Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω

2ο ΓΕ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ;»
ΜΑΪΟΣ 2012
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
1. Σκοπός και κριτήρια επιλογής του θέματος της ερευνητικής εργασίας
2. Αναμενόμενα αποτελέσματα
3. Τρόποι ερευνητικής προσέγγισης και δράσεις
4. Ημερολόγιο της ερευνητικής εργασίας
Β. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Από το ερωτηματολόγιο
2. Από την επαφή με την ΠΥΞΙ∆Α
3. Από την ταινία
4. Από την επίσκεψη στο Μουσείο
5. Από τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα ΚΕ.ΣΥ.Π.
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Το ερωτηματολόγιο
2. Στατιστικά στοιχεία
3. Συντελεστές
2
Α. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
1. Σκοπός και κριτήρια επιλογής του θέματος της ερευνητικής εργασίας
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των δεξιοτήτων,
των κλίσεων και των ενδιαφερόντων των μαθητών της Α΄ Λυκείου σε σχέση
με τις επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν σήμερα. Πώς και με ποια
κριτήρια θα προάγουν τις δεξιότητές τους έτσι ώστε να πετύχουν την
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Τα κριτήρια επιλογής του θέματος ήταν:
- οι ανησυχίες και τα ερωτήματα των μαθητών από το α΄τετράμηνο
- η διαπίστωση απουσίας Σ.Ε.Π. από το σχεδιασμό του νέου Λυκείου
- η αγωνία και οι αναζητήσεις σχετικά με τις διεξόδους και τις
επιλογές στη ∆/θμια Εκπαίδευση από τους νέους που σκέφτονται το μέλλον
τους με βάση τις οικονομικές εξελίξεις σαν κάτι αβέβαιο, τρομακτικό.
2. Αναμενόμενα αποτελέσματα
- Η ανάδειξη κλίσεων και δεξιοτήτων μέσα από το ψάξιμο του ίδιου του
εαυτού των νέων (συναισθήματα, ενδιαφέροντα, αδυναμίες, κινδύνους,
ευαισθησίες, διαπιστώσεις).
- Η ανάπτυξη κριτικής θεώρησης για την κατάκτηση, κατάταξη και
αξιολόγηση των μηνυμάτων των καιρών.
- Η εξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική ερευνητική μάθηση
- Η γνωριμία με τη μεθοδολογία της κοινωνιολογικής έρευνας
- Η διαπίστωση της αναγκαιότητας υποστηρικτικών υπηρεσιών
Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
3. Τρόποι ερευνητικής προσέγγισης και δράσεις
α)
Αποφασίσαμε
να
υλοποιηθεί
δειγματοληπτική
έρευνα
με
ερωτηματολόγιο στο ¼ του μαθητικού πληθυσμού της Α΄ τάξης του σχολείου
μας (56 μαθητές) και η επεξεργασία να γίνει από τους ίδιους τους μαθητές
του τμήματος ερευνητικής εργασίας 5.
β) Ζητήσαμε την παρέμβαση της Πυξίδας με στόχο τη γνωριμία με το
φορέα πρόληψης από εξαρτήσεις και την ανάδειξη μέσα από τη βιωματική
προσέγγιση της αυτογνωσίας των εφήβων-μαθητών.
γ) Επιλέξαμε την προβολή κινηματογραφικής ταινίας με τίτλο «Billy
Elliot: γεννημένος χορευτής» για να τεθεί ο προβληματισμός και να
3
ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με το ρόλο των γονέων στη λήψη αποφάσεων.
δ) Στις δράσεις συμπεριλάβαμε και την επίσκεψη στο Μουσείο
Κινηματογράφου στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, όπου οι μαθητές θα είχαν την
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή όχι μόνο με την ιστορία του κινηματογράφου
αλλά και με τα επαγγέλματα που υποστηρίζουν το γύρισμα μιας ταινίας.
ε) Τέλος κρίναμε σημαντικό να αναζητηθούν πληροφορίες από το
διαδίκτυο από τους χειριστές Η/Υ των επιμέρους ομάδων για τις δομές που
υπάρχουν στη σχολική πραγματικότητα σχετικά με τον επαγγελματικό
προσανατολισμό, με τους συνεργαζόμενους φορείς καθώς και με τις δράσεις
που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής
εργασίας.
4. Ημερολόγιο της ερευνητικής εργασίας
Στην
πρώτη
συνάντηση
(1.2.2012)
χωριστήκαμε
σε
ζευγάρια,
γνωρίσαμε και παρουσιάσαμε το ταίρι μας στην ολομέλεια. Στη συνέχεια
χωριστήκαμε σε υποομάδες με κριτήριο το φύλο και το τμήμα προέλευσης,
ενημερωθήκαμε για τις ερευνητικές εργασίες γενικά και υπογράψαμε το
συμβόλαιο με τους όρους συνεργασίας της τάξης.
Στη δεύτερη συνάντηση (8.2.2012) δώσαμε ονόματα στις υποομάδες οι
οποίες στη συνέχεια φιλοτέχνησαν το σύμβολό της η καθεμιά. Ακολούθησε
παιχνίδι αυτογνωσίας και συζήτηση στην ολομέλεια.
Στην τρίτη συνάντηση (15.2.2012) έγινε καταιγισμός ιδεών από την
ολομέλεια του τμήματος με τη βοήθεια της κοινωνιολόγου του Πειραματικού
Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μπρίκα Ελένης. ∆ιαμορφώθηκαν οι
επιμέρους ερωτήσεις και οι κλειστές απαντήσεις τους από τις υποομάδες.
Στην τέταρτη συνάντηση (22.2.2012)
με την έγκριση του ∆ιευθυντή
του σχολείου κ. Σταυροθανασόπουλου Κωνσταντίνου πραγματοποιήθηκε η
προκαταρκτική έρευνα και έγιναν μικρές αλλαγές στο ερωτηματολόγιο,
σύμφωνα με τις υποδείξεις των ερωτωμένων μαθητών που συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο, οι οποίες συζητήθηκαν στη συνέχεια στην ολομέλεια του
τμήματος της ερευνητικής εργασίας.
