close

Enter

Log in using OpenID

16-11-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ † Μνήµη τοῦ Ἁγίου

embedDownload
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
16-11-2014 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄
† Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου
καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.
Ἦχος
Βου
Δ
Β
Θε ος Κυ ρι ος
ευ λο γη µε
εν
ο
και ε
ε
νος
πε
φα νεν η µιν
ο ερ χο µε νος
νο µα τι ι Κυ ρι ου
Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω)
Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ
ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.
Θε ος Κυ ρι ος και
ευ λο γη µε
ε
πε φα νεν η µιν
ε νος ο ερ χο µε νος
εν ο
νο µα τι ι Κυ ρι ου
Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι
θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)
1
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. β´.
Δ
Αγ γε λι και Δυ να µεις ε πι το µνη µα
σου
και οι φυ λασ σον τες α πε νε κρω θη σαν
και
ι στα το Μα ρι
α
εν τω τα φω ζη
του σα το α χραν το ον σου σω µα
ε
σκυ λευ
σας τον Α δην µη πει ρα σθεις υπ αυ του
υ
πην τη σας τη Παρ θε νω δω ρου ου ου µε νος
την ζω ην
Κυ ρι
ο
ε
α
να στας εκ των νε κρων
δο ξα σοι οι
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω και Α
ω Πνευ µα τι
Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ. Ἦχος γ΄
2
γι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ἦχος
Μ
Γα
Γ
Α πο ο στο λε
Α
γε
λι στα Ματ θαι ε
η
µο νι
Θε ω
γι
πα ρα
και Ευ αγ
πρε σβευ ε τω ε
λε
ι να πται σµα των α φε
Ν
σιν
ε
Γ
σχηταις ψυ χαι αις η η µων
Γ
Π
Και νυν και α
ει και εις τους αι
ω
νας των αι ω νων α µην
Θεοτοκίον.
Ν
Γ
Σε την µε σι τευ σα σαν την σω τη ρι
αν του γε ε νους η µων
Π
το ο κε Παρ θε ε νε
α
νυ µνου µεν Θε ο
Γ
εν τη σαρ κι γαρ τη εκ
σου προ σλη φθει ση ο Υι ος σου και Θε ος
3
η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Π
µων το δι
α Σταυ ρου κα τα δε ξα α µε νος πα α
Γ
θος
ε
λυ τρω σα τω
η µας
ως φι λαν θρω πο ο ο ος
4
εκ φθο ρα ας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν,
Κάθισµα Ἀναστάσιµον.
Ἦχος
Βου
Δ
Μ
Του τα φου α
δου ο
νε ω γµε νου του Α
δυ ρω µε νου η Μα ρι α α
ε βο α
προς τους κε κρυµ µε νους Α α πο στο λους
ξε
ται
γον
ελ θε τε
ε
οι του αµ πε λω νος ερ γα
κη ρυ ξα τε τον της α να στα σε ε ως λο
α
νε στη ο Κυ ρι ος
κο σµω το µε γα
ε
πα ρε χων τω
ε λε ο ος
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω Πνευ µα τι
5
ω
και Α
γι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Δ
Κυ ρι
ε
πα ρι στα το τω τα φω σου
Μα ρι α η Μαγ δα λη νη και ε κλαι ε
ω σα
και κη που ρον σε
σα ε λε γε
ον
ζω ην
που
µι ι
ι
ζου
ε θη κας την αι
ω
νι
που ε κρυ ψας τον ε
πι θρο νου
Δ
Μ
Χε ρου βιµ
νο
ε βο
οι γαρ του ου ου τον φυ λασ σον
τες α πο του φο ο βου α
πε νε κρω θη σαν
η τον Κυ ρι ον µου δο τε µοι η συν ε µοι κραυ
γα σα τε
ο εν
νε κροις και τους νε κρους α
να στη σας δο ξα σοι οι
Και νυν και
α
ει
6
και εις τους αι
ω
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
νας των αι
ω νων α µην
Μ
Δ
Ο την ευ λο γη µε νην κα λε σας σου ου
Μ
Μη τε ρα
βου λη
ηλ θες ε πι το πα θος ε κου σι α
Δ
Μ
Δ
λαµ ψας εν τω Σταυ ρω α να ζη τη
Δ
Μ
σαι θε λων τον
Α δαµ
Μ
λε γων τοις Αγ γε
Δ
λοις συγ χα α ρη τε µοι
Μ
Β
Β
ο τι ευ
Μ
α πο λο µε νη δραχ µη
ρε θη η
Δ
ο παν τα σο φως οι
κο νο µη σας δο ξα σοι
Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν.
Δ
Η
τα φω α νε κει το
ε πε ε κει το
ζω
η εν τω
και σφρα γις εν τω λι θω
ως βα σι λε
7
α υ πνουν τα
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
στρα τι
ω ται ε φυ λατ τον Χρι στον
τους εχ θρους αυ του
ξας
α
νε ε στη ο
α
ο
και
ρα σι α α πα τα
Κυ ρι ο ος
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω
και Α
γι
ω Πνευ µα τι
Δ
Προ ι στο ρει
σου
ο
Ι
ω νας τον τα φον
και ερ µη νευ ει Συ µε ων την ε
σιν την εν θε ον α θα α α
γερ
να τε Κυ ρι ε
Μ
κα τε βης γαρ ω σει νε κρος εν τω τα φω
ο
λυ σας Α δου τας πυ λας
στης δε
α
α νε
νευ φθο ρας ως Δε σπο της
8
ε
ε
του
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
κο σµου την σω τη ρι αν Χρι στε ο Θε ος η µων
φω τι σας του ους εν σκο τει
Και νυν και
νας των αι
α
ει
και εις τους αι
ω
ω νων α µην
Δ
Θε
ο
ον Υι ον σου
το κε Παρ θε νε ι
κε τευ ε το
τον ε κου σι ως προ σπα γεν
τα εν σταυ ρω
και
α
να σταν τα εκ
νε
Β
κρων Χρι στον τον Θε ον η µων σω θη
τας ψυ χα ας η µω ων
9
ναι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Εὐλογητάρια
Ἦχος
Δ
Πα
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
ε
δι δα ξον
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Δ
Κ
Των Αγ γε λων ο
δη µος κα τε πλα γη
Δ
ο ρω ων σε
Κ
εν νε κροι οις λο γι σθεν τα του
Δ
θα να του δε Σω τηρ την ι σχυ υν κα θε λο ον
Κ
τα
τα
και συν ε
και
εξ
αυ τω τον Α δαµ ε
γει ραν
Α δου παν τας ε λευ θε ρω σαν
τα
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
10
ε
δι δα ξον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Τι τα µυ
σιν
ρα συµ πα θως τοις δα
ω µα θη τρι
αι
κιρ να τε
στρα πτων εν τω τα φω Αγ
ο
κρυ
α
γε λος προ
σε φθεγ γε το ταις µυ ρο φο ροις
ι
δε τε υ
µεις τον τα α φον και
ο
Σω τηρ
γαρ ε
η σθη τε
ξα νε ε στη του µνη µα τος
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
ε
δι δα ξον
µυ ρο φο ροι
ε δρα µον
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Κ
Λι αν πρω ι
προς το µνη µα σου θρη νο λο γου σαι αλλ᾿ ε
πε
στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε
11
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
θρη νου ο και ρος πε παυ ται µη κλαι ε τε την
Α να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε
Δ
Κ
Ευ λο γη τος ει
Δ
Κυ ρι
ε
δι δα ξον
Κ
µε τα δι και ω µα τα σου
Μυ ρο φο ροι γυ ναι κες µε τα µυ ρων
ελ θου ου σαι
ε
προς το µνη µα σου ου Σω τερ
νη χουν το Αγ γε λου τρα νως προς αυ τας
φθεγ γο µε ε νου τι µε τα νε κρων τον ζω ων
τα λο γι ζε σθε
ως Θε ος γαρ ε
ξα
νε
ε στη του µνη µα τος
Δο ξα Πα τρι και Υι
12
ω και Α γι
ω Πνευ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
µα τι
Προ σκυ νου µεν Πα τε ρα και τον του ου
του Υι
Α
ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ µα την
γι αν Τρι α
α
δα εν µι α τη ου σι ι
συν τοις Σε ρα φειµ κρα ζον τες το
γι ος
Α γι ος
Και
Α
Α γι ος ει Κυ ρι ε
νυ υν και
α
ει
και εις τους αι
ω νας των αι ω νων Α µην
Κ
Ζω ο
δο την τε κου ου σα
σω Παρ θε ε νε
ε λυ τρω ω
τον Α δα αµ α µαρ τι ας χαρ
µο νην δε τη Ε ευ α
13
αν τι λυ υ πης πα
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ρε ε σχες
την δε
ο
ρευ σαν τα ζω ης
ι θυ νε προς ταυ
εκ σου σαρ κω θεις
Θε ος και αν
θρω πος
Αλ λη λου ι
α
αλ λη λου ι
α
(Δίς)
αλ λη λου ι
α
δο ο ξα σοι ο Θε ος
Τό γ΄.
