close

Enter

Log in using OpenID

10-8-2014 Ηχος πλ. δ΄εωθ. θ

embedDownload
10-08-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
† Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου
Ἦχος πλ.δ΄ Ἑωθινόν Θ΄
Γα
Ἦχος
Γ
Θε ος Κυ ρι ος και
ε
πε ε φα α νεν η
Ν
η µιν
ευ λο γη µε νος ο
ε ερ χο µε νος
Γ
εν
ο
νο
µα α τι Κυ υ ρι
ι
ου
Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.(τό ὡς ἄνω )
Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θε ος Κυ ρι ος και
µιν
ε
πε φα α νεν
η
ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο
νο µα τι Κυ υ ρι ι ου
Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. Τό ὡς ἄνω.
1
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ἀπολυτίκιον.
Γ
Εξ
χνος
ι
θων
υ ψους κα τηλ θες
τα φην κα τε δε ξω
να
η µας
η
ζω
ο ο ευ σπλα αγ
τρι ι η
µε ε ρον
ε λευ θε ρω σης των πα
η και η
α
να στα σις
η
Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α
Τὸ αὐτό.
ω Πνευ µα τι
γι
µων Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι
Και νυν και
νας των αι
α
ει
Γα
ω
ω νων α µην
Μ
Ἦχος
και εις τους αι
Γ
Με τε µορ φω ω θης εν τω ο
2
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ρει Χρι στε ε ο Θε ος
δει ξας τοις Μα θη ταις
Π
Γ
σου την δο ξαν σου κα θως η δυ ναν το λαµ ψον
και η µιν τοις α µαρ τω λοις το φως σου το
ι δι ον
δο τα
πρε σβει αις της Θε ο το κου
δο ξα σοι οι οι οι
3
οι
α
Μ
Δ
οι
οι
φω το
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν Καθίσµατα.
Ἦχος
Γα
Γ
Α νε στης εκ
νε κρων η ζω
η τω ων α α
Ν
παν των
και αγ γε λος φω τος ταις γυ ναι ξιν
Γ
ε ε βο ο ο
Ν
α
παυ σα σθε των δα κρυ ων
Γ
τοις α
πο στο λοις ευ αγ γε ε λι σα α σθε
κρα ξα τε α
νυ µνου σαι ο τι α νε στη Χρι
Π
Γ
στος ο ο Κυ ρι ι ος
σαι ως Θε ος
ο
Ν
ευ δο κη σας σω
το γε νος των α αν θρω ω πων
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω και Α
γι
ω Πνευ µα τι
Ν
Α να
στα ας εκ του τα α φου ως α
4
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
λη θως
ταις ο
σι
ι αις προ σε ε τα ξας
Γ
γυ ναι ξι
Ν
κη ρυ
υ ξαι την ε γερ σιν α πο
στο λοις ως γε γρα πται
τρος ε
και δρο µαι ος ο Πε
πε στη τω µνη µα τι και το φως εν τω
τα φω
ο ρων κα τε πλητ τε το
κα τει δε τα ο
θο ο νι α µο
ο
να
χω
Ν
Γ
ρι
ο ο θεν και
ις του θει ου σω µα τος εν αυ τω κα τα
Γ
Μ
κει µε να
και πι στευ σα ας ε ε βο η η σε
Ν
δο ξα σοι Χρι στε ο Θε ος
Μ
ο
τι σω ζεις α
Ν
Γ
παν τας Σω ω τηρ η η µων του Πα τρος γαρ υ
πα αρ χεις α πα αυ γα α σµα
5
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Καὶ νῦν...
Κάθισμα Ἦχος δ΄
Κατεπλάγη Ἰωσὴφ
Μετεμορφώθης Ἰησοῦ, ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ
Θαβώρ, καὶ νεφέλη φωτεινή, ἐφηπλωμένη ὡς
σκηνή, τοὺς Ἀποστόλους τῇ δόξῃ σου
κατεκάλυψεν· ὅθεν καὶ εἰς γῆν ἐναπέβλεπον, μὴ
φέροντες ὁρᾶν τὴν λαμπρότητα, τῆς ἀπροσίτου
δόξης τοῦ προσώπου σου, ἄναρχε Λόγε Χριστὲ
ὁ Θεός, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάμψας,
φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν Κάθισµα
Γ
Ἦχος
Αν θρω ποι το µνη µα σου Σω
τηρ ε ε σφρα α γι σα αν το
Ν
Αγ γε λος τον λι
Ν
Γ
θον εκ της θυ ρας α πε ε κυ λι ι σε
κες ε
θε
α σαν το
Γ
εκ
ε
γυ ναι
γη γερ µε
νον
Ν
νε κρων και αυ ται ευ ηγ γε λι σαν το τοις
6
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ν
Γ
µα θη ταις σου ου εν Σι ι ων
στης η
ζω
η των α παν των
ο τι α
και δι
ε
νε
λυ
Γ
θη τα δε σµα του θα να του Κυ ρι ε ε δο ξα α
σοι
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω και Α
γι
Τα µυ ρα της τα φης αι Γυ ναι κες
κο
ω Πνευ µα τι
Γ
Ν
ο µι σα α σαι
φω νης αγ γε λι κης εκ του τα
Γ
φου ου η κου ου ον
παυ σα σθε των δα κρυ
Ν
Γ
ων και αν τι λυ πης χα ραν κο ο µι σα α σθε
Ν
κρα ξα τε α νυ µνου σαι ο τι α νε στη Χρι στος
7
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Γ
ο ο Κυ ρι ι ος
Π
Ν
ο
ευ δο κη σας σω σαι
Γ
ως Θε ος το γε νος των α αν θρω πων
Καὶ νῦν...
Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν
Κάθισμα Ἦχος δ΄
Κατεπλάγη Ἰωσὴφ
Ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ, μεταμορφούμενος
Σωτήρ, τοῖς προκρίτοις Μαθηταῖς, δείξας τὴν
δόξαν σου Χριστέ, τὸ ἀναλλοίωτον ἤστραψας
τῆς Θεότητος, νεφέλη δὲ φωτός συνεκάλεσας,
Ἠλίαν καὶ Μωσῆν συλλαλοῦντάς σοι· διὸ καὶ
Πέτρος ἔλεγεν· Οἰκτίρμον, καλὸν ἐστιν ὧδε
εἶναι σὺν σοί, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου
λάμψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
8
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Εὐλογητάρια
Ἦχος
Δ
Πα
Κ
Ευ λο γη τος ει Κυ ρι
Δ
ε
δι δα ξον
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Δ
Κ
Των Αγ γε λων ο
δη µος κα τε πλα γη
Δ
ο ρω ων σε
Κ
εν νε κροι οις λο γι σθεν τα του
Δ
θα να του δε Σω τηρ την ι σχυ υν κα θε λο ον
Κ
τα
τα
και συν ε
και
εξ
αυ τω τον Α δαµ ε
γει ραν
Α δου παν τας ε λευ θε ρω σαν
τα
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
9
ε
δι δα ξον
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Τι τα µυ
σιν
ρα συµ πα θως τοις δα
ω µα θη τρι
αι
κιρ να τε
ο
κρυ
α
στρα πτων εν τω τα φω Αγ γε λος προ σε
φθεγ γε το ταις µυ ρο φο ροις
τον τα α φον και η σθη τε
ι
δε τε υ µεις
ο Σω τηρ γαρ ε
ξα νε ε στη του µνη µα τος
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
ε
δι δα ξον
µυ ρο φο ροι
ε δρα µον
Δ
Κυ ρι
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Κ
Λι αν πρω ι
προς το µνη µα σου θρη νο λο γου σαι αλλ᾿ ε
πε
στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε
10
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
θρη νου ο και ρος πε παυ ται µη κλαι ε τε την
Α να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
ε
δι δα ξον
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Μυ ρο φο ροι γυ ναι κες µε τα µυ ρων
ελ θου ου σαι
ε
προς το µνη µα σου ου Σω τερ
νη χουν το Αγ γε λου τρα νως προς αυ τας
φθεγ γο µε ε νου τι µε τα νε κρων τον ζω ων
τα λο γι ζε σθε
ως Θε ος γαρ ε
ξα
νε
ε στη του µνη µα τος
Δο ξα Πα τρι και Υι
11
ω και Α γι
ω Πνευ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
µα τι
Προ σκυ νου µεν Πα τε ρα και τον του ου
του Υι
Α
α
ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ µα την
γι αν Τρι α
δα εν µι α τη ου σι ι
συν τοις Σε ρα φειµ κρα ζον τες το
γι ος
Α γι ος
Και
Α
Α γι ος ει Κυ ρι ε
νυ υν και
α
ει
και εις τους αι
ω νας των αι ω νων Α µην
Κ
Ζω ο
δο την τε κου ου σα
σω Παρ θε ε νε
ε λυ τρω ω
τον Α δα αµ α µαρ τι ας χαρ
µο νην δε τη Ε ευ α
12
αν τι λυ υ πης πα
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ρε ε σχες
την δε
ο
ρευ σαν τα ζω ης
ι θυ νε προς ταυ
εκ σου σαρ κω θεις
Θε ος και αν
θρω πος
Αλ λη λου ι
α
αλ λη λου ι
α
(Δίς)
αλ λη λου ι
α
δο ο ξα σοι ο Θε ος
Τό γ΄.
