close

Enter

Log in using OpenID

4 - SEW-Eurodrive

embedDownload
MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Izdanje
02/2004
Uputa za uporabu
11223138 / HR
SEW-EURODRIVE
1 Važne napomene .................................................................................................... 5
2 Sigurnosne upute................................................................................................... 7
3 Konstrukcija uređaja.............................................................................................. 8
3.1 Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke ....................................... 8
3.2 Konstrukcija uređaja veličina gradnje 0........................................................ 11
3.3 Konstrukcija uređaja veličine gradnje 1........................................................ 12
3.4 Konstrukcija uređaja veličine gradnje 2S ..................................................... 13
3.5 Konstrukcija uređaja veličine gradnje 2........................................................ 14
3.6 Konstrukcija uređaja veličine gradnje 3........................................................ 15
3.7 Konstrukcija uređaja veličine gradnje 4........................................................ 16
3.8 Konstrukcija uređaja veličine gradnje 5........................................................ 17
3.9 Konstrukcija uređaja veličine gradnje 6........................................................ 18
4 Instalacija .............................................................................................................. 19
4.1 Upute za instalaciju osnovnog uređaja ........................................................ 19
4.2 Skidanje / postavljanje terminala.................................................................. 24
4.3 Skidanje / postavljanje prednjeg poklopca ................................................... 25
4.4 Instalacija prema poddobavljaču.................................................................. 27
4.5 Izolacijske stezaljke...................................................................................... 28
4.6 Zaštita od dodira .......................................................................................... 30
4.7 Priključna spojna shema osnovnog uređaja................................................. 31
4.8 Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara ................................... 34
4.9 Priključak sistemske sabirnice (SBus 1) ...................................................... 38
4.10 Priključivanje međusklopa RS-485............................................................... 39
4.11 Priključivanje opcije UWS21A (RS-232) ...................................................... 40
4.12 Opcijske kombinacije MDX61B veličina gradnje 0 – 6 ................................. 41
4.13 Ugradnja i izgradnja opcijskih kartica........................................................... 42
4.14 Priključivanje davača i vektorskog razlagača............................................... 44
4.15 Priključak opcije DEH11B (HIPERFACE®) .................................................. 45
4.16 Priključivanje opcije DER11B (vertikalni razlagač)....................................... 49
4.17 Priključak eksternih davača.......................................................................... 51
4.18 Priključno vrednovanje simulacije inkrementalnog davača .......................... 54
4.19 Priključivanje master-slave sustava spajanja............................................... 55
4.20 Priključivanje i opis stezaljki opcije DIO11B................................................. 56
I
0
5 Stavljanje u pogon ............................................................................................... 59
5.1 Opće upute o stavljanju u pogon ................................................................. 59
5.2 Pripremni radovi i pomoćna sredstva........................................................... 61
5.3 Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B................................................... 62
5.4 Stavljanje u pogon s računalom i MOVITOOLS®......................................... 69
5.5 Pokretanje motora........................................................................................ 70
5.6 Cjelovita lista parametara............................................................................. 73
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
3
6 Rad i servis ........................................................................................................... 84
6.1 Radni prikazi ................................................................................................ 84
6.2 Upozorne obavijesti ..................................................................................... 85
6.3 Funkcije terminala DBG60B......................................................................... 86
6.4 Memorijska kartica ....................................................................................... 89
6.5 Informacije o smetnjama .............................................................................. 90
6.6 Obavijesti o pogreškama i lista pogrešaka................................................... 91
6.7 SEW-elektronički servis ............................................................................... 95
kVA
i
f
n
P Hz
7 Tehničke podatke i skice mjerila ........................................................................ 96
7.1 CE-oznaku, UL-aprobaciju i C-Tick.............................................................. 96
7.2 Opći tehnički podatci .................................................................................... 97
7.3 MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji) ................................ 99
7.4 MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (230 V-uređaji) .......................................... 106
7.5 MOVIDRIVE® MDX60/61B podatci o elektronici........................................ 110
7.6 Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX60B ........................................................ 111
7.7 Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B ........................................................ 113
7.8 Tehnički podatci opcija DEH11B i opcija DER11B..................................... 122
7.9 Tehnički podatci opcije DIO11B ................................................................. 123
8 Kazalo.................................................................................................................. 124
Popis adresa ....................................................................................................... 126
4
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Važne napomene
1
1
Važne napomene
Sigurnosne
i upozorne
napomene
Uputa za uporabu
Obvezatno poštujte ovdje navedene sigurnosne i upozorne napomene!
Opasnost od struje.
Moguće posljedice: smrt ili najteže ozljede.
Prijeteća opasnost.
Moguće posljedice: smrt ili najteže ozljede.
Opasna situacija.
Moguće posljedice: lagane ili male ozljede.
Štetna situacija.
Moguće posljedice: oštećivanje stroja i okoliša.
Savjeti o uporabi i korisne informacije.
Pridržavanje uputa za uporabu je preduvjet za nesmetani rad i ispunjavanje
možebitnih jamstvenih prava. Stoga uputu za uporabu pročitajte prije rada
sa strojem!
Uputa za uporabu sadrži važne napomene o servisu; stoga ju valja čuvati u blizini
stroja.
Namjenska uporaba
Pogonski pretvarači MOVIDRIVE® MDX60/61B su strojevi za industrijska i obrtnička
postrojenja i služe za pokretanje trofaznih asinkronih motora s kaveznim rotorom ili
stalno uzbuđenih trofaznih sinkronih motora.Ovi motori moraju biti prilagođeni za rad
s pretvaračima frekvencije, priključivanje drugih opterećenja na strojeve nije dozvoljeno.
Pogonski pretvarači MOVIDRIVE® MDX60/61B su strojevi, koji su predviđeni
za stacionarnu ugradnju u rasklopnim ormarima. Obvezatno se valja pridržavati svih
navoda u tehničkim podatcima i dozvoljenih uvjeta na mjestu uporabe.
Stavljanje u pogon (prihvat namjenskog rada) zabranjeno je toliko dugo dok se ne utvrdi
je li stroj usklađen sa smjernicom o elektromagnetskoj podnošljivosti 89/336/EWG
i postoji li suglasje konačnog proizvoda sa smjernicom o strojevima 89/392/EWG (vodite
računa o EN 60204).
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
5
Važne napomene
1
Okružje uporabe
Zabranjena je, ako nije izričito predviđena:
•
uporaba na mjestima sa zaštitom od eksplozije
•
uporaba u okružju sa štetnim uljima, kiselinama, plinovima, prašinom, zračenjem itd.
•
uporaba u nestacionarnim uređajima kod kojih dolazi do mehaničkih titrajnih
i udarnih opterećenja koja nisu u suglasju sa zahtjevom EN 50178
Sigurnosne
funkcije
Pogonski pretvarači MOVIDRIVE® MDX60/61B ne smiju bez nadređenih sigurnosnih
sustava obavljati sigurnosne funkcije.
Nadređene sigurnosne sustave rabite kako biste osigurali zaštitu strojeva i ljudi.
Glede sigurnosne primjene poštujte navode u sljedećim prospektima:
Zbrinjavanje
otpada
•
Sigurno isklapanje za MOVIDRIVE® MDX60B/61B – izdanja
•
Sigurno isklapanje za MOVIDRIVE® MDX60B/61B – aplikacije
Molimo Vas da poštujete aktualne odredbe: Dijelove zbrinite prema sastavu i postojećim
propisima kao npr.:
•
elektronički otpad (provodive ploče)
•
plastiku (kućište)
•
lim
•
bakra
itd.
6
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Sigurnosne upute
2
2
Sigurnosne upute
Instalacija
i stavljanje
u pogon
•
Nkada ne ugrađujte i pokrećite oštećene proizvode. Oštećenja odmah
reklamirajte kod transportnog poduzeća.
•
Instalaciju, puštanje u pogon i servisiranje uređaja smiju izvoditi samo električari
upućeni u sprječavanje nesreće uzevši u obzir važeće propise (na pr.: EN 60204,
VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/0160).
•
Kod instalacije i stavljanja u pogon motora i kočnice valja poštovati pojedinačne
upute!
•
Zaštitne mjere i zaštitni uređaji moraju odgovarati važećim propisima
(na pr. EN 60204 ili EN 50178).
Nužna zaštitna mjera: uzemljenje uređaja
Potreban zaštitni uređaj: nadstrujni zaštitni uređaj
Rad i servis
•
Aparat ispunjava sve zahtjeve za sigurno razdvajanje učinskih i elektroničkih
priključaka prema EN 50178. Kako bi se osiguralo sigurno razdvajanje, svi
priključeni strujni krugovi moraju također zadovoljavati zahtjeve za sigurno
razdvajanje.
•
Prikladnim mjerama (na pr. izvlačenjem bloka elektroničkih stezaljki) osigurajte da
se priključeni motor kod mrežnog uklapanja pretvarača samostalno ne pokrene.
•
Prije uklanjanja zaštitnog poklopca valja uređaj isključiti iz mreže. Opasni
naponi mogu biti prisutni još približno 10 minuta nakon otklapanja s mreže.
•
Kod skinutog zaštitnog poklopca uređaj ima vrstu zaštite IP 00, a na svim se
ugradnim grupama osim upravljačke elektronike pojavljuju opasni naponi. Uređaj
mora tijekom rada biti zatvoren.
•
U uključenom stanju se na izlaznim stezaljkama i na kablovima, koji priključeni
na njih, te na stezaljkama motora pojavljuju opasni naponi. To se također
događa kada je uređaj blokiran, a motor miruje.
•
Gašenje radnih žaruljica i drugih prikaznih elemenata nije dokaz da je uređaj
isključen iz mreže i bez napona.
•
Interne sigurnosne funkcije uređaja ili mehaničko blokrianje mogu za posljedicu
imati zastoj motora. Uklanjanje uzroka smetnji ili vraćanje u prvobitno stanje
mogu dovesti do samostalnog pokretanja pogona. Ako to za gonjeni uređaj
nije dopušteno zbog sigurnosnih razloga, valja prije uklanjanja smetnje uređaj
otpojiti s mreže. U tim slučajevima je osim toga zabranjeno aktiviranje funkcije
"Auto-Reset" (P841).
•
Na izlazu pretvarača smije se spajati samo kod blokiranog krajnjeg stupnja.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
7
Konstrukcija uređaja
Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke
3
3
Konstrukcija uređaja
3.1
Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke
Primjer: Tipska oznaka
MDX60 B 0011 - 5 A 3 - 4 00
Izvedba
00 = Standard
0T = Tehnologija
XX = Poseban uređaj
Kvadranti
4 = 4Q (s kočnim čoperom)
Vrsta priključka
3 = 3-fazni
Radiosmetnje
iskrenja na
strani mreže
B = Stupanj radiosmetnji iskrenja B
A = Stupanj radiosmetnji iskrenja A
0 = nema radiosmetnji iskrenja
Priključni napon
Preporučena
snaga motora
5 = 380 ... 500 VAC
2 = 200 ... 230 VAC
0011 = 1,1 kW
Verzija B
Red gradnje
Primjer: Skupna
označna pločica
MDX60B/61B..
Veličina gradnje 0
60 = bez opcije
61 = s opcijom
Skupna označna pločica je kod MDX60B/61B.. veličine gradnje 0 smještena na boku
uređaja.
Sl. 1: Primjer skupne označne pločice MDX60B/61B.. Veličina gradnje 0
8
52246AXX
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Konstrukcija uređaja
Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke
Primjer:
Označna pločica
kočnog otpornika
MDX60B/61B..
3
Kočni otpornik BW090-P52B može se dobiti samo za MDX60B/61B veličine gradnje 0.
90
Sl. 2: Označna pločica kočnog otpornika za MDX60B/61B.. Veličina gradnje 0
Primjer:
Označna pločica
učinskog dijela
MDX61B.. veličina
gradnje 1 - 6
Kod MDX61B.., veličina gradnje 1 - 6 je označna pločica učinskog dijela smještena
na boku uređaja.
Sl. 3: Označna pločica učinskog dijela MDX61B.. veličina gradnje 1 - 6
Primjer:
Označna pločica
upravljačke glave
MDX61B.. veličina
gradnje 1 - 6
52249AXX
52340AXX
Kod MDX61B.., veličina gradnje 1 - 6 je označna pločica upravljačke glave smještena
na boku uređaja.
Sl. 4: Označna pločica upravljačke glave MDX61B.. veličina gradnje 1 - 6
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
51462AXX
9
Konstrukcija uređaja
Tipska oznaka, označne pločice i sadržaj isporuke
3
Sadržaj isporuke
Veličina gradnje 0
•
Kućište utikača za sve signalne stezaljke (X10 ... X17), nataknuto
•
Kućište utikača za učinske stezaljke (X1 ... X4), nataknuto
•
1 komplet zaštitnih stezaljki za učinske i elektroničke stezaljke, nije montiran.
Komplet zaštitnih stezaljki sastoji se od:
– 2 komada zaštitnih stezaljki za učinske stezaljke (po 2 kontaktne kopče)
– 1 komad zaštitnih stezaljki za elektroničke stezaljke (1 kontaktna kopča)
kod MDX60B
– 1 komad zaštitnih stezaljki za elektroničke stezaljke (2 kontaktne kopče)
kod MDX61B
– 6 komada kontaktnih kopča
– 6 komada vijaka za pričvršćivanje kontaktnih kopča
– 3 komada vijaka za pričvršćivanje zaštitnih stezaljki na uređaj
Veličina
gradnje 1 - 6
•
1 komplet zaštitnih stezaljki za elektroničke stezaljke, nisu montirane. Komplet
zaštitnih stezaljki sastoji se od:
–
–
–
–
10
1 komada zaštitnih stezaljki za elektroničke stezaljke (1 kontaktna kopča)
2 komada kontaktnih kopča
2 komada vijaka za pričvršćivanje kontaktnih kopča
1 komada vijaka za pričvršćivanje zaštitnih stezaljki na uređaj
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Konstrukcija uređaja
Konstrukcija uređaja veličina gradnje 0
3.2
3
Konstrukcija uređaja veličina gradnje 0
MDX60/61B-5A3 (400/500 V-uređaji): 0005 ... 0014
3
2
1
7
8
9
10
17
11
12
18
20
13
6
4
5
14
15
19
*
16
Sl. 5: Konstrukcija uređaja MOVIDRIVE® MDX60/61B, veličina gradnje 0
52389AXX
* Pogled na donju stranu ureðaja
[1] X1: Mrežni priključak L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) i PE-priključak, odvojiv
[2] X4: Priključak međukružne sprege -UZ / +UZ i PE-priključak, odvojiv
[3] Učinske zaštitne stezaljke za mrežni priključak i priključak međukružne sprege
[4] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6) i PE-priključak, odvojiv
[5] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R- (9) i PE-priključak, odvojiv
[6] Učinske zaštitne stezaljke za priključak motora i priključak kočnog otpornika
[7] Memorijska kartica
[8] 7-djelni prikaz
[9] Xterminal: Utično mjesto za poslužni uređaj DBG60B ili serijski međusklop UWS21A
[10] DIP-sklopke S11 ... S14
[11] X12: Elektronička priključna letvica sistemske sabirnice (SBus)
[12] X11: Elektronička priključna letvica ulaza zadane vrijednosti AI1 i referentnog
napona 10 V
[13] X13: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i međusklopa RS-485
[14] X16: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i izlaza
[15] X10: Elektronička priključna letvica binarnih izlaza i TF-/TH-ulaza
[16] Elektronička zaštitna stezaljka MDX61B veličina gradnje 0
[17] Elektronička zaštitna stezaljka MDX60B veličina gradnje 0
[18] X17: Elektronička priključna letvica sigurnosnih kontakata za sigurno uporište
[19] Samo kod MDX61B: Utično mjesto davača za priključak davača
[20] Samo kod MDX61B: Utično mjesto sabirnice polja za međusklop sabirnice polja
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
11
Konstrukcija uređaja
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 1
3
3.3
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 1
MDX61B-5A3 (400/500 V-uređaji): 0015 ... 0040
MDX61B-2A3 (230 V-uređaji): 0015 ... 0037
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
X12
X11
[18]
X13
[9]
[17]
[10]
X16
[16]
[11]
X10
[12]
[13]
[14]
[15]
Sl. 6: Konstrukcija uređaja MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 1
52329AXX
[1] X1: Mrežni priključak L1 (1) / L2 (2) / L3 (3), odvojiv
[2] X4: Priključak međukružne sprege -UZ / +UZ, odvojiv
[3] Memorijska kartica
[4] 7-djelni prikaz
[5] Xterminal: Utično mjesto za poslužni uređaj DBG60B ili serijski međusklop UWS21A
[6] DIP-sklopke S11 ... S14
[7] X12: Elektronička priključna letvica sistemske sabirnice (SBus)
[8] X11: Elektronička priključna letvica ulaza zadane vrijednosti AI1 i referentnog
napona 10 V
[9] X13: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i međusklopa RS-485
[10] X16: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i izlaza
[11] X10: Elektronička priključna letvica binarnih izlaza i TF-/TH-ulaza
[12] X17: Elektronička priključna letvica sigurnosnih kontakata za sigurno uporište
[13] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6) i PE-priključak, odvojiv
[14] Elektronička zaštitna stezaljka i PE-priključak
[15] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R- (9) i PE-priključak, odvojiv
[16] Utično mjesto davača za priključak davača
[17] Utično mjesto za proširenje
[18] Utično mjesto sabirnice polja za međusklop sabirnice polja
12
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Konstrukcija uređaja
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 2S
3.4
3
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 2S
MDX61B-5A3 (400/500 V-uređaji): 0055 / 0075
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
X12
X11
[18]
X13
[9]
[17]
[10]
X16
[16]
[11]
X10
[12]
[13]
[15]
[14]
Sl. 7: Konstrukcija uređaja MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 2S
52330AXX
[1] X1: Mrežni priključak L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[2] X4: Priključak međukružne sprege -UZ / +UZ i PE-priključak
[3] Memorijska kartica
[4] 7-djelni prikaz
[5] Xterminal: Utično mjesto za poslužni uređaj DBG60B ili serijski međusklop UWS21A
[6] DIP-sklopke S11 ... S14
[7] X12: Elektronička priključna letvica sistemske sabirnice (SBus)
[8] X11: Elektronička priključna letvica ulaza zadane vrijednosti AI1 i referentnog
napona 10 V
[9] X13: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i međusklopa RS-485
[10] X16: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i izlaza
[11] X10: Elektronička priključna letvica binarnih izlaza i TF-/TH-ulaza
[12] X17: Elektronička priključna letvica sigurnosnih kontakata za sigurno uporište
[13] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6)
[14] Elektronička zaštitna stezaljka i PE-priključak
[15] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R- (9) i PE-priključak
[16] Utično mjesto davača za priključak davača
[17] Utično mjesto za proširenje
[18] Utično mjesto sabirnice polja za međusklop sabirnice polja
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
13
Konstrukcija uređaja
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 2
3
3.5
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 2
MDX61B-5A3 (400/500 V-uređaji): 0110
MDX61B-2A3 (230 V-uređaji): 0055 / 0075
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
X12
X11
[18]
X13
[9]
[17]
[10]
X16
[16]
[11]
X10
[12]
[13]
[15]
[14]
Sl. 8: Konstrukcija uređaja MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 2
52330AXX
[1] X1: Mrežni priključak L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[2] X4: Priključak međukružne sprege -UZ / +UZ i PE-priključak
[3] Memorijska kartica
[4] 7-djelni prikaz
[5] Xterminal: Utično mjesto za poslužni uređaj DBG60B ili serijski međusklop UWS21A
[6] DIP-sklopke S11 ... S14
[7] X12: Elektronička priključna letvica sistemske sabirnice (SBus)
[8] X11: Elektronička priključna letvica ulaza zadane vrijednosti AI1 i referentnog
napona 10 V
[9] X13: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i međusklopa RS-485
[10] X16: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i izlaza
[11] X10: Elektronička priključna letvica binarnih izlaza i TF-/TH-ulaza
[12] X17: Elektronička priključna letvica sigurnosnih kontakata za sigurno uporište
[13] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6)
[14] Elektronička zaštitna stezaljka i PE-priključak
[15] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R- (9) i PE-priključak
[16] Utično mjesto davača za priključak davača
[17] Utično mjesto sabirnice polja za međusklop sabirnice polja
[18] Utično mjesto za proširenje
14
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Konstrukcija uređaja
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 3
3.6
3
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 3
MDX61B-503 (400/500 V-uređaji): 0150 ... 0300
MDX61B-203 (230 V-uređaji): 0110 / 0150
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[19]
[10]
[18]
[11]
[17]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
Sl. 9: Konstrukcija uređaja MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 3
52331AXX
[1] PE-priključci
[2] X1: Mrežni priključak L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[3] X4: Priključak međukružne sprege -UZ / +UZ
[4] Memorijska kartica
[5] 7-djelni prikaz
[6] Xterminal: Utično mjesto za poslužni uređaj DBG60B ili serijski međusklop UWS21A
[7] DIP-sklopke S11 ... S14
[8] X12: Elektronička priključna letvica sistemske sabirnice (SBus)
[9] X11: Elektronička priključna letvica ulaza zadane vrijednosti AI1 i referentnog
napona 10 V
[10] X13: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i međusklopa RS-485
[11] X16: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i izlaza
[12] X10: Elektronička priključna letvica binarnih izlaza i TF-/TH-ulaza
[13] X17: Elektronička priključna letvica sigurnosnih kontakata za sigurno uporište
[14] Elektronička zaštitna stezaljka i PE-priključak
[15] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6)
[16] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R- (9)
[17] Utično mjesto davača za priključak davača
[18] Utično mjesto za proširenje
[19] Utično mjesto sabirnice polja za međusklop sabirnice polja
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
15
Konstrukcija uređaja
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 4
3
3.7
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 4
MDX61B-503 (400/500 V-uređaji): 0370 / 0450
MDX61B-203 (230 V-uređaji): 0220 / 0300
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[20]
[10]
[11]
[19]
[12]
[18]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
Sl. 10: Konstrukcija uređaja MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 4
52332AXX
[1] PE-priključak
[2] X1: Mrežni priključak L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[3] X4: Priključak međukružne sprege -UZ / +UZ i PE-priključak
[4] Memorijska kartica
[5] 7-djelni prikaz
[6] Xterminal: Utično mjesto za poslužni uređaj DBG60B ili serijski međusklop UWS21A
[7] DIP-sklopke S11 ... S14
[8] X12: Elektronička priključna letvica sistemske sabirnice (SBus)
[9] X11: Elektronička priključna letvica ulaza zadane vrijednosti AI1 i referentnog
napona 10 V
[10] X13: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i međusklopa RS-485
[11] X16: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i izlaza
[12] X10: Elektronička priključna letvica binarnih izlaza i TF-/TH-ulaza
[13] X17: Elektronička priključna letvica sigurnosnih kontakata za sigurno uporište
[14] Elektronička zaštitna stezaljka
[15] PE-priključak
[16] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6)
[17] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R- (9) i PE-priključak
[18] Utično mjesto davača za priključak davača
[19] Utično mjesto za proširenje
[20] Utično mjesto sabirnice polja za međusklop sabirnice polja
16
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Konstrukcija uređaja
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 5
3.8
3
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 5
MDX61B-503 (400/500 V-uređaji): 0550 / 0750
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[20]
[10]
[19]
[11]
[18]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
Sl. 11: Konstrukcija uređaja MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 5
52333AXX
[1] PE-priključak
[2] X1: Mrežni priključak L1 (1) / L2 (2) / L3 (3)
[3] X4: Priključak međukružne sprege -UZ / +UZ i PE-priključak
[4] Memorijska kartica
[5] 7-djelni prikaz
[6] Xterminal: Utično mjesto za poslužni uređaj DBG60B ili serijski međusklop UWS21A
[7] DIP-sklopke S11 ... S14
[8] X12: Elektronička priključna letvica sistemske sabirnice (SBus)
[9] X11: Elektronička priključna letvica ulaza zadane vrijednosti AI1 i referentnog
napona 10 V
[10] X13: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i međusklopa RS-485
[11] X16: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i izlaza
[12] X10: Elektronička priključna letvica binarnih izlaza i TF-/TH-ulaza
[13] X17: Elektronička priključna letvica sigurnosnih kontakata za sigurno uporište
[14] Elektronička zaštitna stezaljka
[15] PE-priključak
[16] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6)
[17] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R- (9) i PE-priključak
[18] Utično mjesto davača za priključak davača
[19] Utično mjesto za proširenje
[20] Utično mjesto sabirnice polja za međusklop sabirnice polja
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
17
Konstrukcija uređaja
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 6
3
3.9
Konstrukcija uređaja veličine gradnje 6
MDX61B-503 (400/500 V-uređaji): 0900 ... 1320
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[18]
[9]
[17]
[10]
[11]
[16]
[12]
[13]
[14]
[15]
Sl. 12: Konstrukcija uređaja MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 6
52334AXX
[1] X1: Mrežni priključak L1 (1) / L2 (2) / L3 (3) i PE-priključak
[2] X4: Priključak međukružne sprege -UZ / +UZ i PE-priključak
[3] Memorijska kartica
[4] 7-djelni prikaz
[5] Xterminal: Utično mjesto za poslužni uređaj DBG60B ili serijski međusklop UWS21A
[6] DIP-sklopke S11 ... S14
[7] X12: Elektronička priključna letvica sistemske sabirnice (SBus)
[8] X11: Elektronička priključna letvica ulaza zadane vrijednosti AI1 i referentnog
napona 10 V
[9] X13: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i međusklopa RS-485
[10] X16: Elektronička priključna letvica binarnih ulaza i izlaza
[11] X10: Elektronička priključna letvica binarnih izlaza i TF-/TH-ulaza
[12] X17: Elektronička priključna letvica sigurnosnih kontakata za sigurno uporište
[13] Elektronička zaštitna stezaljka
[14] X2: Priključak motora U (4) / V (5) / W (6) i PE-priključak
[15] X3: Priključak kočnog otpornika R+ (8) / R- (9) i PE-priključak
[16] Utično mjesto davača za priključak davača
[17] Utično mjesto za proširenje
[18] Utično mjesto sabirnice polja za međusklop sabirnice polja
18
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Upute za instalaciju osnovnog uređaja
4
Instalacija
4.1
Upute za instalaciju osnovnog uređaja
4
Pri instalaciji obvezatno poštujte sigurnosne upute!
Upute za montažu
veličine gradnje 6
MOVIDRIVE®-uređaji veličine gradnje 6 (0900 ... 1320) imaju fiksno montiranu očicu
za dizalicu [1]. Za montažu valja prema mogućnosti rabiti dizalicu i očicu za dizalicu [1].
Ako se ne može koristiti dizalica, možete zbog lakše montaže kroz lim stražnje stijenke
provući šipku za nošenje [2] (nalazi se u sadržaju isporuke kod veličine gradnje 6).
Šipku za nošenje [2] rascjepkom [3] osigurajte od aksijalnog pomaka.
[3]
[2]
[1]
Sl. 13: Montaža MOVIDRIVE® veličine gradnje 6 s fiksno montiranom očicom
za dizalicu i šipkom za nošenje
51151AXX
[1] Fiksno montirana očica
[2] Šipka za nošenje (nalazi se u sadržaju isporuke kod veličine gradnje 6)
[3] Rascjepka (nalazi se u sadržaju isporuke kod veličine gradnje 6)
Zatezni momenti
•
Rabite samo originalne priključne elemente. Vodite računa o dozvoljenim
priteznim momentima MOVIDRIVE®-učinskih stezaljki.
–
–
–
–
–
–
•
Veličina gradnje 0 i 1
Veličina gradnje 2S i 2
Veličina gradnje 2
Veličina gradnje 3
Veličina gradnje 4 i 5
Veličina gradnje 6
→
→
→
→
→
→
0,6 Nm (5.3 lb.in)
1,5 Nm (13.3 lb.in)
1,5 Nm (13.3 lb.in)
3,5 Nm (31 lb.in)
14 Nm (124 lb.in)
20 Nm (177 lb.in)
Dozvoljeni pritezni moment signalnih stezaljki iznosi 0,6 Nm (5.3 lb.in).
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
19
Instalacija
Upute za instalaciju osnovnog uređaja
4
Minimalni slobodni
prostor i Položaj
ugradnje
•
Za besprijekorno hlađenje ostavite gore i dolje 100 mm (4 in) slobodnog prostora.
Pazite da kablovi i drugi instalacijski materijal ne ometaju cirkulaciju zraka u tom
slobodnom prostoru. Kod veličina gradnje 4, 5 i 6 unutar 300 mm (11.81 in) nad
uređajem ne ugrađujte komponente osjetljive na toplinu.
•
Pazite da se uređaji ne nalaze u području toplih ispušnih plinova drugih uređaja.
•
Bočni slobodni prostor nije potreba, uređaje možete rasporediti jedan uz drugi.
•
Uređaje ugrađujte samo u okomitom položaju. Ugradnja u ležećem položaju,
poprečna ugradnja i ugradnja nad glavom nisu dozvoljene (→ sljedeća slika, vrijedi
za sve veličine gradnje).
100 mm
(4 in)
100 mm
(4 in)
Sl. 14: Minimalni slobodni prostor in položaj ugradnje uređaja
20
51463AXX
Odvojeni kabelski
kanali
•
Učinski kabel i elektroničke vodove provedite u odvojenim kabelskim kanalima.
Ulazni osigurači
i zaštitna strujna
sklopka
•
Ulazne osigurače instalirajte na početku mrežnog dovoda iza odvojka
sabirnice (→ priključna spojna shema osnovnog uređaja, učinskog dijela i kočnice).
•
Zaštitna strujna sklopka kao jedini sigurnosni uređaj: smiju se upotrebljavati
samo zaštitne strujne sklopke tipa B u skladu s EN 50178.
Mrežni i kočni
sklopnici
•
Kao mrežne i kočne sklopnike upotrebljavajte samo sklopnika uporabne
kategorije AC-3 (IEC 158-1).
PE-mrežni
priključak
(→ EN 50178)
•
Kod mrežnog dovoda < 10 mm2 (AWG 8): drugi PE-vodič s presjekom mrežnog
dovoda položite paralelno uz zaštitni vodič iznad odvojenih stezaljki ili upotrijebite
bakreni zaštitni vodič s presjekom od 10 mm2 (AWG 8).
•
Kod mrežnog dovoda ≥ 10 mm2 (AWG 8): položite bakreni zaštitni vodič
s presjekom mrežnog dovoda.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Upute za instalaciju osnovnog uređaja
4
IT-mreže
•
SEW-EURODRIVE preporučuje da u naponskim mrežama s neuzemljenom
zvjezadstom točkom (IT-mreže) upotrijebite kontrolni izolacijski relej s kodiranim
impulsnim mjernim postupkom. Time se spriječavaju nepravilna aktiviranja
kontrolnika izolacije kroz dozemni kapacitet pretvarača.
Presjeci
•
Mrežni dovod: presjek prema ulaznoj nazivnoj strujnoj Imreže kod nazivnog
opterećenja.
•
Dovod motora: presjek prema izlaznoj nazivnoj struji IN.
•
Elektronički vodovi osnovnog uređaja (stezaljke X10, X11, X12, X13, X16):
– jedna žila po stezaljci 0,20 ... 2,5 mm2 (AWG 24 ... 12)
– dvije žile po stezaljci 0,25 ... 1 mm2 (AWG 22 ... 17)
•
Elektronički vodovi stezaljka X17, i ulazna/izlazna kartica DIO11B (stezaljke X20,
X21, X22):
– jedna žila po stezaljci 0,08 ... 1,5 mm2 (AWG 28 ... 16)
– dvije žile po stezaljci 0,25 ... 1 mm2 (AWG 22 ... 17)
Izlaz uređaja
•
Priključite samo ohmska/induktivna opterećenja (motori). Ni u kojem slučaju
ne priključujte kapacitetska opterećenja!
Sl. 15: Priključite samo ohmska/induktivna, a ne i kapacitetska opterećenja
Priključivanje
kočnih otpora
Rad kočnih otpora
51412AXX
•
Upotrijebite dva usko prepletena voda ili jedan dvožilni, izolirani učinski kabel.
