φύλλο της υπ` αριθμ. /2010 αποφάσεως του Πολυμελούς

Αριθμός απόφασης 40/2014
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές, Γεώργιο Δημητρόπουλο, Πρόεδρο
Πρωτοδικών, Ευάγγελο Χριστιά, Πρωτοδίκη, Γεώργιο Καραγιάννη, ΠρωτοδίκηΕισηγητή και από τη Γραμματέα Ελένη Φραγκίδου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Ιουλίου 2014, σύμφωνα με
τη με αριθμό 120/2014 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου, για να ανακηρύξει
τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το Δήμαρχο, τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού και τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων που αναδείχθηκαν κατά
τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 στον Δήμο Μυκόνου.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 § 1 του ν. 3852/2010, το Πολυμελές
Πρωτοδικείο, μετά από τη λήξη του οριζόμενου κατ’ άρθρο 43 § 2 του ίδιου νόμου
χρόνου έκθεσης των πρακτικών της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων
της, ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το δήμαρχο,
τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους κάθε συνδυασμού,
τους τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων, τους
συμβούλους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας
με τους αναπληρωματικούς τους. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε
εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασμού. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι
τακτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών
προτίμησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι
σύμβουλοι των δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της
εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και,
αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Εν προκειμένω, ο Δήμος Μυκόνου,
που σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού [βλ. σχετ. Απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών με αριθμό 15150/15.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 955/16.4.2014) και Αποφάσεις
Προέδρου Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με αριθμούς 2891/15.3.2013 (ΦΕΚ Β΄
630/20.03.2013) και ΓΠ-192/18.3.2014 (ΦΕΚ Β΄ 699/20.3.2014)] έχει πληθυσμό
14.189 κατοίκους, αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια και διοικείται από δημοτικό
συμβούλιο αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) μέλη [βλ. σχετ. άρθρα 1 παρ. 2 περ.
29Γα και 7 § 2 του ν. 3852/2010 και Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθμό
14587/10.4.2014
(ΦΕΚ
Β'
938/15.04.2014)].
Περαιτέρω
ο
Δήμος
Μυκόνου
υποδιαιρείται σε δύο (2) δημοτικές κοινότητες και δη α) τη Δημοτική Κοινότητα Άνω
Μεράς με πληθυσμό 1.760 κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από
πέντε (5) μέλη και β) τη Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων με πληθυσμό 12.429
κατοίκους, το συμβούλιο της οποίας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη [βλ. σχετ.
άρθρο 8 § 3 του ν. 3852/2010 και τη με αριθμό 15150/15.4.2014 (ΦΕΚ Β΄
955/16.4.2014)
Απόφαση
Υπουργού
Εσωτερικών].
Για
την
ανάδειξη
των
προαναφερόμενων αρχών του Δήμου διενεργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2
του ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 § 1 του ν.
4239/2014 (ΦΕΚ Α΄ 43/20.2.2014), δημοτικές εκλογές στις 18 Μαΐου 2014, στις οποίες
συμμετείχαν υποψήφιοι των ακόλουθων συνδυασμών, που ανακηρύχθηκαν με τη με
αριθμό 15/2014 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου:
1) «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου» με υποψήφια Δήμαρχο την Άννα
Καμμή του Θεοδώρου,
2) «Μύκονος επόμενη μέρα» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ανδρέα
Φιορεντίνο του Νικολάου και
3) «Πρωτοβουλία δράσης» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο
Κουκά του Παναγιώτη.
