ιαγ νισμα γ΄λυκειου γν στο πλατ ν πρ ταγορας ενοτητα 1

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1-3
ΗΜ/ΝΙΑ :…………………………
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………..
ΚΕΙΜΕΝΟ
Νέµων δε τοις µεν ισχύν άνευ τάχους προσηπτεν , τους δ΄ασθενεστέρους τάχει εκόσµει . τους δε
ώπλιζε , τοις δ’ άοπλον διδούς φύσιν άλλην τιν’ αυτοις εµηχανατο δύναµιν εις σωτηρίαν . Ά µεν
γαρ αυτων σµικρότητι ήµπισχεν , πτηνόν φυγήν ή κατάγειον οίκησιν ένεµεν. ά δε ηυξε µεγέθει ,
τωδε αυτω αυτά έσωζεν . Απορία ουν σχόµενος ο Προµηθεύς ήντινα σωτηρίαν τω ανθρώπω εύροι ,
κλέπτει Ηφαίστου και Αθηνάς την έντεχνον σοφίαν συν πυρί - αµήχανον γαρ ην άνευ πυρός αυτήν
κτητήν τω ή χρήσιµην γενέσθαι - και ούτω δη δωρειται ανθρώπω . Την µεν ουν περί τον βίον
σοφίαν άνθρωπος ταύτη έσχεν , την δε πολιτικήν ουκ είχεν . ην γαρ παρά τω ∆ιί . Τω δε Προµηθει
εις µεν την ακρόπολιν την του ∆ιός οίκησιν ουκέτι ενεχώρει εισελθειν – προς δε και αι ∆ιός
φυλακαί φοβεραί ήσαν – εις δε το της Αθηνάς και Ηφαίστου οίκηµα το κοινόν , εν ω
εφιλοτεχνείτην , λαθών εισέρχεται , και κλέψας την τε έµπυρον τέχνην την του Ηφαίστου και την
άλλην την της Αθηνάς δίδωσιν ανθρώπω , και εκ τούτου ευπορία µεν ανθρώπω του βίου γίγνεται ,
Προµηθέα δε δι’ Επιµηθέα ύστερον , ηπερ λέγεται , κλοπης δίκη µετηλθεν.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1 ) Να γίνει µετάφραση του κειµένου . ( 20 )
2 ) Ο Σωκράτης διατυπώνει την άποψή του ως προς το διδακτό της πολιτικής αρετής . Ποια είναι
αυτή και µε ποια παραδείγµατα τη στηρίζει ; ( 10 )
3 ) Τα θέµατα του Πρωταγόρα είναι στην πραγµατικότητα δυο . Ποια είναι αυτά ; Πως
αντιµετωπίζεται το δεύτερο από τον Πλάτωνα στο διάλογο; ( 10 )
4 ) Να συσχετίσετε τη θεωρία του Πρωταγόρα µε τις θεωρίες άλλων φιλοσόφων της αρχαιότητας
ως προς την ύλη µε την οποία πλάστηκε ο άνθρωπος ( 10 )
5 ) Ποια αξία είχαν για τον άνθρωπο τα δώρα του Προµηθέα ; ( 10 )
ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Μετά τουτον Θεόµποµπος Αθηναίος ειπεν . Ω Φαλίνε , νυν , ως συ ορας , ηµιν ουδέν εστιν αγαθόν
άλλο ει µη όπλα και αρετή . Όπλα µεν ουν έχοντες οιόµεθα αν και τη αρετή χρησθαι . Μη ουν οίου
τα µόνα αγαθά ηµιν όντα υµιν παραδωσειν , αλλά συν τουτοις και περι των υµετέρων αγαθων
µαχούµεθα . Ακούσας δε ταυτα ο Φαλινος εγέλασε και ειπε
νεανίσκε , και λέγεις ουκ αχάριστα
.
.
Αλλά φιλοσόφω µεν έοικας , ω
ίσθι µέντοι ανόητος ών , ει οίει την υµετέραν αρετήν
περιγενέσθαι αν της βασιλέως δυνάµεως .
Εν τούτω Κλέαρχος ήκε , και ηρώτησεν ει ήδη αποκεκριµένοι ειεν . Φαλινος δε υπολαβών ειπεν
.
Συ τε Έλλην ει και ηµεις τοσουτοι όντες όσους σύ ορας εν τοιούτοις δε όντες πράγµασι
συµβουλευόµεθά σοι τι χρή ποιειν .
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1 ) Να µεταφραστεί η περίοδος . « Μη ουν οιου τα µόνα αγαθά …….της βασιλέως δυνάµεως »
( 10 )
2 ) Να γίνει αναγνώριση των δευτερευουσών προτάσεων της περιόδου « Εν τουτω Κλέαρχος …..
τι χρή ποιειν » ( 10 )
3 ) οράς , περιγενέσθαι , υπολαβών : Να γραφούν οι Αρχικοί Χρόνοι και να γίνει Χρονική
Αντικατάσταση στο β΄ ενικό πρόσωπο του Αορίστου . ( 10 )
4 ) Να γράψετε από τρία οµόρριζα στους ακόλουθους τύπους : ακούσας , ποιειν
Καλή επιτυχία !!!