βιογραφικό - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Anastasia Pseiridis
Αναστασία Ψειρίδου
[email protected] | scholar.google profile | ORCID |
Επίκ. Καθηγήτρια | Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης | Πάντειο Πανεπιστήμιο
Εκπαίδευση .....................................................................................................................................................2
Τυπική εκπαίδευση .......................................................................................................................................2
Γνώση ξένων γλωσσών .................................................................................................................................2
Τρέχουσα θέση ................................................................................................................................................2
Προηγούμενες/άλλες θέσεις ..............................................................................................................................3
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος | Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ...............................................3
Πανεπιστήμιο Πατρών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών..................................................................................3
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο .....................................................................................................................3
Υπουργείο Ανάπτυξης, Έργο «Το Μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας» .............................................................4
Center of International Business & Management (CIBAM), Univ. of Cambridge .................................................4
Παν/μιο Αθηνών | e-learning .........................................................................................................................4
Λοιπά...........................................................................................................................................................4
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ (1998/9 – σήμερα) ....................................................................................................4
Διδασκαλία μαθημάτων – επίβλεψη διπλωματικών εργασιών............................................................................4
Εργαλεία υποστήριξης διδακτικού έργου.........................................................................................................5
Μαθήματα οικονομικής θεωρίας (προπτυχιακά) στο ΤΠΟΑ/ΤΟΠΑ .....................................................................5
Μαθήματα οικονομικής θεωρίας (προπτυχιακά) σε άλλα Πανεπιστήμια .............................................................5
Μαθήματα οικονομικής θεωρίας (μεταπτυχιακά)..............................................................................................6
Μαθήματα management & marketing (μεταπτυχιακά) .....................................................................................6
Μαθήματα management & marketing (προπτυχιακά) ......................................................................................6
E-class .........................................................................................................................................................6
Επίβλεψη διατριβών .........................................................................................................................................7
Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών (εν εξελίξει)...............................................................................................7
Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών (περατωθείσες) ...................................................7
Δημοσιευμένο έργο ..........................................................................................................................................8
Άρθρα σε περιοδικά με κριτές | Journal articles...............................................................................................8
Διατριβές | Theses ........................................................................................................................................9
Διδακτικά εγχειρίδια | Textbooks....................................................................................................................9
Συνεισφορές σε συλλογικούς τόμους με κριτές | Refereed Book Contributions ..................................................9
Συνεισφορές σε συλλογικούς τόμους | Book contributions ...............................................................................9
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων | Conference Proceedings .................................................................... 10
Τρέχουσα έρευνα | Current research ........................................................................................................... 10
Λοιπά ............................................................................................................................................................ 11
Παρουσιάσεις σε συνέδρια με επιστημονική επιτροπή (χωρίς πρακτικά) και workshops .................................... 11
SSRN Working papers ................................................................................................................................. 12
Συμπληρωματικό διδακτικό υλικό................................................................................................................. 12
Κριτική ανάγνωση διδακτικών εγχειριδίων .................................................................................................... 12
Διάφορα..................................................................................................................................................... 12
Ετεροαναφορές | Citations.............................................................................................................................. 13
Refereeing..................................................................................................................................................... 13
Υποτροφίες – συμμετοχή σε οργανώσεις ......................................................................................................... 13
Εμπειρία σε λοιπά πεδία.................................................................................................................................. 13
Εκπαίδευση
Τυπική εκπαίδευση
PhD Management Studies. 2002. University of Cambridge, Judge Business School.
Τίτλος Διατριβής: Clusters as an industrial strategy.
MPhil Management Studies. 1996.
Univ. of Cambridge, Judge Business School. Βαθμός 71% (distinction).
Μαθήματα: Industrial Organisation, Evolution of Institutions & Technology, Mergers & Acquisitions,
Marketing & Society (Macro-Marketing).
Τίτλος Διατριβής: Industrial Policy and Foreign Direct Investment.
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών. 1995. Παν/μιο Αθηνών. Βαθμός 7.73. 1η μεταξύ 148 αποφοιτησάντων.
Απολυτήριο Λυκείου. Βαθμός: 19 1/9.
Γνώση ξένων γλωσσών
Αγγλική · άριστη · PhD | MPhil | IELTS overall band score 8.0 out of 9.0, awarding body: The British
Council (06/1996) | Certificate of Proficiency in English, awarding body: U Michigan (02/1988)
Γαλλική · άριστη · Certificat Pratique de langue française 1er degré (= “Sorbonne I”) (05/1988)
Ιταλική · καλούτσικη · CELI II (06/2006)
Τρέχουσα θέση
Επίκ. Καθηγήτρια · Πάντειο Πανεπιστήμιο · Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ)
ΦΕΚ: “Μικροοικονομία” (Τεύχος Γ, αρ. φύλλου 730, 4/9/2009) | από VI/2013
Ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο: εφηρμοσμένη μικροοικονομική, οικονομικά της εργασίας, μετανάστευση,
επιλογή απασχόλησης, επιχειρηματικότητα, δικτυώσεις επιχειρήσεων, βιομηχανική στρατηγική, διατηρήσιμη
ανάπτυξη.
Για την μέχρι τώρα ερευνητική μου δραστηριότητα έχω χρησιμοποιήσει οικονομετρικά υποδείγματα παλινδρόμησης συνεχών (μισθοί, εμβάσματα) και διακριτών (επαγγελματική επιλογή, προτιμήσεις καταναλωτών)
εξαρτημένων μεταβλητών, καθώς και εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού (Data Envelopement Analysis
– DEA). Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα Stata, και για DEA το OnFront. Έχω επίσης χρησιμοποιήσει (κυρίως
για διασταύρωση αποτελεσμάτων) EViews και SPSS.
