close

Enter

Log in using OpenID

"Εισαγωγή στην Πληροφορική"

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
"Εισαγωγή στην Πληροφορική"
ΠΛΗ 10
Έκδοση 1η (Σεπτέμβριος 2013)
ΠΑΤΡΑ 2013
Αγαπητοί φοιτητές,
Έχετε στα χέρια σας την 1η έκδοση του Οδηγού Σπουδών ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ "Εισαγωγή στην Πληροφορική".
Όπως θα παρατηρήσετε έχει γίνει εναλλαγή της σειράς μελέτης του 3ου Τόμου
‘Δομές Δεδομένων’ και του 4ου Τόμου ‘Γλώσσες Προγραμματισμού’.
Για το λόγο αυτό, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο Χρονοδιάγραμμα Μελέτης στο
Παράρτημα Β. Οι Σύμβουλοι Καθηγητές σας θα σας ενημερώσουν για την αλλαγή
αυτή και στις Ο.Σ.Σ.
Ο Συντονιστής της Θ.Ε.
Γεώργιος Α. Γραββάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
1
Πριν αρχίσετε τη μελέτη αυτού του εντύπου, είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά
τον Κανονισμό Σπουδών (βλέπε www.eap.gr στη σελίδα «Εκπαίδευση»)
1
Σε ποιο πρόγραμμα
σπουδών
εντάσσεται η Θ.Ε.;
Εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική»
2
Ποιος είναι
ο σκοπός της Θ.Ε.;
Κύριος σκοπός της Θ.Ε. ‘Εισαγωγή στην Πληροφορική’ είναι να
γνωρίσει ο φοιτητής θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της
Πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών, να αποκτήσει
βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων,
τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες δομημένου προγραμματισμού,
καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων. Επίσης να
αποκτήσει γνώσεις στη χρήση απλών και σύνθετων δομών
δεδομένων και στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων
ώστε να καταστεί ικανός να ακολουθήσει την εξελικτική πορεία
της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των εφαρμογών τους,
στο παρόν και στο μέλλον.
3
Ποιο είναι
το διδακτικό υλικό
της Θ.Ε.;
Τόμοι που προσφέρονται από το ΕΑΠ
Για τη συγκεκριμένη Θ.Ε. προσφέρονται από το Ε.Α.Π. οι εξής
τέσσερις τόμοι (υποενότητες):
1.
2.
3.
4.
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Τεχνικές Προγραμματισμού
Δομές Δεδομένων
Γλώσσες Προγραμματισμού
Σας θυμίζουμε ότι το Ακαδημαϊκό έτος ξεκινά τον Οκτώβριο του
2013 και τότε θα αρχίσει και η επικοινωνία σας με τον
Καθηγητή σας. Αξιοποιήστε το χρόνο μέχρι την επίσημη έναρξη
των σπουδών σας είτε για να καλύψετε κενά σε βασικές γνώσεις
(μελετώντας τον 1ο Τόμο ή αντίστοιχη ύλη από τα βιβλία της
Πληροφορικής του Λυκείου ή οποιοδήποτε άλλο εισαγωγικό
βιβλίο στην Πληροφορική επιθυμείτε) είτε ακόμα και
προχωρώντας στους επόμενους (κάνοντας μία πρώτη ανάγνωση
ώστε να είστε προετοιμασμένοι για την πιο συστηματική μελέτη
κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους).
Επίσης μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε περιοδικά το site της Θ.Ε.
μας, όπου θα βρίσκετε πάντα χρήσιμη και ενημερωμένη
πληροφορία, στη διεύθυνση:
http://edu.eap.gr/pli/pli10
2
4
Βλέπε τον Πίνακα “Στοιχεία Συμβούλων - Καθηγητών”
Ποιοι είναι
οι Καθηγητές (Επισυναπτόμενο Παράρτημα Γ)
Σύμβουλοι της Θ.Ε.;
5
Ποιος είναι
ο Συντονιστής της
Θ.Ε.;
Συντονιστής της Θ.Ε.:
Γεώργιος Α. Γραββάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
6
Ποιος είναι
ο Ακαδημαϊκός
Υπεύθυνος του
προγράμματος στο
οποίο εντάσσεται η
Θ.Ε.;
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του προγράμματος:
Μιχάλης Ξένος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ
7
Με ποιο ρυθμό θα
πρέπει να γίνεται η
μελέτη του
διδακτικού υλικού
της Θ.Ε.;
Ο καθένας σας πρέπει να θέσει τα δικά του χρονικά όρια μελέτης
και να μελετά με το δικό του ρυθμό, πάντα συμβουλευόμενος
και τον οδηγό σπουδών. Ο οδηγός σπουδών προτείνει περίπου
10 ώρες μελέτη ανά εβδομάδα για κάθε θεματική ενότητα (στην
οποία συμπεριλαμβάνεται και η επίλυση των 4 εργασιών).