Σύμφωνα με τον περιεχόμενο στη νόμιμα δημοσιευθείσα με αριθμό 94/2014
Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου πίνακα, το γενικό αποτέλεσμα της εκλογής
της 18ης Μαΐου 2014 στον Δήμο Μυκόνου αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα, στον
οποίο οι συνδυασμοί παρατίθενται με τη σειρά της εκλογικής τους δύναμης:
2ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
Εκλογικά Εγγεγραμμένοι
τμήματα
Άκυρα
Λευκά
208
30
Συνδυασμός - Υποψήφιος Δήμαρχος
Ψήφοι
Ποσοστό
1
Πρωτοβουλία δράσης - Κωνσταντίνος Κουκάς
2.498
45,84 %
2
Μύκονος επόμενη μέρα - Ανδρέας Φιορεντίνος
2.204
40,45 %
3
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου - Άννα Καμμή
747
13,71 %
Ψηφοφορία
18ης.5.2014
α/α
15
7.738
Ψηφίσαντες Έγκυρα
5.687
5.449
Επειδή κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία, σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 33 § 1 του ν. 3852/2010, επαναλήφθηκε στις 25.5.2014 μεταξύ των δύο
συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, το αποτέλεσμα της οποίας,
σύμφωνα με τη νόμιμα δημοσιευθείσα με αριθμό 98/2104 Πράξη του Προέδρου
Πρωτοδικών Σύρου, είναι το ακόλουθο:
Ψηφοφορία
25.5.2014
α/α
Εκλογικά
Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες Έγκυρα
τμήματα
15
7.904
5.615
Συνδυασμός – Υπ. Δήμαρχος
5.382
Άκυρα
Λευκά
147
86
Ψήφοι
Ποσοστό
1
Πρωτοβουλία δράσης - Κωνσταντίνος Κουκάς
2.826
52,51 %
2
Μύκονος επόμενη μέρα - Ανδρέας Φιορεντίνος
2.556
47,49 %
Σύμφωνα με το ανωτέρω αποτέλεσμα, ο συνδυασμός με το όνομα
«Πρωτοβουλία δράσης» θεωρείται επιτυχών συνδυασμός, καθόσον στην
επαναληπτική ψηφοφορία συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του
αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων (άρθρο 33 § 1 εδ. β του ν. 3852/2010) και ο
επικεφαλής του επιτυχόντος αυτού συνδυασμού, Κωνσταντίντος Κουκάς του
Παναγιώτη, εκλέγεται Δήμαρχος του Δήμου Μυκόνου (άρθρο 31 § 2 του ν.
3852/2010). Όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα θεωρούνται επιλαχόντες
(άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 3852/2010). Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου,
ενόψει του
ότι διενεργήθηκε
επαναληπτική ψηφοφορία,
κατανέμονται στους
συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές σε δύο κατανομές (άρθρο 33 § 2 του ν.
3852/2010). Ειδικότερα, στην πρώτη (Α΄) κατανομή, στην οποία κατανέμονται οι μισές
έδρες του δημοτικού συμβουλίου (14), αφού εξευρεθεί το εκλογικό μέτρο της Α΄
κατανομής [ήτοι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί
που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία διά του αριθμού των εδρών της Α΄
κατανομής (14), προσαυξημένο κατά μία μονάδα)
(εκλογικό μέτρο = συν.εγκ.ψηφοδ. + 1) ],
έδρες Α΄κατ
κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων του δια του εκλογικού μέτρου. Εάν
οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη διαδικασία είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση της Α’ κατανομής, οι έδρες που απομένουν
διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών ανάλογα με τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα τους [= σύνολο έγκυρων ψήφων συνδυασμού ‒ (εκλογικό
μέτρο x έδρες)] και ανεξαρτήτως του αν έχουν λάβει αριθμό ψήφων ίσο με το εκλογικό
μέτρο, διενεργουμένης κλήρωσης σε περίπτωση ίσου αριθμού αχρησιμοποίητων
υπολοίπων. Σημειώνεται ότι στη διανομή αυτή των αδιάθετων εδρών της Α΄ κατανομής
(β΄στάδιο Α΄κατανομής) συμμετέχουν όλοι οι επιλαχόντες συνδυασμοί πλην εκείνου
που κατά την επαναληπτική ψηφοφορία αναδείχθηκε επιτυχών (βλ. σχετ. ΣτΕ
1383/2012, 3220/2011 ΤρΝομΠληρ ΝΟΜΟΣ). Εάν και μετά τη διανομή εδρών με βάση
τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία
κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
επιλαχόντος συνδυασμού (άρθρο 33 §§ 2 και 3 του ν.3852/2010). Με βάση τον
ανωτέρω πρώτο πίνακα αποτελεσμάτων η Α΄ κατανομή των εδρών του δημοτικού
συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου στους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές
έχει ως ακολούθως:
3ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
α/α
Συνδυασμοί
έγκυρα
έδρες
εκλ.μ
Αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο
έδρες
αχ.υπ
Σύνολο
εδρών
1
Πρωτοβουλία δράσης
2.498
6
158
-
6
2
Μύκονος επόμενη μέρα
2.204
5
254
1
6
3
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου
747
1
357
1
2
Σύνολα
5.449
12
2
14
εκλογικό μέτρο = συν. εγκ. ψηφ + 1 = 5.449 + 1 = 389 + 1 = 390
έδρες Α΄κατ
14
Στη δεύτερη (Β΄) κατανομή από τις δεκατρείς (13) έδρες που απομένουν προς
διάθεση δέκα (10) προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό, ώστε να
συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε
αυτόν από την Α΄ κατανομή, 16 έδρες, που αντιστοιχούν στα τρία πέμπτα ( 3/5) του
συνόλου των εδρών, ενώ οι εναπομείνασες τρεις (3) έδρες διατίθενται στον
επιλαχόντα συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία (άρθρο 33 §
4 του ν. 3852/2010) και έτσι οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου κατανέμονται τελικά
στους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές ως ακολούθως:
ΤΕΛΙΚΗ (Α΄+ Β΄) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
Έδρες
Έδρες
Α Κατανομής Β Κατανομής
Σύνολο
εδρών
α/α
Συνδυασμοί
1
Πρωτοβουλία δράσης
6
10
16
2
Μύκονος επόμενη μέρα
6
3
9
3
Κίνηση Ενεργών Πολιτών
Μυκόνου
2
-
2
ΣΥΝΟΛΟ
14
13
27
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι
επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών
(επιτυχόντος και επιλαχόντων) είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της
εκλογικής τους περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν.
Εξάλλου, εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, σε οποιαδήποτε