Αλ λη λου
α
ο
ι
αλ λη λου ι ι ι
ο
ο ος
13
α
α
αλ λη λου
ι
δο ξα σοι ο Θε
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ἡ Ὑπακοή.
Αἱ Μυροφόροι τοῦ Ζωοδότου ἐπιστᾶσαι τῷ
μνήματι, τον Δεσπότην ἐζήτουν, ἐν νεκροῖς τὸν
ἀθάνατον· καὶ χαρᾶς εὐαγγέλια, ἐκ τοῦ
Ἀγγέλου δεξάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐμήνυον
Ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ
μέγα ἔλεος.
Οἱ Ἀναβαθµοί. Ἀντίφωνον Α΄.
Ν
Εκ νε
µε πει ρα ζει
ε
γω
ο
τη τος µου ο
ταις η
εχ θρο ος
δο ναι αις φλε γει µε
δε πε ποι θως εν σοι Κυ ρι
ε
τρο που µαι του τον
Ν
Οι
µι σουν τες Σι ων
γε νη θη η
τω σαν δη πριν εκ σπα σθη η ναι ως χορ τος
συγ κο ψει γαρ Χρι στος αυ χε νας αυ των το µη
14
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
βα σα α νων
Ν
Δο ξα Πα τρι και Υι
Και νυν και
ω Πνευ µα τι
τους αι
ω και Α
α
ει
γι
και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Ν
Α
γι
ω Πνευ µα τι το ζην τα παν
τα φως εκ φω το ος Θε ος µε γας
συν Πα τρι
υ µνου ου µεν αυ τω ω και τω λο γω
Ἀντίφωνον Β΄.
Ν
Η
πε σθω
καρ δι
α µου τω φο βω σου σκε
τα πει νο φρο νου ου ου σα
ψω θει σα α πο πε
ε
ση
15
µη
υ
εκ σου ου παν οι κτιρ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
µον
Ν
Ε
πι τον Κυ ρι
ον
ελ πι ι δα ου δει σει το τε
ο
ε σχη κως
ο τε πυ ρι
τα
πα αν τα κρι νει ει και κο λα σει
Ν
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω Πνευ µα τι
τους αι
Και νυν και
ω και Α
α
ει
γι
και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Ν
Α
γι
ω Πνευ µα
τι πας τις θει ος
βλε πει και προ λε γει τε ρα τουρ γει
ι στα
εν τρι σιν
ε να Θε ον µε ελ πων
γαρ και τρι λαµ πει µο ναρ χει το θει ον
16
υ ψι
ει
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ἀντίφωνον Γ΄.
Ν
Ε
κε κρα ξα σοι Κυ ρι
ε προ σχες κλι νον µοι το ου ους σου βο ων τι
και κα θα ρον πριν α ρης µε
α πο των
εν
πι την µη τε ρα αυ του γην
δυ
θεν δε
Ν
Ε
νων πας αυ
σα νους
θις α
να λυ σει
του λα βειν βα
η γε ε ρα των βε βι
ω µε νων
Ν
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω Πνευ µα τι
τους αι
Και νυν και
ω και Α
α
ει
γι
και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Ν
Α
γι
ω Πνευ µα τι
17
θε
ο
λο γι
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Δ
α µο να ας τρι σα γι
να αρ χος
εξ
α
ο Πα τηρ γαρ α
ου ε φυ ο Υι ος α χρο ο νως
και το Πνευ µα
συ υµ µορ φον συν θρο νον
εκ Πα τρο ος συν εκ λαµ ψαν
Ν
Ἀντίφωνον Δ΄.
Ι δου δη τι κα λον η
τερ πνον αλλ᾿ η το κα τοι κειν
µα
τι
α δελ φους α
εν του ου τω γαρ Κυ ρι ος ε πηγ γει λα το
ζω η ην αι ω νι αν
Ν
Του εν δυ µα τος αυ του ο
του α γρου κο σµων κε λευ ει
ζειν
18
τα κρι να
µη δειν φρον τι
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ν
Δο ξα Πα τρι και Υι
Και νυν και
ω Πνευ µα τι
τους αι
ω και Α
α
ει
γι
και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Ν
Α
γι
ω Πνευ µα τι
ε νο ει δει αι
τι α παν τα ε χε ται ει ρη νο βρα βευ τως
Θε ος του το γαρ ε στι
Πα τρι τε και Υι ω
ο µο ου σι ον κυ ρι ως
Ν
Τὸ Προκείµενον.
Βα σι λευ σει Κυ ρι ος
εις τον αι
ω να
ο
Θε ο ος σου Σι ων
( Δίς )
εις γε νε αν και γε νε αν
Στίχ.
Αι νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι
19
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ον
Ν
ο
Τὸ τρίτον.
Βα σι λευ σει Κυ ρι ος εις τον αι ω να
ὁ β΄ χορός
Θε ος σου Σι ων
εις γε νε
αν και γε νε αν
20
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου.
Πᾶσα Πνοὴ Αἰνεσάτω
Ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν
Ν
Ὁ Χορός:
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ...
Δ
Ὁ Χορός:
Α µη ην
Δ
3
3
Πα α α
3
3
σα πνο η
αι νε σα τω τον
(Δίς)
Κυ υ ρι ον
Τὸ τρίτον
Αι
τον Κυ
ρι
ο
νε σα τω πνο η
πα σα
ο ον
Ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι .. Ὁ χορός:
Ν
Κυ ρι
λε
ε
ε
λε
η σον Κυ ρι
η σον Κυ ρι
ε
ε
λε
ε
η σον
Ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου
Εὐαγγελίου. Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.
21
ε
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ὁ Χορός:
Και τω Πνευ µα τι σου
Ὁ Ἱερεύς: Ἐκ τοῦ κατὰ (...) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσµα.
Ὁ Διάκονος: Πρόσχωµεν.
ὁ Χορός:
Δο ξα σοι Κυ ρι
ε
Δο ξα σοι
Ὁ Ἱερεύς: ( Ἀνάγνωσις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου)
Ὁ Χορός: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
Χριστοῦ
θεασάμενοι,
Ἀνάστασιν
προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν
μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ,
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου
ὀνομάζομεν.