Βλέπε “Χρονοδιάγραμμα Μελέτης της Θ.Ε.”
(Επισυναπτόμενο Παράρτημα Β)
8
Πότε και πού θα
γίνουν οι Ομαδικές
Συμβουλευτικές
Συναντήσεις;
Βλέπε
στους
πίνακες
“Χρονοδιάγραμμα
Ομαδικών
Συμβουλευτικών Συναντήσεων” και “Αίθουσες Ο.Σ.Σ. και
Εξετάσεων” αντίστοιχα
(Επισυναπτόμενα Παραρτήματα Δ και Ε)
Πότε και πού θα
γίνουν οι Τελικές
Εξετάσεις;
Οι τελικές εξετάσεις (με θέματα κοινά για όλους τους φοιτητές)
είναι γραπτές και θα διεξαχθούν στις πόλεις όπου
πραγματοποιούνται και οι Ο.Σ.Σ. Οι ημερομηνίες των τελικών
και επαναληπτικών εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 20132014 θα ανακοινωθούν εντός του Μαρτίου 2014.
9
[Η ύλη που αντιστοιχεί στις τελικές εξετάσεις παρουσιάζεται στο
Παράρτημα Α]
3
10
Ποιες είναι οι
καταληκτικές
ημερομηνίες για την
αποστολή των
Γραπτών Εργασιών
Στην παρούσα Θ.Ε. προσφέρονται 4 Γραπτές Εργασίες. Οι
Γραπτές Εργασίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία
«Ηλεκτρονικοί Χώροι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας» του ΕΑΠ
(http://study.eap.gr/), μαζί με το ειδικό «Ενιαίο Έντυπο
Υποβολής και Αξιολόγησης Γραπτών Εργασιών», το οποίο είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Θ.Ε. Οι καταληκτικές
ημερομηνίες για τις εργασίες είναι οι:
1η Εργασία: 01-Νοε-2013
2η Εργασία: 10-Ιαν-2014
3η Εργασία: 28-Φεβ-2014
4η Εργασία: 09-Μαϊ-2014
Η παράδοση των εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά (περιβάλλον
moodle) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε συνεννόηση με τον
Καθηγητή σας μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(email), ύστερα από έγκριση του Συντονιστή. Οι λύσεις των
Γραπτών Εργασιών θα ανακοινώνονται μετά το πέρας της
προθεσμίας στη σελίδα της ΠΛΗ10 και μετά την ανακοίνωση
στη σελίδα της ΠΛΗ10 καμία εργασία δεν μπορεί να γίνει
δεκτή.
11
Ποια διαδικασία
ακολουθείται μετά
την υποβολή της
Γραπτής Εργασίας
Ο Καθηγητής - Σύμβουλος θα διορθώσει την εργασία σας, θα τη
βαθμολογήσει, θα σημειώσει τις παρατηρήσεις και τις
συμβουλές του αναλυτικά είτε πάνω στο γραπτό σας είτε σε
ξεχωριστές σελίδες (τουλάχιστον μία σελίδα) και θα
συμπληρώσει το «Ενιαίο Έντυπο Υποβολής και Αξιολόγησης
Γραπτών Εργασιών».
Στη συνέχεια και εντός 15 ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης των ενδεικτικών λύσεων στο site της Θ.Ε. ο
καθηγητής θα στείλει στο φοιτητή το «Ενιαίο Έντυπο Υποβολής
και Αξιολόγησης Γραπτών Εργασιών» και θα κρατήσει ένα
αντίγραφο για το αρχείο του.