σειρά κατάταξης, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση (άρθρο 38 § 1 εδ. β΄ και
2 του ν. 3852/2010). Κατ’ ακολουθίαν, οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των ως άνω
επιλαχόντων συνδυασμών, ήτοι ο Ανδρέας Φιορεντίνος του Νικολάου και η Άννα
Καμμή του Θεοδώρου, θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών
τους αντιστοίχως. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους περιεχόμενους στη με αριθμό
94/2014 Πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών Σύρου πίνακες αποτελεσμάτων της
πρώτης ψηφοφορίας, οι σταυροί προτίμησης που έλαβε έκαστος των υποψηφίων
δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων έχουν, κατά σειρά
προτίμησης και εκλογικής δύναμης των συνδυασμών, ως εξής:
1. Συνδυασμός «Πρωτοβουλία δράσης»
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ψήφοι 2.498
Σταυροί
1
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
575
2
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
547
3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
513
4
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
412
5
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
404
6
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
313
7
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
277
8
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
207
9
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
198
10
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
195
11
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
183
12
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΑΛΑΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
167
13
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
165
14
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
165
15
ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
130
16
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΝΑΚΗ
127
17
ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΑΝΔΡΙΑΝΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
126
18
ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
125
19
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
124
20
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
21
ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
120
119
22
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
108
23
GRAHAM (ΓΚΡΑΧΑΜ) SHARON (ΣΑΡΟΝ) ΤΟΥ JOHN (ΤΖΟΝ)
107
24
ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
100
4ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
25
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ
99
26
ΞΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
96
27
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
94
28
ΣΥΡΙΑΝΟΥ – ΜΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
86
29
ΓΑΛΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
84
30
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
82
31
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
79
32
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
78
33
ΓΚΟΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
71
34
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
61
35
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
45
36
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ – ΓΡΙΝΤΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
37
37
ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑ – ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
36
38
ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28
39
ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
26
40
ΦΑΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24
41
ΒΗΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
22
42
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
21
43
ΧΥΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
44
ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
19
6
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Ψήφοι 415
Σταυροί
1
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
186
2
ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
119
3
ΜΑΝΔΥΛΑΡΑΣ ΛΟΪΖΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
112
4
ΛΑΓΑΜΤZΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
84
5
ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
60
6
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
52
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Ψήφοι 2.083
Σταυροί
1
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
607
2
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
490
3
ΣΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
321
4
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
314
5
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
269
6
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
233
7
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
151
8
ΔΑΝΤΟΥ ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
125
9
ΚΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
119
10
ΜΠΑΤΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
107
11
ΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ
105
12
ΓΚΙΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
84
2. Συνδυασμός «Μύκονος επόμενη μέρα»
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ψήφοι 2.204
Σταυροί
1
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
611
2
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
427
3
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
358
4
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
272
5
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
215
6
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
210
7
