèõíóç åêðáßäåõóçò Íáõôéêþí
óôá ôçëÝöùíá: 210.41.28.060, 210.41.91.259 êáé ôï Ãñáöåßï Ðïëßôç óôá ôçëÝöùíá:
210.41.91.480, 210.41.91.296 ôïõ Õðïõñãåßïõ ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò (ÍïôáñÜ 92, ÐåéñáéÜò),
êáèþò êáé áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Õ.Å.Í. www.yen.gr êáé ôéò ßäéåò ôéò Áêáäçìßåò Åìðïñéêïý
Íáõôéêïý.
ÁÉÔÇÓÇ - ÄÇËÙÓÇ ÅÎÅÔÁÓÇÓ
ÓÅ ÅÉÄÉÊÏ ÌÁÈÇÌÁ Þ ÐÑÏÊÁÔÁÑÊÔÉÊÇ ÅÎÅÔÁÓÇ
•Ïé ìáèçôÝò ôçò ôåëåõôáßáò ôÜîçò ôïõ Ëõêåßïõ ðïõ åðéèõìïýí íá ëÜâïõí ìÝñïò óôéò åîåôÜóåéò åéäéêïý ìáèÞìáôïò õðïâÜëëïõí óôï Ëýêåéü ôïõò ó÷åôéêÞ ÁÉÔÇÓÇ - ÄÇËÙÓÇ áðü 1 - 10
Öåâñïõáñßïõ ìå ôçí ïðïßá äçëþíïõí ôçí ðñüèåóÞ ôïõò:
Íá åîåôáóôïýí óå óõãêåêñéìÝíá åéäéêÜ ìáèÞìáôá.
Íá åßíáé õðïøÞöéïé ãéá ÓôñáôéùôéêÝò Þ ÁóôõíïìéêÝò Þ ãéá ôéò Ó÷ïëÝò ôùí Á.Å.Í. Ç ìç õðïâïëÞ ôçò äÞëùóçò áõôÞò ôïõò óôåñåß ôï äéêáßùìá óõììåôï÷Þò óôéò åîåôÜóåéò ôùí åéäéêþí
ìáèçìÜôùí, óôéò ïðïßåò ìðïñïýí, áí êáé äÞëùóáí, íá ìç ëÜâïõí ìÝñïò ÷ùñßò êáìéÜ åðßðôùóç. Áíôßèåôá äåí ôïõò óôåñåß ôï äéêáßùìá íá åßíáé õðïøÞöéïé ãéá ÓôñáôéùôéêÝò Þ ÁóôõíïìéêÝò
Ó÷ïëÝò Þ ãéá ôéò Ó÷ïëÝò ôùí Á.Å.Í.
ÓÕÌÐËÇÑÙÌÁÔÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÃÉÁ ÔÌÇÌÁÔÁ ÌÅ ÉÄÉÁÉÔÅÑÏÔÇÔÅÓ
á
â
ã
ÔìÞìá Áíèõðïðõñáãþí ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Áêáäçìßáò. Óôï ôìÞìá áõôü åéóÜãïíôáé ÌÏÍÏ Ðõñïíüìïé, Áñ÷éðõñïóâÝóôåò êáé ÐõñïóâÝóôåò ðïõ õðçñåôïýí óôï Óþìá ÐõñïóâåóôéêÞò.
ÔìÞìá Ëïãïèåñáðåßáò. Óôï ôìÞìá áõôü äåí ìðïñåß íá öïéôÞóåé üðïéïò ðáñïõóéÜæåé
êþöùóç - âáñçêïÀá, äõóáñèñßá, ôñáýëéóìá, åãêåöáëïðÜèåéá ðïõ åðçñåÜæåé ôç ëåéôïõñãßá ëüãïõ - Üñèñùóçò Þ ðáèïëïãéêÞ öùíÞ. ¼óïé åéóÜãïíôáé óôá ôìÞìáôá áõôÜ
õðïâÜëëïíôáé óå ó÷åôéêÝò åîåôÜóåéò ìå åõèýíç ôïõ ôìÞìáôïò êáé áí äéáðéóôùèåß üôé
êÜðïéïò ðáñïõóéÜæåé ìéá áðü ôéò ðáñáðÜíù ðáèÞóåéò, äéáãñÜöåôáé áðü ôï ôìÞìá.
ÌïõóéêÞò ÅðéóôÞìçò êáé ÔÝ÷íçò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò. Ïé õðïøÞöéïé ïöåßëïõí íá äéáèÝôïõí õøçëü åðßðåäï êáëëéôå÷íéêþí äåîéïôÞôùí êáé ìïõóéêïèåùñçôéêþí ãíþóåùí óôéò ðáñáêÜôù åéäéêåýóåéò áíÜ êáôåýèõíóç:
1) ÅõñùðáúêÞò (êëáóóéêÞò) ÌïõóéêÞò: Ìïíùäßá, ÐéÜíï, ÊéèÜñá, Âéïëß, Âéüëá, ÂéïëïíôóÝëï, ÊïíôñáìðÜóï, ¼ìðïå, ÖëÜïõôï, ÊëáñéíÝôï, Öáãêüôï, Óáîüöùíï, Êüñíï, ÔñïìðÝôá, Ôñïìðüíé, Ôïýìðá Å.Ì.Ó.
2) ÂõæáíôéíÞò ÌïõóéêÞò: Êáëïöùíßá Å.Ì.Ó.
3) ÅëëçíéêÞò ÐáñáäïóéáêÞò (ÄçìïôéêÞò)ÌïõóéêÞò: ÅëëçíéêÞ ÐáñáäïóéáêÞ (ÄçìïôéêÞ) ÌïõóéêÞ, ÐïéçôéêÞ, Ëýñá, Äçìïôéêü Ôñáãïýäé, Êëáñßíï, Âéïëß, Óáíôïýñé, ÊáíïíÜêé,ÍÝú / ÊáâÜëé / ÖëïãÝñá / ¢óêáõëïò, Ïýôé / Ëáïýôï / ÔáìðïõñÜò / Ôñß÷ïñäï ìðïõæïýêé, ×Üëêéíá ÐíåõóôÜ Å.Ì.Ó.
4) Óýã÷ñïíçò ÌïõóéêÞò: Óýíèåóç.
•Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôéò êáôåõèýíóåéò êáé ôéò áíôßóôïé÷åò åéäéêåýóåéò êáëëéôå÷íéêþí áíôéêåéìÝíùí õðÜñ÷ïõí óôïí ïäçãü óðïõäþí ôïõ ôìÞìáôïò ôçë.
2310.891.281.
31
12_20_2010:12_20_2008.qxd
23/3/2010
9:22 πμ
Σελίδα 20
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
18.801 Μόρια
OÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ
ä
å
ËáúêÞò êáé ÐáñáäïóéáêÞò ÌïõóéêÞò ôïõ Ô.Å.É. Çðåßñïõ. Ïé õðïøÞöéïé ðñÝðåé íá
ãíùñßæïõí üôé äåí ìðïñåß íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôï ôìÞìá áõôü üðïéïò äåí Ý÷åé êáôáêôçìÝíï Þäç Ýíá êáëü åðßðåäï ìïõóéêÞò äåîéïôå÷íßáò óå êÜðïéï áðü ôá åëëçíéêÜ ëáúêÜ ðáñáäïóéáêÜ üñãáíá.
Ôïõñêéêþí êáé Óýã÷ñïíùí Áóéáôéêþí Óðïõäþí. Ôï ðñüãñáììá óðïõäþí ôïõ ôìÞìáôïò áõôïý êáëýðôåé ôï ðñþôï óêÝëïò ôùí Ôïõñêéêþí Óðïõäþí êáé äåí Ý÷åé áíáðôõ÷èåß áêüìç ãéá íá êáëýðôåé êáé ôï óêÝëïò ôùí Áóéáôéêþí Óðïõäþí.
Ç ÅÐÉËÏÃÇ ÔÏÕ 6ïõ ÌÁÈÇÌÁÔÏÓ
...
ÈÅÙÑÇÔÉÊÇ
32
Êáôåýèõíóç
ÈÅÔÉÊÇ
Êáôåýèõíóç
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÇ
Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ
Éóôïñßá
Ëïãïôå÷íßá
ËáôéíéêÜ
ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá
ÌáèçìáôéêÜ
ÖõóéêÞ
×çìåßá
Âéïëïãßá
ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá
ÌáèçìáôéêÜ
ÖõóéêÞ
ÁíÜðôõîç Åöáñì.
Äéïéêçóç Åðé÷.
ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá
Éóôïñßá Ã.Ð.
1ï
Éóôïñßá Ã.Ð.
1ï - 2ï - 3ï - 4ï
Éóôïñßá Ã.Ð.
1ï - 2ï - 4ï
ÌáèçìáôéêÜ Ã.Ð.
1ï -2ï - 4ï - 5ï + ÁÏÈ
ÌáèçìáôéêÜ Ã.Ð.
2ï -3ï - 4ï - 5ï + ÁÏÈ
ÌáèçìáôéêÜ Ã.Ð.
2ï - 4ï - 5ï + ÁÏÈ
Âéïëïãßá Ã.Ð.
1ï - 3ï
Âéïëïãßá Ã.Ð.
2ï - 3ï - 4ï
Âéïëïãßá Ã.Ð.
2ï - 3ï - 4ï
ÖõóéêÞÃ.Ð.
1ï
ÖõóéêÞÃ.Ð.
2ï - 3ï - 4ï
ÖõóéêÞÃ.Ð.
2ï - 4ï
Êáôåýèõíóç
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:20 μμ
Σελίδα 1
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
¸íá ðïëýôéìï åã÷åéñßäéï ðñïò
ôïõò åíäéáöåñüìåíïõò ãéá åéóáãùãÞ óôéò
ó÷ïëÝò ôçò Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò, ìéá
ïëïêëçñùìÝíç, ôáõôï÷ñüíùò êùäéêïðïéçìÝíç óõëëïãÞ
óôïé÷åßùí åðáããåëìáôéêïý ðñïóáíáôïëéóìïý. Ïé ðßíáêåò
ðïõ äçìïóéåýïõìå ðåñéëáìâÜíïõí óõíïðôéêÜ ôá ðåäßá
åðáããåëìáôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò óôá ïðïßá êáôåõèýíïõí
ôá ðñïãñÜììáôá óðïõäþí üëùí ôùí ÔìçìÜôùí ôùí ÁÅÉ êáé
ôùí ÔÅÉ ôïõò ðôõ÷éïý÷ïõò ôïõò, ìáæß ìå ôçí ðüëç óôçí ïðïßá
åäñåýåé ôï ôìÞìá, êáèþò êáé ôç âáèìïëïãéêÞ âÜóç åéóáãùãÞò
ó’ áõôü. Åîáéñïýíôáé ôá íÝá ÔìÞìáôá ðïõ éäñýèçêáí óôéò
ó÷ïëÝò ôçò Áíþôáôçò Åêðáßäåõóçò êáé ôá ïðïßá èá
äå÷ôïýí ôïõò ðñþôïõò öïéôçôÝò ôïõò ôçí åðüìåíç
áêáäçìáúêÞ ÷ñïíéÜ, êáèþò áêüìç äåí õðÜñ÷ïõí
ðëÞñç ôá áíôßóôïé÷á óôïé÷åßá.
Ïé íÝïé ìáò óÞìåñá Ý÷ïõí ôç äéÜèåóç íá óõìâÜëëïõí
óôç äéáìüñöùóç åíüò êáëýôåñïõ êüóìïõ.
Åìåßò åßìáóôå Ýôïéìïé íá ôïõò äþóïõìå ôá åöüäéá ãéá íá åðéôý÷ïõí
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:20 μμ
Σελίδα 2
ÂÁÓÅÉÓ 2009
& Επαγγελματικές Προοπτικές Σχολών
1o
Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï
(ÁíèñùðéóôéêÝò, ÍïìéêÝò êáé ÊïéíùíéêÝò ÅðéóôÞìåò)
ÁÅÉ
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2009
ÁÃÃËÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ & ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò áããëéêÞò óôçí ðñùôïâÜèìéá êáé äåõô/èìéá åêðáßäåõóç, ìåôáöñáóôÝò êáé äéåñìçíåßò ÉäéáéôÝñá ìáèÞìáôá êáé öñïíôéóôÞñéá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
19.519
19.947
20.147
20.419
ÃÁËËÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ & ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò ãáëëéêÞò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç ÌåôáöñáóôÝò éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá êáé öñïíôéóôÞñéá
ÁèÞíá
Èåó/íÉêç
11.511
12.234
11.812
11.950
ÃÅÑÌÁÍÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ & ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò ãåñìáíéêÞò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç ÌåôáöñáóôÝò, éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá êáé öñïíôéóôÞñéá
ÁèÞíá
Èåó/viêç
11.704
12.109
11.618
13.361
ÉÔÁËÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ & ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
ÊáèçãçôÝò Éôáëéêþí óôç äåõô/èìéá Åêðáßäåõóç ÌåôáöñáóôÝò, éäéáßôåñá
ìáèÞìáôá êáé öñïíôéóôÞñéá
Èåó/viêç
12.426
12.138
ÉÔÁËÉÊÇÓ & ÉÓÐÁÍÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ & ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ (ÉÔÁËÉÊÇÓ) ÁÈÇÍÁÓ
ÊáèçãçôÝò Éôáëéêþí óôç äåõô/èìéá Åêðáßäåõóç ÌåôáöñáóôÝò Éôáëéêþí Þ
Éóðáíéêþí Éäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáé öñïíôéóôÞñéá
ÁèÞíá
13.108
11.915
ÉÔÁËÉÊÇÓ & ÉÓÐÁÍÉÊÇÓ ÃËÙÓÓÁÓ & ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ (ÉÓÐÁÍÉÊÇÓ) ÁÈÇÍÁÓ
ÊáèçãçôÝò Éôáëéêþí óôç äåõô/èìéá Åêðáßäåõóç ÌåôáöñáóôÝò Éôáëéêþí Þ
Éóðáíéêþí Éäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáé öñïíôéóôÞñéá
ÁèÞíá
12.127
12.628
ÃËÙÓÓÁÓ, ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ & ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ÐÁÑÅÕÎÅÉÍÉÙÍ ×ÙÑÙÍ ÈÑÁÊÇÓ
Óå éíóôéôïýôá ìåëåôþí êáé óå ïñãáíéóìïýò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí éóôïñéêÞ
Ýñåõíá Óå åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí, óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí Äéäáóêáëßá ôùí ãëùóóþí êáé ìåôáöñÜóåéò
ÊïìïôçíÞ
12.210
12.376
ÈÅÏËÏÃÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò Óå äéÜöïñåò õðçñåóßåò åêêëçó.
êïéíùíéêÞò äéáêïíßáò
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
12.360
12.068
12.051
12.194
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÈÅÏËÏÃÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ
Éåñïóýíç ÊáèçãçôÝò Èåïëüãïé Óå äéÜöïñåò õðçñåóßåò åêêëçó.
êïéíùíéêÞò äéáêïíßáò
ÁèÞíá
11.911
11.570
ÐÏÉÌÁÍÔÉÊÇÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÈÅÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Éåñïóýíç ÊáèçãçôÝò Èåïëüãïé Óå äéÜöïñåò õðçñåóßåò åêêëçó.
