close

Enter

Log in using OpenID

"Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 3/11

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE DERVENTA
Izdavač
Skupština opštine
Derventa
GOD. 20. BROJ 3/11
Derventa, 5. 4. 2011. god.
53.
Na osnovu člana 30. alineja 4. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 37. alineja 4. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština opštine Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila 2011. godine,
donijela je
PROGRAM
KAPITALNOG INVESTIRANJA
ZA 2011. GODINU
I UVOD
U dijelu Budžeta opštine Derventa za 2011.
godinu koji se odnosi na kapitalne rashode, predviđena
su sredstva za investiciona ulaganja, odnosno ulaganja
u imovinu na nivou opštine. Ukupan iznos planiranih
sredstava za ove namjene je 1.901.400,00 KM. Imajući
u vidu da su u sklopu ovih sredstava planirane otplate
anuiteta po preuzetim kreditima u iznosu od 266.
100,00 KM i sredstva za kamate na kredite u iznosu od
55.300.00 KM, ovim programom se vrši raspodjela
sredstava u iznosu od 1.580.000,00 KM na konkretne
Odgovorni urednik:
MALEŠEVIĆ SANJA
Štampa ''Grafika'' Derventa
projekte. Projekti su grupisani po kontima kao u
operativnom budžetu opštine Derventa za 2011. godinu, a opisi su usklađeni sa novim kontnim planom.
Lista prijedloga svih projekata sačinjena je na
osnovu pismenih zahtjeva budžetskih korisnika koje su
podnosili od momenta javnog poziva za dostavu budžetskih zahtjeva za 2011. godinu do momenta izrade
prijedloga programa kapitalnih ulaganja. Zaprimljeni
su zahtjevi za 165 projekata.Ukupna vrijednost tih
projekata je za oko deset puta veća od sredstava koja
se raspodjeljuju ovim programom.
Odabir predloženih projekata se bazira na
kriterijumima:
- stepen završenosti započetih projekata u 2010.
godini, a i ranije
- mogućnost donacija za projekte od strane
ministarstava i drugih donatora,
- obaveze preuzete odlukama, sporazumima i
drugim dokumentima,
- započete aktivnosti u vezi projekta (postojanje
projektne dokumentacije, pripremni radovi i sl.)
- koristi od projekta (povratni ekonomski efekat,
zapošljavanje novih radnika, broj stanovnika koji imaju korist od projekta, uslov za realizovanje drugog
značajnog projekta)
II KAPITALNA ULAGANJA OPŠTINE DERVENTA ZA 2011. GODINU
R.
br.
1
I
1
II
GRUPE ULAGANJA-NAZIV PROJEKTA
2
Rashodi za stručne usluge
Troškovi projektovanja, revizije, pribavljanja neophodne
dokumentacije za projekte, stručnog nadzora, ispitivanja i sl.
Ukupno rashodi za stručne usluge
Kapitalne pomoći pojedincima i neprofitnim organizacijama
Broj
konta
3
412700
415200
Plan za
2011. god.
4
Strukt.
indeks
5
80.000,00
5,1
80.000,001
5,1
Strana 2 Broj 3
1
1
2
3
4
5
6
III
IIIa
1
2
IIIb
1
2
3
4
5.
6.
IIIv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Manastir Bišnja - pomoć za izgradnju destilerije
Priključci na vodovod- povratnici
Pomoć socijalno ugroženim kategorijama
(sufinansiranje projekata)
Sufinansiranje opremanja medicinske laboratorije u Osinji
Sufinansiranje projekata deminiranja
na području opštine Derventa
Sufinansiranje projekata održivog povratka
Ukupno kapitalne pomoći
Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata
Izdaci za izgradnju i pribavljanje
stambenih objekata i jedinica
Rekonstrukcija objekta na Trgu pravoslavlja
(bivši "Braco i Seka")
Sufinansiranje projekta Gerontološki centar Derventa
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje
stambenih objekata i jedinica
Izdaci za izgradnju i pribavlzanje vanjskog
osvjetljenja, trotoara i ograda
Izgradnja rasvjete u Novom naselju
Sufinansiranje izgradnje rasvjete (ul.Petra Kočića, Jasikovača,
Ozrenska,Tanaska Rajića, Ribarska, dio S.Sinđelića, I.Andrića,
Cara Dušana, relacija Babino brdo-motel Dvor)
Rekonstrukcija ulične rasvjete
Preuzete obaveze mjesnih zajednica u sufinansiranju projekata iz
ranijeg perioda
Elektrifikacija naselja "Drin"
Sufinansiranje elektrifikacije povratničkih naselja
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvjetljenja,
trotoara i ograda
Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i auto-puteva
Nastavak uređenja centra grada
Rekonstrukcija gradskog mosta u Derventi
Sufinansiranje rekonstrukcije puta Poljari-BunarBožinci
Asfaltiranje puta Kalemčići-Petrin Han
Asfaltiranje puta Marići-Đurđevići - MZ Pojezna
Asfaltiranje puta groblje-Radanovići -MZ D.Lupljanica
Asfaltiranje puta Crnča-Devojačko groblje-Petrin han
Uređenje parkinga i platoa u ul. Vuka Karadžića
Asfaltiranje puta Cvjetkovići-Milojevići MZ Kostreš
Asfaltiranje dijela ulice Osinjske brigade
Asfaltiranje dijelova ulica (Nikole Pašića, 9.maja, 8. marta.Miloša
Vujakovića)
Izgradnja puta Kladari - MZ Trstenci
Asfaltiranje puta Tri kruške-Savića brdo
Asfaltiranje prilaznog puta groblze Crnča
Asfaltiranje puta D.Osinja-Stankovići
Izgradnja puta Višnjik-crkva
Asfaltiranje puta Debela obala-Simikući
Sanacija lokalnih puteva-zajednički projekat sa
Oružanim snagama BiH
Preuzete obaveze mjesnih zajednica u sufinansiranju projekata iz
ranijeg perioda
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva i auto-puteva
Datum: 5. 4. 2011. god.
3
4
20.000,00
30.000,00
5
1,3
1,9
10.000,00
0,6
7.400,00
0,5
15.000,00
0,9
25.600,00
107.400,00
1,6
40.000,00
2,5
60.000,00
3,8
100.000,00
6,3
511100
0,0
25.000,00
1,6
25.000,00
1,6
15.000,00
0,9
871,00
0,1
13.000,00
30.000,00
0,8
1,9
108.871,00
6,8
350.000,00
20.000,00
22,2
I 1.3
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
0,3
2,2
27.755,00
1,8
40.000,00
50.000,00
12.000,00
50.000,00
10.000,00
45 000,00
2,5
3,2
0,8
3,2
0,6
2,8
25.000,00
1,6
13.273,00
0,8
923.028,00
58,4
Datum: 5. 4. 2011. god.
1
IIIg
1
2
3
4
5
6
7
IIId
1
2
3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2
Izdaci za izgradnju i pribavlvanje plinovoda, vodovoda,
kanalizacija
Sufinansiranje sanacije i rekonstrukcije
vodoprivrednih objekata za zaštitu od poplava
Sufinansiranje izgradnje vodovoda u Miškovcima
Sufinansiranje izgradnje vodovoda u G.Detlaku
Sufinansiranje izgradnje vodovoda - Plehan
Osposobljavanje centralnog grijanja u Centru za kulturu
Sufinansiranje izgradnje vodovoda u Beglucima
Preuzete obaveze mjesnih zajednica u sufinansiranju projekata iz
ranijeg perioda
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda,
kanalizacija
Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata
Spomen obilježje- masovna grobnica
Instaliranje video nadzora na raskrsnicima i trgovima
Sufinansiranje izgradnje dječijeg igrališta
u ul. Vuka Karadžića
3
Ukupno izdaci za ostale objekte
III PRELAZNE ODREDBE
Ukupna finansijska sredstva za koja se ovim
programom utvrđuju konkretne namjene su identična
planiranim u operativnom budžetu i iznose 1.580.
000,00 KM, a sva odstupanja i neusklađenosti po
grupama finansiranja u odnosu na vrijednosti i tekstualne opise po grupama finansiranja usvojenim u
operativnom budžetu će se uskladiti sa ovim programom shodno odredbama člana 10. Odluke o izvršenju
budžeta opštine Derventa za 2011. godinu.
4
5
100.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
35.000,00
18.000,00
6,3
1,6
1,6
0,6
2,2
1, 1
751,00
0,0
213.751,00
13,5
25.000,00
20.000,00
1,6
1,3
1.950,00
0,1
46.950,00
Ukupno izdaci za izgradnju i pribavljanje
zgrada i objekata (grupa III)
UKUPNO KAPITALNA ULAGANJA U 2011. GODINI
U skladu sa kontnim okvirom projekti su objedinjeni u grupe:
Grupa troškovi rashodi za stručne usluge predstavlja finansiranje projektovanja, geodetskih snimanja
za projekte, revizije projekata, pribavljanja saglasnosti,
taksa za građenje i drugih dokumenata, stručnog nadzora, ispitivanja kvaliteta, izrade strateških dokumenata i sl.
Grupa kapitalnih pomoći se odnosi na ulaganje u
imovinu koja nije vlasništvo opštine.
Grupa "Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i
objekata" odnosi se na izgradnju zgrada i stanova,
vanjske rasvjete, trotoara i ograda, puteva i mostova,
vodovoda, kanalizacije, kao i finansiranje izdataka za
izgradnju ostalih objekata (sportski tereni, spomenici,
video nadzor i sl.).
Broj 3 Strana 3
1.392.600,00
1.580.000,00
88,1
100,0
Za aktiviranje budžetskih sredstava planiranih za
konkretan projekat potrebno je da sredstva za sufinansiranje projekta, ukoliko su predviđena, budu uplaćena na odgovarajući račun trezora opštine prije potpisivanja ugovora.
IV - ZAVRŠNI DIO
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-58/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
54.
Na osnovu člana 14. stav 1. alineja 10. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 18. stav
2. Zakona o javnim putevima - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 16/10) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa, na 26. sjednici održanoj 4. aprila
2011. godine, donijela je
Strana 4 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
PROGRAM
sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca na
području opštine Derventa u 2011. godini
I - UVOD
U nadležnosti Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove je praćenje stanja, upravljanje, građenje
i zaštita mreže lokalnih puteva. Ovo Odjeljenje je
snimalo stanje putne mreže, navedena oštećenja kolovoza i putnih elemenata, te na osnovu sugestija
putem informacije iz mjesnih zajednica sačinilo ovaj
Program.
Zakonom o javnim putevima - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 16/10),
Pravilnikom o održavanju javnih puteva i objekata
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 23/05) i
Odlukom o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih
i nekategorisanih puteva i ulica ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 2/11), definisano je održavanje javnih puteva i objekata, obavljanje stalnog
nadzora nad stanjem javnih puteva i objekata, način i
uslovi obavljanja nadzorne službe kao i uslovi koje
mora ispunjavati izvođač koji se bavi održavanjem i
zaštitom javnih puteva i objekata, zaštita i finansiranje
lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine
Derventa.
Navedenim propisima definisano je održavanje
javnih puteva koje obuhvata radove na: kolovozu,
bankinama, kosinama nasipa, usjeka i zasjeka, trupu
puta, oblogama, obložnim i potpornim zidovima,
objektima za odvodnjavanje, propustima, mostovima,
tunelima, galerijama, saobraćajnoj signalizaciji i putnoj opremi, kao i radove u putnom pojasu i pružnim
prelazima.
Takođe je propisano da se javni putevi moraju
održavati u takvom stanju koje omogućava vršenje
trajnog, bezbijednog i nesmetanog saobraćaja za koji
su putevi namijenjeni, kao i plan zimske službe.
Obim, vrsta, vrijednost i dinamika izvođenja
radova na održavanju javnih puteva, utvrđuje se (u
skladu sa planiranim budžetskim sredstvima) Programom sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca
na području opštine Derventa u 2011. godini.
II - ODRŽAVANJE KOLOVOZA
Materijali koji se upotrebljavaju za održavanje
javnih puteva moraju u cijelosti odgovarati važećim
tehničkim propisima i standardima, odnosno za održavanje asfaltnih kolovoza moraju se upotrebljavati
Datum: 5. 4. 2011. god.
materijali od kojih su izgrađeni kolovozi, a za
popravku oštećenih dijelova šljunčanog, tucaničkog,
makadamskog ili zemljanog kolovoza upotrebljavaju
se tucanik, kamena sitnež, šljunak i kamena drobina.