Στην
πέμπτη
συνάντηση
(29.2.2012)
έγινε
καταμέτρηση
και
καταχώριση σε αναλυτικούς πίνακες των απαντήσεων των 56 μαθητών που
αποτέλεσαν το δείγμα ερωτωμένων της ερευνητικής ομάδας. Παράλληλα οι
εκπρόσωποι των τεσσάρων επιμέρους ομάδων και χειριστές Η/Υ αναζήτησαν
πληροφοριακό υλικό στο διαδίκτυο σχετικά με: 1) το Κέντρο Πρόληψης
4
Εξαρτήσεων ΠΥΞΙ∆Α, 2) την κινηματογραφική ταινία «Billy Elliot:
γεννημένος χορευτής» 3) το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και 4)
τα ΚΕ.ΣΥ.Π που λειτουργούν στις ∆ιευθύνσεις ∆/θμιας Εκπ/σης.
Στην έκτη συνάντηση (7.3.2012) με την παρέμβαση δύο συνεργατών
της «Πυξίδας» του Τάσου Κουφοκώτσιου, νοσηλευτή υγείας-σύμβουλου
τοξικοεξάρτησης και της Κικής Φυλακτού, κοινωνικής ανθρωπολόγου έγινε με
βιωματικό
τρόπο
η
προσπάθεια
ανάδειξης
ενδιαφερόντων,
κλίσεων,
αδυναμιών των μαθητών, στοιχείων που ενισχύουν τις επιλογές τους και
κινδύνων που υπάρχουν σε ό,τι αφορά στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.
Στην έβδομη συνάντηση (14.3.2012) πραγματοποιήθηκε η προβολή της
κινηματογραφικής ταινίας «Billy Elliot: γεννημένος
χορευτής»
στο
αμφιθέατρο του σχολείου. Την προβολή παρακολούθησαν και οι μαθητές της
ερευνητικής εργασίας με θέμα: «Επαγγέλματα του μέλλοντος. Ψάξε-ψάξε. Θα
τα βρεις;» με συνοδό την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Πασχαλίδου Ελισάβετ.
Στην όγδοη συνάντηση (21.3.2012) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο
Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Για δύο ώρες οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να κατατοπιστούν για την εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης, να
γνωρίσουν άγνωστες πτυχές του ελληνικού κινηματογράφου, να έρθουν σε
επαφή με επαγγέλματα (μακιγιάζ, σενάριο, κάμερα μαν, hairdresser,
ενδυματολογία, σκηνοθεσία, φωτισμό, ηθοποιία κ.λ.π.) που σχετίζονται με το
γύρισμα μιας ταινίας, παίζοντας οι ίδιοι τους αντίστοιχους ρόλους.
Στην ένατη συνάντηση (28.3.2012) έγινε επεξεργασία των στατιστικών
στοιχείων κατά ομάδες, συζητήθηκαν και επικυρώθηκαν τα συμπεράσματα
από την ολομέλεια. Ακόμη καταγράφηκαν οι περιλήψεις των πληροφοριών που
αντλήθηκαν από το διαδίκτυο. Συζητήθηκε επίσης ένας από τους τρόπους
σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος.
Στη δέκατη συνάντηση (4.4.2012) καταγράφηκε το πώς βίωσαν οι
μαθητές την εμπειρία της ερευνητικής διαδικασίας, συμφωνήθηκε ο τρόπος
παρουσίασης των αποτελεσμάτων και τέθηκε ο προβληματισμός για την
τελική παρουσίαση.
Στην ενδέκατη συνάντηση (25.4.2012) και σε συνεργασία με το pr. 8
αποφασίστηκε η δουλειά μας να παρουσιαστεί με δρώμενο στο οποίο θα
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές μέλη των ομάδων των δύο ερευνητικών
εργασιών με κατανομή ρόλων επαγγελματικών κατηγοριών επί σκηνής για την
τελική εκδήλωση.
Στη
δωδέκατη
συνάντηση
(2.5.2012)
με
την
παρουσία
των
5
εκπροσώπων της Πυξίδας και διορθωτικές αλλαγές και παρεμβάσεις έγινε η
γενική πρόβα και η συνεννόηση για τις επιμέρους λεπτομέρειες της
παρουσίασης. Η συνάντηση αυτή έγινε στη βιβλιοθήκη του σχολείου με
παρόντες τους μαθητές των pr. 5 και 8 οι οποίοι συνεργάστηκαν με επιτυχία
για ακόμη μια φορά.
Στη δέκατη τρίτη συνάντηση (9.5.2012) έγινε η τελική παρουσίαση του
δρώμενου που συμφωνήθηκε με τη συμμετοχή και των 39 μαθητών-μελών
των ερευνητικών τμημάτων 5 και 8, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του
σχολείου και με κοινό τους μαθητές της Α΄ τάξης, του ∆ιευθυντή, των
καθηγητών και των εκπροσώπων της Πυξίδας.
Β. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Από το ερωτηματολόγιο
Η δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγιο αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί στο ¼ του πληθυσμού των μαθητών της Α΄ τάξης του 2ου
ΓΕ.Λ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα σε 56 μαθητές συνολικά, 8
μαθητές από κάθε τμήμα της Α΄ τάξης (4 αγόρια και 4 κορίτσια) σε ώρα
μαθήματος γινόταν η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με τη σύμφωνη
γνώμη των καθηγητών που δίδασκαν εκείνη την ώρα και τις εξηγήσεις των
μαθητών-μελών της ερευνητικής ομάδας που είναι διάσπαρτοι σε όλα τα
τμήματα της Α΄ Λυκείου.
Στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε ποια από τα παρακάτω στοιχεία
και σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι επηρεάζεται η επιλογή επαγγέλματος στους
νέους, απάντησαν ότι:
από την αγάπη για το επάγγελμα: 39 μαθητές (17 από τα 28 αγόρια
και
22 από τα 28 κορίτσια) επηρεάζονται «πολύ», ενώ 15 μαθητές (10
αγόρια και 5 κορίτσια) επηρεάζονται «λίγο».
από τη διάρκεια σπουδών: η μεγαλύτερη συγκέντρωση εντοπίζεται
στην απάντηση «λίγο» από 35 μαθητές (18 αγόρια και 17 κορίτσια), ενώ 9
μαθητές (4 αγόρια και 5 κορίτσια) απάντησαν «πολύ» και άλλοι 9 μαθητές (4
αγόρια και 5 κορίτσια) απάντησαν «καθόλου».
από τις δυνατότητες του ατόμου: 44 μαθητές (20 αγόρια και 24
κορίτσια) απάντησαν «πολύ», ενώ μόνο 9 μαθητές (6 αγόρια και 3 κορίτσια)
απάντησαν «λίγο».