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
167
8
ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
158
9
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
158
10
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
151
11
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
151
12
ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
150
13
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
145
14
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
145
15
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
134
16
ΔΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
130
17
ΜΠΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
130
18
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ
125
19
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
123
20
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
120
21
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
116
22
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
112
23
ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
105
24
ΝΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
88
25
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
86
26
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
83
5ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
27
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
76
28
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
72
29
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
69
30
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
66
31
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
65
32
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
64
33
ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
58
34
ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
58
35
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
50
36
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
45
37
ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
43
38
ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
41
39
ΜΟΥΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
41
40
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
39
41
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
39
42
ΒΛΑΝΤΗ ΛΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΣΕΜΤΩΒ
34
43
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
34
44
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
34
45
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
27
46
ΜΠΛΟΕΜ - ΚΟΥΚΑΣ ΖΑΝΝΗΣ-ΖΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
27
47
ΣΚΕΠΑΘΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24
48
ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
24
49
ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
22
50
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
14
51
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Ψήφοι 315
Σταυροί
1
ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
145
2
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
100
3
ΚΟΥΚΑ ΖΑΧΑΡΩ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
79
4
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
66
5
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
42
6
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
18
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Ψήφοι 1.889
Σταυροί
1
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
649
2
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ
324
3
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
282
4
ΦΑΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
247
5
ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
222
6
ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
189
7
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
160
8
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
143
9
ΣΥΝΓΚΙΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
99
10
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
90
11
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ
87
12
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΕΪΖΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
75
Γ. Από το συνδυασμό: «Κίνηση ενεργών πολιτών»
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Ψήφοι 747
Σταυροί
1
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
206
2
ΚΑΜΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
144
3
ΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
136
4
ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
129
5
ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
117
6
ΞΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΗ
109
7
ΒΕΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
103
8
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
75
9
ΜΠΟΖΩΝΗ ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝ (ΤΖΕΡΙ) ΤΟΥ ΤΖΩΝ
67
10
ΦΟΥΣΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
62
11
ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
59
12
ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ -ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ
56
13
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
55
14
ΧΙΛΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΒΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
55
15
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
50
16
ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
46
17
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
43
18
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
42
19
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
41
20
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
39
21
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΚΑ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