Επιπλέον στο φοιτητή θα στείλει τη διορθωμένη εργασία του
(είτε σε φωτοτυπία, είτε ηλεκτρονικά), είτε το κείμενο με τις
παρατηρήσεις του που αφορούν την εργασία (τουλάχιστον μία
σελίδα).
Σε κάθε περίπτωση ο καθηγητής κρατάει από την αρχή ένα
αντίγραφο του κειμένου με τις παρατηρήσεις για το αρχείο του.
4
12
Ποιο ρόλο παίζει η
εκπόνηση και η
βαθμολογία των
Γραπτών Εργασιών

Κάθε εργασία βαθμολογείται με άριστα το 10, συνεπώς ο
ανώτατος συνολικός βαθμός των Γραπτών Εργασιών είναι
40.

Αν ο φοιτητής δεν έχει συγκεντρώσει, με την πρόοδο των
εργασιών, συνολικό βαθμό τουλάχιστον 20, και δεν έχει
εκπονήσει τουλάχιστον 3 εργασίες, δεν έχει δικαίωμα
συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις.

Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν συγκεντρώσει 20
μονάδες και δεν έχει εκπονήσει τουλάχιστον 3 εργασίες,
δικαιούται να επαναλάβει την ίδια Θ.Ε. τον επόμενο χρόνο,
χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής,
έχοντας τις ίδιες εκπαιδευτικές και οικονομικές υποχρεώσεις
με τους πρωτοεγγραφόμενους φοιτητές.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συνολική βαθμολογία των 4
Γραπτών Εργασιών αντιστοιχεί στο 30% της τελικής βαθμολογίας.
Ο μέσος όρος των βαθμών των 4 Γραπτών Εργασιών
ενεργοποιείται μόνον όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές
εξετάσεις, οπότε και λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 30% για τη
διαμόρφωση του τελικού βαθμού.
Ο τύπος υπολογισμού του τελικού βαθμού είναι:
ΤΒ = (ΑΓΕ/4 x 0,30) + (ΒΤΕ x 0,70)
Όπου:
ΤΒ = Τελική βαθμολογία
ΑΓΕ = Άθροισμα Γραπτών Εργασιών (εφόσον έχετε
συγκεντρώσει πάνω από 20 μονάδες και έχετε
παραδώσει τουλάχιστον 3 Γραπτές Εργασίες)
ΒΤΕ = Βαθμός τελικής εξέτασης (εφόσον θα είναι 5 ή
μεγαλύτερος)
13
Με ποιον θα
επικοινωνήσω από
το ΕΑΠ;
Η επίσημη έναρξη των σπουδών σας είναι τον Οκτώβριο του
2013. Λίγο πριν την έναρξη των σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί
σας ο Καθηγητής - Σύμβουλός σας με το οποίο θα συνεργάζεστε
για την υπόλοιπη χρονιά.
Μέχρι τότε μπορείτε να απευθύνεστε για οποιοδήποτε διοικητικό
θέμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΑΠ και να συμβουλεύεστε
την ηλεκτρονική σελίδα της ΠΛΗ10.
5
14
Η ηλεκτρονική
σελίδα της ΠΛΗ10
έχει password. Πώς
θα το πληροφορηθώ;
Η ηλεκτρονική σελίδα της ΠΛΗ10 χωρίζεται σε 2 τμήματα. Το
1ο (πληροφορίες) είναι ελεύθερο, ενώ το 2ο (σελίδες φοιτητών)
αφορά τους φοιτητές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και έχει
κωδικό προστασίας (password). Οι σελίδες αυτές θα είναι στη
διάθεσή σας με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και στην 1η
του επικοινωνία μαζί σας ο Καθηγητής - Σύμβουλός σας θα σας
δώσει και τους κωδικούς πρόσβασής σας.
15
Πότε θα
επικοινωνήσει
κάποιος Καθηγητής
από το ΕΑΠ μαζί
μου;
Η πρώτη επικοινωνία του Καθηγητή σας με εσάς θα γίνει με την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2013.
Μέχρι τότε η συμβουλή μας είναι να αξιοποιήσετε το χρόνο που
μεσολαβεί από την εγγραφή σας μέχρι την έναρξη των σπουδών
σας μελετώντας το υλικό που έχετε λάβει και κερδίζοντας
ουσιαστικά πολύτιμο χρόνο! Ότι απορίες έχετε μπορείτε να τις
καταγράψετε και να τις συζητήσετε με τον Καθηγητή σας με την
έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.