από τις επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος: 22 συνολικά
6
μαθητές επέλεξαν την απάντηση «λίγο» (13 αγόρια και 9 κορίτσια), ενώ 20
μαθητές την απάντηση «πολύ» (8 αγόρια και 12 κορίτσια).
από τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό: 23 μαθητές επέλεξαν
την απάντηση «λίγο» (10 αγόρια και 13 κορίτσια), ενώ 17 μαθητές την
απάντηση «πολύ» (9 αγόρια και 8 κορίτσια).
από τις ιδιαίτερες ικανότητες του ατόμου (ταλέντα): 39 μαθητές (16
αγόρια και 23 κορίτσια) απάντησαν «πολύ», ενώ 11 μαθητές (9 αγόρια και 2
κορίτσια) απάντησαν «λίγο».
από τη μονοτονία του επαγγέλματος: 24 μαθητές (10 αγόρια και 14
κορίτσια) απάντησαν «λίγο», ενώ 14 μαθητές (6 αγόρια και 8 κορίτσια)
απάντησαν «πολύ».
από το συνδυασμό οικογένειας-καριέρας: 27 μαθητές (14 αγόρια και
13κορίτσια) επέλεξαν την απάντηση «λίγο», ενώ 17 μαθητές (4 αγόρια και 13
κορίτσια) την απάντηση «πολύ».
από τις οικονομικές απολαβές: 38 μαθητές (20 αγόρια και 18
κορίτσια) απάντησαν «πολύ», ενώ 11 μαθητές (4 αγόρια και 7 κορίτσια)
απάντησαν «λίγο».
από άλλες παροχές (στέγη κ.λ.π.): 28 μαθητές (16 αγόρια και 12
κορίτσια)
απάντησαν «λίγο», ενώ 15 μαθητές (8 αγόρια και 7 κορίτσια)
απάντησαν «πολύ».
από τη συνέχιση του επαγγέλματος των γονιών: 22 μαθητές (8
αγόρια και 14 κορίτσια) απάντησαν «λίγο», ενώ 17 μαθητές (11 αγόρια και 6
κορίτσια) απάντησαν «καθόλου». 11 μαθητές (7 αγόρια και 4 κορίτσια)
απάντησαν ότι επηρεάζονται «πολύ» από αυτό το στοιχείο.
από την ύπαρξη του επαγγέλματος στο μέλλον: 29 μαθητές (12
αγόρια και 17 κορίτσια) απάντησαν «πολύ», ενώ 16 μαθητές (9 αγόρια και 7
κορίτσια) απάντησαν «λίγο».
από το φύλο του ατόμου: 24 μαθητές (13 αγόρια και 11 κορίτσια)
απάντησαν «λίγο», ενώ 21 μαθητές (10 αγόρια και 11 κορίτσια) απάντησαν
«καθόλου».
από το ωράριο εργασίας: 22 μαθητές (15 αγόρια και 7 κορίτσια)
απάντησαν «λίγο», ενώ 19 μαθητές (6 αγόρια και 13 κορίτσια) απάντησαν
«πολύ».
Στη δεύτερη ερώτηση που αφορούσε ποιους από τους παρακάτω
παράγοντες και σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι επηρεάζεται η επιλογή
7
επαγγέλματος στους νέους, απάντησαν:
από τους γονείς: 24 μαθητές (10 αγόρια και 14 κορίτσια απάντησαν
«πολύ», ενώ 22 μαθητές (10 αγόρια και 12 κορίτσια) απάντησαν «λίγο».
από ειδικούς: 22 μαθητές (9 αγόρια και 13 κορίτσια) απάντησαν
«λίγο», ενώ 17 μαθητές (11 αγόρια και 6 κορίτσια) απάντησαν «καθόλου».
από τα Μ.Μ.Ε.: 21 μαθητές (10 αγόρια και 11 κορίτσια) απάντησαν
«πολύ», ενώ 18 μαθητές (9 αγόρια και 9 κορίτσια) απάντησαν «λίγο».
από την παρέα: 21 μαθητές (12 αγόρια και 9 κορίτσια) επέλεξαν την
απάντηση «λίγο», ενώ 20 μαθητές (7 αγόρια και 13 κορίτσια) επέλεξαν την
απάντηση «πολύ».
από τον κοινωνικό περίγυρο: 26 μαθητές (15 αγόρια και 11 κορίτσια
απάντησαν «λίγο», ενώ 15 μαθητές (3 αγόρια και 12 κορίτσια) απάντησαν
«πολύ».
από πρότυπα-είδωλα: 28 μαθητές (15 αγόρια και 13 κορίτσια)
απάντησαν «πολύ», ενώ 16 μαθητές (6 αγόρια και 10 κορίτσια) απάντησαν
«λίγο».
από συγγενείς: 24 μαθητές (12 αγόρια και 12 κορίτσια) απάντησαν
«λίγο», ενώ 21 μαθητές (11 αγόρια και 10 κορίτσια) απάντησαν «καθόλου».
από το σχολείο: 29 μαθητές (15 αγόρια και 14 κορίτσια) απάντησαν
«λίγο», ενώ 14 μαθητές (5 αγόρια και 9 κορίτσια) απάντησαν «πολύ».
άλλο: 20 μαθητές (8 αγόρια και 12 κορίτσια) απάντησαν «δεν έχω
γνώμη», ενώ 16 μαθητές (9 αγόρια και 7 κορίτσια) απάντησαν «δεν απαντώ».