36
6ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
22
ΓΡΥΠΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
36
23
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΒΑΝΕΣΣΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
36
24
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
35
25
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
34
26
ΜΟΤΣΑΝΟΥ-ΚΡΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19
27
ΔΟΒΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
16
28
ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
14
29
ΘΕΟΦΙΛΟΥ-BOURTHOUMIEUX NATHALIE-ALICE ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
14
30
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
13
31
ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
13
32
ΓΑΤΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
11
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Ψήφοι 161
Σταυροί
1
ΓΑΚΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΤΙΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
83
2
ΣΚΟΥΛΑΞΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
66
3
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΖΟΥΓΑΝΕ
52
4
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
29
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ
Υποψήφιοι Σύμβουλοι
Ψήφοι 586
Σταυροί
1
ΝΑΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ
209
2
ΜΩΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
154
3
ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
144
4
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
88
5
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
78
6
ΣΠΕΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
38
7
ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
31
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
38 του ν. 3852/2010 τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι του δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου Μυκόνου εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός του επιτυχόντος και των
επιλαχόντων συνδυασμών, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους
σταυρούς προτίμησης, οι λοιποί δε υποψήφιοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους
περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας
υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού διενεργείται κλήρωση από το πρωτοδικείο, όπως
ειδικότερα αναφέρονται στο διατακτικό της απόφασης
Οι έδρες των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Άνω Μεράς (5) και
Μυκονίων (11) κατανέμονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 36 του ν. 3852/2010 και
ειδικότερα τα τρία πέμπτα (3/5) αυτών λαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα δύο
πέμπτα (2/5) κατανέμονται μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών. Ειδικότερα, για την
αναλογική κατανομή των εδρών μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών υπολογίζεται
αρχικά το εκλογικό μέτρο [ήτοι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου οι
επιλαχόντες συνδυασμοί που συμμετείχαν στην αρχική ψηφοφορία διά του αριθμού
των εδρών (2/5) που κατανέμονται σ’ αυτούς, προσαυξημένο κατά μία μονάδα
(εκλ. μέτρ = συν.εγκ. ψηφ. επιλαχ.+1, παραλειπομένου του κλάσματος)]
2
/5 εδρών
και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε σε όλα τα εκλογικά
τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του δήμου δια του εκλογικού μέτρου. Εάν
παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές διανέμονται ανά μία μεταξύ των συνδυασμών κατ’
αναλογία, αρχικά, των αχρησιμοποίητων υπολοίπων τους – διενεργουμένης κλήρωσης
σε περίπτωση ίσου αριθμού αχρησιμοποίητων υπολοίπων – και, ακολούθως, του
συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων καθενός εξ’ αυτών. Με βάση τον
ανωτέρω πίνακα αποτελεσμάτων η κατανομή των εδρών των συμβουλίων των ως
άνω δημοτικών κοινοτήτων στους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις εκλογές έχει ως
ακολούθως:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ (5 έδρες)
3
α/α
Επιτυχών Συνδυασμός
έγκυρα
1
Πρωτοβουλία δράσης
2.498
Επιλαχόντες Συνδυασμοί
Σύνολο
εδρών
/5
εδρών
3
-
-
έδρες
εκλ.μετ
Αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο
έδρες
αχ.υπ
3
2
Μύκονος επόμενη μέρα
2.204
1
728
-
1
3
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου
747
-
747
1
1
(Σύνολα επιλαχόντων)
(2.951)
(1)
(1)
(2)
Γενικό σύνολο
5.449
4
1
5
Εκλογικό μέτρο = συν. εγκ. ψηφ. επιλαχ. + 1 = 2.951 +1 = 1.475 + 1 =1.476
2
/5 εδρών
2
7ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΚΟΝΙΩΝ (11 έδρες)
3
α/α
Επιτυχών Συνδυασμός
έγκυρα
1
Πρωτοβουλία δράσης
2.498
Επιλαχόντες Συνδυασμοί
2
Σύνολο
εδρών
/5
εδρών
7
-
-
έδρες
εκλ.μετ
Αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο
έδρες
αχ.υπ
7
Μύκονος επόμενη μέρα
2.204
2
728
1
3
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου
747
1
9
-
1
(Σύνολα επιλαχόντων)
(2.951)
(3)
(1)
(4)
Γενικό σύνολο
5.449
10
1
11
Εκλογικό μέτρο = συν. εγκ. ψηφ. επιλαχ. + 1 = 2.951 +1 = 737 + 1 =738
2
/5 εδρών
4
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
39 του ν. 3852/2010 τακτικοί σύμβουλοι των συμβουλίων των ανωτέρω δημοτικών
κοινοτήτων εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός των συνδυασμών, κατά σειρά,
αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, οι λοιποί δε υποψήφιοι
των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους
περιφέρειας με τη σειρά των σταυρών προτίμησης, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας
υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού διενεργείται κλήρωση από το πρωτοδικείο, όπως
ειδικότερα αναφέρονται στο διατακτικό της απόφασης.