Δεῦτε
πάντες
οἱ
πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν
Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ,
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς
εὐλογοῦντες
τὸν
Κύριον,
ὑμνοῦμεν
τὴν
Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι'
ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
Εἶτα ψάλλεται ὁ Ν' Ψαλµὸς
22
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ἦχος
Δι
Δ
Ε λε
η µον ε
λε η σον µε ο Θε ος
κα τα το µε γα ε λε ος σου
και κα τα
το πλη θος των οι κτιρ µων σου ε ξα λει ψον το
α
νο µη µα µου
Ε
πι πλει ον πλυ νον µε
α νο µι ας µου
α
πο της
και α πο της α µαρ τι ας
µου κα θα ρι σον µε
Ο
γι νω σκω
ο τι την α
και η
νο µι αν µου ε
α µαρ τι
ον µου ε στι δι α παν τος
23
α µου ε
γω
νω πι
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Σοι µο νω η µαρ τον
και το πο νη
ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα
ο πως αν δι
και ω θης εν τοις λο γοις σου
και νι κη σης
εν τω κρι νε σθαι σε
Ι
φθην
δου γαρ εν α
και εν
νο µι αις συ νε λη
α µαρ τι ι αις
ε κισ ση σε
µε η µη τηρ µου
τα
Ι
δου γαρ α
λη θει αν η γα πη σας
α
δη λα και τα κρυ φι α
της σο φι
ας σου ε δη λω σας µοι
Ραν τι εις µε υσ σω πω και κα θα
24
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ρι σθη σο µαι
ο
πλυ νεις µε και υ
περ χι
ο να λευ καν θη σο µαι
Α κου τι εις µοι α γαλ λι
και ευ φρο συ υ νην
στε α
α γαλ λι
τε τα πει νω µε
Α
ε
α σιν
α σον ται ο
ε
να
πο στρε ψον το προ σω πον σου
πο των α µαρ τι ων µου
α
και πα σας τας α
νο µι ας µου ε ξα λει ψον
Καρ δι
αν κα θα ραν
3
κτι σον εν ε
3
µοι ο Θε
3
ος
και πνευ µα ευ θες εγ και νι
3
σον εν τοις εγ κα τοις µου
25
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
3
Μη α πορ ρι ψης µε
α
πο του προ
3
σω που σου
και το Πνευ µα σου το α γι ον
µη αν τα νε λης απ᾿ ε µου
Α πο δος µοι
την α γαλ λι
του σω τη ρι ου σου
νι
α σιν
και πνευ µα τι η γε µο
κω ω στη ρι ξον µε
Δι
και α
δα ξω
σε βεις
α
ε
νο µους τας ο δους σου
πι
σε
ε πι στρε ψου
σι
Ρυ σαι µε εξ
ο
αι µα των ο
Θε ος της σω τη ρι ας µου
26
Θε ος
α γαλ λι
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
α
σε ται η γλωσ σα µου την δι και ο συ νην
σου
Κυ ρι ε
τα χει λη µου α
το στο ο µα µου
νοι ξεις
και
α ναγ γε λει την αι νε σιν
σου
3
3
Ο
τι
δω κα αν
ει
3
η
θε λη σας θυ σι αν ε
ο λο καυ τω µα τα ουκ ευ δο κη
σεις
Θυ σι
α τω Θε ω
πνευ µα συν τε
τριµ µε νον καρ δι αν συν τε τριµ µε νην
τε τα πει νω µε νην ο Θε ος
27
και
ουκ ε ξου δε
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
νω σει
Α γα θυ νον Κυ ρι ε
κι
α σου την
Σι ων
θη τω τα τει χη
Ι
εν τη ευ δο
και οι
κο δο µη
ε ρου σα ληµ
Το τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και
ο συ νης
α να φο ραν
και ο
λο καυ τω
µα τα
3
Το
σι
τε
α
νοι σου σιν
α στη ρι ον σου µο σχους
ε
πι το θυ
και
ε
λε
3
η σον µε ο Θε ος
Δο ξα Πα τρι και Υι
28
ω και
Α
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
γι
ω Πνευ µα τι
Ταις των Α
λων πρε σβει αις
ε
λε η µον
ψον τα πλη θη
των ε µω ων εγ
πο στο ο
ε
ξα λει
κλη µα
των
Και νυν και α
ει
και εις τους αι
ω νας
των αι ω νων Α µην
Ταις της Θε
ο
το ο
κου πρε σβει αις
ε
λε η µον
ε
ξα λει
ψον τα πλη θη
των ε µω ων εγ
κλη µα
των
Ε λε
Θε ος
η µον ε
λε
κα τα το µε γα
29
η σον µε
ε
λε ος σου
ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
και κα τα το πλη θος των οικ τιρ µων σου
ε
ξα λει ψον το α
Α
φου
νο ο µη µα µου
να στας ο
Ι
κα θως προ ει πεν
η σους α πο του τα
ε δω κεν
η µιν
3
την αι
ω νι ον ζω ην
ο ος
30
και µε γα
ε λε ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον (ιβ´).
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον Κυ ρι
Β
λε
η σον
ε
ε
(δίς)
Κυ ρι ε
ε λε
η σον
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι
Β
ε
ε λε
η σον
Κυ ρι ε
ε λε
η σον
Β
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι
Β
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι ε
σο ο ον
31
ε
λε ε η
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ὁ Ἀναστάσιµος Κανών.
ᾨδὴ α´. Ὁ Εἱρµός.
Ἦχος
Γα
Γ
Αρ µα τη λα την Φα ρα
σε τε ρα τουρ γου σα πο τε
ω
ε
Μω σα
ραβ δος σταυ ρο τυ πως πλη ξα σα
βυ θι
ι
κη
και δι
Ν
ε λου σα θα λασ σαν Ι σρα ηλ δε φυ γα δα
Γ
πε ζον ο
δι την δι
ε σω σε
α σµα τω Θε
ω α να µελ πον τα
Ν
Γ
Δο ξα τη Α
γι α
α να στα σει σου
Γ
Κυ ρι ε
Π
Ν
Την παν το δυ να µον Χρι στου θε
ο τη
Γ
τα πως µη θαυ µα σω µεν
32
εκ µεν πα θων πα
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
α σι τοις πι στοις α πα θει αν
και αφ θαρ σι
Ν
αν βλυ ζου σαν εκ πλευ ρας δε
α
γι ας πη γην
Γ
α θα να τον στα ζου σαν
και ζω ην εκ τα
φου α ι δι ον
Γ
Δο ξα τη Α
Ν
γι α
α να στα σει σου
Γ
Κυ ρι ε
Γ
Ως ευ πρε πης ταις γυ ναι ξιν
λος νυν εµ πε φα νι σται
ο Αγ γε
και τη λαυ γη φε ε
ρων της εµ φυ του συµ βο λα
α
υ λου κα
Ν
θα ρο τη τος τη µορ φη δε µη νυ υ ων το φεγ γος
της α να στα σε ως
κρα ζει ε ξη γερ θη ο Κυ
33
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ρι ος
Θεοτοκίον.
Υ περ α
γι α Θε ο
το κε σω ω σον
η µας
Π
Ν
Δε δο
ται εν γε νε
ξα σµε να πε ρι σου λε λα λην
αι αις γε νε ων
Λο ο γον εν γα στρι χω ρη σα σα
Ν
η τον Θε ον
α γνη δε
Π
δι α µει να σα Θε ο το κε Παρ θε ε νε
δι ο
Γ
σε παν τες γε ραι ρο µεν
προ στα σι ι αν η µων
34
την µε τα Θε ον
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Κανών Δεύτερος. Ὑγρὰν διοδεύσας
Ἦχος
Δο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι
Μω σης εν
ι δων εν
ρος
νε
θα λασ ση προ φη τι κως
φε λη και εν στυ λω πα λαι πυ
την δο ξαν Κυ ρι ου α
νε βο ο α τω
(Δις)
Λυ τρω τη και Θε ω η µων α σω µεν
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω και α
γι
ω
Πνευ µα τι
Ως πε τρα τω σω µα τι σκε πα σθεις
τε θε
ω
τω
µε νω τον α
ο ρα τον καθ ο ρων
Μω σης ο θε ο πτης α
νε βο ο α τω Λυ
35
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
τρω τη και Θε ω η µων α σω µεν
Και νυν και α
των αι
ει και εις τους αι
ω νας
ω ω νων Α µην
Συ
ε
πι του ο ρους του νο µι κου
και εν Θα βω ρι ω κα θω ρα θης τω Μω υ
ση
εν γνο φω το πα λαι εν φω τι ι δε νυν
α προ σι τω της Θε ο τη τος
36
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ΚΑΝΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ
Ἦχος πλ. δ΄
ᾨδὴ γ΄ ὁ Εἱρµὸς.