Šljunak mora odgovarati tehničkim propisima i
standardima, a kamena drobina mora da sadrži kameni
materijal različitih veličina zrna sa maksimalnom
veličinom zrna do 60 mm i glinovitih primjesa do 5%.
Neophodno je održavati objekte za odvodnju,
odnosno mora se obezbijediti normalno prihvatanje i
odvođenje površinskih i podzemnih voda do recipijenta, uz redovno košenje trave i uklanjanje rastinja.
Objekti na putevima se moraju održavati kako bi
se obezbijedilo normalno i bezbijedno odvijanje
saobraćaja na putu.
III - ODRŽAVANJE SIGNALIZACIJE
Saobraćajna signalizacija i oprema puta mora biti
uočljiva i funkcionalna, a u radove na održavanju
vertikalne saobraćajne signalizacije spadaju: ugrađivanje znakova koji nedostaju, zamjena dotrajalih i
porušenih znakova, postavljanje odgovarajućih znakova u slučaju promjene na putu.
Što se tiče saobraćajne signalizacije na području
naše opštine stanje je nezadovoljavajuće. U proteklom
periodu vršene su nabavke i popravke vertikalne
signalizacije koja je nakon postavljanja uništavana,
čupana bacana u kanale pored saobraćajnice što nije
davalo pozitivne efekte.
U prošloj godini izvršili smo nabavku po pitanju
horizontalne signalizacije, odnosno zbog uništavanja
vertikalne signalizacije zamjena bi bila adekvatna
horizontalna signalizacija, a koja bi trebala da se
izvede čim vremenske prilike dozvole.
IV ZIMSKA SLUŽBA
Zakonskim propisima definisano je da zimski
period održavanja puteva traje od 15. novembra tekuće
do 15. marta naredne godine, a pod održavanjem se
podrazumijeva:
- neutralisanje poledice i uklanjanje snijega sa
kolovoza i putnih objekata,
- sprečavanje stvaranja poledice na kolovozu,
- posipanje zaleđenih i zasnježenih kolovoza
abrazivnim i drugim materijalima.
Izvođač radova zimskog održavanja puteva
obavezan je započeti sa čišćenjem snijega prije nego
što se nakupi 7 (sedam) cm snijega na kolovozu i prije
nego što se snijeg sabije.
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
U slučaju susnježice, ledene kiše i nastanka
poledice, izvođač na radovima održavanja puteva mora
odmah reagovati sa odgovarajućim načinom posipanja.
Planom zimske službe utvrđen je prioritet održavanja putnih pravaca do centara mjesnih zajednica,
do škola i putni pravci na kojim se odvija autobuski
saobraćaj.
Detaljan izvještaj o realizaciji zimske službe u
periodu 15.11.2010 do 15.03.2011. godine biće razmatran na narednim sjednicama Skupštine opštine
Derventa.
Skupština opštine Derventa na 25. sjednici
održanoj 28. februara 2011. godine, donijela je Odluku
o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i
nekategorisanih puteva i ulica.
Prijedlog sanacije lokalnih puteva u 2011. godini
nalazi se u tabeli 1. a obuhvata krpanje oštećenih
dijelova asfalta, ugradnja jalovine i rad mašinama i
planiranju posipnog materijala.
VI - NEKATEGORISANI PUTEVI
Radovi na održavanju puteva u proljećnom periodu vršili bi se od 15.03. - 01.06.2011. godine, a u
jesenjem periodu od 01.09. - 01.10.2011. godine, na
putevima sa makadamskim zastorom.
U skladu sa članom 89. Zakona o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/08), dodatni
izvori
finansiranja
kod
lokalnih
NAZIV PUTNOG
PRAVCA
1.
Lupljanica - Osinja
2.
OŠ Osinja Jaćimovići - most
Ilova
3.
Osinja centar crkva - škola rijeka Ilova
puteva (prema Programu sanacije) će se obezbijediti
od naknada koje korisnik šuma i šumskog zemljišta u
svojini Republike uplaćuje na račun javnih prihoda
opštine u visini uplaćenih sredstava u tekućoj godini, a
po dopisu Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti broj: 03-332-2 od 07.02.2011. godine.
Prijedlog sanacije nekategorisanih putnih pravaca
nalazi se u tabeli broj 2. a obuhvata ugradnju i nasipanje putnih pravaca posipnim materijalom (šljunak i
jalovina).
VII - R E K A P I T U L A C I J A
(približne vrijednosti)
V-LOKALNI PUTNI PRAVCI
Red.
br.
*SANACIJA LOKALNIH PUTEVA
- ugradnjom posipnog materijala,
- pročišćavanje odvodnih kanala,
- krpanjem asfaltnih oštećenja
UKUPNO: ................................... 40.000,00 KM
* SANACIJA NEKATEGORISANIH PUTEVA
- ugradnjom posipnog materijala,
UKUPNO .................................... 25.000,00 KM
* NABAVKA, POPRAVKA I UGRADNJA
SAOBRAĆAJNE VERTIKALNE I HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE .......................... 5.000,00 KM
* PLANIRANA SREDSTVA ZA SANACIJU
ZA 2011. godinu ................................... 70.000,00 KM
* PLANIRANA SREDSTVA ZA ZIMSKO
ODRŽAVANJE .................................. 100.000,00 KM
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
..................................................... 170.000,00 KM
Dužina (km)
ukupno
asfalt
makadam
m
m
m
13.500,00
6.108,10
6.263.98
Broj 3 Strana 5
13.500,00
4.050,00
5020,00
2.058,10
1.243,98
OPIS I VRSTA
RADOVA
Krpanje oštećenih dijelova
asfalta
Krpanje oštećenih dijelova
asfalta Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
Krpanje
oštećenih
dijelova asfalta
Nabavka,dovoz i
ugradnja jalovine
Jedinica
mjere
Količina
m2
50
m3
40
m2
30
m3
30
Strana 6 Broj 3
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
Osinja - Pojezna
centar - Starčevići Ilova
Pojezna spomenik Brkići - groblje Jaćimovići
Donji Cerani Delića brdo - do
raskrsnice iza škole
Švabići Bjeloševići
Provalija - Tri
kruške - Crnča rijeka Ilova
Spomenik u
Modranu - Mišinci
centar
Marjanovići Velika Sočanica
centar
Kuzmanovići Savića brdo - škola
- Tri kruške - Voča
- Ćukići
Derventa - Kalenderovci do centra
Kalenderovci-Vaj
ića groblje-Bjeloševići- Mandićimost na Ukrini
Mandići - Razbijeni
kamen - Borojevići
Tošića hrast Savića raskršće Razbijeni kamen
Vajića groblje - Gornji Detlak škola most na Ukrini
Kalenderovci centar
- Novi most na
Ukrini
Kalenderovci - Donji Detlak - Martići
- most na Ukrini
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
5.624,68
4.782,21
3.181,32
2.981,25
2.300,00
2.300,00
5.682,09
2.985,73
10.110,00
10.110,00
4.750,00
4.750,00
1.990,00
1.990,00
8.970,85
9.100,00
7.700,00
7.620,85
200,00
7.700,00
2.696,36
-
3.645,68
3.020,00
3.424,23
3.424,23
6.760,00
5.65975
20
m3
20
m3
40
m2
120
m2
10
m2
180
m1
200
m3
70
Krpanje
oštećenih
dijelova asfalta
m2
50
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
m3
60
m3
30
-
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
Krpanje
oštećenih
dijelova asfalta
Krpanje
oštećenih
dijelova asfalta
-
1350,00
Krpanje oštećenih dijelova
asfalta
Pročišćavanje
odvodnih kanala
Nabavka dovoz
i ugradnja
jalovine
-
-
3.300,00
3.850,00
m2
-
9.100,00
3.300,00
3.850,00
842,47
Krpanje
oštećenih
dijelova asfalta
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
Datum: 5. 4. 2011. god.
-
625,68
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
-
1.100,00
-
Datum: 5. 4. 2011. god.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Lipe - Sredelji Simići - Todorići
Hepting - Rapćani
škola - Ćebedžije MP
Kukavice - Debela
obala - Mišića most
- Malica
Rabić - Tetima Vrhovi G.Lupljanica Tešića Bare Leksija
Koca Rašića vodovod - Lanište Ravlići - Debela
obala
6 KM - Bunar Brezici
(spomenik)
RP Božinci škola Poljari - Bunar Velika - MP
(Dvanesti km)
Donji Šušnjari Poljari
Žeravac - Višnjik
do škole
Donji Višnjik Velika Bukovica Topuz - RP
MP - Zelenike dom
- groblje - Polje RP
RP - Mala Kulina Lješnica Žeravac
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
7.388,00
5.296,00
2.092,00
5.630,00
5.030,00
600,00
8.81500
8.815,00
-
7.411,79
3.973.78
3.438,01
5.348,26
-
5.348,26
-
8.823,17
-
8.823,17
-
7.773,99
2.349,22
5.424,77
5.152,50
-
3.452,50
9.400,00
5.425,16
3.974,84
7.849,37
1.200,00
6.649,37
5.375,12
-
5.375,12
4.500,00
31.
8.400,00
5.500,00
2.900,00
32.
Begluci - Kostreš
4.000,00
4.000.00
-
7.300.00
-
7.300,00
980,00
980,00
-
8.500,00
1.900,00
6.600,00
33.
34.
35.
MP - Kuljenovci Pjevalovac - MP
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
m3
50
m3
30
m3
50
m2
20
m3
80
m3
40
m3
60
m3
70
m3
50
m3
30
m3
20
m3
40
m3
40
4.500,00
Begluci - Novi
Lužani
MP Begluci Raščići - Bijelo Brdo - Dubočac - MP
Od MP Derventa Srbad do centra
Dubočac
Nabavka
dovoz i ugradnja
jalovine
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
Krpanje
oštećenih
dijelova asfalta
Krpanje
oštećenih
dijelova asfalta
Nabavka,dovoz i
ugradnja jalovine
Broj 3 Strana 7
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
Krpanje
oštećenih
dijelova asfalta
Nabavka, dovoz i
ugradnja jalovine
Nabavka,
dovoz i ugradnja
jalovine
Strana 8 Broj 3
36.
37.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
MP Derventa Srbac - Kamenovac
RP Cer - Mišinci Mala Sočanica,
škola
1.010,70
1.010,70
-
-
6.100,00
1.100,00
58.000,00
-
Datum: 5. 4. 2011. god.
SANACIJA NEKATEGORISANIH PUTEVA U 2011. GODINI
red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
NAZIV PUTNOG PRAVCA
OPIS I VRSTA RADOVA
m3
predlog
MZ Trstenci,stara škola -Kamenovac
MZ D. Lupljanica, Vetmići-Mikerevići
MZ Kostreš, lokalni put Kresojevići
MZ Crnča, Babići - Rakići - Milića gaj
Ninkovići -Djevojačko groblje
MZ M.Sočanica, Gostići Radanovići - Ćorići
Radanovići - brdo Savića
MZ Pojezna.Petrići- Trivunovići- Vujičići
Marići -Kaloper-Ćebići
Brkići-Čolići
Ivanić vrba -Simići - Ilova
Pojezna centar- Đurđevići- Starčevići
Pećići - Stančići - groblje
MZ G. Lupljanica-Popovača-groblje (Begov
gaj)
Leksija - Đuričići-Tadići
MZ Polje.Kovačevići-Jovanovići
MZ G.Detlak.Subići-Tešendići
MZ G. Cerani, Prodavnica-Adžići-Ćustići
MZ Osinja-Kalemčići-Jošića bare
Crkva Osinja-Klenovac
Petrin han-Milića gaj
MZ V.Sočanica
MZ D.Lug, Budiša-Tolimir
Lovrići - Lucići - Čičci
Žeravac - Tomasov sokak
Žeravac-preko poljane-Donji Višnjik
Donja Bišnja, manastir-Gornja Bišnja (Križ)
Koca Rašića - Jurići - Brkičići - pruga Rašići - LP
LP - Ćorluke - Miloši - Tolići
Mišinci - (groblje) Perići
Poljari - Bukovac
Kovačevci škola - Bukovac - Jazbići
LP (Akmadže) - Šitumi
(Gornji Šušnjari)
Živinice Cerovi-Gor.Zelenike-Donje
Živinice-ulL.maja
Bišnja škola - Burazeri - stara pruga
Bunar put Matkovići - Principi
Mala Sočanica (škola) - Nikići - Zorine
Škola - Čičci - Ilova
MP - 14 - Srbac - Perići
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
m3
20
30
10
20
20
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
10
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
10
20
10
20
20
30
20
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
20
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
30
10
10
10
30
30
20
10
10
40
50
50
40
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
30
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
20
40
40
40
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
20
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
30
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
m3
50
60
50
50
40
Datum: 5. 4. 2011. god.