Διδακτικό έργο στο ΤΟΠΑ
§
2013/14 ΧΕ: σε άδεια μητρότητος
§
2013/14 ΕΕ: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
§
2014/15 ΧΕ: Μικροοικονομική Ι (με Θ. Παλάσκα & Χ. Στοφόρο).
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 2
Προηγούμενες/άλλες θέσεις
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος | Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης
IX 2009 – VI 2013
Επίκ. Καθηγήτρια
ΦΕΚ: “Μικροοικονομία” (Τεύχος Τεύχος Γ, αρ. φύλλου 730, 4/9/2009).
Διοικητικό έργο
§
Μέλος n-1 μονίμων Επιτροπών του Τμήματος ΠΟΑ.
§
Επιστ. Υπεύθυνη ΤΠΟΑ για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
§
Μέλος Επιτροπής εκπόνησης προγραμμάτων (ωρολογίου και εξετάσεων) | από 09/2008.
§
Μέλος επιτροπών αξιολόγησης συμβασιούχων διδασκόντων.
§
Ιδρυτής Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση και Ανακύκλωση στο ΤΠΟΑ (από 01/2011)
Πανεπιστήμιο Πατρών | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
2003/4 – 2008/9
Λέκτορας
ΦΕΚ: “Μικροοικονομική Θεωρία” (Τεύχος ΝΠΔΔ, αρ. φύλλου 168, 16/07/2003).
Διοικητικό έργο
§
Erasmus Co-ordinator (από 09/2003) στο TOE (μαζί με Αθ. Πολυμένη).
§
Επιτροπή για την κινητικότητα (Socrates/Erasmus) του Πανεπιστημίου Πατρών (από 09/2006).
§
Επιτροπή για την Ανακύκλωση του Πανεπιστημίου Πατρών (από ιδρύσεως, 11/2007). Τομείς ενασχόλησης:
μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραγωγή ενημερωτικού και διαφημιστικού
υλικού, δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Επιτροπής (http://recyclewithupatras.wordpress.com).
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
2001/2 –
Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)
Θεματική Ενότητα “Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική”
Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών”
Διοικητικό έργο
§
Βοηθός Ακαδημαϊκού Υπευθύνου, ΠΣ ΔΕΟ & ΤΡΑ · 3/2002 – 12/2002. Διοικητικό-οργανωτικό έργο.
§
Βοηθός Συντονιστή, ΘΕ ΔΕΟ34 (5 ακαδ. έτη) · 10/2001 – 8/2006. Διοικητικό-οργανωτικό έργο.
§
Υπεύθυνη ιστοσελίδας και portal ΔΕΟ34 (class.eap.gr/deo34) · 2001/2 – 2007/8
§
Μέλος ομάδας σχεδιασμού portal ΔΕΟ (open.eap.gr) · 10/2007 – σήμερα. Καθήκοντα ομάδας: οργάνωση και
επίβλεψη portals που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΔΕΟ.
§
Μέλος επιτροπής ιστοσελίδας ΔΕΟ34 (class, open, moodle, study) · 2009/10 – σήμερα
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 3
§
Μέλος τριμελούς συντακτικής επιτροπής του Τηλέμαχου, του ηλεκτρονικού περιοδικού (newsletter) του
Προγράμματος ΔΕΟ (με Ζ. Παναγιωτάρα, Ελ. Σφακιανάκη) · 1/2004 – 4/2005
Υπουργείο Ανάπτυξης, Έργο «Το Μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας»
Συντονιστής: Χ. Πιτέλης.
§
Βοηθός έρευνας (04/1995 – 06/1996).
§
Επί συμβάσει εμπειρογνώμων (07/1996 – 11/1997) σε θέματα Βιομηχανικής Στρατηγικής.
Center of International Business & Management (CIBAM), Univ. of Cambridge
§
Research assistance & Colloquia organisation. 01/1998 – 12/2002.
§
Research assistanc. PHARE-ACE Project. “Supply-side Strategy for Productivity, Competitiveness and
Convergence between the CEECs and (in) the EU”. 09/1995 – 05/1997. Συντονιστής: Χ. Πιτέλης.
§
Research assistance. PHARE-ACE Project. Research assistant. “Foreign Direct Investment from the EU to the
CEECs”. 09/1995 – 05/1997. Συντονιστής: R. Sugden.
Παν/μιο Αθηνών | e-learning
§
Ακαδημαϊκώς Υπεύθυνη για τα προγράμματα “Επιχειρηματικότητα” και “Χρηματοοικονομική Διοίκηση”. Κύριο
καθήκον: Επίβλεψη δημιουργίας και έλεγχος του εκπαιδευτικού υλικού πριν την έναρξη των δύο αυτών πιλοτικών
προγραμμάτων. 07/2001 – 10/2001.
Λοιπά
§
Metrotech Development Consultants. Έργο «Αντικίνητρα στην ελληνική βιομηχανία». Αθήνα. 01/1995 –
09/1995.
§
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ. Μέλος Επιτροπής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων. 01/2005 – 02/2008.
§
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ. Μέλος Μητρώου Αξιολογητών Προσφορών. Από 09/2006.
§
ΙΚΥ. Εξετάστρια στο μάθημα “Οικονομική του Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων”. 2004, 2005.
Διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ (1998/9 – σήμερα)
Διδασκαλία μαθημάτων – επίβλεψη διπλωματικών εργασιών
Έχω διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα από το 2003/4 ως το 2008/9, ως μέλος του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών (τουλάχιστον ένα εξαμηνιαίο μεταπτυχιακό μάθημα ανά έτος, δηλ. τουλάχιστον 6 εξαμηνιαία
μαθήματα). Μεταξύ αυτών, από το 2005/6 έως το 2008/9 έχω διδάξει για τέσσερα εξάμηνα/έτη το βασικό
μάθημα με τίτλο “Στρατηγικό management & marketing” της κατεύθυνσης “Εφηρμοσμένη Μικροοικονομική
& Μάρκετινγκ” του “ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη” του TOE1. Έχω επιβλέψει 5 περατωθείσες μεταπτυχιακές εργασίες σε θέματα εφαρμοσμένης μικροοικονομικής, management, και marketing. Αυτή τη στιγμή είμαι
η κύρια επιβλέπουσα μίας διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της διατηρήσιμης ανάπτυξης.
1
Κατευθύνσεις από 2005/6 έως και 2009/10: (i) Εφαρμοσμένη Οικονομική, (ii) Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing και (iii)
Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση. Κατευθύνσεις από 2010/11 έως 2011/12: Εφηρμοσμένη Οικονομική, Ανάλυση Δεδομένων. Δεν
εισήχθησαν φοιτητές κατά το 2012/13.
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 4
Από το 1998/9 που διδάσκω σε ΑΕΙ έως το τέλος του ακαδ. έτους 2012/13 έχω προετοιμάσει και διδάξει 1
μεταπτυχιακό και 13 προπτυχιακά μαθήματα σε θέματα οικονομικής ανάλυσης, και 3 μεταπτυχιακά και 5
προπτυχιακά μαθήματα σε θέματα στρατηγικού management και marketing. Συνολικά από το 2003/4
έχω διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα κατά τη διάρκεια έξι ακαδημαϊκών ετών.
Συνολικά έως το τέλος του 2008/9 έχω διδάξει 9 φορές εξαμηνιαία μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Εργαλεία υποστήριξης διδακτικού έργου
Προσπαθώ να υποστηρίζω το διδακτικό μου έργο με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, όπως π.χ. εικονικές
τάξεις, τηλεδιάσκεψη, θεματικές πύλες κ.λπ. και επιδιώκω επίσης να εξοικειώνω τους προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές με εφαρμογές της τεχνολογίας, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, μηχανές αναζήτησης,
fora, blogs, κ.λπ. Από το 2005/6 χρησιμοποιώ την πλατφόρμα eclass που προσέφερε το Τμήμα Δικτύων του
Πανεπιστημίου Πατρών και από το 2008/9 χρησιμοποιώ την πλατφόρμα eclass του Πανεπιστημίου Στερεάς
Ελλάδος, και τώρα του ΤΟΠΑ. Χρησιμοποιώ με άνεση όλα τα εργαλεία του eclass: Δημιουργία online
ασκήσεων, Υποβολή ασκήσεων από φοιτητές, Περιοχή συζητήσεων, Έγγραφα, Βίντεο, Ανακοινώσεις, κ.λπ.
Ενδεικτικά, το eclass της Μικροοικονομικής Ι στο Πανεπιστήμιο Πατρών είχε 500 επισκέψεις τον Ιανουάριο
2008 (εγγεγραμμένοι 2ετείς στο μάθημα: περίπου 100, δηλ. >1 επίσκεψη ανά εβδομάδα ανά φοιτητή). Έχω
επίσης χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα τηλεσυνεργασίας και εικονικής τάξης Centra του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου και αυτόν τον καιρό εξοικειώνομαι περαιτέρω με την χρήση της.
Μαθήματα οικονομικής θεωρίας (προπτυχιακά) στο ΤΠΟΑ/ΤΟΠΑ
Συνολικά τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα από 2008/9 (ΧΕ) έως 9/2012, ως εξής:
§
“Μικροοικονομική Θεωρία Ι”. 2008/9 (ΧΕ), 2011/12 (ΧΕ). Παν/μιο Στ. Ελλ., ΤΠΟΑ.
§
“Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ”. 2008/9 (ΕΕ), 2010/11 (ΕΕ), 2011/12 (ΕΕ). Παν/μιο Στ. Ελλ., ΤΠΟΑ.
§
“Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη”. 2008/9 (ΧΕ), 2011/12 (ΧΕ). ΠΣΕ, ΤΠΟΑ. Το μάθημα περιέχει
Εισαγωγή στη μικροοικονομική (3ω/εβδομάδα) και Εισαγωγή στη μακροοικονομική (3ω/εβδομάδα).
Συνδιδασκαλία με Αλ. Κοντόλαιμου (ΠΔ407) η οποία εδίδαξε το μέρος της Μακροοικονομικής.
§
“Διεθνής Οικονομική”. 2010/11 (ΕΕ), 2011/12 (ΕΕ). ΠΣΕ, ΤΠΟΑ. Το μάθημα περιέχει Θεωρία Διεθνούς
Εμπορίου (2ω/εβδομάδα) και Διεθνή Χρηματοοικονομική (2ω/εβδομάδα). Κατά το 2011/12 συνδιδασκαλία με Δρ.
Αλ. Κοντόλαιμου (ΠΔ407) η οποία εδίδαξε το μέρος της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής.
Προγραμματισθέντα:
§
2013/14 ΕΕ: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
§
2014/15 ΧΕ: Μικροοικονομική Ι (με Θ. Παλάσκα & Χ. Στοφόρο).