Π
Γ
Ν
Ο στε ρε
ω σας κα ταρ χας τους ου ρα
νους εν συ νε σει
και την γην ε
πι
υ
δα
Ν
των ε δρα σας
εν τη πε τρα µε Χρι στε της
Γ
Εκ κλη σι
ας στη ρι ξον
ο τι ουκ ε
στι
πλη ην σου α γι ος µο νε φι λαν θρω πε
Ν
Γ
Δο ξα τη Α
γι α Α να στα σει σου
Γ
Κυ ρι ε
Π
Γ
Ν
Κα τα κρι θεν τα τον Α δαµ τη γευ σει
της α µα ρτι ας
της σαρ κος σου το σω τη ρι
Ν
ον πα θος
ε
δι και ω σε Χρι στε αυ τος γαρ
37
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Γ
ουχ υ πευ θυ νος
της του θα να του πει ρας
πε φη νας ο α να µαρ τη τος
Ν
Γ
Δο ξα τη Α
γι α Α να στα σει σου
Γ
Κυ ρι ε
Π
Γ
Ν
Της Α
να στα σε ως το φως εξ ελ λαµ
ψε τοις εν σκο τει
του θα να του και σκι α κα
Ν
θη µε νοις
ο
Θε ος µου Ι
η σους και τη
Γ
αυ του Θε
σας
ο τη τι
τον ι σχυ ρον δε σµευ
του του τα σκευ η δι ηρ πα σε
Υ περ α
γι α Θε ο
η µας
38
το κε σω ω σον
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Π
Γ
Ν
Των Χε ρου βιµ και Σε ρα φειµ ε δει χθης
υ ψη λο τε ρα
Θε
ο
το κε συ γαρ µο νη
Ν
ε δε ξω
τον α χω ρη τον Θε ον εν ση γα
Γ
στρι α
µο λυν τε
δι
ο πι στοι σε πα αν τες
υµ νοις Α γνη µα κα ρι ζο µεν
39
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Κανών Δεύτερος. ᾨδὴ γ'.Οὐρανίας ἁψῖδος
Ἦχος
Δο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι
Η σκι α ζου σα δο ξα εν τη σκη νη προ
τε ρον
και τω Μω υ ση ο µι λου ου σα τω
σω θε ρα πον τι
τυ πος γε γε νη ται της α
στρα ψα σης αρ ρη η τως εν Θα βωρ σου Δε σπο
(Δις)
τα Με τα µορ φω σε ως
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω και α
γι
ω
Πνευ µα τι
Συν α νηλ θε σοι Λο γε µο νο γε νες υ
ψι στε
η των Α πο στο λων α κρο ο της
40
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ε
πι του ο ρους Θα βωρ
σαν ο
και συµ πα ρε στη
τε Μω σης και Η λι ι ας ως Θε ου θε
ρα πον τες µο νε φι λαν θρω πε
Και νυν και α
των αι
ει και εις τους αι
ω νας
ω ω νων Α µην
Θε ος
γε γο νας
ο λος υ παρ χων ο λος βρο τος
ο λη τη Θε ο τη τι
την αν θρω πο τη τα
εν
υ
ην εν δυ σι ταις ου σι ι αις
πο στα σει σου
Μω υ σης Η
λι ας τε ει δον εν ο ρει Θα βω ω ω ωρ
41
µι ι ξας
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Κοντάκιον
Ἦχος Βαρύς
Γα
τε µορ φω
Ε
πι του
ω ω θης
ο
ο ρους µε
και ως
ε
χω ρουν
οι µα θη ται σου την δο ξαν σου Χρι στε ο θε ος
ε θε
α σαν το
σταυ ρου µε νον
κου σι ον
τι συ
ι
να ο ταν σε
το µεν πα θος νο
ι
η σω σιν ε
τω δε κο σµω κη ρυ ξω ω σι
υ παρ χεις α
το
λη θως
δω σι
ο
του Πα τρος
α παυ γα σµα α α α
α α α
Τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ΄ Ἐπεφάνης σήμερον
Ἑορτὴ ὑπέρλαμπρος, ἡ τοῦ Δεσπότου, ἦλθε,
δεῦτε
ἅπαντες,
ἐπὶ
τῷ
ὄρει
νοερῶς,
προκαθαρθέντες ἀνέλθωμεν, τῷ Θαβωρίῳ
ἐποψόμενοι.
Δόξα... Καὶ νῦν... Τό αὐτόν.
42
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Κοντάκιον Ἦχος Πλ. δ΄
Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως
ξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας
ἤγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα
χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ
πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει
σου Πολυέλεε.
ὰ τοῦ, ᾍδου σκυλεύσας βασίλεια, καὶ
νεκροὺς
ἀναστήσας
Μακρόθυμε,
Γυναιξὶ
Μυροφόροις συνήντησας, ἀντὶ λύπης, χαρὰν
κομισάμενος, καὶ Ἀποστόλοις σου ἐμήνυσας τὰ
τῆς νίκης σύμβολα Σωτήρ μου ζωοδότα, καὶ τὴν
κτίσιν ἐφώτισας φιλάνθρωπε· διὰ τοῦτο καὶ
κόσμος συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου
πολυέλεε.
Συναξάριον
Τῇ Ι΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τῶν Ἁγίων
μαρτύρων Λαυρεντίου Ἀρχιδιακόνου, Ξύστου
Πάπα Ῥώμης καὶ Ἱππολύτου.
Στίχοι
Τὸν Λαυρέντιον λαύρακα Χριστοῦ λέγω,
43
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ἐπ' ἐσχάρας ἄνθραξιν ἐξωπτημένον.
Τέλους ἀθλητῶν καὶ κλέους τυχεῖν θέλων,
Ἤθλησας ἆθλον, Ξύστε, τὸν διὰ ξίφους.
Τὸν Ἱππόλυτον ἱπποδέσμιον βλέπω,
Ἐναντίαν πάσχοντα τῇ κλήσει πάθος.