Σημειώνεται
ότι η κατάταξη
των ισοψηφισάντων
συμβούλων
Α)
του
συνδυασμού με το όνομα «Πρωτοβουλία δράσης» Θεοχάρη Κουσαθανά του Ιωάννη
και Αναστασίου (Τάσου) Ξυδάκη του Ιωάννη, που έκαστος έλαβε από 165 σταυρούς
προτίμησης, Β) του συνδυασμού με το όνομα «Μύκονος επόμενη μέρα» α) Ηλία
Αιγινίτη του Μιχαήλ και Μιχαήλ Αποστόλου του Σπυρίδωνος, που έκαστος έλαβε από
158 σταυρούς προτίμησης, β) Δημητρίου Κουσαθανά του Θεοδώρου και Θεοδώρου
Χαριτόπουλου του Αντωνίου, που έκαστος έλαβε από 151 σταυρούς προτίμησης, γ)
Ιωάννη Βλασσόπουλου του Θεοδώρου και Ματθαίου Κουσαθανά του Θεοδώρου, που
έκαστος έλαβε από 145 σταυρούς προτίμησης, δ) Νικολάου Δάντου του Αλεξάνδρου
και Ελευθερίου Μπούργια του Ιωάννη, που έκαστος έλαβε από 130 σταυρούς
προτίμησης, ε) Κωνσταντίνου Ζιάκα του Εμμανουήλ και Γεωργίου Κανατούλα του
Ιωάννη, που έκαστος έλαβε από 58 σταυρούς προτίμησης, στ) Δημητρίου Μάντικα του
Νικολάου και Παναγιώτη Μουγγού του Γεωργίου, που έκαστος έλαβε από 41
σταυρούς προτίμησης, ζ) Ιωάννη Ασημομύτη του Βασιλείου και Μελπομένης
Πατακιούτα του Ευσταθίου, που έκαστος έλαβε από 39 σταυρούς προτίμησης, η)
Λίλιαν Βλαντή του Σεμτώβ, Μιχαήλ Ζουγανέλη του Μάρκου και Φραγκίσκας
Πολυκανδριώτου του Νικολάου, που έκαστος έλαβε από 34 σταυρούς προτίμησης, θ)
Παναγιώτη
Μιχαλαριά
του
Διαμαντή
και
Ζαννή-Ζακή
Μπλοέμ-Κουκά
του
Κωνσταντίνου, που έκαστος έλαβε από 27 σταυρούς προτίμησης, ι) Αντωνίου
Σκεπαθιανού του Νικολάου και Ελένης Τσιριγκάκη του Κωνσταντίνου, που έκαστος
έλαβε από 24 σταυρούς προτίμησης και Γ) του συνδυασμού με το όνομα «Κίνηση
Ενεργών Πολιτών Μυκόνου» α) Ανδριανής Θεοχάρη του Παρασκευά και ΑικατερίνηςΉβης Χιλλ του Ιωάννη, που εκάστη έλαβε από 55 σταυρούς προτίμησης, β) Δήμητρας
(Μίκας) Βουλγαράκη του Παναγιώτη, Χρυσούλας Γρυπάρη του Ανδρέα και ΒανέσσαςΜαρίας Ζουγανέλη του Γερασίμου, που εκάστη έλαβε από 36 σταυρούς προτίμησης,
γ) Κωνσταντίνας (Νάντιας) Βρεττού του Χαραλάμπους και Nathalie-Alice ΘεοφίλουBourthoumieux του Παναγιώτη, που εκάστη έλαβε από 14 σταυρούς προτίμησης και
δ) Δημητρίου Ασημομύτη του Γερασίμου και Ελένης Στέφου του Βασιλείου, που
έκαστος έλαβε από 13 σταυρούς προτίμησης, έγινε κατόπιν κληρώσεων, που
διενεργήθηκαν από το Δικαστήριο τούτο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 § 3
του ν. 3852/2010 και αναφέρονται στο με αριθμό 143/2014 πρακτικό του.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Δικαστήριο πρέπει, κατ’ άρθρο 44 § 1 του ν.