êïéíùíéêÞò äéáêïíßáò
Èåó/íßêç
11.530
11.318
ÖÉËÏÓÏÖÉÁÓ- ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÇÓ & ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò Øõ÷ïëüãïé åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò, óå öïñåßò õðïóôÞñéîçò áôüìùí ìå øõ÷ïëïãéêÜ ðñïâëÞìáôá êáé óå
ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò Óýìâïõëïé áãùãÞò óôá Õðïõñãåßá Õãåßáò, Ðáéäåßáò,
Ðñüíïéáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí
ÁèÞíá
ÉùÜííéíá
16.259
15.361
16.401
15.512
ÁèÞíá
13.635
13.305
Êüñéíèïò
14.054
14.778
ÔÏÕÑKÉÊÙÍ & ÓÕÃ×ÑÏÍÙÍ ÁÓÉÁÔÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ
Óôï õðïõñãåßï åîùôåñéêþí Óå ïñãáíéóìïýò Óáí äÜóêáëïé ÔïõñêéêÞò ãëþóóáò
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ & ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ
Óôçí äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç 34
ÂÁÓÇ
2008
Óôï äçìüóéï Óôçí áõôïäéïßêçóç
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:20 μμ
Σελίδα 3
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ψυχολογία Παντείου
18.730 Μόρια
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÖÉËÏÓÏÖÉÁÓ - ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÇÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò Óýìâïõëïé áãùãÞò óôï Õðïõñãåßï
Ðáéäåßáò êáé Üëëïõò êñáôéêïýò öïñåßò ¢ëëåò åñãáóßåò ìå öéëïëïãéêü
áíôéêåßìåíï (ð÷. åðéìÝëåéá âéâëßùí) Iäñýìáôá Ðñïóôáóßáò Ðáéäéïý
Èåó/íßêç
16.222
16.290
ÖÉËÏÓÏÖÉÊÙÍ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÊÑÇÔÇÓ
ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò Óýìâïõëïé áãùãÞò óôï Õðïõñãåßï
Õãåßáò êáé Üëëïõò êñáôéêïýò öïñåßò Êïéíùíéïëüãïé Åñãáóßåò ìå
öéëïëïãéêü áíôéêåßìåíï (ð÷. åðéìÝëåéá âéâëßùí êëð)
ÑÝèõìíï
14.516
14.533
ÖÉËÏÓÏÖÉÁÓ ÐÁÔÑÁÓ
ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò ¢ëëåò åñãáóßåò ìå öéëïëïãéêü
áíôéêåßìåíï Iäñýìáôá Ðñïóôáóßáò Ðáéäéïý
ÐÜôñá
14.733
14.818
ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò öéëüëïãïé Åñãáóßåò öéëïëïãéêÝò óôï ÷þñï ôùí åêäüóåùí êáé
óôïí ôýðï ÊáèçãçôÝò ÅëëçíéêÞò ùò îÝíçò ãëþóóáò
ÉùÜííéíá
ÑÝèõìíï
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
ÐÜôñá
ÊáëáìÜôá
15.976
15.607
17.645
17.464
16.608
15.732
16.173
15.804
17.733
17.350
16.446
15.968
ÅËËÇÍIKÇÓ ÖÉËÏËÏÃÉÁÓ ÈÑÁÊÇÓ
ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò ¢ëëåò åñãáóßåò ìå öéëïëïãéêü
áíôéêåßìåíï
ÊïìïôçíÞ
15.482
15.681
ÉÓÔÏÑÉÁÓ & ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò Áñ÷áéïëüãïé ÉóôïñéêÞ Ýñåõíá
(âéâëéïèÞêåò, áñ÷åßá êôë)
Èåó/íßêç
ÉùÜííéíá
ÁèÞíá
ÑÝèõìíï
15.902
15.010
16.117
14.676
16.027
15.170
16.599
14.813
ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÁÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁÍÈÑÙÐÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Öéëüëïãïé óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç ÉóôïñéêÞ Þ åèíïëïãéêÞ Ýñåõíá
(âéâëéïèÞêåò, áñ÷åßá) Óôçí áñ÷áéïëïãéêÞ õðçñåóßá êáé óå ìïõóåßá
Âüëïò
14.969
15.094
ÉÓÔÏÑÉÁÓ IÏÍÉÏÕ
Öéëüëïãïé óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç ÉóôïñéêÞ Ýñåõíá (âéâëéïèÞêåò, áñ÷åßá
êôë) Óôçí áñ÷áéïëïãéêÞ õðçñåóßá êáé óå ìïõóåßá
ÊÝñêõñá
14.130
14.242
ÉÓÔÏÑÉÁÓ & ÅÈÍÏËÏÃÉÁÓ ÈÑÁÊÇÓ
Öéëüëïãïé óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç ÉóôïñéêÞ Þ åèíïëïãéêÞ Ýñåõíá
(âéâëéïèÞêåò, áñ÷åßá) Óôçí áñ÷áéïëïãéêÞ õðçñåóßá êáé óå ìïõóåßá
ÊïìïôçíÞ
14.297
14.402
ÍÏÌÉÊÇÓ
Äéêçãüñïé - Íïìéêïß óýìâïõëïé ÓõìâoëáéïãñÜöïé Äéêáóôéêïß
ÊïìïôçíÞ
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
18.243
18.978
18.797
18.100
18.893
18.735
ÈÅÁÔÑÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ
Åêðáéäåõôéêïß óå èÝìáôá èåáôñéêÞò ðáéäåßáò Êñéôéêïß èåÜôñïõ
ÐÜôñá
ÁèÞíá
Íáýðëéï
12.732
14.109
12.330
12.806
14.039
12.367
EÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇÓ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá, éíóôéôïýôá
Óôï äçìüóéï êáé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç
Èåó/íßêç
16.603
17.323
Êüñéíèïò
13.971
14.016
Áãñßíéï
11.657
11.683
ÊÝñêõñá
12.052
12.454
ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÄÉÅÈÍÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ
Óôï Äéðëùìáôéêü Óþìá êáé óå äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò Óå éíóôéôïýôá
ðïëéôéêþí åñåõíþí óôï Õð. Åîùôåñéêþí
ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÏÕ ÐÅÑ. & ÍÅÙÍ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Êñéôéêïß, åêôéìçôÝò Ýñãùí ôÝ÷íçò Óôï õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý
ÁÑ×ÅÉÏÍÏÌÉÁÓ & ÂÉÂËÉÏÈÇÊÏÍÏÌÉÁÓ ÉÏÍÉÏÕ
Óå äçìüóéåò êáé äçìïôéêÝò âéâëéïèÞêåò êáé áñ÷åéáêÝò õðçñåóßåò Óå
ìïõóåßá êáé ðïëéôéóôéêÜ êÝíôñá Óå õðçñåóßåò ôåêìçñßùóçò êáé ðëçñïöïñéêÞò
35
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
ΒΑΡΦΗ ΛΙΝΑ
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
18.700 Μόρια
9:20 μμ
Σελίδα 4
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÄIEÈNÙÍ & ÅYPÙÐAÚÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ
Óôï Äéðëùìáôéêü Óþìá êáé óå äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò Óå éíóôéôïýôá
ðïëéôéêþí åñåõíþí óôï Õð. Åîùôåñéêþí ÊáèçãçôÝò äåõô/ìéáò åêðáßäåõóçò
áðü ôï 2002
ÐåñáéÜò
ÐÜíôåéïò
16.690
17.063
16.654
17.007
ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓTHMHÓ ÊÑÇÔÇÓ
Óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí êáé óå Üëëïõò äçìüóéïõò ôïìåßò Óå äéåèíåßò
ïñãáíéóìïýò êáé óôï Äéðëùìáôéêü Óþìá
ÑÝèõìíï
13.121
13.331
ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÅÐÉÓTHMÙÍ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí êáé óå Üëëïõò äçìüóéïõò ôïìåßò Óå äéåèíåßò
ïñãáíéóìïýò êáé óôï Äéðëùìáôéêü Óþìá
Èåó/íßêç
Κομοτηνή
15.463
15.676
13.362
ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
Óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí êáé óå Üëëïõò äçìüóéïõò ôïìåßò Óå äéåèíåßò
ïñãáíéóìïýò êáé óôï Äéðëùìáôéêü Óþìá Óå éíóôéôïýôá ðïëéôéêþí êáé
éóôïñéêþí åñåõíþí Óå åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí
ÁèÞíá
15.962
15.988
ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ
Óôï äçìüóéï ôïìÝá (õðïõñãåßá, äçìüóéïõò ïñãáíéóìïýò)
ÁèÞíá
15.476
15.351
ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ
Óôï Õð. Åîùôåñéêþí êáé óå Üëëïõò äçìüóéïõò ôïìåßò Óå äéåèíåßò ïñãáíéóìïýò
êáé óôï Äéðëùìáôéêü Óþìá Óå éíóôéôïýôá ðïëéôéêþí êáé éóôïñéêþí åñåõíþí Óå
åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí, ìåëÝôçò ðïëéôéêþí öáéíïìÝíùí
ÁèÞíá
15.001
14.883
ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óå éíóôéôïýôá ìåëåôþí êáé óå ïñãáíéóìïýò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí éóôïñéêÞ
Ýñåõíá Óå åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí êáé óôï Õð. Åîùôåñéêþí
Äéäáóêáëßá ôùí ãëùóóþí êáé ìåôáöñÜóåéò
Ñüäïò
11.912
11.477
ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá, éíóôéôïýôá
Óôï äçìüóéï êáé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç
ÁèÞíá
PÝèõìíï
MõôéëÞíç
14.691
13.276
12.811
14.826
13.458
12.821
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÁNèPÙÐOËOÃÉÁÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002 Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá,
éíóôéôïýôá Óôï äçìüóéï êáé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç
ÁèÞíá
14.128
14.209
ÌõôéëÞíç
13.133
13.301
ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÕ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óáí óêçíïèÝôåò, åéêïíïëÞðôåò óôïõò êëÜäïõò ôçëåüñáóçò êáé êéíçìáôïãñÜöïõ
Èåó/íéêç
14.809
14.396
ÓËÁÂÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ
Óå éíóôéôïýôá ìåëåôþí êáé óå ïñãáíéóìïýò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí éóôïñéêÞ Ýñåõíá
Äéäáóêáëßá ôùí ãëùóóþí êáé ìåôáöñÜóåéò Óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí
ÁèÞíá
13.835
13.970
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÈÑÁÊÇÓ
Óôï äçìüóéï êáé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç Óå ïñãáíþóåéò êïéíùíéêÞò
ðñüíïéáò Óå èåñáðåõôéêÝò ïìÜäåò
ÊïìïôçíÞ
13.618
13.938
ÁèÞíá
18.295
18.518
ÁèÞíá
17.218
17.410
ÊÏÉÍÙÍIÊÇÓ ÁÍÈÑÙÐÏËÏÃÉÁÓ & ÉÓÔÏÑÉÁÓ ÁÉÃÁÉÏÕ
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá, Éíóôéôïýôá Óôï äçìüóéï êáé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ & ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
ÄçìïóéïãñÜöïé óôïí Ýíôõðï - çëåêôñïíéêü ôýðï ÓôåëÝ÷ç äçìïóßùí
ó÷Ýóåùí Óýìâïõëïé åðéêïéíùíßáò, äéáöÞìéóç
ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÌÅÓÙÍ & ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ ÐÁÍÔÅÉÏÕ
36
ÄçìïóéïãñÜöïé óôïí Ýíôõðï - çëåêôñïíéêü ôýðï ÓôåëÝ÷ç äçìïóßùí
ó÷Ýóåùí Óýìâïõëïé åðéêïéíùíßáò, äéáöÞìéóç
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:20 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Σελίδα 5
ΛΑΟΥΡΕΝ ΠΡΟΚΟΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
18.653 Μόρια
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖIAÓ & ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
ÄçìïóéïãñÜöïé óôïí Ýíôõðï - çëåêôñïíéêü ôýðï ÓôåëÝ÷ç äçìïóßùí
ó÷Ýóåùí Óýìâïõëïé åðéêïéíùíßáò ÄéáöÞìéóç
Èåó/íßêç
17.108
17.536
ÂÁËÊÁÍÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óå éíóôéôïýôá ìåëåôþí êáé óå ïñãáíéóìïýò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí éóôïñéêÞ
Ýñåõíá Óå åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí Óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí Äéäáóêáëßá ôùí ãëùóóþí êáé ìåôáöñÜóåéò
Öëþñéíá
12.068
11.537
ÂÁËKANIÊÙN, ÓËÁÂÉÊÙÍ & ÁNATOËÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óå éíóôéôïýôá ìåëåôþí êáé óå ïñãáíéóìïýò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí éóôïñéêÞ
Ýñåõíá Óå åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí, óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí Äéäáóêáëßá ôùí ãëùóóþí êáé ìåôáöñÜóåéò
Èåó/íßêç
15.279
15.400
ÖÉËÏÓÏÖÉÁÓ-ÐÁÉÄ. & ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ (ÐÑÏÃ. ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ) ÁÈÇÍÁÓ
Ðáéäïøõ÷ïëüãïé óôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ôïìÝá Óå äéáöçìéóôéêÝò
åôáéñßåò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
17.463
17.446
ØÕ×ÏËÏÃÉÁÓ
Øõ÷ïëüãïé óôï äçìüóéo êáé éäéùôéêü ôïìÝá Óå åôáéñßåò äçìïóßùí ó÷Ýóåùí
êáé äéáöÞìéóçò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÑÝèõìíï
ÁèÞíá
Èåó/viêç
16.905
18.049
17.625
16.745
17.789
17.574
ÈÅÁÔÑÏÕ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Åêðáéäåõôéêïß óå èÝìáôá èåáôñéêÞò ðáéäåßáò Êñéôéêïß èåÜôñïõ
Èåó/íßêç
14.212
14.340
ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ ÌÅÔÁÖÑÁÓÇÓ & ÄIEPMHNEÉÁÓ ÉÏÍÉÏ-ÅÉÄ. ÌÅÔ. Þ ÄÉÅÑÌ.
ÌåôáöñáóôÝò êáé äéåñìçíåßò ÊáèçãçôÝò îÝíùí ãëùóóþí óôçí ðñùôïâÜèìéá åêðáßäåõóç Éäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáé öñïíôéóôÞñéá
ÊÝñêõñá
19.056
19.194
ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ ÌÅÔÁÖÑ. & ÄÉÅÑÌÇÍÅÉÁÓ ÉÏÍÉÏÕ ÅÉÄÉÊÅÕÓÇ ÉÓÐ. ÃËÙÓÓÁÓ & ÐÏËÉÔ.
ÌåôáöñáóôÝò êáé äéåñìçíåßò ÊáèçãçôÝò ÎÝíùí Ãëùóóþí óôçí
ðñùôïâÜèìéá êáé äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Éäéáßôåñá ìáèÞìáôá êáé öñïíôéóôÞñéá
ÊÝñêõñá
13.573
13.436
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÖÕÓÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ & ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ
ÃõìíáóôÝò óå ó÷ïëåßá, ãõìíáóôÞñéá Þ áèëçôéêïýò ÷þñïõò ÐñïðïíçôÝò
óå áèëçôéêïýò óõëëüãïõò êáé óùìáôåßá Óå ðñïãñÜììáôá Üèëçóçò öïñÝùí
ôïõ äçìïóßïõ êáé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Óôï Õöõð. Áèëçôéóìïý êáé ôç
Ãåí. Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò
Èåó/íßêç
Ôñßêáëá
ÓÝññåò
ÁèÞíá
ÊïìïôçíÞ
14.685
13.675
12.485
15.438
13.089
15.027
13.937
13.726
15.718
13.323
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Åêðáéäåõôéêïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò
Óå éäñýìáôá ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò
Âüëïò
17.147
17.601
ÔÅ×ÍÙÍ Ç×ÏÕ & ÅÉÊÏÍÁÓ ÉÏÍÉÏÕ
Óôïí êéíçìáôïãÜöï, âßíôåï, ïðôéêïáêïõóôéêÜ ìÝóá & ðåñéâÜëëïíôá Óôçí
øçöéáêÞ ôå÷íïëïãßá ôïõ Þ÷ïõ Óôçí åðáããåëìáôéêÞ åêðáßäåõóç Óôï äçìüóéï.
KÝñêõñá
12.867
13.193
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ
ÄÜóêáëïé óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá Óå õðçñåóßåò ôçò ËáúêÞò
Åðéìüñöùóçò êáé ðñïãñÜììáôá áíáëöáâçôéóìïý
ÑÝèõìíï
Âüëïò
ÁèÞíá
ÉùÜííéíá
ÐÜôñá
Áëåîáíäñ.
Ñüäïò
Èåó/íßêç
Öëþñéíá
17.808
18.447
18.696
18.133
18.271
17.869
17.688
18.780
17.884
18.066
18.585
18.856
18.406
18.467
18.070
17.941
18.887
18.158
ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ & ÁÃÙÃÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ×OËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé óå éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
ÁèÞíá
ÐÜôñá
17.442
16.900
17.796
17.252
ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ & ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé óå éäñýìáôá öñïíôßäáò ðáéäéïý
Èåó/íßêç
17.528
17.877
37
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ
Οικονομικής Επιστήμης Οικ. Παν. Αθήνας
18.651 Μόρια
15/2/2010
9:20 μμ
Σελίδα 6
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÐÏËÇ
ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ & ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÕ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé óå éäñýìáôá öñïíôßäáò ðáéäéïý
ÂÁÓÇ
2009
Ñüäïò
16.063
16.537
Âüëïò
ÑÝèõìíï
17.059
16.327
17.403
16.771
ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ ÈÑÁÊÇÓ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
Áëåîáíäñ.
16.386
16.842
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ
Óáí óôåëÝ÷ç óå äçìüäéåò õðçñåóßåòêïéíÞò ùöÝëåéáò, Íïìáñ÷ßåò Óáí êáèçãçôÝò
óôïí êëÜäï êïéíùíéïëüãùí Óáí åñåõíçôÝò óå êÝíôñá äéåîáãùãÞò åñåõíþí.
ÁèÞíá
14.423
14.442
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÍÇÐÉÁÃÙÃÙÍ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
ÉùÜííéíá
Öëþñéíá
16.648
16.407
17.138
16.851
ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ
Êñéôéêïß ìïõóéêÞò ÊáèçãçôÝò ìïõóéêÞò óå ó÷ïëåßá, ùäåßá, êáëëéôå÷íéêïýò
ïñãáíéóìïýò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÊÝñêõñá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
12.620
14.398
15.864
11.901
12.316
15.819
ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Kñéôéêïß ìïõóéêÞò ÊáèçãçôÝò ìïõóéêÞò óå ùäåßá êáé êáëëéôå÷íéêïýò
ïñãáíéóìïýò
Èåó/íßêç
17.411
17.321
ÌÅÈ. ÉÓÔÏÑÉÁÓ & ÈÅÙÑÉÁÓ EÐÉÓTHMHÓ ÁÈÇÍÁÓ
ÉóôïñéêÞ Ýñåõíá (âéâëéoèÞêåò, áñ÷åßá êôë) Óôçí Áñ÷áéïëïãéêÞ Õðçñåóßá êáé
óå ìïõóåßá
ÁèÞíá
13.740
13.882
ÌõôéëÞíç
11.529
11.422
ÉÓÔÏÑÉÁÓ, ÁÑ×ÁÉÏËÏÃÉÁÓ & ÄÉÁ×/ÓÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÙÍ ÁÃÁÈÙÍ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ
ÁíÜëïãç ìå ôçí êáôÜñôéóç êáé ôéò åîéäåéêåõìÝíåò äåîéüôçôåò ôïõ ôìÞìáôïò
ÊáëáìÜôá
14.467
14.503
ÈÅÙÑÇÔÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÔÅ×ÍÇÓ ÔÇÓ ÁÍÙÔÁÔÇÓ Ó×ÏËÇÓ ÊÁËÙÍ ÔÅ×ÍÙÍ
Êñéôéêïß, åêôéìçôÝò Ýñãùí ôÝ÷íçò Óôï õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý óå Ìïõóåßá
ÁèÞíá
14.327
14.489
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò êáé
óå éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
ÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÁÉÃÁÉÏÕ
Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ÄéáöçìéóôéêÝò åôáéñßåò, ìÝóá ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
ÓÔÑÁÔÏËÏÃÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÓÓÁÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Áíèõðïëï÷áãïß óôï Óôñáôü ÎçñÜò Óçìáéïöüñïé óôï Íáõôéêü
Áíèõðïóìçíáãïß óôçí Áåñïðïñßá
ØÕ×ÏËÏÃÙÍ ÓÓÁÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Øõ÷ïëüãïé óôï Óôñáôü
ÔÅÉ
38
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2008
Èåó/íßêç
19.001
ÅéäéêÞ Êáô.3648/á18.626
ÅéäéêÞ Êáô.3648/β
ÐÏËÇ
Èåó/íßêç
19.171
ÅéäéêÞ Êáô.3648/á18.979
ÅéäéêÞ Êáô.3648/β
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2009
19.016
18.816
12.993
19.256
19.022
15.158
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÂÉÂËÉÏÈHKONOÌÉÁÓ & ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÐËÇÑÏÖÏÑÇÓÇÓ
Äçìüóéåò, äçìïôéêÝò êáé éäéùôéêÝò âéâëéïèÞêåò Åêäïôéêïß ïßêïé êáé âéâëéïðùëåßá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
13.253
12.435
13.215
12.803
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ
Õðçñåóßåò êïéíùíéêÞò ðñüíïéáò, óå éäñýìáôá áíçëßêùí Êïéíüôçôåò
áðåîÜñôçóçò åîáñôçìÝíùí áôüìùí Óå ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò Ó÷ïëåßá ãéá
ðáéäéÜ ìå åéäéêÝò áíÜãêåò
ÁèÞíá
ÇñÜêëåéï
ÐÜôñá
14.301
12.687
13.585
14.493
12.719
13.759
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Στο υπουργείο Πολιτισμού Σε πολιτιστικά κέντρα Σε τουριστικούς
φορείς Σε γκαλερί και εκθεσιακοούς χώρους Σε μουσεία, πινακοθήκες και
εκθέσεις τέχνης
Ζάκυνθος
10.659
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:20 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Σελίδα 7
ΠΑΠΑCΣΙΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Οικονομικής Επιστήμης Θεσ/νίκης
18.642 Μόρια
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÁèÞíá
ÉùÜííéíá
Èåó/íßêç
15.122
13.523
14.563
15.511
13.847
14.987
¢ñôá
10.720
10.335
Ðýñãïò
11.937
11.853
ÌÏÕÓÅÉÏËÏÃÅÉÁÓ, ÌÏÕÓÅÉÏÃÑÁÖÉÁÓ & Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÅÊÈÅÓÅÙÍ ÐÁÔÑÁÓ
Óå êñáôéêÜ êáé éäéùôéêÜ ìïõóåßá êáé ðéíáêïèÞêåòÓôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý
Óå éäéùôéêïýò ðïëéôéóôéêïýò öïñåßò
Ðýñãïò
11.395
11.375
ÄÇÌÏÓÉÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
Óå õðïõñãåßá Óå ôìÞìáôá Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí êáé ôìÞìáôá ÌÜñêåôéíãê
åðé÷åéñÞóåùí êáé ïñãáíéóìþí Óôá ìÝóá ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò.
ÊáóôïñéÜ
Áñãïóôüëé
11.287
11.134
11.209
10.878
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ - ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ & ÏÑÃÁÍÙÓÅÙÍ
Óôï õðïõñãåßïõ Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå óõíåôáéñéóôéêÝò
ïñãáíþóåéò
Ìåóïëüããé
11.058
10.692
ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ ÓÔÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ & ÓÔÏ ÅÌÐÏÑÅÉÏ ÇÐÅÉÑÏÕ
Ùò óôåëÝ÷ç óå åðé÷åéñÞóåéò, ïñãáíéóìïýò ÌåôáðïéçôéêÝò, åîáãùãéêÝò
êáé åéóáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Ãñáöåßá åîåéäéêåõìÝíçò ìåôÜöñáóçò
ÔáîéäéùôéêÜ ãñáöåßá
Çãïõìåíßôóá
10.690
10.607
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÇÓ ÌÏÕÓÉÊÇÓ & ØÁËÔÉÊÇÓ ÁÍ. ÅÊÊË.