Ὤπτησαν δεκάτῃ Λαυρέντιον ἠΰτε ἰχθύν.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ ἅγιος Ἥρων ὁ φιλόσοφος
ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
44
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ
ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Γ
Ἦχος
ᾨδὴ α'
σης επ ευ
ε τε µε
ε
τω
θει ας ρα βδω την Ε
πι στρε πτι κως
α ητ τη τον
α σω µεν
ρυ θραν δι
Ι σρα ηλ πε ζευ σαν τι
κρο τη σας η νω σεν
το
Σταυ ρον χα ρα ξας Μω
Φα ρα
την δε
ω τοις αρ µα σι
επ ευ ρους δι
α γρα ψας
ο πλον
ο Χρι στω
τω Θε
ω η
Δι
µων ο τι δε δο ξα
σται
ᾨδὴ γ'
Ρα βδος εις τυ πον
πα ρα λαµ βα νε ται
του µυ στη ρι ου
τω βλα στω γαρ προ
45
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
κρι
ι
ι
νει τον
ι
στει ρευ ου ση δε πρω
νυν
Α΄
ε ξην θη η σε
ε
ρε
α
ην Εκ κλη σι
α
Χορός
ξυ υ λον Σταυ ρου
εις κρα τος και στε ρε ε ω ω µα
ᾨδὴ δ'
Eι σα κη κο α Κυ ρι ε
νο µι ι ας σου το µυ στη
νο
Τη
η σα τα ερ γα σου
και
της οι κο
ρι ον
ε
κα τε
δο ξα σα
σου την θε ο τη τα
ᾨδὴ ε'
Ω τρι σµα κα ρι ι στον ξυ υ υ λον
εν
ω
ε τα α θη Χρι στος
και Κυ ρι ος
δι
ο Βα σι λευς
ου πε πτω κεν
46
ο
ξυ
λω
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
α
πα τη σας
τω εν σοι δε λε
Θε ω τω προ σπα γεν τι σαρ κι
α σθεις
τω πα ρε χο
ον τι την ει ρη νην ταις ψυ χαι αις η η µων
ᾨδὴ στ'
Νο τι ου θη ρο ος εν σπλα α αγ χνοις
πα λα µας Ι
πε τα σας
ε
υ
σταυ ρο
ει δως δι εκ
το σω τη ρι ον πα θος προ δι
τυ υ που σα φως
εκ δυς
σιν
ω νας
Ο ο θεν τρι η
την υ περ κο
πε
σµι ον Α να στα α
ζω γρα φη η σε
του σαρ κι
προ σπαγεν τος Χρι στου ου του Θε ου
τρι η
µε ρω ε γε ερ σει
47
µε ρος
και
τον κο ο σµον φω
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
τι ι σα αν τος
ᾨδὴ ζ'
Ε εκ
νου δυσ σε βους
ον
γους
σε
ον
α τι
α πει λης
νο ον προ στα γµα
λα ους ε κλο
νη σε
πνε
και δυ σφη µι α ας θε ο στυ
Ο µως τρεις Παι δας ουκ ε
θυ µος
τυ ραν
θη ρι
ω δης
δει µα τω ω
ου ου πυρ βρο µι
αλλ αν τη χου ντι δρο σο βο λω πνευ µα
πυ ρι συ νον τες ε ψα αλ λον
περ υ µνη η το ος των Πα τε
υ
ρων και η µων
Θε ος ευ λο γη τος ει
ᾨδὴ η'
Αι νου µεν ευ λο γου µεν
48
ο
και προ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
σκυ νου ου ου µε εν τον Κυ ρι ον
Ευ λο γει
α δος ι σα
Θε ον
ριθµοι
υ µνει ει
Λο ο γον
γι ον
τε
τον συγ κα τα βαν τα
και υ περ υ
πα α σι ζω ην
της Τρι
Δη µι ουρ γον Πα τε ρα
και το πυρ εις δρο σον
ποι η σαν τα
να
τε Παι αι αι δες
πα
ρε χον
εις τους αι
49
µε τα α
ψου τε
το
Πνευ µα πα
ω ω να α α ας
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Τιµιωτέρα πλαγίου δ΄
Ἦχος
Νη
Ν
Με γα λυ
ρι ον
µου
νει
η ψυ χη µου τον Κυ
και η γαλ λι
α
σε το πνε ευ µα
ε πι τω Θε ω τω Σω τη ρι µου
Ν
Την Τι
µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ
και εν δο ξο τε ραν
των Σε ρα φειµ
την α
α συγ κρι ι
δι
ι τω ως
α φθο ρως Θε ον
Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το
ο
κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Ο
τι
ε
πε βλε ψεν ε
πι την τα
πει νω σιν της δου λης αυ του
ι δου γαρ
50
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
α
πο του νυν
α α σαι
µα κα
ρι
ου σι µε πα
αι γε νε αι
Ν
Την Τι
µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ
και εν δο ξο τε ραν
των Σε ρα φειµ
α συγ κρι ι
την α
δι
ι τω ως
α φθο ρως Θε ον
Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το
ο
κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Ν
Ο
α
ο
τι
ε
δυ να τος
νο µα αυ του
εις γε
ποι η
σε µοι µε γα λει
και
και το
α
ε
γι ον το
ο
λε ος αυ του
νε αν και γε νε αν τοις φο βου µε ε νοις
51
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
αυ τον
Ν
Την Τι
µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ
και εν δο ξο τε ραν
των Σε ρα φειµ
την α
α συγ κρι ι
δι
ι τω ως
α φθο ρως Θε ον
Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το
ο
κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Ν
Ε ποι η
νι
αυ του
δι
σε κρα τος εν βρα χι
ε σκορ πι σεν
φα νους δι α νοι α καρ δι
ο
υ πε ρη
ι ας αυ των
Ν
Την Τι
µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ
και εν δο ξο τε ραν
52
α συγ κρι ι
ι τω ως
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
των Σε ρα φειµ
την α
δι
α φθο ρως Θε ον
Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το
ο
κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Ν
Κα θει λε δυ
και
νε
ε
υ
να στας α
υ ψω σε τα πει νους
ε πλη σεν α γα θων
πο θρο νων
πει νων τας ε
και πλου του ουν τας
ξα πε στει λε κε νους
Ν
Την Τι
µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ
και εν δο ξο τε ραν
των Σε ρα φειµ
την α
α συγ κρι ι
δι
ι τω ως
α φθο ρως Θε ον
Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το
53
ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν
Αν
τε λα βε το Ισρα ηλ παι δος αυ
του µνη σθη ναι ε λε ε ε ους
λη σε προς τους πα
Α βρα αµ
τε
κα θως ε
ε ρας η µων
λα
τω
και τω σπερ µα τι αυ του ε ως αι
ω νος
Ν
Την Τι
µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ
και εν δο ξο τε ραν
των Σε ρα φειµ
την α
α συγ κρι ι
δι
ι τω ως
α φθο ρως Θε ον
Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το
κον σε µε γα λυ υ νο ο µεν
54
ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ᾨδὴ θ'.
Μυ στι κως ει Θε ο
Πα ρα δει σος
στη
α
γε
σα σα Χρι στον
ζω
η
φο ρον
ται δεν δρον
ε
ε
εν γη
Δι ο
ε
ωρ γη
ο
κε ε
η τως βλα
υφ ου το του Σταυ ρου
πε φυ του ουρ γη
νυν υ ψου µε νου προ
σκυ νου ουν τες αυ τον
ε
το ο
σε ε µε γα
εν
55
λυ νο µε ε
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν,
Ἦχος
Δι
Μ
Α µη ην
Δ
Α
γι
ος
Κυ ρι
ος
ο ο Θε ο ος
( Δίς )
η µων
Μ
Δ
Υ ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο
ο
ον
Β
η µων
και προ σκυ νει τε
τω
υ πο πο
Δ
δι
ω των πο ο δω ων αυ του
Ὁ β΄ χορός:
Β
Ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ιν
Εἶτα ψάλλονται τά Ἐξαποστειλάρια.
56
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ἑωθινόν Θ΄.
Δ
Ἦχος
ε
Δι
Συγ κε κλει ει σµε ε
νων Δε
σπο τα των θυ υ ρων ω ως ει ση ηλ θες
Α πο ο στο ο
λους ε
µα τος πα α να γι ι
εµ φυ υ ση
λυ υ ειν
ρη κας
η σας
τας
και
ου
α
ε
πλησας
οις
δε σµειν τε ε και
µα αρ τι ι
ο ο κτω µε εθ᾿
ας
η µε ε
ρι ος
συ υ υ πα αρ χει ει εις
57
ει
ει
ε ρας
τω Θω µα
υ πε δει ξας και αι τας χει ει ρας
µεν Κυ υ
Πνευ
ει ρη νι κως ε
τη ην σην πλε ευ ρα α α α αν
βο ω ω ω
τους
Μεθ᾿ ου
και Θε ε ος
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Καὶ τῆς ἑορτῆς
Ἐξαποστειλάριον
Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν
Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε, Μαθητῶν
τούς προκρίτους, λαβὼν μετεμορφώθης νῦν, ἐν
Θαβὼρ τῷ ἁγίῳ, ἐν ᾧ Μωσῆς καὶ Ἠλίας,
παρειστήκεισαν τρόμῳ, δουλοπρεπῶς σοι
Δέσποτα, συλλαλοῦντες, μεθ’ ὧν σε, Χριστὲ
Σωτήρ, σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι προσκυνοῦμεν
τὸν ἐκ Παρθένου λάμψαντα, εἰς βροτῶν
σωτηρίαν.