Στην τρίτη ερώτηση που αφορούσε ποια από τα παρακάτω εφόδια
πιστεύουν ότι είναι απαραίτητα για μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία και
μπορούσαν να δώσουν πολλές απαντήσεις η μεγαλύτερη συγκέντρωση
παρουσιάστηκε στις απαντήσεις:
η χρήση Η/Υ: 54 μαθητές (27 αγόρια και 27 κορίτσια)
οι ξένες γλώσσες: 55 μαθητές (28 αγόρια και 27 κορίτσια)
Στην τέταρτη ερώτηση που αφορούσε το πόσο επηρεάζονται οι
παρεμβάσεις στην εμφάνιση ενός νέου, από τον αντίκτυπο που μπορεί να
έχουν αυτές στις μελλοντικές προσπάθειές του για εύρεση εργασίας
απάντησαν:
πολύ: 29 μαθητές (13 αγόρια και 16 κορίτσια)
λίγο:
20 μαθητές (11 αγόρια και 9 κορίτσια)
Στην πέμπτη ερώτηση που αφορούσε σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι οι
νέοι της ηλικίας τους προβληματίζονται για το μελλοντικό τους επάγγελμα
8
απάντησαν ότι:
σε σχετικά μεγάλο βαθμό: 48 μαθητές (25 αγόρια και 23 κορίτσια)
σε σχετικά μικρό βαθμό: 6 μαθητές (2 αγόρια και 4 κορίτσια)
Στην έκτη ερώτηση που αφορούσε το πού πιστεύουν ότι οι νέοι της
ηλικίας τους προτιμούν να σπουδάσουν απάντησαν:
στο εξωτερικό: 23 μαθητές (11 αγόρια και 12 κορίτσια)
στον τόπο κατοικίας τους: 19 μαθητές (10 αγόρια και 9 κορίτσια)
Ενώ στο δεύτερο σκέλος της ίδιας ερώτησης που αφορούσε το πού
πιστεύουν ότι οι νέοι της ηλικίας τους προτιμούν να δουλέψουν απάντησαν:
στο εξωτερικό: 20 μαθητές (11 αγόρια και 9 κορίτσια)
στον τόπο κατοικίας τους: 23 μαθητές (15 αγόρια και 18 κορίτσια)
Στην έβδομη ερώτηση που αφορούσε το ποιος πιστεύουν ότι είναι
συνήθως ο πρώτος στόχος ενός νέου της ηλικίας τους μετά το Λύκειο
απάντησαν:
Α.Ε.Ι.: 38 μαθητές (15 αγόρια και 23 κορίτσια)
Είσοδος στην αγορά εργασίας: 11 μαθητές (7 αγόρια και 4 κορίτσια)
Στην όγδοη ερώτηση που αφορούσε το ποια πιστεύουν ότι είναι η πιο
συνηθισμένη εναλλακτική διέξοδος αν δεν πετύχει στον πρώτο στόχο του
ένας νέος της ηλικίας τους απάντησαν:
Τ.Ε.Ι.: 20 μαθητές (4 αγόρια και 16 κορίτσια)
Ι.Ε.Κ.: 12 μαθητές (5 αγόρια και 7 κορίτσια)
Είσοδος στην αγορά εργασίας: 10 μαθητές (10 αγόρια και κανένα
κορίτσι)
2. Από την επαφή με την ΠΥΞΙ∆Α
Από την αναζήτηση στο διαδίκτυο «η ομάδα του μέλλοντος»
εντόπισε τα εξής:
9
Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής
της Υγείας ΠΥΞΙ∆Α είναι μια υπηρεσία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που
αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην
τοπική κοινότητα. Εντάσσεται στο Εθνικό ∆ίκτυο Κέντρων Πρόληψης, που
περιλαμβάνει φορείς που δημιουργούνται με τοπική πρωτοβουλία και την
επιστημονική και οικονομική υποστήριξη του Οργανισμού ΚΑτά των
ΝΑρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
Απευθύνεται σε : μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς. Νέους και νέες.
Εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοινωνικούς επιστήμονες. Μέλη
συλλόγων, φορέων και υπηρεσιών υγείας. Στρατευμένους και αστυνομικούς.
Εθελοντές. Ευρύτερη κοινότητα.
Αναλαμβάνει: ενημερωτικές συζητήσεις, προγράμματα αγωγής υγείας,
εκπαιδευτικά σεμινάρια, συμβουλευτική βοήθεια για παιδαγωγούς, δασκάλους
και καθηγητές. Επιστημονική εποπτεία και υποστήριξη προγραμμάτων
πρόληψης στα σχολεία όλων των βαθμίδων. Συμβουλευτική γονέων,
δημιουργικές δράσεις ευαισθητοποίησης νέων, εκπαιδευτικά προγράμματα,
κινητοποίηση
και
υποστήριξη
ομάδων
εθελοντών,
ενημέρωση
και
συμβουλευτική καθοδήγηση σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Από τη συνεργασία με την ΠΥΞΙ∆Α η ολομέλεια κατέληξε στα εξής:
«Η συνεργασία μας με την ΠΥΞΙ∆Α είχε ως αποτέλεσμα να γνωρίσουμε
καλύτερα ο ένας τον άλλο και να μάθουμε τα ενδιαφέροντα των συμμαθητών
μας. Επίσης μας βοήθησε να κατατοπιστούμε σχετικά με την επερχόμενη
επαγγελματική μας πορεία. Ακόμη συγκρίναμε τα εφόδια που διαθέτουμε με
τα απαιτούμενα για τις μελλοντικές επαγγελματικές μας επιλογές. Έτσι
αποκτήσαμε μια πιο σαφή εικόνα του εαυτού μας αλλά και της υπάρχουσας
κατάστασης γύρω μας. Όλα αυτά τα καταφέραμε μέσα από τη διασκεδαστική
εμπειρία των βιωματικών παιχνιδιών».
3. Από την ταινία
Από
την
αναζήτηση
στο
διαδίκτυο
η
ομάδα
«παρά
5»
εντόπισε τα εξής:
10
Η ταινία “Billy Elliot: γεννημένος χορευτής” είναι βρετανική ταινία
δράματος που γράφτηκε από τον Lee Hall, σε σκηνοθεσία του Stephen
Daldry. Στην ταινία συμμετέχουν οι: Τζέιμι Μπελ (11χρονος Μπίλι), Γκάρι
Λιούις (ανθρακωρύχος πατέρας), Τζέιμι Ντέιβεν (μεγάλος αδελφός Μπίλι)
και Τζούλι Γουόλτερς (δασκάλα μπαλέτου του Μπίλι). Οι ανθρακωρύχοι του
Ηνωμένου Βασιλείου απεργούν (1984). Ο μπαμπάς και ο μεγάλος αδελφός του
Μπίλι συμμετέχουν ενεργά στην απεργία. Ο Μπίλι παρακολουθεί μαθήματα
μποξ όμως φιλοδοξία του είναι να γίνει επαγγελματίας χορευτής μπαλέτου και
προπονείται κρυφά από τον πατέρα του ο οποίος έχει σοβαρές αντιρρήσεις
αρχικά. Στη συνέχεια όμως συνειδητοποιεί ότι ο γιος του έχει πραγματικό
χάρισμα και στέκεται στο πλευρό του Μπίλι για να εκπληρώσει το όνειρό του.