Αλ λη λου
α
ο
ι
αλ λη λου ι ι ι
ο
ο ος
14
α
α
αλ λη λου
ι
δο ξα σοι ο Θε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ἡ Ὑπακοή.
Τῷ ἑκουσίῳ καὶ ζωοποιῷ σου θανάτω
Χριστέ, πύλας τοῦ ᾍδου συντρίψας ὡς Θεός,
ἤνοιξας ἡμῖν τὸν πάλαι Παράδεισον· καὶ
ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἐῤῥύσω ἐκ φθορᾶς τὴν
ζωὴν ἡμῶν.
Οἱ Ἀναβαθµοί.
Ἀντίφωνον Α΄.
Δ
Δ
Εν τω ου ρα νω τους ο φθαλ µους µου
αι ρω προς σε Λο ο
γε οι κτει ρον µε ι ι να
ζω σοι
Δ
Ε
µε νους
λε η σον η µας τους ε ξου θε ε νη
κα ταρ τι ζων ευ χρη στα σκευ η η σου
Λο γε
Μ
Δο ξα Πα τρι και Υι
15
ω και Α
γι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ω Πνευ µα τι
τους αι
Και νυν και
α
ει και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Δ
Α γι ω Πνευ µα τι παν σω στι κη η αι
τι α
ση
ει τι νι του το κατ᾿ α
τα χει
ε
ξι
ι αν πνευ
ξαι αι ρει των της γης
πτε
ροι αυ ξει τα ατ τει α νω
Ἀντίφωνον Β΄.
Δ
Ει µη ο τι Κυ ρι ος ην εν η
µιν ου δεις η µων αν τι σχειν η δυ να το εχ θρου
πα λαι σµα
οι
νι κων τες γαρ εν θε εν υ ψουν
ται
Δ
Τοις ο δου σιν αυ των µη µου λη φθει τω
16
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
η ψυ χη ως στρου θι ι ον Λο γε
µελ λω των εχ θρων ρυ σθη ναι
οι µοι πως
φι λα µαρ τη
µω ων υ παρ χων
Μ
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω Πνευ µα τι
τους αι
Και νυν και
ω και Α
α
γι
ει και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Δ
Α
πα σιν
γι ω Πνευ µα τι εν θε ω σι ις τοις
ευ δο κι α συ νε σις ει ρη νη και η
ε ευ λο γι α
ι σουρ γον γαρ τω Πα τρι ε
στι ι και Λο γω
Ἀντίφωνον Γ΄.
Οι πε ποι θο τες
17
ε πι Κυ ρι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ον
εχ θροις φο βε ροι και πα σι θαυ µα στι κοι
α νω γα αρ ο ρω σιν
Εν
α
νο µι αις χει ρας αυ των ο των
δι και αι ων κλη ρος
ε
πι κου ρον σε ε χων
Σω τερ ου ουκ εκ τει νει
Μ
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω Πνευ µα τι
τους αι
Και νυν και
ω και Α
α
γι
ει και εις
ω νας των αι ω νων α µην
Δ
Α
παν των
σκυ νου σι
γι ω Πνευ µα τι το κρα τος ε
ε πι
ο περ αι α νω στρα τη γι αι προ
Ὁ β΄χορός
συν πα σι πνο η η των
18
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
κα τω
Προκείµενον.
Δ
Κυ ρι ε
ε
ξε γει ρον την δυ να στει
(Δίς)
αν σου και ελ θε εις το σω σαι η µας
Στίχ. Ὁ ποιμαίνων Ἰσραήλ, πρόσχες, ὁ
ὁδηγῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν Ἰωσήφ.
Τὸ Τρίτον.
Δ
Κυ ρι ε
ε
ξε γει ρον την δυ να στει
Ὁ β΄χορός
αν σου
και ελ θε εις το σω σαι
µα ας
19
η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου.
Πᾶσα Πνοὴ Αἰνεσάτω
Ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν
Ν
Ὁ Χορός:
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ...
Δ
Ὁ Χορός:
Δ
Α µη ην
3
3
Πα α α
3
σα πνο η
3
αι νε σα τω τον
(Δίς)
Κυ υ ρι ον
Τὸ τρίτον
Αι νε σα τω πνο η
τον Κυ
ρι
ο
πα σα
ο ον
Ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι .. Ὁ χορός:
Ν
Κυ ρι
λε
ε
ε
λε
η σον Κυ ρι
η σον Κυ ρι
ε
ε
λε
ε
ε
η σον
Ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωμεν τοῦ ἁγίου
20
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Εὐαγγελίου. Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.
Ὁ Χορός:
Και τω Πνευ µα τι σου
Ὁ Ἱερεύς: Ἐκ τοῦ κατὰ (...) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ
ἀνάγνωσμα.
Ὁ Διάκονος: Πρόσχωμεν.
ὁ Χορός:
Δο ξα σοι Κυ ρι
ε
Δο ξα σοι
Ὁ Ἱερεύς: ( Ἀνάγνωσις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου)
Ὁ Χορός: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
Χριστοῦ
θεασάμενοι,
Ἀνάστασιν
προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν τὸν
μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, Χριστέ,
προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν
ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν,
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά σου
ὀνομάζομεν.
Δεῦτε
πάντες
οἱ
πιστοί,
προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν
Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ,
χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς
εὐλογοῦντες
τὸν
Κύριον,
ὑμνοῦμεν
τὴν
Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι'
ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.