58
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ἦχος
Νη
Ν
Μ
Πα α α σα πνο η αι νε ε σα α
τω ω
Ν
τον Κυ υ υ
νει
ει
υ υ
Δ
ρι ι
ι
ι
ον
τε το ον Κυ
υ
ρι ι ον
εκ τω
Δ
Ν
ω
ω
ω ων ου ρα
Μ
Δ
ψι
νω ω ων
αι αι νει
Μ
ει ει τε α αυ το ον
Μ
αι
Μ
ε
ε
εν τοι οι οι οι υ
Π
ι στοις
σοι πρε ε
πει ει
υ υ µνος τω
Μ
Ν
ω ω ωω
θε ε ε
ε ω
Ν
Αι νει ει ει τε αυ τον
πα α
α α αν
Μ
τες
οι Α αγ γε λοι οι οι
Μ
αι
νει
α α α αυ του
Δ
ει ει ει τε αυ τον
59
πα
α σαι αι
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Μ
δυ να
α α α µει εις α α αυ του ου σοι πρε
Π
Ν
πει υ υ µνος τω ω ω ω ω
Του ποι η σαι εν
γρα πτον δο ξα αυ τη
θε ε ε
ε ω
αυ τοις κρι µα εγ
ε σται πα σι τοις ο
σι οις αυ του
Ν
Κυ
υ
πα ρε στης
ρι
ε
ει και κρι τη ρι ι
υ πο Πι λα του ου κρι νο µε νος
αλλ᾿ ουκ α πε λει φθης του θρο νου
συγ
ω
κα α θε ζο µε νος
και αι
τω Πα τρι
α
να στας
Δ
εκ
νε κρων
τον κο
σµον η λευ θε ρω σας
εκ της δου λει ει ας του αλ λο ο τρι ι
60
ου
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ν
Π
ως
οι κτιρ µων και φι λα αν θρω ω πος
Ν
Αι νει τε τον Θε ον
οις αυ του
εν τοις Α
αι νει τε αυ τον
γι
εν στε ρε
ω µα τι της δυ να µε ως αυ του
Ν
Κυ
µνη µει ω
υ
ρι
Ι
ε
Π
ει και ως νε κρο ον εν
ου δαι οι
σε ε κα τε θεν το
Ν
αλλ ως βα σι λε α υ πνουν τα στρα τι
ω ται
σε ε ε φυλ ατ τον
ης θη σαυ ρον
αλ
λα
Π
και
ως
ζω
η
σφρα γι δι ε σφρα γι σαν το
α νε στηςκαι πα ρε ε σχες
Ν
φθαρ σι αν ταις ψυ χαι αις η η µων
61
α
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ν
Αι νει τε αυ τον ε
στει αις αυ του
πι ταις δυ να
αι νει τε αυ τον
κα τα
το πλη θος της µε γα λω συ νης αυ του
Ν
Κυ
τα
σου
υ
του δι
ρι
ε
ο
α α βο ο
Δ
η η µιν δε δω κας
ο ο πλον
λου
κα
Ν
τον Σταυ ρον
φρι ιτ τει ει γαρ και τρε
Ν
ε ε µει
µη φε ε ρω ων κα θο ραν αυ του\ου
την δυ να µιν
και θα να
του
ο τι νε κρου ους α
το ον κα τηρ γη σε
το προ σκυ νου ου ου µεν
φην σουκαι τη ην ε
ε γε ερ σιν
62
νι στα
δι
α
την τα
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ν
Αι
γος
νει τε αυ τον εν
αι νει τε αυ τον
η χω σαλ πιγ
εν ψαλ τη ρι ω και
κι θα ρα
Ν
Ο Αγ γε λος σου Κυ ρι
ε
ο την
Δ
Α να
στα σιν κη ρυ ξας
τους µεν φυ λα
Ν
κας ε φο
βι σε
τα δε γυν ναι α
ε φω ω
Δ
νη σε λε γων
τι ζη τει τε τον ζων τα µε τα α των
Μ
νε κρων
α
νε στη η θε ος ων και
Δ
Π
κου µε ε ε νη
ζω
Ν
τη οι
Μ
η ην ε δω ρη η σα α
τω
63
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Μ
Τὰ τῆς Μεταµορφώσεως Στιχ.
Αι
νει
τε
αυ τον
εν τυ µπα νω και χο ρω
αι
νει
τε αυ
τον εν χορ δαι αις και ορ γα νω
Προ του τι
του πα θους
µι
ι ου Σταυ ρου σου και
λα βων ους προ ε κρι νας των ι
ε ρων Μα θη των προς το Θα βω ρι ον Δε
σπο τα α νηλ θες ο ρος δει ξαι θε λη σας του ου
τοις την δο ξαν σου
σε
οι
και κα τι δον τες
µε τα µορ φου µε νον
και υ περ η λι
ον λαµ ψαν τα πρη νεις πε σον τες την δυ να
στει αν σου κα τε πλα γη σαν
64
α
να βο ω
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ων τες
Συ το
α χρο νον φως υ παρ χεις Χρι
στε και
α παυ γα σµα
του Πα τρος ει και θε
ε ε λων σαρξ ω ρα θης α ναλ λοι ω τος
Στιχ.
Μ
Αι νει
τε αυ τον εν κυµ βα λοις
Μ
ευ
η χοις
λοις α
αι
νει
τε αυ τον εν κυµ βα
λα λα γµου
πα σα πνο η αι νε σα
α τω τον Κυ ρι ον
Προ του τι
του πα θους
µι
ι ου Σταυ ρου σου και
λα βων ους προ ε κρι νας των ι
ε ρων Μα θη των προς το Θα βω ρι ον Δε
σπο τα α νηλ θες ο ρος δει ξαι θε λη σας του ου
65
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
τοις την δο ξαν σου
σε
οι
και κα τι δον τες
µε τα µορ φου µε νον
και υ περ η λι
ον λαµ ψαν τα πρη νεις πε σον τες την δυ να
στει αν σου κα τε πλα γη σαν
ων τες
Συ το
στε και
α παυ γα σµα
α
να βο ω
α χρο νον φως υ παρ χεις Χρι
του Πα τρος ει και θε
ε ε λων σαρξ ω ρα θης α ναλ λοι ω τος
Στιχ.
Σοι
ση
ε στιν η γη
ει σιν οι
και
την οι κου µε νην και το
πλη ρω µα αυ της ε
Ο προ αι
ου ρα νοι
ω
θε µε λι ω σας
ω νων υ παρ χων Θε ος
66
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Λο γος
λο µε νος
ο φως ως ι µα τι ον
µε τα µορ φου µε νος εµ προ σθεν
των µα θη των σου
γε
πε ρι βαλ
ε λαµ ψας
υ περ τον η λι
ον Λο
Μω σης και Η λι ας δε
πα ρει στη κει σαν
σοι
νε κρων και ζων των σε Κυ
ρι ον δη λο ποι ουν τες
και σου δο ξα ζον τες
την α πορ ρη τον
κο νο µι ι α αν και
το
οι
ε λε ος και την πολ λην συγ κα τα βα σιν
δι ης
ε σω σας κο ο ο σµον
α µαρ τι αις
α πολ λυ µε νον
Στιχ.
Μ
Θα βωρ και Ερ µων
67
εν τω
ο
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
νο µα
τι σου
Παρ θε
θεν τα
νι
α γαλ λι
α
κη ης εκ νε
σονται
φε λης σε τεχ
και σαρ κα γε νο µε νον και προς το
ρος Θα βωρ µε τα µορ φου µε νον Κυ ρι
τη νε φε λη
κλου µε νον
τη φω τει νη σε
ε και
πε ρι
φω νη του Γεν νη το ρος
ο
κυ
α γα
πη τον σε Υι ον των µα θη των συµ πα ρον των
σοι σα φως ε δη λου
σι
ον και ο
ως
µο θρο νον
ο
µο
ο
θεν ο
τρο ος εκ πλητ το µε νος Κα λον ω
ει
ναι ε
λε γε
ου
ου
Πε ε
δε ε στιν
µη ει δως ο ε λα α α λει
68
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ευ ερ γε τα πο λυ ε λε ε
Ἑωθινὸν Θ΄.