Presjek prema izlaznoj nazivnoj struji pretvarača.
•
Kočni otpornik (osim BW90-P52B) zaštitite bimetalnim relejem (→ priključna
spojna shema osnovnog uređaja, učinskog dijela i kočnice). Okidnu struju podesite
prema tehničim podatcima kočnog otpornika.
•
Dovodi do kočnih otpora provode u nazivnom režimu rada visoki jednosmjerni
napon (ca. 900 V).
•
Površine kočnih otpora postižu pri opterećenju s PN visoke temperature. Stoga
odaberite prikladno mjesto ugradnje. Obično se kočni otpornici montiraju na krovu
rasklopnog ormara.
•
Kočne otpornike u plosnatom obliku gradnje montirajte s odgovarjaućom
zaštitom od dodiravanja.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
21
Instalacija
Upute za instalaciju osnovnog uređaja
4
Binarni ulazi /
binarni izlazi
•
Binarni ulazi su optosprežnikom odvojeni od potencijala.
•
Binarni izlazi su otporni na kratak spoj, ali ne i na vanjski napon (iznimka: relejni
izlaz DOØ1). Vanjski napon može uništiti binarne izlaze.
Instalacija prema
elektromagnetskoj
podnošljivosti
•
Svi vodovi osim mrežnog dovoda moraju biti izolirani. Alternativno se uz izolaciju
za kabel motora zbog postizanja granične vrijednosti emitiranja smetnji može
upotrijebiti opcija HD.. (izlazna prigušnica).
•
Izolaciju položite najkraćim putem s obostranim plosnatim kontaktom
na masu. Kako biste izbjegli petlje kroz zemlju, kraj izolacije možete uzemljiti preko
kondenzatora za uklanjanje smetnji (220 nF / 50 V). Kod dvostruko izoliranog voda
položite vanjsku izolaciju na stranu pretvarača, a unutarnju na drugi kraj.
00755BXX
Sl. 16: Pravilan izolacijski priključak s metalnom obujmicom (izolacijskom stezaljkom) ili vijčanim
spojem kabla
22
•
Za izoliranje vodova možete upotrijebiti i uzemljene limene kanale ili metalne
cijevi. Učinske i upravljačke vodove pritom polažite odvojene jedne od drugih.
•
Uzemljite pretvarač i sve dodatne uređaje u skladu s visokom frekvencijom
(plosnati, metalni kontakt kućišta uređaja s masom, primjerice nelakiranom
ugradnom pločom rasklopnog ormara).
•
Ovo je proizvod s ograničenom održivošću prema IEC 61800-3. Ovaj proizvod može
u stambenom području prouzročiti radio smetnje. U tom slučaju koristnik bi trebao
poduzeti odgovarajuće mjere.
•
Opširne naputke o instalaciji u skladu s elektromagnetskom podnošljivošću
naći ćete u prospektu "Elektromagnetska podnošljivost u pogonskoj tehnici" tvrtke
SEW-EURODRIVE.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Upute za instalaciju osnovnog uređaja
Mrežni filtar NF..
•
Uporabom opcije mrežnog filtra NF.. može se na mreži održavati klasa granične
vrijednosti B.
•
Mrežni filtar montirajte u blizini pretvarača, a izvan minimalnog slobodnog
prostora za hlađenje.
•
Ograničite vod između mrežnog filtra i pretvarača na obvezatno potrebnu
dužinu, odnosno maksimalno na 400 mm (15.8 in). Dostatni su neizolirani,
prepleteni vodovi. Kao mrežni dovod također upotrebljavajte neizolirane vodove.
•
Granične vrijednosti elektromagnetske podnošljivosti uz emitiranje smetnji
kod mrežnih napona bez uzemljenog zvjezdišta (IT-mreže) nisu specificirane.
Djeletvornost mrežnih filtara u IT-mrežama jako je ograničena.
•
Za održavanje klase graničnih vrijednosti A i B SEW-EURODRIVE preporučuje
na strani motora neku od sljedećih mjera elektromagnetske podnošljivosti:
•
•
Izlazna prigušnica
HD...
4
izolirani vod motora
opciju izlazne prigušnice HD...
•
Izlaznu prigušnicu montirajte u blizini pretvarača, a izvan minimalnog slobodnog
prostora za hlađenje.
•
Provedite sve tri faze zajedno kroz izlaznu prigušnicu. PE-vodič ne provodite
kroz izlaznu prigušnicu!
4
5
6
®
MOVIDRIVE
n=5
HD...
PE U V W
(1)
Sl. 17: Priključak izlazne prigušnice HD...
05003AXX
(1) = kabel motora
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
23
Instalacija
Skidanje / postavljanje terminala
4
4.2
Skidanje / postavljanje terminala
Skidanje
terminala
Postupajte sljedećim redoslijedom:
1.
2.
3.
STOP
RUN
DEL
OK
STOP
RUN
DEL
OK
52205AXX
Sl. 18: Skidanje terminala
1. Izvucite utikač spojnog kabla Xterminala.
2. Terminal pažljivo pritišćite prema dolje dok ne iskoči iz gornjeg držača prednjeg
poklopca.
3. Terminal skidajte prema naprijed (ne bočno!).
Postavljanje
terminala
Postupajte sljedećim redoslijedom:
3.
2.
STOP
RUN
DEL
OK
1.
STOP
RUN
DEL
OK
Sl. 19: Postavljanje terminala
51479AXX
1. Terminal postavite najprije donjom stranom u donji držač prednjeg poklopca.
2. Nakon toga terminal utisnite u prednji držač prednjeg poklopca.
3. Utaknite utikač spojnog kabla na Xterminal.
24
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Skidanje / postavljanje prednjeg poklopca
4.3
4
Skidanje / postavljanje prednjeg poklopca
Skidanje
prednjeg
poklopca
Pri skidanju prednjeg poklopca postupajte na sljedeći način:
•
Ako postoji, najprije skinite terminal (→ Str. 24).
1.
2.
Sl. 20: Skidanje prednjeg poklopca
52948AXX
1. Pritisnite gore u žlijeb držača prednjeg poklopca.
2. Žlijeb držača držite pritisnut i skinite prednji poklopac.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
25
Instalacija
Skidanje / postavljanje prednjeg poklopca
4
Postavljanje
prednjeg
poklopca
Pri postavljanju prednjeg poklopca postupajte na sljedeći način:
2.
BG0
3.
1.
BG1 -6
1.
Sl. 21: Postavljanje prednjeg poklopca
52989AXX
1. Prednji poklopac umetnite s donjom stranom u predviđeni držač.
2. Pritisnite žlijeb držača na gornjoj strani prednjeg poklopca.
3. Prednji poklopac pritisnite na uređaj.
26
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Instalacija prema poddobavljaču
4.4
4
Instalacija prema poddobavljaču
Za instalaciju prema poddobavljaču poštujte sljedeće naputke:
•
Kao priključne kabele upotrebljavajte samo bakrene vodove sa sljedećim
područjima temperature:
– za MOVIDRIVE® MDX60B/61B0005 ... 0300 područje temperature 60/75 °C
– za MOVIDRIVE® MDX61B0370 ... 1320 područje temperature 75/90 °C
•
Dopušteni pritezni momenti MOVIDRIVE®-učinskih stezaljki iznose.
–
–
–
–
–
•
Veličina gradnje 0 i 1
Veličina gradnje 2 S, 2
Veličina gradnje 3
Veličine gradnje 4 i 5
Veličina gradnje 6
→
→
→
→
→
0,6 Nm (5.3 lb.in)
1,5 Nm (13.3 lb.in)
3,5 Nm (31 lb.in)
14 Nm (124 lb.in)
20 Nm (177 lb.in)
Pogonski pretvarači MOVIDRIVE® su prikladni za rad na naponskim mrežama
s uzemljenom nultom točkom (TN- i TT-mreže), koje mogu isporučivati
maksimalnu mrežnu struju prema sljedećim tabelama i iiamti maksimalan napon
od 500 VAC za MOVIDRIVE® MDX61B...-5_3 (400/500 V-uređaji) i 240 VAC
za MOVIDRIVE® MDX61A...2_3 (230 V-uređaji). Podatci o snazi osigurača ne smiju
prekoračivati vrijednosti prema tablicama.
400/500 V-uređaji
MOVIDRIVE® MDX60B/
61B...5_3
maks. mrežna struja
maks. mrežni napon
osigurači
0005/0008/0011/0014
5000 AAC
500 VAC
15 A / 600 V
0015/0022/0030/0040
10000 AAC
500 VAC
30 A / 600 V
0055/0075/0110
10000 AAC
500 VAC
30 A / 600 V
0150/0220
5000 AAC
500 VAC
175 A / 600 V
0300
5000 AAC
500 VAC
225 A / 600 V
0370/0450
10000 AAC
500 VAC
350 A / 600 V
0550/0750
10000 AAC
500 VAC
500 A / 600 V
0900
10000 AAC
500 VAC
250 A / 600 V
1100
10000 AAC
500 VAC
300 A / 600 V
1320
10000 AAC
500 VAC
400 A / 600 V
MOVIDRIVE®
MDX61A...2_3
maks. mrežna struja
maks. mrežni napon
osigurači
0015/0022/0037
5000 AAC
240 VAC
30 A / 250 V
0055/0075
5000 AAC
240 VAC
30 A / 250 V
0110
5000 AAC
240 VAC
175 A / 250 V
0150
5000 AAC
240 VAC
225 A / 250 V
0220/0300
10000 AAC
240 VAC
350 A / 250 V
230 V-uređaji
•
Kao vanjski 24 VDC izvor napona rabite samo provjerene uređaje s ograničenim
izlaznim naponom (Umaks = 30 VDC) i ograničenom izlaznom strujom (I ≤ 8 A).
•
UL-certificiranje ne vrijedi za rad na mrežnim naponima s neuzemljenom
nultom točkom (IT-mreže).
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
27
Instalacija
Izolacijske stezaljke
4
4.5
Izolacijske stezaljke
Za veličinu
gradnje 0
Kod MOVIDRIVE® MDX60B/61B veličine gradnje 0 se serijski isporučuje komplet
izolacijskih stezaljki. Izolacijske stezaljke nisu montirane na uređaju.
Montirajte ih na sljedeći način:
•
Na izolacijske limove pričvrstite kontaktne spone.
•
Učinske izolacijske stezaljke pričvrstite na gornju i donju stranu uređaja.
1
3
2
4
51465AXX
Sl. 22: Pričvršćivanje učinskih izolacijskih stezaljki
[1] Kontaktne spone
[3] Izolacijski lim
[2] Vijci za pričvršćivanje kontaktnih spona
[4] Vijci za pričvršćivanje izolacijske stezaljke
•
Ako su nataknuti, uklonite terminal in prednji poklopac.
•
Elektroničku izolacijsku stezaljku pričvrstite na donju stranu uređaja neposredno
ispod elektroničke priključne letvice X14.
MDX 60B
1
MDX 61B
1
2
2
4
3
4
3
Sl. 23: Pričvršćivanje elektroničke izolacijske stezaljke
28
51466AXX
[1] Kontaktna spona
[3] Izolacijski lim
[2] Vijci za pričvršćivanje kontaktne spone
[4] Vijci za pričvršćivanje izolacijske stezaljke
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Izolacijske stezaljke
Za veličinu
gradnje 1
4
Kod MOVIDRIVE® MDX61B veličina gradnje 1 serijski se isporučuje učinska izolacijska
stezaljka. Tu učinsku izolacijsku stezaljku montirajte zajedno s vijcima za pričvršćivanje
na uređaj.
1
2
Sl. 24: Učinska izolacijska stezaljka za MOVIDRIVE® veličina gradnje 1
[1] Izolacijska stezaljka
Za veličinu
gradnje 2S i 2
02012BXX
[2] PE-priključak (댷)
Kod MOVIDRIVE® MDX61B veličina gradnje 2S i 2 serijski se isporučujue učinska
izolacijska stezaljka s 2 vijka za pričvršćivanje. Tu učinsku izolacijsku stezalju s oba vijka
za pričvršćivanje montirajte na X6.
Sl. 25: Učinska izolacijska stezaljka za MOVIDRIVE® veličina gradnje 2
[1] Izolacijska stezaljka
01469BXX
[2] PE-priključak (댷)
S učinskim izolacijskim stezaljkama možete veoma udobno montirati izolaciju dovoda
motra i kočnica. Izolaciju i PE-vodič položite kao što je prikazano na slikama.
Za veličinu
gradnje 3 do 6
Kod MOVIDRIVE® MDX61B veličina gradnje 3 do 6 se učinske izolacijske stezaljke
ne isporučuju. Za montažu izolacije dovoda motora i kočnica upotrebljavajte uobičajene
izolacijske stezaljke. Izolaciju položite što je moguće bliže pretvaraču.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
29
Instalacija
Zaštita od dodira
4
4.6
Zaštita od dodira
Kod MOVIDRIVE® veličina gradnje 4 (500 V-uređaji: MDX61B0370/0450; 230 V-uređaja:
MDX61B0220/0300), veličina gradnje 5 (MDX61B0550/0750) i veličina gradnje 6
(MDX61B0900/1100/1320) serijski se isporučuju 2 komada zaštite od dodira s 8 vijaka
za pričvršćivanje. Zaštitu od dodira montirajte na oba poklopca za stezaljke učinskog
dijela.
[2]
[1]
[3]
Sl. 26: Zaštita od dodira za MOVIDRIVE® veličina gradnje 4, 5 i 6
06624AXX
Zaštita od dodira sastavljena je od sljedećih ugradnih dijelova:
[1] Pokrovna ploča
[2] Poklopac priključka
[3] Zaslon (samo kod veličine gradnje 4 i 5)
S kompletno montiranom zaštitom od dodira uređaji MOVIDRIVE® veličine gradnje 4, 5
i 6 postižu vrstu zaštite IP10, a bez zaštite od dodira IP00.
30
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključna spojna shema osnovnog uređaja
4.7
4
Priključna spojna shema osnovnog uređaja
Priključak učinskog dijela i kočnice
L1
L2
L3
PE
F11/F12/F13
K11
(AC-3)
Zaštitni vodič (zaslon)
L1 L2
UAC
UAC
UAC
F14/F15
F14/F15
L1' L2' L3'
1
F14/F15
L3
Opcija Mrežni filtar NF...
2
Međukružni
priključak
7
3
K11
(AC-3)
K11
(AC-3)
DBØØ
DGND
DBØØ
K12
(AC-3)
X3:
+UZ BRC PE
Učinski dio
U
4
DBØØ
X2:
V W
5
-UZ +UZ PE
X4:
L1 L2 L3
X1:
K11
(AC-3)
8
*
(samo BG0)
+R -R PE
6
8
9
K12
(AC-3)
DGND
DGND
F16
djeluje
1
1
M
na K11
crvena
BG 2
BG 2
crvena
BW...***
3
Utikač kočnice** BGE 3
3- fazni
BGE 4
4
plava
plava
CM (DY)
5
5
3 (3)
CT/CV/DT/DV/D:
4 (2)
CT/CV/DT/DV/D:
Ako se F16 aktivira, mora K11 biti
isključivanje na strani
5 (1)
isključivanje na strani
napajanja istosmjernom
PE
napajanja izmjeničnom strujom otvoren i DIØØ "/blokada regulatora"
i izmjeničnom strujom
uključen "0"-signal dobiven. Krug
CT/CV, CM71...112: isključivanje na strani napajanja istosmjernom i izmjeničnom strujom
bijela
bijela
1
BMK 2
3
4
13
14
15
kočnog otpornika se ne smije prekinuti!
05149AHR
*
Kod veličina gradnje 1 i 2 pored mrežnih priključnih stezaljki ne postoji PE-priključak. U tom slučaju pored međukružnog priključka
upotrijebite PE-stezaljke.
**
Pozor: Obvezatno se pridržavajte redoslijeda priključivanja. Nepravilno priključivanje dovodi do uništavanja kočnice.
***
Kočni otpornik BW090-P52B se montira bočno na uređaj. BW090-P52B ima internu, termičku zaštitu od preopterećenja, te stoga
dodatan bimetalni relej nije potreban.
Za priključivanje kočnog ispravljača potreban je vlastiti dovod mreže. Napajanje
preko napona motora nije dozvoljeno!
Kočnicu uvijek isključujte na strani napajanja istosmjernom i izmjeničnom strujom kod
– svih vrsta primjene podiznih uređaja,
– pogona, koji zahtijevaju brzo reagiranje kočnice i
– režim rada CFC i SERVO.
Kočni ispravljač
u rasklopnom
ormaru
Prilikom ugradnje kočnog ispravljača u rasklopnom oramaru položite spojne vodove
između kočnog ispravljača i kočnice odvojeno od drugih učinskih kabela. Zajedničko
polaganje je dozvoljeno samo ako su učinski kabeli izolirani.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
31
Instalacija
Priključna spojna shema osnovnog uređaja
4
Priključivanje elektroničkih stezaljki
CONTROL
Opcija
ser. međusklop
UWS21A
Opcija
terminal
DBG60B
Preklapanje I-signal <-> U-signal*
Krajnji otpornik sistemske sabirnice
RS-485: 9,6 kBaud <-> 57,6 kBaud*
Frekvencijski ulaz aktivan
Xterminal
S 11
S 12
S 13
S 14
ON OFF*
X12:
DGND
SC11
SC12
1
2
3
R11
X11:
+10V
DEL
+
n1 (0...10 V*; +/-10 V;
0...20 mA; 4...20 mA)
Referentni potencijal Analogni signali
-10 V
OK
Referentni potencijal Binarni signali
+24 V-izlaz
Referencija +24 V-ulaz Sigurno uporište
+24 V-ulaz
Sigurno uporište
Bez funkcije*
Bez funkcije*
IPOS-izlaz*
IPOS-izlaz*
IPOS-izlaz*
Referentni potencijal
Binarni signali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nadređeno
upravljanje
Binarni
ulaz
Binarni
izlazi
Referentni
binarni izlazi
DGND
DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
DGND
1
2
3
4
5
6
X10:
TF-/TH-ulaz
Referentni potencijal
Binarni signali
/Kočnica
Relejni kontakt
Spreman za rad*
Relejni uklopni kontakt
Relejni isklopni kontakt
DGND
VO24
SOV24
SVI24
Izolacijskim limom
odn. izolacijskom
stezaljkom
/Upravljanje*
+24 V-izlaz
+24 V-ulaz
Referentni potencijal
Binarni signali
Sl. 27: Priključna spojna shema elektroničkih stezaljki
32
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM**
VO24
DGND
ST11
ST12
I
1
TF1
2
DGND
3
DBØØ
DOØ1-C 4
DOØ1-NO 5
DOØ1-NC 6
7
DOØ2
8
VO24
9
VI24
DGND 10
K12
(AC-3)
24 V
Eksterno 24V-napajanje
priključite ovisno o opcijama
(MOVIDRIVE ® -elektronički
podatci)
1
2
3
4
Teče IPOSplus-program
(treptajuća točka)
/Blokada regulatora
Desno/Stoj*
Lijevo/Stoj*
Deblokada/brzo zasutavljanje*
n11/n21*
n12/n22*
Referencija X13:DIØØ...DIØ5
+24 V-izlaz
Referentni potencijal Binarni signali
RS-485 +
RS-485 -
U
X16:
X17:
.
7-djelni prikaz točka
Radno stanje
Pretvarač frekvencije
nije spreman
Blokada regulatora aktivna
Bez deblokade
Struja mirovanja
VFC-režim rada
n-regulacija
M-regulacija
Pridržna regulacija
Tvorničke postavke
Krajnja sklopka aktivirana
Tehnološka opcija
Slobodno
Referentna vožnja IPOS
Zadržavanje
Slobodno
Prikaz pogrešaka
(treptajuće)
Ručni režim rada
Stanka aktivna
Sigurno uporište
aktivna
Opcijska utična mjesta
Samo s MDX61B
H
t
U
7-djelni prikaz
Utičnica
Sub-D 9-polni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
b
c
d
E
F
-10 V...+10 V 0(4)...20 mA
1
2
3
4
5
X13:
RS-232
0
REF1
AI11
AI12
AGND
REF2
X11:AI11/AI12
Sistemska sabirnica Referencija
Sistemska sabirnica High
Sistemska sabirnica Low
06176BHR
*
Tvorničke postavke
**
Ako se spajaju binarni ulazi s 24 VDC-napajanjem naponom X13:8 "VO24", valja na MOVIDRIVE® umetnuti most X13:7 - X13:9
(DCOM - DGND).
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključna spojna shema osnovnog uređaja
4
Opis funkcija stezaljki osnovnog uređaja (učinski dio i upravljačka glava)
Stezaljka
X1:1/2/3
X2:4/5/6
X3:8/9
X4:
Funkcija
L1/L2/L3/PE
U/V/W/PE
+R/-R/PE
+UZ/-UZ/PE
Priključak na mrežu
Priključak na motor
Priključak kočnog otpornika
Međukružni priključak
Preklapanje I-siganal (0(4)...20 mA) ↔ U-signal(-10 V...0...10 V, 0...10 V), tvornički na U-signal.
Priključivanje ili isključivanje zaključnog otpora sistemske sabirnice, tvornički isključeno.
Podešavanje brzine prijenosa za međusklop RS-485.
Po izboru 9,6 ili 57,6 kBaud, tvornički na 57,6 kBaud.
Priključivanje ili isključivanje frekvencijskog ulaza, tvornički isključeno.
S11:
S12:
S13:
S14:
X12:1
X12:2
X12:3
DGND
SC11
SC12
Referentni potencijal sistemske sabirnice
Sistemska sabirnica visoko
Sistemska sabirnica nisko
X11:1
X11:2/3
X11:4
X11:5
REF1
AI11/12
AGND
REF2
+10 V (maks. 3 mA) za potenciometar zadane vrijednosti
Ulaz zadane vrijednost n1 (diferencijski ulaz ili ulaz s AGND-referentnim potencijalom) oblik signala → P11_ / S11
Referentni potencijal za analogne signale (REF1, REF2, AI.., AO..)
-10 V (maks. 3 mA) za potenciometar zadane vrijednosti
X13:1
X13:2
X13:3
X13:4
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
X13:5
X13:6
DIØ4
DIØ5
Binarni ulaz 1, fiksno zauzet s "/blokadom regulatora"
Binarni ulaz 2, tvornički na "Desno/Stoj"
Binarni ulaz 3, tvornički na "Lijevo/Stoj"
Binarni ulaz 4, tvornički "Oslobađanje/Brzo
zaustavljanje"
Bianrni ulaz 5, tvornički na "n11/n21"
Binarni ulaz 6, tvornički na "n12/n22"
X13:7
DCOM
X13:8
X13:9
X13:10
X13:11
VO24
DGND
ST11
ST12
Izlaz pomoćnog napona +24 V (maks. 200 mA) za eksterne upravljačke sklopke
Referentni potencijal za binarne signale
RS-485+
RS-485-
X16:1
X16:2
X16:3
X16:4
X16:5
DIØ6
DIØ7
DOØ3
DOØ4
DOØ5
X16:6
DGND
Binarni ulaz 7, tvornički na "Bez funkcije"
Binarni ulaz 8, tvornički na "Bez funkcije"
Binarni izlaz 3, tvornički na "IPOS-izlaz"
Binarni izlaz 4, tvornički na "IPOS-izlaz"
Binarni izlaz 5, tvornički na "IPOS-izlaz"
Na binarne izlaze X16:3 (DOØ3) do X16:5 (DOØ5)
ne priključujte vanjski napon!
Referentni potencijal za binarne signale
X10:1
X10:2
X10:3
X10:4
X10:5
X10:6
X10:7
TF1
DGND
DBØØ
DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC
DOØ2
TF-/TH-priključak (preko TF/TH spojiti s X10:2), tvornički na "Bez reakcije" (→ P835)
Referentni potencijal za binarne signale
Binarni izlaz 0, fiksno zauzet s "/kočnica", opteretivost maks. 150 mA (otporan na kratak spoj)
Zajednički kontakt binarnog izlaza 1, tvorniči na "Spreman za pogon"
Uklopni kontakt binarnog izlaza 1, opteretivost relejnih kontakata maks. 30 VDC und 0,8 A
Isklopni kontakt binarnog izlaza 1
Binarni izlaz 2, tvornički na "/smetnja", opteretivost maks. 50 mA (otporan na kratak spoj)
Mogućnosti izbora za binarne izlaze 1 i 2 (DOØ1 i DOØ2) → izbornik parametara P62_
Na binarne izlaze X10:3 (DBØØ) i X10:7 (DOØ2) ne priključujte vanjski napon!
X10:8
X10:9
X10:10
VO24
VI24
DGND
Izlaz pomoćnog napona +24 V (maks. 200 mA) za eksterne upravljačke sklopke
Ulaz napajanja naponom od +24 V (pomoćni napon ovisno o opcijama, dijagnoza uređaja pri isključivanju
mreže)
Referentni potencijal za binarne signale
X17:1
X17:2
X17:3
X17:4
DGND
VO24
SOV24
SVI24
Referentni potencijal za binarne signale
Izlaz pomoćnog napona +24 V (maks. 200 mA) za eksterne upravljačke sklopke
Referentni potencijal za ulaz +24 V "Sigurno uporište" (sigurnosni kontakt)
Ulaz +24 V "Sigurno uporište" (sigurnosni kontakt)
•
Binarni ulazi su optosprežnikom odvojeni
od potencijala.
Mogućnosti izbora za binarne ulaze 2
do 6 (DIØ1...DIØ5) → izbornik parametara P60_
Referencija za binarne ulaze X13:1 do X13:6 (DIØØ...DIØ5) i X16:1/X16:2 (DIØ6...DIØ7)
• Spajanje binarnih ulaza s vanjskim naponom od +24 V: potrebna veza X13:7 (DCOM) s referentnim
potencijalom vanjskog napona.
– bez mosta X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → binarni ulazi bez potencijala
– s mostom X13:7-X13:9 (DCOM-DGND) → potencijalno vezani binarni ulazi
•
Xterminal
•
Spajanje binarnih ulaza s +24 V od X13:8 ili X10:8 (VO24) → potreban most X13:7-X13:9 (DCOM-DGND).
•
•
•
Binarni ulazi su optosprežnikom odvojeni
od potencijala.
Mogućnost izbora za binarne ulaze 7 i 8
(DIØ6/DIØ7) → izbornik parametara P60_
Mogućnosti izbora za binarne izlaze 3 do 5
(DOØ3...DOØ5) → izbornik parametara P62_
Utično mjesto za opciju terminal DBG60B ili serijski međusklop UWS21A (RS-232)
3 utična mjesta za opcijske kartice (veličina gradnje 0: 2 utična mjesta za opcijske kartice)
X17: Glede sigurnosne primjene obvezatno poštujte navode u prospektima
"Sigurno isklapanje za MOVIDRIVE® MDX60B/61B – izdanja" i "Sigurno isklapanje
za MOVIDRIVE® MDX60B/61B – aplikacije"
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
33
Instalacija
Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara
4
4.8
Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara
400/500 V-uređaji, velična gradnje 0
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5A3
0005
0008
Veličina gradnje
Kočni otpornici
Okidna struja
Predmetni broj
BW090-P52B1)
-
824 563 0
BW072-003
IF = 0,6 ARMS
826 058 3
BW072-005
IF = 1,0 ARMS
826 060 5
BW168
IF = 2,5 ARMS
820 604 X
BW100-006
IF = 1,8 ARMS
821 701 7
Mrežne prigušnice
ND020-013
Izlazne prigušnice
0014
Predmetni brojevi
Σ Imreža = 20 AAC
Mrežni filtar
NF009-503
0011
0
826 012 5
Predmetni broj
Umax = 550 VAC
827 412 6
Unutarnji promjer
Predmetni broj
HD001
d = 50 mm (1.97 in)
813 325 5
za presjeke kabla 1,5 ... 16 mm2 (AWG 16 ... 6)
HD002
d = 23 mm (0.91 in)
813 557 6
za presjeke kabla ≤ 1,5 mm2 (AWG 16)
Izlazni filtar (samo u pogonu VFC)
Predmetni broj
HF008-503
826 029 X
A
HF015-503
826 030 3
B
HF022-503
826 031 1
A
B
1) Interna, termička zaštita od preopterećenja, nije potreban bimetalni relej
34
A
kod nazivnog režima rada (100 %)
B
kod kvadratnog opterećenja u režimu rada VFC (125 %)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara
4
400/500 V-uređaji, veličine gradnje 1, 2S i 2
MOVIDRIVE® MDX61B...-5A3
0015
0022
Veličina gradnje
Kočni otpornici
Okidna struja
Predmetni broj
BW100-005
IF = 0,8 ARMS
826 269 1
BW100-006
IF = 1,8 ARMS
821 701 7
BW168
IF = 2,5 ARMS
820 604 X
BW268
IF = 3,4 ARMS
820 715 1
BW147
IF = 3,5 ARMS
820 713 5
BW247
IF = 4,9 ARMS
820 714 3
BW347
IF = 7,8 ARMS
820 798 4
BW039-012
IF = 4,2 ARMS
821 689 4
BW039-026
IF = 7,8 ARMS
821 690 8
BW039-050
IF = 11 ARMS
Mrežne prigušnice
Σ Imreža = 20 AAC
826 012 5
Σ Imreža = 45 AAC
826 013 3
Mrežni filtar
0075
2S
0110
2
Predmetni broj
NF009-503
Umax = 550 VAC
NF035-503
Izlazne prigušnice
0055
821 691 6
ND020-013
NF014-503
0040
Predmetni brojevi
ND045-013
NF018-503
0030
1
827 412 6
A
827 116 X
B
A
B
827 413 4
827 128 3
Unutarnji promjer
Predmetni broj
HD001
d = 50 mm (1.97 in)
813 325 5
za presjeke kabla 1,5 ... 16 mm2 (AWG 16 ... 6)
HD002
d = 23 mm (0.91 in)
813 557 6
za presjeke kabla ≤ 1,5 mm2 (AWG 16)
HD003
d = 88 mm (4.46 in)
813 558 4
za presjeke kabla > 16 mm2 (AWG 6)
Izlazni filtar (samo u pogonu VFC)
Predmetni broj
HF015-503
826 030 3
A
HF022-503
826 031 1
B
HF030-503
826 032 X
HF040-503
826 311 6
HF055-503
826 312 4
HF075-503
826 313 2
HF023-403
825 784 1
HF033-403
825 785 X
A
kod nazivnog režima rada (100 %)
B
kod kvadratnog opterećenja u režimu rada VFC (125 %)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
35
Instalacija
Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara
4
400/500 V-uređaji, veličine gradnje 3 do 6
MOVIDRIVE® MDX61B...-503
0150
Veličina gradnje
0370
0450
0550
4
0750
0900
5
1100
1320
6
Okidna struja
Predmetni broj
IF = 4,0 ARMS
821 684 3
C
C
BW018-035
IF = 8,1 ARMS
821 685 1
C
C
BW018-075
IF = 14 ARMS
821 686 X
C
C
BW915
IF = 28 ARMS
821 260 0
BW012-025
IF = 6,1 ARMS
821 680 0
BW012-050
IF = 12 ARMS
821 681 9
BW012-100
IF = 22 ARMS
821 682 7
BW106
IF = 38 ARMS
821 050 0
C
C
C
BW206
IF = 42 ARMS
821 051 9
C
C
C
Predmetni
brojevi
Mrežne prigušnice
ND045-013
Σ Imreža = 45 AAC
826 013 3
A
ND085-013
Σ Imreža = 85 AAC
826 014 1
B
ND1503
Σ Imreža = 150 AAC
825 548 2
ND300-005
Σ Imreža = 300 AAC
827 721 4
Mrežni filtar
Predmetni broj
827 128 3
A
NF048-503
827 117 8
B
NF063-503
827 414 2
NF085-503
A
B
NF035-503
NF115-503
Umaks = 550 VAC
A
B
A
B
827 415 0
A
B
827 416 9
A
B
NF150-503
827 417 7
NF210-503
827 418 5
A
827 419 3
B
NF300-503
Izlazne prigušnice
Unutarnji promjer
Predmetni broj
HD001
d = 50 mm (1.97 in)
813 325 5
za presjeke kabla 1,5...16 mm2 (AWG 16...6)
HD003
d = 88 mm (4.46 in)
813 558 4
za presjeke kabla > 16 mm2 (AWG 6)
HD004
816 885 7
Priključak
sa svornjakom M12
Izlazni filtar (samo u pogonu VFC)
36
0300
3
BW018-015
Kočni otpornici
A
0220
Predmetni broj
HF033-403
825 785 X
A
B/D
HF047-403
825 786 8
B
A
HF450-503
826 948 3
A/D
B
E
D
D
kod nazivnog režima rada (100 %)
B
kod kvadratnog opterećenja u režimu rada VFC (125 %)
C
dva kočna otpornika spojite paralelno, na F16 podesite dvostruku okidnu struju (2 × IF)
D
dva izlazna filtra spojite paralelno
E
kod nazivnog režima rada (100 %): jedan izlazni filtar
kod kvadratnog opterećenja (125 %): dva izlazna filtra spojite paralelno
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Raspoređivanje kočnih otpornika, prigušnica i filtara
4
230 V-uređaji, veličine gradnje 1 do 4
MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3
0015
Veličina gradnje
Kočni otpornici
0037
0055
1
0075
0110
2
0150
0220
3
0300
4
Okidna struja
Predmetni broj
BW039-003
IF = 2,0 ARMS
821 687 8
BW039-006
IF = 3,2 ARMS
821 688 6
BW039-012
IF = 4,2 ARMS
821 689 4
BW039-026
IF = 7,8 ARMS
821 690 8
BW027-006
IF = 2,5 ARMS
822 422 6
BW027-012
IF = 4,4 ARMS
822 423 4
BW018-015
IF = 4,0 ARMS
821 684 3
C
C
C
C
BW018-035
IF = 8,1 ARMS
821 685 1
C
C
C
C
BW018-075
IF = 14 ARMS
821 686 X
C
C
C
C
BW915
IF = 28 ARMS
821 260 0
C
C
C
C
BW012-025
IF = 10 ARMS
821 680 0
BW012-050
IF = 19 ARMS
821 681 9
BW012-100
IF = 27 ARMS
821 682 7
BW106
IF = 38 ARMS
821 050 0
C
C
BW206
IF = 42 ARMS
821 051 9
C
C
Σ Imreža = 20 AAC
826 012 5
A
B
Mrežne prigušnice
ND020-013
Predmetni brojevi
ND045-013
Σ Imreža = 45 AAC
826 013 3
ND085-013
Σ Imreža = 85 AAC
826 014 1
ND1503
Σ Imreža = 150 AAC
Mrežni filtar
A
B
825 548 2
A
B
Predmetni broj
NF009-503
827 412 6
A
NF014-503
827 116 X
B
NF018-503
827 413 4
NF035-503
827 128 3
NF048-503
Umaks = 550 VAC
NF063-503
A
B
827 117 8
A
827 414 2
B
NF085-503
827 415 0
A
NF115-503
827 416 9
B
Izlazne
prigušnice
A
0022
Unutarnji promjer
Predmetni broj
HD001
d = 50 mm
(1.97 in)
813 325 5
za presjeke kabla 1,5 ... 16 mm2
(AWG 16 ... 6)
HD002
d = 23 mm
(0.91 in)
813 557 6
za presjeke kabla ≤ 1,5 mm2
(AWG 16)
HD003
d = 88 mm
(4.46 in)
813 558 4
za presjeke kabla > 16 mm2
(AWG 6)
kod nazivnog režima rada (100 %)
B
kod kvadratnog opterećenja u režimu rada VFC (125 %)
C
dva kočna otpornika spojite paralelno, na F16 podesite dvostruku okidnu struju (2 × IF)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
37
Instalacija
Priključak sistemske sabirnice (SBus 1)
4
4.9
Priključak sistemske sabirnice (SBus 1)
Samo kod P816 "SBus Baudrate" = 1000 kBaud:
U skupini sistemskih sabirnica se uređaji MOVIDRIVE® compact MCH4_A ne smiju
miješati s drugim MOVIDRIVE® uređajima.