14 χρόνια μετά την επιτυχία του στη Royal Academy of Dance ο Μπίλι
πρωταγωνιστεί στη Λίμνη των Κύκνων με τον πατέρα και τον αδελφό του να
παρακολουθούν την παράσταση συγκινημένοι.
Από την προβολή της ταινίας η ολομέλεια κατέληξε στα εξής: «Η
υποστήριξη
από
τους
γονείς
παίζει
καθοριστικό
ρόλο,
διότι
σου
συμπαραστέκονται στις δύσκολες στιγμές και σε αποτρέπουν από πολλά
δεινά. Ο καθένας μας πρέπει να αγωνίζεται για την υλοποίηση των ονείρων
του και να αγαπά αυτό που πραγματικά θέλει».
4. Από την επίσκεψη στο Μουσείο Κινηματογράφου
Από
την
αναζήτηση
στο
διαδίκτυο
η
ομάδα
«οι
αλεπούδες»
εντόπισε τα εξής:
11
Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΜΚΘ) είναι το μόνο
μουσείο
κινηματογράφου
στην
Ελλάδα.
Ιδρύθηκε
το
1997,
όταν
η
Θεσσαλονίκη ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ως αυτοτελές
τμήμα του «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης». Στεγάζεται στην
Αποθήκη Α΄ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, «Σκοπός του
μουσείου είναι η συγκέντρωση, διάσωση και μουσειολογική προβολή των
στοιχείων της κινηματογραφικής ζωής της χώρας. Στο πλαίσιο του σκοπού
αυτού το μουσείο μεριμνά για τη μελέτη και τεκμηρίωση υλικού σχετικού με
την κινηματογραφική τέχνη καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους συναφείς φορείς».
Από την επίσκεψη στο Μουσείο η ολομέλεια κατέληξε: «Στο μουσείο
κινηματογράφου ζήσαμε μια ωραία εμπειρία. Φτιάξαμε δικιά μας ταινία
μαθαίνοντας πώς λειτουργούν οι ηθοποιοί, ο σκηνοθέτης, ο ενδυματολόγος
και άλλοι επαγγελματίες του χώρου. Μας ενημέρωσαν για την εξέλιξη του
κινηματογράφου, από τους πρώτους πειραματισμούς μέχρι τη σύγχρονη
εποχή. Είδαμε αντικείμενα που ανήκαν σε ηθοποιούς του παλιού ελληνικού
κινηματογράφου που δεν ζουν πια. Η επίσκεψη περιλάμβανε συνεργασία με το
πρότζεκτ 8 την οποία θα χαρακτηρίζαμε πολύ πετυχημένη».
5. Από την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο σχετικά με τη
λειτουργία των ΚΕ.ΣΥ.Π. η ομάδα «Πήγασος» εντόπισε τα εξής:
12
Τα ΚΕΣΥΠ θεσπίστηκαν για πρώτη φορά με το Νόμο 2525/1997,
στελεχώθηκαν από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στη Συμβουλευτική και
τον Επαγγελματικό
Προσανατολισμό,
καθώς
και από εκπαιδευτικούς
εξειδικευμένους στην Τεκμηρίωση και την Πληροφόρηση.
Απευθύνθηκαν σε όλους τους μαθητές, σε υποψήφιούς για τα
Πανεπιστήμια,
τα
Τεχνολογικά
Ινστιτούτα,
το
Ελληνικό
Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο αλλά και για κάθε άλλη σχολή κατάρτισης και επιμόρφωσης.
Ακόμη σε γονείς, σε καθηγητές που εφάρμοζαν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους,
αλλά και σε κάθε νέο και νέα.
Πρόσφεραν συμβουλευτική στήριξη στους μαθητές προκειμένου να
πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους. Πληροφόρηση σχετικά
με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας. Στήριξη των
καθηγητών που εφάρμοζαν τον ΣΕΠ στα σχολεία τους.
Συνεργάστηκαν
με
την
τοπική
αυτοδιοίκηση,
με
κοινωνικούς,
εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής με το ΥΠΕΠΘ και
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Από τη συζήτηση στην ολομέλεια: “Μας προβλημάτισε η επιστολή του
Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών-Στελεχών ΣΕΠ προς την πρώην
Υπουργό Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Α.
∆ιαμαντοπούλου (14.9.2011)
χρονική
περίοδο
σχεδόν
με την οποία τονίζουν ότι την τελευταία
«κατεδαφίστηκε»
ο
θεσμός
του
Σχολικού
13
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη δημόσια εκπαίδευση (106688/Γ2/0409-2009 Υ.Α., έγγραφο με αρ.πρ.105298/Γ2/27-08-2010 περί αναστολής
ΓΡΑΣΥ της χώρας, και έγγραφο με αρ. πρ. 99024/Γ7/02-09-2011 περί
παράδοσης εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής δομών ΣΕΠ).
Το προσωπικό που απέμεινε (δόθηκε παράταση θητείας ενός μόνο
υπευθύνου) στα απογυμνωμένα
ΚΕΣΥΠ εξυπηρετεί πολύ μεγάλο αριθμό,
κυρίως μαθητών Γ΄ Λυκείου, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν ανέφικτη η
προσέγγιση για ενημέρωση από μικρότερους σε ηλικία μαθητές που όμως
έχουν μπροστά τους τη δύσκολη περίοδο της λήψης αποφάσεων σημαντικών
για το μέλλον τους.
Επίσης διαπιστώσαμε από το αναλυτικό πρόγραμμα του Νέου Λυκείου
την απουσία από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄Λυκείου δομών και
υπηρεσιών σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού που έβαζαν ζητήματα
σπουδών και σταδιοδρομίας. Η ενίσχυση και όχι η υποβάθμιση τέτοιων
υπηρεσιών πιστεύουμε ότι είναι το ζητούμενο».
Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από
την
ανάλυση
των
αποτελεσμάτων
του
ερωτηματολογίου
καταγράψαμε τα παρακάτω συμπεράσματα στην ολομέλεια:
Οι νέοι της ηλικίας μας πιστεύουν ότι η επιλογή επαγγέλματος
επηρεάζεται κυρίως από τις δυνατότητες που διαθέτουν, καθώς επίσης από
την αγάπη για το επάγγελμα και τις ιδιαίτερες ικανότητές τους (ταλέντα).