21
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Εἶτα ψάλλεται ὁ Ν' Ψαλµὸς
Ἦχος
Δι
Δ
Ε λε
η µον ε
λε η σον µε ο Θε ος
κα τα το µε γα ε λε ος σου
και κα τα
το πλη θος των οι κτιρ µων σου ε ξα λει ψον το
α
νο µη µα µου
Ε
πι πλει ον πλυ νον µε
α νο µι ας µου
α
πο της
και α πο της α µαρ τι ας
µου κα θα ρι σον µε
Ο
γι νω σκω
ο τι την α
και η
νο µι αν µου ε
α µαρ τι
ον µου ε στι δι α παν τος
22
α µου ε
γω
νω πι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Σοι µο νω η µαρ τον
και το πο νη
ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα
ο πως αν δι
και ω θης εν τοις λο γοις σου
και νι κη σης
εν τω κρι νε σθαι σε
Ι
φθην
δου γαρ εν α
και εν
νο µι αις συ νε λη
α µαρ τι ι αις
ε κισ ση σε
µε η µη τηρ µου
τα
Ι
δου γαρ α
λη θει αν η γα πη σας
α
δη λα και τα κρυ φι α
της σο φι
ας σου ε δη λω σας µοι
Ραν τι εις µε υσ σω πω και κα θα
23
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ρι σθη σο µαι
ο
πλυ νεις µε και υ
περ χι
ο να λευ καν θη σο µαι
Α κου τι εις µοι α γαλ λι
και ευ φρο συ
στε α
υ νην α γαλ λι
τε τα πει νω µε
Α
ε
α σιν
α σον ται ο
ε
να
πο στρε ψον το προ σω πον σου
πο των α µαρ τι ων µου
α
και πα σας τας α
νο µι ας µου ε ξα λει ψον
Καρ δι
αν κα θα ραν
3
κτι σον εν ε
3
µοι ο Θε
3
ος
και πνευ µα ευ θες εγ και νι
3
σον εν τοις εγ κα τοις µου
24
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
3
Μη α πορ ρι ψης µε
α
πο του προ
3
σω που σου
και το Πνευ µα σου το α γι ον
µη αν τα νε λης απ᾿ ε µου
Α πο δος µοι
την α γαλ λι
του σω τη ρι ου σου
νι
α σιν
και πνευ µα τι η γε µο
κω ω στη ρι ξον µε
Δι
και α
δα ξω
σε βεις
α
ε
νο µους τας ο δους σου
πι
σε
ε πι στρε ψου
σι
Ρυ σαι µε εξ
ο
αι µα των ο
Θε ος της σω τη ρι ας µου
25
Θε ος
α γαλ λι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
α
σε ται η γλωσ σα µου την δι και ο συ νην
σου
Κυ ρι ε
τα χει λη µου α
το στο ο µα µου
νοι ξεις
και
α ναγ γε λει την αι νε σιν
σου
3
3
Ο
τι
δω κα αν
ει
3
η
θε λη σας θυ σι αν ε
ο λο καυ τω µα τα ουκ ευ δο κη
σεις
Θυ σι
α τω Θε ω
πνευ µα συν τε
τριµ µε νον καρ δι αν συν τε τριµ µε νην
τε τα πει νω µε νην ο Θε ος
26
και
ουκ ε ξου δε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
νω σει
Α γα θυ νον Κυ ρι ε
κι
α σου την Σι ων
τω τα τει χη
Ι
εν τη ευ δο
και οι κο δο µη θη
ε ρου σα ληµ
Το τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και
ο συ νης
α να φο ραν
και ο
λο καυ τω
µα τα
3
Το
σι
τε
α
νοι σου σιν
α στη ρι ον σου µο σχους
ε
πι το θυ
και
ε
λε
3
η σον µε ο Θε ος
Δο ξα Πα τρι και Υι
27
ω και
Α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
γι
ω Πνευ µα τι
Ταις των Α
λων πρε σβει αις
ε
λε η µον
ψον τα πλη θη
των ε µω ων εγ
πο στο ο
ε
ξα λει
κλη µα
των
Και νυν και α
των αι
ει
ω νων Α µην
και εις τους αι
ω νας
Ταις της Θε
ο
το ο
λε η µον
ε
ξα λει
κου πρε σβει αις
ε
ψον τα πλη θη
των ε µω ων εγ
κλη µα
των
Ε λε
Θε ος
η µον ε
λε
κα τα το µε γα
28
η σον µε
ε
λε ος σου
ο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
και κα τα το πλη θος των οικ τιρ µων σου
ε
ξα λει ψον το α
Α
φου
νο ο µη µα µου
να στας ο
Ι
κα θως προ ει πεν
η σους α πο του τα
ε δω κεν
η µιν
3
την αι
ω νι ον ζω ην
ο ος
29
και µε γα
ε λε ο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον (ιβ´).
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι
ε λε
η σον
ε
Β
ε
λε
η σον
Κυ ρι ε
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι
Β
ε
ε λε
η σον
Κυ ρι ε
ε λε
η σον
Β
Κυ ρι
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι
Β
ε
ε
λε
η σον
Κυ ρι ε
σο ο ον
30
ε
λε ε η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ὁ Ἀναστάσιµος Κανών.
ᾨδὴ α´. Ὁ Εἱρµός.
Ἦχος
Βου
Δ
Ως εν
ηλ εν
Φα
η
πει ρω πε ζευ σας ο
α βυσ σω ι χνε σι τον δι
ρα ω
ε
πι
Ι σρα
ω κτην
κα θο ρων πον του µε νον Θε
νι
κι ον ω δην
ε
βο
α
ω
α α
σω µε εν
Δ
Δο
Κυ ρι
ξα τη Α
ε
Εκ τε τα
ρου
α
γι α Α να στα σει σου
µε ναις πα λα µαις ε πι Σταυ
πα τρι κης ε πλη ρω σας ευ
γα θε Ι
δο
η σου τα συµ παν τα
31
κι
ας
δι
ο
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ε πι νι κι ον ω δην
ε
βο
α
α α σω µε
εν
Δ
Δο
Κυ ρι
ξα τη Α
γι α Α να στα σει σου
ε
Δ
Φο βω σοι ως θε ρα παι νις η τε λευ τη
προ στα χθει σα προ σει σι τω Δε σπο τη της
ζω ης
α
δι
αυ της βρα βευ ον τι
τε λευ τη τον ζω ην
η µιν
και την α να στα
σι ιν
Υ περ α
γι
α Θε ο το κε σω σον
η µας
32
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Δ
Τον ε
γον
σου
γνη
αυ της δε ξα µε νη δη µι ουρ
ως αυ τος η θε λη σεν εξ
γα στρος
α σπο ρου
υ περ νουν σαρ κου µε νον \α
των κτι σµα των α
Δε σποι να α
33
λη θως
ε δει χθης
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Κανόνας τοῦ Ἀποστόλου
ᾨδὴ α΄ Ἦχος δ΄
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου...
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν.
Πλουσίως μετάδος μοι, τῆς ἐνοικούσης σοι
χάριτος, Ματθαῖε πανένδοξε, καὶ ὑπηρέτα
Χριστοῦ, καὶ βοήσομαι, λαμπρῶς ἀνακηρύττων,
καὶ μέλψω γηθόμενος, τὰ σὰ θαυμάσια.
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν.
Τελείως κατέλιπες, τῶν ἐπιγείων τὴν
σύγχυσιν, τοῦ Λόγου ὦς ἤκουσας, τοῦ
σαρκωθέντος φωνῆς, καὶ τῆς χάριτος, ἐδείχθης
οἰκονόμος, καὶ κήρυξ θεόληπτος, θεομακάριστε.
Δόξα...
γενόμενος,
καὶ
ὑπηρέτης
Αὐτόπτης
διέπρεψας, τοῦ Λόγου Ἀπόστολε, τοῦ πρὸ
αἰώνων Πατρός, καὶ διέδραμες, αὐτοῦ τὴν
παρουσίαν, εὐαγγελιζόμενος, πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Θανάτου καθαίρεσιν, καὶ τῆς φθορᾶς τὴν
κατάλυσιν, ζωῆς τε φανέρωσιν, εὐηγγελίσω
Σοφέ· τῆς Παρθένου γάρ, ἐν μήτρᾳ ἐνοικήσας, ὁ
ἀπεριόριστος, κόσμον ἀνέπλασεν.
34
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ὁ Ἀναστάσιµος Κανών.
ᾨδὴ γ´. Ὁ Εἱρµός.
Ἦχος
Β
Βου
Δ
Ουκ ε στιν Α γι ος ως συ Κυ ρι
ο Θε ος µου
ο
υ ψω σας το κε ρας των πι
στων σου α γα θε
τη πε τρα της
ε
και στε ρε
ω σας η µας εν
ο µο λο γι ας σου ου
Δ
Δο
Κυ ρι
ξα τη Α
γι α Α να στα σει σου
ε
Δ
Θε ον σταυ ρου µε νον σαρ κι
ρω σα η κτι σις
δι ε
αλ λα τη συ νε κτι κη
λυ ε το φο
κα θο
ο
βω
πα λα µη του δι η µας
35
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
σταυ ρω θεν τος
κρα ται ως συ νει χε το ο
Δ
Δο
Κυ ρι
ξα τη Α
γι α Α να στα σει σου
ε
Δ
Θα να τω θα να τος λυ θεις
κει ται δει
λαι ος α πνους της ζω ης γαρ µη φε
ε ρων
την εν θε ον προ σβο λην
ο
ι
α
να
σχυ ρος
νε κρου ται
και δω ρει ται πα
σιν
η
στα σι ις
Υ περ α
γι
α Θε ο το κε σω σον
η µας
Δ
Τ ου θει ου το κου σου α γνη
36
πα σαν
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
φυ σε ως τα ξιν υ περ βαι νει το θα αυ µα Θε
ον γαρ υ περ φυ ως
και τε κου σα
συ νε λα βες εν γα στρι
µε νεις α
37
ει παρ θε νο ος
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Κανόνας τοῦ Ἀποστόλου
ᾨδὴ γ΄
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους.
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν.
Τοὺς σοὺς Ἀποστόλους Θεοῦ Λόγε,
φωστῆρας
ἀνέδειξας
ζωῆς,
τὸν
ζόφον
ἀπελαύνοντας, τῆς ἀθεΐας Δέσποτα, καὶ ἐν τῇ
θείᾳ δόξῃ σου, τὸν κόσμον ὅλον φωτίζοντας.
Στίχ. Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν.