Ùò êëçñéêïß êáé ëáúêÜ óôåëÝ÷ç óôçí Ïñèüäïîç Åêêëçóßá ôçò ÅëëÜäïò
óå èÝóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí ÅêêëçóéáóôéêÞ ÌïõóéêÞ êáé ôçí ØáëôéêÞ.
ÇñÜêëåéï
ÂÝëëáò
10384
10633
10.111
10.399
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÉÅÑÁÔÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÁÍ. ÅÊÊË.
êáèçãçôÝò óôç äåõô/ìéá åêðáßäåõóç Óå èÝóåéò êëçñéêþí êáé ëáúêþí óôåëå÷þí
ôçò Ïñèüäïîçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò êáé óå Üëëïõò öïñåßò åðïðôåõüìåíïõò áðü
ôçí åêêëçóßá.
ÁèÞíá
Èåóóáëïíßêç
ÇñÜêëåéï
ÂÝëëáò
9958
9593
9416
9229
9.524
9.496
9.715
10.024
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2009
13.859
ÂÑÅÖÏÍÇÐÉÏÊÏÌÉÁÓ (ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ)
Óå âñåöïêïìåßá êáé âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò Óå éäñýìáôá öñïíôßäáò
âñåöþí êáé íïóïêïìåßá ðáßäùí Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ËÁÚÊÇÓ & ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÇÓ ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÇÐÅÉÑÏÕ
Óå ùäåßá, êáèçãçôÝò óôç äåõô/ìéá åêðáßäåõóç Åðáããåëìáôßåò ìïõóéêïß
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ
ÄçìïóéïãñÜöïé óôïí Ýíôõðï - çëåêôñïíéêü ôýðï ÓôåëÝ÷ç äçìïóßùí
ó÷Ýóåùí Óýìâïõëïé åðéêïéíùíßáò, äéáöÞìéóç
ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
2o
Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï
(ÈåôéêÝò ÅðéóôÞìåò)
ÁÅÉ
ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÙÍ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ ÊÑÇÔÇÓ
Óå ôñÜðåæåò, áóöÜëåéåò (áíáëïãéóôÝò) Óå åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí
Ìåôåùñïëüãïé, êáèçãçôÝò ðëçñïöïñéêÞò
ÇñÜêëåéï
ÂÁÓÇ
2008
12.586
ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÔÇÓ ÈÁËÁÓÓÁÓ ÁÉÃÁÉÏÕ
ÍáõôéëéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò Õðïõñãåßï ÅìðïñéêÞò Íáõôéëßáò
ÌõôéëÞíç
9.015
8.750
ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ & ÁÍÁËÏÃÉÓÔÉÊÙÍ ×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óôç ÓôáôéóôéêÞ Õðçñåóßá Óå õðçñåóßåò óôáôéóôéêÞò åôáéñéþí éäéùôéêïý
ôïìÝá Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá Óå ôñÜðåæåò, áóöÜëåéåò (áíáëïãéóôÝò),
åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò áðü ôï 2002,
áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
ÓÜìïò
12.142
12.874
ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ
ÊáèçãçôÝò ìáèçìáôéêþí óôï äåõôåñïâÜèìéo ôïìÝá Óå ôñÜðåæåò,
áóöÜëåéåò (áíáëïãéóôÝò), åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí Ìåôåùñïëüãïé
ÊáèçãçôÝò ðëçñïöïñéêÞò
ÉùÜííéíá
ÐÜôñá
ÇñÜêëåéï
ÓÜìïò
Èåó/íßêç
14.969
15.271
14.492
13.857
16.829
15.588
15.687
15.060
14.441
17.410
39
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ
Χημικό Αθήνας
18.458 Μόρια
15/2/2010
9:21 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÖÕÓÉÊÇÓ
ÊáèçãçôÝò öõóéêÞò óôç äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ åêðáßäåõóç Óå åñåõíçôéêÜ
êÝíôñá Ìåôåùñïëüãïé ÊáèçãçôÝò ðëçñïöïñéêÞò Ñáäéïçëåêôñïëüãïé
ÉùÜííéíá
ÐÜôñá
ÇñÜêëåéï
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
15.029
15.625
14.750
16.613
16.340
15.433
15.948
15.168
17.166
16.824
×ÇÌÅIÁÓ
ÊáèçãçôÝò ÷çìåßáò óôç äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ åêðáßäåõóç Óå âéïìç÷áíéêÝò
êáé åìðïñéêÝò åôáéñßåò Óå åñãáóôÞñéá êáé åñåõíçôéêÜ êÝíôñá Óå
íïóïêïìåßá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÉùÜííéíá
ÐÜôñá
ÇñÜêëåéï
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
15.300
16.212
15.160
17.334
16.511
15.887
16.726
15.694
17.819
17.047
ÃÅÙËÏÃÉÁÓ (ÃÅÙËÏÃÉÁÓ & ÃÅÙÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ãéá ÁÈÇÍÁ)
Ãñáöåßá ãåùëïãéêþí åñåõíþí êáé óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò ÊáèçãçôÝò óôç
äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ åêðáßäåõóç Óåéóìïëüãïé Óôïí éäéùôéêü ôïìÝá óå
åôáéñßåò ìå áíôéêåßìåíï ôçí åêìåôÜëëåõóç ôïõ ïñõêôïý ðëïýôïõ
ÐÜôñá
AèÞíá
Èåó/íßêç
12.691
14.447
13.935
12.774
14.747
13.916
ÃÅÙÃÑÁÖÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò ãåùãñáößáò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý
öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Óå ôïõñéóôéêÝò êáé óôñáôéùôéêÝò ó÷ïëÝò êáé
õðçñåóßåò
ÌõôéëÞíç
ÁèÞíá
9.259
13.039
9.559
13.570
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÖÕÓÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ & ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ
ÃõìíáóôÝò óå ó÷ïëåßá, ãõìíáóôÞñéá Þ áèëçôéêïýò ÷þñïõò ÐñïðïíçôÝò óå
áèëçôéêïýò óõëëüãïõò êáé óùìáôåßá Óå ðñïãñÜììáôá Üèëçóçò öïñÝùí ôïõ
äçìïóßïõ êáé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò Óôï Õöõð. Áèëçôéóìïý êáé óôç Ãåí.
Ãñáììáôåßá ÍÝáò ÃåíéÜò
Èåó/íßêç
Ôñßêáëá
ÓÝññåò
ÁèÞíá
ÊïìïôçíÞ
14.685
13.675
13.661
15.438
13.089
15.027
13.037
13.726
15.718
13.323
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÅÉÄÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Åêðáéäåõôéêïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò
Óå éäñýìáôá ãéá Üôïìá ìå åéäéêÝò áíÜãêåò
Âüëïò
17.147
17.601
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ
ÄÜóêáëïé óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ ó÷ïëåßá Óå õðçñåóßåò ôçò ËáúêÞò
Åðéìüñöùóçò êáé ðñïãñÜììáôá áíáëöáâçôéóìïý
ÑÝèõìíï
Âüëïò
ÁèÞíá
ÉùÜííéíá
ÐÜôñá
Áëåîáíäñ.
Ñüäïò
Èåó/íßêç
Öëþñéíá
17.708
18.447
18.696
18.133
18.271
17.869
17.688
18.780
17.884
18.066
18.585
18.856
18.406
18.467
18.070
17.941
18.887
18.158
ÁèÞíá
17.442
17.796
ÁèÞíá
15.544
16.016
ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ & ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé óå éäñýìáôá öñïíôßäáò ðáéäéïý
Èåó/íßêç
17.528
17.877
ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ & ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÕ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé óå éäñýìáôá öñïíôßäáò ðáéäéïý
Ñüäïò
16.063
16.537
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò êáé
óå éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
Âüëïò
ÑÝèõìíï
17.059
16.327
17.403
16.771
ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ & ÁÃÙÃÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ×OËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ ÁÈÇÍÁÓ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé óå éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÙÍ
Óôç ÓôáôéóôéêÞ Õðçñåóßá êáé óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá Óå õðçñåóßåò
óôáôéóôéêÞò åôáéñéþí éäéùôéêïý ôïìÝá Óå ôñÜðåæåò, áóöÜëåéåò (áíáëïãéóôÝò),
åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò áðü ôï 2002,
áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
40
Σελίδα 8
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:21 μμ
Σελίδα 9
Ο
ΟΔ
ΔΗ
ΗΓΓΟ
ΟΣΣ ΣΣΠ
ΠΟ
ΟΥΥΔ
ΔΩ
ΩΝ
Ν 22001100
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ευελπίδων - Όπλα
18.454 Μόρια
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
Áëåîáíäñ.
16.386
16.842
ÐÜôñá
16.900
17.252
ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏ ÍÇÐÉÁÃÙÃÙÍ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
ÉùÜííéíá
Öëþñéíá
16.648
16.407
17.138
16.851
ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ
Êñéôéêïß ìïõóéêÞò ÊáèçãçôÝò ìïõóéêÞò óå ó÷ïëåßá, ùäåßá, êáëëéôå÷íéêïýò
ïñãáíéóìïýò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÊÝñêõñá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
12.620
14.398
15.864
11.901
12.316
15.819
ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Kñéôéêïß ìïõóéêÞò ÊáèçãçôÝò ìïõóéêÞò óå ùäåßá êáé êáëëéôå÷íéêïýò
ïñãáíéóìïýò
Èåó/íßêç
17.411
17.321
ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁÓ ÉÓÔÏÑÉÁÓ & ÈÅÙÑÉÁÓ EÐÉÓTHMHÓ ÁÈÇÍÁÓ
ÉóôïñéêÞ Ýñåõíá (âéâëéoèÞêåò, áñ÷åßá êôë) Óôçí Áñ÷áéïëïãéêÞ Õðçñåóßá êáé
óå ìïõóåßá
ÁèÞíá
13.740
13.882
ÂIOËÏÃIÁÓ
ÊáèçãçôÝò âéïëïãßáò óôç äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ åêðáßäåõóç Óå âéïìç÷áíéêÝò êáé åìðïñéêÝò åôáéñßåò Óå åñãáóôÞñéá êáé åñåõíçôéêÜ êÝíôñá
Óå íïóïêïìåßá
ÐÜôñá
ÇñÜêëåéï
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
17.896
17.640
18.331
18.139
18.008
17.835
18.599
18.333
AèÞíá
16.541
17.110
ÉùÜííéíá
ÇñÜêëåéï
11.682
10.562
12.020
11.155
ÅÐÉÓTÇÌÇÓ ÔÙÍ ÕËIÊÙÍ
ÊáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñßåò Ôå÷íéêÝò åôáéñßåò
ÐÜôñá
11.137
11.560
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá êáé
áãñïêôÞìáôá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý
öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
13.980
13.838
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÔÇËÅÌÁÔÉÊÇÓ ×ÁÑÏÊÏÐÅÉÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Óå åôáéñåßåò êáé öïñåßò ôïõ
äçìïóßïõ ïé ïðïßïé ÷ñçóéìïðïéïýí åöáñìïãÝò ôçëåìáôéêÞò óôçí åêðáßäåõóç
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
16.185
16.368
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÆÙÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÕÄÁÔÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÙÍ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ.
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãéáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá ÊáèçãçôÝò
óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
AèÞíá
13.180
12.881
AèÞíá
16.113
16.332
AèÞíá
16.639
17.166
AèÞíá
13.358
13.035
ÐÏËÇ
ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ ÈÑÁÊÇÓ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ & ÔÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÓÔÇÍ ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇ ÇËÉÊÉÁ
Íçðéáãùãïß óå äçìüóéá Þ éäéùôéêÜ íçðéáãùãåßá Óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò
Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí êáé éäñýìáôá öñïíôßäáò ôïõ ðáéäéïý
ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÙÍ ÌÁÈÇÌ. & ÖÕÓ. ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÅÌÐ
KÝíôñá öõóéêþí åñåõíþí ÊáèçãçôÝò ÐëçñïöïñéêÞ
EÐÉÓTHMHÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕËÉÊÙÍ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ)
ÊáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñßåò Âéïìç÷áíßá Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò
ÃÅÙÐÏÍÉÊÇÓ ÂÉÏÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ.
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãéáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá ÊáèçãçôÝò
óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ.
Óôï Õð. Ãåùñãßáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
ÁÎIOÐÏÉÇÓÇÓ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ & ÃÅÙÑÃIÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÇÓ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ.
Óôï Õð. Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ôñÜðåæá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
41
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:21 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Μάρκετιγκ ΑΣΟΕ
18.452 Μόρια
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÃÅÙÐÏÍÉÁÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Ãåùðüíïé óôá Õð. Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá,
áãñïêôÞìáôá êáé óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Èåó/íßêç
14.366
14.516
ÄÁÓÏËÏÃÉÁÓ & ÖÕÓÉÊÏÕ ÐÅÑIBÁËËÏÍÔÏÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óôï Õð. Ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
Èåó/vßêç
13.197
13.209
ÃÅÙÐÏÍÉÁÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÁÃÑÏÔÉÊÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá,
áãñïêôÞìáôá êáé óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò
Âüëïò
13.508
13.701
ÃÅÙÐÏÍÉÁÓ, É×ÈÕÏËÏÃÉÁÓ & ÕÄÁÔÉÍÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá,
áãñïêôÞìáôá êáé óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò
Âüëïò
12.344
12.358
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óôï õðïõñãåßï ðåñéâÜëëïíôïò ÌåëÝôåò èåìÜôùí ðåñéâÜëëïíôïò
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç
ÓÅËÅÔÅ
ÌõôéëÞíç
11.416
10.557
ÄÉÄÁÊÔÉÊÇÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ & ØÇÖÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÐÅÉÑÁÉÁ
ÊáèçãçôÞò ôå÷íïëïãéêÞò åêðáßäåõóçò Ôå÷íéêÝò åôáéñßåò
ÐåñáéÜò
14.959
15.092
ÁèÞíá (Ïéê.Ðáí.)
ÉùÜííéíá
Èåó/íßêç
ÐåéñáéÜò
ÊÝñêõñá
16.687
15.677
17.099
16.243
14.757
17.035
15.894
17.578
16.449
15.086
Êüñéíèïò
14.054
14.778
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÁÈÇÍÁÓ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò ðñïãñáììáôéóôÝò Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
17.351
17..787
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÙÍ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óå åôáñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò ðñïãñáììáôéóôÝò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü
ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
ÓÜìïò
13.519
14.110
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÊÑÇÔÇÓ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óå ôìÞìáôá
ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò ðñïãñáììáôéóôÝò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÇñÜêëåéï
14.512
14.781
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò ðñïãñáììáôéóôÝò Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Ôñßðïëç
14.172
14.597
ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
×åéñéóôÝò óõóôçìÜôùí ÐëçñïöïñéêÞò Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñáöçìÝíçò
ËïãéóôéêÞò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
Èåó/íßêç
16.894
16.907
Èåó/íéêç
14.809
14.396
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò ðñïãñáììáôéóôÝò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý
öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ & ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ
Óôçí äåõôåñïâÜèìéá åêðáßäåõóç 42
Σελίδα 10
Óôï äçìüóéï Óôçí áõôïäéïßêçóç
ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÕ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óáí óêçíïèÝôåò , åéêïíïëÞðôåò óôïõò êëÜäïõò ôçëåüñáóçò êáé êéíçìáôïãñÜöïõ
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:21 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Σελίδα 11
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΙΛΙΑ
Μηχ. Η/Υ Πληροφορ. Πάτρα
18.328 Μόρια
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò ðñïãñáììáôéóôÝò Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Ôñßðïëç
14.172
13.242
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇÓ ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá, éíóôéôïýôá
Óôï äçìüóéï êáé óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç
Èåó/íéêç
16.603
17.323
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÌÅ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÓÔÇ ÂÉÏÚÁÔÑÉÊÇ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò
ðñïãñáììáôéóôÝò Óå âéïúáôñéêÝò ìïíÜäåò Óå êëÜäïõò õãåßáò
Ëáìßá
14.538
14.891
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÊÁÉ ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Óôç âéïìç÷áíßá Óå
ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò ðñïãñáììáôéóôÝò Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Óôçí åêðáßäåõóç
ÊïæÜíç
15.887
15.963
ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
Ó×ÏËÇ ÐËÏÉÁÑ×ÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ
Óå åìðïñéêÜ ðëïßá Óå íáõôéëéáêÜ ãñáöåßá êáé åðé÷åéñÞóåéò
Åéä. Êáô.3648/á
Ó×ÏËÇ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ
Óå åìðïñéêÜ ðëïßá Óå íáõôéëéáêÜ ãñáöåßá êáé åðé÷åéñÞóåéò
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
8.900
8.874
8.968
11.460
3648/â 10.914
9.146
8.822
10.219
Åéä. Êáô.3648/α
13.270
Åéä. Êáô.3648/β
9.931
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2009
16.001
16.431
Åéä. Êáô.3648/á 14.468
14.733
17.629
18.303
Åéä. Êáô.3648/á 16.846
17.144
ÅÕÅËÐÉÄÙÍ (ÓÓÅ) ÏÐËÁ
Óôïí Åëëçíéêü Óôñáôü (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá -
ÂÁÓÇ
2008
ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ãõíáßêåò)
ÅÕÅËÐÉÄÙÍ (ÓÓÅ) ÓÙÌÁÔÁ
Óôïí Åëëçíéêü Óôñáôü (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ãõíáßêåò)
3648/â 14.813
ÉÊÁÑÙÍ (ÓÉ) ÉÐÔÁÌÅÍÏÉ
ÐïëåìéêÞ áåñïðïñßá (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá -
17.221
17.303
Åéä. Êáô.3648/á 15.395
15.524
ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ãõíáßêåò)
ÉÊÁÑÙÍ (ÓÉ) ÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ (ÓÌÁ)
ÐïëåìéêÞ áåñïðïñßá (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ãõíáßêåò)
ÍÁÕÔÉÊÙÍ ÄÏÊÉÌÙÍ (ÓÍÄ) ÌÁ×ÉÌÏÉ
Ðïëåìéêü Íáõôéêü (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá)
ÍÁÕÔÉÊÙÍ ÄÏÊÉÌÙÍ (ÓÍÄ) ÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ
Ðïëåìéêü Íáõôéêü (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá)
MONÉMÙN ÕÐÁÎ. ÓÔÑÁÔÏÕ (Ó.Ì.Õ.) - ÏÐËÁ
Óôï óôñáôü îçñÜò (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 9 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá)
MONÉMÙN ÕÐÁÎ. ÓÔÑÁÔÏÕ (Ó.Ì.Õ.) - ÓÙÌÁÔÁ
Óôï óôñáôü îçñÜò (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 9 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá
18.879
19.187
Åéä. Êáô.3648/á 18.375
18.658
3648/â
9.762
18.658
17.361
17.671
Åéä. Êáô.3648/á 16.073
16.287
17.748
18.609
Åéä. Êáô.3648/á 17.387
18.309
14.183
Åéä. Êáô.3648/á 12.679
9.100
15.822
15.316
43
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
ΔΙΓΕΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαιδ. Ρέθυμνο
18.110 Μόρια
9:21 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÔÅÉ
ÁèÞíá
ÉùÜííéíá
Èåó/íßêç
ÂÁÓÇ
2008
15.122
13.523
14.563
ÂÁÓÇ
2009
15.511
13.847
14.987
¢ñôá
10.720
10.335
ÖÕÔÉÊÇÓ ÐAPAÃÙÃHÓ
Óôo Õðïõñãåßo Ãåùñãßáò êáé óå ãåùñãéêïýò óõíåôáéñéóìïýò Óôçí ÁãñïôéêÞ
ôñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá, áãñïêôÞìáôá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç
ÓÅËÅÔÅ
Öëþñéíá
¢ñôá
Èåó/íßêç
ÊáëáìÜôá
ÇñÜêëåéï
ËÜñéóá
8.719
9.248
8.913
8.921
8.805
9.034
9.003
9.417
9.095
ÁÍÈÏÊÏÌÉÁÓ - ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ TOÐÉÏÕ ÇÐÅÉÑÏÕ
Óå äÞìïõò ãéá ôç äçìéïõñãßá êÞðùí, ðÜñêùí Óå áíèïêïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
¢ñôá
9.155
9.071
ÄÁÓÏÐÏÍÉÁÓ & ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÖÕÓÉÊÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
Óôï õðïõñãåßï ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò Óå äáóéêÝò âéïìç÷áíßåò
ÄñÜìá
ÊáñðåíÞóé
Êáñäßôóá
9.004
9.408
9.327
9.012
9.317
9.342
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ÏÉÊÏËÏÃÉÁÓÓ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ
Óôï õðïõñãåßï ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò Óå äáóéêÝò âéïìç÷áíßåò
Æάêõíèïò
8.918
8.919
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Óôï õðïõñãåßï ãåùñãßáò Óå áãñïôéêïýò óõíåôáéñéóìïýò
Áñãïóôüëé
9.262
9.312
ÆÙÉÊÇÓ ÐÁPAÃÙÃHÓ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò êôçíïôñüöùí Óôçí ÁãñïôéêÞ
ôñÜðåæá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü
ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
Öëþñéíá
Èåó/íßêç
ËÜñéóá
¢ñôá
8.803
9.125
8.746
9.012
9.558
11.479
Ìåóïëüããé
ÊáëáìÜôá
ÇñÜêëåéï
13.369
9.240
13.158
9.559
8.824
9.935
É×ÈÕÏÊÏÌÉÁÓ - ÁËÉÅÉÁÓ ή ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Μεσολόγγι)
Óôï õðïõñãåßï ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò áëéÝùí êáé óå ìïíÜäåò
é÷èõïêáëëéÝñãåéáò
Ìåóïëüããé
Çãïõìåíßôóá
9.199
10.421
9.506
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÌÅÓÙÍ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÐÁÔÑÁÓ
·Óôéò åðé÷åéñÞóåéò óôáèåñÞò êáé êéíçôÞò ôçëåöùíßáò ·Óå õðçñåóßåò
ìç÷áíïãñÜöçóçò ôïõ éäéùôéêïý êáé äçìüóéïõ ôïìÝá
·Óå åìðïñéêÝò
åðé÷åéñÞóåéò ðáñáãùãÞò êáé äéÜèåóçò ëïãéóìéêïý äéáöüñùí ôýðùí
Ðýñãïò
11.937
11.853
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και
οργανισμούς Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò
Σε επιχειρήσεις εμπορίας, εισαγωγών και εξαγωγών γεωργικών
προόντων Σε βιομηχανίες αγροτικών προόντων
Èåó/íßêç
ÐÏËÇ
ÂÑÅÖÏÍÇÐÉÏÊÏÌÉÁÓ (ÐÑÏÓ×ÏËÉÊÇÓ ÁÃÙÃÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ)
Óå âñåöïêïìåßá êáé âñåöïíçðéáêïýò óôáèìïýò Óå éäñýìáôá öñïíôßäáò
âñåöþí Óå íïóïêïìåßá ðáßäùí Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ãéá áãùãÞ íçðßùí
ËÁÚÊÇÓ & ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÇÓ ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÇÐÅÉÑÏÕ
Óå ùäåßá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/ìéá åêðáßäåõóç Åðáããåëìáôßåò ìïõóéêïß
ÈÅÑÌÏÊÇÐÉÁÊÙÍ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÙÍ & ÁÍÈÏÊÏÌÉÁÓ
ÈåñìïêÞðéá êáé áíèïêçðåõôéêÝò êáëëéÝñãåéåò Óå óõíåôáéñéóìïýò
õðïõñãåßï ãåùñãßáò Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
44
Σελίδα 12
Óôï
8.818
10.024
9.253
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:21 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
3o
Σελίδα 13
ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής Βόλος
17.798 Μόρια
Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï
(Åðéóôçìþí Õãåßáò)
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÉÁÔÑÉÊÇÓ
Åèíéêü óýóôçìá õãåßáò ÉäéùôéêÜ íïóïêïìåßá, êëéíéêÝò Óå áóöáëéóôéêïýò
öïñåßò Óå ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò, åñãïóôÜóéá êáé ðëïßá Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò
ÉùÜííéíá
ÐÜôñá
Áëåîáíäñ.