Λιγότερο τους απασχολούν οι οικονομικές απολαβές και η ύπαρξη του
επαγγέλματος στο μέλλον.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν πολύ αυτή την επιλογή είναι τα
πρότυπα-είδωλα των νέων και οι γονείς. Μικρότερη επιρροή ασκούν το
σχολείο, οι συγγενείς, ο κοινωνικός περίγυρος και οι ειδικοί.
Τα απαραίτητα εφόδια είναι κυρίως οι ξένες γλώσσες και η γνώση
χειρισμού Η/Υ.
Προσέχουν και ελέγχουν τις παρεμβάσεις στην εμφάνισή τους διότι
πιστεύουν ότι
μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις μελλοντικές τους
προσπάθειες για εύρεση εργασίας.
Προβληματίζονται σε σχετικά μεγάλο βαθμό για το μελλοντικό τους
επάγγελμα.
Προτιμούν να σπουδάσουν στο εξωτερικό οι περισσότεροι ή στον τόπο
κατοικίας τους.
14
Προτιμούν να δουλέψουν στον τόπο κατοικίας τους οι περισσότεροι ή
στο εξωτερικό.
Πρώτο στόχο
μετά το Λύκειο αποτελούν τα Α.Ε.Ι. (απάντηση που
δίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα κορίτσια) και στη συνέχεια η είσοδος στην
αγορά εργασίας.
Η πιο συνηθισμένη εναλλακτική διέξοδος είναι τα Τ.ΕΙ. (απάντηση που
δίνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα κορίτσια) και στη συνέχεια τα Ι.Ε.Κ. και η
είσοδος στην αγορά εργασίας.
Από τις αναζητήσεις, τις δραστηριότητες και τις δράσεις συμπεράναμε
ότι:
Οι δραστηριότητες και οι δράσεις μας βοήθησαν να ενημερωθούμε, να
σκεφτούμε, να οργανώσουμε τη σκέψη μας και να ξεκαθαρίσουμε τον εαυτό
μας πριν αποφασίσουμε. Μάθαμε να δουλεύουμε ομαδικά και να εκφράζουμε
ελεύθερα τη γνώμη μας, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας κοροϊδέψει κάποιος
γι’ αυτό.
Αποκομίσαμε στοιχεία ομαδικότητας,
συνεργατικότητας, αγάπης και
αποδοχής. Η εμπειρία θα μας μείνει αξέχαστη, γιατί μάθαμε πολλά και γιατί
ό,τι κάναμε έγινε σε ένα πνεύμα ευχάριστο και χαρούμενο.
Βιώσαμε μια καλή εμπειρία μέσα στην ομάδα μας, γιατί είχαμε
συνεννόηση, αποτελεσματικότητα και μάθαμε τι είναι το ομαδικό πνεύμα και
πώς να συνεργαζόμαστε χωρίς να φέρουμε σε δύσκολη θέση τους άλλους, να
σεβόμαστε ο ένας τον άλλο.
Ό,τι ζήσαμε ήταν πολύ χρήσιμο. Μέσα από τις εντάσεις και την
αυτοκριτική μας μάθαμε να αναλαμβάνουμε ευθύνες και να παραδεχόμαστε
τα λάθη μας.
Προβληματιστήκαμε για το αν θα βρούμε αυτό που μας
ταιριάζει στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Όμως καταλήξαμε ότι πρέπει
να συνεχίσουμε να «ονειρευόμαστε», καθώς και να βάζουμε τα δυνατά μας, να
πολεμάμε για τα όνειρά μας για να πετύχουμε τους στόχους μας.
15
∆. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αρχοντάκη Ζ., Φιλίππου ∆. (2003) 205 βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση
ομάδων ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης, Αθήνα, Εκδόσεις
Καστανιώτη
Κατσανέβας Θ. (2009) Ο χρυσός κανόνας για επιλογές σταδιοδρομίας,
Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη
NathanR., HillL. (2006) μετάφραση-επιστημονική επιμέλεια Σιδηροπούλου∆ημακάκου ∆., Επαγγελματική Συμβουλευτική, Αθήνα, Μεταίχμιο
Φίλιας Β. (1994) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών
ερευνών, Αθήνα, Gutenberg
Εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές που διδάσκουν Κοινωνιολογία, «Η
μάθηση σε ομάδες», Κέντρο πρόληψης της εξάρτησης από ναρκωτικά και
προαγωγής της υγείας σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., ΠΥΞΙ∆Α, ΜάρτιοςΑπρίλιος 2008
Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, «Η βιωματική προσέγγιση στο
σχολείο: Ένα ταξίδι πρόληψης και φαντασίας», Κέντρο πρόληψης της
εξάρτησης από ναρκωτικά και προαγωγής της υγείας σε συνεργασία με τον
Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Ιστοσελίδες
www.cinemuseum.gr
www.wikipedia.org
www.pyxida.org
www.alfavita.gr
16
Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Το ερωτηματολόγιο
Αγόρι
1
Κορίτσι
2
1.
Από ποια από τα παρακάτω στοιχεία και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι
επηρεάζεται η επιλογή επαγγέλματος στους νέους;
Πολύ
Λίγο
Καθόλου
∆εν έχω
∆εν
γνώμη
απαντώ
Από την αγάπη για το επάγγελμα
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Από τη διάρκεια των σπουδών
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Από τις δυνατότητες του ατόμου
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Από επιρροές του κοιν. περιβάλλοντος
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Από τη δυνατότητα σπουδών στο
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Από τη μονοτονία του επαγγέλματος
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Από το συνδυασμό οικογένειας-καριέρας
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Από τις οικονομικές απολαβές
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Από άλλες παροχές (στέγη κ.λ.π.)