Τῇ σῇ καθοπλίσας, παντευχίᾳ, Ματθαῖον
τὸν ἄριστον Σωτήρ, τυράννων δυνατώτερον,
τοῦτον εἰργάσω Δέσποτα, καὶ καθαιρέτην
ἔδειξας, εἰδώλων πλάνης Φιλάνθρωπε.
Δόξα...
Γλώσσης τῆς πυρίνης σου ὁ φθόγγος,
δαιμόνων ἐνέπρησε βωμούς, Ματθαῖε τὸ
θεότευκτον, τοῦ Παρακλήτου ὄργανον, δι' οὗ
Χριστὸς κηρύττεται, Λόγος ὁ ἐνυπόστατος.
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Σάλπιγξ θεολόγος φθεγγομένη, συντόνως
ἐφώτισε λαούς, Ματθαίου τοῦ θεόφρονος, τὴν
τῆς Τριάδος ἔλλαμψιν, τὴν ὑπὲρ νοῦν τε
σάρκωσιν, τοῦ Λόγου ἐκ σοῦ Πανάχραντε.
38
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Κοντάκιον Ἦχος δ΄
Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ
Τοῦ τελωνείου τὸν ζυγὸν ἀπορρίψας,
δικαιοσύνης τῷ ζυγῷ προσηρμόσθης, καὶ
ἀνεδείχθης ἔμπορος πανάριστος, πλοῦτον
κομισάμενος, τὴν ἐξ ὕψους σοφίαν· ὅθεν
ἀνεκήρυξας, ἀληθείας τὸν λόγον, καὶ τῶν
ῥαθύμων ἤγειρας ψυχάς, καθυπογράψας, τὴν
ὥραν τῆς κρίσεως.
Ὁ Οἶκος
Ἡ τοῦ ἐχθροῦ με τυραννὶς βιάζεται
ἀπλήστως, καὶ τῆς ψυχῆς μου ὅλον τὸν σπόρον
καθαρπάζει, Ματθαῖε φίλε τοῦ Χριστοῦ· ἀλλ'
αὐτὸς τὸν σπόρον τῶν εὐχῶν σου δεδωκώς,
πρὸς σὴν δουλείαν κάρπωσον, καὶ δεῖξον
ὑμνῳδόν σου σμικρότατον, καὶ ὑφηγητὴν με τῶν
πολλῶν σου καὶ μεγάλων κατορθωμάτων, καὶ
τῆς πρὸς Χριστὸν σου σχέσεως, τὰ πάντα
παρευθὺς ἐγκαταλείψας, ἠκολούθησας θερμῶς
τῷ κεκληκότι, πρῶτος γεγονὼς Εὐαγγελιστὴς ἐν
τῷ κόσμῳ, καθυπογράψας τὴν ὥραν τῆς
κρίσεως.
39
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Κάθισμα Ἦχος α΄
Τὸν τάφον σου Σωτὴρ
Ὁ πρῶτος τοῦ Χριστοῦ, Εὐαγγέλιον
γράψας, καὶ πᾶσαν δᾳδουχῶν, τὴν ὑφήλιον
κτίσιν, Ματθαῖος ὁ σοφώτατος, καὶ Χριστοῦ
μύστης ἄριστος, νῦν τιμώμενος, ταῖς ἱεραῖς
μελῳδίαις, πᾶσιν ἄφεσιν, ἁμαρτιῶν ἐξαιτεῖται,
τοῖς πόθῳ τιμῶσιν αὐτόν.
Δόξα... Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν
Τὸν χρυσὸν καταλείψας ὡς ἀληθῶς, τὸν
Χριστὸν δὲ ποθήσας φιλευσεβῶς, Ματθαῖε
Ἀπόστολε, τῶν περάτων ἐδείχθης φωστήρ, καὶ
ἐκ Τελώνου ὤφθης, Ἀπόστολος ἔνδοξος,
μαθητὴς γενόμενος, καὶ κήρυξ τῆς πίστεως.
Ὅθεν συνελθόντες, κατὰ χρέος τιμῶμεν, τὴν
πάνσεπτον μνήμην σου, καὶ πιστῶς ἑορτάζομεν,
μελῳδοῦντες καὶ λέγοντες. Πρέσβευε Χριστῷ
τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι,
τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.
Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον
Τὴν οὐράνιον πύλην καὶ κιβωτόν, τὸ
πανάγιον
ὄρος
τὴν
φωταυγῆ,
νεφέλην
ὑμνήσωμεν, τὴν οὐράνιον κλίμακα, τὸν λογικὸν
Παράδεισον, τῆς Εὔας τὴν λύτρωσιν, τῆς
40
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
οἰκουμένης πάσης, τὸ μέγα κειμήλιον· ὅτι
σωτηρία, ἐν αὐτῇ διεπράχθη, τῷ κόσμῳ καὶ
ἄφεσις, τῶν ἀρχαίων ἐγκλημάτων, διὰ τοῦτο
βοῶμεν αὐτῇ. Πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ,
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
προσκυνοῦσιν ἐν πίστει, τὸν ἄχραντον τόκον
σου.
41
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Κοντάκιον Ἦχος πλ. β΄
Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν
Τῇ ζωαρχικῇ παλάμῃ τοὺς τεθνεῶτας, ἐκ
τῶν
ζοφερῶν
κευθμώνων
ὁ
Ζωοδότης,
ἀναστήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ Θεός, τὴν
ἀνάστασιν ἑβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράματι·
ὑπάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ
ζωή, καὶ Θεὸς τοῦ παντός.
Ὁ Οἶκος Ἦχος πλ. β΄
Τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ταφήν σου Ζωοδότα,
ἀνυμνοῦμεν οἱ πιστοὶ καὶ προσκυνοῦμεν, ὅτι τὸν
ᾍδην ἔδησας Ἀθάνατε, ὡς Θεὸς παντοδύναμος,
καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ πύλας τοῦ ᾍδου
συνέτριψας, καὶ κράτος τοῦ θανάτου καθεῖλες
ὡς Θεός. Διὸ οἱ γηγενεῖς δοξολογοῦμέν σε πόθῳ
τὸν ἀναστάντα, καὶ καθελόντα ἐχθροῦ τὸ
κράτος τοῦ πανώλους, καὶ πάντας ἀναστήσαντα
τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύσαντας, καὶ κόσμον
λυτρωσάμενον ἐκ τῶν βελῶν τοῦ ὄφεως, καὶ ὡς
μόνον δυνατόν, ἐκ τῆς πλάνης τοῦ ἐχθροῦ
λυτρωσάμενον ἡμᾶς· ὅθεν ἀνυμνοῦμεν εὐσεβῶς
τὴν Ἀνάστασίν σου, δι' ἧς ἔσωσας ἡμᾶς, ὡς
Θεὸς τοῦ παντός.
42
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Συναξάριον
Τῇ ΙΣΤ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ
Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.
Στίχοι
«Σῴζεις, Ἰησοῦ καὶ τελώνας· σοὶ χάρις».
Οὕτω βοᾷ Ματθαῖος ἐκ πυρὸς μέσου.
Ἀκάματον Ματθαῖον πῦρ δεκάτῃ κτάνεν
ἕκτῃ.
Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
43
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Καταβασίαι τῶν Εἰσοδίων Ἦχος
Μ
Β
ᾨδὴ α΄
Α
νοι ξω το στο
µα µου και
Μ
Β
πλη ρω θη σε ται Πνευ µα τος
και λο γον ε
Β
ρευ ξο µαι τη Βα σι
λι δι Μη τρι
και
ο
Μ
Π
φθη σο µαι φαι δρως πα νη γυ ρι ζων και α α
Β
σω γη θο µε νος τα αυ της την ει σο δον
ᾨδὴ γ'
Τους σου ους υ µνο λο γους Θε
το κε
η
ο
ζω ω σα και α φθο νος πη γη
θι α σον συγ κρο τη σαν τας πνευ µα τι κον
στε ρε ω ω σον καν τη σε πτη ει σο δω
Ὁ α΄ χορός
σου
στε φα νων δο ξης α ξι ω σον
44
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ᾨδὴ δ'
Την α νε ξι χνι α στον θει αν βου
λην
της εκ της Παρ θε ε νου σαρ κω σε ως
σου του υ ψι στου
κα τα
νο ων
ο Προ φη της Αβ βα κουµ
ε κραυ γα ζε
δο ξα τη δυ
να µει σου Κυ ρι ε
ᾨδὴ ε'
Ε ξε στη τα συµ παν τα
σε πτη ει
σο δω σου συ γαρ
µε
Παρ θε νε
να
ω ω του Θε ου
να ος
εν τη
α πει ρο γα
εν δον ει σηλ θες
εν τω
ως περ κα θα ρω τα τος
πα σι τοις υ µνου
νην βρα βευ ου σα
45
σι σε την ει ρη
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ᾨδὴ στ'
Την θει αν ταυ την και παν τι µον τε
λουν τες ε ορ την οι θε ο
φρονες της Θε
ο
µη το ρος δευ τε τας χει ρας κρο τη σω µεν
τον εξ
αυ της τε χθεν τα Θε ον δο ξα ζον
τες
ᾨδὴ ζ'
Ουκ
κτι
σει
σαν τα
οι
ε
θε
λα
α τρευ σαν
ο φρο νες
αλ λα πυ ρος
πα ρα τον κτι
α πει λην
ως πα τη σαν τες χαι ρον τες ε ψαλ λον
περ υ υ µνη η τε
και Θε ος ευ λο
τη
αν δρει
υ
ο των Πα τε ρων Κυ ρι ος
γη τος ει
46
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ᾨδὴ η'
Αι νου µεν ευ λο γου µεν και προ
σκυ νου ου µεν τον Κυ ρι ον
Παι αι δας ευ
µι νω
ε
ο
α γεις
το ο κος της Θε
σω σα το
το
ο
εν τη κα
το
τε µεν τυ που
κου δι
µε νος
νυν δε εν ερ γου µε νος την οι κου µε νην α
πα σαν
ον
α
γει ρει ψαλ λου ου σαν
υ µνει τε τα ερ γα
εις παν τας τους αι
ω
τον Κυ ρι
και υ περ υ ψου τε
ω να α α α ας
47
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Τιµιωτέρα Ἦχος
Στίχος α΄
Μ
Β
Με γα λυ νει
Κυ ρι ον
µου
ε
η ψυ χη µου τον
και η γαλ λι
πι τω Θε ω
α
σε το πνευ µα
ω τω σω τη
ριµου
Β
Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και
εν
δο
ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα
φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε
κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ
νο µεν
Στίχος β΄
Β
Ο
τι
ε
πε βλε ψεν ε
τα πει νω σιν της δου λης αυ του
48
πι την
ι
δου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
γαρ α
πο του νυν
µα κα ρι ου σι µε πα
σαι αι γε νε αι
Β
Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και
εν
δο
ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα
φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε
κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ
νο µεν
Στίχος γ΄
Ο
λει
α
ο
τι
ε
ποι η
δυ να τος
ο νο µα αυ του και το
εις γε
νε
αν και γε
49
σε µοι µε γα
και
ε
νε
α
γι
ον το
λε ος αυ του
αν
τοις φο βου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
µε νοις αυ τον
Β
Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και
εν
δο
ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα
φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε
κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ
νο µεν
Στίχος δ΄
Ε ποι
ο
νι
αυ του
η
δι
σε κρα τος εν βρα χι
ε σκορ πι σεν
υ πε
ρη φα νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των
Β
Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και
εν
δο
ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα
50
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε
κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ
νο µεν
Στίχος ε΄
Κα θει
λε δυ να στας α
πο θρο
νων και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας
νε πλη σεν α
ε
γα θων και πλου του ουν τας ε
ξα πε στει λε κε νους
Μ
Δ
Την Τι µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ και
εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε
ρα
Π
φειµ την α
δι
α φθο ρως Θε ον Λο γον τε
Β
κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ
51
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
νο µεν
Στίχος στ΄
Αν τε
λα
βε το
δος αυ του µνη σθη ναι
ε
λε ους
κα θως
λα λη σε προς τους πα τε ρας η µων
τω Α βρα αµ
ως
ε
Ι σρα ηλ παι
και τω σπερ µα τι αυ του
ε
αι ω νος
Μ
Δ
Την Τι µι
ω
τε ραν των Χε ρου βειµ και
εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε
ρα
Π
φειµ την α
δι
α φθο ρως Θε ον Λο γον τε
Β
κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ
νο µεν
52
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Εἶτα ψάλλεται ἡ θ΄ ὠδή
Α πας γη γε νης σκιρ τα τω τω πνευ µα τι
λα µπα δου χου µε νος
δε
α
τα
ι
το ο ρος
υ λων νο
ε
ρα
πα νη γυ ρι
ω ων φυ σις γε ραι ρου σα
ει σο δι
και βο α α α
παµ µα κα α ρι στε Θε
α
ει παρ θε
ζε τω ω
νε ε ε
53
α της Θε
ο µη
α τω
Χαι ροις
ο το κε
Α γνη
ε
ε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν,
Ἦχος
Δι
Μ
Α µη ην
Δ
Α
γι
ος
Κυ ρι
ος
ο ο Θε ο ος
Δίς
η µων
Μ
Δ
Υ ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο
ο
ον
Β
η µων
και προ σκυ νει τε
τω
υ πο πο
Δ
δι
ω των πο ο δω ων αυ του
Β
Ὁ β΄ χορός.
Ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ιν
Εἶτα ψάλλονται τά Ἐξαποστειλάρια.
Ἑωθινόν Α΄
Δ
Ἦχος
Δι
Τοις Μα θη η ται αις συν ε
54
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Δ
Β
ελ
θω µεν εν
ο ρει Γα α λι λαι αι ας
πι
Β
στει Χρι στο ον
ε
ε
θε α
ε ξου σι ι
και αι κα
α
α σα σθαι
αν
λε γον τα
λα βειν των α νω ω
τω
µα θω µεν πω
ως δι
Δ
δα α σκει
βα πτι ζειν ει
ο
του Πα α τρος ε ε θνη πα α αν
νο µα
εις
το
ο
Β
τα
γι
και αι του Υι ι ου ου ου ου ου
ου Πνευ
και α
µα τος και αι συ νει ει ναι
Β
Δ
τοις µυ σταις ως
υ πε
συ υ υν τε λει ει
ε σχε το
α α ας
55
ε ως της
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ἐξαποστειλάριον
Ἐν πνεύματι τῷ Ἱερῷ
Τοῦ τελωνείου τὸν ζυγόν, ἀπορρίψας
ἐμφρόνως, Χριστῷ κατηκολούθησας, ὦ Ματθαῖε
θεόφρον, τοῖς ἴχνεσι δὲ τοῖς αὐτοῦ, θαυμαστῶς
ἑπόμενος, ἐν μετοχῇ ἐγεγόνεις, τῆς αὐτοῦ
βασιλείας, καὶ τῆς δόξης κοινωνός, καὶ μύστης
τῶν ἀπορρήτων.
Θεοτοκίον
Τὰς παναγίας χεῖράς σου, Θεοτόκε
Παρθένε, αἷς τὸν κτίστην ἐβάστασας, ἔπαρον εἰς
πρεσβείαν, ὑπὲρ ἡμῶν δυσωποῦσα, ὅπως
ῥύσηται ἡμᾶς, πάσης πείρας Δαιμόνων, καὶ τοῦ
τυχεῖν Πανάμωμε, τῶν μελλόντων ἐκείνων,
ἀγαθῶν ἀξιώσῃ.