Μαθήματα οικονομικής θεωρίας (προπτυχιακά) σε άλλα Πανεπιστήμια
Συνολικά εννέα (9) εξαμηνιαία μαθήματα από 1998/9 (ΧΕ) έως 2008/9 (ΕΕ), ως εξής:
§
“Μικροοικονομική Θεωρία Ι”. 2007/8 (ΧΕ). Παν/μιο Πατρών, ΤΟΕ. Τμήμα Α. (Τμήμα Β: Μ. Ντεμούσης).
§
“Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι (Μικροοικονομική)”. 2008/9 (ΧΕ). Παν/μιο Πατρών, ΤΟΕ.
§
“Οικονομική για μη οικονομολόγους” (Principles of economics). 2005/6 (ΕΕ), 2006-7 (ΕΕ), 2007/8 (ΕΕ).
Παν/μιο Πατρών, ΤΟΕ. Προσφέρθηκε σε φοιτητές Τμημάτων Επιστήμης Υλικών, Φυσικής, Χημ. Μηχ/κών.
§
“Ειδικά θέματα οικονομικής επιχειρήσεων”. 2003/4 (ΕΕ) – 2006/7 (ΕΕ), 2008/9 (ΕE). Παν/μιο Πατρών,
ΤΟΕ.
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 5
§
“Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων”. 2003/4 (ΧΕ) – 2004/5 (XE). Παν/μιο Πατρών,
ΤΟΕ.
§
“Οικονομική ανάλυση και πολιτική” (περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα: μικρο-, μακρο- και δημόσια
οικονομική). 2001/2 – 2012/13. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Σπουδών: «Διοίκηση Επιχειρήσεων
και οργανισμών» (ΔΕΟ), Θεματική Ενότητα ΔΕΟ34.
§
“Οικονομική ανάλυση Ι – Μικροοικονομική”. 1999/0 – 2004/5 (ΕΕ). Παν/μιο Αθηνών, ΠΣΕ «Διαχείρισης
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης». Συνδιδασκαλία με Χ. Πιτέλη.
§
“Οικονομική της διοίκησης”. 2002/3 (ΕΕ). Παν/μιο Αθηνών, ΠΣΕ «Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και
Διοίκησης». Συνδιδασκαλία με Χ. Πιτέλη.
§
“Οικονομική ανάλυση Ι – Μικρο- και μακρο-οικονομική”. 1998/9 (ΧΕ). Παν/μιο Αθηνών, ΠΣΕ
«Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης». Συνδιδασκαλία με Χ. Πιτέλη.
Μαθήματα οικονομικής θεωρίας (μεταπτυχιακά)
Συνολικά ένα (1) εξαμηνιαίο μάθημα το 2007/8, ως εξής:
§
“Οικονομική για μή οικονομολόγους” (Principles of economics). 2007/8 (EΕ). Παν/μιο Πατρών, ΤΟΕ.
Προσεφέρθη στο ΜΠΣ “Φαρμακευτικό Marketing” του τμήματος Φαρμακευτικής.
Μαθήματα management & marketing (μεταπτυχιακά)
Συνολικά τρία (3) εξαμηνιαία μαθήματα από 2003/4 έως 2008/9, ως εξής:
§
“Strategic management and marketing”. 2005/6 (ΧΕ), 2006/7 (ΧΕ), 2007/8 (ΧΕ), 2008/9 (ΧΕ). Παν/μιο
Πατρών, ΤΟΕ, ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη. Μάθημα κορμού της κατεύθυνσης “Εφαρμοσμένη
Μικροοικονομική και μάρκετινγκ”, μίας εκ των τριών κατευθύνσεων του ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη
§
“Introduction to Marketing management”. 2007/8 (EΕ). Παν/μιο Πατρών, ΤΟΕ. Προσεφέρθη στο ΜΠΣ
“Φαρμακευτικό Marketing” του τμήματος Φαρμακευτικής.
§
“Αρχές οργάνωσης επιχειρήσεων” (Essentials of strategic management). 2003/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8,
8/9 (ΧΕ). Παν/μιο Πατρών, ΤΟΕ. Προσεφέρθη στο ΜΠΣ “Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ ” του Τμ. Φαρμακευτικής.
Μαθήματα management & marketing (προπτυχιακά)
Συνολικά πέντε (5) εξαμηνιαία μαθήματα από 2003/4 έως 2008/9, ως εξής:
§
“Εισαγωγή στο marketing management”. 2005/6 (ΧΕ), 2006/7 (XE), 2007/8 (ΕΕ), 2008/9 (ΕΕ). Παν/μιο
Πατρών, ΤΟΕ.
§
“Εισαγωγή στο marketing”. 2003/4 (ΕΕ), 2004/5 (EΕ). Παν/μιο Πατρών, ΤΟΕ.
§
“Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων”. 2003/4 (ΧΕ), 2004/5 (XE). Παν/μιο Πατρών, ΤΟΕ.
§
“Ανάλυση αγοράς”. 2002/3 (ΕΕ). Παν/μιο Θεσσαλίας, ΤΟΕ (ΠΔ 407).
§
“Διεθνές marketing management”. 2002/3 (ΕΕ). Παν/μιο Θεσσαλίας, ΤΟΕ (ΠΔ 407).
E-class
§
Για τα περισσότερα μαθήματά μου χρησιμοποιώ το eclass.
§
Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ηλεκτρονικές τάξεις (e-class) των μαθημάτων μου δίνοντας τα ακόλουθα
διαπιστευτήρια.