Uređaji se smiju miješati kod brzina prijenosa ≠ 1000 kBaud.
Sa sistemskom sabirnicom (SBus) smije se zajedno spojiti maks. 64 CAN-Bus-sudionika.
Sistemska sabirnica podržava tehniku prijenosa prema ISO 11898.
Opširne informacije o sistemskoj sabirnici naći ćete u priručniku "Serijska komunikacija",
kojeg možete dobiti kod SEW-EURODRIVE.
Priključna spojna shema sistemske sabirnice
Upravljačka glava
S 11
S 12
S 13
S 14
Sistemska sabirnica
Zaključni otpornik
Upravljačka glava
ON OFF
DGND
SC11
SC12
Upravljačka glava
Sistemska sabirnica
Referencija
Sistemska sabirnica
High
Sistemska sabirnica
Low
1
2
3
ON OFF
X12:
DGND
SC11
SC12
Sistemska sabirnica
Referencija
Sistemska sabirnica
High
Sistemska sabirnica
Low
1
2
3
•
X12:
DGND
SC11
SC12
1
2
3
06182AHR
Sl. 28: Spajanje sistemske sabirnice
Specifikacija kabla
S 11
S 12
S 13
S 14
Sistemska sabirnica
Zaključni otpornik
ON OFF
X12:
Sistemska sabirnica
Referencija
Sistemska sabirnica
High
Sistemska sabirnica
Low
S 11
S 12
S 13
S 14
Sistemska sabirnica
Zaključni otpornik
Upotrijebite dvožilni, prepleteni i izolirani bakreni kabel (kabel za prijenos podataka
s izolacijom od bakrenog pletiva). Kabel mora ispunjavati sljedeće specifikacije:
– presjek žila 0,75 mm2 (AWG 18)
– otpor voda 120 Ω kod 1 MHz
– jedinični kapacitet ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) kod 1 kHz
Prikladni su primjerice CAN-Bus- ili DeviceNet-kabeli.
Postavljanje
izolacije
•
Izolaciju postavite s obje strane ravno na elektroničku izolacijsku stezaljku
pretvarača ili nadređenog upravljanja i krajeve izolacije dodatno spojite s DGND.
Time se poništava razdvajanje PE i DGND.
Dužina vodova
•
Dozvoljena skupna dužina vodova ovisna je o podešenoj brzini prijenosa sistemske
sabirnice (P816):
–
–
–
–
Zaključni otpornik
38
125 kBaud
250 kBaud
500 kBaud
1000 kBaud
→
→
→
→
320 m (1056 ft)
160 m (528 ft)
80 m (264 ft)
40 m (132 ft)
•
Na početku i na kraju spoja sistemske sabirnice priključite zaključni otpornik sistemske
sabirnice (S12 = ON). Kod drugih uređaja otpojite zaključni otpornik (S12 = OFF).
•
Između uređaja, koji su spojeni sistemskom sabirnicom, ne smije doći do pomaka
potencijala. Pomak potencijala spriječite odgovarajućim mjerama, primjerice
spajanjem mase uređaja s posebnim vodom.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključivanje međusklopa RS-485
4.10
4
Priključivanje međusklopa RS-485
Pomoću međusklopa RS-485 mogu se zajedno spojiti maks. 32 MOVIDRIVE®-uređaja,
primjerice za master-slave režim rada, ili 31 MOVIDRIVE®-uređaj te jedno nadređeno
upravljanje (SPS).
Priključna spojna shema međusklopa RS-485
X13:
RS-485 +
RS-485 -
X13:
DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11
RS-485 +
RS-485 -
X13:
DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11
RS-485 +
RS-485 -
06183AXX
Sl. 29: Spajanje RS-485
Specifikacija kabla
DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11
•
Upotrijebite dvožilni, prepleteni i izolirani bakreni kabel (kabel za prijenos podataka
s izolacijom od bakrenog pletiva). Kabel mora ispunjavati sljedeće specifikacije:
– presjek žila 0,5 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 18)
– otpor voda 100 ... 150 Ω kod 1 MHz
– jedinični kapacitet ≤ 40 pF/m (12 pF/ft) kod 1 kHz
Prikladni su primjerice sljedeći kabeli:
– Tvrtka BELDEN (www.belden.com), kabel za prijenos podataka tip 3105A
Postavljanje
izolacije
•
Izolaciju postavite s obje strane ravno na elektroničku izolacijsku stezaljku
pretvarača ili nadređenog upravljanja i krajeve izolacije dodatno spojite s DGND.
Time se poništava razdvajanje PE i DGND.
Dužina vodova
•
Dozvoljena skupna dužina voda iznosi 200 m (660 ft).
Zaključni otpornik
•
Fiksno su ugrađeni dinamički zaključni otpornici. Ne priključujte eksterne zaključne
otpornike!
•
Između uređaja, koji su spojeni s RS-485, ne smije doći do pomaka potencijala.
Pomak potencijala spriječite odgovarajućim mjerama, primjerice spajanjem mase
uređaja s posebnim vodom.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
39
Instalacija
Priključivanje opcije UWS21A (RS-232)
4
4.11
Priključivanje opcije UWS21A (RS-232)
Predmetni broj UWS21A: 823 077 3
Spajanje
MOVIDRIVE®UWS21A
•
Za priključivanje UWS21A na MOVIDRIVE® upotrijebite isporučeni spojni kabel.
•
Spojni kabel priključite na utično mjesto Xterminala MOVIDRIVE® uređaja.
•
Vodite računa o tomu da se terminal DBG60B i serijski međusklop UWS21A
ne mogu istodobno priključiti na MOVIDRIVE®.
MOVIDRIVE® MDX60/61B
UWS21A
51460AXX
Sl. 30: Spojni kabel MOVIDRIVE®-UWS21A
Spajanje
UWS21A-PC
•
Za priključivanje UWS21A na računalo upotrijebite isporučeni spojni kabel (izolirani
RS-232-standardni kabel za međusklopove).
PC COM 1-4
UWS21A
5
5
GND
5
5
3
3
2
2
TxD
3
3
2
2
RxD
max. 5 m (16.5 ft)
RS-232
[1]
Sl. 31: Spojni kabel UWS21A-računalo (1:1-spoj)
[1]
[2]
40
[2]
06186AXX
Devetpolni Sub-D-utikač
Devetpolna Sub-D-utičnica
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Opcijske kombinacije MDX61B veličina gradnje 0 - 6
4.12
4
Opcijske kombinacije MDX61B veličina gradnje 0 - 6
Raspoređivanje
opcijskih utičnih
mjesta
MOVIDRIVE® MDX61B
Utično mjesto sabirnice polja
Utično mjesto za proširenje
(samo kod veličine gradnje 1 - 6)
Utično mjesto davača
52421AXX
Kombinatorika
opcijskih kartica
kod MDX61B
veličina gradnje
0-6
Opcijske kartice razlikuju se u mehaničkim mjerama i mogu se utaknuti samo
u odgovarajuća opcijska utična mjesta. Sljedeća lista prikazuje kombinatoriku opcijskih
kartica za MOVIDRIVE® MDX61B veličina gradnje 0 do 6.
MOVIDRIVE® MDX61B
Opcijska
kartica
Oznaka
Utično mjesto
davača
DEH11B
Inkr. ulaz davača / Hiperface
X
DER11B
Ulaz davača Resolver / Hiperface
X
DFP21B
Međusklop sabirnice polja Profibus
Utično mjesto Prošireno
sabirnice polja utično mjesto
X
DFI11B
Međusklop sabirnice polja Interbus
X
DFI21B1)
Međusklop sabirnice polja Interbus LWL
X
DFD11B1)
Međusklop sabirnice polja DeviceNet
X
DFC11B1)
Međusklop sabirnice polja CAN/CANopen
X
DIO11B
E/A-proširenje (samo veličina gradnje 1 - 6)
X
DRS11B1)
Kutni sinkroni hod
X
Međusklop davača SSI
X
DIP11B
1)
X
1) U pripremi
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
41
Instalacija
Ugradnja i izgradnja opcijskih kartica
4
4.13
Ugradnja i izgradnja opcijskih kartica
Kod MOVIDRIVE® MDX61B veličina gradnje 1 do 6 možete ugraditi ili izgraditi
3 opcijske kartice.
Prije početka
s radom
42
Prije početka ugradnje ili izgradnje opcijske kartice vodite računa o sljedećim
naputcima:
•
Pretvarač frekvencije spojite bez napona. Otpojite 24 VDC i mrežni napon.
•
Prije dodiravanja opcijske kartice odgovarajućim mjerama (odvodna traka, provodive
cipele itd.) ispraznite iz sebe elektricitet.
•
Prije ugradnje opcijske kartice skinite terminal (→ odl. "Skidanje/postavljanje
terminala") i prednji poklopac (→ odl. "Postavljanje/skidanje prednjeg poklopca").
•
Nakon ugradnje opcijske kartice ponovno postavite prednji poklopac
(→ odl. "Skidanje/postavljanje prednjeg poklopca") i terminal (→ odl. "Postavljanje/
skidanje terminala").
•
Opcijsku karticu čuvajte u originalnoj ambalaži i izvadite je tek neposredno prije
ugradnje.
•
Opcijsku karticu primite samo za platinasti rub. Ne dodirujte ugradne elemente.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Ugradnja i izgradnja opcijskih kartica
4
Ugradnja
i izgradnja
opcijske kartice
2.
1.
3.
4.
Sl. 32: Ugradnja opcijske kartice u MOVIDRIVE® MDX61B veličina gradnje 1 - 6
53001AXX
1. Odvrnite oba vijka za pričvršćivanje držača opcijske kartice. Držač opcijske kartice
ravnomjerno izvucite iz utičnog mjesta (ne postavljajte ga na rubove!).
2. Na držaču opcijske kartice odvrnite dva vijka za pričvršćivanje crnog pokrovnog lima.
Izvadite crni pokrovni lim.
3. Opcijsku karticu s tri vijka za pričvršćivanje precizno uložite u predviđene provrte
na držaču opcijske kartice.
4. Držač opcijske kartice s montiranom opcijskom karticom uz umjereno pritiskanje
ponovno umetnite u utično mjesto. Držač opcijske kartice ponovno pričvrstite
s oba vijka za pričvršćivanje.
5. Pri izgradnji opcijske kartice postupajte obrnutim redoslijedom.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
43
Instalacija
Priključivanje davača i vektorskog razlagača
4
4.14
Priključivanje davača i vektorskog razlagača
Sve priključne spojne sheme ne prikazuju pogled na kraj kabla nego:
•
kod utikača/utičnica: pogled na utikače/utičnice motora
•
kod utičnica na uređaju: pogled na utičnice na uređaju
Boje žila, koje su u priključnim spojnim shemama navedene prema IEC 757, odgovaraju
bojama žila konfekcioniranih kabela tvrtke SEW.
Opširne informacije nalaze se u priručniku "SEW-sustavi davača", koji se može dobiti
kod SEW-EURODRIVE.
Opće upute
o instalaciji
•
Maks. dužina voda pretvarač – davač/vertikalni razlagač: 100 m (330 ft) kod
jediničnog kapaciteta ≤ 120 nF/km (193 nF/mile).
•
Presjek žila: 0,20 ... 0,5 mm2 (AWG 24 ... 20)
•
Ako prerežete žilu voda davača/vertikalnog razlagača: izolirajte prerezane krajeve
žile.
•
Upotrebljavajte izolirane kabele s parno prepletenim žilama i izolaciju položite ravno
s obje strane:
– na davaču u vijčanom spoju kabla ili u utikaču davača
– na pretvaraču u kućištu Sub-D-utikača
•
Kabele davača/vertikalnog razlagača polažite odvojeno od učinskih kabela.
Postavljanje
izolacije
Izolaciju kabla davača/vertikalnog razlagača postavljajte po velikoj površini.
Na pretvaraču
Izolaciju postavljajte na stranu pretvarača u kućištu Sub-D-utikača.
Sl. 33: Postavljanje izolacije u Sub-D-utikaču
Na davaču /
vertikalnom
razlagaču
Izolaciju na strani davača/vertikalnog razlagača postavljajte samo na pojedine uzemne
obujmice i ne na vijčani spoj kabla. Kod pogona s utičnim spojnicama izolaciju
postavljajte u utikač davača.
1
2
3 4 5
6
7 8
9 10 11 12
1
2
3 4 5
6
7 8
9 10 11 12
1
2
3 4 5
6
7 8
9 10 11 12
Sl. 34: Postavljanje izolacije na uzemnu obujmicu davača
Konfekcionirani
kabeli
44
01939BXX
•
52392AXX
SEW-EURODRIVE nudi konfekcionirane kabele za priključivanje davača/vertikalnog
razlagača. Preporučujemo uporabu tih konfekcioniranih kabela.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključak opcije DEH11B (HIPERFACE®)
4
Priključak opcije DEH11B (HIPERFACE®)
4.15
Predmetni broj
Opcija HIPERFACE®-kartica davača tip DEH11B: 824 310 7
Opcija "HIPERFACE®-kartica davača tip DEH11B" moguća je samo u spoju
s MOVIDRIVE® MDX61B, a ne s MDX60B.
Opcija DEH11B se mora utaknuti na utično mjesto davača.
Čeoni pogled DEH11B
DEH11B
9
X14
15
8
9
1
Funkcija
X14: Simulacija ulaza
eksternih davača ili izlaza
inkrementalnog davača
X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13/14
X14:15
(COS+) signalni trag A (K1)
(SIN+) signalni trag B (K2)
Signalni trag C (K0)
DATA+
rezervirano
Preklapanje
Referentni potencijal DGND
(COS–) signalni trag A (K1)
(SIN–) signalni trag B (K2)
Signalni trag C (K0)
DATArezervirano
+12 V (maks. 180 mA)
X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
X15:10
X15:11
X15:12
X15:13
X15:14
X15:15
(COS+) signalni trag A (K1)
(SIN+) signalni trag B (K2)
Signalni trag C (K0)
DATA+
rezervirano
Referentni potencijal TF/TH
rezervirano
Referentni potencijal DGND
(COS–) signalni trag A (K1
(SIN–) signalni trag B (K2
Signalni trag C (K0)
DATArezervirano
TF/TH-priključak (preko TF/TH spojiti s X15:6)
+12 V (maks. 180 mA)
Simulacija broja impulsa
inkrementalnog davača:
• 1024 impulsa/okretaju
kod HIPERFACE®-davača
na X15
• kao na X15: ulaz davača
motora kod sin/cos- ili
TTL-davača na X15
X15
8
Stezaljka
Priključak → Str. 51 i Str. 54
1
15
Opis
X15: Ulaz davača motora
06198AXX
Važne napomene
Dozvoljeni
osjetnici
•
Priključci na X14 i X15 ne smiju se postavljati i skidati tijekom rada. Prije postavljanja
ili skidanja priključaka davača morate pretvarač spojiti bez napona. U tu svrhu
isključite mrežni napon i 24 VDC (X10:9).
•
Ako se X14 koristi kao izlaz simulacije inkrementalnog davača, preklapanje (X14:7)
valja premostiti s DGND (X14:8).
•
12 VDC napajanje X14 i X15 je dovoljno za pokretanje SEW-davača s napajanjem
od 24VDC.
•
HTL-osjetnici se ne smiju priključivati.
Na opciju "HIPERFACE®-kartica davača tip DEH11B" smiju se priključivati sljedeći
osjetnici:
•
HIPERFACE®-davač tip AS1H, ES1H ili AV1H
•
sin/cos-davač tip ES1S, ES2S ili EV1S
•
5 V-TTL-davač s 24 VDC-napajanjem naponom tip ES1R, ES2R ili EV1R
•
5 V-TTL-davač s 5 VDC-napajanjem naponom tip ES1T, ES2T ili EV1T preko
opcije DWI11A
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
45
Instalacija
Priključak opcije DEH11B (HIPERFACE®)
4
Priključivanje
HIPERFACE®davača
HIPERFACE®-osjetnici AS1H, ES1H und AV1H preporučuju se za rad s DEH11B.
Priključivanje davača se ovisno o tipu i izvedbi motora obavlja preko utične spojnice ili
preko priključne kutije.
DT../DV.., DS56,
CT../CV..,
CM71...112 s
utičnim spojnicama
HIPERFACE®-davač priključite na sljedeći način:
AS1H/ES1H/AV1H
9
1
2
8
12 7
10
11
3
4
6
5
max. 100 m (330 ft)
X15:
3 RD
4 BU
5 YE
6 GN
7 VT
8 BK
9 BN
10 WH
11 GY-PK
12 RD-BU
PK
GY
1
9
2
10
12
4
14
6
8
15
15
8
9
1
Sl. 35: Priključivanje HIPERFACE®-davača kao davača motora na DEH11B
06558AXX
Kod DT/DV- i CT/CV-motora vodite računa o sljedećem: TF ili TH se ne priključuju
s kablom davača nego preko dodatnog dvožilnog izoliranog kabla.
Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela:
•
Za fiksno polaganje:
1332 453 5
•
Za povlačno lančano polaganje:
1332 455 1
Predmetni brojevi konfekcioniranih produžnih kabela:
46
•
Za fiksno polaganje:
199 539 1
•
Za povlačno lančano polaganje:
199 540 5
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključak opcije DEH11B (HIPERFACE®)
CM71...112
s priključnim
ormarićem
4
HIPERFACE®-davač priključite na sljedeći način:
AS1H/ES1H
max. 100 m (330 ft)
1
2
3
4
5
6
9
10
7
8
X15:
RD
BU
YE
GN
VT
BK
BN
WH
GY-PK
RD-BU
PK
GY
1
9
2
10
12
4
14
6
8
15
15
8
9
1
52426AXX
Sl. 36: Priključivanje HIPERFACE®-davača kao davača motora na DEH11B
Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela:
Priključivanje
sin/cos-davača
na DT../DV..-, CT../
CV..-motore
•
Za fiksno polaganje:
1332 457 8
•
Za povlačno lančano polaganje:
1332 454 3
Visokootapajući sin/cos-osjetnici ES1S, ES2S ili EV1S smiju se priključivati i
na DEH11B. Sin/cos-davač priključite na sljedeći način:
max. 100 m (330 ft)
ES1S / ES2S / EV1S
ES1R / ES2R / EV1R
X15:
1
9
2
10
3
11
15
8
15
9
8
1
Sl. 37: Sin/cos-davač priključite kao davač motora na DEH11B
06202AXX
Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela:
•
Za fiksno polaganje:
1332 459 4
•
Za povlačno lančano polaganje:
1332 458 6
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
47
Instalacija
Priključak opcije DEH11B (HIPERFACE®)
4
Priključivanje
TTL-davača na
DT../DV..-motore
TTL_osjetnici tvtke SEW-EURODRIVE mogu se dobiti s 24 VDC-napajanjem naponom
i 5 VDC-napajanjem naponom.
12...24 VDCnapajanje naponom
TTL-osjetnike s 12 ... 24 VDC-napajanjem naponom ES1R, ES2R ili EV1R priključite
na isti način kao i visokootpajuće sin/cos-osjetnike (→ Sl. 37).
5 VDC-napajanje
naponom
TTL-osjetnici s 5 VDC-napajanjem naponom ES1T, ES2T ili EV1T moraju se priključiti
preko opcije "5 V-napajanje davača tip DWI11A" (predmetni broj 822 759 4).
Za naknadno se reguliranje opskrbnog napona davača mora priključiti i senzorski vod.
Ove osjetnike priključite na sljedeći način:
DEH11B, X15:
1
1
6
2
7
3
8
9
5
DWI11A
X1: MOVIDRIVE
9
8
YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH-BK
BN-VT
1
9
2
10
3
11
15
8
6
9
1
5
max. 100 m (330 ft)
ES1T / ES2T / EV1T
YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN
VT*
1
6
2
7
3
8
9
5
4*
9
X2: Encoder
15
max. 5 m (16.5 ft)
6
5
1
Sl. 38: Priključivanje TTL-davača preko DWI11A kao davača motora na DEH11B
06569AXX
* Senzorski vod (VT) na napravi za kodiranje položite na UB, ne premošćujte ga na DW11A!
Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela:
•
Opcija HIPERFACE®-kartica davača tip DEH11B X15: → DWI11A X1:MOVIDRIVE®
– Za fiksno polaganje:
•
Davač ES1T / ES2T / EV1T → DWI11A X2:naprava za kodiranje
– Za fiksno polaganje:
– Za povlačno lančano polaganje:
48
817 957 3
198 829 8
198 828 X
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključivanje opcije DER11B (vertikalni razlagač)
4.16
4
Priključivanje opcije DER11B (vertikalni razlagač)
Predmetni broj
Opcija kartica vetikalnog razlagača tip DER11B: 824 307 7
Opcija "Kartica vertikalnog razlagača DER11B" moguća je samo u spoju
s MOVIDRIVE® MDX61B, a ne i s MDX60B.
Opcija DER11B se mora nataknuti na utično mjesto davača.
Čeoni pogled DER11B
DER11B
Stezaljka
Funkcija
X14: Simulacija ulaza
eksternih davača ili izlaza
inkrementalnog davača
X14:1
X14:2
X14:3
X14:4
X14:5/6
X14:7
X14:8
X14:9
X14:10
X14:11
X14:12
X14:13/14
X14:15
(cos) signalni trag A (K1)
(sin) signalni trag B (K2)
Signalni trag C (K0)
DATA+
rezervirano
Preklapanje
Referentni potencijal DGND
(COS–) signalni trag A (K1
(SIN–) signalni trag B (K2
Signalni trag C (K0)
DATArezervirano
+12 V (maks. 180 mA)
X15:1
X15:2
X15:3
X15:4
X15:5
X15:6
X15:7
X15:8
X15:9
sin+ (S2)
cos+ (S1)
Ref.+ (R1)
N.C.
Referentni potencijal TF/TH
sin– (S4)
cos– (S3)
Ref.– (R2)
TF/TH-priključak (preko TF/TH spojiti s X15:5)
9
1
Priključak → Str. 51 i Str. 54
15
8
Broj impulsa simulacije
inkrementalnog davača uvijek
1024 impulsa po okretaju
9
5
6
1
X14
X15
Opis
X15: Ulaz vertikalnog
razlagača
06199AXX
Važne napomene
Dozvoljeni
osjetnici
•
Priključci na X14 i X15 ne smiju se postavljati i skidati tijekom rada. Prije postavljanja
ili skidanja priključaka davača morate pretvarač spojiti bez napona. U tu svrhu
isključite mrežni napon i 24 VDC (X10:9).
•
Ako se X14 koristi kao izlaz simulacije inkrementalnog davača, preklapanje (X14:7)
valja premostiti s DGND (X14:8).
•
12 VDC-napajanje X14 je dovoljno za pokretanje SEW-davača s 24 VDC-napajanjem.
•
HTL-osjetnici se ne smiju priključivati.
Na opciju "Kartica vertikalnog razlagača tip DER11B" smiju se priključivati sljedeći
osjetnici:
Na X14: ulaz eksternih davača:
•
HIPERFACE®-davač tip AS1H, ES1H ili AV1H
•
sin/cos-davač tip ES1S, ES2S ili EV1S
•
5 V-TTL-davač s 24 VDC-napajanjem naponom tip ES1R, ES2R ili EV1R
•
5 V-TTL-davač s 5 VDC-napajanjem naponom tip ES1T, ES2T ili EV1T preko
opcije DWI11A
Na X15: ulaz vertikalnog razlagača:
•
Dvopolni vertikalni razlagač, 7 VAC_eff, 7 kHz
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
49
Instalacija
Priključivanje opcije DER11B (vertikalni razlagač)
4
Vertikalni
razlagač
SEW za priključivanje vertikalnog razlagača na DER11B nudi sljedeće konfekcionirane
kabele:
Predmetni broj
Za tip motora
DS56
CM71 ... 112
DY71 ... 112
Raspored stezaljki/
izvoda
Fiksno polaganje
Povlačno lančano polaganje
s utičnom
spojnicom
199 487 5
199 319 4
Produžni kabeli
199 542 1
199 541 3
s priključnim
ormarićem
199 589 8
199 590 1
s utičnom
spojnicom
198 827 1
198 812 3
CM-motori: Priključci vertikalnog razlagača smješteni su u utičnoj spojnici ili
na 10-polnoj Wago-priključnoj letvici.
DS/DY-motori: Priključci vertikalnog razlagača smješteni su u priključnom ormarižu
na 10-polnoj Phoenix-priključnoj letvici ili u utičnoj spojnici.
Utična spojnica CM, DS56: Tvrtka Intercontec, tip ASTA021NN00 10 000 5 000
Utična spojnica DY71 ... 112: Tvrtka Framatome Souriou, Typ GN-DMS2-12 (kompatibilno
s tvrtkom Intercontec)
Stezaljka / izvod
Opis
Boja žila konfekcioniranog kabla
1
Ref.+
2
Ref.-
3
cos+
4
cos-
5
sin+
6
sin-
Cosinus-signal
Sinusni signal
9
TF/TH
10
TF/TH
roza (PK)
Referencija
Zaštita motora
siva (GY)
crvena (RD)
plava (BU)
žuta (YE)
zelena (GN)
bijela (WH)
smeđa (BN)
Signali vertikalnog razlagača jednako su numerirani na 10-polnoj Phoenix priključnoj
letvici i u utičnim spojnicama.
Priključivanje
Vertikalni razlagač priključite na sljedeći način:
CM, DS56,
DY71...112
9
1
8
12 7
2 10
11
3
4
1)
6
5
X15:
max. 100 m (330 ft)
PK
GY
RD
BU
YE
GN
1 Ref.+
2 Ref.3 cos+
4
cos5
sin+
6
sin7
N.C.
8
N.C.
WH
9 TF/TH
BN
10 TF/TH
VT
2)
3
8
2
7
1
6
9
5
4
Sl. 39: Priključivanje vertikalnog razlagača
9
6
5
1
06557AXX
1) Utična spojnica
2) Priključna letvica
Kod konfekcioniranog kabla sa završnim tuljcima odrežiti ljubičastu žilu (VT) kabla
u priključnoj kutiji motora.
50
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključak eksternih davača
4.17
4
Priključak eksternih davača
Eksterni osjetnici
Napajanje
naponom
Na utikač X14 opcije DEH11B i opcije dER11B smiju se priključivati sljedeći eksterni
osjetnici:
•
HIPERFACE®-davač AV1H
•
Visokootapajući sin/cos-osjetnici sa signalnim naponom 1 VSS
•
5 V-TTL-davač s razinom signala prema RS-422
SEW-osjetnici s 12 ... 24 VDC-napajanjem naponom (maks. 180 mA) spajaju se direktno
na X14:. Ti SEW-osjetnici se tada napajaju preko pretvarača.
SEW-osjetnici s 5 VDC-napajanjem naponom moraju se priključiti preko opcije
"5 V-napajanje davača tip DWI11A" (predmetni broj 822 759 4).
Priključivanje
HIPERFACE®davača AV1H
HIPERFACE®-davač AV1H priključite na sljedeći način:
max. 100 m (330 ft)
AV1H
9
1
2
8
12 7
10
11
3
4
6
5
X14:
COS 3 RD
REFCOS 4 BU
SIN 5 YE
REFSIN 6 GN
DATA+ 8 BK
DATA- 7 VT
US 12 RDBU-GY
11 GYPK-PK
1
9
2
10
4
12
15
8
1
9
15
8
Sl. 40: Priključivanje HIPERFACE®-davača AV1H u svojstvu eksternog davača
na DEH11B/DER11B
06570BXX
Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela:
•
Za fiksno polaganje:
818 015 6
•
Za povlačno lančano polaganje:
818 165 9
Predmetni brojevi konfekcioniranih produžnih kabela:
•
Za fiksno polaganje:
199 539 1
•
Za povlačno lančano polaganje:
199 540 5
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
51
Instalacija
Priključak eksternih davača
4
Priključivanje
sin/cos-davača
Sin/cos-davač priključite na sljedeći način:
max. 100 m (330 ft)
X14:
EV1S / EV1R
1
9
2
10
3
11
15
8
9
15
1
8
Sl. 41: Priključivanje sin/cos-davača u svojstvu eksternog davača na DEH11B/DER11B
06230BXX
Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela:
52
•
Za fiksno polaganje:
817 960 3
•
Za povlačno lančano polaganje:
818 168 3
Priključivanje
TTL-davača
TTL_osjetnici tvtke SEW-EURODRIVE mogu se dobiti s 24 VDC-napajanjem naponom
i 5 VDC-napajanjem naponom.