56
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Εἰς τούς αἴνους
Ἦχος
Πα
Π
Πα
α α α σα πνο ο
α τω ω ω τον Κυ
υ
υ
η
ρι ι
αι νε σα
ι
ι ον
Δ
Αι νει τε τον Κυ
Π
ρι
ον
εκ τω
Μ
ου
ρα
α
νων
ω ω ων
Κ
αι νει
ει
τε
αυ το
Δ
ον
ε
ε εν τοι οι οις υ υ ψι
ι
ι ι στοις
Π
Σοι πρε πει υ υ µνος τω ω
ω Θε ε ε
Π
ε ω
Δ
Αι νει ει ει ει τε
α αυ το ον πα α αν
Π
τε ες οι
Α αγ γε λοι
α
α αυ του
αι
Δ
νει τε αυ τον πα σαι
Π
µεις
να
α
α α
Π
Δ
α
αι δυ
αυ
του ου ου
57
Σοι πρε πει
υ υυ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Μ
Π
µνος τω ω
ω Θε ε ε
ε ω
Του ποι η σαι εν αυ τοις κρι µα εγ
γρα πτον
ο
σι ι
δο ξα αυ τη
ι οις
α
ε σται
α αυ του
Ο Σταυ ρος σου ου Κυ υ
ρι
ζω η και α α να στα α σις
χει τω ω λα ω ω
να στα αν τα
Θε
ο
µω ω ων υ µνου ου ου µεν
σον
η
η η µας
58
και
ο τες
ο
ι
ε
υ υ υ πα αρ
ω ω σου
τω ω πε ε ε ποι οι θο
α
πα σι τοις
ον
επ᾿ αυ
σε τον
η η η
ε ε λε ε
η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Αι νει τε τον Θε ον
οις αυ του
εν τοις α
αι νει τε αυ τον
ω µα τι της δυ να
α
µε
γι
εν στε ρε
ως
α
α αυ
του
Η
τα φη σου ου Δε ε
σπο ο
τα
Πα ρα δει σο ον η νοι οι οι ξε
τω ω γε ε
νει τω ων αν θρω ω
και
ω ω πων
ρα ας λυ υ υ τρω θε
α
να στα αν τα
ε
Θε
µω ω ων υ υ µνου ου
σον
η
ε εν τες
ο
µεν
η η µας
59
εκ φθο
ον
ε
σε τον
η η η
λε
ε
η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Αι νει τε αυ τον ε
στει αις αυ του
αι νει τε αυ τον
το πλη θος της µε γα λω
α
πι ταις δυ να
συ
υ
κα τα
υ
α αυ του
Συν Πα τρι και αι Πνε ε ευ\µα\\\\\α
Χρι στον α νυ υ µνη σω ω ω µεν
στα α αν τα
το ον ε
υ
νης
ε εκ
νε ε κρων
ε εκ βο ο
ω
πα α α αρ χεις
να
α
σον
η
α στα α
µεν
τον α να
και προς αυ
συ ζω
η µων και αι αι
α
α σις
η η µας
60
τι
η
α
ε ε λε ε η η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Π
Αι νει τε αυ τον εν
γος
αι νει τε αυ τον
η χω σαλ πιγ
εν ψαλ τη ρι ω και κι
θα α ρα
Τρι η µε ρος Α νε
τα α φου
κα θως
γει ει ρας
µων
δο ξα
δι
γε γρα πται
τον προ πα α το ρα
ο
α α
ο
σε ε
α ζει
θρω ω ω πων και α
α να α
στηςΧρι στε
ε
συ
η
και αι
το γε νος των
νυ µνει σου τη η
α στα α α α σιν
61
εκ
νε
η η
αι αι
α αν
ην
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Εἶτα ψάλλοµεν Στιχηρὰ τὰ Προσόµοια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ,
Ἦχος δ΄
Ἔδωκας σηµείωσιν
Ἦχος
Στίχ.
Αι νει
χο ρω
τε αυ τον εν τυµ πα νω και
αι νει τε αυ τον
εν χορ δαι αις
και
ορ γα νω
Ἔλαμψας Ἀπόστολε, φωτοειδὴς ὥσπερ
ἥλιος, ταῖς ἀκτῖσι τοῦ Πνεύματος, καὶ πᾶσαν
κατηύγασας, οἰκουμένην μάκαρ, τῇ θεογνωσίᾳ,
καὶ ἀπεδίωξας ἀχλύν, πολυθεΐας Ματθαῖε
πάνσοφε· διό σου τὴν ὑπέρφωτον, καὶ
ἀξιάγαστον σήμερον, ἐκτελοῦμεν πανήγυριν, ὡς
πηγὴν ἁγιάσματος. (Δίς)
Στιχ. 6
ευ
Αι
νει
η χοις
αι
α λα λαγ µου
τε αυ τον εν κυµ βα λοις
νει
αυ τον εν κυµ βα λοις
πα σα πνο η
62
αι
νε
σα α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
τω τον Κυ ρι ον
Ἔλαμψας Ἀπόστολε, φωτοειδὴς ὥσπερ
ἥλιος, ταῖς ἀκτῖσι τοῦ Πνεύματος, καὶ πᾶσαν
κατηύγασας, οἰκουμένην μάκαρ, τῇ θεογνωσίᾳ,
καὶ ἀπεδίωξας ἀχλύν, πολυθεΐας Ματθαῖε
πάνσοφε· διό σου τὴν ὑπέρφωτον, καὶ
ἀξιάγαστον σήμερον, ἐκτελοῦμεν πανήγυριν, ὡς
πηγὴν ἁγιάσματος.
Εις πα σαν την γην ε
ξηλ θεν ο φθογ
γος αυ του και εις τα πε ρα τα της οι κου
µε ε νης τα ρη µα τα αυ του
Ἐν ὕψει καθήμενος, θεογνωσίας Ἀπόστολε,
ὑπεδέξω τοῦ Πνεύματος, τὴν αἴγλην φανεῖσάν
σοι, τοῦ πυρὸς ἐν εἴδει, καὶ γλώσσῃ πυρίνῃ,
πᾶσαν κατέφλεξας σαφῶς, τῆς ἀσεβείας ὕλην
πολύθεον· διὸ σε ὡς Ἀπόστολον, καὶ θεηγόρον
γεραίρομεν,
τὴν
ἁγίαν
σου
σήμερον,
ἐκτελοῦντες πανήγυριν.
63
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Οι ου ρα νοι δι
Θε ου
η γουν ται δο ξαν
ποι η σιν δε χει ρω ων αυ του
α
ναγ γε
λει το στε ρε
ω µα
πάνσοφε,
τῇ
οἰκουμένῃ
Ἑβρόντησας
διδάγματα, ἱερὰ καὶ σωτήρια, καὶ πᾶσαν
ἐκάθηρας, εἰδωλομανίας, τὴν κτίσιν Ματθαῖε,
καὶ κατεφώτισας λαούς, Εὐαγγελίου ταῖς
ἐπιλάμψεσιν,
εἰδώλων
τὰ
τεμένη
δέ,
καταστρεψάμενος
χάριτι,
Ἐκκλησίας
εἰς
αἴνεσιν, τοῦ Θεοῦ ᾠκοδόμησας.