6
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η εξεταστέα ύλη της Θεματικής Ενότητας «Εισαγωγή στην Πληροφορική» (ΠΛΗ10) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 περιλαμβάνει τους τέσσερις τόμους που
διανέμονται στους φοιτητές, με τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Τόμος 1 (Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών):
Ιδιαίτερα να προσεχτούν οι ενότητες:
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 10.1 και 10.3
Τόμος 2 (Τεχνικές Προγραμματισμού):
Εκτός εξεταστέας ύλης οι ενότητες:
5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 8.2 και τα Κεφάλαια 9, 10 και 11
Τόμος 3 (Δομές Δεδομένων):
Εκτός εξεταστέας ύλης οι ενότητες:
3.4, 4.4, 5.5
Τόμος 4 (Γλώσσες Προγραμματισμού):
Εκτός εξεταστέας ύλης οι ενότητες:
1.3.2, 1.3.3, 5.2.4 και το Κεφάλαιο 10
7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ Θ.Ε.
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1
01/10/2013
~
06/10/2013
2
07/10/2013
~
13/10/2013
1ος Τόμος: Κεφ. 5 έως 8
3
14/10/2013
~
20/10/2013
1ος Τόμος: Κεφ. 9 έως 12
4
21/10/2013
~
27/10/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 1, Κεφ.
2 (έως και 2.2)
5
28/10/2013
~
03/11/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 6 (έως
και 6.4)
6
04/11/2013
~
10/11/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 2
(2.3 έως τέλος)
7
11/11/2013
~
17/11/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 3
8
18/11/2013
~
24/11/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 4
9
25/11/2013
~
01/12/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 5
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1ος Τόμος: Κεφ. 1 έως 4
10
02/12/2013
~
08/12/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 6 (6.5 έως
τέλος) και Κεφ. 7 (7.1)
11
09/12/2013
~
15/12/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 7
(7.2 έως τέλος)
12
16/12/2013
~
22/12/2013
2ος Τόμος: Κεφ. 8, 9 και
Κεφ. 11
13
02/01/2014
~
05/01/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 1, Κεφ. 2
14
06/01/2014
~
12/01/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 3
15
13/01/2014
~
19/01/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 4
16
20/01/2014
~
26/01/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 5
17
27/01/2014
~
02/02/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 6
18
03/02/2014
~
09/02/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 7
19
10/02/2014
~
16/02/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 8
20
17/02/2014
~
23/02/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 8, Κεφ. 9
21
24/02/2014
~
02/03/2014
4ος Τόμος: Κεφ. 9
22
03/03/2014
~
09/03/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 1
23
10/03/2014
~
16/03/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 2 (2.1)
24
17/03/2014
~
23/03/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 2
(2.2 έως τέλος)
25
24/03/2014
~
30/03/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 3
26
31/03/2014
~
06/04/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 4
13/04/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 5 (έως
και 5.2)
1η Γ.Ε. (01/11/2013)
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
27
07/04/2014
~
2η Γ.Ε. (10/01/2014)
3η Γ.Ε. (28/02/2014)
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
28
22/04/2014
~
27/04/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 5
(5.3 έως τέλος)
29
28/04/2014
~
04/05/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 6
(έως και 6.2)
30
05/05/2014
~
11/05/2014
3ος Τόμος: Κεφ. 6
(6.3 έως τέλος)
31
12/05/2014
~
18/05/2014
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
32
19/05/2014
~
25/05/2014
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
4η Γ.Ε. (09/05/2014)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Τελικές εξετάσεις: Ιούνιος 2014
Επαναληπτικές εξετάσεις: Ιούνιος / Ιούλιος 2014
8