12...24 VDCnapajanje
naponom
TTL-osjetnike s 12 ... 24 VDC-napajanjem naponom EV1R priključite na isti način kao
i visokootapajuće sin/cos-osjetnike (→ Sl. 37).
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključak eksternih davača
5 V-TTL-osjetnici s 5 VDC-napajanjem naponom EV1T moraju se priključiti preko
opcije "5 V-napajanje davača tip DWI11A" (predmetni broj 822 759 4). Za naknadno
se reguliranje opskrbnog napona davača mora priključiti i senzorski vod. Ove osjetnike
priključite na sljedeći način:
DEH11B/DER11B, X14:
15
1
8
1
9
2
10
3
11
15
8
1
6
2
7
3
8
9
5
DWI11A
X1: MOVIDRIVE
9
max. 5 m (16.5 ft)
6
9
1
5
max. 100 m (330 ft)
ES1T / ES2T / EV1T
YE
GN
RD
BU
PK
GY
WH
BN
VT*
1
6
2
7
3
8
9
5
4*
9
X2: Encoder
5 VDC-napajanje
naponom
4
6
5
1
06231BXX
Sl. 42: Priključivanje TTL-davača EV1T u svojstvu eksternog davača preko DWI11A na MDX
* Senzorski vod (VT) na napravi za kodiranje položite na UB, ne premošćujte ga
na DW11A!
Predmetni brojevi konfekcioniranih kabela:
•
Opcija HIPERFACE®-kartica davača tip DEH11B X14: → DWI11A X1:MOVIDRIVE®
– Za fiksno polaganje:
•
818 164 0
Davač EV1T → DWI11A X2:naprava za dekodiranje
– Za fiksno polaganje:
– Za povlačno lančano polaganje:
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
198 829 8
198 828 X
53
Instalacija
Priključno vrednovanje simulacije inkrementalnog davača
4
4.18
Priključno vrednovanje simulacije inkrementalnog davača
Simulacija
inkrementalnog
davača
Utikač X14 opcije DEH11B ili opcije DER11B možete upotrijebiti i kao izlaz simulacije
inkrementalnog davača. U tu svrhu morate "preklapanje" (X14:7) premostiti
s DGND (X14:8) i razdvojiti spoj između X14:15 i UB. Tada X14 isporučuje signale
inkrementalnog davača s razinom signala prema RS-422 (5 V-TTL). Broj impulsa iznosi:
•
kod DEH11B kao na X15 ulazu davača motora
•
kod DER11B 1024 impulsa po okretaju
DEH11B / DER11B
X14:
max. 100 m (330 ft)
1
9
2
10
3
11
15
8
7
Umschaltung
9
15
1
8
Sl. 43: Priključivanje simulacije inkrementalnog davača na DEH11B ili DER11B
06661AXX
Predmetni broj konfekcioniranog kabla:
•
Opcija tip DEH/DER11B X14: → Simulacija inkrementalnog davača
– Za fiksno polaganje:
54
817 960 3
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključivanje master-slave sustava spajanja
4.19
4
Priključivanje master-slave sustava spajanja
Master-slave
sustav spajanja
Utikač X14 opcije DEH11B ili opcije DER11B možete upotrebljavati i za aplikaciju
"Interni sinkroni hod" (master-slave spoj 2 MOVIDRIVE®-uređaja). U tu svrhu morate
na nadređenoj strani "preklapanje" (X14:7) premostiti s DGND (X14:8).
X14-X14-sustav spajanja (= master-slave sustav spajanja) dvaju MOVIDRIVE®uređaja.
®
MOVIDRIVE -Master
X14:
9
15
1
8
MOVIDRIVE -Slave
X14:
max. 10 m (33 ft)
1
9
2
10
3
11
15
8
7
1
9
2
10
3
11
15
8
7
9
15
1
8
Sl. 44: X14-X14-sustav spajanja
06660AXX
Predmetni broj konfekcioniranog kabla:
•
Za fiksno polaganje:
817 958 1
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
55
Instalacija
Priključivanje i opis stezaljki opcije DIO11B
4
4.20
Priključivanje i opis stezaljki opcije DIO11B
Predmetni broj
Opicja ulazna/izlazna kartica tip DIO11B: 824 308 5
Opcija "ulazna/izlazna kartica tip Typ DIO11B" moguća je samo u spoju s MOVIDRIVE®
MDX61B, a ne i s MDX60B.
Opcija DIO11B se mora nataknuti na utično mjesto sabirnice polja. Ako je utično mjesto
sabirnice polja zauzeto, ulazna/izlazna kartica DIO11B se može utaknuti i na utično
mjesto proširenja.
Produženi rukohvat utične spojnice (stezaljke X20, X21, X22, X23) smije se
upotrebljavati samo za izvlačenje (ne za priključivanje!) utične spojnice.
Čeoni pogled DIO11B
Stezaljka
Funkcija
X20:1/2
AI21/22
X20:3
AGND
X21:1
X21:4
AOV1
AOV2
X21:2
X21:5
AOC1
AOC2
X21:3/6
AGND
X22:1...8
DI1Ø...17
X22:9
X22:10
DCOM
DCOM
X23:1...8
DO1Ø...18
X23:9
24VIN
DIO11B
AI21
AI22
AGND
1
2
3
X20
AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND
1
2
3
4
5
6
X21
DI1Ø
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17
DCOM
DGND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X22
DO1Ø
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17
24VIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ulaz zadane vrijednosti n2, -10 V...0...10 V ili 0...10 V
(diferencijalni ulaz ili ulaz s AGND-referentnim potencijalom)
Referentni potencijal za analogne signale (REF1, REF2, AI.., AO..)
X23
Analogni naponski izlaz V1, tvornički na "Stvaran broj okretaja"!
Analogni naponski izlaz V2, tvornički na "Izlazna struja"
Opteretivost analognih naponskih izlaza: Imax = 10 mA
Analogni strojni izlac C1, tvornički na "Stvaran broj okretaja"
Analogni strujni izlaz C2, tvornički na "Izlazna struja"
S P642/645 "vrstom pogona AO1/2" se određuje jesu li aktivni naponski
izlazi V1/2 (-10 V...0...10 V) ili strujni izlazi C1/2 (0(4)...20 mA).
Mogućnosti izobra za analogne izlaze → izbornik parametara P640/643
maks. dozvoljena dužina kabla: 10 m (33 ft)
Referentni potencijal za analogne signale (REF1, REF2, AI.., AO..)
Binarni ulazi 1...8, tvornički na "Bez funkcije"
Binarni ulazi su optosprežnikom odvojeni od potencijala.
Mogućnosti izbora za binarne ulaze → izbornik parametara P61_
Referentni potencijal za binarne ulaze DI1Ø...17
Referentni potencijal za binarne signale
– bez mosta X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → binarni ulazi bez potencijala
– s mostom X22:9-X22:10 (DCOM-DGND) → potencijalno vezani binarni ulazi
Binarni izlazi 1...8, tvornički na "Bez funkcije"
Opteretivost binarnih izlaza: Imaks = 50 mA (otporno na kratak spoj)
Na binarne izlaze ne priključujte vanski napon!
Opskrbni napon +24 V za binarne izlaze D01Ø ... D017, potencijalno vezan
(referentni potencijal DGND)
06193AXX
56
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Instalacija
Priključivanje i opis stezaljki opcije DIO11B
Naponski ulaz
24VIN
4
Naponski ulaz 24VIN (X23:9) služi kao opskrbni napon +24 V za binarne izlaze
DO1Ø ... DO17. Referentni potencijal je DGND (X22:10). Ako opskrbni napon +24 V nije
priključen, binarni izlazi ne isporučuju razinu. Opskrbni napon +24 V se smije premostiti
i s priključka X10:8 osnovnog uređaja ako se ne prekorači opterećenje od 200 mA
(ograničenje struje u X10:8).
DIO11B
0V
24V
X22
10
DGND
9
24VIN
X23
06556AXX
Sl. 45: Naponski ulaz 24VIN (X23:9) i referentni potencijal DGND (X22:10)
Naponski ulaz n2
Analogni ulaz zadane vrijednosti n2 (AI21/22) može se upotrijebiti kao diferencijalni ulaz
ili kao ulaz s AGND referentnim potencijalom.
Diferencijalni ulaz
Ulaz s AGND referentnim potencijalom
DIO11B
DIO11B
X20
-10...0...+10 V
1
2
3
AI21
AI22
AGND
0...+10 V
X20
AI21
AI22
AGND
06668AXX
Sl. 46: Ulaz zadane vrijednosti n2
Strujni ulaz n2
+
1
2
3
Ako se analogni ulaz zadane vrijednost n2 (AI21/22) koristi kao strujni ulaz, morate
upotrijebiti vanjski teret.
Primjerice RB = 500 Ω → 0...20 mA = 0...10 V
DIO11B
X20
0...10 V
0...20 mA
1
2
3
Sl. 47: Strujni ulaz s vanjskim teretom
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
AI21
AI22
AGND
06669AXX
57
Instalacija
Priključivanje i opis stezaljki opcije DIO11B
4
Naponski izlazi
AOV1 i AOV2
Analogni naponski izlazi AOV1 i AOV2 se moraju rasporediti prema sljedećoj slici:
DIO11B
DIO11B
X20
1
2
3
AI21
AI22
AGND
1
2
3
4
5
6
AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND
X21
1
2
3
AI21
AI22
AGND
1
2
3
4
5
6
AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND
X21
V
-10...0...10 V
-10...0...10 V
X20
V
06196AXX
Sl. 48: Naponski izlazi AOV1 i AOV2
Strujni izlazi
AOC1 i AOC2
Analogni strujni izlazi AOC1 i AOC2 se moraju rasporediti prema sljedećoj slici:
DIO11B
DIO11B
X20
X20
1
2
3
AI21
AI22
AGND
1
2
3
4
5
6
AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND
X21
0(4)...20 mA
+
A
-
1
2
3
AI21
AI22
AGND
1
2
3
4
5
6
AOV1
AOC1
AGND
AOV2
AOC2
AGND
X21
0(4)...20 mA
+
A
Sl. 49: Strujni izlazi AOC1 i AOC2
58
061974AXX
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Opće upute o stavljanju u pogon
I
5
0
5
Stavljanje u pogon
5.1
Opće upute o stavljanju u pogon
Pri stavljanju u pogon obvezatno poštujte sigurnosne upute!
Preduvjet
Preduvjet za uspješno stavljanje u pogon je pravilno projektiranje pogona. Opširne
upute o projektiranju i objašnjenja parametara naći ćete u sistemskom priručniku
MOVIDRIVE® MDX60/61B.
VFC-pogoni
bez regulacije
broja okretaja
Pogonski pretvarači MOVIDRIVE® MDX60/61B tvornički su pušteni u pogon
za SEW-motor prilagođen prema snazi. Motor se može priključiti, a pogon odmah
pokrenuti u skladu s poglavljem "Pokretanje motora" (→ Str. 70).
Kombinacije
pretvarač-motor
U sljedećim je tabelama prikazano, za koje kombinacije pretvarača-motora to vrijedi.
400/500 V-uređaji
MOVIDRIVE® MDX60/61B u pogonu VFC
SEW-motor
0005-5A3-4
DT80K4
0008-5A3-4
DT80N4
0011-5A3-4
DT90S4
0014-5A3-4
DT90L4
0015-5A3-4
DT90L4
0022-5A3-4
DV100M4
0030-5A3-4
DV100L4
0040-5A3-4
DV112M4
0055-5A3-4
DV132S4
0075-5A3-4
DV132M4
0110-5A3-4
DV160M4
0150-503-4
DV160L4
0220-503-4
DV180L4
0300-503-4
DV200L4
0370-503-4
DV225S4
0450-503-4
DV225M4
0550-503-4
DV250M4
0750-503-4
DV280S4
0900-503-4
DV280M4
1100-503-4
D315S4
1320-503-4
D315M4
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
59
5
I
Stavljanje u pogon
Opće upute o stavljanju u pogon
0
230 V-uređaji
MOVIDRIVE® MDX60/61B u režimu rada VFC
SEW-motor
0015-2A3-4
DT90L4
0022-2A3-4
DV100M4
0037-2A3-4
DV112M4
0055-2A3-4
DV132S4
0075-2A3-4
DV132M4
0110-203-4
DV160M4
0150-203-4
DV160L4
0220-203-4
DV180L4
0300-203-4
DV200L4
Funkcije stavljanja u pogon, opisane u ovom poglavlju, namijenjene su optimalnom
podešavanju pretvarača za stvarno priključeni motor i zadane rubne uvjete.
Za VFC-pogone s regulacijom broja okretaja, sve CFC- i SERVO-pogone obvezatno
je stavljanje u pogon prema ovom poglavlju.
Uporaba podiznih
uređaja
Pogonski pretvarači MOVIDRIVE® MDX60/61B ne smiju se koristiti u smislu sigurnosne
naprave za aplikacije podiznih uređaja.
Kao sigurnosnu napravu upotrebljavajte nadzorne sustavi ili mehanične sigurnosne
uređaje kako biste izbjegli moguću materijalnu štetu i ozljeđivanje osoba.
60
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Pripremni radovi i pomoćna sredstva
I
5
0
5.2
Pripremni radovi i pomoćna sredstva
•
Provjerite instalaciju.
•
Odgovarajućim mjerama spriječite nenamjerno pokretanje motora, primjerice
izvlačenjem bloka elektroničkih stezaljki X13. Ovisno od aplikacije se moraju
predvidjeti dodatne sigurnosne naprave za izbjegavanje ugrožavanja ljudi i strojeva.
•
Kod stavljanja u pogon s terminalom DBG60B:
Terminal DBG60B nataknite na utično mjesto Xterminala.
•
Kod stavljanja u pogon s računalom i MOVITOOLS® (od verzije 4.0):
Za izbjegavanje nedefiniranih stanja SEW-EURODRIVE preporučuje da MOVIDRIVE®
i računalo spojite bez napona. Opciju UWS21A priključite na utično mjesto Xterminala
i s računalom ga spojite uz pomoć kabla za međusklopove (RS-232). Nakon toga
ponovno uključite MOVIDRIVE® i računalo te instalirajte i pokrenite MOVITOOLS
na računalu.
•
Priključite mrežu i prema potrebi 24 V-napajanje.
•
Provjerite pravilno prvotno podešavanje parametara (na pr. tvorničko podešavanje).
•
Provjerite namješteno raspoređivanje stezaljki (→ P60_ / P61_).
Stavljanjem u pogon automatski se mijenja skupina vrijednosti parametara. Koji će
paramteri biti time pogođeni objašnjava se u opisu parametara P700 "Vrste pogona".
Opis parametara naći ćete u sistemskom priručniku MOVIDRIVE® MDX60/61B,
poglavlje "Parametri".
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
61
I
5
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B
0
5.3
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B
Općenito
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B moguće je samo u VFC-pogonima.
Stavljanje u pogon CFC- i SERVO-pogona moguće je samo pomoću upravljačkog
softwarea MOVITOOLS®.
Potrebni podatci
Za uspješno stavljanje u pogon potrebni su sljedeći podatci:
•
Tip motora (SEW-motor ili strani motor)
•
Podatci o motoru
– nazivni napon i nazivna frekvencija
– dodatno kod stranog motora: nazivna struja, nazivna snaga, faktor snage cosϕ,
i nazivni broj okretaja.
•
Nazivni mrežni napon
Za stavljanje u pogon regulatora broja okretaja dodatno su potrebni sljedeći podatci:
•
Tip inkrementalnog davača
•
Tip davača i broj podioka inkrementalnog davača
Tip SEW-davača
Parametri stavljanja u pogon
Tip davača
®
Crtni kod davača
AS1H, ES1H, AV1H
HIPERFACE
1024
ES1S, ES2S, EV1S
SINUSNI OSJETNIK
1024
INKREM.OSJETNIK TTL
1024
ES1R, ES2R, EV1R
ES1T1), ES2T1), EV1T1)
1) 5 V-TTL-osjetnici ES1T, ES2T i EV1T moraju se priključiti preko opcije DWI11A (→ pogl. Instalacija).
•
Podatci o motoru
– SEW-motor: kočnica da ili ne i teški ventilator (Z-ventilator) da ili ne
– Strani motor: moment tromosti mase [10-4 kgm2] motora, kočnice i ventilatora
•
Krutost regulacijske staze (tvornička postavka = 1; vrijedi za većinu načina uporabe)
Ako je pogon sklon vibriranju → podešavanje < 1
Ako je vrijeme reguliranja predugo → podešavanje > 1
Preporučljivi opseg podešavanja: 0,90 ... 1 ... 1,10
•
Na vratilo motora izračunani moment tromosti mase [10-4 kgm2] opterećenja
(reduktor + radni stroj).
•
Vrijeme za najkraću zahtijevanu rampu.
•
Nakon završetka stavljanja u pogon aktivirajte nadzor davača (P504 = "ON").
Tada se nadziru funkcioniranje i napajanje davača naponom.
Pozor: Nadzor davača nije funkcija relevantna za sigurnost!
62
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B
I
5
0
Stanje otpreme
i izbor jezika
Terminal DBG60B: tipke za izbor jezika.
2.
3.
1.
4.
06534AXX
Sl. 50: Tipke za izbor jezika
1. Izbor jezika
2. Streica gore, jedna točka izbornika prema gore
3. OK, potvrdite unos
4. Strelica dolje, jedna točka izbornika prema dolje
Kod prvog uključivanja ili nakon aktiviranja stanja otpreme DBG60B na zaslonu
se nekoliko sekundi prikazuje sljedeći tekst:
SEW
EURODRIVE
Nakon toga se pojavljuje simbol za izbor jezika sa strelicom na lijevoj strani,
koja pokazuje prema dolje.
52323AXX
Pri izboru željenog jezika postupajte na sljedeći način:
•
Ako pritisnete tipku "Izbor jezika", pojavit će se lista s raspoloživim jezicima.
•
Tipkama "Strelica gore/dolje" odaberite željeni jezik.
•
Nakon što izbor jezika potvrdite s tipkom "OK", pojavljuje se osnovni prikaz
u željenom jeziku.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
63
5
I
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B
0
Funkcije
za stavljanje
u pogon
Terminal DBG60B: tipke za stavljanje u pogon.
3.
1.
4.
2.
5.
6.
06551AXX
Sl. 51: Tipke za stavljanje u pogon
1. Prekidanje ili završavanje stavljanja u pogon
2. Promjena izbornika, način prikazivanja ↔ način obrade
3. Streica gore, jedna točka izbornika prema gore
4. OK, potvrdite unos
5. Aktiviranje kontekstnog izbornika
6. Strelica dolje, jedna točka izbornika prema dolje
Kreiranje
parametara
64
Pri kreiranju parametara vodite računa o sljedećim radnim koracima:
•
Terminal se nalazi u prikaznom načinu, označenom treptećim pokazivačem ispod
broja parametra.
•
Kada uz pomoć tipke
•
Pomoću tipke
•
Pomoću tipke
•
Kada se uz pomoć tipke
pokazivač.
•
Pomoću tipke
prijeđete u način obrade, nestaje trepteći pokazivač.
ili tipke
OK
odaberite ili podesite pravilnu vrijednost parametra.
potvrdite izbor ili podešavanje.
vratite u prikazni način, ponovno se pojavljuje trepteći
odaberite sljedeći parametar.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B
I
5
0
Odvijanje
stavljanja
u pogon
1. "0"-signal na stezaljci X13:1 (DIØØ "/BLOKADA
REGULATORA"), na pr. izvučenim blokom elektroničkih
stezaljki X13.
2. Kontekstni izbornik aktivirajte pritiskom na tipku
.
3. Pomoću tipke
pomičite se prema dolje dok se ne odabere
točka izbornika "STAVLJANJE U POGON".
4. Stavljanje u pogon počnite pritiskom na tipku OK . Pojavljuje
se prvi parametar. Terminal se nalazi u prikaznom načinu,
označenom treptećim pokazivačem ispod broja parametra.
• Kada uz pomoć tipke
prijeđete u način obrade, nestaje
trepteći pokazivač.
• Tipkom
ili tipkom
odaberite "BLOK
PARAMETARA 1" ili "BLOK PARAMETARA 2".
• Izbor potvrdite tipkom OK .
• Kada se uz pomoć tipke
vratite u prikazni način,
ponovno se pojavljuje trepteći pokazivač.
• Pomoću tipke
odaberite sljedeći parametar.
5. Namjestite željeni režim rada. Pomoću tipke
sljedeći parametar.
odaberite
6. Izaberite tip motora. Ako je priključen dvopolni ili četveropolni
SEW-motor, iz izborne liste odaberite pravilan motor. Ako je
priključen strani motor ili SEW-motor s više od 4 pola,
u izbornoj listi odaberite "STRANI MOTOR".
Pomoću tipke
odaberite sljedeći parametar.
0.00rpm
0.000Amp
BLOKADA REGULATORA
PARAMETARSKI NAČIN
NAČIN VARIJABLI
OSNOVNI PRIKAZ
RUČNI REŽIM RADA
STAVLJANJE U POGON
KOPIRANJE U DBG
KOPIRANJE U MDX
STAVLJANJE U POGON
U PRIPREMI
C00*STAV. U POGON
BLOK PARAMETARA 1
KOMPLET PARAMETARA2
C01*NAČIN RADA1
VFC1
VFC1&SKUPINA
C02*TIP MOTORA 1
DT71D2
DT71D4
DT80K2
C02*TIP MOTORA 1
STRANI MOTOR
DT63K4/DR63S4
7. Prema označnoj pločici motora unesite nazivni napon motora
za odabranu vrstu spoja.
C03*
V
NAZ. NAP. MOTORA 1
+400.000
Primjer: označna pločica 230∆/400댴 50 Hz
댴-spoj → unesite 400 V.
∆-spoj kutne točke kod 50 Hz → unesite 230 V.
∆-spoj kutne točke kod 87 Hz → također unesite 230 V, nakon
stavljanja u pogon najprije parametar P302 "MAKSIMALAN
BROJ OKRETAJA 1" podesite na vrijednost za 87 Hz i tek
nakon toga pokrenite pogon.
Primjer: označna pločica 400∆/690댴 50 Hz
Moguć samo ∆-spoj → unesite 400 V.
댴-spoj nije moguć.
Pomoću tipke
odaberite sljedeći parametar.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
65
5
I
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B
0
8. Unesite nazivnu frekvenciju, navedenu na označnoj pločici
motora.
Primjer: 230∆/400댴 50 Hz
U 댴- i ∆-spoju unesite 50 Hz.
Pomoću tipke
C04*
Hz
NAZIVNA FREKV.
MOTORA 1
+50.000
odaberite sljedeći parametar.
KOD SEW-MOTORA
9. Vrijednosti motora za dvopolne i četveropolne SEW-motore su
pohranjene i ne moraju se unašati.
KOD STRANIH MOTORA
9. Unesite sljedeće podatke s označne pločice motora:
• C10* nazivna struja motora, vodite računa o vrsti spoja
(댴 ili ∆).
• C11* nazivna snaga motora
• C12* učinski faktor cos ϕ
• C13* nazivni broj okretaja motora
10. Unesite nazivni napon mreže (C05* kod SEW-motora,
C14* kod stranog motora).
C05*
V
NAZIVNI NAP. MOTORA 1
+400.000
11. Ako na X10:1 i X10:2 nije priključen TF/TH → namjestite
"BEZ REAKCIJE". Ako je TF/TH priključen, namjestite željenu
reakciju na kvar.
835*
12. Preračun podataka o stavljanju o pogon startajte s "DA".
Postupak traje nekoliko sekundi.
C06*PRERAČUN
KOD SEW-MOTORA
13. Preračun je izveden. Nakon uspješnog preračuna automatski
se prelazi na sljedeću točku izbornika.
REAKC.TF-POR.
BEZ REAKCIJE
PRIKAZI POGREŠAKA
NE
DA
C06*POHRANA
NE
DA
KOD STRANIH MOTORA
13. Kod stranih motora je za preračun potrebno baždarenje.
• Nakon zahtjeva na stezaljci X13:1 (DIØØ "/BLOKADA
REGULATORA") dajte signal "1".
• Nakon uspješno obavljenog baždarenja na stezaljci X13:1
ponovno dajte signal "0".
• Nakon uspješnog preračuna automatski se prelazi
na sljedeću točku izbornika.
14. "POHRANI" postavite na "DA", nakon čega se podatci
(parametri motora) kopiraju u neizbrisivu memoriju
MOVIDRIVE®.
15. Stavljanje u pogon je završeno. Tipkom
u kontekstualni izbornik.
66
DEL
se vratite
KOPIRAJU SE
PODATCI ...
RUČNI REŽIM RADA
STAVLJANJE U POGON
KOPIRANJE U DBG
KOPIRANJE U MDX
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B
I
5
0
Stavljanje u
pogon regulatora
broja okretaja
Odvijanje
stavljanja
u pogon
16. Tipkom
se pomičite prema dolje dok se ne odabere točka
izbornika "NAPUŠTANJE".
NAPUSTI PODES.
UREDJAJA
17. Nakon potvrde tipkom
0.00rpm
0.000Amp
BLOKADA REGULATORA
OK
pojavljuje se osnovni prikaz.
Najprije se provodi stavljanje u pogon bez regulatora broja okretaja (→ koraci 1 do 17).
Pozor: Namjestite režim rada VFC-n-REGULACIJA.
1. Stavljanje u pogon regulacije broja okretaja startajte s "DA".
C01*NAČIN RADA1
VFC1&HVATANJE
VFC1-n-REGULACIJA
VFC1-n-REG.SKUP
C09*STAV. U POG..n-REG
NE
DA
2. Prikazuje se namješteni režim rada. Nakon pravilnog
namještanja pređite na sljedeću točku izbornika.
C00*STAV. U POGON
BLOK PARAMETARA 2
VFC-n-REGULACIJA
3. Odaberite pravilan tip davača.
C15*TIP OSJETNIKA
INKREM.OSJETNIK TTL
SINUSNI OSJETNIK
INKREM.OSJETNIK HTL
4. Namjestite pravilan broj podioka davača.
C16*BR.POD.DAVAČA
512 Inc
1024 Inc
2048 Inc
KOD SEW-MOTORA
5. Upišite ima li motor kočnicu.
C17*KOČNICA
BEZ
SA
6. Namjestite krutost regulacijske staze.
Ako je pogon sklon vibriranju → podešavanje < 1
Ako je vrijeme reguliranja predugo → podešavanje > 1
Preporučljivi opseg podešavanja: 0,90 ... 1 ... 1,10
C18*
KRUTOST
7. Upišite ima li motor teški ventilator (Z-ventilator).
C19*TES.VENTILATOR
+1.000
BEZ
SA
KOD STRANIH MOTORA
5. Unesite moment tromosti motora.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
D00*
J0 MOTORA
+4.600
67
5
I
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s terminalom DBG60B
0
6. Namjestite krutost regulacijske staze.
Ako je pogon sklon vibriranju → podešavanje < 1
Ako je vrijeme reguliranja predugo → podešavanje > 1
Preporučljivi opseg podešavanja: 0,90 ... 1 ... 1,10
C18*
KRUTOST
7. Unesite moment tromosti kočnice i ventilatora.
D00*
J
KOCNICA+VENTILATOR
+1.000
8. Unesite na vratilu motora izračunani opteretni moment tromosti
mase (reduktor + radni stroj).
C20*
OPTERETNA TROMOST
+0.200
9. Unesite vrijeme za željenu najkraću rampu.
C21*
NAJKRACA RAMPA
+0.100
10. Preračun podataka o stavljanju o pogon startajte s "DA".
Postupak traje nekoliko sekundi.
C06*PRERAČUN
11. Preračun je izveden. Nakon uspješnog preračuna automatski
se prelazi na sljedeću točku izbornika.
C06*POHRANA
12. "POHRANI" postavite na "DA", nakon čega se podatci
(parametri motora) kopiraju u neizbrisivu memoriju
MOVIDRIVE®.
13. Stavljanje u pogon je završeno. Tipkom
u kontekstualni izbornik.
68
+1.000
DEL
se vratite
s
NE
DA
NE
DA
KOPIRAJU SE
PODATCI ...
RUČNI REŽIM RADA
STAVLJANJE U POGON
KOPIRANJE U DBG
KOPIRANJE U MDX
14. Tipkom
se pomičite prema dolje dok se ne odabere
točka izbornika "NAPUŠTANJE".
NAPUSTI PODES.
UREDJAJA
15. Nakon potvrde tipkom
0.00rpm
0.000Amp
BLOKADA REGULATORA
OK
pojavljuje se osnovni prikaz.
•
Nakon završetka stavljanja u pogon prekopirajte blok parametara s MOVIDRIVE®
u monitor DBG60B (P 807 "MDX → DBG"). Blok parametara se na takv način pomoću
DBG60B može prenijeti na druge MOVIDRIVE®-uređaja (P 806 "DBG → MDX").
•
Postavke parametara, koji odstupaju od tvorničke postavke, unesite u listu
parametara (→ Str. 73).
•
Kod stranih motora podesite pravilno vrijeme upadanja kočnice (P732 / P735).
•
Pri pokretanju motora vodite računa o naputcima u pogl. "Pokretanje motora" (→ Str. 70).
•
Kod ∆-spoja i kutne točke pri 87 Hz podesite parametar P302/312 "Maksimalan broj
okretaja 1/2" na vrijednost za 87 Hz.
•
Kod TTL-, sin/cos- i HIPERFACE®-davača aktivirajte nadzor davača (P504 = "ON").
Nadzor davača nije funkcija relevantna za sigurnost.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Stavljanje u pogon s računalom i MOVITOOLS®
I
5
0
5.4
Stavljanje u pogon s računalom i MOVITOOLS®
Za stavljanje u pogon s računalom trebat ćete software MOVITOOLS® od verzije 4.0.
Općenito
•
Stezaljka X13:1 (DIØØ "/CONTROL.INHIBIT") mora dobiti signal "0"!
•
Pokrenite program MOVITOOLS®.
•
U skupini "Jezik" označite željeni jezik.
•
U izborniku mogućnosti "PC-COM" odaberite računalni međusklop (na pr. COM 1),
na koji je priključen pretvarač.
•
U skupini "Izbor klase uređaja" označite opcijsko polje "Movidrive B".
•
U skupini "Brzina prijenosa" označite opcijsko polje "57,6 kBaud" (standardna
postavka).
•
Kliknite na <Ažuriraj>. Prikazuje se priključeni pretvarač.
Sl. 52: Startni prozor MOVITOOLS®
Startanje
stavljanja
u pogon
10322AEN
•
U skupini "Izvedi program" pod "Parametriranje / dijagnoza" kliknite na uklopnu
površinu <Shell>. Pokreže se program Shell.
•
U programu Shell odaberite točku izbornika [Stavljanje u pogon] / [Asistent pri
stavljanju u pogon]. MOVITOOLS® starta izbornik stavljanja u pogon. Slijedite upute
asistenta pri stavljanju u pogon. Kod pitanja o stavljanju na pogon upotrebljavajte
direktnu pomoć MOVITOOLS®.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
69
Stavljanje u pogon
Pokretanje motora
I
5
0
5.5
Pokretanje motora
Analogno
određivanje
zadane
vrijednosti
Sljedeća tabela prikazuje koji signali moraju pri izboru zadane vrijednosti "UNIPOL./
FIKSNA-ZADANA" (P100) biti priključeni na stezaljkama X11:2 (AI1) i X13:1...X13:4
(DIØØ...DIØ3) kako bi pogon mogao raditi s analogno određenom zadanom vrijednošću.