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
MP - 14 - Srbac - Koraće
Osojci - Blagojičić
Martići - Ćekići
Maletići - Ukrajinska crkva u KolonijiSavkovića groblje
Legenovići-Čolići do Mitrić Branka
Bjelići- Peranovići-Ćekići-Kajtazi
Maletići- most pa rijeci Ukrini
MP -Ciglana- Žeravački potok- Tomasov i
sokak
B.Lužani - Obodni kanal-Zborište
Žeravac-tatari-Polje
MP-izbjegličko naselje
MP-Ranitovići
MP-Ignjatići
MP-Viseći
od spomenika prema Motajici
Lugonjići-škola Pjevalovac
Trstenci-MP-Grabici
Magistralni put M 14 -Kladari- Trstenci
Spomenik -Rijeka
Milinkovića put
Rijeka zaseok - Ostoja Nedić
Jovičića zaseok
zaseok Stankovići- D.Osinja
zaseok Gojkovići
zaseok Dejanovići
Nagradić-Čančarević-Jošić
Adžići-G.Osinja
Švabića brdo - Kukić
zaseok Kaloperović
zaseok Radišković
Pej ić-Ćorići-Nagradići
Popović-Nagradić
Ćorići-Pijetlovići,
Jović Bučan
Leksija - Bajkovac
MP Prnjavor - Novo naselje
(od restorana Mičić )
Agići - Stevanića put
Crkva Drijen - Panzalovića obala
Miškovci - Centar - Jeftići
MP Prnjavor - Lejići
Railića put (od groblja prema Drijenu)
Crkva - Novići- Udovičići
Kolonija - Novići - Marići
Vidovići- Milosavljevići
G. Cerani - Novića sokak
G. Cerani - groblje
G. Cerani - zaseok Savić Todorić dva pravca
Popovići- Vukičevići - Katanići
Kolarica - Višnjik
Gavrići - Višnjik
Suvajci - Višnjik
Broj 3 Strana 9
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
40
80
20
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
40
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
30
30
20
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
30
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
30
20
40
20
20
20
20
20
10
20
10
20
10
10
50
30
60
30
30
40
20
10
50
40
20
20
30
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
20
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
40
40
30
20
20
20
30
20
60
30
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
40
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
Nabavka, dovoz i ugradnja šljunka
m3
m3
m3
m3
40
40
40
30
Strana 10 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
VIII - ZAVRŠNE ODREDBE
Za realizaciju ovog Programa kao i inte-rventnu
sanaciju putnih pravaca prema potrebi zadužuje se
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove.
Ovaj program objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-59/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
55.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08) i usvojenog Budžeta opštine za 2011.godinu,
Skupština opštine Derventa, na 26. sjednici održanoj 4.
aprila 2011. godine, donijela je
PROGRAM
podsticaja poljoprivredne proizvodnje u 2011.
godini na području opštine Derventa
I
1. UVOD
Programom podsticaja poljoprivredne proizvodnje propisuju se uslovi koje moraju da ispunjavaju
pravna i fizička lica za ostvarivanje prava na novčane
podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta,
visina i način isplate novčanih podsticaja, kao i
potrebna dokumentacija i obrasci.
Sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje
planirana su buietom za 2011, godinu u visini od
270.000,00 KM, i to:
• Sredstva za podsticanje razvoja stočarstva,
pčelarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva,
ljekovitog i aromatičnog bilja i heljde . 252.000,00 KM
• Sredstva za kontrolu plodnosti zemljišta,
organizovanje seminara, sajmova i edukacije vezane za
poljoprivrednu proizvodnju .................... 6.000,00 KM
• Sredstva za osposobljavanje zemljišta za
poljoprivrednu proizvodnju ..................... 8.000,00 KM
Datum: 5. 4. 2011. god.
• Sredstva za sezonske intervencije za vanredne
potrebe i pomoći ....................................... 4.000,00 KM
Sredstva za podsticanje poljoprivrede podrazumijevaju jednokratne ili dvokratne isplate. u
stočarskoj proizvodnji za predviđeni broj grla,
voćarstvu i vinogradarstvu za podizanje dugogodišnjih zasada, u povrtlarstvu za stimulisanje biljne
proizvodnje putem plaćanja po zasijanim površinama,
kao i za ispitivanje plodnosti zemljišta ali i za osposobljavanje zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju.
2. OPŠTI USLOVI
Nakon usvajanja Programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje u 2011. godini (u daljem tekstu
Program podsticaja) Odjeljenje za privredu i društvene
djelatnosti će putem sredstava javnog informisanja i
izradom letaka obavijestiti poljoprivrednike o
podsticajnim mjerama, kao i o kriterijima koji moraju
biti ispunjeni da bi podsticajna sredstva bila odobrena.
Pravo na dobijanje podsticajnih sredstava u
skladu sa Programom ostvaruju fizička i pravna lica
koja blagovremeno podnesu zahtjev za podsticaj i
ispune kriterijume iz Programa podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju, a što se utvrđuje zapisnikom
Komisije za podsticaj.
Pravo na podsticajna sredstva imaju korisnici,
odnosno poljoprivredna gazdinstva sa prebivalištem,
odnosno sjedištem na području opštine Derventa, koja
obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji
opštine Derventa i koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava.
Komisija za podsticaj će izvršiti provjeru svakog
zahtjeva u Evidenciji registrovanih poljoprivrednih
gazdinstava od Agencije za posredničke, informatičke,
i finansijske usluge APIF.
Uz zahtjev za ostvarivanje prava na novčane
podsticaje korisnici podnose dokumentaciju propisanu
ovim Programom.
Podnošenje zahtjeva će se vršiti u šalter sali
opštine, gdje će podnosioci zahtjeva popuniti prijavni
list u kome će biti tačno naznačene vrste proizvodnje
za koje se podnosi zahtjev uz koje će prilagati i ostale
dokumente navedene u Programu podsticaja za svaku
proizvodnju posebno.
U slučajevima u kojima zahtjev za dobijanje podsticajnih sredstava nije pozitivno riješen, ponovno podnesen zahtjev za istu proizvodnju neće biti razmatran.
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Ukoliko se ustanovi da dokumentacija priložena
uz zahtjev ne odgovara činjeničnom stanju na terenu,
iz razloga promjene stanja u domaćinstvu, a u
međuvremenu nije izvršena dopuna dokumentacije sa
navedenim razlogom izmjene stanja. postupiće se u
skladu sa činjeničnim stanjem, podnesenim zahtjevom
i navedenim Programom.
Ispunjenost kriterijuma u svakom pojedinačnom
slučaju će utvrđivati Komisija za podsticaj koju
predlaže Načelnik opštine, utvrđivanjem činjeničnog
stanja na terenu o čemu će ista sačiniti zapisnik o
ispunjenosti uslova iz Programa.
Rokovi za podnošenje zahtjeva su naznačeni za
svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje posebno.
Na osnovu sačinjenih zapisnika iz kojih mora biti
vidljivo da li su ispunjeni svi potrebni kriterijumi,
Komisija sačinjava prijedlog zaključaka o isplati
podsticajnih sredstava i dostavlja Načelniku opštine.
U slučajevima gdje je zapisnikom Komisije
utvrđeno da podnosilac zahtjeva nije ispunio jedan ili
više kriterijuma taj zahtjev se odbija rješenjem od
strane Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.
Isplata podsticajnih sredstava će se vršiti putem
tekućih računa podnosilaca zahtjeva. Kontrolu utroška
odobrenih sredstava i procjenu rezultata kontiunirano
će vršiti Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.
Maksimalan iznos podsticaja koji može dobiti
podnosilac zahtjeva (poljoprivredno gazdinstvo) u toku
godine po osnovu jednog ili više vidova podsticaja u
Broj 3 Strana 11
okviru sredstava za podsticanje razvoja stočarstva,
pčelarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtlarstva,
ispitivanja plodnosti zemljišta i za vanredne potrebe u
poljoprivredi iznosi 3.000,00 KM.
3. STRUKTURA PROGRAMA PODSTICAJA
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE OBUHVATA:
3.1. Podsticaje u stočarstvu,
3.2.Podsticaje u pčelarstvu,
3.3. Podsticaje za voćarsku i vinogradarsku
proizvodnju,
3.4. Podsticaje za proizvodnju povrća u
zaštićenim prostorima i na otvorenom,
3.5. Podsticaje za ljekovito i aromatično bilje i
proizvodnju heljde,
4. SREDSTVA ZA KONTROLU PLODNOSTI
ZEMLJIŠTA I ORGANIZOVANJE SEMINARA,
SAJMOVA I EDUKACIJA
5. SREDSTVA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZEMLJIŠTA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
6. SREDSTVA ZA SEZONSKE INTERVENCIJE ZA VANREDNE IIOTREBE I POMOĆI
Shodno tome u 2011. godini novčana sredstva će
biti raspodijeljena na slijedeći način:
I PODSTICAJI U STOČARSTVU
1. Podsticaji za proizvodnju rasplodnih junica
2. Podsticaj za proizvodnju rasplodnih svinja
3. Podsticaji za proizvodnju priplodnih ovaca i koza
4. Podsticaji za tov junadi
5. Podsticaji za tov svinja
6. Podsticaji za tov pilića
7. Podsticaji za proizvodnju mlijeka (muzna grla)
8. Proizvodnja i uzgoj ribe
II Podsticaji za pčelarstvo
III Podsticaji za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju
IV Podsticaji za proizvodnju povrća na otvorenom i zatvorenom
prostoru (njiva, plastenik,staklenik)
V Podsticaj za ljekovito i aromatično
bilje i proizvodnja heljde
VI Sredstva za kontrolu plodnosti zemljišta i organizovanje
seminara, sajmova i edukacija
VII Sredstva za osposobljavanje zemljišta za poljoprivrednu
proizvodnju
VIII Sredstva za sezonske
intervencije za vanredne potrebe i pomoći
UKUPNO
Realizovana
sredstva u 2010.
godini u KM
10.400,00
14.980,00
33.630,00
4.040,00
8.bT0,0"0
8.518,65
91.200,00
2.500,00
31.692,00
7.430,00
Planirana
sredstva u 2011.
godini u KM
11.000,00
15.000,00
33.500,00
5.000,00
8.750,00
18.750,00
92.000,00
3.500,00
32.000,00
9.000,00
21.928,00
22.000,00
940,00
1.500,00
1.500,00
6.000,00
0,00
8.000,00
2.630,26
4.000,00
239.998,91 KM
270.000,00 KM
Strana 12 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
3.1. PODSTICAJI U STOČARSTVU
U oblasti stočarstva podsticaće se razvoj poljoprivrednih gazdinstava orijentisanih na robnu proizvodnju.
Ukupna podsticajna sredstva namjenjena za
stočarstvo iznose 187.500,00 KM.
3.1.1. Proizvodnja i uzgoj kvalitetno priplodne
stoke
Pravo na novčane podsticaje za proizvodnju i
uzgoj kvalitetno priplodne stoke imaju proizvođači
koji su u vlastitom stadu zapatu proizveli i odgojili
rasplodna grla za dalju reprodukciju.
a) Proizvodnja i uzgoj kvalitetno priplodnih
steonih junica, sa postignutih 70% razvoja odrasle
jedinke i polnom zrelošću prema uzgojnim ciljevima
za pojedine rase goveda prema Programu uzgoja
goveda u Republici Srpskoj (najmanje potreban broj
grla 2 kom).........................................100,00 KM/grlu
b) Proizvodnja i uzgoj kvalitetno priplodnih
nazimica i krmača ( najmanje potreban broj 5 kom) ....
...................................................... 40,00 KM/grlu
v) Proizvodnja i uzgoj kvalitetno priplodnih
ovaca i koza starosti najmanje godinu dana (najmanje
potreban broj 30 komada a najviše 80 komada) ..........