64
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Δὸξα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Ἦχος
Νη
Ν
Β
Δο
ο
ο
ο
ξα Πα τρι ι
αι Υι ι ω
ω ω ω
ι και
Π
Ν
Μ
ι
και
α
γι
ι ω ω Πνε
Ν
ε
ε ε
ε ευ µα α
α α α Πνε ευ µα τι
Κρο τη σω ω µεν εν
η
µε ρον πι ι στοι
σε πτου Α πο ο
γε ε
λι στου Μα
α σµα α σι
ε
ση
πι τη µνη µη του
ο στο ο ο λου
και ευ α αγ
αι ατ θαι αι αι αι αι ου
ου το ος γαρ ρι ψα ας τον ζυ υ γον και τον χρυ
σο ον του τε ε λω ω
νει ει ει ει ου
κο λου θη η σε Χρι ι στω
65
η
και κη ρυξ του Ευ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
αγ γε ε
τι ι
ι
λι ι ι ου θει ει ος ε χρη µα α α α
ι σεν
ο θεν ε
ξη η ηλ θε προ ο
φη τι ι κως ο φθο ο ογ γο ος
του
εις την
οι
οι οι
α
α αυ
κου ου µε ε ε νην
και πρε σβευ ε ευ ει σω θη η ναι τας ψυ χα α
α ας
η η η η µων
66
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Ἦχος
Νη
Ν
Και νυ υν και α
ω νας των αι
ει και εις τους αι
ω ω νων α µην
λο γη µε νη υ παρ χεις Θε ο
θε νε
δι
θεν τος
ο
Α δης ηχ µα λω τι σται
κε κλη ται
κρω ται
η Ευ α
η
ο ποι η θη µεν
ο
δι
ο
ο
Α
κα τα α ρα νε νε
η λευ θε ρω ται
θα να τος τε θα να τω ται
η µων
το ο κε Παρ
α γαρ του εκ σου ου σαρ κω
δαµ α να
ω ω ω µεν
Υ περ ευ
και η µεις ε
α
ο
ζω
νυ µνουν τε ες βο
Ευ λο γη τος Χρι στος ο Θε ος
ου τως ευ δο κη σας δο ξα σοι
67
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄
Ἦχος
Νη
Ν
Δο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως
εν
υ
ψι ι στοις Θε ω
και
ε
δο ξα
πι γης ει
ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α
Ν
Υ µνου ου µεν σε
προ σκυ νου µεν σε δο
χα ρι στου µεν σοι
ευ λο γου µεν σε
ξο λο γου µεν σε
δι
ευ
α την µε γα α
λην σου δο ξαν
Ν
Κυ ρι ε Βα σι λευ
ε Πα τερ παν το κρα τωρ
νο γε νες
Ι
ε που ρα νι ε Θε
Κυ ρι ε Υι ε µο
η σου Χρι στε και
68
Α γι
ον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Πνευ µα
Ν
Κυ ρι ε ο Θε ος
Υι ος του Πα τρος
τι αν του κο
ο αι αι αι ρων
ο
α µνος του Θε ου ο
αι
αι ρων την α µαρ
ο
ο σµου
ε
λε η σον η µας
τας α µαρ τι ι ας του κο
ο
σµου
Ν
Προ σδε ε ξαι την δε η σιν η µων
θη µε νος εκ
ε
δε
ξι
ο
ω ων του Πα τρος
κα
και
λε η σον η µας
Ν
Ο τι συ
Κυ ρι ος
Ι
ει µο νος Α γι ος Συ
ει µο νος
η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε
69
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ου Πα τρος α µην
Ν
Καθ
σε
και
ω
ε
αι
κα στην η µε ραν ευ λο γη σω
νε ε σω το ο νο µα σου εις τον αι
ω να και εις τον αι
ω να του αι
ω
ω
Κα τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η
µε
νος
Ν
ρα ταυ τη
α να µαρ τη τους φυ λα χθη ναι
η µας
Ν
Ευ
λο
γη τος ει Κυ ρι ε
των πα τε ε ρων η µων και
δε δο ξα σµε νον το
αι
ο
νε τον και
ο νο µα α σου
70
Θε ος
εις τους
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
αι
ω ω νας α µην
Ν
Γε ε νοι το Κυ ρι ε το
εφ
η µας
ε λε ος
σου
κα θα α περ ηλ πι σα µεν ε πι
σε
Ευ
λο
γη τος ει ει Κυ ρι ε
δι δα
(τρίς)
ξο ον µε
τα δι και ω µα τα α σου
Ν
Κυ ρι ε κα τα φυ γη
µιν εν γε νε α
πα Κυ ρι ε
ε
ψυ χη ην µου
ε γεν νη η θης η
και γε νε
λε
η σον µε
ο τι
Ν
α
ε
ι
γω ει
ι α σαι την
η µαρ το ον σοι
Δ
Κυ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ον
71
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ν
µε
του ποι ειν το θε λη µα σου
ο τι συ
ει ει ο Θε ος µου
Ν
Ο τι πα ρα σοι
πη γη ζω
ης
εν
Ν
τω φω τι σου
ο ψο µε θα φως
Π
Δ
Πα ρα τει ει νον το ε λε ος σου τοις γι
Ν
νω σκου σι σε
Ν
Α γι ος ο Θε ος
Α γι ος Ι σχυ ρος
(τρίς)
Α γι ος α θα να τος ε λε
η σον η µας
Π
Ν
Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω
και α
γι ω
Ν
Πνευ µα τι
Και νυ υν και
α
72
ει
και εις τους αι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ω νας των αι
ω ω νων α µην
Α γι ος α θα να τος ε λε
η σον η µας
Δ
Α α γι ο ος ο
Θε ε ος
Δ
Α α γι ο ος Ι σχυ υ ρος
Ν
Α γι ι ι ος
Α α θα α α
α
Π
να α α α α τος
ε
Δ
ο ο ο
λε ε ε
ε
ε η σο ο
Ν
ον η η µα α α α
73
α
Ν
α
α
ας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Μετά τήν Δοξολογία, ὅταν ὁ ἦχος εἶναι
Πλάγιος α΄, Πλάγιος β΄, Βαρύς, & Πλάγιος δ΄.
Ἦχος
Νη
Ν
Α
να στα ας εκ του µνη µα τος
τα δε σµα δι αρ ρη\η ξας του Α δου
και
ε λυ
σας το κα τα κρι µα του θα να του Κυ ρι ε
παν τας εκ των πα γι ι δων του εχ θρου ρυ σα µε
νος
εµ φα νι σας σε αυ τον τοις Α πο στο
λοις σου
ε
ξα
πε στει λας αυ τους ε πι το
κη ρυγ µα και δι αυ των την ει ρη νην πα
ρε ε σχες τη οι κου µε νη
λε ε ε ε
ε
74
µο νε πο λυ
ε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ
Ἦχος
Νη
Μ
Δ
Ν
Κυ
ρι
ε
ε
λε
ε
η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Ν
Δ
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Δ
Κυ ρι ε
Π
Κυ ρι ε
Ν
Κυ ρι ε
ε
λε ε
ε
η σον
ε
λε ε
ε η σον
Ν
Μ
Ν
Δ
ε λε ε
ε
ε
Μ
η σον
Ν
Κυ ρι ε
ε λε ε
ε η η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
ε
λε
ε ε η η σον
Δ
Κυ ρι
ε
ε
λε
75
η η σον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Δ
Κυ ρι
Μ
ε
ε
ε λε η σο ο ον
ε
ε
λε
Π
Ν
Κυ ρι
ε η σον
Ν
Κυ ρι
ε
ε
λε ε
ε η σον
Γ
Κυ ρι
ε
ε
Κυ ρι
ε
ε
ε
ε
Δ
Δ
Κυ ρι
Γ
λε η σον
λε η σον
Π
Ν
Κυ ρι
λε η σον
ε
Ν
Κυ ρι ε
ε
Δ
λε ε η σον
Δ
Ν
ε
λε ε
Ν
Σοι Κυ ρι ε
76
ε η σον
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ἀντίφωνον α΄
Ἦχος
Γ
Δι
Δ
Α µη η ην
Μ
Δ
Ευ λο γει
ον
η
ψυ χη µου τον Κυ ρι
και παν τα τα εν τος µου
µα το
το
ο νο
Α γι ον αυ του
Μ
Δ
Β
Ταις πρε σβει αις της Θε
ο
το κου Σω
τερ σω σον η µας
Μ
Ευ λο γει
ον
και µη
ε
η
ψυ χη µου τον Κυ ρι
πι λαν θα νου
πα σας τας
αν τα πο δο σεις αυ του
Μ
Δ
Β
Ταις πρε σβει αις της Θε
77
ο
το κου Σω
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
τερ σω σον η µας
3
Μ
Κυ ρι
ος
εν τω ου ρα νω
οι µα σεν τον θρο νον αυ του
και η
η τοι
Βα σι
Τὸ τρίτον
λει α
αυ του παν των δε σπο ζει
Δ
Ταις πρε σβει αις της Θε
Μ
Β
ο
το ο κου
Σω
Δ
τερ σω σον η µα
α ας
Ἀντίφωνον β΄
Μ
Α µη η ην
Μ
Αι νει
η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον
αι νε σω Κυ ρι
ον
εν τη ζω η µου
λω τω Θε ω µου
ε ως
78
υ παρ χω
ψαλ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Γ
Δ
Σω σον η
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Β
Γ
Δ
Μ
Δ
να στας εκ νε κρων
ο α
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Δ
Γ
λου ι
α
Μ
Μα κα
κωβ βο
ε
ρι
ος
ου
η θος αυ του
Θε
ος
Ι
α
η
ελ πις αυ του ου
πι Κυ ρι ον τον Θε ον αυ του
Γ
Δ
Σω σον η
Γ
Δ
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Β
ο α
Μ
Δ
να στας εκ νε κρων
Γ
ο
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Δ
λου ι
α
Βα σι λευ σει Κυ
ω να
ο
ρι
Θε ος σου Σι ων
79
ος
εις τον αι
εις γε
νε
α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
αν και γε
νε αν
Γ
Δ
Σω σον η
µα ας Υι ε Θε ου
Μ
Β
Δ
ο α
Μ
Δ
να στας εκ νε κρων
Γ
Γ
Δ
ψαλ λον τας σοι
αλ λη
Μ
λου ι
α
Μ
Δο ξα Πα τρι και Υι
ω
ω
και Α
γι
Πνευ µα τι
Μ
Γ
Και νυν και
Δ
α
Β
ει και εις τους αι
αι
Δ
ω
νας των αι αι ω νων
Α µην
Μ
Δ
Ο µο νο
γε νης
Υι ος και Λο γος
Β
του Θε ου
α θα να τος υ πα α α αρ χων
Μ
και κα τα δε
ξα µε νος δι
80
α την η µε
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Β
Γ
Δ
τε ραν σω τη ρι
ι
αν
Δ
σαρ κω θη η ναι
Β
εκ της Α
γι ας Θε ο το κου
Δ
και
α
ει
Β
παρ θε νου Μα ρι ας
α
Δ
Μ
αν
θρω πη σας
Γ
σταυ ρω θεις τε Χρι στε
Ν
Δ
ο Θε ος
τρε ε πτως εν
Μ
θα να α τω ω θα να τον πα τη σας
Μ
Δ
ει
εις
ων
της Α
γι ας Τρι α δος
Δ
δο
συν
Β
ξα
ζο ο µε νος τω Πα τρι
ΓΔ
Μ
γι ω Πνευ µα τι
και τω Α
σω σον
81
η µα
α ας
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ἀντίφωνον γ΄
Ἦχος
Βου
Δ
Αυ τη
λι
α
εν
η
µε ρα Κυ ρι ου
σω µε θα
και
α γαλ
ευ φραν θω µεν
αυ τη
Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. β´.