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
AΘΗ01 (Αθήνα)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΑΘΗ02 (Αθήνα)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
AΘΗ03 (Αθήνα)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
AΘΗ04 (Αθήνα)
Γιάννης Σταματίου
2610-960300
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
AΘΗ05 (Αθήνα)
Σταύρος Νικολόπουλος
26510-08801
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
AΘΗ06 (Αθήνα)
Χρήστος Πιερρακέας
2610-367730
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
AΘΗ07 (Αθήνα)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
AΘΗ08 (Αθήνα)
Γιάννης Κουτσονίκος
2610-438018
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
AΘΗ09 (Αθήνα)
Γεώργιος Γραββάνης
210-8225984, 25410-79759
[email protected]
Στέφανος Γκρίτζαλης
22730-82234
[email protected]
Γεώργιος Γιαγλής
210-8665350
[email protected]
Σπύρος Συρμακέσης
2610-960332
[email protected]
Ιωάννης Βογιατζής
210-6514685, 6974-325855
[email protected]
9
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΑΘΗ10 (Αθήνα)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΑΘΗ11 (Αθήνα)
Γιώργος Μανής
26510-76379
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΑΘΗ12 (Αθήνα)
Σωτήριος Κωτσιαντής
2610-996769
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΑΘΗ13 (Αθήνα)
Ηλίας Μαγκλογιάννης
210-4142517
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΗΡΑ01 (Ηράκλειο Κρήτης)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΗΡΑ02 (Ηράκλειο Κρήτης)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΘΕΣ01 (Θεσσαλονίκη)
Γιάννης Μανωλόπουλος
2310-991912
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΘΕΣ02 (Θεσσαλονίκη)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΘΕΣ03 (Θεσσαλονίκη)
Απόστολος Παπαδόπουλος
2310-991918
[email protected]
Λεωνίδας Παληός
26510-08807
[email protected]
Πατριαρχέας Κυριάκος
210-4622770
[email protected]
Αδάμ Αδαμόπουλος
25510-30501
[email protected]
Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος Τσιάτσος
2310-998990
[email protected]
10
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΘΕΣ04 (Θεσσαλονίκη)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΘΕΣ05 (Θεσσαλονίκη)
Χρήστος Γεωργιάδης
2310-891869
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΘΕΣ06 (Θεσσαλονίκη)
Κωνσταντίνος Γιαννουτάκης
2310-666453
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΙΩΑ01 (Ιωάννινα)
Βασίλειος Δημακόπουλος
26510-08809
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΛΑΡ01 (Λάρισα)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΛΑΡ02 (Λάρισα)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΞΑΝ01 (Ξάνθη)
Δημήτρης Κύδρος
23210-49268
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΞΑΝ02 (Ξάνθη)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΠΑΤ01 (Πάτρα)
Νικόλαος Αβούρης
2610-996898
[email protected]
Λάζαρος Ηλιάδης
2310-831742
[email protected]
Ευάγγελος Καπούλας
2610-960355
[email protected]
Απόστολος Γκάμας
6973-306972, 26510-03881
[email protected]
Γεώργιος Αναστασόπουλος
25510-30503
[email protected]
11
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΠΑΤ02 (Πάτρα)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΠΑΤ03 (Πάτρα)
Χρήστος Μακρής
2610-220430, 6932-878054
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΠΕΙ01 (Πειραιάς)
Παναγιώτης Πιντέλας
2610-997313
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΠΕΙ02 (Πειραιάς)
Γεώργιος Τσιχριντζής
210-4142322
[email protected]
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΠΕΙ03 (Πειραιάς)
Τμήμα:
Καθηγητής - Σύμβουλος:
Τηλέφωνο:
E-mail:
ΠΕΙ04 (Πειραιάς)
Ήρα Αντωνοπούλου
2610-225072
[email protected]
Κυριάκος Σγάρμπας
2610-996470
[email protected]
Ανδρέας Νεάρχου
2610-969980
[email protected]
12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1η Ο.Σ.Σ.
2η Ο.Σ.Σ.
3η Ο.Σ.Σ.
4η Ο.Σ.Σ.
5η Ο.Σ.Σ.