Funkcija
X11:2 (AI11)
Analogni ulaz n1
Blokada regulatora
Brzo zaustavljanje
Oslobađanje i
zaustavljanje
Desni hod s 50% nmaks
Desni hod s nmaks
Lijevi hod s 50% nmaks
Lijevi hod s nmaks
X
X
X13:1 (DIØØ)
/blokada
regulatora
"0"
"1"
X13:2 (DIØØ)
Desno/stoj
X13:3 (DIØØ)
Lijevo/stoj
X
X
X
X
X13:4 (DIØØ)
Oslobađanje/brzo
zaustavljanje
X
"0"
X
"1"
"0"
"0"
"1"
5V
10 V
5V
10 V
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"0"
"0"
"0"
"0"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
Sljedeći pogonski dijagram pokazuje primjer pokretanja motora s povezivanjem stezaljki X13:1...X13:4
i analognih zadanih vrijednosti. Binarni izlaz X10:3 (DBØØ "/Kočnica") rabi se za spajanje kočnog sklopnika K12.
Ulaz DIØØ
/Blokada
regulatora
Ulaz DIØ1
Desno/Stoj
"1"
"0"
"1"
"0"
Ulaz DIØ2
Lijevo/Stoj
"1"
"0"
"1"
Ulaz DIØ3
Deblokada/
Brzo
"0"
zaustavljanje
"1"
Izlaz DBØØ
/Kočnica
"0"
10V
Analogni
ulaz n1 (AI11) 5V
0V
n [min-1]
nmax
Broj okretaja
50% nmax
nmin
nstart-stop
0
t11 na desno
t11 s desna
t11 na desno
t11 na desno
t11 s desna
Zaustavna rampa t13
t11 na lijevo
-50% nmax
-nmax
Sl. 53: Pogonski dijagram s analognim zadanim vrijednostima
05033AHR
Pri blokadi regulatora (DIØØ = "0") u motor se ne dovodi struja. Motor bez kočnice
se u tom slučaju isključuje.
70
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Pokretanje motora
I
5
0
Fiksne zadane
vrijednosti
Funkcija
Blokada regulatora
Brzo zaustavljanje
Oslobađanje i
zaustavljanje
Desni hod s n11
Desni hod s n12
Desni hod s n13
Lijevi hod s n11
Sljedeća tabela prikazuje koji signali moraju pri izboru zadane vrijednosti "UNIPOL./
FIKSNA-ZADANA" (P100) biti priključeni na stezaljkama X13:1...X13:6 (DIØØ...DIØ5)
kako bi pogon mogao raditi s fiksnim zadanim vrijednostima.
X13:1 (DIØØ)
/blokada
regulatora
"0"
"1"
X13:2 (DIØØ)
Desno/stoj
X13:3 (DIØØ)
Lijevo/stoj
X
X
X
X
X13:4 (DIØØ)
Oslobađanje/brzo
zaustavljanje
X
"0"
"1"
"0"
"0"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"0"
"0"
"0"
"0"
"1"
X13:5 (DIØØ)
n11/n21
X13:6 (DIØØ)
n12/n22
X
X
X
X
"1"
X
X
"1"
"1"
"1"
"1"
"1"
"0"
"1"
"1"
"0"
"1"
"1"
"0"
Sljedeći pogonski dijagram pokazuje primjer pokretanja pogona s internim fiksnim zadanim vrijednostima
uz povezivanje stezaljki X13:1...X13:6. Binarni izlaz X10:3 (DBØØ "/Kočnica") rabi se za spajanje kočnog
sklopnika K12.
Ulaz DIØØ
/Blokada
regulatora
Ulaz DIØ1
Desno/Stoj
"1"
"0"
"1"
"0"
Ulaz DIØ2
Lijevo/Stoj
"1"
"0"
"1"
Ulaz DIØ3
Deblokada/
Brzo
zaustavljanje "0"
"1"
Ulaz DIØ4
n11/n21
"0"
Ulaz DIØ5
n12/n22
"1"
"0"
Izlaz DBØØ
/Kočnica
"1"
"0"
-1
n [min ]
n13
Broj okretaja
n12
n11
0
-n11
t11 na desno
t11 na desno
t11 s desna
t11 na desno
-n12
t11 na lijevo
Zaustavna rampa t13
-n13
Sl. 54: Pogonski dijagram s internim fiksnim zadanim vrijednostima
05034AHR
Pri blokadi regulatora (DIØØ = "0") u motor se ne dovodi struja. Motor bez kočnice se
u tom slučaju isključuje.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
71
5
I
Stavljanje u pogon
Pokretanje motora
0
Stavljanje
u pogon u načinu
rada "VFC &
zadržavanje"
U načinu rada "VFC & zadržavanje" deaktiviran je parametar P320 Automatsko
usklađivanje. Za pravilnu izvedbu funkcije zadržavanja je važno da se pravilno podesi
otpor statora (P322 IxR usklađivanje 1).
Stavljanje SEW-motora u pogon preko DBG60B i MOVITOOLS®:
•
Vrijednost otpora statora (P322 IxR usklađivanje 1) podešena je za pogonski topao
SEW-motor (temperatura namota 80 °C). Ako se zadržavanje obavlja hladnim
motorom, vrijdenost otpora statora (P322 IxR usklađivanje 1) se mora smanjiti
za 0,34 % po Kelvinu.
Stavljanje stranog motora u pogon preko DBG60B i MOVITOOLS®:
Kod stavljanja u pogon izmjerite otpor statora (P322 IxR usklađivanje 1). Pritom
postupajte na sljedeći način:
1. Motor pokrenite u načinu rada "VFC".
2. Dodijelite deblokada na stojeći motor.
3. Zabilježite ili zapamtite vrijednost P322 IxR usklađivanje 1 (otpor statora).
4. Podesite režim rada "VFC & zadržavanje".
5. P320 "Automatsko usklađivanje 1" postavite na "Isključeno".
6. U P322 IxR usklađivanje 1 (otpor statora) unesite zabilježenu vrijednost iz koraka 3.
72
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
I
5
0
5.6
Cjelovita lista parametara
Parametri kratkog izbornika označeni su s "/" (= prikaz na terminalu DBG60B).
Par.
Ime
Područje vrijednosti
PRIKAZNE VRIJEDNOSTI
Par.
Ime
05_
Binarni izlazi osnovnog uređaja
Područje vrijednosti
00_
Procesne vrijednosti
050
Binarni izlaz DBØØ
000
Broj okretaja
-6100...0...6100 1/min
051
Binarni izlaz DOØ1
001/
Prikaz korisnika
[tekst]
052
Binarni izlaz DOØ2
002
Frekvencija
0...500 Hz
053
Binarni izlaz DOØ3
003
Stvarni položaj
0...231-1 Inc
054
Binarni izlaz DOØ4
004
Izlazna struja
0...250 % IN
055
Binarni izlaz DOØ5
005
Aktivna struja
-250...0...250 % IN
059/
Stanje binarnih izlaza DBØØ, DOØ1...DOØ5
006/
Opterećenje motora 1
0...200 Hz
06_
Opcije binarnih izlaza
007
Opterećenje motora 2
0...200 Hz
060
Binarni izlaz DO1Ø
008
Međukružni napon
0...1000 Hz
061
Binarni izlaz DO11
009
Izlazna struja
A
062
Binarni izlaz DO12
01_
Prikazi stanja
063
Binarni izlaz DO13
010
Stanje pretvarača
064
Binarni izlaz DO14
011
Radno stanje
065
Binarni izlaz DO15
012
Stanje pogrešaka
066
Binarni izlaz DO16
013
Aktualni parametri
1/2
067
Binarni izlaz DO17
014
Temperatura rashladnog
tijela
-20...0...100 °C
068/
Stanje binarnih izlaza DO1Ø...DO17
015
Satovi uklapanja
0...25000 Hz
07_
Podatci o uređaju
016
Satovi oslobađanja
0...25000 Hz
070
Tip uređaja
017
Rad
kWh
071
Izlazna nazivna struja
02_
Analogne zadane vrijednosti
072
Opcija 1 utično mjesto davača
020
Analogni ulaz AI1
-10...0...10 V
073
Opcija 2 utično mjesto sabirnice
polja
021
Analogni ulaz AI2
-10...0...10 V
074
Opcija 3 prošireno utično mjesto
022
Eksterno ograničenje struje
0...100 %
076
Osnovni uređaj Firmware
03_
Binarni ulazi osnovnog uređaja
077
Firmware DBG
030
Binarni ulaz DIØØ
078
Tehnološka funkcija
031
Binarni ulaz DIØ1
079
Izvedba uređaja
032
Binarni ulaz DIØ2
08_
Memorija pogrešaka
033
Binarni ulaz DIØ3
080/
Pogreška t-0
034
Binarni ulaz DIØ4
081
Pogreška t-1
035
Binarni ulaz DIØ5
082
Pogreška t-2
036
Binarni ulaz DIØ6
083
Pogreška t-3
037
Binarni ulaz DIØ7
084
Pogreška t-4
039/
Stanje binarnih ulaza DIØØ...DIØ7
09_
Dijagnoza sabirnice
04_
Opcije binarnih ulaza
090
PD-konfiguracija
040
Binarni ulaz DI1Ø
091
Tip sabirnice polja
041
Binarni ulaz DI11
092
Brzina prijenosa sabirnice polja
042
Binarni ulaz DI12
093
Adresa sabirnice polja
043
Binarni ulaz DI13
094
PA1 zadana vrijednost
044
Binarni ulaz DI14
095
PA2 zadana vrijednost
045
Binarni ulaz DI15
096
PA3 zadana vrijednost
046
Binarni ulaz DI16
097
PE1 stvarna vrijednost
047
Binarni ulaz DI17
098
PE2 stvarna vrijednost
048/
Stanje binarnih ulaza DI1Ø...DI17
099
PE3 stvarna vrijednost
/BLOKADA REGULATORA
nema na DBG60B
nema na DBG60B
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
/KOČNICA
nema na DBG60B
nema na DBG60B
samo u DBG60B
0 = standard
1 = tehnologija
73
5
I
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
0
Ime
Nakon
Opseg podešavanja
stavljanja
Par. preklopivi par.
Tvorničke postavke
u pogon
Blok parametara 1
1__ ZADANE VRIJEDNOSTI / INTEGRATORI
10_ Predbiranje zadane vrijednosti
100/ Izvor zadane vrijednosti
UNIPOL./FIKSNA ZAD.
101 Upravljački izvor
STEZALJKE
102 Skaliranje frekvencije
10...10000...65000 kHz
11_ Analogni ulaz AI1
110 AI1 skaliranje
-10...-0,1 / 0,1...1...10
111 AI1 ofset
-500...0...500 mV
112 AI1 režim rada
Referentni N-MAKS
113 AI1 naponski ofset
-10...0...10 V
114 AI1 ofset broja okretaja
-6000...0...6000 1/min
Filtar zadane vrijednosti
0...5...100 ms
115
broja okretaja
0 = filtar isključen
12_ Analogni ulazi (opcijski)
120 AI2 režim rada
BEZ FUNKCIJE
13_ Rampe broja okretaja 1
130/ Rampa t1 na DESNO
0...2...2000 s
Rampa t11 s DESNE
131/
0...2...2000 s
STRANE
132/ Rampa t11 na LIJEVO
0...2...2000 s
Rampa t11 s LIJEVE
133/
0...2...2000 s
STRANE
Rampa t12
134/
0...2...2000 s
GORE=DOLJE
135 S-otupljenje t12
0...3
136/ Zaustavna rampa t13
0...2...20 s
137/ Sigurnosna rampa t14
0...2...20 s
Ne
138 Ograničavanje rampe VFC
Da
Ne
139 Nadzor rampe 1
Da
15_ Potenciometar motora (blok parametara 1 i 2)
150 Rampa t3 gore
0,2...20...50 s
151 Rampa t3 dolje
0,2...20...50 s
Pohrani zadnju
ISKLJ
152
zadanu vrijednost
UKLJ
16_ Fiksne zadane vrijednosti 1
Interna zadana
-6000...0...150 ...6000 1/
160/
vrijednost n11
min
Interna zadana
-6000...0...750 ...6000 1/
161/
vrijednost n12
min
Interna zadana
-6000...0...1500 ...6000
162/
vrijednost n13
1/min
74
Ime
Par.
Blok parametara 2
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Nakon
stavljanja
u pogon
14_ Rampe broja okretaja 2
140 Rampa t21 na DESNO 0...2...2000 s
Rampa t21
141
0...2...2000 s
s DESNE STRANE
142 Rampa t21 na LIJEVO 0...2...2000 s
Rampa t21
143
0...2...2000 s
s LIJEVE STRANE
Rampa t22
144
0...2...2000 s
GORE=DOLJE
145 S-otupljenje t22
0...3
146 Zaustavna rampa t23
0...2...20 s
147 Sigurnosna rampa t24 0...2...20 s
149 Nadzor rampe 2
Ne
Da
17_ Fiksne zadane vrijednosti 2
Interna zadana
-6000...0...150 ...6000
170
vrijednost n21
1/min
Interna zadana
-6000...0...750 ...6000
171
vrijednost n22
1/min
Interna zadana
-6000...0...1500 ...6000
172
vrijednost n23
1/min
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
I
5
0
Ime
Ime
Nakon
Nakon
Opseg podešavanja
Opseg podešavanja
stavljanja Par.
stavljanja
Par. preklopivi par.
Tvorničke postavke
Tvorničke postavke
Blok
parametara
2
u pogon
u pogon
Blok parametara 1
2__ PARAMETRI REGULATORA
20_ Regulacija broja okretaja (samo blok parametara 1)
P-pojačanje
200
0,1...2...32
n-regulatora
Vremenska konstanta
201
0...10...300 ms
n-regulatora
Pojačavanje
202
0 ... 32
zavr. predbir.
203 Filtar zavr. predbir.
0...100 ms
Filtar stvarne vrijednosti
204
0...32 ms
broja okretaja
Predupravljanje
205
0...150 %
opterećenja CFC
Vrijeme analize
1 ms
206
n-regulatora
0,5 ms
Predupravljanje
207
0...150 %
opterećenja VFC
21_ Pridržni regulator
P-pojačavanje pridržnog
210
0,1...2...32
regulatora
22_ Regulacija sinkronog hoda (samo blok parametara 1)
220 P-pojačavanje (DRS)
1...10...200
Faktor nadređenog
221
1...3 999 999 999
reduktora
Faktor podređenog
222
1...3 999 999 999
reduktora
Način 1
Način 2
Način 3
Način 4
223 Izbor načina
Način 5
Način 6
Način 7
Način 8
-99 999 999...-10 /
224 Podređeni brojač
10...99 999 999 Inc
-32 767...-10 /
225 Ofset 1
10...32 767 Inc
-32 767...-10 /
226 Ofset 2
10...32 767 Inc
-32 767...-10 /
227 Ofset 3
10...32 767 Inc
Predupravljanje
228
0...100 ms
Samo s MOVITOOLS®. Nije vidljivo u terminalu DBG60B.
filtra (DRS)
23_ Sinkroni hod s linijskim osjetnikom
ISKLJ
230 Linijski davač
ISTOG REDA
LANAC
Faktor podređenog
231
1...1000
davača
Faktor podređenog
232
1...1000
linijskog davača
233 Broj podioka linijskog
128 / 256 / 512 / 1024 /
davača
2048
24_ Sinkroni hod s nadoknadom
-6000...0...1500...
240 Sinkr. broj okretaja
6000 1/min
241 Sinkr. rampa
0...2...50 s
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
75
5
I
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
0
Ime
Par. preklopivi par.
Blok parametara 1
3__ PARAMETRI MOTORA
30_ Ograničenja 1
Početni-zaustavni broj okr.
300/
1
301/ Minimalni broj okretaja 1
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Ime
Nakon
stavljanja Par.
Blok parametara 2
u pogon
0...60...150 1/min
0...60...6100 1/min
302/ Maksimalni broj okretaja 1 0...1500...6100 1/min
Granična vrijednost
303/ struje 1
0...150...200 % IN
Granična vrijednost broja
304 okretaja
0...200 %
32_ Kompenzat. motora 1 (asinkr.)
320/ Automatsko usklađivanje 1 Isklj
Uklj
321 Povećanje snage 1
0...100 %
322 IxR usklađivanje 1
0...100 %
Vrijeme
323 predmagnetiziranja 1
0...0,1...2 s
324 Kompenzacija klizanja 1 0...500 1/min
34_ Zaštita motora
Isklj
340 Zaštita motora 1
Uklj (asinkrono)
Uklj (sinkrono)
Vlastito
hlađenje
341 Vrsta hlađenja 1
Vanjsko hlađenje
344 Učestalost zaštite motora 0,1...4...20 s
35_ Smjer vrtnje motora
Obrat smjera
Isklj
350
vrtnje 1
Uklj
360 Stavljanje u pogon
DA / NE
4__ REFERENTNE OBAVIJESTI
40_ Referentna obavijest o broju okretaja
Referentna vrijednosti
0...1500...6000 1/min
400
broja okretaja
401 Histeraza
0...100...500 1/min
402 Vrijeme kašnjenja
0...1...9 s
n < nref
403 Obavijest = "1" kod:
n > nref
41_ Obavijest u prozoru broja okretaja
410 Sredina prozora
0...1500...6000 1/min
411 Širina opsega
0...6000 1/min
412 Vrijeme kašnjenja
0...1...9 s
UNUTAR
413 Obavijest = "1" kod:
IZVAN
42_ Usporedba zadane i stvarne vrijednosti broja okretaja
420 Histeraza
1...100...300 1/min
421 Vrijeme kašnjenja
0...1...9 s
n <> nzadano
422 Obavijest = "1" kod:
n = nzadano
43_ Referentna obavijest o struji
430 Referentna vrijednost struje 0...100...200 % IN
431 Histeraza
0...5...30 % IN
432 Vrijeme kašnjenja
0...1...9 s
I < Iref
433 Obavijest = "1" kod:
I > Iref
44_ Obavijest Imaks
440 Histeraza
0...5...50 % IN
441 Vrijeme kašnjenja
0...1...9 s
I = Imaks /
442 Obavijest = "1" kod:
I < Imaks
76
31_ Ograničenja 2
Početni-zaustavni broj
310
okr. 2
311 Minimalni broj okretaja 2
Maksimalni broj okretaja
312 2
Granična vrijednost
313 struje 2
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Nakon
stavljanja
u pogon
0...60...150 1/min
0...60...6100 1/min
0...1500...6100 1/min
0...150...200 % IN
33_ Kompenzat. motora 2 (asinkr.)
Isklj
330 Automatsko
usklađivanje 2
Uklj
331 Povećanje snage 2
0...100 %
332 IxR usklađivanje 2
0...100 %
Vrijeme
333 predmagnetiziranja 2
0...0,1...2 s
334 Kompenzacija klizanja 2 0...500 1/min
342 Zaštita motora 2
Isklj
Uklj (asinkrono)
343 Vrsta hlađenja 2
Vlastito hlađenje
Vanjsko hlađenje
Obrat smjera
Isklj
vrtnje 2
Uklj
Raspoloživo samo u DBG60B, a ne u MOVITOOLS®/SHELL!
351
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
I
5
0
Ime
Nakon
Opseg podešavanja
stavljanja
Par. preklopivi par.
Tvorničke postavke
u pogon
Blok parametara 1
5__ KONTROLNE FUNKCIJE
50_ Nadzori broja okretaja
ISKLJ
Nadzor
MOTORNO
500
broja okretaja 1
GENERATORSKI
MOT. & GENERATOR.
501 Vrijeme kašnjenja 1
0...1...10 s
Ne
504 Nadzor davača motor
Da
Ne
505 Nadzor davača linija
Da
51_ Nadzor sinkronog hoda
Tolerancija podređenog
510
10...25...32 768 Inc
položaja
Predupozor. vlačna
511
50...99 999 999 Inc
pogreška
100...4000... 99 999 999
512 Granica vlačne pogreške
Inc
Kašnjenje obavijesti
513
0...1...99 s
o vlačnoj pogrešci
Brojač
514
10...100...32 768 Inc
LED-indikator
Kašnjenje pozicijske
515
5...10...2000 ms
obavijesti
52_ Kontrola isklapanja mreže
Reakcijsko vrijeme
520
0...5 s
isklapanja mreže
BLOKADA
Reakcija na isklapanje
REGULATORA
521
mreže
SIGURNOSNO
ZAUSTAVLJANJE
Da
522 Nadzor ispada faze
Ne
53_ Temperaturna zaštita motora
Bez senzora
530 Tip senzora 1 (u pripremi)
TF/TH
Ime
Par.
Blok parametara 2
Nadzor
502
broja okretaja 2
503 Vrijeme kašnjenja 2
531
Tip senzora 2
(u pripremi)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Nakon
stavljanja
u pogon
ISKLJ
MOTORNO
GENERATORSKI
MOT. & GENERATOR.
0...1...10 s
Bez senzora
TF/TH
77
5
I
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
0
Ime
Nakon
Opseg podešavanja
stavljanja
Par. preklopivi par.
Tvorničke postavke
u pogon
Blok parametara 1
6__ RASPORED STEZALJKI
60_ Binarni ulazi osnovnog uređaja
Fiksno zauzeto s:
Binarni ulaz DIØØ
/BLOKADA REGULATORA
600 Binarni ulaz DIØ1
DESNO/STOJ
601 Binarni ulaz DIØ2
LIJEVO/STOJ
602 Binarni ulaz DIØ3
DEBLOKADA/STOP
603 Binarni ulaz DIØ4
n11/n21
604 Binarni ulaz DIØ5
n12/n22
605 Binarni ulaz DIØ6
BEZ FUNKCIJE
606 Binarni ulaz DIØ7
BEZ FUNKCIJE
61_ Opcija binarnih ulaza
610 Binarni ulaz DI1Ø
BEZ FUNKCIJE
611 Binarni ulaz DI11
BEZ FUNKCIJE
612 Binarni ulaz DI12
BEZ FUNKCIJE
613 Binarni ulaz DI13
BEZ FUNKCIJE
614 Binarni ulaz DI14
BEZ FUNKCIJE
615 Binarni ulaz DI15
BEZ FUNKCIJE
616 Binarni ulaz DI16
BEZ FUNKCIJE
617 Binarni ulaz DI17
BEZ FUNKCIJE
62_ Binarni izlazi osnovnog uređaja
Binarni izlaz DBØØ
Fiksno zauzeto s: /KOČNICA
620 Binarni izlaz DOØ1
SPREMAN ZA RAD
621 Binarni izlaz DOØ2
/SMETNJA
622 Binarni izlaz DOØ3
IPOS-IZLAZ
623 Binarni izlaz DOØ4
IPOS-IZLAZ
624 Binarni izlaz DOØ5
IPOS-IZLAZ
63_ Opcija binarnih izlaza
630 Binarni izlaz DO1Ø
BEZ FUNKCIJE
631 Binarni izlaz DO11
BEZ FUNKCIJE
632 Binarni izlaz DO12
BEZ FUNKCIJE
633 Binarni izlaz DO13
BEZ FUNKCIJE
634 Binarni izlaz DO14
BEZ FUNKCIJE
635 Binarni izlaz DO15
BEZ FUNKCIJE
636 Binarni izlaz DO16
BEZ FUNKCIJE
637 Binarni izlaz DO17
BEZ FUNKCIJE
64_ Opcijski analogni izlazi
STVARAN BROJ
640 Analogni izlaz AO1
OKRETAJA
641 Skaliranje AO1
-10...0...1...10
AUS / -10...+10 V /
642 Način rada AO1
0...20 mA / 4...20 mA
643 Analogni izlaz AO2
IZLAZNA STRUJA
644 Skaliranje AO2
-10...0...1...10
AUS / -10...+10 V /
645 Način rada AO2
0...20 mA / 4...20 mA
78
Ime
Par.
Blok parametara 2
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Nakon
stavljanja
u pogon
Mogu se programirati sljedeće funkcije:
BEZ FUNKCIJE • DEBLOKADA/STOP • DESNO/STOJ •
LIJEVO/STOJ • n11/n21 • n12/n22 • FIKSNA ZADANA PREKL. •
PREKL. PARAM • PREKL. RAMP • POTENC. MOTORA GORE •
POTENC. MOTORA DOLJE • /EXT. POGRESKA • PONIST.
POGRESKE •
/PRIDRZNI REGULATOR • /ES DESNO • /ES LIJEVO •
IPOS-ULAZ • REFERENTNI GREBEN • START REF. VOZNJE •
SLAVE-SLOBODNI HOD • PREUZ. ZADANE VRIJEDNOSTI •
MREZA UKLJ •
NULTI POL. DRS POST. • DRS SLAVE START • DRS TEACH IN •
DRS MASTER STOJI • REZERVIRANO • REZERVIRANO. •
REZERVIRANO • REZERVIRANO. • /BLOKADA REGULATORA •
REZERVIRANO • MQX OSJETNIK U
Mogu se programirati sljedeće obavijesti:
BEZ FUNKCIJE • /SMETNJA • SPREMAN ZA RAD•
KRAJNJI STUPANJ UKLJ • OKRETNO POLJE UKLJ •
KOČNICA UKLJ •
KOČNICA ISKLJ • ZASTOJ MOTORA • BLOK PARAMETARA •
BROJ OKR. REFERENCA • BROJ OKR. PROZOR • USPOR.
ZADANIH I STVARNIH VRIJEDNOSTI •
STRUJNA REFERENCA • OBAVIJEST Imaks • /OPTER.
MOTORA 1 •
/OPTER. MOTORA 2 • /DRS PREDUPOZ. • /DRS VLAČNI •
DRS SLAVE U POL • IPOS U POLOZAJU • IPOS-REFERENCA •
IPOS-IZLAZ • /IPOS-SMETNJA
Mogu se programirati sljedeće funkcije:
BEZ FUNCKIJE • ULAZ RAMPE • STVARAN BROJ OKRETAJA •
STVARAN BROJ OKRETAJA • STVARNA FREKVENCIJA •
IZLAZNA STRUJA •
AKTIVNA STRUJA • OPTERECENJE UREDJAJA • IPOS-IZLAZ •
RELATIVNI MOMENT • IPOS-IZLAZ 2
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
I
5
0
Ime
Par. preklopivi par.
Blok parametara 1
7__ Upravljačke funkcije
70_ Načini rada
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
VFC 1
VFC 1 & SKUPINA
VFC 1 & PODIZNI
UREDJAJ
VFC 1 & DC-KOC.
VFC 1 & ZADRZAV.
VFC-n-REGULACIJA
VFC-n-REG.&SKUP.
VFC-n-REG&PODIZ.
VFC-n-REG.&SINK.
VFC-n-REG.&IPOS
rezervirano
CFC
CFC&M-REGULACIJA
CFC&IPOS
CFC&SINK.
rezervirano
SERVO
SERVO&M-REGUL.
SERVO&IPOS
SERVO&SINK.
rezervirano
700
Način rada 1
71_
710
72_
Struja mirovanja
Struja mirovanja 1
0...50 % IMot
Funkcija zaustavljanja zadane vrijednosti
Funk. zadržavanja zadane Isklj
vrijednosti 1
Uklj
Zadana vrijednost
0...30...500 1/min
zaustavljanja 1
Startni ofset 1
0...30...500 1/min
Funkcija kočnica
Isklj
Funkcija kočnica 1
Uklj
Vrijeme otvaranja
0...2 s
kočnice 1
Vrijeme upadanja
0...0,2...2 s
kočnice 1
Ograničenje broja okretaja
Sredina ograničenja 1
0...1500...6000 1/min
Širina ograničenja 1
0...300 1/min
Master-slave funkcija
MASTER-SLAVE ISKLJ
BROJ OKRETAJA
(RS-485)
BROJ OKRETAJA (SBus)
BR. OKR. (485+SBus)
Slave zadana vrijednost MOMENT (RS-485)
MOMENT (SBus)
MOMENT (485+SBus)
OPTER. (RS-485)
OPTER. (SBus)
OPTER. (485+SBus)
Skaliranje
-10...0...1...10
Slave zadana vrijednost
Ručno upravljanje
Blokada
Ne
Tipke Run/Stop
Da
720
721
722
73_
730
731
732
74_
740
741
75_
750
751
76_
760
Ime
Nakon
stavljanja Par.
Blok parametara 2
u pogon
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
701 Način rada 2
VFC 2
VFC 2 & SKUPINA
VFC 2 & PODIZNI
UREDJAJ
VFC 2 & DC-KOC.
VFC 2 & ZADRZAV.
711 Struja mirovanja 2
0...50 % IMot
Funk. zadržavanja
zadane vrijednosti 2
Zadana vrijednost
724
zaustavljanja 2
725 Startni ofset 2
Isklj
Uklj
723
733 Funkcija kočnica 2
Vrijeme otvaranja
kočnice 2
Vrijeme upadanja
735
kočnice 2
734
742 Sredina ograničenja 2
743 Širina ograničenja 2
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Nakon
stavljanja
u pogon
0...30...500 1/min
0...30...500 1/min
Isklj
Uklj
0...2 s
0...0,2...2 s
0...1500...6000 1/min
0...300 1/min
79
I
5
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
0
Ime
Par. preklopivi par.
Blok parametara 1
8__ FUNKCIJE UREĐAJA
80_ Setup
800 Korisnički izbornik
801 Jezik
802/ Tvorničke postavke
803/ Blokada parametara
804
Resetiranje statističkih
podataka
Kopija DBG60B → MDX
Kopija MDX → DBG60B
Serijska komunikacija
RS-485-adresa
RS-485-skupna adresa
RS-485-vrijeme stanke
Vrijeme stanke sabirnice
819
polja
82_ Kočni režim rada
4-kvadrantni
820/
režim rada 1
83_ Reakcije na pogreške
Reakcija
830
ekst. Greška
Reakcija
831 STANKA SABIRNICE
POLJA
Reakcija
832 PREOPTEREĆENJE
MOTORA
Reakcija
833
RS-485-STANKA
Reakcija VLAČNA
834
POGREŠKA
Reakcija
835/
TF-OBAVIJEST
Reakcija
836
SBus-STANKA 1
Reakcija
837
SBus-STANKA 2
838 SW-krajnja sklopka
806
807
81_
810
811
812
84_
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Ime
Nakon
stavljanja Par.
Blok parametara 2
u pogon
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Nakon
stavljanja
u pogon
Samo u DBG60B
Samo u DBG60B
Ne
Da
Stanje otpreme
Isklj
Uklj
NE
MEMORIJA
POGREŠAKA
kWh-BROJAČ
RADNIH SATI
Samo u DBG60B
Samo u DBG60B
0...99
100...199
0...650 s
0...0,5...650 s
Isklj
Uklj
821
4-kvadrantni
režim rada 2
Isklj
Uklj
SIGURN. ZAUST./
SMETNJA
BRZO ZAUST./
UPOZOR.
SIGURN. ZAUST./
SMETNJA
BRZO ZAUST./
UPOZOR.
SIGURN. ZAUST./
SMETNJA
BEZ REAKCIJE
Mogu se programirati sljedeće reakcije na pogreške:
BEZ REAKCIJE • PRIKAZ POGRESKE • TRENUTACNI STOP./
SMET. •
SIGURN. ZAUST./SMETNJA • BRZO ZAUST./SMETNJA •
TRENUTACNO ZAUST./UPOZOR. • SIGURN. ZAUST./
UPOZOR. • BRZO ZAUST./UPOZOR.
Kod P831 "reakcije STANKA SABIRNICE POLJA" dodatno je
na raspolaganju reakcija na pogrešku "PADATA = 0/UPOZOR.".
SIGURN. ZAUST./
SMETNJA
SIGURN. ZAUST./
SMETNJA
SIGURN. ZAUST./
SMETNJA
Ponašanje resetiranja
Ne
da
Isklj
Automatsko resetiranje
Uklj
Vrijeme ponovnog starta 1...3...30 s
Skaliranje stvarne vrijednosti broja okretaja
Faktor skaliranja – brojač 1...65535
Faktor skaliranja –
1...65535
nazivnik
Korisnička jedinica
1/min
840/ Ručno resetiranje
841
842
85_
850
851
852
80
Može se podešavati samo s MOVITOOLS®
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
I
5
0
Ime
Par. preklopivi par.