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 6
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος: http://eclass.ucg.gr
§
Username: guestPOAXXX
(case-sensitive)
§
Password: 123
§
Όπου ΧΧΧ βάζετε:
101 για Μικροοικονομική (Ι & ΙΙ)
102 για Μικροοικονομική ΙΙ
104 για Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
193 για Διεθνή Οικονομική
218 για Διεθνή Οικονομική – Εργασίες φοιτητών
Πανεπιστήμιο Πατρών: http://eclass.upatras.gr
§
Username: guestECONpseiridis
(case-sensitive)
§
Password: 123
§
Τα παραπάνω διαπιστευτήρια οδηγούν σε κατάλογο με όλα (7) τα μαθήματα που έχω δημιουργήσει στο eclass
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Επίβλεψη διατριβών
Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών (εν εξελίξει)
§
Ιωάννης Κωστόπουλος, Τμ. Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, από 07/2012. Κύρια επιβλέπουσα. Θέμα
διατριβής: Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχορηγήσεων μέσω του ΕΣΠΑ και η βιώσιμη
ανάπτυξη στην Ελλάδα και την ΕΕ.
§
Καλλιόπη Αναστασοπούλου, Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Παν. Αιγαίου. Από
2/2009. Κύριος επιβλέπων: Σπ. Κοκολάκης. Χρηματοδότηση από Ηράκλειτος ΙΙ.
Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών (περατωθείσες)
§
“Η εικόνα των καταναλωτών για το ελληνικό φαρμακείο και ο βαθμός ικανοποίησής τους από τις
παρεχόμενες φαρμακευτικές υπηρεσίες”.
Αγγελική Πλακούτση. Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΜΠΣ “Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ”.
Παρουσιάσθηκε 26/2/2011.
§
“Μελέτη παραγόντων που σχετίζονται με τη διαδικασία επιλογής διαδερμικών συστημάτων
χορήγησης νιτρογλυκερίνης”.
Νατάσα Χατζηπρίμου. Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΜΠΣ “Φαρμακευτικό Μάρκετινγκ”.
Παρουσιάσθηκε 11/2009.
§
“Η απεικόνιση των δύο φύλων σε ιστοσελίδες Πανεπιστημίων”.
Δημήτριος Σιδηρόπουλος. Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη.
Παρουσιάσθηκε 04/07/2008.
§
“Η απεικόνιση των δύο φύλων σε διαφημίσεις περιοδικών”.
Θεόδωρος Σίνος. Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη.
Παρουσιάσθηκε 04/07/2008.
§
“Εργασιακή ικανοποίηση και καινοτομική συμπεριφορά εργαζομένων σε ξενοδοχεία”.
Γεώργιος Χοχλάκης. Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη.
Παρουσιάσθηκε 02/2006.
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 7
Δημοσιευμένο έργο2
Άρθρα σε περιοδικά με κριτές | Journal articles
§
[J8] TP Lianos, A Pseiridis (2013) “I trust therefore I remit? An examination of the size and motivation of
remittances.”
Journal of Ethnic and Migration Studies
Publisher: Taylor & Francis | ISSN online 1469-9451
Impact factor (2012): 1.085
doi:10.1080/1369183X.2013.857593
§
[J7] TP Lianos, A Pseiridis (2013) “On-the-job skills and earnings of immigrants.”
International Migration 51(1): 78-91
Publisher: Wiley-Blackwell | ISSN online 1468-2435
Impact factor: 0.773
doi 10.1111/j.1468-2435.2009.00558.x (first published: Aug 2009)
[J6] A Pseiridis (2012) “Hunger and the Externalities of Dietary Preferences: Demand-Side Considerations of the
Current Dietary Paradigm.”
South-Eastern Europe Journal of Economics, vol. 10, no. 1, Spring, pp. 1-23.
Publisher: Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region
indexed in EconLit
[J5] TP Lianos, A Pseiridis (2011) “Remittances of immigrants in Greece.”
Review of Development Economics , vol. 15, issue 2, pp. 340-355.
Publisher: Wiley-Blackwell | ISSN online 1467-9361
indexed in EconLit | Impact Factor: 0.689
doi 10.1111/j.1467-9361.2011.00612.x
[J4] TP Lianos, A Pseiridis (2009) “On the occupational choices of return migrants.”
Entrepreneurship and Regional Development , Vol. 21/2, March, pp. 155-181.
Publisher: Taylor & Francis | ISSN Online 1464-5114| ISSN Print 0898-5626
indexed in EconLit | Impact Factor: 0.943
doi 10.1080/08985620802176187
[J3] A Kontolaimou, D Psallidas, A Pseiridis (2007) “An exploratory investigation of mission statements of banks
in South-Eastern European countries: customers vs society?”
International Journal of Financial Services Management , 2 (1/2), pp. 82-99.
Publisher: Inderscience | ISSN online: 1741-8062 | ISSN print: 1460-6712
indexed in EconLit
doi 10.1504/IJFSM.2007.011674
[J2] C Pitelis, A Pseiridis (2005) “Co-operation and clusters of firms: New uses of old ideas”, Social Sciences,
48(2).
[J1] C Pitelis and A Pseiridis (1999) “Transaction costs versus resource value?” Journal of Economic Studies , vol.
26, no. 3, pp. 221-240
Publisher: Emerald | ISSN 0144-3585
indexed in EconLit
doi 10.1108/01443589910284408
§
§
§
§
§
§
Σε αγκύλες ο κωδικός του κάθε έργου. Την ίδια κωδικοποίηση χρησιμοποιώ στο Υπόμνημα Ερευνητικού Έργου και στην
ονοματοδοσία των αρχείων pdf των εργασιών μου.