3852/2010 να ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το
Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους και τους
τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε
συνδυασμού, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 στον
Δήμο Μυκόνου, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασμούς, το
Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους και τους
τακτικούς και αναπληρωματικούς συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων κάθε
συνδυασμού, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 στο
Δήμο Μυκόνου ως ακολούθως:
8ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό «Πρωτοβουλία
δράσης» και επιλαχόντες τους συνδυασμούς α) «Μύκονος επόμενη μέρα» και β)
«Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου»
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Μυκόνου τον επικεφαλής του επιτυχόντος
συνδυασμού «Πρωτοβουλία δράσης» Κωνσταντίνο Κουκά του Παναγιώτη.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου ανά συνδυασμό τους κατωτέρω:
Α. Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «Πρωτοβουλία δράσης»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
2
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
3
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
5
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
8
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
9
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
10
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
12
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΛΑΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ
13
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
14
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
15
ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
16
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΝΑΚΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΚΟΥΦΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΑΝΔΡΙΑΝΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
4
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5
ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
6
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7
GRAHAM (ΓΚΡΑΧΑΜ) SHARON (ΣΑΡΟΝ) ΤΟΥ JOHN (ΤΖΟΝ)
8
ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ
10
ΞΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
11
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
12
ΣΥΡΙΑΝΟΥ - ΜΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
13
ΓΑΛΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
14
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
15
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
16
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
17
ΓΚΟΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
18
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
19
ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
20
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ - ΓΡΙΝΤΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
21
ΠΑΠΑΣΙΛΕΚΑ - ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
22
ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
23
ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
24
ΦΑΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25
ΒΗΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
26
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
27
ΧΥΤΗΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
28
ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Β. Από τον α’ επιλαχόντα συνδυασμό «Μύκονος επόμενη μέρα»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
4
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
6
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
9
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
4
ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
5
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
6
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
7
ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8
ΔΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
9
ΜΠΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
10
ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΟΣ
11
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
12
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
13
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
14
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
15
ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
16
ΝΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
17
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
18
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
19
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
20
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
21
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
22
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
23
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
25
ΚΑΝΑΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
26
ΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
28
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
29
ΜΗΤΡΟΠΙΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
30
ΜΟΥΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
31
ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
32
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
33
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
34
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
35
ΒΛΑΝΤΗ ΛΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΣΕΜΤΩΒ
36
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
37
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
38
ΜΠΛΟΕΜ - ΚΟΥΚΑΣ ΖΑΝΝΗΣ-ΖΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
39
ΣΚΕΠΑΘΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
40
ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
41
ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
42
ΧΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
43
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γ. Από το β΄ επιλαχόντα συνδυασμό «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.
1
ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2
ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΚΑΜΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2
ΝΑΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
4
ΝΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΞΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΗ
6
ΒΕΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
8
ΜΠΟΖΩΝΗ ΤΖΕΡΑΛΝΤΙΝ (ΤΖΕΡΙ) ΤΟΥ ΤΖΩΝ
9
ΦΟΥΣΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
10
ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
11
ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ - ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) ΤΟΥ ΗΛΙΑ
12
ΧΙΛΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΗΒΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
13
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
14
ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
15
ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
16
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17
ΧΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18
ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
19
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
20
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΒΑΝΕΣΣΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
21
ΓΡΥΠΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
22
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΚΑ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
23
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
24
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
25
ΜΟΤΣΑΝΟΥ-ΚΡΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
10ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
26
ΔΟΒΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
27
ΘΕΟΦΙΛΟΥ-BOURTHOUMIEUX NATHALIE-ALICE ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
28
ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
29
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
30
ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
31
ΓΑΤΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
τακτικούς
και
αναπληρωματικούς
συμβούλους
συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μυκόνου τους:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
Α. Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «Πρωτοβουλία δράσης»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2
ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
3
ΜΑΝΔΥΛΑΡΑΣ ΛΟΪΖΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΛΑΓΑΜΤΖΗ ΜΑΡΟΥΣΩ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2
ΚΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β. Από τον α΄ επιλαχόντα συνδυασμό «Μύκονος επόμενη μέρα»
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1
ΧΑΝΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
2
ΚΟΥΚΑ ΖΑΧΑΡΩ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5
ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
Γ. Από το β΄ επιλαχόντα συνδυασμό «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου»
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1
ΓΑΚΑ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (ΜΑΤΙΝΑ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΣΚΟΥΛΑΞΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝΝΗ
των
2
ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΖΟΥΓΑΝΕ
3
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ
Α. Από τον επιτυχόντα συνδυασμό «Πρωτοβουλία δράσης»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
2
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
3
ΣΑΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
4
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
5
ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΔΑΝΤΟΥ ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
2
ΚΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
3
ΜΠΑΤΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4
ΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ
5
ΓΚΙΚΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Β. Από τον α΄ επιλαχόντα συνδυασμό «Μύκονος επόμενη μέρα»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ
3
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΦΑΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
2
ΜΕΝΑΡΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
6
ΣΥΝΓΚΙΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
7
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
8
ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ
9
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΕΪΖΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Γ. Από το β΄ επιλαχόντα συνδυασμό «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου»
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
11ο φύλλο της με αριθμό 40/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου
(Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας)
1
ΝΑΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
ΜΩΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
2
ΣΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
3
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ
4
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ
5
ΣΠΕΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6
ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Ερμούπολη Σύρου σε
έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21 Ιουλίου 2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