Blok parametara 1
86_ Modulacija
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
4 kHz
8 kHz
12 kHz
16 kHz
Isklj
Uklj
4 kHz
8 kHz
16 kHz
860
PWM-frekvencija 1 VFC
862
PWM fiksno 1
864
PWM-frekvencija CFC
87_
Opis procesnih podataka
Opis zadane
UPRAVLJAČKA RIJEČ 1
vrijednosti PA1
Opis zadane
BROJ OKRETAJA
vrijednosti PA2
Opis zadane
BEZ FUNK.
vrijednosti PA3
Opis stvarne
STATUSNA RIJEČ 1
vrijednosti PE1
Opis stvarne
BROJ OKRETAJA
vrijednosti PE2
Opis stvarne
IZLAZNA STRUJA
vrijednosti PE3
Isklj
Puštanje PA-podataka
Uklj
Konfiguracija
1...24 PD / param. +
DeviceNet PD
1...24 PD
Serijska komunikacija CAN 1
SBus MOVILINK
CAN protokol 1
CANopen
SBus adresa 1
0...63
SBus skupna adresa 1
0...63
SBus vrijeme stanke 1
0...650 s
125 kBaud
250 kBaud
SBus brzina prijenosa 1
500 kBaud
1000 kBaud
SBus sinkronizacijski ID 1 0...2047
CANopen adresa 1
SBus 1/2
Isklj
Sinkronizacija ekst.
Uklj
upravljanja
SBus 1/2
5...10 ms
Vrijeme sinkronizacije
Serijska komunikacija CAN 2
SBus MOVILINK
CAN protokol 2
CANopen
SBus adresa 2
0...63
SBus skupna adresa 2
0...63
SBus vrijeme stanke 2
0...650 s
125 kBaud
250 kBaud
SBus brzina prijenosa 2
500 kBaud
1000 kBaud
SBus sinkronizacijski ID 2 0...2047
CANopen adresa 2
870
871
872
873
874
875
876
877
88_
880
881
882
883
884
885
886
887
888
89_
890
891
892
893
894
895
896
Ime
Nakon
stavljanja Par.
Blok parametara 2
u pogon
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Nakon
stavljanja
u pogon
4kHz
8 kHz
861 PWM-frekvencija 2 VFC
12 kHz
16 kHz
Isklj
863 PWM fiksno 2
Uklj
Može se podesiti sljedeći PA-raspored:
BEZ FUNKCIJE • BROJ OKRETAJA • STRUJA • POZICIJA LO •
POZICIJA HI • MAKS: BROJ OKRETAJA • MAKS: STRUJA •
KLIZANJE •
RAMPA • UPRAVLJAČKA RIJEČ 1 • UPRAVLJAČKA RIJEČ 2 •
BROJ OKRETAJA [%] • IPOS PA-DATA
Može se podesiti sljedeći PE-raspored:
BEZ FUNKCIJE • BROJ OKRETAJA • IZLAZNA STRUJA •
AKTIVNA STRUJA • POZICIJA LO • POZICIJA HI •
STATUSNA RIJEČ 1 • STATUSNA RIJEČ 2 • BROJ OKRETAJA [%] •
IPOS PE-DATA • REZERVIRANO • STATUSNA RIJEČ 3
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
81
I
5
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
0
Ime
Par. preklopivi par.
Blok parametara 1
9__ IPOS-PARAMETRI
90_ IPOS-referentna vožnja
900 Referentni ofset
901 Referentni broj okretaja 1
902 Referentni broj okretaja 2
903 Tip referentne vožnje
Referenciranje na nulti
904
impuls
905 HIPEFACE®-ofset (X15)
933
938
939
94_
-231...0...231-1 Inc
0...200...6000 1/min
0...50...6000 1/min
0 ... 7
Da
Ne
-7FFFFFFFh...0...
7FFFFFFFh inc
Pojačavanje X-regulatora 0...500...32000
Rampa pozicioniranja 1
10...1000...20000 s
Rampa pozicioniranja 2
10...1000...20000 s
Oblik rampe
0 = MODE 1
1 = MODE 2
Procesni broj okr. DESNO 0...1500...6000 1/min
Procesni broj okr. LIJEVO 0...1500...6000 1/min
-199,99...0...100
Podeš. brzine
...199,99 %
LINEARNI
SINUSNI
KVADRATNI
SABIRNIČKA RAMPA
Oblik rampe
S OGRANIČENJEM
TRZAJA
ZAKRIVLJENA PLOČA
I-SINKRONI HOD
IPOS-nadzori
SW-krajnja sklopka
-231...0...231-1 Inc
DESNO
SW-krajnja sklopka
-231...0...231-1 Inc
LIJEVO
Pozicijski prozor
0...50...32767 Inc
Prozor vlane pogreške
0...5000...231-1 Inc
IPOS-posebne funkcije
Override
UKLJ / ISKLJ
IPOS-UPR. RIJEČ
START / STOP /
Zadatak 1
ZADRZAVANJE
IPOS-UPR. RIJEČ
START / STOP
Zadatak 2
Vrijeme trzaja
5...2000 s
IPOS-brzina zadatka 1
0...9
IPOS-brzina zadatka 2
0...9
IPOS-varijable/osjetnici
940
Uređivanje IPOS-varijabli UKLJ / ISKLJ
910
911
912
917
913
914
915
916
92_
920
921
922
923
93_
930
931
932
941
942
943
944
945
946
947
82
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Davač motora
ekst. davač
Davač apsolutne
vrijednosti
Faktor davača brojač
1...32767
Faktor davača nazivnik
1...32767
Skaliranje ekst. davača
x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64
TTL
SIN/COS
Tip linijskog davača
HTL
HIPERFACE
Smjer brojenja linijskog
NORMALAN
davača
INVERTIRAN
HIPERFACE®-ofset (X14) -7FFFFFFFhex...0...
7FFFFFFFhex inc
Ime
Nakon
stavljanja Par.
Blok parametara 2
u pogon
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Nakon
stavljanja
u pogon
Raspoloživo samo u DBG60B, a ne u MOVITOOLS®/SHELL!
Raspoloživo samo u DBG60B, a ne u MOVITOOLS®/SHELL!
Prikazni parametar, ne može se mijenjati s DBG60B.
Ovaj parametar stoji na raspolaganju samo u terminalu DBG60B,
a ne u MOVITOOLS®!
Izvor stvarne pozicije
Samo s MOVITOOLS®. Nije vidljivo na terminalu DBG60B.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Stavljanje u pogon
Cjelovita lista parametara
I
5
0
Ime
Par. preklopivi par.
Blok parametara 1
95_ DIP
950 Tip davača
951
Smjer brojenja
952
953
954
955
96_
Taktna frekvencija
Pozicijski ofset
Ofset nulte točke
Skaliranje davača
IPOS- modulna funkcija
960
Modulna funkcija
961
962
Modulni brojač
Modulni nazivnik
Deaktivranje modulnog
davača
963
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Ime
Nakon
stavljanja Par.
Blok parametara 2
u pogon
Opseg podešavanja
Tvorničke postavke
Nakon
stavljanja
u pogon
BEZ DAVAČA
NORMALAN
INVERTIRAN
1...200 %
-(231-1)...0...231-1
-(231-1)...0...231-1
x1/x2/x4/x8/x16/x32/x64
ISKLJ
KRATKO
DESNO
LIJEVO
0...231
0...231
0...4096...20000
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
83
Rad i servis
Radni prikazi
6
6
Rad i servis
6.1
Radni prikazi
Prikaz
od 7 segmenata
S prikazom od 7 segmenata se radno stanje MOVIDRIVE® prikazuje u
heksadecimalnom obliku, a u slučaju pogreške prikazuju se kod pogreške i upozorni
kod.
Prikaz
Značenje
0
Pretvarač frekvencije nije spreman
1
Blokada regulatora aktivna
2
Bez odobrenja
3
Struja mirovanja
4
VFC-režim rada
5
n-regulacija
6
M-regulacija
7
Pridržna regulacija
8
Tvorničke postavke
9
Krajnja sklopka aktivirana
A
Tehnološka opcija
B
Slobodno
C
Referentna vožnja IPOSplus®
d
Zadržavanje
E
Slobodno
F
Prikaz pogrešaka (treptav) → Str. 91
H
Ručni režim rada
t
Stanka aktivna → Str. 90
U
"Sigurnosno zadržavanje" aktivno
• (treptava točka)
Teče IPOSplus®-program
treptava znamenka
STOP preko DBG 60B
Prikaz U = "sigurnosno zadržavanje" aktivno nije sigurnosno usmjereno te se
zbog sigurnosno-tehničkih razloga ne smije dalje upotrebljavati!
Terminal DBG60B
Osnovni prikazi:
0.00rpm
0.000Amp
BLOKADA REGULATORA
Prikaz kod X13:1 (DIØØ "/BLOKADA REGULATORA") = "0".
0.00rpm
0.000Amp
Bez odobrenja
Prikaz kod X13:1 (DIØØ "/BLOKADA REGULATORA") = "1" i ne kod
deblokiranog pretvarača ("DEBLOKADA/BRZO ZAUSTAVLJANJE" = "0").
950.00rpm
0.990Amp
DEBLOKADA (VFC)
Prikaz kod deblokiranog pretvarača.
Upozorna obavijest
UPOZORENJE 6:
VRIJEDNOST PREVELIKA
(DEL)=Završi
POGREŠKA
9
STAVLJANJE U POGON
84
Prikaz pogrešaka
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Rad i servis
Upozorne obavijesti
6.2
6
Upozorne obavijesti
Upozorne obavijesti na DBG60B (oko 2 s) ili u MOVITOOLS®/SHELL (potvrdiva
obavijest):
Br.
Tekst DBG60B/SHELL
Opis
1
NEVAŽEĆI INDEKS
Preko međusklopa privučeni indeks ne postoji.
2
NIJE IMPLEMENTIRANO
3
VRIJEDNOST SAMO
ZA ISPIS
Pokušalo se promijeniti ispisnu vrijednost.
4
PARAM. BLOKIRAN
Blokada parametra P 803 = "UKLJ", parametar se ne može promijeniti.
5
SETUP AKTIVAN
Tijekom pokrenutog tvorničkog podešavanja pokušalo se promijeniti
parametar.
6
VRIJEDNOST
PREVELIKA
Pokušalo se upisati preveliku vrijednost.
7
VRIJEDNOST
PREMALA
Pokušalo se upisati premalu vrijednost.
8
SIGUR. VRIJED.
MANJKA KARTICA
Manjka opcijska kartica potrebna za odabranu funkciju.
•
•
•
Pokušaj izvođenja neimplementirane funkcije.
Odabrana je pogrešna komunikacijska usluga.
Odabran je ručni režim rada preko nedozvoljenog međusklopa
(npr. sabirnice polja).
10
SAMO PREKO ST1
Ručni režim rada se mora zaključiti preko X13:ST11/ST12 (RS-485).
11
SAMO TERMINAL
Ručni režim rada se mora zaključiti preko TERMINALA (DBG11A ili USS21A).
12
BEZ PRISTUPA
Pristup do odabranog parametra odbijen.
13
MANJKA BLOKADA
REGULATORA
Za odabranu funkciju namjestite stezaljku DIØØ "/blokada regulatora" = "0".
14
NEDOZVOLJENA
VRIJEDNOST
Pokušalo se upisati nedozvoljenu vrijednost.
PARAM. NIJE BLOK.
Preljev EEPROM međuspremnika npr. zbog cikličnih upisivanja. Parametar
MREŽA ISKLJUČENA ne pohranjuje se sigurno u EEPROM.
-16
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
85
Rad i servis
Funkcije terminala DBG60B
6
6.3
Funkcije terminala DBG60B
Raspored tipki
Terminal DBG60B: funkcije tipki.
1.
7.
8.
2.
9.
3.
4.
10.
11.
5.
12.
6.
06552AXX
Sl. 55: Funkcije tipki
1. Stop
2. Brisanje zadnjeg upisa
3. Izbor jezika
4. Promjena izbornika
5. Brojevi 0 ... 9
6. Promjena predznaka
7. Streica gore, jedna točka izbornika prema gore
8. Start
9. OK, potvrdite unos
10.Aktiviranje kontekstnog izbornika
11.Strelica dolje, jedna točka izbornika prema dolje
12.Decimalni zarez
Funkcija
kopiranja
DBG60B
86
Pomoću terminala DBG60B mogu se kompletni blokovi parametara s jednog
MOVIDRIVE® uređaja kopirati na druge MOVIDRIVE®-uređaje. Pritom postupajte
na sljedeći način:
•
U kontekstualnom izborniku odaberite točku izbornika "KOPIRANJE U DBG"
i potvrdite tipkom OK.
•
Nakon kopiranja upravljački uređaj preklopite na drugi pretvarač.
•
UI kontekstualnom izborniku odaberite točku izbornika "KOPIRANJE U MDX"
i potvrdite tipkom OK.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Rad i servis
Funkcije terminala DBG60B
Parametarski
način
6
Pri podešavanju parametara u parametarskom načinu postupajte na sljedeći način:
1. Kontekstni izbornik aktivirajte pritiskom na tipku
. Točka izbornika
"PARAMETARSKI NAČIN" nalazi se na prvom mjestu.
PARAMETARSKI NAČIN
NAČIN VARIJABLI
OSNOVNI PRIKAZ
2. Pritiskom na tipku OK startajte PARAMETARSKI NAČIN. Pojavljuje se
prvi prikazni parametar P000 "BROJ OKRETAJA". Tipkom
ili
tipkom
odabiru se glavne skupine parametara od 0 do 9.
P 000
okr. po m
BROJ OKRETAJA
+0.0
BLOKADA REGULATORA
3. Tipkom
ili
odaberite željenu glavnu skupinu parametara.
Trepteći pokazivač se nalazi ispod broja glavne skupine parametara.
P 1.. ZADANE
VRIJEDNOSTI/
INTEGRATORI
BLOKADA REGULATORA
4. U željenoj glavnoj skupini parametara pritiskom na tipku OK aktivirajte
izbor podskupine parametara. Trepteći pokazivač se pomiče za jedno
mjesto na desno.
P 1.. ZADANE
VRIJEDNOSTI/
INTEGRATORI
BLOKADA REGULATORA
5. Tipkom
ili
odaberite željenu podskupinu parametara. Trepteći
pokazivač se nalazi pod brojem podskupine parametara.
\ 13. BROJ OKRETAJA
RAMPE 1
BLOKADA REGULATORA
6. U željenoj podskupini parametara pritiskom na tipku OK aktivirajte
izbor parametara. Trepteći pokazivač se pomiče za jedno mjesto na
desno.
\ 13. BROJ OKRETAJA
RAMPE 1
BLOKADA REGULATORA
7. Tipkom
ili
odaberite željeni parametar. Trepteći pokazivač se
nalazi ispod 3. znamenke broja parametra.
\ 132
T11 NA LIJEVO
8. Način podešavanja odabranog parametra aktivirajte pritiskom na tipku
OK . Pokazivač se nalazi ispod vrijednosti parametra.
\ 132
T11 NA LIJEVO
9. Tipkom
\ 132
T11 NA LIJEVO
ili
podesite željenu vrijednost parametra.
s
+0.13
BLOKADA REGULATORA
s
+0.13_
BLOKADA REGULATORA
s
+0.20_
BLOKADA REGULATORA
10. Tipkom OK potvrdite podešavanje, a tipkom
ponovno napustite
način podešavanja. Trepteći pokazivač se ponovno nalazi ispod 3.
znamenke broja parametra.
\ 132
T11 NA LIJEVO
11. Tipkom
ili
odaberite drugi parametar, a tipkom
prijeđite u izbornik podskupina parametara.
\ 13. BROJ OKRETAJA
RAMPE 1
DEL
ponovno
s
+0.20
BLOKADA REGULATORA
BLOKADA REGULATORA
12. Tipkom
ili
odaberite drugu podskupinu parametara, a tipkom
DEL ponovno prijeđite u izbornik glavne skupine parametara.
P 1.. ZADANE
VRIJEDNOSTI/
INTEGRATORI
BLOKADA REGULATORA
13. Tipkom
se vratite u kontekstualni izbornik.
PARAMETARSKI NAČIN
NAČIN VARIJABLI
OSNOVNI PRIKAZ
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
87
Rad i servis
Funkcije terminala DBG60B
6
Korisnički
izbornik ili
opširan izbornik
parametara
IPOSplus®
Terminal DBG60B raspolaže opširnim izbornikom parametara, a preko preglednog
korisničkog izbornika i s najčešće upotrebljavanim parametrima. U kontekstualnom
izborniku možete odabrati želite li vidjeti opširan izbornik parametara ili korisnički
izbornik. Parametri korisničkog izbornika se na zaslonu prikazuju s "/" ispred broja
parametra.
•
U kontekstualnom izborniku odaberite točku izbornika "PARAMETARSKI NAČIN"
i potvrdite tipkom OK.
•
Nalazite se u opširnom izborniku parametara.
•
U kontekstualnom izborniku odaberite točku izbornika "KORISNIČKI IZBORNIK"
i potvrdite tipkom OK.
•
Nalazite se u korisničkom izborniku.
Za programiranje IPOSplus® potreban je MOVITOOLS® od verzije 4.0. Pomoću
terminala DBG60B mogu se IPOSplus®-parametri (P9__) samo prikazivati ili mijenjati.
Program IPOSplus® se pri pohranjivanju odlaže i na termi9nal DBG60B i pri kopiranju
bloka parametara preuzima na drugi MOVIDRIVE® uređaj.
Pomoću parametra P931 može se program IPOSplus® pokretati i zaustavljati preko
terminala DBG60B.
88
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Rad i servis
Memorijska kartica
6.4
6
Memorijska kartica
Utična memorijska kartica ugrađena je u osnovnom uređaju. Na memorijskoj kartici
pohranjeni su svi aktualni podatci o uređaju, te se stoga ne moraju kopirati pomoću
upisivanja naredbi. Ako se uređaj mora zamijeniti, jednostavnim se preključivanjem
memorijske kartice može u najkraće vrijeme pokrenuti bez računala i sigurnosne kopije
podataka. Bez gubitka parametara može se ugraditi bilo koja količina opcijskih kartica
i zamjenjivati učinske dijelove.
Sl. 56: Memorijska kartica MDX60B/61B
52335AXX
•
Memorijska kartica se u drugi pretvarač smije ugrađivati samo ako je novi pretvarač
istovjetan s izvornim uređajem.
•
U suprotnom se slučaju prikazuje obavijest o pogrešci "79 HW-konfiguracija"
(konfiguracija sklopovlja). Pogreška se može ponovno resetirati pozivanjem
"predajnog stanja" (P802, novo formatiranje).
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
89
Rad i servis
Informacije o smetnjama
6
6.5
Informacije o smetnjama
Memorija
pogrešaka
Memorija pogrešaka (P080) pohranjuje zadnjih pet obavijeti o pogreškama
(pogreška t-0...t-4). Starija obavijest o pogrešci se briše pri pojavljivanju više od pet
pogrešaka. Za vrijeme smetnje pohranjuju se sljedeće informacije:
Pojavljena pogreška • Stanje binarnih ulaza/izlaza • Radno stanje pretvarača • Stanje
pretvarača • Temperatura rashladnog tijela • Broj okretaja • Izlazna struja • Aktivna
struja • Opterećenje uređaja • Međukružni napon • Satovi uklapanja • Satovi odobrenja
• Blok parametara • Opterećenje motora.
Isklopne reakcije
Ovisno o smetnji postoje tri isklopne reakcije; pretvarač u stanju poremećaja ostaje
blokiran:
Trenutačno
isklapanje
Uređaj više ne može zakočiti pogon; krajnji stupanj postaje u slučaju pogreške visoko
otporan, a kočnica se odmah aktivira (DBØØ "/kočnica" = "0").
Brzo zaustavljanje
Slijedi kočenje pogona pri zaustavnoj rampi t13/t23. Kod postizanja zaustavnog broja
okretaja aktivira se kočnica (DBØØ "/kočnica" = "0"). Krajnji stupanj nakon isteka
vremena aktiviranja kočnice (P732 / P735) dobiva visoki otpor.
Sigurnosno
zaustavljanje
Slijedi kočenje pogona pri sigurnosnoj rampi t14/t24. Kod postizanja zaustavnog broja
okretaja aktivira se kočnica (DBØØ "/kočnica" = "0"). Krajnji stupanj nakon isteka
vremena aktiviranja kočnice (P732 / P735) dobiva visoki otpor.
Resetiranje
Obavijesti o pogrešci se može resetirati:
•
Isključivanjem i ponovnim uključivanjem mreže
Preporuka: Za mrežni sklopnik K11 valja održavati minimalno isklopno vrijeme od 10 s.
Stanka aktivna
90
•
Resetiranje preko ulaznih stezaljki, t.j. preko odgovarajuće raspoređenog binarnog
ulaza (DIØ1...DIØ7 kod osnovnog uređaja, DI1Ø...DI17 kod opcije DIO11B)
•
Manualno resetiranje u SHELL (P840 = "DA" ili [Parametar] / [Manualno resetiranje])
•
Manualno resetiranje s DBG60B
•
Automatsko resetiranje provodi s podesivim vremenom ponovnog pokretanja
maksimalno pet resetiranja uređaja. Nije za uporabu kod pogona, samostalno
pokretanje kojih predstavlja opasnost za ljude ili uređaje.
Ako se upravljačem frekvencije upravlja preko komunikacijskog međusklopa (sabirnica
polja, RS-485 ili serijska sabirnica), te ako je provedeno isključivanje i ponovno
uključivanje mreže ili resetiranje pogreške, deblokada je neučinkovita toliko dugo dok
pretvarač preko nadziranog međusklopa ponovno ne dobije važeće podatke.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Rad i servis
Obavijesti o pogreškama i lista pogrešaka
6.6
6
Obavijesti o pogreškama i lista pogrešaka
Obavijest o
pogrešci prikaza
od 7 segmenata
Kod pogreške oz. upozorenja se prikazuje u BCD-kodiranom obliku, pri čemu se
održava sljedeći redoslijed prikaza (npr. kod pogreške 84):
Treperi ca. 1 s
Prikaz isključen, ca. 0,2 s
Decimalno mjesto, ca. 1 s
Prikaz isključen, ca. 0,2 s
Jedinično mjesto, ca. 1 s
Prikaz isključen, ca. 0,2 s
01038AXX
Nakon resetiranja ili kada kod pogreške odn. upozorenja ponovno dobije vrijednost "0",
prikaz se ponovno preključuje na radni prikaz.
Lista pogrešaka
Točka u stupcu "P" znači da se reakcija može programirati (P83_reakcija na pogrešku).
U stupcu "Reakcija" navedena je tvornički podešena reakcija na pogrešku.
Kod
Oznaka
pogrešaka
Reakcija
00
Bez pogreške
-
01
Struja
Trenutačno
preopterećenja isklapanje
03
Zemljospoj u
Trenutačno
dovodu motora isklapanje
04
Kočni čoper
Trenutačno
isklapanje
06
Ispad mrežne
faze
Trenutačno
isklapanje
07
UZ prenapon
Trenutačno
isklapanje
P Mogući uzrok
•
•
•
Kratak spoj na izlazu
Prevelik motor
Krajnji stupanj u kvaru
Zemljospoj
• u dovodu motora
• u pretvaraču
• u motoru
•
•
•
•
•
Snaga generatora prevelika
Prekinut krug kočnog otpornika
Kratak spoj u krugu kočnog otpornika
Visokoohman kočni otpornik
Kočni čoper opštećen
Ispad faze
Međukružni napon previsok
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Mjera
•
•
•
Uklonite kratak spoj
Priključite manji motor
Kod pokvarenog krajnjeg stupnja
se posavjetujte sa SEW-servisom
•
•
Uklonite zemljospoj
Posavjetujte se sa SEW-servisom
•
•
•
Produljite vremena kašnjenja
Provjerite dovod do kočnog otpornika
Provjerite tehničke podatke kočnog
otpornika
Kod oštećenog kočnog čopera zamijenite
MOVIDRIVE®
•
Provjerite mrežni dovod
•
•
•
Produljite vremena kašnjenja
Provjerite dovod kočnog otpora
Provjerite tehničke podatke kočnog
otpornika
91
Rad i servis
Obavijesti o pogreškama i lista pogrešaka
6
Kod
Oznaka
pogrešaka
Reakcija
P Mogući uzrok
•
08
n-nadzor
Trenutačno
isklapanje
•
•
09
Stavljanje
u pogon
Trenutačno
isklapanje
Regulator broja okretaja odn. strujni
regulator (u načinu rada VFC bez
davača) radi na graničnoj vrijednosti
struje zbog meh. preopterećenja
ili ispada faze na mreži ili motoru.
Davač nije pravilno priključen
ili nepravilan smjer vrtnje
Kod regulacije momenta prekoračen
je nmaks.
Pretvarač frekvencije još nije pokrenut
za odabrani režim rada.
Mjera
•
•
•
•
•
•
•
•
Provedite stavljanje u pogon za odgovarajući
režim rada
•
•
Prepoznana je nepravilna naredba
•
pri izvođenju programa IPOSplus®.
Pogrešni uvjeti pri provođenju naredbe.
•
Provjerite sadržaj memorije programa
i ispravite ga ako je potrebno.
U programsku memoriju učitajte pravilan
program.
Provjerite tijek programa (→ priručnik
IPOSplus®)
10
IPOS-ILLOP
Sigurnosno
zaustavljanje
11
Previsoka
tempratura
Sigurnosno
zaustavljanje
Toplotno preopterećenje pretvarača
12
Vertikalni
razlagač
14 bit
Sigurnosno
zaustavljanje
Samo kod opcije DER11B:
14-bitno vrednovanje vertikalnog
P302 "Maksimalan broj okretaja 1" podesite
razlagača je aktivno, a stvaran broj okretaja maksimalno na 6000 1/min
iznosi ≥ 6000 1/min.
13
Upravljački
izvor
Trenutačno
isklapanje
Upravljački izvor nije ili je pogrešno
definiran.
14
Davač
Trenutačno
isklapanje
15
24 V-interno
Trenutačno
isklapanje
Nema internog opskrbnog napona od 24 V.
17-24
Sistemska
smetnja
Trenutačno
isklapanje
Smetnja u elektronici pretvarača, vjerojatno Provjerite zemne poveznice i zaštite te ih
prema potrebi popravite. Kod opetovane
zbog utjecaja elektromagnetske
pojave posavjetujte se sa SEW-servisom.
podnošljivosti.
•
•
•
•
Kabel davača ili izolacija nisu pravilno
priključeni
Kratak spoj/lom žice u kablu davača
Davač oštećen
Smanjite opterećenje i/ili osigurajte dostatno
hlađenje.
Podesite pravilan upravljački izvor (P101).
Provjerite jesu li kabel davača i izolacija
pravilno priključeni, te postoji li kratak spoj
i lom žice.
Provjerite priključak na mrežu. Kod opetovane
pojave posavjetujte se sa SEW-servisom.
•
Pogreška pri pristupu na EEPROM ili
na memorijsku karticu
Pozovite tvorničko podešavanje, provedite
resetiranje i novo paramteriranje.
Kod opetovane pojave posavjetujte
se sa SEW-servisom.
Zamijenite memorijsku karticu.
25
EEPROM
Brzo
zaustavljanje
26
Eksterna
stezaljka
Sigurnosno
Eksterni signal pogreške učitajte preko
•
zaustavljanje programabilnog ulaza.
27
Nema krajnjih
sklopki
Sigurnosno
zaustavljanje
28
Unutar projektiranog proradnog nadzora
Sabirnica polja Brzo
• nije došlo do komunikacije između
stanka
zaustavljanje
nadređenog i podređenog uređaja.
29
Krajnja sklopka Sigurnosno
aktivirana
zaustavljanje
U načinu rada IPOSplus® aktivirana je
krajnja sklopka.
•
•
Provjerite proceduralno područje.
Korigirajte korisnički program.
30
Sigurnosno
zaustavljanje
stanka
•
•
Pogon preopterećen
Rampa za sigurnosno zaustavljanje
prekratka
•
•
Provjerite projektiranje
Produljite ramu za sigurnosno
zaustavljanje
•
•
Motor prevruć, aktivirao se TF
TF motora nije ili je nepravilno
priključen
Prekinut je spoj MOVIDRIVE® i TF
na motoru
Manjka most između X10:1 u. X10:2.
•
•
Ohladite motor i resetirajte pogrešku
Provjerite priključke/spoj između
MOVIDRIVE® i TF.
Ako nije priključen niti jedan TF:
Most X10:1 s X10:2.
P835 postavite na "Bez reakcije".
•
•
•
•
Trenutačno
isklapanje
Uklonite pojedini uzrok pogreške te prema
potrebi preprogramirajte stezaljku.
Lom žice/manjak obaju krajnjih sklopki. •
Krajnje sklopke su zamijenjene
•
u odnosu na smjer vrtnje motora.
•
•
•
Provjerite ožičenje krajnjih sklopki.
Zamijenite priključke krajnjih sklopki.
Preprogramirajte stezaljke
Provjerite komunikacijsku rutinu
nadređenog uređaja
Produljite vrijeme stanke sabirnice
polja (P819)/Isključite nadzor
31
TF-okidač
Nema
reakcije
32
Preljev IPOS
indeksa
Sigurnosno
zaustavljanje
Narušena su načela programiranja, a time Provjerite i korigirajte korisnički program
i interni sistemski preljev složaja.
IPOSplus® (→ priručnik IPOSplus®).
33
Izvor zadane
vrijednosti
Trenutačno
isklapanje
Izvor zadanih vrijednosti nije ili je
nepravilno definiran
34
Rampe
Stanka
Trenutačno
isklapanje
Vremensko prekoračenje rampe spuštanja, •
primjerice zbog preopterećenja.
•
35
Način rada
Trenutačno
isklapanje
Način rada nije ili je nepravilno definiran
•
•
•
92
Smanjite opterećenje
Povećajte podešeno vrijeme kašnjenja
(P501 odn. P503).
Provjerite priključak davača, prema potrebi
zamijenite A/A i B/B u paru
Provjerite napajanje davača naponom
Provjerite ograničenje struje
Prema potrebi produljite rampe
Provjerite dovod motora i motor
Provjerite mrežne faze
•
•
Namjestite pravilan izvor zadane vrijednosti
(P100).
Produljite rampe spuštanja
Uklonite preopterećenje
Pomoću P700 odn. P701 namjestite pravilan
režim rada
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Rad i servis
Obavijesti o pogreškama i lista pogrešaka
Kod
Oznaka
pogrešaka
Reakcija
P Mogući uzrok
•
•
36
Manjka opcija
Trenutačno
isklapanje
•
Mjera
Nedozvoljen tip opcijske kartice.
Izvor zadanje vrijednosti, upravljački
izvor ili režim rada nisu dozvoljeni
za ovu opcijsku karticu.
Namješten je nepravilan tip davača
za DIP11A.
•
•
•
•
•
Uložite pravilnu opcijsku karticu.
Namjestite pravilan izvor zadane
vrijednosti (P100).
Podesite pravilan upravljački izvor (P101).
Namjestite pravilan režim rada (P700 odn
P701).
Namjestite pravilan tip davača.
37
Nadzornik
sistema
Trenutačno
isklapanje
Pogreška u tijeku sistemske programske
opreme
Posavjetujte se sa SEW-servisom
38
Sistemska
programska
oprema
Trenutačno
isklapanje
Sistemska smetnja
Posavjetujte se sa SEW-servisom
39
Referentna
vožnja
Trenutačno
isklapanje
40
Inicijalna
sinkronizacija
Trenutačno
isklapanje
Samo s DIP11B ili DRS11B:
Pogreška kod inicijalne sinkronizacije
između pretvarača i opcije.
Kod ponovljene pojava zamijenite opcijsku
karticu.
41
Opcija
nadzornika
Trenutačno
isklapanje
Pogreška kod komunickacije između
sistemske i opcijske programske opreme.
Posavjetujte se sa SEW-servisom
•
42
Vlačna
pogreška
Trenutačno
isklapanje
•
•
•
•
•
• •
•
Referentni greben manjka ili se ne
uključuje
Nepravilan priključak krajnje sklopke
Tip referentne vožnje promijenjen je
tijekom referentne vožnje
Sinkroni davač nepravilno priključen
Rampe ubrzanja prekratke
P-udio pozicijskog regulatora premalen
Regulator broja okretaja nepravilno
parametriran
Vriijednost za toleranciju vlačne
pogreške premalena
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite referentni greben
Provjerite priključak krajnje sklopke
Provjerite podešenost tipa referentne
vožnje i potrebnog parametra
Provjerite priključak sinkronog davača
Produljite rampe
Namjestite veći P-udio
Iznova parametrirajte regulator broja okretaja
Povećajte toleranciju vlačne pogreške
Provjerite ožičenje davača, motora
i mrežnih faza
Provjerite je li mehanika teško pokretljiva
43
RS-485
Stanka
Komunikacija između pretvarača i računala Provjerite vezu između pretvarača i računala.