2
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 8
Διατριβές | Theses
§
[T2] “Firm clusters as an industrial strategy”. PhD thesis. University of Cambridge, UK. 2002.
§
[T1] “Industrial Policy and Foreign Direct Investment: Greek Firms in Bulgaria”. MPhil dissertation. University of
Cambridge, UK. 1996.
Διδακτικά εγχειρίδια | Textbooks
§
[TB3] Χαράλαμπος-Χάρρυ Παπαπανάγος & Αναστασία Ψειρίδου (2009)
Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα της μικροοικονομικής
Εκδότης: Κριτική.
ISBN 978-9-602-18639-8.
§
[TB2] Χρήστος Πιτέλης & Αναστασία Ψειρίδου (2008)
Μικροοικονομική
2η βελτιωμένη έκδοση (1η έκδοση 2001)
Εκδότης: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
ISBN 978-9-605-38834-8
[TB1] Χρήστος Πιτέλης & Αναστασία Ψειρίδου (2001)
Μικροοικονομική .
1η έκδοση.
Εκδότης: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
ISBN 960-538-309-8
§
Συνεισφορές σε συλλογικούς τόμους με κριτές | Refereed Book Contributions
§
[RBC4] A Kontolaimou, D Psallidas, A Pseiridis (2010)
“Do University students use their resources fully and equally efficiently? The case of economics students”.
In Jürgen Backhaus, Raul Eamets, Diana Eerma (eds.) Economics of Education: Issues of Transition and
Transformation, LIT Verlag, pp. 217-244. ISBN 978-3-643-10723-7.
Related research:
§
Working Paper 2. A Kontolaimou, D Psallidas, A Pseiridis (2006) “What Makes Students (In)Efficient? An
Exploratory Econometric Inquiry into the Causes of (In)Efficiency in Academic Performance”. Available at
SSRN. papers.ssrn.com.
§
Working Paper 1. A Pseiridis, A Kontolaimou, D Psallidas (2005) “Investigating the Efficiency of University
Students: The Case of an Economics Programme in Greece”. Available at SSRN. papers.ssrn.com.
§
[RBC3] C Pitelis and A Pseiridis (2006) “A conceptual framework for firm co-operation and clusters, and their
impact on productivity”. Κεφάλαιο 2 (pp. 17-60) στο R. Sugden, C. Pitelis, & J. Wilson (eds) Clusters and
globalisation: The development of urban and regional economies. Edward Elgar, Cheltenham. 336 pages. ISBN
978-1-84376-675-9.
§
[RBC2] A Pseiridis (2001) “Edith Tilton Penrose”. Στο Morgen Witzel (ed), Biographical Dictionary of
Management. Thoemmes Press, London, June.
§
[RBC1] C Pitelis and A Pseiridis (2001) “Resource-based economics”. Στο Jonathan Michie (ed), Reader’s Guide
to the Social Sciences. Fitzroy Dearborn Publishers, London/Chicago, Vol. II, pp. 1420-21.
Συνεισφορές σε συλλογικούς τόμους | Book contributions
§
[BC2] Θ. Λιανός και Αν. Ψειρίδου (2008) “Επιχειρηματικότητα των μεταναστών” (στα ελληνικά).
Κεφ. 8 στο Θ. Λιανός, Μετανάστες στην Ελλάδα: Αμοιβές, εμβάσματα, επιχειρηματικότητα. Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ (113
σελίδες), Νοέμβριος, σσ. 82-106 (στα ελληνικά). ISBN 978-960-89389-8-4.
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 9
§
[BC1] Θ. Λιανός και Αν. Ψειρίδου (2008) “Τα εμβάσματα των μεταναστών” (στα ελληνικά).
Κεφ. 7 στο Θ. Λιανός, Μετανάστες στην Ελλάδα: Αμοιβές, εμβάσματα, επιχειρηματικότητα. Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ (113
σελίδες), Νοέμβριος, σσ. 62-81 (στα ελληνικά). ISBN 978-960-89389-8-4.
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων | Conference Proceedings
§
[CP4] TP Lianos, A Pseiridis (2008) “Επιχειρηματικότητα των μεταναστών στην Ελλάδα”.
Παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) “Μετανάστευση στην
Ελλάδα: Εµπειρίες, Πολιτικές, Προοπτικές” (Αθήνα, 23-24 Νοεµβρίου 2006) και δημοσιεύθηκε στον τόμο Α των
Πρακτικών: Καβουνίδη Τζ., Α. Κόντης, Θ. Λιανός, Ρ. Φακιολάς (επιμ.) Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εµπειρίες,
Πολιτικές, Προοπτικές, τ. Α. Εκδόσεις ΙΜΕΠΟ. ISBN (set, τΑ και τΒ) 978-960-89389-4-6, σσ. 210-227.
§
[CP3] TP Lianos, A Pseiridis (2007) “On-the-job skills and earnings of immigrants”.
3rd International Conference of ASECU on “Regional Economic Cooperation in Southeastern Europe”, Bulgaria,
11-14 May 2006. ISBN-13: 978-954-23-0327-5, pp. 253-263.
§
[CP2] Γ Αγιομυργιανάκης, Α Μιχιώτης, Ν Κονιδάρης, Α Ψειρίδου (2005) “Η Συμμετοχή και η Επίδοση των
Φοιτητών στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του ΠΣ ΔΕΟ του ΕΑΠ”.