Ἦχος
Πα
Π
Nε
Δο ο ξα Πα τρι
Υι ι ω ω και α
γι ι ι
ι
ι
ι
και αι
ω
Πνευ µα α
α τι
Ως επ
ε σχα α α
χρο ο ο ο νων ου σης ο
α
ι
α α α των
ψι ας Σα αβ βα α
ι στε
θα αυ µα α
κε κλει σµε ε ε
τω ων τω ω ων
ε φι ι στα σαι
ι ι λοις Χρι ι
α α τι
α
ε
α
ε νη
69
τοι οις φι ι
και αι θα αυ µα
βε
βαι αι οις
ει ει σο ο
τη
δω των
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
θυ
σου
ρω ω ων
την εκ
νε κρω ω ω ων
α α α α να α α α α στα α α α σιν
α αλλ᾿ ε πλη η η σας
ους Μα
γι
θη
ι
κας
α
ε
ε
η τας
ου
ε
και Πνευ µα τος α
µε ε τε ε
α αυ τοις
ω ω ως
ων
ι
η
χα α ρα ας του ου
και
ε
µα
α
α φε ε σε ε
α α αρ τι
ι
και τον Θω µα αν ου ου κα α τε
ε
λι ι
πι
ι
ι
ι πες
στι ι
ι
τω
ι ι
70
ω
ε ξου ου σι α αν
νει ει ει ει µας
α
δω ω
ω τη ης α
α ας
ι
ι
ε
α
κα τα βα
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
πτι ι
ζε
δι
ο
σθαι αι κλυ υ υ υ δω ω ω νι
πα ρα α α σχου ου ου και αι η η
µι ι ι ιν
λη θη η η
η
η
σιν Nε γνω ω σιν α
α
Nη η η
η
γνω ω ω
η
ην
η
και αι α φε ε ε
σµα α
α
α
α α α
τω ω
ω
Κυ υ υ
υ υ υ υ ρι ι
α
ω ω ων
ε
ε
η η η
σι
α α
ιν πται
α
α
α
ευ σπλα αχ νε
ε
ε
ε
ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄
Ἦχος
Πα
Κ
Και νυ υν και
νας των αι ω νω
α
ει και εις τους αι
α µην
71
ω
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Υ περ ευ λο γη µε νη υ
ο το ο κε Παρ θε ε
ε
του εκ σου ου σαρ κω
µα λω
τι σται
η
κα τα α ρα νε
η
λευ θε
να
η θη µεν
δι
ε νε
θεν τος
δι
ο
νε κρω ται
ο
και η µεις
α γαρ
η
κλη ται
Ευ
α
θα να τος τε θα
ε
ζω
ο
ο α νυ µνουν τες βο
ευ λο γη τος Χρι στος ο Θε ος
ποι
ω µεν
η µων
ο ου τως ευ δο κη σας δο ο ξα α σοι
72
Θε
Α δης ηχ
ο Α δαµ α να κε
ρω ται
τω ται
παρ χεις
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Δοξολογία Μεγάλη σε ἦχο πλ. α΄ . Ἐπιλογές.
Ἦχος
Πα
Κ
Δο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ
Κ
Δ
ψι ι στοις Θε
ω
και ε
πι γης ει
ρη η
νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α
Κ
Υ µνου µεν σε ευ λο γου µεν σε προ σκυ
Δ
νου µεν σε δο ξο λο γου µεν σε
στου µεν Σοι δι
Κ
ευ χα
ρι
α την µε γα α λην \σου δο
ξαν
Κ
Κυ ρι ε Βα σι λευ
ε Πα τερ πα ντο κρα α τορ
µο νο γε νες Ι
ε που ρα νι ε Θε
Κυ ρι ε
η σου Χρι στε και Α
73
Υι
γι
ε
ον
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Πνευ µα
Κ
Κυ ρι ε
ο
Θε ος
ο
ο Υι ο ος του Πα τρος
α µνος του Θε ου
ο
µαρ τι ι αν του κο σµου
αι
ε
ο αι αι ρων τας α µαρ τι ι
αι ρων την α
λε η σον η µας
ας
του κο σµου
Κ
Προ σδε ξαι την δε η σιν η µων
θη µε νος εκ
λε
δε ξι
ο
κα
ω ων του Πα τρος και ε
η σον η µας
Κ
Ο τι συ
ει µο νος Κυ
δο
ει
µο νος Α
ρι ος
Ι
Συ
η σους Χρι στος εις
ο ξαν Θε ου Πα τρος α µην
74
γι ος
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Κ
Καθ᾿ ε
σε
αι
κα στην η µε ραν ευ λο γη σω
και αι νε σω το ο νο µα α σου εις τον
ω ω να
και εις τον αι ω
να του αι ω
νος
Κ
Κα τα ξι ω σον Κυ
ρα ταυ τη
ρι
ε
εν τη η µε
α να µαρ τη τους φυ λα χθη ναι
η µας
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε
Δ
πα τε ε
ρων η µων
δε δο ξα σµε ε νον
ο
Θε ος των
Κ
και αι
νε το
ον και
το ο νο µα α σου εις τους
αι ω νας α µην
75
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Γε νοι το Κυ
η µας
ρι
ε
το
κα θα περ ηλ
ε λε ος σου εφ
πι ι
ι
σα µεν ε
πι σε
Δ
Κ
Ευ λο γη το ος ει Κυ
ρι
ε
δι
δα
(τρίς)
ξον µε τα δι και ω µα τα Σου
Κ
Κυ ρι ε κα τα φυ γη
µιν
εν γε
νε
ει πα Κυ ρι ε
α και γε
ε γε νη
νε
θης η
α
ε
ε λε η σο ον µε
την ψυ χην µου ου ο τι
ι
γω
α σαι
η µαρ τον Σοι
Κ
Κυ ρι ε προς σε κα τε φυ γον δι δα ξο ον
µε
του ποι ειν το θε λη µα α σου
76
ο τι συ ει
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ει ο
Θε ος µου
Ο τι πα ρα σοι πη γη ζω ης
εν τω φω
τι σου ο ψο µε θα φως
Κ
Πα ρα τει νον το ε
λε ος σου ου τοις γι
Κ
Α γι ος ο
νω σκου σι Σε
σχυ ρος
Α
γι
ος
α
Θε ος
Α γι ος Ι
θα να τος
ε
λε
(τρίς)
η σον
η µας
Κ
Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι
ω Πνευ
µα τι
Κ
Και νυν
και α
ει
νας των αι ω νων α µην
77
και εις τους αι
ω
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Κ
Α γι ος α θα να τος ε
λε
η σον η µας
Ἀσµατικόν.
Κ
Α γι ι
ι
α α γι ι ος
ος ο
Ι
ι
Θε ε ε ος
σχυ υ υ ρος
Μ
Αα α
Κ
η η η η µα α α ας
78
α
Α γι ος
Κ
θα να α τος ε ε λε η η σο
Δ
Α
ο
ον
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Μετά τήν Δοξολογία, ὅταν ὁ ἦχος εἶναι
Πλάγιος α΄, Πλάγιος β΄, Βαρύς, & Πλάγιος δ΄.