Brzo
•
zaustavljanje prekinuta
Prema potrebi se posavjetujte sa SEW-servisom.
44
Opterećenje
uređaja
Trenutačno
isklapanje
45
Inicijalizacija
Trenutačno
isklapanje
46
Stanka
sistemske
sabirnice 2
Brzo
• Pogreška kod komunikacije preko
zaustavljanje sistemske sabirnice 2
Provjerite vezu sistemske sabirnice.
47
Stanka
sistemske
sabirnice 1
Pogreška kod komunikacije preko
Brzo
•
zaustavljanje sistemske sabirnice 1
Provjerite vezu sistemske sabirnice.
48
Sklopovlje
DRS
Trenutačno
isklapanje
Samo s DRS11B:
• Signal davača nadređenog uređaja
nepravilan.
• Sklopovlje potrebno za sinkroni hod
je neispravno.
Nema
reakcije
Samo u načinu rada IPOSplus®:
• Pokušalo se namjestiti nevažeći
automatski način (preko eksternog
upravljanja).
• P916 = SABIRNIČKA RAMPA
namještena.
plus®
77
IPOS
upravljačka
riječ
Opterećenje uređaja (IxT-vrijednost) veće
od 125 %
•
•
•
Smanjite predavanje snage
Produljite rampe
Ako navedene točke nisu moguće,
upotrijebite veći pretvarač.
•
•
Provedite tvorničko podešavanje. Ako se
pogreška ne može ukloniti, posavjetujte
se sa SEW-servisom.
Pravilno uložite opcijsku karticu.
•
EEPROM u učinskom dijelu nije
ili je nepravilno parametriran.
Opcijska kartica nema kontakt
sa stražnjom sabirnicom.
IPOSplus®
•
•
•
Provjerite ožičenje davača.
Zamijenite karticu za sinkroni hod.
•
Provjerite serijsku vezu s eksternim
upravljanjem.
Provjerite upisne vrijednosti eksternog
upravljanja.
Pravilno namjestite P916.
•
•
Samo u načinu rada
:
•
Programirana ciljna pozicija nalazi se izvan •
proceduralnog područja ograničenog
krajnjom sklopkom programske opreme.
IPOSplus®
SW-krajnja
sklopka
Nema
reakcije
79
Konfiguracija
sklopovlja
Trenutačno
isklapanje
Nakon zamjenen memorijske kartice
ne podudaraju se:
• Snaga
• Nazivni napon
• Prepoznavanje inačica
• Porodica uređaja
• Izvedba u obliku tehnološkog /
standardnog uređaja
• Opcijske kartice
80
n-prikupljanje
Trenutačno
isklapanje
Interna pogreška u uređaju, RAM-memorija
Posavjetujte se sa SEW-servisom
oštećena
78
6
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Provjerite korisnički program
Provjerite poziciju krajnje sklopke
programske opreme
Osigurajte identično sklopovlje ili provedite
predajno stanje (parametar = tvorničko
podešavanje).
93
Rad i servis
Obavijesti o pogreškama i lista pogrešaka
6
Kod
Oznaka
pogrešaka
P Mogući uzrok
Mjera
Startni uvjet
Trenutačno
isklapanje
Samo u načinu rada "VFC-podizni
uređaj":
•
Struja se tijekom vremena
predmagnetiziranja nije mogla u potrebnoj
visini utisnuti u motor:
•
• Nazivna snaga motora u odnosu do
•
nazivne snage pretvarača premala.
• Presjek dovoda motora premali.
82
Izlaz otvoren
Trenutačno
isklapanje
Samo u načinu rada "VFC-podizni
uređaj":
• Dvije ili sve izlazne faze prekinute.
• Nazivna snaga motora u odnosu do
nazivne snage pretvarača premala.
84
Zaštita motora
Sigurnosno
• Opterećenje motora previsoko.
zaustavljanje
•
•
•
85
Kopiranje
Trenutačno
isklapanje
Pokreška kod kopiranja parametara.
Provjerite vezu između pretvarača i računala.
86
Memorijski
modul
Trenutačno
isklapanje
•
•
•
•
•
87
Tehnološka
funkcija
Trenutačno
isklapanje
U uređaju standardne izvedbe aktivirana je
Isključite tehnološku funkciju
tehnološka funkcija.
88
Zadržavanje
Trenutačno
isklapanje
Samo u načinu rada VFC n-reg.:
Stvaran broj okretaja > 5000 1/min pri
deblokadi pretvarača.
92
DIP-opseg
rada
Sigurnosno
zaustavljanje
Samo s opcijom DIP11B:
Pogon je izvezen iznad dozvoljenog radnog Provjerite parametre pozicijski ofset, ofset
područja davača apsolutne vrijednosti.
Eventualno namještanje DIP-parametara nulte točke.
tip davača/radno područje nepravilno.
Sigurnosno
zaustavljanje
Samo s opcijom DIP11B:
Davač dojavljuje pogrešku, npr. pad snage.
• Spojni kabel DIP-davača ne odgovara
zahtjevima (parno prepleten, izoliran).
• Taktna frekvencija za duljinu voda
previsoka.
• Prekoračena(o) je dozvoljena(o) maks.
brzina/ubrzanje davača.
• Davač oštećen.
81
93
94
Pogreška
DIP-davača
Ispitna svota
EEPROM
Trenutačno
isklapanje
95
DIP-plazibilina Sigurnosno
pogreška
zaustavljanje
97
Kopiranje
datoteka
Trenutačno
isklapanje
98
CRC Error
Flash
Trenutačno
isklapanje
99
94
Reakcija
Pogreška
proračuna
IPOS rampi
Nema memorijske kartice
Memorijska kartica oštećena
•
•
Provjerite spoj pretvarača i motora.
Provjerite podatke o stavljanu u pogon
i prema potrebi provedite novo stavljanje
u pogon.
Smanjite opterećenje
Produljite rampe.
Održavajte dulje stanke.
Zategnite nazubljeni vijak.
Uložite i pričvrstite memorijsku karticu.
Zamijenite memorijsku karticu.
Deblokada tek kod stvarnog broja okretaja
≤ 5000 1/min.
•
•
•
•
•
Provjerite priključak davača apsolutne
vrijednosti.
Provjerite spojni kabel.
Namjestite pravilnu taktnu frekvenciju.
Reducirajte maks.procesnu brzinu odn.
rampu.
Zamijenite davač apsolutne vrijednosti.
Elektronika pretvarača poremećena.
Eventualno zbog utjecaja elektromagnetske Uređaj pošaljite na popravak.
podnošljivosti ili oštećenja.
Samo s opcijom DIP11B:
Nije se mogla utvrditi niti jedna plauzibilna
pozicija.
• Namješten nepravilan tip davača.
• IPOSplus®-procesni parametri
nepravilno namješteni.
• Faktor davača/nazivnika nepravilno
namješten.
• Provedeno izjednačavanje nule.
• Davač oštećen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Memorijska kartica se ne može čitati ili •
upisati
•
Pogreška pri prijenosu podataka
Interna pogreška u uređaju
Flash-memorija oštećena
IPOSplus®
Trenutačno
isklapanje
Provjerite podatke o stavljanu u pogon
i prema potrebi provedite novo stavljanje
u pogon.
Provjerite spoj pretvarača i motora.
Provjerite presjek dovoda motora i
povećajte ga prema potrebi.
Samo u načinu rada
:
Kod sinusnih ili kvadratnih pozicijskih rampi
se pokušava pri deblokiranom pretvaraču
promijeniti vremena uključivanja i procesne
brzine.
Namjestite pravilan tip davača.
Provjerite IPOSplus®-procesne parametre.
Provjerite procesnu brzinu.
Ispravite faktor brojača/nazivnika.
Resetiranje nakon izjednačavanja nule.
Zamijenite davač apsolutne vrijednosti.
Ponovite kopiranje
Uspostavite predajno stanje (P802)
i ponovite kopiranje
Uređaj pošaljite na popravak.
Promijenite program IPOSplus®, kako bi se
vremena uključivanja i procesne brzine mogle
promijeniti samo u blokiranom stanju
pretvarača.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Rad i servis
SEW-elektronički servis
6.7
6
SEW-elektronički servis
Pošaljite
na popravak
Ako se pogreška ne može ukloniti, molimo Vas da se obratite elektroničkom servisu
SEW-EURODRIVE (→ "Služba za korisnike i odjel rezervnih dijelova").
Kod razgovora sa SEW-elektroničkim servisom uvijek navedite znamenke servisnoga
koda kako bi Vam naš servis mogao što učinkovitije pomoći.
Ako uređaj šaljete na popravak, molimo Vas da navedete sljedeće:
•
Serijski broj (→ označna pločica)
•
Tipsku oznaku
•
Standardna ili tehnološka izvedba
•
Znamenke servisnoga koda
•
Kratak opis uporabe (režim rada, upravljanje preko stezaljki ili serijski)
•
Priključeni motor (tip motora, napon motora, spoj 댴 ili ∆)
•
Vrstu pogreške
•
Popratne okolnosti
•
Vlastita nagađanja
•
Prethodne neobične događaje itd.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
95
kVA
7
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
CE-oznaku, UL-aprobaciju i C-Tick
P Hz
7
Tehničke podatke i skice mjerila
7.1
CE-oznaku, UL-aprobaciju i C-Tick
CE-oznaka
•
Niskonaponska smjernica
Pogonski pretvarači MOVIDRIVE® MDX60B/61B ispunjavaju propise niskonaponske
smjernice 73/23/EWG.
•
Elektromagnetska podnošljivost (EMC)
Pogonski pretvarači i mrežni uređaji za povratno napajanje MOVIDRIVE® su kao
komponente namijenjeni za ugradnju u strojeve i postrojenja. Ispunjavaju
EMC-normu proizvoda EN 61800-3 "Električni pogoni s promjenjivim brojem
okretaja". Ako se poštuju naputci o instalaciji, ispunjeni su odgovarajući preduvjeti
za CE-oznaku svih strojeva/postrojenja, opremljenih s gore spomenutim pogonima,
na temelju EMC-smjernice 89/336/EWG. Opširne naputke o instalaciji u skladu
s elektromagnetskom podnošljivošću naći ćete u prospektu "Elektromagnetska
podnošljivost u pogonskoj tehnici" tvrtke SEW-EURODRIVE.
•
Pridržavanje klase granične vrijednosti A ili B dokazano je specificiranom kontrolnom
montažom. SEW-EURODRIVE će Vam prema potrebi o tome dati na raspolaganje
daljnje informacije.
CE-znak na označnoj pločici predstavlja suglasje s niskonaponskom smjernicom 73/23/EWG
i EMC-smjernicom 89/336/EWG. Prema želji dostavljamo i izjavu o suglasju.
UL-deblokada
C
UL UL
®
C-Tick
96
UL- i cUL-deblokada dodjeljuje se za cijelu porodicu uređaja MOVIDRIVE®.
cUl deblokada je jednakovrijedno odobrenju prema CSA.
®
C-Tick-deblokada dodjeljuje se za cijelu porodicu uređaja MOVIDRIVE®.
C-Tick potvrđuje suglasje ACA (Australian Communications Authority = australskog
ureda za komunikacije).
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
Opći tehnički podatci
7.2
kVA
i
f
n
7
P Hz
Opći tehnički podatci
U sljedećoj tabeli navedeni su tehnički podatci, koji vrijede za sve pogonske pretvarače
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, neovisno o tipu, izvedbi, veličini gradnje i snazi.
MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Sve veličine gradnje
Neosjetljivost na smetnje
Ispunjava EN 61800-3
Neosjetljivost na smetnje sa strane
U skladu s klasom graničnih vrijednosti B prema EN 55011 i EN 55014
mreže kod instalacije u skladu
ispunjava EN 61800-3
s elektromagnetskom podnošljivošću Veličina gradnje 0, 1 i 2 u skladu s klasom graničnih vrijednosti A
prema EN 55011 i EN 55014 bez daljnih mjera
ϑU 0 °C...+50 °C kod ID = 100 % IN i fPWM = 4 kHz (VFC-režim rada)
0 °C...+40 °C kod ID = 125 % IN i fPWM = 4 kHz (VFC-režim rada)
0 °C...+40 °C kod ID = 100 % IN i fPWM = 8 kHz (CFC-režim rada)
Derating:
Derating temperatura okružja
• 2,5 % IN po K kod 40 °C - 50 °C
• 3,0 % IN po K kod 50 °C - 60 °C
EN 60721-3-3, klasa 3k3
Klimatski razred
Temperatura okružja
Temperatura skladištenja1)
ϑL
Vrsta hlađenja (DIN 51751)
–25 °C...+70 °C (EN 60721-3-3, klasa 3K3)
Terminal DBG: –20 °C ... +60 °C
Vanjsko hlađenje
Vrsta zaštite za veličinu gradnje 0 do 3 IP20
EN 60529
veličina gradnje 4 do 6 IP00 (učinski priključci); IP10 s montiranim, u serijskoj opremi
(NEMA1)
isporučivim poklopcem od pleksistakla
Način rada
DB (EN 60149-1-1 i 1-3)
Prenaponska zaštita
III prema IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Klasa onečišćenja
2 prema IEC 60664-1 (VDE 0110-1)
Visina postavljanja
h
Do h ≤ 1000 m bez ograničenja.
Kod h ≥ 1000 m (3300 ft) vrijede sljedeća ograničenja:
• Od 1000 m do maks. 4000 m (3300 ft do maks. 13200 ft):
– IN-smanjivanje za 1 % na 100 m (330 ft)
•
Od 2000 m do maks. 4000 m (6600 ft do maks. 13200 ft):
– UN-smanjivanje za 3 V na 100 m (330 ft)
Iznad 2000 m (6600 ft) samo prenaponska klasa 2, za prenaponsku
klasu 3 su potrebne eksterne mjere. Prenaponske klase prema
DIN VDE 0110-1.
1) Pri dugotrajnom skladištenju svake 2 godine za najmanje 5 min priključiti na mrežni napon, jer se
u suprotnom slučaju smanjuje životni vijek uređaja.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
97
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
Opći tehnički podatci
P Hz
Porodica uređaja
MOVIDRIVE®
MDX60B/61B,
veličina gradnje 0
DEL
OK
DEL
OK
DEL
OK
DEL
OK
Sl. 57: Porodica uređaja MOVIDRIVE® MDX60B/61B, veličina gradnje 0
51485AXX
Porodica uređaja
MOVIDRIVE®
MDX61B, veličina
gradnje 1 do 6
Sl. 58: Porodica uređaja MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 1 do 6
98
52159AXX
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji)
kVA
i
f
n
7
P Hz
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji)
7.3
Veličina gradnje 0
MOVIDRIVE® MDX60/61B
0005-5A3-4-0_
Veličina gradnje
0S
0008-5A3-4-0_
0011-5A3-4-0_
0014-5A3-4-0_
0M
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 380 VAC –10 % ... 3 × 500 VAC +10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
Nazivna mrežna struja1)
(kod Umreža = 3 × 400 VAC
Imreža 100 %
125 %
1,8 AAC
2,3 AAC
2,2 AAC
2,7 AAC
2,8 AAC
3,5 AAC
3,6 AAC
4,5 AAC
PN
1,4 kVA
1,6 kVA
2,1 kVA
2,8 kVA
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
IN
2,0 AAC
2,4 AAC
3,1 AAC
4,0 AAC
Ograničenje struje
Imaks
IZLAZ
Izlazna nazivna struja2)
(kod Umreža = 3 × 380...500 VAC)
Motorno i generatorski 200 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Imaks = 0...200 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
RBWmin
68 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
PVmaks
42 W
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA -6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
Potreba za rashladnim zrakom
48 W
3 m3/h (1.8 ft3/min)
58 W
74 W
9 m3/h (5.4 ft3/min)
1) Kod Umreža = 3 × 500 VAC moraju se nazivne mrežne i izlazne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %.
2) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX60B standardna izvedba (VFC)
0005-5A3-4-00
0008-5A3-4-00
0011-5A3-4-00
0014-5A3-4-00
Predmetni broj
827 722 2
827 723 0
827 724 9
827 725 7
MDX60B tehnološka izvedba (VFC)
0005-5A3-4-0T
0008-5A3-4-0T
0011-5A3-4-0T
0014-5A3-4-0T
Predmetni broj
827 726 5
827 727 3
827 728 1
827 729 X
0,55 kW (0,75 HP)
0,75 kW (1,0 HP)
1,1 kW (1,5 HP)
1,5 kW (2,0 HP)
0,75 kW (1,0 HP)
1,1 kW (1,5 HP)
1,5 kW (2,0 HP)
2,2 kW (3,0 HP)
2,5 AAC
3,0 AAC
3,8 AAC
5,0 AAC
Konstantno opterećenje
preporučena snaga motora PMot
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora PMot
ID
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 400 VAC i fPWM = 4 kHz)
Mjere
Š×V×D
Masa
45 × 317 × 260 mm
(1.78 × 12.48 × 10.24 in)
67,5 × 317 × 260 mm
(2.66 × 12.48 × 10.24 in)
2,0 kg (4.4 lb)
2,5 kg (5.5 lb)
MDX61B standardna izvedba (VFC/CFC/SERVO) 0005-5A3-4-00
0008-5A3-4-00
0011-5A3-4-00
0014-5A3-4-00
Predmetni broj
827 730 3
827 731 1
827 732 X
827 733 8
MDX61B tehnološka izvedba (VFC/CFC/SERVO)
0005-5A3-4-0T
0008-5A3-4-0T
0011-5A3-4-0T
0014-5A3-4-0T
Predmetni broj
827 734 6
827 735 4
827 736 2
827 737 0
Režim rada VFC
Preporučena snaga motora → MDX60B
3,1 AAC
4,0 AAC
Režim rada CFC
Trajna izlazna struja = 100 % IN
Mjere
Masa
ID
Š×V×D
2,0 AAC
2,4 AAC
72,5 × 317 × 260 mm
(1.78 × 12.48 × 10.24 in)
95 × 317 × 260 mm
(3.74 × 12.48 × 10.24 in)
2,3 kg (5.1 lb)
2,8 kg (6.2 lb)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
99
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji)
P Hz
Veličina gradnje 1 (400/500 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0015-5A3-4-0_
0022-5A3-4-0_
0030-5A3-4-0_
0040-5A3-4-0_
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 380 VAC –10 % ... 3 × 500 VAC +10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
1)
Imreža 100 %
Nazivna mrežna struja
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
125 %
3,6 AAC
4,5 AAC
5,0 AAC
6,2 AAC
6,3 AAC
7,9 AAC
8,6 AAC
10,7 AAC
IZLAZ
Izlazna nazivna struja2)
(kod Umreža = 3 × 400...500 VAC)
PN
2,8 kVA
3,8 kVA
4,9 kVA
6,6 kVA
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
IN
4,0 AAC
5,5 AAC
7,0 AAC
9,5 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
RBWmin
68 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmaks
85 W
3/h
105 W
(24
Potreba za rashladnim zrakom
40 m
Masa
3,5 kg (7.72 lb)
Š×V×D
Mjere
130 W
180 W
ft3/min)
105 × 314 × 234 mm (4.13 × 12.36 × 9.21 in)
1) Kod Umreža = 3 × 500 VAC moraju se nazivne mrežne i izlazne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %.
2) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0015-5A3-4-00
0022-5A3-4-00
0030-5A3-4-00
0040-5A3-4-00
Predmetni broj
827 957 8
827 958 6
827 959 4
827 960 8
MDX61B tehnološka izvedba
0015-5A3-4-0T
0022-5A3-4-0T
0030-5A3-4-0T
0040-5A3-4-0T
Predmetni broj
827 975 6
827 976 4
827 977 2
827 978 0
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
1,5 kW (2,0 HP)
2,2 kW (3,0 HP)
3,0 kW (4,0 HP)
4,0 kW (5,0 HP)
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
2,2 kW (3,0 HP)
3,0 kW (4,0 HP)
4,0 kW (5,0 HP)
5,5 kW (7,5 HP)
ID
5,0 AAC
6,9 AAC
8,8 AAC
11,9 AAC
ID
4,0 AAC
5,5 AAC
7,0 AAC
9,5 AAC
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
100
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji)
kVA
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 2S, 2 (400/500 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0055-5A3-4-0_
Veličina gradnje
2S
0075-5A3-4-0_
0110-5A3-4-0_
2
ULAZ
Priključni napon
Umreža
Frekvencija mreže
fmreža
Nazivna mrežna struja1) Imreža 100 %
(kod Umreža = 3 × 400 VAC
125 %
3 × 380 VAC –10 % ... 3 × 500 VAC +10 %
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
11,3 AAC
14,1 AAC
14,4 AAC
18,0 AAC
21,6 AAC
27,0 AAC
PN
Izlazna nazivna struja2)
(kod Umreža = 3 × 400...500 VAC)
8,7 kVA
11,2 kVA
16,8 kVA
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
IN
12,5 AAC
16 AAC
24 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
IZLAZ
Interno ograničenje struje
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Minimalno dozvoljena vrijednost RBWmin
kočnog otpora (4Q-režim rada)
47 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
22 Ω
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmaks
220 W
290 W
400 W
80 m3/h (48 ft3/min)
Potreba za rashladnim zrakom
Masa
6,6 kg (14.55 lb)
Š × V × D 105 × 335 × 294 mm
(4.13 × 13.19 × 11.57 in)
Mjere
135 × 315 × 285 mm
(5.12 × 12.40 × 11.22 in)
1) Kod Umreža = 3 × 500 VAC moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %.
2) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0055-5A3-4-00
0075-5A3-4-00
0110-5A3-4-00
Predmetni broj
827 961 6
827 962 4
827 963 2
MDX61B tehnološka izvedba
0055-5A3-4-0T
0075-5A3-4-0T
0110-5A3-4-0T
Predmetni broj
827 979 9
827 980 2
827 981 0
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
5,5 kW (7,5 HP)
7,5 kW (10 HP)
11 kW (15 HP)
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
7,5 kW (10 HP)
11 kW (15 HP)
15 kW (20 HP)
ID
15,6 AAC
20,0 AAC
30,0 AAC
ID
12,5 AAC
16 AAC
24 AAC
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
101
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji)
P Hz
Veličina gradnje 3 (400/500 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0150-503A3-4-0
0220-503A3-4-0
0300-503A3-4-0
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 380 VAC –10 % ... 3 × 500 VAC +10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
100 %
125 %
28,8 AAC
36,0 AAC
41,4 AAC
51,7 AAC
54,0 AAC
67,5 AAC
Izlazna nazivna struja2)
(kod Umreža = 3 × 400...500 VAC)
PN
22,2 kVA
31,9 kVA
41,6 kVA
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
IN
32 AAC
46 AAC
60 AAC
Ograničenje struje
Imaks
1)
Imreža
Nazivna mrežna struja
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
IZLAZ
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
RBWmin
15 Ω
12 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Opseg broja okretaja / Razlaganje
nA / ∆nA
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
PVmaks
550 W
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
3/h
750 W
(108
950 W
ft3/min)
Potreba za rashladnim zrakom
180 m
Masa
15,0 kg (33.07 lb)
Š × V × D 200 × 465 × 308 mm (7.87 × 18.31 × 12.13 in)
Mjere
1) Kod Umreža = 3 × 500 VAC moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %.
2) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0150-503-4-00
0220-503-4-00
0300-503-4-00
Predmetni broj
827 964 0
827 965 9
827 966 7
MDX61B tehnološka izvedba
0150-503-4-0T
0220-503-4-0T
0300-503-4-0T
Predmetni broj
827 982 9
827 983 7
827 984 5
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
15 kW (20 HP)
22 kW (30 HP)
30 kW (40 HP)
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
22 kW (30 HP)
30 kW (40 HP)
37 kW (50 HP)
ID
40,0 AAC
57,5 AAC
75,0 AAC
ID
32 AAC
46 AAC
60 AAC
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
102
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji)
kVA
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 4 (400/500 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0370-503-4-0_
0450-503-4-0_
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 380 VAC –10 % ... 3 × 500 VAC+10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
1)
Imreža 100 %
Nazivna mrežna struja
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
125 %
65,7 AAC
81,9 AAC
80,1 AAC
100,1 AAC
IZLAZ
Izlazna nazivna struja2)
(kod Umreža = 3 × 400...500 VAC)
PN
51,1 kVA
62,3 kVA
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
IN
73 AAC
89 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
RBWmin
6Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmaks
1200 W
3/h
1450 W
(108
ft3/min)
Potreba za rashladnim zrakom
180 m
Masa
27 kg (59.53 lb)
Š×V×D
Mjere
280 × 522 × 307 mm (11.02 × 20.55 × 12.09 in)
1) Kod Umreža = 3 × 500 VAC moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %.
2) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0370-503-4-00
0450-503-4-00
827 968 3
Predmetni broj
827 967 5
MDX61B tehnološka izvedba
0370-503-4-0T
0450-503-4-0T
Predmetni broj
827 985 3
827 986 1
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
37 kW (50 HP)
45 kW (60 HP)
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
45 kW (60 HP)
55 kW (75 HP)
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
ID 91 AAC
111 AAC
ID 73 AAC
89 AAC
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
103
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji)
P Hz
Veličina gradnje 5 (400/500 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0550-503-4-0_
0750-503-4-0_
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 380 VAC –10 % ... 3 × 500 VAC + 10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
1)
Imreža 100 %
Nazivna mrežna struja
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
125 %
94,5 AAC
118,1 AAC
117,0 AAC
146,3 AAC
IZLAZ
Izlazna nazivna struja2)
(kod Umreža = 3 × 400...500 VAC)
PN
73,5 kVA
91,0 kVA
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
IN
105 AAC
130 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Interno ograničenje struje
Imnaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Minimalno dozvoljena vrijednost RBWmin
kočnog otpora (4Q-režim rada)
6Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
4Ω
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmaks
1700 W
3/h
2000 W
(216
ft3/min)
Potreba za rashladnim zrakom
360 m
Masa
35 kg (77.18 lb)
Š×V×D
Mjere
280 × 610 × 330 mm (11.02 × 24.02 × 12.99 in)
1) Kod Umreža = 3 × 500 VAC moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %.
2) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0550-503-4-00
0750-503-4-00
Predmetni broj
827 969 1
827 970 5
MDX61B tehnološka izvedba
0550-503-4-0T
0750-503-4-0T
Predmetni broj
827 988 8
827 989 6
55 kW (75 HP)
75 kW (100 HP)
75 kW (100 HP)
90 kW (120 HP)
ID
131 AAC
162 AAC
ID
105 AAC
130 AAC
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
104
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX60/61B...-5_3 (400/500 V-uređaji)
kVA
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 6 (400/500 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0900-503-4-0_
1100-503-4-0_
1320-503-4-0_
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 380 VAC –10 % ... 3 × 500 VAC +10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
1)
Imreža 100 %
Nazivna mrežna struja
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
125 %
153 AAC
191 AAC
180 AAC
225 AAC
225 AAC
281 AAC
IZLAZ
Izlazna nazivna struja2)
(kod Umreža = 3 × 380...500 VAC)
PN
118 kVA
139 kVA
174 kVA
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
IN
170 AAC
200 AAC
250 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
RBWmin
2,7 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
kod VFC namjestivo: 4 ili 8 kHz (P860 / P861); kod CFC/SERVO fiksno 8 kHz
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
–6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmaks
2300 W
3/h
2500 W
(360
Potreba za rashladnim zrakom
600 m
Masa
60 kg (132 lb)
Š×V×D
Mjere
2700 W
ft3/min)
280 × 1000 × 382 mm (11.02 × 39.37 × 15.04 in)
1) Kod Umreža = 3 × 500 VAC moraju se mrežne i izlazne nazivne struje u usporedbi s nazivnim podatcima reducirati za 20 %.
2) MDF- i MDV-uređaji u VFC-režimu rada: Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvorniči podešeno).
MDX61B standardna izvedba
0900-503-4-00
1100-503-4-00
1320-503-4-00
Predmetni broj
827 971 3
827 972 1
827 974 8
MDX61B tehnološka izvedba
0900-503-4-0T
1100-503-4-0T
1320-503-4-0T
Predmetni broj
827 991 8
827 992 6
827 993 4
90 kW (120 HP)
110 kW (147 HP)
132 kW (177 HP)
110 kW (147 HP)
132 kW (177 HP)
160 kW (215 HP)
ID
212 AAC
250 AAC
312 AAC
ID
170 AAC
200 AAC
250 AAC
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 400 VAC)
Režim rada CFC
Trajna izlazna struja = 100 % IN
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
105
kVA
7
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (230 V-uređaji)
P Hz
7.4
MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (230 V-uređaji)
Veličina gradnje 1 (230 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0015-2A3-4-0_
0022-2A3-4-0_
0037-2A3-4-0_
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 200 VAC –10 % ... 3 × 240 VAC + 10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
Nazivna mrežna struja
Imreža 100 %
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
125 %
6,7 AAC
8,4 AAC
7,8 AAC
9,8 AAC
12,9 AAC
16,1 AAC
IZLAZ
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 230...240 VAC)
PN
2,7 kVA
3,4 kVA
5,8 kVA
Izlazna nazivna struja
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
IN
7,3 AAC
8,6 AAC
14,5 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
RBWmin
27 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmaks
110 W
3
126 W
Potreba za rashladnim zrakom
40 m /h (24 ft /min)
Masa
2,8 kg (6.16 lb)
Š×V×D
Mjere
210 W
3
105 × 314 × 234 mm (4.13 × 12.36 × 9.21 in)
1) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0015-2A3-4-00
0022-2A3-4-00
0037-2A3-4-00
Predmetni broj
827 994 2
827 995 0
827 996 9
MDX61B tehnološka izvedba
0015-2A3-4-0T
0022-2A3-4-0T
0037-2A3-4-0T
Predmetni broj
828 003 7
828 004 5
828 005 3
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
1,5 kW (2,0 HP)
2,2 kW (3,0 HP)
3,7 kW (5,0 HP)
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
2,2 kW (3,0 HP)
3,7 kW (5,0 HP)
5,0 kW (6,8 HP)
ID
9,1 AAC
10,8 AAC
18,1 AAC
ID
7,3 AAC
8,6 AAC
14,5 AAC
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
106
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (230 V-uređaji)
kVA
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 2 (230 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0055-2A3-4-0_
0075-2A3-4-0_
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 200 VAC –10 % ... 3 × 240 VAC + 10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
Nazivna mrežna struja
Imreža 100 %
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
125 %
19,5 AAC
24,4 AAC
27,4 AAC
34,3 AAC
IZLAZ
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 230...240 VAC)
PN
8,8 kVA
11,6 kVA
Izlazna nazivna struja
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
IN
22 AAC
29 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
RBWmin
12 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmaks
300 W
3/h
380 W
(48
ft3/min)
Potreba za rashladnim zrakom
80 m
Masa
5,9 kg (12.98 lb)
Š×V×D
Mjere
135 × 315 × 285 mm (5.12 × 12.40 × 11.22 in)
1) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0055-2A3-4-00
0075-2A3-4-00
Predmetni broj
827 997 7
827 998 5
MDX61B tehnološka izvedba
0055-2A3-4-0T
0075-2A3-4-0T
Predmetni broj
828 006 1
828 008 8
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
5,5 kW (7,5 HP)
7,5 kW (10 HP)
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
7,5 kW (10 HP)
11 kW (15 HP)
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
ID 27,5 AAC
36,3 AAC
ID 22 AAC
29 AAC
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
107
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (230 V-uređaji)
P Hz
Veličina gradnje 3 (230 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0110-203-4-0_
0150-203-4-0_
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 200 VAC –10 % ... 3 × 240 VAC + 10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
Nazivna mrežna struja
Imreža 100 %
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
125 %
40,0 AAC
50,0 AAC
49,0 AAC
61,0 AAC
IZLAZ
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 230...240 VAC)
PN
17,1 kVA
21,5 kVA
Izlazna nazivna struja
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
IN
42 AAC
54 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
RBWmin
7,5 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
5,6 Ω
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0.2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmax
580 W
3/h
720 W
(108
ft3/min)
Potreba za rashladnim zrakom
180 m
Masa
14,3 kg (31.46 lb)
Š×V×D
Mjere
200 × 465 × 308 mm (7.87 × 18.31 × 12.13 in)
1) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0110-203-4-00
0150-203-4-00
Predmetni broj
827 999 3
828 000 2
MDX61B tehnološka izvedba
0110-203-4-0T
0150-203-4-0T
Predmetni broj
828 009 6
828 011 8
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
11 kW (15 HP)
15 kW (20 HP)
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
15 kW (20 HP)
22 kW (30 HP)
ID
52,5 AAC
67,5 AAC
ID
42 AAC
54 AAC
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
108
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX61B...-2_3 (230 V-uređaji)
kVA
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 4 (230 V-uređaji)
MOVIDRIVE® MDX61B
0220-203-4-0_
0300-203-4-0_
ULAZ
Priključni napon
Umreža
3 × 200 VAC –10 % ... 3 × 240 VAC + 10 %
Frekvencija mreže
fmreža
50 Hz ... 60 Hz ± 5 %
Nazivna mrežna struja
Imreža 100 %
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
125 %
72 AAC
90 AAC
86 AAC
107 AAC
IZLAZ
Izlazna nazivna struja1)
(kod Umreža = 3 × 230...240 VAC)
PN
31,8 kVA
37,8 kVA
Izlazna nazivna struja
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
IN
80 AAC
95 AAC
Ograničenje struje
Imaks
Motorno i generatorski 150 % IN, trajanje ovisno o opterećenju
Imaks = 0...150 % namjestivo preko izbornika (P303 / P313)
Interno ograničenje struje
Minimalno dozvoljena vrijednost
kočnog otpora (4Q-režim rada)
RBWmin
3,0 Ω
Izlazni napon
UA
maks. Umreža
PWM-frekvencija
fPWM
Namjestivo: 4/8/16 kHz (P860 / P861 / P864)
Opseg broja okretaja / Razlaganje nA / ∆nA
-6000 ... 0 ... +6000 min-1 / 0,2 min-1 preko cijelog opsega
OPĆENITO
Gubitak snage kod PN
PVmax
1100 W
3/h
1300 W
(108
ft3/min)
Potreba za rashladnim zrakom
180 m
Masa
26,3 kg (57.86 lb)
Š×V×D
Mjere
280 × 522 × 307 mm (11.02 × 20.55 × 12.09in)
1) Podatci o snazi vrijede za fPWM = 4 kHz (tvornički namješteno kod VFC-režima rada).