Παρουσιάστηκε στο 3ο Διεθνές Συνέδριο ‘Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και τεχνολογικές
εφαρμογές’ και εμφανίζεται στα πρακτικά. Εκδόσεις Προπομπός, 2005. ISBN 978-960-7860538. Πάτρα, 1113/11/2005.
§
[CP1] Γ Αγιομυργιανάκης, Χ Τζοβάνης, Α Ψειρίδου (2003) “Σχεδιασμός, οργάνωση, και χρήση του διαδικτύου για
την υποστήριξη, συντονισμό, reporting, και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου: Το παράδειγμα των
Προγραμμάτων ΔΕΟ & ΤΡΑ του ΕΑΠ”.
Παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ‘Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση’ και εμφανίζεται στα
πρακτικά. Εκδόσεις Προπομπός, 2003. ISBN 960-786-027-6. Πάτρα, 28-30/3/2003.
Τρέχουσα έρευνα | Current research
§
[CR2] A Pseiridis. “On the economics of animal rights and animal welfare: An econometric investigation of the
effect of the battery cage ban.”
Σε στάδιο ολοκλήρωσης.
Σχετικό έργο: Παρουσίαση στο 9th Annual Meeting of the EEFS International Conference on “Global Imbalances,
Financial Institutions, and Reforms in the Post-Crisis Era”, Αθήνα, 3-6 Ιουνίου 2010.
Βλ. παρουσίαση powerpoint [C9].
§
[CR3] TP Lianos and A Pseiridis. “Remittances: Size, transfer, and use.”
Σε στάδιο ολοκλήρωσης.
Σχετικό έργο: [C8], βλ. αρχείο pdf [C8].
§
[CR4] A Pseiridis “On the sustainability of production and consumption patterns: Issues for regional economic
development.”
Σε στάδιο συγγραφής.
Σχετικό έργο: Παρουσίαση στο 10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής
Επιστήμης (ERSA-Greece) με θέμα “Οικονομική κρίση και πολιτικές συνοχής”
Θεσσαλονίκη, 1-2 Ιουνίου 2012.
Βλ. παρουσίαση powerpoint [C10]
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 10
Λοιπά
Παρουσιάσεις σε συνέδρια με επιστημονική επιτροπή (χωρίς πρακτικά) και workshops
§
[C10] A Pseiridis, “Η βιωσιμότητα των προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής: Ζητήματα περιφερειακής
πολιτικής.”
10ο Τακτικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA-Greece) με θέμα
“Οικονομική κρίση και πολιτικές συνοχής”. [πρόγραμμα Συνεδρίου]
Θεσσαλονίκη, 1-2 Ιουνίου 2012.
* Βλ. Υπόμνημα (Ενότητα: Τρέχουσα έρευνα) και αρχείο παρουσίασης σε pdf.
§
[C9] A Pseiridis, “The economics of animal rights and animal welfare: A comparison.”
Presented at the 9th Annual Meeting of the EEFS International Conference on “Global Imbalances, Financial
Institutions, and Reforms in the Post-Crisis Era”.
Αθήνα, 3-6 Ιουνίου 2010.
* Βλ. Υπόμνημα (Ενότητα: Τρέχουσα έρευνα) και αρχείο παρουσίασης σε pdf.
§
[C8] TP Lianos, A Pseiridis, “Remittance behaviour of migrants.”
Presented at the 8th Annual Meeting of the EEFS International Conference on “Current Challenges in the Global
Economy: Prospects and Policy Reforms”.
Warsaw, 4-7 Ιουνίου 2009.
* Βλ. Υπόμνημα (Ενότητα: Τρέχουσα έρευνα) και παρουσιασθέν άρθρο [C8].
§
[C7] TP Lianos, A Pseiridis, “Remittances of immigrants in Greece.”
Presented at the 7th Annual Meeting of the EEFS (European Economics & Finance Society) International
Conference on “Globalised Labour & Capital Markets, National Resources and Shifts in Economic Power”.
Prague, May 2008.
* Βλ. Δημοσίευση [J6] στο Review of Development Economics 2011.
§
[C6] TP Lianos, A Pseiridis, “Remittances of migrants in Greece”.
4th International Conference of ASECU (Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and
the Black Sea Region) on “Development: Co-operation and Competitiveness”
Bucharest, May 2008.
* Βλ. Δημοσίευση [J6] στο Review of Development Economics 2011.
§
[C5] TP Lianos, A Pseiridis, “On the occupational choices of return migrants.”
Παρουσιάστηκε στο 6th Annual Meeting of the EEFS International Conference on European and Global
Integration: Underlying Causes, Issues Arising, and Formulating Economic Policies.
Διοργάνωση: European Economics and Finance Society (EEFS) [Programme]
Sofia, Bulgaria | 31/5-3/6/2007.
* Βλ. Δημοσίευση [J4] στο Entrepreneurship and Regional Development 2009.
§
[C4] G Agiomirgianakis, D Asteriou, A Pseiridis, “The determinants of performance of mature students in open
and distance learning”.
Παρουσιάστηκε στο 5th Annual Meeting of the European Economics & Finance Society (EEFS) “International
Conference on European Labour Markets, Trade & Financial Flows, and Economic Growth”
Ηράκλειο Κρήτης | 18-21/5/2006 [Programme]
§
[C3] G Chochlakis, A Pseiridis, “Does job satisfaction increase the innovative behavior of employees?”.
International Conference of Trends, Impacts and Policies on Tourism Development
Διοργάνωση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Ηράκλειο Κρήτης | 15-18/6/2006.