...................................................... 25,00 KM/grlu
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF)
2. Pasoš za omatičena grla
3. Potvrda nadležne veterinarske službe o
utvrđenoj gravidnosti
4. Potvrda od nadležne veterinarske službe o
sprovedenim veterinarsko sanitarnim mjerama i navedenim identifikacionim brojevima grla, kao i starost
grla (samo za grla pod tačkama b. i v.)
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za korišćenje
podsticaja je do 21.11.2011. godine.
Kod obračuna podsticajnih sredstava za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca i koza
uzeće se u obzir ona grla koja se nalaze na imanju
podnosioca zahtjeva. Ona grla koja se nalaze na paši
uobziriće se nakon što budu vraćena na imanje podnosioca zahtjeva.
Ukupna planirana sredstva za proizvodnju i uzgoj
priplodne stoke u 2011. godini iznose .. 59.500,00 KM.
Datum: 5. 4. 2011. god.
3.1.2. Tov stoke
a) Tov junadi minimalno 5 komada, a maksimalno 40 komada utovljenih junadi u turnusu ............
....................................................... 40,00 KM/grlu
(Izlazna težina min 500 kg.)
b) Tov svinja minimalno 15 komada, a maksimalno 60 komada utovljenih svinja u turnusu................
....................................................... 30,00 KM/grlu
(Izlazna težina min 90-110 kg /grlu)
v) Tov pilića minimalno 20.000 komada utovljenih pilića u toku godine 600,00 KM po farmi sa
ispunjenim uslovima.
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ( APIF);
2. Potvrda o porijeklu pilića (račun o kupovini
jednodnevnih pilića ili Ugovor o obavljanju uslužnog
tova pilića, a za junad i svinje potvrda od veterinarske
službe za obavljene mjere zdravstvene zaštite životinja
sa identifikacionim brojevima.
3. Faktura, odnosno račun ili otkupni list - blok o
prodaji grla registrovanoj klaonici ili drugim subjektima registrovanim za klanje stoke sa brojem grla,
težinom grla i unesenim identifikacionim brojevima za
grla;
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za korišćenje
podsticaja je do 21.11.2011.godine Ukupna planirana
sredstva za tov stoke u 2011. godini iznose 32.500,00
KM.
3.1.3. Proizvodnja mlijeka
Podsticaj za proizvodnju mlijeka odnosi se na
rasna grla (muzne krave) i proizvodnju koja se plasira
na tržište.
Najmanji potreban broj grla za ostvarenje podsticaja je 5 komada. Visina podsticaja po muznom grlu
iznosi 100,00 KM.
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ( APIF)
2. Pasoš za svako grlo
3. Ovjerena izjava kojom poljoprivredni
proizvođač potvrđuje brojno stanje muznih grla na
svom imanju.
4. Ugovor ili potvrda o otkupu mlijeka potpisan
sa mljekarom ili organizatorom otkupa (ne stariji od 60
dana)
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
5. Kopija važeće mliječne karte za svako muzno
grlo
Kod obračuna podsticajnih sredstava za proizvodnju mlijeka uzeće se u obzir ona grla muznih krava
koja se nalaze na imanju podnosioca zahtjeva. Ona
grla koja se nalaze na paši uobziriće se nakon što budu
vraćena na imanje podnosioca zahtjeva.
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za korišćenje
podsticaja je do 01.08.2011.godine Ukupna planirana
sredstva za proizvodnju mlijeka iznose 92.000,00 KM.
3.1.4. Proizvodnja i uzgoj ribe
Pravo na premiju za proizvodnju konzumne ribe
imaju proizvođači koji se bave uzgojem ribe.
Najmanja površina za proizvodnju i uzgoj ribe
mora iznositi 1,0 ha. Visina podsticaja za proizvodnju i
uzgoj ribe iznosi:
- 1,0 Na - 2,0Na .............................. 1.000,00 KM
- 2,1Na - 3,0 Na .............................. 1.500,00 KM
- preko 3,0 Na ................................ 2.000,00 KM
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ( APIF)
2. Posjedovni list ili Ugovor o zakupu zemljišta
3. Kopija vodoprivredne dozvole ili saglasnosti
4. Potvrda o porijeklu mlađi ili Izjava da je mlađ
iz vlastitog mrijesta. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za proizvodnju ribe iznosi 01.08.2011. godine.
Ukupna planirana sredstva za proizvodnju i uzgoj ribe
iznose ....................................................... 3.500,00 KM
3.2. PODSTICLJI U PČELARSTVU
Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju i
uzgoj pčela ostvaruju pčelari koji posjeduju najmanje
50 košnica odnosno pčelinjih društava. Kod obračuna
podsticajnih sredstava za ovu proizvodnju uzeće se u
obzir pčelinja društva koja se nalaze na imanju
podnosioca zahtjeva. Društva koja se nalaze na paši
uobziriće se nakon što budu vraćena na imanje
podnosioca zahtjeva.
Visina podsticaja po košnici iznosi 4,00 KM.
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Ovjerena izjava kojom poljoprivredni
proizvođač - pčelar potvrđuje da su pčelinja društva
njegovo vlasništvo.
Broj 3 Strana 13
2. Kopija članske knjižice izdata od strane
opštinskog udruženja pčelara ili potvrdu pčelarske
zadruge,
3. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF)
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za korišćenje
podsticaja je do 30.06.2011, godine Ukupna planirana
sredstva za pčelarstvo iznose 32.000,00 KM
3.3. PODSTICAJI ZA VOĆARSKU I VINOGRADARSKU PROIZVODNJU
3.3.1. JABUČASTO I KOŠTIČAVO VOĆE
Agroklimatski uslovi za proizvodnju jabučastog,
koštičavog i jezgrastog voća su povoljni, a postoji i
velika potražnja na lokalnom tržištu.
Podsticanjem zasađivanja novih intenzivnih
zasada doći će do bolje konkuretnosti, što podrazumijeva uvođenje boljih kultivara, postizanje većeg
prinosa, efikasnija proizvodnja i mogućnost plasmana
tržišnih viškova na strana tržišta.
Kriterijumi koje moraju ispuniti podnosioci
zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime
podsticaja za podizanje novih voćnjaka su sledeći:
• voćnjak mora imati površinu minimalno 0,5
hektar po voćnoj vrsti,
• minimalan broj stabala za koštičavo voće po
jednom Na je 800 stabala,
• minimalan broj stabala zajabučasto voće po
jednom haje 1000 stabala,
• minimalan broj sadnica za orah 120 sadnica/ha
• minimalan broj sadnica za lješnik 500
sadnica/ha
Rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja je 01. 12. 2011.
godine.
Visina podsticaja za jabučasto i koštičavo voće
iznosi 1,20 KM po jednoj sadnici, a za orah 2,00 KM/
sadnici i za lješnjak 1,50 KM/ sadnici.
Komisija za podsticaje će utvrditi činjenično
stanje u smislu površine voćnjaka, broja sadnica kao i
primjenjenih agrotehničkih mjera koje moraju biti u
skladu sa principima integralne proizvodnje.
3.3.2. PROIZVODNJA SADNICA
Pravo za ostvarivanje podsticaja po osnovu
proizvodnje sadnica jabučastog i koštičavog voća,
imaju oni proizvođači koji su upisani u Registar
proizvođača sadnog materijala čija se proizvodnja prati
Strana 14 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
na osnovama Zakona o sadnom materijalu. Za
ostvarivanje prava podsticaja po osnovu vlastite
proizvodnje sadnica jabučastog i koštičavog voća,
podnosilac zahtjeva uz zahtjev mora priložiti:
1. dokaz o upisu u registar proizvođača sadnog
materijala;
2. uvjerenje ovlaštene institucije o čistoći sorte
sadnog materijala;
3. zapisnik ovlaštene institucije o obaveznom
zdravstvenom pregledu usjeva i objekata za
proizvodnju sadnog materijala.
4. Faktura o prodaji sadnog materijala
5. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva ( APIF )
Rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja je 01.12.2011. godine.
Visina podsticaja iznosi 0,15 KM po jednoj
prodatoj sadnici za što se prilaže faktura o prodaji
sadnog materijala.
3.3.3. JAGODIČASTO VOĆE
Područje opštine Derventa ima povoljne agroklimatske uslove za proizvodnju jagodičastog voća.
Ova vrsta poljoprivredne proizvodnje ima potencijal
da ostvari visok profit, zahtijeva mnogo sezonske
radne snage čime se uvećava zaposlenost u ruralnim
područjima a tržišni višak je moguće usmjeriti na
izvoz.
Kriterijumi koje moraju ispuniti podnosi-oci
zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na ime
podsticaja za zasađivanje novih zasada jagodičastog
voća su sledeći:
• minimalna veličina parcele pod novim zasadom
je 0,1 ha;
• minimalni broj sadnica zajagodu je 30 000 /ha,
odnosno 3 000/0,1 ha;
• minimalan broj sadnica za kupinu je 2000/ha,
odnosno 200/ 0,1 ha
• minimalan broj sadnica za malinu je 9000/ha,
odnosno 900/ 0,1 ha. Sadnja se obavlja u skladu sa
agrotehničkim rokovima i standardnom agrotehnikom
Rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja je 31.10.2011. godine.
Visina podsticaja iznosi 2.000,00 KM po jednom
Na površine.
3.3.4. VINOVA LOZA
Visina podsticaja po jednom hektaru podignutog
vinograda iznosi 2.000,00 KM. Minimalna površina
Datum: 5. 4. 2011. god.
podignutog vinograda potrebna za ostvarivanje prava
na novčane podsticaje iznosi 0,5 ha.
Rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja je 01. 12. 2011.
godine.
Korisnici podsticajnih sredstava uz za-htjev
prilažu:
1. Plan poslovnih aktivnosti
2. Posjedovni list za predmetno zemljište
3. Ugovor o zakupu zemljišta ukoliko proizvođač koristi zemljište pod zakup
4. Račun od registrovanog proizvođača sadnog
materijala ili preduzeća registrovanog za promet
sadnog materijala,
5. Deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala izdanu od strane proizvođača sadnog materijala.
6. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF)
Ako se sadni materijal uvozi iz inostranstva
potrebno je obezbijediti: račun od preduzeća registrovanog za promet sadnog materijala, carinsku ispravu o
uvezenom sadnom materijalu, rješenje ili sertifikat
granične inspekcije za zaštitu bilja i deklaraciju o
kvalitetu sadnog materijala u mjestu proizvodnje;
Sadnja se obavlja u skladu sa agrotehničkim
rokovima i standardnom agrotehnikom. Novčana sredstva koja će se isplaćivati na ime podsticaja u
voćarstvu i vinogradarstvu planirana su za proljetnu i
jesenju sadnju 2011. godine i iznose 9.000,00 KM.
3.4. PODSTICAJI ZA PROIZVODNJU POVRĆA U ZAŠTIĆENIM PROSTORIMA I NA
OTVORENOM
Proizvodnja povrća omogućava relativno brz
povrat sredstava kroz prodaju na lokalnom trži-štu i
ugovorenu proizvodnju pri čemu su potrebe za
poljoprivrednom mehanizacijom male, a plodno brežuljkasto zemljište pogoduje ovoj vrsti proizvodnje.
Pod "Plastenikom "(u smislu Programa podsticaja) se podrazumjeva objekat višegodišnje namjene
od plastične folije (ne visoke tople leje) dimenzija ne
manjih od 4m h 20m h 1,8m, sagrađen od plastične ili
metalne konstrukcije sa otvorima za prozračivanje koji
služi za uzgoj paprike, paradajza, krastavca i drugog
povrća, te cvijeća, minimalne površine 200 m2.
"Staklenik "( u smislu Programa podsticaja ) kao
objekat višegodišnje namjene napravljen od stakla ili
čvrste plastike minimalne debljine 4 mm dimenzija ne
manjih od 4m x 20m x 1,8m, sagrađen od plastične ili
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
metalne konstrukcije sa otvorima za prozračivanje koji
služi za uzgoj paprike. paradajza, krastavca i drugog
povrća, te cvijeća, minimalne površine 100
3.4.1. Visina podsticaja za proizvodnju zasnovanu u postojećim plastenicima / staklenicima po
utvrđenim minimalnim površinama:
- za proizvodnju zasnovanu u plastenicima i
staklenicima 1,50 KM/ m2
3.4.2. Kriterijumi koje moraju ispuniti podnosioci zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na
ime podsticaja za proizvodnju povrtarskih kultura
na otvorenom su:
• minimalna površina parcele zasijane (zasađene) jednom kulturom je za dinje, lubenice, bundeve i
krompir 0,5 ha, a ostale povrtlarske kulture 0,2 ha.