ÇñÜêëåéï
ËÜñéóá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
18.872
19.037
18.713
18.773
18.895
19.306
19.145
19.105
19.240
19.006
19.034
19.150
19.476
19.360
ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÇÓ
Åèíéêü óýóôçìá õãåßáò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÉäéùôéêÜ íïóïêïìåßá
êáé éáôñéêÜ êÝíôñá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
18.857
18.811
19.128
19.069
ÁèÞíá
ÓðÜñôç
17.068
15.868
17.158
15.636
ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÇÓ
Éáôñåßá æþùí Óå êôçíïôñïöéêïýò óõíåôáéñéóìïýò ÖáñìáêåõôéêÝò
âéïìç÷áíßåò, ðáñáóêåõÞò æùïôñïöþí êôë
Èåó/íßêç
Êáñäßôóá
18.406
18.216
18.690
18.475
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÄÉÁÉÔÏËÏÃÉÁÓ & ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ ×ÁÑÏÊÏÐÅÉÏÕ
Nïóoêïìåßá êáé êëéíéêÝò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÊÝíôñá êáé éíóôéôïýôá
äéáéôïëïãßáò êáé ïìáäéêÞò óßôéóçò
ÁèÞíá
18.762
18.831
ÌÏÑÉÁÊÇÓ ÂÉÏËÏÃÉÁÓ & ÃÅÍÅÔÉÊÇÓ ÈÑÁÊÇÓ
ÊáèçãçôÝò âéïëïãßáò óôç äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ åêðáßäåõóç Óå âéï-ìç÷áíéêÝò
êáé åìðïñéêÝò åôáéñßåò Óå åñãáóôÞñéá êáé åñåõíçôéêÜ êÝíôñá êáé íïóïêïìåßá
Áëåîáíäñ.
17.429
17.577
ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇÓ
Öáñìáêåßá, öáñìáêåõôéêÝò åôáéñßåò Þ âéï÷ç÷áíßåò ÁóöáëéóôéêÜ ôáìåßá
Íïóïêïìåßá
ÐÜôñá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
18.591
18.679
18.668
18.836
18.939
18.948
ÐÜôñá
ÇñÜêëåéï
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
17.896
17.640
18.331
18.139
18.008
17.835
18.599
18333
ÉùÜííéíá
15.975
15.956
ÂÉÏ×ÇÌÅÉÁÓ & ÂÉÏÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá
Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá
ËÜñéóá
16.872
16.920
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Λήμνος
16.872
16.920
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ (ÓAN)
¸íïðëåò äõíÜìåéò (ðáñáìïíÞ óôï óþìá 12 ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí)
AèÞíá
18.112
Åéä. Êáô.3648/á 17.394
3648/â 15.214
18.098
16.8530
ÉÁÔÑÉÊÏ (ÓÓÁÓ)
¸íïðëåò äõíÜìåéò (ðáñáìïíÞ óôï óþìá 18 ÷ñüíéá)
Èåó/íßêç
19.257
Åéä. Êáô.3648/á 18.872
3648/â 18.256
19.436
19.131
14.959
Èåó/íßêç
19.191
Åéä. Êáô.3648/á 19.094
19.431
19.104
ÊÔÇÍÉÁÔÑÉÊÏ (ÓÓÁÓ)
¸íïðëåò äõíÜìåéò (ðáñáìïíÞ óôï óþìá 15 ÷ñüíéá)
Èåó/íßêç
18.867
Åéä. Êáô.3648/á 18.645
3648/â 15.422
19.299
18.929
ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÏ (ÓÓÁÓ)
¸íïðëåò äõíÜìåéò (ðáñáìïíÞ óôï óþìá 12 ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí)
Èåó/íßêç
18.923
Åéä. Êáô.3648/á
19.336
19.078
ÁÅÉ
ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
ÉäéùôéêÜ êáé äçìüóéá íïóïêïìåßá, êëéíéêÝò Iäñýìáôá êáé ãçñïêïìåßá
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÂIOËÏÃIÁÓ
ÊáèçãçôÝò âéïëïãßáò óôç äçìüóéá êáé éäéùôéêÞ åêðáßäåõóç Óå âéïìç÷áíéêÝò êáé åìðïñéêÝò åôáéñßåò Óå åñãáóôÞñéá êáé åñåõíçôéêÜ êÝíôñá
Óå íïóïêïìåßá
ÂÉÏËÏÃÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Ãåùðüíïé óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá Óå
åñåõíçôéêÜ êÝíôñá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Nïóoêïìåßá, κέντρα υγείας, γηροκομεία êáé êëéíéêÝò Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò ÊÝíôñá êáé éíóôéôïýôá äéáéôïëïãßáò êáé ïìáäéêÞò óßôéóçò
Διαγνωστικά Κέντρα, Στη βιομηχανία τροφίμων
ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÉÊÏ (ÓÓÁÓ)
¸íïðëåò äõíÜìåéò (ðáñáìïíÞ óôï óþìá 15 ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí)
45
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΝΟΛΗΣ
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολ. Αθήνα
17.727 Μόρια
9:21 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
TEI
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÁÉÓÈÇÔÉÊÇÓ & ÊÏÓÌÇÔÏËÏÃÉÁÓ
Éíóôéôïýôá áéóèçôéêÞò Óå êáôáóôÞìáôá êáëëõíôéêþí Óôï ÷þñï ôïõ
èåÜìáôïò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
13.650
13.169
13.674
13.185
ÄÇÌÏÓÉÁÓ YÃÉÅÉÍÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
Åðüðôåò äçìüóéáò õãåßáò óôï õðïõñãåßï Õãåßáò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
ÁèÞíá
12.882
12.990
ÄÉÁÔÑÏÖÇÓ & ÄÉÁÉÔÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óýìâïõëoé äéáôñïöÞò Óå õðçñåóßåò åëÝã÷ïõ Ôñïößìùí
Îåíïäï÷åßá êáé êáôáóêçíþóåéò Íïóïêïìåßá,êëéíéêÝò êáé êÝíôñá áéóèçôéêÞò
Σε βιομηχανίες παιδικών τροφών, μαζικής παραγωγής γευμάτων και
διαιτητικών σκευασμάτων Ελεύθεροι επαγγελματίες σαν σύμβουλοι
διατροφής Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
Èåó/íßêç
Óçôåßá
Καρδίτσα
15.651
13.106
15.881
12.453
12.770
ÁèÞíá
14.164
14.574
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
ËÜñéóá
14.262
13.793
12.550
14.343
13.848
12.470
ÁèÞíá
13.429
13.541
ÁèÞíá
Áßãéï
13.711
12.616
13.526
12.364
ÁèÞíá
13.517
13.935
Èåó/íßêç
ÁèÞíá
Ëáìßá
Áßãéï
15.582
16.261
14.360
14.545
15.703
16.634
14.411
14.603
ÁèÞíá
12.618
12.811
ÉùÜííéíá
ÐÜôñá
Καλαμάτα
14.235
15.002
14.153
15.043
13.767
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
Κοζάνη
14.104
13.794
14.662
14.065
13.318
ÇñÜêëåéï
ÁèÞíá
ÉùÜííéíá
Èåó/íßêç
Ëáìßá
ËÜñéóá
ÐÜôñá
Äéäõìüôåé÷ï
11.480
13.277
11.736
13.187
11.619
11.986
12.375
11.455
11.531
13.522
11.851
13.058
11.736
11.967
12.356
11.487
ÅÑÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ
Íïóïêïìåßá, êëéíéêÝò êáé éáôñéêÜ êÝíôñá Óå áèëçôéêïýò óõëëüãïõò êáé
êÝíôñá øõ÷éêÞò õãåßáò Ó÷ïëåßá êáé éäñýìáôá åéäéêÞò áãùãÞò
ÉÁÔÑÉÊÙÍ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ
Óå íïóïêïìåßá, êëéíéêÝò êáé éáôñéêÜ êÝíôñá Óå áóöáëéóôéêïýò ïñãáíéóìïýò Óå öáñìáêïâéïìç÷áíßåò
ÏÄÏÍÔÉÊÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ
Óå íïóïêïìåßá, êëéíéêÝò êáé éáôñéêÜ êÝíôñá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÏÐÔÉÊÇÓ & ÏÐÔÏÌÅÔÑÉÁÓ (ÐÑÙÇÍ ÏÐÔÉÊÇÓ)
ÊáôáóôÞìáôá ïðôéêþí åéäþí êáé âéïìç÷áíßåò ïðôéêþí åéäþí
ÑÁÄÉÏËÏÃÉÁÓ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ
Óå íïóïêïìåßá, êëéíéêÝò êáé éáôñéêÜ êÝíôñá ÁêôéíïëïãéêÜ åñãáóôÞñéá
ÖÕÓÉÊÏÈÅÑAÐEÉÁÓ
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Íïóïêïìåßá, êëéíéêÝò êáé éáôñéêÜ êÝíôñá
Óå áèëçôéêïýò óõëëïãïõò êáé êÝíôñá
ÅÐÉÓÊÅÐÔÙÍ & ÅÐÉÓÊÅÐTPÉÙÍ ÕÃÅÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ
ÌïíÜäåò ðñùôïâÜèìéáò öñïíôßäáò ôçò õãåßáò Íïóïêïìåßá, èåñáðåõôÞñéá Óå ìåãÜëåò åðé÷åñÞóåéò
ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
Óå ìïíÜäåò ãéá ôç èåñáðåßá äéáôáñá÷þí ôçò ïìéëßáò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÌÁÉÅYTIÊÇÓ
ÌáéåõôÞñéá êáé êëéíéêÝò, ãõíáéêïëoãéêÜ êÝíôñá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÍÏÓÇËÅYTIÊÇÓ
Nïóïêïìåéá, êëéíéêÝò êáé éáôñéêÜ êÝíôñá Éäñýìáôá êáé Üóõëá ÊáèçãçôÝò
óå ó÷ïëÝò íïóïêüìùí Ãçñïêïìåßá
46
Σελίδα 14
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:21 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
4o
Σελίδα 15
ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολ. Πειραιά
17.707 Μόρια
Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï
(Ôå÷íïëïãéêþí Åðéóôçìþí)
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôç
äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
ÐÜôñá
Âüëïò
ÎÜíèç
×áíéÜ
22.152
21.663
21.374
21.181
20.640
20.695
22.583
22.212
21.930
21.727
21.167
21.194
ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôç
äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÐÜôñá
ÎÜíèç
AèÞíá
Èåó/íßêç
Âüëïò
18.428
18.027
19.090
18.666
18.294
18.845
18.496
19.356
19.094
18.756
ÁÃÑÏÍÏÌÙÍ & ÔÏÐÏÃÑÁÖÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Èåó/íßêç
ÁèÞíá
17.789
17.915
18.243
18.352
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôç
äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Óå âéïìç÷áíßåò
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
18.915
18.383
19.137
18.845
Èåó/íßêç
ÁèÞíá
ÎÜíèç
18.566
19,089
17.665
19.004
19.306
18.238
ÐÜôñá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
17.139
17.969
17.428
17.794
18.359
17.962
MÇ×ANIÊÙÍ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
Óôï äçìüóéï Óå ãñáöåßá ìåëåôþí ÅñãïëÞðôåò äçìïóßùí Ýñãùí
×áíéÜ
ÎÜíèç
16.349
16.752
16.661
17.051
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ Ó×ÅÄÉÁÓÇÓ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ & ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óå äéáöçìéóôéêÝò êáé åêäïôéêÝò åôáéñßåò Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Óå
ôõðïãñáöåßá Óå éäéùôéêÜ ìïõóåßá
Óýñïò
14.778
14.648
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ & ÁÅÑÏÍÁÕÐÇÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÐÁÔÑÁÓ
Ùò ìç÷áíïëüãïé Ùò áåñïíáõðçãïß Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÅñãïëÞðôåò äçìïóßùí Ýñãùí
ÐÜôñá
17.752
18.286
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÐÁÔÑÁÓ
Éäéùôéêüò êáé äçìüóéïò ôïìÝáò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Âéïìç÷áíßåò ïéêïäïìÝò Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÐÜôñá
18.110
18.652
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ ÐÏËÅÏÄÏÌÉÁÓ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôç
äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
Âüëïò
16.971
17.306
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Óôç âéïìç÷áíßá Ùò ìç÷áíïëüãïé ìç÷áíéêïß Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÅñãïëÞðôåò äçìïóßùí Ýñãùí
Âüëïò
17.618
18.224
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ Ç/Õ, ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ & ÄÉÊÔÕÙÍ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Óå ôå÷íéêÝò åôáñßåò Óôï äçìüóéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Óôç âéïìç÷áíßá Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
Âüëïò
16.742
17.407
ÍÁÕÐÇÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ Å.Ì.Ð.