§
[C2] Χ Πιτέλης, A Ψειρίδου, “Περί της (μεθόδου της) οικονομικής και της επιχειρηματικής ηθικής”
5o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 11
Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πειραιάς | 16-17/5/2003
§
[C1] C Pitelis and A Pseiridis, “Penrose, Richardson, and a new conceptual framework for inter-firm co-operation
and clusters”
Workshop on Spatial Networks and clusters
Διοργάνωση: University Rovira I Virgili, Dept of Economics, Reus, Spain
Reus, Spain | 6-8/3/2003
SSRN Working papers
§
[WP2] A Kontolaimou, D Psallidas & A Pseiridis (2006) “What makes students inefficient? What Makes Students
(In)Efficient? An Exploratory Econometric Inquiry into the Causes of (In)Efficiency in Academic Performance”.
Available at SSRN. papers.ssrn.com.
§
[WP1] A Pseiridis, A Kontolaimou, D Psallidas (2005) “Investigating the Efficiency of University Students: The
Case of an Economics Programme in Greece”. Available at SSRN. papers.ssrn.com.
Συμπληρωματικό διδακτικό υλικό
§
Διδακτικό υλικό και υλικό αυτοαξιολόγησης στο eclass Παν. Στερεάς Ελλάδος το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς:
(α) Θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντήσεις.
(β) Θέματα ενδιάμεσων διαγωνισμάτων και ενδεικτικές απαντήσεις.
(γ) Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που συμπληρώνονται online από τους φοιτητές με αυτόματη διόρθωση – τις έχω
δημιουργήσει με το σχετικό εργαλείο του eclass.
(δ) Οδηγοί μελέτης και σημειώσεις για συγκεκριμένα σημεία της ύλης.
§
Διδακτικό υλικό και υλικό αυτοαξιολόγησης στο eclass Παν. Πατρών:
(α) Θέματα εξετάσεων και ενδεικτικές απαντήσεις.
(β) Θέματα ενδιάμεσων διαγωνισμάτων και ενδεικτικές απαντήσεις.
(γ) Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που συμπληρώνονται online από τους φοιτητές με αυτόματη διόρθωση – τις έχω
δημιουργήσει με το σχετικό εργαλείο του eclass.
(δ) Οδηγοί μελέτης και σημειώσεις για συγκεκριμένα σημεία της ύλης.
§
Δημιουργός Συμπληρωματικού Διδακτικού Υλικού (Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, video presentations, ) στη
Μικροοικονομική Ι (eclass Παν. Πατρών).
§
Δημιουργός Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού (ΕΔΥ) ΔΕΟ34 & ΔΕΟ40 ΕΑΠ. 2004.
Κριτική ανάγνωση διδακτικών εγχειριδίων
§
“Μακροοικονομική”. Διδακτικό εγχειρίδιo. Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών». Συγγραφείς: Θ.
Λιανός, Δ. Κυρίκος. 09/2006-08/2007. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, υπό έκδοση 2008.
§
“Οικονομική της Εργασίας”. Διδακτικό εγχειρίδιo. Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών».
Συγγραφέας: Θ. Λιανός. 09/2006-08/2007. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, υπό έκδοση 2008.
Διάφορα
§
Α. Πλακούτση, Μ. Μαμακή, Κ. Μάνου, Αν. Ψειρίδου, Γ. Πατρινός, και Π. Πουλάς (2011).
“Οι φαρμακευτικές υπηρεσίες από την οπτική του καταναλωτή”. Pharmacy management και επικοινωνία , Τεύχος
12, Οκτ-Νοε-Δεκ 2011, σελ. 68-71.
Το άρθρο περιέχει τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής διατριβής της φοιτήτριας Αγγελικής Πλακούτση.
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 12
Ετεροαναφορές | Citations
Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει πίνακας με τις ετεροαναφορές στο έργο μου (Πηγή: scholar.google)
http://scholar.google.gr/citations?user=mJdtsykAAAAJ
Η παρακάτω εικόνα έχει ληφθεί την 27η Ιαν. 2014.
Refereeing
§
Environment, Development, and Sustainability (Springer)
§
International Migration (Wiley)
§
Journal of Economic Integration
§
International Journal of Tourism Policy
§
South-Eastern Journal of Economics
§
East-West Journal of Economics and Business – list of referees
Υποτροφίες – συμμετοχή σε οργανώσεις
Υποτροφίες
§
The A. G. Leventis Foundation. Διετής υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Συμμετοχή σε οργανώσεις
§
Cambridge Judge Business School Alumni Network
§
European Economics and Finance Society
§
Hellenic Cambridge Alumni Association
§
The A. G. Leventis Foundation Scholars Association
Εμπειρία σε λοιπά πεδία
§
Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίων EEFS.
§
Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (CIBAM Bi-annual Colloquia, Judge Business School, Univ. of
Cambridge)
§
Οργάνωση-παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών ως βοηθός ΑΥ (ΕΑΠ: ΠΣ ΔΕΟ, ΤΡΑ, ΜΒΑ)
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 13
§
Δημιουργία συστήματος εσωτερικής αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών (ΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη του
ΤΟΕ)
§
Networking (Επιτροπή Ανακύκλωσης Πανεπιστημίου Πατρών)
§
e-campaigning (μέσω blogs και fora)
§
Παραγωγή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού (π.χ. Erasmus Day 2007, Επιτροπή Ανακύκλωσης Παν.
Πατρών)
§
Παραγωγή οδηγιών χρήστη για μέσα τηλεκπαίδευσης (portal ΕΑΠ)
Anastasia Pseiridis · cv · I / ΜXIV · 14