• sjetva se obavlja u skladu sa agrotehničkim
rokovima i standardnom agrotehnikom Visina podsticaja za proizvodnju dinja, lubenica, bundeva i
krompira iznosi 600,00 KM/ha, a ostale povrtlarske
kulture 1.200,00 KM/ha.
Rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na ime podsticaja je 30.09.2011. godine.
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Posjedovni list za predmetno zemljište
2. Ugovor o zakupu zemljišta ukoliko proizvođač koristi zemljište pod zakup
3. Račun od registrovanog proizvođača sadnog
materijala ili preduzeća registrovanog za promet
sadnog materijala,
4. Deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala izdanu od strane proizvođača sadnog materijala.
5. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF)
Ako se sadni materijal uvozi iz inostranstva potrebno je obezbijediti: račun od preduzeća registrovanog za promet sadnog materijala, carinsku ispravu o
uvezenom sadnom materijalu, rješenje ili sertifikat
granične inspekcije za zaštitu bilja i deklaraciju o
kvalitetu sadnog materijala u mjestu proizvodnje.
Ukupna podsticajna sredstva namjenjena za povrtlarsku proizvodnju u 2011. godine iznose 22.000,00
KM
3.5. PODSTICAJI ZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE I ZA PROIZVODNJU HELJDE
Broj 3 Strana 15
Bilje koje se koristi za proizvodnju čajeva, u
kozmetici i kao začin u pripremanju hrane ima veliku
vrijednost i sve veće tržište u svijetu. Područje opštine
Derventa je izuzetno pogodno za ove vrste proizvodnje.
Kriterijumi koje moraju ispuniti podnosioci
zahtjeva za dobijanje novčanih sredstava na ime
podsticaja za zasnivanje novih zasada ljekovitog i
aromatičnog bilja i heljde su:
- minimalna veličina parcele mora biti najmanje
0,5 ha,
- sjetva se obavlja u skladu sa agrotehničkim
rokovima i standardnom agrotehnikom
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Posjedovni list za predmetno zemljište
2. Zaključen i od nadležnog organa ovjeren
ugovor o otkupu proizvedenog bilja (u kojem će biti
navedeno koje bilje je predmet otkupa) zaključenog sa
prerađivačima ljekovitog bilja ili sa otkupljivačima
koji su za tu djelatnost registrovani u sudu.
3. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (APIF)
Rok za podnošenje zahtjeva za dobijanje novčane naknade na ime podsticaja je 10.10.2011.
godine.
- visina podsticaja je 500,00 KM po jednom Na
površine. Ukupna podsticajna sredstva za proizvodnju
ljekovitog i aromatičnog bilja iznosi 1.500,00 KM.
4. SREDSTVA ZA KONTROLU PLODNOSTI ZEMLJIŠTA I ORGANIZOVANJE SEMINARA, SAJMOVA I EDUKACIJA
U svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje, Programom podsticaja, poljoprivredne proizvodnje su predviđene slijedeće aktivnosti u ukupnom
iznosu od 6.000,00 KM i to za:
1. Ispitivanje hemijskog sastava zemljišta
(kontrola plodnosti) ................................4.000,00 KM
(Izvršavanje usluga ispitivanja hemijskog sastava
zemljišta odabraće se postupkom javnih nabavki)
2. Seminari, sajmovi, edukacije (stručne službe,
poljoprivredna udruženja, i dr................2.000,00 KM
5. SREDSTVA ZA OSPOSOBLJAVANJE
ZEMLJIŠTA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Strana 16 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
U svrhu osposobljavanja zemljišta za poljoprivrediu proizvodnju, Programom su predviđene
slijedeće aktivnosti u ukupnom iznosu od 8.000,00
KM i to:
1. Sredstva za kalcifikaciju zemljišta kao mjeru
popravke i poboljšanja plodnosti zemljišta,
2. Sredstva za uređenje zemljišta koja su
zapuštena.
Osposobljavanje degradiranih, neplodnih i poljoprivrednih zemljišta lošijeg kvaliteta vršiće se putem
hemijske mjere kalcifikadije zemljišta po preporuci
nadležne institucije o načinu upotrebe i količine krečnog materijala po jedinici mjere tona ili metar kubni/hektar.
Minimalna površina poljoprivrednog zemljišta
koja se mora obuhvatiti ovom mjerom je 1 ha, a
maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se
može prijavitije 2 ha.
Novčana sredstva za ove namjene će se odobravati po osnovu računa o nabavci krečnog materijala
u koji mogu biti uračunati troškovi prevoza.
Maksimalan novčani iznos koji se može odobriti
iznosi do 500,00 KM/ ha, a ovaj novčani iznos se neće
uvrštavati u maksimalan novčani iznos koji se navodi
u tački 2. ovog Programa.
Ukoliko se radi o sredstvima za uređenje zemljišta koja su zapuštena, podnosilac zahtjeva je dužan
prije izvođenja radova podnijeti zahtjev kako bi
Komisija sačinila zapisnik o činjeničnom stanju na
predmetnom zemljištu prije izvođenja radova, a
kasnije i poslije izvođenja radova kao jedan od dokaza
o izvršenim uslugama uređenja zemljišta.
Maksimalan novčani iznos koji se može odobriti
za uređenje zemljišta iznosi do 1.000,00 KM/ ha, a
ovaj novčani iznos se neće uvrštavati u maksimalan
novčani iznos koji se navodi u tački 2. ovog Programa.
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Posjedovni list za predmetno zemljište
2. Ugovor o zakupu zemljišta ukoliko proizvođač koristi zemljište pod zakup.
3. Plan poslovnih aktivnosti
4. Dokaz o izvršenoj analizi zemljišta sa preporukom za kalcifikaciju od strane ovlašćene institucije
5. Original račun i fiskalni račun o nabavci
krečnog materijala
Datum: 5. 4. 2011. god.
6. Dokaz o izvršenim uslugama uređenja
zemljišta koja su zapuštena (original račun od registrovanog subjekta za izvođenje zemljanih radova)
Novčana sredstva za ove namjene će se isplaćivati nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva
na osnovu procjene komisije.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 01.11.2011.
godine.
6. SREDSTVA ZA SEZONSKE INTERVENCIJE ZA VANREDNE POTREBE I POMOĆI
U proteklom periodu pojavio se određeni broj
poljoprivrednih proizvođača, koji su podnosili zahtjeve
za dodjelu novčanih sredstava po osnovu štete koje su
pričinjene od strane divljih životinja na usjevima te
divljih životinja i pasa lutalica na stočnom fondu. S
obzirom na činjenicu da u budžetu do sada nisu
predviđena sredstva za ove namjene, nisu vršene ni
isplate po ovom osnovu.
Poljoprivredni proizvođači imaju pravo na
novčane podsticaje za sprovođenje vanrednih mjera iz
oblasti poljoprivrede kao što su pomoć za organizovanje poljoprivredne proizvodnje, pomoć u slučaju
vanrednih okolnosti (požar, klizište, kratkoročna
pomoć, te štete od divljih životinja i pasa lutalica, i dr.)
pomoć zbog zastoja proizvodnje koji bi mogao izazvati
veće materijalne štete.
Korisnici podsticajnih sredstava uz zahtjev
prilažu:
1. Posjedovni list za predmetno zemljište ukoliko
se radi o biljnoj proizvodnji,
2. Ovjerena Izjava u kojoj se navodi vrsta štete u
domaćinstvu,
3. Potvrda nadležne veterinarske službe (svinje,
ovce, koze i dr)
4. Pasoš ili matični list grla (muzne krave, tovna
junad)
Treća i četvrta tačka se odnosi na zahtjeve koji se
podnose za stočarsku proizvodnju.
Sredstva se odobravaju na osnovu komisijske
procjene opravdanosti zahtjeva. Rok za podnošenje
zahtjeva je do 01.12.2011. godine.
Ukupna sredstva namjenjena za sezonske intervencije za vanredne potrebe i pomoći u 2011,
godine iznose .........................................4.000,00 KM
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
II
Ukoliko se predviđena sredstva ne iskoriste za
navedene stavke, ista će se koristiti za isplatu novčanih
podsticaja po zasnovanim proizvodnjama, o čemu će
nadležno Odjeljenje kontinuirano voditi kontrolu
utroška sredstava po vidovima proizvodnje.
Broj 3 Strana 17
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08 ), Skupština
opštine Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila
2011. godine, donijela je
PROGRAM
civilne zaštite opštine Derventa
za 2011. i 2012. godinu
III
I UVOD
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku op-štine
Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-60/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
56.
Na osnovu člana 24. Zakona o civilnoj zaštiti
("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 2/02) i
Ovim programom su regulisani poslovi i zadaci
civilne zaštite opštine Derventa koje možemo svrstati u
tri kategorije (grupe) i to:
1. Opremanje i obuka jedinica,
2. Zadaci deminiranja i prikupljanja NUS-a,
3. Zadaci vezani za odbranu od poplava na
području opštine Derventa.
Izmjenama i dopunama Zakona o civilnoj zaštiti
od aprila 2010. godine članom 40. predviđeno je da
opštine u svom budžetu planiraju 2% sredstava iz
usvojenog budžeta, za potrebe civilne zaštite, koja bi
se trošila za naprijed navedene poslove i zadatke. Kako
je budžet koncipiran u skladu sa ekonomskom krizom,
predlažemo slijedeći program (zadatke)
1. Opremanje i obuka jedinica
1.1. Opremanje jedinica
Red.
Zadatak
Nabavka uniformi za pripadnike
specijalizovane jedinice spašavanje
1. na vodi i pod vodom i
specijalizovane jedinice za zaštitu i
spašavanje od požara (40 kompleta)
Nabavka čamca za spašavanje sa
2.
opremom ( 3 čamca)
Nabavka sredstava veze (stanica sa
3.
ručnim motorolama)
Nabavka terenskog vozila
4.
(lada niva)
Nabavka 1 muljne pumpe
5.
(motorna)
Nosilac zadatka
Vrijeme realizacije
Izvori finansiranja
Služba civilne zaštite
2011. godina
budžet opštine
Služba civilne
zaštite
2011.godina
budžet opštine
Služba civilne zaštite
2011. godina
budžet opštine
Služba civilne zaštite
2012. godina
budžet opštine
Služba civilne zaštite
2012. godina
budžet opštine
2011.godine
budžet opštine
2011.godine
budžet opštine
1. 2. Obuka jedinica
1.
2.
Jednodnevna obuka specijalizovane
jedinice
Služba civilne zaštite
CZ zaštite od požara
Jednodnevna obuka specijalizovane
Služba civilne zaštite
jedinice prve medicinske pomoći
Strana 18 Broj 3
3.
4.
5.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Jednodnevna obuka specijalizovane
jedinice CZ za spašavanje na vodi i Služba civilne zaštite
pod vodom
Jednodnevna obuka
Služba civilne zaštite
povjerenika CZ
Jednodnevna obuka jedinice opšte
Služba civilne zaštite
namjene MZ Trstenci
Datum: 5. 4. 2011. god.
2011. godine
budžet opštine
2012. godine
budžet opštine
2012. godine
budžet opštine
2. Deminiranje, prikupljanje i uništavanje NUS-a
1.