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Από τη συνέχιση του επαγγέλματος των
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Από το φύλο του ατόμου
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
Από το ωράριο εργασίας
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
εξωτερικό
Από τις ιδιαίτερες ικανότητες του
ατόμου (ταλέντα)
γονιών
Από την ύπαρξη του επαγγέλματος στο
μέλλον
2. Από ποιους από τους παρακάτω παράγοντες και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι
επηρεάζεται η επιλογή επαγγέλματος στους νέους;
Πολύ
Λίγο
Καθόλου
∆εν έχω
∆εν
γνώμη
απαντώ
Από τους γονείς
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Από ειδικούς
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Από τα Μ.Μ.Ε.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Από την παρέα
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Από τον κοινωνικό περίγυρο
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
17
Από πρότυπα-είδωλα
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Από συγγενείς
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Από το σχολείο
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Άλλο
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
3. Ποια από τα παρακάτω εφόδια πιστεύετε ότι είναι απαραίτητα για μια καλή
επαγγελματική σταδιοδρομία; (Μπορείτε να δώσετε πολλές απαντήσεις)
Η χρήση Η/Υ
1
Οι ξένες γλώσσες
2
Το δίπλωμα οδήγησης
3
Οι διακρίσεις σε αθλήματα
4
Η γνώση μουσικού οργάνου
5
Οι καλλιτεχνικές ενασχολήσεις
6
Άλλο
7
∆εν έχω γνώμη
8
∆εν απαντώ
9
4. Πόσο επηρεάζονται οι παρεμβάσεις στην εμφάνιση ενός νέου, από τον αντίκτυπο
που μπορεί να έχουν αυτές στις μελλοντικές προσπάθειές του για εύρεση εργασίας;
Πολύ
1
Λίγο
2
Καθόλου
3
∆εν έχω γνώμη
4
∆εν απαντώ
5
5. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι νέοι της ηλικίας σας προβληματίζονται για το
μελλοντικό τους επάγγελμα;
Σε σχετικά μεγάλο βαθμό
1
Σε σχετικά μικρό βαθμό
2
Σε κανένα βαθμό
3
∆εν έχω γνώμη
4
∆εν απαντώ
5
18
6. Πού πιστεύετε ότι οι νέοι της ηλικίας σας προτιμούν:
Σε άλλη
Στο
Σε
Στον τόπο
∆εν έχω
πόλη
εξωτερικό
κωμόπολη/χωριό
κατοικίας
γνώμη
∆εν
απαντώ
τους
Να
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
σπουδάσουν
Να
δουλέψουν
7. Ποιος πιστεύετε ότι είναι συνήθως ο πρώτος στόχος ενός νέου της ηλικίας σας
μετά το Λύκειο;
Α.Ε.Ι.
1
Τ.Ε.Ι.
2
Ι.Ε.Κ.
3
Ο.Α.Ε.∆.
4
Είσοδος στην αγορά εργασίας
5
Άλλο
6
∆εν έχω γνώμη
7
∆εν απαντώ
8
8. Αν δεν πετύχει στον πρώτο στόχο του ένας νέος της ηλικίας σας ποια πιστεύετε
ότι είναι η πιο συνηθισμένη εναλλακτική διέξοδος;
Α.Ε.Ι.
1
Τ.Ε.Ι.
2
Ι.Ε.Κ.
3
Ο.Α.Ε.∆.
4
Είσοδος στην αγορά εργασίας
5
Άλλο
6
∆εν έχω γνώμη
7
∆εν απαντώ
8
19
2. Στατιστικά στοιχεία Α΄Λυκείου : Αγόρια: 28 Κορίτσια: 28 Σύνολο: 56 1. Από ποια από τα παρακάτω στοιχεία και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επηρεάζεται η επιλογή επαγγέλματος στους νέους; ‐ Από την αγάπη για το επάγγελμα: Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Πολύ 17 22 39 Λίγο 10 5 15 1 1 2 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 0 0 0 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου ‐ Από τη διάρκεια των σπουδών: Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Πολύ 4 5 9 Λίγο 18 17 35 5 4 9 Δεν έχω γνώμη 1 0 1 Δεν απαντώ 0 2 2 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου ‐ Από τις δυνατότητες του ατόμου: Αγόρια Πολύ 20 24 44 Λίγο 6 3 9 2 0 2 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 0 1 1 Καθόλου Σύνολο 28 Κορίτσια 28 Σύνολο 56 ‐ Από τις επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος: Πολύ 12 20 Λίγο 13 9 22 3 5 8 Δεν έχω γνώμη 4 1 5 Δεν απαντώ 0 1 1 Σύνολο 28 Καθόλου 8 28 56 20
‐ Από τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό: Πολύ Λίγο 10 Καθόλου 9 4 8 17 13 23 3 7 Δεν έχω γνώμη 3 2 5 Δεν απαντώ 2 2 4 Σύνολο 28 28 56 ‐ Από τις ιδιαίτερες ικανότητες του ατόμου (ταλέντα): Πολύ 16 23 39 Λίγο 9 2 11 2 1 3 Δεν έχω γνώμη 0 1 1 Δεν απαντώ 1 1 2 Σύνολο 28 28 56 8 14 Καθόλου ‐ Από τη μονοτονία του επαγγέλματος: Πολύ Λίγο 10 14 24 9 2 11 Δεν έχω γνώμη 3 3 6 Δεν απαντώ 0 1 1 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου 6 ‐ Από το συνδυασμό οικογένειας‐καριέρας: Πολύ 4 13 17 Λίγο 14 13 27 6 1 7 Δεν έχω γνώμη 3 0 3 Δεν απαντώ 1 1 2 Σύνολο 28 Καθόλου 28 56 ‐ Από τις οικονομικές απολαβές: Πολύ 20 18 38 Λίγο 4 7 11 4 1 5 Δεν έχω γνώμη 0 1 1 Δεν απαντώ 0 1 1 Σύνολο 28 28 Καθόλου 56 21