Óôï Õðïõñãåßï íáõôéëßáò Óýìâïõëïé óå íáõôéëéáêÜ èÝìáôá ÅñãïëÞðôåò
äçìïóßùí Ýñãùí
ÁèÞíá
18.480
18.891
ÁÅÉ
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ & ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôç âéïìç÷áíßá Óôï äçìüóéï ôïìÝá Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
×ÇÌÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
ÌåëÝôåò, ôå÷íéêïß óýìâïõëïé Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç ÅñãïëÞðôåò
äçìïóßùí Ýñãùí
47
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΦΠΨ Αθήνα
17.300 Μόρια
48
9:21 μμ
Σελίδα 16
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÌÅÔÁËËÅÉÙÍ ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÙÍ EMÐ
Óôï äçìüóéï Óôç ìåôáëëïõñãéêÞ âéïìç÷áíßá Óå ãñáöåßá ìåëåôþí
Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÁèÞíá
16.525
16.864
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ
Óôï õðïõñãåßï âéoìç÷áíßáò Óå ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
×áíéÜ
ÎÜíèç
15.090
15.487
15.764
15.973
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ & ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí Óå ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
×ßïò
12.194
12.508
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ Ç/Y & ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÐÁÔÑÁÓ
Óå åôáñßåò ðëçñïöïñéêÞò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óå ôñÜðåæåò
ÐÜôñá
17.124
17.506
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÏÑÕÊÔÙÍ ÐÏÑÙÍ ÊÑÇÔÇÓ
Óôï äçìüóéï Óå åðé÷åéñÞóåéò ðåôñåëáßïõ Óå ãñáöåßá ìåëåôþí
×áíéÜ
12.245
12.782
HËEKTPONlKÙN ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ & ÌÇ×/ÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÊÑÇÔÇÓ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Óôç âéïìç÷áíßá Óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
×áíéÜ
16.615
17.142
ÌÇ×ΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óôï Õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò ÄÅÇ - ÄÅÐ êëð Ôå÷íéêÝò åôáéñßåò
KïæÜíç
17.189
17.980
ÄÁÓÏËÏÃÉÁÓ & ÄÉÁ×ÅÉÑÇÓÇÓ ÐÅÑ/ÍÔÏÓ & ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÈÑÁÊÇÓ
Óôï õðïõñãåßï ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò Óå äáóéêÝò âéïìç÷áíßåò
ÏñåóôéÜäá
10.341
10.228
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉKHÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÐÅÉÑÁÉÁ
Âéïìç÷áíßá, éäéùôéêüò ôïìÝáò
ÐåéñáéÜò
16.290
16.361
ÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÁÉÃÁÉÏÕ
Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý ÄéáöçìéóôéêÝò åôáéñßåò ÌÝóá ìáæéêÞò åðéêïéíùíßáò
ÌõôéëÞíç
11.529
11.422
ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÙÍ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÙÍ & ÖÕÓÉÊÙÍ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÅÌÐ
Óôçí åêðáßäåõóç, Ýñåõíá ÁíáëïãéóôÝò óå áóöáëéóôéêÝò åôáéñßåò
Óôï äçìüóéï ôïìÝá
ÁèÞíá
16.541
17.110
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕËÉÊÙÍ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ)
Óå êáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñßåò Óå âéïìç÷áíéêÝò åôáéñßåò Óôï Õðïõñãåßï
ÁíÜðôõîçò êëð
ÉùÜííéíá
ÇñÜêëåéï
11.682
10.562
12.020
11.155
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÔÙÍ ÕËÉÊÙÍ ÐÁÔÑÁÓ
Óå êáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñßåò Óå âéïìç÷áíéêÝò åôáéñßåò
ÐÜôñá
11.137
11.560
EÐÉÓÔÇÌÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãéáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá êáé
áãñïêôÞìáôá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý
öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
13.980
13.838
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÆÙÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÕÄÁÔÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÙÍ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãéáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
AèÞíá
13.180
12.881
ÃÅÙÐÏÍÉÊÇÓ ÂÉÏÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãéáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
AèÞíá
16.113
16.332
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Óôï Õð. Ãåùñãßáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá Óå åñåõíçôéêá êÝíôñá
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
AèÞíá
16.639
17.166
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Σελίδα 17
ΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαιδευσης Ρόδος
17.600 Μόρια
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÁÎIOÐÏÉÇÓÇÓ ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ & ÃÅÙÑÃIÊÇÓ ÌÇ×ÁÍÉÊÇÓ ÃÅÙÐ. ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Óôï Õð. Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ôñÜðåæá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
AèÞíá
13.358
13.035
ÃÅÙÐÏÍÉÁÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãéáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá,
áãñïêôÞìáôá Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Èåó/íßêç
14.366
14.516
ÄÁÓÏËÏÃÉÁÓ & ÖÕÓÉÊÏÕ ÐÅÑIBÁËËÏÍÔÏÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óôï Õð. Ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
Èåó/vßêç
13.197
13.209
ÃÅÙÐÏÍÉÁÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ & ÁÃÑÏÔÉÊÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá,
áãñïêôÞìáôá Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü
ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Âüëïò
13.508
13.701
ÃÅÙÐÏÍÉÁÓ I×ÈÕÏËÏÃÉÁÓ & ÕÄÁÔÉÍÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õð. Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá,
áãñïêôÞìáôá Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Âüëïò
12.344
12.358
ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óôï õðïõñãåßï ðåñéâÜëëïíôïò ÌåëÝôåò èåìÜôùí ðåñéâÜëëïíôïò
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç ÓÅËÅÔÅ
ÌõôéëÞíç
11.416
10.557
ÄÉÄÁÊÔÉÊÇÓ ÔÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ & ØÇÖÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÐÅÉÑÁÉÁ
ÊáèçãçôÞò ôå÷íïëïãéêÞò åêðáßäåõóçò Ôå÷íéêÝò åôáéñßåò
ÐåñáéÜò
14.959
15.092
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ
Óå ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
ÉùÜííéíá
Èåó/íßêç
ÐåéñáéÜò
ÊÝñêõñá
16.687
15.677
17.099
16.243
14.757
17.035
15.894
17.578
16.449
15.086
ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÐÏËÉÔÉÓÌÉÊÏÕ ÐÅÑ. & ÍÅÙÍ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Êñéôéêïß, åêôéìçôÝò Ýñãùí ôÝ÷íçò Óôï õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý
Áãñßíéï
11.657
11.683
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÔÇËEÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ
Óå ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôï Õðïõñãåßï Ýñåõíáò êáé áíÜðôõîçò
ÁèÞíá
17.351
17.787
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÙÍ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óå ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôï Õðïõñãåßï Ýñåõíáò êáé áíÜðôõîçò
ÓÜìïò
13.519
14.110
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÊÑÇÔÇÓ
Óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç
ÇñÜêëåéï
14.512
14.781
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ
Óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç
Ôñßðïëç
14.172
14.597
ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
×åéñéóôÝò óõóôçìÜôùí ÐëçñïöïñéêÞò Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñáöçìÝíçò
ËïãéóôéêÞò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
Èåó/íßêç
16.894
16.907
Ôñßðïëç
12.944
13.242
ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ THËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò ùò ðñïãñáììáôéóôÝò Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
49
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
ΜΟΥΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Φυσικό Αθήνας
18.127 Μόρια
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÂÉÏËÏÃÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Ãåùðüíïé óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá
Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÉùÜííéíá
15.975
15.956
ÂÉÏ×ÇÌÅÉÁÓ & ÂÉÏÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ
Ãåùðüíïé óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå èåñìïêÞðéá êáé áãñïêôÞìáôá Óå
åñåõíçôéêÜ êÝíôñá
ËÜñéóá
16.872
16.920
ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ OIKONOMIAÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Óå óõíåôáéñéóìïýò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ÁãñïôéêÞ åêìåôÜëëåõóç
ÁèÞíá
15.127
15.183
ÏñåóôéÜäá
12.023
11.835
ÄIÁ×ÅIÑIÓÇÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Óôï õðïõñãåßï ÐåñéâÜëëïíôïò ÌåëÝôåò èåìÜôùí ðåñéâÜëëïíôïò
Óå óõíåôáéñéóìïýò
Áãñßíéï
11.986
11.537
ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Óå âéïìç÷áíéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óå ìåãÜëåò åðé÷åéñÞóåéò
ÁèÞíá
18.265
18.431
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óå èÝóåéò äéïßêçóçò Óå ôìÞìáôá ìÜñêåôéíãê, ðïéïôéêïý åëÝã÷ïõ èÝóåéò ó÷åäéÜóçò íÝùí ôå÷íïëïãéþí
ÍÜïõóá
14.518
14.156
ÂÝñïéá
16.277
16.496
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÔÇËÅÌÁÔÉÊÇÓ ×ÁÑÏÊÏÐÅÉÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôçëåðéêïéíùíéþí Óå åôáéñåßåò êáé öïñåßò
ôïõ äçìïóßïõ ïé ïðïßïé ÷ñçóéìïðïéïýí åöáñìïãÝò ôçëåìáôéêÞò óôçí
åêðáßäåõóç Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
16.185
16.368
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óôç äéïßêçóç Óôç âéïìç÷áíßá Óå ìç÷áíïãñáöéêÜ êÝíôñá Óå åôáéñåßåò Ç/Õ.
ÊïæÜíç
15.887
15.963
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÌÅ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÓÔÇ ÂÉÏÚÁÔÑÉÊÇ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ
Óå åôáéñåßåò ðëçñïöïñéêÞò Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïñãÜíùóçò Óáí
ðñïãñáììáôéóôÝò Óå âéïúáôñéêÝò ìïíÜäåò Óå êëÜäïõò õãåßáò.
Ëáìßá
14.538
14.891
ÐËÁÓÔÉÊÙÍ ÔÅ×ÍÙÍ & ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÔÅ×ÍÇÓ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Óôç äéïéêçóç ìïõóåßùí êáé ðïëéôéóôéêþí ïñãáíéóìþí Óå ãêáëåñß Óáí
éóôïñéêïß ôçò ôÝ÷íçòÓáí êáèçãçôÝò åéêáóôéêþí ôå÷íþí.
ÉùÜííéíá
ÔÅ×ÍÙÍ Ç×ÏÕ & ÅÉÊÏÍÁÓ ÉÏÍÉÏÕ
Óôïí êéíçìáôïãÜöï, âßíôåï, ïðôéêïáêïõóôéêÜ ìÝóá & ðåñéâÜëëïíôá Óôçí
øçöéáêÞ ôå÷íïëïãßá ôïõ Þ÷ïõ Óôçí åðáããåëìáôéêÞ åêðáßäåõóç Óôï äçìüóéï
ÊÝñêõñá
12.867
13.193
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÔÅ×ÍÉÊÙÍ ÕÐÁÎ. ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ (Ó.Ô.Õ.Á.)
Óôçí ðïëåìéêÞ áåñïðïñßá (õðï÷ñåïýíôáé íá ðáñáìåßíïõí óôï óþìá ãéá 9
ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá)
16.115
Åéä. Êáô.3648/á 14.685
3648/â 12.617
16.760
15.434
MONÉMÙN ÕÐÁÎ. ÓÔÑÁÔÏÕ (Ó.Ì.Õ.) - ÏÐËÁ
Óôï óôñáôü îçñÜò (õðï÷ñåïýíôáé íá ðáñáìåßíïõí óôï óþìá ãéá 9
ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá)
14.183
Åéä. Êáô.3648/á 12.679
9.100
MONÉMÙN ÕÐÁÎ. ÓÔÑÁÔÏÕ (Ó.Ì.Õ.) - ÓÙÌÁÔÁ
Óôï óôñáôü îçñÜò (õðï÷ñåïýíôáé íá ðáñáìåßíïõí óôï óþìá ãéá 9
ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá)
15.822
Åéä. Êáô.3648/á 14.820
15.316
13.820
ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ANÁÐTYÎÇÓ ÈÑÁÊÇÓ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå áãñïôéêïýò óõíåôáéñéóìïýò
ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ ×ÙÑÏÔÁÎÉÁÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óåãñáöåßá ìåëåôþí Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï ôïìÝá êáèçãçôÝò äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò.
Óå
Óáí
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
50
Σελίδα 18
11.801
10.297
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Σελίδα 19
ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Πειραιά
17.700 Μόρια
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÅÕÅËÐÉÄÙÍ (ÓÓÅ) ÏÐËÁ
Óôïí Åëëçíéêü Óôñáôü (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ãõíáßêåò)
16.001
Åéä. Êáô.3648/á 14.468
16.431
14.733
ÅÕÅËÐÉÄÙÍ (ÓÓÅ) ÓÙÌÁÔÁ
Óôïí Åëëçíéêü Óôñáôü (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ãõíáßêåò)
17.629
Åéä. Êáô.3648/á 16.846
3648/â 14.813
18.303
17.144
ÉÊÁÑÙÍ (ÓÉ) ÉÐÔÁÌÅÍÏÉ
ÐïëåìéêÞ áåñïðïñßá (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ãõíáßêåò)
17.221
Åéä. Êáô.3648/á 15.395
3648/â 14.264
17.303
15.524
ÉÊÁÑÙÍ (ÓÉ) ÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ (ÓÌÁ)
ÐïëåìéêÞ áåñïðïñßá (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá ãßíïíôáé äåêôÝò êáé ãõíáßêåò)
18.879
Åéä. Êáô.3648/á 18.375
3648/â 9.762
19.187
18.658
18.658
ÍÁÕÔÉÊÙÍ ÄÏÊÉÌÙÍ (ÓÍÄ) ÌÁ×ÉÌÏÉ
Ðïëåìéêü Íáõôéêü (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá)
17.361
Åéä. Êáô.3648/á 16.073
17.671
16.287
ÍÁÕÔÉÊÙÍ ÄÏÊÉÌÙÍ (ÓÍÄ) ÌÇ×ÁÍÉÊÏÉ
Ðïëåìéêü Íáõôéêü (õðï÷ñåùôéêÞ ðáñáìïíÞ 12 ôïõëÜ÷éóôïí ÷ñüíéá)
17.748
Åéä. Êáô.3648/á 17.387
18.609
18.309
ÌÏÍÉÌÙÍ ÕÐÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÍÁÕÔÉÊÏÕ (Ó.Ì.Õ.Í.)
Ðïëåìéêü íáõôéêü (ðáñáìïíÞ óôï óþìá 9 ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí)
15.662
Åéä. Êáô.3648/á 13.650
13.081
9.139
ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ
ÂÁÓÇ
2008
8.900
Åéä. Êáô.3648/á 8.968
3648/â 10.914
ÂÁÓÇ
2009
8.874
11.460
9.146
8.822
10.219
13.270
9.931
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÃÑÁÖÉÓÔÉÊÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
Óå äéáöçìéóôéêÝò åôáñßåò Óå ôìÞìáôá ðïëõìÝóùí åôáéñéþí ðëçñïöïñéêÞò
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
17.890
17.808
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÃÑÁÖÉÊÙÍ ÔÅ×ÍÙÍ ÁÈÇÍÁÓ
Óå äéáöçìéóôéêÝò êáé åêäïôéêÝò åôáéñßåò Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Óå
ôõðïãñáöåßá Óå éäéùôéêÜ ìïõóåßá
ÁèÞíá
12.585
11.390
ÅÓÙÔÅÑÉÊÇÓ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇÓ, ÄÉÁÊÏÓÌÇÓÇÓ & Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÏÕ
Óå åôáéñßåò äéáêüóìçóçò åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí Óôï ÷þñï ôïõ èåÜìáôïò
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
Σέρρες
19.161
19.487
13.389
ÁÍÁÊÁÉNÉÓÇÓ & ÁÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÊÔÉÑÉÙÍ
Óôï õðïõñãåéï Ýñåõíáò êáé áíÜðôõîçò Óôç âéïìç÷áíßá ÊáèçãçôÝò óôç
äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÐÜôñá
Ôñßêáëá
11.189
11.229
12.067
11.339
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÁÑ×ÁIOÔÇÔÙÍ & ÅÑÃÙÍ ÔÅ×ÍÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
Óôï Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý êáé óôçí Áñ÷áéïëïãéêÞ õðçñåóÉá Óå ìïõóåßá,
ðéíáêïèÞêåò êáé óå áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
15.924
12.570
ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ ÕÐÏÄÏÌÇÓ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï ôïìÝá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÅñãïëÞðôåò äçìïóßùí Ýñãùí ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá ôå÷íïëïãéêÞ
åêðáßäåõóç
ÐÜôñá
Èåó/íßêç
ËÜñéóá
Αθήνα
11.128
12.593
10.363
12.618
10.922
12.396
9.572
12.769
ÐÏËÇ
Ó×ÏËÇ ÐËÏÉÁÑ×ÙÍ
Óå åìðïñéêÜ ðëïßá Óå íáõôéëéáêÜ ãñáöåßá êáé åðé÷åéñÞóåéò
ÐÏËÇ
Ó×ÏËÇ ÌÇ×ÁÍÉÊÙÍ
Óå åìðïñéêÜ ðëïßá Óå íáõôéëéáêÜ ãñáöåßá êáé åðé÷åéñÞóåéò (äåí ãßíïíôáé
äåêôÝò ãõíáßêåò)
ÔÅÉ
Åéä. Êáô.3648/á
3648/â
51
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΣΟΕΕ
18.789 Μόρια
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï ôïìÝá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá ôå÷íïëïãéêÞ åêðáßäåõóç
ÁèÞíá
12.696
12.455
ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÄÏÌÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÅñãïëÞðôåò äçìüóéùí Ýñãùí ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá ôå÷íïëïãéêÞ
åêðáßäåõóç
ÇñÜêëåéï
ÐåéñáéÜò
ÓÝññåò
Τρίκαλα
11.420
15.361
11.208
10.969
15.663
10.490
9.664
ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÁÓ
Ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò ôïõ äçìïóßïõ Ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Béïìç÷áíéêÝò
ìïíÜäåò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá ôå÷íïëïãéêÞ
åêðáßäåõóç ÅñãïëÞðôåò äçìïóßùí Ýñãùí
ÊïæÜíç
ÊáâÜëá
ÇñÜêëåéï
Ëáìßá
ËÜñéóá
ÐÜôñá
ÐåéñáéÜò
×áëêßäá
9.001
8.882
8.758
8.694
8.703
9.514
12.055
9.705
9.057
9.046
8.780
8.904
8.855
9.605
12.154
9.829
ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ
Ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Óôï äçìüóéo ôïìÝá Âéoìç÷áíéêÝò ìïíÜäåò
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá ôå÷íïëïãéêÞ
åêðáßäåõóç ÅñãïëÞðôåò äçìïóßùí Ýñãùí
ÊïæÜíç
ÊáâÜëá
ÇñÜêëåéï
ËÜñéóá
ÐÜôñá
ÐåéñáéÜò
ÓÝññåò
×áëêßäáò
8.838
8.742
8.721
9.366
10.307
13.049
8.446
10.143
8.845
8.955
8.778
8.706
10.604
13.427
8.577
10.093
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ
Óå ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò Óå åôáéñßåò åìðïñßáò, êáôáóêåõÞò çëåêôñïíéêþí
óõóêåõþí ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
×áíéÜ
Ëáìßá
ÐåéñáéÜò
12.122
10.927
8.788
8.556
11.491
12.410
10.827
8.917
8.689
11.780
ÍÁÕÐÇÃÉÊÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
Óôï õðïõñãåßï íáõôéëßáò Óôç íáõðçãïêáôáóêåõáóôéêÞ âéïìç÷áíßá
Óå íáõôéëéáêÝò åðé÷åéñÞóåéò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÁèÞíá
11.742
11.481
Èåó/íßêç
ÐåéñáéÜò
×áëêßäá
Μεσολόγγι
12.701
12.805
10.725
12.608
12.790
10.901
8.702
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÙÍ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÐÅÉÑÁÉÁ
Óå ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÐåéñáéÜò
13.143
13.079
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ
Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
14.528
13.887
14.637
13.949
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ Ç×ÏÕ & ÌÏÕÓÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ
Óôïýíôéï ç÷ïãñáöÞóåùí Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Ëçîïýñé
9.103
8.738
ÐËÇÑÏÖÏÑIÊÇÓ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍIÙÍ ÓÅÑÑÙÍ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôñÜðåæåò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÓÝññåò
10.772
10.028
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò êáé ôñÜðåæåò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óå ôñÜðåæåò
Ëáìßá
ÊáóôïñéÜ
10.025
8.691
9.538
8.866
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ & ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÙÍ
Óå åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ËÜñéóá
ÓðÜñôç
¢ñôá
Λευκάδα
10.910
8.714
8.531
10.658
8.730
8.818
8.608
Ï×ÇÌÁÔÙÍ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óôï õðïõñãåßï ìåôáöïñþí Óå áóöáëéóôéêÝò êáé åôáéñßåò ïäéêÞò âïÞèåéáò
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Èåó/íßêç
10.465
10.208
Êéëêßò
8.797
9.272
ÁÕÔÏÌÁÔÉÓÌÏÕ
Óå ôå÷íéêÝò õðçñåóßåò êáé ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò Óôç âéïìç÷áíßá
Ó×ÅÄIÁÓÌÏÕ & ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÍÄÕÌÁÔÙÍ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óå âéïôå÷íßåò ðáñáãùãÞò åíäõìÜôùí Óå ïßêïõò ìüäáò
52
Σελίδα 20
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Σελίδα 21
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
Χημείας Πάτρας
17.685 Μόρια
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
Êáñäßôóá
8.573
9.134
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÐÅÔÑÅËÁÉÏÕ & ÖÕÓÉÊÏÕ ÁÅÑÉÏÕ ÊÁÂÁËÁÓ
Óôá õðïõñãåéá ðåñéâÜëëïíôïò, ÄÅÇ, ÄÅÐ, êôë. Óå åôáéñßåò ðáñáãùãÞò,
åðåîåñãáóßáò ðåôñåëáßïõ
ÊáâÜëá
9.010
8.961
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÊÁÂÁËÁÓ
Åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò ÉäéùôéêÝò åðé÷åñÞóåéò Ìç÷áíïãñÜöçóç
ÊáâÜëá
8.856
9.040
ÃEÙÐËHPOÖOPÉKHÓ & ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÁÓ ÓÅÑÑÙÍ
Óå ôå÷íéêÝò åôáéñßåò Åëåýèåñïé åðáãããåëìáôßåò
ÓÝññåò
9.804
8.879
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÌÇ×ÁÍÏËÏÃÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ
Ùò êáèçãçôÝò Ôå÷íéêÞò - ÅðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò óôç äåõô/èìéá
åêðáßäåõóç Ôå÷íïëüãïé Ìç÷áíïëüãïé Ìç÷áíéêïß óôï Äçìüóéï Óå
åñãïóôÜóéá, âéïìç÷áíßåò, âéïôå÷íßåò Ùò åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
13.312
13.711
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Óôï Õðïõñãåßï ãåùñãßáò, óå èåñìïêÞðéá, êÞðïõò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ËÜñéóá
10.104
8.816
ÃÅÙÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ & ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óôï äçìüóéï Ôå÷íéêÝò åôáéñßåò
KïæÜíç
9.163
9.228
ÅÍÅÑÃÅÉÁÊÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ
Óôï Õðïõñãåéï ÐåñéâÜëëïíôïò, ÄÅÇ, ÄÅÐ, êôë. Óå åñãïëçðôéêÝò åôáéñßåò
êáôáóêåõÞò çëåêôñéêþí äéêôýùí
ÁèÞíá
11.980
12.167
ÇñÜêëåéï
9.938
9.395
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÉÁÔÑÉÊÙÍ ÏÑÃÁÍÙÍ ÁÈÇÍÁÓ
Óôï õðïõñãåßï õãåßáò êáé ðñüíïéáò Óå äçìüóéá,éäéùôéêÜ íïóïêïìåßá êáé
êëéíéêÝò Óå åôáéñßåò êáôáóêåõÞò éáôñéêþí ïñãÜíùí
ÁèÞíá
12.752
13.491
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÔÑÏÖÉÌÙÍ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå áãñïôïâéïìç÷áíéêïýò óõíåôáéñéóìïýò
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Èåó/íßêç
ÁèÞíá
Êáñäßôóá
11.901
12.886
9.545
11.769
12.504
8.652
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÁËÉÅÉÁÓ - ÕÄÁÔÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÙÍ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óå óõíåôáéñéóìïýò áëéÝùí & óôï õð. ãåùñãßáò Óå ìïíÜäåò
é÷èõïêáëëéÝñãåéáò êáé õäáôïêáëëéÝñãåéáò
ÌïõäáíéÜ
8.953
9.383
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ
Óå óõíåôáéñéóìïýò Óôçí ÁãñïôéêÞ ôñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá - áãñïêôÞìáôá
ÊáëáìÜôá
9.125
8.895
×áíéÜ
8.768
9.129
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÙÍ ÁÍÔÉÑÑÕÐÁÍÓÇÓ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óôï Õðïõñãåßï ðåñéâÜëëïíôïò ÄÅÇ -ÄÅÐ ê.ë.ð.