Zajedno sa MAC BiH , RUCZ RS
raditi na traženju da se što više
kvadratnih metara zemljišta
zagađenog minama očisti i zemljište
stavi u funkciju obradivog
- Sredstva
međunarodne
zajednice, donatorska,
sredstva Vlade i
sredstva budžeta
2011. i2012. godina opštine, (svake godine
se u budžetu planira
25.000 KM kako bi
ubrzali proces
deminiranja na našoj
opštini )
Služba
civilne
zaštite
3. Zadaci vezani za odbranu od poplava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odjeljenje za
Nabavka i ugradnja mjerne letve na
stambeno- komunalne
rijeci Ukrini kod Starog mosta
poslove
Rekonstrukcija i sanacija
Odjeljenje za
odbrambenog nasipa od poplava
stambeno - komunalne
Agići- Novi Most
poslove
Rekonstrukcija i sanacija obodnog
Odjeljenje za
kanala Agići - Kuljenovci-Babino stambeno- komunalne
Brdo
poslove
Odjeljenje za
Rekonstrukcija i sanacija kanala
stambeno- komunalne
Vukovija
poslove
Rekonstrukcija i sanacija kanala
Odjeljenje za
Novo naselje-Kasarna( projekat
stambeno - komunalne
sastavljen iz dva zasebna proje-kta
poslove
iz razloga spajanja u jedan)
Odjeljenje za
Rekonstrukcija i sanacija
stambeno- komunalne
kanala iza AC " Đukić"
poslove
Odjeljenje za
Rekonstrukcija i sanacija kanala"
stambeno- komunalne
Agići"
poslove
Rekonstrukcija i sanacija kanala u
Odjeljenje za
industrijskoj zoni oko
stambenomagistrale
komunalne
2011.godine
budžet opštine
2011. godina
Sredstva Vlade PC
i budžet opštine
2011. godine
Sredstva Vlade PC
i budžet opštine
2011. godine
Sredstva Vlade PC
i budžet opštine
2011.godine
Sredstva Vlade PC
i budžet opštine
2011. godina
Sredstva Vlade i
budžet opštine
2011.godina
Sredstva Vlade PC
i budžet opštine
2011. godine
Sredstva Vlade PC
i budžet opštine
II ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj program stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Derventa"
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-61/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
57.
Na osnovu člana 125. Zakona o uređenju prostora
i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
55/10) i člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni
glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08).
Skupština opštine Derventa, na 26. sjednici održanoj 4.
aprila 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o legalizaciji bespravno početih ili izgrađenih
objekata ili dijelova objekata na području opštine
Derventa
I - OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Ovom Odlukom reguliše se status bespravno
početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata (u
daljem tekstu: bespravno izgrađeni objekti), uslovi,
način i postupak njihove legalizacije, odnosno trajnog
zadržavanja.
Broj 3 Strana 19
Pod započetom izgradnjom smatra se izgrađen ili
dograđen temelj, dio objekta i nadozidana etaža iznad
postojećeg objekta koji je legalno izgrađen.
II - POSTUPLK LEGALIZACIJE
Član 5.
Postupak za legalizaciju bespravno izgrađenih
objekata organ uprave pokreće po zahtjevu investitora
za izdavanje naknadnih lokacijskih uslova i naknadnog
rješenja o odobrenju za građenje.
Zahtjev za izdavanje naknadnih lokacijskih uslova i naknadnog rješenja o odobrenju za građenje legalizaciju bespravno izgrađenog objekta investitor
podnosi Odjeljenju za prostorno uređenje Administrativne službe opštine Derventa.
Član 6.
Ne smatraju se bespravno izgrađenim objektima,
objekti evidentirani aerofotogrametrijskim snimkom
na osnovu kojeg je urađen katastarski operat i koji je
za područje opštine Derventa stupi ona snagu 1977.
godine. Aktom (uvjerenje-potvrda) nadležnog organa
uprave za imovinsko-pravne poslove (katastar) investitor dokazuje postojanje objekta u gabaritima
zabilježe-nim na snimku.
Uz zahtjev za izdavanje naknadnih lokacijskih
uslova potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- kopiju katastarskog plana,
- geodetski snimak objekta i parcele, sa podacima
o dimenzijama i koordinatnim tačkama objekta, položaj susjednih objekata, (udaljenost predmetnog objekta
od susjednih parcela, objekata, saobraćajnica i javnih
površina - u pisanom i digitalnom obliku), izrađen od
ovlašćene geodetske organizacije,
- fotografiju objekta,
- dokaz o vlasništvu ili pravu korišćenja zemljišta
(ZKI).
- stručno mišljenje pravnog lica ovlašćenog za
izradu prostorno-planske dokumentacije o mogućnostima legalizacije, za objekte koji se nalaze na područjima koja nisu obuhvaćena sprovedbenom dokumentacijom prostornog uređenja,
- urbanističko-tehnički uslovi izrađeni od strane
pravnog lica ovlašćenog za izradu prostorno-planske
dokumentacije za objekte koji se nalaze na područjima
koja nisu obuhvaćena sprovedbenom dokumentacijom
prostornog uređenja, a za koje je utvrđeno da postoji
mogućnost legalizacije.
Član 4.
Član 7.
Bespravno izgrađeni objekat je objekat ili dio
objekta izgrađen ili započet bez odobrenja za građenje,
kao i objekat u čijoj je izgradnji odstupljeno od izdatog
odobrenja za građenje.
Uz zahtjev za izdavanje naknadnog rješenja o
odobrenju za građenje - legalizaciju bespravno izgrađenog objekta, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- lokacijske uslove,
Član 2.
Pod legalizacijom u smislu ove odluke,
podrazumijeva se pribavljanje naknadnih lokacijskih
uslova i naknadnog odobrenja za građenje. za trajno
zadržavanje objekata, u skladu sa odredbama Zakona o
uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 55/10).
Član 3.
Strana 20 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
- dokaz o vlasništvu ili pravu građenja,
- projektnu dokumentaciju na nivou idejnog
projekta sa predmjerom i predračunom radova, u tri
primjerka - za stambene objekte bruto građevinske
površine do 400 m2,
- glavni projekat za sve ostale objekte,
- izvještaj o obavljenoj reviziji tehničke dokumentacije (osim za individualne stambene i stambenoposlovne objekte bruto građevinske površine do 400
m2),
- rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i jednokratne
rente,
- dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada,
- dokaz o uplati administrativne takse.
Član 8.
Za objekte za koje je članom 78. Zakona o
uređenju prostora i građenju, definisano da nije
potrebno pribavljati odobrenje za građenje, investitor
je dužan da pribavi samo naknadne lokacijske uslove.
Član 9.
Za objekte koji su izgrađeni u obuhvatu za koji
postoji sprovedbena prostorno planska dokumentacija,
organ će provjeriti da li je izgrađeni ili započeti
objekat u svojim horizontalnim i vertikalnim gabaritima, oblikom i namjenom u skladu sa važećom
sprovedbenom prostorno planskom dokumentacijom
(zoning plan, regulacioni plan, urbanistički projekat,
plan parcelacije) i odlučiti o mogućnostima legalizacije objekta.
Datum: 5. 4. 2011. god.
III - NAKNADE ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA
Član 11.
Troškovi legalizacije objekta padaju na teret
investitora.
Troškovi izdavanja lokacijskih uslova, naknade
za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, naknade
za pogodnosti korišćenja gradskog građevinskog zemljišta - jednokratna renta, takse i naknade za legalizaciju objekata utvrđuju se u postupku izdavanja lokacijskih uslova i odobrenja za legalizaciju bespravno
izgrađenog objekta, a u rokovima i na način kako je to
predviđeno zakonom i opštinskim odlukama kojim se
uređuju ova pitanja.
Investitor, odnosno vlasnik bespravno započetog
ili izgrađenog objekta ili dijela objekta, koji je pretrpio
štetu usljed elementarne nepogode poplave iz juna
2010, godine i koja je utvrđena rješenjem nadležnog
organa jedinice lokalne samouprave, plaća naknade iz
stava 2. ovog člana u visini od 30%.
Investitor može utvrđeni iznos rente i naknade za
uređenje gradskog građevinskog zemlji-šta platiti u
dvanaest jednakih mjesečnih parpa prema ugovoru koji
će u ime opštine potpisati Načelnik opštine Derventa.
Nadležno odjeljenje će investitoru izdati odobrenje za legalizaciju bespravno izgrađenog objekta
nakon dostavljenog dokaza o uplati ukupno utvrđenog
iznosa rente i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 12.
Na područjima koja nisu obuhvaćena sprovedbenom prostorno planskom dokumentacijom, organ
će na osnovu uviđaja na licu mjesta i stručnog mišljenja komisije imenovane od strane nadležnog organa
ili pravnog lica ovlašćenog za izradu prostornoplanske dokumentacije, odlučiti o mogućnostima legalizacije objekta.
Član 10.
Ukoliko se nakon provedenog postupka utvrdi da
se izgrađeni ili započeti objekat ili dio objekta ne može
zadržati - legalizovati. organ će donijeti rješenje o
odbijanju zahtjeva za izdavanje naknadnih lokacijskih
uslova.
Investitor, odnosno vlasnik bespravno započetog
ili izgrađenog objekta ili dijela objekta, dužan je da
podnese zahtjev za legalizaciju završenog, odnosno
zahtjev za odobrenje za građenje početog objekta u
roku od godinu dana od dana donošenja ove odluke.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana prestaje
mogućnost naknadnog pribavljanja lokacijskih uslova i
odobrenja za legalizaciju bespravno izgrađenog objekta.
Član 13.
O provođenju ove Odluke staraće se organ
nadležan za poslove prostornog uređenja.
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom
odlukom primjenjivaće se odredbe Zakona o uređenju
prostora i građenju.
Član 14.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o statusu bespravno izgrađenih građevina
("Službeni glasnik opštine Derventa'", broj: 1/06,
14/07 i 9/08).
Član 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Broj 3 Strana 21
mstotinadvadesetjedana i 12/100 konvertibilne marke),
sa porezom na promet, a za zemljište označeno kao
k.č. 1295/3, po kulturi njiva 3 klase površine 48 m2,
upisano u PL 1315 i ZK uložak: 218, u vlasništvu
Marić (Novaka) Siniše iz Dervente, utvrđene tržišne
cijene u iznosu od 1.355,52 KM (slovima: hiljadutristotinepedesetpet i 52/100 konvertibilne marke), sa
porezom na promet, a radi privođenja zemljišta trajnoj
namjeni (zemljište k.č. 1338/4 predviđeno je za kompletiranje zemljišta k.č. 1295/2 u vlasništvu Marić
(Novaka) Siniše, a zemljište k.č. 1295/3 predviđeno je
za saobraćajnicu ulicu) prema Regulacionom planu
"CENTAR ISTOK CENTAR ZAPAD" - Plan parcelacije.
Član 2.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-62/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
58.
Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06), člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu - Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Skupština
opštine Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila
2011. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju neposrednom pogodbom posredstvom
zamjene neizgrađeno gradsko građevinsko
zemljište u državnoj svojini za zemljište
u privatnoj svojini
Član 1.
Daje se neposrednom pogodbom posredstvom
zamjene neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u
državnoj svojini označeno kao k.č. 1338/4, po kulturi
dvorište površine 238 m2, upisano u PL 470/475 i ZK
uložak: 266, K.O. Derventa I, nosioca prava raspolaganja opština Derventa, utvrđene tržišne cijene u
iznosu od 6.721,12 KM (slovima: šesthiljadaseda-
Po osnovu pribavljenog mišljenja pravobranioca
Republike Srpske, zaključiće se ugovor o zamjeni
predmetnih zemljišta, u kojem je regulisana obaveza
plaćanja razlike u utvrđenim tržišnim cijenama zemljišta, a koji u ime opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-63/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
59.
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj: 112/06). člana 16.
Odluke o građevinskom zemljištu Prečišćeni tekst
("Službeni glasnik opštine Derventa'", broj: 12/09) i
člana 37. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj: 6/05. 4/08 i 6/08). Skupština
opštine Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila
2011. godine. donijela je
Strana 22 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 4. 2011. god.
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom
pogodbom radi kompletiranja građevinske parcele
Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila 2011.
godine, donijela je
Član 1.
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu Skupštine opštine Derventa u 2010. godini.
Prodaje se neposrednom pogodbom neizgrađeno
gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
označeno kao k.č. 374/44, livada 3. klase površine 115
m2 upisano u PL 280/589 i ZK uložak: 112. K.O.
Derventa II, nosioca prava raspolaganja opština
Derventa, po tržišnoj cijeni od 1.922,80 KM (slovima:
hiljadudevetstotinadvadesetdvije i 80/100 konvertibilne marke), a radi kompletiranja građevinske parcele
zemljište označeno kao k.č. 376/3 K.O. Derventa II, u
vlasništvu Sidlik (Joze) Zlatko iz Dervente.
ZAKLJUČAK
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-65/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
Član 2.
61.
Po osnovu ove odluke i pribavljenog mišljenja
pravobranioca Republike Srpske, zaključiće se ugovor
o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke. a koji u ime
opštine potpisuje Načelnik opštine.
Član 3.