ΑΘΗ01
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ02
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ03
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ04
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ05
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ06
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ07
06/10/2013 ΚΥΡ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ08
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ09
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ10
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ11
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ12
05/10/2013 ΣΑΒ Α
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΑΘΗ13
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΗΡΑ1
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΗΡΑ2
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Α
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΘΕΣ1
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΘΕΣ2
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΘΕΣ3
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΘΕΣ4
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΘΕΣ5
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΘΕΣ6
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
13
ΙΩΑ1
05/10/2013 ΣΑΒ Π
08/12/2013 ΚΥΡ Α
02/02/2014 ΚΥΡ Α
05/04/2014 ΣΑΒ Α
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΛΑΡ1
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΛΑΡ2
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΞΑΝ1
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΞΑΝ2
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΠΑΤ1
06/10/2013 ΚΥΡ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΠΑΤ2
06/10/2013 ΚΥΡ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΠΑΤ3
06/10/2013 ΚΥΡ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Π
01/02/2014 ΣΑΒ Π
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΙ1
05/10/2013 ΣΑΒ Π
08/12/2013 ΚΥΡ Α
01/02/2014 ΣΑΒ Α
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΙ2
05/10/2013 ΣΑΒ Π
08/12/2013 ΚΥΡ Α
01/02/2014 ΣΑΒ Α
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΙ3
05/10/2013 ΣΑΒ Π
07/12/2013 ΣΑΒ Α
01/02/2014 ΣΑΒ Α
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΠΕΙ4
05/10/2013 ΣΑΒ Π
08/12/2013 ΚΥΡ Α
01/02/2014 ΣΑΒ Α
05/04/2014 ΣΑΒ Π
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ
Π: 11.00 - 15.00
Α: 16.00 - 20.00
14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΑΙΘΟΥΣΕΣ Ο.Σ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Αιθ. 109 - 116, 214,
Εργ. 301, 316, 317
Αιθ. Κ2.1, Κ2.2, Κ2.5, Κ2.6, Κ3.1,
Κ3.2, Κ3.5, Κ3.6, Κ4.5,
Εργ. Κ4.6, Αμφ. Α1, Α2
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
NEW YORK COLLEGE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πειραιώς 211, Ταύρος
Τηλ. 213-1306263, 213-1306285,
Fax: 213-1306430
Θεσσαλονίκης 286, Καλλιθέα
Τηλ.: 210-4838071, 210-4838241,
Fax: 210 4820067
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Αιθ. 12, 16, 20, 21, Κ1.2, Κ1.3,
Κ1.4, Κ2.1, Κ2.4, Κ2.5
ΚΕΝΤΡΟ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Αιθ. 701, 702, 703, 704, 706, 708,
710, 711, 720, 721
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
"ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Μαρίνου Αντύπα 12, Τ.Κ. 55102
(απέναντι από το Practiker)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ.: 2310-492800, 6946-766291
Fax: 2310 492815
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 108,
Κερατσίνι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ. 210-4005997, Fax: 210-4312953
http://www.kaloskamis.gr/map.html
ΠΑΤΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πάροδος Αριστοτέλους 18,
Περιβόλα (Περιμετρική Πατρών Έξοδος Γλαύκου), Πάτρα
Αιθ. ΠΓ03, ΠΓ04 ΠΓ05
Ε.Α.Π. - ΠΕΡΙΒΟΛΑ
Αιθ. 305, 308, 309
Ε.Α.Π.
Μπουμπουλίνας 57-59, Πάτρα
Τηλ.: 2610-367582, 6974-045965
Fax: 2610-367577
Αιθ. 4, 6, 7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Πανεπιστημιούπολη (Πρώην
Αεροπορική Μονάδα - ΠΑΜ),
Πάτρα
Τηλ.: 2610-367582, 6974-045965
15
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ.: 2610-367384, 6975-369835
Fax: 2610-367319
ΛΑΡΙΣΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ
Αιθ. ΔΔΕ 6 - 7, Τ2 - Τ6
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τμήμα Πληροφορικής, Λάρισα (4ο
χλμ. περ. οδού Λάρισας Τρικάλων), Τ.Κ. 41110
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ. 2410-684506, 6940-936625
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Αιθ. 402, 404, 405, 408, 410
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Άνω Αρχάνες 70100, Ηράκλειο
Κρήτης
Τηλ.: 2810-752975, 6976-867406,
Fax: 2810-752978
ΞΑΝΘΗ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Αιθ. 1, 2, 3
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠ. Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
(ΚΕΚ ΑΘΗΝΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης - Πετεινού,
Ξάνθη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Τηλ: 25410-77110, 25410-25705
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
Αιθ. 18/19, ΚΕΚ2
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.ΕΕ. "Σταύρος Σ.
Νιάρχος"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Τηλ: 26510-09129,148 fax: 26510-09229
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
535 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content