ÊïæÜíç
8.979
10.484
ÏÉÍÏËÏÃÉÁÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÐÏÔÙÍ ÁÈÇÍÁÓ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå ïéíïëïãéêÜ åñãáóôÞñéá Óå âéïìç÷áíßåò
ðáñáãùãÞò ðïôþí Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÁèÞíá
Δράμα
11.082
11.110
9.013
Öëþñéíá
9.301
8.946
ÁèÞíá
12.557
11.980
Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ & ÔÅ×Í. ÎÕËÏÕ & ÅÐÉÐËÏÕ ËÁÑÉÓÁÓ
Óå âéïìç÷áíßåò ðáñáãùãÞò åðßðëùí Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÅÖÁÑÌÏÓÌÅÍÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÊÁÉ ÐÏËÕÌÅÓÙÍ ÊÑÇÔÇÓ
Óå ôìÞìáôá ìç÷áíïãñÜöçóçò Åôáéñßåò ðëçñïöïñéêÞò
ÖÕÓÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ & ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ ÊÑÇÔÇÓ
Óôï Õðïõñãåßï ðåñéâÜëëïíôïò ÄÅÇ - ÄÅÐ ê.ë.ð.
ÅÌÐÏÑÉÁÓ & ÐÏÉÏÔÉÊÏÕ ÅËÅÃ×ÏÕ ÁÃÑÏÔ. ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óå óõíåôáñéóìïýò Óå äÞìïõò - êïéíüôçôåò AãñïôéêÝò åêìåôáëëåýóåéò
ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁÓ & ÏÐÔÉÊÏÁÊÏÕÓÔÉÊÙÍ ÔÅ×ÍÙÍ ÁÈÇÍÁÓ
Óôá ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò Óå äéáöçìéóôéêÝò åôáéñßåò Óôï ÷þñï ôçò
ìüäáò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
53
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χημικών Μηχανικών Πάτρας
18.050 Μόρια
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÇËÅÊÔÑÏËÏÃÉÁÓ ÁÈÇÍÁÓ
ÊáèçãçôÝò ôå÷íéêÞò - åðáããåëìáôéêÞò åêðáßäåõóçò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Âéïìç÷áíßåò, ôå÷íéêÜ ãñáöåßá êáé åôáéñßåò
ÁèÞíá
12.658
13.171
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
ÊáèçãçôÝò ôå÷íéêÞò - åðáããåëìáôéêÞò åêðáßäåõóçò Óå èÝóåéò ðïõ ìðïñïýí
íá åñãáóôïýí êáé ïé áðüöïéôïé ôùí ôìçìÜôùí çëåêôñïíéêþí
ÁèÞíá
12.621
12.875
ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇÓ ÔÏÐÉÏÕ
Óå äÞìïõò ãéá ôç äçìéïõñãßá êÞðùí, ðÜñêùí Óå áíèïêïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÄñÜìá
8.665
9.402
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ ÕÐÏÄÏÌÇÓ ÁÈÇÍÁÓ
ÊáèçãçôÝò ôå÷íéêÞò - åðáããåëìáôéêÞò åêðáßäåõóçò Óå èÝóåéò ðïõ ìðïñïýí
íá åñãáóôïýí êáé ïé áðüöïéôïé ôùí ôìçìÜôùí ìç÷áíïëïãßáò
ÁèÞíá
13.437
13.475
ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÙÍ ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÄÏÌÉÊÙÍ ÅÑÃÙÍ ÁÈÇÍÁÓ
ÊáèçãçôÝò ôå÷íéêÞò - åðáããåëìáôéêÞò åêðáßäåõóçò Óå èÝóåéò ðïõ ìðïñïýí
íá åñãáóôïýí êáé ïé áðüöïéôïé ôùí ôìçìÜôùí ðïë. äïìéêþí Ýñãùí êáé õðïäïìÞò
ÁèÞíá
14.287
14.302
ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ & ÁÊÏÕÓÔÉÊÇÓ ÊÑÇÔÇÓ
Éäéùôéêüò ôïìÝáò MïõóéêÝò åôáéñßåò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÑÝèõìíï
8.948
9.261
ÊËÙÓÔÏÛÖÁÍÔÏÕÑÃÉÁÓ ÐÅÉÑÁÉÁ
Óå âéïìç÷áíßåò êáé âéïôå÷íßåò Óå êáôáóôÞìáôá éìáôéóìïý Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò
ÐåéñáéÜò
8.751
8.938
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏÕ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óôï Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò Óå âéïìç÷áíßåò Óå äéáöçìéóôéêÝò åôáéñßåò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÊïæÜíç
8.850
9.460
ÖÕÔÉÊÇÓ ÐAPAÃÙÃHÓ
Óôo Õðïõñãåßo Ãåùñãßáò Óå ãåùñãéêïýò óõíåôáñéóìïýò Óôçí ÁãñïôéêÞ
ÔñÜðåæá Óå èåñìïêÞðéá, áãñïêôÞìáôá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç áðü ôï 2002, áöïý öïéôÞóïõí óôç
ÓÅËÅÔÅ
Öëþñéíá
¢ñôá
Èåó/íßêç
ÊáëáìÜôá
ÇñÜêëåéï
ËÜñéóá
8.719
9.248
8.913
8.921
8.805
9.034
9.003
9.417
9.095
ÁÍÈÏÊÏÌÉÁÓ - ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ TOÐÉÏÕ ÇÐÅÉÑÏÕ
Óå äÞìïõò ãéá ôç äçìéïõñãßá êÞðùí, ðÜñêùí Óå áíèïêïìéêÝò åðé÷åéñÞóåéò
Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
¢ñôá
9.155
9.071
ÄñÜìá
ÊáñðåíÞóé
Êáñäßôóá
9.004
9.408
9.327
9.012
9.317
9.342
Áñãïóôüëé
9.262
9.312
ÆÙÉÊÇÓ ÐÁPAÃÙÃHÓ
Óôï Õðïõñãåßá Ãåùñãßáò êáé óõíåôáñéóìïýò êôçíïôñüöùí Óôçí ÁãñïôéêÞ
ôñÜðåæá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
Öëþñéíá
Èåó/íßêç
ËÜñéóá
¢ñôá
8.803
9.125
8.746
9.012
9.558
11.479
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ÈÅÑÌÏÊÇÐÉÁÊÙÍ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÙÍ & ÁÍÈÏÊÏÌÉÁÓ
ÈåñìïêÞðéá êáé áíèïêçðåõôéêÝò êáëëéÝñãåéåò Óå óõíåôáéñéóìïýò
Óôï õðïõñãåßï ãåùñãßáò Eëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Ìåóïëüããé
ÊáëáìÜôá
ÇñÜêëåéï
13.369
9.240
13.158
9.559
8.824
9.935
É×ÈÕÏÊÏÌÉÁÓ - ÁËÉÅÉÁÓ (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò áëéÝùí êáé óå ìïíÜäåò
é÷èõïêáëëéÝñãåéáò
Ìåóïëüããé
Çãïõìåíßôóá
9.199
10.421
9.506
×áëêßäá
10.324
10.023
ÄÁÓÏÐÏÍÉÁÓ & ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÖÕÓÉÊÏÕ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå óõíåôáéñéóìïýò ÄáóéêÝò âéïìç÷áíßåò
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ÂÉÏËÏÃÉÊÇÓ ÃEÙÑÃÉÁÓ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå áãñïôéêïýò óõíåôáéñéóìïýò
TÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÁÅÑÏÓÊÁÖÙÍ ×ÁËÊÉÄÁÓ
Óôçí áåñïðïñéêÞ âéïìç÷áíßá Óå ìïíÜäåò óõíôÞñçóçò áåñïóêáöþí
54
Σελίδα 22
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσειςΣε επιχειρήσεις εμπορικές,
παροχής υπηρεσιών, τουριστικές και μεταποιητικές Στο δημόσιο τομέα και
στηνς τοπική αυτοδιοίκησης Καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση
Αγ. Νικόλαος
8.818
9.075
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÔÇËÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ & ÄÉÊÔÕÙÍ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ
Σελίδα 23
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΥΓΕΡΗ
Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνα
18.130 Μόρια
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
Íáýðáêôïò
8.809
8.842
Óå åðé÷åéñÞóåéò Ç/Õ,ðëçñïöïñéêÞò ôçëåðéêïéíùíéþí, õðçñåóéþí äéáäéêôýïõ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γρεβενά
9.652
Σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις Σε επιχειρήσεις
εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, τουριστικές και μεταποιητικές Στο δημόσιο
τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκησης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ
Óôï Yðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óýìâïõëïé óå éäñýìáôá êôë.
ÆÜêõíèïò
8.918
8.919
ÔÕÐÏÐÏÉÇÓÇÓ & ÄÉÁÊÉÍÇÓÇÓ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÈÅÓ/ÍÉÊÇÓ
Óå ïñãáíéóìïýò ôõðïðïßçóçò ðñïúüíôùí Óôçí âéïìç÷áíßá
Êáôåñßíç
8.868
9.655
.
9.998
ÊáâÜëá
8.851
8.871
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
ÌÜñêåôéíãê Åðéêïéíùíßá êáé äçìüóéåò ó÷Ýóåéò ÅðéêïéíùíéáêÞ Ýñåõíá êáé
äéïéêçôéêÞ åðéóôÞìç
ÁèÞíá
17.687
17.653
ÄÉÅÈÍÙÍ & ÅÕÑÙÐÁÉÊÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ & ÐÏËÉÔÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óôï äçìüóéï Óå õðçñåóßåò åõñùðáúêÞò Ýíùóçò Äéåèíåßò ïéêïíïìéêïýò
ïñãáíéóìïýò Óå ôñÜðåæåò ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò
Èåó/íßêç
16.149
16.524
ÄÉÅÈÍÙÍ & ÅÕÑÙÐÁÚÊÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Óôï äçìüóéï Óå ôñÜðåæåò Óå õðçñåóßåò åõñùðáúêÞò Ýíùóçò Óå äéåèíåßò
ïéêïíïìéêïõò ïñãáíéóìïýò ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç
ÁèÞíá
16.819
16.952
ÄÉÅÈÍÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÓXÅÓÅÙÍ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÈÑÁÊÇÓ
ÅîáãùãéêÝò åôáéñßåò Åîùôåñéêü åìðüñéï Äçìüóéïò ôïìÝáò
ÊïìïôçíÞ
14.686
14.427
×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊONOMIKHÓ & ÔÑÁÐÅÆÉÊÇÓ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁ
Óôï äçìüóéï, óå ôñÜðåæåò Óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÐåéñáéÜò
17.645
17.783
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ & ×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ
Óôï õðïõñãåßï ïéêïíïìéêþí Óå ôñÜðåæåò Óôï ÷ñçìáôéóôÞñéï
ËïãéóôÝò - öïñïôå÷íéêïß
Èåó/íßêç
ÁèÞíá
18.208
18.474
18.358
18.536
ÍÁÕÔÉËÉÁÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÐÅÉÑÁÉÁ
Óôï Õðïõñãåßï Íáõôéëßáò Óå íáõôéëéáêÝò åôáéñßåò Óå áóöáëéóôéêÝò
åôáéñßåò êáé ôñÜðåæåò
ÐåéñáéÜò
16.803
17.113
ÍÁÕÔÉËÉÁÓ & ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÉÃÁÉÏÕ
Óôï Õðïõñãåßï íáõôéëßáò Óå íáõôéëéáêÝò åôáéñßåò Óå áóöáëéóôéêÝò
åôáéñßåò êáé ôñÜðåæåò
×ßïò
14.504
14.234
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ
Óôï äçìüóéï Óå åðé÷åéñÞóåéò, âéïìç÷áíßåò êáé ôñÜðåæåò ËïãéóôÝò öïñïôå÷íéêïß ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò
ÐåéñáéÜò
ÁèÞíá
16.978
17.616
16.938
17.779
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ
Óôï äçìüóéï Óå åðé÷åéñÞóåéò, âéïìç÷áíßåò êáé ôñÜðåæåò ËïãéóôÝò öïñïôå÷íéêïß ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò
ÐÜôñá
ÁèÞíá
Èåó/íßêç
ÑÝèõìíï
ÉùÜííéíá
Âüëïò
Ôñßðïëç
15.921
16.481
16.408
15.233
15.704
15.847
15.458
15.887
16.512
16.472
15.266
15.781
15.942
15.361
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Óôï õðïõñãåßï ãåùñãßáò Óå ãåùñãéêïýò óõíåôáéñéóìïýò Óå èåñìïêÞðéá
êáé áãñïêôÞìáôá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÄIÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÙÍ ÊÁÂÁËÁÓ
ÅéóáãùãéêÝò êáé åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ÌåôáöïñéêÝò åôáéñßåò
5o
Ìåóïëüããé
Åðéóôçìïíéêü Ðåäßï
(ÅðéóôÞìåò Ïéêïíïìßáò êáé Äéïßêçóçò)
ÁÅÉ
55
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
ΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μηχανολόγων Μηχανικών Κοζάνης
18.039 Μόρια
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ & ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
Óôï äçìüóéï Óå åðé÷åéñÞóåéò âéïìç÷áíßåò êáé ôñÜðåæåò ËïãéóôÝò öïñïôå÷íéêïß ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò
Èåó/íßêç
ÁèÞíá
ÐåéñáéÜò
17.382
17.941
17.258
17.448
18.158
17.286
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
Óôï äçìüóéï Óå åðé÷åéñÞóåéò, âéïìç÷áíßåò êáé ôñÜðåæåò ËïãéóôÝò öïñïôå÷íéêïß ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Åëåýèåñïé
åðáããåëìáôßåò
×ioò
ÐÜôñá
Κομοτηνή
15.010
16.297
14.802
16.495
14.627
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÃÑÏÔÉÊÙÍ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ & ÔÑÏÖÉÌÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Áãñßíéï
12.927
11.558
ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ & ÏÉÊÏËÏÃÉÁÓ ×ÁÑÏÊÏÐÅÉÏÕ
Êáèçãçôåò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Óôï Yðïõñãåßï Õãåßáò Óýìâïõëïé
óå éäñýìáôá êôë.
ÁèÞíá
16.419
16.853
ÓÔÁÔÉÓÔÉÊÇÓ & ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁ
Óôç óôáôéóôéêÞ õðçñåóßá Óå áóöáëéóôéêÝò åôáéñßåò êáé ôñÜðåæåò Óå êÝíôñá
åñåõíþí ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÐåéñáéÜò
15.852
15.834
ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ & ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÃÅÙÐÏÍÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óå åñåõíçôéêÜ êÝíôñá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá
ÁèÞíá
15.127
15.183
ÁÃÑÏÔÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÈÑÁÊÇÓ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÏñåóôéÜäá
12.023
11.835
ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ & ÖÕÓ. ÐÏÑÙÍ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò ÌåëÝôåò èåìÜôùí ðåñéâÜëëïíôïò Óå
åðé÷åéñÞóåéò
Áãñßíéï
11.986
11.537
ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ ÐÁÍ. ÁÈÇÍÁÓ
Óôï äçìüóéï Óå åðé÷åéñÞóåéò, âéïìç÷áíßåò Óôï Õðïõñãåßï ¸ñåõíáò êáé
áíÜðôõîçò
ÁèÞíá
18.265
18.431
ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ & ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ
Óôç äéïßêçóç áèëéôéêþí öïñÝùí ùò åîåéäéêåõìÝíá óôåëÝ÷ç.