O provođenju ove odluke staraće se Stručna
služba Načelnika opštine i Odjeljenje za prostorno
uređenje.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Načelnika
opštine Derventa i radu Opštinske administrativne
službe Derventa u 2010. godini, Skupština opštine
Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila 2011.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu Načelnika opštine Derventa i radu Opštinske
administrativne službe Derventa u 2010. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-64/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
Broj: 01-022-66/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
60.
62.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Skupštine
opštine Derventa u 2010. godini, Skupština opštine
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o radu stalnih
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
radnih tijela Skupštine opštine Derventa u 2010.
godini, Skupština opštine Derventa na 26. sjednici
održanoj 4. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu stalnih radnih tijela Skupštine opštine Derventa u
2010. godini.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-67/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
63.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",broj:
6/05, 4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o
radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Dom
zdravlja Derventa za 2010. godinu, Skupština opštine
Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila 2011.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Dom
zdravlja Derventa za period 01.01. do 31.12.2010.
godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-68/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
64.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Broj 3 Strana 23
Srpske", broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",broj:
6/05,4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o
radu i poslovanju Javne ustanove Dečije obdanište
"Trol" Derventa za period 01.01. do 31.12. 2010.
godine, Skupština opštine Derventa na 26. sjednici
održanoj 4. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju Javne ustanove Dječije obdanište
"Trol" Derventa za period 01.01. do 31.12. 2010.
godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-69/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
65.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",broj:
6/05, 4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o
radu i poslovanju Javne ustanove "Centar za socijalni
rad Derventa" Derventa za period 01.01. do 31.12.
2010. godine, Skupština opštine Derventa na 26.
sjednici održanoj 4. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju Javne ustanove "Centar za socijalni
rad Derventa" Derventa za period 01.01. do 31.12.
2010. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-70/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Strana 24 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
Datum: 5. 4. 2011. god.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
66.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",broj:
6/05, 4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o
radu i poslovanju Javne ustanove "Sportsko kulturni
centar" Derventa za period 01.01. do 31.12.2010.
godine, Skupština opštine Derventa na 26. sjednici
održanoj 4. aprila2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju Javne ustanove "Sportsko kulturni
centar" Derventaza period 01.01. do 31.12. 2010.
godine.
Broj: 01-022-72/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
68.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",broj:
6/05,4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o
radu i poslovanju Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za period 01.01.
do 31.12. 2010. godine, Skupština opštine Derventa na
26. sjednici održanoj 4. aprila 2011. godine, donijela je
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-71/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju Javne ustanove "Turistička organizacija opštine Derventa" Derventa za period 01.01. do
31.12.2010. godine.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
67.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",broj:
6/05,4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o
radu i poslovanju Javne ustanove Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa za period 01.01. do
31.12. 2010. godine, Skupština opštine Derventa na
26. sjednici održanoj 4. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju Javne ustanove Narodna biblioteka
"Branko Radičević" Derventa za period 01.01. do
31.12. 2010. godine.
Broj: 01-022-73/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
69.
Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 3. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 68/07) i člana 37. Statuta opštine
Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa",broj:
6/05, 4/08 i 6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o
radu i poslovanju Javne ustanove "Centar za kulturu"
Derventa za period 01.01. do 31.12.2010. godine,
Skupština opštine Derventa na 26. sjednici održanoj 4.
aprila 2011. godine, donijela je
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
ZAKLJUČAK
Broj 3 Strana 25
godine, Skupština opštine Derventa na 26. sjednici
održanoj 4. aprila 2011. godine, donijela je
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
radu i poslovanju Javne ustanove "Centar za kulturu"
Derventa za period 01.01. do 31.12. 2010. godine.
ZAKLJUČAK
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
1. Skupština opštine Derventa usvaja Izvještaj o
realizaciji projekta "Lokalno je primarno"- komponente "Podrška skupštini opštine" za period oktobar decembar 2010. godine.
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-74/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
70.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derve-nta
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o radu i poslovanju "Komunalac" A.D. Derventa za 2010. godinu,
Skupština opštine Derventa na 26. sjednici održanoj 4.
aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa ne usvaja Izvještaj
o radu i poslovanju "Komunalac" A.D. Derventa za
2010. godinu.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-75/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
71.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Izvještaja o realizaciji
projekta "Lokalno je primarno"- komponente "Podrška
skupštini opštine" za period oktobar - decembar 2010.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-77/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
72.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) i Memoranduma između opštine Derventa i
OEBS misije u Bosni i Hercegovini od 2. jula 2009.
godine, a nakon razmatranja Prijedloga Opštinskog
akcionog plana za 2011. godinu za realizaciju komponente"Podrška skupštini opštine" u okviru projekta
"Lokalno je primarno", Skupština opštine Derventa na
26. sjednici održanoj 4. aprila 2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Opštinski akcioni plan za 2011.
godinu sa ciljem realizacije komponente projekta
"Lokalno je primarno" pod nazivom "Podrška skupštini opštine".
2. Opštinski akcioni plan za 2011. godinu čini
sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-78/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
Strana 26 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
73.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa"', broj: 6/05, 4/08
i 6/08) a nakon rašatranja Informacije o stanju
uređenosti gradskih grobalja i aktivnosti u 2011.
godini na pripremi izgradnje novog gradskog groblja u
Derventa, Skupština opštine Derventa na 26. sjednici
održanoj 4. aprila 2011. godine, donijela je
Datum: 5. 4. 2011. god.
Zaduženo: Odjeljenje za stambeno-komunalne
poslove.
Rok: 30. juni 2011. godine.
II
Ove zaključke objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
ZAKLJUČAK
I
1. Usvaja se Informacija o stanju uređenosti
gradskih grobalja i aktivnosti u 2011. godini na pripremi izgradnje novog gradskog groblja u Derventi.
Broj: 01-022-79/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
74.
2. Organizovati zajednički sastanak predstavnika
Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Komisije za
vjerska pitanja Skupštine opštine, "Komunalac" a.d.,
vjerskih zajednica i vršilaca pogrebnih usluga na
kojem treba razmotriti problematiku izgradnje i
održavanja grobalja.
Zaduženi: Odjeljenje za stambeno-komunalne
poslove i Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti.
Rok: 5. maj 2011. godine.
3. Provesti aktivnost vezanu za aktiviranje
Partizanskog groblja.
Zaduženo: Odjeljenje za stambeno-komunalne
poslove.
Rok: 30. juni 2011. godine.
4. Sa pružaocima pogrebnih usluga razmotriti
mogućnost javno-privatnog partnerstva u izgradnji i
održavanju grobalja i opredijeliti se ili za formiranje
radne jedinice pri "Komunalac" a.d.
Zaduženo: Odjeljenje za stambeno-komunalne
poslove.
Rok: 30. juni 2011. godine.
5. Pokrenuti izmjene dijela Odluke o pogrebnoj
djelatnosti vezanu za organizovanje procesija kroz
grad.
Zaduženo: Odjeljenje za stambeno-komunalne
poslove.
Rok: 30. juni 2011. godine.
6. Preduzeti mjere da se uz glavna groblja u
gradu urede mjesta za parkiranje.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o deminiranim
površinama na području opštine Derventa, Skupština
opštine Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila
2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju
o deminiranim površinama na području opštine
Derventa.
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-80/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
75.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa",broj: 6/05, 4/08 i
6/08), a nakon razmatranja Informacije o upisu
učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog kadra u
školskoj 2010/2011. godini u srednjim školama sa
osvrtom na Plan upisa učenika u prve razrede srednjih
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
škola u školskoj 2011/2012. godini, Skupština opštine
Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila 2011.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Derventa usvaja Informaciju
o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti nastavnog
kadra u školskoj 2010/2011. godini u srednjim školama sa osvrtom na Plan upisa učenika u prve razrede
srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini
2. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-81/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
Broj 3 Strana 27
SKUPŠTINA OPŠTINE DERVENTA
Broj: 01-022-76/11
Datum: 4. aprila 2011. god.
Predsjednik SO-e
Ilija Zirdum, s.r.
____________________________________
77.
Na osnovu člana 2, stav 2 i člana 15, stav 2 i 4.
Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl.
glasnik RS", broj 14/10), člana 62. Statuta opštine ("Sl.
glasnik opštine Derventa 2/00) i Naredbe o provođenju
obavezne sistematske deratizacije ("Sl. glasnik RS",
broj 6/02), Načelnik opštine Derventa donosi
NAREDBU
o provođenju proljetne faze obavezne sistematske
deratizacije na području opštine Derventa za 2011
godinu
Član 1.
76.
Na osnovu člana 37. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj: 6/05, 4/08 i
6/08) i člana 130. Poslovnika Skupštine opštine
Derventa Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj: 6/09). a nakon razmatranja Nacrta
programa uštede električne energije za javnu rasvjetu
metodom vremenskih tajmera, Skupština opštine
Derventa na 26. sjednici održanoj 4. aprila 2011.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
1. Prihvata se Nacrt programa uštede električne
energije za javnu rasvjetu metodom vremenskih tajmera i stavlja na javnu raspravu do 30.04.2011. godine.
2. Nacrt programa uštede električne ene-rgije za
javnu rasvjetu metodom vremenskih tajmera objaviti u
"Derventskom listu" i na internet stranici Opštine
Derventa.
3. Zadužuje se Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove za sprovođenje javne rasprave.
4. Ovaj Zaključak objaviti u "Službenom glasniku opštine Derventa".
Uvodi se obavezna proljetna faza sistematske
deratizacije na području opštine Derventa radi osiguranja zdravlja građana, uklanjanja izvora oboljenja od
zaraznih bolesti i smanjenja mogućnosti njihovog
preonošenja, te radi suzbijanja uzroka bolesti saniranjem sredine i unapređenjem higijenskih uslova života.
Član 2.
Obavezna sistematska deratizacija provodi se u
okviru programa mjera zdravstvene zaštite.
Deratizacija će se sprovesti u periodu od 28.03. 21. 04. 2011 godine.
Član 3.
Obaveznu sistematsku deratizaciju sprovešće
D.O.O."SANITARAC" Vlasenica.
Član 4.
Izvođač deratizacije dužan je na vrijeme obavjestiti građane i ostale obveznike deratizacije o
vremenu i načinu provođenja deratizacije i izdati
uputstva o opštim i posebnim mjerama opreza i sigurnosti za zaštitu građana i radnika koji vrše deratizaciju
kao i zaštitu domaćih životinja.
Strana 28 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Uputstva trebaju sadržavati takkođe odredbe o
osposobljavanju terena za obavljanje deratizacije, a
naročito otklanjanju smeća i ostalih otpadaka.
Datum: 5. 4. 2011. god.
samom postupku vršenja iste, ili ako se izvođač ne
pridržava odredbi ugovora.
Član 9.
Član 5.
Deratizacija će prostorno obuhvatiti sve javne
površine, groblja, kanalizacione šahtove, deponiju
smeća u Polju, dijelove otvorenih vodotoka Derventskog potoka, potoka "Gakovac" i korita rijeke
Ukrine u gradskoj zoni, kao i porušene i napuštene
objekte na području grada i prigradskih naselja, zatim
prostorije školskih, predškolskih, kulturnih, sportskih i
vjerskih ustanova, prostorije društveno političkih ustanova i institucija.
Trgovinske, ugostiteljske, zanatske i uslužne
radnje, objekte, prostore i proizvodne pogone državnih, javnih i privatnih preduzeća, zdravstvene
ustanove državnog i privatnog vlasništva, skladišta
gotove robe, poljoprivrednih proizvoda, individualna
domaćinstva sa pripadajućim dvorištima, ekonomskim
i pomoćnim objektima.
Zajedničke prostorije (podrume, tavane, stubišta,
kotlovnice, šupe, pripadajuća dvorišta i dr.), stambenih
zgrada bivšeg državnog sektora.
Član 6.
Troškovi deratizacije prostora i objekta iz čl. 5.
stav 1. Naredbe padaju na teret Budžeta opštine.
Troškove deratizacije objekata i prostora iz čl. 5.
stav 2. Naredbe snose sami vlasnici istih.
Troškove deratizacije objekata i prostora iz čl. 5.
stav 3. Naredbe snose Zajednice etažnih vlasnika
zgrade, tamo gdje su iste formirane.
Ovu Naredbu objaviti u Službenom glasniku
opštine Derventa.
Broj: 02-510-28
Datum: 28.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
78.