‐ Από άλλες παροχές (στέγη κ.λ.π.): Πολύ Λίγο 7 15 16 12 28 6 9 Δεν έχω γνώμη 0 2 2 Δεν απαντώ 1 2 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου 8 3 1 ‐ Από τη συνέχιση του επαγγέλματος των γονιών: Πολύ 7 4 11 Λίγο 8 14 22 11 6 17 Δεν έχω γνώμη 1 1 2 Δεν απαντώ 1 3 4 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου ‐ Από την ύπαρξη του επαγγέλματος στο μέλλον: Πολύ 12 17 29 Λίγο 9 7 16 5 2 7 Δεν έχω γνώμη1 0 1 1 Δεν απαντώ 2 3 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου 1 ‐ Από το φύλο του ατόμου: Πολύ 4 4 8 Λίγο 13 11 24 10 11 21 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 1 2 3 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου ‐ Από το ωράριο εργασίας: Πολύ 6 13 19 Λίγο 15 7 22 6 7 13 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 1 1 2 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου 22
2. Από ποιους από τους παρακάτω παράγοντες και σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι επηρεάζεται η επιλογή επαγγέλματος στους νέους; ‐ Από τους γονείς: Πολύ 10 14 24 Λίγο 10 12 22 7 1 8 Δεν έχω γνώμη 0 1 1 Δεν απαντώ 1 0 1 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου ‐ Από ειδικούς: Πολύ 5 8 13 Λίγο 9 13 22 11 6 17 Δεν έχω γνώμη 1 0 1 Δεν απαντώ 2 1 3 Σύνολο 28 28 Καθόλου 56 ‐ Από τα Μ.Μ.Ε.: Πολύ 10 11 21 Λίγο 9 9 18 8 6 14 Δεν έχω γνώμη 1 2 3 Δεν απαντώ 0 0 0 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου ‐ Από την παρέα: Πολύ 7 13 20 Λίγο 12 9 21 7 5 12 Δεν έχω γνώμη 1 0 1 Δεν απαντώ 1 1 2 Σύνολο 28 Καθόλου 28 56 23
‐ Από τον κοινωνικό περίγυρο: Πολύ 3 12 Λίγο 15 11 26 8 3 11 Δεν έχω γνώμη 0 1 1 Δεν απαντώ 2 1 3 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου 15 ‐ Από πρότυπα‐είδωλα: Πολύ 15 13 28 Λίγο 6 10 16 6 3 9 Δεν έχω γνώμη 1 1 2 Δεν απαντώ 0 1 1 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου ‐ Από συγγενείς: Πολύ 4 5 9 Λίγο 12 12 24 11 10 21 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 1 1 2 Σύνολο Καθόλου 28 28 56 ‐ Από το σχολείο: Πολύ 5 9 14 Λίγο 15 14 29 7 5 12 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 1 0 1 Σύνολο 28 28 56 Πολύ 2 3 5 Λίγο 5 2 7 4 4 8 Δεν έχω γνώμη 8 12 20 Δεν απαντώ 9 7 16 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου ‐ Άλλο: Καθόλου 24
3. Ποια από τα παρακάτω εφόδια πιστεύετε ότι είναι απαραίτητα για μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία; (Μπορείτε να δώσετε πολλές απαντήσεις) Η χρήση Η/Υ 27 27 54 28 27 55 Το δίπλωμα οδήγησης 11 7 18 Οι διακρίσεις σε αθλήματα 10 4 14 Η γνώση μουσικού οργάνου Οι ξένες γλώσσες 6 0 6 Οι καλλιτεχνικές ενασχολήσεις 7 6 13 Άλλο 11 6 17 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 0 0 0 4. Πόσο επηρεάζονται οι παρεμβάσεις στην εμφάνιση ενός νέου, από τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτές στις μελλοντικές προσπάθειές του για εύρεση εργασίας; Πολύ 13 16 29 Λίγο 11 9 20 1 1 2 Δεν έχω γνώμη 2 2 4 Δεν απαντώ 1 0 1 Σύνολο 28 28 56 Καθόλου 5. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι νέοι της ηλικίας σας προβληματίζονται για το μελλοντικό τους επάγγελμα; Σε σχετικά μεγάλο βαθμό 25 23 48 Σε σχετικά μικρό βαθμό 2 4 6 Σε κανένα βαθμό 1 0 1 Δεν έχω γνώμη 0 1 1 Δεν απαντώ 0 0 0 Σύνολο 28 28 56 25
6. Πού πιστεύετε ότι οι νέοι της ηλικίας σας προτιμούν: ‐ Να σπουδάσουν: Σε άλλη πόλη 7 6 13 Στο εξωτερικό 11 12 23 Σε κωμόπολη/χωριό 0 0 0 Στον τόπο κατοικίας τους 10 9 19 Δεν έχω γνώμη 0 1 1 Δεν απαντώ 0 0 0 Σύνολο 28 28 56 ‐ Να δουλέψουν: Σε άλλη πόλη 2 0 Στο εξωτερικό 11 9 20 Σε κωμόπολη/χωριό 0 0 Στον τόπο κατοικίας τους 15 18 23 Δεν έχω γνώμη 0 1 1 Δεν απαντώ 0 0 0 Σύνολο 28 28 2 0 56 7. Ποιος πιστεύετε ότι είναι συνήθως ο πρώτος στόχος ενός νέου της ηλικίας σας μετά το Λύκειο; Α.Ε.Ι. 15 23 38 Τ.Ε.Ι. 3 0 3 Ι.Ε.Κ. 2 1 3 Ο.Α.Ε.Δ. 0 0 0 Είσοδος στην αγορά εργασίας 7 4 11 Άλλο 1 0 1 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 0 0 0 Σύνολο 28 28 56 26
8. Αν δεν πετύχει στον πρώτο στόχο του ένας νέος της ηλικίας σας ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο συνηθισμένη εναλλακτική διέξοδος; Α.Ε.Ι. 2 0 2 Τ.Ε.Ι. 4 16 20 Ι.Ε.Κ. 5 7 12 Ο.Α.Ε.Δ. 1 3 4 Είσοδος στην αγορά εργασίας 10 0 10 Άλλο 4 2 6 Δεν έχω γνώμη 0 0 0 Δεν απαντώ 2 0 2 Σύνολο 28 28 56 27
3. Συντελεστές
Συνεργάστηκαν οι μαθητές της Α΄ τάξης της σχολικής χρονιάς 2011-12:
Χατζηστεφανίδου Πηνελόπη (Α7)
Τίτα Πολυξένη (Α6)
Παπαδόπουλος Κων/νος (Α5)
Παναγιωτάτος Γεώργιος (Α5)
(Ομάδα του μέλλοντος)
Τριανταφυλλίδης Αστέριος (Α6)
Βογιατζής Ανέστης (Α1)
Χριστίδου ∆έσποινα (Α7)
Κασάπη Ευαγγελία (Α3)
Καζαντζίδης ∆ημήτριος (Α2)
(Πήγασος)
Παυλίδου Ειρήνη (Α5)
Μπασδέκη Χριστίνα (Α5)
Κυδώνης Σταύρος (Α3)
Κιουρτζίδης Χαράλαμπος (Α3)
Μάρκου Θεοχάρης (Α4)
(Αλεπούδες)
Πολατίδου Χριστίνα (Α6)
Γαγάκας Βασίλειος (Α1)
Μιχαηλίδης Νικόλαος (Α5)
Λύρας Ιωάννης (Α4)
Λουλετζόγλου Γεώργιος (Α4)
(Παρά πέντε)
με επιβλέπουσες καθηγήτριες τις κοινωνιολόγους Κουρτίδου Φωτεινή και
Πασχαλίδου Ελισάβετ.
28