ÓðÜñôç
12.105
10.669
ÌÁÑÊÅÔÉÍÃÊ & ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÅÉÙÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
ÌÜñêåôéíãê Åðéêïéíùíßá êáé äçìüóéåò ó÷Ýóåéò ÅðéêïéíùíéáêÞ Ýñåõíá êáé
äéïéêçôéêÞ åðéóôÞìç
¸äåóóá
15.169
14.618
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÐÉÓÔÇÌÙÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óôï äçìüóéï Óå åðé÷åéñÞóåéò, âéïìç÷áíßåò êáé ôñÜðåæåò ËïãéóôÝò öïñïôå÷íéêïß ÊáèçãçôÝò óôç äåõô/èìéá åêðáßäåõóç Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
Èåó/íßêç
17.244
17.346
ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÓÔÅÑÅÁÓ ÅËËÁÄÁÓ
Óôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ôïìÝá Óáí ïéêïíïìïëüãïé Óôçí ðåñéöåñåéáêÞ
äéïßêçóç Óå ãñáöåßá ìåëåôþí
ËéâáäåéÜ
14.763
14.524
ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ
Óå õðçñåóßåò êáé åðé÷åéñÞóåéò ôïõ äçìïóßïõ , óôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç
áõôïäéïßêçóç ¸ñåõíáò Üðôõîçò
ÁèÞíá
15.476
15.351
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ & ÐEPIÖEPIAÊHÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÐÁÍÔÅÉÏÕ
Óå äÞìïõò, íïìáñ÷ßåò Óôï äçìüóéï Óå åôáéñßåò ìåëåôþí
ÁèÞíá
15.619
15.516
ÐåéñáéÜò
16.290
16.361
ÍÜïõóá
14.518
14.156
Èåó/íßêç
15.279
15.400
ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇÓ ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÐÅÉÑÁÉÁ
Óå äçìüóéåò êáé éäéùôéêÝò ðáñáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò Óå åðé÷åéñÞóåéò óôï
ôïìÝá ðáñï÷Þò õðçñåóéþí
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óå åðé÷åéñÞóåéò ãéá íá ó÷åäéÜæïõí êáé íá õëïðïéïýí åðé÷åéñçóéáêÝò
ëåéôïõñãßåò, óõóôÞìáôá êáé äñáóôçñéüôçôåò Óáí óôåëÝ÷ç óôï ìÜñêåôéíãê êáé
ôéò ðùëÞóåéò Óôç äéïßêçóç áíèñùðßíùí ðüñùí
ÂÁËKANIÊÙN, ÓËÁÂÉÊÙÍ & ÁNATOËÉÊÙÍ ÓÐÏÕÄÙÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óå éíóôéôïýôá ìåëåôþí êáé óå ïñãáíéóìïýò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôçí éóôïñéêÞ
Ýñåõíá Óå åôáéñßåò äçìïóêïðÞóåùí, óôï Õðïõñãåßï Åîùôåñéêþí
Äéäáóêáëßá ôùí ãëùóóþí êáé ìåôáöñÜóåéò
56
Σελίδα 24
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
Σελίδα 25
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
18.090 Μόρια
ÂÁÓÇ
2008
Èåó/íßêç
19.306
Åéä. Êáô.3648/á 18.883
3648/â 18.374
ÂÁÓÇ
2009
19.455
18.989
19.032
ÕÐÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÄÉÏÉÊ. ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ (ÓÕÄ)
ÐïëåìéêÞ Áåñïðïñßá (ðáñáìïíÞ óôï óþìá 9 ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí)
18.177
Åéä. Êáô.3648/á 17.605
18.484
17.786
ÌÏÍÉÌÙÍ ÕÐÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÓÔÑÁÔÏÕ (Ó.Ì.Õ.) - ÏÐËÁ
Óôñáôüò îçñÜò (ðáñáìïíÞ óôï óþìá ãéá 9 ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí)
14.183
Åéä. Êáô.3648/á 12.679
9.100
ÌÏÍÉÌÙÍ ÕÐÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÓÔÑÁÔÏÕ (Ó.Ì.Õ.) - ÓÙÌÁÔÁ
Óôñáôüò îçñÜò (ðáñáìïíÞ óôï óþìá ãéá 9 ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí)
15.822
Åéä. Êáô.3648/á 14.820
15.316
13.820
ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ (ÓÓÁÓ)
'Åíïðëåò äõíÜìåéò (ðáñáìïíÞ óôï óþìá 12 ÷ñüíéá ôïõëÜ÷éóôïí)
ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
Åéä. Êáô. 10%
Åéä. Êáô. 4%
18.325
17.765
18.125
18.553
17.726
18.424
Åéä. Êáô. 10%
Åéä. Êáô. 4%
14.303
10.057
13.516
13.124
10.104
11.741
Åéä. Êáô. 10%
Åéä. Êáô. 4%
18.052
17.068
17.909
17.433
15.963
16.941
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
10.969
12.314
12.084
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ËÜñéóá
10.013
9.269
ÊáëáìÜôá
ÐñÝâåæá
9.859
10.583
10.059
10.068
Èåó/íßêç
ÁèÞíá
ÉåñÜðåôñá
¢ìöéóóá
Αμαλιάδα
Çãïõìåíßôóá
13.756
14.799
9275
9.724
10.690
13.689
14.444
9.966
9.302
9.650
10.607
ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÊÇÓ ÓÔÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ & ÓÔÇÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ
ÓôåëÝ÷ç óå äéÜöïñåò åðé÷åéñÞóåéò ÐñïãñáììáôéóôÝò óå åôáéñßåò
ðëçñïöïñéêÞò
Ìåóïëüããé
ËåõêÜäá
ÃñåâåíÜ
ÁìáëéÜäá
9.252
10.060
9.928
9.615
10.006
9.951
9.581
9.924
ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
Óôïí Å.Ï. Ô. Óå îåíïäï÷åßá Óå åôáéñßåò ïñãÜíùóçò åêèÝóåùí
ÁèÞíá
ÇñÜêëåéï
ÐÜôñá
Èåó/íßêç
ËÜñéóá
ÓðÝôóåò
13.346
11.082
10.627
10.981
11.050
11.058
13.244
11.020
11.087
10.395
11.028
11.011
Áã. Íéêüëáïò
9.431
10.144
ÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ
ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá (ôï ôìÞìá åßíáé éóüôéìï ìå áõôÜ ôùí ÁÅI)
ÁÓÔÕÖÕËÁÊÙÍ
ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá (ôï ôìÞìá åßíáé éóüôéìï ìå áõôÜ ôùí ÔÅÉ)
ÁÎÉÙÌÁÔÉÊÙÍ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ (AÓÔÕÍÏÌÉÊÏÉ)
ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá (ôï ôìÞìá åßíáé éóüôéìï ìå áõôÜ ôùí ÁÅI)
Ó×ÏËÅÓ ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇÓ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ
ÐÏËÇ
ÔÌÇÌÁ ÁÍÈÕÐÏÐÕÑÁÃÙÍ
ÅéóÜãïíôáé ðõñïíüìïé, áñ÷éðõñïóâÝóôåò êáé ðõñïóâÝóôåò
ÔÅÉ
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ & ÄÉÁ×ÅÉÑÇÓÇÓ ÅÑÃÙÍ ËÁÑÉÓÁÓ
Óå êáôáóêåõáóôéêÝò åôáéñßåò
×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ & ÅËÅÃÊÔÉÊÇÓ
Óå ëïãéóôéêÜ ãñáöåßá êáé óå öïñïëïãéêÜ ãñáöåßá ÅëåãêôéêÜ ãñáöåßá
ÅÌÐÏÑÉÁÓ & ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ
Åðé÷åéñÞóåéò ÷ïíäñéêÞò êáé ëéáíéêÞò ðþëçóçò ÄéáöçìéóôéêÝò åôáéñßåò
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò
ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÎÅÍÙÍ ÃËÙÓÓÙÍ ÓÔÇ ÄÉÏÉÊÇÓÇ & ÓÔÏ ÅÌÐÏÑÉÏ ÇÐÅÉÑÏÕ
Éäéùôéêüò ôïìÝáò ÅéóáãùãéêÝò êáé åîáãùãéêÝò åôáéñßåò Óå åìðïñéêÝò
åðé÷åéñÞóåéò
×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ & ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇÓ ÊÑÇÔÇÓ
Óáí ïéêïíïìéêÜ óôåëÝ÷ç êáé óýìâïõëïé óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá
Åéä. Êáô.
57
prooptikes_2010_teliko:οδηγος_Baseis.qxd
15/2/2010
9:22 μμ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Εφαρμοσμένων Μαθημ. & Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ
18.004 Μόρια
ÔÅÉ
ÐÏËÇ
ÂÁÓÇ
2008
ÂÁÓÇ
2009
ÊïæÜíç
Èåó/íßêç
ÊáâÜëá
ÇñÜêëåéï
ËÜñéóá
Ìåóïëüããé
ÐÜôñá
ÐåéñáéÜò
ÓÝññåò
×áëêßäá
ÐñÝâåæá
9.355
14.090
8.853
10.167
11.970
8.879
13.462
14.772
10.748
12.851
9.675
9.052
14.033
9.473
9.893
11.280
8.998
13.147
14.599
10.11
12.228
9.969
ÊïæÜíç
10.007
9.962
Ñüäïò
Áã. Íéêüëáïò
11.008
11.153
11.141
11.273
Èåó/íßêç
10.024
9.253
Ìåóïëüããé
11.058
10.692
ÈÞâá
Γρεβενά
9.842
9.805
10.434
ÐÜôñá
Áã. Íéêüëáïò
10.597
10.123
9.075
ÊáóôïñéÜ
Áñãïóôüëé
11.287
11.134
11.209
10.878
ÄIÁ×ÅÉÑÉÓÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÙÍ ÊÁÂÁËÁÓ
ÅéóáãùãéêÝò êáé åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ÌåôáöïñéêÝò åôáéñßåò
ÊáâÜëá
8.851
8.871
ÄÉÅÈÍÏÕÓ ÅÌÐÏÑÉÏÕ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
EéóáãùãéêÝò êáé åîáãùãéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ÌåôáöïñéêÝò åôáéñßåò
ÊáóôïñéÜ
9.501
10.205
ÔÏÐÉÊÇÓ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÁËÁÌÁÔÁÓ
Óå ïñãáíéóìïýò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò (äÞìïé íïìáñ÷ßåò êáé ðåñéöÝñåéåò)
ÊáëáìÜôá
9.661
10.003
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÌÏÍÁÄÙÍ ÕÃÅÉÁÓ & ÐÑÏÍÏÉÁÓ
Óå éäéùôéêÜ íïóïêïìåßá, êëéíéêÝò êáé éáôñéêÜ êÝíôñá Óå Üëëåò õðçñεóßåò
õãåßáò êáé ðñüíïéáò
ÁèÞíá
ÊáëáìÜôá
13.711
9.467
13.524
9.284
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ
Óôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ôïìÝá Óå åðé÷åéñÞóåéò, âéïìç÷áíßåò êáé ôñÜðåæåò
Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Ìéóèùôïß ëïãéóôÝò - öïñïôå÷íéêïß
ÁèÞíá
ÊïæÜíç
ÊáâÜëá
ËÜñéóá
ÐÜôñá
ÐåéñáéÜò
ÓÝññåò
×áëêßäá
Ëçîïýñé
ÇñÜêëåéï
ÊáâÜëá
14.608
9.220
9.444
10.694
11.858
14.338
8.988
12.050
9.794
9.834
9.444
14.357
9.635
9.089
9.543
11.487
13.957
9.407
11.238
9.581
9.320
10.064
ÔÕÐÏÐÏÉÇÓÇÓ & ÄÉÁÊÉÍÇÓÇÓ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ
Óôïí äçìüóéï ôïìÝá üðùò íïóïêïìåßá, óôñáôéùôéêÝò ìïíÜäåò Óå
áãñïôïâéïìç÷áíéêïýò óõíåôáéñéóìïýò Óå åðé÷åéñÞóåéò åîáãùãéêïý åìðïñßïõ
ÅÌÐÏÑÉÁÓ & ÐÏÉÏÔÉÊÏÕ ÅËÅÃ×ÏÕ ÐÑÏÚÏÍÔÙÍ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
Óå áãñïôéêÝò åêìåôáëëåýóåéò êáé åðé÷åéñÞóåéò Óå åðé÷åéñÞóåéò åéóáãùãéêïýåîáãùãéêïý åìðïñßïõ Óå Ôåëùíåßá êáé Óôáèìïýò ÅëÝã÷ïõ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις Σε επιχειρήσεις
εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, τουριστικές και μεταποιητικές Στο δημόσιο
τομέα και στην τοπική αυτοδιοίκησης
Êáôåñßíç
8.868
9.655
Öëþñéíá
9.301
8.946
ËÏÃÉÓÔÉÊÇÓ
Óôï äçìüóéï êáé éäéùôéêü ôïìÝá Åëåýèåñïé åðáããåëìáôßåò Ìéóèùôïß
ëïãéóôÝò - öïñïôå÷íéêïß
×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÅÖÁÑÌÏÃÙÍ ÄÕÔ. ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ
×ñçìáôéóôçñéáêÜ ãñáöåßá ËoãéóôéêÜ ãñáöåßá
ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÙÍ
Óôïí Å.Ï.Ô. Óå îåíïäï÷åßá Óå åôáéñßåò ïñãÜíùóçò åêèÝóåùí
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ÊáèçãçôÝò äåõô/èìéáò
åêðáßäåõóçò
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÙÍ - ÓÕÍÅÔÁÉÑÉÓÔÉÊÙÍ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ & ÏÑÃÁÍÙÓÅÙÍ
Óôï Õðïõñãåßï Ãåùñãßáò Óôçí ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá ÊáèçãçôÝò
äåõô/èìéáò åêðáßäåõóçò
ÄÉÏÉÊÇÓÇÓ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ ÅÖÏÄÉÁÓÌÏÕ
Ùò óôåëÝ÷ç óå åðé÷åéñÞóåéò Ùò óôåëÝ÷ç óå åðé÷åéñÞóåéò åîáãùãéêÝò,
åéóáãùãéêÝò êáé ìåôáöïñéêÝò
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÏÕ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ & ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÊÙÍ ÓÕÓÔÇÌÁÔÙÍ
Óáí óôåëÝ÷ç åðé÷åéñçóéáêïý ðñïãñáìáôéóìïý êáé ðëçñïöïñéáêþí
óõóôçìÜôùí óôïí éäéùôéêü êáé äçìüóéï ôïìÝá
ÄÇÌÏÓÉÙÍ Ó×ÅÓÅÙÍ & ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ
Äçìüóéåò ó÷Ýóåéò óå åðé÷åéñÞóåéò ÄéáöçìéóôéêÝò åôáéñßåò ÌÝóá ìáæéêÞò
åðéêïéíùíßáò
58
Σελίδα 17
Γρεβενά
9.652
baseis_FTHINOUSA_2010:baseis_FTHINOUSA.qxd
15/2/2010
9:44 μμ
Σελίδα 1
baseis_FTHINOUSA_2010:baseis_FTHINOUSA.qxd
15/2/2010
9:44 μμ
Σελίδα 2
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
ÂÁÓÅÉÓ 2009
ÓÅ ÖÈÉÍÏÕÓÁ ÄÉÁÔÁÎÇ
Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò áðïôåëåßôáé áðü 4 óôÞëåò:
Á: oíïìáóßá ôïõ ôìÞìáôïò Â: âÜóç ôìÞìáôïò 2009 Ã: âÜóç ôìÞìáôïò 2008 Ä: áñéèìüò åéóá÷èÝíôùí
1ï
ðåäßï
Á
ÁÍÈÑÙÐÉÓÔÉÊÅÓ, ÍÏÌÉÊÅÓ
ÊÁÉ ÊÏÉÍÙÍÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ
ÁÅÉ
Á
B
Ã
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
20419 19947
216
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
20147 19519
252
Ξ. ΓΛΩΣ. ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡΜ. ΙΟΝΙΟΥ - ΕΙΔ. ΜΕΤ. Η ΔΙΕΡΜ. ΚΕΡΚΥΡΑ 19194 19056
81
ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
18893 18978
360
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18887 18780
180
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
18856 18696
180
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18735 18797
315
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
18585 18447
135
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡ. ΑΘΗΝΑ
18518 18295
108
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑ
18467 18271
198
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
18406 18133
252
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 18158 17884
171
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
18100 18243
540
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
18070 17869
270
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
18066 17808
198
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ
17941 17688
225
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17877 17528
99
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ
17796 17442
108
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
17789 18049
108
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
17733 17645
297
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
17601 17147
99
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17574 17625
135
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17536 17108
54
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡ. ΨΥΧΟΛΟΓ.) ΑΘΗΝΑ 17446 17463
99
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
17410 17218
108
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
17403 17059
117
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17350 17464
207
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17323 16603
63
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17321 17411
36
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ17252 16900
171
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
207
17138 16648
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
17007 17063
135
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
16851 16407
153
ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16842 16386
153
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
16771 16327
153
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
16745 16905
135
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16654 16690
135
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΘΗΝΑ
16599 16117
189
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ 16537 16063
207
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
16446 16608
225
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
16401 16259
288
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16290 16222
153
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
16173 15976
297
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16027 15902
189
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΑΘΗΝΑ
15988 15962
243
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
15968 15732
90
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15819 15864
36
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
15804 15607
180
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
15718 15438
153
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
15681 15482
198
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15676 15463
108
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔ/ΚΗΣ & ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15512 15361
270
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤΟΛ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15400 15279
63
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
15351 15476
252
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15170 15010
ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠ. ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
15094 14969
99
15027 14685
198
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
288
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
14883 15001
153
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
14826 14691
162
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
14818 14733
180
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
14813 14676
180
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
14778 14054
117
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝ. ΣΠΟΥΔ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
14533 14516
180
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧ/ΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛΟΠ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14503 14467
108
ΘΕΩΡ. ΣΠΟΥΔ. ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
60
Ä
14489 14327
36
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
14442 14423
99
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
14402 14297
189
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14396 14809
54
B
Ã
Ä
ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14340 14212
45
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
14242 14130
126
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
14209 14128
126
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
14039 14109
54
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛ/ΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 14016 13971
90
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
13970 13835
27
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
13938 13618
180
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
13937 13675
126
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ
13882 13740
90
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
13726 13661
108
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
13458 13276
171
Ξ. ΓΛΩΣ. ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡΜ. ΙΟΝΙΟΥ-ΕΙΔ. ΙΣΠ. ΓΛ. & ΠΟΛΙΤ. ΚΕΡΚΥΡΑ 13436 13573
6
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
13362
135
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13361 12109
108
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
13331 13121
207
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13323 13089
270
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 13305 13635
54
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡ/ΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
13301 13133
162
ΤΕΧΝΩΝ, ΉΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
13193 12867
72
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
12821 12811
162
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑ
12806 12732
81
ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ. (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑ 12628 12127
37
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
12454 12052
99
ΓΛΩΣΣ.-ΦΙΛΟΛ. & ΠΟΛΙΤ. ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡ. ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12376 12210
135
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΝ
12367 12330
81
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
12316 14398
48
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12194 12068
216
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12138 12426
17
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
12051 12360
315
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11950 12234
76
ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛ.(ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑ
11915 13108
32
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
11901 12620
42
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
11812 11511
195
ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝ/ΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝ. ΑΓΡΙΝΙΟ11683 11657
108
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
11618 11704
109
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
11570 11911
315
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
11537 12068
153
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ
11477 11912
162
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
11422 11529
162
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11318 11530
216
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19256 19171
5
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /ΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19022 18979
3
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19016 19001
14
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18816 18626
8
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15158
1
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /ΒΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12993
1
ÔÅÉ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ
15511
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14987
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
14493
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
13847
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
13759
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 13215
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12803
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
12719
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜ. ΠΑΤΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ
11853
ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣ/ΦΙΑΣ & ΣΧΕΔ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 11375
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ
11209
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 10878
ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 10692
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝ/ ΙΟΝ. ΝΗΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10659
ΕΦΑΡΜ. Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝ. 10607
ΛΑΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΆΡΤΑ
10335
15122
14563
14301
13523
13585
13253
12435
12687
11937
11395
11287
11134
11058
10690
10720
58
75
58
207
83
64
85
195
232
78
363
308
266
146
197
178
10633
10384
9958
9593
9229
27
54
80
47
3
ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΕΚΚΛ. ΑΚΑΔ. ΙΩΑΝΝ. ΒΕΛΛΑΣ 10399
ΠΡΟΓΡ. ΕΚΚΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΑΝ. ΕΚΚΛ. ΑΚΑΔ. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛ. 10111
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝ. ΕΚΚΛ. ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ
9524
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝ. ΕΚΚΛ. ΑΚΑΔ. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 9496
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝ. ΕΚΚΛ. ΑΚΑΔ. ΙΩΑΝΝ. ΒΕΛΛΑΣ
10024
baseis_FTHINOUSA_2010:baseis_FTHINOUSA.qxd
15/2/2010
9:45 μμ
Σελίδα 3
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Á
2ï
ðåäßï
ÈÅÔÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ
ÁÅÉ
Á
B
Ã
Ä
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18887 18780
180
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
18856 18696
180
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
18599 18331
90
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
18585 18447
135
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑ
18467 18271
198
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
18406 18133
252
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18333 18139
90
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΦΛΩΡΙΝΑ
18158 17884
171
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
18070 17869
270
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
18066 17808
198
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
18008 17896
99
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ
17941 17688
225
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17877 17528
99
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
17835 17640
99
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
17819 17334
81
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ
17796 17442
108
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
17787 17351
153
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
17601 17147
99
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17578 17099
63
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17410 16829
144
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
17403 17059
117
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
17323 16603
63
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
17321 17411
36
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ
17252 16900
171
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
17166 16613
171
ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
17166 16639
36
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
17138 16648
207
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
17110 16541
126
ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17047 16511
117
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ
17035 16687
171
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
17022 16358
234
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16907 16894
99
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
16851 16407
153
ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ.ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
16842 16386
153
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16824 16340
153
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
16771 16327
153
ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
16726 16212
117
ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠ.ΣΧΕΔ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ
16537 16063
207
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16449 16243
126
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
16368 16185
36
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
16332 16113
45
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ
16016 15544
63
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΚΟΖΑΝΗ
15963 15887
81
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
15948 15625
162
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15894 15677
144
ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15887 15300
153
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15819 15864
36
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
15718 15438
153
ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
15694 15160
90
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
15687 15271
270
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15588 14969
ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15433 15029
ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
B
Ã
Ä
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
13859 12586
135
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
13838 13980
117
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
13726 13661
108
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓ. & ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡΙΒ. ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
13701 13508
63
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
13570 13039
36
ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
13323 13089
270
ΕΠΙΣΤ.Σ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
13242 12944
90
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13209 13197
72
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ. ΠΟΡ. & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
13035 13358
81
ΕΠΙΣΤ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛ. ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
12881 13180
45
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛ/ΚΩΝ-ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
12874 12142
126
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
12774 12691
135
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤ. ΠΕΡΙΒ. ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
12358 12344
63
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
12316 14398
48
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
12020 11682
135
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
11901 12620
42
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
11560 11137
108
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
11155 10562
90
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
10557 11416
90
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
9559
9259
162
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
8750
9015
82
ΙΚΑΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
19187
ΙΚΑΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ
18658
ΙΚΑΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Β ΑΘΗΝΑ
18658
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
18609
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)- ΜΗΧ. ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ 18309
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
18303
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)- ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
17671
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)- ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
17303
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/ ΑΘΗΝΑ
17144
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΌΠΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
16431
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)- ΜΑΧ.ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ 16287
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)- ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ
15524
ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ 15316
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΌΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ
14733
ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/ΑΑΘΗΝΑ 13820
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
13081
ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ
9139
ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΌΠΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
9100
18879
18375
9762
17748
17387
17629
17361
17221
16846
16001
16073
15395
15822
14468
14820
15622
13650
14183
35
17
1
11
5
23
25
58
11
121
12
28
43
58
21
74
24
180
15511 15122
58
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
ÔÅÉ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ)
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14987 14563
75
13847 13523
207
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜ. ΠΑΤΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ
11853 11937
232
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
11479
8746
1
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
10421
9199
1
ΛΑΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ
10335 10720
178
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΡΤΑ
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9935 13158
3
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ/ΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓ. &ΑΝΘΟΚ. ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9935 13158
3
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
9559 13369
3
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
9558
9125
6
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
9506
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9417
8921
12
2
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 9342
9327
7
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚ/ΚΩΝ ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
8824
9240
2
243
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
9317
9408
5
180
ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΒΙΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
9312
9262
4
15168 14750
135
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΛΑΡΙΣΑ
9095
8805
12
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ
15092 14959
153
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9034
9248
61
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