Δ
Αγ γε λι και Δυ να µεις ε πι το µνη µα
σου
και
και οι φυ λασ σον τες α πε νε κρω θη σαν
ι στα το Μα ρι
α
εν τω τα φω ζη
του σα το α χραν το ον σου σω µα
ε
σκυ λευ
σας τον Α δην µη πει ρα σθεις υπ αυ του
υ
πην τη σας τη Παρ θε νω δω ρου ου ου µε νος
82
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
την ζω ην
ο
Κυ υ ρι
ε
α
να στας εκ των νε κρων
δο ξα σοι
οι οι
Εἰσοδικόν
Ἦχος
Μ
Δι
Δ
Δε ευ
τε προ σκυ νη σω µεν
και προ
Β
Δ
σπε ε σω ω µεν Χρι στω ω ω
ω
Γ
σον η
Μ
α ας
µα ας Υι ε Θε ου
ο
Σω
ω
Δ
Β
α
να στα α
Δ
ε εκ νε κρω ω ω
ω ων
ψαλ λον τας
σοι αλ λη λου ου ι α
Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. β´.
Δ
Αγ γε λι και Δυ να µεις ε πι το µνη µα
σου
και οι φυ λασ σον τες α πε νε κρω θη σαν
83
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
και
ι στα το Μα ρι
α
εν τω τα φω ζη
του σα το α χραν το ον σου σω µα
ε
σκυ λευ
σας τον Α δην µη πει ρα σθεις υπ αυ του
υ
πην τη σας τη Παρ θε νω δω ρου ου ου µε νος
την ζω ην
Κυ υ ρι
ο
α
να στας εκ των νε κρων
ε δο ξα σοι οι
Ἀπολυτίκιο
τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
Ἦχος
Μ
Γα
Γ
Α πο ο στο λε
Α
γε
λι στα Ματ θαι ε
η
µο νι
Θε ω
γι
ε
και Ευ αγ
πρε σβευ ε τω ε
λε
ι να πται σµα των α φε
84
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ν
σιν
πα ρα
Γ
σχηταις ψυ χαι αις η η µων
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
85
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Κοντάκιον
Ἦχος
Μ
Δι
Β
Δ
Μ
Ο κα θα ρω ω τα α τος να ος του
Δ
τη ρος
Β
η πο λυ
Σω
Μ
τι
ι µη η τος πα στας
Δ
και
Παρ θε νος
το ι
ε ρον θη σαυ ρι σµα
Δ
Μ
της δο
ξης του Θε ου
ση µε ρον ει σα γε
Μ
ται εν τω οι
κω
Κυ ρι ου
Μ
Δ
την χα
ριν
Β
συ νει σα γου σα την εν Πνευ µα τι
θει
ει
Μ
ω
ην α νυ µνου σιν Αγ
γε λοι Θε ου
Β
Δ
αυ τη υ πα αρ χει
ο
σκη νη ε που ρα α
ο ος
86
Μ
νι
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ
Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.
Προκείµενον. Ἦχος πλ. β΄
Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον
τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σε, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός
μου.
Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ
᾽Ανάγνωσμα 10:11-21, 11:1-2
Ἀδελφοί, λέγει ἡ γραφή· «Πᾶς ὁ πιστεύων
ἐπί τῷ Θεῷ οὐ καταισχυνθήσεται». Οὐ γὰρ ἔστι
διαστολὴ ᾿Ιουδαίου τε καὶ ῞Ελληνος· ὁ γὰρ
αὐτὸς Κύριος πάντων, πλουτῶν εἰς πάντας τοὺς
ἐπικαλουμένους αὐτόν· «Πᾶς γὰρ ὃς ἂν
ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται».
Πῶς οὖν ἐπικαλέσονται εἰς ὃν οὐκ ἐπίστευσαν;
Πῶς δὲ πιστεύσουσιν οὗ οὐκ ἤκουσαν; Πῶς δὲ
ἀκούσουσι χωρὶς κηρύσσοντος; Πῶς δὲ
κηρύξουσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσι; Καθὼς
γέγραπται· «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν
εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων
87
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
τὰ ἀγαθά!». ᾿Αλλ᾿ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ
εὐαγγελίῳ· ῾Ησαΐας γὰρ λέγει· «Κύριε, τίς
ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν;». Ἄρα ἡ πίστις ἐξ
ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ. Ἀλλὰ λέγω
μὴ οὐκ ἤκουσαν; Μενοῦνγε «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν
ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν». Ἀλλὰ λέγω,
μὴ οὐκ ἔγνω, ᾿Ισραήλ; Πρῶτος Μωϋσῆς λέγει·
«Ἐγὼ παραζηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾿ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ
ἔθνει ἀσυνέτῳ παροργιῶ ὑμᾶς». ῾Ησαΐας δὲ
ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· «Εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ
ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ
ἐπερωτῶσι». Πρὸς δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ λέγει· «Ὅλην
τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς
λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα». Λέγω οὖν,
μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; Μὴ
γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ ᾿Ισραηλίτης εἰμί, ἐκ
σπέρματος ᾿Αβραάμ, φυλῆς Βενιαμίν. Οὐκ
ἀπώσατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὃν προέγνω.
Ἀλληλούϊα. Ἦχος πλ. β΄
Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου ἐν
σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται.
Στίχ. Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ.
88
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
Ἦχος
Νη
Ν
Εις πα α α α σα αν τη ην γη η
η η η
Ν
η η η η ην
ε
ε ξη η ηλ θεν
ο φθο
Δ
ο ο ο ογ γος
πε ρα α α τα
α
α αυ του
της οι
και εις
τα
οι οι οι κου ου µε ε ε
Ν
νης
τα ρη η
µα α α τα
Αλ λη λου ου ου ου
ι ι
89
ι
α
1 α
α αυ του
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Κοινωνικόν Εἰς πᾶσαν
Ἰωάννου Μαυροµάτη
Πρωτοψάλτου
Ἦχος
Νη
Ν
Nε
Εις πα α α α σα αν
Δ
τη ην γη
Ν
η
η
η η
Γ
η η η η ην
η
ε
ξη
η
ε
η η
Γ
Ν
η η η
η η η η η η
ξη
η
Δ
ηλ θε ε
ε
ε ε
ε ε ε ε εν
ο φθο ο
Ν
ο
ο ο ο ο ογ γο
α α
α
α
ο
α α α
Ν
ο
α
ο ο ο ο ος α
ο φθο ο
ο
ο ογ γο ο ο ο ος α α α α α α α α
Δ
τω ω
ω
Ν
ω
ε
ε
αυ
Δ
ω ω ω ω ων
και εις τα
Γ
πε ε ε
ο
ε
ε
90
ε
Δ
ε ε ρα
α
εις
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ν
Δ
τα πε ε ρα τα
α α
α
α αα α
τη ης
Β
Β
Π
οι κου µε
ε
ε
ε ε
ε
ε Ν ε ε ε νη ης
Ν
Δ
τα
α
ρη η
α
α
η
α
η η η η η µα α α α α α
α
α
Π
α
α
α α α
α
α α α α
Ν
α α α τα ρη η µα τα α
α ααα
Δ
Ν
α α α α α α α α α αυ τω ω ω
ω ων
α
Αλ λη λου ου
α
α
α
α
α α
91
ι
ι
ι
ω ωω
α
α
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΣΤ΄ 2014
Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός»
τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com
ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
92
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
5 220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content