MDX61B standardna izvedba
0220-203-4-00
0300-203-4-00
Predmetni broj
828 001 0
828 002 9
MDX61B tehnološka izvedba
0220-203-4-0T
0300-203-4-0T
Predmetni broj
828 012 6
828 013 4
Konstantno opterećenje
preporučene snage motora Pmot
22 kW (30 HP)
30 kW (40 HP)
Kvadratno opterećenje ili konstantno
opterećenje bez preopterećenja
preporučene snage motora Pmot
30 kW (40 HP)
37 kW (50 HP)
Režim rada VFC (fPWM = 4 kHz)
Trajna izlazna struja = 125 % IN
(kod Umreža = 3 × 230 VAC)
Režim rada CFC/SERVO (fPWM = 8 kHz)
Trajna izlazna struja = 100 % IN
ID 100 AAC
118 AAC
ID 80 AAC
95 AAC
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
109
kVA
7
i
7.5
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
MOVIDRIVE® MDX60/61B podatci o elektronici
P Hz
MOVIDRIVE® MDX60/61B podatci o elektronici
MOVIDRIVE® MDX60/61B
Opći podatci o elektronici
Napajanje naponom
za ulaz zadane vrijednosti
X11:1
X11:5
REF1: +10 VDC +5 % / –0 %, Imaks = 3 mA
REF2: -10 VDC +0 % / –5 %, Imaks = 3 mA
Referentni naponi za potenciometar zadane
vrijednosti
Ulaz zadane vrijednosti n1 X11:2/X11:3
AI11/AI12: Naponski ili strujni ulaz, namjestiv s S11 i P11_, vrijeme razlaganja 1 ms
(Diferencijalni ulaz)
Režim rada AI11/AI12
Razlučivost
Unutarnji otpor
Naponski ulaz:
n1 = 0...+10 V ili –10 V...0...+10 V
12 bit
Ri = 40 kΩ (eksterno napajanje naponom)
Ri = 20 kΩ (napajanje REF1/REF2)
Strujni ulaz:
n1 = 0...20 mA ili 4...20 mA
11 bit
Ri = 250 Ω
Blok parametara 1: n11/n12/n13 = -6000...0...+6000 min-1
Blok parametara 2: n21/n22/n23 = -6000...0...+6000 min-1
Interne zadane vrijednosti
Vremenska područja rampi broja okretaja
kod ∆n = 3000 min-1
1. Rampa
2. Rampa
Zaustavna rampa
Sigurnosna rampa
Potenciometar motora
t11/t21
t12/t22
t13/t23
t14/t24
t3
gore: 0,0...2000 s
gore = dolje: 0,0...2000 s
dolje: 0...20 s
dolje: 0...20 s
gore: 0,2...50 s
dolje: 0,0...2000 s
dolje: 0,2...50 s
Pomoćni naponski izlaz1)
X13:8/X10:8
VO24: UOUT = 24 VDC, maksimalna strujna opteretivost Imaks = 200 mA po izlazu
Ekstrno napajanje naponom1) X10:9
VI24: UIN = 24 VDC –15 % / +20 % (područje: 19.2...30 VDC) prema EN 61131-2
Binarni ulazi
X13:1...X13:6 und X16:1/X16:2
Unutarnji otpor
Bez potencijala (optosprežnik) SPS-kompatibilno (EN 61131), vrijeme razlaganja 1 ms
DIØØ...DIØ5 i DIØ6/DIØ7
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Razina signala
+13 V...+30 V = "1" = kontakt zatvoren
–3 V...+5 V = "0" = kontakt otvoren
Funkcija
X13:1
X13:2...X13:6, X16:1/X16:2
DIØØ: fiksno zauzet s "/blokada regulatora"
DIØ1...DIØ5, DIØ6/DIØ7: Mogućnost izbora → Izbornik parametara P60_
Binarni izlazi1)
X10:3/X10:7 i X16:3...X16:5
prema EN 61131
SPS-kompatibilno (EN 61131-2), odzivno vrijeme 1 ms
DBØØ/DOØ2 i DOØ3...DOØ5
Razina signala
"0" = 0 V
Funkcija
X10:3
X10:7, X16:3...X16:5
DBØØ: fiksno zauzeto s "/kočnica", Imax = 150 mA, otporan na kratak spoj
DOØ2, DOØ3...DOØ5: Mogućnost izbora → Izbornik parametara P62_,
Imaks = 50 mA, otporna na kratak spoj
Relejni izlaz
"1" = +24 V
Pozor: Ne priključujte vanjski napon!
X10:4...X10:6 DOØ1: opteretivost relejnih kontakata Umax = 30 VDC, Imaks = 800 mA
X10:4
X10:5
X10:6
DO∅1-C: skupni relejni kontakt
DOØ2-NO: uklopni kontakt
DOØ2-NC: isklopni kontakt
Sistemska sabirnica (SBus)
X12:1
X12:2
X12:3
DGND: Referentni potencijal CAN-Bus prema CAN-specifikaciji 2.0, dio A i B, tehnika
SC11: SBus High
prijenosa prema ISO 11898, maks. 64 sudionika, zaključni
SC12: SBus Low
otpor (120 Ω) priklopiv preko DIP-sklopke
RS-485-međusklop
X13:10
X13:11
ST11: RS-485+
ST12: RS-485-
Funkcija
Mogućnost izbora →
Izbornik parametara P62_
EIA-standard, 9.6 kBaud, maks. 32 sudionika,
maks. dužina kabla 200 m (660 ft) ukupno
fiksno priključen dinamični zaključni otpor
TF-/TH-ulaz
X10:1
TF1: proradni prag kod RTF ≥ 2,9 kΩ ±10 %
Sigurnosni kontakt
X17:1
X17:2
X17:3
X17:4
DGND: Referentni potencijal za binarne signale
VO24: : UOUT = 24 VDC, maksimalna strujna opteretivost Imaks = 200 mA
SOV24: Referentni potencijal za ulaz +24 V "Sigurno uporište" (sigurnosni kontakt)
SVI24: Ulaz +24 V "Sigurno uporište" (sigurnosni kontakt)
Jedna žila po stezaljci: 0,08...1,5 mm2 (AWG28...16)
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
Dozvoljeni presjek voda
Unutarnji otpor
Razina signala
Referentne stezaljke
X11:4
X12:1/X13:9/X16:6/X10:2/X10:10
X13:7
Dozvoljeni presjek voda
+13 V...+30 V
–3 V...+5 V
= "1" = kontakt zatvoren
= "0" = kontakt otvoren
prema EN 61131
AGND: referentni potencijal za analogne signale i stezaljke X11:1 i X11:5 (REF1/REF2)
DGND: referentni potencijal za binarne signale, sistemsku sabirnicu, međusklop RS-485 i TF/TH
DCOM: referentni potencijal binarnih ulaza X13:1...X13:6 i X16:1/X16:2 (DIØØ...DIØ5
i DIØ6/DIØ7)
Jedna žila po stezaljci:
Dvije žile po stezaljci:
0,20...2,5 mm2 (AWG 24...12)
0,25...1 mm2 (AWG 22...17)
1) Uređaj za +24 V-izlaze (VO24, binarne izlaze, napajanje davača) daje na raspolaganje struju od Imaks = 200 mA. Ako ta vrijednost nije
dovoljna, mora se na X10:9 (VI24) priključiti 24 VDC-napajanje naponom.
110
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX60B
7.6
kVA
i
f
n
7
P Hz
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX60B
317 (12.48)
292 (11.50)
280 (11.03)
10 (0.40)
5 (0.20)
Veličina gradnje 0S
249 (9.81)
260 (10.24)
6 (0.24)
45 (1.78)
Sl. 59: Skica mjerila MDX60B, veličina gradnje 0S, mjere u mm (in)
317 (12.48)
292 (11.50)
280 (11.03)
10 (0.40)
5 (0.20)
Veličina gradnje 0S
s ugrađenim
kočnim
otpornikom
53019AXX
249 (9.81)
260 (10.24)
6 (0.24)
45 (1.78)
71.5 (2.81)
53020AXX
Sl. 60: Skica mjerila MDX60B, veličina gradnje 0S s kočnim otpornikom, mjere u mm (in)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
111
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX60B
P Hz
317 (12.48)
292 (11.50)
280 (11.03)
10 (0.40)
5 (0.20)
Veličina gradnje 0M
6 (0.24)
249 (9.81)
260 (10.24)
67.5 (2.66)
53022AXX
Sl. 61: Skica mjerila MDX60B, veličina gradnje 0M, mjere u mm (in)
317 (12.48)
292 (11.50)
280 (11.03)
10 (0.40)
5 (0.20)
Veličina gradnje 0M
s ugrađenim
kočnim otpornikom
249 (9.81)
260 (10.24)
6 (0.24)
67.5 (2.66)
94 (3.70)
53023AXX
Sl. 62: Skica mjerila MDX60B, veličina gradnje 0M s kočnim otpornikom, mjere u mm (in)
112
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
7.7
kVA
i
f
n
7
P Hz
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
Kod MOVIDRIVE® MDX61B, veličina gradnje 0 do 6 ugradnja kočnog otšornika
ne utječe na mjere. Sve skice mjerila su zbog toga prikazane bez ugrađenog kočnog
otpornika.
249 (9.81)
260 (10.24)
5 (0.20)
292 (11.50)
280 (11.03)
317 (12.48)
10 (0.40)
Veličina gradnje 0S
6 (0.24)
45 (1.78)
72,5 (2.86)
Sl. 63: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 0S, mjere u mm (in)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
51381AXX
113
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
P Hz
5 (0.20)
292 (11.50)
280 (11.03)
317 (12.48)
10 (0.40)
Veličina gradnje 0M
249 (9.81)
260 (10.24)
Sl. 64: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 0M, mjerila u mm (in)
114
6 (0.24)
67,5 (2.66)
95 (3.74)
51378AXX
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
kVA
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 1
234 (9.21)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+/-
0
.
314 (12.36)
343 (13.50)
300 (11.81)
85 (3.35)
7
(0.28)
105 (4.13)
6 (0.24)
6
(0.24)
Sl. 65: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 1, mjere u mm (in)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
52274AXX
115
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
P Hz
Veličina gradnje 2S
105 (4.13)
294 (11.57)
325 (12.80)
335 (13.19)
5 (0.20)
70 (2.76)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+/-
0
.
7
(0.28)
Sl. 66: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 2S, mjere u mm (in)
116
52273AXX
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
kVA
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 2
285 (11.22)
7 (0.28)
130 (5.12)
105 (4.13)
300 (11.81)
315 (12.40)
335.4 (13.20)
1.5 (0.06)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+/-
0
.
6,5
(0.26)
124.5 (4.90)
Sl. 67: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 2, mjere u mm (in)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
52276AXX
117
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
P Hz
Veličina gradnje 3
308 (12.13)
9 (0.35)
200 (7.87)
105 (4.13)
445 (17.52)
465 (18.31)
2
(0.08)
7
(0.28)
Sl. 68: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 3, mjere u mm (in)
118
52315AXX
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
kVA
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 4
280 (11.02)
12 (0.47)
307 (12.09)
140 (5.51)
499 (19.65)
522 (20.55)
2 (0.08)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+/-
0
.
7
(0.28)
Sl. 69: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 4, mjere u mm (in)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
52277AXX
119
7
kVA
i
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
P Hz
Veličina gradnje 5
280 (11.02)
9 (0.35)
330 (12.99)
140 (5.51)
590 (23.23)
610 (24.02)
2 (0.08)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+/-
0
.
7
(0.28)
Sl. 70: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 5, mjere u mm (in)
120
52278AXX
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
Skice mjerila MOVIDRIVE® MDX61B
kVA
i
f
n
7
P Hz
Veličina gradnje 6
280 (11.02)
20 (0.79)
382 (15.04)
140 (5.51)
970 (38.19)
1000 (39.37)
2 (0.08)
11
(0.43)
Sl. 71: Skica mjerila MDX61B, veličina gradnje 6, mjere u mm (in)
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
52283AXX
121
kVA
7
i
7.8
f
n
Tehničke podatke i skice mjerila
Tehnički podatci opcija DEH11B i opcija DER11B
P Hz
Tehnički podatci opcija DEH11B i opcija DER11B
Opcija "HIPERFACE®-kartica davača tip DEH11B"
Opcija DEH11B
Podatci o elektronici
Izlaz koderasimulacija ili
ulaz eksternog davača1)
Ulaz davača motora1)
X14:
X15:
Izlaz simulacije kodera
Razina signala prema RS-422 (5 V-TTL)
Broj impulsa iznosi:
• 1024 impulsa/okretaju (Hiperface-davač
na X15)
• kao na X15: Ulaz davača motora (sin/cosili TTL-davač na X15)
Ulaz eksternih davača (maks. 200 kHz):
dozvoljeni tipovi davača:
• HIPERFACE®-davač (AV1H)
• sin/cos-davač 1 VSS
• TTL-davač
Napajanje davača: + 12 V, Imaks = 180 mA
dozvoljeni tipovi davača:
• HIPERFACE®-davač (AV1H)
• sin/cos-davač 1 VSS
• TTL-davač
Napajanje davača: + 12 V, Imaks = 180 mA
1) Uređaj za +24 V-izlaze (VO24, binarni izlazi, napajanje davača) daje na raspolaganje struju od Imaks = 400 mA. Ako ta vrijednost
nije dovoljna, mora se na X10:9 (VI24) priključiti 24 VDC-napajanje naponom.
Opcija "Kartica vertikalnog razlagača tip DER11B"
Opcija DER11B
Podatci o elektronici
Izlaz koderasimulacija ili
Ulaz eksternih davača1)
X14:
Izlaz simulacije kodera
Razina signala prema RS-422 (5 V-TTL)
Broj impulsa iznosi 1024 impulsa/okretaju
Ulaz eksternih davača (maks. 200 kHz):
dozvoljeni tipovi davača:
• HIPERFACE®-davač (AV1H)
• sin/cos-davač 1 VSS
• TTL-davač
Napajanje davača: + 12 V, Imaks = 180 mA
Ulaz davača motora
122
1)
X15:
Vertikalni razlagač
dvopolan, 3,5 VAC_eff, 4 kHz
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Tehničke podatke i skice mjerila
Tehnički podatci opcije DIO11B
7.9
kVA
i
f
n
7
P Hz
Tehnički podatci opcije DIO11B
Opcija "Ulazna/izlazna kartica tip DIO11B"
Opcija DIO11B
Podatci o elektronici
Ulaz zadane vrijednosti n2 X20:1/X20:2
AI21/AI22: Naponski ulaz, vrijeme razlaganja 1 ms
Diferencijalni ulaz ili ulaz s AGND referentnim potencijalom
n2 = 0...+10 V ili -10 V...0...+10 V
12 bit
Ri = 40 kΩ
Režim rada AI21/AI22
Razlučivost
Unutarnji otpor
Analogni izlazi
X21:1/X21:4
X21:2/X21:5
Binarni ulazi
X22:1...X22:8
Unutarnji otpor
AOV1/AOV2: Naponski izlazi -10 V...0...+10 V, Imax = 10 mA, otporni na kratak spoj
i napajanje, mogućnost izbora → izbornik parametara P64_
AOC1/AOC2: Strujni izlazi 0(4)...20 mA, Imaks = 10 mA, otporni na kratak spoj
i napajanje, mogućnost izbora → izbornik parametara P64_
Bez potencijala (optosprežnik) SPS-kompatibilno (EN 61131), vrijeme razlaganja 1 ms
DI1Ø...DI17
Ri ≈ 3,0 kΩ, IE ≈ 10 mA
+13 V...+30 V
-3 V...+5 V
Razina signala
= "1" = kontakt zatvoren
= "0" = kontakt otvoren
prema EN 61131
Funkcija
X22:1...X22:8
DI1Ø...DI17: Mogućnost izbora → Izbornik parametara P61_
Binarni izlazi1)
X23:1...X23:8
DO1Ø...DO17: SPS-kompatibilno (EN 61131-2), odzivno vrijeme 1 ms
Razina signala
Funkcija
Referentne stezaljke
Naponski ulaz
Dozvoljeni presjek voda
"0" = 0 V
X23:1...X23:8
X20:3/X21:3/X21:6
X22:9
X22:10
X23:9
"1" = +24 V
Pozor: Ne priključujte vanjski napon!
DO1Ø...DO17: Mogućnost izbora → izbornik parametara P63_,
Imax = 50 mA, otporno na kratak spoj i napajanje
AGND: Referentni potencijal za analogne signale (AI21/AI22/AO_1/AO_2)
DCOM: Referentni potencijal binarnih ulaza X22:1...X22:8 (DI1Ø...DI17)
DGND: Referentni potencijal za binarne signale, referentni potencijal za 24 V-napajanje
24VIN: Opskrbni napon +24 V za binarne izlaze DO1Ø...DO17
Jedna žila po stezaljci: 0,08...1,5 mm2 (AWG 28...16)
Dvije žile po stezaljci: 0,25...1 mm2 (AWG 22...17)
1) Uređaj za +24 V-izlaze (VO24, binarne izlaze, napajanje davača) daje na raspolaganje struju od Imaks = 200 mA. Ako ova vrijednost
nije dovoljna, mora se na X23:9 (VI24) priključiti 24 VDC napajanje naponom.
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
123
8
8
Kazalo
C
CE-oznaka
C-Tick-deblokada
O
96
96
D
DBG60B
Izbor jezika
63
Odvijanje izbornika stavljanja u pogon
63
Stanje otpreme
Stavljanje u pogon regulatora
67
broja okretaja
DEH11B
Priključak
45
DER11B
Priključak
49
DIO11B
Opis stezaljki
56
56
Priključivanje
65
23
22
20
27
27
90
K
Kočni otpornik BW
Raspoređivanje
34
Konstrukcija uređaja
MDX60B/61B veličina gradnje 0
MDX61B veličina gradnje 1
MDX61B veličina gradnje 2
MDX61B veličina gradnje 2S
MDX61B veličina gradnje 3
MDX61B veličina gradnje 4
MDX61B veličina gradnje 5
MDX61B veličina gradnje 6
Kontrolni izolacijski relej za IT-mreže
11
12
14
13
15
16
17
18
21
L
Lista parametara
Lista pogrešaka
73
91
M
Master-slave sustav spajanja
55
Međusklop RS-485, opis i priključivanje
Memorija pogrešaka
90
Memorijska kartica
89
20
Minimalni slobodni prostor
124
33
9
P
I
Instalacija
Izlazna prigušnica HD
Izolirani upravljački vodovi
20
Kablovi i osigurači
Kočni otpornik BW
21
Mrežni i kočni sklopnici
20
PE-priključak
Prema poddobavljaču
21
Presjeci vodova
Instalacija prema poddobavljaču
Isklopne reakcije kod smetnji
Obavijest o pogrešci
91
Opis stezaljki
Opcija DIO11B
56
Osnovni uređaj (učinski dio
i upravljačka glava)
Označna naljepnica
9
8,
Označna pločica
39
Pokretanje motora
Analogno određivanje zadane vrijednosti 70
Fiksne zadane vrijednosti
71
Položaj ugradnje
20
95
Popravak
Priključak
Davač i vektorski razlagač, opće upute
45
Opcija DEH11B
49
Opcija DER11B
Opcija DIO11B
56
40
Opcija UWS21A
39
RS-485-međusklop
Sistemska sabirnica (SBus)
38
50
Vertikalni razlagač
Priključak osnovnog uređaja
Učinski dio i kočnica
31
32
Upravljačka glava
Priključak simulacije inkrementalnog davača
Priključivanje eksternih davača
51
19
Pritezni momenti učinskih stezaljki
44
54
R
Radni prikazi
Osnovni prikazi na terminalu DBG60B
84
Prikaz od 7 segmenata
Raspoređivanje kočnih otpornika,
prigušnica i filtara
230 V-uređaji
37
34,
35
400/500 V-uređaji
Resetiranje
90
84
S
Sadržaj isporuke
10
MDX60B/61B veličina gradnje 0
10
MDX60B/61B veličina gradnje 1 - 6
10
Servis
95
Sigurnosne napomene
5
Sigurnosne upute
7
Simulacija inkrementalnog davača. priključak
Sistemska sabirnica (SBus)
Priključak
38
Skice mjerila
MDX60B, veličina gradnje 0M
112
MDX60B, veličina gradnje 0S
111
114
MDX61B, veličina gradnje 0M
113
MDX61B, veličina gradnje 0S
115
MDX61B, veličina gradnje 1
MDX61B, veličina gradnje 2
117
116
MDX61B, veličina gradnje 2S
118
MDX61B, veličina gradnje 3
54
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
8
MDX61B, veličina gradnje 4
MDX61B, veličina gradnje 5
MDX61B, veličina gradnje 6
Skidanje/postavljanje prednjeg poklopca
Skidanje/postavljanje terminala
90
Stanka aktivna
Stavljanje u pogon
Opće upute
59
Pripremni radovi i pomoćna sredstva
S računalom i MOVITOOLS
62
S terminalom DBG60B
Stavljanje u pogon s DBG60B
Kreiranje parametara
64
119
120
121
25
24
61
69
T
Tehnički podatci
230 V-uređaji
Veličina gradnje 1
Veličina gradnje 2
Veličina gradnje 3
Veličina gradnje 4
106
107
108
109
400/500 V-uređaji
Veličina gradnje 0
Veličina gradnje 1
Veličina gradnje 2S, 2
Veličina gradnje 3
Veličina gradnje 4
Veličina gradnje 5
Veličina gradnje 6
103
100
101
102
103
104
105
Opcija DEH11B
122
122
Opcija DER11B
Opcija DIO11B
123
97
Opći tehnički podatci
Podatci o elektronici osnovnog uređaja
Veličina gradnje 0 (400/500 V-uređaji)
Terminal DBG60B
Funkcija kopiranja
86
Funkcije tipki
86
64
Funkcije za stavljanje u pogon
Kratak izbornik/opširan izbornik
parametara
88
87
Struktura izbornika
85
Upozorne obavijesti
Uređivanje IPOS-parametara
88
Tipska oznaka
8
110
99
U
Učinske izolacijske stezaljke
28
Ulazna/izlazna kartica DIO11B
Priključak
56
UL-deblokada
96
5
Upozorne napomene
Upute za montažu veličine gradnje 6
40
UWS21A, priključivanje
19
V
Vertikalni razlagač, priključivanje
50
Z
Zaštita od dodira za učinske stezaljke
30
Uputa za uporabu – Pogonski pretvarač MOVIDRIVE® MDX60B/61B
125
Popis adresa
Popis adresa
Njemačka
Glavna uprava
Proizvodni pogon
Distribucija
Bruchsal
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Adresa poštanskog pretinca
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
[email protected]
Service
Competence Center
Sredina
Reduktori / motori
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
[email protected]
Sredina
Elektronika
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
[email protected]
Sjever
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (kod Hannovera)
Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
[email protected]
Istok
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (kod Zwickaua)
Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
[email protected]
Jug
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (kod Münchena)
Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
[email protected]
Zapad
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (kod Düsseldorfa)
Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
[email protected]
Drive Service Hotline / odgovaranje na pozive 24 sata na dan
+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357
Ostale adrese o servisnim postajama u Njemačkoj možete dobiti na upit.
Francuska
Proizvodni pogon
Distribucija
Servis
Haguenau
SEW-USOCOME
48-54, route de Soufflenheim
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
[email protected]
Montažni pogoni
Distribucija
Servis
Bordeaux
SEW-USOCOME
Parc d’activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex
Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09
Lyon
SEW-USOCOME
Parc d’Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin
Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15
Paris
SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I’Etang
Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88
Ostale adrese o servisnim postajama u Francuskoj možete dobiti na upit.
Alžir
Distribucija
Alger
Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger
Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
Buenos Aires
SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
[email protected]
Argentina
Montažni pogon
Distribucija
Servis
126
01/2006
Popis adresa
Australija
Montažni pogoni
Distribucija
Servis
Melbourne
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
[email protected]
Sydney
SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164
Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
[email protected]
Wien
SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
[email protected]
Brüssel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Sao Paulo
SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250
Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
[email protected]
Austrija
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Belgija
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Brazil
Proizvodni pogon
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Brazilu možete dobiti na upit.
Bugarska
Distribucija
Sofia
BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia
Tel. +359 2 9532565
Fax +359 2 9549345
[email protected]
Praha
SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Luná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice
Tel. +420 220121234 + 220121236
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
[email protected]
Santiago de
Chile
SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adresa poštanskog pretinca
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
[email protected]
Kopenhagen
SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
[email protected]
Tallin
ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin
Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
[email protected]
Lahti
SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2
Tel. +358 3 589-300
Fax +358 3 7806-211
http://www.sew-eurodrive.fi
[email protected]
Češka Republika
Distribucija
Čile
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Danska
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Estonija
Distribucija
Finska
Montažni pogon
Distribucija
Servis
01/2006
127
Popis adresa
Gabon
Distribucija
Libreville
Electro-Services
B.P. 1889
Libreville
Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12
Athen
Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus
Tel. +30 2 1042 251-34
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
[email protected]
Hong Kong
SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong
Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
[email protected]
Zagreb
KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
[email protected]
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Baroda
SEW-EURODRIVE India Pvt. LTD.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat
Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
[email protected]
Tehnički uredi
Bangalore
SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore
Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
[email protected]
Mumbai
SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai
Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
[email protected]
Dublin
Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11
Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
Milano
SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
I-20020 Solaro (Milano)
Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
[email protected]
Toyoda-cho
SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, 438-0818
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
[email protected]
Grčka
Distribucija
Servis
Hong Kong
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Hrvatska
Distribucija
Servis
Indija
Irska
Distribucija
Servis
Italija
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Japan
Montažni pogon
Distribucija
Servis
128
01/2006
Popis adresa
Južna Afrika
Montažni pogoni
Distribucija
Servis
Johannesburg
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
[email protected]
Capetown
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town
Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
[email protected]
Durban
SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605
Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
[email protected]
Douala
Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala
Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03
Toronto
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
[email protected]
Vancouver
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2
Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
[email protected]
Montreal
SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street
LaSalle, Quebec H8N 2V9
Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
[email protected]
Kamerun
Distribucija
Kanada
Montažni pogoni
Distribucija
Servis
Ostale adrese o servisnim postajama u Kanadi možete dobiti na upit.
Kina
Proizvodni pogon
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Tianjin
SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
[email protected]
http://www.sew.com.cn
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Suzhou
SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China
Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
[email protected]
Bogotá
SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
[email protected]
Ansan-City
SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
[email protected]
Kolumbija
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Koreja
Montažni pogon
Distribucija
Servis
01/2006
129
Popis adresa
Libanon
Distribucija
Beirut
Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut
Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
[email protected]
Alytus
UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus
Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 79688
[email protected]
Brüssel
CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
[email protected]
Budapest
SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
[email protected]
Johore
SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
[email protected]
Casablanca
S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca
Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 618671
Fax +212 2 6215-88
[email protected]
Rotterdam
VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam
Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
[email protected]
Moss
SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss
Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
[email protected]
Auckland
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
[email protected]
Christchurch
SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch
Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
[email protected]
Abidjan
SICA
Ste industrielle et commerciale pour l’Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08
Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36
Litva
Distribucija
Luxemburg
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Madžarska
Distribucija
Servis
Malezija
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Maroko
Distribucija
Nizozemska
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Norveška
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Novi Zeland
Montažni pogoni
Distribucija
Servis
Obala Bjelokosti
Distribucija
130
01/2006
Popis adresa
Peru
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Lima
SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
[email protected]
Lodz
SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Lodz
Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
[email protected]
Coimbra
SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
[email protected]
Bucuresti
Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti
Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
[email protected]
St. Petersburg
ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 263
RUS-195220 St. Petersburg
Tel. +7 812 5357142 +812 5350430
Fax +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
[email protected]
Dakar
SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar
Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
[email protected]
Singapore
SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644
Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
Telex 38 659
[email protected]
Sered
SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered
Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
[email protected]
Celje
Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO – 3000 Celje
Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
[email protected]
Beograd
DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd
Tel. +381 11 3046677
Fax +381 11 3809380
[email protected]
Bilbao
SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
[email protected]
Jönköping
SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping
Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
[email protected]
Poljska
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Portugal
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Rumunjska
Distribucija
Servis
Rusija
Distribucija
Senegal
Distribucija
Singapur
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Slovačka
Distribucija
Slovenija
Distribucija
Servis
Srbija i Crna Gora
Distribucija
Španjolska
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Švedska
Montažni pogon
Distribucija
Servis
01/2006
131
Popis adresa
Švicarska
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Basel
Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel
Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
[email protected]
Chon Buri
SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
[email protected]
Tunis
T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh
Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76
Istanbul
SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri Sirketi
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL
Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 +
216 3838014
Fax +90 216 3055867
[email protected]
Proizvodni pogon
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Greenville
SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365
Tel. +1 864 439-7537
Faks prodaja +1 864 439-7830
Faks proizvodnja +1 864 439-9948
Faks pomoæ +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
[email protected]
Montažni pogoni
Distribucija
Servis
San Francisco
SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101
Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
[email protected]
Philadelphia/PA
SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014
Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
[email protected]
Dayton
SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373
Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
[email protected]
Dallas
SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237
Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
[email protected]
Tajland
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Tunis
Distribucija
Turska
Montažni pogon
Distribucija
Servis
USA
Ostale adrese o servisnim postajama u SAD možete dobiti na upit.
Velika Britanija
Montažni pogon
Distribucija
Servis
Normanton
SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
[email protected]sew-eurodrive.co.uk
Valencia
SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
[email protected]
[email protected]
Venecuela
Montažni pogon
Distribucija
Servis
132
01/2006
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG · P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.com · [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
3 577 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content