Na osnovu člana 40. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske",
broj 101/04, 42/05 i 118/05) , člana 19. stav 1. tačka 2)
Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj 68/07) i člana 54. alineja 11.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa broj 6/05,4/08 i 6/08, Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta JU Dječije obdanište "TROL"
Derventa
1. Daje se saglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta JU Dječije obdanište "TROL"
Derventa, broj 42/11 od 11.03.2011. godine.
2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Član 7.
Prava i obaveze izvođača deratizacije i korisnika
deratizacije biće regulisani posebnim ugovorom koji
će potpisati predstavnik izvođača s jedne strane i
Načelnik opštine Derventa s druge strane.
Član 8.
Nadzor nad sprovođenjem deratizacije vršiće
opštinski zdravstveno-sanitarni inspektor.
Zdravstveno-sanitarni inspektor ima zadatak da
prati svakodnevno tok deratizacije, da zabrani dalje
izvođenje deratizacije ako primjeti nepravilnosti u
Broj: 02-023-1-1
Datum: 18.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
79.
Na osnovu člana 40. alineja 11. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05) , član 19. stav 1.
tačka 4. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni
glasnik Republike Srpske", broj 68/07) i člana 54.
alineja 11. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
opštine Derventa" broj 6/05,4/08 i 6/08), Načelnik
oppggane Derventa, donio je
RJEŠENJE
o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU
Dječije obdanište TROL" Derventa
1. Daje se saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dječije
obdanište TROL" Derventa, broj 43/11 od 11.03.2011.
godine.
2. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
Broj: 02-023-1
Datum: 18.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
Broj 3 Strana 29
stambenog objekta (vrijednost lokacije, temelja, projektne dokumentacije, građevinske dozvole, infrastrukturnih priključaka i dr.)
3. Ovo Rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa"
Broj: 02-111-7
Datum: 17.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
81.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni Glasnik Republike Srpske" broj
101/04, 42/05 i 118/05), i člana 62. Statuta opštine
Derventa ("Službeni Glasnik opštine Derventa" broj
6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa donio je
R J E Š E NJ E
o imenovanju koordinatora
80.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske"
broj:101/04, 42/05 i 118/05), Programa stambenog
zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih
invalida od I do IV kategorije i člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine Derventa"
broj: 6/05, 4/08 i 6/08), Načelnik opštine Derventa,
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju komisije za izvršenje vlasničkog
razgraničenja na stambenim objektima
namjenjenim za stambeno zbrinjavanje porodica
poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV
kategorije
1. Srđan Nović, dipl. inž. saobraćaja ime-nuje se
za koordinatora projekta "Štedi energiju - sačuvaj
klimu i novac" kojeg implementira Centar za razvoj i
podršku Tuzla, a finansira Delegacija Evropske Unije
u Bosni i Herceovini, Evropski instrument za demokratizaciju i ljudska prava - EIDHR, u periodu od
01.01.2011. godinedo 31.07. 2012. godine.
1. U komisiju za izvršenje vlasničkog razgraničenja na stambenim objektima namjenjenim za
stambeno zbrinjavanja porodica poginulih boraca i
ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije imenuje se:
- Jevtić Goran, ispred Odjeljenja za stambenokomunalne poslove,
- Mrđa Drena, ispred Odjeljenja za boračkoinvalidsku zaštitu.
3. Ovo rješenje objaviti u "Službenom glasniku
opštine Derventa".
2. Zadatak komisije je:
-da pripremi svu potrebnu dokumentaciju koja se
odnosi na učešće opštine u finansiranju izgradnje
2. Zaduženja koordinatora obuhvataju sledeće
aktivnosti:
- organizaciju, koordinaciju i vođenje svih
sastanaka,
- prikupljanje i sistematizovanje podataka,
- logistička, tehnička i druga podrška radnim
tjelima.
Broj: 02-111-8
Datum: 25.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
82.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05,
Strana 30 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10),
člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i 24/09),
člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama ("Sužbeni
glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i člana 62.
Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik opštine
Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik opštine
Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Popović Miro, predsjednik
- Pantić Goran, član
- Nović Srđan, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Jovičić Ana.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu otvorenog postupka javne objavljenog u
"Službenom glasniku BiH" broj 09/11 po projektu
"Elektrifikacije lokacija/objekata realizovanog povratka u naselju Velika Bukovica, opština Derventa",
dana 09. 03. 2011. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastadžka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-5/11
Datum: 07.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
83.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj .3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
Datum: 5. 4. 2011. god.
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Nović Srđan, predsjednik
- Špirić Nada, član
- Topalović Pero, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke G. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za nabavku vatrogasne opreme, dana 10. 03.
2011. godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-13/11
Datum: 09.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
84.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Jevtić Goran, predsjednik
- Nović Srđan, član
- Jovičić Ana, član
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Strinić Mile.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za izgradnju/adaptaciju stambenih objekata
socijalno ugroženih porodica, dana 14. 03. 2011.
godine sa početkom u 12 časova,
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve prepopuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-16/11
Datum: 14.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
85.
Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10), člana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim
nabavkama ("Službeni glasnik BkH"; broj 3/05 i
24/09), člana 20. Pravilnika o javnim nabavkama
("Službeni glasnik opštine Derventa" broj 12/09) i
člana 62. Statuta opštine Derventa ("Službeni glasnik
opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i 6/08) Načelnik
opštine Derventa donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za nabavke
1. U Komisiju za nabavke imenuju se:
- Samardžija Boško, predsjednik
- Marić Darinka, član
- Nović Srđan, član
2. Za sekretara komisije bez prava glasa imenuje
se Vidić Nada.
3. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog Rješenja je
da na osnovu Konkurentskog zahtjeva za dostavljanje
ponuda za Sanaciju asfaltnih oštećenja na ulicama,
dana 31. 03. 2011. godine sa početkom u 12 časova,
Broj 3 Strana 31
- otvori pristigle ponude,
- izvrši analizu ponuda i nakon okončanja postupka dostavi Načelniku opštine, preporuku o dodjeli
ugovora najpovoljnijem ponuđaču, s izvještajem o
radu i razlozima izdavanja takve preporuke i
zapisnicima sa svakog zatvorenog sastanka.
4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku opštine
Derventa".
Broj: 02-404-20.1/11
Datum: 30.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
86.
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj:
101/04, 42/05 i 118/05), člana 8. Ugovora o izvođenju
radova na obnovi putne infrastrukture u povratničkom
naselju Velika, opština Derventa, u cilju stvaranja
infrastrukturnih uslova za održiv povratak stanovništva
sa ovog područja (Lot 2), broj 02-404-66.2/10 od 08.
12. 2010. godine i člana 62. Statuta opštine Derventa
("Službeni glasnik opštine Derventa", broj 6/05, 4/08 i
6/08) Načelnik opštine Derventa, donio je:
RJEŠENJE
1. Formira se Komisija za tehnički prijem i
primopredaju radova na obnovi putne infrastrukture u
povratničkim naselju Velika, dužine 370 m' u sastavu:
- Marić Darinka, predsjednik komisije,
- Nović Srđan, član,
- Grozda Keser, član,
2. Zadatak Komisije iz tačke 1. Rješenja je da
izvrši tehnički prijem i primopredaju izvršenih radova
na obnovi putne infrastrukture u povratničkim naselju
Velika, dužine 370 m' dana: 31.03.2011. godine s
početkom u 09:00 časova.
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće u "Službenom glasniku ošptine Derventa".
Broj: 02-111-9
Datum: 25.03. 2011. god.
Načelnik opštine
Milorad Simić, s.r.
____________________________________
Strana 32 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 4. 2011. god.
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 3 Strana 33
Strana 34 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 4. 2011. god.
SADRŽAJ
Red. broj.
Strana
SKUPŠTINA OPŠTINE
53. Program kapitalnog investiranja za 2011. godinu ......................................................................................1
54. Program sanacije i održavanja lokalnih putnih pravaca
na području opštine Derventa u 2011. godini .............................................................................................3
55. Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje
u 2011. godini na području opštine Derventa ...........................................................................................10
56. Program civilne zaštite opštine Derventa za 2011. i 2012. godinu ...........................................................17
57. Odluka o legalizaciji bespravno početih ili izgrađenih
objekata ili dijelova objekata na području opštine Derventa ....................................................................19
58. Odluka o davanju neposrednom pogodbom posredstvom zamjene
neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini
za zemljište u privatnoj svojini Marić (Novaka) Siniše ............................................................................21
59. Odluka o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog
zemljišta u državnoj svojini neposrednom pogodbom radi kompletiranja
građevinske parcele Sidlik (Joze) Zlatka ..................................................................................................21
60. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu skupštine opštine Derventa u 2010. godini ...............................22
61. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Načelnika opštine Derventa
i radu Opštinske administrativne službe Derventa u 2010. godini ...........................................................22
62. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu stalnih radnih tijela
Skupštine opštine Derventa u 2010. godini ..............................................................................................22
63. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene
ustanove Dom zdravlja Derventa za period 01.01. do 31.12.2010. godine ..............................................23
64. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove
Dječije obdanište "Trol" Derventa za period 01.01. do 31.12.2010. godine ............................................23
65. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove
"Centar za socijalni rad Derventa" Derventa za period 01.01. do 31.12.2010. godine.............................23
66. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove
"Sportsko kulturni centar" Derventa za period 01.01. do 31.12.2010. godine .........................................24
67. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna
biblioteka "Branko Radičević" Derventa za period 01.01. do 31.12.2010. godine ..................................24
Datum: 5. 4. 2011. god.
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Broj 3 Strana 35
68. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove "Turistička
organizacija opštine Derventa" Derventa za period 01.01. do 31.12.2010. godine ..................................24
69. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove
"Centar za kulturu" Derventa za period 01.01. do 31.12.2010. godine ....................................................24
70. Zaključak o ne usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju
"Komunalac" A.D. Derventa za 2010. godinu..........................................................................................25
71. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realzaciji projekta
"Lokalno je primarno" - komponente "Podrška skupštini opštine"
za period oktobar - decembar 2010. godine..............................................................................................25
72. Zaključak o usvajanju Opštinskog akcionog plana za 2011. godinu
sa ciljem realizacije komponente projekta "Lokalno je primarno"
pod nazivom "Podrška skupštini opštine" ................................................................................................25
73. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju uređenosti gradskih
grobalja i aktivnosti u 2011. godini na pripremi izgradnje
novog gradskog groblja u Derventi ..........................................................................................................26
74. Zaključak o usvajanju Informacije o deminiranim
površinama na području opštine Derventa ...............................................................................................26
75. Zaključak o usvajanju Informacije o upisu učenika i stručnoj zastupljenosti
nastavnog kadra u školskoj 2010/2011. godini u srednjim školama sa osvrtom
na Plan upisa učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini .................................26
76. Zaključak o prihvatanju Nacrta programa uštede električne energije
za javnu rasvjetu metodom vremenskih tajmera i stavljanju na javnu rastavu .........................................27
NAČELNIK OPŠTINE
77. Naredba o provođenju proljetne faze obavezne sistematske
deratizacije na području opštine Derventa za 2011. godinu .....................................................................27
78. Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta JU Dječije obdanište "Trol" Derventa ..........................................................................................28
79. Rješenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta u JU Dječije obdanište "Trol" Derventa ...................................................28
80. Rješenje o imenovanju komisije za izvršenje vlasničkog razgraničenja
na stambenim objektima namijenjenim za stambeno zbrinjavanje porodica
poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije ...............................................................29
81. Rješenje o imenovanju Srđana Nović za koordinatora projekta
"Štedi energiju - sačuvaj klimu i novac" ..................................................................................................29
Strana 36 Broj 3
SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE DERVENTA
Datum: 5. 4. 2011. god.
82. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača po projektu "Elektrifikacija lokacija/objekata realizovanog
povratka u naselju Velika Bukovica, opština Derventa" ..........................................................................29
83. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za nabavku vatrogasne opreme.................................................................................................30
84. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke
- izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju/adaptaciju
stambenih objekata socijalno ugroženih porodica ....................................................................................30
85. Rješenje o imenovanju Komisije za nabavke - izbor najpovoljnijeg
ponuđača za sanaciju asfaltnih oštećenja na ulicama ...............................................................................31
86. Rješenje o formiranju Komisije za tehnički prijem i primopredaju radova
na obnovi putne infrastrukture u povratničkom naselju Velika ................................................................31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
336 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content