Ἦχος
Νη
Ν
Α
να στα ας εκ του µνη µα τος
τα δε σµα δι αρ ρη\η ξας του Α δου
και
ε λυ
σας το κα τα κρι µα του θα να του Κυ ρι ε
παν τας εκ των πα γι ι δων του εχ θρου ρυ σα µε
νος
εµ φα νι σας σε αυ τον τοις Α πο στο
λοις σου
ε
ξα
πε στει λας αυ τους ε πι το
κη ρυγ µα και δι αυ των την ει ρη νην πα
ρε ε σχες τη οι κου µε νη
λε ε ε ε
ε
79
µο νε πο λυ
ε
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ
Ἦχος
Νη
Μ
Δ
Ν
Κυ
ρι
ε
ε
λε
ε
η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Ν
Δ
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Δ
Κυ ρι ε
Π
Κυ ρι ε
Ν
Κυ ρι ε
ε
λε ε
ε
η σον
ε
λε ε
ε η σον
Μ
Ν
Ν
Δ
ε λε ε
ε
ε
Μ
η σον
Ν
Κυ ρι ε
ε λε ε
ε η η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
ε
λε
ε ε η η σον
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
80
η η σον
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Δ
Κυ ρι
Μ
ε
ε
ε λε η σο ο ον
ε
ε
λε
Π
Ν
Κυ ρι
ε η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Γ
Κυ ρι
ε
ε
Κυ ρι
ε
ε
ε
ε
Δ
Δ
Κυ ρι
Γ
λε η σον
λε η σον
Π
Ν
Κυ ρι
λε η σον
ε
ε
Ν
Δ
Κυ ρι ε
ε
Δ
λε ε η σον
Ν
λε ε
Ν
Σοι Κυ ρι ε
81
ε η σον
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Ἀντίφωνον α΄
Ἦχος
Γ
Δι
Δ
Α µη η ην
Στίχος α'.
Με γας Κυ ρι
Μ
τος σφο δρα
Μ
ος και
αι
νε
Δ
εν πο λει του Θε ου
Δ
η µων
Β
Ταις πρε σβει αις της Θε
ο
το κου Σω
τερ σω σον η µας
Μ
Στίχος β'.
Ε τοι µα ζων ο
ρη εν τη
ι σχυ ι αυ του
Μ
Δ
Β
Ταις πρε σβει αις της Θε
τερ σω σον η µας
Στίχος γ'.
ο
το κου Σω
Μ
Ο
α
82
να βαλ λο µε νος
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Τὸ τρίτον
φως ως
ι
µα τι ον
Δ
Ταις πρε σβει αις της Θε
Μ
Β
ο
το ο κου
Σω
Δ
τερ σω σον η µα
α ας
Ἀντίφωνον β΄
Μ
Α µη η ην
Μ
Στίχος α'.
Οι θε µε λι
τοις ο
ρε σι τοις α
γι οις
Γ
Δ
Σω σον η
Β
Γ
Δ
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Δ
να στας εκ νε κρων
Γ
οι αυ του εν
ο α
Μ
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Δ
λου ι
α
Στίχος β'.
Α γα πα Κυ ρι
83
ος τας πυ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
λας Σι ων
Ι
υ περ παν τα τα σκη νω µα τα
α κωβ
Γ
Δ
Σω σον η
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Β
ο α
Μ
Δ
να στας εκ νε κρων
Γ
Γ
Δ
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Δ
λου ι
α
Στίχος γ'.
Δε δο ξα σµε να
ε
λα λη
θη πε ρι σου η πο λις του Θε ου
Γ
Δ
Σω σον η
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Β
να στας εκ νε κρων
Γ
Γ
Δ
ο α
Μ
Δ
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Δ
λου ι
α
Μ
Δο ξα Πα τρι και Υι
84
ω
και Α
γι
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ω
Πνευ µα τι
Μ
Γ
Και νυν και
Δ
α
Β
ει και εις τους αι
αι
Δ
ω
νας των αι αι ω νων
Α µην
Δ
Μ
Ο µο νο
γε νης
Υι ος και Λο γος
Β
του Θε ου
α θα να τος υ πα α α αρ χων
Μ
και κα τα δε
ξα µε νος δι
Β
Δ
τε ραν σω τη ρι
ι
αν
α την η µε
Γ
Δ
σαρ κω θη η ναι
Β
εκ της Α
γι ας Θε ο το κου
Δ
και
α
ει
α τρε ε πτως ε
εν
Β
παρ θε νου Μα ρι ας
Δ
Μ
αν
θρω πη σας
σταυ ρω θεις τε Χρι στε
Ν
Δ
ο Θε ος
Γ
Μ
θα να α τω ω θα να τον πα τη σας
85
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Μ
Δ
ει
εις
ων
της Α
γι ας Τρι α δος
Δ
δο
συν
Β
ξα
ζο ο µε νος τω Πα τρι
και τω Α
Γ Δ
Μ
γι ω Πνευ µα τι
σω σον
η µα
α ας
Εἶτα τὸ γ΄ Ἀντίφωνον
Ἀπολυτίκιο
Ἦχος
Γα
Στίχος α'.
Κυ ρι
ε
εν τω φω τι
του προ σω που σου πο ρευ σον ται
τω
ο
ται
νο µα τι σου α γαλ λι
και
εν
α σον
ο λην την η µε ραν
Μ
Γ
Με τε µορ φω ω θης εν τω ο ρει Χρι
στε ε ο Θε ος
δει ξας τοις Μα θη ταις σου την
86
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Π
Γ
δο ξαν σου κα θως η δυ ναν το λαµ ψον και η
µιν τοις α µαρ τω λοις το φως σου το
ον
πρε σβει αις της Θε ο το κου
τα δο ξα σοι οι οι οι
οι
87
α
ι δι
Μ
Δ
οι
οι
φω το δο
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Εἰσοδικόν
Ἦχος
Μ
Δι
Δ
Δε ευ
τε προ σκυ νη σω µεν
και προ
Β
Δ
σπε ε σω ω µεν Χρι στω ω ω
ω
Γ
σον η
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
α ας
Σω
ω
Δ
ο
Β
α
να στα α
Δ
ε εκ νε κρω ω ω
ω ων
ψαλ λον τας
σοι αλ λη λου ου ι α
Ἀπολυτίκιον.
Γ
Εξ
χνος
ι
θων
υ ψους κα τηλ θες
τα φην κα τε δε ξω
να
η µας
η
ζω
ο ο ευ σπλα αγ
τρι ι η
µε ε ρον
ε λευ θε ρω σης των πα
η και η
88
α
να στα σις
η
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
µων Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι
Ἀπολυτίκιο
Ἦχος
Μ
Γα
Γ
Με τε µορ φω ω θης εν τω ο ρει Χρι
στε ε ο Θε ος
δει ξας τοις Μα θη ταις σου την
Π
Γ
δο ξαν σου κα θως η δυ ναν το λαµ ψον και η
µιν τοις α µαρ τω λοις το φως σου το
Δ
ον
πρε σβει αις της Θε ο το κου
Γ
τα δο ο ξα α σοι
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
89
α
ι δι
Μ
φω το δο
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
Κοντάκιον
Ἦχος Βαρύς
Ε
πι του
ω ω θης
ο
και ως
Γα
ο ρους µε τε µορ φω
ε
χω ρουν οι µα θη ται
σου την δο ξαν σου Χρι στε ο θε ος ε θε
το
ι
να ο ταν σε
το µεν πα θος νο
δε
ι
δω σι σταυ ρου µε νον
η σω σιν ε κου σι ον
κο σµω κη ρυ ξω ω σι
παρ χεις α
γα σµα α
λη θως
α α
α
α σαν
ο
τι συ
του Πα τρος το
α
90
α
τω
υ
α παυ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄
Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ
Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ
᾽Ανάγνωσμα 3:9-17
Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ
γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν χάριν
τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς
ἀρχιτέκτων
θεμέλιον
ἔθηκα,
ἄλλος
δὲ
ἐποικοδομεῖ·
ἕκαστος
δὲ
βλεπέτω
πῶς
ἐποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς
δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν
᾽Ιησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν
θεμέλιον τοῦτον, χρυσόν, ἄργυρον, λίθους
τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ
ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα
δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ
ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστιν τὸ πῦρ
δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ
ἐπῳκοδόμησεν, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ
ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ
91
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014
σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὐκ οἴδατε
ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει,
φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ
ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.
Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. δ΄. [Ψαλμός 94]
ἀγαλλιασώμεθα
τῷ
Κυρίῳ,
Δεῦτε
ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.
Στίχ. Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν
εξομολογήσει.
Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός»
τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com
ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
92
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
5 997 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content