15086 14757
90
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15060 14492
15027 14685
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑ
9012
9004
5
180
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9012
8803
18
198
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
9003
8913
6
ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
8919
8918
8
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8818
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗ ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡ. ΕΛΛ. ΛΑΜΙΑ
14891 14538
72
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
14781 14512
126
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
14778 14054
117
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
14747 14447
81
ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
14597 14172
81
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14516 14366
207
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
14441 13857
189
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14396 14809
54
ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΣΥΣΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ
14110 13519
162
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
13937 13675
126
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13916 13935
81
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΑ
13882 13740
90
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΡΤΑ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2
8719
ΦΛΩΡΙΝΑ
ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÕ ÍÁÕÔÉÊÏÕ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) 13270
1
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%)
11460 10914
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
10219
8822
5
2
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)
9931
1
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)
9146
8968
15
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
8874
8900
108
61
baseis_FTHINOUSA_2010:baseis_FTHINOUSA.qxd
15/2/2010
9:45 μμ
Σελίδα 4
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
3ï
ðåäßï
4ï
EÐÉÓÔÇÌÅÓ ÕÃÅÉÁÓ
ÁÅÉ
ðåäßï
Á
B
Ã
Ä
ÁÅÉ
Á
B
Ã
Ä
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
19476 19306
144
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
22583 22152
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19360 19145
162
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22212 21663
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
19240 19037
136
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
21930 21374
81
19150 18895
63
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
21727 21181
72
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
21194 20695
81
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
21167 20640
90
ΠΑΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΘΗΝΑ
90
90
19128 18857
81
19105 18872
117
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19069 18811
72
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
19356 19090
117
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
19034 18773
99
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 19306 19089
216
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
19006 18713
108
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18948 18668
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
19137 18915
99
72
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19094 18666
144
18939 18679
99
18836 18591
117
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19004 18566
162
ΑΘΗΝΑ 18831 18762
36
18690 18406
63
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
18475 18216
45
17577 17429
90
17158 17068
108
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ
16920 16872
72
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15956 15975
108
15636 15868
90
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΠΑΡΤΗ
ΕΠΙΣΤ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ 11685
90
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΜΠ
ΑΘΗΝΑ
18891 18480
54
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18845 18383
72
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
18845 18428
153
ΠΑΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
18756 18294
72
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΠΑΤΡΑ
18652 18110
207
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
18496 18027
180
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣTHMHΣ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
18431 18265
117
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
18359 17969
108
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
18352 17915
81
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
18286 17752
144
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18243 17789
63
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
18238 17665
225
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19436 19257
48
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19431 19191
7
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
18224 17618
81
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19336 18923
7
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
17980 17189
108
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19299 18867
4
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17962 17428
72
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19131 18872
23
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
17794 17139
99
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19104 19094
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
17787 17351
153
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19078 18693
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18929 18645
1
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ. (ΣΑΝ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
18098 18112
30
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ. (ΣΑΝ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Α ΑΘΗΝΑ
16853 17394
13
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14959 18526
1
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ. (ΣΑΝ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Β ΑΘΗΝΑ
15214
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
15422
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ÔÅÉ
62
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΙΓΙΟ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΠΤΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΤΕΙΑ
ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΙΓΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
17220
16634
15881
15703
15043
14662
14603
14574
14411
14343
14153
14065
13935
13848
13767
13674
13541
13526
13522
13318
13185
13058
12990
12811
12770
12470
12453
12364
12356
11967
11851
11736
11531
11487
16261
15651
15582
15002
14104
14545
14164
14360
14262
14235
13794
13517
13793
13650
13429
13711
13277
13169
13187
12882
12618
12550
13106
12616
12375
11986
11736
11619
11480
11455
58
41
65
69
58
110
58
89
58
171
41
58
69
69
58
58
58
116
41
97
97
58
58
138
179
145
96
152
179
218
171
161
110
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
17578 17099
63
17506 17124
162
17407 16742
108
ΜΗΧ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ, ΠΟΛ/ΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 17306 16971
63
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
17166 16639
36
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ. Η/Υ ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗ ΧΑΝΙΑ
17142 16615
117
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
17110 16541
126
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
17051 16752
54
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ
17035 16687
171
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
16920 16872
72
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16907 16894
99
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ
16864 16525
63
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
16661 16349
81
ΜΗΧ/ΚΩΝ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΒΕΡΟΙΑ 16496 16277
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16449 16243
63
126
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
16368 16185
36
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16361 16290
90
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
16332 16113
45
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ
15973 15487
90
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΚΟΖΑΝΗ
15963 15887
81
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15956 15975
108
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
15894 15677
144
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ 15764 15090
117
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤΟΛ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15400 15279
63
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
15351 15476
252
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
15183 15127
45
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 15092 14959
153
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
15086 14757
90
ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜ. ΣΤΗ ΒΙΟΑΤΡΙΚΗ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΑΜΙΑ 14891 14538
72
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
14781 14512
126
ΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΡΟΣ
14648 14778
72
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 14597 14172
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14516 14366
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
81
207
14156 14518
54
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ 14110 13519
162
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
13838 13980
117
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. & ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡΙΒ. ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 13701 13508
63
ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ
13242 12944
90
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
13209 13197
72
13193 12867
72
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΩΝ, ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ
baseis_FTHINOUSA_2010:baseis_FTHINOUSA.qxd
15/2/2010
9:45 μμ
Σελίδα 5
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Á
B
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ/ΚΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 13035
Ã
13358
Ä
Á
B
Ã
Ä
81
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
11209
11287
ΕΠΙΣΤ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ. & ΥΔΑΤ/ΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 12881 13180
45
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑ
11110
11082
70
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
12782 12245
72
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
10969
11420
193
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
12508 12194
99
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑ
10922
11128
130
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤ. ΠΕΡΙΒ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ
12358 12344
63
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ
10901
10725
144
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
12020 11682
135
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
10878
11134
308
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
11835 12023
180
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10827
10927
123
ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΟΛΙΤ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΒ. & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝ/ΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝ. ΑΓΡΙΝΙΟ 11683 11657
108
ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝ.-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 10692
11058
266
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
11560 11137
108
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝ. ΑΓΡΙΝΙΟ
11537 11986
126
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
11422 11529
162
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
11155 10562
90
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
10557 11416
90
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
10297 11801
62
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡ. & Φ.ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
10228 10341
108
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
ΙΚΑΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
19187
ΙΚΑΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ
18658
ΙΚΑΡΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Β ΑΘΗΝΑ
18658
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
18609
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)- ΜΗΧ. ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ 18309
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
18303
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)- ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
17671
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)- ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
17303
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/A ΑΘΗΝΑ
17144
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΌΠΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
16431
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)- ΜΑΧ.ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Α ΑΘΗΝΑ 16287
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)- ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ
15524
ΜΟΝ. ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ 15316
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΌΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ
14733
ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/ΑΑΘΗΝΑ 13820
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
13081
ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΑΘΗΝΑ
9139
ΜΟΝ. ΥΠΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ) - ΌΠΛΑ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
9100
18879
18375
9762
17748
17387
17629
17361
17221
16846
16001
16073
15395
15822
14468
14820
15622
13650
14183
35
17
1
11
5
23
25
58
11
121
12
28
43
58
21
74
24
180
ÁÊÁÄÇÌÉÅÓ ÅÌÐ. ÍÁÕÔÉÊÏÕ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) 13270
1
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%)
11460 10914
5
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
10219
8822
2
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)
9931
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%)
9146
8968
15
1
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ
8874
8900
108
ÔÅÉ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡ. ΠΟΛΙΤ/ΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝ. ΙΟΝ, ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10659
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
363
146
10658
10910
ΕΦΑΡΜ. Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 10607
10690
197
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
10604
10307
110
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΣΕΡΡΕΣ
10490
11208
210
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
10484
8979
2
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
10421
9199
1
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10208
10465
102
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
10093
10143
179
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ
10028
10772
171
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
10023
10324
97
3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
9998
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9935
13158
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
9829
9705
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
9664
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΝΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
9655
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
9652
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
9605
158
1
131
166
8868
26
9514
138
8
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
9572
10363
217
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
9559
13369
3
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
9558
9125
6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑ
9538
10025
180
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
9506
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
9460
8850
5
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9417
2
8921
12
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑ
9402
8665
8
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9395
9938
179
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΑ
9383
8953
1
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
9342
9327
7
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
9317
9408
5
ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦ.Ν ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
9312
9262
4
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
9272
8797
17
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
9261
8948
36
ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
9228
9163
3
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
9134
8573
24
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
9129
8768
14
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
9095
8805
12
ΕΣΩΤ. ΑΡΧ/ΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜ. & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΑΘΗΝΑ
19487
19161
58
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔ. & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9075
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
17808
17890
59
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ
9071
9155
9
3
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
15663
15361
41
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
9057
9001
34
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
14637
14528
58
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
9046
8882
39
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ
14302
14287
55
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
9040
8856
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13949
13887
83
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9034
9248
9013
30
61
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
13711
13312
55
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
13491
12752
58
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑ
9012
9004
5
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑ
13475
13437
41
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
9012
8803
18
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
13427
13049
69
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
9003
8913
6
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ
8961
9010
28
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
18
ΕΣΩΤ. ΑΡΧ/ΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜ. ΣΕΡΡΕΣ 13389
128
17
8955
8742
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡ. ΠΡΟΟΝΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΦΛΩΡΙΝΑ 8946
9301
4
55
ΚΛΩΣΤΟΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
8938
8751
44
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
13171
12658
55
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
13079
13143
124
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
12875
12621
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
12790
12805
69
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
8919
8918
8
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑ
12769
12618
60
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
8917
8778
39
43
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12608
12701
69
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑ
8904
8694
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣΑΘΗΝΑ
12570
15924
42
ΤΕΧΝOΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
8895
9125
56
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ
12504
12886
58
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
8879
9804
126
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
12455
12696
62
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ
8871
8851
42
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
12410
12122
58
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ
8866
8691
64
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12396
12593
72
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
12167
11980
58
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
8845
8838
44
69
ΤΗΛΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
8842
8809
72
8824
9240
2
45
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
12154
12055
8855
8703
65
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ
12067
11189
28
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ/ΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
11980
12557
69
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
8818
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
11780
11491
85
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ
8818
8531
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11769
11901
61
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
8816
10104
4
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
11481
11742
58
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8780
8758
36
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
8778
8721
84
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΉΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ
8738
9103
22
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΑΡΤΗ
8730
8714
63
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ
11479
8746
1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
11390
12585
53
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
11339
11229
6
2
63
baseis_FTHINOUSA_2010:baseis_FTHINOUSA.qxd
15/2/2010
9:45 μμ
Σελίδα 6
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010
Á
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ
B
8702
8689
8652
8608
8577
Ã
8556
9545
8446
Ä
84
76
156
12
60
B
Ã
Ä
11741 13516
70
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) (ΠΡΩΗΝ 84) ΑΘΗΝΑ
10104 10057
177
10057 14225
106
ΥΠΑΞ. ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ÁÓÔÕÖÕËÁÊÙÍ ÅÉÄ. ÊÁÔ. ÐÏËÕÔÅÊ.(10%) ÁÈÇÍÁ
ÔÅÉ
8719
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ÅÊÊËÇÓÉÁÓÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
14599 14772
102
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
14444 14799
58
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ
14357 14608
58
ΠΡΟΓΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛ/ΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΝ. ΕΚΚΛ. ΑΚΑΔ. ΑΘΗΝΑΣ
9245
8984
29
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14033 14090
110
ΠΡΟΓΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛ/ΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΝ. ΕΚΚΛ. ΑΚΑΔ. ΘΕΣ/ΚΗΣ
9067
8988
22
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
13957 14338
83
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13689 13756
84
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
13524 13711
58
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ
13244 13346
62
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ
13147 13462
148
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
12228 12851
325
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ
11487 11858
193
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
11280 11970
290
5ï
ðåäßï
ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÊÅÓ ÅÐÉÓÔÇÌÅÓ
ÁÅÉ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
18536 18474
180
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11273 11153
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
18431 18265
117
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
18358 18208
108
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚ. Π. ΑΘΗΝΑΣ
18158 17941
225
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
17783 17645
117
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
17779 17616
180
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
17653 17687
9
11238 12050
281
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΚΑΣΤΟΡΙΑ
11209 11287
363
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) ΡΟΔΟΣ
11141 11008
14
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ
11087 10627
29
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
11028 11050
7
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
11020 11082
7
108
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΕΤΣΕΣ
11011 11058
17
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17448 17382
198
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 10878 11134
308
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
17346 17244
189
ΔΙΟΙΚ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ10692 11058
266
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
17286 17258
243
ΕΦΑΡΜ. Ξ. ΓΛΩΣΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ10607 10690
197
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17113 16803
135
16952 16810
108
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16938 16978
225
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
16853 16419
36
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16524 16149
108
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16512 16481
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΓΡΕΒΕΝΑ
10434
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10395 10981
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
10205
9501
4
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ10144
9431
15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ 10123 10597
144
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
10111 10748
377
288
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ
10068 10583
24
16495 16297
171
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
10059
26
16472 16408
297
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
16361 16290
90
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
15942 15847
153
15887 15921
225
15834 15852
162
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
15781 15704
180
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΤΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 9924
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 15516 15619
162
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΟΙΚΟΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΟΛΟΣ
ΠΑΤΡΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
15361 15458
99
15266 15233
207
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
15183 15127
45
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
14802 15010
225
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14627
1
9859
41
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 10006
9252
20
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
10003
9661
20
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ
9969
9675
77
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
9966
9275
35
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 9962 10007
30
9951 10060
9
9615
24
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9893 10167
239
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΗΒΑ
9805
9842
55
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΝΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 9655
8868
26
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
9652
8
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
9650
53
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
9635
9220
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ
9581
9794
13
63
ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΓΡΕΒΕΝΑ 9581
9928
33
135
32
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΈΔΕΣΣΑ
14618 15169
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ
14524 14763
72
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
9543 10694
207
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
14427 14686
198
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
9473
8853
160
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ
14234 14504
108
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΕΣ
9407
8988
76
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ
14156 14518
54
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9320
9834
77
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ
9302
9724
93
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
9284
9467
68
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ
9269 10013
27
11835 12023
180
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝ. ΑΓΡΙΝΙΟ 11558 12927
135
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 11537 11986
126
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ
10669 12105
90
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19455 19306
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
19032 18374
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08 /Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18989 18883
10
20
ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
9253 10024
39
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ
9089
9444
41
3
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
9052
9255
132
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
8998
8879
237
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡ. ΠΡΟΟΝΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. ΦΛΩΡΙΝΑ 8946
9301
4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ
8871
8851
42
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ
8818
8531
45
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
12314 10969
23
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑ
12084
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18484 18177
33
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΑΘΗΝΑ 18424 18125
5
ΥΠΑΞ. ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ. ΚΑΤ. N.3648/08/Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17786 17605
15
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9075
ÓÔÑÁÔÉÙÔÉÊÅÓ Ó×ÏËÅÓ
64
Á
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΑΘΗΝΑ
13124 14303 1525
Ó×ÏË. ÐÕÑÏÓÂÅÓÔ. ÁÊÁÄÇÌ.
1